Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 9 august 2021  privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 9 august 2021 privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.247 din 9 august 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 31 agust 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către Direcţia generală a vămilor a utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi de autorizare a utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian.

    ART. 2
    În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
    e) Convenţia privind regimul de tranzit comun - Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006;
    f) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/414 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021 privind modalităţile tehnice pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului şi stocării de informaţii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    g) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2.151 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2.151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii;
    h) Sistemul de decizii vamale - sistemul electronic de gestionare a deciziilor vamale dezvoltat la nivelul Uniunii Europene şi pus la dispoziţia statelor membre, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021;
    i) Document electronic de transport (ETD) - document întocmit de o companie aeriană la plecarea aeronavei, pe baza unui document de transport aerian, care confirmă mărfurile efectiv încărcate în aeronavă. Acesta serveşte ca declaraţie vamală de tranzit cu condiţia să conţină datele stabilite în anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi în anexa B la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv în anexele B6a şi A1a la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    j) Portalul comercianţilor din Uniunea Europeană - punct de intrare în Sistemul de decizii vamale pentru operatorii economici şi pentru alte persoane;
    k) noul Sistem computerizat de tranzit (NCTS) - sistemul electronic instituit în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 şi al art. 4 din apendicele 1 la Convenţia privind regimul de tranzit comun.


    CAP. II
    Autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/ comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată
    ART. 3
 Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se acordă întreprinderilor feroviare, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 24, 25, 29 şi 30 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 57 alin. (4) din apendicele I la
    (2) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, se consideră că un solicitant/titular utilizează frecvent regimul de tranzit unional/comun în situaţia în care efectuează/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit unional/comun într-un an calendaristic.

    (3) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. d) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. (d) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, autorizaţia nu se acordă solicitanţilor care:
    a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
    b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
    c) sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;
    d) au comis încălcări grave sau repetate ale legislaţiei vamale sau fiscale.


    ART. 4
    (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se întocmeşte în scris de către solicitant şi conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii feroviare şi sediul social al acesteia, numărul de telefon/fax şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării acesteia;
    b) codul unic de înregistrare;
    c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
    d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal întreprinderea feroviară: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon/fax şi e-mailul;
    e) datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a întreprinderii feroviare;
    f) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit unional/comun;
    g) numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz.

    (2) Cererea se transmite la Direcţia generală a vămilor, împreună cu următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a întreprinderii feroviare, în copie;
    b) cazierul judiciar al întreprinderii feroviare;
    c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal întreprinderea feroviară în raporturile juridice cu autoritatea vamală;
    d) cazierul judiciar al angajatului (angajaţilor) întreprinderii feroviare responsabil(i) de problemele vamale ale acesteia;
    e) copia licenţei de transport feroviar;
    f) copia certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;
    g) document care atestă că solicitantul este membru al Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate;
    h) document conţinând datele privind centrul sau centrele contabile (adresa, număr de telefon/fax, persoane de contact);
    i) declaraţie-angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

    (3) Prevederile alin. (2) lit. b), c) şi d) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

    ART. 5
    (1) În urma verificării îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), Direcţia generală a vămilor stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.
    (2) Direcţia generală a vămilor acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

    ART. 6
    (1) În situaţia în care toate condiţiile sunt îndeplinite, autorizaţia se eliberează de către Direcţia generală a vămilor, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizaţiei pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    (2) Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către directorul general al Direcţiei generale a vămilor. Numărul autorizaţiei se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.
    (3) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de Direcţia generală a vămilor.
    (4) În situaţia în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile, Direcţia generală a vămilor comunică solicitantului motivele pe baza cărora intenţionează să nu acorde autorizaţia solicitată, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.
    (5) Solicitantul îşi poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (6) Împotriva deciziei de neeliberare a autorizaţiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Direcţia generală a vămilor suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizaţia în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 şi 28 din Codul vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 65 alin. (2) şi (3) şi art. 67-69 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, Direcţia generală a vămilor comunică în scris titularului autorizaţiei motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii.
    (3) Prevederile art. 6 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Data şi tipul modificării autorizaţiei se înscriu în anexa la autorizaţie.

    ART. 8
    În aplicarea prevederilor art. 23 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2015/2.446, Direcţia generală a vămilor:
    a) verifică anual îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) şi, în cazul în care este necesar, reevaluează autorizaţia;
    b) monitorizează condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei o dată la 3 ani şi, în cazul în care este necesar, reevaluează autorizaţia.


    CAP. III
    Autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/ comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană
    ART. 9
    (1) Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se acordă, la cerere, companiei aeriene, în condiţiile prevăzute la art. 24, 26, 29 şi 46 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 55 lit. (e), art. 57-72 şi 108-110 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Prevederile art. 3 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. (d) şi (e) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

    ART. 10
    (1) Cererea de autorizare se întocmeşte în scris de către compania aeriană şi conţine următoarele date:
    a) denumirea companiei aeriene şi sediul social al acesteia, numărul de telefon şi fax, e-mailul, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;
    b) codul unic de înregistrare;
    c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
    d) numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz;
    e) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal compania aeriană: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon/fax şi e-mailul;
    f) datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a companiei aeriene;
    g) datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere;
    h) aeroporturile şi birourile de plecare şi de destinaţie unde mărfurile se plasează/sosesc sub regim de tranzit unional/comun.

    (2) Cererea se transmite la registratura Direcţiei generale a vămilor împreună cu următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a companiei aeriene, în copie;
    b) cazierul judiciar al companiei aeriene;
    c) cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) împuternicite să reprezinte compania aeriană sau care exercită controlul asupra gestiunii acesteia;
    d) cazierul judiciar al angajatului (angajaţilor) companiei aeriene responsabil(i) de problemele vamale ale acesteia;
    e) licenţa de transport aerian, în copie;
    f) modelul manifestului aerian pe suport hârtie;
    g) documentul conţinând datele privind locaţiile unde compania aeriană păstrează evidenţele privind operaţiunile de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană (adresă, număr de telefon/fax, persoane de contact);
    h) declaraţia-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice.

    (3) Prevederile alin. (2) lit. b), c) şi d) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

    ART. 11
    (1) Prevederile art. 5-8 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În aplicarea art. 46 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv a art. 108 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, o copie certificată a autorizaţiei se transmite de către compania aeriană fiecărui birou vamal din aeroporturile menţionate în autorizaţie.
    (3) Modelul autorizaţiei pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.

    CAP. IV
    Autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian
    ART. 12
    (1) Autorizaţia de utilizare a unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian se acordă, la cerere, companiei aeriene, în conformitate cu art. 233 alin. (4) lit. (e) din Codul vamal al Uniunii, respectiv art. 55 alin. (1) lit. (h) din Convenţia privind regimul de tranzit comun şi în condiţiile prevăzute la art. 191 şi 199 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, la art. 319 şi 320 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 57 alin. (5) şi art. 111a-111b din Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 57 alin. (5) lit. (b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, se consideră că un solicitant/titular utilizează frecvent regimul de tranzit unional/comun în situaţia în care efectuează/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit unional/comun într-un an calendaristic.
    (3) În aplicarea art. 39 lit. (a) din Codul vamal al Uniunii şi a art. 191 alin. 1 lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, autorizaţia nu se acordă solicitanţilor care:
    a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
    b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
    c) sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;
    d) au comis încălcări grave sau repetate ale legislaţiei vamale sau fiscale;
    e) au comis infracţiuni grave legate de activitatea lor economică.


    ART. 13
    Cererea se completează şi se depune de către solicitant prin intermediul Sistemului de decizii vamale, conform art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/414, în Portalul comercianţilor din Uniunea Europeană.

    ART. 14
    (1) La cerere se anexează următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a solicitantului, în copie;
    b) cazierul judiciar al companiei aeriene;
    c) cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) împuternicite să reprezinte compania aeriană sau care exercită controlul asupra gestiunii acesteia;
    d) cazierul judiciar al angajatului (angajaţilor) companiei aeriene responsabil(i) de problemele vamale ale acesteia;
    e) declaraţia-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    f) chestionarul de autoevaluare prevăzut la art. 26 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, completat la secţiunile 1, 2, 3 şi 5, însoţit de documentele relevante.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi f) nu se depun în situaţia în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. (a) din Codul vamal al Uniunii.

    ART. 15
    După verificarea documentelor depuse de către solicitant, Direcţia generală a vămilor stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.

    ART. 16
    Direcţia generală a vămilor acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 62 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun şi informează solicitantul prin intermediul Sistemului de decizii vamale.

    ART. 17
    (1) Dacă cererea de autorizare este acceptată, Direcţia generală a vămilor verifică:
    a) îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 39 lit. a) şi d) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 57 alin. (5) lit. c) şi e) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    b) prin intermediul structurii de specialitate, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor;
    c) mijloacele prin care documentul electronic de transport (ETD) este pus la dispoziţia autorităţilor vamale la aeroporturile de plecare şi destinaţie.

    (2) La verificarea îndeplinirii condiţiilor menţionate la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii se aplică în mod corespunzător procedura de lucru prevăzută în normele tehnice de acordare a statutului de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.

    ART. 18
    În situaţia în care toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, Direcţia generală a vămilor eliberează autorizaţia cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii şi informează solicitantul prin intermediul Sistemului de decizii vamale.

    ART. 19
    (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile de autorizare, Direcţia generală a vămilor comunică solicitantului motivele pe baza cărora intenţionează să nu acorde autorizaţia solicitată, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, prin intermediul Sistemului de decizii vamale.
    (2) Solicitantul îşi poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (3) Împotriva deciziei de neeliberare a autorizaţiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    În aplicarea art. 23 alin. (4) lit. a) şi alin. (5) din Codul vamal al Uniunii şi a art. 15 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv a art. 66 din Convenţia privind regimul de tranzit comun, Direcţia generală a vămilor:
    a) verifică anual îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) şi, în cazul în care este necesar, reevaluează autorizaţia;
    b) monitorizează condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei o dată la 3 ani şi, în cazul în care este necesar, reevaluează autorizaţia.


    ART. 21
    (1) Direcţia generală a vămilor suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizaţia pentru utilizarea documentului electronic de transport ca declaraţie de tranzit în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 şi 28 din Codul vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 65 alin. (2) şi (3), art. 67-69 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, prin intermediul Sistemului de decizii vamale.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 65 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, Direcţia generală a vămilor comunică titularului motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 65 alin. (3) lit. (b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, prin intermediul Sistemului de decizii vamale.
    (3) Prevederile art. 19 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    Autorizaţiile pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pentru mărfurile transportate pe cale aeriană, care sunt eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, rămân valabile până la datele de modernizare a NCTS menţionate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2.151.

    ART. 23
    Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, Regulamentului delegat (UE) 2016/341, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/414 şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1

    la normele tehnice
    DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
    Întreprinderea feroviară ..........................., CUI ………., cu sediul în ......................., reprezentată de ..............................., în calitate de ...................................., deţinătoare a licenţei de transport pe cale feroviară .......................:
    - declară că, atunci când acţionează în calitate de „titular al regimului“ în sensul art. 31 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 93 din apendicele 1 la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006 (Convenţia privind regimul de tranzit comun), va furniza o garanţie pentru întregul itinerar de pe teritoriul vamal al Uniunii şi pentru ţările de tranzit comun. În calitate de „titular al regimului“, va utiliza o scrisoare de trăsură CIM, o scrisoare de trăsură CIM pentru transportul combinat sau o scrisoare de trăsură CIM/SMGS atunci când participă ca transportator contractual sau când acceptă să devină titular al regimului;
    – este de acord că neregulile descoperite în cursul aplicării regimului simplificat pe calea ferată trebuie rezolvate între autoritatea vamală competentă şi întreprinderea feroviară responsabilă, respectiv autoritatea vamală şi întreprinderea feroviară din statul în care se consideră că s-au produs neregulile; întreprinderea feroviară responsabilă este de acord să fie obligată la plata eventualelor taxe la import şi să fie prima căreia i se cere acest lucru; răspunderea în solidar a întreprinderilor feroviare care iau parte la transport şi răspunderea titularului regimului în ceea ce priveşte eventualele datorii vamale nu sunt afectate de această declaraţie;
    – se angajează să informeze administraţia vamală din ţara sa cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată pe care intenţionează să îl efectueze fie individual, fie în cadrul unui grup internaţional peste o frontieră externă a teritoriului în care se aplică Convenţia privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 sau peste o frontieră dintre părţile contractante.

    Întreprinderea:
    ………………
    Adresa:
    ………………..
    Statul
    ………….
    Locul şi data
    ………………
    Semnătura
    ……………….
    NOTĂ:
    Aceste informaţii vor fi furnizate pe cât posibil cu o lună înainte de începerea transportului pe o nouă rută. Informaţiile vor include data la care începe noul transport, ţările implicate în serviciul respectiv, detalii privind staţia de plecare, de trecere a frontierei şi de destinaţie şi, dacă este posibil, graficul orar. Aceste informaţii nu sunt necesare pentru transporturile care fac obiectul unui regim standard de tranzit intern sau extern, în conformitate cu art. 226 alin. (3) lit. (a) sau cu art. 227 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 2 alin. (2) şi (3) din Convenţia privind regimul de tranzit comun, atunci când se utilizează sistemul electronic instituit în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 şi art. 4 din apendicele 1 la Convenţia privind regimul de tranzit comun, şi anume NCTS.


    ANEXA 2

    la normele tehnice
    ROMÂNIA
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia generală a vămilor
    AUTORIZAŢIE
    pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată
    Nr. ....
    În baza prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv ale art. 55 lit. (f) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,
    Societatea ................., CUI ..................., cu sediul în .................., este autorizată să utilizeze regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată.
    Prezenta autorizaţie este valabilă în toate birourile vamale cu activitate feroviară.
    Modificările aduse autorizaţiei se menţionează în formularul prevăzut în anexa la prezenta autorizaţie.
    ......................................................................................
                                           (funcţia, numele, semnătura directorului general şi ştampila Direcţiei generale a vămilor)
    ANEXA 1

    la Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată nr. ....

┌───────────────────────────────────────┐
│MODIFICARE │
├────────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │Semnătura │
│Data │ │conducătorului│
│modificării │Tipul │şi ştampila │
│autorizaţiei│modificării│Direcţiei │
│ │ │generale a │
│ │ │vămilor │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────────┘    ANEXA 3

    la normele tehnice
    DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
    Societatea ............................., CUI ....................., cu sediul în .............................., reprezentată de ........................, în calitate de .................................., deţinătoare a Licenţei de transport pe cale aeriană nr. ..........................., pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană prevăzut la art. 24 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv la art. 55 lit. (e) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, depune următorul angajament în faţa autorităţii vamale:
    - îşi asumă toate responsabilităţile în calitate de titular al regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoţite de manifestul aerian;
    – are obligaţia să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracţiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit unional/comun;
    – are obligaţia să pună la dispoziţia autorităţii vamale toate evidenţele deţinute în vederea efectuării controalelor ulterioare;
    – are obligaţia să achite la cererea autorităţii vamale cuantumul taxelor la import şi al altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parţială a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate;

    Numele şi prenumele persoanei care reprezintă legal societatea .........
    Funcţia ..............
    Semnătura ...............
    Data ..................
    Locul: ....................................................

    ANEXA 4

    la normele tehnice
    ROMÂNIA
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia generală a vămilor
    AUTORIZAŢIE
    pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană
    Nr. .......
    1. Obiectul autorizaţiei
    Compania aeriană ............................., cu sediul în ................, este prin prezenta autorizată, sub rezerva unei posibile revocări în orice moment, să utilizeze regimul de tranzit unional/comun conform art. 26 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei şi art. 55 lit. (e) din apendicele l la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006 (Convenţia privind regimul de tranzit comun).
    2. Scopul
    Utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie acoperă transportul tuturor mărfurilor efectuate pe cale aeriană de către Compania ................................ între aeroporturile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie.

    3. Documente necesare transportului
    În cazul în care este utilizat regimul de tranzit unional/comun, manifestul care conţine informaţiile prevăzute în apendicele 3 din anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională ţine loc de declaraţie de tranzit unional/comun, cu condiţia să conţină menţiunile indicate în art. 47 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv în art. 109 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    4. Procedura la aeroportul de încărcare (biroul vamal de plecare)
    Compania aeriană consemnează statutul T1, T2*, TF, C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale şi indică pe manifest statutul fiecărui transport, cu excepţia cazului când acesta poartă menţiunea „consolidare“ (eventual sub o formă prescurtată) pentru transporturile în grupaj.
    În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit, compania aeriană înscrie codul TD (document de tranzit) pe manifest. În acest caz tipul, numărul, data şi biroul de plecare din declaraţia de tranzit utilizată trebuie să figureze pe scrisoarea de transport aerian corespondentă.
    Identificarea transporturilor va fi asigurată prin mijloace de etichetare aplicate de către compania aeriană pe fiecare transport, conţinând numărul scrisorii de transport aerian; dacă un transport constituie o unitate de încărcare, numărul unităţii de încărcare trebuie indicat.
    În acord cu art. 34 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun/art. 297 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, termenul-limită pentru prezentarea mărfurilor la biroul vamal de destinaţie este de ........... . Înregistrarea numărului manifestului/declaraţiei de tranzit va cuprinde cel puţin numărul zborului indicat pe manifest şi data zborului.
    Compania aeriană care transportă mărfurile înscrise în manifest devine titular al regimului de tranzit pentru aceste operaţiuni de transport.

    5. Procedura la biroul de descărcare (biroul de destinaţie)
    Un exemplar al manifestului trebuie prezentat autorităţilor vamale de pe aeroportul de destinaţie.
    Autorităţile vamale de pe fiecare aeroport de destinaţie transmit lunar către autorităţile vamale ale fiecărui aeroport de plecare, după autentificare, lista întocmită de companiile aeriene cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente.
    Descrierea fiecărui manifest din această listă cuprinde următoarele informaţii:
    - numărul de referinţă al manifestului;
    – sigla de identificare ca declaraţie de tranzit în conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. (a) şi (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv art. 109 alin. (1) lit. (a) şi (b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    – numele (eventual abreviat) al companiei aeriene care a transportat mărfurile;
    – numărul zborului;
    – data zborului.


    6. Nereguli/Discrepanţe
    Compania aeriană notifică autorităţilor vamale orice neregulă sau discrepanţă constatată. Ea este de asemenea obligată să contribuie la clarificarea şi înlăturarea neregulilor sau discrepanţelor constatate de autorităţile competente din aeroporturile de încărcare şi de descărcare.
    Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie notifică de îndată ce este posibil orice neregulă sau discrepanţă autorităţilor vamale din aeroportul de plecare, precum şi autorităţii emitente a autorizaţiei.

    7. Responsabilităţile companiei aeriene
    Compania aeriană …………… este obligată să informeze înainte birourile vamale din incinta aeroporturilor internaţionale de intenţia sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit.
    Compania aeriană trebuie de asemenea:
    a) să prezinte o copie certificată conformă a autorizaţiei autorităţilor vamale din fiecare aeroport unde îşi desfăşoară activitatea;
    b) să păstreze documentele care permit autorităţilor competente să verifice operaţiunile la plecare şi la destinaţie pentru o perioadă de 3 ani;
    c) să pună toate evidenţele la dispoziţia autorităţilor vamale şi să se angajeze în faţa autorităţilor vamale că va îndeplini obligaţiile ce îi revin şi va contribui la înlăturarea oricărei nereguli sau discrepanţe.


    8. Dispoziţii finale
    Prezenta autorizaţie este valabilă fără a prejudicia obligaţiile privind efectuarea formalităţilor, la plecare şi la sosire, care îi revin companiei aeriene în ţările de plecare şi de destinaţie.
    La prezenta autorizaţie se anexează modelul manifestului aerian.
    Modificările aduse autorizaţiei se menţionează în formularul prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta autorizaţie.
    Autorizaţia intră în vigoare la: ...............................................................
                                                        (funcţia, numele, semnătura directorului general şi ştampila Direcţiei generale a vămilor)
    * Se aplică în cazul tranzitului comun.

    ANEXA 1

    la Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea aeriană nr. ……..

┌─────────┬─────┬─────────┬────────────┐
│Nr. crt. │Ţară │Aeroport │Birou vamal │
├─────────┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────────┴────────────┘


    Lista actualizată la data de: ........(funcţia, numele, semnătura directorului general şi ştampila Direcţiei generale a vămilor)..........

    ANEXA 2

    la Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea aeriană nr. ....

┌───────────────────────────────────────┐
│MODIFICARE │
├────────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │Semnătura │
│Data │ │conducătorului│
│modificării │Tipul │şi ştampila │
│autorizaţiei│modificării│Direcţiei │
│ │ │generale a │
│ │ │vămilor │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────────┘    ANEXA 5

    la normele tehnice
    DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
    Compania aeriană................................., CUI ......................, cu sediul în ..........................., reprezentată de ........................., în calitate de ................................, deţinătoare a Licenţei de transport pe cale aeriană nr. ........................... pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe baza unui document electronic de transport pentru mărfurile transportate pe cale aeriană, prevăzut la art. 233 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 55 alin. (1) lit. (h) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, depune următorul angajament în faţa autorităţii vamale:
    - îşi asumă toate responsabilităţile în calitate de titular al regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoţite de documentul electronic de transport (ETD);
    – are obligaţia de a informa birourile vamale de plecare şi de destinaţie cu privire la orice fel de discrepanţe observate, în special în ceea ce priveşte tipul şi cantitatea mărfurilor plasate sub regimul de tranzit;
    – are obligaţia să informeze înainte birourile vamale din incinta aeroporturilor internaţionale de intenţia sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit;
    – are obligaţia să informeze autoritatea vamală cu privire la orice fel de modificări care ar putea avea efecte asupra autorizaţiei;
    – păstrează documentele care permit autorităţilor competente să verifice operaţiunile la plecare şi la destinaţie pe o perioadă de 3 ani;
    – informează autoritatea vamală în legătură cu orice infracţiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit unional/comun;
    – are obligaţia să pună la dispoziţia autorităţii vamale toate evidenţele deţinute în vederea efectuării controalelor ulterioare;
    – are obligaţia să achite la cererea autorităţii vamale cuantumul datoriei vamale şi al altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parţială a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate.

    Numele şi prenumele persoanei care reprezintă legal compania aeriană ............................................................................
    Funcţia .............
    Semnătura ...............
    Data ..................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016