Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 9 iulie 2020  privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 9 iulie 2020 privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 625 din 16 iulie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.916/C din 9 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 16 iulie 2020.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea necesarului produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare
    ART. 1
    (1) Prin decizie a directorului general, emisă cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 257/2019 privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte categoriile produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
    (2) Produsele şi serviciile care pot face obiectul deciziei directorului general sunt cele prevăzute în categoriile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 257/2019, categoriile de produse şi servicii fiind stabilite conform Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV).
    (3) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite în trimestrul IV al anului în curs, pentru anul următor.
    (4) Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2019, unităţile sistemului administraţiei penitenciare nu au dreptul să organizeze şi să desfăşoare achiziţii publice pentru produsele şi serviciile care fac obiectul deciziei directorului general.

    ART. 2
    (1) În vederea emiterii deciziei prevăzute la art. 1 alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Direcţia economico-administrativă, solicită unităţilor subordonate propuneri cu privire la produsele şi serviciile ce urmează să facă obiectul achiziţiilor centralizate în anul următor.
    (2) În baza propunerilor unităţilor subordonate, Direcţia economico-administrativă, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, elaborează, cu respectarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2019, proiectul deciziei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi Centralizatorul anual de produse şi servicii care fac obiectul achiziţiilor publice centralizate, ca anexă la decizie, denumit în continuare Centralizator, care se aprobă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) După aprobare, decizia şi Centralizatorul prevăzute la alin. (2) se transmit unităţilor sistemului administraţiei penitenciare în trimestrul IV al anului curent pentru anul următor.

    ART. 3
    (1) Centralizatorul cuprinde obligatoriu următoarele date:
    a) codul CPV şi numărul curent din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 257/2019;
    b) denumirea fiecărui produs şi serviciu identificat;
    c) perioada de contractare;
    d) cantităţile estimate în cazul contractelor de achiziţii/ cantităţile minime şi maxime estimate în cazul acordurilor-cadru;
    e) preţul unitar şi valorile estimate în cazul contractelor de achiziţii/preţul unitar şi valorile minime şi maxime estimate în cazul acordurilor-cadru;
    f) sursa de finanţare.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se stabilesc la nivelul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care a identificat necesitatea achiziţionării produselor şi/sau serviciilor specifice activităţii proprii şi/sau a structurilor de specialitate din cadrul unităţilor subordonate, se aprobă de către conducătorii acestora şi, după caz, de către directorul general adjunct coordonator/directorul general, conform reglementărilor interne şi ordinelor de delegare a competenţelor, după care se transmit Direcţiei economico-administrative.

    ART. 4
    (1) În vederea iniţierii procedurilor de achiziţie centralizată, structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au identificat necesitatea achiziţionării produselor şi/sau serviciilor au obligaţia de a sprijini activitatea de realizare a achiziţiilor centralizate prin transmiterea către Direcţia economico-administrativă a următoarelor date şi informaţii:
    a) cantităţile actualizate de produse şi/sau servicii specifice activităţii proprii şi/sau a structurilor de specialitate din cadrul unităţilor subordonate;
    b) preţul unitar şi valoarea totală actualizate ale respectivelor produse şi/sau servicii, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;
    c) lista beneficiarilor cu cantităţile produselor şi serviciilor proprii fiecăruia;
    d) specificaţiile tehnice, întocmite conform cerinţelor prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;
    e) după caz, informaţii cu privire la criteriul de atribuire şi criteriile de calificare, factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul, precum şi orice alte reguli aferente, termenul de livrare/prestare şi alte cerinţe specifice necesare pentru încheierea şi derularea, în bune condiţii, a contractului de achiziţie/acordului-cadru.

    (2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care a identificat necesitatea achiziţionării produselor şi/sau serviciilor specifice activităţii proprii şi/sau a structurilor de specialitate din cadrul unităţilor subordonate, se aprobă de către conducătorii acestora şi, după caz, de către directorul general adjunct coordonator/directorul general, conform reglementărilor interne şi ordinelor de delegare a competenţelor.
    (3) În funcţie de complexitatea obiectului achiziţiei, informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi elaborate în cadrul unui grup de lucru constituit prin decizie scrisă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea structurii de specialitate care a identificat necesitatea achiziţionării bunurilor şi/sau serviciilor specifice.

    ART. 5
    Decizia directorului general privind produsele şi serviciile care fac obiectul achiziţiilor centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi Centralizatorul pot fi modificate ori de câte ori este necesar, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării deciziei şi/sau a Centralizatorului şi aprobării acesteia;
    b) unitatea de achiziţii centralizate să fie notificată în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Derularea procedurilor şi achiziţiilor directe centralizate
    ART. 6
    Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii elaborează Strategia anuală de achiziţie publică şi Programul anual al achiziţiilor publice centralizate, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, care vor cuprinde achiziţiile centralizate, conform deciziei directorului general privind produsele şi serviciile care fac obiectul achiziţiilor centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi Centralizatorului.

    ART. 7
    Programul anual al achiziţiilor publice centralizate se actualizează ori de câte ori intervin modificări ale deciziei prevăzute la art. 1 alin. (1) ori ale Centralizatorului.

    ART. 8
    În vederea derulării achiziţiilor centralizate, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii realizează următoarele activităţi:
    a) elaborează strategia de contractare şi documentaţia de atribuire aferente fiecărei proceduri de achiziţie publică, pe baza deciziei directorului general privind produsele şi serviciile care fac obiectul achiziţiilor centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi a documentelor prevăzute la art. 3 şi 4, transmise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    b) organizează procedura de atribuire a contractului/ acordului-cadru aferent fiecărei proceduri de achiziţie publică;
    c) numeşte comisiile de evaluare a ofertelor conform legislaţiei privind achiziţiile publice;
    d) răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici în baza informaţiilor primite de la structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    e) derulează şi monitorizează acordurile-cadru şi contractele pe care le semnează în calitate de autoritate contractantă.


    ART. 9
    Procedurile de achiziţie publică centralizată se finalizează cu încheierea documentelor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2019.

    ART. 10
    Ulterior atribuirii procedurilor de achiziţie în sistem centralizat, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii întreprinde, după caz, următoarele activităţi:
    a) în cazul prevăzut la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2019, transmite acordurile-cadru către unităţile beneficiare, în vederea încheierii contractelor subsecvente;
    b) transferă produsele şi serviciile contractate unităţilor beneficiare, cu excepţia celor achiziţionate în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2019.


    ART. 11
    Unităţile beneficiare au următoarele obligaţii:
    a) să respecte modelul de contract subsecvent prevăzut în documentaţia de atribuire;
    b) să încheie contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru centralizate;
    c) să transmită în format electronic Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, în termen de 15 zile de la data încheierii, contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate încheiate de către aceasta;
    d) să implementeze contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate;
    e) să efectueze plăţi în legătură cu produsul/serviciul care face obiectul contractelor subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate;
    f) să înştiinţeze Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii asupra oricăror nereguli, dificultăţi tehnice sau contractuale întâmpinate în execuţia contractelor subsecvente;
    g) să transmită în format electronic către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, în termen de maximum 40 de zile de la data emiterii acestuia;
    h) să informeze Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii cu privire la contestarea documentului constatator emis pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoştinţă.


    ART. 12
    În situaţia în care Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este sancţionată conform legislaţiei achiziţiilor publice, din culpa unei unităţi beneficiare, prejudiciul creat va fi recuperat de la unitatea în cauză, conform prevederilor legale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016