Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2017  de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2017 de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

──────────
    Aprobate prin Hotărârea nr. 652 din 7 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 14 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Exercitarea profesiei de bonă
    ART. 1
    (1) Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot fi acordate după cum urmează:
    a) la domiciliul/reşedinţa bonei;
    b) la domiciliul/reşedinţa copilului.

    (2) Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cod serviciu social 8891CZ-C-VIII, pot fi prestate după cum urmează:
    a) în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţa de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a încheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;
    b) în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condiţiile Legii nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezentantul legal al copilului.

    (3) Licenţa de funcţionare pentru serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă în baza standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei acordate la domiciliu, aprobate în termen de 120 de zile prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

    ART. 2
    (1) În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:
    a) copie CI/paşaport, după caz;
    b) copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
    profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi la art. 6 lit. c)-e) din Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, denumită în continuare lege;
    d) raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
    e) cazier judiciar;
    f) adeverinţă emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul, privind dovada condiţiei prevăzute la art. 6 lit. f) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    g) declaraţia pe propria răspundere pentru art. 6 lit. b) şi f) din lege.

    (2) În situaţia în care furnizorul de servicii sociale încheie contract individual de muncă cu bona pentru prestarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei la domiciliul bonei, documentele prevăzute la alin. (1) se completează, dacă este cazul, cu următoarele documente:
    a) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. c),d) şi e) din lege pentru persoanele cu care bona locuieşte împreună;
    b) declaraţia pe propria răspundere a persoanelor cu care bona locuieşte împreună privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. a) din lege.

    (3) Contractul individual de muncă prevăzut la alin. (1) conţine obligatoriu locul de prestare a serviciilor şi codul COR.
    (4) Contractul individual de muncă prevede, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activităţi.
    (5) Planul de activităţi se elaborează de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecărui copil, ale familiei acestuia şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului şi altele.
    (6) În vederea elaborării planului de activităţi, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia asigurării la cerere, în mod gratuit, de consiliere reprezentanţilor copilului.
    (7) Modelul planului de activităţi este unul cadru, prevăzut în anexa la contractul de prestări de servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    ART. 3
    (1) Registrul comerţului emite certificatul constatator pentru persoană fizică autorizată pentru activitatea de bonă în baza documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru următoarele activităţi:
    a) activităţile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891;
    b) activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700.

    (2) Dovada îndeplinirii condiţiei de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale pentru activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează prin certificatul de calificare obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocupaţia de bonă.
    (3) Certificatul constatator prevăzut la alin. (1) conţine în mod obligatoriu menţiunea cu privire la locul de acordare a serviciilor de îngrijire conform art. 1 alin. (1).

    ART. 4
    (1) Pentru acreditarea ca furnizor de servicii sociale a persoanei fizice autorizate să desfăşoare activitatea de bonă, prevederile art. 8 alin. (6) lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 18 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare, documentele justificative anexate cererii de acreditare a serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bonă persoană fizică autorizată sunt următoarele:
    a) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra locuinţei acesteia, în situaţia în care solicită licenţă pentru prestarea serviciilor la domiciliul bonei: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb şi altele;
    b) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) şi la art. 6 lit. c) din lege;
    c) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. d) şi e) din lege pentru persoanele cu care bona locuieşte împreună;
    d) cazier judiciar;
    e) adeverinţă emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul, privind dovada condiţiei prevăzute la art. 6 lit. f) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele Norme metodologice;
    f) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 lit. b) şi f) din lege;
    g) declaraţia pe propria răspundere a persoanelor cu care bona locuieşte împreună privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. a) din lege;
    h) angajamentul de a notifica, în termen de 24 de ore, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat intervenite după acordarea licenţei de funcţionare şi de a transmite anual dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d)-f) din lege.


    ART. 5
    (1) Modelul contractului de prestări servicii încheiat între bona persoana fizică autorizată/furnizorul de servicii sociale şi reprezentatul legal al copilului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) Reprezentantul legal al copilului are responsabilitate de a verifica, la semnarea contractului şi, ulterior, cel puţin anual, dacă bona, persoană fizică autorizată/furnizorul de servicii sociale, deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei şi dacă face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege.
    (3) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în modelul de contract, precum şi alte clauze specifice fără încălcarea prevederilor legale, stabilite prin negociere între părţi.
    (4) Prevederile art. 2 alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. II
    Exercitarea profesiei de bonă pe teritoriul României de către cetăţenii altor state membre
    ART. 6
    (1) Pentru cetăţenii altor state membre, furnizorul de servicii sociale prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) încheie contractul individual de muncă, în baza atestatului de recunoaştere a calificărilor/dreptului de exercitare a profesiei de bonă în România.
    (2) Atestatul de recunoaştere a calificării/dreptului de exercitare a profesiei de bonă pe teritoriul României se eliberează de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în calitate de autoritate competentă pentru profesia de bonă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor documente:
    a) copie după atestatele de competenţă profesională sau după titlul de calificare care asigură accesul la profesia în cauză şi, după caz, atestarea experienţei profesionale a persoanei în cauză;
    b) o atestare privind natura şi durata activităţii, eliberată de autoritatea sau organismul competent al statului membru de origine sau al statului membru de provenienţă;
    c) document privind sănătatea fizică şi psihică a solicitantului eliberat în statul membru de origine;
    d) documente eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă, din care rezultă că persoana care doreşte să exercite profesia de bonă pe teritoriul României nu are cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere în formă autentică sau dată în faţa autorităţii competente;
    e) atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei de bonă în statul de origine sau a unor condamnări penale.

    (3) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, autoritatea competentă din România va contacta autorităţile competente din statul membru în cauză şi prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul capitol pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare. Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.

    CAP. III
    Controlul exercitării activităţii şi sancţiuni disciplinare
    ART. 7
    (1) Activitatea prestată de bonă se supune controlului inspecţiei sociale.
    (2) Inspectorul social are obligaţia verificării de urgenţă a sesizărilor în legătură cu activitatea bonei.
    (3) Controlul se realizează obligatoriu cu acordul şi în colaborare cu părintele/reprezentantul legal al copilului.

    ART. 8
    Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de îngrijire şi supraveghere a copilului de către bona care a încheiat un contract individual de muncă cu un furnizor de servicii sociale sunt aplicabile sancţiunile disciplinare prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social elaborat de furnizorul de servicii sociale cu respectarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA NR. 1
    la normele metodologice    DGASPC ..............................................................
    str. ......................................................... nr. .........
    Localitatea ..................., judeţul/sectorul .............
    Cod unic: .............................................................
    Tel.: .............................. Fax: ..............................
    nr. ................ data ...............................................
    ADEVERINŢĂ
    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ........................................, fiul/fiica lui ................. şi al/a ...................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea ................................, judeţul (sectorul) ........................., cod numeric personal ............................., domiciliat(ă) în localitatea .........................., str. ............................. nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., posesor(oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP seria ........ nr. ............, eliberat de .................. la data de ..................,
    - este
    – nu este
    – nu mai este*

    angajat(ă) al DGASPC .... (judeţul/sectorul), în calitate de asistent maternal profesionist.
    Se eliberează prezenta spre a-i servi la exercitarea profesiei de bonă.
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Director general/executiv
    L.S.
──────────
    *Contractul de muncă a încetat/nu a încetat în condiţiile art. 11 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.
──────────
    ANEXA NR. 2
    la normele metodologice
    Contract de prestare de servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei
    Părţile contractante
    1. .................(numele întreg al PFA - furnizorului de servicii sociale)................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediulprofesional în ............................., str. ...................... nr. ..........., judeţul/sectorul ......................, codul de înregistrare fiscală ........................., contul nr. ............, deschis la Banca ......................................, Certificatul de acreditare seria ......... nr. ..........., Licenţă de funcţionare serie ....... nr. ....... şi
    2. ..................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele copilului) ........................., reprezentant legal al copilului ............................,denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ..............................., str. .......................... nr. ..........., judeţul/sectorul ......................., codul numeric personal .............., posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată la data de ................ de Secţia de poliţie ............., nr. ............../data .......................,
    convin asupra următoarelor:
    Dispoziţii generale
    1. Definiţii:
    a) contractul de prestare de servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei - actul juridic încheiat între o persoană fizică autorizată acreditată şi licenţiată conform legii să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere pentru copil pe timpul zilei şi reprezentantul legal al copilului, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei;
    b) furnizor de servicii sociale - persoana fizică autorizată care deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţă pentru acordarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere pentru copil pe timpul zilei la domiciliul/reşedinţa copilului sau, după caz, a bonei;
    c) beneficiar de servicii sociale - copilul care necesită îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;
    d) servicii sociale de îngrijire şi supraveghere pentru copil pe timpul zilei - servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi asistare a copilului.
    e) planul de activităţi - document elaborat de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei acestuia, personalizat pentru fiecare copil, şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului; planul de activităţi este anexă la contract;
    f) obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le asumă prin contract. De exemplu, monitorizare, materiale consumabile, echipamente de comunicare, consiliere, participare la anumite activităţi;
    g) standarde minime de calitate - set de criterii aprobate prin acte normative obligatorii la nivel naţional a căror aplicare asigură un nivel minim acceptabil de performanţă al procesului de furnizare a serviciilor sociale;
    h) modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
    i) forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia.

    2. Prestarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei se realizează conform următoarelor principii:
    a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului copilului;
    b) protejarea şi promovarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la copil;
    c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
    d) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
    e) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu^1;
──────────
    ^1 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, etc.
──────────

    f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
    g) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
    h) primordialitatea responsabilităţii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;
    i) colaborarea reprezentantului legal/furnizorului cu serviciul public de asistenţă socială în vederea asigurării de consiliere în legătură cu prestarea serviciilor.


    Obiectul contractului
    3. Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prin realizarea atribuţiilor prevăzute în planul de activităţi, anexă la prezentul contract.

    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4. Reprezentantul legal al copilului are următoarele obligaţii:
    a) să remunereze furnizorul de servicii sociale pentru serviciile prestate în cuantum de .........................;
    b) să creeze furnizorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţia muncii;
    c) să monitorizeze activitatea furnizorului de servicii sociale;
    d) să participe la elaborarea şi implementarea planului de activităţi.

    5. Beneficiarul serviciilor are următoarele drepturi:
    a) să i se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
    b) să participe la procesul de luare a deciziilor în derularea activităţilor prevăzute în planul de activităţi;
    c) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
    d) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
    e) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

    6. Furnizorul de servicii sociale se obligă:
    a) să presteze serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei conform planului de activităţi;
    b) să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii;
    c) să asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite.


    Durata contractului
    7. Durata determinată ........................, timpul de lucru .......... ore pe zi pentru activitate cu caracter de regularitate.

    Modificarea contractului
    8. Modificarea oricărei clauze a contractului de prestări servicii se poate face numai prin înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.

    Încetarea contractului
    9. Prezentul contract încetează:
    a) prin acordul scris al părţilor;
    b) din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
    c) la sfârşitul perioadei pentru care a fost încheiat contractul.


    Răspunderea părţilor
    10. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege. Litigiile ivite în derularea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.


    Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ........................
    Anexele la contract: planul de activităţi; părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe.
    Reprezentant legal beneficiar,
    ...............................................
    Prestator (Executant),
    ..............................................
    L.S.
    ANEXĂ
    la Contractul de prestare de servicii de îngrijire şi supraveghere a
    copilului pe timpul zilei nr. ..................../..........................................
    la contractul individual de muncă nr. ........./....................................
    - Model-cadru -
    PLAN DE ACTIVITĂŢI
    CAP. I
    Îngrijirea
    Bona asigură nevoile fizice, emoţionale şi de sănătate ale copilului, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate, după cum urmează:
    a) asigură un mediu securizant şi funcţional pentru copil;
    b) asigură un mediu sănătos, sigur şi stimulativ pentru copil;
    c) asigură un mediu de viaţă şi climat adecvat dezvoltării biopsihosociale a copilului;
    d) asigură copilului un mediu de viaţă adecvat dezvoltării complexe şi armonioase în cadrul familiei sale;
    e) asigură pentru copil un mediu care îl va sprijini în vederea înţelegerii propriei culturi şi în care copilul va fi valorizat şi susţinut în dezvoltarea sa emoţională;
    f) asigură un mediu psihic protectiv, folosind un limbaj calm şi elevat, având o abordare pozitivă;
    g) respectă normele de igienă şi activităţile specializate de îngrijire ale copilului cu dizabilităţi;
    h) respectă indicaţiile de îngrijire ale copilului precizate de către reprezentantul legal al acestuia;
    i) asigură curăţenia şi igiena locuinţei în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa acesteia;
    j) asigură nevoia de intimitate şi spaţiul copilului;
    k) răspunde nevoilor copilului ţinând cont de religie, origine etnică, limbă, cultură, dizabilităţi şi sexualitate;
    l) ţine cont de nevoile copilului, care include aspecte legate de sănătate, identitate, familie şi relaţii sociale, conduită, dezvoltare emoţională, comportament şi deprinderi de îngrijire personală;
    m) foloseşte materiale referitoare la sănătatea şi igiena personală ale copilului;
    n) informează copilul cu privire la procesul propriei îngrijiri, în funcţie de vârsta şi capacitatea sa de înţelegere;
    o) nu aplică pedepsele fizice, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului;
    p) acordă primul ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;
    q) acţionează în interesul superior al copilului.

    CAP. II
    Supravegherea
    Bona protejează copilul faţă de orice formă de abuz, neglijare, exploatare şi deprivare pe perioada cât aceasta îl însoţeşte sau supraveghează. În acest sens:
    a) însoţeşte copilul la spital până când sosesc părinţii sau reprezentantul legal al copilului;
    b) supraveghează participarea regulată a copilului la procesul educativ şi sprijină participarea deplină a copilului prin oferirea uniformei şi echipamentului necesar, ajutorului la temele de casă, pentru a participa la excursiile şcolare şi alte activităţi extraşcolare;
    c) supraveghează copilul în petrecerea timpului liber şi socializarea, prin care se respectă dreptul copilului la joacă şi timp liber, conform opţiunilor personale ale copilului;
    d) supraveghează copilul în timp liber, în care se poate odihni, relaxa sau participa la activităţi de recreere şi socializare, conform vârstei.

    CAP. III
    Hrănirea
    Bona asigură pentru copil, cu sprijinul reprezentantului legal, o dietă care să ţină cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia, precum şi de preferinţele sau specificul cultural şi religios al copilului:
    a) oferă copilului o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestuia;
    b) oferă copilului posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniului zilnic, precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
    c) asigură administrarea meselor, organizate în spaţii adecvate cu o atmosferă de tip familial;
    d) respectă meniurile stabilite cu reprezentantul legal al copilului, astfel încât să se asigure o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste a copilului.

    CAP. IV
    Însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare sau sprijinirea copilului pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi
    Bona asigură educaţia nonformală şi informală a copilului, prin realizarea următoarelor activităţi:
    a) desfăşoară activităţi educative nonformale corespunzătoare specificităţii etnice, culturale, religioase ale copilului, ţinând cont de opinia şi cu participarea nemijlocită a acestuia;
    b) sprijină şi promovează, pentru copilul cu dizabilităţi, prin materiale şi mijloace corespunzătoare asigurate de către reprezentantul legal al copilului, educaţia copilului, adecvată tipului dizabilităţii şi/sau gradului de handicap şi potenţialului lui de dezvoltare;
    c) încurajează copilul să îşi dezvolte pasiunile în strânsă legătură cu domenii de interes corespunzătoare vârstei şi abilităţilor personale;
    d) încurajează copilul să acceseze oportunităţi de dezvoltare a talentului, interesului sau pasiunilor lui;
    e) asigură educaţia nonformală printr-o paletă largă de activităţi educative, care contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului, la formarea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, favorizează accesul la informaţii, fiind complementară programului de educaţie formală din şcoală;
    f) asigură fiecărui copil sprijin adecvat pentru a avea acces, a se integra şi a frecventa în mod regulat unitatea de învăţământ;
    g) asigură fiecărui copil condiţii adecvate pentru pregătirea temelor şcolare, cum ar fi spaţiul individual de studiu;
    h) la solicitarea reprezentantului legal al copilului urmăreşte pregătirea temelor şcolare;
    i) asigură un mediu în care educaţia şi învăţarea sunt promovate;
    j) încurajează şi sprijină copilul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ;
    k) informează copilul potrivit vârstei şi gradului de maturitate asupra oportunităţilor recreative şi de socializare, precum şi asupra modului în care poate fi sprijinit pentru a participa la acestea;
    l) asigură copilului oportunităţi multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea sa fizică, cognitivă, socială şi emoţională prin mijloace şi materiale corespunzătoare asigurate de către reprezentantul legal al copilului;
    m) se implică activ în stimularea şi dezvoltarea jocurilor copilului, cu materiale şi jucării adecvate vârstei şi sexului;
    n) asigură o pondere adecvată a activităţilor de recreere-socializare a copilului, inclusiv a perioadelor de somn şi odihnă, în cadrul programului zilnic al acestuia;
    o) încurajează copilul să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor din timpul liber. (În anumite situaţii, copilul poate decide dacă participă sau nu la activităţile de recreere-socializare organizate de bonă.);
    p) ajută copilul să îşi dezvolte relaţii pozitive cu părinţii/alţi adulţi importanţi pentru el, cu copiii din unitatea de învăţământ pe care o frecventează;
    q) contribuie la dezvoltarea afectivă a copilului, prin comunicare verbală şi nonverbală, prin activităţi de socializare şi evaluări pozitive;
    r) ajută copilul să îşi dezvolte aptitudinile, deprinderile şi cunoştinţele necesare vieţii de adult;
    s) încurajează şi sprijină copilul să participe la desfăşurarea activităţilor educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţă de adult din cadrul familiei şi să îşi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
    ş) încurajează şi sprijină copilul în activităţile de autoîngrijire şi autogospodărire;
    t) informează copilul, potrivit vârstei, gradului de maturitate şi cu mijloace şi materiale adecvate tipului dizabilităţii şi/sau gradului de handicap, asupra oportunităţilor recreative şi de socializare, precum şi asupra modului în care pot fi sprijiniţi pentru a participa la acestea;
    ţ) la solicitarea reprezentantului legal al copilului însoţeşte copilul cu dizabilităţi la activităţile de abilitare/reabilitare care pot fi, după caz, următoarele: fizioterapie; kinetoterapie şi masaj; logopedie, terapie psihomotrică şi de abilitate manuală şi alte forme de terapii;
    u) la solicitarea reprezentantului legal al copilului însoţeşte copilul la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii.

    CAP. V
    Informarea reprezentantului legal cu privire la situaţia copilului în fiecare zi
    a) Informează familia despre evoluţia copilului;
    b) Comunică de urgenţă reprezentantul legal al copilului despre orice situaţie dificilă şi urgentă apărută, legată de copil;
    c) Informează reprezentantul legal al copilului dacă are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a copilului;
    d) Informează de urgenţă reprezentantul legal al copilului despre orice modificare survenită în cadrul familiei sale, situaţie care ar afecta exercitarea profesiei de bonă şi ar putea influenţa îngrijirea copilului;
    e) Comunică ori de câte ori este nevoie cu reprezentantul legal al copilului.
    Beneficiar,
    ..........................................
    Prestator (Executant),
    .........................................
    Numele şi prenumele .............................
    Semnătura .......................................
    Se semnează din nou, ori de câte ori este revizuit.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016