Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 7 iunie 2001  pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat    Twitter Facebook

NORME METODOLOGICE din 7 iunie 2001 pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 iunie 2001


    I. Dispoziţii generale

    ART. 1
    Începând cu anul 2001 cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror raza acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat.
    ART. 2
    (1) Din bugetul de stat se finanţează în continuare, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile legale, cheltuielile privind:
    a) componenta locală aferentă proiectelor de reforma aflate în derulare la data de 31 decembrie 2000, cofinanţate de Guvernul României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi rambursarile de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioane la creditele externe aferente proiectelor respective;
    b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum şi bursele pentru elevii străini şi etnicii romani din afară graniţelor tarii;
    c) organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale;
    d) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice (cazare, masa, transport, drepturi salariale şi cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţilor de perfecţionare);
    e) cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic şi inspectoratele şcolare.
    (2) Finanţarea unităţilor, instituţiilor şi activităţilor prevăzute la alin. (1) nu face obiectul prezentelor norme metodologice.
    ART. 3
    Facilităţile acordate elevilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul se finanţează prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
    ART. 4
    Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, conducerile inspectoratelor şcolare judeţene şi ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sunt obligate sa dispună măsurile necesare ca finanţarea cheltuielilor cu pregătirea şcolară în cursul unui exerciţiu financiar sa se efectueze în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001, legilor anuale ale bugetului de stat şi în conformitate cu principiile înscrise în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia sa îşi desfăşoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat în condiţiile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice.
    ART. 6
    In cazul instituţiilor de învăţământ special de stat cheltuielile curente şi de capital sunt finanţate din bugetul consiliului judeţean şi nu fac obiectul prezentelor norme metodologice.
    ART. 7
    (1) Organizarea evidentei contabile sintetice şi analitice şi execuţia bugetară a fiecărei instituţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică se vor realiza, după caz, prin compartimentele financiar-contabile proprii, compartimentele financiar-contabile ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror raza îşi desfăşoară activitatea sau prin compartimentele financiar-contabile ale altor instituţii de învăţământ preuniversitar de stat din aceeaşi unitate administrativ-teritorială.
    (2) Arondarea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat care nu are compartiment financiar-contabil propriu, pe lângă unitatea administrativ-teritorială sau instituţia de învăţământ preuniversitar de stat care are compartiment financiar-contabil, se va face pe baza propunerii inspectoratului şcolar judeţean şi se aproba prin hotărâre a consiliului local.

    II. Elaborarea şi aprobarea bugetului instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat

    Structura bugetului

    ART. 8
    (1) Fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia sa îşi întocmească bugetul propriu.
    Bugetul se întocmeşte de către fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică. In bugetul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din mediul rural se includ şi creditele bugetare pentru şcolile fără personalitate juridică din aceeaşi unitate administrativ-teritorială (şcolile care au organizate numai clasele I-IV).
    (2) In cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat arondate la alte instituţii de învăţământ sau la unităţi administrativ-teritoriale bugetele se întocmesc de către conducerile acestora împreună cu conducerea instituţiei la care sunt arondate, distinct, pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat.
    ART. 9
    (1) Bugetul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat se fundamentează pe baza:
    a) finanţării proporţionale cu numărul de elevi sau preşcolari, pentru cheltuieli de personal, manuale şcolare şi burse;
    b) finanţării complementare, pentru cheltuieli materiale şi servicii, alocaţii pentru instituţii publice, precum şi pentru cheltuieli de capital.
    (2) In anexe la bugetul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat se prezintă bugetul privind veniturile şi cheltuielile activităţilor extrabugetare şi bugetul de venituri şi cheltuieli al internatelor, căminelor şi cantinelor pentru elevi şi preşcolari.
    (3) Bugetul se întocmeşte în faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitivează după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat şi se aproba o data cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul execuţiei bugetare, în situaţia în care au loc rectificari bugetare, se urmează aceleaşi etape.
    (4) Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia sa îşi fundamenteze cheltuielile pe baza de indicatori fizici şi valorici care sa reflecte în mod real necesarul de finanţare, aplicându-se măsuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei materiale existente şi a fondurilor, în interesul procesului de învăţământ şi al elevilor.
    (5) La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli se va avea în vedere ca anul financiar bugetar cuprinde sfârşitul unui an şcolar şi începutul anului şcolar următor.
    ART. 10
    In vederea cuprinderii în bugetul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat a finanţării proporţionale cu numărul de elevi sau preşcolari, asigurata din bugetele locale, se procedează astfel:
    a) Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat propune spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării criteriile şi standardele pentru stabilirea finanţării proporţionale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării aproba criteriile şi standardele după consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
    b) Pe baza criteriilor şi standardelor aprobate Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării costurile medii anuale orientative pe elev/preşcolar, pe niveluri şi profiluri de instruire, în funcţie de care se stabileşte finanţarea proporţională.
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării aproba costurile medii anuale orientative după consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
    c) După aprobare costurile medii anuale orientative se comunica de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru finanţarea proporţională.
    d) In acest scop, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar se constituie Comisia pentru stabilirea cheltuielilor medii anuale pe instituţii de învăţământ preuniversitar de stat, având următoarea componenta:
    - inspectorul şcolar general;
    - directorul tehnic administrativ al inspectoratului şcolar/şef serviciu salarizare;
    - contabilul-şef al inspectoratului şcolar;
    - un director al unei instituţii de învăţământ preuniversitar de stat;
    - un contabil-şef al unei instituţii, de învăţământ preuniversitar de stat;
    - directorul economic al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    - un reprezentant al sindicatelor judeţene, desemnat de federaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
    e) Comisia prevăzută la lit. d) are următoarele atribuţii:
    - analizează datele prezentate de fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat în ceea ce priveşte numărul de elevi, respectiv de preşcolari înscrişi în anul de învăţământ, volumul cheltuielilor necesare cu personalul, manualele şcolare şi bursele elevilor;
    - pe baza datelor primite de la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi a costurilor medii anuale orientative comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte în mod obiectiv şi fundamentat costul anual orientativ pe un elev/preşcolar, pe fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, urmărindu-se asigurarea bunei funcţionari a fiecărei instituţii.

    Fundamentarea finanţării proporţionale

    ART. 11
    (1) Sumele necesare pentru finanţarea proporţională se calculează de fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat pe baza numărului de elevi/preşcolari, pe profiluri de învăţământ, şi a costului anual orientativ pe un elev/preşcolar, comunicat de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) In faza de elaborare a proiectului de buget se iau în calcul numărul de elevi/preşcolari estimat de fiecare instituţie, în funcţie de numărul de clase, şi costul anual orientativ pe un elev/preşcolar.
    (3) Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare şi de finanţare a manualelor şcolare se elaborează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (4) Cheltuielile cu bursele elevilor se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale.
    (5) Finanţarea proporţională cu numărul de elevi/preşcolari se fundamentează pe baza modelelor prezentate în anexele nr. 1, 1a) şi 1b).

    Fundamentarea finanţării complementare

    ART. 12
    (1) Finanţarea complementara se efectuează în funcţie de necesităţile de cheltuieli ale instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat. La propunerea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se prevăd cheltuielile materiale şi servicii (cu excepţia manualelor), alocaţiile pentru instituţiile publice şi cheltuielile de capital, care se asigura de către acestea.
    (2) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat fundamentează sumele necesare în vederea finanţării complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finanţelor Publice.

    Venituri extrabugetare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat

    ART. 13
    Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat pot utiliza, pe lângă finanţarea proporţională şi finanţarea complementara, şi alte surse de venituri realizate în condiţiile legii, şi anume: venituri proprii provenite din activitatea de producţie (ateliere-şcoala, ferme agricole etc.), prestări de servicii, taxe de la persoane fizice şi juridice, venituri din închirieri de spaţii, donaţii, sponsorizări şi alte venituri realizate din activitatea de învăţământ, activităţi cultural-educative, ale internatelor şi cantinelor pentru preşcolari şi elevi.
    ART. 14
    Veniturile extrabugetare se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor extrabugetare, pe surse, astfel:
    a) Veniturile rezultate din activitatea de producţie (ateliere-şcoala, ferme agricole etc.), prestări de servicii, care cuprind sumele încasate de instituţia de învăţământ din activitatea de conversie şi reconversie profesională, şcolarizare, cursuri de iniţiere de informatica, limbi străine, activităţi de producţie, prestări de servicii şi alte activităţi, în condiţiile legii.
    b) Taxele de la persoane fizice şi juridice
    Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispoziţiilor legale, sa stabilească nivelul taxelor pentru desfăşurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acoperă cheltuielile aferente activităţilor respective. Pentru stabilirea taxelor fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat îşi estimează cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenelor si, în funcţie de numărul de elevi participanţi, stabileşte şi taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc şi prevederile din buget la subdiviziunea respectiva.
    Sumele încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, după caz, reprezintă o alta sursa proprie de venit, al carei nivel se stabileşte şi se comunica de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. Estimările bugetare se calculează şi se fundamentează în funcţie de elementele respective, astfel: numărul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmează sa fie eliberate, înmulţit cu suma pe un certificat sau o diploma.
    Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de cursuri de pregătire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe baza de convenţie, cel puţin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea cursurilor respective.
    c) Veniturile din închirierea spaţiilor disponibile se prevăd în buget la nivelul chiriei stabilite în contractele de închiriere, la care se adauga obligatoriu cheltuielile cu întreţinerea şi utilitatile folosite.
    d) Veniturile din donaţii reprezintă sumele donate de persoane fizice şi juridice pentru a fi folosite la cheltuielile de funcţionare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. Acestea se prevăd fie la nivelul execuţiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exerciţiul anului curent.
    e) Veniturile din sposorizari primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii.
    f) Alte venituri.

    Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare

    ART. 15
    (1) Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare se înscriu în buget, pe titluri, articole şi alineate, în funcţie de conţinutul acestora, avându-se în vedere următoarele precizări:
    a) Cheltuielile pentru activitatea de producţie (ateliere-şcoala, ferme agricole etc.) se stabilesc pe baza de devize întocmite pentru fiecare activitate de producţie, prestări de servicii, în limita veniturilor prevăzute sa fie realizate.
    b) Cheltuielile pentru desfăşurarea examenelor sau a cursurilor de pregătire solicitate de persoanele juridice şi fizice se stabilesc în limita veniturilor din taxele respective.
    In acest scop se întocmesc note de fundamentare în care se cuprind taxele cuvenite pentru activităţile respective şi cheltuielile aferente realizării acestor venituri, şi anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de întreţinere a salilor de examene, procurarea rechizitelor (hârtie, ştampile, cerneala, tusuri etc.) necesare în vederea desfăşurării examenelor. De regula cheltuielile se încadrează în limita veniturilor prevăzute sa fie încasate.
    c) Cheltuielile necesare pentru tipărirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc în limita sumelor încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.
    d) Cheltuielile din veniturile încasate din închirieri de spaţii
    e) Cheltuielile din sumele încasate drept donaţii şi sponsorizări se înscriu în buget pentru realizarea acţiunii stabilite de donator sau în contractele de sponsorizare, după caz. In situaţia în care nu au fost stabilite destinaţii împreună cu sponsorii şi cu donatorii, sumele din sponsorizări şi donaţii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de funcţionare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.
    f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate în condiţiile legii
    (2) Diferenţa dintre totalul veniturilor extrabugetare şi suma cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se foloseşte, în completare, în funcţie de necesitaţi, de către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat la acoperirea altor cheltuieli ale acestora. In acest scop se efectuează calcule de fundamentare pentru fiecare categorie de cheltuieli, după care se cuprind în buget la titlurile, articolele şi alineatele respective.

    Prezentarea şi aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat

    ART. 16
    Bugetele elaborate de instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat se prezintă autorităţii administraţiei publice locale, în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a proiectelor bugetelor locale, astfel:
    a) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonator tertiar de credite şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat arondate la unităţile administrativ-teritoriale prezintă autorităţii publice locale proiectul de buget şi fundamentarile corespunzătoare.
    b) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat cu contabilitate proprie, care organizează şi evidenta contabila a altor instituţii de învăţământ arondate, prezintă bugetul propriu şi câte un buget pentru fiecare dintre acestea, precum şi un buget centralizat pentru toate instituţiile arondate, inclusiv bugetul propriu. Acest buget va fi însoţit de fundamentarile corespunzătoare.
    Conducerile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat răspund de exactitatea datelor cuprinse în notele de fundamentare care au stat la baza întocmirii proiectului de buget al fiecărei instituţii de învăţământ.
    ART. 17
    După aprobarea legii bugetului de stat consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenta tehnica a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar, vor repartiza sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale si, în cadrul acestora, pe fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor se va realiza în cuantumul şi cu respectarea destinaţiilor aprobate prin legea bugetului de stat.
    ART. 18
    (1) Consiliile locale, pe baza sumelor repartizate de la bugetul de stat prin consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după adăugarea sumelor necesare pentru finanţarea complementara, comunica bugetele, aprobate conform legii, instituţiilor de învăţământ şi trezoreriilor la care acestea sunt arondate.
    (2) După aprobare bugetele instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat reprezintă documentul pe baza căruia se asigura finanţarea cheltuielilor acestora în exerciţiul financiar respectiv.
    ART. 19
    (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor acorda atenţie maxima examinării propunerilor de cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi vor cuprinde cu prioritate în bugetele locale fondurile necesare pentru finanţarea acestora.
    (2) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia sa colaboreze cu autorităţile locale pentru rezolvarea tuturor problemelor ce decurg din finanţarea acestora.

    III. Execuţia bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat

    ART. 20
    Execuţia bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde în principal operaţiuni care se referă la:

    1. Deschiderea creditelor bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizează creditele bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat:
    a) Pentru activitatea proprie si, după caz, pentru activitatea instituţiilor arondate, pentru asigurarea în luna următoare a finanţării proporţionale şi complementare. Solicitarea se va face pana la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare.
    b) Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare se efectuează de către ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 "Învăţământ", cu desfăşurarea pe titlurile clasificaţiei bugetare economice, şi anume: 02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale şi servicii", 34 "Subvenţii", 38 "Transferuri" şi 70 "Cheltuieli de capital". Repartizarea creditelor se efectuează pe baza de dispoziţii bugetare în perioada 25-30 a lunii în curs pentru luna următoare, pe seama instituţiilor de învăţământ care au conturi deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publica.
    (2) La primirea dispoziţiei bugetare unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publica înregistrează creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, în contul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat: 02 "Credite deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetele locale", care se desfăşoară în conturi analitice, pe titluri, corespunzător repartizării creditelor bugetare.
    c) In cazul în care evidenta contabila a instituţiei de învăţământ este realizată de către compartimentul financiar-contabil al unităţii administrativ-teritoriale, deschiderea creditelor bugetare, precum şi plăţile dispuse în limita acestora se efectuează direct de primărie.
    (3) Unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publica comunica instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sau primăriilor, după caz, primirea dispoziţiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite, eliberând şi extrase de cont.
    (4) Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat răspunde administrativ, dacă nu solicita la termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea în luna următoare a finanţării proporţionale şi complementare.
    (5) In cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de credite, răspunderea revine acestuia.

    2. Încasarea veniturilor extrabugetare
    (1) Ordonatorii terţiari de credite cu contabilitate proprie încasează veniturile extrabugetare în numerar, prin casieria proprie, de la persoanele fizice si, prin virament, de la persoanele juridice, în conturile deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publica 50.04 "Disponibil din venituri extrabugetare ale instituţiilor de subordonare locală" şi 50.10 "Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul local", în cazul veniturilor care privesc activitatea internatelor, căminelor şi cantinelor.
    (2) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat care îşi executa bugetul prin primării sau prin alte instituţii de învăţământ la care sunt arondate pot incasa în numerar venituri extrabugetare, aplicând regulile stabilite pentru mandatar. Mandatarul se stabileşte de către directorul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat sau de către ordonatorul principal de credite al bugetului local, după caz, şi poate fi: administratorul, secretarul şcolii sau un cadru didactic.
    (3) Operaţiunile de încasări prin casieria proprie se organizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi se efectuează numai pe baza de documente legale aprobate de persoanele în drept, care se înregistrează cronologic în Registrul jurnal de casa.
    (4) Încasările zilnice în numerar se depun de către mandatari în conturile 50.04 "Disponibil din venituri extrabugetare ale instituţiilor de subordonare locală" şi 50.10 "Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul local", după caz, deschise pe seama instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sau a unităţilor administrativ-teritoriale, prin care acestea îşi executa bugetul de venituri şi cheltuieli, după caz, la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publica, astfel:
    a) în prima zi lucrătoare de la încasare, în cazul în care instituţia sau unitatea administrativ-teritorială, după caz, are sediul în localitatea în care funcţionează unitatea trezoreriei la care are contul deschis;
    b) în a doua zi lucrătoare de la încasare, în cazul în care instituţia de învăţământ preuniversitar de stat sau unitatea administrativ-teritorială, după caz, are sediul în alta localitate decât unitatea trezoreriei la care are contul deschis.
    (5) Pentru operaţiunile prin virament se utilizează ordine de plata tip trezorerie, în care se specifica pe verso natura sumelor virate.

    3. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget
    (1) Angajarea cheltuielilor se efectuează de către ordonatorii de credite, pe baza de documente legale (state de plata salariale, comenzi, contracte, convenţii etc.), vizate pentru controlul financiar preventiv, întocmite distinct pentru cheltuieli care se suporta din bugetul local şi din venituri extrabugetare, după caz.
    (2) In toate documentele de plata va fi înscrisă în mod obligatoriu subdiviziunea clasificaţiei din buget în care se încadrează plăţile respective.
    (3) Pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat care îşi executa bugetele proprii prin unităţi administrativteritoriale sau prin alte instituţii de învăţământ la care sunt arondate, cheltuielile se angajează şi se efectuează astfel:
    (4) Directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat semnează documentele din punct de vedere al necesităţii, după care le transmit primăriilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat la care sunt arondate, care acorda viza de control financiar preventiv. Conducerile acestora din urma, după verificarea documentelor din punct de vedere al încadrării, respectării limitelor şi destinaţiei creditelor din bugetul unităţilor respective, precum şi a dispoziţiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor instituţiilor publice, procedează la aprobarea şi efectuarea plăţilor propuse. In acest scop se întocmeşte ordinul de plata care se prezintă la unitatea trezoreriei statului pentru decontare.
    (5) Conducătorul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat la care sunt arondate alte instituţii de învăţământ îndeplineşte funcţia de ordonator tertiar de credite numai pe baza documentelor legale semnate şi prezentate de către directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat arondate.
    (6) La ordonatorii terţiari de credite se organizează şi funcţionează controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu.
    (7) In vederea urmăririi execuţiei bugetelor ordonatorii terţiari de credite efectuează plăţile de casa prin următoarele conturi deschise la unităţile trezoreriilor prin care îşi derulează operaţiunile de încasări şi plati, şi anume:
    - contul 24.57.02.02 "Cheltuielile bugetului local pentru învăţământ - cheltuieli de personal";
    - contul 24.57.02.20 "Cheltuielile bugetului local pentru învăţământ - cheltuilei materiale şi servicii";
    - contul 24.57.02.34 "Cheltuielile bugetului local pentru învăţământ - subvenţii";
    - contul 24.57.02.38 "Cheltuielile bugetului local pentru învăţământ - transferuri";
    - contul 24.57.02.70 "Cheltuielile bugetelor locale pentru învăţământ - cheltuieli de capital".
    (8) Cheltuielile din venituri extrabugetare se efectuează din conturile 50.04 "Disponibil din venituri extrabugetare ale instituţiilor de subordonare locală" şi 50.10 "Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul local", după caz.
    (9) Ordonatorii terţiari de credite au obligaţia sa organizeze şi sa conducă contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plati, precum şi a celorlalte operaţiuni patrimoniale, în mod cronologic şi sistematic, în conturile corespunzătoare din planul de conturi pentru instituţiile publice, aprobat de Ministerul Finanţelor Publice.
    (10) Ordonatorii terţiari de credite conduc evidenta analitica a plăţilor de casa, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, în cadrul următoarelor conturi de finanţare bugetară:
    - contul 700.01 "Finanţarea din bugetul de stat" pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin inspectoratele şcolare judeţene, care are ca destinaţie componenta locală aferentă proiectelor de reforma, bursele pentru elevii din Republica Moldova şi pentru elevii străini şi etnicii romani din afară graniţelor tarii, organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale, perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice;
    - contul 700.02 "Finanţarea din bugetul local", pentru fondurile primite de la bugetele locale.
    (11) In vederea cunoaşterii modului de utilizare a creditelor bugetare de către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat fără contabilitate proprie, primăriile sau, după caz, instituţiile la care sunt arondate vor transmite acestora lunar contul de execuţie, potrivit formularului-anexa la darea de seama contabila pentru instituţii publice.
    (12) Creditele bugetare repartizate din bugetul de stat şi bugetele locale pe seama ordonatorilor terţiari de credite şi rămase neutilizate la încheierea exerciţiului bugetar se anulează de drept potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998, cu modificările ulterioare.

    IV. Raportarea execuţiei bugetare de către instituţiile de învăţământ

    ART. 21
    (1) Ordonatorii terţiari de credite întocmesc trimestrial şi anual dări de seama contabile privind execuţia bugetară, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice, transmise ordonatorilor principali de credite.
    (2) Pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării ordonatorii terţiari de credite întocmesc contul de execuţie a bugetului de stat pe formularul anexat la darea de seama contabila pentru instituţii publice şi îl prezintă inspectoratelor şcolare judeţene.
    (3) O data cu dările de seama contabile trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară, ce vor fi prezentate ordonatorilor principali de credite de la care primesc credite bugetare, instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat înaintează inspectoratului şcolar Situaţia privind execuţia bugetară pe trimestrul ..., inclusiv pentru instituţiile arondate, acolo unde este cazul, conform anexei nr. 2.
    (4) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prin compartimentele de contabilitate şi informatizare, centralizează situaţiile privind execuţia bugetară pe instituţii de învăţământ şi transmit Consiliului Naţional al Finanţării Învăţământului Preuniversitar de Stat Situaţia trimestriala/anuala privind execuţia bugetară din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, conform anexei nr. 3.
    ART. 22
    Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Preuniversitar de Stat, pe baza datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, analizează modul în care se respecta prevederile legii bugetului de stat şi criteriile şi principiile finanţării învăţământului preuniversitar de stat, precum şi eventualele fenomene perturbatoare care se manifesta în acest domeniu şi cauzele care le determina. Pe baza acestor analize se întocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se înaintează conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, însoţite de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de finanţare şi execuţie bugetară în sistemul de învăţământ preuniversitar de stat.

    V. Dispoziţii finale

    ART. 23
    Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat care executa bugetele prin unităţile administrativ-teritoriale sau alte instituţii de învăţământ îşi vor putea urmări şi executa singure bugetul propriu, cu condiţia asigurării postului de economist sau contabil, după caz, şi a dobândirii calităţii de ordonator tertiar de credite. O data cu organizarea şi funcţionarea contabilităţii proprii instituţia de învăţământ preuniversitar de stat va solicita trezoreriei statului deschiderea conturilor prezentate la art. 20 pct. 3 alin. (7).
    ART. 24
    Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat care ţin evidenta contabila şi pentru alte instituţii arondate si, după caz, primăriile vor preda cu proces-verbal execuţia bugetului propriu instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat - creditele bugetare repartizate, plăţile de casa din finanţarea primită, veniturile extrabugetare încasate, plăţile din aceste venituri, precum şi toate conturile de activ şi pasiv care privesc gestiunea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat.
    ART. 25
    Stabilirea politicii de resurse umane şi a numărului de personal necesar pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ sunt de competenta exclusiva a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor şcolare şi a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 26
    Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Judeţul ..........................
    Localitatea ......................
    Instituţia de învăţământ
    preuniversitar de stat .............


                     FINANŢAREA
         proporţională cu numărul de elevi

                                                               - mii lei -
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┐
 │Nr. │ Nivelurile de învăţământ │ Numărul de │ Costurile │ Total │
 │crt.│ │ elevi │medii pe elev│cheltuieli│
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ 1. │ Preşcolar │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ 2. │ Primar - gimnazial │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ 3. │ Liceal │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ 4. │ Profesional │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ 5. │ Postliceal │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┘


           Director, Contabil-şef,
        ............... ..................    ANEXA 1a)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------

    Judeţul .............................
    Localitatea .........................
    Instituţia de învăţământ
    preuniversitar de stat ..............                          NOTA DE FUNDAMENTARE
              a cheltuielilor cu manualele pentru anul ........


 ┌─────┬────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
 │Clase│Numărul │ Costul │Cheltuieli cu│Propuneri de │ % │
 │ │de elevi│manualelor│manualele în │cheltuieli cu│col. 3 fata│
 │ │ │pe o clasa│anul de baza │manualele în │ de col. 2 │
 │ │ │ │ │anul de plan │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 5. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 6. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 7. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 8. │ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 9.- │ │ │ │ │ │
 │12.*)│ │ │ │ │ │
 ├─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │TOTAL│ │ │ │ │ │
 └─────┴────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘


           Director, Contabil-şef,
        ............... ..................

-------------
    *) Gratuitatile din învăţământul liceal.    ANEXA 1b)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------

    Judeţul ........................
    Localitatea ....................
    Instituţia de învăţământ
    preuniversitar de stat .........


                         NOTA DE FUNDAMENTARE
         a cheltuielilor privind bursele elevilor pentru anul .....


 ┌────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬───────┐
 │Nr. │Numărul de elevi│Numărul de beneficiari│Fondurile │ Propuneri │ % │
 │crt.│în instituţiile │stabilit conform cri- │alocate in│pentru anul│col. 4/│
 │ │de învăţământ │teriilor de acordare │anul de │ de plan │col. 2 │
 │ │preuniversitar │a burselor aprobate de│baza │ │ │
 │ │ │inspectoratele şcolare│ │ │ │
 │ │ │ judeţene │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴───────┘           Director, Contabil-şef,
        ............... ..................    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Judeţul ........................
    Localitatea ....................
    Instituţia de învăţământ
    preuniversitar de stat .........


                          SITUAŢIA
          privind execuţia bugetară pe trimestrul ....../......


 ┌───────────────────────────┬─────────────────────┬────────┬─────┬──────────┐
 │ Categoriile de │ Prevederi │Credite │Plati│Cheltuieli│
 │ cheltuieli ├────────┬────────────┤deschise│ │ efective │
 │ │anuale*)│trimestriale│ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ Cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ Cheltuieli materiale şi │ │ │ │ │ │
 │ servicii │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ Subvenţii │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ Transferuri (burse) │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ Cheltuieli de capital │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────┼──────────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │ │ │
 └───────────────────────────┴─────────────────────┴────────┴─────┴──────────┘           Director, Contabil-şef,
        ............... ..................

-------------
    *) La raportarea anuala coloana 1 se completează cu prevederile aprobate iniţial, iar coloana 2, cu prevederile definitive.


    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------


    Judetul .............................................
    Inspectoratul scolar ................................


                          SITUATIA TRIMESTRIALA/ANUALA
            privind executia bugetara din institutiile de invatamant

+-----------+-----+-----+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| | Nr. | Nr. | | Cheltuieli | | Transferuri | |
|Treptele si| de | de | Cheltuieli de personal | materiale curente | Subventii | (burse) | Cheltuieli de capital |
|profilurile|clase|elevi+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
| de | | |credite |plati|cheltuieli|credite |plati|cheltuieli|credite |plati|cheltuieli|credite |plati|cheltuieli|credite |plati|cheltuieli|
|invatamant | | |deschise| | efective |deschise| |efectuate |deschise| |efectuate |deschise| |efectuate |deschise| |efectuate |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|Invatamant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|prescolar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|Invatamant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|primar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|Invatamant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|gimnazial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|Invatamant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|liceal, din| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|care: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
| Profil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| teoretic | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
| Profil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tehnologic| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
| Profil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vocational| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|Invatamant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|profesional| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|Invatamant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|postliceal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+
|TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----+-----+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+--------+-----+----------+

                              Director, Contabil-sef,
                   ............................... ...............................


                              ---------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Guvernul Romaniei, NORME METODOLOGICE din 7 iunie 2001

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice