Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 6 mai 2020  privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 6 mai 2020 privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 383 bis din 13 mai 2020
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 2 din 6 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383 din 13 mai 2020
──────────
    CAP. I
    Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale
    1. Generalităţi
    1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, distinct de situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat, cu excepţia sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, care au obligaţia să întocmească şi să depună doar raportări contabile anuale.
    1.2. Instituţiile de credit depun raportarea contabilă anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Instituţiile de credit pot depune raportarea contabilă anuală la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. Depunerea raportării contabile anuale se realizează pe suport magnetic, împreună cu raportarea listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi semnată, potrivit legii.

    2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportării contabile anuale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia
    2.1. Instituţiile de credit întocmesc şi depun o raportare contabilă anuală care cuprinde următoarele formulare:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30);
    d) Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40);
    e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);
    f) Alte informaţii (cod 60).

    2.2. Instituţiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificării instituţiei de credit şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.4. Instituţiile de credit completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin H.G. nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    2.5. Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
        Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.


    2.7. Instituţiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportarea contabilă anuală cu respectarea prevederilor din prezentul ordin. Formularele de raportare contabilă anuală reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional al instituţiei de credit (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), precum şi toate subunităţile din străinatate.
    2.8. Raportarea contabilă anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi o declaraţie din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea şi, după caz, listarea formularelor s-a făcut pe baza fişierelor puse la dispoziţia instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.
    2.9. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia instituţiilor de credit gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
    2.10. O copie a fişierelor conţinând formularele, completate cu datele raportării contabile anuale, se păstrează de către instituţia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.11. Raportarea contabilă anuală a organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportarea contabilă anuală întocmită de cooperativele de credit trebuie vizată de casa centrală a cooperativelor de credit.
    2.12. (1) Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc raportarea contabilă anuală, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării instituţiei de credit, care să cuprindă toate datele de identificare:
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    – adresa şi numărul de telefon;
    – numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    – codul unic de înregistrare;
    – capitalul social.

    (2) Declaraţiile de inactivitate prevăzute la alin. (1) de la prezentul subpunct se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având încorporată, ataşată sau asociată logic o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă prevăzut la subpct. 2.9.

    2.13. Instituţiile de credit aflate în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală.

    3. Termene de depunere
    3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    3.2. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei prevăzute la subpct. 2.12 alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    3.3. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală/ declaraţia prevăzută la subpct. 2.12 alin. (1) se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
    3.4. Netransmiterea fişierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate şi semnate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, prezentarea unei raportări contabile anuale care conţine date eronate sau necorelate sau nedepunerea declaraţiei prevăzute la subpct. 2.12 alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Informaţii privind întocmirea raportării contabile anuale
    4.1. La întocmirea raportării contabile anuale de către instituţiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, republicat, denumite în continuare Reglementări contabile, precum şi prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României 27/2010, republicat.
    4.2. Raportarea contabilă anuală se întocmeşte în limba română şi în moneda naţională. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
    4.3. Formularele de raportare contabilă anuală includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
    a) o poziţie marcată cu "X" în cadrul unui formular înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;
    b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
    c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora.

    4.4. În vederea întocmirii raportării contabile anuale, instituţiile de credit utilizează, în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
    4.5. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum şi veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenţia "preţului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".
    4.6. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum şi cele privind variaţia diverselor elemente din bilanţ au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare inclusiv. Aceeaşi abordare se aplică şi în cazul informaţiilor care, potrivit prezentelor norme metodologice, se referă la o anumită perioadă.
    4.7. La elaborarea raportării contabile anuale se are în vedere abordarea de portofoliu.
    4.8. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ investiţiile în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "Deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".
    4.9. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    (a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
    (b) active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    (e) active financiare evaluate la cost amortizat.

    4.10. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru instituţia raportoare, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
    4.11. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    (a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
    (b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.

    4.12. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru instituţia raportoare, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
    4.13. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
    4.13.1. Active financiare

    (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.

    (2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".

    (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţia de credit, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului (CE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), denumit în continuare Regulamentul BCE BSI.

    (4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţiile de credit, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.

    (5) "Instrumentele de datorie" includ "credite şi avansuri" şi "titluri de datorie".

    (6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificaţie:
    (a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. În cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. În cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, aşa cum este aceasta definită la alin. (7) de la prezentul subpunct. Valoarea contabilă brută nu trebuie să depăşească valoarea instrumentului de datorie la recunoaşterea iniţială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;
    (b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;
    (c) în cazul activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.


    (7) Modificările cumulate negative ale valorii juste, datorate riscului de credit, reprezintă, în cazul expunerilor neperformante, modificările cumulate de valoare justă datorate riscului de credit, pentru situaţia în care modificarea cumulată netă este negativă. Modificarea cumulată netă a valorii juste datorată riscului de credit se calculează prin adunarea tuturor modificărilor negative şi pozitive de valoare justă datorate riscului de credit care au apărut de la recunoaşterea instrumentului de datorie. Evaluarea instrumentelor de datorie se realizează la nivel de instrument financiar.

    4.13.2. Datorii financiare

    (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.

    (2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".

    (3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.

    (4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către instituţia de credit şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.

    (5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.

    (6) "Alte datorii financiare" includ garanţiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută iniţial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piaţă [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].

    (7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" şi nu ca provizioane pentru "Angajamente şi garanţii date".

    (8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau ale tranzacţiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacţii sunt recunoscute înainte de termenul de plată.


    4.14. Regulile specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit, sunt cele prevăzute la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este prezentată la cap.III, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. IV din prezentele norme metodologice.

    CAP. II
    Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit
    1. Formularul cod 10 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

    (1) Formularul cod 10 este situaţia financiară care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale instituţiei de credit. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Active (formular cod 10.01)
    (a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
    (b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.
    (c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.
    (d) Poziţia "Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate" include titlurile de participare deţinute în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, indiferent de metoda de evaluare.
    (e) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.
    (f) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.

    B. Datorii (formular cod 10.02)
    (a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
    (b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11(a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51(a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".
    (c) Provizioanele pentru "Angajamente şi garanţii date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor şi garanţiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, dacă modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau dacă acestea sunt tratate ca şi contracte de asigurare conform IFRS 4. Datoriile rezultate din angajamente şi garanţii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deşi se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 4.13.2 alin. (7) din Capitolul I al prezentelor norme metodologice.
    (d) Poziţia "Capital social rambursabil la cerere" include instrumentele de capital emise de instituţia de credit, care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Instituţiile de credit includ în cadrul acestei poziţii părţile sociale ale organizaţiilor cooperatiste de credit care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii.
    (e) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
    (f) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.

    C. Capitaluri proprii (formular cod 10.03)
    (a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32.
    (b) Poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie, cât şi una de capitaluri proprii) emise de instituţia de credit, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependente).
    (c) Poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât "Capital social" şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".
    (d) Poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10].
    (e) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile şi pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investiţiilor în instrumente de capital pentru care instituţia de credit a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.
    (f) Poziţia "Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operaţiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziţie este reprezentată de diferenţa dintre variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" şi variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 şi IFRS 9.6.5.8].
    (g) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câştigurile şi pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoaşterea iniţială sau ulterior.
    (h) Poziţia "Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace]" include rezerva de conversie valutară aferentă părţii eficace atât a operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate derulate pe bază continuă cât şi a operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate care nu se mai aplică, atâta timp cât operaţiunile din străinătate rămân recunoscute în bilanţ.
    (i) Poziţia "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părţii eficace a variaţiei de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât şi în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.
    (j) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.
    (k) Poziţia "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:
    i. valoarea - timp a unei opţiuni, în cazul în care modificările valorii - timp şi valorii intrinseci ale respectivei opţiuni sunt separate şi doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];
    ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward şi elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate şi doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;
    iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].

    (l) Poziţia "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.
    (m) Poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare.
    (n) Poziţia "Acţiuni proprii" include toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capital proprii care au fost redobândite de către instituţie, atâta timp cât acestea nu sunt vândute sau amortizate.    (2) Formatul formularelor aferente codului 10 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii este următorul:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Judeţul . . . │ │
│. . . . . . .|│ │
│_|_| │ │
│Instituţia de │Forma de proprietate . │
│credit: . . . │. . . . . . . . .|_|_| │
│. . . . . . . │Activitatea │
│Adresă: │preponderentă (denumire│
│localitate: . │clasă CAEN) . . . . . .│
│. . . . . . . │. . . . │
│. . │Cod clasă CAEN . . . . │
│sector . . . .│. . . . . .|_|_|_|_| │
│. . . . . . │Activitatea │
│strada . . . .│preponderentă efectiv │
│. . . . . . │desfăşurată (denumire │
│nr.: . . . . .│clasă CAEN) . . . . . .│
│. . . . . │. . . . │
│Telefon. . . .│Cod clasă CAEN . . . . │
│. . . . . ., │. . . . . .|_|_|_|_| │
│fax . . . . . │Cod unic de │
│. . . . . │înregistrare . . . . . │
│Număr din │. . . . .|_|_|_|_|_|_|_│
│registrul │|_|_|_| │
│comerţului . .│ │
│. . . . . . . │ │
│. │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

                SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
                      la data de 31 decembrie ..........

┌────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│10 │ │- lei - │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│10.01 - ACTIVE │Cod │financiar │
│ │Poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numerar, solduri de numerar la bănci │ │ │ │
│centrale şi alte depozite la vedere │010 │ │ │
│(poz.020+030+040) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numerar │020 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Solduri de numerar la bănci centrale │030 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte depozite la vedere │040 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare deţinute în vederea │050 │ │ │
│tranzacţionării (poz.060+070+080+090) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate │060 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │070 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │080 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │090 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare nedestinate │ │ │ │
│tranzacţionării, evaluate obligatoriu la │096 │ │ │
│valoarea justă prin profit sau pierdere │ │ │ │
│(poz.097+098+099) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │097 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │098 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │099 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare desemnate ca fiind │ │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin profit sau │100 │ │ │
│pierdere (poz.120+130) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │120 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │130 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare evaluate la valoarea justă│ │ │ │
│prin alte elemente ale rezultatului global │141 │ │ │
│(poz.142+143+144) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │142 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │143 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │144 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare evaluate la cost amortizat│181 │ │ │
│(poz.182+183) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │182 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │183 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate - │240 │ │ │
│contabilitatea de acoperire │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificările de valoare justă aferente │ │ │ │
│elementelor acoperite în cadrul unei │250 │ │ │
│operaţiuni de acoperire a unui portofoliu │ │ │ │
│împotriva riscului de rată a dobânzii │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Investiţii în filiale, asocieri în │ │ │ │
│participaţie şi entităţi asociate │260 │ │ │
│(poz.261+262+263) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare contabilizate la cost│261 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare evaluate la valoarea │262 │ │ │
│justă prin profit sau pierdere │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare evaluate la valoarea │ │ │ │
│justă prin alte elemente ale rezultatului │263 │ │ │
│global │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale (poz.280+290) │270 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale │280 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Investiţii imobiliare │290 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări necorporale (poz.310+320) │300 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Fond comercial │310 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte imobilizări necorporale │320 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitele (poz.340+350) │330 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitul curent │340 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitul amânat │350 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte active │360 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri destinate │ │ │ │
│cedării, clasificate drept deţinute în │370 │ │ │
│vederea vânzării │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│(poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270│380 │ │ │
│+300+330+360+370) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│ │ │Exerciţiul │
│10.02 - DATORII │Cod │financiar │
│ │Poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare deţinute în vederea │010 │ │ │
│tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate │020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Poziţii scurte │030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │050 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │060 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare desemnate ca fiind │ │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin profit sau │070 │ │ │
│pierdere (poz.080+090+100) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │090 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │100 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare evaluate la cost amortizat│110 │ │ │
│(poz.120+130+140) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │120 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │130 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │140 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate - │150 │ │ │
│contabilitatea de acoperire │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificările de valoare justă aferente │ │ │ │
│elementelor acoperite în cadrul unei │160 │ │ │
│operaţiuni de acoperire a unui portofoliu │ │ │ │
│împotriva riscului de rată a dobânzii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230) │170 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile │180 │ │ │
│determinate post-angajare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi│190 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Restructurare │200 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii │210 │ │ │
│fiscale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Angajamente şi garanţii date │220 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte provizioane │230 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitele (poz.250+260) │240 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitul curent │250 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitul amânat │260 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital social rambursabil la cerere │270 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii │280 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii incluse în grupuri destinate cedării,│ │ │ │
│clasificate drept deţinute în vederea │290 │ │ │
│vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL DATORII │300 │ │ │
│(poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ │ │Exerciţiul │
│10.03 - CAPITALURI PROPRII │Cod Poziţie │financiar │
│ │ ├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Capital social (poz.020+030) │010 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Capital vărsat │020 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Capital subscris nevărsat │030 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Prime de capital │040 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital emise, altele│050 │ │ │
│decât capitalul social (poz.060+070)│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Componenta de capitaluri proprii a │060 │ │ │
│instrumentelor financiare compuse │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Alte instrumente de capital emise │070 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Alte capitaluri proprii │080 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Valoarea cumulată a altor elemente │ │ │ │
│ale rezultatului global │090 │ │ │
│(poz.095+128) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Elemente care nu vor fi │ │ │ │
│reclasificate în profit sau pierdere│095 │ │ │
│(poz.100+110+120+122+320+330+360) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale │100 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări necorporale │110 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi │ │ │ │
│actuariale din planurile de pensii │120 │ │ │
│cu beneficii determinate │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri │ │ │ │
│destinate cedării, clasificate drept│122 │ │ │
│deţinute în vederea vânzării │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente│ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate │320 │ │ │
│la valoarea justă prin alte elemente│ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Valoarea ineficacităţii acoperirii │ │ │ │
│valorii juste aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate │330 │ │ │
│la valoarea justă prin alte elemente│ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente│ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate │ │ │ │
│la valoarea justă prin alte elemente│340 │ │ │
│ale rezultatului global [element │ │ │ │
│acoperit] │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente│ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate │ │ │ │
│la valoarea justă prin alte elemente│350 │ │ │
│ale rezultatului global [instrument │ │ │ │
│de acoperire] │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente│ │ │ │
│datoriilor financiare evaluate la │ │ │ │
│valoarea justă prin profit sau │360 │ │ │
│pierdere atribuibile modificărilor │ │ │ │
│riscului de credit propriu │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Elemente care pot fi reclasificate │ │ │ │
│în profit sau pierdere │128 │ │ │
│(poz.130+140+150+155+165+170) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Acoperirea unei investiţii nete │ │ │ │
│într-o operaţiune din străinătate │130 │ │ │
│[partea eficace] │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Conversia valutară │140 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate de │ │ │ │
│acoperire. Rezerva din operaţiuni de│150 │ │ │
│acoperire a fluxurilor de trezorerie│ │ │ │
│[partea eficace] │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente│ │ │ │
│instrumentelor de datorie evaluate │155 │ │ │
│la valoarea justă prin alte elemente│ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de acoperire [elemente │165 │ │ │
│nedesemnate] │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri │ │ │ │
│destinate cedării, clasificate drept│170 │ │ │
│deţinute în vederea vânzării │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul reportat │190 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Rezerve din reevaluare │200 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Alte rezerve │210 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(-) Acţiuni proprii │240 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere aferent(ă) │250 │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(-) Repartizarea profitului │255 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ │ │ │
│(poz.010+040+ │300 │ │ │
│050+080+090+190+200+210+240+250+255)│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │310 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┴────────┤
│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │Întocmit │ │
│ │Numele şi │ │
│ │prenumele │ │
│ │Calitatea │ │
│ │Semnătura . │ │
│Administrator, │. . . . . . │ │
│Numele şi prenumele │. . . │ │
│Semnătura . . . . . . . . . . │Nr. de │ │
│ │înregistrare│ │
│ │în │ │
│ │organismul │ │
│ │profesional │ │
│ │. . . . . . │ │
│ │. . . . │ │
└────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.


    2. Formularul cod 20 - Contul de profit sau pierdere

    (1) Formularul cod 20 este situaţia financiară care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea instituţiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.
    (b) Poziţia "Venituri din dobânzi aferente altor active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale şi altor depozite la vedere şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
    (c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii şi dobânda aferentă dau naştere unui randament pozitiv pentru instituţia de credit.
    (d) Poziţia "Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
    (e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active şi dobânda aferentă dau naştere unui randament negativ pentru instituţia de credit.
    (f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital, inclusiv dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.
    (g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei şi dividendele aferente instrumentelor deţinute la sfârşitul perioadei de raportare.
    (h) Veniturile din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate cuprind veniturile din dividende aferente titlurilor de participare deţinute în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, contabilizate la cost sau evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    (i) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" include câştiguri şi pierderi din reevaluarea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare clasificate ca deţinute în vederea tranzacţionării. Acest element include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi venituri şi cheltuieli din dividende şi dobânzi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
    (j) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situaţia în care recunoaşterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global creează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziţii se includ, de asemenea, câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situaţia în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum şi veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
    (k) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câştigurile aferente instrumentelor de capital pe care instituţia de credit alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].
    (l) În situaţia în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câştigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul poziţiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:
    i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câştigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;
    ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câştigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.

    (m) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire şi elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziţia include, de asemenea, partea ineficace a variaţiei valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sau a rezervei din acoperirea investiţiei nete într-o operaţiune din străinătate sunt recunoscute în cadrul aceloraşi poziţii ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include, de asemenea, câştigurile şi pierderile din operaţiuni de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Această poziţie include şi câştigurile din operaţiuni de acoperire a poziţiilor nete.
    (n) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net" include câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării.
    (o) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 şi Anexa A la IFRS 9]. Câştigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit aşteptate, care se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
    (p) Poziţia "Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 4, în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. (1) lit. B. (c) din prezentul capitol. Orice modificare de valoare justă a angajamentelor şi garanţiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor şi garanţiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 4.
    (q) Poziţia "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câştigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit aşteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viaţă şi inclusiv câştigurile sau pierderile din depreciere aferente creanţelor comerciale, activelor aferente unui contract şi creanţelor din operaţiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].
    (r) Poziţia "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operaţiunilor de write-off care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operaţiunii de write-off şi care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum şi recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operaţiunilor de write-off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.
        La raportarea în cadrul acestei poziţii a sumelor aferente operaţiunilor de write-off se vor avea în vedere următoarele precizări:
    i. Operaţiunea de write-off reprezintă un eveniment de derecunoaştere şi este legată de un activ financiar (write-off total) sau de o parte a acestuia (write-off parţial), inclusiv în cazul în care modificarea unui activ conduce la situaţia în care instituţia de credit renunţă la drepturile sale de colectare a fluxurilor de trezorerie în ceea ce priveşte respectivul activ sau o parte a acestuia. Sumele ce au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off includ sume generate de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere (care fac obiectul raportării în cadrul acestei poziţii), precum şi sume generate de reducerea valorii ajustărilor pentru pierderi, în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare (care nu fac obiectul raportării în cadrul acestei poziţii);
    ii. Sumele aferente unei operaţiuni de write-off includ valoarea parţială, respectiv totală a principalului, dobânzii şi comisioanelor restante aferentă oricărui instrument de datorie, care a fost derecunoscută, prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise la lit. i, întrucât instituţia de credit nu are aşteptări rezonabile de recuperare a fluxurilor de trezorerie contractuale;
    iii. În cadrul acestei poziţii se raportează toate sumele care au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off în cursul perioadei de raportare, recunoscute direct în profit sau pierdere în conformitate cu prevederile subpct.i, şi nu doar acele sume care fac încă obiectul unei activităţi de executare la sfârşitul perioadei de raportare.


    (s) Poziţia "Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.


    (2) Formatul formularului aferent codului 20 - Contul de profit sau pierdere este următorul: CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
                           la data de 31 decembrie ..........

┌────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│20 │ │- lei - │
├────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea indicatorului │Cod poziţie │financiar │
│ │ ├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi │010 │ │ │
│(poz.041+051+080+ 085) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente │ │ │ │
│activelor financiare evaluate la │041 │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente │ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente │ │ │ │
│activelor financiare evaluate la │051 │ │ │
│cost amortizat │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente altor │080 │ │ │
│active │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente │085 │ │ │
│datoriilor │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile) │090 │ │ │
│(poz.120+140+ 145) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile aferente │ │ │ │
│datoriilor financiare evaluate la │120 │ │ │
│cost amortizat) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile aferente │140 │ │ │
│altor datorii) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile aferente │145 │ │ │
│activelor) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu capitalul social │150 │ │ │
│rambursabil la cerere) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dividende (poz.191+192)│160 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente │ │ │ │
│activelor financiare evaluate la │191 │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente │ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente │ │ │ │
│investiţiilor în filiale, asocieri │192 │ │ │
│în participaţie şi entităţi asociate│ │ │ │
│(poz.193+194) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente │ │ │ │
│titlurilor de participare │193 │ │ │
│contabilizate la cost │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente │ │ │ │
│titlurilor de participare evaluate │194 │ │ │
│la valoarea justă prin alte elemente│ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri din taxe şi comisioane │200 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │210 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│derecunoaşterea activelor şi │ │ │ │
│datoriilor financiare care nu sunt │220 │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin │ │ │ │
│profit sau pierdere, net │ │ │ │
│(poz.231+241+260+270) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│derecunoaşterea activelor financiare│ │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin alte│231 │ │ │
│elemente ale rezultatului global, │ │ │ │
│net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│derecunoaşterea activelor financiare│241 │ │ │
│evaluate la cost amortizat, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│derecunoaşterea datoriilor │260 │ │ │
│financiare evaluate la cost │ │ │ │
│amortizat, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│derecunoaşterea altor active şi │ │ │ │
│datorii financiare care nu sunt │270 │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin │ │ │ │
│profit sau pierdere, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi aferente │ │ │ │
│activelor şi datoriilor financiare │280 │ │ │
│deţinute în vederea tranzacţionării,│ │ │ │
│net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi aferente │ │ │ │
│activelor financiare nedestinate │ │ │ │
│tranzacţionării, evaluate │287 │ │ │
│obligatoriu la valoarea justă prin │ │ │ │
│profit sau pierdere, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi aferente │ │ │ │
│activelor şi datoriilor financiare │ │ │ │
│desemnate ca fiind evaluate la │290 │ │ │
│valoarea justă prin profit sau │ │ │ │
│pierdere, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │300 │ │ │
│contabilitatea de acoperire, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Diferenţe de curs de schimb [câştig │310 │ │ │
│sau (-) pierdere], net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│derecunoaşterea activelor │330 │ │ │
│nefinanciare, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Alte venituri din exploatare │340 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Alte cheltuieli de exploatare) │350 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET │ │ │ │
│(poz.010-090-150+ 160+200- │355 │ │ │
│210+220+280+287+290+300+310 │ │ │ │
│+330+340-350) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli administrative) │360 │ │ │
│(poz.370+380) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu personalul) │370 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Alte cheltuieli administrative) │380 │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea) │390 │ │ │
│(poz.400+410+ 420) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea aferentă │400 │ │ │
│imobilizărilor corporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea aferentă │410 │ │ │
│investiţiilor imobiliare) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea aferentă │420 │ │ │
│altor imobilizări necorporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │425 │ │ │
│modificare, net (poz.426+427) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│modificare aferente activelor │ │ │ │
│financiare evaluate la valoarea │426 │ │ │
│justă prin alte elemente ale │ │ │ │
│rezultatului global, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din │ │ │ │
│modificare aferente activelor │427 │ │ │
│financiare evaluate la cost │ │ │ │
│amortizat, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu provizioane sau (-) │ │ │ │
│venituri din reluări de provizioane)│430 │ │ │
│(poz.440+450) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu provizioane sau (-) │ │ │ │
│venituri din reluări de provizioane │440 │ │ │
│pentru angajamente şi garanţii date)│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu alte provizioane sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluări de alte │450 │ │ │
│provizioane) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │ │ │ │
│pierderilor din deprecierea │460 │ │ │
│activelor financiare care nu sunt │ │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin │ │ │ │
│profit sau pierdere) (poz.481+491) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │ │ │ │
│pierderilor din deprecierea │481 │ │ │
│activelor financiare evaluate la │ │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente │ │ │ │
│ale rezultatului global) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │ │ │ │
│pierderilor din deprecierea │491 │ │ │
│activelor financiare evaluate la │ │ │ │
│cost amortizat) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │ │ │ │
│pierderilor din deprecierea │510 │ │ │
│investiţiilor în filiale, asocieri │ │ │ │
│în participaţie şi entităţi │ │ │ │
│asociate) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │ │ │ │
│pierderilor din deprecierea │520 │ │ │
│activelor nefinanciare) │ │ │ │
│(poz.530+540+550+560+570) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │530 │ │ │
│pierderilor din deprecierea │ │ │ │
│imobilizărilor corporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │540 │ │ │
│pierderilor din deprecierea │ │ │ │
│investiţiilor imobiliare) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │550 │ │ │
│pierderilor din deprecierea fondului│ │ │ │
│comercial) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │560 │ │ │
│pierderilor din deprecierea altor │ │ │ │
│imobilizări necorporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau │ │ │ │
│(-) venituri din reluarea │570 │ │ │
│pierderilor din deprecierea altor │ │ │ │
│active nefinanciare) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Venituri reprezentând fond comercial│ │ │ │
│negativ recunoscut în profit sau │580 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Profitul sau (-) pierderea din │ │ │ │
│active imobilizate şi grupuri │ │ │ │
│destinate cedării, clasificate drept│600 │ │ │
│deţinute în vederea vânzării, care │ │ │ │
│nu pot fi considerate activităţi │ │ │ │
│întrerupte │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN │ │ │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE │ │ │ │
│IMPOZITARE (poz.010-090-150+ │610 │ │ │
│160+200- 210+220+280+287+290+300+ │ │ │ │
│310+330+340-350- │ │ │ │
│360-390+425-430-460-510-520+580+600)│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli sau (-) venituri cu │ │ │ │
│impozitul aferent profitului sau │620 │ │ │
│pierderii din operaţiuni continue) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN │ │ │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE │630 │ │ │
│(poz.610-620) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere din │ │ │ │
│activităţi întrerupte după │640 │ │ │
│impozitare (poz.650-660) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere din │ │ │ │
│activităţi întrerupte înainte de │650 │ │ │
│impozitare │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│(Cheltuieli sau (-) venituri cu │ │ │ │
│impozitul, legate de activităţi │660 │ │ │
│întrerupte) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă │670 │ │ │
│EXERCIŢIULUI (poz.630+ 640) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┴────────┤
│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │Întocmit │ │
│ │Numele şi │ │
│ │prenumele │ │
│ │Calitatea │ │
│ │Semnătura . │ │
│Administrator, │. . . . . . │ │
│Numele şi prenumele │. . . │ │
│Semnătura . . . . . . . . . . │Nr. de │ │
│ │înregistrare│ │
│ │în │ │
│ │organismul │ │
│ │profesional │ │
│ │. . . . . . │ │
│ │. . . . │ │
└────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.


    3. Formularul cod 30 - Date informative

    (1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 101, 102 şi 103 coloana 1, instituţiile de credit care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

    (2) Rândul 103 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de instituţiile de credit care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

    (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    (4) La rândurile 501 şi 502 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

    (5) Formatul formularului aferent codului 30 - Date informative este următorul: DATE INFORMATIVE
                           la data de 31 decembrie ..........

┌─────────────────┬───────┬───────┬────┐
│ │ │ │- │
│30 │ │ │lei │
│ │ │ │- │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│I. Date privind │Cod │Număr │ │
│rezultatul │poziţie│unităţi│Sume│
│înregistrat │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │101 │ │ │
│profit │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │102 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care nu │ │ │ │
│au înregistrat │103 │ │ │
│nici profit, nici│ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴───────┴────┘


┌─────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Cod │col.2│Pentru │Pentru │
│plăţile restante │poziţie│+ 3 │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
│(poz.202+206+212 │201 │ │ │ │
│la │ │ │ │ │
│216+221+222+227),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori │ │ │ │ │
│restanţi - total │202 │ │ │ │
│(poz. 203 la │ │ │ │ │
│205), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de │203 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de │204 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │205 │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │206 │ │ │ │
│sociale - total │ │ │ │ │
│(poz.207 la 211),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru asigurări │ │ │ │ │
│sociale de stat │ │ │ │ │
│datorate de │207 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte│ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor │208 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│pentru pensia │209 │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru bugetul │210 │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │211 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetele │212 │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │213 │ │ │ │
│alţi creditori │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi│ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│neplătite la │214 │ │ │ │
│termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de │ │ │ │ │
│stat, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie │214a │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit│215 │ │ │ │
│la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Împrumuturi │ │ │ │ │
│primite │216 │ │ │ │
│nerambursate la │ │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- total (poz.217 │ │ │ │ │
│la 220), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până │217 │ │ │ │
│la 30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │218 │ │ │ │
│30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │219 │ │ │ │
│90 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1│220 │ │ │ │
│an │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite│ │ │ │ │
│aferente │221 │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Depozite băneşti │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
│nerambursate la │222 │ │ │ │
│scadenţă - total │ │ │ │ │
│(poz.223 la 226),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până │223 │ │ │ │
│la 30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │224 │ │ │ │
│30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │225 │ │ │ │
│90 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1│226 │ │ │ │
│an │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite│ │ │ │ │
│aferente │227 │ │ │ │
│depozitelor │ │ │ │ │
│băneşti primite │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘


┌───────────┬───────┬──────────────────┐
│III. Număr │ │Exerciţiul │
│de │Cod │financiar │
│salariaţi │poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Număr mediu│ │ │ │
│de │301 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi │ │ │ │
│la │ │ │ │
│sfârşitul │302 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │
│la data de │ │ │ │
│31 │ │ │ │
│decembrie │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│IV. Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │Cod │ │
│raportare, subvenţii │poziţie│Sume│
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru bunurile│401 │ │
│din domeniul public, │ │ │
│primite în concesiune, │ │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │402 │ │
│public plătite la bugetul│ │ │
│de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Chirii plătite în cursul │ │ │
│perioadei de raportare │403 │ │
│pentru terenuri*1) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │404 │ │
│persoane nerezidente, din│ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │405 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente din │406 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │407 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │408 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │409 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii aferente │410 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │411 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Creanţe restante, care nu│ │ │
│au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │412 │ │
│contractele comerciale şi│ │ │
│/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │413 │ │
│majoritar sau integral de│ │ │
│stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │414 │ │
│privat │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│V. Tichete acordate │Cod │Sume│
│salariaţilor │poziţie│ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│501 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│ │ │
│acordate altor categorii │502 │ │
│de beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│VI. Cheltuieli │ │Exerciţiul │
│efectuate pentru │ │financiar │
│activitatea de │Cod │ │
│cercetare-dezvoltare│poziţie├─────────┬────────┤
│**) │ │Precedent│Încheiat│
│ │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli de │601 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (poz. 603 │602 │ │ │
│+ 604), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- din fonduri │603 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- din fonduri │604 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (poz. │605 │ │ │
│606 + 607), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli curente│606 │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli de │607 │ │ │
│capital │ │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌───────────┬───────┬──────────────────┐
│VII. │ │Exerciţiul │
│Cheltuieli │Cod │financiar │
│de inovare │poziţie├─────────┬────────┤
│***) │ │Precedent│Încheiat│
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │701 │ │ │
│de inovare │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│VIII. │ │Exerciţiul │
│Informaţii │ │financiar │
│privind │Cod │ │
│cheltuielile │poziţie├─────────┬────────┤
│cu │ │Precedent│Încheiat│
│colaboratorii│ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli cu│801 │ │ │
│colaboratorii│ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────┬───────┬──────────────────┐
│IX. │ │ │
│Informaţii │ │Exerciţiul │
│privind │ │financiar │
│bunurile din│Cod │ │
│domeniul │poziţie├─────────┬────────┤
│public al │ │ │ │
│statului │ │Precedent│Încheiat│
│ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│din domeniul│ │ │ │
│public al │901 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│administrare│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│din domeniul│ │ │ │
│public al │902 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│concesiune │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│din domeniul│903 │ │ │
│public al │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│închiriate │ │ │ │
└────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│X. Informaţii│ │ │
│privind │ │ │
│bunurile din │ │ │
│proprietatea │ │ │
│privată a │ │Exerciţiul │
│statului │ │financiar │
│supuse │ │ │
│inventarierii│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ │ │
│ministrului │Cod │ │
│finanţelor │poziţie├─────────┬────────┤
│publice şi al│ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│delegat │ │ │ │
│pentru buget │ │ │ │
│nr. 668/2014,│ │Precedent│Încheiat│
│cu │ │ │ │
│modificările │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│contabilă │1000 │ │ │
│netă a │ │ │ │
│bunurilor*2) │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌───────────┬───────┬───────────────────────┐
│XI. Capital│Cod │Exerciţiul financiar │
│social │poziţie├───────────┬───────────┤
│vărsat****)│ │Precedent │Încheiat │
├───────────┼───────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│A │B │Sume │%*3) │Sume │%*3) │
│ │ │Col.1│Col.2│Col.3│Col.4│
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Capital │ │ │ │ │ │
│social │ │ │ │ │ │
│vărsat*3) │ │ │ │ │ │
│(poz. 1110 │ │ │ │ │ │
│+ 1113 + │1100 │ │X │ │X │
│1117 + 1118│ │ │ │ │ │
│+ 1119 + │ │ │ │ │ │
│1120), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice │1110 │ │ │ │ │
│(poz. 1111 │ │ │ │ │ │
│+ │ │ │ │ │ │
│poz.1112), │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│instituţii │1111 │ │ │ │ │
│publice de │ │ │ │ │ │
│subordonare│ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│instituţii │1112 │ │ │ │ │
│publice de │ │ │ │ │ │
│subordonare│ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│societăţile│1113 │ │ │ │ │
│cu capital │ │ │ │ │ │
│de stat, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu │ │ │ │ │ │
│capital │1114 │ │ │ │ │
│integral de│ │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu │ │ │ │ │ │
│capital │1115 │ │ │ │ │
│majoritar │ │ │ │ │ │
│de stat │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu │ │ │ │ │ │
│capital │1116 │ │ │ │ │
│minoritar │ │ │ │ │ │
│de stat │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de regii │1117 │ │ │ │ │
│autonome │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│societăţile│1118 │ │ │ │ │
│cu capital │ │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de persoane│1119 │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut │ │ │ │ │ │
│de alte │1120 │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│XII. │ │ │
│Dividende/ │ │ │
│Vărsăminte │ │ │
│cuvenite │ │ │
│bugetului de │ │Exerciţiul │
│stat sau │ │financiar │
│local, de │ │ │
│repartizat │ │ │
│din profitul │ │ │
│exerciţiului │Cod │ │
│financiar de │poziţie├─────────┬────────┤
│către │ │ │ │
│companiile │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│naţionale, │ │Precedent│Încheiat│
│societăţile │ │ │ │
│şi regiile │ │ │ │
│autonome****)│ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Total sume, │1121 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1122 │ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1123 │ │ │
│publice │ │ │ │
│locale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │1124 │ │ │
│deţine/ deţin│ │ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii,│ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│XIII. │ │ │
│Dividende/ │ │ │
│Vărsăminte │ │ │
│cuvenite │ │ │
│bugetului de │ │Exerciţiul │
│stat sau │ │financiar │
│local şi │ │ │
│virate în │ │ │
│perioada de │ │ │
│raportare din│Cod │ │
│profitul │poziţie├─────────┬────────┤
│reportat al │ │ │ │
│companiilor │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţilor │ │ │ │
│naţionale, │ │Precedent│Încheiat│
│societăţilor │ │ │ │
│şi al │ │ │ │
│regiilor │ │ │ │
│autonome****)│ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Total sume, │1130 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar al │1131 │ │ │
│anului │ │ │ │
│precedent, │ │ │ │
│din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1132 │ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1133 │ │ │
│publice │ │ │ │
│locale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │1134 │ │ │
│deţine/ deţin│ │ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii,│ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiilor │ │ │ │
│financiare │1135 │ │ │
│anterioare │ │ │ │
│anului │ │ │ │
│precedent, │ │ │ │
│din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1136 │ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale; │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1137 │ │ │
│publice │ │ │ │
│locale; │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │1138 │ │ │
│deţine/ deţin│ │ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii,│ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────┬───────┬──────────────────┐
│XIV. │ │Exerciţiul │
│Dividende │ │financiar │
│distribuite │Cod │ │
│acţionarilor│poziţie├─────────┬────────┤
│din profitul│ │Precedent│Încheiat│
│reportat │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Dividende │ │ │ │
│distribuite │ │ │ │
│acţionarilor│ │ │ │
│în perioada │1139 │ │ │
│de raportare│ │ │ │
│din profitul│ │ │ │
│reportat │ │ │ │
└────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│XV. Repartizări │ │ │
│interimare de dividende │Cod │Sume│
│potrivit Legii nr. 163/ │poziţie│ │
│2018 │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Dividende interimare │1140 │ │
│repartizate*4) │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌──────────────┬───────┬──────────────────┐
│XVI. Creanţe │ │Exerciţiul │
│preluate prin │ │financiar │
│cesiune de la │Cod │ │
│persoane │poziţie├─────────┬────────┤
│juridice*****)│ │Precedent│Încheiat│
│ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │ │ │ │
│persoane │1141 │ │ │
│juridice (la │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│nominală), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1142 │ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │ │ │ │
│persoane │1143 │ │ │
│juridice (la │ │ │ │
│cost de │ │ │ │
│achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1144 │ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└──────────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
        **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
        ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
        ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
        *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
        Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
        *2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
        *3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
        *4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Întocmit │
│Administrator,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │Calitatea │
│prenumele │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.


    4. Formularul cod 40 - Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale

    (1) În cadrul formularului "Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale" (cod 40) se prezintă valoarea, respectiv costul istoric sau valoarea reevaluată, a imobilizărilor necorporale şi corporale, amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale şi valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente imobilizărilor necorporale şi corporale. În cadrul acestui formular, la "Situaţia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

    (2) Formatul formularelor aferente codului 40 - Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale este următorul: SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI CORPORALE
                           la data de 31 decembrie ..........
                    Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale

┌─────────────┬───────┬────────────────────────────────────────┐
│40A │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valori brute │
│ │ ├───────┬────────┬─────────────────┬─────┤
│ │ │ │ │Reduceri │Sold │
│Elemente de │Cod │ │ │ │final│
│imobilizări*)│poziţie│Sold │Creşteri├─────┬───────────┼─────┤
│ │ │iniţial│ │ │Din care: │ │
│ │ │ │ │Total│dezmembrări│ │
│ │ │ │ │ │şi casări │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│I. │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizări │100 │ │ │ │X │ │
│necorporale, │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │101 │ │ │ │X │ │
│în curs │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Fondul │102 │ │ │ │X │ │
│comercial │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │103 │ │ │ │X │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizări │104 │ │ │ │ │ │
│corporale, │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│corporale în │105 │ │ │ │ │ │
│curs │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Terenuri şi │ │ │ │ │ │ │
│amenajări de │106 │ │ │ │X │ │
│terenuri │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Construcţii │107 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │108 │ │ │ │ │ │
│mijloace de │ │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Mobilier, │ │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │
│de protecţie │109 │ │ │ │ │ │
│a valorilor │ │ │ │ │ │ │
│umane şi │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Investiţii │110 │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴───────┴────────┴─────┴───────────┴─────┘

        *) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată/valoarea justă a imobilizărilor, după caz.
                          Situaţia amortizării imobilizărilor
                                necorporale şi corporale

┌────────────┬───────┬───────┬──────────┬──────────────┬──────────┐
│40B │ │ │ │ │- lei - │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Amortizare │Amortizare│
│Elemente de │Cod │Sold │Amortizare│aferentă │la │
│imobilizări │poziţie│iniţial│în cursul │imobilizărilor│sfârşitul │
│ │ │ │anului │scoase din │anului │
│ │ │ │ │evidenţă │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│I. │ │ │ │ │ │
│Imobilizări │200 │ │ │ │ │
│necorporale,│ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│imobilizări │201 │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│II. │ │ │ │ │ │
│Imobilizări │202 │ │ │ │ │
│corporale, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Terenuri şi │ │ │ │ │ │
│amenajări de│203 │ │ │ │ │
│terenuri │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Construcţii │204 │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │205 │ │ │ │ │
│mijloace de │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Mobilier, │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │
│de protecţie│206 │ │ │ │ │
│a valorilor │ │ │ │ │ │
│umane şi │ │ │ │ │ │
│materiale şi│ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Investiţii │207 │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

                         Situaţia ajustărilor pentru depreciere

┌─────────────┬───────┬───────┬───────────┬────────┬─────┐
│40C │ │ │ │ │- lei│
│ │ │ │ │ │- │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │Ajustări │Ajustări│ │
│Elemente de │Cod │Sold │constituite│reluate │Sold │
│imobilizări*)│poziţie│iniţial│în cursul │la │final│
│ │ │ │anului │venituri│ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│I. │ │ │ │ │ │
│Imobilizări │300 │ │ │ │ │
│necorporale, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │
│necorporale │301 │ │ │ │ │
│în curs │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Fondul │302 │ │ │X │ │
│comercial │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│imobilizări │303 │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │
│Imobilizări │304 │ │ │ │ │
│corporale, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │
│corporale în │305 │ │ │ │ │
│curs │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Terenuri şi │ │ │ │ │ │
│amenajări de │306 │ │ │ │ │
│terenuri │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Construcţii │307 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │308 │ │ │ │ │
│mijloace de │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Mobilier, │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │
│de protecţie │309 │ │ │ │ │
│a valorilor │ │ │ │ │ │
│umane şi │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Investiţii │310 │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴───────┴───────────┴────────┴─────┘

        *) se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere aferente imobilizărilor.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Întocmit │
│Administrator,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │Calitatea │
│prenumele │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.


    5. Formularul cod 50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere

    (1) La completarea formularelor 50A - 50H se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (formular cod 50A)
    (a) Veniturile din dobânzi se clasifică după cum urmează:
    i. venituri din dobânzi aferente activelor financiare şi altor active;
    ii. venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.

    (b) Cheltuielile cu dobânzile se clasifică după cum urmează:
    i. cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare şi altor datorii;
    ii. cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.

    (c) Veniturile din dobânzi aferente activelor financiare şi veniturile din dobânzi aferente datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ veniturile din dobânzi aferente titlurilor de datorie şi creditelor şi avansurilor, precum şi veniturile din dobânzi aferente depozitelor, instrumentelor de datorie emise şi altor datorii financiare cu o rată negativă a dobânzii efective.
    (d) Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor financiare şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor, titlurilor de datorie emise şi altor datorii financiare, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente titlurilor de datorie şi creditelor şi avansurilor cu o rată negativă a dobânzii efective.
    (e) Pentru scopul formularului cod 50A, toate instrumentele, indiferent de portofoliul în care sunt incluse, sunt luate în considerare.

    B. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (formular cod 50B)
    (a) Câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument financiar şi după portofoliul contabil. Pentru fiecare element, se raportează câştigul sau pierderea netă realizată rezultată din tranzacţia derecunoscută. Valoarea netă reprezintă diferenţa dintre câştigurile realizate şi pierderile realizate.
    (b) Formularul cod 50B se aplică activelor şi datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, precum şi instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

    C. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc (formular cod 50C)
    (a) Câştigurile şi pierderile din active financiare şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a riscului suport (rată a dobânzii, instrumente de capital, curs de schimb valutar, credit, mărfuri şi altele) asociat expunerii, inclusiv instrumentele financiare derivate asociate.
    (b) Câştigurile şi pierderile din diferenţele de curs valutar se includ la elementul unde sunt incluse celelalte câştiguri sau pierderi rezultate din instrumentul convertit.
    (c) Câştigurile şi pierderile din active şi datorii financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, se includ în categoriile de risc după cum urmează:
    i. instrumente de rată a dobânzii: care includ tranzacţionarea de credite şi avansuri, depozite şi titluri de datorie (deţinute sau emise);
    ii. instrumente de capital: care includ tranzacţionarea de acţiuni, cote ale OPCVM şi alte instrumente de capital;
    iii. tranzacţionare valutară: care include exclusiv tranzacţionarea pe valute;
    iv. instrumente de risc de credit: care includ tranzacţionarea de instrumente de tip credit link note;
    v. mărfuri: acest element include numai instrumentele financiare derivate, deoarece câştigurile şi pierderile aferente mărfurilor deţinute în vederea tranzacţionării se raportează la poziţia "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli de exploatare", în conformitate cu prevederile lit. G. (c) din prezentul capitol;
    vi. altele: care include tranzacţionarea de instrumente financiare care nu pot fi clasificate la alte elemente.


    D. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile (formular cod 50D)
        Poziţia "Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include numai câştigurile şi pierderile datorate modificării riscului de credit propriu al emitenţilor datoriilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în cazul în care instituţia de credit raportoare a ales să recunoască aceste câştiguri şi pierderi în profit sau pierdere, întrucât recunoaşterea în alte elemente ale rezultatului global ar fi creat sau ar fi amplificat o neconcordanţă contabilă.

    E. Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire (formular cod 50E)
    (a) Toate câştigurile şi pierderile din contabilitatea de acoperire sunt clasificate după tipul de contabilitate de acoperire: acoperirea valorii juste, acoperirea fluxurilor de trezorerie şi acoperirea investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Câştigurile şi pierderile aferente acoperirii valorii juste sunt repartizate între instrumentul de acoperire şi elementul acoperit. Câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire nu includ câştigurile şi pierderile aferente acelor elemente ale instrumentelor de acoperire care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.2.4. Aceste instrumente care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire se raportează în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. (1) lit. C. (k) din prezentul capitol. Câştigurile şi pierderile din contabilitatea de acoperire includ, de asemenea, câştiguri şi pierderi din operaţiuni de acoperire a unui grup de elemente cu poziţii de risc care se compensează (operaţiuni de acoperire a unei poziţii nete).
    (b) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit" include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente elementelor acoperite, dacă aceste elemente sunt instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în conformitate cu prevederile IFRS 9.4.1.2A [IFRS 9.6.5.8].

    F. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (formular cod 50F)
        Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare sunt clasificate pe tipuri de activ; fiecare element - rând include câştigul sau pierderea aferentă activelor care au fost derecunoscute. Alte active includ alte imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi investiţii care nu sunt raportate în altă parte.

    G. Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (formular cod 50G)
    (a) Alte venituri şi cheltuieli de exploatare sunt clasificate după cum urmează: ajustări ale valorii juste a imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul de evaluare la valoarea justă; venituri din închiriere şi cheltuieli directe de exploatare aferente investiţiilor imobiliare; venituri şi cheltuieli aferente contractelor de leasing operaţional, altele decât investiţiile imobiliare şi alte venituri şi cheltuieli de exploatare.
    (b) Poziţia "Leasing operaţional, altul decât investiţiile imobiliare" include, la coloana "Venituri", randamentul obţinut, iar la coloana "Cheltuieli", costurile suportate de instituţia de credit în calitate de locator în activităţile de leasing operaţional, altele decât cele cu active clasificate ca investiţii imobiliare. Costurile pentru instituţia de credit în calitate de locatar sunt incluse la elementul "Alte cheltuieli administrative" din cadrul formularului cod 20 - Contul de profit sau pierdere.
    (c) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea şi reevaluările deţinerilor de aur, alte metale preţioase şi alte mărfuri evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare se raportează la poziţia "Altele" din cadrul coloanelor "Venituri", respectiv "Cheltuieli".

    H. Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (formular cod 50H)
    (a) Câştigurile şi pierderile aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a instrumentului financiar.
    (b) Câştigurile sau pierderile datorate reclasificării activelor financiare din portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], se raportează în cadrul poziţiei "din care: câştiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat".    (2) Formatul formularelor aferente codului 50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere este următorul: DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
                           la data de 31 decembrie ..........
             Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente

┌──────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│50A │ │ │- lei - │
├──────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri │Cheltuieli │
│ │Cod ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│Dobânzi │poziţie│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │precedent │încheiat │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Titluri de│020 │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Credite şi│080 │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte │150 │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Depozite │160 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Titluri de│ │ │ │ │ │
│datorie │230 │ │ │ │ │
│emise │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│datorii │240 │ │ │ │ │
│financiare│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte │260 │ │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│DOBÂNZI │270 │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

                Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi
                    datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la
                        valoarea justă prin profit sau pierdere,
                                defalcate pe instrumente

┌───────────────┬───────┬─────────────────────┐
│50B │ │- lei - │
├───────────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/ (-) │
│ │ │Pierderi │
│ │Cod ├──────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Titluri de │020 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Credite şi │030 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Depozite │040 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Titluri de │050 │ │ │
│datorie emise │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Alte datorii │060 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│DERECUNOAŞTEREA│ │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │ │ │ │
│DATORIILOR │070 │ │ │
│FINANCIARE CARE│ │ │ │
│NU SUNT │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │
│VALOARE JUSTĂ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│ │ │ │
│PIERDERE - NET │ │ │ │
└───────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

                      Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi
               datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
                              defalcate pe tipuri de risc

┌───────────────┬───────┬─────────────────────┐
│50C │ │- lei - │
├───────────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/ (-) │
│ │ │Pierderi │
│ │Cod ├──────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Instrumente pe │ │ │ │
│rata dobânzii │010 │ │ │
│şi instrumente │ │ │ │
│derivate conexe│ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Instrumente de │ │ │ │
│capital şi │020 │ │ │
│instrumente │ │ │ │
│derivate conexe│ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Tranzacţii │ │ │ │
│valutare şi │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │
│derivate care │030 │ │ │
│au legătură cu │ │ │ │
│monede străine │ │ │ │
│şi aur │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Instrumente de │ │ │ │
│risc de credit │040 │ │ │
│şi instrumente │ │ │ │
│derivate conexe│ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Instrumente │ │ │ │
│derivate pe │050 │ │ │
│mărfuri │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Altele │060 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │ │ │ │
│DATORIILOR │070 │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │
│- NET │ │ │ │
└───────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

                Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor
                financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă
              prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile

┌──────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│50D │ │ │- lei - │
├──────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/ (-) │Modificările valorii │
│ │ │Pierderi │juste datorate │
│ │Cod │ │riscului de credit │
│ │poziţie├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │precedent │încheiat │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │ │ │ │ │ │
│financiare│ │ │ │ │ │
│desemnate │ │ │ │ │ │
│ca fiind │ │ │ │ │ │
│evaluate │010 │ │ │X │X │
│la │ │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │ │
│justă prin│ │ │ │ │ │
│profit sau│ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorii │ │ │ │ │ │
│financiare│ │ │ │ │ │
│desemnate │ │ │ │ │ │
│ca fiind │ │ │ │ │ │
│evaluate │020 │ │ │ │ │
│la │ │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │ │
│justă prin│ │ │ │ │ │
│profit sau│ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI │ │ │ │ │ │
│SAU (-) │ │ │ │ │ │
│PIERDERI │ │ │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │ │ │
│ŞI │ │ │ │ │ │
│DATORIILOR│ │ │ │ │ │
│FINANCIARE│030 │ │ │X │X │
│DESEMNATE │ │ │ │ │ │
│CA FIIND │ │ │ │ │ │
│EVALUATE │ │ │ │ │ │
│LA │ │ │ │ │ │
│VALOAREA │ │ │ │ │ │
│JUSTĂ PRIN│ │ │ │ │ │
│PROFIT SAU│ │ │ │ │ │
│PIERDERE │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

                 Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire

┌──────────────┬───────┬─────────────────────┐
│50E │ │- lei - │
├──────────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │Câştiguri / (-) │
│ │ │Pierderi │
│ │Cod ├──────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Modificări de │ │ │ │
│valoarejustă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│instrumentului│ │ │ │
│de acoperire a│010 │ │ │
│riscurilor │ │ │ │
│[inclusiv │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │
│întrerupte] │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Modificări de │ │ │ │
│valoarejustă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│elementului │020 │ │ │
│acoperit, │ │ │ │
│atribuibile │ │ │ │
│riscului │ │ │ │
│acoperit │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Partea │ │ │ │
│ineficace din │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │
│fluxurilor de │030 │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │
│recunoscută în│ │ │ │
│profit sau │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Partea │ │ │ │
│ineficace din │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │
│unei │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│nete într-o │040 │ │ │
│operaţiune din│ │ │ │
│străinătate, │ │ │ │
│recunoscută în│ │ │ │
│profit sau │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│DIN │050 │ │ │
│CONTABILITATEA│ │ │ │
│DE ACOPERIRE -│ │ │ │
│NET │ │ │ │
└──────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

           Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare

┌───────────────┬───────┬─────────────────────┐
│50F │ │- lei - │
├───────────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │Câştiguri / (-) │
│ │ │Pierderi │
│ │Cod ├──────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Investiţii │020 │ │ │
│imobiliare │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări │030 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Alte active │040 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│DIN │050 │ │ │
│DERECUNOAŞTEREA│ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │
│NEFINANCIARE │ │ │ │
└───────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

                       Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

┌──────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│50G │ │ │- lei - │
├──────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri │Cheltuieli │
│ │Cod ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │precedent │încheiat │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Modificările │ │ │ │ │ │
│valorii juste │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │
│imobilizărilor│ │ │ │ │ │
│corporale │010 │ │ │ │ │
│evaluate │ │ │ │ │ │
│folosind │ │ │ │ │ │
│modelul │ │ │ │ │ │
│valorii juste │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Investiţii │020 │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Leasing │ │ │ │ │ │
│operaţional, │ │ │ │ │ │
│altul decât │030 │ │ │ │ │
│investiţiile │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Altele │040 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ALTE VENITURI │ │ │ │ │ │
│ŞI CHELTUIELI │050 │ │ │ │ │
│DE EXPLOATARE │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

                  Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare
                  nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la
           valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

┌────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│50H │ │- lei - │
├────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/ (-) │
│ │ │Pierderi │
│ │Cod poziţie ├──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │
├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Instrumente de │020 │ │ │
│capital │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Titluri de │030 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Credite şi │040 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
│NEDESTINATE │090 │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII,│ │ │ │
│EVALUATE │ │ │ │
│OBLIGATORIU LA │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU │ │ │ │
│PIERDERE, NET │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│câştiguri sau │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │
│datorate │100 │ │ │
│reclasificării │ │ │ │
│activelor la │ │ │ │
│cost amortizat │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┤
│ │ │ │
├────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Întocmit │ │
│ │Numele şi │ │
│ │prenumele │ │
│ │Calitatea │ │
│Administrator, │Semnătura . │ │
│Numele şi │. . . . . . │ │
│prenumele │. . . │ │
│Semnătura . . . │Nr. de │ │
│. . . . . . . │înregistrare│ │
│ │în │ │
│ │organismul │ │
│ │profesional │ │
│ │. . . . . . │ │
│ │. . . . │ │
└────────────────┴────────────┴─────────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.


    6. Formularul cod 60 - Alte informaţii

    (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Formularul cod 60A - Active grupate pe categorii de operaţiuni prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor instituţiilor de credit, grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:
    i. operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;
    ii. operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit;
    iii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;
    iv. active imobilizate; şi
    v. acţionari sau asociaţi.

    (b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării şi activele financiare depreciate la recunoaşterea iniţială sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziţii distincte care includ şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.
    (c) Formularul cod 60B - Depozite atrase de la clientela nebancară prezintă informaţii privind depozitele atrase de la clientela nebancară, mai puţin depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile. Accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI.
    (d) Datoriile ataşate şi sumele de amortizat reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
    (e) Formularul cod 60C - Rezerve pentru riscuri bancare prezintă aceste rezerve, detaliate pe următoarele categorii:
    i. rezerva generală pentru riscul de credit constituită, până la finele exerciţiului financiar al anului 2003, din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit;
    ii. rezerva generală pentru riscul de credit constituită din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor;
    iii. fondul pentru riscuri bancare generale constituit pentru exerciţiile financiare 2004 - 2006 din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit.

    (f) Formularul cod 60D prezintă alte active şi datorii contingente.
    (g) Formularul cod 60E prezintă numărul de clienţi ai instituţiei de credit. Pentru completarea acestui formular se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile instituţiei de credit.
    (h) Formularul cod 60F - Unele elemente de capitaluri proprii prezintă diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29, aferente capitalului social/capitalului de dotare, rezultatul reportat total, rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, rezultatul reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilităţii, rezultatul reportat provenit din provizioane specifice, rezultatul exerciţiului financiar şi repartizarea profitului.


    (2) Formatul formularelor aferente codului 60 - Alte informaţii este următorul: ALTE INFORMAŢII
                       Active grupate pe categorii de operaţiuni

┌────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│60A │ │ │ │- lei - │
├────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Amortizări şi │ │ │
│ │ │ajustări pentru │Valoare contabilă │Valoare contabilă │
│ │ │pierderi aşteptate │ │brută │
│Denumirea │Cod │(-)* │ │ │
│indicatorului │poziţie├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │precedent │încheiat │precedent │încheiat │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie şi │100 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│interbancare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Casa şi alte │110 │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Casa │113 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Numerar în │ │ │ │ │ │ │ │
│ATM-uri şi │116 │ │ │ │ │ │ │
│ASV-uri │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Alte valori │119 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Cont curent şi│ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la BNR,│ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │120 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│corespondent la │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │130 │ │ │ │ │ │ │
│credit (nostro) │ │ │ │ │ │ │ │
│şi creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Depozite la │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit, creanţe │140 │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor de│150 │ │ │ │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri luate cu│ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut, │160 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │170 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│între │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│cooperatiste de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit din │180 │ │ │ │ │ │ │
│cadrul aceleiaşi│ │ │ │ │ │ │ │
│reţele, creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │190 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │ │ │ │
│a crescut │195 │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data raportării,│200 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │210 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Operaţiuni cu │300 │ │ │ │ │ │ │
│clientela │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │310 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │320 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum şi │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzări în rate,│330 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│comerţ exterior,│340 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │350 │ │ │ │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare, │360 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Alte credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│clientelei, │370 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare, │380 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri luate cu│ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut, │390 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │ │ │ │
│debitoare, │400 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │410 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │420 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │ │ │ │
│a crescut │425 │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data raportării,│430 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │440 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale - │ │ │ │ │ │ │ │
│abordarea │ │ │ │ │ │ │ │
│simplificată, │450 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Operaţiuni cu │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri şi │500 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│diverse │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│deţinute în │510 │ │ │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionării │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │511 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│desemnate ca │ │ │ │ │ │ │ │
│fiind evaluate │520 │ │ │ │ │ │ │
│la valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│justă prin │ │ │ │ │ │ │ │
│profit sau │ │ │ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │521 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea justă │530 │ │ │ │ │ │ │
│prin alte │ │ │ │ │ │ │ │
│elemente ale │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultatului │ │ │ │ │ │ │ │
│global │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │531 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Instrumente de│ │ │ │ │ │ │ │
│datorie la cost │540 │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│nedestinate │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionării,│ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate │550 │ │ │ │ │ │ │
│obligatoriu la │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea justă │ │ │ │ │ │ │ │
│prin profit sau │ │ │ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │551 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Instrumente │560 │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│decontare │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │570 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunile cu │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Decontări │ │ │ │ │ │ │ │
│intrabancare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│între │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţiile │580 │ │ │ │ │ │ │
│cooperatiste de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit din │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul aceleiaşi│ │ │ │ │ │ │ │
│reţele │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Beneficii ale │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţilor şi │590 │ │ │ │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Asigurări │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale, │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţia │600 │ │ │ │ │ │ │
│socială şi │ │ │ │ │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Bugetul │ │ │ │ │ │ │ │
│statului, │ │ │ │ │ │ │ │
│fonduri speciale│610 │ │ │ │ │ │ │
│şi conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Debitori │ │ │ │ │ │ │ │
│diverşi, creanţe│620 │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Decontări din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni în │630 │ │ │ │ │ │ │
│asocieri în │ │ │ │ │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │640 │ │ │ │ │ │ │
│stocuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │650 │ │ │ │ │ │ │
│regularizare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │660 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │ │ │ │
│a crescut │665 │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data raportării,│670 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │680 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente unui │ │ │ │ │ │ │ │
│contract - │ │ │ │ │ │ │ │
│abordarea │690 │ │ │ │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │700 │ │ │ │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│subordonate, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │710 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Titluri de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│deţinute în │ │ │ │ │ │ │ │
│filiale, în │ │ │ │ │ │ │ │
│entităţi │720 │ │ │ │ │ │ │
│asociate şi în │ │ │ │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │ │ │ │ │
│comun │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Dotări pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│unităţile │730 │ │ │ │ │ │ │
│proprii din │ │ │ │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Imobilizări în│ │ │ │ │ │ │ │
│curs, │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │740 │ │ │ │ │ │ │
│necorporale si │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar, │750 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │760 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │ │ │ │
│a crescut │765 │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data raportării,│770 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │780 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar - │ │ │ │ │ │ │ │
│abordarea │790 │ │ │ │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Acţionari sau │800 │ │ │ │ │ │ │
│asociaţi (+/-)* │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │900 │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        *) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).
                       Depozite atrase de la clientela nebancară

┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│60B │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │financiar │
│indicatorului│poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │ │ │ │
│atrase de la │100 │ │ │
│clientela │ │ │ │
│nebancară │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Conturi │110 │ │ │
│curente │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Conturi de │120 │ │ │
│depozite │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Depozite la│121 │ │ │
│vedere │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Depozite la│122 │ │ │
│termen │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Depozite │123 │ │ │
│colaterale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Depozite │ │ │ │
│rambursabile │124 │ │ │
│după │ │ │ │
│notificare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Certificate │ │ │ │
│de depozit, │ │ │ │
│carnete şi │130 │ │ │
│librete de │ │ │ │
│economii │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Certificate│131 │ │ │
│de depozit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Carnete şi │ │ │ │
│librete de │132 │ │ │
│economii │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │
│ataşate şi │140 │ │ │
│sume de │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘

                             Rezerve pentru riscuri bancare

┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│60C │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │financiar │
│indicatorului│poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezerve │ │ │ │
│pentru │100 │ │ │
│riscuri │ │ │ │
│bancare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezerva │ │ │ │
│generală │ │ │ │
│pentru riscul│ │ │ │
│de credit din│ │ │ │
│profitul │110 │ │ │
│determinat │ │ │ │
│înainte de │ │ │ │
│deducerea │ │ │ │
│impozitului │ │ │ │
│pe profit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezerva │ │ │ │
│generală │ │ │ │
│pentru riscul│ │ │ │
│de credit din│ │ │ │
│profitul │120 │ │ │
│determinat │ │ │ │
│după │ │ │ │
│deducerea │ │ │ │
│impozitului │ │ │ │
│pe profit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezerva │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│fondul pentru│130 │ │ │
│riscuri │ │ │ │
│bancare │ │ │ │
│generale │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘

                           Alte active şi datorii contingente

┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│60D │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │financiar │
│indicatorului│poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte active │100 │ │ │
│contingente │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii │200 │ │ │
│contingente │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘

                                    Număr de clienţi

┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│60E │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │financiar │
│indicatorului│poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Număr │ │ │ │
│clienţi, din │010 │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Persoane │020 │ │ │
│fizice │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- Persoane │030 │ │ │
│juridice │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘

                          Unele elemente de capitaluri proprii

┌────────────────┬───────┬──────────────────┐
│60F │ │- lei - │
├────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │financiar │
│indicatorului │poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Diferenţe din │ │ │ │
│ajustarea la │ │ │ │
│inflaţie, │ │ │ │
│aferente │100 │ │ │
│capitalului │ │ │ │
│social/ │ │ │ │
│capitalului de │ │ │ │
│dotare*) │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │
│reportat total, │110 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- rezultat │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
│provenit din │120 │ │ │
│adoptarea pentru│ │ │ │
│prima dată a IAS│ │ │ │
│29*) │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- rezultat │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
│provenit din │ │ │ │
│ajustări cerute │ │ │ │
│de aplicarea IAS│130 │ │ │
│29 ca urmare a │ │ │ │
│aplicării IFRS │ │ │ │
│ca bază a │ │ │ │
│contabilităţii*)│ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- rezultat │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
│provenit din │140 │ │ │
│provizioane │ │ │ │
│specifice*) │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │
│exerciţiului │150 │ │ │
│financiar*) │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Repartizarea │160 │ │ │
│profitului │ │ │ │
└────────────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) sumele negative vor fi precedate de semnul (-).

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Întocmit │
│Administrator,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │Calitatea │
│prenumele │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

    CAP. III
    CORESPONDENŢA CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*1)
    1. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII (cod 10)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│10. │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│10.01 - ACTIVE │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 1111│
│ │ │+ 1112 + ex. 1115 ± │
│ │ │ex.*2) 1171 + 121 + │
│ │ │1271 + 1311 + ex. 1314│
│ │ │± ex. 1317+ 1411 ± ex.│
│ │ │1417 ± ex. 181 ± ex. │
│010 │1 şi 2 │182 ± ex. 183 ± ex. │
│ │ │184 - (± ex. 191 ± ex.│
│ │ │192 + ex. 197 ± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare*3)) - ex. │
│ │ │1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │101 + 102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1111 + 1112 + ex. 1115│
│ │ │± ex. 1171 ± ex. 181 ±│
│ │ │ex. 182 ± ex. 183 ± │
│ │ │ex. 184 - (± ex. 191 ±│
│030 │1 şi 2 │ex. 192 + ex. 197 ± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │109 + 121 + 1271 + │
│ │ │1311 + ex. 1314 ± ex. │
│ │ │1317 + 1411 ± ex. 1417│
│ │ │± ex. 181 ± ex. 182 ± │
│040 │1 şi 2 │ex. 183 ± ex. 184 - (±│
│ │ │ex. 191 ± ex. 192 + │
│ │ │ex. 197 ± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │3011 + 311 (solduri │
│ │ │debitoare)*4) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │311 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │1 şi 2 │30111 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │1 şi 2 │30112 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│090 │1 şi 2 │30113 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│096 │1 şi 2 │305 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│097 │1 şi 2 │3051 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│098 │1 şi 2 │3052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│099 │1 şi 2 │3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │30212 + 30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │30212 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │303 ± ex. 381 ± ex. │
│141 │1 şi 2 │382 ± ex. 383 ± ex. │
│ │ │384 - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│142 │1 şi 2 │3031 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3032 + ex. 3037 ± ex. │
│143 │1 şi 2 │381 ± ex. 382 ± ex. │
│ │ │383 ± ex. 384 - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3033 + ex. 3037 ± ex. │
│144 │1 şi 2 │381 ± ex. 382 ± ex. │
│ │ │383 ± ex. 384 - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1113 + 1114 + ex. 1115│
│ │ │± ex. 1171 + 1312 + │
│ │ │1313 + ex. 1314 ± ex. │
│ │ │1317 + 1412 ± ex. 1417│
│ │ │± 152 ± 161 ± ex. 181 │
│ │ │± ex. 182 ± ex. 183 ± │
│ │ │ex. 184 - (± ex. 191 ±│
│ │ │ex. 192 + ex. 197 ± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) ± 201 ± │
│ │ │202 ± 203 ± 204 ± 205 │
│ │ │± 206 ± 209 ± 231 ± │
│ │ │243 + 2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 ± │
│ │ │261 ± 281 ± 282 ± 283 │
│ │ │± 284 ± 285 - (± 291 ±│
│ │ │292 + 297 ± 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│181 │1 şi 2 │+ 304 + 333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │ │3371 + ex. 3515 + ex. │
│ │ │35192 ± ex. 355 + 3571│
│ │ │+ 371 + 378 ± ex. 381 │
│ │ │± ex. 382 ± ex. 383 ± │
│ │ │ex. 384 ± 385 - (± 391│
│ │ │+ 3921 + 3922 ± 3923 +│
│ │ │3927 ± 3929 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) + 401 + │
│ │ │402 ± 407 ± 471 ± 481 │
│ │ │± 482 ± 483 ± 484 ± │
│ │ │485 - (4931 + 4932 ± │
│ │ │4933 + 4937 ± 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │ │± 494 ± 495 ± 496) + │
│ │ │508 (sold debitor)*5) │
│ │ │- ex. 1632 - 2632 - │
│ │ │ex. 3566 - 408 - 4732 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │304 ± ex. 381 ± ex. │
│182 │1 şi 2 │382 ± ex. 383 ± ex. │
│ │ │384 - (± 391) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1113 + 1114 + ex. 1115│
│ │ │± ex. 1171 + 1312 + │
│ │ │1313 + ex. 1314 ± ex. │
│ │ │1317 + 1412 ± ex. 1417│
│ │ │±152 ± 161 ± ex. 181 ±│
│ │ │ex. 182 ± ex. 183 ± │
│ │ │ex. 184 - (± ex. 191 ±│
│ │ │ex. 192 + ex. 197 ± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) ± 201 ± │
│ │ │202 ± 203 ± 204 ± 205 │
│ │ │± 206 ± 209 ± 231 ± │
│ │ │243 + 2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 ± │
│ │ │261 ± 281 ± 282 ± 283 │
│ │ │± 284 ± 285 - (± 291 ±│
│ │ │292 + 297 ± 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│183 │1 şi 2 │activelor financiare))│
│ │ │+ 333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │ │3371 + ex. 3515 + ex. │
│ │ │35192 ± ex. 355 + 3571│
│ │ │+ 371 + 378 ± ex. 381 │
│ │ │± ex. 382 ± ex. 383 ± │
│ │ │ex. 384 ± 385 - (3921 │
│ │ │+ 3922 ± 3923 + 3927 ±│
│ │ │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │+ 401 + 402 ± 407 ± │
│ │ │471 ± 481 ± 482 ± 483 │
│ │ │± 484 ± 485 - (4931 + │
│ │ │4932 ± 4933 + 4937 ± │
│ │ │4939 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare) │
│ │ │± 494 ± 495 ± 496) + │
│ │ │508 (sold debitor) - │
│ │ │ex. 1632 - 2632 - ex. │
│ │ │3566 - 408 - 4732 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │312 (solduri │
│ │ │debitoare) + 313 │
│240 │1 şi 2 │(solduri debitoare) + │
│ │ │314 (solduri │
│ │ │debitoare) + 315 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │1 şi 2 │316 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │411 + 412 + 413 - 491 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│261 │1 şi 2 │411 - 491 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│262 │1 şi 2 │412 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│263 │1 şi 2 │413 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │432 + 442 + ex. 443 - │
│270 │1 şi 2 │4612 - ex. 462 - 49212│
│ │ │- 4923 - ex. 4924 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │432 + 4421 + 4422 + │
│280 │1 şi 2 │4423 + 4424 + ex. 443 │
│ │ │- 46121- 46122 - 46123│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- 46124 - ex. 462 - │
│ │ │49212 - 49231 - 49232 │
│ │ │- 49233 - 49234 - ex. │
│ │ │4924 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │4425 + ex. 443 - 46125│
│290 │1 şi 2 │- ex. 462 - 49235 - │
│ │ │ex. 4924 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │431 + 441 + ex. 443 - │
│300 │1 şi 2 │4611- ex. 462 - 49211 │
│ │ │- 4922 - ex. 4924 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │1 şi 2 │4411 - 49221 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │431 + 4419 + ex. 443 -│
│320 │1 şi 2 │4611- ex. 462 - 49211 │
│ │ │- 49222 - ex. 4924 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │1 şi 2 │35311 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │1 şi 2 │35312 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │341 (sold debitor) + │
│ │ │ex. 3515 + ex. 35192 +│
│ │ │3521 (sold debitor) + │
│ │ │3522 (sold debitor) + │
│ │ │35262 + 35324 + 35328 │
│ │ │(sold debitor) + 3533 │
│ │ │(sold debitor) + 3534 │
│360 │1 şi 2 │+ 3536 (sold debitor) │
│ │ │+ 3538 (sold debitor) │
│ │ │+ 35392 ± ex. 355 + │
│ │ │3611 + ex. 3612 + 3613│
│ │ │+ 362 + 3723 (sold │
│ │ │debitor) + 3729 (sold │
│ │ │debitor) + 375 + 3799 │
│ │ │(solduri debitoare) - │
│ │ │ex. 393 + 421 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │1 şi 2 │ex. 3612 + 363 - ex. │
│ │ │393 │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│10.02 - DATORII │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │3012 + 311 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │311 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │30121 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │30122 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │30123 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │30129 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │1 şi 2 │3022 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │1 şi 2 │30221 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│090 │1 şi 2 │30222 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │30229 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │112 ± 1172 + 122 + │
│ │ │1272 ± 132 ± 142 ± 151│
│ │ │± 162 ± 199 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare*6) ± 232 ± │
│ │ │241 + 2511 (solduri │
│ │ │creditoare) ± 25172 ± │
│ │ │253 ± 254 ± 262 ± 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 321 ± 322 ± 325 ± │
│ │ │326 + 331 + 332 + 333 │
│110 │1 şi 2 │(solduri creditoare) +│
│ │ │334 + 335 + 3361 + │
│ │ │3372 + ex. 35191 + 354│
│ │ │± ex. 356 + 3572 + 377│
│ │ │+ 3791 ± 3929 (solduri│
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) ± 472 ± │
│ │ │4939 (solduri aferente│
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 531 + 532 ± 537 + │
│ │ │508 (sold creditor) - │
│ │ │1631 - 2631 - ex. 3556│
│ │ │- 4731 - 538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │112 ± 1172 + 122 + │
│ │ │1272 ± 132 ± 142 ± 151│
│ │ │± ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) ± 232 ± │
│ │ │241 + 2511 (solduri │
│ │ │creditoare) ± 25172 ± │
│ │ │253 ± 254 ± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│120 │1 şi 2 │datoriilor financiare)│
│ │ │± ex. 356 ± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 4939 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) + 5312 + │
│ │ │5322 ± ex. 537 - ex. │
│ │ │1631 - ex. 2631 - ex. │
│ │ │3556 - ex. 538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 321 ± 322 ± 325 ± │
│ │ │326 ± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│130 │1 şi 2 │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 5311 + 5321 ± ex. │
│ │ │537 - ex. 3556 - ex. │
│ │ │538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 162 ± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 262 ± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 331 + 332 + 333 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│140 │1 şi 2 │334 + 335 + 3361 + │
│ │ │3372 + ex. 35191 + 354│
│ │ │± ex. 356 + 3572 + 377│
│ │ │+ 3791 ± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 472 + 508 (sold │
│ │ │creditor) - ex. 1631 -│
│ │ │ex. 2631 - ex. 3556 - │
│ │ │4731 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │312 (solduri │
│ │ │creditoare) + 313 │
│150 │1 şi 2 │(solduri creditoare) +│
│ │ │314 (solduri │
│ │ │creditoare) + 315 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │316 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │1 şi 2 │551 + 552 + 553 + 554 │
│ │ │+ 555 + 559 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│180 │1 şi 2 │5523 + 5525 + ex. 5527│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│190 │1 şi 2 │5526 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │1 şi 2 │554 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│210 │1 şi 2 │553 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│220 │1 şi 2 │551 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│230 │1 şi 2 │5521 + 5522 + ex. 5527│
│ │ │+ 5529 + 555 + 559 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │1 şi 2 │3531 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │1 şi 2 │35311 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │35312 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │341 (sold creditor) + │
│ │ │3511 + 3512 + 3513 + │
│ │ │3514 + 3516 + 3517 + │
│ │ │3518 + ex. 35191 + │
│ │ │3521 (sold creditor) +│
│ │ │3522 (sold creditor) +│
│ │ │35261 + 35323 + 35328 │
│280 │1 şi 2 │(sold creditor) + 3533│
│ │ │(sold creditor) + 3536│
│ │ │(sold creditor) + 3538│
│ │ │(sold creditor) + │
│ │ │35391 ± ex. 356 + 3723│
│ │ │(sold creditor) + 3729│
│ │ │(sold creditor) + 376 │
│ │ │+ 3799 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│10.03 - CAPITALURI PROPRII │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │501 ± 504 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │5012 ± ex. 504 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │5011 ± ex. 504 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │511 - 5291 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │502 + 527 ± ex. 5292 ±│
│ │ │ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │527 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │1 şi 2 │502 ± ex. 5292 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │1 şi 2 │± 525 ± ex. 5292 ± ex.│
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │516 ± 521 ± 522 ± 523 │
│090 │1 şi 2 │± 526 ± 528 ± ex. 5292│
│ │ │± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │516 ± 5221 ± 5232 ± │
│095 │1 şi 2 │5233 ± ex. 526 ± 528 ±│
│ │ │ex. 5292 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │5162 + ex. 5163 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │1 şi 2 │5161 + ex. 5163 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │± ex. 5292 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│122 │1 şi 2 │± ex. 526 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│320 │1 şi 2 │± 5221 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │± 5232 ± 5233 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │1 şi 2 │± 5233 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │1 şi 2 │± 5232 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│360 │1 şi 2 │± 528 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 521 ± 5222 ± 5223 ± │
│128 │1 şi 2 │5231 ± 5234 ± ex. 526 │
│ │ │± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │± ex. 5231 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │± 521 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │1 şi 2 │± ex. 5231 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│155 │1 şi 2 │± 5222 ± 5223 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│165 │1 şi 2 │± 5234 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │1 şi 2 │± ex. 526 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± ex. 524 ± 5811 ± │
│190 │1 şi 2 │5814 ± 5815 ± 5816 ± │
│ │ │5817 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │1 şi 2 │± 5812 ± 5813 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│210 │1 şi 2 │512 + 513 + 514 + 517 │
│ │ │+ 519 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │1 şi 2 │(-) 503 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │1 şi 2 │± 591 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│255 │1 şi 2 │- 592 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

    *1) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010, republicat. Pentru completarea acelor poziţii din formulare, pentru care nu a fost prevăzută corespondenţa cu planul de conturi, instituţiile de credit trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă cerinţelor de raportare în vigoare.
        *2) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
        *3) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
        *4) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
        *5) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
        *6) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare

    2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 20)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│20 │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7011 + 7012 + 7013 + │
│ │ │7014 + 7015 + 7017 + │
│ │ │7018 - 6617 + 7021 + │
│ │ │7022 + 7023 + 7024 + │
│010 │1 şi 2 │7027 + 7028 - 6627 + │
│ │ │70331 + 70341 + ex. │
│ │ │7037 + 7038 - 66327 + │
│ │ │7041 + 7043 + 7048 - │
│ │ │66437 + 7051 + 7052 + │
│ │ │7053 + 7058 - 66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│041 │1 şi 2 │70331 + ex. 7038 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 + 70132 + │
│ │ │70133 + ex. 70134 + │
│ │ │70142 + 7015 + ex. │
│ │ │7017 + ex. 7018 - ex. │
│ │ │6617 + 7021 + 7022 + │
│051 │1 şi 2 │7023 + 7024 + ex. 7027│
│ │ │+ 7028 - 6627 + 70341 │
│ │ │+ ex. 7037 + ex. 7038 │
│ │ │- 66327 + 7041 + 7048 │
│ │ │- 66437 + 7051 + 7052 │
│ │ │+ 7058 - 66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 + 7012 + │
│ │ │70131 + ex. 70134 + │
│080 │1 şi 2 │70141 + ex. 7017 + ex.│
│ │ │7018 - ex. 6617 + ex. │
│ │ │7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│085 │1 şi 2 │ex. 7017 + ex. 7027 + │
│ │ │ex. 7037 + 7043 + 7053│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + 6017 + │
│ │ │6022 + 6023 + 6024 + │
│090 │1 şi 2 │6025 + 6026 + 6027 + │
│ │ │6036 + ex. 6037 + 6041│
│ │ │+ 6043 + 6051 + 6052 +│
│ │ │6053 + 6657 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + ex. 6017│
│120 │1 şi 2 │+ 6022 + 6023 + 6024 +│
│ │ │6025 + 6026 + ex. 6027│
│ │ │+ 6036 + ex. 6037 + │
│ │ │6041 + 6051 + 6052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 + 6657 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│145 │1 şi 2 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 + 6043 + 6053│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │70333 + 7054 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│191 │1 şi 2 │ex. 70333 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│192 │1 şi 2 │ex. 70333 + 7054 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│193 │1 şi 2 │7054 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│194 │1 şi 2 │ex. 70333 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7019 + 7029 + 7039 + │
│200 │1 şi 2 │7049 + 7059 + 7069 + │
│ │ │7071 + 7072 + 7077 + │
│ │ │708 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6019 + 6029 + 6039 + │
│210 │1 şi 2 │6049 + 6059 + 6069 + │
│ │ │6071 + 6072 + 6077 + │
│ │ │608 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70336 + 70342 + 7036 +│
│220 │1 şi 2 │ex. 7037 + ex. 767 - │
│ │ │6033 - 6034 - ex. 6037│
│ │ │- ex. 668 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│231 │1 şi 2 │70336 - 6033 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│241 │1 şi 2 │70342 + ex. 767 - 6034│
│ │ │- ex. 668 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │7036 + ex. 7037 - ex. │
│ │ │6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│270 │1 şi 2 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70311 + 70312 + ex. │
│ │ │7061 + 70741 + 70742 +│
│ │ │70743 + 70744 + 70745 │
│ │ │+ 70746 + 70749 - │
│280 │1 şi 2 │60311 - 60312 - 60313 │
│ │ │- ex. 6061 - 60741 - │
│ │ │60742 - 60743 - 60744 │
│ │ │- 60745 - 60746 - │
│ │ │60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│287 │1 şi 2 │7035 - 6035 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│290 │1 şi 2 │70321 + 70322 - 60321 │
│ │ │- 60322 - 60323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70747 + 70751 + 70752 │
│300 │1 şi 2 │+ 70753 - 60747 - │
│ │ │60751 - 60752 - 60753 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │1 şi 2 │ex. 7061 - ex. 6061 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │746 + ex. 749 + 7055 -│
│ │ │ex. 609 - 646 - 6055 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7042 + 709 + 741 + 742│
│ │ │+ 744 + 747 + 748 + │
│340 │1 şi 2 │ex. 749 + 7619 + 7629 │
│ │ │+ 76329 + 76439 + │
│ │ │76449 + 781 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 609 + 6311 + 6312 │
│350 │1 şi 2 │+ 644 + 647 + ex. 649 │
│ │ │+ 6619 + 6629 + 66329 │
│ │ │+ 66439 + 66449 + 681 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6042 + 611 + 612 + 617│
│360 │1 şi 2 │+ 621 + 632 + 634 + │
│ │ │635 + 641 + ex. 649 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │1 şi 2 │611 + 612 + 617 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│380 │1 şi 2 │6042 + 621 + 632 + 634│
│ │ │+ 635 + 641 + ex. 649 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│390 │1 şi 2 │651 + 652 + 653 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│400 │1 şi 2 │ex. 652 + ex. 653 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│410 │1 şi 2 │ex. 652 + ex. 653 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│420 │1 şi 2 │651 + ex. 653 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7618 + 7628 + 76318 + │
│ │ │76328 + 76438 + 76448 │
│425 │1 şi 2 │- 6618 - 6628 - 66318 │
│ │ │- 66328 - 66438 - │
│ │ │66448 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│426 │1 şi 2 │ex. 76318 - ex. 66318 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7618 + 7628 + ex. │
│ │ │76318 + 76328 + 76438 │
│427 │1 şi 2 │+ 76448 - 6618 - 6628 │
│ │ │- ex. 66318 - 66328 - │
│ │ │66438 - 66448 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6651 + 6652 + 6653 + │
│430 │1 şi 2 │6654 + 6655 + 6659 - │
│ │ │765 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│440 │1 şi 2 │ex. 6651 - ex. 7651 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 6651 + 6652 + 6653│
│450 │1 şi 2 │+ 6654 + 6655 + 6659 -│
│ │ │ex. 7651 - 7652 - 7653│
│ │ │- 7654 - 7655 - 7659 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6611 + 6612 + 6613 + │
│ │ │6615 + 6621 + 6622 + │
│ │ │6623 + 6624 + 6625 + │
│ │ │6631 + 66321 + 66324 +│
│ │ │66431 + 66432 + 66433 │
│ │ │+ 66434 + 66435 + │
│ │ │66441 + 66442 + 66443 │
│460 │1 şi 2 │+ 66445 + ex. 668 - │
│ │ │7611 - 7612 - 7613 - │
│ │ │7615 - 7621 - 7622 - │
│ │ │7623 - 7624 - 7625 - │
│ │ │7631 - 76321 - 76324 -│
│ │ │76431 - 76432 - 76433 │
│ │ │- 76434 - 76435 - │
│ │ │76441 - 76442 - 76443 │
│ │ │- 76445 - ex. 767 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│481 │1 şi 2 │66311 + ex. 668 - │
│ │ │76311 - ex. 767 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6611 + 6612 + 6613 + │
│ │ │6615 + 6621 + 6622 + │
│ │ │6623 + 6624 + 6625 + │
│ │ │66312 + 66321 + 66324 │
│ │ │+ 66431 + 66432 + │
│ │ │66433 + 66434 + 66435 │
│ │ │+ 66441 + 66442 + │
│ │ │66443 + 66445 + ex. │
│491 │1 şi 2 │668 - 7611 - 7612 - │
│ │ │7613 - 7615 - 7621 - │
│ │ │7622 - 7623 - 7624 - │
│ │ │7625 - 76312 - 76321 -│
│ │ │76324 - 76431 - 76432 │
│ │ │- 76433 - 76434 - │
│ │ │76435 - 76441 - 76442 │
│ │ │- 76443 - 76445 - ex. │
│ │ │767 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│510 │1 şi 2 │6641 - 7641 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│520 │1 şi 2 │6633 + 6642 - 7633 - │
│ │ │7642 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 66421 + ex. 66423 │
│530 │1 şi 2 │+ ex. 66424 - ex. │
│ │ │76421 - ex. 76423 - │
│ │ │ex. 76424 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 66423 + ex. 66424 │
│540 │1 şi 2 │- ex. 76423 - ex. │
│ │ │76424 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│550 │1 şi 2 │ex. 66422 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 66421 + ex. 66422 │
│560 │1 şi 2 │+ ex. 66424 - ex. │
│ │ │76421 - 76422 - ex. │
│ │ │76424 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│570 │1 şi 2 │6633 - 7633 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│580 │1 şi 2 │ex. 74997 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│600 │1 şi 2 │ex. 74997 - 633 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│620 │1 şi 2 │ex. 691 + ex. 692 - │
│ │ │ex. 791 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│660 │1 şi 2 │ex. 691 + ex. 692 - │
│ │ │ex. 791 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│670 │1 şi 2 │± 591 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘


    3. DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 50) Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50A │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 70331 + 70341 + │
│ │ │ex. 7038 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 + 70132 + │
│ │ │70133 + ex. 70134 + │
│ │ │70142 + 7015 + ex. │
│ │ │7017 + ex. 7018 - ex. │
│ │ │6617 + 7021 + 7022 + │
│080 │1 şi 2 │7023 + 7024 + ex. 7027│
│ │ │+ 7028 - 6627 + ex. │
│ │ │70331 + ex. 7037 + ex.│
│ │ │7038 - 66327 + 7041 + │
│ │ │7048 - 66437 + 7051 + │
│ │ │7052 + 7058 - 66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 + 6043 + 6053│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 + 7012 + │
│ │ │70131 + ex. 70134 + │
│150 │1 şi 2 │70141 + ex. 7017 + ex.│
│ │ │7018 - ex. 6617 + ex. │
│ │ │7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6017 + ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7017 + ex. 7027 + │
│160 │1 şi 2 │ex. 7037 + 7043 + ex. │
│ │ │7053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + 6022 + │
│ │3 şi 4 │6023 + 6024 + 6025 + │
│ │ │6026 + 6041 + ex. 6051│
│ │ │+ ex. 6052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│230 │1 şi 2 │ex. 7037 + ex. 7053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │6036 + ex. 6037 + ex. │
│ │ │6051 + ex. 6052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │1 şi 2 │ex. 7017 + ex. 7027 + │
│ │ │ex.7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │ex. 7017 + ex. 7027 + │
│ │ │ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 + 6657 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7011 + 7012 + 7013 + │
│ │ │7014 + 7015 + 7017 + │
│ │ │7018 - 6617 + 7021 + │
│ │ │7022 + 7023 + 7024 + │
│270 │1 şi 2 │7027 + 7028 - 6627 + │
│ │ │70331 + 70341 + ex. │
│ │ │7037 + 7038 - 66327 + │
│ │ │7041 + 7043 + 7048 - │
│ │ │66437 + 7051 + 7052 + │
│ │ │7053 + 7058 - 66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + 6017 + │
│ │ │6022 + 6023 + 6024 + │
│ │3 şi 4 │6025 + 6026 + 6027 + │
│ │ │6036 + ex.6037 + 6041 │
│ │ │+ 6043 + 6051 + 6052 +│
│ │ │6053 + 6657 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare
    care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
    defalcate pe instrumente (cod 50B)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50B │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 70336 - ex. 6033 +│
│ │ │70342 - 6034 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │ex. 70336 + ex. 767 - │
│ │ │ex. 6033 - ex. 668 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │7036 + ex. 7037 - ex. │
│ │ │6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70336 + 70342 + 7036 +│
│070 │1 şi 2 │ex. 7037 + ex. 767 - │
│ │ │6033 - 6034 - ex. 6037│
│ │ │- ex. 668 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor
                    financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
                         defalcate pe tipuri de risc (cod 50C)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50C │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + ex. 70312 │
│ │ │+ 70741 + ex. 70749 - │
│010 │1 şi 2 │ex. 60311 - ex. 60312 │
│ │ │- ex. 60313 - 60741- │
│ │ │ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + 70742 + │
│020 │1 şi 2 │ex. 70749 - ex. 60311 │
│ │ │- ex. 60313 - 60742 - │
│ │ │ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7061 + 70743 + ex.│
│030 │1 şi 2 │70749 - ex. 6061 - │
│ │ │60743 - ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + ex. 70312 │
│ │ │+ 70744 + ex. 70749 - │
│040 │1 şi 2 │ex. 60311 - ex. 60312 │
│ │ │- ex. 60313 - 60744 - │
│ │ │ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │70745 + ex. 70749 - │
│ │ │60745 - ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + ex. 70312 │
│ │ │+ 70746 + ex. 70749 - │
│060 │1 şi 2 │ex. 60311 - ex. 60312 │
│ │ │- ex. 60313 - 60746 - │
│ │ │ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70311 + 70312 + ex. │
│ │ │7061 + 70741 + 70742 +│
│ │ │70743 + 70744 + 70745 │
│ │ │+ 70746 + 70749 - │
│070 │1 şi 2 │60311 - 60312 - 60313 │
│ │ │- ex. 6061 - 60741 - │
│ │ │60742 - 60743 - 60744 │
│ │ │- 60745 - 60746 - │
│ │ │60749 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor
                   financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
           justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
                                      (cod 50D)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50D │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │70321 - 60321 - ex. │
│ │ │60323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │70322 - 60322 - ex. │
│ │ │60323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 70322 - ex. 60322 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │70321 + 70322 - 60321 │
│ │ │- 60322 - 60323 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                       Câştiguri sau pierderi din contabilitatea
                                 de acoperire (cod 50E)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50E │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │70751 + 70752 - 60751 │
│ │ │- 60752 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │70753 - 60753 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │ex. 70747 - ex. 60747 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 70747 - ex. 60747 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70747 + 70751 +70752 +│
│050 │1 şi 2 │70753 - 60747 - 60751 │
│ │ │- 60752 - 60753 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                       Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea
                            activelor nefinanciare (cod 50F)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50F │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 7462 - ex. 6462 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │7461 - 6461 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7462 + ex. 749 + │
│040 │1 şi 2 │7055 - ex. 609 - ex. │
│ │ │6462 - 6055 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │746 + ex. 749 + 7055 -│
│ │ │ex. 609 - 646 - 6055 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                  Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (cod 50G)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│50G │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │7472 + ex. 7473 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │6472 + ex. 6473 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │744 + ex. 7473 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │644 + ex. 6473 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │7042 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 609 + ex. 649 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │709 + 741 + 742 + 7471│
│ │ │+ ex. 7473 + 748 + ex.│
│040 │1 şi 2 │749 + 7619 + 7629 + │
│ │ │76329 + 76439 + 76449 │
│ │ │+ 781 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 609 + 6311 + 6312 │
│ │ │+ 6471 + ex. 6473 + │
│ │3 şi 4 │ex. 649 + 6619 + 6629 │
│ │ │+ 66329 + 66439 + │
│ │ │66449 + 681 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7042 + 709 + 741 + 742│
│ │ │+ 744 + 747 + 748 + │
│050 │1 şi 2 │ex. 749 + 7619 + 7629 │
│ │ │+ 76329 + 76439 + │
│ │ │76449 + 781 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 609 + 6311 + 6312 │
│ │3 şi 4 │+ 644 + 647 + ex. 649 │
│ │ │+ 6619 + 6629 + 66329 │
│ │ │+ 66439 + 66449 + 681 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                  Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare
                  nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la
                        valoarea justă prin profit sau pierdere,
                           defalcate pe instrumente (cod 50H)

┌───────────┬───────┬──────────────────┐
│50H │ │ │
├───────────┼───────┼──────────────────┤
│Cod poziţie│Coloana│Plan de conturi │
├───────────┼───────┼──────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. │
│ │ │6035 │
├───────────┼───────┼──────────────────┤
│030 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. │
│ │ │6035 │
├───────────┼───────┼──────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. │
│ │ │6035 │
├───────────┼───────┼──────────────────┤
│090 │1 şi 2 │7035 - 6035 │
├───────────┼───────┼──────────────────┤
│100 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. │
│ │ │6035 │
└───────────┴───────┴──────────────────┘


    4. ALTE INFORMAŢII (cod 60) Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A)

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│60A │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (1911 + 19121 + │
│ │ │19122 + 1913 (solduri │
│100 │1 şi 2 │creditoare) + 1921 + │
│ │ │19221 + 19222 + 1923 │
│ │ │(solduri creditoare)) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 111 │
│ │ │± 1171 + 121 + 1271 ± │
│ │ │131 ± 141 ± 152 ± 161 │
│ │ │± 1741 ± 1761 ± 1781 ±│
│ │ │1782 ± 1783 ± 1784 ± │
│ │3 şi 4 │181 ± 182 ± 183 ± 184 │
│ │ │- (197 ± 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - 1632 - │
│ │ │(1911 + 19121 + 19122 │
│ │ │± 1913 + 1921 + 19221 │
│ │ │+ 19222 ± 1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 111 │
│ │ │± 1171 + 121 + 1271 ± │
│ │ │131 ± 141 ± 152 ± 161 │
│ │ │± 1741 ± 1761 ± 1781 ±│
│ │ │1782 ± 1783 ± 1784 ± │
│ │5 şi 6 │181 ± 182 ± 183 ± 184 │
│ │ │- (197 ± 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - 1632 + │
│ │ │1913 (solduri │
│ │ │debitoare) + 1923 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │101 + 102 + 109 - (ex.│
│ │ │1911 + ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │101 + 102 + 109 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│113 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │101 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │101 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│116 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│119 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │109 - (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │109 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │111 ± 1171 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │111 ± 1171 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │121 + 1271 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │121 + 1271 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1311 + 1312 + 1313 + │
│ │ │1314 ± 1317 - (± ex. │
│ │3 şi 4 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1311 + 1312 + 1313 + │
│ │ │1314 ± 1317 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1411 + 1412 ± 1417 - │
│ │ │(± ex. 199 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 - (ex. 1911 + ex.│
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1411 + 1412 ± 1417 - │
│ │ │(± ex. 199 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1521 + 1522 + 1523 + │
│ │ │1524 ± 1527 - (± ex. │
│ │3 şi 4 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1521 + 1522 + 1523 + │
│ │ │1524 ± 1527 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1611 ± 1617 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1611 ± 1617 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│180 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │17411 + 17412 + 17611 │
│ │ │± 17417 ± 17617 - (± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 - (ex. 1911 + ex.│
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │17411 + 17412 + 17611 │
│ │ │± 17417 ± 17617 - (± │
│ │5 şi 6 │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│190 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1781 ± 181 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │