Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 5 noiembrie 2012  de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 5 noiembrie 2012 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 noiembrie 2012

    ART. 1
    (1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, unităţile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 20 noiembrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    (2) Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
    (3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente:
    a) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;
    b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
    c) acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conformprevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.
    (4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.
    (5) Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unitatea administrativ-teritorială/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local are/au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:
    a) suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care vor face obiectul cererii;
    b) suma aferentă obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;
    c) sumele prevăzute la lit. a) şi b) trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 care face obiectul cererii.
    (6) Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
    ART. 2
    (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează şi verifică cel puţin următoarele:
    a) dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3);
    b) dacă cererea şi documentele anexate acesteia sunt întocmite şi respectă prevederile art. 35 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi prezentele norme metodologice;
    c) dacă suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
    d) dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală;
    e) dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:
    - suma obligaţiilor de plată restante ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul;
    - suma din certificatul de atestare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul.
    (2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează documentele depuse, iar în situaţia în care sunt respectate prevederile alin. (1) şi prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, procedează potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
    (3) Cererile, împreună cu documentele anexate, care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor administrativ-teritoriale.
    (4) Unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).
    (5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu încadrarea în sumele comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 35 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
    (6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv, însoţite de copii ale cererilor şi certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor.
    (7) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (5), unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile finanţate integral de la bugetul local prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, documentele prevăzute la art. 35 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012. Sumele care se achită în contul obligaţiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări şi sumele care reprezintă obligaţii fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local se virează de către acestea în contul 50.86.11 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ", codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting/codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale sau al instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări respectivi ori a unităţilor administrativ-teritoriale sau a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz.
    (8) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către unităţile administrativ-teritoriale şi, respectiv, instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în termenul prevăzut la art. 35 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile "Plătitor" şi "Cod de identificare fiscală" al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale instituţiei publice finanţate integral din bugetul local care dispune plata, în rubricile "Beneficiar" şi "Cod de identificare fiscală" al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/unităţii administrativ-teritoriale sau instituţiei publice finanţate integral din bugetul local ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent contului prevăzut la alin. (7).
    (9) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:
    - întocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (8);
    - sumele din ordinele de plată trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (5);
    - sumele din ordinele de plată trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate în condiţiile art. 35 alin. (23) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie.
    (10) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora.
    (11) Ordinele de plată pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se transmit cu adresă organelor fiscale, împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.
    (12) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât obligaţiile fiscale actualizate, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.
    (13) În cazul în care organele fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, scanată, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
    (14) În ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (12) şi (13) de la organele fiscale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
    a) pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale, virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 "Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", concomitent cu decontarea ordinelor de plată respective;
    b) restituie, cu adresă, unităţilor administrativ-teritoriale ordinele de plată care nu au fost confirmate de organele fiscale, împreună cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local se depun în termenul prevăzut la art. 35 alin. (24) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
    (15) La virarea sumei corespunzătoare în contul de venituri ale bugetului local 21.11.02.06 "Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica respectarea prevederilor art. 35 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
    ART. 3
    (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.11 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ", în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
    (2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.11 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 " se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor.
    ART. 4
    (1) Înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).
    (2) Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016