Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2021  de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 968 din 11 octombrie 2021
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 4 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 968 din 11 octombrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie
    ART. 1
    Consumatorii vulnerabili de energie beneficiază pe perioada sezonului rece de ajutoarele pentru încălzire prevăzute la art. 6 alin. (2) şi de suplimentul pentru energie prevăzut la art. 25 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, denumită în continuare lege, pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

    ART. 2
    (1) Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
    (2) Pentru ajutoarele pentru încălzire prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din lege, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b)-d), precum şi pentru suplimentul de energie, formularele de cerere şi declaraţie sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primării.
    (3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari.
    (4) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere prevăzut la art. 14 alin. (2) din lege va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale, precum şi pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăti şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
    (5) Pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura consilierea şi sprijinul necesar completării formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere.
    (6) În situaţia în care solicitantul este beneficiar de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), la stabilirea dreptului la ajutoarele prevăzute la art. 1 se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

    ART. 3
    (1) Pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire şi a suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1, consumatorii vulnerabili de energie depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 2, la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, denumită în continuare locuinţă.
    (2) Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pot fi depuse letric sau, în situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale au dezvoltate sisteme electronice de primire şi prelucrare a solicitărilor de acordare a drepturilor, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele doveditoare pot fi transmise electronic de către solicitanţi, prin poşta electronică sau alte mijloace puse la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale.

    ART. 4
    (1) Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, prin compensarea procentuală a cheltuielilor de încălzire, aplicată la valorile de referinţă prevăzute la art. 7 alin. (3) şi (4) din lege, în limitele stabilite la art. 7 alin. (1) din lege.
    (2) Venitul mediu net lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure este cel definit la art. 3 alin. (1) lit. n) din lege.
    (3) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului mediu net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
    (4) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1 are obligaţia de a menţiona componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
    (5) Lista prevăzută la alin. (4) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Pe baza datelor cuprinse în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum şi a informaţiilor sau, după caz, a documentelor obţinute potrivit art. 14 alin. (5) din lege, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1, prin dispoziţie scrisă. Dispoziţia se emite potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din lege. În cazul în care prin aceeaşi dispoziţie se stabilesc drepturi pentru mai multe persoane, acestea se cuprind într-un tabel în anexa la dispoziţia respectivă.
    (2) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (7) din lege.
    (3) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistenţă socială organizat potrivit art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din lege. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate de către serviciul public de asistenţă socială direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare la sediul primăriei şi prin afişare pe pagina de internet a acesteia. Transferul de date se realizează cu respectarea Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) .
    (5) În funcţie de tipul ajutorului acordat, dispoziţia primarului se emite în condiţiile art. 17 alin. (5) şi (6) din lege.
    (6) Pentru familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziţia prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (8) din lege.
    (7) Pentru familiile şi persoanele singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanţilor dispoziţia motivată privind respingerea cererii.
    (8) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (5) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. Prealabil comunicării către persoanele cărora se adresează, dispoziţiile respective se comunică prefectului, potrivit prevederilor art. 199 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Comunicarea dispoziţiilor se poate face de pe adresa oficială de poştă electronică a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    (9) În aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din lege, principalele documentele solicitate de primar sunt următoarele:
    a) copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;
    b) copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale;
    c) copie după documentul care atestă calitatea în care deţine locuinţa, dacă persoana singură nu este înregistrată în evidenţele primăriei;
    d) copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

    (10) Pentru obţinerea informaţiilor privind veniturile realizate de persoana singură sau membrii familiei, autoritatea administraţiei publice locale poate încheia protocoale cu alte autorităţi sau instituţii, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.

    ART. 6
    (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din lege.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1 în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din lege.

    ART. 7
    (1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din lege, primarii au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale, furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale/energie electrică şi asociaţiilor de proprietari/locatari situaţiile centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1, numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 7 din lege, precum şi denumirea şi datele de identificare ale furnizorului, respectiv codul clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3.
    (2) Situaţiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece.

    ART. 8
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza art. 9 alin. (1) din lege, pot acorda din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:
    a) ajutoare pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege;
    b) ajutoare pentru acoperirea integrală sau parţială a coteipărţi din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spaţiilor aflate în proprietate indiviză, pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) sprijin prin programe de certificare şi audit energetic al clădirilor cu destinaţie de locuinţe pentru consumatorii vulnerabili, potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

    (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale acordă din bugetele locale ajutoarele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), cuantumul acestora va fi cuprins în factura transmisă de furnizor beneficiarului.

    CAP. II
    Stabilirea şi plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei
    SECŢIUNEA 1
    Ajutorul pentru energie termică
    ART. 9
    Ajutorul pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în condiţiile art. 7 alin. (1) şi (5) din lege, numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.

    ART. 10
    Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din lege, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:
    Ajutor efectiv = Cps x Cid x PL,
    unde:
    - Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 7 din lege din bugetul de stat;
    – Cid reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii;
    – PL reprezintă preţul local pentru populaţie pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.    ART. 11
    (1) Ajutorul pentru energie termică calculat potrivit art. 10 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 7 alin. (1)-(3) din lege.
    (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:
    Ajutor maxim lunar = Cps x CLmed x PL,
    unde:
    - Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege din bugetul de stat;
    – CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament, prevăzut în anexa nr. 1 la lege şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzută în anexa nr. 2 la lege;
    – PL reprezintă preţul local pentru populaţie pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 12
    (1) Lunar, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din lege, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.
    (2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.
    (3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face potrivit Hotărârii Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.
    (4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
    (5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, de asociaţiile de proprietari/locatari cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

    ART. 13
    (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 12 alin. (4), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.
    (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.
    (3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii.
    (4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
    (5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 14
    Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 13, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică astfel:
    a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 10, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2);
    b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 11 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului stabilit de primar.


    ART. 15
    (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) şi (4) din lege, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 14.
    (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada de referinţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 16
    (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 15 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.
    (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Ajutorul pentru gaze naturale
    ART. 17
    În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din lege, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în condiţiile art. 7 din lege, în scris şi în format electronic.

    ART. 18
    (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale, acesta fiind cel stabilit în baza indexului contorului.
    (2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.
    (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

    ART. 19
    (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 18 alin. (3), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale.
    (2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale.
    (3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.
    (4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:
    a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;
    b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului.

    (5) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.

    ART. 20
    (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din lege, în care se evidenţiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în condiţiile art. 19 alin. (4) şi (5).
    (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.

    ART. 21
    (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 20 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.
    (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Ajutorul pentru energie electrică
    ART. 22
    (1) Pentru acordarea ajutorului pentru energie electrică primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condiţiile art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din lege.
    (2) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie electrică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie electrică, acesta fiind cel stabilit în baza indexului contorului.
    (3) Prin consumul general de energie electrică prevăzut la alin. (2) se înţelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.
    (4) La stabilirea consumului general de energie electrică prevăzut la alin. (2) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.
    (5) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la alin. (4), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie electrică pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie electrică.
    (6) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie electrică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru energie electrică.
    (7) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie electrică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.

    ART. 23
    (1) Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 22 alin. (7), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:
    a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;
    b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului.

    (2) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.

    ART. 24
    (1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condiţiile art. 23.
    (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12.

    ART. 25
    (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 24 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.
    (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri
    ART. 26
    (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri se realizează diferenţiat, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. c) din lege.
    (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), serviciul public de asistenţă socială întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi cuantumul aferent, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13.
    (3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agenţiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.
    (4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document de plată şi se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.
    (5) Plata se va efectua direct titularului de către primăria în a cărei rază teritorială are locuinţa, din sumele transferate de la bugetul de stat cu această destinaţie de agenţiile teritoriale, în baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (2).

    ART. 27
    În situaţia în care în aceeaşi gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Suplimentul pentru energie
    ART. 28
    (1) Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege.
    (2) Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este cel prevăzut la art. 25 alin. (5) din lege.
    (3) Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, al cărui model este cel prevăzut la art. 2 alin. (5) şi (6), şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.
    (4) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabileşte prin dispoziţia primarului în condiţiile art. 26 alin. (2) din lege. În situaţia în care suplimentul pentru energie se solicită odată cu ajutorul pentru încălzire, dispoziţia primarului va conţine ambele drepturi.
    (5) Cuantumul suplimentului pentru energie se stabileşte cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:
    Exemplu: o familie cu 5 membri şi venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat şi aparate electrocasnice utilizează energie electrică şi pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale
    Această familie va beneficia de:
    a) ajutor pentru încălzire cu energie termică calculat potrivit prevederilor art. 10 şi 11;
    b) supliment pentru energie termică în cuantumul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din lege;
    c) supliment pentru gaze naturale în cuantumul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din lege;
    d) supliment pentru energie electrică în cuantumul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din lege.    ART. 29
    (1) Pentru acordarea suplimentului pentru energie, serviciul public de asistenţă socială condus de primar sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeşte lunar situaţiile centralizatoare cuprinzând beneficiarii acestui drept, pe surse de energie, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-17.
    (2) Situaţia centralizatoare se aprobă de către primar şi se transmite agenţiei teritoriale, iar în cazul suplimentului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (5) din lege, şi furnizorilor.

    ART. 30
    (1) Factura reprezentând contravaloarea consumului de energie termică, gaze naturale sau energie electrică emisă atât în perioada sezonului rece, cât şi în celelalte luni ale anului va conţine şi suma reprezentând suplimentul pentru energie, care se scade din aceasta.
    (2) Pentru plata suplimentului de energie furnizorii de energie termică în sistem centralizat, gaze naturale şi energie electrică întocmesc borderouri de plată cu beneficiarii suplimentului, al căror model este prevăzut în anexele nr. 18-20.
    (3) Suplimentul pentru energie se acordă în cuantumul prevăzut la art. 25 din lege, pe tot parcursul anului, şi se plăteşte astfel:
    a) direct furnizorului, în cazul suplimentului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a)-c);
    b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d), de către primăria de domiciliu, din sumele transferate de la bugetul de stat cu această destinaţie de agenţiile teritoriale, în baza borderoului de plată cu beneficiarii suplimentului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 17.


    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 31
    (1) Agenţiile teritoriale, pe baza borderourilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 30 alin. (2), solicită Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor pentru încălzire şi suplimentului pentru energie suportate din bugetul de stat. Borderourile se transmit atât în format letric, cât şi în format electronic.
    (2) Lunar, pe baza solicitărilor de credite bugetare transmise de agenţiile teritoriale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii ţări.
    (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale transmite lunar Ministerului Finanţelor documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare.
    (4) În baza creditelor bugetare deschise, agenţiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, în condiţiile art. 31 din lege.

    ART. 32
    În aplicarea prevederilor art. 34 din lege, primarii transmit, la începutul sezonului rece, în luna decembrie a fiecărui an şi la sfârşitul acestuia, respectiv în luna aprilie a fiecărui an, precum şi la solicitarea agenţiilor teritoriale, rapoarte statistice privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 21 şi 22. În cazul suplimentului pentru energie, rapoartele statistice se transmit trimestrial şi se întocmesc potrivit modeleului prevăzut în anexele nr. 23 şi 24.

    ART. 33
    Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 32, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Raportul statistic centralizat la nivelul întregii ţări se transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, lunar până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a transmis raportul prevăzut la art. 32.

    ART. 34
    În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate emite precizări sau instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 35
    (1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de energie termică şi gaze naturale transmit lunar agenţiei teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 30 alin. (2), situaţia cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25 şi se transmite în formatul electronic agreat cu agenţiile teritoriale.

    ART. 36
    În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (7) din lege, ancheta socială se efectuează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 37
    În aplicarea art. 33 alin. (3) şi (4) din lege, recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi/sau supliment pentru energie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, având la bază dispoziţia primarului, în care se indică suma datorată şi motivul constituirii debitului.

    ART. 38
    Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti ........................
                                                                             (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ................................
                                                                                                                                                                       (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termică
    luna .............../anul ...............

┌────┬───────┬───┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │Nr. │Cod │Venit │ │ │ │Cuantum│
│Nr. │ │ │ │membri │furnizor│lunar/ │Valoare│Număr │Nivel │maxim │
│crt.│Titular│CNP│Adresa│în │/ │membru │maximă │dispoziţie│compensare│ajutor │
│ │ │ │ │familie│client │de │ajutor │primar │(%) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │familie│ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┘

    Primar,
    .......................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 2

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti ........................
                                                                              (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti .........................
                                                                                                                                                                        (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale
    luna ................./anul ...................

┌────┬───────┬───┬──────┬────────┬───┬───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │Cod │ │Nr. │Venit │ │ │Cuantum│
│Nr. │ │ │ │furnizor│ │membri │lunar/ │Număr │Nivel │maxim │
│crt.│Titular│CNP│Adresa│/ │CLC│în │membru │dispoziţie│compensare│ajutor │
│ │ │ │ │client │ │familie│de │primar │(%) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │familie│ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴──────┴────────┴───┴───────┴───────┴──────────┴──────────┼───────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

    Primar,
    ....................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti .........................
                                                                             (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ............................
                                                                                                                                                                         (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică
    luna .............../an ...................

┌────┬───────┬───┬──────┬────────┬───┬───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │Cod │ │Nr. │Venit │ │ │Cuantum│
│Nr. │ │ │ │furnizor│ │membri │lunar/ │Număr │Nivel │maxim │
│crt.│Titular│CNP│Adresa│/ │CLC│în │membru │dispoziţie│compensare│ajutor │
│ │ │ │ │client │ │familie│de │primar │(%) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │familie│ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴──────┴────────┴───┴───────┴───────┴──────────┴──────────┼───────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

    Primar,
    .........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 4

    la normele metodologice
    PROCES-VERBAL CONSTATATOR
    încheiat astăzi, data .....................
    Între
    1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ...................................., reprezentat prin doamna/domnul ......................, în calitate de ............................
    şi

    2. Asociaţia de proprietari/locatari .........................., reprezentată prin doamna/domnul ......................., în calitate de ....................., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branşamentului imobilului din localitatea ....................., str. ................. nr. ......, în cantitate de ..................... .

    Reprezentant furnizor,
    Reprezentant
    asociaţie proprietari/Locatari
    L.S.
    L.S.
    Luat la cunoştinţă^1:
    ^1 Valabil numai în situaţia în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014.

    Manager energetic
    Numele, prenumele: ............................
    Semnătura ......................
    Data: ...............

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    SITUAŢIA
    cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică
    Perioada de consum ....................
    Denumirea titularului de contract .......................
    Adresa titularului de contract .........................
    Codul titularului de contract ...........................

┌────┬────┬──────┬──────────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ajutor │Consum │
│ │ │ │ │ │Număr │maxim │defalcat │
│Nr. │Nr. │Nr. │Beneficiar│CNP│dispoziţie│stabilit │pe │
│crt.│apt.│camere│ajutor │ │primar │prin │apartamente│
│ │ │ │ │ │ │dispoziţie│(Gcal) │
│ │ │ │ │ │ │a │ │
│ │ │ │ │ │ │primarului│ │
├────┼────┼──────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────┼──────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┴──────┴──────────┴───┴──────────┴──────────┼───────────┤
│TOTAL: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

    Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
    Reprezentant titular de contract,
    Numele şi prenumele ....................
    Data şi semnătura .......................
    Ştampila (după caz) .....................
    Preluat de furnizor,
    Numele şi prenumele .....................
    Funcţia ....................
    Data şi semnătura .......................
    NOTĂ:
    Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.


    ANEXA 6

    la normele metodologice
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada .................
    CERTIFICARE PRIMAR
    Denumirea furnizorului ...........................
    Adresa furnizorului ....................................
    Anexă la Factura nr. ............/................
    Denumirea titularului de contract ........................, adresa titularului de contract ............................., codul titularului de contract ............................

┌────┬────┬──────────┬──────────┬───┬───────────┬───────────┬──────────┬───────┬──────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Compensare │Consum │ │ │Valoare │ │ │
│ │ │ │ │ │(%) │repartizat │Preţul │ │ajutor │ │Suma de │
│ │ │Nr. │ │ │ │de │energiei │Valoare│maxim │Cuantum │plată pentru│
│Nr. │Nr. │dispoziţie│Beneficiar│CNP├─────┬─────┤asociaţia │termice │ajutor │stabilit │ajutor │beneficiarul│
│crt.│apt.│primar │ajutor │ │Buget│ │de │facturate │efectiv│prin │încălzire│ajutorului │
│ │ │ │ │ │de │Buget│proprietari│populaţiei│ │dispoziţia│ │pentru │
│ │ │ │ │ │stat │local│/ locatari │ │ │primarului│ │încălzire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼───┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 = (5 │ │11 = min.│12 = (7 x 8)│
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │+ 6) x │10 │(9, 10) │– 11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 x 8 │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼───┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼───┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼───┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┴──────────┴──────────┴───┴─────┴─────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┘

    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită prin dispoziţie a primarului în condiţiile Legii nr. 226/2021.

    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    .............................
    Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.

    ANEXA 7

    la normele metodologice
    PROCES-VERBAL
    încheiat astăzi, data ....................
    Între
    1. Furnizorul de gaze naturale ........................., reprezentat(ă) prin doamna/domnul ..................................,
    şi

    2. Asociaţia de proprietari/locatari ..........................., reprezentată prin doamna/domnul ......................., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii .............................., pe baza citirii contorului.

    INDEX citit:
    DATA citirii:
    Reprezentant furnizor,
    Reprezentant asociaţie proprietari/locatari
    L.S.
    L.S.
    Luat la cunonştinţă^1:
    ^1 Valabil numai în situaţia în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014.

    Manager energetic
    Numele, prenumele: ........................
    Semnătura .............................
    Data: .........................

    ANEXA 8

    la normele metodologice
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE^1
    cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale
    ^1 Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
    Perioada de consum ..................
    Denumire titular de contract (client) .....................
    Adresă titular de contract (client) ..........................
    Cod titular de contract (client) ....................
    POD ....................

┌────┬────────────┬───┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Cuantumul │ │
│ │ │ │ │ajutorului│ │
│Nr. │Beneficiarul│ │Numărul │stabilit │Consum │
│crt.│ajutorului │CNP│dispoziţiei│prin │defalcat pe│
│ │de încălzire│ │primarului │dispoziţie│apartamente│
│ │ │ │ │a │ │
│ │ │ │ │primarului│ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼───┼───────────┼──────────┼───────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴───────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL: │ │ │
└─────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘

    Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
    Reprezentant titular de contract (client),
    Numele şi prenumele ..................
    Data şi semnătura ...................
    Ştampila (după caz) ......................
    Preluat de furnizor,
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia ....................
    Data şi semnătura ..................

    ANEXA 9

    la normele metodologice
    BORDEROU^1
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia
    ^1 Se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    CERTIFICARE PRIMAR
    Perioada de consum ......................
    Denumire furnizor .....................
    Adresă furnizor ....................
    Anexă la Factura nr. ............./..............
    Denumire titular de contract (client) ............................., adresă titular de contract (client) ......................, cod titular de contract (client) .......................

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Consum │Preţul de│ │Cuantumul │ │
│ │ │ │ │repartizat │furnizare│ │maxim al │ │
│Nr. │Beneficiarul│ │Nr. │de │a gazelor│Valoare│ajutorului│Cuantumul │
│crt.│ajutorului^2│CNP│dispoziţiei│asociaţia │naturale │consum │stabilit │efectiv al│
│ │ │ │primarului │de │(lei/MWh │ │prin │ajutorului│
│ │ │ │ │proprietari│sau lei/ │ │dispoziţia│ │
│ │ │ │ │/ locatari │kWh) │ │primarului│ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x│7 │8^3 = 7 – │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │6 │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴───────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    ^2 Include şi beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
    ^3 Numai în situaţia în care contravaloarea consumului este mai mică decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului.
    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Legii nr. 226/2021.

    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ............................

    ANEXA 10

    la normele metodologice
    PROCES-VERBAL
    încheiat astăzi, data ......................
    Între
    1. Furnizorul de energie electrică ..........................., reprezentat(ă) prin doamna/domnul .........................,
    şi

    2. Asociaţia de proprietari/locatari ......................., reprezentată prin doamna/domnul ........................., am procedat la determinarea consumului general de energie electrică aferent lunii ......................., pe baza citirii contorului.

    INDEX citit:
    DATA citirii:
    Reprezentant furnizor,
    Reprezentant asociaţie de proprietari/ locatari
    L.S.
    L.S.
    Luat la cunoştinţă^1:
    ^1 Valabil numai în situaţia în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    Manager energetic
    Numele, prenumele: ......................
    Semnătura ......................
    Data: ..................

    ANEXA 11

    la normele metodologice
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE^1
    cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului de încălzire cu energie electrică
    ^1 Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
    Perioada de consum .....................
    Denumire titular de contract (client) ..........................
    Adresă titular de contract (client) ...........................
    Cod titular de contract (client) ..........................
    POD .................................

┌────┬──────────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Cuantum │ │
│ │ │ │ │ajutor │ │
│Nr. │Beneficiar│ │Număr │stabilit │Consum │
│crt.│ajutor de │CNP│dispoziţie│prin │defalcat pe│
│ │încălzire │ │primar │dispoziţie│apartamente│
│ │ │ │ │a │ │
│ │ │ │ │primarului│ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───┴──────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL: │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────┴───────────┘

    Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de energie electrică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
    Reprezentant titular de contract (client),
    Numele şi prenumele ......................
    Data şi semnătura ......................
    Ştampila (după caz) ......................
    Preluat de furnizor,
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia .......................
    Data şi semnătura .........................

    ANEXA 12

    la normele metodologice
    BORDEROU^1
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia
    ^1 Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    CERTIFICARE PRIMAR
    Perioada de consum ...........................
    Denumire furnizor ............................
    Adresă furnizor ..................................
    Denumire titular de contract (client) ......................., adresă titular de contract (client) ..........................., cod titular de contract (client) .................................

┌────┬──────────┬───┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Consum │Preţul de│ │Cuantum │ │ │
│ │ │ │ │efectiv │furnizare│ │ajutor │Cuantumul │Suma de │
│ │ │ │Nr. │înregistrat │a │ │stabilit │efectiv al│plată pentru│
│Nr. │Beneficiar│CNP│dispoziţie│de │energiei │Valoare│prin │ajutorului│beneficiarul│
│crt.│ajutor^2 │ │primar │consumatorul│electrice│consum │dispoziţie│pentru │ajutorului │
│ │ │ │ │vulnerabil │(lei/MWh │ │a │încălzire │pentru │
│ │ │ │ │individual │sau lei/ │ │primarului│ │încălzire │
│ │ │ │ │ │kWh) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x│7 │8 = 7 - 6 │9 = 6 - 8 │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───┴──────────┴────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────────┘

    ^2 Se includ şi beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Legii nr. 226/2021.

    Semnătura şi ştampila furnizorului,
    ..................................

    ANEXA 13

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti .................................
                                                                                 (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ..............................
                                                                                                                                                                       (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi luna ............./anul ................

┌────┬─────────┬───┬──────┬───────────┬───────┬───────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Nr. │Venit │ │ │
│Nr. │ │ │ │Numărul │membri │lunar/ │Nivel │Cuantum│
│crt.│Titularul│CNP│Adresa│dispoziţiei│în │membru │compensare│ajutor │
│ │ │ │ │primarului │familie│de │(%) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │familie│ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───┴──────┴───────────┴───────┴───────┴──────────┼───────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

    Primar,
    ...........................................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 14

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti ...........................
                                                                                 (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ............................
                                                                                                                                                                       (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul suplimentului pentru energie termică luna ............../anul ..............

┌────┬─────────┬───┬──────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Venit │ │ │
│Nr. │ │ │ │Cod │lunar/ │Valoare │Număr │
│crt.│Titularul│CNP│Adresa│furnizor│membru │maximă │dispoziţie│
│ │ │ │ │/client │de │supliment│primar │
│ │ │ │ │ │familie│ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

    Primar,
    ..........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 15

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti .................................
                                                                                 (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ..........................
                                                                                                                                                                       (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul suplimentului pentru gaze naturale luna ................./anul ..................

┌────┬─────────┬───┬──────┬────────┬───┬───────┬───────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Nr. │Venit │ │Cuantum│
│Nr. │ │ │ │Cod │ │membri │lunar/ │Număr │maxim │
│crt.│Titularul│CNP│Adresa│furnizor│CLC│în │membru │dispoziţie│ajutor │
│ │ │ │ │/client │ │familie│de │primar │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │familie│ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───┴──────┴────────┴───┴───────┴───────┴──────────┼───────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

    Primar,
    ...........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 16

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti ............................
                                                                                 (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ............................
                                                                                                                                                                       (codul, denumirea)

    SITUAŢIA*
    privind beneficiarii şi cuantumul suplimentului pentru energie electrică luna ..................../anul ....................
    * Situaţia include şi familiile/persoanele singure care utilizează în locuinţă numai energie electrică.

┌────┬───────┬───┬──────┬────────┬───┬───────┬───────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Nr. │Venit │ │Cuantum│
│Nr. │ │ │ │Cod │ │membri │lunar/ │Număr │maxim │
│crt.│Titular│CNP│Adresa│furnizor│POD│în │membru │dispoziţie│ajutor │
│ │ │ │ │/client │ │familie│de │primar │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │familie│ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼────────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴──────┴────────┴───┴───────┴───────┴──────────┼───────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

    Primar,
    .........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 17

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti ...........................
                                                                                 (codul, denumirea)

    Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ...........................
                                                                                                                                                                       (codul, denumirea)

    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi luna ..................../anul ....................

┌────┬─────────┬───┬──────┬──────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Nr. │Venit │ │
│Nr. │ │ │ │Număr │membri │lunar/ │Cuantum│
│crt.│Titularul│CNP│Adresa│dispoziţie│în │membru │ajutor │
│ │ │ │ │primar │familie│de │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │familie│ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───┴──────┴──────────┴───────┴───────┼───────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

    Primar,
    .........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 18

    la normele metodologice
    BORDEROU CENTRALIZATOR^1
    cuprinzând beneficiarii suplimentului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada ..........................
    ^1 Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    CERTIFICARE PRIMAR
    Denumire furnizor ..........................................
    Adresă furnizor ..............................................
    Anexă la Factura nr. ......../..................
    Denumire titular de contract ................................................., adresă titular de contract ............................................................, cod titular de contract ..........................

┌────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │supliment │Valoare│Cuantum │Valoare │
│Nr. │Titular│CNP│dispoziţie│stabilit │totală │ajutor │efectivă │
│crt.│ │ │primar │prin │factură│încălzire│supliment│
│ │ │ │ │dispoziţia│ │ │ │
│ │ │ │ │primarului│ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7^2 │
├────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

    ^2 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se plăteşte furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat.
    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ..........................

    ANEXA 19

    la normele metodologice
    BORDEROU^1
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia
    ^1 Se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    Perioada de consum ................................................
    Denumire furnizor ..........................................
    Adresă furnizor ..............................................
    Anexă la Factura nr. ......../..................
    Denumire titular de contract (client) ................................, adresă titular de contract (client) ....................................................., cod titular de contract (client) ..........................

┌────┬──────────┬───┬──────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Consum │Preţul de│ │Cuantum │ │
│ │ │ │ │repartizat │furnizare│ │maxim │ │
│Nr. │Beneficiar│ │Nr. │de │a gazelor│Valoare│ajutor │Cuantum │
│crt.│ajutor^2 │CNP│dispoziţie│asociaţia │naturale │consum │stabilit │efectiv al│
│ │ │ │primar │de │(lei/MWh │ │prin │ajutorului│
│ │ │ │ │proprietari│sau lei/ │ │dispoziţia│ │
│ │ │ │ │/locatari │kWh) │ │primarului│ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x│7 │8^3 = 7 – │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │6 │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│. . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───┴──────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    ^2 Include şi beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
    ^3 Numai în situaţia în care contravaloarea consumului este mai mică decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului.
    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Legii nr. 226/2021.

    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ...........................

    ANEXA 20

    la normele metodologice
    BORDEROU^1
    cuprinzând beneficiarii suplimentului pentru energie electrică
    ^1 Se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    Perioada de consum ................................................
    Denumire furnizor ..........................................
    Adresă furnizor ..............................................
    Anexă la Factura nr. ......../..................
    Denumire titular de contract (client) ................................, adresă titular de contract (client) ...................................................., cod titular de contract (client) ..........................

┌────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │supliment │Valoare│Cuantum │Valoare │
│Nr. │Titular│CNP│dispoziţie│stabilit │totală │ajutor │efectivă │
│crt.│^2 │ │primar │prin │factură│încălzire│supliment│
│ │ │ │ │dispoziţia│ │ │ │
│ │ │ │ │primarului│ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7^3 │
├────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

    ^2 Include şi beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
    ^3 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se plăteşte furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat.
    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ...............................

    ANEXA 21

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 21 este reprodusă în facsimil.
    NUMĂR BENEFICIARI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
    NOTĂ:
    Se va completa pentru fiecare sistem de încălzire în parte.

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 22

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 22 este reprodusă în facsimil.
    PLĂŢI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
    NOTĂ:
    Se va completa pentru fiecare sistem de încălzire în parte.

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 23

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 23 este reprodusă în facsimil.
    NUMĂR BENEFICIARI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 24

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 24 este reprodusă în facsimil.
    SUME PLĂTITE SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 25

    la normele metodologice
    Denumirea furnizorului .......................
    Adresa furnizorului .............................
    SITUAŢIE^1
    cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei/supliment pentru energie,
    în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor în luna .......................
    ^1 Se completează pentru fiecare sistem de încălzire în parte, precum şi pentru fiecare tip de supliment pentru energie acordat.

┌────┬─────────┬───┬───────────────────┐
│Nr. │Numele şi│ │Plăţi efectuate în │
│crt.│prenumele│CNP│luna raportată*) │
│ │ │ │(lei) │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───────────────────┘

    *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei/supliment pentru energie aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea decontării în luna respectivă indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispoziţiei primarului sau facturilor emise de furnizori.
    NOTĂ:
    Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016