Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2022  privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2022 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1253 din 27 decembrie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 180 din 29 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele expresii:
    a) aviz de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă;
    b) autorizaţie de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice;
    c) clădire monofuncţională - construcţie în care spaţiile/încăperile au aceeaşi funcţiune principală, excepţie făcând încăperile anexe;
    d) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ - orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare de fum şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului;
    e) încăperi anexe - încăperi, cum ar fi toalete, depozite de mână, vestiare, săli de mese, anticamere, care asigură buna funcţionare a unor funcţiuni principale.


    ART. 2
    Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice:
    a) se elaborează potrivit art. 9 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se verifică potrivit prevederilor art. 30^2 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;
    c) se ştampilează potrivit art. 12 din regulamentul prevăzut la lit. b), după caz.


    ART. 3
    (1) La întocmirea documentaţiei tehnice depuse în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu se utilizează instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Pentru clădirile cu funcţiuni mixte, cu excepţia celor care au şi funcţiunea de locuit colectivă, suprafeţele spaţiilor cu aceeaşi funcţiune principală şi ale încăperilor anexe se însumează doar în condiţiile în care sunt adiacente sau sunt separate de circulaţii comune orizontale sau verticale.

    ART. 4
    (1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unui spaţiu amenajat într-o construcţie cu funcţiuni mixte/ale unei construcţii monofuncţionale, care deţin autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală „securitate la incendiu“ a întregii construcţii/ spaţiului.
    (2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
    (3) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează un spaţiu dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte sau o construcţie monofuncţională, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcţie sau întregul spaţiu.
    (4) Prin excepţie de la alin. (3), în cazul în care modificările şi/sau schimbările de destinaţie vizează un compartiment de incendiu sau o zonă delimitată prin elemente de construcţie similar unui compartiment de incendiu, amenajat în volumul unei clădiri monofuncţionale neautorizate sau al unui spaţiu neautorizat dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte, documentaţia de avizare/autorizare poate fi întocmită pe respectivul/respectiva compartiment de incendiu/zonă amenajată, cu condiţia ca în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu să se realizeze o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală „securitate la incendiu“ a întregii construcţii.

    ART. 5
    (1) În aplicarea prevederilor art. 30^2 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele lucrări sunt exceptate de la obligaţia de a obţine avizul/autorizaţia de securitate la incendiu:
    a) lucrările de compartimentare interioară, în situaţiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea şi/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcţionarea instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ şi nici nu este redus gradul de rezistenţă la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcţiei;
    b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistenţă la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcţiei;
    c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul şi/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;
    d) intervenţiile la acoperişul clădirii, în situaţiile în care şarpanta şi suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistenţă la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;
    e) extinderi sau schimbări de destinaţie ale unor încăperi aparţinând construcţiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora faţă de celelalte încăperi cu elemente de construcţie rezistente la foc pe baza densităţii de sarcină termică sau a funcţiunii;
    f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.

    (2) Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute la alin. (1) se face de către specialişti care desfăşoară activitate în construcţii, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi la cerinţa securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau de către proiectanţi, potrivit domeniilor de proiectare din competenţă.

    ART. 6
    (1) Referenţialul documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanţe de comportare la foc se întocmeşte de către proiectanţi şi/sau reprezentanţi ai persoanelor fizice sau juridice atestate să execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform anexei nr. 2, şi se însuşeşte de către beneficiar.
    (2) Pentru construcţiile existente, criteriile de performanţă privind reacţia şi/sau rezistenţa la foc a/ale produselor pentru construcţii care nu pot fi dovedite cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) se determină prin expertiză tehnică întocmită în baza art. 9 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.
    (3) În cazul prezentat la alin. (2) lista documentelor va conţine şi numărul raportului de expertiză care a stat la baza determinării acestor criterii.

    CAP. II
    Documente necesare pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu şi protecţie civilă
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    ART. 7
    (1) Avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu sau de protecţie civilă se solicită inspectoratului în a cărui zonă de competenţă urmează să fie realizată ori este amplasată construcţia, instalaţia sau amenajarea respectivă, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) şi art. 30^1 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumite în continuare solicitanţi.
    (2) Avizul sau autorizaţia, precum şi eventualele anexe la autorizaţia de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare, fac parte din cartea tehnică a construcţiei.
    (3) Analiza pe fond a solicitării se face după depunerea documentaţiei complete.

    ART. 8
    (1) Cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu şi cea de emitere a avizului de protecţie civilă, însoţite de documentaţia tehnică aferentă, se depun şi se eliberează simultan.
    (2) Cererea de emitere a avizului/autorizaţiei, însoţită de documentaţia aferentă, poate fi depusă în format:
    a) letric, direct la sediul unităţii sau prin curier;
    b) electronic, pe adresa de e-mail dedicată acestei activităţi a fiecărui inspectorat.

    (3) Modelul cererii de eliberare a avizului/autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.
    (4) Punctele I-III din cerere se completează de către investitor/beneficiar, iar punctul IV de către proiectanţi.

    ART. 9
    Documentaţia tehnică depusă în format letric trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu preliminar şi scenariul de securitate la incendiu, trebuie să fie semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către specialişti care desfăşoară activitate în construcţii, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi la cerinţa securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    b) scenariul de securitate la incendiu preliminar şi scenariul de securitate la incendiu se semnează olograf, pe ultima pagină, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“, potrivit domeniului de competenţă;
    c) nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite;
    d) modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul/verificatorii de proiect/proiecte atestat/atestaţi.


    ART. 10
    (1) Documentaţia tehnică depusă în format electronic trebuie însoţită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului.
    (2) Documentaţia tehnică depusă în format electronic poate fi constituită în una dintre următoarele variante:
    a) fiecare piesă scrisă şi desenată din cuprinsul documentaţiei să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicaţi în elaborarea şi verificarea documentaţiei, în condiţiile stabilite la art. 9;
    b) să fie semnată electronic de către toţi factorii implicaţi în elaborarea şi verificarea proiectului.


    ART. 11
    (1) Scenariul de securitate la incendiu se întocmeşte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.
    (2) Scenariul de securitate la incendiu preliminar se întocmeşte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.
    (3) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu preliminar şi scenariul de securitate la incendiu trebuie să se regăsească în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Documente necesare pentru obţinerea avizului
    ART. 12
    Documentaţia tehnică depusă pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
    a) semnării contractului de proiectare, pentru obiectivele de investiţii care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) emiterii certificatului de urbanism, în termenul de valabilitate al acestuia, în cazul construcţiilor noi, precum şi pentru lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiilor existente;
    c) depunerii cererii de emitere a avizului de securitate la incendiu, în cazul în care pentru lucrările de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiilor existente nu se eliberează autorizaţie de construire.


    ART. 13
    (1) Avizul de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. A din anexa nr. 6.
    (2) Avizul de amplasare în parcelă prevăzut la art. 24 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. B din anexa nr. 6.
    (3) Avizul privind asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice prevăzut la art. 25 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. C din anexa nr. 6.
    (4) Avizul pentru proiectele-tip ale construcţiilor cu grad mare de repetabilitate care intră sub incidenţa art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. D din anexa nr. 6.
    (5) Avizul de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 7.

    ART. 14
    (1) Documentaţia tehnică depusă în format letric este compusă din:
    a) piese scrise, în două exemplare, în original;
    b) piese desenate, în două exemplare color, în copie.

    (2) Fac excepţie de la alin. (1) lit. a) documentaţiile întocmite pentru construcţiile cu grad mare de repetabilitate, care pot fi depuse doar în copie.

    ART. 15
    (1) Formularele de avize emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8-11.
    (2) Un exemplar din aviz şi un exemplar din documentaţia tehnică depusă în format letric, vizate spre neschimbare, se restituie solicitantului.
    (3) În cazul depunerii în format electronic, avizul şi piesele scrise şi desenate pe care se aplică sigiliul electronic avansat al inspectoratelor se transmit pe adresa de e-mail menţionată în cererea de emitere a avizului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiilor
    ART. 16
    Documentaţia tehnică depusă pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
    a) emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă construcţia nu a fost pusă în funcţiune şi sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia;
    b) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru celelalte cazuri.


    ART. 17
    (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 12.
    (2) Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 13.

    ART. 18
    (1) Documentaţia tehnică depusă în format letric este constituită din:
    a) piese scrise, în două exemplare, în original;
    b) piese desenate, color, cel puţin 1 exemplar în original.

    (2) Fac excepţie de la alin. (1) documentaţiile întocmite pentru construcţiile cu grad mare de repetabilitate, care pot fi depuse doar în copie.

    ART. 19
    (1) Formularele de autorizaţie emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 14-16.
    (2) Un exemplar din autorizaţie şi un exemplar din piesele scrise şi desenate, vizate spre neschimbare, se restituie solicitantului.
    (3) În cazul depunerii în format electronic, autorizaţia şi documentaţia tehnică pe care se aplică sigiliul electronic avansat al inspectoratelor se transmit pe adresa de e-mail menţionată în cererea de emitere a autorizaţiei.

    CAP. III
    Desfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare
    ART. 20
    Soluţionarea cererilor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor se face potrivit prezentelor norme metodologice şi procedurilor interne specifice.

    ART. 21
    (1) În situaţia în care documentaţia este incompletă, inspectoratul comunică solicitantului, în scris, care sunt documentele necesar a fi depuse spre completare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a avizului/autorizaţiei.
    (2) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanţi, cu adresă scrisă în care se menţionează:
    a) documentele completate;
    b) numărul şi data cererii iniţiale.

    (3) Documentele necesare completării documentaţiei depuse în format electronic se transmit în acelaşi format, în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanţi, cu menţionarea:
    a) documentelor completate;
    b) numărului şi a datei cererii iniţiale.

    (4) În cazul în care beneficiarul nu depune toate documentele lipsă în termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), cererea de emitere a avizului/autorizaţiei se respinge.

    ART. 22
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul trebuie să comunice solicitantului dacă investiţia/obiectivul nu intră sub incidenţa dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 571/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă.
    (2) În situaţia în care, drept urmare a analizei documentaţiilor şi/sau a verificărilor realizate în teren, investiţia/obiectivul nu intră sub incidenţa dispoziţiilor hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), inspectoratul reţine al doilea exemplar al adresei şi un exemplar din documentele care justifică neîncadrarea în raport cu criteriile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2016.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), piesele desenate care se returnează solicitantului trebuie vizate spre neschimbare sau li se aplică sigiliul electronic avansat.

    ART. 23
    Dacă în urma verificării conţinutului documentelor şi, respectiv, a condiţiilor din teren se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) sau (2).

    ART. 24
    (1) Avizul şi autorizaţia, însoţite de documentaţiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberării lor, precum şi adresa de respingere, împreună cu documentaţia, depuse în format letric, se ridică de către solicitanţi de la inspectorat.
    (2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1), inspectoratul transmite solicitantului, spre informare, prin fax, telefon sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum şi pe cea de completare a documentaţiei tehnice.
    (3) Dacă solicitanţii nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevăzute la alin. (1), acestea se arhivează potrivit reglementărilor în vigoare.

    ART. 25
    (1) Termenul de emitere a avizului este de maximum 15 zile lucrătoare.
    (2) Termenul de emitere a autorizaţiei este de maximum 30 de zile lucrătoare.
    (3) Termenul de emitere a acordului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă prevăzut la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 30 de zile lucrătoare.
    (4) În situaţia în care documentaţia este completă, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data înregistrării cererii.
    (5) În situaţia în care documentaţia este incompletă, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data depunerii tuturor documentelor lipsă.

    CAP. IV
    Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor
    ART. 26
    (1) Avizul şi autorizaţia sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare/marcate cu sigiliul electronic avansat, în copie sau original, care au stat la baza emiterii acestora.
    (2) Deţinătorul avizului sau autorizaţiei are obligaţia de a o păstra în bune condiţii şi de a o prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.

    ART. 27
    (1) Avizul sau autorizaţia de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, în ceea ce priveşte:
    a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
    b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
    c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
    d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
    e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“;
    f) majorarea cantităţilor de materiale combustibile utilizate în construcţie până la un nivel de la care reglementările tehnice de proiectare impun adoptarea de măsuri active şi/sau pasive suplimentare faţă de cele avizate/autorizate.

    (2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), avizul de securitate la incendiu sau protecţie civilă îşi pierde valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
    (3) În cazurile menţionate la alin. (1) şi (2), investitorul/ beneficiarul este obligat să reia procedura de avizare/autorizare prevăzută de prezentele norme metodologice.
    (4) Prin excepţie de la alin. (2), valabilitatea avizului de securitate la incendiu se menţine în cazul în care termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire a expirat, iar pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat se emite o nouă autorizaţie, doar în condiţiile în care construcţia este realizată în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.
    (5) Avizul de securitate la incendiu emis pentru lucrări de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei pentru care nu a fost emis/emisă certificat de urbanism/autorizaţie de construire îşi menţine valabilitatea atât timp cât nu survin modificări ale reglementărilor tehnice de proiectare.
    (6) Pierderea valabilităţii avizului/autorizaţiei survine şi în condiţiile în care, în termen de 90 de zile, investitorul/beneficiarul nu prezintă, la solicitarea organelor de control, documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lui/ei.

    ART. 28
    (1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării.
    (2) După verificarea în teren, pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul“.
    (3) În condiţiile în care exemplarul al doilea al formularului de autorizaţie nu se mai regăseşte în arhiva inspectoratelor, se emite un nou formular de autorizaţie.

    ART. 29
    (1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.
    (2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului ori nomenclaturii stradale, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.
    (3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire/adresă, dacă se constată, în urma verificării în teren de către inspectorii de specialitate, valabilitatea autorizaţiei iniţiale.

    CAP. V
    Alte acte de autoritate
    ART. 30
    (1) Acordul prevăzut la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul de la pct. A al anexei nr. 6.
    (2) Un exemplar din documentaţia depusă conform alin. (1) se depune în format electronic, pe e-mail.

    ART. 31
    (1) Evaluarea prevăzută la art. 30^1 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în scopul stabilirii diferenţelor dintre situaţia existentă şi cea propusă.
    (2) Evaluarea se materializează printr-un raport întocmit pe structura scenariului de securitate la incendiu.
    (3) Raportul prevăzut la alin. (2) se semnează de factorii prevăzuţi la art. 30^1 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    (1) Pentru certificarea respectării prevederilor reglementărilor tehnice la schimbarea de destinaţie, beneficiarul depune la inspectorate:
    a) cerere;
    b) raportul prevăzut la art. 31 alin. (2), în două exemplare.

    (2) Pe baza documentaţiei depuse, personalul desemnat din cadrul inspectoratelor verifică respectarea măsurilor prevăzute de reglementările tehnice aferente noii destinaţii.
    (3) Certificarea include verificarea în teren a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de securitate la incendiu pentru vechea destinaţie, având ca referenţial documentaţia tehnică vizată spre neschimbare aferentă acestui act de autoritate.
    (4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, inspectoratele emit un punct de vedere privind menţinerea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru noua destinaţie, potrivit anexei nr. 17.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 33
    Pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii, până la emiterea autorizaţiilor, inspectoratele, prin inspecţiile de prevenire, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“, respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.

    ART. 34
    (1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se confecţionează prin grija inspectoratului.
    (2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 18.
    (3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcţie de necesităţi.
    (4) Fiecare inspectorat are obligaţia de a deţine un sigiliu electronic avansat.
    (5) Sigiliul electronic avansat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 36 şi 37 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

    ART. 35
    Modelul opisului cu documentele depuse la inspectorat în vederea obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 19.

    ART. 36
    Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil
    Instrucţiuni privind întocmirea documentaţiei tehnice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Modelul listei cu documentele care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii
    cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanţe de comportare la foc

┌────┬──────────┬───────┬────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Persoana autorizată │
│ │ │ │Referenţial │ │care a pus în operă │
│Nr. │Tipul │Modelul│document de │Operatorul│sistemul/produsul^3 │
│crt.│produsului│ │conformitate│economic^2├─────────┬────────────┤
│ │ │ │^1 │ │Denumirea│Numărul │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţiei│
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┘


    ^1 Documentele de conformitate pot fi unul din următoarele:
    - certificat de conformitate (CPD);
    – declaraţie de conformitate;
    – certificat de constanţă a performanţei produsului (CPR);
    – declaraţie de performanţă (DoP);
    – evaluare tehnică europeană;
    – avizul tehnic al CTPC însoţit de agrementul tehnic.

    ^2 Definit potrivit pct. 18 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
    ^3 Doar pentru produsele care intră sub incidenţa prevederilor art. 53 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Beneficiar
    ....................................
    Proiectanţi/Reprezentanţi firmă autorizată
    ..............................
    ..............................
    ..............................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Model de cerere-tip pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă
    Către
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ................../Bucureşti-Ilfov
    Domnului inspector-şef
    CEREREA Nr. ......... din ......... 20 ......
    pentru eliberarea .........................................................
    I. Date de identificare ale persoanei care depune cererea:
    Numele, prenumele: ......................................, cu domiciliul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna ......................, sectorul/satul .................., str. .................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon .............., fax ......................, e-mail ............................, în calitate de investitor/beneficiar, reprezentat prin ......................... (nume, prenume), cu domiciliul în judeţul................., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ..................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, codul poştal ...............

    II. Detalii despre solicitare:
    a) documentul solicitat: .................................................... (acord; aviz de securitate la incendiu sau protecţie civilă; autorizaţie de securitate la incendiu sau protecţie civilă; aviz de amplasare în parcelă, privind asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice);
    b) titlul proiectului/construcţiei/amenajării/instalaţiei: ..................................
    c) destinaţia principală ........................................................
    d) actul normativ în baza căruia se solicită documentul de la lit. a): ................................. .

    III. Detalii pentru identificarea construcţiei/amenajării:
    judeţul ................, municipiul/oraşul/comuna ...................., sectorul/satul ................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poştal ........... .

    IV. Date referitoare la construcţie/amenajare^1:
    a) destinaţia şi tipul .......................................................;
    b) categoria de importanţă .............................................................;
    c) aria construită şi desfăşurată ....................................................;
    d) volumul şi regimul de înălţime ..............................................;
    ^1 Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant.

    e) numărul maxim de utilizatori .....................................................;
    f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc) .....................................;
    g) riscul de incendiu ...................................................;
    h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ..........................;
    i) numărul compartimentelor de incendiu ......... .

    Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, conform opisului.
    Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
    Despre modul de soluţionare a cererii doresc să fiu informat: la tel. ................./e-mail ......................../fax ........................
    Data ...............
    Semnătura ................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Structura-cadru a scenariului de securitate la incendiu
    1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării
    1.1. Datele de identificare
    A. Date necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă
    B. Datele de contact ale beneficiarului: nr. de telefon, fax, e-mail etc.
    C. Profilul de activitate şi, după caz, programul de lucru al obiectivului

    1.2. Destinaţia - funcţiuni principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării
    1.3. Categoria de importanţă
    1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării:
    a) tipul clădirii: civilă (obişnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.); de producţie sau depozitare (obişnuită, monobloc, blindată etc.); cu funcţiuni mixte;
    b) tipul parcajului, cu precizarea numărului de autovehicule;
    c) caracteristici dimensionale - pentru fiecare compartiment de incendiu se va preciza:
    - aria construită;
    – aria desfăşurată;
    – regimul de înălţime şi volumul construcţiei;
    – înălţimea maximă dintre carosabilul adiacent accesibil autospecialelor de intervenţie şi pardoseala ultimului nivel folosibil;
    – volumul;

    d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori (persoane, animale) - se precizează pentru fiecare nivel al construcţiei şi pentru întreaga construcţie/amenajare;
    e) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
    f) capacităţi de depozitare;
    g) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.


    2. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu
    A. Se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spaţiu, compartiment de incendiu, luându-se în considerare:
    a) densitatea sarcinii termice;
    b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcţii de producţie şi/sau depozitare;
    c) clase de periculozitate ale materialelor şi substanţelor.

    B. Caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare

    3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu:
    3.1. Stabilitatea la foc şi limitarea propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu:
    a) rezistenţa şi clasa de reacţie la foc a elementelor de construcţii cu menţionarea gradului de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentelor de incendiu, precum şi clasa de reacţie la foc a elementelor care protejează golurile din aceste elemente;
    b) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a golurilor funcţionale din acestea;
    c) măsuri de protecţie la foc pentru instalaţii electrice, de alimentare cu gaze, ventilaţie şi termice

    3.2. Limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi:
    a) distanţe de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;
    b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş.

    3.3. Evacuarea utilizatorilor
    A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
    a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea faţă de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
    b) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
    c) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
    d) timpii/lungimile de evacuare;
    e) numărul fluxurilor de evacuare;
    f) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;
    g) marcarea căilor de evacuare.

    B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.

    3.4. Securitatea forţelor de intervenţie
    A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă.
    B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale accesurilor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: numărul de accesuri; dimensiuni/gabarite; trasee; realizare şi marcare.
    C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: tipul, numărul şi caracteristicile acestora; amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; timpul de siguranţă.


    4. Echiparea şi dotarea cu instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“
    A. Instalaţie de stingere a incendiilor:
    a) tip: cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi;
    b) zone, încăperi, spaţii, instalaţii echipate;
    c) parametri funcţionali: debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare;
    d) timp normat de funcţionare

    B. Instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (e.c.s.):
    a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
    b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
    c) condiţii pentru amplasarea e.c.s.;
    d) alte dispozitive comandate/supravegheate de e.c.s.

    C. Instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze fierbinţi
    D. Instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu
    E. Instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acesteia
    F. Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului

    5. Măsuri tehnico-organizatorice privind exploatarea construcţiei
    A. Instrucţiuni de funcţionare a instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“
    B. Reguli necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“
    C. Recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcţiei ori amenajării respective
    D. Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie:
    a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
    b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de suprafaţă şi clasa de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice


    6. Măsuri compensatorii propuse pentru lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiilor existente, în raport cu prevederile reglementărilor tehnice care nu pot fi respectate^1
    ^1 Stabilite potrivit art. 12 din Regulamentul pentru verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.

    Proiectanţi
    ...................................
    ...................................
    ...................................

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    Scenariu de securitate la incendiu preliminar

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării │
├─────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ │denumire, proprietar/ │
│1.1. Datele de identificare │beneficiar, adresă, │
│ │nr. de telefon, fax, │
│ │e-mail etc. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │funcţiuni principale │
│ ├──────────────────────┤
│1.2. Destinaţia │funcţiuni secundare │
│ ├──────────────────────┤
│ │funcţiuni conexe │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.3. Categoria de importanţă │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.4. Particularităţi │ │
│specifice construcţiei/ │ │
│amenajării: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │civilă (obişnuită, │
│ │înaltă, foarte înaltă,│
│ │cu săli aglomerate │
│a) tipul clădirii │etc.); de producţie │
│ │sau depozitare │
│ │(obişnuită, monobloc, │
│ │blindată etc.), cu │
│ │funcţiuni mixte │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │Se precizează inclusiv│
│b) tipul parcajului │numărul de │
│ │autovehicule. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│c) regimul de înălţime şi │ │
│volumul construcţiei │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) aria construită şi │ │
│desfăşurată │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │În cazul │
│e) principalele destinaţii │construcţiilor cu │
│ale încăperilor şi ale │funcţiuni mixte se │
│spaţiilor aferente │precizează procentul │
│construcţiei │din aria desfăşurată │
│ │care este ocupat de │
│ │fiecare funcţiune. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │denumire │
│ ├──────────────────────┤
│ │aria construită │
│f) compartimente de incendiu ├──────────────────────┤
│ │aria desfăşurată │
│ ├──────────────────────┤
│ │volum │
├─────────────────────────────┼────────┬─────────────┤
│ │ │număr: │
│ │ ├─────────────┤
│ │ │prezenţa în │
│ │persoane│construcţie: │
│g) număr maxim de utilizatori│ ├─────────────┤
│ │ │capacitate de│
│ │ │autoevacuare:│
│ ├────────┴─────────────┤
│ │animale │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│h) capacităţi de depozitare │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────┤
│2. Nivelurile riscului de incendiu estimat, stabilit│
│pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, │
│spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor│
│tehnice │
├─────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ │Valoarea maximă a │
│ │densităţii sarcinii │
│ │termice şi/sau │
│ │proprietăţile │
│ │fizico-chimice ale │
│ │materialelor şi │
│ │substanţelor │
│ │utilizate, prelucrate,│
│ │manipulate sau │
│ │depozitate, pentru │
│ │construcţii de │
│ │producţie şi/sau │
│ │depozitare; clasele de│
│ │periculozitate ale │
│ │materialelor │
├─────────────────────────────┴──────────────────────┤
│3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind │
│securitatea la incendiu^1 │
├────────────┬────────────────┬──────────────────────┤
│ │stâlpi, coloane,│ │
│ │pereţi portanţi │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │pereţi interiori│ │
│ │nestructurali │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │pereţi exteriori│ │
│ │nestructurali │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │grinzi, planşee,│ │
│3.1. │nervuri, │ │
│Rezistenţa │acoperişuri │ │
│şi clasa de │terasă │ │
│reacţie la ├────────────────┼──────────────────────┤
│foc a celor │acoperişuri │ │
│mai │autoportante │ │
│defavorabile│fără pod │ │
│elemente de │(inclusiv │ │
│construcţie │contravântuiri),│ │
│ │şarpanta │ │
│ │acoperişurilor │ │
│ │fără pod │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │panouri de │ │
│ │învelitoare şi │ │
│ │suportul │ │
│ │continuu al │ │
│ │învelitorii │ │
│ │combustibile │ │
├────────────┴────────────────┼──────────────────────┤
│3.2. Gradul de rezistenţă la │ │
│foc/nivel de stabilitate la │ │
│incendiu │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │Se precizează │
│ │distanţele de │
│3.3. Asigurarea limitării │siguranţă asigurate │
│propagării incendiilor la │conform │
│vecinătăţi │reglementărilor │
│ │tehnice sau măsurile │
│ │alternative. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3.4. Evacuarea │ │
│utilizatorilor: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │de exemplu, instalaţii│
│a) măsuri pentru asigurarea │de presurizare şi alte│
│controlului fumului │sisteme de control al │
│ │fumului │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│b) tipul scărilor, forma şi │interioare, exterioare│
│modul de dispunere a │deschise, rampe drepte│
│treptelor: │sau curbe, cu trepte │
│ │balansate etc. │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│c) geometria căilor de │gabarite lăţimi, │
│evacuare │înălţimi, pante │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) numărul fluxurilor de │ │
│evacuare │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3.5. Măsuri pentru accesul şi│ │
│evacuarea copiilor, │ │
│persoanelor cu dizabilităţi, │ │
│bolnavilor şi ale altor │ │
│categorii de persoane care nu│ │
│se pot evacua singure în caz │ │
│de incendiu │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3.6. Securitatea forţelor de │ │
│intervenţie: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│a) amenajări pentru accesul │ │
│forţelor de intervenţie în │ │
│clădire şi incintă, pentru │ │
│autospeciale şi pentru │ │
│ascensoarele de incendiu │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│b) caracteristici tehnice şi │ │
│funcţionale ale accesurilor │ │
│carosabile şi ale căilor de │ │
│intervenţie ale │numărul de accesuri │
│autospecialelor, proiectate │dimensiuni/gabarite │
│conform reglementărilor │trasee │
│tehnice, regulamentului │realizare şi marcare │
│general de urbanism şi │ │
│reglementărilor specifice de │ │
│aplicare │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │tip, număr şi │
│ │caracteristici, │
│ │amplasare şi │
│c) ascensoare de pompieri │posibilităţi de acces,│
│ │sursa de alimentare cu│
│ │energie electrică de │
│ │rezervă, timpul de │
│ │siguranţă │
├─────────────────────────────┴──────────────────────┤
│4. Instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei │
│fundamentale „securitate la incendiu“ - în funcţie │
│de nivelul de echipare^1 │
├────────────┬────────────────┬──────────────────────┤
│ │tipul │ │
│ │instalaţiei │ │
│ │(apă-apă, │ │
│ │aer-aer) │ │
│4.1. ├────────────────┼──────────────────────┤
│Hidranţi de │volumul │ │
│incendiu │construcţiei/ │ │
│interiori │compartiment de │ │
│ │incendiu │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │număr de jeturi │ │
│ │în funcţiune │ │
│ │simultană │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │timp teoretic de│ │
│ │funcţionare │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │număr de jeturi │ │
│ │pe punct │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │debit de calcul │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │presiune │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │număr de │ │
│ │racorduri │ │
│ │exterioare │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │sursa de │ │
│ │alimentare cu │ │
│ │apă a │ │
│ │instalaţiei, cu │ │
│ │menţionarea, │ │
│ │după caz, a │ │
│ │volumului │ │
│ │rezervei de apă │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │caracteristici │ │
│ │funcţionale ale │ │
│ │grupului de │ │
│ │pompare │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │distanţele faţă │ │
│ │de construcţie │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │volumul │ │
│ │compartimentului│ │
│ │de incendiu │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │timp teoretic de│ │
│ │funcţionare │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │debit de calcul │ │
│4.2. ├────────────────┼──────────────────────┤
│Hidranţi de │presiune │ │
│incendiu ├────────────────┼──────────────────────┤
│exteriori │sursa de │ │
│ │alimentare cu │ │
│ │apă a │ │
│ │instalaţiei, cu │ │
│ │menţionarea, │ │
│ │după caz, a │ │
│ │volumului │ │
│ │rezervei de apă │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │caracteristici │ │
│ │funcţionale ale │ │
│ │grupului de │ │
│ │pompare │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │soluţia tehnică │ │
│ │de realizare a │ │
│ │instalaţiei │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │clasa de pericol│ │
│ │de incendiu │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │categoria de │ │
│ │depozitare şi │ │
│ │modul de │ │
│ │depozitare │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │aria maximă │ │
│ │acoperită de un │ │
│4.3. │sprinkler │ │
│Instalaţii ├────────────────┼──────────────────────┤
│automate de │densitatea de │ │
│stingere a │calcul │ │
│incendiilor ├────────────────┼──────────────────────┤
│cu │aria de │ │
│sprinklere │declanşare │ │
│ │simultană │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │presiune │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │sursa de │ │
│ │alimentare cu │ │
│ │apă a │ │
│ │instalaţiei │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │volumul rezervei│ │
│ │de apă │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │numărul de │ │
│ │racorduri │ │
│ │exterioare │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │zona protejată │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │înălţimea │ │
│4.4. │golului │ │
│Instalaţii ├────────────────┼──────────────────────┤
│de limitare │aria/lungimea │ │
│şi stingere │zonei protejate │ │
│a ├────────────────┼──────────────────────┤
│incendiilor │timp teoretic de│ │
│cu │funcţionare │ │
│sprinklere ├────────────────┼──────────────────────┤
│deschise │intensitate de │ │
│ │răcire │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │intensitatea de │ │
│ │stropire │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │densitate minimă│ │
│4.5. │de pulverizare │ │
│Instalaţii ├────────────────┼──────────────────────┤
│de stingere │timp de │ │
│cu apă │funcţionare │ │
│pulverizată ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │rezerva de apă │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │debit specific │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │aria de │ │
│ │declanşare │ │
│ │simultană │ │
│4.6. ├────────────────┼──────────────────────┤
│Instalaţii │intensitate de │ │
│de stingere │pulverizare │ │
│cu ceaţă de ├────────────────┼──────────────────────┤
│apă │intensitate de │ │
│ │stingere │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │rezerva de apă │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │timp teoretic de│ │
│ │funcţionare │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │tipul agentului │ │
│4.7. │de stingere │ │
│Instalaţii ├────────────────┼──────────────────────┤
│de stingere │concentraţia de │ │
│cu gaze │stingere │ │
│inerte ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │volumul protejat│ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │gradul de │ │
│ │acoperire │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│4.8. │condiţii privind│ │
│Instalaţii │stabilirea zonei│ │
│de │de detectare │ │
│detectare, ├────────────────┼──────────────────────┤
│semnalizare │condiţii de │ │
│şi alarmare │amplasare a │ │
│la incendiu │e.c.s. │ │
│(IDSAI) ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │alte dispozitive│ │
│ │comandate sau │ │
│ │supravegheate de│ │
│ │e.c.s. │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │metoda de │ │
│ │desfumare │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │spaţiile │ │
│ │desfumate │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │aria spaţiului │ │
│ │necesar │ │
│4.9. │desfumării/ │ │
│Instalaţie │suprafaţa │ │
│de desfumare│efectivă de │ │
│/evacuare │desfumare │ │
│fum şi gaze ├────────────────┼──────────────────────┤
│fierbinţi │debitul specific│ │
│ │pentru │ │
│ │introducere aer │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │rezistenţă la │ │
│ │foc tubulatură │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │interacţiuni cu │ │
│ │alte sisteme de │ │
│ │protecţie │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │pentru │ │
│ │alimentarea │sursa de bază şi sursa│
│ │receptoarelor cu│de rezervă │
│ │rol de │instalaţie electrică │
│ │securitate la │ │
│ │incendiu │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │tip │
│ │pentru iluminat │zone deservite │
│ │de siguranţă │condiţii de alimentare│
│4.10. │ │şi funcţionare │
│Instalaţie ├────────────────┼──────────────────────┤
│electrică │dispozitiv de │ │
│ │protecţie cu │ │
│ │curent │ │
│ │diferenţial │ │
│ │rezidual (DDR) │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │dispozitiv de │ │
│ │detectare a │ │
│ │defectului de │ │
│ │arc electric │ │
│ │(AFDD) │ │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │clasa IPT şi SPT│ │
│4.11. ├────────────────┼──────────────────────┤
│Instalaţie │nivel de │ │
│de protecţie│protecţie │ │
│împotriva ├────────────────┼──────────────────────┤
│trăsnetului │metoda de │ │
│ │protecţie │ │
├────────────┴────────────────┴──────────────────────┤
│5. Măsuri compensatorii propuse în condiţiile legii^│
│2 pentru construcţiile existente care nu pot │
│îndeplini anumite cerinţe din punctul de vedere al │
│securităţii la incendiu │
├─────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Prevederea din reglementările│Măsura compensatorie │
│tehnice de proiectare care nu│propusă │
│poate fi respectată │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────────┴──────────────────────┘


    ^1 În cazul construcţiilor împărţite în mai multe compartimente de incendiu, se vor prezenta datele atât pentru fiecare compartiment de incendiu, cât şi pentru întreaga construcţie.
    ^2 Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9 şi art. 12 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.
    Proiectanţi
    ......................................
    ......................................
    ......................................
    ......................................
    ......................................

    ANEXA 6

    la normele metodologice
    Documente pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu
    A. Avize de securitate la incendiu pentru construcţii, amenajări şi instalaţii
    1. Documente solicitate pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu:

┌────┬─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Nr. │Categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│construcţii │a)│b)│c)│d)│e)│f)│g)│h)│i)│j)│
│ │şi sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Construcţii │X │X │X │X^│X │ │ │ │ │X │
│ │noi │ │ │ │1)│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │schimbare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinaţiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazul în care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │se dispune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │intrării în │X │X │X │X^│X │X │ │ │ │X │
│ │legalitate │ │ │ │1)│ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Legii nr. 50/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1991 privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │republicată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carburanţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stocare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maximum 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mc pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere, │ │ │ │X^│ │ │ │ │ │ │
│3. │ori staţii │X │X │X │3)│ │X │ │X │X │X │
│ │mixte, precum│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi staţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drept │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(GNCV)^2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Sisteme şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alimentare cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stingerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la platforme │ │ │ │X^│ │ │ │ │ │ │
│4. │şi parcuri │X │ │X │4)│ │ │ │ │ │X │
│ │industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noi sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente, la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instalaţii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stingere noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │existente, la│X │X │X │X^│ │ │X │ │ │X │
│ │care se │ │ │ │5)│ │ │ │ │ │ │
│ │execută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instalaţii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detectare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alarmare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │noi sau │X │X │X │ │ │ │X │ │ │X │
│ │existente, la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    ^1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de:
    - toate edificiile limitrofe, precizându-se nivelul de stabilitate/gradul de rezistenţă la foc, la incendiu al acestora;
    – căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

    ^2) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun, în mod corespunzător, documentele menţionate la nr. crt. 1 sau 2, după caz.
    ^3) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de:
    - toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea şi riscul de incendiu;
    – căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

    ^4) Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
    ^5) În cazul reţelei de hidranţi exteriori.

    2. Documentele prevăzute în tabel sunt:
    a) cererea-tip;
    b) scenariul de securitate la incendiu preliminar;
    c) referatele verificatorilor de proiecte atestaţi la cerinţa „securitate la incendiu“;
    d) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000;
    e) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secţiune şi pentru fiecare nivel şi faţadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori:
    (i) traseele căilor de evacuare, cu menţionarea lungimilor acestora;
    (ii) elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcţiuni;
    (iii) elementele de protecţie a golurilor de acces în încăperi;

    f) acordul vecinilor, în cazul includerii în acelaşi compartiment de incendiu a mai multor construcţii cu proprietari diferiţi;
    g) piesele desenate cu amplasarea instalaţiilor, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc, după caz;
    h) piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;
    i) schema instalaţiei şi plan cu zonarea Ex;
    j) opisul cu documentele depuse.


    B. Avizul de amplasare în parcelă se emite pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip;
    b) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează distanţele faţă de vecinătăţi, lungimea, lăţimea şi denumirea căilor de acces la drumurile publice;
    c) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
    d) opisul cu documentele depuse.

    C. Avizul privind asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice se emite pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip;
    b) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează:
    (i) lungimea, declivitatea, lăţimea şi denumirea căilor de acces la drumurile publice;
    (ii) distanţa de la drumul de acces la obiectivul de investiţie;
    (iii) orice alte obstacole situate la o înălţime mai mică de 4,5 m aflate pe traseul de deplasare al autospecialelor de intervenţie;

    c) opisul cu documentele depuse.

    D. Avize de securitate la incendiu pentru proiecte-tip ale construcţiilor cu grad mare de repetabilitate:
    a) acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii lui, în copie;
    b) planul de situaţie întocmit conform lit. d) de la nr. crt. 1 de la pct. A al prezentei anexe, în original, verificat de un verificator de proiect;
    c) documentele prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul de la pct. A al prezentei anexe care au suferit modificări în cadrul procesului de adaptare a proiectului în ceea ce priveşte asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“, în original.


    ANEXA 7

    la normele metodologice
    Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă
    Avizele de protecţie civilă se emit în baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip;
    b) planul de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, cu menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după caz;
    c) planul de arhitectură al nivelului subteran al construcţiei în care este amenajat adăpostul;
    d) schema instalaţiilor de filtro-ventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi schema instalaţiilor electrice din adăpost;
    e) planul secţiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă este cazul, instalaţiile de filtro-ventilaţie din adăpost;
    f) memoriul tehnic de specialitate care trebuie să conţină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul şi ieşirile de salvare, grosimea pereţilor, planşeelor şi a ieşirilor de salvare; instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;
    g) opisul cu documentele depuse.


    ANEXA 8

    la normele metodologice
    Model de aviz de securitate la incendiu
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    AVIZ
    de securitate la incendiu
    nr. ......... din ......... 20......
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .............. din ........... 20......, adresată de ............., cu domiciliul/sediul în judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ...............,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare,
    se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu documentaţia tehnică elaborată pentru construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei ............................., amplasată în judeţul ....................., municipiul/oraşul/comuna ........................, sectorul/satul ....................., str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poştal .............. .
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
    Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor, amenajărilor ori instalaţiilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.
    Prezentul aviz îşi pierde valabilitatea în condiţiile art. 30^3 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.
    Inspector-şef,
    ..............................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 9

    la normele metodologice
    Model de aviz de amplasare în parcelă
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ...................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    AVIZ
    de amplasare în parcelă
    nr. ......... din ......... 20......
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    se avizează amplasarea în parcelă a construcţiei .................................., dispusă în judeţul .................., municipiul/ oraşul/comuna ....................., sectorul/satul ......................., str. .............................. nr. ....... .
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz.
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
    Inspector-şef,
    .....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 10

    la normele metodologice
    Model de aviz privind accesul la drumurile publice
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ...................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    AVIZ
    privind accesul la drumurile publice
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .............., cu domiciliul/sediul în judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail .................,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    se avizează accesul la drumurile publice al investiţiei ........................, dispusă în judeţul .................., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul ......................., str. .............................. nr. ....... .
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz.
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
    Inspector-şef,
    ..............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 11

    la normele metodologice
    Model de aviz de protecţie civilă
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    AVIZ
    de protecţie civilă
    nr. ......... din ......... 20......
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .............., cu domiciliul/sediul în judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ....................,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă,
    se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile proiectul pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia ......................., amplasată în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna ..........................., sectorul/satul ........................., str. ............................. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., codul poştal. ........... .
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
    Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.
    Inspector-şef,
    .....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 12

    la normele metodologice
    Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu

┌────┬──────────────┬──┬──┬──┬────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Nr. │Categorii de │ │ │ │d) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│construcţii şi│a)│b)│c)├───┬────┤e)│f)│g)│h)│i)│j)│k)│l)│m)│n)│
│ │sisteme │ │ │ │(i)│(ii)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noi sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificare şi/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau schimbare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │a destinaţiei,│X │X │X │X │X │X │X │X │X │ │ │ │ │X │X │
│ │precum şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazul intrării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în legalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din punctul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vedere al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apărării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Amenajări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aer liber, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spectacole sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întruniri, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mai mare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │egală cu 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │de locuri pe │X │ │X │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │X │X │
│ │scaune, ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │având │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comercială, cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurată/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mare sau egală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu 2.500 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Sisteme şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alimentarea cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │stingerea │X │ │X │ │X │X │X │X │X │ │ │ │ │X │X │
│ │incendiilor în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │localităţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │platforme şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parcuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instalaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detectare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alarmare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stingere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noi sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │care se │X │ │ │ │X │X │X │ │X │ │ │ │ │X │X │
│ │execută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se supun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizării/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │a) Staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carburanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu capacitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stocare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maximum 300 mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru lichide│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere ori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │staţii mixte^ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) Staţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drept │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(GNCV), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amplasate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii publice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │^2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) Sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţia │ │ │X^│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │gazelor │X │X │3)│ │X │X │X │X │X │ │X │ │ │X │X │
│ │petroliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichefiate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stocare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maximum 30 mc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │excepţia celor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │staţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mixte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carburanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule^ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │d) Staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transportabile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de distribuţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carburanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu capacitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stocare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maximum 30 mc,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amplasate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii publice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │^2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Sisteme pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alimentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatorilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu gaze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichefiate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stocate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervoare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recipiente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │individuală de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maximum 5.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │l sau grupuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de rezervoare/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recipiente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │totală de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │maximum 30.000│X │X │X^│ │X │X │X │X │X │ │ │X │X │X │X │
│ │l volum de apă│ │ │4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laboratoarelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sanitare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asemenea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fluxuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locală, pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apei calde de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consum şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hranei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Puncte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfacere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buteliilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gaze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichefiate la │ │ │X^│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │consumatori, │X │ │1)│ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │X │X │
│ │cu capacitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stocare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │minimum 250 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GPL şi maximum│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.250 kg GPL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──┴──┴──┴───┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    ^1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
    ^2) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.
    ^3) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.
    ^4) Cuprinde amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
    NOTĂ:
    Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
    a) cererea-tip;
    b) scenariul de securitate la incendiu;
    c) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz;
    d) piesele desenate pentru fiecare nivel, pentru:
    (i) arhitectură, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori, traseele căilor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcţiuni şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, inclusiv secţiuni şi faţade ale construcţiei;
    (ii) instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, inclusiv schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc a instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, după caz;

    e) dispoziţiile de şantier însuşite de cei în drept şi verificate de un verificator de proiecte atestat, procese-verbale pentru lucrări/instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“, însuşite de cei în drept: de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, de control al calităţii lucrărilor în faze determinante, pentru proba de funcţionare a instalaţiei, pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat, după caz;
    f) referatele verificatorilor de proiecte atestaţi pentru cerinţa „securitate la incendiu“;
    g) acordul vecinilor, în cazul includerii în acelaşi compartiment de incendiu a mai multor construcţii cu proprietari diferiţi;
    h) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizaţie de construire;
    i) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
    j) planul amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate căile de evacuare a persoanelor;
    k) piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;
    l) planul la scara 1: 50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane;
    m) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate;
    n) opisul cu documentele depuse.    ANEXA 13

    la normele metodologice
    Documente pe baza cărora se solicită eliberarea autorizaţiei de protecţie civilă
    Autorizaţia de protecţie civilă se emite în baza următoarelor documente:
    A. Situaţia generală:
    a) cererea-tip;
    b) documentele prevăzute la lit. b)-f) din anexa nr. 7 la normele metodologice şi eventuale dispoziţii de şantier pentru modificările survenite;
    c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    d) opisul cu documentele depuse.

    B. Când solicitanţii nu pot prezenta avizul de protecţie civilă şi documentaţiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a fost emis aviz de protecţie civilă, autorizaţia se solicită pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip;
    b) planul de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz, cu menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după caz;
    c) releveele nivelului subteran al construcţiei în care este amplasat adăpostul de protecţie civilă, precum şi secţiunea verticală prin adăpost;
    d) planul instalaţiilor electrice din adăpost şi al instalaţiilor de filtro-ventilaţie, după caz;
    e) memoriul tehnic de specialitate, care trebuie să conţină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor; instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;
    f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în copie;
    g) opisul cu documentele depuse.    ANEXA 14

    la normele metodologice
    Model de autorizaţie de securitate la incendiu
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    AUTORIZAŢIE
    de securitate la incendiu
    nr. ......... din ......... 20 ......
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr.......... din ........... 20 ......, adresată de.............., cu domiciliul/sediul în judeţul .................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ....................,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite prezenta autorizaţie de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei.................................., amplasată în judeţul ................................., municipiul/oraşul/comuna ............................., sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poştal ............... .
    Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.
    Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în condiţiile art. 30^3 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.
    Inspector-şef,
    .....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 15

    la normele metodologice
    Model de anexă la autorizaţia de securitate la incendiu
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
    al Judeţului ............./Bucureşti-Ilfov
    AUTORIZAŢIE
    de securitate la incendiu
    nr. ......... din ......... 20 ......
    Anexa la Autorizaţia nr. ........................ din ......................
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20 ......, adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea
    împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite prezenta autorizaţie de securitate la incendiu pentru spaţiul ................................................, amplasat în construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei .............................., amplasată în judeţul .................................., municipiul/oraşul/comuna .................., sectorul/satul ...................................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poştal ............... .
    Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia, precum şi de autorizaţia de securitate la incendiu iniţială însoţită de documentaţia aferentă, vizată spre neschimbare.
    Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în condiţiile art. 30^3 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.
    Inspector-şef,
    ...............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 16

    la normele metodologice
    Model de autorizaţie de protecţie civilă
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    AUTORIZAŢIE
    de protecţie civilă
    nr. ......... din ......... 20 ......
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ................., adresată de ......................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal............, telefon....................,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă,
    se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia ........................, amplasată în judeţul ....................., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul ............................, str. ............................... nr. ......., codul poştal .......... .
    Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.
    Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă.
    Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.
    Inspector-şef,
    .............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 17

    la normele metodologice
    Model de punct de vedere referitor la certificarea măsurilor
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
    al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
    Către .......................................
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20 ......, adresată de ..................., cu domiciliul/sediul în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ...................., fax ........................, e-mail .................., a verificării Autorizaţiei de securitate la incendiu nr. ..................... din .................., însoţită de documentaţia vizată spre neschimbare, şi în teren a condiţiilor care au stat la baza emiterii,
    SE CERTIFICĂ/NU SE CERTIFICĂ
    respectarea prevederilor reglementărilor tehnice pentru funcţiunea .................., aferentă obiectivului amplasat în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna ................, sectorul/satul ....................., str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poştal ...............
    Inspector-şef,
    .........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 18

    la normele metodologice
    MODELUL
    ştampilei cu număr de identificare
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 19

    la normele metodologice
    OPIS
    cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
    (model)

┌────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │ │Seria, │ │ │
│Nr. │Denumirea │codul, nr. │Numărul│ │
│crt.│documentului│de │de file│Formatul│
│ │ │înregistrare│ │ │
│ │ │etc. │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┘


    Data ...................
    Semnătura .........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016