Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2015  privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2015 privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 812 din 2 noiembrie 2015
──────────
    Aprobate prin Hotărârea nr. 9 din 28 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 din 2 noiembrie 2015.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:
    a) funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV;
    b) procedura de urmat în cazul disfuncţionalităţii SIMPV;
    c) selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    (2) Prezentele norme metodologice se aplică la alegerile locale şi parlamentare generale.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) date de autentificare - setul de date cuprinzând un nume de utilizator şi o parolă, alocat unui operator de calculator şi care îi permite acestuia să îşi acceseze contul din aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    b) nume de utilizator - un nume unic care identifică un cont de acces al unui operator de calculator în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    c) parolă - un şir de caractere asociat unui nume de utilizator şi pe care un operator de calculator îl foloseşte pentru a intra în contul de acces din aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    d) autentificare - procedura prin care se permite unui operator de calculator ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un cont în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    e) identificare - procedură de recunoaştere fără echivoc a unui operator de calculator care intră în contul său de acces din aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot.


    CAP. II
    Funcţionalităţi şi organizare
    ART. 3
    (1) SIMPV are următoarele funcţionalităţi principale:
    a) facilitează verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
    b) semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV;
    c) semnalează cazurile în care, potrivit evidenţelor prevăzute la alin. (2), persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicţii de exercitare a dreptului de vot;
    d) facilitează exercitarea dreptului de vot;
    e) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
    f) agregă date statistice privind prezenţa alegătorilor la vot.

    (2) SIMPV se constituie pe baza următoarelor evidenţe:
    a) Registrul electoral şi, în cazul alegerilor locale, listele electorale complementare;
    b) Registrul secţiilor de votare.

    (3) SIMPV funcţionează cu respectarea principiilor legalităţii, transparenţei, eficienţei, sustenabilităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal.

    ART. 4
    (1) SIMPV este compus din următoarele elemente principale:
    a) Sistemul informatic central;
    b) aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV;
    c) Centrul de suport tehnic;
    d) infrastructura de comunicaţii;
    e) terminalele informatice din secţiile de votare.

    (2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicaţii informatice, echipamente de comunicaţii de date şi echipamente de protecţie împotriva incidentelor de securitate cibernetică şi staţii de lucru pentru administratori, asigurat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care funcţionează în sediul Biroului Electoral Central, sub coordonarea Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) ADV reprezintă un program informatic realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu evidenţele prevăzute la art. 3 alin. (2).
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură instalarea pe terminalele informatice a ADV.
    (5) Centrul de suport tehnic reprezintă un centru de comunicaţii prin care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.
    (6) Infrastructura de comunicaţii conţine următoarele tipuri de servicii şi resurse de comunicaţii identificate în secţiile de votare şi care pot fi utilizate pentru funcţionarea SIMPV:
    a) serviciile de internet existente în locurile în care vor fi organizate secţii de votare;
    b) serviciile de comunicaţii de date în reţelele operatorilor de telefonie mobilă;
    c) servicii de telecomunicaţii speciale, acolo unde serviciile prevăzute la lit. a) şi b) nu sunt disponibile.

    (7) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura în sediul fiecărui birou electoral al secţiei de votare următoarele echipamente informatice şi mijloace de comunicaţii:
    a) câte un terminal informatic care să aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărţile de identitate şi paşapoartele alegătorilor care se prezintă la vot;
    b) acces la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secţiei de votare sau prin reţelele operatorilor de telefonie mobilă, după caz.

    (8) Fiecare terminal informatic trebuie să fie identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesată interfaţa ADV.
    (9) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale trebuie să asigure suficiente terminale informatice pentru cazurile în care acestea se defectează şi necesită înlocuirea.
    (10) Sistemul informatic central, infrastructura de comunicaţii şi terminalele informatice din secţiile de votare trebuie să permită şi îndeplinirea operaţiunilor de verificare electronică a cheilor de control din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării şi transmiterea electronică a acestora.

    ART. 5
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale emite, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, instrucţiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea SIMPV, care vizează:
    a) controlul accesului la echipamentele informatice ale SIMPV pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;
    b) controlul şi securizarea aplicaţiilor informatice şi a bazelor de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în mod neautorizat;
    c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor;
    d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
    e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze SIMPV la datele pentru care au fost autorizate;
    f) controlul introducerii de date, pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date au fost introduse sau modificate în SIMPV, când şi de către cine au fost introduse sau modificate datele;
    g) controlul transportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de suporturi de date, prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;
    h) controlul comunicaţiilor aferente SIMPV, astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea autorităţilor/organismelor cărora li s-au transmis sau li se pot transmite datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii;
    i) protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală.

    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor privind funcţionarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură, cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente, potrivit următoarelor principii:
    a) confidenţialitate: asigurarea accesului la informaţii numai pentru persoanele autorizate în funcţie de competenţe;
    b) integritate: asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;
    c) disponibilitate: asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;
    d) identificare şi autentificare: asigurarea identificării şi autentificării tuturor persoanelor autorizate în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de orice operaţiune;
    e) autorizare: autorizarea participanţilor în vederea accesării datelor din SIMPV în funcţie de competenţe.

    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este autorizat să ia măsuri, cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru prevenirea alterării sau pierderii informaţiilor şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forţă majoră.

    ART. 6
    În ziua votării, persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente furnizează, în fiecare oră, Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor, biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate rapoarte, în format .xls, pe fiecare secţie de votare, localităţi, judeţe, respectiv la nivel naţional, care vor conţine următoarele informaţii:
    a) nivelul colectării datelor: numărul secţiei de votare/ localitatea/judeţul/naţional;
    b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban;
    c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;
    d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;
    e) numărul alegătorilor care au votat pe copiile de pe listele electorale complementare;
    f) numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.


    CAP. III
    Selecţia, desemnarea şi rolul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare
    ART. 7
    (1) Poate avea calitatea de operator de calculator al secţiei de votare orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) a absolvit învăţământul general obligatoriu;
    f) are cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei.

    (2) Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competenţe:
    a) utilizarea noţiunilor de bază ale tehnologiei informaţiei;
    b) introducerea şi validarea datelor;
    c) prelucrarea datelor;
    d) utilizarea internetului şi a poştei electronice;
    e) utilizarea echipamentelor periferice;
    f) asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor.

    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică, organizează sesiuni de examinare practică a competenţelor prevăzute la alin. (2), în centre de evaluare şi în sistem online.
    (4) La sesiunile de examinare practică prevăzute la alin. (3) participă persoanele propuse de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, conform legii, precum şi alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care depun sau transmit cereri scrise, datate şi semnate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la birourile şi filialele Autorităţii Electorale Permanente sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare.
    (5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare, sunt notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul şi data sesiunii de examinare.
    (6) Persoanele declarate admise ca urmare a evaluării prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a semna un acord privind desemnarea ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi un angajament privind confidenţialitatea datelor prelucrate.
    (7) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la alin. (2) sunt desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, care se comunică acestora până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.
    (8) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la alin. (2) care nu au fost repartizate pe secţii de votare rămân la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator prevăzuţi la alin. (7).
    (9) Numărul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare dintr-o circumscripţie electorală trebuie să fie mai mare cu cel puţin 20% faţă de numărul secţiilor de votare din circumscripţia electorală respectivă.

    ART. 8
    (1) Accesul operatorilor de calculator în interfaţa ADV se efectuează în baza datelor de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (2) Numele de utilizator şi parolele vor fi predate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe bază de proces-verbal, în plic sigilat, fiecărui operator de calculator.
    (3) Datele de autentificare trebuie să permită identificarea şi configurarea categoriilor de operaţiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurând totodată şi jurnalizarea operaţiunilor efectuate.
    (4) Datele de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sunt confidenţiale, unice, personale şi netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulţi utilizatori.

    ART. 9
    (1) În preziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 18,00 la sediul biroului electoral al secţiei de votare căruia i-a fost repartizat, prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare decizia prin care a fost desemnat şi actul de identitate şi ia următoarele măsuri:
    a) verifică starea terminalului informatic şi a echipamentelor conexe;
    b) verifică starea conexiunilor la internet;
    c) testează funcţionalitatea SIMPV, prin accesarea interfeţei acestuia şi autentificarea în SIMPV;
    d) înscrie în secţiunea specială din ADV codul de identificare a listei electorale permanente, primită de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

    (2) În ziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 6,00 la sediul biroului electoral al secţiei de votare căruia i-a fost repartizat şi ia măsurile prevăzute la alin. (1).
    (3) În cazurile în care în urma măsurilor prevăzute la alin. (1) sunt depistate defecţiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central sau ale interfeţei SIMPV, operatorul de calculator are obligaţia de a le semnala, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.

    ART. 10
    (1) Operatorii de calculator exercită următoarele atribuţii:
    a) preiau şi predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secţiile de votare şi echipamentele conexe, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    b) sunt prezenţi în secţia de votare de la ora 6,00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;
    c) înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora către mecanismul integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa SIMPV;
    d) controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor;
    e) validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV;
    f) comunică, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele şi semnalările returnate de SIMPV;
    g) asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, în cazurile menţionate de prezentele norme metodologice;
    h) asigură introducerea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central.

    (2) Se interzice operatorilor de calculator clonarea informatică a terminalelor utilizate în cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.
    (3) Operatorii de calculator beneficiază de indemnizaţia stabilită prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Operatorii de calculator ai secţiilor de votare din ţară predau terminalele informatice reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în cel mult 24 de ore de la data încheierii votării.
    (5) Operatorii de calculator ai secţiilor de votare din străinătate predau terminalele informatice reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la data încheierii votării.

    CAP. IV
    Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    ART. 11
    Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează în următoarele etape:
    a) preluarea codului numeric personal în ADV;
    b) verificarea codului numeric personal prin ADV;
    c) validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal în ADV.


    ART. 12
    Preluarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:
    a) în cazul alegătorilor care deţin acte de identitate care conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia în mod automat prin scanarea sau fotografierea acestei zone; în acest caz, ADV va prelua exclusiv codul numeric personal;
    b) în cazul alegătorilor care nu deţin acte de identitate care conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa SIMPV.


    ART. 13
    (1) În cazul în care în interfaţa ADV apare mesajul "CNP incorect", operatorul de calculator este obligat să reia procedura prevăzută la art. 12.
    (2) În cazul în care mesajul prevăzut la alin. (1) priveşte un cod numeric personal înscris într-un act de identitate care conţine zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, operatorul de calculator va prelua codul numeric personal prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.

    ART. 14
    (1) Verificarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot prin ADV este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul care apare în interfaţa ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.
    (2) În cazul în care operatorul de calculator identifică o eroare în preluarea codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este obligat să reia procedura prevăzută la art. 12.

    ART. 15
    Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează numai după verificarea corectitudinii operaţiunii de preluare a codului numeric personal al acestuia.

    ART. 16
    (1) După validarea operaţiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secţiile de votare unde alegătorii sunt înscrişi în listele electorale permanente situaţiile în care aceştia au votat la alte secţii de votare decât unde au fost arondaţi, conform domiciliului sau reşedinţei, după cum urmează:
    a) pentru secţiile de votare din ţară, în interfaţa ADV va apărea mesajul "Alegătorul ........ (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ........., înscris în lista electorală permanentă la poziţia ......., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ....., localitatea .........., judeţul ....... la ora ......... (hh.mm).";
    b) pentru secţiile de votare din străinătate, SIMPV va transmite mesajul "Alegătorul ......... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ........., înscris în lista electorală permanentă la poziţia ......., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ......, localitatea ........, statul ......., la ora ......... (hh.mm)."

    (2) Operatorii de calculator au obligaţia de a aduce la cunoştinţa preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare mesajele prevăzute la alin. (1), în vederea radierii alegătorilor care au votat la alte secţii de votare din listele electorale permanente.

    ART. 17
    (1) După încheierea votării, operatorul de calculator are obligaţia de a notifica încheierea operaţiunilor de preluare şi verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secţiunii destinate acestui scop din interfaţa ADV.
    (2) După efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale închide accesul la ADV şi asigură accesul la aplicaţiile necesare pentru transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale generale
    ART. 18
    (1) La alegerile locale generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
    a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective, mesajul va fi "Alegătorul ........... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ........... este înscris în lista electorală permanentă a acestei secţii de votare la pagina nr. ...., poziţia nr. .........";
    b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP ........... nu a împlinit vârsta de 18 ani.";
    c) pentru codul numeric personal al persoanei care şi-a pierdut drepturile electorale, mesajul va fi "Persoana .............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ......... figurează cu drepturile electorale interzise!";
    d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul va fi "Alegătorul ............ (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ......... figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ..........., judeţul ......., la ora ........... .";
    e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o altă secţie de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP .............. este înscris în lista electorală permanentă a Secţiei de votare nr. ..... din localitatea ..........., judeţul ....................... .";
    f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi "Persoana cu CNP .................... nu este înscrisă în listele electorale permanente."

    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, fără îndeplinirea altei formalităţi, şi predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii şi a poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărut(e) în interfaţa ADV.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), Centrul de suport tehnic va contacta preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale.
    (5) După finalizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (4), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite rezultatul verificării Centrului de suport tehnic, care îl va aduce la rândul său la cunoştinţa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul la care se referă mesajele prevăzute la alin. (1) lit. d) s-a prezentat la vot.
    (6) Pentru situaţiile prevăzute la lit. b)-f), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

    ART. 19
    (1) La alegerile locale, în cazul cetăţenilor Uniunii Europene care nu votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă, verificarea se realizează în următoarele etape:
    a) preluarea numelui şi prenumelui alegătorului, a datei naşterii şi a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate;
    b) verificarea datelor prevăzute la lit. a);
    c) validarea operaţiunii de preluare a datelor prevăzute la lit. a).

    (2) Preluarea datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este efectuată prin tastarea literelor şi cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
    (3) Verificarea datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) ale cetăţeanului Uniunii Europene care se prezintă la vot este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul apărut în interfaţa ADV cu datele de identificare înscrise în documentul de identitate.
    (4) În urma verificării datelor prevăzute la alin. (1) lit. a), în interfaţa ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:
    a) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care nu a mai votat o dată la acelaşi scrutin, mesajul va fi "Alegătorul ............... (Se trec numele şi prenumele.) .............. (Se trec data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.) nu figurează ca înscris în SIMPV.";
    b) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care a mai votat o dată la acelaşi scrutin, mesajul va fi "Alegătorul ............... (Se trec numele şi prenumele.) ............... (Se trec data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.) figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ..........., judeţul ..........., la ora .......... ."

    (5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare a datelor de identificare prevăzute la alin. (1) lit. a), fără îndeplinirea altei formalităţi, şi predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 alin. (3)-(6).

    ART. 20
    (1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
    (2) În urma preluării codului numeric personal al alegătorului conform alin. (1), în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 18 şi 19.
    (3) La solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator poate repeta operaţiunea prevăzută la alin. (1) şi (2).
    (4) Validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale este efectuată de către operatorul de calculator, la momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, numai în baza semnăturilor din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare generale
    ART. 21
    (1) La alegerile parlamentare generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:
    a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective, mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ................ este înscris în lista electorală permanentă a acestei secţii de votare la pagina nr. .... poziţia nr. ........ .";
    b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP ................. nu a împlinit vârsta de 18 ani!";
    c) pentru codul numeric personal al persoanei care şi-a pierdut drepturile electorale, mesajul va fi "Persoana ............... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ........... figurează cu drepturile electorale interzise!";
    d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, mesajul va fi "Alegătorul ............ (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ............ figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ........, judeţul ........, la ora ......... .";
    e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate mesajul va fi "Alegătorul ............ (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP .......... figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea .........., statul ......, la ora ........ .";
    f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi "Alegătorul ............ (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ........... este înscris în lista electorală permanentă a Secţiei de votare nr. ..... din localitatea ............, judeţul ............... .";
    g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi "Persoana cu CNP ............ nu este înscrisă în listele electorale permanente."

    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, fără îndeplinirea altei formalităţi, şi predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de acesta, cu indicarea numărului paginii şi a poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), Centrul de suport tehnic va contacta preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale.
    (5) După finalizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (4), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite rezultatul verificării Centrului de suport tehnic, care îl va aduce la rândul său la cunoştinţa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul la care se referă mesajele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) s-a prezentat la vot.
    (6) Pentru situaţiile prevăzute la lit. b)-g), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

    ART. 22
    (1) La secţiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile parlamentare generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:
    a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi nu şi-a exercitat deja dreptul de vot, mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ................ este înscris în listele electorale permanente ale acestei secţii de votare la pagina ........ poziţia ..... .";
    b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP .......... nu a împlinit vârsta de 18 ani.";
    c) pentru codul numeric personal al persoanei care şi-a pierdut drepturile electorale, răspunsul returnat de sistem va fi "Persoana .............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ......... figurează cu drepturile electorale interzise!";
    d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la acelaşi scrutin în străinătate mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ........... figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ........, statul ........, la ora ........... .";
    e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la acelaşi scrutin în ţară, mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ............ figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea .........., judeţul ..........., la ora ........... .";
    f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi "Alegătorul ........... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ......... figurează ca arondat la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ......., statul ......... .";
    g) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi "Alegătorul ............(Se trec numele şi prenumele.) cu CNP .......... nu a formulat solicitare de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate."

    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, fără îndeplinirea altei formalităţi, şi predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau membrului desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii şi a poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), Centrul de suport tehnic va contacta preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale.
    (5) După finalizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (4), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite rezultatul verificării Centrului de suport tehnic, care îl va aduce la rândul său la cunoştinţa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul la care se referă mesajele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) s-a prezentat la vot.
    (6) Pentru situaţiile prevăzute la lit. b)-g), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei scrise a biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

    ART. 23
    (1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
    (2) În cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 21.
    (3) La solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator poate repeta operaţiunea prevăzută la alin. (1) şi (2).
    (4) Validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale este efectuată de către operatorul de calculator numai în baza semnăturilor din extrasul din lista electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz.

    CAP. V
    Metodologia care trebuie urmată în cazul disfuncţionalităţii SIMPV
    ART. 24
    (1) Disfuncţionalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.
    (2) Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoştinţa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare următoarele situaţii:
    a) defecţiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
    b) defecţiuni ale conexiunilor la internet;
    c) imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa ADV în modul on-line;
    d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor prevăzute de prezentele norme metodologice.

    (3) Defecţiunile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) sunt semnalate de către ADV prin mesaje specifice.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), biroul electoral al secţiei de votare va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum şi durata disfuncţionalităţii. Procesul-verbal, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 2, se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi de către operatorul de calculator.
    (5) Apariţia şi încetarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior, precum şi centrului de suport, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
    (6) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică, asigură asistenţa tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncţionalitatea SIMPV.

    ART. 25
    (1) Pe perioada disfuncţionalităţii SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcţional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator care consemnează în ADV, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.
    (2) Pe perioada disfuncţionalităţii SIMPV, în cazul în care terminalul informatic nu este funcţional, alegătorii prezintă actele de identitate membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de preşedintele acestuia, care consemnează, în formularul al cărui model este prevăzut la anexa nr. 3, codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot.
    (3) După încetarea disfuncţionalităţii terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, până la ora 21,00 a zilei votării, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncţionalităţii acestuia.
    (4) După încetarea disfuncţionalităţii SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcţional, datele înscrise în ADV în modul off-line, sunt transmise automat către Sistemul informatic central.
    (5) Rezultatul verificărilor pentru fiecare alegător care a votat pe durata disfuncţionalităţii SIMPV va fi adus la cunoştinţa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a membrilor acestuia de către operatorul de calculator şi va fi consemnat în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care va fi semnat de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi de către operatorul de calculator.

    ART. 26
    (1) În situaţia în care terminalul informatic este încă nefuncţional la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării, formularele prevăzute la art. 25 alin. (2) sunt predate reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente, aflaţi la sediile birourilor electorale judeţene sau al biroului electoral al municipiului Bucureşti.
    (2) În situaţia în care SIMPV este încă nefuncţional la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării, formularele prevăzute la art. 25 alin. (2) întocmite în străinătate sunt predate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, care au obligaţia de a le digitiza şi transmite electronic Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) Datele înscrise în formularele prevăzute la alin. (1) sunt digitizate de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 27
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale predă Autorităţii Electorale Permanente, în vederea avizării din punctul de vedere al conformităţii cu prezentele norme metodologice, propunerea tehnică pentru SIMPV, precum şi calendarul implementării acesteia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016.
    (2) Autorităţile administraţiei publice prevăzute de lege transmit Autorităţii Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, adresa de e-mail, precum şi modul de dobândire a competenţelor de bază în domeniul tehnologiei informaţiei.
    (3) În termen de 30 de zile de la data începerii perioadei electorale, Institutul Naţional de Statistică şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale transmit Autorităţii Electorale Permanente lista persoanelor care vor asigura asistenţa tehnică în ziua votării.
    (4) În vederea coordonării implementării şi funcţionării SIMPV, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează Comisia tehnică pentru implementarea şi gestionarea SIMPV, cu rol consultativ, alcătuită din câte 2 reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ai Institutului Naţional de Statistică, pe baza propunerilor formulate în scris de către instituţiile menţionate.
    (5) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (4) este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    (6) La şedinţele comisiei pot participa ca invitaţi şi alte persoane din cadrul instituţiilor sau organismelor cu atribuţii în domeniul electoral.
    (7) Primarii asigură accesul specialiştilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în incinta sediilor secţiilor de votare, la solicitarea acestora.
    (8) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică, organizează sesiunile de examinare practică a competenţelor prevăzute la art. 7 alin. (2).
    (9) Până la data de 1 martie 2016, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale predă Autorităţii Electorale Permanente codul-sursă al aplicaţiei informatice pentru verificarea datelor de identificare ale alegătorilor.

    ART. 28
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicităţii şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta hotărâre.
    (3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum şi jurnalele operaţiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către Autoritatea Electorală Permanentă pe toată durata necesară prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor electorale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) La data încheierii activităţilor prevăzute la alin. (3) datele cu caracter personal prevăzute de prezenta hotărâre vor fi distruse.

    ART. 29
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice

             Modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al
                    biroului electoral al secţiei de votare


        Către

                        Autoritatea Electorală Permanentă,
              Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
                        e-mail: operator@roaep.ro

        Subsemnatul _______________________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                     (nume prenume)

        domiciliat în _________________________________________________________,
                       (conform menţiunilor din actul de identitate)

        telefon|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail _____________@_____________________,

        având ocupaţia ______________________, de profesie ____________________
                       (se trece activitatea (calificarea obţinută
                        desfăşurată) prin studii)

        solicit să particip la sesiunea de examinare practică a cunoştinţelor de
        bază în domeniul tehnologiei informaţiei, pentru a deveni operator de
        calculator al biroului electoral al secţiei de votare, la alegerile
        organizate în anul 2016, în comuna/oraşul/municipiul _________________,
        judeţul __________________________________________________ .
                (pentru străinătate se trec localitatea şi statul)

        Deţin competenţe de bază în domeniul tehnologiei informaţiei, deoarece:

        |_| am absolvit o specializare din învăţământul superior;

        |_| am absolvit un curs specializat organizat de un furnizor de formare
            profesională;

        |_| am urmat o altă formă de pregătire profesională;

        |_| utilizez calculatorul în cadrul ocupaţiei pe care o am;

        |_| altele.


    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care revin, potrivit legii, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, de obligaţia de a îndeplini această funcţie în cazul în care voi fi desemnat, precum şi de obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.
    Îmi exprim acceptul pentru prelucrarea datelor personale prevăzute de prezenta cerere de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    Data: |_|_|_|_|_|_|_|_|
    ZZ/LL/AAAA

    Semnătura ------------------
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de selecţie, desemnare şi evidenţă a operatorilor de calculator care vor asigura funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefon, e-mailul, ocupaţia şi profesia ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Modelul procesului-verbal pentru constatarea disfuncţionalităţii
    Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
    prevenire a votului ilegal
    Nr. secţiei de votare
    .........................................
    Adresa sediului secţiei de votare
    .........................................
    Proces-verbal
    pentru constatarea disfuncţionalităţii sistemului informatic de
    monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
    Astăzi, ................... (se trec data în format zz.ll.aaaa şi ora în format hh.mm), a fost constatată următoarea disfuncţionalitate a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal:
    ● defecţiune a terminalului informatic;
    ● defecţiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;
    ● defecţiune a conexiunii la internet;
    ● imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    ● întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor.

    Biroul electoral de circumscripţie ............... a fost notificat telefonic cu privire la constatarea disfuncţionalităţii la ora ............... (se trece ora în format hh.mm).
    Centrul de suport a fost notificat telefonic cu privire la constatarea disfuncţionalităţii la ora .....................(se trece ora în format hh.mm).
    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
    (nume, prenume şi semnătură)
    ..................................
    Operatorul de calculator
    (nume, prenume şi semnătură)
    ..................................
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Astăzi, ............. (se trec data în format zz.ll.aaaa şi ora în format hh.mm), a fost remediată disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, constatată la ora ..................(se trece ora în format hh.mm).
    Biroul electoral de circumscripţie ............... a fost notificat telefonic cu privire la încetarea disfuncţionalităţii la ora .............. (se trece ora în format hh.mm).
    Centrul de suport a fost notificat telefonic cu privire la încetarea disfuncţionalităţii la ora .......... (se trece ora în format hh.mm).
    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
    (nume, prenume şi semnătură)
    ...............................
    Operatorul de calculator
    (nume, prenume şi semnătură)
    ...............................
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Modelul formularului în care se consemnează codurile numerice personale
    ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii
    Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
    prevenire a votului ilegal
    Formular de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
    Nr. secţiei de votare
    ..................................
    Adresa sediului secţiei de votare
    ..................................

┌────┬────────────┬───────┬────────────┐
│ │ │ │Menţiuni în │
│ │ │ │urma │
│ │ │ │verificării │
│ │ │ │în │
│ │ │Ora │Sistemul │
│Nr. │Codul │votării│informatic │
│crt.│numeric │în │de │
│ │personal │format │monitorizare│
│ │ │hh.mm │a prezenţei │
│ │ │ │la vot şi de│
│ │ │ │prevenire │
│ │ │ │a votului │
│ │ │ │ilegal*) │
├────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼───┬───┼────────────┤
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
└────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴───┴───┴────────────┘

    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
    (nume, prenume şi semnătură)
    .......................................
    Operatorul de calculator
    (nume, prenume şi semnătură)
    .......................................
    *) Se menţionează dacă persoana care s-a prezentat la vot avea mai puţin de 18 ani, dacă i-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau dacă aceasta figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi la altă secţie de votare.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice