Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2011 privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2011  privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2011 privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeazã modul în care se utilizeazã fondul locativ, unitãţile de cazare, de pregãtire şi spaţiile disponibile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 2
    Termenii utilizaţi în prezentele norme metodologice au sensurile prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    În funcţie de destinaţie, spaţiile din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie, cãmine, complexuri de odihnã şi recreere, unitãţi de pregãtire, precum şi spaţiile disponibile.

    CAP. II
    Fondul locativ

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind fondul locativ

    ART. 4
    Fondul locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor din municipiul Bucureşti este administrat de cãtre Direcţia administrativã din subordinea Direcţiei generale logistice, iar în celelalte municipii, de cãtre inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene de poliţie de frontierã, inspectoratele judeţene de jandarmi şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã, unitãţi teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru locuinţele înregistrate în evidenţa proprie de cadastru, denumite în continuare unitãţi de administrare.
    ART. 5
    Fondul locativ se compune din locuinţe de serviciu şi de intervenţie aflate în proprietatea publicã sau privatã a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 6
    Pânã la primirea locuinţei de serviciu sau de intervenţie la care are dreptul, personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor poate fi cazat în alte unitãţi de cazare, cu aprobarea şefilor unitãţilor de administrare a acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evidenţa fondului locativ

    ART. 7
    Evidenţa fondului locativ şi încadrarea lui pe categorii de locuinţe se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat şi se centralizeazã la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum şi la Direcţia generalã logisticã, centralizat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.
    ART. 8
    (1) Unitatea de administrare are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, sã inventarieze fondul locativ pe care îl deţine.
    (2) Categoria locuinţei se consemneazã în documentele din evidenţa de cadastru.
    (3) Schimbarea caracterului de serviciu sau de intervenţie al locuinţelor se propune de cãtre unitatea de administrare, la cererea motivatã a unitãţii titulare de cotã, şi se aprobã de cãtre ordonatorul principal de credite.
    (4) Unitãţile de specialitate ale inspectoratelor generale, precum şi celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor analizeazã, verificã şi centralizeazã datele comunicate de unitãţile de administrare din subordine, având obligaţia sã transmitã Direcţiei generale logistice, pe cale ierarhicã, orice modificare a situaţiei fondului locativ, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.
    ART. 9
    (1) Datele referitoare la necesarul anual de locuinţe pentru cadrele din toate unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt centralizate de cãtre Direcţia generalã logisticã.
    (2) Pânã la data de 15 februarie a fiecãrui an, situaţiile privind necesarul de locuinţe, defalcat pe judeţe, localitãţi, prioritãţi şi structuri de apartamente, se transmit Direcţiei generale logistice de cãtre:
    a) inspectoratele generale, precum şi de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru toate unitãţile din subordine, mai puţin pentru cele din municipiul Bucureşti;
    b) unitãţile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, mai puţin cele din municipiul Bucureşti;
    c) Direcţia administrativã din cadrul Direcţiei generale logistice, pentru toate structurile din municipiul Bucureşti.
    (3) Necesarul de locuinţe pentru municipiul Bucureşti se comunicã de structurile interesate Direcţiei administrative din cadrul Direcţiei generale logistice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Repartizarea fondului locativ

    ART. 10
    (1) În teritoriu, repartizarea numericã şi nominalã a locuinţelor se face de cãtre o comisie teritorialã de repartizare a locuinţelor constituitã din reprezentanţii inspectoratelor judeţene şi ai unitãţilor necuprinse în structura acestora, al cãrei preşedinte este şeful unitãţii de administrare a imobilului, iar deciziile se iau cu majoritate simplã, în plen.
    (2) Comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor sunt numite prin dispoziţie, la începutul fiecãrui an, şi sunt formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar.
    (3) În municipiul Bucureşti repartizarea numericã titularilor de cotã a locuinţelor se face de cãtre Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor, numitã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, a cãrei componenţã este prezentatã în anexa nr. 2.
    (4) În cazuri temeinic justificate, Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor poate propune spre aprobare conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor repartizarea nominalã a unor locuinţe de intervenţie, dar nu mai mult de 10% din totalul celor analizate.
    (5) Cazurile prevãzute la alin. (4) se prezintã în Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor de cãtre secretarul acesteia spre aprobare.
    (6) În structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor din Garnizoana Bucureşti se constituie comitete de analizã şi repartizare nominalã a locuinţelor la nivelul titularilor de cotã, denumite în continuare comitete, numite prin dispoziţie la începutul fiecãrui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar.
    (7) Repartizarea numericã a locuinţelor se face procentual, în funcţie de numãrul solicitãrilor angajaţilor structurii, în limita fondului locativ existent, transmise conform prevederilor art. 12.
    (8) Modul de repartizare nominalã a locuinţelor este consemnat în procesul-verbal de şedinţã al comisiilor/comitetelor, iar datele de identificare ale fiecãrei locuinţe se comunicã în scris unitãţii de administrare.
    (9) Hotãrârile privind repartizarea nominalã pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 11
    În Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor şi în comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor participã, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din unitate, precum şi membrii Corpului Naţional al Poliţiştilor, acolo unde este cazul.
    ART. 12
    (1) Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor are urmãtoarele atribuţii:
    a) hotãrãşte, cu majoritate simplã, în plen, repartizarea numericã a locuinţelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7) şi repartizarea nominalã a locuinţelor de intervenţie, conform art. 10 alin. (4);
    b) aprobã transferul de locuinţe între unitãţile titulare de cotã;
    c) întocmeşte procesul-verbal de repartizare a locuinţelor, care, dupã semnarea de cãtre toţi membrii comisiei, se transmite unitãţii de administrare, în vederea înştiinţãrii unitãţilor titulare de cotã şi încheierii contractului de închiriere.
    (2) Comitetele prevãzute la art. 10 alin. (6) au urmãtoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistreazã cererile de locuinţe ale personalului, cãrora le pot solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulatã;
    b) analizeazã situaţia locativã a solicitanţilor, scop în care efectueazã anchete sociale şi verificã la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora;
    c) stabilesc lista de prioritãţi pe baza criteriilor şi punctajelor conform art. 13 şi înştiinţeazã de îndatã solicitanţii despre aceasta;
    d) hotãrãsc repartizarea nominalã a locuinţelor, primite numeric conform art. 12 alin. (1), în funcţie de lista de prioritate stabilitã şi structura locuinţelor atribuite unitãţii;
    e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominalã a locuinţelor care, dupã semnarea de cãtre toţi membrii comitetului, se supune spre aprobare şefului unitãţii titulare de cotã şi se transmite unitãţii de administrare;
    f) aduc la cunoştinţa unitãţii de administrare orice modificare intervenitã în raporturile de serviciu sau de muncã ale personalului cãruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutarea din unitate în altã structurã sau altã garnizoanã a Ministerului Administraţiei şi Internelor, trecerea în rezervã, încetarea raporturilor de serviciu/de muncã cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    g) întocmesc, la începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul unitãţii;
    h) analizeazã şi aprobã solicitãrile de schimburi de locuinţe între cadre;
    i) aduc la cunoştinţa angajaţilor structurii hotãrârile luate privind repartizarea nominalã a locuinţelor.
    (3) Comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor prevãzute la art. 10 alin. (1) au urmãtoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistreazã cererile de locuinţe ale cadrelor, cãrora le pot solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulatã;
    b) analizeazã situaţia locativã a solicitanţilor, scop în care efectueazã anchete sociale şi verificã la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora;
    c) stabilesc lista de prioritãţi pe baza criteriilor şi punctajelor prevãzute la art. 13, care sunt aduse la cunoştinţa tuturor solicitanţilor;
    d) hotãrãsc repartizarea nominalã a locuinţelor, în funcţie de ordinea de prioritate şi de structura locuinţelor atribuite unitãţii de administrare;
    e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominalã a locuinţei, care, dupã semnarea de cãtre toţi membrii comisiei, se supune spre aprobare şefului unitãţii şi se transmite unitãţii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere;
    f) analizeazã şi aprobã solicitãrile de schimburi de locuinţe între cadre;
    g) aduc la cunoştinţa unitãţii de administrare orice modificare intervenitã în raporturile de serviciu sau de muncã ale personalului cãruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutare din unitate în altã structurã sau altã garnizoanã a Ministerului Administraţiei şi Internelor, trecerea în rezervã, încetarea raporturilor de serviciu/de muncã cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    h) întocmesc, la începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru tot personalul din competenţã;
    i) aduc la cunoştinţa angajaţilor structurii hotãrârile luate privind repartizarea nominalã a locuinţelor.
    ART. 13
    La stabilirea listelor de prioritãţi, comisiile/comitetele de repartizare a locuinţelor de serviciu vor avea în vedere urmãtoarele criterii (C) şi punctaje (P):
    C1 - criterii în funcţie de situaţia locativã a solicitantului:
    2 P - personal care ocupã o locuinţã din fondul locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor, dar aceasta nu îndeplineşte exigenţele minimale corespunzãtor numãrului de membri de familie prevãzut de lege;
    4 P - personal care locuieşte în cãminele din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    6 P - personal care urmeazã sã fie evacuat din locuinţa pe care o ocupã, prin punerea în aplicare a unor sentinţe judecãtoreşti sau în virtutea altor prevederi legale, din motive care nu li se pot imputa;
    8 P - personal care nu deţine locuinţã proprietate personalã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, nici el, nici soţul/soţia/persoanele aflate în întreţinere în cazul personalului numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
    10 P - personal care locuieşte cu chirie la persoane fizice sau juridice;
    12 P - personal care locuieşte cu chirie în imobile care nu mai prezintã siguranţã în exploatare ca urmare a unor cauze naturale, precum: inundaţii, cutremure, incendii etc. evenimente care au intervenit pe timpul derulãrii contractului de închiriere;
    C2 - numãrul persoanelor aflate legal în întreţinere (declaraţie notarialã datã pe propria rãspundere):
    2 P - pentru fiecare copil aflat legal în întreţinere;
    1 P - pentru fiecare persoanã aflatã legal în întreţinere, altele decât copiii şi care nu deţin locuinţã proprietate personalã;
    C3 - situaţia familialã a solicitantului:
    4 P - familie monoparentalã;
    1 P - cãsãtorit;
    C4 - starea de sãnãtate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia:
    2 P - pentru solicitantul care suferã de bolile prevãzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificãrile ulterioare;
    1 P - pentru fiecare membru de familie care suferã de bolile prevãzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificãrile ulterioare;
    C5 - alte criterii
    2 P - soţul/soţia îşi desfãşoarã activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    1 P/an întreg - vechimea în muncã în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    0,5 P/an întreg - vechimea cererii de locuinţã.
    ART. 14
    (1) Pentru a obţine punctajul final (Pf), numãrul de puncte (P) obţinute de solicitant în cadrul fiecãrui criteriu se însumeazã conform formulei:
    Pf = Σ P(ci), unde i are valori de la 1 la 5, iar c reprezintã criteriul.
    (2) Repartizarea nominalã a locuinţelor de serviciu se face conform numãrului de puncte obţinut de fiecare solicitant, în ordinea descrescãtoare a punctajului.
    (3) La acelaşi nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuinţelor stabilesc repartiţia locuinţelor de serviciu în funcţie de: situaţia locativã concretã, venitul mediu lunar al familiei şi importanţa socialã a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei.
    ART. 15
    Pentru obţinerea unei locuinţe, personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie sã înainteze şefului unitãţii din care face parte un raport individual, însoţit de copii ale tuturor documentelor care sã justifice solicitarea formulatã şi încadrarea acesteia în prevederile legale.
    ART. 16
    (1) Personalul care deţine în proprietate un spaţiu locativ în altã localitate decât cea în care îşi desfãşoarã activitatea poate beneficia de locuinţã de serviciu sau de intervenţie, aflatã în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor nu i se poate repartiza locuinţã de serviciu sau de intervenţie dacã el/ea sau soţia/soţul deţine în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea locuinţã proprietate personalã care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţã corespunzãtor numãrului de membri de familie, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 17
    (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor are dreptul la locuinţã de serviciu sau de intervenţie aflatã în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.
    (2) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiazã de dreptul prevãzut la alin. (1) în urmãtoarele condiţii:
    a) dacã el/ea, soţia/soţul sau ceilalţi membri de familie aflaţi în întreţinere nu deţin ori nu au deţinut o locuinţã proprietate personalã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, cu excepţia cazului în care aceasta nu ar satisface/nu ar fi satisfãcut exigenţele minimale de suprafaţã corespunzãtoare numãrului de membri de familie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) dacã el/ea, soţia/soţul nu are repartizatã prin contractul de închiriere o locuinţã din fondul locativ de stat în garnizoana în care îşi desfãşoarã activitatea;
    c) nu a beneficiat nici el/ea şi nici soţul/soţia de nicio formã de sprijin pentru construirea sau cumpãrarea unei locuinţe prin intermediul structurilor de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
    ART. 18
    Când titularul unui contract de închiriere se mutã de la o unitate-titular de cotã la alta din aceeaşi localitate, locuinţa de serviciu pe care o ocupã rãmâne în evidenţa unitãţii de administrare de la care a plecat, modificându-se doar titularul de cotã.
    ART. 19
    La mutarea într-o altã localitate, personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care deţine cu contract de închiriere o locuinţã de serviciu sau de intervenţie este obligat sã o predea, pe bazã de proces-verbal, unitãţii de administrare.
    ART. 20
    Atunci când o locuinţã devine disponibilã, comisia teritorialã de repartizare a locuinţelor/comitetul cu competenţã asupra unitãţii titulare de cotã care o are în evidenţã o repartizeazã în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea de provenienţã a celui care a disponibilizat-o, iar în situaţia în care nu mai este necesarã, se atribuie altei unitãţi din aria de competenţã a respectivei comisii teritoriale de repartizare a locuinţelor/comitet, iar dacã nici în aceastã situaţie nu este necesarã, se repartizeazã altui titular de cotã, în fiecare situaţie respectându-se prevederile prezentelor norme metodologice.
    ART. 21
    Se considerã cã o locuinţã este disponibilã atunci când a încetat valabilitatea contractului de închiriere şi a fost predatã de locatar pe bazã de proces-verbal unitãţii de administrare.
    ART. 22
    Schimbul de locuinţe dintre personalul aceleiaşi unitãţi se poate face numai cu acordul comisiei teritoriale de repartizare a locuinţelor/comitetului, care se comunicã unitãţii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere.
    ART. 23
    Schimbul de locuinţã dintre persoane aparţinând unor unitãţi diferite, dar din aceeaşi garnizoanã, se realizeazã numai cu acordul titularilor de cotã şi cu aprobarea unitãţii de administrare a imobilelor.
    ART. 24
    (1) Comisia teritorialã de repartizare a locuinţelor/comitetul stabileşte personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuinţã de intervenţie.
    (2) Conducãtorii unitãţilor atribuie locuinţa de intervenţie solicitatã ţinând cont de nevoile unitãţii şi de personalul îndreptãţit sã ocupe spaţiul respectiv, potrivit legii.
    (3) Când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţã de intervenţie se mutã de la o unitate - titular de cotã la alta din aceeaşi localitate, locuinţa de intervenţie pe care o ocupã rãmâne în evidenţa unitãţii - titular de cotã de la care se mutã, iar acesta este obligat sã o predea pe bazã de proces-verbal unitãţii de administrare, în termen de 30 de zile de la data predãrii funcţiei.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Închirierea fondului locativ

    ART. 25
    Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor este scutit de plata chiriei pentru locuinţa de serviciu sau de intervenţie repartizatã din fondul locativ aflat în administrarea ministerului.
    ART. 26
    (1) Locuinţele repartizate conform secţiunii a 2-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, întocmit potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3, încheiat pe perioadã de maximum 3 ani, cu condiţia ca persoanele respective sã îşi desfãşoare activitatea în localitatea respectivã.
    (2) Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintã, în original şi în copie, urmãtoarele documente:
    a) cartea/buletinul de identitate;
    b) certificatul de naştere pentru titular şi membrii familiei;
    c) certificatul de cãsãtorie;
    d) declaraţia notarialã, datã pe propria rãspundere de cãtre titularul repartiţiei şi de cãtre ceilalţi membri de familie care urmeazã a fi înscrişi în contract, din care sã rezulte cã îndeplinesc condiţiile prevãzute de art. 17 alin. (2);
    e) documentul care atestã ultimul domiciliu - contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere, contract de comodat, certificat de atestare fiscalã emis de Direcţia impozite şi taxe locale - dacã domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuinţa de serviciu/de intervenţie;
    f) adeverinţã de la structura din care face parte care sã ateste încadrarea.
    ART. 27
    Dreptul de folosinţã a fondului locativ primit începe la data stabilitã prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnãrii procesului-verbal de predare-primire.
    ART. 28
    Situaţiile în care contractul de închiriere îşi pierde valabilitatea, precum şi termenele de eliberare a locuinţei sunt urmãtoarele:
    a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
    b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncã/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limitã de vârstã, pensie anticipatã, pensie anticipatã parţialã sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al cãror venit nu le permite cumpãrarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicatã;
    c) când titularul contractului de închiriere a primit o altã locuinţã în altã localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;
    d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate, în termen de 30 de zile de la obţinerea unui nou spaţiu locativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data mutãrii;
    e) când titularul contractului de închiriere s-a transferat la cerere în altã localitate sau la altã instituţie, în termen de 30 de zile de la semnarea transferului, dacã actele normative nu prevãd altfel;
    f) la 30 de zile de la data înregistrãrii la secretariatul unitãţii de administrare a cererii titularului contractului de închiriere;
    g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţã proprietate personalã care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţã corespunzãtor numãrului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;
    h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din motive imputabile lui sau prin demisie, ori în urma reorganizãrii, în termen de 30 de zile de la aceasta;
    i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadã de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;
    j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesitã prezenţa sa permanentã sau în caz de urgenţã în unitate, la solicitarea conducãtorului unitãţii titulare de cotã;
    k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizatã din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
    l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţã de intervenţie se mutã de la o unitate-titular de cotã la alta din aceeaşi localitate, în termen de 30 de zile de la data predãrii funcţiei.
    ART. 29
    (1) Titularul contractului de închiriere care şi-a încetat activitatea poate cere ca locuinţa pe care o ocupã sã fie atribuitã unui membru al familiei cu care locuieşte împreunã, dacã acesta face parte din personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (2) Cererea se depune la unitatea de administrare, care va soluţiona în termen de 30 de zile, pe baza concluziilor cuprinse în procesul-verbal al comisiei teritoriale de repartizare a locuinţelor/comitetului din unitatea în care îşi desfãşoarã activitatea membrul de familie propus sã devinã titular de contract.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile unitãţilor de administrare şi ale titularilor contractelor de închiriere

    ART. 30
    Titularii contractelor de închiriere au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã nu subînchirieze sau sã dea în folosinţã altor persoane spaţiul închiriat;
    b) sã foloseascã spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie;
    c) sã nu execute modificãri constructive ale spaţiilor preluate, fãrã acordul scris al unitãţii de administrare, din care sã rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate;
    d) sã efectueze lucrãrile de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivã;
    e) sã achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreunã în locuinţa respectivã şi care sunt înscrise în contractul de închiriere, toate cotele care le revin din cheltuielile de întreţinere, precum şi cele pentru repararea pãrţilor şi instalaţiilor din folosinţa comunã, stabilite prin grija asociaţiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;
    f) sã anunţe imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricãror modificãri produse în situaţia existentã la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncã în altã unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numãrului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinţe proprietate personalã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea;
    g) sã solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu în ultima lunã de valabilitate a acestuia, dar fãrã a depãşi termenul contractual;
    h) sã predea suprafaţa locativã în condiţii normale de folosinţã, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.
    ART. 31
    Unitãţile de administrare au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea chiriaşului locuinţa în condiţii normale de folosinţã;
    b) sã ia mãsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţã în exploatare şi de funcţionalitate a clãdirii pe toatã durata închirierii locuinţei;
    c) sã întreţinã în bune condiţii elementele structurii de rezistenţã a clãdirii, elementele de construcţie exterioare ale clãdirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grãdinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clãdirii, cum sunt: casa scãrii, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile, scãrile exterioare;
    d) sã întreţinã în bune condiţii instalaţiile comune proprii clãdirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apã, de canalizare, instalaţiile de încãlzire centralã şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenã colectivã, telefonie etc.;
    e) sã întreprindã mãsuri cu privire la oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinţa de intervenţie la unitatea titularã de cotã, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirãrii termenului de valabilitate.
    ART. 32
    (1) Starea tehnicã a fondului locativ şi îndeplinirea clauzelor contractuale se verificã, ori de câte ori se considerã necesar, de cãtre o comisie numitã prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate a/al şefului unitãţii de administrare.
    (2) Comisia prevãzutã la alin. (1) poate verifica, în prezenţa chiriaşilor, în zilele lucrãtoare, la o datã comunicatã oficial acestora, modul în care sunt respectate obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi întreţinerea locuinţelor, inclusiv numãrul real de persoane care locuiesc împreunã cu titularii contractelor de închiriere.
    ART. 33
    Pentru locuinţele de serviciu sau de intervenţie care sunt racordate la utilitãţile structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor cheltuielile aferente se vor reţine de cãtre organul financiar pe baza documentelor întocmite de organul tehnic din cadrul structurii respective.
    ART. 34
    Unitãţile de administrare vor colabora cu asociaţiile de locatari sau de proprietari, pentru blocurile în care sunt amplasate apartamente proprietate publicã şi privatã, constituite conform prevederilor legale în vigoare, pentru a asigura menţinerea funcţionalitãţii spaţiilor pe care le deţin.
    ART. 35
    Şefii unitãţilor de administrare sunt obligaţi sã depunã diligenţe pentru rezolvarea pe cale amiabilã a litigiilor apãrute între unitatea de administrare şi titularul contractului de închiriere, la solicitarea uneia dintre pãrţi.
    ART. 36
    (1) Unitatea de administrare urmãreşte modul în care chiriaşii se achitã de toate obligaţiile care le revin pentru menţinerea imobilului în stare bunã de funcţionare.
    (2) În situaţia în care chiriaşul refuzã sã remedieze daunele produse din vina lui, unitatea de administrare ia mãsuri de reparare a degradãrilor şi de recuperare de la cei vinovaţi a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca, în cazul în care se impune, sã se procedeze la rezilierea contractului de închiriere.

    CAP. III
    Unitãţi de cazare şi pregãtire

    ART. 37
    (1) Unitãţile de cazare şi pregãtire aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt cele nominalizate în anexa nr. 4.
    (2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizãrii unitãţilor de cazare şi pregãtire, amenajãrii, radierii, schimbãrii destinaţiei ori preluãrii în administrare şi a altor spaţii cu aceastã destinaţie, se face prin dispoziţie emisã de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice.
    ART. 38
    Unitãţile de cazare şi pregãtire, în sensul prezentelor norme metodologice, cuprind: cãmine, complexuri de odihnã şi recreere, baze de pregãtire şi alte unitãţi de cazare.
    ART. 39
    Unitãţile de cazare şi pregãtire se aflã în subordinea şefilor unitãţilor care le au în administrare, în calitate de ordonatori de credite.
    ART. 40
    Pentru activitãţile de protocol sau ordonate de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor unitãţile de cazare şi pregãtire prevãzute în anexa nr. 4 vor fi puse necondiţionat la dispoziţie.
    ART. 41
    Drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în unitãţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt prevãzute în anexa nr. 5 şi vor fi afişate la recepţie împreunã cu tarifele de cazare.

    SECŢIUNEA 1
    Accesul la servicii, repartizarea locului de cazare şi asistenţa medicalã

    ART. 42
    De unitãţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiazã urmãtoarele categorii de persoane:
    a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi familia acestuia;
    b) cadrele militare în rezervã şi în retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pensionarii militari şi foştii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacitãţii de muncã din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurãrilor sociale de stat, precum şi poliţiştii pensionaţi şi soţii/soţiile acestora;
    c) membrii delegaţiilor strãine invitate de ministrul administraţiei şi internelor sau şefii inspectoratelor generale, precum şi categoriile de personal prevãzute la lit. a) din cadrul instituţiilor similare din alte ţãri, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în acest sens, cu instituţiile respective sau pe bazã de reciprocitate sau solicitare scrisã;
    d) personalul celorlalte instituţii din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, în baza protocoalelor încheiate în acest sens de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu instituţiile respective sau în funcţie de disponibilitãţi în baza solicitãrilor.
    ART. 43
    Repartizarea locurilor de cazare din unitãţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia complexurilor de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia, "Diana" - staţiunea Saturn şi a complexului de odihnã din Bucureşti, str. Paul Greceanu, se face de cãtre şefii unitãţilor de administrare sau de cãtre persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directã a personalului interesat.
    ART. 44
    (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia şi "Diana" - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, pânã la data de 15 mai, de cãtre Direcţia generalã logisticã, care transmite structurilor numãrul de locuri repartizate şi biletele tipizate aferente.
    (2) Repartizarea locurilor pe structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor se face proporţional cu efectivele din subordine, pe serii şi date de prezentare.
    (3) Fiecare structurã repartizeazã locurile aprobate, în funcţie de solicitãri, unitãţilor din subordine, inclusiv filialelor asociaţiilor veteranilor de rãzboi şi pensionarilor.
    (4) Evidenţa solicitãrilor şi a repartizãrii locurilor de cazare la cele douã complexuri de agrement se realizeazã de cãtre compartimentele de administrare a patrimoniului imobiliar din cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 45
    Repartizarea locurilor de cazare în unitãţile de pregãtire se realizeazã, cu aprobarea şefilor unitãţilor care le au în administrare, în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfãşoarã acţiuni de pregãtire şi instruire.
    ART. 46
    Beneficiazã de gratuitate la cazarea în cãmine:
    a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe timpul cât se aflã în interes de serviciu în altã localitate decât cea în care îşi desfãşoarã activitatea, în delegaţie, detaşare, misiune, la convocare, la cursuri etc., în baza ordinului de serviciu sau a unui alt document de serviciu similar;
    b) membrii Asociaţiei Veteranilor de Rãzboi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervã şi Retragere din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor când se deplaseazã în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;
    c) membrii delegaţiilor strãine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 47
    (1) Beneficiazã de reducere de 90% a tarifelor stabilite pentru locurile de cazare în cãmine, complexuri de odihnã şi recreere, unitãţi de pregãtire care sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor persoanele prevãzute la art. 42 lit. a) şi b).
    (2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiazã de cazare gratuitã dacã nu solicitã loc separat. Cei care au vârsta de peste 16 ani beneficiazã de reducerea de 90% dacã prezintã documente din care sã reiasã cã se aflã în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (3) Reducerea tarifului locurilor de cazare prevãzutã la alin. (1) se acordã pentru locurile de cazare ce nu sunt finanţate de la bugetul de stat, de maximum douã ori pentru fiecare persoanã într-un an calendaristic.
    (4) Rãspunderea pentru respectarea dispoziţiilor alin. (3) revine şefului unitãţii din care face parte personalul care solicitã, pe bazã de raport, decontarea facilitãţii prevãzute la alin. (1).
    (5) În cazul persoanelor prevãzute la art. 42 lit. b), îndeplinirea condiţiei prevãzute la alin. (3) va fi consemnatã de persoanele respective prin declaraţie pe propria rãspundere depusã la unitatea de cazare.
    (6) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în cazul cazãrii în unitãţi similare ale altor instituţii din sectorul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, în condiţiile încheierii de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor protocoale, în acest sens, cu respectivele instituţii publice.
    ART. 48
    (1) Persoanele care se cazeazã în unitãţile de cazare şi pregãtire din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt obligate sã prezinte la recepţie cãrţile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidenţe, legitimaţia, precum şi ordinul de serviciu, dupã caz. Legitimaţiile de serviciu sau alt tip de legitimaţii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrãrii cazãrii.
    (2) Persoanele prevãzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la recepţie cãrţile/buletinele de identitate şi decizia de pensionare în fotocopie.
    (3) Copiii sub 14 ani, însoţiţi, se cazeazã pe baza certificatului de naştere şi a cãrţii/buletinului de identitate a/al însoţitorului.
    (4) Membrii de familie care se cazeazã în absenţa persoanei care se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute la art. 42 lit. a) prezintã documente din care sã reiasã aceastã calitate, respectiv adeverinţã eliberatã de cãtre structura la care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 49
    Locurile de cazare în cãmine se vor repartiza pe mãsura solicitãrii acestora de cãtre persoanele care beneficiazã de prevederile prezentelor norme metodologice, urmãrindu-se totodatã ocuparea completã a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.
    ART. 50
    Pentru urmãrirea şi coordonarea activitãţii unitãţilor de cazare se asigurã şi se ţine evidenţa zilnicã la urmãtoarele documente:
    a) Registrul de evidenţã a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;
    b) Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepţionerilor;
    c) caietul de semnalare a defecţiunilor;
    d) diagrama zilnicã privind ocuparea locurilor de cazare;
    e) carnetul-chitanţier, factura fiscalã;
    f) condica de sugestii şi reclamaţii.
    ART. 51
    Asistenţa medicalã de urgenţã, asistenţa medicalã, precum şi supravegherea sanitar-epidemicã pentru persoanele cazate în toate unitãţile de cazare care fac obiectul prezentelor norme metodologice se asigurã prin centrele medicale teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reglementãri financiare

    ART. 52
    (1) Metodologia de stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unitãţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor este prevãzutã în anexa nr. 7.
    (2) Actualizarea metodologiei prevãzute în anexa nr. 7 se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice şi se vizeazã pentru control financiar preventiv propriu de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare.
    ART. 53
    (1) Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente unitãţilor de cazare, altele decât complexurile de agrement, odihnã şi recreere, precum şi ale unitãţilor de pregãtire se asigurã din fondurile bugetare puse la dispoziţie cu aceastã destinaţie.
    (2) Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor care au în administrare complexuri de odihnã şi recreere asigurã finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente acestora, exclusiv din venituri proprii, pe bazã de bugete de venituri şi cheltuieli întocmite în acest scop, în condiţiile legii.
    ART. 54
    Sumele încasate din cazarea în complexurile de odihnã şi recreere se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale acestora, iar cele provenite din cazarea în celelalte unitãţi de cazare, precum şi ale unitãţilor de pregãtire constituie venituri la bugetul de stat, dacã legea nu prevede altfel.
    ART. 55
    (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unitãţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor care nu sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi în unitãţile similare ale altor instituţii din sectorul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, se achitã integral de cãtre categoriile de personal prevãzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii sã le fie decontate ulterior de cãtre organul financiar al unitãţii în care sunt încadraţi, pe baza facturii fiscale şi chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac categoriile de personal prevãzute la art. 42 lit. b), cãrora li se va percepe tariful de cazare diminuat cu 90%.
    ART. 56
    (1) Cheltuielile ce decurg din aplicarea facilitãţilor prevãzute în prezentele norme metodologice se suportã din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin grija ordonatorilor de credite care au în administrare unitãţile de cazare, a ordonatorilor de credite din unitãţile din care fac parte beneficiarii înlesnirilor şi a Casei de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul persoanelor prevãzute la art. 42 lit. b).
    (2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevãzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unitãţile de cazare care nu sunt finanţate de la bugetul de stat transmit lunar ordonatorilor de credite în finanţarea cãrora se aflã lista nominalã a persoanelor cazate, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de cãtre aceştia a facturilor cãtre Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Facturile se transmit lunar la Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, însoţite de listele nominale întocmite de unitãţile de cazare. Emitenţii facturilor au obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiei prevãzute la art. 47 alin. (3) şi de a include în facturã numai sumele corespunzãtoare îndeplinirii acestei condiţii.
    ART. 57
    (1) Compartimentele logistice ale unitãţilor de administrare întocmesc anual, pânã la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dãri de seamã privind modul de folosire a acestora. Dãrile de seamã se prezintã ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului terţiar de credite din subordinea acestora, şi, la solicitare, Direcţiei generale logistice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor de cãtre ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite.
    (2) Dãrile de seamã anuale cuprind, în principiu, urmãtoarele date:
    a) capacitatea totalã de cazare (imobilele, numãrul de cazare şi numãrul de locuri);
    b) procentele de ocupare, lunar şi anual;
    c) structurile beneficiare, pe categorii de personal;
    d) concluziile şi propunerile pentru îmbunãtãţirea activitãţilor.

    CAP. IV
    Spaţii disponibile

    ART. 58
    Şefii unitãţilor de administrare vor lua mãsuri pentru stabilirea spaţiilor disponibile în vederea închirierii şi pentru identificarea activitãţilor/serviciilor care pot fi organizate în acestea.
    ART. 59
    Disponibilizarea unui spaţiu se aprobã de cãtre ordonatorul de credite care are în finanţare directã imobilul respectiv, în baza unui raport justificativ întocmit de compartimentul de specialitate, cu viza pentru control financiar preventiv acordatã de organul financiar propriu şi cu avizul pentru legalitate dat de consilierul juridic legal desemnat.
    ART. 60
    (1) Raportul elaborat de cãtre unitatea de administrare pentru obţinerea aprobãrii de disponibilizare a unui spaţiu în vederea închirierii acestuia cuprinde toate datele necesare în vederea identificãrii acestuia şi a activitãţilor care se pot desfãşura în spaţiul disponibilizat, precizate în anexa nr. 9.
    (2) Raportul se întocmeşte pe fiecare spaţiu disponibilizat şi pentru fiecare dintre activitãţile cu specific distinct propuse a se organiza în cadrul acesteia.
    (3) În situaţia în care o unitate de administrare intenţioneazã sã închirieze în aceeaşi perioadã mai multe spaţii, se va întocmi un raport comun pentru toate acestea.
    ART. 61
    (1) Spaţiile aflate în proprietatea publicã a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pot fi închiriate, în condiţiile legii, altor instituţii/persoane juridice, integral sau parţial, dacã sunt disponibile şi preluarea lor nu prezintã interes pentru alte unitãţi de administrare din structura instituţiei.
    (2) În situaţiile în care unitãţile de administrare propun pentru închiriere spaţii necesare montãrii automatelor pentru cafea sau chioşcurilor alimentare pe suprafeţe ce nu depãşesc 4 mý, nu se impune obţinerea documentelor care sã ateste cã suprafaţa respectivã nu prezintã interes pentru alte unitãţi din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi datã de cãtre ordonatorul de credite care are în administrare directã respectivul imobil.
    ART. 62
    Prin închirierea integralã sau parţialã a spaţiilor disponibile nu va fi perturbatã buna desfãşurare a celorlalte activitãţi specifice unitãţii.
    ART. 63
    Contractele de închiriere existente, încheiate în conformitate cu prevederile legale, îşi pãstreazã valabilitatea pânã la expirare fãrã a fi reînnoite, dupã care se vor derula procedurile stabilite prin prezentele norme metodologice.
    ART. 64
    La începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, unitãţile de administrare întocmesc şi transmit Direcţiei generale logistice, pe cale ierarhicã, situaţii centralizatoare referitoare la spaţiile închiriate, din care sã rezulte: datele de identificare a spaţiului, denumirea chiriaşului, tariful lunar de închiriere, suma reţinutã de cãtre unitate, modul de utilizare, natura şi valoarea lucrãrilor realizate din sumele încasate, prevãzute în anexa nr. 10.
    ART. 65
    Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern şi cele de specialitate ale inspectoratelor generale şi ale Direcţiei generale logistice verificã modul de desfãşurare a licitaţiilor, de perfectare şi derulare a contractelor, precum şi utilizarea fondurilor colectate.

    SECŢIUNEA 1
    Proceduri privind închirierea spaţiilor disponibile

    ART. 66
    Atribuirea închirierii spaţiilor disponibile se face pe baza unui contract perfectat cu o persoanã fizicã sau juridicã, stabilitã în urma derulãrii unei proceduri de licitaţie publicã cu strigare.
    ART. 67
    (1) În termen de 5 zile de la data aprobãrii documentului de disponibilizare a spaţiului şi închirierea lui, şeful unitãţii de administrare numeşte prin dispoziţie zilnicã/ordin de zi pe unitate comisia de evaluare a ofertelor, formatã din 5 persoane, dupã cum urmeazã:
    a) preşedinte - locţiitorul şefului unitãţii de administrare, care coordoneazã activitatea logisticã;
    b) membri - şeful unitãţii (subunitãţii, formaţiunii) care îşi desfãşoarã activitatea în imobilul în care se aflã spaţiile disponibilizate, iar în situaţia în care acesta este şi şeful unitãţii de administrare, va delega un reprezentant, şeful compartimentului financiar al unitãţii de administrare, consilierul juridic legal desemnat al unitãţii de administrare;
    c) secretar - ofiţerul/tehnicianul de cazarmare al unitãţii de administrare.
    (2) În cazul închirierii integrale a unui imobil sau a unei construcţii, din comisie va face parte şi un reprezentant din eşalonul superior al unitãţii de administrare.
    (3) Pentru unitãţile de administrare care nu fac parte din structura inspectoratelor generale, în comisia de evaluare a ofertelor va fi cooptat un reprezentant al Direcţiei generale logistice.
    (4) În cazul în care, dupã depunerea ofertelor, existã membri în comisia de evaluare a ofertelor, rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu reprezentanţi, asociaţi, administratori ai operatorului economic ofertant sau cu ofertantul persoanã fizicã, aceştia vor fi înlocuiţi. La fel se procedeazã şi în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a ofertelor este în imposibilitate motivatã de a-şi exercita atribuţiile.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia unitãţilor care nu dispun de suport logistic propriu, comisia de evaluare a ofertelor va fi numitã de şeful unitãţii care o asigurã din punct de vedere al spaţiilor, având urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - locţiitorul şefului unitãţii de administrare, care coordoneazã activitatea logisticã;
    b) membri - şeful unitãţii (subunitãţii, formaţiunii) care îşi desfãşoarã activitatea în imobilul în care se aflã spaţiile disponibilizate, şeful compartimentului financiar şi consilierul juridic legal desemnat din cadrul unitãţii de administrare care are imobilul înscris în evidenţa contabilã;
    c) secretar - ofiţerul/tehnicianul de cazarmare al unitãţii de administrare.
    ART. 68
    (1) Prin grija unitãţii de administrare se întocmesc urmãtoarele documente:
    a) fişa de date a achiziţiei, prevãzutã în anexa nr. 11;
    b) anunţul publicitar prevãzut în anexa nr. 12.
    (2) Fişa de date a achiziţiei se întocmeşte de compartimentul de specialitate al serviciului logistic din unitatea de administrare a spaţiului disponibilizat pentru închiriere şi se aprobã de cãtre ordonatorul de credite în a cãrui administrare se aflã imobilul respectiv.
    ART. 69
    În termen de 5 zile de la data aprobãrii fişei de date a achiziţiei, anunţul publicitar se transmite spre publicare într-un cotidian naţional şi în unul local, şi se afişeazã atât la sediul unitãţii de administrare, cât şi la imobilul unde se aflã spaţiile de închiriat.
    ART. 70
    În fişa de date a achiziţiei se precizeazã:
    a) adresa unitãţii de administrare;
    b) adresa completã şi exactã a spaţiilor ce urmeazã a se închiria;
    c) destinaţia pentru care spaţiile urmeazã a fi închiriate;
    d) caracteristicile acestora (numãr de încãperi, suprafeţe, utilitãţi);
    e) preţul minim de pornire a licitaţiei, în lei/lunã sau echivalent euro/lunã, care se stabileşte la nivelul tarifelor în lei/mý practicate de organele administraţiei locale sau de alte persoane juridice din zonã, pentru suprafeţe similare ca destinaţie şi caracteristici, precum şi pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din preţul de pornire a licitaţiei;
    f) prin excepţie de la prevederile lit. e), preţul de pornire al licitaţiei este de 10% din tarifele în lei/mý practicate de organele administraţiei locale sau de alte persoane juridice din zonã, pentru suprafeţe similare ca destinaţie şi caracteristici, în cazul în care la licitaţie participã numai organizaţiile sindicale, asociaţiile sau fundaţiile care au ca scop protecţia socialã, protecţia drepturilor omului şi drept umanitar şi nu urmeazã sã desfãşoare activitãţi economice în locaţiile închiriate;
    g) data desfãşurãrii licitaţiei, care va fi de cel mult 30 de zile de la data publicãrii anunţului, dar nu mai puţin de 10 zile de la data apariţiei acestuia;
    h) locul de desfãşurare a licitaţiei - sediul unitãţii de administrare;
    i) garanţia de participare la licitaţie, care va fi în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi care poate fi constituitã prin scrisoare de garanţie bancarã, vãrsãminte în numerar la casieria unitãţii de administrare sau prin ordin de platã în contul acesteia, confirmat prin extras de cont;
    j) modelul scrisorii de înaintare a documentelor de participare la licitaţie;
    k) proiectul contractului de închiriere;
    l) documentele doveditoare a eligibilitãţii ofertantului;
    m) dupã caz, clauze specifice activitãţii de protecţie şi siguranţã militarã, elaborate cu consultarea structurii de protecţie internã a unitãţii de administrare.
    ART. 71
    (1) Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie sã prezinte, dupã caz, urmãtoarele documente:
    a) în cazul persoanelor juridice: certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor eligibile de platã a impozitelor şi taxelor cãtre stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurãrile sociale de stat - formulare-tip eliberate de autoritãţile competente; acte din care sã rezulte cã ofertantul are dreptul de a desfãşura activitatea propusã - certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã camera de comerţ şi industrie naţionalã sau teritorialã;
    b) în cazul persoanelor fizice: extrasul din registrul de rol de la administraţia financiarã pe a cãrei razã domiciliazã ofertantul, din care sã rezulte cã nu are datorii cãtre stat; documente din care sã rezulte calificarea în meseria pentru prestarea cãreia închiriazã spaţiul respectiv.
    (2) Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau/şi nedepunerea garanţiei de participare atrage/atrag eliminarea necondiţionatã a ofertantului din licitaţie.
    ART. 72
    (1) Cheltuielile pentru desfãşurarea licitaţiilor se suportã de cãtre unitãţile de administrare prevãzute la art. 20.30 "Alte cheltuieli", conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.
    (2) Fişa de date a achiziţiei se ridicã contra cost de la unitatea de administrare, iar contravaloarea acesteia nu poate depãşi nivelul cheltuielilor legate de multiplicarea ei.
    ART. 73
    Persoanele fizice sau juridice care îşi manifestã interesul de a participa la licitaţie depun la registratura unitãţii de administrare, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfãşurare a acesteia, un dosar care trebuie sã conţinã: scrisoarea de înaintare a documentelor de participare la licitaţie, documentul din care sã rezulte constituirea garanţiei de participare, documentele referitoare la eligibilitatea ofertantului, precum şi proiectul contractului de închiriere, semnat pentru însuşirea clauzelor contractuale.
    ART. 74
    (1) Licitaţia se desfãşoarã la locul, data şi ora stabilite prin anunţul publicitar dacã pânã la termenul-limitã de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin 3 dosare cu documente de participare la licitaţie, iar la data respectivã se prezintã cel puţin 2 ofertanţi.
    (2) Licitaţia propriu-zisã se poate desfãşura numai dacã cel puţin douã dosare sunt corespunzãtoare fişei de date a achiziţiei.
    (3) În cazul prevederilor alin. (1), comisia de evaluare a ofertelor procedeazã la legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a delegaţiei, dacã este cazul, verificã şi face cunoscut public existenţa documentelor solicitate.
    ART. 75
    (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite cerinţele menţionate la art. 74 alin. (1) sau (2), licitaţia se repetã dupã 7 zile în aceleaşi condiţii de publicitate.
    (2) În situaţia repetãrii licitaţiei, aceasta se poate desfãşura şi dacã pânã la termenul-limitã se prezintã numai un singur ofertant cu documente corespunzãtoare, adjudecarea fãcându-se prin negociere cu acesta, pornindu-se de la tariful minim prevãzut în fişa de date a achiziţiei, iar rezultatul negocierii se consemneazã în hotãrârea comisiei de evaluare.
    ART. 76
    (1) Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţã preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.
    (2) Licitaţia se desfãşoarã prin strigãri care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.
    ART. 77
    (1) Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmã strigare a oferit preţul cel mai mare, aceasta fiind materializatã în hotãrârea comisiei de evaluare a ofertelor.
    (2) Dupã anunţarea verbalã a câştigãtorului de cãtre preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor licitaţia se declarã închisã.
    ART. 78
    În situaţia în care licitaţia nu se finalizeazã prin desemnarea unui câştigãtor sau dacã nu existã nicio solicitare pentru închiriere, se iau mãsuri pentru utilizarea, conservarea sau valorificarea spaţiului respectiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 79
    (1) Pentru fiecare dintre fazele desfãşurate pânã la stabilirea ofertantului câştigãtor, comisia de evaluare a ofertelor întocmeşte un proces-verbal zilnic, în care consemneazã toate activitãţile care s-au desfãşurat în aceastã perioadã.
    (2) Documentele se semneazã de cãtre membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii participanţilor, dupã care sunt prezentate şefului unitãţii de administrare pentru a fi avizate.
    ART. 80
    (1) Hotãrârea comisiei de evaluare a ofertelor se supune aprobãrii şefului unitãţii de administrare, în termen de 48 de ore de la închiderea procedurii, şi se comunicã, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 48 de ore de la avizare, atât ofertantului câştigãtor, cât şi celor necâştigãtori.
    (2) În comunicarea cãtre ofertantul câştigãtor se specificã locul şi data la care este invitat pentru încheierea contractului.
    ART. 81
    Orice ofertant care participã la licitaţie poate contesta, în scris, rezultatul acesteia la şeful unitãţii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfãşurarea licitaţiei.
    ART. 82
    (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, şeful unitãţii de administrare numeşte prin dispoziţie o comisie de verificare a contestaţiilor, formatã din 5 membri, alţii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 3 zile trebuie sã raporteze în scris rezultatul verificãrilor.
    (2) În situaţia în care raportul comisiei de verificare a contestaţiilor constatã justeţea contestaţiei, şeful unitãţii de administrare aprobã modul de soluţionare a cauzei propus de comisii, în sensul repetãrii procedurii sau al adjudecãrii licitaţiei în favoarea participantului care a oferit preţul imediat inferior.
    (3) În termen de 48 de ore de la primirea raportului comisiei de verificare a contestaţiilor, şeful unitãţii de administrare comunicã contestatarului decizia luatã, în scris, cu confirmare de primire.
    ART. 83
    În situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de rãspunsul primit, acesta poate ataca în justiţie decizia luatã, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia.
    ART. 84
    Sumele depuse drept garanţie de participare se înapoiazã, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câştigãtor, participanţilor necâştigãtori, celor care nu s-au prezentat sau celor eliminaţi.
    ART. 85
    Contractul de închiriere se încheie în maximum 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii cãtre ofertantul câştigãtor şi nu se admit negocieri asupra preţului chiriei stabilit prin licitaţie.
    ART. 86
    În situaţia în care ofertantul câştigãtor renunţã sau nu se prezintã în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde garanţia de participare, iar contractul se perfecteazã cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, dupã caz.
    ART. 87
    (1) Contractul de închiriere intrã în vigoare de la data semnãrii procesului-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat.
    (2) Pânã la semnarea procesului-verbal de predare-primire a spaţiului, ofertantul desemnat câştigãtor va prezenta o scrisoare de garanţie bancarã pentru buna desfãşurare a contractului, eliberatã de cãtre o bancã agreatã de unitatea de administrare, prin care sã se certifice existenţa unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii, valabilã pe toatã durata contractului.
    (3) Depozitul din care unitatea de administrare poate reţine sume de bani pentru neexecutarea obligaţiilor chiriaşului, inclusiv penalitãţi de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizeazã trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţionalã a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitãţii contractului.
    ART. 88
    Contractul de închiriere se perfecteazã la sediul unitãţii de administrare, se semneazã de cãtre şeful acesteia şi se avizeazã de cãtre şeful compartimentului financiar propriu şi de cãtre consilierul juridic legal desemnat al unitãţii respective.
    ART. 89
    Contractul va cuprinde clauze privind data şi modul de platã a chiriei, utilizarea, întreţinerea şi restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protecţie militarã, pãstrarea secretului, accesul şi ordinea interioarã, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de securitate şi sãnãtate în muncã şi protecţie a mediului, în ceea ce priveşte penalitãţile de întârziere, şi faptul cã spaţiul nu poate fi înstrãinat, subînchiriat sau dat în folosinţa altor persoane, precum şi condiţiile în care contractul poate fi reziliat.
    ART. 90
    În contract, valoarea totalã în lei a acestuia, calculatã în baza ofertei câştigãtoare desemnate de comisia de validare a ofertelor, se transformã în euro, urmând ca plata lunarã a chiriei sã se facã în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României pentru ziua emiterii facturii.
    ART. 91
    (1) Durata contractului de închiriere poate fi de pânã la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singurã datã, cu maximum aceeaşi perioadã, la solicitarea scrisã a chiriaşului, fãcutã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare.
    (2) Atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun eliberarea spaţiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de la data notificãrii acesteia de cãtre unitatea care a perfectat contractul de închiriere.
    ART. 92
    În contract se prevede în mod obligatoriu clauza privind eliberarea spaţiului închiriat, în termen de 30 de zile de la data notificãrii acesteia de cãtre unitatea de administrare atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun acest lucru.
    ART. 93
    Contractele de închiriere se perfecteazã în douã exemplare, câte unul pentru fiecare din pãrţile semnatare, iar o copie se înainteazã ordonatorului secundar de credite al unitãţii de administrare şi, respectiv, Direcţiei generale logistice pentru unitãţile necuprinse în structura inspectoratelor generale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizarea fondurilor rezultate din închirierea spaţiilor

    ART. 94
    (1) Unitãţile de administrare finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vireazã integral veniturile din închiriere la bugetul de stat.
    (2) Unitãţile de administrare finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor reţine o cotã de 50% din valoarea chiriei prevãzute prin contract, diferenţa urmând a fi viratã la bugetul de stat.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã şi în cazul unitãţilor de administrare în cadrul cãrora se desfãşoarã activitãţi finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile prevãzute la art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã spaţiul închiriat este afectat în totalitate activitãţii finanţate integral din venituri proprii.
    ART. 95
    Veniturile astfel realizate se utilizeazã numai pentru lucrãri de intervenţii, altele decât cele care cad în sarcina chiriaşului, potrivit clauzelor contractuale, care se pot realiza cu prioritate la clãdirea în care se aflã spaţiile închiriate, precum şi la alte construcţii aflate în evidenţa unitãţii de administrare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 96
    Este interzisã închirierea spaţiilor pentru desfãşurarea unor activitãţi care pot afecta imaginea instituţiei, de exemplu: reclamã indecentã şi/sau alte tipuri de reclamã comercialã, fabricarea, depozitarea sau comercializarea bãuturilor alcoolice sau a produselor periculoase.
    ART. 97
    Nerespectarea de cãtre titularii contractelor de închiriere a termenelor şi dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, precum şi comunicarea de date nereale atrag rãspunderea acestora, conform prevederilor legale.
    ART. 98
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                GLOSAR DE TERMENI

    a) Spaţii - clãdirile sau parcelele de teren fãrã construcţii dintr-un imobil, pãrţi ale unei construcţii, respectiv încãperi, alte suprafeţe interioare, precum şi suprafeţe exterioare, de exemplu: faţade, acoperişuri, terase.
    b) Unitãţi de cazare - spaţiile destinate cazãrii persoanelor.
    c) Cãmine - spaţiile destinate cazãrii, cu prioritate a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe timpul cât executã misiuni ordonate, precum şi în cazul mutãrii în interesul serviciului, pe termen limitat, pânã la asigurarea spaţiului locativ necesar.
    d) Complexuri de odihnã şi recreere - casele de odihnã, vilele, casele de oaspeţi, complexurile de agrement/odihnã.
    e) Unitãţi de pregãtire - bazele de pregãtire constituite din complexuri multifuncţionale cu spaţii de pregãtire şi cazare, amenajãri recreativ-sportive, bazine de înot, terenuri şi sãli de sport, baze sportive etc.
    f) Alte unitãţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, care pot fi folosite pentru cazarea de urgenţã numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cãmine sau în hoteluri.
    g) Unitãţi de administrare (locator) - structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor ale cãror şefi au calitatea de ordonatori de credite şi care au înscrise în evidenţa proprie de cadastru/contabilã spaţiile respective.
    h) Locuri de cazare - locuri din camere, apartamente.
    i) Fond locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor - totalitatea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, aflate în proprietatea publicã sau privatã a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    j) Locuinţã - construcţia alcãtuitã din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotãrile şi utilitãţile necesare, care asigurã exigenţele minimale pentru cazarea unei persoane sau familii, conform prevederilor legale.
    k) Locuinţã de serviciu - locuinţa destinatã cazãrii personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la care acesta are dreptul potrivit legii.
    l) Locuinţã de intervenţie - locuinţa situatã în incinta unitãţii de administrare sau în imediata apropiere a acesteia, destinatã cazãrii personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care îndeplineşte funcţii sau atribuţii de serviciu ce necesitã prezenţa lui permanentã sau în caz de urgenţã la unitate.
    m) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor - cadrele militare în activitate, poliţiştii-funcţionari publici cu statut special, funcţionarii publici, personalul contractual, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    n) Familia personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor - soţul, soţia, copiii, precum şi pãrinţii soţilor aflaţi în întreţinere legalã sau care locuiesc împreunã cu titularul contractului de închiriere.
    o) Titulari de cotã de locuinţe - structurile din Ministerul Administraţiei şi Internelor cãrora le sunt repartizate numeric locuinţele, respectiv inspectoratele generale, unitãţile centrale şi alte unitãţi necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucureşti, iar în teritoriu, inspectoratele şi celelalte unitãţi necuprinse în structura acestora de pe raza teritorialã respectivã.
    p) Chiriaş (locatar) - personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care semneazã în calitate de titular contractul de închiriere pentru un spaţiu din fondul locativ aparţinând instituţiei.
    q) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţioneazã cã sunt zile lucrãtoare.

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                   COMPONENŢA
                 Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor

    Preşedinte - secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor
    Membri:
    - inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
    - inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã;
    - inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã;
    - inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
    - directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei generale juridice;
    - directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie;
    - directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internã.
    Secretar: directorul Direcţiei administrative din cadrul Direcţiei generale logistice

    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                            CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
                              Nr. ..... din ......
                                  - model -

    I. Pãrţile contractante
    Între .............., cu sediul în ........., reprezentatã prin ..........., în calitate de locator, şi domnul/doamna ............. din unitatea locatoare ............, posesor(oare) al/a BI/CI seria ........ nr. ......., eliberat(ã) de ........... la data de ..........., în calitate de locatar,
    în baza Procesului-verbal de repartiţie nr. ........ din ........ al comisiei de repartizare a locuinţelor din cadrul unitãţii ........, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.
    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului este folosinţa locuinţei de serviciu (intervenţie) situate în ............ .
    ART. 2
    Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnat în procesul-verbal cuprins în anexa A.
    III. Termenul
    ART. 3
    Termenul închirierii este de 3 ani cu începere de la data semnãrii procesului-verbal menţionat la art. 2.
    ART. 4
    Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisã a locatarului, fãcutã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacã sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza încheierii lui.
    ART. 5
    Tacita relocaţiune nu opereazã.
    IV. Plata chiriei
    ART. 6
    Locatarul care nu este exceptat de la plata chiriei va achita lunar suma de .......... lei, calculatã conform anexei B.
    ART. 7
    Chiria se recalculeazã periodic, ori de câte ori au loc modificãri ale tarifelor elementelor de calculaţie.
    ART. 8
    Achitarea chiriei se face la casieria ........., pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii pentru care se face plata.
    ART. 9
    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmeazã aceleia în care suma a devenit exigibilã.
    ART. 10
    Cuantumul penalitãţilor se va reactualiza periodic, în funcţie de actele normative care stabilesc majorãrile de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat.
    ART. 11
    Neplata chiriei o perioadã de 3 luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv cele reprezentând penalizãri, urmând a fi recuperate de cãtre locator conform prevederilor legale.
    V. Obligaţiile locatorului
    ART. 12
    Locatorul se obligã:
    a) sã predea locatarului locuinţa în condiţii normale de folosinţã;
    b) sã ia mãsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţã în exploatare şi de funcţionalitate a clãdirii pe toatã durata închirierii locuinţei;
    c) sã întreţinã în bune condiţii elementele structurii de rezistenţã a clãdirii, elementele de construcţie exterioare ale clãdirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grãdinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clãdirii, cum sunt: casa scãrii, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile şi scãrile exterioare;
    d) sã întreţinã în bune condiţii instalaţiile comune proprii clãdirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apã, de canalizare, instalaţiile de încãlzire centralã şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenã colectivã, telefonie etc.;
    e) sã întreprindã mãsuri cu privire la oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinţa de intervenţie la unitatea titularã de cotã, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirãrii termenului de valabilitate.
    VI. Obligaţiile locatarului
    ART. 13
    Locatarul se obligã:
    a) sã nu subînchirieze sau sã dea în folosinţã altor persoane spaţiul închiriat;
    b) sã foloseascã spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie;
    c) sã nu execute modificãri constructive ale spaţiilor preluate fãrã acordul scris al unitãţii de administrare, din care sã rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate;
    d) sã efectueze lucrãrile de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivã;
    e) sã achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreunã în locuinţa respectivã, conform anexei C, toate cotele care le revin din cheltuielile de întreţinere, precum şi cele pentru repararea pãrţilor şi instalaţiilor din folosinţa comunã, stabilite prin grija asociaţiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;
    f) sã anunţe imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricãror modificãri produse în situaţia existentã la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncã în altã unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numãrului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinţe proprietate personalã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea;
    g) sã solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu în ultima lunã de valabilitate a acestuia, dar fãrã a depãşi termenul contractual;
    h) sã predea suprafaţa locativã în condiţii normale de folosinţã, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.
    ART. 14
    Nicio modificare în structura interioarã a suprafeţei locative nu se poate efectua fãrã acordul unitãţii de administrare.
    ART. 15
    Se interzice amenajarea la subsolul clãdirii a altor boxe decât cele prevãzute din construcţie sau folosirea spaţiilor comune în interes personal.
    VII. Alte obligaţii
    ART. 16
    Plata contravalorii utilitãţilor consumate aferente spaţiilor închiriate este în sarcina locatarului.
    VIII. Rãspunderea contractualã
    ART. 17
    Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor contractuale pãrţile datoreazã despãgubiri.
    ART. 18
    Forţa majorã exonereazã rãspunderea pãrţilor.
    IX. Litigii
    ART. 19
    Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenţa instanţei judecãtoreşti de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorialã a locatorului.
    X. Încetarea contractului
    ART. 20
    Contractul îşi pierde valabilitatea în urmãtoarele situaţii:
    a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
    b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncã/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limitã de vârstã, pensie anticipatã, pensie anticipatã parţialã sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al cãror venit nu le permite cumpãrarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicatã;
    c) când titularul contractului de închiriere a primit o altã locuinţã în altã localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;
    d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate, în termen de 30 de zile de la obţinerea unui nou spaţiu locativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data mutãrii;
    e) când titularul contractului de închiriere s-a transferat la cerere în altã localitate sau la altã instituţie, în termen de 30 de zile de la semnarea transferului, dacã actele normative nu prevãd altfel;
    f) la 30 de zile de la data înregistrãrii la secretariatul unitãţii de administrare a cererii titularului contractului de închiriere;
    g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţã proprietate personalã care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţã corespunzãtor numãrului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;
    h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizãrii, în termen de 30 de zile de la aceasta;
    i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadã de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;
    j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit într-o funcţie care nu necesitã prezenţa sa permanentã sau în caz de urgenţã în unitate, la solicitarea conducãtorului unitãţii titulare de cotã;
    k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizatã din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
    l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţã de intervenţie se mutã de la o structurã - titular de cotã la alta din aceeaşi localitate, în termen de 30 de zile de la data predãrii funcţiei.
    XI. Prezentul contract se încheie în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.
    Anexele A, B şi C fac parte integrantã din prezentul contract şi se încheie în acelaşi numãr de exemplare.

    Data ........

    Locator,
    .............
    Locatar,
    .............

    ANEXA A
    -------
la Contractul de închiriere nr. ..... din ......
------------------------------------------------

                                 PROCES-VERBAL

    1. În conformitate cu Contractul de închiriere nr. .......... din ........., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator .........., prin reprezentantul sãu .........., având BI/CI seria ........ nr. ........, eliberat(ã) de .......... la data de ........., care predã; şi ........., în calitate de locatar, care primeşte în folosinţã exclusivã şi comunã, locuinţa din ............., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., sectorul ..., având datele specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.
    2. Inventarul şi starea în care se predã şi se primeşte locuinţa sunt urmãtoarele:
    a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrãveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţã etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................;
    b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................;
    c) instalaţia electricã (prizele, întrerupãtoarele, comutatoarele, locurile de lampã, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................;
    d) instalaţia de încãlzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centralã termicã proprie etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................;
    e) instalaţia sanitarã (cazan, baie, cadã, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spãlãtorie, spãlãtoare bucãtãrii, robinete etc.) completã şi în stare de funcţionare ...................................;
    f) altele neprevãzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe etc.) ................................;
    3. Acest proces-verbal s-a întocmit astãzi, .........., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator şi unul pentru locatar.


           Am predat Am primit
           --------- ---------
            Locator, Locatar,
        .............. ................    ANEXA B
    -------
la Contractul de închiriere nr. ... din ....
--------------------------------------------

                                 FIŞA DE CALCUL
    pentru stabilirea chiriei lunare a locuinţei deţinute de locatarul ............ ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
 │Nr. │ Elementele componente pentru calculul chiriei │Suprafaţa │ Tarif │Suma (lei)│
 │crt.│ │ (mý) │ (lei/mý)│(col. 2 x │
 │ │ │ │ │ col. 3) │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 1.│Suprafaţa locuibilã care se calculeazã la tariful │ │ │ │
 │ │de bazã │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 2.│Reducerea cu 15% a tarifului de bazã ce se aplicã │ │ │ │
 │ │la suprafaţa locuibilã a camerelor situate la │ │ │ │
 │ │subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 3.│Reducerea cu 10% a tarifului de bazã ce se aplicã │ │ │ │
 │ │la suprafaţa locuibilã a locuinţei lipsite de │ │ │ │
 │ │instalaţii de apã, canal sau electricitate │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 4.│Reducerea cu 10% a tarifului de bazã ce se aplicã │ │ │ │
 │ │la suprafaţa locuibilã a locuinţei construite din │ │ │ │
 │ │materiale inferioare, cum ar fi: paiantã, chirpici│ │ │ │
 │ │şi lemn │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 5.│Total I (rând 1) - (rând 2+3+4) │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 6.│Dependinţele locuinţei (bucãtãrie, cãmarã, baie, │ │ │ │
 │ │debara, oficiu, vestibul, culoar, verandã, chici- │ │ │ │
 │ │netã, antreu, tindã, closet, coridor, marchizã) │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 7.│Alte dependinţe ale locuinţei (terasã acoperitã, │ │ │ │
 │ │logie, boxã, pivniţã, beci, spãlãtorie, uscãtorie │ │ │ │
 │ │şi alte dependinţe în folosinţã exclusivã, conform│ │ │ │
 │ │anexei nr. 1 │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 8.│Total II (rând 5+6+7) │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 9.│Curte şi grãdinã aferente locuinţei închiriate │ │ │ │
 │ │(cotã-parte determinatã proporţional cu suprafaţa │ │ │ │
 │ │locativã deţinutã în exclusivitate de locatarul │ │ │ │
 │ │principal) │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 10.│Majorare conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
 │ │a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiria-│ │ │ │
 │ │şilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu │ │ │ │
 │ │destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi │ │ │ │
 │ │completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificã- │ │ │ │
 │ │rile ulterioare │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 11.│Total chirie: │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


           Locator, Locatar,
     .................. .....................    ANEXA C
    -------
la Contractul de închiriere nr. ... din ......
----------------------------------------------

                                     FIŞA
                         suprafeţei locative închiriate

    în municipiul (comuna, oraşul) ......................, str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., corp, situatã la nivelul (etajul)*1) ...., ap. ...., sectorul ......, judeţul ....................., având încãlzire*2) .........................., apã curentã*3) ....................., canalizare*4) .............., instalaţie electricã*5) ......................., construcţie din materiale inferioare*6) ........................., altele*7) ........................................
---------
    *1) Subsol, etaj, mansardã, alte niveluri.
    *2) Centralã, sobã cu gaze, alte mijloace de încãlzire.
    *3) În locuinţã, în curte, în stradã.
    *4) În locuinţã, în curte, în stradã.
    *5) Da sau nu.
    *6) Da sau nu.
    *7) Camerã-hol, oficiu, baie, bucãtãrie, vestibul, camerã-WC, debara, antreu, tindã, culoar, boxã, garaj, magazie, şurã, şopron, anexe gospodãreşti din mediul rural etc.

                        Date privind locuinţa închiriatã ┌─────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Denumirea încãperii │Nivelul (etajul), │Suprafaţã │În folosinţã │Folosinţã │
 │crt. │ │subsol, mansardã │ (mý) │comunã │exclusivã │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
 │ │Suprafaţa curţii şi │ │ │ │ │
 │ │grãdinii: │ │ │ │ │
 └─────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┘            Date privind persoanele care locuiesc împreunã cu locatarul


 ┌────┬──────────┬───────────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────┐
 │Nr. │Numele şi │Calitatea pe care │Anul naş-│Unitatea unde│Adresa │Salariul│
 │crt.│prenumele │o are în raport cu │terii │lucreazã │unitãţii│sau │
 │ │ │titularul contrac- │ │ │ │venitul │
 │ │ │tului de închiriere│ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴────────┘

                Locator, Locatar,
          ................... .....................    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                  SITUAŢIA
    unitãţilor de cazare şi pregãtire aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │Nr. │ Administrator │ Spaţii de cazare şi pregãtire │ Numãr de locuri │
 │crt.│ │ ├──────┬──────────────────┤
 │ │ │ │Total,│ Categoria │
 │ │ │ │din ├──────┬─────┬─────┤
 │ │ │ │care: │ I │ II │ III │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 1. │Direcţia generalã │Complex de odihnã "Paul Greceanu" │ 132 │ 132 │ - │ - │
 │ │logisticã prin │- Bucureşti │ │ │ │ │
 │ │direcţia adminis- ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │trativã │Cãmin "Paul Greceanu" - Bucureşti │ 32 │ 32 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Baza de pregãtire - Izvorani, ju- │ │ │ │ │
 │ │ │deţul Ilfov │ 40 │ 40 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Complex de agrement "Diana" - │ │ │ │ │
 │ │ │Saturn - Mangalia, judeţul │ │ │ │ │
 │ │ │Constanţa │ 416 │ 416 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Complex de agrement "Meridian" - │ │ │ │ │
 │ │ │Mamaia, judeţul Constanţa │ 476 │ 380 │ 96 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Complex de agrement - Brãdet, │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Argeş │ 56 │ 56 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Complex de agrement "Turist" - │ │ │ │ │
 │ │ │Predeal, judeţul Braşov │ 47 │ 47 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Casa de odihnã "Piersicul" - │ │ │ │ │
 │ │ │Neptun, judeţul Constanţa │ 40 │ 40 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Complexul de odihnã şi recreere │ │ │ │ │
 │ │ │"Excelsior" - Braşov, judeţul │ │ │ │ │
 │ │ │Braşov │ 167 │ 167 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Club "Excelsior" al Ministerului │ │ │ │ │
 │ │ │Administraţiei şi Internelor - │ │ │ │ │
 │ │ │Bucureşti │ 12 │ 12 │ - │ - │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 2.│Inspectoratul Ge- │Cãmin - Sighetul Marmaţiei, │ │ │ │ │
 │ │neral al Poliţiei │judeţul Maramureş │ 11 │ - │ 11 │ │
 │ │de Frontierã ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Bazã de pregãtire - Sulina, jude- │ │ │ │ │
 │ │ │ţul Tulcea │ 40 │ 40 │ - │ │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 3.│Inspectoratul Ge- │Baza de pregãtire - Snagov, jude- │ │ │ │ │
 │ │neral al Jandar- │ţul Ilfov │ 31 │ - │ 9 │ 22 │
 │ │meriei Române ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Baza de pregãtire - Eforie Nord, │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Constanţa │ 12 │ - │ 12 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Baza de pregãtire "Codrului" - │ │ │ │ │
 │ │ │Buşteni, judeţul Prahova │ 10 │ - │ 10 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin "1 MAI" - Bãile Felix, jude-│ │ │ │ │
 │ │ │ţul Bihor │ 14 │ - │ 14 │ - │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 4.│Inspectoratul Ge- │Cãmin - Alba Iulia, judeţul Alba │ 32 │ - │ 32 │ - │
 │ │neral al Poliţiei ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │Române │Casã de odihnã - Oaşa, judeţul │ │ │ │ │
 │ │ │Alba │ 6 │ - │ 6 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin - Budeasa, judeţul Argeş │ 8 │ - │ 8 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin - Braşov, judeţul Braşov │ 21 │ - │ 21 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţii de cazare Post Poliţie - │ │ │ │ │
 │ │ │Poiana Braşov, judeţul Braşov │ 6 │ - │ 6 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj │ 60 │ 60 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţiu de cazare Post Poliţie al- │ │ │ │ │
 │ │ │pin - Padina, judeţul Dâmboviţa │ 20 │ - │ - │ 20 │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţiu de cazare Post Poliţie - │ │ │ │ │
 │ │ │Geoagiu-Bãi, judeţul Hunedoara │ 6 │ - │ 6 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin de garnizoanã - Şugaş-Bãi - │ │ │ │ │
 │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna │ 17 │ 17 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţiu de cazare Post Poliţie - │ │ │ │ │
 │ │ │Pãltiniş, judeţul Sibiu │ 16 │ 16 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Baza de pregãtire - Soveja, jude- │ │ │ │ │
 │ │ │ţul Vrancea │ 58 │ - │ - │ 58 │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin - Olãneşti, judeţul Vâlcea │ 11 │ - │ 11 │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Cãmin - Mamaia, judeţul Constanţa │ 8 │ 8 │ - │ - │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţii de cazare Şcoala Agenţi │ │ │ │ │
 │ │ │Poliţie "Vasile Lascãr" - Câmpina,│ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Prahova │ 41 │ - │ 41 │ - │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 5.│Academia de Poli- │Baza de pregãtire - Vãlenii de │ │ │ │ │
 │ │ţie "Alexandru │Munte, judeţul Prahova │ 22 │ - │ - │ 22 │
 │ │Ioan Cuza" │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 6.│Clubul Sportiv │Spaţii de cazare sportivi - │ │ │ │ │
 │ │"Dinamo" Bucureşti│Braşov, judeţul Braşov │ 72 │ - │ - │ 72 │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţii de cazare sportivi - Bucu- │ │ │ │ │
 │ │ │reşti │ 132 │ - │ - │ 132 │
 │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ │ │Spaţii de cazare sportivi - │ │ │ │ │
 │ │ │Ghermãneşti, judeţul Ilfov │ 60 │ - │ - │ 60 │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 7.│Direcţia Generalã │Centrul de Iniţiere, Perfecţionare│ │ │ │ │
 │ │de Informaţii şi │şi Spaţii de Cazare Dumbrãviţa, │ │ │ │ │
 │ │Protecţie Internã │judeţul Braşov │ 60 │ 60 │ - │ - │
 └────┴──────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┘    NOTĂ:
    Se va preciza în clar la fiecare unitate de cazare sursa de finanţare a cheltuielilor curente şi de capital.

    ANEXA 5
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                            DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
    persoanelor cazate în unitãţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

    A. Drepturi
    Persoanele cazate în unitãţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor au urmãtoarele drepturi:
    a) sã primeascã (de la cameristã sau recepţionerã) spaţiul repartizat în perfectã stare de curãţenie, corespunzãtor categoriei acestuia, începând cu ora 12,00;
    b) sã foloseascã dotãrile şi instalaţiile aferente pe tot timpul cât sunt cazate;
    c) sã beneficieze de pãstrarea obiectelor de valoare prin încredinţarea acestora serviciului recepţie;
    d) sã primeascã chitanţã pentru orice sumã achitatã personalului îndreptãţit a efectua încasãri;
    e) sã înscrie în condica de sugestii şi reclamaţii, aflatã la recepţie, opinia personalã în legãturã cu calitatea serviciilor şi cu comportarea personalului;
    f) sã beneficieze de serviciile asigurate de recepţie privind efectuarea unor convorbiri telefonice, transmiterea unor mesaje, trezirea la ore prematinale, obţinerea unor informaţii diverse etc.

    B. Obligaţii
    Persoanele cazate în unitãţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã se prezinte la serviciul recepţie pentru atribuirea spaţiului solicitat;
    b) sã prezinte documentele de legitimare solicitate;
    c) sã primeascã spaţiul repartizat şi sã verifice dotarea, starea de curãţenie şi starea tehnicã a dotãrilor, iar în cazul în care constatã defecţiuni ale obiectelor de mobilier sau ale instalaţiilor sanitare sã informeze imediat îngrijitorul;
    d) sã respecte ordinea interioarã şi sã pãstreze liniştea;
    e) sã foloseascã aparatele de radio, casetofoanele, televizoarele, în aşa fel încât sã nu deranjeze celelalte persoane cazate;
    f) sã nu introducã şi sã nu depoziteze în camere materiale inflamabile, explozive, toxice sau urât mirositoare;
    g) sã nu degradeze mobilierul, lenjeria sau celelalte dotãri;
    h) sã nu circule pe holuri în ţinutã indecentã;
    i) sã nu foloseascã aparate de gãtit sau de încãlzit, altele decât cele din dotarea încãperilor;
    j) sã respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;
    k) sã nu schimbe aranjamentul mobilierului şi obiectelor de inventar din dotarea încãperilor;
    l) sã foloseascã în mod corespunzãtor instalaţiile sanitare, iar la plecarea din camerã sã închidã robinetele de apã (gaze) şi sã stingã luminile;
    m) sã anunţe imediat camerista sau recepţionera de serviciu despre orice defecţiune constatatã, în vederea remedierii ei cât mai rapid;
    n) sã anunţe la recepţie, pânã la ora 12,00 a zilei respective, intenţia de a prelungi şederea sau de a scurta perioada de cazare;
    o) sã elibereze camera pânã la ora 12,00 a ultimei zile de cazare;
    p) sã achite, înainte de a pãrãsi locul de cazare, costul serviciilor de care a beneficiat (convorbiri telefonice), conform tarifelor stabilite;
    q) la pãrãsirea temporarã a camerei sã predea la recepţie cheia, iar la plecarea definitivã sã anunţe camerista sau recepţia pentru predarea inventarului camerei;
    r) sã respecte regulile stabilite de cãtre administratorul imobilului cu privire la accesul şi cazarea animalelor de însoţire (câini, pisici etc.).

    ANEXA 6
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                     REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CAZATE ┌────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬──────────┬────────────────┬───────┬────────┬──────┬───────────┐
 │Nr. │Numele şi│Gradul │Unitatea│Nr. │Seria │Scopul│Am luat │ Cazare (data) │Nr. de │Tarif/zi│Suma │Nr. │
 │crt.│prenumele│profe- │ │ordi- │şi nr. │ │cunoştinţã├───────┬────────┤zile │ │totalã│chitanţei │
 │ │ │sional/ │ │nului │B.I./C.I.│ │despre │Sosire │Plecare │ │ │de │cu care │
 │ │ │militar │ │de ser-│ │ │inventarul│ │ │ │ │platã │s-a încasat│
 │ │ │ │ │viciu │ │ │camerei │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │legiti-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │maţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴───────────┘
    ANEXA 7
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                  METODOLOGIE
        de stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unitãţile de cazare
       aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

    ART. 1
    (1) Unitãţile de administrare vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente unitãţilor de cazare, pe bazã de bugete de venituri şi cheltuieli întocmite în acest scop.
    (2) Pentru locurile de cazare, baza de calcul din prezenta metodologie este orientativã, aceasta putând fi completatã cu cheltuieli specifice de întreţinere a respectivelor locaţii.
    ART. 2
    (1) Locurile de cazare sunt diferenţiate pe categorii de confort, în conformitate cu criteriile de clasificare cuprinse în anexa nr. 7 A, care face parte integrantã din prezenta metodologie.
    (2) Încadrarea în categoriile de confort a locurilor de cazare se face de cãtre o comisie de clasificare, printr-un proces-verbal, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 7 B, care face parte integrantã din prezenta metodologie. Un exemplar din procesul-verbal se înainteazã pe cale ierarhicã Direcţiei generale logisticã, împreunã cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.
    ART. 3
    Tarifele de cazare se stabilesc de cãtre unitãţile de administrare, prin întocmirea unor baze de calcul care cuprind toate cheltuielile efectuate (energie electricã, apã, canal, salubritate, reparaţii la clãdiri, prestãri de servicii etc.), la care se vor aplica urmãtorii coeficienţi de confort: 0,70 - pentru camerele de categoria a III-a; 1,00 - pentru camerele de categoria a II-a; 1,50 - pentru camerele de categoria I; 2,26 - pentru apartamentele de categoria I (modelul este prezentat în anexa nr. 7 C, care face parte integrantã din prezenta metodologie).
    ART. 4
    Tarifele pentru locurile de cazare vor fi actualizate ori de câte ori se impune efectuarea unor modificãri ale elementelor de cheltuieli din structura acestora, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, dacã rezultã diferenţe în plus sau în minus de minimum 5% faţã de ultima valoare a tarifului.


    ANEXA 7 A
    ----------
la metodologie
--------------
                            CRITERII DE CLASIFICARE
                            pe categorii de confort


                                                       X=criteriu obligatoriu
 ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. crt.│ Criteriu minimal de clasificare │ Categoria de │
 │ │ │ confort │
 │ │ ├────┬────┬────┤
 │ │ │ I │ II │III │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │1. │CRITERII PRIVIND CONSTRUCŢIILE ŞI SPAŢIILE DE │ │ │ │
 │ │FOLOSINŢĂ COMUNĂ │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Spaţiu corespunzãtor dotat pentru serviciul de │ X │ X │ - │
 │ │ recepţie │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Asigurarea servirii micului dejun │ X │ - │ - │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Oficii pentru cameriste pe fiecare etaj sau unul │ X │ X │ - │
 │ │ la mai multe etaje │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Cabine telefonice sau cel puţin un telefon în hol │ X │ X │ - │
 │ │ la dispoziţia persoanelor cazate │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Încãlzire centralã │ X │ - │ - │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Ascensoare la clãdirile cu mai mult de 4 etaje │ X │ X │ X │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Holurile, culoarele şi scãrile vor fi dotate cu │ │ │ │
 │ │ covoare-mochetã, tablouri, plante şi alte elemente│ X │ X │ - │
 │ │ decorative(scãrile cu marmurã pot fi fãrã covoare)│ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Holurile vor avea fotolii, mãsuţe, scrumiere cu │ X │ X │ - │
 │ │ picior, vase cu flori etc. │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Materiale p.s.i. conform normativelor │ X │ X │ X │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │2. │CRITERII PRIVIND LOCURILE DE CAZARE │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Numãrul maxim de paturi într-o camerã │1-3 │ 3 │ - │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Încãperi comune │ - │ - │ X │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Spaţiile dispun de grup sanitar propriu, cadã sau │ │ │ │
 │ │ cuvã cu duş, lavoar, W.C. în procent de: │ │ │ │
 │ │ (Camerele din cãminele existente pot fi încadrate │100%│ - │ - │
 │ │ la categoria I şi în cazul în care nu dispun de │ │ │ │
 │ │ grupuri sanitare proprii.) │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Apartamentele şi garsonierele sunt prevãzute cu │ X │ - │ - │
 │ │ grupuri sanitare cu cadã/duş │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Camerele fãrã grup sanitar propriu vor avea apã │ │ │ │
 │ │ curentã, rece şi caldã (Secţiile de categoria │ X │ X │ X │
 │ │ a III-a pot funcţiona fãrã apã caldã.) │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Pentru camerele fãrã grup sanitar propriu vor │ │ │ │
 │ │ funcţiona grupuri sanitare comune, separate pe │ │ │ │
 │ │ sexe, astfel: │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- salã de baie sau duş pentru maximum 15 paturi │ X │ X │ X │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- cabinã W.C. pentru maximum 10 paturi sau cel │ X │ X │ X │
 │ │ puţin una la etaj │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │3. │ ALTE CRITERII (SERVICII etc.) │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Parcãri în apropierea clãdirii în care se asigurã │ X │ - │ - │
 │ │ cazarea │ │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
 │ │- Asigurarea desfacerii de ziare, reviste,ilustrate,│ │ │ │
 │ │ articole de strictã necesitate.Unul-douã cotidiene│ X │ - │ - │
 │ │ din presa centralã sau localã vor sta gratuit la │ │ │ │
 │ │ dispoziţia persoanelor cazate. │ │ │ │
 └────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘    NOTE:
    1. Analiza dispunerii camerelor în ansamblul clãdirii se va face folosindu-se planuri orizontale.
    2. În funcţie de dotãri camerele/apartamentele din categoria de confort I pot fi împãrţite în "confort I" şi "confort I sporit", tarifându-se diferenţiat.


    ANEXA 7 B
    ---------
la metodologie
--------------

    Vãzut
    ------
    Şeful unitãţii,
    .................

                                PROCES - VERBAL
                        Nr. ....... din ................
                al Comisiei de clasificare a ...................

    Încheiat astãzi, ........................
    Comisia de clasificare constituitã în conformitate cu Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 şi cu Ordinul de zi pe unitate/Dispoziţia zilnicã pe unitate nr. ....... din ........ al/a .........., am verificat la faţa locului spaţiile de cazare din .............., situat în str. .............. nr. ......, nr. cadastru ..........., şi am constatat urmãtoarele:
    1. ................ (spaţiul de cazare) menţionat îndeplineşte criteriile de clasificare corespunzãtoare categoriei .............
    2. Încadrarea fiecãrui spaţiu de cazare (camerã, apartament, garsonierã) este cea prevãzutã în fişa-anexã care a fost analizatã şi însuşitã de comisie (Se vor menţiona felul spaţiului de cazare, categoria, etajul şi nr. camerei etc.)
    3. Alte menţiuni (capacitatea totalã de cazare etc.) .......................................
    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

                             Comisia de clasificare

    Preşedinte, Membri,
    ............. ................

    NOTĂ:
    Un exemplar din procesul-verbal se înainteazã pe cale ierarhicã Direcţiei generale logisticã, împreunã cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.


    ANEXA 7 C
    ----------
la metodologie
--------------

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Unitatea de administrare
    Nr. .......... din ..........
                                                           Aprob
                                                          -------
                                             Şeful unitãţii de administrare,
                                            .................................

                                 BAZĂ DE CALCUL
                  privind stabilirea tarifului pentru cazarea
                 temporarã a personalului în locurile de cazare
                      situate în .................., str.
        ........................ nr. ......, nr. cadastru ..............

    1. Energie electricã
    a) consum total de energie aferent perioadei/anului precedent:
    ..... kW/lunã x ..... lei/kW = ..... lei/lunã
    ..... lei/lunã: 30 de zile = ..... lei/zi
    ..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = .... lei/zi/loc
    b) cheltuieli pentru abonamentele radio, telefon şi cablu TV:
    ..... lei/lunã: 30 de zile = ..... lei/zi
    ..... lei/zi: .....nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    Total capitol =..... lei/zi/loc

    2. Încãlzirea spaţiilor, asigurarea apei calde şi reci, canalizare, salubritate
    a) încãlzirea spaţiilor, asigurarea apei calde:
    - consum total de combustibil aferent perioadei/anului precedent pentru încãlzirea spaţiilor:
    ..... u.m. combustibil/lunã x ..... lei/unitate de combustibil = ..... lei/lunã
    ..... lei/lunã: 30 de zile = ..... lei/zi
    ..... lei/zi: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    b) consum apã: apã rece, apã canal, apã meteo:
    - consum total de apã aferent perioadei/anului precedent:
    ..... mc/lunã x ..... lei/mc = .....lei/lunã
    ..... lei/lunã: 30 de zile = .....lei/zi
    ..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
    c) salubritate:
    ..... tone sau mc/lunã x .....lei/tonã sau mc = .....lei/lunã
    ..... lei/lunã: 30 de zile =..... lei/zi
    ..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    Total capitol = ..... lei/zi/loc

    3. Cheltuieli materiale cu întreţinerea spaţiilor
    a) total contravaloare materiale de curãţenie, conform normelor:
    ..... lei/lunã: 30 de zile = ..... lei/zi
    ..... lei/zi: .....nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    b) la complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile;
    - cheltuieli pentru materiale de toaletã:
    1. hârtie igienicã:
    nr. grupuri sanitare x 2 buc./grup/nr. de zile sejur x ..... lei/buc. = x lei
    2. sãpun hotelier:
    nr. chiuvete x 2 buc./chiuvetã/nr. de zile sejur x ..... lei/buc. = y lei
    x lei + y lei: nr. locuri de cazare: nr. zile sejur*) = ..... lei/zi/loc
    Total capitol = ..... lei/zi/loc

    4. Întreţinere spaţii şi dezvoltare patrimoniu
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    Total capitol = ..... lei/zi/loc
    Suma preconizatã la aceastã naturã de cheltuialã se stabileşte în funcţie de programele logistice anual aprobate.

    5. Spãlat lenjerie
    S-au prevãzut pentru o persoanã:
    - un cearşaf de pat;
    - un cearşaf plic;
    - un prosop de faţã;
    - un prosop de baie;
    - un prosop pentru picioare;
    - o faţã de pernã;
    - un prosop (cearşaf) pentru baie;
    - un halat de baie.
    La complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile:
    ..... kg/persoanã x ..... lei/kg: nr. de zile sejur = ..... lei/zi/loc
    La cazarea temporarã a persoanelor în spaţiile de cazare:
    ..... kg/an x ..... lei/kg = ..... lei/an
    ..... lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/persoanã
    Se vor evidenţia şi cheltuielile pentru spãlat covoare, perdele şi pãturi.
    ..... kg/an x ..... lei/kg =..... lei/an
    ..... lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    Total capitol = ..... lei/zi/loc

    6. Mobilier şi materiale de natura obiectelor de inventar
    Contravaloarea uzurii mobilierului şi materialelor de natura obiectelor de inventar din spaţiile de cazare:
    - pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decoraţiuni interioare:
    ..... lei**): ..... luni***) = ..... lei/lunã
    ..... lei/lunã: 30 de zile = ..... lei/zi
    ..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    - pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc.:
    ..... lei**): ..... luni***) = ..... lei/lunã
    ..... lei/lunã: 30 de zile = ..... lei/zi
    ..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc
    Total capitol = ..... lei/zi/loc

    7. Cheltuieli cu personalul
    A. Funcţionari publici cu statut special
    Salarii:
    - nr. personal = .....;
    - salarii lunare brute = .... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ...... lei/zi/loc
    Contribuţii ale unitãţii:
    - contribuţia lunarã la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = .... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ...... lei/zi/loc
    - contribuţia lunarã la asigurãrile sociale de stat
    Hranã:
    - cheltuieli lunare = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    Echipare:
    - cheltuieli anuale = ..... lei;
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    Contravaloarea transportului pentru concediu de odihnã:
    - cheltuieli anuale = ..... lei;
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    TOTAL A. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuţii sociale + hranã + echipare + transport) = ..... lei/zi/loc
    B. Cadre militare
    Venituri din soldã:
    - nr. personal = .....;
    - venituri lunare brute = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    Contribuţii ale unitãţii:
    - contribuţia lunarã la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    - contribuţia lunarã la asigurãrile sociale de stat
    Hranã:
    - cheltuieli lunare = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    Echipare:
    - cheltuieli anuale = ..... lei
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    Contravaloare transport pentru concediu de odihnã:
    - cheltuieli anuale = ..... lei;
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    TOTAL B. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldã + contribuţii sociale + hranã + echipare + transport) =.....lei/zi/loc
    C. Soldaţi şi gradaţi voluntari
    Venituri din soldã:
    - nr. personal = .....;
    - venituri lunare brute = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
    Contribuţii sociale ale unitãţii:
    1. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = ..... lei;
    2. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de stat = ..... lei;
    Contribuţii sociale lunare = (1+2) lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    Hranã:
    - cheltuieli lunare = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    Echipare:
    - cheltuieli anuale = ..... lei;
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    Contravaloare transport pentru concediu de odihnã:
    - cheltuieli anuale = ..... lei;
    ..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/loc
    TOTAL C. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldã + contribuţii sociale + hranã + echipare + transport) = ..... lei/zi/loc
    D. Personal contractual
    Salarii:
    - numãr personal = .....;
    - salarii lunare brute = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/persoanã
    Contribuţii sociale ale unitãţii:
    1. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = ..... lei;
    2. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de stat = ..... lei;
    3. contribuţia lunarã la Fondul de şomaj = ..... lei.
    Contribuţii sociale lunare = (1+2+3) lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    Hranã:
    - cheltuieli lunare = ..... lei;
    ..... lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc
    TOTAL D. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuţii sociale + hranã) = ..... lei/zi/loc
    Total cap. 7 = Total A + Total B + Total C + Total D = ..... lei/zi/loc

    RECAPITULAŢIE
    Costul unui loc de cazare pe zi:
    Cap. 1 = .......... lei/zi;
    Cap. 2 = .......... lei/zi;
    Cap. 3 = .......... lei/zi;
    Cap. 4 = .......... lei/zi;
    Cap. 5 = .......... lei/zi;
    Cap. 6 = .......... lei/zi;
    Cap. 7 = .......... lei/zi;
    Cap. 8 = .......... lei/zi;
    ...........................
    TOTAL ..... = ............ lei/zi/loc;
    .......... lei/zi/loc x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) = ......... lei/zi/loc;
    .......... lei/zi/loc x T.V.A. 9% = ..... lei/zi/loc.

                                    Întocmit
                                   ----------
                                ...............
___________
    *) Numãr de locuri de cazare în funcţie de gradul de ocupare în perioada precedentã.
    **) Suma valorilor mijloacelor fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeaşi duratã normalã de folosinţã conform Hotãrârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificãrile ulterioare, şi catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Administraţiei şi Internelor, întocmit în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005, nepublicat.
    ***) Durata normalã a bunurilor însumate.


    ANEXA 8
    --------
la normele metodologice
------------------------

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    UNITATEA ......................
    Nr. ........ din ............

                                 LISTA NOMINALĂ
               a persoanelor cazate, prevãzute la art. 42 lit. b)
              din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului ┌────┬─────────┬──────────┬────────────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────┬─────────┐
 │Nr. │Numele şi│Nr. dosare│Persoane cazate │ Tarif │ Perioada de │ Total │ Suma │Diferenţa│
 │crt.│prenumele│de pensie ├────┬───────────┤zilnic/ │ cazare │cheltuieli│achitatã│ de │
 │ │ │ │Nr. │Calitatea*)│persoanã│(nr. de zile)│de cazare │ │recuperat│
 │ │ │ │ │ │ │ │(7=3x5x6) │ │(9 = 7-8)│
 ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
 ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴──────────┴────┴───────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────┴─────────┘


_________
    *) Se completeazã, dupã caz, cu:
    - "titular şi soţ/soţie";
    - "titular";
    - "soţ/soţie".

                             Conducãtorul unitãţii,
                             ......................


    ANEXA 9
    --------
la normele metodologice
------------------------

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    UNITATEA (ordonator de credite)
    Nr. ....... din .............

                                     RAPORT
                         pentru obţinerea aprobãrii de
            disponibilizare a unui imobil în vederea închirierii lui

    1. Date de identificare:
    - adresa completã şi exactã a imobilului devenit disponibil;
    - numãrul de cadastru la care este înregistrat;
    - baza legalã de deţinere;
    - caracteristicile tehnice ale imobilului;
    - caracteristicile tehnice ale pãrţii de imobil devenite disponibilã;
    - plan de situaţie cu reliefarea zonei disponibilizate;
    - planuri orizontale ale suprafeţelor devenite disponibile.
    2. Motivarea disponibilizãrii:
    - documentul în baza cãruia s-au produs modificãri ale domeniului de activitate care determinã disponibilizarea;
    - indicarea documentelor care atestã cã imobilul nu mai este necesar celorlalte unitãţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    3. Justificarea necesitãţii închirierii:
    - descrierea activitãţilor care se pot desfãşura în imobilul disponibilizat;
    - argumentarea necesitãţii sau utilitãţii organizãrii activitãţilor respective.

          Şeful unitãţii, Locţiitor pentru logisticã,
      (ordonator de credite) (similar)
     ......................... ..............................


    ANEXA 10
    ---------
la normele metodologice
------------------------

                                    SITUAŢIA
                  spaţiilor închiriate la data de ............ ┌────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
 │Nr. │ Datele de │Caracteristicile│ Denumirea │ Tariful │ Suma │ Suma │Modul de │Observaţii│
 │crt.│identificare│ tehnice │chiriaşului│ lunar │ reţinutã │utilizatã │utilizare│ │
 │ │a spaţiului │ │ │(lei/euro)│de unitate│(lei/euro)│ │ │
 │ │ închiriat │ │ │ │(lei/euro)│ │ │ │
 ├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
 ├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘    NOTE:
    1. Se trec adresa imobilului şi datele de identificare a construcţiei (numãrul din evidenţa de cadastru).
    2. Se trec caracteristicile tehnice (suprafeţele) prevãzute în contractul de închiriere perfectat.
    3. Se trece denumirea locatarului, iar pentru prima datã când acesta este menţionat în situaţie se specificã şi procedura în urma cãreia a fost desemnat câştigãtor (licitaţie publicã cu strigare sau prin negociere).
    4. Se trec valorile din contractul perfectat.
    5. Se trece suma reţinutã de cãtre unitatea de administrare, pentru perioada de la începutul anului pânã la data raportãrii.
    6. Se trece valoarea lucrãrilor decontate din suma trecutã în coloana 5.
    7. Se trec natura lucrãrilor executate şi locul unde au fost realizate (de exemplu: zugrãveli şi vopsitorii interioare la construcţia .......).
    8. Se trec date şi informaţii suplimentare, prin care sã se clarifice unele aspecte prezentate în celelalte coloane.


    ANEXA 11
    --------
la normele metodologice
-----------------------

                           FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

    Denumirea unitãţii ....................................
    Cod fiscal ............................................
    Adresa ................................................
    Numãr de telefon, telex, fax, e-mail ..................
    Date referitoare la spaţii
    Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea ......... (un imobil, un pavilion, ....... încãperi cu o suprafaţã utilã de ....... dintr-un pavilion) ........, situat în ......... (localitatea, adresa, str. nr. ).
    Spaţiile care vor fi închiriate ....................... (Se menţioneazã în mod detaliat toate caracteristicile tehnice şi funcţionale, utilitãţile asigurate, precum şi orice alte informaţii care ar putea prezenta importanţã pentru ofertanţi.)
    În baza Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, spaţiile pot fi vizionate în fiecare zi lucrãtoare, între orele ........., cu condiţia ca aceastã intenţie sã fie comunicatã în prealabil ............. (persoana şi posibilitãţile de contact), pentru a se permite accesul.
    Date referitoare la organizarea activitãţilor
    În spaţiile închiriate se pot organiza activitãţi ............ (detalierea naturii acestora), în urmãtoarele condiţii: ........................................ (Se detaliazã condiţiile impuse de specificul fiecãrei activitãţi, obligativitatea de a nu se perturba buna desfãşurare a celorlalte activitãţi specifice unitãţii, interdicţia ca spaţiile sã fie închiriate pentru: fabricarea, depozitarea sau comercializarea bãuturilor alcoolice sau produselor periculoase, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt izolate sau au destinaţia respectivã din construcţie, ori desfãşurarea unor activitãţi care pot afecta imaginea instituţiei, clauzele specifice activitãţii de protecţie internã, elaborate cu consultarea structurii de protecţie internã a unitãţii de administrare şi altele.)
    Preţul minim de pornire a licitaţiei este de ........... lei/lunã.
    Pragurile de licitare sunt de câte ......... (valoric între 5 şi 35% din preţul de pornire) .......... lei.
    Condiţii de participare la licitaţie
    Persoanele care sunt interesate sã participe la licitaţie trebuie sã depunã la registratura unitãţii din ............, pânã la data de ............, un dosar care sã conţinã:
    1. Confirmarea scrisã de participare la licitaţie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 11 A.
    2. Documentul din care sã rezulte cã a depus garanţia de participare
    Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de ............. (cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei) şi poate fi constituitã prin scrisoare de garanţie bancarã, vãrsãminte în numerar la casieria unitãţii de administrare sau ordin de platã în contul acesteia, confirmat prin extras de cont.
    Sumele depuse ca garanţie de participare se înapoiazã, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câştigãtor, participanţilor necâştigãtori sau celor care nu s-au prezentat.
    3. Documentele doveditoare a eligibilitãţii ofertantului Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie sã prezinte, dupã caz, urmãtoarele documente:
    a) persoanele juridice:
    - certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor şi taxelor cãtre stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurãrile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritãţile competente);
    - acte din care sã rezulte cã au dreptul de a desfãşura activitatea propusã (certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã camera de comerţ şi industrie naţionalã sau teritorialã);
    b) persoanele fizice:
    - extrasul din registrul de rol de la administraţia financiarã de pe raza cãreia acestea domiciliazã, din care sã rezulte cã nu au datorii cãtre stat;
    - documente din care sã rezulte calificarea în meseria pentru a cãrei activitate închiriazã spaţiul respectiv.
    Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau nedepunerea garanţiei de participare atrage eliminarea necondiţionatã a ofertantului din licitaţie.
    4. Proiectul contractului de închiriere (anexa nr. 11 B) semnat pe fiecare paginã pentru a se confirma acceptarea clauzelor contractuale
    5. Alte documente (pe care unitatea de administrare le considerã necesare pentru a dovedi capacitatea ofertantului de a organiza activitatea propusã încã din aceastã fazã - recomandãri, atestate de calitate, structura preţurilor propuse la principalele bunuri destinate a fi comercializate, detalierea activitãţii propuse de ofertant pentru evaluarea implicaţiilor asupra celorlalte sectoare din imobil - liste de utilaje, consumuri normate preliminate etc.)
    Desfãşurarea licitaţiei publice cu strigare
    Atribuirea contractului de închiriere se deruleazã în urma unei proceduri de licitaţie publicã cu strigare, organizatã în data de ............, ora ............, la sediul unitãţii contractante.
    Licitaţia se desfãşoarã la locul, data şi ora stabilite dacã pânã la termenul-limitã de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin 3 oferte, iar la data respectivã se prezintã cel puţin 2 ofertanţi.
    În situaţia în care nu este îndeplinitã aceastã cerinţã, licitaţia se repetã.
    Comisia de evaluare procedeazã la legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a delegaţiei şi verificã documentele solicitate.
    Licitaţia propriu-zisã se poate desfãşura dacã douã oferte sunt corespunzãtoare fişei de date a achiziţiei, în caz contrar procedura repetându-se.
    Preşedintele comisiei de evaluare anunţã preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.
    Licitaţia se desfãşoarã prin strigãri care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.
    Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmã strigare a oferit preţul cel mai mare, aceasta fiind materializatã în hotãrârea comisiei de evaluare.
    Dupã anunţarea verbalã a câştigãtorului de cãtre preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, licitaţia se declarã închisã şi se semneazã procesul-verbal de cãtre membrii comisiei şi de cãtre reprezentanţii participanţilor.
    În termen de 48 de ore de la avizarea hotãrârii comisiei de evaluare de cãtre şeful structurii, aceasta se comunicã, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigãtor, cât şi celor care nu au adjudecat licitaţia.
    În comunicarea cãtre ofertantul câştigãtor se vor specifica locul şi data la care este invitat pentru încheierea contractului.
    Orice ofertant care participã la licitaţie poate sã înainteze o contestaţie şefului unitãţii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfãşurarea licitaţiei.
    Contestaţiile vor fi verificate şi soluţionate în termen de 4 zile lucrãtoare de la data depunerii, iar rezultatul va fi în comunicat în scris contestatarului.
    În situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de rãspunsul primit, acesta poate ataca în justiţie, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia.
    Date privind perfectarea contractului de închiriere
    Contractul de închiriere se perfecteazã în maximum 5 zile lucrãtoare de la data stabilirii ofertantului câştigãtor.
    În situaţia în care persoana câştigãtoare renunţã sau nu se prezintã în termenul stabilit pentru perfectarea contractului, aceasta pierde garanţia depusã, iar contractul se încheie cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, dupã caz.
    Pânã la perfectarea contractului ofertantul desemnat câştigãtor va prezenta o scrisoare de garanţie bancarã pentru buna desfãşurare a contractului, eliberatã de cãtre o bancã de pe teritoriul României, agreatã de unitatea de administrare, prin care sã se certifice existenţa unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii.
    Depozitul din care unitatea de administrare poate reţine sume de bani pentru neexecutarea obligaţiilor chiriaşului, inclusiv penalitãţi de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizeazã trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţionalã a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitãţii contractului.
    Durata contractului de închiriere poate fi de pânã la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singurã datã, cu maximum aceeaşi perioadã, la solicitarea scrisã a chiriaşului, fãcutã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare.
    Atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun eliberarea spaţiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de data notificãrii acesteia de cãtre unitatea care a perfectat contractul de închiriere.


    ANEXA 11 A


    OFERTANTUL ..........., înregistrat la sediul unitãţii de administrare
  nr. ....... din ..........
    Cãtre ...................................................................
            (denumirea unitãţii contractante şi adresa completã)
    Ca urmare a anunţului apãrut în ..................., numãrul .........
  din data de ............, privind organizarea procedurii de licitaţie
  publicã cu strigare în vederea atribuirii contractului de închiriere pentru
  spaţiile din ...................,
    noi, .........................................................,
                  (denumirea ofertantului)
    vã transmitem alãturat urmãtoarele:
    - documentul ........................... privind garanţia de participare,
                  (tip, serie/nr., emitent)
  în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastrã prin documentaţia pentru
  elaborarea şi prezentarea ofertei;
    - documentul ............................ din care rezultã cã avem dreptul
                (tip, serie/nr., emitent)
  de a desfãşura activitatea de ................;
    - documentele ............................. şi ..........................
                   (tip, serie/nr., emitent) (tip, serie/nr., emitent)
  privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã cãtre stat;
    - proiectul contractului de închiriere semnat şi/sau ştampilat;
    - alte documente.

    Am luat cunoştinţã de condiţiile stabilite prin instrucţiunile pentru
  ofertanţi şi vã facem cunoscut cã acceptãm preţul minim de pornire şi pragul
  de licitare şi vom participa la licitaţia publicã cu strigare organizatã de
  cãtre dumneavoastrã la data de ............., ora ..........., la sediul din
  ............................... .
            (adresa)
    Cu stimã,

         Ofertant, Data completãrii ............
      ................
    ANEXA 11 B

                             CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
                         Nr. ........ din .............


    I. Pãrţile contractante
    Art. 1. - Între ..............................., cu sediul în .........,
                      (unitatea de administrare)
  reprezentatã prin ............., şef ............., funcţia .............,
  în calitate de locator, şi ..............................................,
                                     (câştigãtorul procedurii)
  cu sediul în ................, reprezentatã prin ...............,

  funcţia .............., în calitate de locatar, în baza Hotãrârii Guvernului
  nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de
  a închiria imobile sau pãrţi din acestea, disponibile, aflate în
  administrarea sa şi în proprietatea publicã a statului, cu completãrile
  ulterioare, şi a Hotãrârii Guvernului nr. .........., s-a încheiat prezentul
  contract de închiriere.
    II. Obiectul contractului
    Art. 2. - Obiectul contractului este procurarea folosinţei spaţiilor
  (imobil, parte de imobil, teren, construcţie, numãr de încãperi cu suprafaţa)
  .............., situate în ..................................................
                               (datele de identificare a spaţiului închiriat)
    Art. 3. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnatã în
  procesul-verbal anexat, care face parte integrantã din prezentul contract.
    Art. 4. - Spaţiile preluate prin contract de închiriere vor fi utilizate
  pentru organizarea activitãţii de ..........................................
               (Se trece activitatea pentru care au fost închiriate spaţiile.)
    III. Termenul
    Art. 5. - Contractul de închiriere are o valabilitate de 3 ani şi intrã în
  vigoare la data semnãrii procesului-verbal de predare-primire a spaţiului
  închiriat.
    Art. 6. - Contractul poate fi reînnoit o singurã datã cu maximum aceeaşi
  perioadã, la solicitarea scrisã a chiriaşului, fãcutã cu cel puţin 30 de
  zile înainte de expirare.
    IV. Preţul
    Art. 7. - Valoarea contractului este de ...... lei, reprezentând .........
  euro, la cursul valutar stabilit de Banca Naţionalã a României pentru data
  de ............................... .
      (ziua încheierii contractului)


    V. Plata chiriei
    Art. 8. - Plata chiriei lunare, reprezentând a treizecişişasea parte din valoarea în euro a contractului, se face în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţionalã a României pentru ziua emiterii facturii, cel mai târziu în 3 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata.
    Art. 9. - Plata chiriei se face prin conturile:
    Contul locatorului nr. ......, deschis la Banca ..........
    Contul locatarului nr. ......, deschis la Banca ..........
    sau la casieria unitãţii, în cazul locatarului persoanã fizicã.
    Art. 10. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmeazã aceleia în care suma a devenit exigibilã.
    Art. 11. - Neplata chiriei pentru douã luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv pentru penalizãri, urmând a fi reţinute de cãtre locator din depozitul special constituit de cãtre locatar la o bancã comercialã de pe teritoriul României, agreatã de pãrţi.
    Art. 12. - Depozitul constituit pentru buna desfãşurare a contractului, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite, se actualizeazã trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţionalã a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitãţii contractului.
    VI. Obligaţiile locatorului
    Art. 13. - Locatorul se obligã:
    a) sã predea spaţiile cu toate accesoriile lor în stare corespunzãtoare de funcţionare;
    b) sã controleze modul în care spaţiul închiriat este folosit şi întreţinut de cãtre locatar;
    c) sã ia mãsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţã, în exploatare şi funcţionalitate a clãdirii în care se aflã spaţiile închiriate;
    d) sã întreţinã în bune condiţii elementele de rezistenţã ale clãdirii şi elementele exterioare ale acesteia (acoperiş, faţadã, împrejmuiri, scãri exterioare), executând lucrãri de intervenţii care nu sunt în sarcina locatarului;
    e) sã întreţinã în bune condiţii instalaţiile proprii clãdirii;
    f) sã asigure folosinţa bunului închiriat pe toatã durata contractului;
    g) sã notifice locatarului necesitatea eliberãrii spaţiilor, cu 30 de zile înainte de aceasta;
    h) sã fie de acord cu restituirea, în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitãţii contractului, a depozitului constituit pentru buna desfãşurare a contractului.
    VII. Obligaţiile locatarului
    Art. 14. - Locatarul se obligã:
    a) sã foloseascã bunul închiriat conform destinaţiei care rezultã din contract;
    b) sã comunice, cu cel puţin 30 de zile înainte, data eliberãrii spaţiului închiriat şi sã îl restituie, pe bazã de proces-verbal, în stare de folosinţã, ţinându-se seama de starea în care a fost preluat;
    c) sã nu înstrãineze, subînchirieze sau sã nu dea în folosinţa altor persoane spaţiul închiriat;
    d) sã elibereze spaţiul închiriat în termen de 30 de zile de la data notificãrii eliberãrii de cãtre unitatea de administrare, atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun acest lucru;
    e) sã actualizeze trimestrial, în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţionalã a României, depozitul constituit pentru buna desfãşurare a contractului;
    f) sã execute la timp şi în bune condiţii lucrãrile de întreţinere şi reparaţii la spaţiile şi instalaţiile din folosinţa exclusivã. [Acestea se pot detalia dupã cum urmeazã:
    - la construcţii se vor executa reparaţii, înlocuiri, refaceri, dupã caz, la zugrãveli şi vopsitorii interioare şi exterioare, inclusiv tencuieli; învelitori; jgheaburi; burlane; tâmplãrie interioarã şi exterioarã; pardoseli şi placaje; sobe şi coşuri; pavaje; transformãri impuse de activitatea specificã locatarului;
    - la instalaţiile de încãlzire se vor executa înlocuiri şi întreţineri la radiatoare şi conductele de legãturã, mai puţin la coloane; curãţarea şi repararea sau înlocuirea grãtarelor şi a elementelor la cazane, a arzãtoarelor sau a injectoarelor; curãţarea rezervoarelor de combustibili; rebobinarea motoarelor electrice;
    - la instalaţiile sanitare se vor executa reparaţii sau înlocuiri ale robinetelor, conductelor de alimentare şi tuburilor de scurgere, obiectelor sanitare;
    - la instalaţiile electrice se vor executa revizii, reparaţii sau înlocuiri ale pãrţilor componente ale instalaţiei, inclusiv tablouri electrice;
    - repararea sau înlocuirea instalaţiilor speciale (frigorifice, de iluminat exterior, ventilaţie, ascensor etc.);
    - curãţarea jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curţilor, platformelor de gunoi sau desfundarea canalelor pentru evacuarea apelor menajere.]
    Art. 15. - Costul lucrãrilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor de folosinţã comunã se suportã de locatar în cotã-parte cu unitatea de administrare, proporţional cu suprafaţa totalã închiriatã.
    Art. 16. - Nicio modificare în structura interioarã a suprafeţei locative nu se poate efectua fãrã acordul unitãţii de administrare.
    VIII. Alte obligaţii
    Art. 17. - Plata contravalorii utilitãţilor consumate, aferente spaţiilor închiriate, este în sarcina locatarului.
    IX. Rãspunderea contractualã
    Art. 18. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor contractuale pãrţile datoreazã despãgubiri.
    Art. 19. - Forţa majorã exonereazã pãrţile de rãspundere.
    X. Litigii
    Art. 20. - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competenţa instanţei judecãtoreşti de drept comun sau a instanţei de arbitraj de pe raza teritorialã a locatorului.
    XI. Clauze speciale
    Art. 21. - (În raport cu natura şi specificul obiectului de activitate desfãşurat de locator sau locatar)
    ..............................................................................................................
    Prezentul contract se încheie în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.
    Anexa face parte integrantã din contract şi se încheie în acelaşi numãr de exemplare.

    Data .................

        Locator, Locatar,
      ............. .............


    ANEXA 12
    ----------
la normele metodologice
------------------------


                                     ANUNŢ

    ........................................... organizeazã licitaţie publicã
          (unitatea de administrare)
  cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a ................
  ..........................................................................,
 (un imobil, un pavilion, .... încãperi cu o suprafaţã utilã de .... dintr-un
                            pavilion)
  situat în ................................................................,
                        (localitatea, adresa, strada, numãrul)
  în scopul desfãşurãrii activitãţii de .....................................
    Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unitãţii din ............
  ..........................................................................,
               (localitatea, adresa, strada, numãrul)
  de unde, în perioada ..............., ora ........., pot solicita în scris
  fişa de date a achiziţiei, care se obţine contra sumei de ........ lei.                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016