Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 26 martie 2010  privind autorizarea plajelor în scop turistic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 26 martie 2010 privind autorizarea plajelor în scop turistic

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 236 din 14 aprilie 2010
    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează criteriile de autorizare a plajelor utilizate în scop turistic şi modul de acordare şi retragere a autorizaţiei turistice pentru plajă.

    ART. 2
    Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat un contract de închiriere cu Administraţia Naţională "Apele Române", în condiţiile legii, denumiţi în continuare utilizatori de plajă, şi care deţin autorizaţie turistică pentru sectoarele/subsectoarele de plajă pentru care au încheiat contractul de închiriere.

    ART. 3
    Sectoarele/subsectoarele de plajă se autorizează potrivit criteriilor obligatorii şi facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic, prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 4
    Utilizatorii de plajă au obligaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de plaje care au încheiat un contract de închiriere cu Administraţia Naţională "Apele Române", în condiţiile legii.

    ART. 6
    Utilizatorul de plajă va solicita autorizaţia turistică pentru plajă cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii activităţii.

    ART. 7
    (1) Autorizaţia turistică pentru plajă se emite de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
    (2) Autorizaţia turistică se eliberează anual şi este valabilă pentru perioada sezonului turistic estival din anul respectiv.
    (3) Macheta autorizaţiei turistice pentru plajă este prevăzută în anexa nr. 1.


    II. Documentaţia necesară pentru eliberarea autorizaţiei turistice pentru plajă
    ART. 8
    În vederea obţinerii autorizaţiei turistice pentru plajă, utilizatorii de plajă vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:
    a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sectorul/subsectorul de plajă utilizat în scop turistic;
    c) copie de pe contractul de închiriere încheiat cu Administraţia Naţională "Apele Române";
    d) fişa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.    III. Eliberarea autorizaţiei turistice pentru plajă
    ART. 9
    Documentaţia completă de autorizare turistică se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia generală control şi autorizare pentru turism, denumită în continuare D.G.C.A.T.

    ART. 10
    (1) Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor obligatorii şi facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - D.G.C.A.T., în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii utilizatorului de plajă, în prezenţa reprezentantului legal al acestuia.
    (2) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (1) se consemnează în nota de autorizare turistică pentru plajă, întocmită în 3 exemplare, din care un exemplar se predă reprezentantului legal al utilizatorului de plajă.
    (3) Sectorul/subsectorul de plajă care la data verificării nu îndeplineşte criteriile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 nu se autorizează şi, în consecinţă, utilizatorul de plajă nu poate desfăşura activitate turistică. Motivaţia neautorizării se consemnează în nota de autorizare turistică pentru plajă.

    ART. 11
    (1) Eliberarea autorizaţiei turistice se face în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete.
    (2) În cazul neautorizării, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin D.G.C.A.T., notifică, în termen de 48 de ore, Administraţia Naţională "Apele Române" cu privire la acest aspect.

    ART. 12
    În situaţia în care plaja trece în exploatarea altui utilizator de plajă, acesta are obligaţia să solicite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - D.G.C.A.T. eliberarea unei noi autorizaţii turistice pentru plajă, pe baza documentaţiei întocmite în conformitate cu prevederile art. 8.

    ART. 13
    Procedura de autorizare a plajelor în scop turistic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.

    ART. 14
    Pentru operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau Spaţiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin D.G.C.A.T., va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009.


    IV. Retragerea autorizaţiei turistice pentru plajă
    ART. 15
    (1) Autorizaţia turistică pentru plajă se retrage de către personalul cu atribuţii de control al D.G.C.A.T. din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în următoarele situaţii:
    a) nerespectarea prevederilor art. 18 şi 19;
    b) utilizatorul de plajă a săvârşit pe perioada unui sezon turistic estival 3 contravenţii dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), d), f), h), i), l), m), n) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare;
    c) contractul de închiriere dintre operatorul de plajă şi Administraţia Naţională "Apele Române" este reziliat.

    (2) În cazul în care autorizaţia turistică pentru plajă a fost retrasă în condiţiile alin. (1) lit. a), utilizatorul de plajă poate solicita în scris D.G.C.A.T. restituirea acesteia, dacă deficienţele care au determinat retragerea au fost remediate. Restituirea autorizaţiei se face după verificarea sectorului/subsectorului de plajă în cauză şi se consemnează într-o notă de constatare întocmită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul D.G.C.A.T.
    (3) În situaţia în care autorizaţia turistică pentru plajă a fost retrasă în condiţiile alin. (1) lit. b) sau la a treia retragere a autorizaţiei turistice pentru plajă în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), utilizatorul de plajă nu are dreptul să solicite restituirea acesteia până la sfârşitul sezonului turistic estival. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin D.G.C.A.T., notifică, în termen de 48 de ore, Administraţia Naţională "Apele Române" cu privire la retragerea autorizaţiei turistice pentru plajă a utilizatorului de plajă în cauză.

    ART. 16
    În perioada în care utilizatorul de plajă nu deţine autorizaţie turistică sau autorizaţia turistică îi este retrasă în condiţiile prevăzute la art. 15, acesta nu are dreptul să desfăşoare activităţi turistice şi să încaseze venituri din exploatarea şi utilizarea plajei.


    V. Alte dispoziţii
    ART. 17
    Personalul cu atribuţii de control al D.G.C.A.T. din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului verifică periodic, pe întregul sezon turistic estival, respectarea criteriilor obligatorii şi facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic, precum şi a obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare.

    ART. 18
    Suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea şezlongurilor şi umbrelelor în suport fix va fi de maximum 70% din suprafaţa totală închiriată, diferenţa reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spaţiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.

    ART. 19
    Zona destinată plajei pe nisip va fi stabilită în aşa fel încât să nu se suprapună cu zona destinată amplasării şezlongurilor şi va fi încadrată astfel: o latură va reprezenta limita dinspre uscat a plajei, o latură va reprezenta limita dinspre apă a plajei, iar celelalte două laturi vor fi reprezentate de linii imaginare perpendiculare pe limita dinspre apă.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA NR. 1
    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 2
    la normele metodologice
    Cerere de eliberare a autorizaţiei turistice pentru plajă
    - model -
    Către: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI - DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE PENTRU TURISM
    Subsemnatul, ......................., în calitate de reprezentant legal al ..........(denumirea utilizatorului de plajă),..... cu sediul social în localitatea ............, str. .............. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., judeţul .........., telefon ............., având obiectul de activitate încadrat în clasa CAEN/....../....../....,
    solicit eliberarea autorizaţiei turistice pentru plajă pentru sectorul/subsectorul: .....(denumirea),...... în suprafaţă de ........... mp, situat în ....................................... .
    Anexăm documentaţia de autorizare întocmită potrivit art. 8 din Normele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010.
    Data ............... Semnătura .................
    Ştampila
    ANEXA NR. 3
    la normele metodologice
    Fişa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat
    Denumirea utilizatorului de plajă: ....................................
    Denumirea sectorului/subsectorului: ...................................
    Suprafaţa: ............. mp
    Situat în .............................................
    Limită N ......................... Limită S .........................
    Utilităţi existente
    - energie electrică .................;
    – apă ...............................;
    – canalizare ....................... .

    Dotări plajă: ..........................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    Data .............. Semnătura utilizatorului de plajă .........
    Ştampila
    ANEXA NR. 4
    la normele metodologice
    Criterii obligatorii şi facultative privind utilizarea
    plajelor în scop turistic
    I. Criterii obligatorii

    ┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Criterii │ Specificaţie │
    │crt.│ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ 1. │Calităţi naturale ale plajei │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ a) │Calitatea nisipului │Nisipul să nu conţină corpuri periculoase. │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ b) │Zona de îmbăiere │Să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte │
    │ │ │corpuri plutitoare, cu excepţia balizajelor.│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ c) │Calitatea plajei submerse │Să nu prezinte corpuri submerse nenaturale. │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ 2. │Suprafaţa minimă de plajă asigurată │ │
    │ │pentru o persoană*1) │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ a) │în zona şezlongurilor │5 m\'fd │
    │ │ ├────────────────────────────────────────────┤
    │ │ │6 m\'fd pentru utilizatorii de plajă care deţin│
    │ │ │structuri de primire turistice cu funcţiuni │
    │ │ │de cazare clasificate la categoriile 4 │
    │ │ │şi 5 stele │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ b) │în zona de plajă pe nisip │3,25 m\'fd │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ 3. │Dotarea plajei │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ a) │Echipare sanitară │Conform normativelor sanitare în vigoare │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ b) │Cabine pentru schimbat vestimentaţia │1/100 │
    │ │(cabină/nr. de persoane) │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ c) │Sistem de semnalizare a condiţiilor de │Potrivit reglementărilor legale în vigoare │
    │ │îmbăiere │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ d) │Pubele cu capac pentru colectarea │1/250 m\'fd │
    │ │deşeurilor (100-150 l) │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ e) │Panouri cu instrucţiuni de utilizare a │Potrivit reglementărilor legale în vigoare │
    │ │plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere, │ │
    │ │amplasate astfel încât să poată fi │ │
    │ │observate cu uşurinţă de către turişti │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ 4. │Alte criterii │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ a) │Marcarea zonei de îmbăiere şi a celei │Potrivit reglementărilor legale în vigoare │
    │ │de interdicţie a îmbăierii │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │ b) │Şezlonguri dotate cu prosoape, salteluţe│Pentru utilizatorii de plajă care deţin │
    │ │şi umbrele în suport fix*2), *3) │structuri de primire turistice cu funcţiuni │
    │ │ │de cazare clasificate la categoriile 4 şi │
    │ │ │5 stele │
    └────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


    ---------
      *1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, altele decât şezlonguri şi umbrele.
      *2) Pe sectorul/subsectorul de plajă închiriat, toate şezlongurile vor fi identice ca formă şi culoare, iar umbrelele vor fi identice din punctul de vedere al culorilor.
      *3) În condiţiile specificate la art. 18 şi 19 din normele metodologice.
      II. Criterii facultative

    ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Criterii facultative şi specificaţii │
    │crt.│ │
    ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1. │Centru de închiriere a dotărilor pentru plajă*1) (umbrele, şezlonguri, │
    │ │salteluţe, saltele pneumatice, prosoape), construcţie uşoară demontabilă,│
    │ │provizorie, cu suprafaţa maximă de 9 m\'fd, amplasată la limita dinspre │
    │ │uscat a plajei │
    ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 2. │Şezlonguri şi umbrele în suport fix, amplasate la minimum 5 m de limita │
    │ │dinspre apă a ţărmului*2) │
    ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 3. │Alte construcţii şi instalaţii demontabile, realizate numai cu ocazia │
    │ │unor evenimente culturale sau sportive │
    ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 4. │Dotări de agrement pentru copii │
    └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    --------
      *1) Pe sectorul/subsectorul de plajă închiriat, toate şezlongurile vor fi identice ca formă şi culoare, iar umbrelele vor fi identice din punctul de vedere al culorilor.
      *2) În condiţiile specificate la art. 18 şi 19 din normele metodologice.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016