Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2022  de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2022 de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1136 bis din 25 noiembrie 2022
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 2.155/20.917/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1136 din 25 noiembrie 2022.
──────────
                                   NORME METODOLOGICE
                      privind acordarea unui sprijin financiar cu
      destinaţie specială prin intermediul Programului social de interes naţional
    de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
        Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurii privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor şi persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

    ART. 2
        În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) Organizator - Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, denumit în continuare MFTES;
    b) Beneficiar - Cuplurile şi femeile infertile, cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.
    c) Cerere de înscriere - cerere pentru includerea în Program;
    d) Declaraţie pe propria răspundere - expunere scrisă prin care solicitantul îşi asumă, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, referitoare la falsul în declaraţii, că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete;
    e) Copie conformă cu originalul - copie simplă pe care apare menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această copie să fie legalizată la notar;
    f) Plan de tratament - program medical personalizat care cuprinde o serie de proceduri menite să ducă la tratarea eficientă a infertilităţii;
    g) Sprijin financiar - o formă de sprijin cu destinaţie specială, respectiv de susţinere a creşterii natalităţii în România, ce se constituie în venit neimpozabil, în înţelesul art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Cerere de plată - document în baza căruia se realizează deschiderea de credite bugetare şi acordarea sprijinului financiar;
    i) Contract de acordare a voucherelor - contract încheiat între MFTES şi beneficiarul sprijinului financiar acordat prin intermediul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii;
    j) Contract de prestări servicii - contract încheiat între MFTES şi un operator economic - emitent de vouchere încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Contract unităţi partenere- contract încheiat între operatorul economic - emitent de vouchere şi farmaciile/unităţile sanitare care aplică la program;
    l) Unităţi partenere - farmaciile şi unităţile sanitare acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive şi bancă celule reproductive, care aplică la program.


    ART. 3
        Principiile care stau la baza acordării sprijinului financiar sunt:
    a) Transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea sprijinului financiar;
    b) Excluderea dublei participări - acelaşi cuplu sau persoană, care solicită sprijinul financiar, nu poate beneficia în acelaşi an, de mai multe programe care au acelaşi scop, finanţate din fonduri publice, derulate la nivel local sau central (poate aplica fie la programul derulat de MFTES, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, fie la un alt program de aceeaşi natură).


    CAP. II
    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
    ART. 4
        Beneficiarii programului sunt cuplurile şi femeile infertile, care au fost diagnosticate cu o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.

    ART. 5
    (1) Cuantumul sprijinului financiar este de maximum 15.000 lei/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare efectuării procedurilor.
    (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) şi acordat conform art. 62 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie venit în sensul actului normativ anterior menţionat, nu este impozabil şi nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare şi Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Un beneficiar poate aplica şi poate obţine sprijinul financiar cu destinaţie specială de maximum trei ori pe an pe toată perioada desfăşurării programului.
    (4) Sprijinul financiar se acordă sub forma a două vouchere: un voucher medicamente şi un voucher proceduri medicale, ambele pe suport hârtie.
    (5) Valabilitatea voucherelor este de maximum 12 luni de la data emiterii.
    (6) Voucherul medicamente este în valoare de 5.000 lei şi este aferent tratamentului medicamentos.
    (7) Voucherul proceduri medicale este în valoare de 10.000 lei şi este utilizat pentru procedurile medicale specifice.
    (8) Cele două vouchere sunt acordate simultan iar decontarea lor se efectuează în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 29 din prezentele norme metodologice.
    (9) Condiţiile cumulative pentru acordarea sprijinul financiar sunt:
    a) cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriţi sau nu)/femeia infertilă să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul în România;
    b) cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriţi sau nu)/femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
    c) procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfăşoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfăşoare acest tip de activităţi;
    d) vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 şi 45 ani.


    CAP. III
    PERIOADA DE DESFĂŞURARE ŞI PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR
    ART. 6
    (1) Începând cu luna decembrie 2022, se acordă sprijinul financiar pentru maximum 2.500 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate pentru reproducerea asistată medical.
    (2) Începând cu 1 ianuarie 2023, se acordă sprijinul financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate pentru reproducerea asistată medical.

    ART. 7
        Acordarea sprijinului financiar se realizează în baza criteriului "primul venit - primul servit" beneficiarului eligibil, conform art. 5 alin. (9), în limita fondurilor disponibile, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul MFTES.

    ART. 8
    (1) Solicitanţii trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.
    (2) În cazul solicitanţilor care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceştia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secţiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.
    (3) Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate şi semnate (unde este cazul) şi certificate "Conform cu originalul", după care trebuie scanate şi trimise pe adresa de e-mail prevăzută la alin. (1). Dimensiunea totală a documentelor scanate transmise pe e-mail nu trebuie să depăşească 25 MB.
    (4) Cererea de înscriere*) - Anexa 1, trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:
        *) Cererea de înscriere, Declaraţia pe propria răspundere, modelul de adeverinţă medicală şi acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul www.mfamilie.gov.ro, din secţiunea dedicată Programului.
    a) Copii ale actelor de identitate ale solicitanţilor;
    b) Declaraţie pe propria răspundere - Anexa 1a;
    c) Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV**), eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului - Anexa 1b;
        **) FIV - fertilizarea în vitro.

    d) Adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
    e) Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa 1c.


    ART. 9
    (1) Dosarele prevăzute la art. 8 se înregistrează în ordinea primirii într-un registru destinat programului, în care se realizează evidenţa dosarelor, registru ce este întocmit, completat şi arhivat de MFTES.
    (2) După trimiterea documentelor, solicitanţii primesc pe adresa de e-mail, telefonic sau prin corespondenţă, cu confirmare de primire, numărul de înregistrare al dosarului.

    ART. 10
    (1) Analiza dosarelor şi aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează de MFTES conform prevederilor art. 30.
    (2) Dacă în urma analizei se constată faptul că dosarul este incomplet, solicitantul are obligaţia de a trimite completările în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea acestuia de către MFTES.
    (3) MFTES analizează eligibilitatea dosarelor în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete.

    ART. 11
     În situaţia în care solicitarea corespunde criteriilor de eligibilitate impuse prin prezentele norme metodologice, se comunică rezultatul analizei dosarului şi se transmite solicitantului Contractul de acordare a voucherelor aferente programului - Anexa 2, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare, întocmit de comisia prevăzută la art. 30.

    ART. 12
    (1) Încheierea contractului de acordare a voucherelor aferent programului se efectuează prin transmiterea acestuia, online, semnat de către beneficiar, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a iniţia procedura de fertilizare in vitro într-un termen de maximum 6 luni de la data primirii voucherului. Acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea prealabilă a MFTES şi numai în cazurile justificate temeinic prin documente medicale eliberate de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.
    (3) Beneficiarul are obligaţia utilizării voucherului medicamente şi voucherului proceduri medicale exclusiv la unităţile sanitare respectiv farmaciile partenere în program, fiind interzisă schimbarea unităţii sanitare partenere, alta decât cea pentru care s-a optat la înscrierea în Program.
    (4) În cazul farmaciilor, beneficiarul nu poate schimba pe parcurs unitatea farmaceutică la care s-a adresat iniţial în vederea eliberării tratamentului medicamentos.

    ART. 13
        Prelucrarea cererii în scopul acordării sprijinului financiar se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

    ART. 14
    (1) Organizatorul afişează pe site-ul www.mfamilie.gov.ro, în secţiunea dedicată Programului, Lista cu unităţile sanitare, publice şi private acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive şi bancă celule reproductive, precum şi Farmaciile partenere.
    (2) Cuplurile şi femeile infertile care solicită sprijinul acordat prin intermediul Programului pot efectua tratamentele numai la unităţile sanitare publice şi/sau private acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive şi bancă celule reproductive, partenere în program. Tratamentul medicamentos se poate achiziţiona numai de la farmaciile partenere în program.
    (3) Indicaţia FIV necesară depunerii dosarului se obţine de la o unitate sanitară parteneră în program.

    ART. 15
    (1) După aprobarea intrării în program şi încheierea contractului cu beneficiarul, voucherele prevăzute la art. 5 alin. (6)-(7) sunt transmise prin corespondenţă beneficiarului la adresa de domiciliu/reşedinţă menţionată în cererea de înscriere, cu confirmare de primire.
    (2) În situaţia în care costul tratamentului prescris de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, depăşeşte valoarea voucherelor, beneficiarul suportă diferenţa de cost.
    (3) În situaţia în care costul tratamentului prescris de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, este mai mic decât valoarea voucherelor, beneficiarul nu primeşte rest în bani.

    ART. 16
        Activităţile decontate conform indicaţiei medicul specialist în obstetrică- ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, sunt următoarele:
    1. prelevarea ovocitelor proprii prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;
    2. procesarea spermei;
    3. inseminarea ovocitelor (proprii sau donate în condiţiile legii) pentru fertilizare spontană;
    4. cultivarea embrionilor 72 de ore sau 120 ore în funcţie de procedura agreată de clinică;
    5. transferul embrionar;
    6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
    6.1. efectuarea testului seric Beta HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
    6.2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3, dacă testul Beta HCG este negativ;
    6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3, dacă testul Beta HCG este pozitiv;
    6.4. Tratamentul medicamentos conform recomandării medicului specialist în obstetrică- ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, este următorul:
    6.4.1. Medicamente de stimulare: folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, alfa- corifollitropina, menotropin, lutropina alfa şi combinaţii ale acestora, care se constituie ca şi Denumire Comuna Internaţională de sine stătătoare, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
    6.4.2. Medicamente de inhibiţie: triptorelinum, cetrorelix, ganirelix;
    6.4.3. Medicamente de declanşare: gonadotrofina corionică umană, gonadotropina corionică alfa, triptorelinum;
    6.4.4. Medicamente de susţinere: progesteron micronizat natural, progesteron formă injectabilă, preparate care conţin estrogen (estradiol) oral sau transdermic;
    ART. 17
    (1) În situaţia în care parcurgerea etapelor din cadrul proiectului se materializează cu o sarcină finalizată cu succes, beneficiara transmite către MFTES o copie a certificatului de naştere al copilului, în termen de 30 zile de la naşterea acestuia, sub obligaţia asumată de MFTES de a nu divulga informaţiile cu caracter personal care reies din certificat.
    (2) Unităţile sanitare partenere programului au obligaţia de a furniza, la solicitarea MFTES, prin intermediul operatorului economic - emitent de vouchere, date statistice referitoare la: numărul total de naşteri, numărul total de copii născuţi, sarcini în evoluţie peste 6 săptămâni, sarcini biochimice, proceduri medicale în curs, precum şi alte informaţii statistice.

    CAP. IV
    IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
    ART. 18
    (1) În vederea implementării Programului, MFTES iniţiază achiziţia de vouchere, în baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Achiziţia se finalizează prin încheierea unui contract de prestări servicii -Anexa 3- cu un operator economic - emitent de vouchere privind selecţia farmaciilor/unităţilor sanitare partenere şi contractarea acestora în vederea eliberării tratamentului medicamentos şi efectuarea procedurilor medicale, emiterea şi distribuirea voucherelor precum şi centralizarea tuturor situaţiilor şi documentelor justificative primite de la farmacii şi unităţile sanitare partenere în vederea decontării sprijinului financiar acordat de MFTES.

    ART. 19
    (1) Operatorul economic - emitent de vouchere, în baza contractului încheiat cu MFTES, are obligaţia de a se asigura că unităţile sanitare publice sau private acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive şi bancă celule reproductive, precum şi farmaciile partenere în program îndeplinesc criteriile solicitate prevăzute de art. 20 şi art. 23 din prezentele norme metodologice.

    ART. 20
        Operatorul economic are obligaţia să emită voucherul medicamente, în termen de 10 zile, cu elemente de securizare specifice, numai după ce a verificat că farmaciile au depus următoarele documente:

    (1) Autorizaţia de funcţionare, în condiţiile legii;

    (2) Dovada comercializării în ultimul an fiscal a următoarelor medicamente:
    a) Medicamente de stimulare: folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, alfa- corifollitropina, menotropin, lutropina alfa şi combinaţii ale acestora, care se constituie ca şi Denumire Comună Internaţională de sine stătătoare, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
    b) Medicamente de inhibiţie: triptorelinum, cetrorelix, ganirelix;
    c) Medicamente de declanşare: gonadotrofina corionică umană, gonadotropina corionică alfa, triptorelinum;
    d) Medicamente de susţinere: progesteron micronizat natural, progesteron formă injectabilă, preparate care conţin estrogen (estradiol) oral sau transdermic.    ART. 21
    (1) Operatorul economic - emitent de vouchere are obligaţia să verifice că farmaciile partenere comercializează medicamentele prevăzute la art. 20 în concordanţă cu Catalogul public naţional al preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman eliberate cu prescripţie medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Preţurile medicamentelor sunt calculate ca fiind cel mult media aritmetică a preţurilor practicate de către farmacii în ultimele 6 luni, anterior participării în prezentul Program.

    ART. 22
    (1) După analiza documentelor depuse, se stabilesc farmaciile care devin partenere în program. Operatorul economic emitent de vouchere are obligaţia de a notifica în scris farmaciile privind includerea în cadrul programului.
    (2) Operatorul economic emitent de vouchere are obligaţia de a transmite MFTES lista farmaciilor partenere în program.
    (3) Lista farmaciilor partenere în program se afişează pe site-ul MFTES, pe site-ul operatorului-emitent de vouchere, precum şi pe site-urile farmaciilor, putând fi actualizată ori de câte ori o nouă farmacie devine parteneră a programului.

    ART. 23
    (1) Operatorul economic are obligaţia să emită voucherul proceduri medicale în termen de 10 zile, cu elemente de securizare specifice, numai după ce a verificat că unităţile sanitare publice sau private acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant pentru transplant de celule reproductive şi bancă de celule reproductive au depus următoarele documente:
    a) Acreditarea valabilă pentru activitatea de bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant celule reproductive emisă în condiţiile legii;
    b) Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în Program, cu obligaţia de a o reînnoi pe toată perioada derulării Programului;
    c) Dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru Asigurări Sociale de Sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale;
    d) Documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în cadrul unităţii sanitare;

    (2) Pe toată durata derulării programului, personalul medico-sanitar din cadrul unităţii sanitare trebuie să deţină documente care certifică exercitarea profesiei, conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
    a) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
    b) Certificat de competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical, pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;
    c) Certificat de competenţă în domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeană - pentru embriologi, acreditată internaţional;
    d) Autorizaţia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;
    e) Certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru personalul mediu sanitar;

    (3) Operatorul economic - emitent de vouchere stabileşte, după analiza documentelor depuse, unităţile sanitare care devin partenere, având obligaţia să notifice în scris unităţile sanitare privind includerea în cadrul Programului.
    (4) Lista unităţilor sanitare partenere în Program se afişează pe site-ul MFTES, pe site-ul operatorului economic - emitent de vouchere, precum şi pe site-urile unităţilor sanitare, putând fi actualizată ori de câte ori o nouă unitate sanitară devine parteneră a programului.
    (5) Unităţile sanitare incluse în lista unităţilor partenere au obligaţia afişării la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro şi embriotransfer, precum şi pe pagina web proprie, a următoarelor informaţii:
    a) lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii în cadrul Programului;
    b) listele de preţuri/tarifele legale pentru fiecare procedură în parte.


    ART. 24
        Preţurile procedurilor medicale sunt calculate ca fiind cel mult media aritmetică a preţurilor ultimelor 6 luni, preţuri practicate de către unităţile sanitare selectate, anterior afilierii în prezentul Program.

    ART. 25
        Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialiştilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătăţirii ratei de succes sau prevenirii unor complicaţii, se suportă de către beneficiari, la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil.

    ART. 26
    (1) Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) investigaţii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară, conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecţiuni ce pot afecta evoluţia tratamentului sau sarcinii);
    b) diagnostic genetic al embrionilor;
    c) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
    d) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;
    e) anestezia generală intravenoasă la prelevarea ovocitelor;
    f) procedura ICSI (Intracelular sperm injection);
    g) prelevarea ovocitelor donate.

    (2) Serviciile medicale prevăzute la art. 26 alin. (1), recomandate de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, sunt suportate din bugetul propriu al beneficiarului solicitant.

    ART. 27
        În situaţia în care costul pentru intervenţia medicală specifică, respectiv: puncţia ovariană (inclusiv anestezia) şi/sau embriotransferul este mai mare decât valoarea voucherului proceduri medicale, beneficiarul suportă diferenţa de cost.

    ART. 28
        Pentru Etapa 1, referitoare la cheltuielile tratamentului medicamentos pentru stimulare ovariană, pentru care se acordă un voucher pe suport de hârtie în valoare de 5.000 lei, denumit voucher medicamente, fluxul pentru decontare este următorul:

    (1) Beneficiarul se adresează medicului specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, care, în baza unei consultaţii de specialitate, recomandă tratamentul medicamentos, în baza prescripţiei medicale.

    (2) Beneficiarul se adresează uneia dintre farmaciile partenere în program, prezentând: voucherul medicamente, carte de identitate, formularul de prescripţie medicală eliberat de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.

    (3) Beneficiarul nu poate schimba farmacia la care s-a adresat iniţial în vederea eliberării tratamentului medicamentos.

    (4) Farmacia eliberează numai medicaţia prescrisă de medicul specialist în obstetrică- ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.

    (5) Beneficiarul are obligaţia de a semna olograf în rubrica special dedicată din formularul de prescripţie medicală.

    (6) Farmacia transmite operatorului economic - emitent de vouchere până la data de 5 ale lunii în curs pentru luna precedentă, formularul de decont al tratamentului medicamentos eliberat, o copie a facturii, a formularului de prescripţie medicală semnat de beneficiară şi o copie C.I. a acesteia.

    (7) În cazul în care farmaciile partenere nu transmit documentele menţionate la alin. (6) în maximum 5 zile calendaristice de la data de expirare a valabilităţii voucherelor, aceştia vor pierde dreptul la decontarea voucherelor medicamente.

    (8) Până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, operatorul economic - emitentul de voucher transmite către MFTES un centralizator asumat cu toate documentele justificative pe grupe de produse/medicamente, factura emisă de acesta în e-factură împreună cu decontul/beneficiar detaliat.

    (9) În situaţia în care, în Etapa 1, voucherul medicamente nu a fost decontat integral în cursul exerciţiului financiar bugetar al anului în care a fost emis voucherul, sumele rămase necheltuite se pot folosi până la data expirării acestuia, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie

    (10) MFTES verifică realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor privind decontul pentru fiecare beneficiar, acordă "bun de plată" şi viza CFPP pe baza procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit de direcţia de specialitate a MFTES.

    (11) MFTES întocmeşte cererea de plată în vederea solicitării sumelor aprobate de ordonatorul de credite, care stă la baza acordării sprijinului financiar.

    (12) Ulterior, operatorul economic - emitentul de voucher este notificat de către MFTES cu privire la suma certă de plată.


    ART. 29
        Pentru Etapa 2, referitoare la cuantumul cheltuielilor pentru intervenţia medicală specifică pentru care se acordă un voucher pe suport de hârtie în valoare de 10.000 lei, denumit voucher proceduri medicale, fluxul pentru decontare este următorul:

    (1) Beneficiarul se adresează unităţii sanitare partenere pentru care a optat, prezentând voucherul proceduri medicale şi cartea de identitate.

    (2) Unitatea sanitară parteneră în program cu care operatorul economic-emitentul de voucher are contract, înaintează lunar până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, factura însoţită de centralizatorul asumat pe grupe de proceduri medicale, împreună cu decontul/beneficiar detaliat.

    (3) În cazul în care unităţile sanitare partenere nu transmit documentele menţionate la alin. (2) în maximum 5 zile calendaristice de la data de expirare a valabilităţii voucherelor, aceştia pierd dreptul la decontarea voucherelor medicamente.

    (4) Până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, operatorul economic - emitentul de voucher transmite către MFTES un centralizator asumat al documentelor justificative, potrivit modelului prevăzut în Anexa 4 şi factura emisă de acesta în e-factură.

    (5) În situaţia în care, în Etapa 2, voucherul proceduri medicale nu a fost decontat integral în cursul exerciţiului financiar bugetar al anului în care a fost emis voucherul, sumele rămase necheltuite se pot folosi până la data de expirare a acestuia, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, aprobate cu această destinaţie.

    (6) MFTES verifică realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar, acordă "bun de plată" şi viza CFPP pe baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit de direcţia de specialitate a MFTES.

    (7) MFTES întocmeşte cererea de plată în vederea solicitării sumelor aprobate de ordonatorul de credite, care stă la baza acordării sprijinului financiar.

    (8) Ulterior operatorul economic - emitentul de voucher este notificat de către MFTES cu privire la suma certă de plată.

    (9) Unitatea medicală poate factura şi încasa doar procedurile medicale realizate conform prezentelor norme metodologice.


    ART. 30
    (1) Pentru evaluarea eligibilităţii solicitărilor, prin ordin al ordonatorului de credite, se constituie o comisie de evaluare, care se întruneşte săptămânal şi verifică documentele transmise de solicitanţi.
    (2) Pe baza analizei solicitărilor, comisia prevăzută la alin. (1) întocmeşte un raport al dosarelor eligibile şi neeligibile (după caz), pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite.
    (3) Rezultatul privind aprobarea sau respingerea dosarului, se comunică de către comisia de evaluare solicitantului, prin modalităţile de comunicare specificate în cerere de către solicitant.
    (4) Solicitanţii respinşi pot contesta rezultatul primit. Contestaţiile pot fi depuse online, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului de respingere, pe adresa de e-mail a Programului prevăzută la art. 8 alin. (1).
    (5) În vederea soluţionării contestaţiilor, prin ordin al ordonatorului de credite, se constituie o comisie de soluţionare a acestora.
    (6) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 10 zile lucrătoare.
    (7) Raportul comisiei de contestaţie se supune aprobării ordonatorului de credite, iar rezultatul final este comunicat solicitantului de către comisia prevăzută la alin. (1).

    ART. 31
    (1) După aprobarea dosarelor, MFTES transmite operatorului economic - emitentul de vouchere, săptămânal, un centralizator al solicitărilor acceptate, înregistrate în luna precedentă, în format electronic.
    (2) În termen de maximum 10 zile de la transmiterea centralizatorului de către MFTES, operatorul economic - emitentul de vouchere are responsabilitatea de a emite voucherele.

    ART. 32
        La întocmirea deconturilor justificative se au în vedere următoarele:
    a) toate documentele justificative, prezentate în copii, trebuie asumate prin certificare "conform cu originalul" de către operatorul economic;
    b) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături.


    ART. 33
    (1) Recepţia serviciilor se realizează de către comisia de recepţie constituită în cadrul MFTES, în baza art. 52 alin. (5) din Legea 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele: document justificativ, centralizator formular de decont, formular de reconciliere (unde este cazul).
    (2) În cazul cheltuielilor pentru tratamentul medicamentos, documentele justificative în baza cărora se realizează recepţia sunt: formularul de decont către operatorul economic - emitent de vouchere, o copie a facturii, o copie a formularului de prescripţie medicală semnat de beneficiară şi o copie C.I. a acesteia.
    (3) În cazul cheltuielilor pentru intervenţia medicală specifică, documentele justificative în baza cărora se realizează recepţia sunt: factura însoţită de centralizatorul asumat pe grupe de proceduri medicale, împreună cu decontul/beneficiar detaliat.

    ART. 34
    (1) Retragerea din Program se poate face la solicitarea beneficiarului numai din motive justificate, probate cu documente medicale emise de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, care să ateste cauze de incompatibilitate a procedurilor medicale cu persoana în cauză - Anexa 5a.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a transmite cererea de retragere către MFTES, cu restituirea voucherelor aferente şi a costurilor de emitere a acestora.

    ART. 35
    (1) Retragerea din Program din motive personale, care nu au un fundament medical, se poate face prin transmiterea către MFTES a cererii de retragere din cadrul programului - Anexa 5b.
    (2) Retragerea din program se poate efectua numai în condiţiile restituirii voucherelor cu sumele cheltuite până în acel moment, precum şi a dobânzii şi penalităţilor de întârziere, conform art. 174 alin. (5), respectiv al art. 176 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În termen de 3 zile de la comunicarea cererii de retragere din program, MFTES notifică beneficiarul retras din program, cu privire la suma ce trebuie plătită.
    (4) În termen de 10 zile de la primirea notificării, beneficiarul retras din program are obligaţia de a achita suma prevăzută la alin. (3).
    (5) Suma astfel rezultată se constituie ca angajament de plată - Anexa 6.

    ART. 36
    (1) În cazul în care beneficiarul nu iniţiază planul de tratament în termen de 6 luni de la primirea voucherelor (voucher medicamente şi voucher proceduri medicale), acesta are obligaţia de a restitui în 3 zile voucherele nefolosite şi de a achita integral contravaloarea emiterii şi transmiterii acestora precum şi a dobânzii şi penalităţilor de întârziere, conform art. 174 alin. (5), respectiv art. 176 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul dovedeşte că, din motive justificate, probate cu documente medicale, emise de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, nu poate iniţia planul de tratament decât după acest termen.

    CAP. V
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 37
     Contractele prevăzute în Anexa 2 şi în Anexa 3 pot fi modificate pe parcursul executării lor, prin Acte adiţionale, cu respectarea legislaţiei aplicabile în materie.

    ART. 38
        Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022 privind aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.

    ART. 39
        În termen de maximum 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice, se stabilesc prin ordin al ordonatorului de credite componenţa şi atribuţiile comisiilor prevăzute la art. 30 şi la art. 33.

    ANEXA 1

                                  Cerere de înscriere
                        în Programul social de interes naţional
                       de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor
                         singure, pentru creşterea natalităţii
        Subsemnatul(a), .................., cetăţean român, identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ..... nr. .........., eliberată de .............., la data de .........., C.N.P. ..............., domiciliat(ă) în ............./cu reşedinţa ..............., telefon ..............., email ..................,
        Subsemnatul(a), .................., cetăţean român, identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ..... nr. .........., eliberată de .............., la data de .........., C.N.P. ..............., domiciliat(ă) în ............./cu reşedinţa ..............., telefon ..............., email ..................,
        solicit/solicităm includerea în Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.
        Menţionez/menţionăm că îndeplinesc/îndeplinim cumulativ următoarele condiţii:
        [ ] Sunt/suntem domiciliaţi în România;
        [ ] Sunt/suntem cetăţean/cetăţeni român/români;
        [ ] Am vârsta cuprinsă între 20 - 45 ani;
        [ ] Nu am mai beneficiat/nu beneficiez de alt program cu acelaşi scop, finanţat din fonduri publice, derulat în anul în curs, la nivel local sau central;
        [ ] Deţin un document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate/o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, precum şi indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare pentru care optez;
        [ ] Sunt/suntem asigurată/asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

        Anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior:
        [ ] Copie/copii conformă/conforme cu originalul a cărţii/cărţilor de identitate (C.I.);
        [ ] Declaraţie pe propria răspundere că nu am beneficiat sau nu beneficiez de un sprijin financiar aferent unui alt program cu acelaşi scop, finanţat din fonduri publice, derulat în anul în curs la nivel local sau central;
        [ ] Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate/o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, precum şi indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare pentru care optez;
        [ ] Adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate sau orice alt document oficial care să ateste calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
        [ ] Acord individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

        Menţionez că optez pentru clinica ..............................

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Semnătură/Semnături │Data │
└───────────────────────────────┴──────┘


    ANEXA 1a

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul(a) ..............., cetăţean român, identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ...... nr. ..........., eliberată de ............., la data de ............, C.N.P. .................., domiciliat(ă) în ............../cu reşedinţa ..............., în calitate de solicitant pentru includerea în Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal,
        declar pe propria răspundere că nu am mai beneficiat sau nu beneficiez de un sprijin financiar aferent unui alt program cu acelaşi scop, finanţat din fonduri publice, derulat în anul în curs, la nivel local sau central.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Semnătură, │Data │
└──────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 1b

        Unitatea sanitară ....................
                                 DOCUMENT INDICAŢIE FIV
        Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că:
        Doamna .............................., identificată cu CNP ...................
        Şi după caz

        Domnul .............................., identificat cu CNP ...................

        având diagnosticul de .......................................................
        ..........................................

        au indicaţie medicală eliberată de medic ................. să fie inclus/incluşi în Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii
        Suntem de acord să oferim solicitanţilor de mai sus serviciile medicale specializate prevăzute în Normele de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1103/07.09.2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii potrivit diagnosticului .......................
        Data: ..../..../........
        Reprezentant legal, ............................. (nume în clar, semnătura, ştampila unităţii)

    ANEXA 1c

                                    ACORD INDIVIDUAL
                    privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Subsemnatul/Subsemnata, .................. cu domiciliul în ................. identificat cu C.I. seria ...... nr. ........, eliberată de .............. la data de .........., CNP ..............., email ................., telefon ............., în calitate de solicitant/solicitantă la Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1103/2022.
        Declar prin prezenta că, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, am luat la cunoştinţă că Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES), are obligaţia legală de a-mi administra, prelucra, stoca şi porta, în condiţii de siguranţă, datele mele personale, iar în caz de reuşită a procedurilor de fertilizare in vitro, ale nou născutului/ei, pe care le furnizez şi pe care instituţia, mai sus numită, le furnizează, la rândul său, terţilor, în scopul aducerii la îndeplinire a Programului.
        Îmi exprim în mod expres consimţământul ca MFTES, operatorul emitent de vouchere, farmaciile partenere şi/sau unităţile sanitare partenere Programului să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de către mine, în legatură cu includerea mea în Programul anterior menţionat, precum şi să colecteze şi să prelucreze datele mele pe durata derulării procedurilor medicale şi să instituie măsuri corespunzătoare specifice pentru prelucrarea datelor în mod legal, echitabil şi transparent în scopurile determinate, explicite şi legitime.
        Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentei declaraţii vor fi utilizate, în vederea executării contractelor de către MFTES, operatorul de vouchere şi farmaciile partenere şi/sau unităţile sanitare partenere Programului. În acest sens, îmi exprim acordul ca MFTES, operatorul emitent de vouchere, farmaciile partenere şi/sau unităţile sanitare partenere Programului să stocheze şi să prelucreze rezultatele procedurii pentru care aplic în cadrul Programului, pentru perioada derulării Programului, precum şi după finalizarea acestuia, în condiţiile legii.
        Înţeleg că furnizarea datelor mele personale, în condiţii legale, este necesară derulării Programului, şi că în lipsa acestora, MFTES nu poate derula operaţiunile specifice activităţii sale.
        Conform Regulamentului (UE) 2016/679 Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, beneficiez de următoarele drepturi:
    - de acces la prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc;
    – de a obţine din partea operatorului informaţii cu privire la scopurile prelucrării;
    – de a fi informat cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
    – de a fi informat cu privire la perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
    – la informaţii disponibile privind sursa datelor cu caracter personal când acestea nu sunt colectate de la persoana vizată;
    – de a solicita operatorului rectificarea, completarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a mă opune prelucrării (printr-o cerere scrisă, datată, semnată, depusă la sediul MFTES)
    – de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

        Confirm că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi că mi s-au adus la cunoştinţă drepturile mele.
        Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.), mă oblig, prin semnarea prezentului acord, să informez, în scris, M.F.T.E.S, în timp util.
        Nume, prenume
        Semnătura
        Data

    ANEXA 2

    CONTRACT
    de acordare a sprijinului financiar sub forma voucherelor aferente
    Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor
    şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii
        Nr. ...../.............
        Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 1103/ 2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii;
    – Scopul Programului - sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România;
    – Normele metodologice privind acordarea unui sprijin financiar prin intermediul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, aprobate prin Ordinul ministrului familiei tineretului şi egalităţii de şanse şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. ........... denumite în continuare Norme metodologice;
    – Raportul Comisiei de Evaluare din cadrul MFTES, numită prin Ordinul nr. ........... din data de .......... prin care s-a constatat îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru acordarea unui sprijin financiar prin intermediul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, aprobat de către ordonatorul de credite,

    ART. 1
        Părţile contractului:
        MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE, în calitate de autoritate finanţatoare, cu sediul în str. Montreal nr. 10, sector 1, Bucureşti, tel. 0721.024.804, e-mail natalitate@mfamilie.gov.ro, cod fiscal nr. 45340622, cont nr. ............... deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat legal prin ....................., denumit în continuare MFTES
        Şi

        Doamna ....................., cetăţean român, domiciliată în .................. , str. ..................... nr. ....,
        Identificată prin C.I. seria ....., nr. ....... eliberat de ......................, la data ......................CNP...................
        Şi

        Domnul ....................., cetăţean român, domiciliat în .................. , str. ..................... nr. ...., identificat prin C.I. seria ....., nr. ....... eliberat de ......................, la data ......................CNP...................
    în calitate de persoană eligibilă/cuplu eligibil în cadrul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, (denumit în continuare "Beneficiar"/"Beneficiari")

    ART. 2
    Obiectul Contractului
    2.1. Obiectul contractului constă în acordarea şi accesarea sprijinului financiar sub forma a 2 (două) vouchere pe suport hârtie, unul în valoare de 5.000 lei, aferent tratamentului medicamentos, cel de-al doilea, în valoare de 10.000 lei, aferent procedurilor medicale specifice, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare, aprobate cu această destinaţie, care vor fi utilizate de beneficiar pentru decontarea următoarelor proceduri/tratamente medicale:
    A. Voucher pentru decontarea medicamentelor - pentru tratamentul de stimulare, inhibiţie, declanşare, de susţinere, în sumă de 5.000 lei, denumit "Voucher medicamente";
        Tratamentul medicamentos care poate fi achiziţionat cu Voucherul medicamente:
    1. Medicamente de stimulare: folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, alfa- corifollitropina, menotropin, lutropina alfa şi combinaţii ale acestora, care se constituie ca şi Denumire Comuna Internaţională de sine stătătoare, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
    2. Medicamente de inhibiţie: triptorelinum, cetrorelix, ganirelix;
    3. Medicamente de declanşare: gonadotrofina corionică umană, gonadotropina corionică alfa, triptorelinum;
    4. Medicamente de susţinere: progesteron micronizat natural, progesteron formă injectabilă, preparate care conţin estrogen (estradiol) oral sau transdermic;


    B. Voucher pentru decontarea de proceduri medicale specifice - pentru intervenţia medicală specifică - în sumă de 10.000 lei, având consimţământul beneficiarului în baza cererii de înscriere, denumit "Voucher proceduri medicale", proceduri care vor include următoarele:
    1. prelevarea ovocitelor proprii prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;
    2. procesarea spermei;
    3. inseminarea ovocitelor (proprii sau donate în condiţiile legii) pentru fertilizare spontană;
    4. cultivarea embrionilor 72 de ore sau 120 ore în funcţie de procedura agreată de clinică;
    5. transferul embrionar;
    6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
    6.1. efectuarea testului seric Beta HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
    6.2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul Beta HCG este negativ;
    6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul Beta HCG este pozitiv;    2.2. Voucherele menţionate la alin. 2.1. vor cuprinde datele de identificare ale beneficiarei/partenerei din cadrul cuplului, numărul de contract şi elemente de securizare specifice.

    ART. 3
    Scopul contractului
    3.1. Scopul contractului este accesarea de către persoana eligibilă, în calitate de beneficiar, a sprijinului financiar acordat prin Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate şi medicamentoase recomandate de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.

    ART. 4
    Durata contractului
    4.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ordonatorul de credite şi înregistrarea acestuia la MFTES şi încetează la data expirării valabilităţii voucherelor (valabilitatea voucherelor este de 12 luni de la data emiterii acestora).

    ART. 5
    Obligaţiile părţilor
    5.1. Obligaţiile MFTES
    5.1.1. obligaţia acordării voucherelor ce fac obiectul acestui contract care vor fi transmise prin corespondenţă beneficiarului, de către operatorul economic cu care MFTES are contract încheiat în acest scop.
    5.1.2. obligaţia publicării pe site-ul www.mfamilie.gov.ro, în secţiunea dedicată Programului a listei cu unităţile sanitare, publice şi private şi cu farmaciile partenere în program.
    5.1.3. obligaţia înregistrării într-un registru de evidenţă al M.F.T.E.S. a contractului şi a documentaţiei aferente acestuia;
    5.1.4. obligaţia transmiterii unui exemplar al prezentului contract înregistrat la MFTES către beneficiar prin e-mail sau corespondenţă cu confirmare de primire;
    5.1.5. obligaţia de a asigura sumele de bani sub formă de sprijin financiar aferent celor 2 (două) vouchere la dispoziţia beneficiarului, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare, aprobate cu această destinaţie.

    5.2. Obligaţiile beneficiarului
    5.2.1. obligaţia semnării confirmării de primire la momentul intrării în posesie a voucherelor primite prin corespondenţă.
    5.2.2. obligaţia utilizării voucherelor exclusiv la farmaciile şi unităţile sanitare partenere Programului, fiind interzisă schimbarea unităţii sanitare/farmaciei partenere;
    5.2.3. obligaţia de a iniţia procedura de fertilizare in vitro într-un termen de maximum 6 luni de la data includerii în Program. Acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea prealabilă a M.F.T.E.S. şi numai în cazurile justificate temeinic prin documente medicale eliberate de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere;
    5.2.4. obligaţia achitării cheltuielilor aferente tratamentelor/serviciilor medicale, care depăşesc valoarea totală a celor 2 (două) vouchere şi/sau sunt aferente tratamentelor care nu fac obiectul decontării conform art. 26 alin. (1) din Normele metodologice;
    5.2.5. obligaţia de a respecta a indicaţiile medicului, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, cu privire la planul de tratament aferent programului;
    5.2.6. obligaţia restituirii către M.F.T.E.S, în termenele şi condiţiile stabilite de art. 34 din Normele metodologice, a voucherului/voucherelor şi a contravalorii emiterii şi livrării acestora în situaţia retragerii din motive medicale, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    5.2.7. obligaţia restituirii către MFTES, în termenele şi condiţiile stabilite de art. 35 din Normele metodologice, a voucherului/voucherelor precum şi a tuturor costurilor aferente emiterii şi livrării acestora, inclusiv sumele decontate în cadrul Programului, precum a contravalorii emiterii şi livrării acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia retragerii din motive personale.
    5.2.8. obligaţia restituirii către MFTES, în termenele şi condiţiile stabilite de art. 36 din Normele metodologice, a voucherelor nefolosite şi de a achita integral contravaloarea emiterii şi transmiterii acestora, precum şi a dobânzii şi penalităţilor de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care beneficiarul nu iniţiază planul de tratament în termen de şase luni de la primirea voucherului (voucher medicamente şi voucher proceduri medicale) cu excepţia situaţiei în care beneficiarul dovedeşte că, din motive justificate, probate cu documente medicale, emise de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, nu poate iniţia planul de tratament decât după acest termen;
    5.2.9. obligaţia de înştiinţare a M.F.T.E.S, în scris, prin poştă sau prin e-mail, cu privire la existenţa sarcinii în evoluţie la 6 (şase) săptămâni.
    5.2.10. obligaţia de a pune la dispoziţia M.F.T.E.S. în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la naştere, a copiei certificatului de naştere a nou-născutului/ei date prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
    5.2.11. obligaţia utilizării voucherelor emise, conform perioadei de valabilitate a acestora.


    ART. 6
    Răspunderea contractuală
    6.1. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 5, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune interese până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat.

    ART. 7
    Încetarea contractului
    7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti:
    - la data limită de expirare a voucherului;
    – în cazul retragerii din program în conformitate cu prevederile art. 34 şi ale art. 35 din Normele metodologice;
    – în cazul prevăzut la art. 36 din Normele metodologice, când nu iniţiază planul de tratament în termen de şase luni de la primirea voucherelor, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul dovedeşte că, din motive justificate, probate cu documente medicale, emise de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, nu poate iniţia planul de tratament decât după acest termen;
    – prin reziliere, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.


    ART. 8
    Comunicări
    8.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă prin curier, telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    ART. 9
    Legea aplicabilă contractului
    9.1. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România.

    ART. 10
    Soluţionarea litigiilor
    10.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    10.2. În cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României.

    ART. 11
    Forţă majoră
    11.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1351 din Codul Civil.
    11.2. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

    ART. 12
    Clauze finale
    12.1. Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul îşi exprimă consimţământul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor sale şi/sau a nou-născutului/ei cu caracter personal, de către M.F.T.E.S, în cadrul Programului şi confirmă că a fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie, reglementate de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Confirmă, de asemenea, că i s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul său de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către M.F.T.E.S. determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice Proiectului şi nu este imputabil M.F.T.E.S. şi/sau operatorului economic emitent al voucherelor şi/sau farmaciilor/unităţilor sanitare partenere pentru implementarea Programului. Dacă datele cu caracter personal furnizate de beneficiar sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.), acesta din urmă se obligă, prin semnarea prezentului contract, să informeze, în scris, M.F.T.E.S, în timp util.
    12.2. Beneficiarul confirmă, prin semnarea prezentului contract, că a citit conţinutul acestuia, precum şi a Normelor metodologice privind acordarea unui sprijin financiar prin intermediul "Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii", că a înţeles conţinutul acestora şi obligaţiile asumate prin prezentul contract.
    12.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    12.4. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

        Prezentul contract a fost încheiat astăzi .............., în două exemplare originale, de valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│AUTORITATEA FINANŢATOARE │BENEFICIAR│
├───────────────────────────┼──────────┤
│Ministerul Familiei, │ │
│Tineretului şi Egalităţii │ │
│de Şanse │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
        NR. ....... DIN DATA DE ....................
        În temeiul:
    - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii;
    – Ordinul ministrului familiei tineretului şi egalităţii de şanse şi ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. .................. pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui sprijin financiar prin intermediul "Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii", denumite în continuare Norme metodologice,
    – s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare "Contractul",

        între următoarele Părţi contractante:
    1. Părţile contractante
        MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE, (denumit în continuare MFTES) cu sediul în Bucureşti, Str. Montreal nr. 10, sector 1, Bucureşti, telefon 0721.024.804, cod unic de înregistrare 45340622, cont pentru prestări servicii ........................ şi cont pentru alimentare vouchere ............, ambele deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, e-mail relaţii publice@mfamilie.gov.ro, reprezentat prin .................. - ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
        şi

        .................., cu sediul în .................. şi punct de lucru (dacă este cazul) în .................., telefon .................., fax .................., e-mail .................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. .................., cod fiscal .................., cont pentru prestări servicii .................., deschis la Trezoreria .................. şi cont pentru alimentare vouchere .................. deschis la Trezoreria .................., reprezentată legal prin ..................(numele şi prenumele) - ..................(funcţia), în calitate de Prestator, pe de altă parte.

    2. Termeni şi definiţii
    2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi autoritatea contractantă/achizitor, precum şi toate anexele acestuia;
    b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
    c) MFTES - Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
    d) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
    e) servicii - activităţile care fac obiectul prezentului contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le presteze pentru achizitor;
    f) partener - reprezintă farmacia, respectiv unitatea sanitară publică sau privată, selectată de către prestator conform criteriilor stabilite de către MFTES din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022;
    g) beneficiar - cuplurile şi femeile infertile, cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică- ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere;
    h) unităţi partenere - farmaciile şi unităţile sanitare acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive şi bancă celule reproductive, care aplică la Program;
    i) contract unităţi partenere - contract încheiat între prestator şi farmaciile/unităţile sanitare care aplică la program;
    j) Program - Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii;
    k) forţa majoră - situaţie care exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1351 din Codul Civil;
    l) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile.


    3. Interpretări
    3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, este valabil până la îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către acestea şi operează valabil între părţi potrivit legii, ofertei şi documentelor achiziţiei, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
    3.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    4. Obiectul contractului
    4.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de către prestator a următoarelor activităţi:
    a) selecţia farmaciilor şi unităţilor sanitare partenere şi contractarea acestora în vederea eliberării tratamentului medicamentos şi efectuarea procedurilor medicale, cuplurilor cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere;
    b) emiterea şi distribuirea voucherelor pentru un număr de 12.500 beneficiari: 2.500 beneficiari pentru anul 2022 şi 10.000 beneficiari pentru anul 2023, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022;
    c) centralizarea tuturor situaţiilor şi documentelor justificative primite de la farmacii şi unităţile sanitare partenere în vederea decontării sprijinului financiar acordat de MFTES conform prevederilor Ordinului ministrului familiei tineretului şi egalităţii de şanse şi ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. .../...11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui sprijin financiar prin intermediul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, precum şi a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.


    5. Preţul contractului
    5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de .............. lei, fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de ..........lei, total ..............lei, inclusiv TVA.
    5.2. Preţul contractului este ferm în lei, nu se ajustează şi se achită corespunzător din conturile de trezorerie menţionate în contract.

    6. Durata contractului
    6.1. Durata prezentului contract este la data semnării lui de către ordonatorul de credite şi este valabil pe perioada derulării Programului, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

    7. Documentele contractului
    7.1. Documentele prezentului contract sunt:
    a) Caietul de sarcini, inclusiv specificaţiile tehnice;
    b) Oferta tehnică şi oferta financiară.
    c) Acte adiţionale, dacă este cazul;
    d) Alte anexe la contract, dacă este cazul.

    7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii prezentului contract, se constată că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

    8. Garanţia de bună execuţie a contractului
    8.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
    (2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ordonatorul de credite.

    8.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului se stabileşte la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................lei.
    (2) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată, şi se va constitui prin:
    a) virament bancar, în cont R077TREZ7005005XXX014880 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti; sau
    b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
    i. scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; sau
    ii. scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau
    iii. asigurări de garanţii emise fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.    8.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii prezentului contract, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin prezentul contract.
    (2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost îndeplinite, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
    (3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

    8.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

    9. Obligaţiile prestatorului
    9.1. Prestatorul are obligaţia de a se asigura că unităţile sanitare publice sau private acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive şi bancă celule reproductive, precum şi farmaciile partenere în Program îndeplinesc criteriile solicitate prevăzute de art. 20 şi art. 23 din Normele metodologice privind acordarea unui sprijin financiar prin intermediul "Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii".
    9.2. Prestatorul are obligaţia să încheie contracte cu farmaciile şi unităţile sanitare participante la Program şi care îndeplinesc criteriile menţionate mai sus.
    9.3. (1) Prestatorul are obligaţia să emită voucherul medicamente, în termen de 10 zile de la data primirii comenzii emise de achizitor, cu elemente de securizare specifice, precum şi să le livreze către beneficiar prin corespondenţă cu confirmare de primire, numai după ce a verificat că farmaciile au depus următoarele documente:
    1. Autorizaţia de funcţionare, în condiţiile legii;
    2. Dovada comercializării în ultimul an fiscal a următoarelor medicamente:
    e) Medicamente de stimulare: folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, alfa- corifollitropina, menotropin, lutropina alfa şi combinaţii ale acestora, care se constituie ca şi Denumire Comună Internaţională de sine stătătoare, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
    f) Medicamente de inhibiţie: triptorelinum, cetrorelix, ganirelix;
    g) Medicamente de declanşare: gonadotrofina corionica umană, gonadotropina corionica alfa, triptorelinum.
    h) Medicamente de susţinere: progesteron micronizat natural, progesteron formă injectabilă, preparate care conţin estrogen (estradiol) oral sau transdermic.


    (2) Prestatorul are obligaţia să verifice că farmaciile partenere comercializează medicamentele prevăzute la art. 20 din Normele metodologice în concordanţă cu înscrierile din Catalogul public naţional al preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman eliberate cu prescripţie medicală, aprobat de Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Preţurile medicamentelor vor fi calculate ca fiind cel mult media aritmetică a preţurilor practicate de către farmacii în ultimele 6 luni, anterior participării la Program.
    (4) Prestatorul are obligaţia de a notifica în scris farmaciile privind includerea în cadrul Programului.
    (5) Prestatorul are obligaţia de a transmite MFTES lista farmaciilor partenere în Program.
    (6) Lista farmaciilor partenere în Program se afişează pe site-ul prestatorului, precum şi pe site-urile farmaciilor, putând fi actualizată ori de câte ori o nouă farmacie devine parteneră a Programului.

    9.4. (1) Prestatorul are obligaţia să emită voucherul proceduri medicale, în termen de 10 zile de la data primirii comenzii emise de achizitor, cu elemente de securizare specifice, precum şi să le livreze către beneficiar prin corespondenţă cu confirmare de primire, numai după ce a verificat că unităţile sanitare publice sau private acreditate de Agenţia Naţională de Transplant pentru transplant de celule reproductive şi bancă de celule reproductive, au depus următoarele documente:
        ( ) Acreditarea valabilă pentru activitatea de bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant celule reproductive emisă în condiţiile legii;
        ( ) Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în Program, cu obligaţia de a o reînnoi pe toată perioada derulării Programului;
        ( ) Dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru Asigurări Sociale de Sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale;
        ( ) Documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în cadrul unităţii sanitare;

    (2) Pe durata derulării programului, personalul medic-sanitar din cadrul unităţii sanitare trebuie să deţină documente, care certifică exercitarea profesiei, conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
    a) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
    b) Certificat de competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;
    c) Certificat de competenţă în domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeană - pentru embriologi, acreditată internaţional;
    d) Autorizaţia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;
    e) Certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru personalul mediu sanitar.

    (3) Prestatorul are obligaţia să notifice în scris unităţile sanitare privind includerea în cadrul Programului.
    (4) Lista unităţilor sanitare partenere în Program se afişează pe site-ul prestatorului, precum şi pe site-urile unităţilor sanitare, putând fi actualizată ori de câte o nouă unitate sanitară devine parteneră a Programului.
    (5) Unităţile sanitare incluse în lista unităţilor partenere au obligaţia afişării la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro şi embriotransfer, precum şi pe pagina web proprie, a următoarelor informaţii:
    a) Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii în cadrul Programului;
    b) Listele de preţuri/tarifele legale pentru fiecare procedură în parte.

    (6) Preţurile procedurilor medicale vor fi calculate ca fiind cel mult media aritmetică a preţurilor ultimelor 6 luni, preţuri practicate de către unităţile sanitare selectate, anterior afilierii în prezentul Program.

    9.5. Decontarea cheltuielilor
    9.5.1. Pentru decontarea cheltuielilor tratamentului medicamentos pentru stimulare ovariană, pentru care se acordă un voucher pe suport de hârtie în valoare de 5.000 lei, denumit voucher medicamente, fluxul este următorul:

    (1) Farmacia transmite prestatorului până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, formularul de decont al tratamentului medicamentos eliberat, o copie a facturii, o copie a formularului de prescripţie medicală semnat de beneficiară şi o copie a cărţii de identitate a acesteia;

    (2) În cazul în care farmaciile partenere nu transmit documentele menţionate la alin. (1) în maxim 5 zile calendaristice de la data de expirare a valabilităţii voucherelor, aceştia vor pierde dreptul la decontarea voucherelor medicamente;

    (3) Până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, prestatorul transmite către MFTES un centralizator asumat cu toate documentele justificative pe grupe de produse/medicamente, factura emisă de acesta în e-factură împreună cu decontul/beneficiar detaliat;

    (4) În situaţia în care voucherul medicamente nu a fost decontat integral în cursul exerciţiului financiar bugetar al anului în care a fost emis voucherul, sumele rămase necheltuite se pot folosi până la data de expirare a acestuia în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, aprobate cu această destinaţie.

    (5) MFTES verifică realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor privind decontul pentru fiecare beneficiar, acordă "bun de plată" şi viza CFPP pe baza procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit de direcţia de specialitate a MFTES.

    (6) MFTES întocmeşte cererea de plată în vederea solicitării sumelor aprobate de ordonatorul de credite, care stă la baza acordării sprijinului financiar.

    (7) Ulterior, prestatorul este notificat de către MFTES cu privire la suma certă de plată.

    9.5.2. Pentru decontarea cheltuielilor pentru intervenţia medicală specifică pentru care se acordă un voucher pe suport de hârtie în valoare de 10.000 lei, denumit voucher proceduri medicale, fluxul este următorul:

    (1) Unitatea sanitară parteneră în Program cu care prestatorul are contract, înaintează lunar până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, factura însoţită de centralizatorul asumat pe grupe de proceduri medicale, împreună cu decontul/beneficiar detaliat;

    (2) Până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, prestatorul transmite către MFTES un centralizator asumat al documentelor justificative, potrivit modelului prevăzut în Anexa 4 la Normele metodologice şi factura emisă de acesta în e-factură;

    (3) În situaţia în care în Etapa 2 voucherul proceduri medicale nu a fost decontat integral în cursul exerciţiului financiar bugetar al anului în care a fost emis voucherul, sumele rămase necheltuite se pot folosi până la data de expirare a acestuia în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;

    (4) În cazul în care unităţile partenere nu transmit documentele menţionate la alin. (1) în maxim 5 zile calendaristice de la data de expirare a valabilităţii voucherelor, aceştia vor pierde dreptul la decontarea voucherelor proceduri medicale.

    (5) MFTES verifică realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor privind decontul pentru fiecare beneficiar, acordă "bun de plată" şi viza CFPP pe baza procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit de direcţia de specialitate a MFTES.

    (6) MFTES întocmeşte cererea de plată în vederea solicitării sumelor aprobate de ordonatorul de credite, care stă la baza acordării sprijinului financiar.

    (7) Ulterior, prestatorul este notificat de către MFTES cu privire la suma certă de plată.


    9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale şi a prevederilor caietului de sarcini.
    9.7. În situaţia în care, în termen de şase luni de la înscrierea în Program, beneficiarul nu a utilizat voucherele, prestatorul se obligă să înştiinţeze în scris achizitorul cu privire acest fapt.

    10. Obligaţiile achizitorului
    10.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere serviciile prestate şi să plătească preţul convenit în prezentul contract, în baza procesului-verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a serviciilor.
    10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, în termenele convenite.
    10.3. Achizitorul se obligă:
    a) să transmită comenzile de vouchere însoţite de centralizatorul solicitanţilor eligibili, aprobat de ordonatorul de credite, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru emiterea voucherelor: datele privind MFTES cu elemente de securizare, tipul de voucher (voucher medicamente, respectiv voucher proceduri medicale), valoarea nominală unitară a acestora (5.000 lei pentru voucherele medicamente, 10.000 lei pentru voucherele proceduri medicale), numărul de vouchere pentru fiecare categorie;
    b) să achite contravaloarea serviciilor aferente acestor comenzi, în termen de 30 de zile de la primirea facturilor de la prestator, în conformitate cu prezentul contract şi în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;
    c) să verifice realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor privind decontul pentru fiecare beneficiar în parte, să acorde "bun de plată" şi viza CFPP după efectuarea recepţiei voucherelor/serviciilor prestate de către prestator, în baza procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit de direcţia de specialitate a MFTES;
    d) să aducă la cunoştinţa prestatorului furtul voucherelor, deteriorarea, pierderea, distrugerea acestora, în termen de 24 de ore de la data constatării;
    e) să publice pe pagina web www.mfamilie.gov.ro scopurile în care pot fi utilizate voucherele şi interdicţiile în utilizarea acestora, lista cu partenerii la care pot fi utilizate voucherele, criteriile pentru selecţia farmaciilor şi a unităţilor sanitare publice şi private, precum şi Normele metodologice.


    11. Recepţie, inspecţii şi teste
    11.1. Achizitorul, prin personalul desemnat în baza ordinului emis de ordonatorul de credite, are dreptul de a verifica prestarea serviciilor pentru a controla conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini.

    12. Modalităţi de plată
    12.1. (1) Prestatorul va emite factura electronică prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, conform prevederilor Legii nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021.
    (2) Achizitorul va efectua plata către prestator după semnarea procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor livrate, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, în limita creditelor de angajament şi bugetare alocate cu această destinaţie.


    13. Amendamente
    13.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, în condiţiile legii, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

    14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
    14.1. În cazul în care prestatorul, din vina sa exclusivă, nu îşi împlineşte la termen obligaţiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.
    14.2. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 12.1. alin. (2) din prezentul contract, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

    15. Încetarea Contractului. Rezilierea Contractului
    15.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
    a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor consemnat în scris şi cu o notificare prealabilă, cu confirmare de primire, cu 10 zile înainte de data încetării;
    c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile contractuale.

    15.2. În situaţia rezilierii din cauza neexecutării ori executării parţiale de către prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite.
    15.3. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a prestatorului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, dacă:
    a. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanţă, printr-o sentinţă irevocabilă;
    b. Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate, deşi a fost notificat de către achizitor;
    c. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către achizitor;
    d. Se constată apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului.

    15.4. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
    (2) Rezilierea se va notifica în scris părţii contractante cu cel puţin 10 zile anterior datei în care contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operaţională de la data confirmării de primire a acesteia.
    (3) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleaşi obligaţii de plată prevăzute în contract.

    15.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
    15.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 10 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz, prestatorul va pretinde numai plata corespunzătoare pentru serviciile prestate până la denunţarea unilaterală a contractului.
    15.7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
    a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
    b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
    c) În cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.


    16. Forţa majoră
    16.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art 1351 din Codul Civil.

    17. Soluţionarea litigiilor
    17.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

    18. Cesiunea
    18.1. În prezentul contract nu este permisă cesiunea.

    19. Limba care guvernează Contractul
    19.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

    20. Comunicări
    20.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi în scris, cu confirmare de primire.
    20.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt consemnate în scris.
    20.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Pentru Achizitor: │Pentru Prestator: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Adresă: │Adresă: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Telefon/Fax: │Telefon/Fax: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│E-mail: │E-mail: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Persoana de │Persoana de │
│contact: │contact: │
└──────────────────┴───────────────────┘    21. Legea aplicabilă Contractului
        Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    22. Dispoziţii finale
    22.1. Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă fără echivoc că au luat la cunoştinţă de conţinutul tuturor clauzelor şi declară că le acceptă în mod expres.
    22.2. Părţile se obligă că toate datele cu caracter personal colectate şi utilizate reciproc în vederea executării prezentului contract vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi legislaţiei secundare aplicabile, exclusiv în scopul executării contractului, astfel încât prelucrarea să asigure protecţia drepturilor vizate, indiferent dacă acestea aparţin semnatarilor, persoanelor de contact, angajaţi sau colaboratori ai fiecăreia dintre părţi.

        Prezentul contract a fost încheiat azi, ............., în 3 (trei) exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 (două) exemplare pentru Achizitor şi 1 (unu) exemplar pentru Prestator.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Achizitor, │Prestator, │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

        UNITATE SANITARĂ ...................... CIF/CUI....................
        NR. ...... DATA ......................
        FORMULAR DE DECONT
    VOUCHERE PROGRAMUL SOCIAL DE INTERES NAŢIONAL DE SUSŢINERE
    A CUPLURILOR ŞI A PERSOANELOR SINGURE, PENTRU CREŞTEREA NATALITĂŢII
        Anexăm prezentului decont documentele justificative privind decontarea contravalorii procedurilor medicale efectuate
        pentru doamna:
        .............................................

        Cu domiciliul în: ..............................................................
    ANEXĂM:
        SERIE VOUCHER UTILIZAT .......................
        TOTAL SUMA DE DECONTAT .......................
        CONT TREZORERIE ..............................
        DENUMIREA UNITĂŢII DE TREZORERIE .......................
        Documente JUSTIFICATIVE anexate:
        voucher în copie conform cu originalul - .......................... buc.;
        factura fiscala cu indicarea procedurilor


        SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ,
        ADMINISTRATOR/ÎMPUTERNICIT
        Unitate sanitară parteneră - număr contract

    ANEXA 5a

    Cerere de retragere
    din cadrul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor
    şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii
        din motive medicale
        Subsemnatul(a), ...................., identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ... nr. ......., eliberată de ...................., la data de ...................., C.N.P ...................., domiciliat(ă) în ..................../cu reşedinţa ...................., telefon ...................., email ....................,
        Subsemnatul(a), ...................., identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ... nr. ......., eliberată de ...................., la data de ...................., C.N.P ...................., domiciliat(ă) în ..................../cu reşedinţa ...................., telefon ...................., email ....................,
        solicit/solicităm retragerea din cadrul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.
        Menţionez/menţionăm că motivul retragerii este justificat medical şi dovedit cu următoarele documente, anexate prezentei: ............................
        Precizez că sunt de acord cu restituirea voucherelor şi a costurilor aferente emiterii acestora precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sume ce se constituie în angajament de plată.

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Semnătură/Semnături │Data │
└───────────────────────────────┴──────┘


    ANEXA 5b

    Cerere de retragere
    din cadrul Programului social de interes naţional de susţinere
    a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii
        din motive personale
        Subsemnatul(a), ...................., identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ... nr. ......., eliberată de ...................., la data de ...................., C.N.P ...................., domiciliat(ă) în ..................../cu reşedinţa ...................., telefon ...................., email ....................,
        Subsemnatul(a), ...................., identificat(ă) cu C.I./B.I. seria ... nr. ......., eliberată de ...................., la data de ...................., C.N.P ...................., domiciliat(ă) în ..................../cu reşedinţa ...................., telefon ...................., email ....................,
        solicit/solicităm retragerea din cadrul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.
        Menţionez/menţionăm că motivul retragerii este personal.
        Precizez că sunt de acord cu restituirea voucherelor, a costurilor aferente emiterii acestora, a contravalorii medicamentelor achiziţionate/procedurilor medicale efectuate până la data prezentei, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Semnătură/Semnături │Data │
└───────────────────────────────┴──────┘


    ANEXA 6

    ANGAJAMENT DE PLATĂ
        Subsemnatul/a ..............................................
        Beneficiar/ă al/a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, având nr. de înregistrare în program ...............,
        născut/ă la data de ............... în localitatea ..............., sectorul/judeţul ..............., domiciliat în ..............., str. ............... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apt. ..., sectorul/judeţul ..............., posesorul/posesoarea buletinului/cărţii de identitate seria ..... nr. ........ eliberat/ă de ............... la data de ..............., cod numeric personal ...............
        Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 1103/ 2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii;
    – Ordinul ministrului familiei tineretului şi egalităţii de şanse şi ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. .............. pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui sprijin financiar prin intermediul "Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii;
    – că am beneficiat de sprijinul financiar acordat prin programul mai sus menţionat;
    – imposibilitatea de a continua acest program din motive personale, imputabile

        îmi asum prezentul:
        ANGAJAMENT DE PLATĂ
     prin care sunt de acord şi mă oblig, în termenele şi condiţiile stabilite de art. 35 şi art. 36 din Normele metodologice privind acordarea unui sprijin financiar cu destinaţie specială prin intermediul Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, să plătesc suma de ............. lei reprezentând (debit principal şi accesorii) ............ în contul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu sediul în Bucureşti, str. ............., sect. 1, CUI 45340622 şi cont deschis la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti - IBAN .......................
        Data: ..../...../.....
        NUME ŞI PRENUME .....................
        Semnătura celui ce se angajează la plată .................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016