Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 24 martie 2005  de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 24 martie 2005 de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 302 din 11 aprilie 2005
──────────
    Aprobate prin Hotărârea nr. 219 din 24 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 11 aprilie 2005.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalităţile de îndeplinire a obligaţiilor legale de către autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice şi fizice, comisiile de rechiziţii şi autorităţile militare abilitate să efectueze rechiziţii de bunuri, la declararea mobilizării parţiale sau totale a forţelor armate ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi pe timpul acestor situaţii.
    (2) Rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, prevăzute a se efectua la declararea sau la instituirea stărilor precizate la alin. (1), se organizează şi se pregătesc din timp de pace.

    ART. 2
    (1) Prin bunuri rechiziţionabile sau supuse rechiziţiei se înţelege totalitatea bunurilor ce se pot rechiziţiona potrivit art. 5 din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    (2) Bunurile prevăzute a se rechiziţiona sunt cele pentru care autorităţile abilitate de lege au emis ordine de predare.

    ART. 3
    (1) Planificarea rechiziţiei bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (1^1) din Lege se realizează din timp de pace prin planul de rechiziţii de bunuri judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile, aprobat prin ordin al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    (2) Pentru celelalte bunuri care nu se planifică prin planul de rechiziţii, asigurarea lor se face prin planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, conform Nomenclatorului cu produse şi servicii pentru apărare, şi acestea se pot rechiziţiona pe timpul situaţiilor prevăzute la art. 1.

    ART. 4
    Pentru stabilirea necesarului de bunuri prevăzute a se rechiziţiona şi de persoane care pot fi chemate pentru prestări de servicii, se procedează astfel:
    a) unităţile aparţinând forţelor destinate apărării înaintează cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public centrelor militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre militare, pe a căror rază teritorială sunt dislocate sau constituite;
    b) agenţii economici, autorităţile administraţiei publice, celelalte instituţii publice şi alte persoane juridice, cărora le revin sarcini din planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, înaintează cereri de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, la oficiile de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare oficii judeţene;
    c) centrele militare centralizează cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public ale unităţilor prevăzute la lit. a), iar oficiile judeţene centralizează cererile agenţilor economici, ale autorităţilor administraţiei publice, celorlalte instituţii publice şi ale altor persoane juridice prevăzute la lit. b);
    d) cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public prevăzute la lit. a) şi b) se înaintează la secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii, concomitent cu întocmirea planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, şi se actualizează anual, până la sfârşitul primului trimestru sau când apar modificări în structura organizatorică a beneficiarului ori a sarcinilor de mobilizare ale acestuia.


    ART. 5
    Plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate şi prestările de servicii în interes public din sursele prevăzute la art. 27 din Lege se face potrivit modalităţilor şi instrumentelor de plată stabilite prin instrucţiuni comune, emise în acest scop de către autorităţile administraţiei publice centrale implicate, cu avizul Băncii Naţionale a României.

    ART. 6
    (1) Comisia Centrală de Rechiziţii şi comisiile mixte de rechiziţii adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor care le compun.
    (2) Înlocuitorii de drept ai membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) au drepturile şi obligaţiile titularilor.

    CAP. II
    Transmiterea şi centralizarea datelor de evidenţă a bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public; verificarea şi recensământul
    ART. 7
    (1) Pentru stabilirea cantităţilor de bunuri ce pot fi rechiziţionate şi a prestărilor de servicii în interes public, concomitent cu informaţiile comunicate potrivit art. 41 alin. (4) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, agenţii economici, autorităţile administraţiei publice, celelalte instituţii publice şi persoane juridice, proprietare sau deţinătoare, cu orice titlu, de bunuri rechiziţionabile, sunt obligate să transmită oficiilor judeţene în fiecare an, la sfârşitul trimestrului IV, datele privind existentul şi starea bunurilor rechiziţionabile, precum şi cele privind evidenţa persoanelor care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale comunică oficiilor judeţene, în condiţiile alin. (1), datele despre bunurile rechiziţionabile aflate în proprietatea persoanelor fizice din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    (3) Potrivit domeniului de responsabilitate, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., precum şi structurile teritoriale ale acestora comunică, la cererea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau a oficiilor judeţene, datele privind mijloacele auto aflate în proprietatea persoanelor juridice şi fizice.
    (4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Finanţelor Publice şi direcţiile de impozite şi taxe locale au obligaţia de a comunică, la cererea oficiilor judeţene, date din evidenţa proprie referitoare la venituri şi cheltuieli, structura activităţii economice, numărul de salariaţi, mijloacele de transport şi construcţii cu privire la agenţii economici, autorităţile administraţiei publice, celelalte instituţii publice şi alte persoane juridice.

    ART. 8
    (1) Oficiile judeţene centralizează şi prelucrează datele primite de la persoanele juridice prevăzute la art. 7.
    (2) Situaţiile centralizatoare constituie documentele pe baza cărora se analizează cererile de rechiziţii de bunuri, se elaborează proiectul planului de rechiziţii de bunuri şi se formulează propuneri pentru luarea hotărârilor comisiilor mixte de rechiziţii.

    ART. 9
    (1) Persoanele juridice care au în evidenţă bunurile prevăzute a se rechiziţiona comunică semestrial oficiilor judeţene şi centrului militar, Statului Major al Forţelor Navale sau Statului Major al Forţelor Aeriene, după caz, modificările survenite la aceste bunuri privind înstrăinarea sau starea lor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.
    (2) Pe baza datelor primite potrivit alin. (1), secretariatul tehnic din cadrul oficiului judeţean actualizează planul de rechiziţii de bunuri judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl supune aprobării comisiei mixte de rechiziţii competente.

    ART. 10
    Comisiile mixte de rechiziţii stabilesc componenţa comisiilor de verificare a ţinerii evidenţei, existentului şi stării tehnice a bunurilor rechiziţionabile, precum şi analizei forţei de muncă ce poate fi chemată pentru prestări de servicii în interes public, la agenţii economici, la autorităţile administraţiei publice, la celelalte instituţii publice şi la persoanele juridice prevăzute de Lege, precum şi modalitatea şi periodicitatea efectuării acestor verificări.

    ART. 11
    În situaţia în care se dispune recensământul bunurilor supuse rechiziţiei, Comisia Centrală de Rechiziţii stabileşte componenţa comisiilor de recensământ şi metodologia de efectuare a acestuia.

    CAP. III
    Modul de îndeplinire a atribuţiilor comisiei mixte de rechiziţii
    ART. 12
    Preşedintele comisiei mixte de rechiziţii reprezintă comisia în relaţiile cu autorităţile şi cu instituţiile publice, precum şi cu agenţii economici şi celelalte persoane juridice şi fizice care au responsabilităţi privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.

    ART. 13
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, comisia mixtă de rechiziţii îşi constituie un secretariat tehnic în cadrul oficiului judeţean.
    (2) Atribuţiile secretariatelor tehnice se stabilesc de către comisiile mixte de rechiziţii şi se aprobă de către preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii.
    (3) Secretariatul comisiei mixte de rechiziţii este conducătorul desemnat al oficiului judeţean.
    (4) Asigurarea materială necesară desfăşurării activităţii secretariatelor tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii se face de către consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în limitele sumelor prevăzute anual în bugetele locale ale acestora.
    (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale comisiei mixte de rechiziţii, consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, asigură secretariatului tehnic al acesteia un autoturism, în limita unui consum lunar de 300 litri carburant.

    ART. 14
    (1) Secretariatul tehnic centralizează cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public primite de la centrul militar şi pe cele de la oficiul judeţean, iar pe baza existentului de bunuri rechiziţionabile şi a persoanelor care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public formulează propuneri de repartiţie a acestora pe garnizoane, localităţi şi categorii de beneficiari.
    (2) Pe baza acestor date secretariatul tehnic întocmeşte proiectul planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public al judeţului sau al municipiului Bucureşti şi îl prezintă comisiei mixte de rechiziţii.

    ART. 15
    (1) Comisia mixtă de rechiziţii analizează propunerile de repartiţie, aprobă planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public şi adoptă hotărârea în acest sens.
    (2) Priorităţile pentru efectuarea repartiţiei bunurilor prevăzute a fi rechiziţionate vor avea următoarea ordine:
    a) pentru forţele armate;
    b) pentru forţele de protecţie;
    c) pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre;
    d) pentru funcţionarea agenţilor economici şi a instituţiilor publice prevăzute cu sarcini în planul de mobilizare a economiei naţionale;
    e) pentru funcţionarea şi exploatarea sistemelor de telecomunicaţii şi căilor de comunicaţii.
    f) pentru asigurarea cazării necesare populaţiei afectate de consecinţele războiului sau ale dezastrelor.

    (3) Hotărârea comisiei mixte de rechiziţii se comunică, în extras, persoanelor juridice cărora li s-au stabilit obligaţii de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public, de către secretariatul tehnic, cu semnătura preşedintelui, în termen de 10 zile de la adoptare, în timp de pace, şi în termen de 24 de ore, pe timp de război.

    ART. 16
    Comisiile mixte de rechiziţii înaintează anual, până la data de 15 aprilie, Comisiei Centrale de Rechiziţii deficitele şi excedentele de bunuri rechiziţionabile faţă de cererile din planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public al judeţului sau al municipiului Bucureşti.

    ART. 17
    Potrivit art. 23 lit. i) din Lege, ministerele prevăzute a desemna câte un reprezentant în Comisia Centrală de Rechiziţii sunt:
    a) Ministerul Economiei şi Comerţului;
    b) Ministerul Sănătăţii;
    c) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
    d) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
    e) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;
    f) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    g) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.


    ART. 18
    Pentru pregătirea şi executarea rechiziţiilor de bunuri, Comisia Centrală de Rechiziţii are următoarele atribuţii:
    a) prezintă Guvernului, anual, în trimestrul I, sinteza activităţii privind modul de pregătire şi de efectuare a rechiziţiilor de bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public, la nivel naţional;
    b) dispune redistribuirea, la nivel naţional, a unor bunuri rechiziţionabile, în scopul creşterii gradului de asigurare a cererilor de rechiziţii de bunuri;
    c) coordonează şi verifică activitatea comisiilor mixte de rechiziţii pe timpul pregătirii şi executării rechiziţiilor de bunuri;
    d) aprobă Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile, precum şi actualizările acestuia.


    ART. 19
    Comisia Centrală de Rechiziţii elaborează instrucţiunile tehnice referitoare la stabilirea cantităţilor de bunuri rechiziţionabile, precum şi a limitelor valorilor de despăgubire pentru acestea.

    ART. 20
    (1) Comisia Centrală de Rechiziţii îşi constituie, în structura organizatorică a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, un secretariat tehnic permanent, organizat prin ordin al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    (2) Secretariatul tehnic permanent se încadrează cu cadre militare în activitate sau funcţionari publici cu statut special, detaşaţi de la Ministerul Apărării Naţionale ori de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz, precum şi cu personal civil de specialitate.
    (3) Atribuţiile secretariatului tehnic permanent se stabilesc de către Comisia Centrală de Rechiziţii.
    (4) Fondurile necesare organizării şi desfăşurării lucrărilor secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

    CAP. IV
    Metodologia executării rechiziţiilor de bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public
    ART. 21
    (1) În baza hotărârii comisiei mixte de rechiziţii, repartiţia pe beneficiari a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona şi a persoanelor care urmează a fi chemate pentru prestări de servicii în interes public se efectuează astfel:
    a) de către centrul militar, pe unităţi destinate apărării;
    b) de către oficiul judeţean, pe agenţi economici, instituţii publice şi autorităţi ale administraţiei publice locale.

    (2) Oficiul judeţean transmite centrului militar repartiţia astfel aprobată, în vederea întocmirii ordinelor de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona şi a celor de chemare pentru prestări de servicii în interes public.
    (3) Centrul militar, pe baza repartiţiei efectuate, emite, în condiţiile legii, ordine de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, respectiv ordine de chemare pentru prestări de servicii în interes public, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
    (4) Ordinele de predare pentru bunurile prevăzute a se rechiziţiona, specifice marinei şi aviaţiei militare, se emit de şeful Statului Major al Forţelor Navale, respectiv de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene.
    (5) Înmânarea acestor ordine se face în condiţiile legii, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii hotărârii comisiei mixte de rechiziţii, în timp de pace, şi în termen de 24 de ore, pe timp de război.

    ART. 22
    (1) Ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona şi ordinele de chemare pentru prestările de servicii în interes public se păstrează de agenţii economici, de autorităţile administraţiei publice, de celelalte instituţii publice şi persoane juridice prevăzute de Lege, în condiţiile stabilite de centrele militare.
    (2) Ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona şi ordinele de chemare pentru prestările de servicii în interes public ale persoanelor fizice se păstrează asupra acestora.

    ART. 23
    (1) Modalitatea înştiinţării şi organizării predării bunurilor rechiziţionate şi chemării persoanelor pentru prestări de servicii în interes public se va stabili de Ministerul Apărării Naţionale, prin centrele militare.
    (2) Proprietarii sau deţinătorii legali ai navelor şi aeronavelor prevăzute a se rechiziţiona, aflate în afara teritoriului naţional, sunt obligaţi să asigure aducerea acestora în ţară, la cererea, la termenele şi la locurile stabilite de autorităţile împuternicite să efectueze rechiziţii de bunuri.

    ART. 24
    (1) Bunurile rechiziţionate se predau beneficiarilor pe bază de proces-verbal de predare-preluare, întocmit în trei exemplare, pe formulare tipizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
    (2) Proprietarii sau deţinătorii legali vor pune la dispoziţia beneficiarilor bunurile care se rechiziţionează, la locurile stabilite în ordinele de predare a bunurilor.
    (3) Pentru bunurile care se trimit beneficiarului de către proprietar sau de deţinător, formularele de proces-verbal se asigură acestora de către centrele militare şi se păstrează împreună cu ordinele de predare a bunurilor, la predător.
    (4) Pentru bunurile care se preiau de către beneficiar de la predător, formularele de proces-verbal se asigură şi se păstrează la beneficiar.
    (5) Procesele-verbale de predare-preluare se completează, se semnează şi se ştampilează, în situaţia în care există ştampilă, de către predător şi primitor sau de înlocuitorii legali, după caz.

    ART. 25
    După predarea-preluarea bunurilor rechiziţionate, procesele-verbale primesc următoarea destinaţie:
    - exemplarul nr. 1 - la predător;
    – exemplarul nr. 2 - la beneficiar;
    – exemplarul nr. 3 - la centrul militar de pe raza căruia s-a efectuat rechiziţia de bunuri, trimis de către beneficiar, în termen de 24 de ore de la data rechiziţiei.


    ART. 26
    (1) Bunurile ce se rechiziţionează, constituite în complete, se asigură şi se predau cu echipamentele şi materialele ce le compun, conform inventarului cu care fabrica producătoare a livrat produsul respectiv, inclusiv cu documentele tehnice de exploatare şi întreţinere, completate la zi.
    (2) Mijloacele de transport auto şi tehnica de construcţii se predau cu sculele, piesele de schimb şi accesoriile din inventar, cu plinurile de lubrifianţi şi lichide speciale prevăzute în cartea tehnică de exploatare şi cu cantităţile de carburanţi precizate în ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona.
    (3) Navele şi aeronavele se predau cu lotul de bord conform inventarului, inclusiv piesele de schimb aferente, cu plinurile de carburanţi - lubrifianţi şi lichide speciale. Navele se vor preda, în plus, cu alimente şi apă pentru 5 zile, pentru întregul echipaj.

    ART. 27
    (1) Persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public se vor prezenta la locul, termenul şi cu materialele prevăzute în ordinele de chemare, precum şi cu documentele de identitate, de atestare a meseriei, calificării şi situaţiei militare, după caz.
    (2) Persoanele care vor fi preluate potrivit legii, împreună cu tehnica rechiziţionată pe care o deservesc, vor avea asupra lor documentele de identitate şi militare, după caz, precum şi documentele care atestă calificarea respectivă şi dreptul de exploatare a tehnicii.

    ART. 28
    Pentru efectuarea rechiziţiilor de bunuri şi chemarea persoanelor pentru prestări de servicii în interes public, pe timp de război, de către comandanţii de subunităţi sau de unităţi, stabiliţi potrivit legii, se procedează astfel:
    a) comandantul emite autorităţilor publice locale ordine de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziţiona şi ordine de chemare pentru prestări de servicii în interes public, pe formulare netipizate, care vor cuprinde datele prevăzute de lege;
    b) autoritatea respectivă pune la dispoziţie comandantului bunurile rechiziţionate şi persoanele solicitate, în cel mai scurt timp;
    c) bunurile solicitate vor fi predate de proprietarii sau de deţinătorii legali;
    d) beneficiarul împreună cu proprietarul sau cu deţinătorul de bunuri rechiziţionate întocmesc un proces-verbal de predare-preluare netipizat, similar celui prezentat în anexa nr. 6, în trei exemplare, semnat şi ştampilat, dacă proprietarul sau beneficiarul deţine ştampila, şi autentificat de reprezentantul autorităţii publice locale. Destinaţia exemplarelor este cea prevăzută la art. 25. Exemplarul nr. 3 se trimite centrului militar de pe a cărui rază de responsabilitate s-a efectuat rechiziţia de bunuri, prin grija autorităţilor publice locale, în termen de 24 de ore.


    ART. 29
    Restituirea bunurilor care au fost rechiziţionate se face pe bază de proces-verbal de restituire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, întocmit în trei exemplare. Destinaţia exemplarelor este similară cu cea prezentată la art. 25.

    CAP. V
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 30
    Statul Major General şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale efectuează controale la agenţii economici, la autorităţile administraţiei publice, la celelalte instituţii publice şi la alte persoane juridice şi fizice, privind modul de ţinere a evidenţei, a stării tehnice şi de întreţinere a bunurilor supuse rechiziţiei, precum şi exactitatea datelor comunicate de aceştia, prin persoane autorizate, pe bază de delegaţie semnată de şeful Statului Major General şi, respectiv, de şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

    ART. 31
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice:
    a) secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii definitivează Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile, pe baza propunerilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, pe care îl va actualiza periodic;
    b) Comisia Centrală de Rechiziţii elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia;
    c) comisiile mixte de rechiziţii elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, care vor fi aprobate de preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii.


    ART. 32
    Ministerele nominalizate să aibă reprezentanţi în Comisia Centrală de Rechiziţii, în situaţia în care îşi schimbă denumirea sau se restructurează, dar îşi păstrează domeniul de activitate, au obligaţia să-şi păstreze reprezentanţi în cadrul comisiei.

    ART. 33
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
                        ROMÂNIA
    ..............................................................
    (denumirea unităţii militare, agentului economic,
    instituţiei publice care adresează cererea)

    Comandantul (şefului)......(centrului militar, oficiului de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare)..........
        CERERE DE RECHIZIŢII DE BUNURI ŞI DE PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC
    pentru...................................................................
    (denumirea unităţii militare, agentului economic, instituţiei publice)


                     ┌───────────────────────────────────────────┐
                     │ │
                     │ │
                     │ │
                     └───────────────────────────────────────────┘


     (se completează numai de către unităţile militare)*1)

    Locul de prezentare.............. (adresa)..............*2)


┌────┬────────────┬────┬──────┬─────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Denumirea │ │ │ │Judeţul │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │Termenul │(municipiul│ │ │ │
│ │necesare a │ │ │de punere│Bucureşti) │ │ │ │
│Nr. │se │ │ │la │care │Total │Rămas │Obser-│
│crt.│rechiziţiona│ │Canti-│dispo- │asigură │asigurat│de │vaţii │
│ │(a servicii-│U.M.│tatea │ziţie │ │ │asigurat│ │
│ │lor care se │ │ │ ├──┬───┬────┤ │ │ │
│ │prestează) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │*3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼─────────┼──┼───┼────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴──────┴─────────┴──┴───┴────┴────────┴────────┴──────┘


    (verso)

┌────┬────────────┬────┬──────┬─────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Denumirea │ │ │ │Judeţul │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │Termenul │(municipiul│ │ │ │
│ │necesare a │ │ │de punere│Bucureşti) │ │ │ │
│Nr. │se │ │ │la │care │Total │Rămas │Obser-│
│crt.│rechiziţiona│ │Canti-│dispo- │asigură │asigurat│de │vaţii │
│ │(a servicii-│U.M.│tatea │ziţie │ │ │asigurat│ │
│ │lor care se │ │ │ ├──┬───┬────┤ │ │ │
│ │prestează) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │*3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼─────────┼──┼───┼────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴──────┴─────────┴──┴───┴────┴────────┴────────┴──────┘


    ...............................................................
    (numele, prenumele şi semnătura comandantului unităţii militare
    reprezentantul legal ai agentului economic, instituţiei publice)

               L.S.
──────────
    *1) Datele se referă la indicativul unităţii militare cu care se poartă corespondenţa în timp de pace, garnizoana, termenul de mobilizare şi tipul unităţii (mecanizată, de artilerie, jandarmi etc.)
    *2) Pentru bunurile prevăzute a fi preluate de la surse direct de către solicitant, se va înscrie expresia cu delegat
    *3) Bunurile solicitate se înscriu în ordinea din Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile
──────────

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Denumirea unităţii...............................
    Cod Unic de înmatriculare........................
    Localitatea......................................
    Strada...............................nr..........
    Telefon........................Fax...............
    Nr.......................din.....................
    FIŞA
    cu existentul bunurilor rechiziţionabile la data de ..........

┌────┬────────┬──────┬──────┬───────────┬───────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Existent │ │ │Pentru │
│ │Denumire│Cod │Marca,│ │Nevoi │Sarcină │mijloace │
│Nr. │bun re- │bun │tipul ├─────┬─────┤proprii│utilă │de transport │
│crt.│chiziţi-│rechi-│ │În │În │ │(nr. │ │
│ │onabil │ziţio-│ │evi- │func-│ │locuri, ├──────┬──────┤
│ │ │nabil │ │denţă│ţiune│ │tone,mc,│Număr │Număr │
│ │ │ │ │ │ │ │litri │de │de în-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │omo- │matri-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │logare│culare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │RAR │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───────┴────────┴──────┴──────┘


┌────────────────────────────┬──────────┐
│Conducătorul societăţii │Întocmit: │
│(instituţiei │(Numele, │
│(Numele, prenumele şi │prenumele │
│semnătura) │şi │
│L.S.........................│semnătura)│
└────────────────────────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    1) Coloanele 1 şi 2 se vor completa cu denumirile şi codurile din partea I a Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 7 septembrie 2004;
    2) Coloanele 3, 7, 8 şi 9 se completează cu date din Certificatul de înmatriculare. În coloana 7 se va trece caracteristica principală a bunului rechiziţionabil, respectiv nr. de locuri la mijloacele de transport persoane, tonajul la autocamioane, capacitatea cupei la excavatoare, etc.
    3) Coloanele 4 şi 5 se completează conform datelor din evidenţa contabilă;
    4) În coloana 6 se trec mijloacele care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate din planul de mobilizare a economiei naţionale.


    (verso)

    Denumirea unităţii..............................
    Cod Unic de înmatriculare.......................
    Localitatea.....................................
    Strada...............................nr.........
    Telefon........................Fax..............
    Nr.......................din....................

    FIŞĂ
    de evidenţă a personalului pentru prestări de servicii în interes public

┌────┬───────┬────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Funcţia│CNBR│Numele şi│Prenumele│Cod │Domiciliul│
│crt.│/ │ │prenumele│tatălui │numeric │ │
│ │meseria│ │ │ │personal│ │
├────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────────┬──────────┐
│Conducătorul societăţii │Întocmit: │
│(instituţiei) │(Numele, │
│(Numele, prenumele şi │prenumele │
│semnătura) │şi │
│L.S...........................│semnătura)│
│ │ │
└──────────────────────────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    1) Coloana 2 se va completa cu codurile din partea a Îi-a a Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 7 septembrie 2004;


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    ..................................
    (denumirea persoanei juridice care
    ţine evidenţa bunurilor)

    Către
    Centrul Militar/Oficiul de mobilizare a economiei şi pregătire
    a teritoriului pentru apărare
    SITUAŢIA
    modificărilor survenite în existentul sau
    starea bunurilor prevăzute a se rechiziţiona
    la data de...................................

┌─────────┬─────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┬──────┬─────┐
│ │Denumirea │ │Modificări │ │Propu-│ │
│Seria │bunurilor │Cantitatea│survenite privind│Cauzele │neri │ │
│şi nr. │pre- │stabilită │ │care au │de │Obser│
│ordinului│văzute a se │a se re- ├──────────┬──────┤determinat│înlo- │vaţii│
│de │rechiziţiona │chiziţiona│Cantitatea│Starea│modifi- │cuire │ │
│predare │ │ │existenta │ │cările │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴─────┘


    ....................................
    (numele, prenumele şi semnătura
    reprezentantului legal al persoanei
    juridice care are în evidenţă bunurile)

    L.S.

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Exemplarul nr. 1

    

                ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        ..............................
        (autoritatea militară emitenta)

                                                                             ÎN ATENŢIA TITULARULUI
                                          Seria..... Nr....... │ ORDINULUI DE PREDARE
        ORDIN DE PREDARE A BUNURILOR RECHIZIŢIONATE │1. Bunurile rechiziţionate se predau în perfectă
                                                               │stare de funcţionare, cu toate echipamentele
     1. ..................................................... │şi materialele ce le compun, cu sculele, piesele
             (denumirea persoanei juridice sau fizice, │de schimb şi accesoriile din inventar, inclusiv
                proprietară sau deţinătoare) │cu documentele termice de exploatare şi
    din...................................................... │întreţinere.
                         (adresa) │2. Mijloacele de transport auto şi tehnica de
     2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de │construcţii se predau cu plinurile de lubrifianţi
    bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu │şi lichide speciale prevăzute în documentaţia
    modificările şi completările ulterioare, veţi preda la │tehnică şi cu cantităţile de carburanţi precizate
    ....(denumirea beneficiarului).... în......(adresa locului │în ordinele de predare.
    de predare)......... bunurile din tabelul de mai jos pe o │3. Mijloacele de transport navale, aeriene şi
    perioadă....(limitată definitiv)..... Acestea se predau │feroviare se predau cu plinurile de carburanţi-
    în termen de............. ore de la declararea mobilizării │lubrifianţi şi lichide speciale complete. În plus,
    publice sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia │navele se vor preda cu alimente şi apă pentru 5
    de la înştiinţarea dumneavoastră de către delegatul │zile, pentru întregul echipaj.
    centrului militar (unităţi beneficiare, unităţi de │4. Mijloacele de transport cu tracţiune animală
    poliţie). │se predau cu găleată, cheie pentru roţi şi
                                                               │felinar (catadioptru). Caii trebuie să fie
                                                               │sănătoşi şi potcoviţi şi vor avea asigurate
     ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐ │cantităţile de furaje prevăzute în ordinul de
     │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ │predare.
     │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ │5. Ordinul de predare va fi păstrat în deplină
     │ │ care se re- │ │ │ │dispoziţie │ │siguranţă pentm a nu s supus pierderii,
     │ │chiziţionează│ │ │ │ │ │deteriorării sau furtului. Pierderea sau
     ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ │deteriorarea acestuia va fi anunţată autorităţii
     │ │ │ │ │ │ │ │emitente în 24 ore de la producere.
     │ │ │ │ │ │ │ │6. Se interzice orice modificare sau ştersătură
     │ │ │ │ │ │ │ │în ordinul de predare.
     │ │ │ │ │ │ │ │7. Schimbările survenite în evidenţa bunurilor
     │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute a se rechiziţiona, privind
     │ │ │ │ │ │ │ │înstrăinarea sau starea acestora precum şi
     │ │ │ │ │ │ │ │modificarea adresei proprietarului sau deţină-
     │ │ │ │ │ │ │ │torului se comunică de către aceştia
     │ │ │ │ │ │ │ │autorităţilor militare emitente, în termen de
     │ │ │ │ │ │ │ │maximum 45 de zile de la producerea lor.
     │ │ │ │ │ │ │ │8. La plecarea din ţară sau în cazul schimbării
     │ │ │ │ │ │ │ │domiciliului în alt judeţ, ordinul de predare va
     │ │ │ │ │ │ │ │fi înapoiat unităţii militare emitente.
     │ │ │ │ │ │ │ │9. Pentru bunurile prevăzute a fi preluate direct
     └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘ │de către beneficiar, la adresa locului de
                                                               │predare, va fi înscrisă expresia "cu delegat".
                                                               │10. În caz de neexecutare întocmai, veţi
                                                               │suporta consecinţele prevăzute la art 33 şi 34
                                                               │din Legea nr. 132/1997, cu modificările şi
                                                               │completările ulterioare.


     ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐
     │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│
     │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │
     │ │ care se re- │ │ │ │dispoziţie │
     │ │chiziţionează│ │ │ │ │
     ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │
     └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘


        Comandantul (şeful)................
        ...................................
               (gradul şi semnătura)
                        L.S.


    Exemplarul nr. 2

    Font 8*
                  ROMÂNIA │ ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │ MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        .............................. │ ..............................
        (autoritatea militară emitenta) │ (autoritatea militară emitenta)
                                                               │
                                                               │┌───────────┐
                                                               ││ │
                                                               │└───────────┘
                                          Seria..... Nr....... │(denumirea beneficiarului) Seria....Nr.....
                                                               │
        ORDIN DE PREDARE A BUNURILOR RECHIZIŢIONATE │ DOVADA DE PRIMIRE A
                                                               │ ORDINULUI DE PREDARE
     1. ..................................................... │Subsemnatul ....(numele şi prenumele reprezen-
             (denumirea persoanei juridice sau fizice, │tantului legal al persoanei juridice sau persoanei
                proprietară sau deţinătoare) │fizice)....., în calitate de proprietar (deţinător),
    din...................................................... │am primit ordinul de predare seria.... nr........
                         (adresa) │şi voi lua măsuri pentru predarea bunurilor
     2. În temeiul Legii nr, 132/1997 privind rechiziţiile de │prevăzute în ordin, în locul şi la termenul
    bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu │stabilite.
    modificările şi completările ulterioare, veţi preda la │
    ....(denumirea beneficiarului).... în......(adresa locului │ Semnătura....... Data primirii.........
    de predare)......... bunurile din tabelul de mai jos pe o │ ______________________________________
    perioadă....(limitată definitiv)..... Acestea se predau │
    în termen de............. ore de la declararea mobilizării │..............................
    publice sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia │(autoritatea militară emitentă)
    de la înştiinţarea dumneavoastră de către delegatul │
    centrului militar (unităţi beneficiare, unităţi de │ DOVADA DE ÎNCUNOŞTINŢARE PENTRU
    poliţie). │ PREDAREA BUNURILOR PREVĂZUTE ÎN ORDIN
                                                               │
                                                               │
     ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐ │ Subsemnatul.....(numele şi prenumele reprezen-
     │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ │tantului legal al persoanei juridice sau persoanei
     │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ │fizice)..... în calitate de proprietar (deţinător),
     │ │ care se re- │ │ │ │dispoziţie │ │am fost încunoştinţat astăzi...... luna........
     │ │chiziţionează│ │ │ │ │ │anul.......ora...... de delegatul ......(centrului
     ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ │militar, unităţii beneficiare, unităţii de poliţie)
     │ │ │ │ │ │ │ │..... să aduc la îndeplinire prevederile ordinului
     │ │ │ │ │ │ │ │de predare seria....... nr...........
     │ │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura ............... Semnătura..........
     │ │ │ │ │ │ │ │ (proprietarului sau (delegatului)
     │ │ │ │ │ │ │ │ deţinătorului)
     │ │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ │
     └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘ │                                                                            PROCES-VERBAL
     ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐
     │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ Subsemnatul....................................
     │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ (gradul, numele şi prenumele)
     │ │ care se re- │ │ │ │dispoziţie │ delegat al ...................................
     │ │chiziţionează│ │ │ │ │ (centrului militar, unităţii beneficiare
     ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ sau unităţii de poliţie)
     │ │ │ │ │ │ │ deplasându-mă la posesorul ordinului de predare
     │ │ │ │ │ │ │ seria........ nr............ pentru a-l anunţa să
     │ │ │ │ │ │ │ prezinte bunurile prevăzute a se rechiziţiona,
     │ │ │ │ │ │ │ în locul şi la termenul înscrise în acesta
     │ │ │ │ │ │ │ a) şi, negăsindu-l, am transmis
     │ │ │ │ │ │ │ ordinul.........................................
     │ │ │ │ │ │ │ ................................................
     │ │ │ │ │ │ │ (numele şi prenumele)
     │ │ │ │ │ │ │ în calitate de .................................
     │ │ │ │ │ │ │ (salariat, părinte, soţie, frate, soră,
     │ │ │ │ │ │ │ copil major, colocatar, vecin)
     │ │ │ │ │ │ │ care s-a obligat să-1 comunice titularului
     │ │ │ │ │ │ │ în timpul cel mai scurt;
     │ │ │ │ │ │ │ b) şi, refuzând să se semneze, dovada de
     │ │ │ │ │ │ │ încunoştinţare s-a afişat pe uşa sediului
     │ │ │ │ │ │ │ agentului economic
     │ │ │ │ │ │ │ (instituţiei, locuinţei titularului).
     │ │ │ │ │ │ │ Drept pentru care am încheiat prezentul
     │ │ │ │ │ │ │ proces-verbal, astăzi...... luna.......
     │ │ │ │ │ │ │ anul....... ora........
     │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ Semnătura delegatului Seria... nr... B.I. şi
     │ │ │ │ │ │ │ semnătura primitorului
     │ │ │ │ │ │ │ sau a martorilor
     │ │ │ │ │ │ │
     └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘ ..................... ....................


        Comandantul (şeful)................
        ...................................
               (gradul şi semnătura)
                        L.S.


    ANEXA 5

    la normele metodologice

    

              ROMÂNIA │ ROMÂNIA │ ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    CENTRUL MILITAR............... │CENTRUL MILITAR............... │CENTRUL MILITAR..............
                                              │ │
                                              │┌───────────┐ │
                                              ││ │ │
                                              │└───────────┘ │
                             Seria..... Nr....│(denumirea │ Seria.... Nr.....
                                              │beneficiarului) Seria....Nr....│
                                              │ │
        ORDIN DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE │ DOVADA DE PRIMIRE A ORDINULUI │ ORDIN DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE
           SERVICII ÎN INTERES PUBLIC │ DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE │ SERVICII ÎN INTERES PUBLIC
                                              │ SERVICII ÎN INTERES PUBLIC │
                                              │ │
    1. ...................................... │ Subsemnatul...................... │1. ................................
    (denumirea persoanei juridice sau fizice) │ (Numele şi prenumele reprezen-│(denumirea persoanei juridice sau fizice)
    din...................................... │ tantului legal al persoanei │din ...............................
                  (adresa) │ juridice sau persoane fizice)│ (adresa)
                                              │am primit ordinul de chemare pentru│
    2. în temeiul Legii nr. 132/1997 privind │prestări de servicii seria .....nr.│2. în temeiul Legii nr. 132/1997 privind
    rechiziţiile de bunuri şi prestări de │.... şi voi lua măsuri de trimitere│rechiziţiile de bunuri şi prestările de
    servicii în interes public, cu modifică- │(de prezentare) a persoanelor în- │servicii în interes public, cu modifică-
    rile şi completările ulterioare, veţi │scrise în acesta, în locul şi la │rile şi completările ulterioare, veţi
    trimite (vă veţi prezenta) în termen de...│termenul stabilite. │trimite (vă veţi prezenta) în termen de..
    ore de la declararea mobilizării sau la │ │ore de la declararea mobilizării sau la
    termenele specificate în dreptul fiecăruia│ │termenele specificate în dreptul fiecăru-
    de la înştiinţarea dumneavoastră de către │ Semnătura...... Data primirii.....│ia de la înştiinţarea dumneavoastră de
    delegatul centrului militar (unităţi │ _________________________________ │către delegatul centrului militar
    beneficiare, unităţi de poliţie), la .....│ │(unităţi beneficiare,unităţi de poliţie),
    ........................................ │ CENTRUL MILITAR........... │la.....................................
         (Denumirea beneficiarului) │ │ (Denumirea beneficiarului)
    în............................, personalul│ DOVADA DE ÎNCUNOŞTINŢARE PENTRU │în........................., personalul
    prevăzut în tabelul de mai jos: │PREZENTAREA LA PRESTĂRI DE SERVICII│prevăzut în tabelul de mai jos:
                                              │ ÎN INTERES PUBLIC A PERSOANELOR │
    ┌──┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐│ PREVĂZUTE ÎN ORDIN │┌──┬────────┬────────┬─────────┬────────┐
    │Nr│Servici-│Numărul │Materia- │Termenul ││ ││Nr│Servici-│Numărul │Materia- │Termenul│
    │c │ile care│ de │lele cu │de pre- ││ Subsemnatul ..................... ││c │ile care│ de │lele cu │de pre- │
    │r │se pres-│persoane│care tre-│zentare ││(numele şi prenumele reprezentan- ││r │se pres-│persoane│care tre-│zentare │
    │t │tează │ │buie să │ ││tului legal al persoanei juridice ││t │tează │ │buie să │ │
    │ │ │ │se pre- │ ││sau persoanei fizice) ││ │ │ │se pre- │ │
    │ │ │ │zinte │ ││din........................am fost ││ │ │ │zinte │ │
    ├──┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ (adresa) │├──┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ ││încunoştinţat astăzi_ luna__ anul__││ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ ││ora___ să aduc la îndeplinire pre- ││ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ ││vederile ordinului de chemare ││ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ ││pentru prestări de servicii ││ │ │ │ │ │
    └──┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘│seria______ nr. _________ │└──┴────────┴────────┴─────────┴────────┘
                                              │ │3. Dovada de primire a ordinului de
                                              │ │chemare pentru prestări de servicii se
                                              │ │se găseşte la..........................
                                              │ │Comandantul Centrului Militar..........
                                              │Semnătura........ Semnătura....... │ (gradul şi semnătura)
                                              │(persoanei (delegatului) │
                                              │juridice sau │ L.S.
                                              │ fizice) │       ÎN ATENŢIA TITULARULUI ORDINULUI DE | |
       CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII | |
             ÎN INTERES PUBLIC! | PROCES-VERBAL |
                                              | |
    1. Va veţi prezenta la locul, termenul şi |Subsemnatul...................... |
    cu materialele prevăzute de ordinul de | (gradul numele şi prenumele) |
    chemare în următoarele situaţii : |delegat al..............(centrului |
    a) la declararea mobilizării comunicate | militar, unităţii beneficiare |
    prin posturile naţionale de radio şi | sau unităţii de poliţie)....... |
    televiziune ; |deplasându-mă la titularul ordinu- |
    b) la chemarea prin delegatul centrului |lui de chemare seria____nr._____ |
    militar, a unităţii beneficiare sau a |pentru al anunţa să aducă la înde- |
    unităţii de politie. |plinire prevederile acestuia. |
    2. La prezentare veţi avea asupra dumnea- |a) negăsindu-l,am transmis ordinul:|
    voastră ordinul de chemare pentru prestări|.......(numele şi prenumele).... |
    de servicii, buletinul de identitate, |în calitate de........(salariat, |
    livretul militar (după caz), actele |părinte, soţie, frate, soră, copil |
    medicale pe care le posedaţi (carnet de |major, colocatar, vecin).......... |
    sănătate, certificat de concediu medical, |să-l comunice titularului în timpul|
    decizia de pensionare în caz de boală), |cel mai scurt; |
    documentele de atestare a calificării. |b) şi, refuzând să semneze, dovada|
    3. Persoanele care deservesc mijloacele |de încunoştinţare s-a afişat pe |
    tehnice, utilajele sau instalaţiile |uşa sediului agentului economic |
    folosite la prestarea unor servicii vor |(instituţiei, locuinţei titula- |
    avea asupra lor, completate la zi, |rului). |
    documentele care să ateste calificarea |Drept pentru care am încheiat |
    respectivă şi dreptul de a le exploata. |prezentul proces-verbal, |
    4. Se interzice orice, modificare sau |astăzi...... luna.....anul....ora..|
    ştersătură în ordinul de chemare | |
    5. Ordinul de chemare va fi păstrat în |Semnătura Seria...nr....B.I.şi|
    deplină siguranţă pentru a nu fi supus |delegatului semnătura |
    pierderii, deteriorării sau furtului, | primitorului |
    6. La autoritatea care deţine dovada de | sau a martorilor|
    primire a ordinului de chemare pentru | .............. |
    prestări de servicii: | |
    a) veţi anunţa în termen de 24 de ore | |
    pierderea deteriorarea sau furtul ordinu- | |
    lui de chemare; | |
    b) veţi preda ordinul de chemare în | |
    situaţia schimbării domiciliului sau a | |
    locului de muncă, plecării din ţară, | |
    îndeplinirii condiţiilor de a fi scutit de| |
    prestări de servicii potrivit legii, | |
    precum şi în alte situaţii care conduc la | |
    imposibilitatea executării obligaţiilor | |
    ordinului de chemare. | |


    ANEXA 6

    la normele metodologice

┌─────────────────────────┬───────────────────┐
│ROMÂNIA │Exemplarul nr......│
│.........................│...................│
│(denumirea beneficiarul) │( destinaţia) │
│ │Seria ... │
│ │Nr......... │
└─────────────────────────┴───────────────────┘    PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
    A BUNURILOR RECHIZIŢIONATE

    1. Încheiat astăzi......luna........anul..... între...(denumirea persoanei juridice sau fizice)...... codul......(fiscal sau numeric personal)... din ....(adresa)...., predător, în calitate de proprietar (deţinător legal) şi ...(denumirea beneficiarului, adresa).... primitor, în calitate de beneficiar.
    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, s-au predat şi s-au primit următoarele bunurile bunuri, pe termen .....(limitat, definitiv).....


┌────┬────────────────┬────────────┬────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │
│Nr. │bunurilor care │Datele de │U.M.│Cantitatea│Starea │Valoarea│
│crt.│se │identificare│ │ │calitativă│ │
│ │rechiziţionează │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴────┴──────────┴──────────┴────────┘

    CITIŢI PE VERSO!

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Predător...................│ │
│(numele, prenumele şi │Primitor......................│
│semnătura │(numele, prenumele şi │
│reprezentantului legal al │semnătura │
│persoanei │reprezentantului legal │
│juridice sau persoanei │al beneficiarului) │
│fizice) │L.S. │
│L.S │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    (verso)
    TABEL NOMINAL
    cu personalul care deserveşte bunurile rechiziţionate

┌────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Numele, │ │Seria şi │ │ │
│Nr. │pronumele│Anul │numărul │Calificarea │ │
│crt.│tatălui │naşterii│actului de│(specialitatea)│Observaţii│
│ │şi al │ │identitate│ │ │
│ │persoanei│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘

    În atenţia titularului procesului-verbal
    1. Procesul-verbal se completează cu date privind bunurile ce se rechiziţionează, de către primitor şi predător sau de către persoanele împuternicite de aceştia, la locul de predare-primire a bunurilor.
    2. Pentru bunurile care se rechiziţionează de la deţinătorul legal, în procesul-verbal se vor înscrie şi datele de identificare a proprietarului (denumire, adresă, etc).
    3. Durata pentru care se rechiziţionează bunurile prevăzute la pct. 2 din procesul-verbal va fi specificată astfel:
    a) "definitiv " - pentru bunurile consumptibile;
    b) nr. de zile - pentru bunurile neconsumptibile, atunci când se stabileşte această durată;
    c) nu se completează - când nu se cunoaşte momentul încetării rechiziţiei

    4. Datele de identificare prevăzute în tabel pentru bunurile neconsumptibile se referă la seria de fabricaţie, la caracteristici şi la alte elemente specifice.
    5. La împlinirea termenelor sau la încetarea cauzelor care au determinat rechiziţiile, bunurile se restituie celor de la care au fost rechiziţionate sau succesorii lor legali, cu proces-verbal de restituire.
    6. Pentru bunurile care nu mai pot fi restituite şi pentru degradarea sau devalorizarea lor, proprietarii sau deţinătorii au dreptul la despăgubiri potrivit legii.
    7. Pe perioada rechiziţiei, proprietarii sau deţinătorii sunt scutiţi de impozite şi de plată taxelor pentru bunurile rechiziţionate, iar obligaţiile ce decurg din contractele legal încheiate se suspendă.
    8. În cazul pierderii procesului-verbal de predare-primire, Comisia Centrală de Rechiziţii poate hotărî eliberarea unui duplicat numai după declararea anulării acestuia în Monitorul Oficial al României. În acest sens, se adresează o cerere comisiei mixte de rechiziţii care a hotărât rechiziţia.
    9. Neprezentarea procesului-verbal de predare-primire la lichidare, în termen de 3 ani de la publicarea datei începerii în Monitorul Oficial al României, are ca efect pierderea dreptului la despăgubiri pentru bunurile rechiziţionate.
    10. Exemplarul de proces-verbal aflat asupra predătorului se înapoiază beneficiarului în momentul efectuării plăţii contravalorii bunurilor rechiziţionate definitiv sau încheierii procesului-verbal de restituire, pentru cele rechiziţionate pe termen limitat.


    ANEXA 7

    la normele metodologice

┌─────────────────────────┬───────────────────┐
│ROMÂNIA │Exemplarul nr......│
│.........................│...................│
│(denumirea beneficiarul) │( destinaţia) │
└─────────────────────────┴───────────────────┘

    PROCES-VERBAL DE RESTITUIRE
    A BUNURILOR RECHIZIŢIONATE
    1. Încheiat astăzi......luna........anul..... între...(denumirea beneficiarului rechiziţiei)...... din ....(adresa)...., predător, în calitate de beneficiar, şi ......(denumirea persoanei juridice, fizice sau a deţinătorului legal) ... din ....(adresa)..... primitor, în calitate de proprietar (deţinător sau moştenitor legal).
    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, s-au restituit bunurile rechiziţionate, prevăzute în procesul-verbal de predare-primire seria........nr..............din...........

┌────┬─────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │Denumirea│ │ │ │ │
│ │bunurilor│ │ │ │ │
│Nr. │care │Datele de │Cantitatea│Starea │Valoarea│
│crt.│se │identificare│ │calitativă│ │
│ │restituie│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┘


    CITIŢI PE VERSO!

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Predător...................│Primitor......................│
│(numele, prenumele şi │(numele, prenumele şi │
│semnătura │semnătura │
│reprezentantului legal al │reprezentantului persoanei │
│beneficiarului rechiziţiei)│juridice, persoanei fizice sau│
│ │al moştenitorului legal) │
│L.S │L.S. │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────┘

    (verso)
    În atenţia titularului procesului-verbal
    1. Procesul se completează cu datele privind bunurile rechiziţionate, de către predător, primitor sau de către persoanele împuternicite de aceştia, la locul de predare-primire a bunurilor.
    2. În coloana "Denumirea bunurilor care se restituie", acestea se vor înscrie respectând ordinea din procesul-verbal de predare- primire. în cazul în care pentru un bun rechiziţionat se restituie un alt bun similar, acesta se înscrie la acelaşi număr curent.
    3. Coloana "Valoarea restituită" din procesul-verbal se completează astfel:
    a) cu valoarea integrală a bunului rechiziţionat, dacă nu mai poate fi restituit;
    b) cu diferenţa de valoare rezultată din degradarea sau din devalorizarea bunului rechiziţionat;
    c) cu diferenţa de valoare dintre un alt bun restituit în locul bunului rechiziţionat;
    d) nu se completează în cazul restituirii bunului în aceleaşi condiţii de stare avute la momentul rechiziţiei.

    4. La exemplarul de proces-verbal ce se expediază centrului militar se anexează procesul-verbal de predare-primire care a făcut obiectul restituirii.
    5. Reclamaţiile privind preţurile practicate, valoarea bunurilor rechiziţionate înscrise în documentele oficiale şi achitarea despăgubirilor vor fi adresate comisiei mixte de rechiziţii care a făcut rechiziţia, în cel mult 90 zile de la data încheierii procesului-verbal de restituire.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016