Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 634 din 31 iulie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 420 din 24 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 634 din 31 iulie 2019.
──────────
    ART. 1
    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul programului de susţinere a crescătorilor de suine în conformitate cu Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 195/2018;
    b) Program - Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobat prin Legea nr. 195/2018;
    c) cerere de finanţare - documentul prin care este solicitat sprijinul în cadrul schemei de finanţare pentru acoperirea costurilor eligibile descrise în proiect şi care contribuie la atingerea obiectivului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie;
    d) contract de finanţare - document juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;
    e) cheltuieli eligibile - cheltuielile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018;
    f) bazine colectare dejecţii - rezervoare sau lagune exterioare construite din beton sau alte materiale izolatoare pentru colectarea dejecţiilor lichide provenite de la adăposturile de animale sau de stocare a fracţiunilor lichide din bălegar decantate prin intermediul unei fose colectoare;
    g) platforme pentru gunoiul de grajd - o construcţie exterioară legată tehnologic şi funcţional de o exploataţie pentru animale, destinată depozitării gunoiului;
    h) staţia de epurare - ansamblul de construcţii şi instalaţii destinat epurării apelor uzate prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice şi terţiare;
    i) bazin apă - un rezervor deschis (de mari dimensiuni), construit din metal, piatră, ciment etc.;
    j) clădiri racordare utilităţi (gaze, curent) - construcţii dotate specific domeniului de folosinţă;
    k) clădire incinerator cadavre - construcţie amenajată şi dotată cu instalaţii speciale, destinată incinerării cadavrelor;
    l) punct recoltare material seminal - construcţie amenajată şi dotată specific cu boxe de cazare a vierilor de reproducţie, boxe de recoltare a materialului seminal de la aceştia şi laborator pentru analiza materialului seminal recoltat şi pregătirea dozelor pentru însămânţări artificiale;
    m) spaţii depozitare furaje - magazii, silozuri;
    n) gunoiul de grajd - un produs rezidual de excreţie (dejecţii solide şi lichide) de la animale, în amestec cu materiale folosite ca aşternut, resturi de hrană, apă;
    o) tânăr fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finanţare în Program sau un administrator al unei societăţi comerciale care are vârsta de până la 40 de ani inclusiv şi deţine cel puţin 50% din acţiunile societăţii sau o persoană ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este membru în consiliul de administraţie al unei cooperative, are vârsta de până la 40 de ani inclusiv, deţine cel puţin 20% din acţiunile cooperativei şi cel puţin 50% dintr-o societate comercială membră a cooperativei;
    p) fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare - fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au înfiinţat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanţare în Program, respectiv au codul CAEN al activităţii de creştere/îngrăşare/reproducţie suine;
    q) zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - zonele definite în anexa 8.2 „Lista zonelor eligibile M10, M11, M13“ la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015) 3.508 din 26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, „Informare Măsuri de Mediu şi Climă PNDR 2014-2020“, „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx“, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale care au fost eligibile în perioada 2015-2018, dar care vor fi excluse prin procesul de ajustare (fine - tuning);
    r) investiţie colectivă - investiţia realizată de o entitate nou-constituită, formată din minimum 2 acţionari care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 195/2018, care are ca obiect de activitate creşterea porcilor şi din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că s-a înfiinţat cu scopul realizării acesteia. Entităţile deja înfiinţate şi care au ca obiect de activitate creşterea porcilor trebuie să îşi completeze în statut, la scop, şi realizarea obiectivului propus prin Program;
    s) sistem semideschis - creşterea animalelor în regim de libertate restrânsă, cu respectarea unor reguli de creştere conforme cu cerinţele de creştere specifice fiecărei rase şi cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spaţiu împrejmuit cu gard şi dublat cu gard electric în interiorul suprafeţei împrejmuite;
    ş) rase din specia suine aflate în conservare sau în pericol de abandon - suine din rasele Bazna şi Mangaliţa.


    ART. 2
    Spaţiile auxiliare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 195/2018, necesare funcţionării investiţiilor pentru categoriile de ferme prevăzute la art. 5 din Legea nr. 195/2018, cu excepţia raselor aflate în conservare sau în pericol de abandon, sunt următoarele:
    a) bazine colectare dejecţii;
    b) platforme pentru gunoiul de grajd;
    c) staţie de epurare;
    d) bazin apă;
    e) clădiri racordare utilităţi (gaze, curent);
    f) punct recoltare şi prelucrare material seminal;
    g) spaţii depozitare (magazii, silozuri);
    h) hală pentru carantina animalelor;
    i) spaţii zonă administrativă (birouri, sală de mese, bucătărie).


    ART. 3
    Spaţiile necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 195/2018, aşa cum sunt definite în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine, sunt următoarele:
    a) împrejmuire;
    b) filtru sanitar-veterinar (vestiare, duşuri, grupuri sanitare);
    c) dezinfectoare pentru mijloacele de transport;
    d) spaţii pentru depozitarea cadavrelor;
    e) rampă încărcare/descărcare animale;
    f) spaţii necropsii.


    ART. 4
    (1) Beneficiarii schemei multianuale prevăzute la art. 1 din Legea nr. 195/2018 sunt crescătorii de suine care desfăşoară activităţi de reproducţie şi/sau creştere şi/sau îngrăşare a suinelor şi deţin, cu orice titlu legal, exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar sau exploataţii de reproducţie aflate în conservare.
    (2) Beneficiarii schemei multianuale prevăzute la art. 1 din Legea nr. 195/2018 care au realizat investiţii prin Program sunt obligaţi să deţină exploataţiile pe baza cărora s-a calculat dimensiunea fermei de reproducţie minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei.

    ART. 5
    (1) Calcularea dimensiunii fermei de reproducţie, respectiv numărul de scroafe, în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras, aşa cum este prevăzut la art. 5 din Legea nr. 195/2018, se face astfel:
    a) capacitatea de producţie anuală aferentă locurilor de cazare de porc gras este reprezentată de numărul de locuri de cazare pentru porc la îngrăşat, categoria 50-85 kg/ciclu de producţie, înmulţit cu 3,2 cicluri de producţie dintr-un an;
    b) numărul de purcei înţărcaţi obţinuţi pe cap de scroafă şi/sau scrofiţă/an reprezintă 25 de purcei;
    c) dimensiunea fermei de reproducţie se calculează prin raportul dintre capacitatea de producţie anuală aferentă locurilor de cazare de porc gras şi numărul de purcei înţărcaţi obţinuţi pe cap de scroafă şi/sau scrofiţă/an, obţinându-se numărul necesar de scroafe şi/sau scrofiţe.

    (2) Pentru dimensionarea fermei de reproducţie în cazul înfiinţării/extinderii, suprafaţa minimă construită necesară este dată de numărul de locuri de cazare reproducţie pentru care se face investiţia la care se aplică un factor de minimum 8 mp, cu excepţia raselor din specia suine aflate în conservare sau în pericol de abandon.
    (3) Modul de calcul al locurilor de cazare existente eligibile în fermele de reproducţie pentru care se face extinderea capacităţii fermei este următorul, din care se alege valoarea minimă:
    a) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. boxe de fătare = nr. boxe de fătare existente/0,24;
    sau

    b) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. boxe de montă = nr. boxe de montă existente/0,285;
    sau

    c) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. locuri în boxe comune gestaţie = nr. locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie/0,588;
    sau

    d) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. locuri comune tineret = nr. locuri în boxe comune în sectorul de tineret/4,042.

    (4) Dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducţie, cu excepţia raselor din specia suine aflate în conservare sau în pericol de abandon, este următoarea:
    a) modul de calcul pentru locuri de cazare de reproducţie:
    (i) nr. boxe de fătare = 0,24 x nr. locuri de cazare reproducţie;
    (ii) nr. boxe de montă = 0,285 x nr. locuri de cazare reproducţie;
    (iii) nr. locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie = 0,588 x nr. locuri de cazare reproducţie;
    (iv) nr. locuri în boxe comune în sectorul de tineret = 4,042 x nr. locuri de cazare reproducţie.

    b) suprafaţa minimă a unei boxe de fătare este de 4,60 mp;
    c) suprafaţa minimă a unei boxe de montă este de 1,4 mp;
    d) suprafaţa minimă pentru o scroafă/scrofiţă în boxe comune în sectorul de gestaţie este de 2,25 mp;
    e) suprafaţa minimă pentru un loc de cazare în boxe comune în sectorul de tineret este de 0,35 mp/cap;
    f) costurile pentru spaţiile şi dotările necesare pentru cazarea vierilor şi a scrofiţelor de înlocuire nu sunt luate în considerare la calculul pentru dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducţie, dar cheltuielile cu acestea sunt eligibile la plată.

    (5) Dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducţie bunici, cu excepţia raselor din specia suine aflate în conservare sau în pericol de abandon, este similară cu cea de la alin. (4), dimensiunea fermei de reproducţie bunici calculându-se astfel: la numărul de locuri de cazare scroafe de reproducţie deţinute de beneficiar se aplică un coeficient de înlocuire anual de 50%, rezultând numărul de scrofiţe necesare pentru înlocuire anuală. Pentru a produce acest număr se ia în considerare obţinerea a 6 scrofiţe/an pentru înlocuirea fiecărei scroafe bunică. Astfel se obţine numărul de locuri de cazare necesar, la care se aplică un procent suplimentar de 10%, rezultând capacitatea maximă a fermei de bunici nou-înfiinţate. Faţă de calculul menţionat, pentru înfiinţarea minimului de 400 de locuri de cazare bunici sunt necesare deţinerea a 4.368 de locuri de cazare reproducţie.
    (6) Dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducţie bunici pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon crescute în sistem semideschis este următoarea:
    a) suprafaţa de teren împrejmuit minimă necesară/loc de cazare scroafă este de 100 mp;
    b) suprafaţa utilă minimă necesară/loc de cazare scroafă în boxa de fătare este de 5 mp;
    c) suprafaţa utilă minimă necesară/loc de cazare scroafă în boxe comune este de 2,5 mp;
    d) nr. boxe de fătare = 0,3 x nr. locuri de cazare reproducţie înfiinţate;
    e) nr. locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie = 0,8 x nr. locuri de cazare reproducţie înfiinţate.

    (7) Beneficiarii care înfiinţează ferme de reproducţie bunici pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon sunt obligaţi:
    a) să populeze aceste ferme numai cu animale de rasă pură, înscrise în registrul genealogic al rasei;
    b) ca numărul minim de animale cazate să fie de 20 de capete de scroafe;
    c) suprafaţa de teren să fie împrejmuită cu gard şi dublată de un gard electric înăuntrul suprafeţei împrejmuite, conform normelor în vigoare.

    (8) Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului sunt următoarele:
    a) ferme de reproducţie existente, cu capacitate de minimum 400 de locuri de cazare, care îşi pot mări capacitatea de reproducţie până la 1.500 de locuri de cazare; mărirea capacităţii înseamnă extinderea exploataţiei existente;
    b) ferme de reproducţie care se vor înfiinţa, cu capacitate de cazare de la minimum 1.200 de locuri reproducţie care corespund unui număr de 9.375 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevăzute la alin. (1), până la maximum 3.000 de locuri reproducţie care corespund unui număr de 23.438 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevăzute la alin. (1);
    c) ferme de reproducţie care se vor înfiinţa pentru reproducţie bunici, cu o capacitate cuprinsă între 400 şi 1.200 de locuri de cazare, care să nu depăşească cu mai mult de 10% necesarul anual de scrofiţe de înlocuire al fermei beneficiare;
    d) ferme de reproducţie care se vor înfiinţa pentru reproducţie bunici, cu o capacitate de minimum 20 de capete, pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon, crescute în sistem de creştere semideschis.

    (9) În cazul fermelor aflate în conservare, ajutorul de stat se acordă pentru:
    a) repunerea în funcţiune a locurilor de cazare reproducţie aflate în conservare pe care le deţin la momentul solicitării, respectiv a minimum 400 de locuri, dar nu mai mult de 1.500 de locuri, în cazul desfăşurării activităţii de reproducţie. În cazul în care ferma aflată în conservare are un număr de locuri de cazare reproducţie de peste 1.500, ajutorul se acordă în limita numărului de 1.500 de locuri de reproducţie;
    b) repunerea în funcţiune a locurilor de cazare reproducţie aflate în conservare pe care le deţin la momentul solicitării, respectiv între 1.200 şi 3.000 de locuri reproducţie care să corespundă numărului locurilor de cazare porc gras deţinute, potrivit metodei de calcul prevăzute la alin. (1), în cazul activităţilor de reproducţie, creştere şi îngrăşare.


    ART. 6
    Solicitanţii declară pe propria răspundere că nu au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017.

    ART. 7
    (1) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproducţie, calculată potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 4.575 euro/loc, exclusiv T.V.A., şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018.
    (2) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproducţie, pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon, calculată potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 730 euro/loc, exclusiv T.V.A., şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018.
    (3) Valoarea costului unui loc de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, calculată potrivit prevederilor art. 3 lit. j) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 2.126 euro/loc, exclusiv T.V.A., şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018, cu excepţia lit. a).
    (4) Valorile maxime prevăzute la alin. (1)-(3) au fost calculate şi stabilite de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.
    (5) Intensitatea sprijinului acordat prin schema de ajutor de stat este de maximum 40% din valoarea costului prevăzută la alin. (1)-(3).
    (6) Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale din costul prevăzut la alin. (1)-(3), fără a depăşi 90 de puncte procentuale, în cazul în care beneficiarii se încadrează în următoarele condiţii:
    a) sunt tineri fermieri sau sunt fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Program;
    b) investiţiile se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
    c) investiţii colective realizate de crescătorii de suine.

    (7) Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul proiectului. În cazul depăşirii valorii totale a proiectului, diferenţa se acoperă de către beneficiar, din surse proprii.

    ART. 8
    Pentru gestionarea schemei de ajutor de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează şi pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o aplicaţie informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare şi verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a implementării acestora.

    ART. 9
    (1) Pentru înscrierea în Program, solicitanţii depun cererea de înscriere la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele de reproducţie. Cererea de înscriere va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 9 din Legea nr. 195/2018, precum şi de documente pentru îndeplinirea condiţiilor necesare calculului intensităţii ajutorului de stat, respectiv: tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare/fermă în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice/fermă realizată ca investiţie colectivă.
    (2) În vederea gestionării schemei de ajutor de stat, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Gestionarea schemei de ajutor de stat se asigură de către funcţionari din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituţii.
    (4) După primirea cererilor de înscriere, funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, verifică administrativ cererile de înscriere prevăzute la art. 9 din Legea nr. 195/2018, împreună cu documentele anexate.
    (5) După înregistrarea cererii de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului, se generează dovada înscrierii cererii în registrul unic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care va fi înmânată solicitantului şi care cuprinde informaţiile legate de solicitant şi documentele anexate cererii de înscriere.
    (6) Modalitatea de completare şi introducere a datelor în aplicaţia informatică se va detalia în Ghidul de procedură internă.
    (7) Direcţia politici în zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale analizează dinamica cererilor de înscriere, identifică dacă există cereri de înscriere depuse de un beneficiar pe raza mai multor judeţe şi informează direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. În acest caz, solicitantul trebuie să aleagă o singură locaţie pentru realizarea investiţiei, urmând a-şi retrage celelalte cereri.
    (8) Ca urmare a înregistrării cererii de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului, funcţionarul desemnat eliberează beneficiarului adeverinţa prevăzută în anexa nr. 3, însoţită de fişa de date din care rezultă capacitatea, valoarea proiectului, intensitatea acestuia şi elementele componente obligatorii pe care trebuie să le conţină studiul de fezabilitate.

    ART. 10
    (1) După înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, însoţită de următoarele documente, după caz, în funcţie de categoria de fermă care se realizează prin Program:
    a) studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată, care cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4;
    b) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia, pentru a se verifica dacă investiţia se realizează în zone cu constrângeri potrivit prevederilor art. 1 lit. q);
    c) certificat de urbanism.

    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc Registrul unic privind cererile de finanţare pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, înregistrează cererile de finanţare în aplicaţia informatică integrată, le verifică împreună cu documentele anexate în corelare cu datele din cererile de înscriere.
    (4) În cazul în care studiul de fezabilitate nu respectă prevederile alin. (1) lit. a), cererea nu se înregistrează şi se depune ulterior, după ce studiul de fezabilitate respectă prevederile alin. (1) lit. a).
    (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare se efectuează controlul la faţa locului pentru a verifica existenţa suprafeţei de teren necesare pentru realizarea investiţiei propuse în studiul de fezabilitate. Rezultatul controlului se consemnează în raportul de control, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, validându-se cererea de finanţare.
    (6) După validarea cererii de finanţare, se depun documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018. După verificarea documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare, se completează contractul-cadru de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, care cuprinde intensitatea sprijinului acordat beneficiarului, ţinându-se cont de încadrarea în condiţiile stabilite la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, precum şi valoarea celor 4 tranşe de câte 25% fiecare din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe care directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îl încheie cu beneficiarul investiţiei. În situaţia în care documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018 nu sunt conforme, beneficiarul va fi înştiinţat în vederea corectării acestora.
    (7) Resursele financiare destinate realizării investiţiei se angajează în cadrul bugetului Programului după semnarea contractului de finanţare.
    (8) Se primesc cereri de finanţare până la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, prevăzută la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 195/2018.
    (9) Pentru încadrarea în limita valorii totale a ajutorului de stat prevăzută la alin. (8), Direcţia politici în zootehnie verifică şi comunică zilnic direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, valoarea ajutorului de stat deja alocat la nivel naţional.

    ART. 11
    (1) În vederea decontării cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiţiei, beneficiarii ajutorului de stat depun cererile de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 8, însoţite, după caz, de următoarele documente: facturile aferente cheltuielilor realizate şi documentele de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.
    (2) În cazul în care beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor şi face plăţi din surse proprii, prezintă pentru decontarea sumelor documentele prevăzute la alin. (1), decontarea urmând a se face în 4 tranşe în valoare de 25% fiecare din valoarea eligibilă a proiectului.
    (3) În cazul în care beneficiarul solicită acordarea de tranşe, va deschide un cont sau subcont bancar din care nu va face alte operaţiuni decât plăţi privind derularea proiectului.
    (4) După utilizarea completă a fiecărei tranşe, beneficiarul prezintă documentele justificative, după care poate solicita următoarea tranşă. În plus, pentru acordarea celei de-a patra tranşe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc finanţarea investiţiei cu sumele reprezentând contribuţia proprie sau existenţa sumei respective în contul bancar.
    (5) La ultima tranşă se procedează astfel:
    a) în cazul acordării tranşei înainte de efectuarea cheltuielilor, beneficiarul prezintă documentele justificative pentru utilizarea sumelor aferente tranşei a treia, i se acordă tranşa a patra, iar dacă aceasta nu se utilizează în întregime, se returnează sumele neutilizate;
    b) în cazul acordării tranşei după efectuarea cheltuielilor, valoarea acesteia va fi determinată în funcţie de documentele prevăzute la alin. (1), respectiv egală cu valoarea sumelor justificate, în limita valorii eligibile stabilite prin contractul de finanţare.

    (6) Cererile de plată vor conţine codificarea cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
    a) cheltuielile aferente lucrărilor de construcţii-montaj pentru construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei, amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului, cheltuieli utilităţi, organizare de şantier, căi de acces, vor avea codul „1“;
    b) cheltuielile aferente achiziţionării definitive sau achiziţionării prin leasing financiar de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, alte echipamente tehnologice şi funcţionale, vor avea codul „2“;
    c) cheltuielile aferente costurilor cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii, vor avea codul „3“ şi nu pot depăşi 7% din valoarea totală a proiectului.

    (7) Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, verifică documentele justificative care atestă cheltuirea tranşei şi validează cererea de plată pentru tranşa următoare, cu excepţia ultimei tranşe, când va verifica şi existenţa sau utilizarea contribuţiei proprii, după care dispune eliberarea ultimei tranşe.
    (8) Înainte de acordarea ultimei tranşe, reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, va efectua un control în teren pentru evaluarea stadiului fizic al investiţiei, care trebuie să corespundă tranşelor acordate şi documentelor justificative.
    (9) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 195/2018, cumulate, nu poate depăşi valoarea totală eligibilă a proiectului.
    (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de plată prin care se solicită tranşa, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele solicitate pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea investiţiei.
    (11) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
    (12) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
    (13) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
    (14) Beneficiarul va marca investiţia în termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe.

    ART. 12
    (1) După depunerea ultimului decont de către beneficiar, respectiv după finalizarea investiţiei, reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, participă la recepţia acesteia.
    (2) În vederea efectuării recepţiei proiectului, beneficiarul va prezenta documentele justificative privind cheltuirea ultimei tranşe, precum şi utilizarea în totalitate a sumelor reprezentând contribuţia proprie la investiţie.
    (3) După obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, în urma verificării în teren, reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, face recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 195/2018, pe care îl ataşează la documentaţia fiecărui beneficiar, astfel încât beneficiarul să fie declarat cu investiţia finalizată.
    (4) În cazul în care cu ocazia verificării în teren se constată imposibilitatea realizării recepţiei de închidere a Programului, se stabileşte un termen de conformare pentru ca beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării cu obiectivele investiţiei.

    ART. 13
    În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 nu este operaţională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 9, verificarea administrativă a cererilor de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.

    ART. 14
    (1) Beneficiarul care a realizat investiţii prin înfiinţare de locuri de cazare reproducţie în baza prezentelor norme metodologice poate transfera sau vinde investiţia înainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia, cu obligaţia menţinerii activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei menţionate şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Pentru obţinerea acordului prevăzut la alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat trebuie să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentele aferente acţiunii de transfer/vânzare al/a fermei, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere prin care noul proprietar se angajează să menţină activitatea de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani de la finalizarea investiţiei.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost finalizată investiţia transferată/vândută.

    ART. 15
    Prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 195/2018, referitoare la fermele de reproducţie bunici pentru rase aflate în conservare sau în pericol de abandon, precum şi referirile la acestea din prezentele norme metodologice intră în vigoare după agrearea acestora de către Comisia Europeană.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    REGISTRUL UNIC
    privind înregistrarea pentru accesarea
    Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

┌────┬─────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │ │Tipul │Nr. │
│ │ │ │Data │Ora │de │locuri│
│Nr. │ │ │depunerii│depunerii│fermă │de │
│crt.│Judeţ│Solicitant│cererii │cererii │pentru│cazare│
│ │ │ │de │de │care │pentru│
│ │ │ │înscriere│înscriere│aplică│care │
│ │ │ │ │ │ │aplică│
├────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┘    ANEXA 2

    la normele metodologice
    DOVADA
    pentru Cererea nr. ............... depusă în data de ......................
    Prezenta dovadă a fost eliberată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................... pentru a confirma depunerea de către PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea .................................................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxx/9999/2007, CUI/CIF ................, a Cererii cu nr. ............./zz.ll.an privind înfiinţarea unei ferme în cadrul Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.
    Cererea a fost însoţită de următoarele documente de eligibilitate administrativă:

┌────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │ │ │
│Nr. │Denumire document │document│Emitent│Depus│Observaţii│
│crt.│ │/ Data │ │DA/NU│ │
│ │ │document│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│1 │Copie BI/CI │ │ │ │ │
│ │reprezentant legal│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │Copie certificat │ │ │ │ │
│ │înregistrare la │ │ │ │ │
│2 │Oficiul Naţional │ │ │ │ │
│ │al Registrului │ │ │ │ │
│ │Comerţului │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│3 │Copie act │ │ │ │ │
│ │constitutiv │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│4 │Dovadă cont activ │ │ │ │ │
│ │bancă/trezorerie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│5 │Plan cadastral │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │Schiţă locuri │ │ │ │ │
│6 │cazare porc gras/ │ │ │ │ │
│ │reproducţie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │Copie aviz/ │ │ │ │ │
│7 │autorizaţie/ │ │ │ │ │
│ │înregistrare │ │ │ │ │
│ │sanitar-veterinară│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │Document contabil │ │ │ │ │
│8 │intrare în │ │ │ │ │
│ │conservare/factură│ │ │ │ │
│ │achiziţie activ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │Document drept │ │ │ │ │
│9 │proprietate/ │ │ │ │ │
│ │administrare teren│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│10 │Împuternicire/ │ │ │ │ │
│ │procură notarială │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤
│11 │Copie BI/CI │ │ │ │ │
│ │împuternicit │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────────┘    NOTĂ:
    Cererea dumneavoastră a fost înregistrată. În urma procesării cererii se va emite adeverinţa care să ateste înscrierea în cadrul Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ...............................
    ADEVERINŢĂ
    Nr. ......./ziua/luna/anul
    Prin prezenta se adevereşte că PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea .............................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ..............................., cu sediul în ......................................, în baza Cererii de înscriere nr. ......................., a fost înscrisă în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (Program) privind înfiinţarea unei ferme ........................................ .
    Adeverinţa este însoţită de „Fişa de date“ rezultată în urma procesării Cererii nr. ........../data. Menţionăm că prezenta adeverinţă atestă înscrierea în Program şi nu angajează în niciun fel Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau unităţile subordonate cu privire la obligativitatea acordării vreunei susţineri financiare sau de altă natură. Fişa de date are caracter informativ şi nu se constituie în document de verificare a eligibilităţii financiare. Suportul de susţinere prevăzut în Program se face numai după aprobarea cererii de finanţare în baza depunerii documentaţiei prevăzute de lege.
    Semnat,
    ……...........…….
    Director general
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................................
    FIŞA DE DATE
    (la Adeverinţa nr. ................. data ...............)
    (model)
    Condiţii pentru acordarea de puncte procentuale:
    tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare (20%): DA/NU;
    zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (20%): DA/NU;
    investiţie colectivă (20%): DA/NU.
    Denumire solicitant: .......................................................................................................
    (PFA/II/IF/persoană juridică/entitate*)


┌─────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Se înfiinţează │ │
│ │ │ │Nr. locuri de │ │locuri de cazare │Se înfiinţează │
│ │ │Nr. locuri de │cazare reproducţie │Nr. locuri de │reproducţie în ferma│locuri de cazare │
│Nr. │Denumire │cazare reproducţie │în ferma în │cazare porc gras │nouă hibridă/bunici/│reproducţie în ferma│
│crt. │beneficiar│ │conservare │ │rasele aflate în │de reproducţie │
│ │ │ │ │ │conservare sau în │aflată în conservare│
│ │ │ │ │ │pericol de abandon │ │
│ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │Declarate│Calculate│Declarate│Calculate│Declarate│Calculate│Solicitate│Calculate│Solicitate│Calculate│
├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    Intensitate eligibilă

┌────┬─────────────┬───────┬───────────┐
│ │Denumire tip │ │ │
│Nr. │procent │Procent│Intensitate│
│crt.│intensitate │estimat│eligibilă │
│ │ajutor de │ │prognozată │
│ │stat │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Intensitate │ │ │
│ │potrivit art.│ │ │
│1 │8 alin. (1) │ │ │
│ │din Legea nr.│ │ │
│ │195/2018 │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Tânăr fermier│ │ │
│ │sau fermier │ │ │
│ │care s-a │ │ │
│ │instalat în │ │ │
│2 │cei cinci ani│ │ │
│ │anteriori │ │ │
│ │datei de │ │ │
│ │depunere a │ │ │
│ │cererii de │ │ │
│ │finanţare │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Fermă în zone│ │ │
│ │care se │ │ │
│ │confruntă cu │ │ │
│3 │constrângeri │ │ │
│ │naturale sau │ │ │
│ │cu alte │ │ │
│ │constrângeri │ │ │
│ │specifice │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Fermă │ │ │
│4 │realizată ca │ │ │
│ │investiţie │ │ │
│ │colectivă │ │ │
├────┴─────────────┼───────┼───────────┤
│Total intensitate │ │ │
└──────────────────┴───────┴───────────┘    În vederea respectării standardelor minime legale în vigoare aplicabile Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (Program), solicitantul, respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate, va trebui să respecte următoarele cerinţe minime:

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Denumire │Număr/ │ │
│Nr. │cerinţă │Suprafaţă│Observaţii│
│crt.│minimă după │minimă în│ │
│ │standard │mp │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Număr minim │ │ │
│1 │de boxe de │ │ │
│ │fătare │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Suprafaţă │ │ │
│2 │minimă boxă │ │ │
│ │de fătare │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Număr minim │ │ │
│3 │de boxe de │ │ │
│ │montă │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Suprafaţă │ │ │
│4 │minimă boxă │ │ │
│ │de montă │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Număr minim │ │ │
│ │de locuri │ │ │
│5 │scroafă în │ │ │
│ │sector de │ │ │
│ │gestaţie │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Suprafaţă │ │ │
│ │minimă utilă│ │ │
│6 │loc scroafă │ │ │
│ │în sector de│ │ │
│ │gestaţie │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Spaţiu minim│ │ │
│7 │util pentru │ │ │
│ │purcei până │ │ │
│ │la 30 kg │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┘    Conform datelor obţinute în urma evaluării eligibilităţii cererii de finanţare a solicitantului, respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate care deţine investiţia colectivă, acesta va derula proiectul în conformitate cu următoarele:
    - PFA/II/IF/persoanei juridice/entităţii i se aprobă o intensitate maximă eligibilă de ..........%;
    – PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va înfiinţa prin Program un număr de maximum ......... locuri de cazare reproducţie într-o fermă nouă hibridă/bunici/rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon (au fost solicitate spre finanţare ......... locuri);
    – PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum .......... locuri de cazare într-o fermă aflată în conservare (au fost solicitate spre finanţare ...... locuri);
    – suprafaţa minimă construită estimată pentru mărirea capacităţii/fermă nouă în baza informaţiilor procesate este de: ……………….. mp;
    – valoarea totală eligibilă a proiectului în baza informaţiilor procesate este de ......... euro;
    – valoarea fiecărei tranşe este de 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului de ......... euro.
    *) Se completează cu denumirea acţionarilor, forma de organizare a fiecăruia.    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Elementele obligatorii ale studiului de fezabilitate
    (Se introduc în aplicaţie.)
    Informaţii generale privind obiectivul de investiţii:
    - denumirea obiectivului de investiţii;
    – beneficiarul investiţiei;
    – documente care să demonstreze că solicitantul nu a efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
    – elaboratorul studiului de fezabilitate;
    – situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii;
    – obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice;
    – particularităţi ale amplasamentului;
    – descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic (planşe şi descriptiv);
    – documentaţie tehnică;
    – costurile estimative ale investiţiei;
    – nominalizarea surselor de finanţare.

    Observaţia 1. Documentaţia tehnică din care să reiasă: număr de boxe de fătare, număr de boxe de montă, număr de locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie, număr de locuri în boxe comune în sectorul tineret, calculate potrivit prevederilor art. 4 din normele metodologice
    Model calcul:
    Calculul echipamentului necesar numărului de locuri de cazare scroafe se va face respectând raportul minim:
    nr. locuri de cazare * 0,24 = numărul de boxe de fătare
    nr. locuri de cazare * 0,285 = numărul de boxe de montă
    nr. locuri de cazare * 0,588 = numărul de locuri în sectorul gestaţie comună
    nr. locuri de cazare * 4,042 = numărul de locuri în sectorul tineret


    Exemplu:
    Pentru o fermă cu 1.250 de locuri de cazare dotarea minimă va fi următoarea:
    1.250 * 0,24 = 300 de boxe de fătare
    1.250 * 0,285 = 357 de boxe de montă
    1.250 * 0,588 = 735 de locuri în sectorul gestaţie comună
    1.250 *4,042 = 5.052 de locuri în sectorul tineret

    La efectuarea calculului rotunjirile se vor face în sens crescător.
    Documentaţia tehnică din care să reiasă dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducţie bunici pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon, crescute în sistem semideschis:
    a) suprafaţa de teren împrejmuit minimă necesară/loc de cazare scroafă este de 100 mp;
    b) suprafaţa utilă minimă necesară/loc de cazare scroafă în boxa de fătare este de 5 mp;
    c) suprafaţa utilă minimă necesară/loc de cazare scroafă în boxe comune este de 2,5 mp;
    d) nr. boxe de fătare = 0,3 x nr. locuri de cazare reproducţie înfiinţate;
    e) nr. locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie = 0,8 x nr. locuri de cazare reproducţie înfiinţate.    Observaţia 2. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă obligatoriu:
    a) elemente de construcţie:
    - hale de producţie;
    – filtru sanitar-veterinar;
    – post trafo;
    – dezinfectoare pentru mijloacele de transport;
    – rampă încărcare/descărcare animale;
    – gospodărie de apă sau sistem de racordare la reţeaua publică de apă;
    – buncăre de stocare furaj;
    – sală de necropsie;
    – cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU);
    – spaţii de depozitare;
    – birou medic veterinar;
    – sală de mese;
    – birou şef fermă;
    – împrejmuire fermă;
    – drumuri de acces;
    – bazine de colectare dejecţii şi/sau staţie de epurare (excepţie pentru fermele care deţin rase aflate în conservare sau în pericol de abandon) şi/sau platforme pentru gunoiul de grajd;

    b) echipamente tehnologice şi funcţionale.

    Documentaţia tehnică pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon trebuie să cuprindă obligatoriu:
    - filtru sanitar-veterinar;
    – adăposturi şi construcţii uşoare fără fundaţie;
    – post trafo sau sisteme fotovoltaice cu sau fără racord la reţeaua de furnizare a energiei electrice;
    – sisteme de alimentare cu apă proprii sau sistem de racordare la reţeaua publică de apă;
    – şoproane, magazii, hambar etc.;
    – drumuri de acces;
    – împrejmuire fermă.


    ANEXA 5

    la normele metodologice
    REGISTRUL UNIC
    privind cererile de finanţare pentru accesarea
    Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

┌────┬─────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Tipul │Nr. │ │
│ │ │ │Data │Ora │de │locuri│ │
│Nr. │ │ │depunerii│depunerii│fermă │de │Suma │
│crt.│Judeţ│Solicitant│cererii │cererii │pentru│cazare│aprobată│
│ │ │ │de │de │care │pentru│(euro) │
│ │ │ │finanţare│finanţare│aplică│care │ │
│ │ │ │ │ │ │aplică│ │
├────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┘    ANEXA 6

    la normele metodologice
    RAPORT DE CONTROL LA FAŢA LOCULUI
    privind existenţa suprafeţei de teren necesare pentru realizarea investiţiei propuse în studiul de fezabilitate (model)
    Numele şi prenumele ...................................., funcţia ............................, legitimaţia nr. ............................, în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ..........................,
    am constatat că:
    PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ..................................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul...................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. ................, CUI/CIF ..................., cod CAEN .............................., cont bancar .................., deschis la ....................., reprezentată legal de ........................, CNP ......................, legitimat cu C.I. seria .......... nr. .........................,
    deţine suprafaţa de teren necesară pentru realizarea investiţiei: DA/NU
    Alte menţiuni:
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, Solicitant,
            ................................................................................. ..................

    ANEXA 7

    la normele metodologice
    CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE
    prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă
    Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
    Nr. ............. din data ............
    Încheiat între
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................., respectiv a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin directorul executiv........................., denumită în continuare DAJ,
    şi
    persoana juridică/PFA/IF/II, definită la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 195/2018/entitatea definită la art. 1 lit. ş) din normele metodologice ........................................, cu sediul în localitatea ........................., judeţul .................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. ........., CUI/CIF .................., cod CAEN .........................., cont bancar .........................., deschis la ............................., reprezentată legal de ......................................., CNP ............................, legitimat cu C.I. seria ..... nr. ..................., denumită în continuare Beneficiar
    a) Obiectul contractului este acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru investiţii în vederea realizării de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducţie, ori pentru investiţii în locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, denumite locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, în cadrul Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobat prin Legea nr. 195/2018 (Programul).
    b) Se realizează prin Program o investiţie cu o capacitate de cazare de ............. locuri noi de cazare pentru reproducţie hibridă/bunici/rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon sau ......... locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare.
    Valoarea totală a investiţiei este de ........... euro, reprezentând ....... lei, calculată la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului.

    c) Intensitatea ajutorului este de ............% din costul unui loc nou de cazare pentru reproducţie/unui loc de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, valoarea totală eligibilă a proiectului este de ........ euro, reprezentând ....... ei, calculată la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, iar valoarea tranşei este de ........... euro, calculată în lei la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, reprezentând 25% (din valoarea totală eligibilă a proiectului), conform Cererii de finanţare nr. ..........., aprobată de DAJ.

    Obligaţiile Beneficiarului
    1. Beneficiarul are obligaţia să asigure prin contribuţii proprii sumele necesare acoperirii diferenţei dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea totală eligibilă a proiectului rezultată din aplicarea intensităţii ajutorului.
    2. Obligaţia menţionată la pct. 1 trebuie justificată cu documente înainte de acordarea ultimei tranşe, în sensul existenţei sau utilizării contribuţiei proprii.
    3. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, Beneficiarul îşi asumă, prin semnarea prezentului contract, autenticitatea şi veridicitatea documentelor depuse, precum şi utilizarea sumelor acordate doar în scopul prevăzut în prezentul contract.
    4. În termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe, Beneficiarul marchează investiţia cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie“, conform Cererii nr. ......, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............../ Municipiului Bucureşti.
    5. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor, conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiţiei, cu încadrarea în valoarea prevăzută la lit. c) din prezentul contract.
    6. Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea Beneficiarului, cu maximum 6 luni, cu condiţia încadrării în durata de derulare a Programului.
    7. La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, la care Beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    8. Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţiile de funcţionare în vederea recepţiei de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.
    9. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea controalelor la faţa locului.
    10. Toate documentele care atestă ajutorul acordat se păstrează de către Beneficiar pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.
    11. Beneficiarul care realizează investiţii în baza prezentului contract de finanţare trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin prezentului contract de finanţare sau a fermei care a beneficiat de sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la DAJ şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    Obligaţiile DAJ
    1. DAJ înregistrează cererile de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, le verifică administrativ împreună cu documentele anexate şi introduc datele în aplicaţia informatică, care va genera automat o dovadă care să cuprindă informaţiile legate de Beneficiar şi documentele anexate cererii, care se înmânează Beneficiarului. În cazul în care aplicaţia informatică nu este operaţională, verificarea administrativă se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.
    2. DAJ înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, şi efectuează controale la faţa locului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, în vederea stabilirii conformităţii datelor. După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unei tranşe pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare.
    3. După alimentarea conturilor, DAJ virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite Beneficiarului.
    4. După depunerea ultimei cereri de plată de către Beneficiar, DAJ efectuează o verificare în teren, pentru a constata finalizarea investiţiei şi pentru elaborarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie a investiţiei.
    5. În cazul în care, cu ocazia verificării în teren, DAJ constată imposibilitatea realizării recepţiei finale a investiţiei, se stabileşte un termen de conformare pentru ca Beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării cu obiectivele investiţiei. Pe durata perioadei de conformare, plata ultimei tranşe se suspendă.
    6. DAJ verifică respectarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani.
    Prezentul contract-cadru de finanţare a fost încheiat la data de ...................., în două exemplare originale, şi intră în vigoare începând cu data semnării de către ambele părţi.
    Beneficiar
    Denumire/Nume şi prenume,
    ...................................
    Semnătura ...................................
    Data semnării ....................................
    Director executiv DAJ
    Nume şi prenume,
    ...................................
    Semnătura ...................................
    Data semnării .................................

    ANEXA 8

    la normele metodologice
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ .........................................
    CERERE DE PLATĂ
    Nr. ......./ziua/luna/anul
    PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ..............................................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ..............., cu sediul în.............................., beneficiară a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, posesoare a Contractului de finanţare nr. .................../data................, solicit acordarea tranşei nr. ..........., în valoare de .................lei*, înainte^1)/după^2) efectuarea cheltuielilor.
    * Valoarea în lei a tranşelor de plată se acordă ţinând cont de cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului de finanţare.
    ^1) În cazul în care beneficiarul solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor, începând cu a doua tranşă trebuie să facă dovada utilizării integrale a tranşei primite anterior, cu următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate şi documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.
    ^2) În cazul în care beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor şi va face plăţi din surse proprii, va veni la decontarea sumelor cu documentele: facturi aferente cheltuielilor realizate şi documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.

    NOTĂ:
    În cazurile 1) şi 2), pentru primirea celei de-a patra tranşe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc finanţarea investiţiei cu sumele reprezentând contribuţia proprie sau existenţa sumei respective în contul bancar.

                 Semnătură
    ..............................................
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice