Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019  privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 458 din 7 iunie 2019
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 324 din 23 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 458 din 7 iunie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Programele de sănătate, în înţelesul prezentelor norme metodologice, includ:
    a) programele naţionale de sănătate, definite conform prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) alte programe de sănătate de interes naţional, judeţean sau local, planificate a se desfăşura la nivelul colectivităţilor locale.

    (2) Serviciile de sănătate, în înţelesul prezentelor norme metodologice, includ servicii medicale preventive, curative, de recuperare, inclusiv managementul de caz în cazurile complexe de boli cronice şi boli rare, care pot fi furnizate de către asistenţii medicali comunitari şi moaşe, în limita competenţelor profesionale, precum şi activităţi de telemedicină şi paleaţie în colaborare cu specialişti pe aceste domenii.
    (3) Acţiunile de sănătate publică, în înţelesul prezentelor norme metodologice, se referă la:
    a) supravegherea stării de sănătate publică;
    b) evaluarea factorilor de risc din mediu;
    c) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate;
    d) intervenţia integrată cu măsurile şi acţiunile preventive de asistenţă socială şi educaţională;
    e) realizarea altor acţiuni de sănătate publică de interes naţional, judeţean sau local, iniţiate sau care au acordul Ministerului Sănătăţii şi/sau direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


    ART. 2
    (1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară sunt categoriile de persoane prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017.
    (2) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară sunt identificaţi în mod activ şi continuu prin catagrafierea populaţiei colectivităţii locale şi prin actualizarea lunară a acesteia în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro.

    ART. 3
    (1) Principalele caracteristici care sunt avute în vedere la catagrafierea populaţiei sunt reprezentate de: nivelul socioeconomic al gospodăriei, numărul membrilor gospodăriei, genul şi vârsta membrilor familiei, condiţiile de locuit, starea de igienă a gospodăriei, statutul de încadrare în muncă a membrilor familiei şi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, starea curentă de sănătate şi eventuale patologii cronice ale fiecărui membru al familiei, statusul privind serviciile preventive - cum ar fi vaccinare şi screening, conform vârstei, riscuri personale şi familiale, alte caracteristici specifice populaţiei din colectivităţile locale deservite.
    (2) Catagrafierea populaţiei şi raportarea activităţii personalului din asistenţa medicală comunitară se fac conform aplicaţiei on-line a Ministerului Sănătăţii, cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV.RO, cu asigurarea protecţiei datelor personale, precum şi a celor medicale, conform Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Atribuţiile structurilor implicate în asistenţa medicală comunitară
    ART. 4
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de asigurarea cu servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei, în special a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condiţiile prezentelor norme metodologice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi în limitele resurselor umane şi financiare existente.
    (2) Desfăşurarea activităţilor de asistenţă medicală comunitară se realizează, după caz, în colaborare cu serviciile medicale, cu serviciile sociale şi cu alte servicii publice, în scopul soluţionării problemelor medicosocioeducaţionale ale grupurilor vulnerabile, de la nivelul comunei, oraşului, municipiului, după caz.

    ART. 5
    Structurile centrale şi locale cu atribuţii în asigurarea asistenţei medicale comunitare sunt: Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale.

    ART. 6
    (1) Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în domeniul asistenţei medicale comunitare, prin Unitatea de incluziune socială, sunt următoarele:
    a) reglementează domeniul de activitate al asistenţei medicale comunitare;
    b) asigură coordonarea tehnică şi metodologică, monitorizarea, evaluarea şi controlul activităţii reţelei de asistenţă medicală comunitară, direct şi prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    c) stabileşte direcţiile strategice şi obiectivele activităţii de asistenţă medicală comunitară la nivel naţional;
    d) planifică extinderea treptată, la nivel naţional, a reţelei de asistenţă medicală comunitară şi stabileşte anual numărul necesar de posturi;
    e) avizează numărul de posturi de asistenţi medicali comunitari, moaşe şi mediatori sanitari solicitat de către autorităţile administraţiei publice locale şi transmis prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
    f) finanţează cheltuielile de personal pentru asistenţi medicali comunitari, moaşe şi mediatori sanitari, precum şi cheltuielile determinate de standardele minimale de dotare pentru activitatea de asistenţă medicală comunitară, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi cu respectarea normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările ulterioare;
    g) stabileşte, împreună cu instituţiile abilitate, formarea unitară şi instruirea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară. În maximum un an de la aprobarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea de incluziune socială, împreună cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Formare în Domeniul Sanitar, Centrul Naţional de Sănătate Mintală, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi alţi furnizori de formare în domeniul asistenţei medicale comunitare acreditaţi şi implicaţi în executarea proiectelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală comunitară, va elabora un curriculum de formare unitară de bază a personalului medical din asistenţa medicală comunitară;
    h) elaborează, împreună cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi reprezentanţii autorităţilor executive ale administraţiei publice locale, tematica şi bibliografia de examen, unică la nivel naţional pentru posturile din reţeaua de asistenţă medicală comunitară;
    i) elaborează, în termen de un an de la aprobarea prezentelor norme metodologice, standarde de cost şi de calitate pentru asistenţa medicală comunitară, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor executive ale administraţiei publice locale, precum şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
    j) elaborează, în termen de un an de la aprobarea prezentelor norme metodologice, standarde de calitate şi de cost pentru activitatea din centrele comunitare integrate, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
    k) elaborează ghiduri şi standarde de practică în domeniul asistenţei medicale comunitare în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Centrul Naţional de Sănătate Mintală, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale cu obiect de activitate în domeniul asistenţei medicale comunitare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii;
    l) elaborează instrumente pentru planificarea, monitorizarea, raportarea şi evaluarea asistenţei medicale comunitare şi asigură atât direct, cât şi prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor de asistenţă medicală comunitară;
    m) asigură accesul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, care organizează activitate de asistenţă medicală comunitară, la aplicaţia on-line cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV.RO, cu asigurarea protecţiei datelor personale şi a datelor medicale ale beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare, şi monitorizează introducerea lunară a datelor în această aplicaţie;
    n) avizează înfiinţarea centrelor comunitare integrate, ţinând cont de direcţiile strategice şi de obiectivele de dezvoltare a asistenţei medicale comunitare la nivel naţional;
    o) participă la elaborarea mecanismului de colaborare interinstituţională pentru furnizarea serviciilor medicosocioeducaţionale integrate, conform legislaţiei în vigoare;
    p) participă la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor medicosocioeducaţionale integrate la nivelul comunităţii şi coordonează, în cadrul mecanismului de colaborare interinstituţională şi interministerială, serviciile de asistenţă medicală comunitară;
    q) colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii aflate în coordonarea şi/sau subordonarea Ministerului Sănătăţii, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea elaborării şi derulării de proiecte care pot asigura dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală comunitară şi asigurarea sustenabilităţii activităţilor specifice;
    r) elaborează şi publică, pe pagina proprie de internet, un raport anual privind activitatea de asistenţă medicală comunitară la nivel naţional, pe baza datelor colectate prin aplicaţia AMCMSR.gov.ro;
    s) exercită controlul privind respectarea legislaţiei specifice organizării, funcţionării şi finanţării activităţii de asistenţă medicală comunitară.

    (2) Unitatea de incluziune socială asigură coordonarea la nivel naţional a activităţii de asistenţă medicală comunitară şi este condusă de un coordonator naţional numit prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) Ministerul Sănătăţii dispune organizarea, la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a compartimentelor de specialitate de asistenţă medicală comunitară, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat.

    ART. 7
    Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin compartimentele de specialitate în domeniul asistenţei medicale comunitare, sunt următoarele:
    a) organizează, în structura proprie, compartimentul de asistenţă medicală comunitară, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat;
    b) desemnează, din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, un responsabil care să asigure coordonarea la nivel judeţean a activităţilor de asistenţă medicală comunitară, denumit coordonator judeţean asistenţă medicală comunitară;
    c) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală comunitară la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti;
    d) acordă sprijin tehnic în domeniul evaluării nevoilor în vederea acoperirii acestora, al stabilirii priorităţilor de planificare a dezvoltării reţelei de asistenţă medicală comunitară pentru acoperirea treptată a nevoilor, a implementării şi monitorizării politicilor de asistenţă medicală comunitară integrată la nivel comunitar;
    e) avizează planul anual de asistenţă medicală comunitară elaborat de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliţi conform prezentelor norme metodologice;
    f) colaborează cu autorităţile executive ale administraţiei publice locale în vederea stabilirii listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale comunitare şi a realizării planului anual de asistenţă medicală comunitară;
    g) asigură cadrul organizatoric necesar pentru implementarea programelor naţionale de sănătate la nivelul colectivităţilor locale care au organizată activitatea de asistenţă medicală comunitară;
    h) identifică şi iniţiază acţiuni de sănătate publică la nivel local, inclusiv la cel judeţean, care să răspundă nevoilor colectivităţilor locale, în special programe de educaţie pentru sănătate şi pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos, programe de consiliere medicosocială în limita competentelor profesionale, servicii de monitorizare şi intervenţie la domiciliu pentru persoane vulnerabile, cum ar fi: gravide, nou-născuţi, copii, bolnavi cronici, bolnavi cu boli rare, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, persoane neasigurate, persoane victime ale violenţei domestice, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind vulnerabile sau în situaţii de risc medicosocial;
    i) evaluează şi monitorizează acţiunile de sănătate publică, judeţene sau locale, care se adresează prin intermediul asistenţei medicale comunitare categoriilor de persoane identificate la nivel local ca fiind vulnerabile sau în situaţii de risc;
    j) identifică nevoile de formare a personalului de specialitate din asistenţa medicală comunitară şi organizează, inclusiv împreună cu alte instituţii publice, cu instituţii aflate în coordonarea şi/sau subordonarea Ministerului Sănătăţii sau organizaţii neguvernamentale, programe de instruire a personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară, inclusiv pentru colaborarea cu reţeaua de medicină de familie, servicii ambulatorii şi spitaliceşti, şi propun formarea de manageri de caz pentru cazurile complexe de boli cronice şi boli rare, în vederea facilitării accesului pacientului la serviciile de îngrijire de care are nevoie. Pentru aspectele ce ţin de serviciile pentru pacienţi cu tulburări psihice, managementul de caz se organizează la nivelul centrelor de sănătate mintală teritoriale;
    k) participă ca membri în comisiile de examen pentru ocuparea posturilor din reţeaua de asistenţă medicală comunitară, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor;
    l) participă la elaborarea şi implementarea de ghiduri şi standarde de practică în domeniul asistenţei medicale comunitare;
    m) coordonează tehnic şi metodologic, monitorizează, evaluează şi controlează activitatea de asistenţă medicală comunitară la nivel judeţean şi monitorizează introducerea lunară a datelor activităţii de asistenţă medicală comunitară desfăşurate la nivel de judeţ în aplicaţia AMCMSR.gov.ro;
    n) analizează, lunar, activitatea de asistenţă medicală comunitară şi raportările lunare introduse în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro şi comunică periodic unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale rezultatele activităţii de asistenţă medicală comunitară;
    o) organizează întâlniri lunare şi ori de câte ori se impune cu personalul din asistenţa medicală comunitară, potrivit competenţei teritoriale, evaluează rapoartele întocmite de către acesta şi propun autorităţilor administraţiei publice locale şi Ministerului Sănătăţii măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii de furnizare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară;
    p) vizitează, cel puţin o dată pe semestru, colectivităţile locale care au organizată activitate de asistenţă medicală comunitară, precum şi furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară pentru a verifica modul de furnizare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară;
    q) colaborează cu celelalte servicii publice judeţene - serviciile publice de asistenţă socială, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, agenţiile judeţene/municipale pentru ocuparea forţei de muncă, centrele de sănătate mintală şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea întăririi rolului asistenţei medicale comunitare în rezolvarea nevoilor medicosociale ale persoanelor vulnerabile, semnalate de către personalul care asigură asistenţa medicală comunitară, de către medicii de familie, de către managerii de caz pentru cazurile complexe de boli cronice şi boli rare, de către managerii de caz pentru pacienţii cu tulburări psihice, precum şi de către mediatorii şcolari şi cadrele didactice;
    r) facilitează crearea parteneriatelor interinstituţionale privind dezvoltarea de servicii integrate la nivel comunitar, implementarea obiectivelor strategiilor de sănătate locale şi judeţene şi stabilirea protocoalelor comune pentru integrarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară cu serviciile socioeducaţionale la nivel comunitar;
    s) prezintă, spre informare, raportul anual, realizat pe baza datelor colectate prin aplicaţia AMCMSR.gov.ro, autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care implementează activitatea de asistenţă medicală comunitară, până în ultima săptămână a primei luni din anul următor, în scopul dezvoltării strategiilor locale de creştere a accesului la servicii de sănătate al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
    ş) avizează, la nivel judeţean, la cererea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale, înfiinţarea, respectiv desfiinţarea posturilor de asistent medical comunitar, moaşă şi mediator, posturi finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi a posturilor finanţate de la bugetul local;
    t) facilitează şi promovează înfiinţarea de noi centre comunitare integrate şi servicii de asistenţă medicală comunitară integrată;
    ţ) colaborează şi se subordonează metodologic Ministerului Sănătăţii, respectiv Unităţii de incluziune socială în domeniul asistenţei medicale comunitare.


    ART. 8
    Atribuţiile autorităţilor executive de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:
    a) elaborează planul anual de asistenţă medicală comunitară la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, parte a strategiei privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu;
    b) înfiinţează structuri şi furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară în beneficiul populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic şi social, adaptate inclusiv nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile prezentelor norme metodologice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi în limitele resurselor umane şi financiare disponibile;
    c) identifică problemele medicosociale ale membrilor comunităţii în scopul susţinerii argumentate a solicitării de avizare a posturilor de asistent medical comunitar, moaşă şi mediator sanitar, în vederea asigurării cu servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei, în special a celei aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
    d) monitorizează şi evaluează activitatea de asistenţă medicală comunitară la nivelul comunităţii, potrivit prezentelor norme metodologice, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017;
    e) facilitează colaborarea personalului din asistenţa medicală comunitară cu personalul din serviciul public de asistenţă socială, cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală, cu medicul/medicii de familie care deserveşte/deservesc populaţia din colectivitatea locală, cu personalul medical de specialitate din cadrul unităţilor spitaliceşti, cu personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu personalul din unităţile de învăţământ şi alt personal care este implicat în identificarea şi soluţionarea problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, astfel cum sunt reglementate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea. În cazul comunităţilor vulnerabile de romi, autorităţile locale pot colabora cu organizaţii neguvernamentale şi cu lideri locali pentru soluţionarea problemelor sociosanitare din respectivele comunităţi;
    f) sprijină personalul din asistenţa medicală comunitară în accesarea serviciilor medicale, sociale, educaţionale pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile identificate în colectivitatea locală, prin facilitarea comunicării cu specialiştii din domeniul medical, social şi educaţional, precum şi prin asigurarea transportului persoanelor vulnerabile către serviciile medicale, sociale sau educaţionale, după caz;
    g) asigură respectarea criteriilor de angajare şi salarizare, precum şi desfăşurarea activităţii personalului din asistenţa medicală comunitară potrivit atribuţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) asigură spaţiul de desfăşurare a activităţii personalului din asistenţa medicală comunitară, bunurile şi serviciile necesare întreţinerii şi funcţionării activităţii de asistenţă medicală comunitară, inclusiv în forme adaptate nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi;
    i) pun la dispoziţie, din dotarea proprie, personalului din asistenţa medicală comunitară, spre folosinţă, un calculator, un laptop sau o tabletă, cu acces la internet, pentru desfăşurarea activităţilor de raportare către Unitatea de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    j) asigură spre folosinţă, în funcţie de specificul local şi în limitele posibilităţilor, un mijloc de transport pentru desfăşurarea activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
    k) acoperă cheltuielile de transport pentru activitatea de teren a asistentului medical comunitar, moaşei şi/sau a mediatorului sanitar în localităţile în care aceştia furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară, pentru deplasările între diferitele sate ale aceleiaşi/aceluiaşi comune/oraş, la direcţia de sănătate publică judeţeană, pentru transportul, la nevoie, al beneficiarilor de asistenţă medicală comunitară către unităţile medicale sau serviciile sociale, precum şi cheltuielile privind comunicarea telefonică cu beneficiarii;
    l) se asigură că personalul din subordine cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale comunitare, atât cel finanţat de la bugetul de stat, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cât şi cel finanţat de la bugetul local, respectă reglementările legale în vigoare privind asistenţa medicală comunitară, răspunde adecvat coordonării metodologice a direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi raportează activitatea specifică domeniului către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi către Unitatea de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătăţii prin introducerea datelor privind activitatea de asistenţă medicală comunitară în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro;
    m) încheie un protocol-cadru de colaborare cu medicul/medicii de familie care deserveşte/deservesc populaţia din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială. Modelul de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială şi medicii de familie se elaborează de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale medicilor de familie şi cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
    n) susţine şi facilitează crearea de parteneriate interinstituţionale cu scopul integrării la nivel comunitar a serviciilor de sănătate, sociale şi educaţionale, responsabilizarea în implementarea strategiilor locale, judeţene şi naţionale în domeniu şi încheierea de protocoale privind serviciile de asistenţă medicală comunitară, ca parte a serviciilor comunitare integrate;
    o) solicită avizul prealabil şi obligatoriu al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru înfiinţarea, respectiv desfiinţarea posturilor de asistent medical comunitar, moaşă şi mediator sanitar, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru posturile finanţate de la bugetul local, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare.


    CAP. III
    Personalul implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară
    ART. 9
    Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt realizate de către asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari şi moaşe, conform prezentelor norme metodologice şi altor competenţe specifice pregătirii profesionale certificate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

    ART. 10
    (1) Pentru îndeplinirea activităţilor şi furnizarea de servicii de asistenţă medicală comunitară, asistenţii medicali comunitari au următoarele atribuţii:
    a) realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
    b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie;
    c) semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;
    d) participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
    e) furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;
    f) furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;
    g) informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
    h) administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor profesionale;
    i) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;
    j) identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;
    k) supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. - şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;
    l) realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
    m) supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
    n) pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
    o) identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
    p) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
    q) în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare efectuează triajul epidemiologic în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în limita competenţelor profesionale;
    r) identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
    s) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;
    ş) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
    t) desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;
    ţ) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;
    u) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social;
    v) realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale.

    (2) Pentru îndeplinirea activităţilor şi furnizarea de servicii de asistenţă medicală comunitară, moaşele au următoarele atribuţii:
    a) realizează catagrafia populaţiei din comunitate din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
    b) identifică femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei şi le informează despre serviciile de planificare familială şi contracepţie; asigură acestora suportul pentru a accesa aceste servicii;
    c) identifică copiii, gravidele, lăuzele neînscrişi/neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie, inclusiv cu sprijinul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al autorităţii publice locale;
    d) semnalează medicului de familie copiii, gravidele, lăuzele cu risc din punct de vedere medical, social şi economic care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare;
    e) participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale, adresate cu precădere copiilor, gravidelor şi lăuzelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
    f) furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile;
    g) furnizează servicii de consiliere preconcepţională în privinţa stilului de viaţă care să încurajeze o bună desfăşurare a sarcinii, respectiv: renunţare la fumat, greutate preconcepţională adecvată, nutriţie, identificare risc genetic crescut şi redirecţionare către un specialist;
    h) identifică, urmăresc şi supraveghează medical gravidele şi lăuzele cu risc medical sau social, în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenţa medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi al lăuzelor;
    i) diagnostichează sarcina şi transmite informaţiile despre gravidă către medicul de familie;
    j) identifică gravidele cu risc crescut şi le îndrumă către medicul de familie sau obstetrician;
    k) identifică semnele de complicaţii care pot să apară la o gravidă cu sau fără risc în timpul sarcinii şi al lăuziei;
    l) monitorizează gravida fără risc obstetrical conform ghidului de urmărire a sarcinii, la solicitarea medicului de familie;
    m) acordă îngrijiri post-partum lăuzelor;
    n) monitorizează post-partum lăuza cu risc, conform indicaţiilor medicului obstetrician sau de familie;
    o) observă şi monitorizează problemele de comportament la gravidă şi lăuză, anunţând medicul de familie în cazul identificării unor tulburări de comportament care ar putea necesita direcţionare către un alt specialist;
    p) pregătesc fizic şi psihic gravida pentru perioada de sarcină, naştere şi lăuzie; consiliază şi educă familia cu privire la sarcină, naştere şi lăuzie;
    q) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie; efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi urmăresc aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
    r) supraveghează igiena şi echilibrul alimentar al gravidei, lăuzei şi sugarului;
    s) administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului - dată de către medicul de familie sau medicul specialist - cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale - depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice în limitele de competenţă;
    ş) participă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate, inclusiv mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice;
    t) implementează programe de screening specifice în colaborare cu medicul de familie: recoltare citologie Babeş-Papanicolau în conformitate cu recomandările privind vârsta şi statusul fertil al femeii, screening anual pentru cancer mamar; prin screening se înţelege examinarea iniţială, aplicată „în masă“, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie unei populaţii în scopul identificării prezumtive a unei boli, anomalii sau a unor factori de risc;
    ţ) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;
    u) identifică persoane bolnave, cu precădere femei de vârstă fertilă, gravide şi lăuze, copii, care suferă de boli pentru care se ţine o evidenţă specială, precum TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le trimit către medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate sau le însoţesc, după caz;
    v) supraveghează tratamentul femeilor de vârstă fertilă, gravidelor şi lăuzelor şi al nou-născuţilor acestora şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora;
    w) identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
    x) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
    y) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate şi conforme atribuţiilor;
    z) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line funcţională cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV.RO, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
    aa) desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;
    bb) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
    cc) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează în special copiilor, femeilor de vârstă fertilă, gravidelor şi lăuzelor;
    dd) realizează, în afara responsabilităţilor specifice, şi activităţile asistentului medical comunitar în lipsa acestuia din echipa comunitară integrată de la nivelul comunităţii pe care o deserveşte, în limita competenţelor profesionale.

    (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, asistenţii medicali comunitari şi moaşele respectă normele eticii profesionale şi asigură păstrarea confidenţialităţii în exercitarea profesiei.

    ART. 11
    Asistenţii medicali comunitari şi moaşele care desfăşoară activitate în domeniul asistenţei medicale comunitare au în fişa postului atribuţiile prevăzute în prezentele norme metodologice şi alte competenţe conform pregătirii profesionale.

    ART. 12
    Activitatea de mediere sanitară se adresează populaţiei de etnie romă şi poate fi realizată de către mediatorii sanitari calificaţi, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi ale prezentelor norme metodologice.

    ART. 13
    (1) Pentru îndeplinirea activităţilor şi furnizarea de servicii de asistenţă medicală comunitară, mediatorii sanitari au următoarele atribuţii:
    a) realizează catagrafia populaţiei din comunitatea deservită, precum comunităţile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
    b) facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi acţiuni de asistenţă socială şi alte măsuri de protecţie socială şi servicii integrate adecvate nevoilor identificate;
    c) identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistenţă socială;
    d) semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare;
    e) în colectivităţile locale în care activează participă la implementarea programelor naţionale de sănătate pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social şi economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    f) sprijină personalul medical care activează în unităţile de învăţământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale şcolare şi părinţi;
    g) explică avantajele igienei personale, a locuinţei, a surselor de apă şi a sanitaţiei, promovează măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;
    h) informează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi organizează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    i) participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiei de sănătate publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie;
    j) însoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, şi explică membrilor colectivităţii locale rolul şi scopul măsurilor de urmărit;
    k) facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea asistentului medical comunitar, moaşei, personalului cabinetului/ cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă, şi însoţesc în colectivitatea locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
    l) facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care fac parte şi comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medicosocial care deserveşte comunitatea;
    m) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuţiilor;
    n) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
    o) desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moaşa, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile;
    p) participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară;
    q) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;
    r) realizează alte activităţi şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;
    s) colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, moaşa, cadrele didactice din unităţile şcolare din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.

    (2) Mediatorul sanitar nu are dreptul de a efectua acte medicale curative. În caz de urgenţă, mediatorul sanitar anunţă imediat medicul de familie şi/sau apelează numărul unic de urgenţă 112.
    (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, mediatorul sanitar respectă normele eticii profesionale şi asigură păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces.

    ART. 14
    Mediatorii sanitari care desfăşoară activitate în domeniul asistenţei medicale comunitare au în fişa postului doar atribuţiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

    ART. 15
    (1) Normarea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari se realizează conform normelor în vigoare şi Hotărârii Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare, ţinând seama de prevederile art. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, neintrând în numărul maxim de posturi stabilit pentru fiecare unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială, potrivit legii.
    (2) Normarea moaşelor din asistenţa medicală comunitară se va realiza conform normării asistentului medical comunitar potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare, până la completarea şi modificarea acesteia cu menţiuni specifice normării moaşei în activitatea de asistenţă medicală comunitară.

    ART. 16
    Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari, moaşe şi mediatorii sanitari se asigură în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017.

    ART. 17
    (1) Ocuparea posturilor vacante de către asistenţii medicali comunitari şi moaşe se realizează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, Hotărârea Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prezente norme metodologice.
    (2) Metodologia de ocupare a posturilor vacante prevăzute la alin. (1) se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În procesul de organizare a concursului, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prezentelor norme metodologice. Din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical comunitar şi moaşă va face parte şi un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    (4) Condiţiile specifice pe care candidaţii la postul de asistent medical comunitar şi cel de moaşă trebuie să le îndeplinească la concursul de angajare sunt:
    a) pentru asistentul medical comunitar: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea „asistenţă medicală“;
    b) pentru moaşe: absolvirea învăţământului universitar în specializarea „moaşe“;
    c) cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim.


    ART. 18
    (1) Ocuparea posturilor vacante de către mediatorii sanitari se realizează prin concurs sau examen organizat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi cu prezentele norme metodologice.
    (2) Prevederile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de mediator sanitar sunt:
    a) absolvent cu studii minime obligatorii conform legislaţiei în vigoare;
    b) cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;
    c) absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 19
    (1) Programul de lucru al asistentului medical comunitar, al moaşei şi al mediatorului sanitar este de 8 ore pe zi, conform orarului stabilit de autoritatea executivă a administraţiei publice locale şi avizat de direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti.
    (2) Programul de lucru al asistentului medical comunitar, moaşei şi al mediatorului sanitar trebuie să prevadă activitate de teren de cel puţin două treimi din timpul zilnic de lucru, raportat ca medie pe fiecare lună, cu excepţia zilelor în care sunt organizate întâlnirile de lucru sau instruirile profesionale.
    (3) În exercitarea activităţii, asistentul medical comunitar şi moaşa trebuie să fie dotaţi cu trusă medicală.
    (4) Standardul minim de dotare pentru trusa medicală a asistentului medical comunitar şi a moaşei este prevăzut în anexa nr. 1.
    (5) Baremul minim de dotare cu bunuri şi echipamente nemedicale pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, alta decât cea aferentă centrului comunitar integrat, este prevăzut în anexa nr. 2.

    CAP. IV
    Organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor comunitare integrate
    ART. 20
    (1) În subordinea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care deservesc o populaţie cu cel puţin 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic se pot înfiinţa centre comunitare integrate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017.
    (2) Centrul comunitar integrat se înfiinţează în localitatea care dispune de spaţiile/dotările necesare desfăşurării acestor activităţi.

    ART. 21
    (1) Beneficiarii serviciilor şi activităţilor furnizate în centrul comunitar integrat sunt categoriile reglementate potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017.
    (2) Beneficiarii centrului comunitar integrat primesc servicii medicale comunitare indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

    ART. 22
    (1) În centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim să fie format din asistent medical comunitar şi asistent social.
    (2) În centrul comunitar integrat, pe lângă categoriile prevăzute la alin. (1), mai pot activa sau pot fi angajaţi şi orice alţi profesionişti conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, în funcţie de nevoile membrilor comunităţii: moaşă şi/sau mediator sanitar, după caz, consilier şcolar şi/sau mediator şcolar, medic de familie, medic specialist, psiholog, agent de ocupare şi alte categorii profesionale ce pot fi implicate în soluţionarea problematicii medicosocioeducaţionale a grupurilor vulnerabile, precum şi personal administrativ, după caz şi în funcţie de nevoile centrului comunitar integrat.
    (3) Coordonatorul centrului comunitar integrat este persoana desemnată de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale care are expertiză în abordarea integrată a activităţii medicosocioeducaţionale din centre şi în implementarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

    ART. 23
    (1) Baremul minim pentru organizarea centrului comunitar integrat cuprinde cel puţin următoarele încăperi:
    a) un birou pentru personalul centrului; dacă infrastructura permite, fiecare categorie de personal angajat în centrul comunitar integrat poate avea un birou distinct, după caz;
    b) o încăpere pentru consiliere individuală medicală şi/sau întâlniri de grup; dacă infrastructura permite, încăperea pentru consiliere individuală poate fi diferită de încăperea pentru activităţi de grup, cum sunt sesiunile de informare/educare/ comunicare pentru promovarea comportamentelor favorabile sănătăţii;
    c) o încăpere pentru consiliere socială sau alte activităţi de servicii sociale;
    d) o încăpere pentru activităţi de consiliere/mediere şcolară/alte activităţi cu specific educativ, cu intrare separată şi grupuri sanitare separate;
    e) un spaţiu cu dotare medicală minimală în care să se poată furniza consultaţii de către medicul de familie sau de către medicii de specialitate care doresc să furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv servicii de telemedicină şi paleaţie;
    f) un spaţiu de depozitare;
    g) grupuri sanitare distincte pentru personal şi beneficiari.

    (2) Baremul minim de dotare cu bunuri şi echipamente nemedicale pentru centrul comunitar integrat, inclusiv al spaţiului unde pot fi furnizate servicii nemedicale, este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Baremul minim de dotare cu echipamente medicale pentru centrul comunitar integrat, inclusiv al spaţiului unde pot fi furnizate servicii medicale, este prevăzut în anexa nr. 4.
    (4) În funcţie de nevoile şi de resursele colectivităţii/ colectivităţilor locale, în centrul comunitar integrat pot funcţiona:
    a) un punct de lucru de medicină de familie sau un cabinet individual de medicină de familie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) un cabinet de medicină dentară, un punct de recoltare pentru analizele medicale, alte servicii medicale necesare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea legislaţiei prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) un centru de permanenţă, cu respectarea legislaţiei privind înfiinţarea acestora, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) alte puncte de lucru destinate activităţilor şi serviciilor integrate de sănătate, sociale şi educaţionale, în conformitate cu nevoile locale identificate şi cu posibilităţile de finanţare ale unităţii/unităţilor/subdiviziunii/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

    (5) Structurile prevăzute la alin. (4) funcţionează complementar cu centrul comunitar integrat, nu înlocuiesc activităţile centrului comunitar integrat şi nu au activităţi care să se suprapună cu activităţile centrului comunitar.

    ART. 24
    (1) Centrul comunitar integrat are un program de activitate afişat la loc vizibil şi în format accesibil persoanelor cu dizabilităţi.
    (2) Personalul care furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară în cadrul centrului comunitar integrat respectă programul de lucru prevăzut la art. 19 alin. (1).
    (3) Asistentul medical comunitar, moaşa şi/sau mediatorul sanitar, după caz, vor/va fi însoţiţi/însoţit în teren de ceilalţi specialişti ai centrului comunitar integrat şi, după caz, de un interpret în limbaj mimicogestual, în funcţie de natura problemei identificate în teren.
    (4) Programul de lucru al celorlalte categorii de personal care sunt angajate sau care activează în cadrul centrului comunitar integrat va fi stabilit de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale, în funcţie de nevoile existente în comunitate, de resursele disponibile şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Finanţarea centrelor comunitare integrate se asigură din următoarele surse:
    a) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari, moaşele şi mediatorii sanitari care îşi desfăşoară activitatea în centrele comunitare integrate, precum şi a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi a normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare;
    b) venituri proprii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în completarea sumelor primite potrivit prevederilor lit. a), precum şi pentru finanţarea celorlalte categorii de personal din centrul comunitar integrat care furnizează, potrivit legii, servicii medicale, sociale sau educaţionale;
    c) fonduri externe nerambursabile şi, după caz, alte fonduri legal constituite.


    CAP. V
    Raportarea şi înregistrarea activităţii de asistenţă medicală comunitară
    ART. 26
    Raportarea activităţii de asistenţă medicală comunitară utilizează un sistem informaţional unic la nivel naţional, aplicaţia on-line cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV.RO.

    ART. 27
    Ministerul Sănătăţii asigură accesul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care organizează activitate de asistenţă medicală comunitară la aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a datelor medicale conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi crearea conturilor de utilizator.

    ART. 28
    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură cheltuielile aferente sesiunilor de instruire furnizate de către Ministerul Sănătăţii în vederea utilizării aplicaţiei on-line funcţionale, cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, pentru coordonatorul judeţean al asistenţei medicale comunitare din compartimentul de specialitate de asistenţă medicală comunitară prevăzut la art. 7 lit. b).

    ART. 29
    Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care organizează activitate de asistenţă medicală comunitară asigură cheltuielile aferente sesiunilor de instruire furnizate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea utilizării aplicaţiei on-line funcţionale cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro de către asistenţii medicali comunitari, moaşe şi mediatorii sanitari.

    ART. 30
    (1) Introducerea/Înregistrarea datelor activităţii de asistenţă medicală comunitară se realizează lunar în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro de către asistenţii medicali comunitari, moaşe şi mediatorii sanitari.
    (2) Coordonatorii judeţeni de asistenţă medicală comunitară din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează respectarea introducerii lunare a datelor activităţii personalului din asistenţa medicală comunitară şi vor întocmi rapoartele de analiză privind evoluţia indicatorilor propuşi şi a impactului acestora la nivelul comunităţii conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ART. 31
    Setul minim de indicatori privind activitatea de asistenţă medicală comunitară prevăzut a fi raportat la nivel naţional în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro este prezentat în anexa nr. 5.

    ART. 32
    Fiecărui utilizator al aplicaţiei on-line i se asigură un cod de utilizare şi o parolă proprie pentru contul de utilizator şi are obligaţia de a le accesa singur şi de a nu permite altor persoane accesul în cont.

    ART. 33
    În termen de 3 luni de la aprobarea prezentelor norme metodologice, raportarea activităţii de asistenţă medicală comunitară se realizează doar prin intermediul aplicaţiei on-line AMCMSR.gov.ro.

    ART. 34
    Pe baza datelor introduse în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, Ministerul Sănătăţii evaluează în timp real activitatea de asistenţă medicală comunitară la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, la nivel de judeţ, precum şi la nivel naţional şi intervine, în cel mai scurt timp, pentru asigurarea accesului la servicii medicale de calitate al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

    CAP. VI
    Furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară
    ART. 35
    Furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară pot să furnizeze serviciile de asistenţă medicală comunitară reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare, pentru fiecare din categoriile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017.

    ART. 36
    Furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară pot fi:
    a) cabinetele de medicină de familie, potrivit prevederilor art. 85 lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) alte persoane juridice de drept privat.


    ART. 37
    Documentele necesare în vederea autorizării de către Unitatea de incluziune socială a furnizorilor privaţi de asistenţă medicală comunitară sunt, după caz, următoarele:
    a) formular pentru solicitarea autorizării ca furnizor privat de servicii de asistenţă medicală comunitară;
    b) statutul furnizorului privat de asistenţă medicală comunitară şi alte documente constitutive;
    c) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice;
    d) ultimul bilanţ contabil autentificat şi depus la direcţia generală a finanţelor publice teritorială;
    e) regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama, după caz;
    f) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificate de înregistrare fiscală, ultimul extras de cont;
    g) autorizaţia sanitară de funcţionare;
    h) autorizaţia de liberă practică pentru personalul medical ce urmează a fi angajat;
    i) fişa de post pentru personalul ce urmează a fi angajat;
    j) documente care atestă existenţa spaţiului desfăşurării activităţii de asistenţă medicală comunitară şi baremul minim de dotare prevăzut în anexa nr. 2.


    ART. 38
    Modelul autorizaţiei de funcţionare a furnizorilor privaţi de asistenţă medicală comunitară se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 39
    Serviciile medicale furnizate de furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară se acreditează potrivit prevederilor Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare.

    ART. 40
    (1) Furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară vor încheia contractele de furnizare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară cu unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale după primirea avizului Unităţii de incluziune socială şi a aprobării ordonatorului principal de credite din cadrul Ministerului Sănătăţii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cabinetele de medicină de familie vor încheia contracte de furnizare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară potrivit prevederilor art. 85 lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 41
    Modelul contractului de furnizare de servicii de asistenţă medicală comunitară, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    CAP. VII
    Activitatea de control al activităţii de asistenţă medicală comunitară
    ART. 42
    Ministerul Sănătăţii este abilitat să exercite controlul privind respectarea legislaţiei referitoare la organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară prin Unitatea de incluziune socială şi structurile de control din aparatul propriu, precum şi cele existente la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 43
    (1) Nerespectarea legislaţiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară atrage sancţiuni, după cum urmează:
    a) avertisment - pentru personalul din asistenţa medicală comunitară pentru nerealizarea atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi în prezentele norme metodologice;
    b) avertisment - pentru autoritatea administraţiei publice locale care nu respectă prevederile privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi prevederile prezentelor norme metodologice;
    c) retragerea finanţării unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care continuă să nu respecte prevederile privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi prevederile prezentelor norme metodologice, după primirea avertismentului prevăzut la lit. b);
    d) avertisment - pentru furnizorul privat de asistenţă medicală comunitară care nu respectă prevederile privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi prevederile prezentelor norme metodologice;
    e) retragerea finanţării pentru furnizorul privat de asistenţă medicală comunitară care continuă să nu respecte prevederile privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi prevederile prezentelor norme metodologice, după primirea avertismentului prevăzut la lit. d).

    (2) Metodologia privind aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 44
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Standard minim de dotare pentru trusa medicală de asistenţă medicală comunitară

┌──────────────────────────────────────┐
│Echipamente şi bunuri medicale │
├──────────────────────────────────────┤
│Tensiometru cu stetoscop │
├──────────────────────────────────────┤
│Stetoscop fetal (fetoscop) │
├──────────────────────────────────────┤
│Centimetru │
├──────────────────────────────────────┤
│Taliometru │
├──────────────────────────────────────┤
│Abacă sau aplicaţie pe telefon pentru │
│determinarea vârstei gestaţionale │
├──────────────────────────────────────┤
│Glucometru │
├──────────────────────────────────────┤
│Puls oximetru │
├──────────────────────────────────────┤
│Termometru pentru copii (set) şi │
│adulţi │
├──────────────────────────────────────┤
│Trusă chirurgicală de unică folosinţă │
├──────────────────────────────────────┤
│Trusă de naştere - unică folosinţă │
├──────────────────────────────────────┤
│Cântar de sugari şi adulţi (există │
│modele 2 în 1) │
├──────────────────────────────────────┤
│Tăviţă renală │
├──────────────────────────────────────┤
│Minirecipient pentru deşeuri │
├──────────────────────────────────────┤
│Garou 50 cm │
├──────────────────────────────────────┤
│Test rapid pentru determinarea ruperii│
│membranelor fetale (hârtie ph) │
├──────────────────────────────────────┤
│Teste de sarcină │
├──────────────────────────────────────┤
│Orteză - guler cervical tip Minerva │
│universal │
├──────────────────────────────────────┤
│Consumabile medicale [ace şi stripuri │
│glucometru, vată medicinală, tifon, │
│comprese sterile, bandaj triunghiular,│
│rivanol, betadină, apă oxigenată, │
│biocide (de tip 1 pentru dezinfecţia │
│igienică a mâinilor prin spălare şi │
│frecare şi pentru dezinfecţia pielii │
│intacte; de tip 2 pentru dezinfecţia │
│suprafeţelor), seringi, mănuşi │
│chirurgicale şi mănuşi de consultaţie │
│nesterile, măşti, teste rapide urină; │
│pahar de plastic de unică folosinţă │
│pentru colectarea urinei, pentru test │
│de sarcină], perfuzoare, branule, feşe│
│elastice, leucoplast, pungi de gheaţă │
│instant, batiste de hârtie impregnate │
│cu soluţie dezinfectantă, atele din │
│material plastic, pansament cu │
│rivanol, plasturi, dispozitiv de │
│respiraţie gură la gură, deschizător │
│de gură din material plastic, pipe │
│Guedel mărimea 4 şi 10, epifen 150 │
│micrograme soluţie injectabilă în │
│stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză│
│unică de 0,3 ml (conform recomandării │
│cu privire la primul ajutor în caz de │
│anafilaxie) │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Barem minim de dotare cu bunuri şi echipamente nemedicale
    pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală comunitară,
    alta decât cea aferentă centrului comunitar integrat

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Echipamente │Buc. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Birou │1/angajat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Scaun de birou │1/angajat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Scaune pentru beneficiari │5 pentru │
│ │beneficiari│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Dulap fişier │1 buc. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Calculator/Tabletă/Laptop │1/angajat │
│conectat(ă) la internet │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Imprimantă │Asigurare │
│ │acces │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Pelerină de ploaie │1/angajat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Telefon mobil │1/angajat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Coş/Pubelă │1 buc. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Consumabile operaţionale │ │
│cum ar fi: hârtie, toner │ │
│imprimantă, pix/creion, │ │
│registre/caiete, foi de │ │
│scris etc. │ │
└──────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Barem minim de dotare cu bunuri şi echipamente nemedicale
    pentru centrul comunitar integrat, inclusiv pentru spaţiul unde pot fi furnizate servicii medicale
    1. Birou - 1 buc. pentru fiecare angajat
    2. Scaune de birou - 1 buc. pentru fiecare angajat
    3. Scaune pentru beneficiari - 10 buc. (pentru consiliere beneficiari şi pentru întâlnirile de grup)
    4. Dulap fişier - 1 buc.
    5. Dulap vestiar - 1 buc. pentru fiecare angajat
    6. Coş/Pubelă - 2 buc.
    7. Cuier - 1 buc.
    8. Imprimantă multifuncţională (cu scanner)
    9. Calculator/Laptop cu acces la internet, eventual tabletă 1 buc. pentru fiecare angajat
    10. Consumabile operaţionale (hârtie, toner imprimantă, pix/creion, registre/caiete, foi de scris etc.)
    11. Scuter/Bicicletă/ATV/Autoturism, în funcţie de specificul colectivităţii locale şi al infrastructurii - 1/angajat implicat în munca de teren
    12. Pelerină de ploaie - 1 buc./angajat implicat în munca de teren
    13. Aparatură/Monitoare specifică/specifice activităţii de telemedicină
    14. Structură pentru internet funcţională 24 din 24 de ore pentru asigurarea intervenţiilor în telemedicină, precum şi pentru realizarea raportărilor în aplicaţia on-line a Ministerului Sănătăţii

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Barem minim de dotare cu echipamente medicale pentru centrul comunitar integrat,
    inclusiv pentru spaţiul unde pot fi furnizate servicii medicale
    I. Barem pentru activitatea de asistenţă medicală comunitară
    Trusa medicală de asistenţă medicală comunitară pentru fiecare asistent medical comunitar moaşă în componenţa conform anexei nr. 1 la normele metodologice.

    II. Baremul pentru cabinetele medicale este reglementat prin legislaţia specifică privind activitatea de medicină de familie şi/sau medicină de specialitate.

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    Set minim de indicatori privind activitatea de asistenţă medicală comunitară
    prevăzut a fi raportat la nivel naţional în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro
    1. Asistenţi medicali comunitari şi moaşe
    Asistent medical comunitar (Fişa generală)
    01. Femeie de vârstă fertilă (15-45 de ani)
    02. Femeie care utilizează metode contraceptive
    03. Vârstnic (peste 65 de ani)
    04. Persoană neînscrisă la medicul de familie
    05. Caz de violenţă în familie
    06. Persoană vârstnică fără familie
    07. Persoană vârstnică cu nevoi medicosociale
    08. Adult cu TBC
    09. Adult cu HIV/SIDA
    10. Adult cu dizabilităţi
    11. Administrare de medicamente pentru persoane vulnerabile
    12. Adult cu risc medicosocial
    13. Adult fără familie
    14. Adult cu boli cronice
    15. Vârstnic cu boli cronice
    16. Vârstnic cu TBC
    17. Vârstnic cu dizabilităţi
    18. Vârstnic cu tulburări mintale şi de comportament
    19. Vârstnic consumator de substanţe psihotrope
    20. Adult cu tulburări mintale şi de comportament
    21. Adult consumator de substanţe psihotrope
    22. Mamă minoră
    23. Lăuză
    24. Adult (fără probleme medicosociale)
    25. Anunţare pentru screening populaţional
    26. Caz tratament paliativ (fază terminală)
    27. Planificare familială
    28. Consiliere preconcepţională

    Gravidă (fişă raportare)
    01. Gravidă cu probleme sociale
    02. Gravidă cu probleme medicale (sarcină cu risc)
    03. Gravidă care a efectuat consultaţii prenatale
    04. Avort spontan
    05. Avort medical
    06. Naştere înregistrată la domiciliu
    07. Gravidă minoră
    08. Gravidă neînscrisă la medicul de familie
    09. Gravidă înscrisă de asistentul medical comunitar/moaşă la medicul de familie
    10. Gravidă consiliată
    11. Diagnosticare precoce a sarcinii
    12. Îngrijiri prescrise de medic

    Copil (fişă raportare)
    01. Nou-născut (0-27 de zile)
    02. Prematur
    03. Copil alimentat exclusiv la sân
    04. Caz de boală infecţioasă
    05. Copil cu boală cronică
    06. Caz profilaxie rahitism (vit. D)
    07. Caz profilaxie anemie (fier)
    08. Copil nevaccinat conform calendarului
    09. Caz HIV/SIDA
    10. Caz TBC în tratament
    11. Caz copil cu nevoi medicale speciale
    12. Caz copil cu nevoi medicale speciale - fără certificat de handicap
    13. Caz copil abandonat
    14. Caz copil dezinstituţionalizat
    15. Caz social
    16. Caz copil părăsit
    17. Copil abuzat
    18. Deces la domiciliu
    19. Deces la spital
    20. Copil cu părinţi migranţi
    21. Vaccinat conform calendarului
    22. Anunţat la vaccinare
    23. Copil contact TBC
    24. Copil din familie monoparentală
    25. Copil cu dizabilităţi
    26. Copil cu tulburări mintale şi de comportament
    27. Copil consumator de substanţe psihotrope
    28. Copil 0-18 ani (fără probleme medicosociale)
    29. Anunţare pentru screening populaţional
    30. Caz tratament paliativ (fază terminală)
    31. Copil neînscris la medicul de familie
    32. Copil înscris la medicul de familie
    33. Triaj epidemiologic

    Asistent medical comunitar (fişă raportare boli rare)
    01. AC-trisomie 21 (sindrom Down)
    02. AC-trisomie 13 (sindrom Patau)
    03. AC-trisomie 18 (sindrom Edwards)
    04. AC-anomalii ale cromozomului X
    05. AC-anomalii ale cromozomului Y
    06. AC-sindrom Lejeune (cri du chat)
    07. AC-sindrom Wolf Hirschhorn
    08. AC-sindrom Prader Willi
    09. AC-sindrom Angelman
    10. AC-sindrom Williams
    11. AC-sindrom Rubinstein Taybi
    12. AC-sindrom DiGeorge-velocardiofacial
    13. AC-retinoblastom
    14. AC-nefroblastom
    15. AC-sindrom Beckwith Wiedemann
    16. AC-alte anomalii cromozomiale
    17. G-osteogeneză imperfectă
    18. G-boala Fabry
    19. G-boala Pompe
    20. G-boala Gaucher
    21. G-tirozinemie
    22. G-mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
    23. G-mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
    24. G-afibrinogenemie congenitală
    25. G-sindrom de imunodeficienţă primară
    26. G-epidermoliză buloasă
    27. G-fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
    28. G-scleroză tuberoasă
    29. G-scleroză laterală amiotrofică
    30. G-mucoviscidoză
    31. G-distrofie musculară Duchennesi Becker
    32. G-angioedem ereditar
    33. G-neuropatie optică ereditară Leber
    34. G-thalassemia
    35. G-boala Wilson
    36. G-sindrom Marfan
    37. G-hemofilie
    38. G-sindrom Niemann Pick
    39. G-sindrom Rett
    40. G-sindrom Noonan-rasopatie
    41. G-neurofibromatoză
    42. G-boala Huntington
    43. G-alte boli genetice

    2. Indicatori de urmărit de către mediatorii sanitari
    1. Sprijin emitere acte de identitate
    2. Înscriere la medicul de familie
    3. Obţinere certificat de handicap
    4. Caz nou luat în evidenţă
    5. Vizită şi consiliere la domiciliu
    6. Campanie de vaccinare copii
    7. Consemnare de probleme sociale
    8. Consemnare de deces copil 0-1 an
    9. Demers instituire legislaţie privind protecţia drepturilor copilului
    10. Consemnare probleme în comunităţi de romi
    11. Persoană sprijinită în obţinerea unor beneficii sociale
    12. Caz de violenţă
    13. Solicitare S.J.A.
    14. Campanie/Acţiune de sănătate publică

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice