Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019  de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 325 din 23 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 420 din 29 mai 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, denumită în continuare Lege.

    ART. 2
    Pot beneficia de prevederile Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, denumit în continuare Program, angajatorii fermieri prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării finanţării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) din Lege.

    ART. 3
    Implementarea prezentelor norme metodologice se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii.

    ART. 4
    (1) Sumele necesare implementării Programului se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor“.
    (2) Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30.000 mii lei în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

    ART. 5
    Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.

    CAP. II
    Modul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară şi de verificare a eligibilităţii acestuia
    ART. 6
    (1) Angajatorii fermieri, prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul, însoţită de următoarele documente:
    a) Pentru angajatorul fermier:
    (i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;
    (ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;
    (iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorităţii administraţiei publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu menţiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018“, în original;
    (iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu menţiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018“, în original;
    (v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedeşte existenţa unui cont activ bancă/trezorerie, în original;
    (vi) extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum şi durata muncii;
    (vii) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    b) Pentru tânărul beneficiar:
    (i) actul de identitate, în copie;
    (ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin hotărâre de Guvern, cu excepţia tinerilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum şi certificate de calificare cu recunoaştere naţională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, organizate în condiţiile legii potrivit Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) declaraţia pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.


    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original şi în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“ şi semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.
    (4) Depunerea documentelor se face la direcţii, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

    ART. 7
    (1) Direcţiile au obligaţia de a întocmi un registru unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (1) se asigură de către un angajat al direcţiei, numit prin decizie a directorului executiv.
    (3) Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritorială a mai multor judeţe, dacă face dovada deţinerii unor puncte de lucru în judeţele respective.
    (4) Registrul unic trebuie să cuprindă:
    a) denumirea angajatorului fermier;
    b) numele şi prenumele angajatului - tânăr beneficiar;
    c) numărul şi data cererii de înscriere în Program;
    d) documente justificative pentru angajatorul fermier şi angajat - tânăr beneficiar;
    e) suma totală aprobată.

    (5) Pentru înregistrarea eronată a datelor în registrul unic, angajatul direcţiei răspunde potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Modul de colectare şi prelucrare a datelor personale ale tinerilor beneficiari de către direcţii se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea asigurării confidenţialităţii şi securităţii adecvate a acestor date, asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a acestora.
    (2) În procesul de preluare a datelor cu caracter personal, direcţiile aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale legislaţiei naţionale, adoptată cu respectarea regulamentului menţionat.
    (3) Datele personale ale tinerilor beneficiari pot fi comunicate instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care le revin acestora.
    (4) Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea aplicării Programului sunt: numele şi prenumele, adresa, seria şi numărul cărţii de identitate, codul numeric personal şi studiile.
    (5) Datele personale ale tinerilor beneficiari sunt păstrate pe întreaga perioadă a contractului de muncă şi ulterior încetării acestuia, potrivit prevederilor legale referitoare la arhivarea documentelor.

    ART. 9
    Direcţiile îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) pun la dispoziţia tinerilor beneficiari cererea de înscriere în Program;
    b) înregistrează cererea de înscriere, însoţită de documentele anexate, în registrul de intrări-ieşiri al direcţiilor;
    c) verifică cererea de înscriere, precum şi conformitatea documentelor anexate;
    d) solicită completări/clarificări/modificări în situaţia în care se constată neconformităţi ale documentelor depuse, pe care le comunică angajatorului fermier în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
    e) analizează dosarul din punctul de vedere al eligibilităţii în termen de 10 zile lucrătoare, de la data completării dosarului privind conformitatea;
    f) aprobă cererea de înscriere în Program, dacă dosarul îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege, o înscrie în registrul unic pentru accesarea Programului şi informează angajatorul fermier că a fost declarat eligibil;
    g) respinge cererea de înscriere în cazul în care angajatorul fermier nu a răspuns solicitării potrivit lit. d), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;
    h) notifică solicitantul cu privire la neeligibilitatea dosarului depus;
    i) exercită orice alte responsabilităţi în legătură cu implementarea Programului, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.


    ART. 10
    (1) Pe perioada derulării Programului, angajatorii fermieri fac dovada menţinerii noilor locuri de muncă, lunar, cu extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi cu statul de plată.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la direcţii până la data de 15 a lunii, pentru luna anterior lucrată de angajaţi.
    (3) Direcţiile aprobă lunar plata sumelor aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare angajator fermier în parte, şi se asigură că sumele care se acordă angajatorului fermier sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage respingerea plăţii reprezentând sprijin financiar lunar.

    ART. 11
    Direcţiile întocmesc lunar situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

    ART. 12
    Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 13
    După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor.

    ART. 14
    Direcţiile virează sumele necesare reprezentând sprijin financiar în conturile angajatorului fermier, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 15
    (1) Registrul unic prevăzut la art. 7 alin. (1), documentaţia depusă pentru accesarea Programului, precum şi întreaga documentaţie corespunzătoare derulării Programului se păstrează la direcţie pe o perioadă de 10 ani fiscali, de la data efectuării înscrierii în Program.
    (2) Direcţiile întocmesc lista cuprinzând beneficiarii sprijinului financiar şi sumele acordate acestora şi o publică pe site-ul direcţiilor.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    În situaţia în care intervine încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul derulării Programului, sprijinul financiar lunar potrivit Programului nu se mai acordă.

    ART. 17
    (1) Se consideră sprijin necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către angajatorii fermieri a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente sprijinului financiar lunar sau încălcarea cu intenţie/culpă a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând sprijin necuvenit, prevăzute la alin. (1), se recuperează de la angajatorii fermieri, beneficiari ai sprijinului financiar, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la Normele metodologice
    (Model)
    Aprobat
    Director executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...../a Municipiului Bucureşti,
    .......................................................................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    Nr. ......... data .................
    CERERE
    de înscriere în Program
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a judeţului ................./a Municipiului Bucureşti

    Angajatorul fermier^1 ......................................, cu sediul în localitatea ........................................, judeţul .................................., înscris/înscrisă la registrul comerţului cu nr. ................................, CUI ..................................., cod CAEN ...................................^2, cont bancar/trezorerie deschis la ........................................, reprezentat de domnul/doamna .............................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................................., judeţul ......................................, str. ......................................... nr. ....., deţinător/deţinătoare a BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ......................., CNP ........................................., în calitate de .......................................................................... (împuternicit/reprezentant legal/administrator), solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, şi depun următoarele documente:
    .......................................................................................
    ^1 Se menţionează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
    ^2 Desfăşoară activităţi în agricultură, acvacultură şi/sau industrie alimentară.

    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei, împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Solicitant,
    ............................................................
                 (numele, prenumele şi semnătura)
    Verificat reprezentant direcţie
    ............................................................
          (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    (Model)
    DECLARAŢIE
    Angajatorul fermier^1 ......................................, cu sediul în localitatea ........................................, judeţul .................................., înscris/înscrisă la registrul comerţului cu nr. ................................, CUI ..................................., cod CAEN ...................................^2, cont bancar/trezorerie deschis la ........................................, reprezentat de domnul/doamna .............................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................................., judeţul ......................................, str. ......................................... nr. ....., deţinător/deţinătoare a BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ......................., CNP ........................................., în calitate de ................................................................ (împuternicit/reprezentant legal/administrator), declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare şi/sau nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu aceiaşi angajaţi cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, şi nu am depus alte cereri de sprijin în cadrul Programului pentru acelaşi angajat, tânăr beneficiar, pe raza teritorială a altui judeţ.
    ^1 Se menţionează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
    ^2 Desfăşoară activităţi în agricultură, acvacultură şi/sau industrie alimentară.

    Mă oblig să menţin angajaţii prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară timp de minimum 12 luni de la încheierea contractului individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată.
    Mă oblig să păstrez numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară şi numărul locurilor de muncă create prin program.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Data .................................
    Semnătură angajator fermier ................................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    (Model)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, .............., cetăţean ...................., fiul/fiica lui ......................... şi al/a................., născut la data de ................, în localitatea ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, judeţul ............, str. .............. nr. ....., deţinător/deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data de ............................, CNP ............................................, în calitate de tânăr beneficiar,
    declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare în cadrul Programului şi nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu acelaşi angajator cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Data ........................................
    Semnătură tânăr beneficiar ...........................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    (Model)
    REGISTRUL UNIC
    pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬────────┐
│ │Angajator │ │ │ │ │
│ │Persoană │Angajat │ │Documente │ │
│ │juridică/PFA│(numele │Cerere de│justificative │ │
│ │/II/IF/S.C. │şi │înscriere│ │Suma │
│Nr. │(numele şi │prenumele│în │ │totală │
│crt.│prenumele, │/ │Program ├─────────┬───────┤aprobată│
│ │denumirea, │CNP/ │(Nr./ │ │ │(lei) │
│ │CNP/CUI, │studii) │data) │Angajator│Angajat│ │
│ │localitatea)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1. │ │ │1/data │da │da │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│2. │ │ │2/data │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┘

    Întocmit
    Responsabil Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……../a Municipiului Bucureşti (DAJ/DAMB)
    .................................................................
          (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 5

    la normele metodologice
    (Model)
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

┌────┬──────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │ │Suma │
│Nr. │de │Numărul tinerilor │totală │
│crt.│angajatori│angajaţi, din care: │aprobată│
│ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼────────┬────────┬────────┼────────┤
│ │ │Persoane│Persoane│Persoane│ │
│ │ │potrivit│potrivit│potrivit│ │
│ │ │art. 4 │art. 4 │art. 4 │ │
│ │ │alin. │alin. │alin. │ │
│ │ │(1) lit.│(1) lit.│(1) lit.│ │
│ │ │a) │b) │c) │ │
│ │ │dinLegea│dinLegea│dinLegea│ │
│ │ │nr. 336/│nr. 336/│nr. 336/│ │
│ │ │2018 │2018 │2018 │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

    Direcţia Agricolă Judeţeană ……………./Direcţia Agricolă a Municipiului Bucureşti
    Director executiv,
    .........................................................................
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 6

    la normele metodologice
    (Model)
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

┌──────────┬───────┬───────────────────┐
│Nr. │ │Suma totală │
│crt. │Judeţul│aprobată │
│ │ │(lei) │
├──────────┼───────┼───────────────────┤
│(0) │(1) │(2) │
├──────────┼───────┼───────────────────┤
│1. │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────────┤
│2. │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────────┤
│3. │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────────┤
│T O T A L:│ │ │
└──────────┴───────┴───────────────────┘

    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    .................................................................................
             (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)
    Ordonator principal de credite,
    ...............................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016