Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 august 2017  de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 23 august 2017 de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 720 din 6 septembrie 2017

──────────
    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 6 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Regimul de autorizare şi înregistrare a operatorilor economici din industria naţională de apărare
    ART. 1
     Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, asigură metodologia unitară, stabilesc procedurile şi modul în care autorităţile publice şi operatorii economici aplică prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 232/2016.

    ART. 2
    (1) Operatorii economici care au sau intenţionează să includă în obiectul de activitate oricare dintre activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice, denumite în continuare produse, şi/sau să presteze serviciile aferente acestora trebuie să solicite de la ministerul de resort autorizaţia prevăzută la art. 3 lit. b) din Legea nr. 232/2016, al cărei model este stabilit în anexa nr. 1, conform codurilor CAEN privind clasificarea activităţilor din economia naţională.
    (2) Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, un operator economic pentru a fi autorizat să desfăşoare în România activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau să presteze serviciile aferente acestora, precum şi pentru a avea dreptul de a se înscrie în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, astfel cum este prevăzut la art. 3 lit. x) din Legea nr. 232/2016, denumit în continuare registru, sunt următoarele:
    a) să fie înregistrat ca persoană juridică română;
    b) actul constitutiv al operatorului economic trebuie să cuprindă cel puţin o activitate referitoare la realizarea de produse militare, sensibile şi/sau strategice şi/sau prestări de servicii în legătură cu acestea;
    c) asociaţii/acţionarii care deţin cel puţin 10% din părţile sociale/acţiuni, precum şi administratorii operatorului economic să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea pe o listă de sancţiuni internaţionale, cu excepţia celor reabilitaţi;
    d) să deţină una sau mai multe capacităţi şi să desfăşoare una sau mai multe activităţi aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c), d) şi/sau ş) din Legea nr. 232/2016;
    e) să obţină avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor şi/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protecţie.

    (3) Procedura de acordare a avizului prealabil se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiilor din domeniul securităţii naţionale.

    CAP. II
    Procedura de autorizare, înregistrare şi radiere a operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora
    ART. 3
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), operatorii economici interesaţi trebuie să depună la ministerul de resort o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) copie certificată a certificatului de înregistrare emis de registrul comerţului;
    b) certificat constatator, în formă extinsă, emis de registrul comerţului, în original;
    c) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că deţine în mod legal bunuri mobile sau imobile, care fac parte din capacităţile deţinute de operatorul economic definite la art. 3 lit. c) şi/sau d) din Legea nr. 232/2016, în original;
    d) avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor şi/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protecţie.

    (2) Cererile pentru obţinerea autorizaţiei se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.
    (3) Pentru gestionarea şi manipularea informaţiilor clasificate de un anumit nivel, operatorii economici solicită, în condiţiile legii, emiterea de autorizaţii şi/sau certificate necesare, ulterior înscrierii acestora în registru.

    ART. 4
    (1) În cazul în care cererea de autorizare este respinsă, ministerul de resort comunică solicitantului motivarea, operatorul economic având posibilitatea reluării procedurii de autorizare.
    (2) La data comunicării avizului pozitiv, ministerul de resort eliberează solicitantului şi autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora şi procedează la înscrierea operatorului economic în registru.
    (3) Retragerea autorizaţiei şi radierea din registru se fac, după caz, în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) sau la cererea operatorului economic.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) ministerul de resort va comunica operatorului economic în cauză retragerea autorizaţiei şi radierea din registru.
    (5) Evidenţa operatorilor economici autorizaţi şi a capacităţilor acestora se realizează prin înscrierea în registru, organizat şi administrat de ministerul de resort prin direcţia de specialitate.
    (6) Registrul este clasificat şi este gestionat în conformitate cu legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate.
    (7) În situaţia în care operatorul economic nu mai îndeplineşte unul dintre criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) are obligaţia de a informa ministerul de resort în termen de 5 zile de la data la care constată acest fapt.

    ART. 5
    (1) Produsele/Serviciile operatorilor economici autorizaţi sunt înscrise în catalogul de produse specifice industriei naţionale de apărare, organizat şi administrat de ministerul de resort prin direcţia de specialitate.
    (2) Actualizarea catalogului se realizează în funcţie de modificările care se aduc în registru, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate.

    CAP. III
    Conservarea şi securizarea capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare
    ART. 6
     Conservarea capacităţilor de producţie şi/sau servicii se realizează pe baza inventarului prevăzut la art. 8 din Legea nr. 232/2016, precum şi pe baza planurilor de conservare şi presupune trecerea în starea de păstrare/menţinere, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, a capacităţilor sau a unor active din cadrul acestora, care sunt destinate exclusiv satisfacerii cererilor forţelor sistemului naţional de apărare (FSNA) în timp de pace, mobilizare sau război, constând în: protecţia temporară a acestora împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice, determinate de lipsa de comenzi şi/sau contracte ori de imposibilitatea obiectivă a executării de către operatorul economic a altor activităţi productive şi cuprinde următoarele etape:
    a) pregătirea pentru intrarea în conservare, care constă în aducerea la parametrii tehnici a capacităţilor ce urmează a fi conservate;
    b) conservarea propriu-zisă, desfăşurată conform instrucţiunilor tehnice specifice elaborate de către fiecare operator economic;
    c) menţinerea şi urmărirea comportării în timp a capacităţilor conservate.


    ART. 7
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 232/2016, capacităţile de producţie şi/sau servicii pentru apărare, definite conform prevederilor art. 3 lit. c) şi d) din lege, se evidenţiază în inventarul capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, care se întocmeşte conform prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3).
    (2) Inventarierea la nivelul operatorului economic se efectuează de către comisii de inventariere formate din cel puţin 3 membri, numite prin dispoziţii scrise emise de reprezentantul legal al operatorului economic.
    (3) Dosarul inventarului cuprinde:
    a) pagina de gardă;
    b) nota de fundamentare;
    c) memoriul de prezentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    d) planul general al operatorului economic, prevăzut în anexa nr. 2a;
    e) fişa capacităţii, prevăzută în anexa nr. 3, Situaţia investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3a, Situaţia suprafeţelor totale şi productive, prevăzută în anexa nr. 3b, Situaţia dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) şi aparatură de măsură şi control (AMC-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3c, Situaţia existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3d;
    f) listele de inventariere cuprind numai activele strict specializate ale capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare - aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c) şi d) din lege;
    g) decizia privind numirea comisiilor de inventariere;
    h) declaraţiile gestionarilor;
    i) procesul-verbal de inventariere aprobat de reprezentantul legal al operatorului economic;
    j) documentele de inventariere.

    (4) Pagina de gardă va fi redactată şi structurată ca pagină de semnături şi va cuprinde denumirea inventarului, anul întocmirii şi entităţile care l-au întocmit, avizat şi aprobat, iar pe verso compunerea inventarului, conform anexei nr. 4.
    (5) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) cuprinde motivarea schimbărilor apărute pentru fiecare componentă a inventarului conform celor indicate în memoriul de prezentare, planul general al operatorului economic, fişa capacităţii şi liste de inventariere.
    (6) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) va fi întocmită şi aprobată de reprezentantul legal al operatorului economic şi în cuprinsul acesteia se vor indica atât activele care se scot din inventar cât şi cele care se introduc în inventar.
    (7) Listele de inventariere prevăzute în anexa nr. 4 nr. crt. 8 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile se vor redacta conform modelului nr. 14-3-12 prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    (8) Dosarul inventarului va fi întocmit în 3 exemplare originale, din care, după aprobare, rămâne câte un exemplar la autoritatea de specialitate, ministerul de resort şi operatorul economic care l-a întocmit.
    (9) Actualizarea inventarului nu înlocuieşte inventarierea curentă a bunurilor operatorului economic, efectuată în baza prevederilor legale.
    (10) Autoritatea de specialitate comunică inventarul aprobat ministerului de resort, în termen de 15 zile de la data aprobării, în condiţiile legii.

    ART. 8
     Planurile de conservare cuprind ansamblul de operaţiuni de conservare prevăzute la art. 6, sunt elaborate de operatorii economici deţinători şi se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorităţii de specialitate.

    ART. 9
    (1) Structura-cadru a planului de conservare este prevăzută în anexa nr. 5.
    (2) Elaborarea şi derularea planului de conservare cuprind următoarele etape:
    a) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul economic transmite la ministerul de resort propuneri pentru planul de conservare pentru anul următor;
    b) ministerul de resort analizează propunerile aferente planului de conservare şi include sumele necesare în proiectul de buget propriu pe care îl întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită întocmirea şi/sau actualizarea, după caz, a planului de conservare de către operatorul economic, iar acesta are obligaţia înaintării planului în termen de 20 de zile de la primirea solicitării;
    d) după aprobarea planului de conservare, ministerul de resort transmite către autoritatea de specialitate lista capacităţilor de producţie pentru apărare sau a unor active din cadrul acestora şi necesarul de fonduri în completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort, care sunt destinate realizării ansamblului operaţiunilor şi lucrărilor de conservare propuse a fi înscrise în proiectul hotărârii Guvernului de aprobare a planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în anul respectiv;
    e) pe baza planului de conservare aprobat, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru lucrările de conservare;
    f) decontarea cheltuielilor materiale stabilite prin contractul de finanţare se face pe bază de documente justificative fundamentate pe necesarul de materiale aferente capacităţilor de producţie pentru apărare sau unor active din cadrul acestora, în baza căruia se face plata.


    ART. 10
     Potrivit prevederilor art. 9 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi d) din Legea nr. 232/2016, pot fi introduse în conservare, fără a se limita, mijloace de producţie: maşini, utilaje, instalaţii, linii tehnologice; elemente de plan general: construcţii, drumuri interioare, căi ferate uzinale; elemente de construcţii de arhitectură: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalaţii interioare de încălzire, de ventilaţie; instalaţii electrice: utilaje şi echipamente, posturi de apă, reţele exterioare de transport şi distribuţie, staţii de epurare a apelor uzate; investiţii, linii tehnologice şi construcţii nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluării producţiei şi/sau prestării serviciilor aferente produselor militare, sensibile şi strategice, precum şi documentaţia tehnică şi tehnologică aferentă.

    ART. 11
    (1) Planul de securizare a capacităţilor producţiei pentru apărare se elaborează la nivelul fiecărui operator economic şi se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorităţii de specialitate.
    (2) Structura-cadru a planului de securizare este prevăzută în anexa nr. 6.

    ART. 12
     Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 232/2016, elaborarea şi derularea planului de securizare cuprind următoarele etape:
    a) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorii economici transmit ministerului de resort propuneri pentru planul de securizare pentru anul următor;
    b) ministerul de resort analizează propunerile din planul de securizare şi include sumele necesare în proiectul de buget propriu, pe care îl întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită operatorilor economici întocmirea şi/sau actualizarea planului de securizare;
    d) în termen de 20 de zile de la solicitare, operatorul economic are obligaţia de a transmite planul de securizare;
    e) pe baza planului de securizare aprobat, inclusiv a actualizărilor la acesta, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru realizarea condiţiilor şi lucrărilor de securizare.


    ART. 13
     Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 232/2016, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministerului de resort, instituţiile din cadrul FSNA transmit către acesta necesarul de mentenanţă pe categorii de tehnică, conform documentaţiilor tehnice pentru asigurarea suportului logistic pe durata de viaţă a produsului, în scopul stabilirii criteriilor pentru selectarea operatorilor în vederea desemnării ca centre de mentenanţă.

    CAP. IV
    Reorganizarea, restructurarea şi privatizarea operatorilor economici
    ART. 14
    (1) Potrivit prevederilor art. 22 şi 23 din Legea nr. 232/2016, fără a aduce atingere dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul de resort emite ordinul privind aplicarea măsurilor excepţionale care trebuie luate în perioada premergătoare anunţului de ofertă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Ordinul, emis conform alin. (1), are la bază, dar fără a se limita la, următoarele:
    a) existenţa măsurii excepţionale în programul de reorganizare şi restructurare, aprobat în condiţiile legii;
    b) evaluarea şi fundamentarea prealabilă a oportunităţii măsurii excepţionale, realizată de operatorul economic, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, asumării răspunderii, şi luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al acestuia;
    c) avizul conducerii administrative a societăţii, inclusiv al administratorului special.

    (3) Potrivit prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 232/2016, ordinul prevăzut la alin. (1) priveşte şi modalitatea de negociere a condiţiilor de înfiinţare a societăţilor, astfel încât să se respecte drepturile şi interesele legitime ale acţionarilor.

    ART. 15
     Potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 232/2016, prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura şi criteriile pe baza cărora instituţia publică implicată selectează persoanele fizice sau juridice române care pot îndeplini calitatea de administrator special.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 16
     Măsurile de administrare specială instituite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor continua să fie aplicate, potrivit legii.

    ART. 17
    (1) Datele comunicate şi informaţiile privind exercitarea controlului şi verificării la operatorii economici înscrişi în registru sunt protejate conform legislaţiei privind informaţiile clasificate.
    (2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
la norme

        ROMÂNIA
        MINISTERUL DE RESORT

                                      AUTORIZAŢIE
                                      Nr. .......
       În temeiul art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016 privind industria
     naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
     normative, cu modificările ulterioare, autorizăm ............................,
     cu sediul în localitatea ........................., str. .....................
     nr. ....., judeţul/sectorul ..........., nr. de ordine la registrul comerţului
     ................, cod unic de înregistrare ..................................
     ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
     │Nr. crt.│ Activitatea │ Cod CAEN │
     ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
     │ 1 │ │ │
     ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
     │ 2 │ │ │
     ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
     │ 3 │ │ │
     └────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
       Data emiterii autorizaţiei: .............................

                                       Ministru,
                    ................................................

                    Autorizaţia rămâne în proprietatea ministerului
                  de resort şi se returnează la radierea din registru.
    ANEXA 2
la norme     OPERATORUL ECONOMIC

     MEMORIU DE PREZENTARE
     Memoriul de prezentare va cuprinde, în principal, următoarele:
    1. denumirea operatorului economic:
    - actul de înfiinţare (reorganizare);
    – conducere;
    – adresa, inclusiv căsuţa poştală;
    – adresa punctului de lucru;
    – telefon secretariat;
    – telefon central;
    – telefon fix şi mobil director;
    – telefon fix şi mobil responsabil întocmire inventar;
    – telefon fix şi mobil şef structură de securitate;
    – e-mail;
    – site oficial pe internet;

    2. ministerul de resort;
    3. structura acţionariatului;
    4. capitalul social;
    5. obiectul de activitate.


     Director general,
     ...........................


    ANEXA 2a
la norme

        OPERATOR ECONOMIC
                                                                      CLASIFICAT
                                                                  (după completare)

                        PLANUL GENERAL AL OPERATORULUI ECONOMIC
     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Scara: │
     │ (se va utiliza maximum formatul A3) │
     │ SCHEMA │
     │ LEGENDA: │
     │ Se nominalizează structurile funcţionale şi productive. │
     │ În cazul în care spaţiul existent nu permite nominalizarea tuturor │
     │ structurilor, acestea vor fi specificate separat, pe file format A4. │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                  Director general, Director de specialitate,
           ............................... ...........................
    ANEXA 3
la norme

                                                                                                 CLASIFICAT
                                                                                             (după completare)
     Ministerul de resort .....................
     Operatorul economic ......................
     Telefon ..................................
     Fax ......................................

                                                     FIŞA CAPACITĂŢII
                                        Capacităţi de producţie pentru apărare
    ┌────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
    │Nr. │Denumire produs, │ Capacitatea de producţie │Observaţii│
    │crt.│grupa de produse,├────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤ │
    │ │lucrări, servicii│U.M.│ Proiectată │ Aprobată │Pusă în funcţiune│ Situaţia │ │
    │ │ │ │(unităţi fizice)│(unităţi fizice)│(unităţi fizice) │capacităţii după│ │
    │ │ │ │ (mil. lei) │ (mil. lei) │ (mil. lei) │ restructurare │ │
    ├────┼─────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
    ├────┼─────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ TOTAL, din care:│ │ │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┘

        NOTĂ:
        Valorile din col. 5 vor fi cele din evidenţa contabilă.

                  Director general, Director de specialitate,
           ............................... ...........................
    ANEXA 3a
la norme

        OPERATOR ECONOMIC
                                                             CLASIFICAT
                                                         (după completare)

                                 SITUAŢIA
      investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare
    ┌────┬───────────┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┐
    │Nr. │ Denumirea │ Obiectul │Sursa de finanţare│ Grad de │Observaţii│
    │crt.│capacităţii│investiţiei│ │utilizare│ │
    ├────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
    │ 1 │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │
    │ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │
    ├────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
    │ 2 │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │
    │ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │
    ├────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
    │ 3 │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │
    │ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │
    └────┴───────────┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┘

           Director general, Director de specialitate,
      ............................ ...........................     NOTE:
    1. Situaţia se completează cu ocazia inventarierii şi cuprinde obiectivele de investiţii noi realizate şi incluse în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare.
    2. La rubrica observaţii se vor menţiona inclusiv investiţiile nefinalizate aferente capacităţilor de producţie pentru apărare şi care nu au fost sistate.    ANEXA 3b
la norme

        OPERATOR ECONOMIC
                                                                  CLASIFICAT
                                                              (după completare)

                                        SITUAŢIA
                           suprafeţelor totale şi productive
     ┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
     │Nr. │Denumirea capacităţii│ Suprafaţa (mp) │ Observaţii │
     │crt.│ (conform fişei ├─────────┬───────────┬───────────┤ │
     │ │ capacităţii) │Suprafaţă│ Suprafaţă │Suprafaţă │ │
     │ │ │ teren │desfăşurată│desfăşurată│ │
     │ │ │ │ │productivă │ │
     ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
     ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
     ├────┴─────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
     │ TOTAL │ │ │ │ │
     └──────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┘
     NOTĂ:
     În cazul în care capacităţile nu se pot delimita, se va completa numai
     rubrica "Total".

           Director general, Director de specialitate,
      ............................ ...........................
    ANEXA 3c
la norme

        OPERATOR ECONOMIC

                                  SITUAŢIA
         dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) şi
           aparatură de măsură şi control (AMC-uri) specializate
                  din sectorul de producţie pentru apărare
    ┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐
    │Nr. │ Categorie │Existent buc.│Conservat buc.│Observaţii│
    │crt.│ │ (tone) │ (tone) │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ 1 │ SDV-uri │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ 2 │ AMC-uri │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ TOTAL │ │ │ │
    └────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┘

     NOTĂ:
     SDV-urile şi AMC-urile vor fi corelate cantitativ cu capacităţile
     de producţie pentru apărare nominalizate în anexa nr. 3 la norme.

           Director general, Director de specialitate,
      ............................ ...........................

    ANEXA 3d
la norme

        OPERATOR ECONOMIC
                                                                               CLASIFICAT
                                                                           (după completare)

                                              SITUAŢIA
                  existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare
    ┌────┬────────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────┬───────┬────┬──────────┐
    │Nr. │ Denumire │Simbol/faza│ Felul documentaţiei: │ Anul │Regimul│ Nr.│Observaţii│
    │crt.│documentaţie│ │original (O), copie (C)│elaborării│juridic│file│ │
    ├────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┤
    ├────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┤
    ├────┴────────────┴───────────┴───────────────────────┴──────────┴───────┴────┴──────────┤
    │ TOTAL │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        NOTĂ:
        Situaţia se completează pe următoarele capitole:
        - studii;
        - documentaţii de produs;
        - documentaţii tehnologice;
        - documentaţii de licenţă.

                  Director general, Director de specialitate,
           ............................... ...........................
    ANEXA 4
la norme

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ PAGINA DE GARDĂ │
     │ Inventarul capacităţilor de producţie/servicii pentru apărare pe │
     │ anul ............ de la societatea ................................ │
     │ │
     │ Aprobat │
     │ (denumirea autorităţii de specialitate) │
     │ Preşedinte │
     │ │
     │ Avizat │
     │ (denumirea ministerului de resort) │
     │ Secretar de stat │
     │ │
     │ Întocmit │
     │ (denumirea operatorului economic) │
     │ Director general │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Cuprins │
     ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
     │Nr. │ Denumirea capitolului │Pag.│
     │crt.│ │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 1 │Pagina de gardă │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 2 │Notă de fundamentare │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 3 │Anexa nr. 2 la norme - Memoriul de prezentare │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 4 │Anexa nr. 2a la norme - Planul general al operatorului economic │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 5 │Anexa nr. 3 la norme - Fişa capacitaţii de producţie pentru │ │
     │ │apărare │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 6 │Anexa nr. 3a la norme - Situaţia investiţiilor realizate pe │ │
     │ │capacităţile de producţie pentru apărare │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 7 │Anexa nr. 3b la norme - Situaţia suprafeţelor totale şi productive│ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 8 │Anexa nr. 3c la norme - Situaţia dotării cu scule, dispozitive, │ │
     │ │verificatoare (S.D.V.-uri) şi aparatură de măsură şi control │ │
     │ │(A.M.C.-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare│ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 9 │Anexa nr. 3d la norme - Situaţia existentului de documentaţii │ │
     │ │aferente producţiei pentru apărare │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 10 │Listele de inventariere │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 11 │Decizia privind numirea comisiei de inventariere │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 12 │Declaraţiile gestionarilor │ │
     ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
     │ 13 │Procesul-verbal de inventariere │ │
     └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘
    ANEXA 5
la norme
     (Secret după completare)

                                                                  APROB,
                                                          Ministerul de resort
                                                    Secretarul de stat coordonator
                 AVIZAT
        Autoritatea de specialitate


     PLANUL DE CONSERVARE
    - structura-cadru -
    1. Date de identificare:
    - denumirea operatorului economic;
    – sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;
    – profilul de activitate.

    2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează:
    - amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unităţii, propuse pentru conservare;
    – căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;
    – reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic şi gaze;
    – reţele de canalizare;
    – staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;
    – poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;
    – vecinătăţile.

    3. Organizarea şi desfăşurarea conservării capacităţilor de producţie:
    - justificarea conservării capacităţilor de producţie;
    – pregătirea pentru intrarea în conservare a capacităţilor de producţie;
    – menţinerea şi urmărirea comportării în timp a capacităţilor de producţie conservate;
    – particularităţi tehnice de conservare:
    – localizarea mijloacelor fixe propuse pentru conservare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);
    – stabilirea duratei de conservare;
    – principalele activităţi pentru conservarea mijloacelor fixe (se întocmeşte fişa de conservare pentru fiecare mijloc fix care urmează a fi conservat; fişa va conţine activităţile care se vor executa, timpii de execuţie, denumirea materialelor folosite pentru conservare);
    – fişa de conservare - se aprobă de managerul operatorului economic.

    4. Categoria de personal folosită pentru conservare:
    - personal instruit în acest scop.

    5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare conservării şi cheltuielile de manoperă, după caz:
    - surse proprii;
    – bugetul de stat, prin ministerul de resort.

    6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind:
    - destinaţia;
    – suprafaţa construcţiei, din care cea conservată;
    – mijloacele fixe care se vor conserva (denumire, an de fabricaţie, produsele pentru care sunt destinate, numărul utilajelor de acelaşi tip, cine execută, controlează şi răspunde de operaţiunile de conservare, cine răspunde în perioada de conservare, periodicitatea controlului mijloacelor fixe conservate);
    – căile interioare de acces, de evacuare şi de intervenţie;
    – instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată construcţia;
    – modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi naturale.


            Director general, Director de specialitate,
    ............................... ...........................

     NOTE:
    1. La planul de conservare se anexează fişele de conservare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic.
    2. Fişele de conservare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producţie propus pentru conservare, precum şi pentru sumele propuse pentru finanţare în anul respectiv.    ANEXA 6
la norme
     (Secret după completare)

                                                                  APROB,
                                                          Ministerul de resort
                                                    Secretarul de stat coordonator
                 AVIZAT
        Autoritatea de specialitate     PLANUL DE SECURIZARE
    - structura-cadru -
    1. Date de identificare:
    - denumirea operatorului economic;
    – sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;
    – profilul de activitate.

    2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează:
    - amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unităţii, propuse pentru securizare;
    – căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;
    – reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic şi gaze;
    – reţele de canalizare;
    – staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;
    – poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;
    – vecinătăţile.

    3. Organizarea şi desfăşurarea securizării capacităţilor de producţie:
    - justificarea securizării capacităţilor de producţie;
    – particularităţi tehnice de securizare:
    – întocmirea planului de pază şi stabilirea condiţiilor de securitate, după caz;
    – executarea de lucrări de reabilitare a clădirilor, în scopul asigurării unui climat tehnologic conform normelor în vigoare, inclusiv reabilitarea reţelelor de energie electrică, gaze, apă, canalizare şi stării de epurare;
    – asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil;
    – localizarea mijloacelor fixe propuse pentru securizare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);
    – stabilirea duratei de securizare;
    – principalele activităţi pentru securizarea capacităţilor de producţie.

    4. Categoria de personal folosită pentru securizare:
    - personal instruit în acest scop.

    5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare securizării şi cheltuielile de manoperă, după caz:
    - surse proprii;
    – bugetul de stat, prin ministerul de resort.

    6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind:
    - destinaţia;
    – suprafaţa construcţiei, din care cea securizată;
    – mijloacele fixe care se vor securiza;
    – căile interioare de acces, de evacuare şi de intervenţie;
    – instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată construcţia;
    – modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamitaţi naturale.


            Director general, Director de specialitate,
    ............................... ...........................

     NOTE:
    1. La planul de securizare se anexează fişele de securizare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic.
    2. Fişele de securizare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producţie propus pentru securizare, precum şi pentru sumele propuse pentru finanţare în anul respectiv.     -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016