Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 20 ianuarie 2004  de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 20 ianuarie 2004 de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: MINISTERUL, AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 4 martie 2004


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează modul de întocmire a cadastrului de specialitate al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii folosiţi au următoarele înţelesuri:
    ● amenajare de îmbunătăţiri funciare - o suprafaţă de teren deservită de una sau de mai multe categorii de lucrări de îmbunătăţiri funciare;
    ● cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare - subsistemul de evidenţă şi inventariere sistematică tehnică şi economică a tuturor bunurilor imobile din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din România, cu respectarea datelor de bază din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul;
    ● categoriile de lucrări de îmbunătăţiri funciare - lucrările destinate desfăşurării unei anumite activităţi de îmbunătăţiri funciare şi care cuprind:
    a) lucrările de irigaţii;
    b) lucrările de desecare şi drenaj;
    c) lucrările de orezării;
    d) lucrările de combatere a eroziunii solului (de suprafaţă sau de adâncime);
    e) lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de regularizare a cursurilor de apă;
    f) lucrările din amenajările silvice;
    ● dotări - clădirile, drumurile de acces, liniile electrice şi alte obiective care deservesc una sau mai multe amenajări de îmbunătăţiri funciare;
    ● îmbunătăţiri funciare - ansamblul lucrărilor şi activităţilor care au ca obiective:
    a) să asigure un nivel corespunzător de umiditate a solului care să permită sau să stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice;
    b) să asigure protecţia terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii şi alunecări de teren, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regularizarea cursurilor de apă;
    c) să asigure ameliorarea solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva eroziunii şi poluării;
    ● lucrare de îmbunătăţiri funciare - un complex de construcţii, instalaţii şi dotări care asigură realizarea unei activităţi de îmbunătăţiri funciare;
    ● obiectiv de îmbunătăţiri funciare - parte componentă a unei lucrări de îmbunătăţiri funciare, care ocupă o anumită suprafaţă de teren;
    ● terenurile deservite de lucrările de îmbunătăţiri funciare terenurile care beneficiază de o anumită categorie de lucrări de îmbunătăţiri funciare.

    NOTĂ:
    Lucrările de îmbunătăţiri funciare care aparţin domeniului public al statului sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001.

    CAP. II
    Cerinţele cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

    ART. 3
    Cerinţele de bază ale cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare derivă din cerinţele de bază ale cadastrelor de specialitate, şi anume:
    a) realizarea unui sistem de evidenţă şi inventariere sistematică a corpurilor de proprietate sub aspect tehnic şi economic;
    b) respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, denumit în continuare ONCGC, referitoare la datele de bază din cadastrul general privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul.
    ART. 4
    (1) Cerinţele specifice ale cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare cuprind regulile de evidenţă şi inventariere sistematică tehnică şi economică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
    (2) Prin evidenţa tehnică se stabilesc următoarele:
    a) delimitarea suprafeţelor de teren ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea normelor cadastrului general şi a prevederilor normelor privind zonele de protecţie pentru diferitele categorii de lucrări de îmbunătăţiri funciare;
    b) delimitarea suprafeţelor de teren deservite de lucrările de îmbunătăţiri funciare, care beneficiază de activităţi de îmbunătăţiri funciare şi care se trasează pe planuri la scările 1:10.000 - 1:100.000, în corelare cu programul de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole;
    c) stabilirea limitelor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, care rezultă din reuniunea suprafeţelor de teren deservite de lucrările de îmbunătăţiri funciare.
    (3) Prin evidenţa economică se definesc următoarele subcategorii de folosinţă, corespunzător categoriilor de lucrări de îmbunătăţiri funciare definite la art. 2:
    1. pentru suprafeţele ocupate cu diverse categorii de lucrări:
    a) suprafeţe ocupate cu lucrări de irigaţii (Soi);
    b) suprafeţe ocupate cu lucrări de desecare şi drenaj (Sod);
    c) suprafeţe ocupate cu lucrările din orezării (Soo);
    d) suprafeţe ocupate cu lucrări de combatere a eroziunii solului (Soc);
    e) suprafeţe ocupate cu lucrări de apărare împotriva inundaţiilor şi de regularizare a cursurilor de apă (Soa);
    f) suprafeţe ocupate cu lucrările din amenajările silvice (Sos);
    2. pentru suprafeţele deservite de lucrările de îmbunătăţiri funciare:
    a) suprafeţe deservite de lucrările de irigaţii (Sdi);
    b) suprafeţe deservite de lucrările de desecare şi drenaj (Sdd);
    c) suprafeţe deservite de lucrările din orezării (Sdo);
    d) suprafeţe deservite de lucrările de combatere a eroziunii solului (Sdc);
    e) suprafeţe deservite de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de regularizare a cursurilor de apă (Sda);
    f) suprafeţe deservite de lucrările din amenajările silvice (Sds).
    (4) Evidenţa datelor specifice cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se va realiza prin crearea unei baze de date cu structura prevăzută în anexa nr. 4.
    ART. 5
    (1) Pentru încadrarea cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în cadastrul general se vor îndeplini următoarele cerinţe:
    a) lucrările de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se întocmesc pe unităţi administrativ-teritoriale;
    b) derularea programelor de realizare a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se face cu respectarea tuturor normelor şi regulamentelor emise de ONCGC privind lansarea, execuţia şi recepţia tuturor lucrărilor;
    c) cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare va utiliza din evidenţa unităţilor subordonate ONCGC şi a unităţilor administrativ-teritoriale inventarele de coordonate pentru punctele geodezice din reţelele naţionale sau din reţelele de sprijin şi de îndesire realizate şi aprobate, planurile cadastrale la scări mai mari de 1:10.000.
    (2) Datele din cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, specifice cadastrului general, în format digital, se pun la dispoziţie ONCGC pentru alcătuirea şi actualizarea cadastrului.

    CAP. III
    Structura activităţilor de realizare a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

    ART. 6
    (1) Întocmirea cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: întocmirea documentaţiei de fundamentare, executarea lucrărilor de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
    (2) Cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se realizează şi prin executarea de lucrări geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice şi alte asemenea lucrări, pentru satisfacerea necesităţilor proprii specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare.

    SECŢIUNEA 1
    Întocmirea documentaţiei de fundamentare

    ART. 7
    Întocmirea documentaţiei de fundamentare constă în desfăşurarea următoarelor activităţi:
    a) inventarierea tuturor obiectivelor de îmbunătăţiri funciare care fac obiectul cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
    b) inventarierea planurilor topografice şi cadastrale pe care sunt figurate lucrările de îmbunătăţiri funciare aflate în arhiva Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, Societăţii Comerciale "ISPIF" - S.A., denumită în continuare ISPIF, sucursalelor SNIF, Centrului Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură, denumit în continuare CRUTA, a altor agenţi economici care s-au desprins din structura SNIF sau care au contribuit la realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
    c) analiza datelor rezultate din măsurătorile executate pentru amplasarea şi realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
    d) analiza datelor rezultate din măsurătorile executate pentru alte categorii de lucrări şi care au fost avizate de ONCGC şi de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, denumite în continuare OJCGC, şi de Direcţia generală de urbanism şi amenajarea teritoriului în zonele în care sunt amplasate lucrări de îmbunătăţiri funciare, cum sunt: reţelele geodezice de sprijin, de îndesire şi de ridicare, planurile la diferite scări, rezultate din măsurătorile pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările ulterioare, măsurătorile pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, alte măsurători topografice şi cadastrale;
    e) analiza planurilor în format digital, raster sau vectorial, existente la OJCGC, ISPIF, CRUTA şi la alţi agenţi economici sau instituţii publice care au efectuat lucrări de geodezie şi cadastru în zonele în care sunt situate lucrări de îmbunătăţiri funciare;
    f) analiza ortofotoplanurilor existente la OJCGC;
    g) alcătuirea unui tabel sinoptic pentru toate lucrările de îmbunătăţiri funciare din cadrul unui judeţ, cuprinzând următoarele rubrici:
    - denumirea amenajării de îmbunătăţiri funciare;
    - denumirea deţinătorului, care poate fi una dintre sucursalele SNIF, sau a altor deţinători;
    - regimul juridic al bunurilor mobile din amenajările de îmbunătăţiri funciare, care precizează apartenenţa bunurilor care formează lucrările de îmbunătăţiri funciare la domeniul public sau privat al statului ori la domeniul privat, ca parte a capitalului social al societăţilor comerciale sau a proprietăţii individuale ori colective a persoanelor fizice sau juridice;
    - suprafaţa aproximativă;
    - actele sau faptele juridice de atribuire, care să menţioneze emitentul actului, numărul şi data actului, suprafaţa înscrisă în act;
    - date despre lucrările efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, care includ data, executantul, numărul dosarului, numărul actului de proprietate eliberat;
    - date furnizate de OJCGC sau de Direcţia generală de urbanism şi amenajare a teritoriului, referitoare la obiectivele de îmbunătăţiri funciare înscrise în evidenţele tehnice de cadastru sau informaţii oferite de înregistrările din cartea funciară;
    - informaţii despre lucrările executate anterior, planurile topografice şi cadastrale existente, ortofotoplanurile care acoperă zona în care este amplasat corpul de proprietate;
    - date estimative cu cantităţile de lucrări topografice pentru zonele în care nu există planuri topografice sau cadastrale;
    - evaluarea estimativă a cheltuielilor necesare defalcate pe capitolele de cheltuieli;
    - perioada preconizată pentru executarea lucrărilor specifice de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Executarea lucrărilor de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

    ART. 8
    Executarea lucrărilor de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se face prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) recunoaşterea şi delimitarea obiectivelor de îmbunătăţiri funciare şi identificarea vecinilor, realizate de o comisie formată din reprezentanţi ai administratorului sau proprietarului lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, ai consiliului local şi ai executantului, care are următoarele sarcini:
    - identificarea planurilor pe care este amplasat obiectivul de îmbunătăţiri funciare;
    - identificarea documentaţiei cadastrale, cu precizarea persoanelor fizice şi juridice care deţin terenuri în zonele limitrofe obiectivului de îmbunătăţiri funciare;
    - recunoaşterea pe teren a obiectivului de îmbunătăţiri funciare;
    - schiţa obiectivului de îmbunătăţiri funciare, cu precizarea punctelor de frângere;
    - stabilirea punctelor de frângere în care trebuie amplasate borne sau alte mijloace de semnalizare;
    - identificarea vecinilor obiectivului de îmbunătăţiri funciare;
    b) încheierea proceselor-verbale privind delimitarea şi vecinătăţile, pe baza datelor prevăzute la lit. a), conform modelului din anexa nr. 1, pentru obiectivele aparţinând domeniului privat al statului, cum sunt: sediile de sisteme de irigaţii sau desecare şi drenaj, cantoane, staţii de pompare de punere sub presiune, şi, conform modelului din anexa nr. 2, pentru obiectivele care aparţin domeniului public al statului, cum sunt: staţiile de pompare de bază, canalele de aducţiune, canalele de desecare, lucrările de combatere a eroziunii solului, digurile de apărare împotriva inundaţiilor etc.;
    c) executarea de măsurători pentru:
    - crearea sau completarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare, respectându-se criteriile stabilite potrivit pct. 3 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general;
    - delimitarea obiectivelor de îmbunătăţiri funciare şi marcarea punctelor prin amplasarea de mărci şi borne realizate conform modelului din anexa nr. 3;
    - reambularea sau realizarea planurilor topografice şi, respectiv, a planurilor cadastrale;
    d) executarea lucrărilor pentru întocmirea planurilor de bază şi de ansamblu, în format digital, prin efectuarea următoarelor operaţiuni:
    - conversia în format raster şi vectorial a planurilor de situaţie analogice la scara 1:25.000 sau mai mare, pentru reprezentarea limitelor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, şi la scara 1:5.000 sau mai mare, pentru reprezentarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
    - crearea elementelor specifice planului cadastral;
    - delimitarea cadastrală;
    - stabilirea categoriilor şi subcategoriilor de folosinţă;
    - calculul suprafeţelor;
    e) crearea şi actualizarea bazelor de date cu înregistrările specifice lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
    f) întocmirea registrelor cadastrale;
    g) crearea de planuri cadastrale analogice;
    h) implementarea sistemului de exploatare şi întreţinere a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.

    CAP. IV
    Conţinutul documentaţiei de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

    ART. 9
    Documentaţia de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare constă în înregistrările înscrise în tabelul de mai jos.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea documentaţiei Conţinutul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Reţele geodezice de sprijin şi Datele prevăzute la pct. 3.4.5 din
       de ridicare Normele tehnice de introducere a
                                         cadastrului general, precum şi docu-
                                         mentaţia de verificare a reţelei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Planuri topografice de bază Planuri în format digital care cuprind
                                        toate elementele prevăzute la pct.
                                        6.3.4 din Normele tehnice de intro-
                                        ducere a cadastrului general, precum
                                        şi elementele specifice cadastrului
                                        amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
                                        Planurile analogice redactate pe baza
                                        planurilor digitale se realizează la
                                        scara 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, în
                                        funcţie de densitatea detaliilor.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Planuri cadastrale digitale de Derivate din planul topografic pe
      bază care se evidenţiază parcelele conform
                                        normelor ONCGC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Planuri cadastrale digitale Derivate din planul topografic pe care
      pentru obiectivele de se evidenţiază parcelele cu următoa-
      îmbunătăţiri funciare rele suprafeţe:
                                        a) suprafaţa deservită de lucrările de
                                        îmbunătăţiri funciare, pe categorii de
                                        lucrări:
                                        ● suprafeţe deservite de lucrări de
                                        irigaţii (Sdi);
                                        ● suprafeţe deservite de lucrări de
                                        desecare şi drenaj (Sdd);
                                        ● suprafeţe deservite de lucrări din
                                        orezării (Sdo);
                                        ● suprafeţe deservite de lucrări de
                                        combatere a eroziunii solului (Sdc);
                                        ● suprafeţe deservite de lucrări de
                                        apărare împotriva inundaţiilor şi de
                                        regularizare a cursurilor de apă (Sda;
                                        ● suprafeţe deservite de lucrări din
                                        amenajările silvice (Sds);
                                        b) suprafaţa ocupată de lucrările de
                                        îmbunătăţiri funciare, pe categorii de
                                        lucrări:
                                        ● suprafeţe ocupate cu lucrări de
                                        irigaţii (Soi);
                                        ● suprafeţe ocupate cu lucrări de
                                        desecare şi drenaj (Sod);
                                        ● suprafeţe ocupate cu lucrări din
                                        orezării (Soo);
                                        ● suprafeţe ocupate cu lucrări de
                                        combatere a eroziunii solului (Soc);
                                        ● suprafeţe ocupate cu lucrări de
                                        apărare împotriva inundaţiilor şi
                                        de regularizare a cursurilor de
                                        apă (Soa);
                                        ● suprafeţe ocupate cu lucrări de
                                        îmbunătăţiri funciare din amenajările
                                        silvice (Sos);
                                        c) suprafaţa zonei de protecţie (Sp);
                                        d) suprafaţa aferentă căilor de
                                        transport (St);
                                        e) suprafaţa aferentă reţelelor (Sr);
                                        f) suprafaţa construită (Sc)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Numerotarea cadastrală Din cadastrul general se preia numero-
                                        tarea sectoarelor cadastrale şi a
                                        corpurilor de proprietate.
                                        Pentru cadastrul amenajărilor de
                                        îmbunătăţiri funciare se efectuează o
                                        numerotare cadastrală specifică,
                                        conform următoarelor subcategorii de
                                        folosinţă: Sdo, Sdc, Sdd, Sda, Sds,
                                        respectiv Soo, Soc, Sod, Soa, Sos.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Planuri cadastrale de ansamblu Se utilizează planuri în format
                                        digital care vor cuprinde toate
                                        elementele prevăzute la pct. 6.2.3
                                        din Normele tehnice de introducere a
                                        cadastrului general, precum şi
                                        elementele specifice cadastrului
                                        amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
                                        Planurile analogice redactate pe baza
                                        planurilor digitale se realizează la
                                        scara 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000,
                                        în funcţie de densitatea detaliilor.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Registre cadastrale Pentru cadastrul general se întocmesc
                                        pe unităţi administrativ-teritoriale
                                        şi conţin în anexe:
                                        ● fişa corpului de proprietate;
                                        ● registrul cadastral al parcelelor;
                                        ● indexul alfabetic al proprietarilor;
                                        ● registrul cadastral al proprieta-
                                        rilor;
                                        ● fişa centralizatoare.
                                        Pentru cadastrul de îmbunătăţiri
                                        funciare se întocmesc:
                                        ● registrul cadastral al amenajărilor
                                        de îmbunătăţiri funciare pe amenajări,
                                        conform modelului din anexa nr. 5;
                                        ● registrul cadastral al amenajărilor
                                        de îmbunătăţiri funciare pe judeţe,
                                        conform modelului din anexa nr. 6;
                                        ● registrul deţinătorilor de amenajări
                                        de îmbunătăţiri funciare, conform
                                        modelului din anexa nr. 7.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    CAP. V
    Conţinutul documentaţiei care se predă beneficiarului

    ART. 10
    Documentaţia cadastrală ce se predă beneficiarului va cuprinde următoarele documente:
    a) avizul de începere a lucrărilor de la ONCGC sau OJCGC;
    b) tema lucrării;
    c) memoriul tehnic;
    d) documentaţia cadastrală conform tabelului prevăzut la art. 9;
    e) procesul-verbal de verificare, recepţie şi avizare internă;
    f) procesul-verbal de recepţie a lucrărilor, încheiat cu reprezentanţii ONCGC sau OJCGC.

    CAP. VI
    Verificarea, recepţia şi avizarea lucrărilor de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

    ART. 11
    Verificarea, recepţia şi avizarea internă a lucrărilor de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se execută de către o comisie numită prin decizie a organului de specialitate care coordonează activitatea cadastrului de specialitate al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, care face verificări în teren şi analizează documentaţia cadastrală. Comisia va verifica în teren minimum 5% din elementele cuprinse în planul topografic digital, această verificare referindu-se la precizia punctelor noi ale reţelei, precizia punctelor de detaliu, precum şi corespondenţa elementelor din teren cu cele de pe plan. Prin analiza documentaţiei cadastrale se verifică dacă lucrarea este întocmită în conformitate cu prezentele norme metodologice şi cu tema de proiectare care a stat la baza executării acestei lucrări.
    ART. 12
    Verificarea şi recepţia de către ONCGC sau OJCGC se fac potrivit Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie, elaborat de ONCGC sau OJCGC.

    CAP. VII
    Înscrierea corpurilor de proprietate ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în actele de publicitate imobiliară
    ART. 13
    Până la introducerea cadastrului general la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atât în intravilan, cât şi în extravilan, înscrierea corpurilor de proprietate în cartea funciară se face cu caracter nedefinitiv conform prevederilor art. 61 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, pe baza lucrărilor executate conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare.

    CAP. VIII
    Organizarea cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
    ART. 14
    (1) Cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se realizează în vederea exploatării şi întreţinerii la nivelul subunităţilor teritoriale ale administratorului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului, cu posibilitatea comasării datelor la nivelul sediului central. Consultarea şi comunicarea de date între subunităţile teritoriale ale administratorului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi sediul central al acestuia se vor face prin reţeaua Internet sau Intranet.
    (2) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică şi amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi celor deţinute de proprietarii privaţi de teren sau administrate de alţi agenţi economici ori instituţii publice.
    ART. 15
    Datele din cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare care pot fi incluse în cadastrul general vor fi furnizate ONCGC în condiţiile legii. Aceste date vor putea fi utilizate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, precum şi de unităţile subordonate ale acestui minister, fără plata vreunei taxe către ONCGC.
    ART. 16
    Datele specifice cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare vor putea fi furnizate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului altor beneficiari, contra cost, conform unor tarife stabilite de acesta, ce se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 17
    Finanţarea lucrărilor de cadastru al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se face din sursele prevăzute de lege.
    ART. 18
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice


              Modelul procesului-verbal privind delimitarea şi
          vecinătăţile pentru obiectivele de îmbunătăţiri funciare
                aparţinând domeniului privat al statului

                            PROCES - VERBAL
        încheiat astăzi, .........., luna ........, anul .....,

privind delimitarea obiectivului de îmbunătăţiri funciare ....................,
deţinut de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., din domeniul
privat al statului, aparţinând de sucursala ..................................,
situat pe teritoriul localităţii...................., judeţul.................,
în vederea stabilirii şi evaluării terenurilor.
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind
stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu
capital de stat, cu modificările ulterioare, şi ale criteriilor emise de
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Finan-
ţelor, în aplicarea acesteia am procedat la identificarea limitei şi vecină-
tăţilor obiectivului sus-menţionat.
    La obiectiv se ajunge plecând din ...................................., pe
drumul ................................................................, circa
............... m/km.
    Obiectivul este/nu este împrejmuit cu .................................. .
    Conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii îmbunătăţirilor
funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/1997,
obiectivul dispune/nu dispune de o zonă de protecţie în lăţime de ......... m
împrejurul lui.
    Punctele de frângere ale limitei obiectivului, notate de la 1 la..., precum
şi distanţele dintre acestea sunt reprezentate pe schiţa din anexa care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    Obiectivul descris mai sus are următorii vecini:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Numele şi prenumele Seria şi Semnătura
Între (denumirea vecinului) numărul Adresa (sediul) (şi ştampila
punctele actului de pentru per-
                                    identitate soane juri
                                                                  dice)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, toate cu valoare de
original.

       Reprezentantul Reprezentantul Reprezentantul
     Societăţii Naţionale Primăriei, executantului,
    "Îmbunătăţiri Fun-
       ciare" - S.A.,
     .................. ................. ..............

     (numele, prenumele (numele, prenumele (numele, prenumele
        şi semnătura) şi semnătura) şi semnătura)
                                           Anexă la procesul-verbal din data de
                                            ......... luna ...... anul ........


    Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    Sucursala .........................................
    Obiectivul ....................... situat pe teritoriul localităţii ....
............, judeţul ................

                               SCHIŢĂ DE TEREN
           (conturul obiectivului cu punctele de frângere, distanţele
                          dintre puncte şi vecini) -
                        domeniul privat al statului


--------------
    NOTĂ(CTCE)
    SCHIŢA DE TEREN se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).


    NOTĂ:
    Lăţimea zonei de protecţie se va stabili conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/1997.

          Executantul,
          .................
          (semnătura)


    ANEXA 2
    la normele metodologice


                      Modelul procesului-verbal privind delimitarea
            şi vecinătăţile pentru obiectivele de îmbunătăţiri funciare
                       aparţinând domeniului public al statului

                                 PROCES - VERBAL
          încheiat astăzi, ......... luna ........... anul ........,

    privind delimitarea obiectivului Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri
Funciare" - S.A................, din domeniul public al statului, aparţinând
de sucursala..........., situat pe teritoriul localităţii............,
judeţul ............., în vederea executării lucrărilor de cadastru pentru
îmbunătăţiri funciare.
    În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, am procedat la identificarea
limitei şi vecinătăţilor obiectivului sus-menţionat.
    La obiectiv se ajunge plecând din ..............................., pe
drumul ........................................., circa ........... m/km.
    Obiectivul este/nu este împrejmuit cu ................................. .
    Conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii îmbunătăţirilor
funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/1997,
obiectivul dispune/nu dispune de o zonă de protecţie în lăţime de ........m
împrejurul lui.
    Punctele de frângere ale limitei obiectivului, notate de la 1 la .....,
precum şi distanţele dintre acestea sunt reprezentate pe schiţa din anexa
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    Obiectivul descris mai sus are următorii vecini:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Numele şi prenumele Seria şi Semnătura
Între (denumirea vecinului) numărul Adresa (sediul) (şi ştampila
punctele actului de pentru per-
                                    identitate soane juri
                                                                  dice)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, toate cu valoare de
original.

       Reprezentantul Reprezentantul Reprezentantul
     Societăţii Naţionale Primăriei, executantului,
    "Îmbunătăţiri Fun-
       ciare" - S.A.,
     .................. ................. ..............

     (numele, prenumele (numele, prenumele (numele, prenumele
        şi semnătura) şi semnătura) şi semnătura)                                           Anexă la procesul-verbal din data de
                                           ........ luna ......... anul ......


    Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    Sucursala .........................................
    Obiectivul ....................................... situat pe teritoriul
    localităţii ................., judeţul .............

                                SCHIŢA DE TEREN
         (conturul obiectivului cu punctele de frângere, distanţele
                           dintre puncte şi vecini) -
                         domeniul public al statului

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    SCHIŢA DE TEREN se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).


    NOTĂ:
    Lăţimea zonei de protecţie se va stabili conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/1997.

                  Executantul,
               ...................
                  (semnătura)


    ANEXA 3
    la normele metodologice


                Modelele bornei şi mărcii specifice cadastrului
                     amenajărilor de îmbunătăţiri funciare

      a. Marca de îmbunătăţiri funciare b. Borna de îmbunătăţiri funciare

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelele bornei şi mărcii specifice cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 4
    la normele metodologice


               Structura bazei de date a cadastrului amenajărilor
                            de îmbunătăţiri funciare   Deţinători Deţinător_Dot. Deţinător_comp.
 ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐
 │Id_deţinător │ │Id_deţinător ├──┤Id_deţinător │ Parcelă_dotare Parcele
 │Denumire ├───┤Id_dotareA │ │Id_componental │ ┌───────────────┐ ┌───────────┐
 │Adresa │ │Act │ │Act │ │Id_componental │ │Id_parcela │
 │ │ │Data │ │Data │ │Id_parcela ├─┤Nr_parcela │
 │ │ │Domeniul │ │Domeniu │┌─┤ │ │Suprafaţa │
 └─────────────┘ └───────┬──────┘ └───────────┬────┘│ └───────────────┘ └───────────┘
                           │ │ │
   Amenajări │ Componente_luc. │
 ┌─────────────┐ Lucrare ┌───────────┴────┐│
 │Id_amenajare │ ┌───────┴──────┐ │Id_componental ││ ListaComponenta
 │Denumire ├───┤Id_lucrare │ │Id_lucrare ├┘ ┌───────────────┐
 │ ├──┐│Id_amenajare │ │Id_componente │ │Id_componental │
 │ │ ││Denumire ├──┤Id_judeţ ├──┤Denumire │
 └─────────────┘ ┌┼┤Id_categ_IF │ │Denumire IF │ │Cod minister │
                 │││ │ │Socupate │ │ │
                 ││└─────┬────────┘ │Sprotecţie │ └───────────────┘
   Categoria_IF ││ │ │Subcateg │
 ┌──────────────┐││ │ │Domeniu │ Judeţe
 │Id_categorieIF│││ Dotări_amen. │Cod_intern │ ┌──────────────┐
 │Categorie IF │││┌─────┴─────────┐ │ ├──┐│Id_judeţ │
 │Tip suprafaţă ├┘││Id_dotarea │ └────────────────┘ ││Judet │
 │ │ ││Id_amenajare │ ├┤ │
 └──────────────┘ ││Id_dotare ├─────────────────────┘└──────────────┘
  ListaDotari └┤Id_judeţ │ Categorii_dotări
 ┌──────────────┐ │Id_categ_dotare│ ┌───────────────┐
 │ Id_dotare │ │Denumire IF ├──┤Id_subcategorie│
 │ Dotare ├──┤Socupată │ │Subcategorie │
 │ Cod_minister │ │Sprotecţie │ │Codsuprafata │
 │ │ │Cod_intern │ └───────────────┘
 └──────────────┘ │ │
                   └───────────────┘    ANEXA 5
    la normele metodologice

                     Registrul cadastral al amenajărilor de îmbunătăţiri
                                   funciare pe amenajări

    Denumire amenajare: ..............................
    Sucursala Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.:
    .......................

    Dotări pe amenajare
 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
 │ Categorie │ Dotare │ Denumire │ Suprafaţa │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ Construcţii │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴────────┬─────┼───────────────┤
                                         │ Sc │ │
                                         └─────┴───────────────┘

 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
 │ Categorie │ Dotare │ Denumire │ Suprafaţa │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ Reţelei │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴────────┬─────┼───────────────┤
                                         │ Sr │ │
                                         └─────┴───────────────┘

 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
 │ Categorie │ Dotare │ Denumire │ Suprafaţa │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │Transport │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴────────┬─────┼───────────────┤
                                         │ St │ │
                                         └─────┴───────────────┘

    Lucrări de îmbunătăţiri funciare pe amenajare
 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ lucrare │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Amenajări │ │ │ │ │ │
 │ orezării │ │ │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────┴────────┬─────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                        │ Sob │ │ │ │
                                        └─────┴──────────┴─────────┴────────┘

 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ lucrare │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări CES │ │ │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────┴────────┬─────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                        │ Soc │ │ │ │
                                        └─────┴──────────┴─────────┴────────┘

 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ lucrare │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări dese-│ │ │ │ │ │
 │ cări - drenaj│ │ │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────┴────────┬─────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                        │ Sod │ │ │ │
                                        └─────┴──────────┴─────────┴────────┘

 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ lucrare │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări de │ │ │ │ │ │
 │ irigaţii │ │ │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────┴────────┬─────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                        │ Soi │ │ │ │
                                        └─────┴──────────┴─────────┴────────┘    ANEXA 6
    la normele metodologice


                     Registrul cadastral al amenajărilor de
                        îmbunătăţiri funciare pe judeţe

    Judeţul:
    Dotările:
    Amenajarea
  ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
  │ Denumire │ Suprafaţa │ Cod │ Cod │
  │ dotare │ │ minister │ intern │
  ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ Construcţii │ │ │ │
  ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ Total Sc: │ │ │ │
  └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘
  ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
  │ Denumire │ Suprafaţa │ Cod │ Cod │
  │ dotare │ │ minister │ intern │
  ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ Reţete │ │ │ │
  ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ Total Sr: │ │ │ │
  └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘
  ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
  │ Denumire │ Suprafaţa │ Cod │ Cod │
  │ dotare │ │ minister │ intern │
  ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ Transport │ │ │ │
  ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤
  │ Total St: │ │ │ │
  └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘
    Lucrări judeţ
    Amenajarea
 ┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Amenajări │ │ │ │ │ │ │
 │ orezării │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ Total: Soo │ │ │ │
 └──────────────┴────────────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
 ┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări CES │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ Total: Soc │ │ │ │
 └──────────────┴────────────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
 ┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări de- │ │ │ │ │ │ │
 │ secare-drenaj│ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ Total: Sod │ │ │ │
 └──────────────┴────────────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
 ┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări în- │ │ │ │ │ │ │
 │ diguiri, ba- │ │ │ │ │ │ │
 │ raje,poldere │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ Total: Soa │ │ │ │
 └──────────────┴────────────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
 ┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
 │ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
 │ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
 │ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
 │ funciare │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ Lucrări de- │ │ │ │ │ │ │
 │ irigaţii │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ Total: Soi │ │ │ │
 └──────────────┴────────────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘    ANEXA 7
    la normele metodologice

                    Registrul deţinătorilor de amenajări de
                             îmbunătăţiri funciare

    Deţinător: Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    Dotări:
    Judeţul:
    Amenajarea:
              ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
              │ Act │ Data │ Domeniu │ Denumire │ Dotare │
 ┌────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ Construcţii│ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┬────┼───────────┤
                                                             │ Sc │ │
                                                             └────┴───────────┘

              ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
              │ Act │ Data │ Domeniu │ Denumire │ Dotare │
 ┌────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ Transport │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┬────┼───────────┤
                                                             │Str │ │
                                                             └────┴───────────┘
    Judeţul:
    Amenajarea:
              ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
              │ Act │ Data │ Domeniu │ Denumire │ Dotare │
 ┌────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ Reţele │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┬────┼───────────┤
                                                             │ Sr │ │
                                                             └────┴───────────┘
              ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
              │ Act │ Data │ Domeniu │ Denumire │ Dotare │
 ┌────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ Transport │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┬────┼───────────┤
                                                             │ Sc │ │
                                                             └────┴───────────┘

    Lucrări:
    Judeţul:
    Amenajarea:
┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
│ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
│ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
│ funciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ Amenajări │ │ │ │ │ │ │
│ orezării │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                  │ Total: Soo=│ │ │ │
                                  └────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
│ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
│ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
│ funciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ Lucrări de │ │ │ │ │ │ │
│ desecare │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                  │ Total: Sod=│ │ │ │
                                  └────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
│ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
│ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
│ funciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ Lucrări de │ │ │ │ │ │ │
│ irigaţii │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                  │ Total: Soi=│ │ │ │
                                  └────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
    Judeţul:
    Amenajarea:
┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
│ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
│ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
│ funciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ Amenajări │ │ │ │ │ │ │
│ orezării │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                  │ Total: Soo=│ │ │ │
                                  └────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
│ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
│ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
│ funciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ Lucrări de │ │ │ │ │ │ │
│ desecare │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                  │ Total: Sod=│ │ │ │
                                  └────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
┌──────────────┬────────────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Categorie │ Denumire │Cod │ Domeniul │ Socupată │Sprotec- │Sdeser- │
│ lucrare de │ │ in- │ public / │ │ ţie │ vită │
│ îmbunătăţiri │ │tern │ privat │ │ │ │
│ funciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ Lucrări de │ │ │ │ │ │ │
│ irigaţii │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
                                  │ Total: Soi=│ │ │ │
                                  └────────────┴──────────┴─────────┴────────┘


                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016