Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2014  privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne*)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 15 bis din 8 ianuarie 2015
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 187 din 18 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2015.
──────────
    ART. 1
    Controlul financiar preventiv propriu în entităţile din Ministerul Afacerilor Interne se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu şi ale prezentelor norme metodologice.

    ART. 2
    Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu proiectele de operaţiuni prevăzute în Cadrul specific privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare cadrul specific, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum şi proiectele de operaţiuni specifice activităţii proprii a ordonatorilor de credite, stabilite de aceştia în condiţiile prevăzute la art. 3 din prezentele norme metodologice.

    ART. 3
    Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobă cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, corespunzător activităţii proprii, prin particularizarea cadrului specific, precum şi prin includerea unor operaţiuni specifice activităţii proprii, după caz.

    ART. 4
    Controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite se organizează în cadrul Direcţiei Generale Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 5
    (1) Proiectele de angajamente legale privind numirea, împuternicirea, avansarea, acordarea unor drepturi personalului din competenţa de numire a ministrului afacerilor interne se vizează pentru control financiar preventiv de persoana desemnată din cadrul Direcţiei Generale Financiare, cu respectarea prevederilor pct. 3.4 şi 3.5 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.
    (2) În cazurile în care proiectele de operaţiuni prevăzute la alin. (1) afectează bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi ordonatorului principal de credite, la solicitarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu, conducătorii structurilor financiar-contabile de la nivelul ordonatorilor de credite din bugetul cărora se efectuează cheltuielile verifică şi comunică în scris dacă operaţiunile se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare aprobate.

    ART. 6
    (1) Controlul financiar preventiv propriu se organizează în toate entităţile Ministerului Afacerilor Interne în cadrul cărora se exercită calitatea de ordonator de credite.
    (2) Răspunderea pentru organizarea controlului financiar preventiv propriu revine ordonatorilor de credite.
    (3) Controlul financiar preventiv propriu se exercită de regulă în cadrul compartimentului financiar-contabil, de către persoanele desemnate în acest scop de ordonatorul de credite. În funcţie de volumul operaţiunilor ce se supun controlului financiar preventiv propriu, ordonatorul secundar sau terţiar de credite respectiv, la propunerea conducătorilor compartimentelor financiar-contabile, poate desemna pentru efectuarea controlului preventiv şi persoane din alte compartimente de specialitate, cu condiţia neimplicării acestora, prin sarcinile de serviciu, în operaţiunile supuse vizei.
    (4) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în "Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu" aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 şi să fie altele decât cele care iniţiază, efectuează sau aprobă operaţiunea supusă vizei.

    ART. 7
    (1) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite din Ministerul Afacerilor Interne nu pot exercita acest control decât cu acordul conducătorului compartimentului financiar-contabil al entităţii ierarhic superioare.
    (2) În cazul entităţilor aflate în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, acordul pentru persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu se dă de directorul general al Direcţiei Generale Financiare.
    (3) În cazul entităţilor în cadrul cărora se exercită calitatea de ordonator terţiar de credite, aflate în subordinea ordonatorilor secundari de credite, acordul se dă de contabilii şefii/conducătorii compartimentelor financiar-contabile de la nivelul ordonatorilor secundari de credite.
    (4) Solicitările pentru obţinerea acordurilor se înaintează sub semnătura ordonatorului de credite respectiv şi se soluţionează în cel mult 15 zile de la înregistrarea acestora la structura ierarhic superioară.
    (5) La solicitările pentru obţinerea acordurilor pentru persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite se anexează următoarele documente:
    a) referat întocmit de compartimentul de resurse umane, care să cuprindă menţiuni privind studiile şi specialităţile absolvite, instituţiile şi funcţiile deţinute în cadrul acestora în decursul carierei profesionale;
    b) adeverinţă medicală privind starea de sănătate;
    c) certificat de cazier judiciar;
    d) minimum două scrisori de recomandare din partea unor persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau din alte instituţii publice;
    e) declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f) din "Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu" aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014;

    (6) În cuprinsul solicitării prevăzută la alin. (4) se fundamentează eventualele propuneri privind exceptarea persoanelor în cauză de la condiţia de existenţă a studiilor superioare.
    (7) Solicitările pentru obţinerea acordurilor se analizează de o comisie numită de directorul general al Direcţiei Generale Financiare, în cazul persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, respectiv de către ordonatorii secundari de credite, în cazul persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor de credite aflaţi în finanţarea ordonatorilor secundari de credite respectivi. Comisia consemnează rezultatul verificării într-un proces verbal prin stabilirea calificativului "admis" sau "respins".
    (8) Persoanele pentru care s-a stabilit calificativul "admis" în condiţiile prevăzute la alin. (7) primesc un acord scris conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    ART. 8
    (1) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească, la propunerea contabilului şef sau a persoanei care conduce activitatea compartimentului financiar-contabil, prin act administrativ, proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, documentele justificative, circuitul acestora, conducătorii compartimentelor de specialitate care au obligaţia să le certifice prin semnătură în privinţa realităţii, regularităţii şi a legalităţii, persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu şi termenele pentru acordarea vizei.
    (2) Actul administrativ prin care sunt desemnate persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu în entitatea respectivă este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care, în entităţile în cadrul cărora se exercită calitatea de ordonator secundar sau terţiar de credite nu există persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute în "Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu" aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, sau nu există suficiente persoane care, îndeplinind condiţiile respective, să asigure exercitarea controlului financiar preventiv propriu fără a fi în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege, pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu pot fi desemnate temporar, cu acord emis, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (8), de conducătorul compartimentului financiar-contabil al instituţiei ierarhic superioare celei în care se exercită controlul, persoane din alte instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în funcţie de amplasarea teritorială a acestora sau de specificul activităţii, cu respectarea prevederilor legale privind competenţele în domeniul resurselor umane.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin (1), desemnarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu şi stabilirea limitelor de competenţă ale acestora se face prin act administrativ al ordonatorului de credite al entităţii la nivelul căreia se exercită controlul financiar preventiv propriu.

    ART. 10
    (1) Controlul financiar preventiv propriu se efectuează cu respectarea procedurii prevăzută în Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.
    (2) Proiectele de operaţiuni se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu avizul conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea sau al înlocuitorilor acestora, care au obligaţia să certifice documentele justificative în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii;
    (3) Persoanele prevăzute la alin (2) răspund, potrivit legii, pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au avizat.
    (4) În cazul restituirii proiectelor de operaţiuni ca urmare a neîndeplinirii de către acestea a condiţiilor de formă, se utilizează nota de restituire prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    ART. 11
    Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea se supun controlului financiar preventiv propriu după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă.

    ART. 12
    (1) Controlul financiar preventiv propriu se efectuează în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare, astfel încât să nu afecteze desfăşurarea în bune condiţii şi în termen a operaţiunii al cărei proiect se supune acestui control.
    (2) Perioada maximă pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul vizei de control financiar preventiv propriu este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea proiectului unei operaţiuni însoţit de toate documentele justificative, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 5 alin. (2), în cazul cărora perioada maximă pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul vizei de control financiar preventiv propriu, este de 5 zile lucrătoare de la prezentarea proiectului.
    (3) În cazuri excepţionale, persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu are dreptul să prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligaţia să îl transmită de îndată spre informare ordonatorului de credite.

    ART. 13
    (1) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu verifică operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu prin utilizarea listelor de verificare prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, precum şi, după caz, prin utilizarea listelor de verificare aprobate de conducătorul entităţii pentru operaţiunile care nu se regăsesc în cadrul specific, stabilite în condiţiile prevăzute la art. 3 din prezentele norme metodologice.
    (2) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu au obligaţia să propună spre aprobare conducătorului entităţii liste de verificare actualizate şi perfecţionate, în funcţie de modificările legislative sau de alte condiţii apărute.

    ART. 14
    (1) Viza pentru control financiar preventiv propriu se exercită olograf, prin aplicarea sigiliului personal şi a semnăturii titularului acestuia.
    (2) Sigiliul personal al persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu se confecţionează prin grija entităţilor din Ministerul Afacerilor Interne, conform modelului din anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

    ART. 15
    (1) Dacă în urma controlului persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, refuză acordarea vizei.
    (2) Refuzul de viză se consemnează în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, menţionându-se în mod obligatoriu valoarea operaţiunii pentru care s-a refuzat viza.
    (3) Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu are obligaţia să aducă la cunoştinţa conducătorului entităţii publice refuzul de viză, în scris, prin transmiterea documentului "Refuz de viză", prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, completat cu toate datele din care să rezulte motivele refuzului de viză.
    (4) Refuzul de viză este însoţit de un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din aceasta a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinit/îndeplinite, precum şi de actele justificative semnificative ale operaţiunii refuzate.
    (5) Celelalte documente care au făcut obiectul verificării se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.
    (6) Operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice numai în condiţiile în care refuzul de viză nu este datorat depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    (7) Efectuarea pe proprie răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv propriu se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice, care cuprinde toate elementele de identificare a operaţiunii, precum şi motivele pentru care conducătorul entităţii consideră că operaţiunea poate fi efectuată.
    (8) Conducătorul entităţii publice are obligaţia de a transmite copii de pe actul de decizie internă persoanei care a refuzat viza şi structurii de audit public intern a entităţii publice. Copia actului de decizie internă transmisă persoanei care a refuzat viza de control financiar preventiv propriu va fi însoţită şi de actele justificative semnificative transmise conducătorului entităţii publice odată cu comunicarea refuzului de viză.
    (9) La entităţile publice la care se exercită controlul financiar preventiv delegat, o copie a actului intern de decizie se transmite şi controlorului delegat.
    (10) În cazul în care conducătorul entităţii publice nu ia decizia efectuării pe proprie răspundere a operaţiunii, precum şi în cazul depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, actele justificative semnificative se transmit compartimentului de specialitate care a iniţiat operaţiunea.
    (11) După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu informează în scris, deîndată, organele de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor regionale ale finanţelor publice şi conducătorul entităţii ierarhic superioare prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă de efectuare a operaţiunii pe proprie răspundere a conducătorului entităţii publice şi de pe refuzul de viză.
    (12) În cazul operaţiunilor care privesc bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, refuzul de viză va fi comunicat, deîndată, de directorul general al Direcţiei Generale Financiare, în calitate de coordonator al activităţii de control financiar preventiv propriu, Direcţiei Generale de Inspecţie Economico-Financiară din Ministerul Finanţelor Publice şi ministrului afacerilor interne.
    (13) Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu/coordonatorul activităţii de control financiar preventiv propriu din entitate informează Curtea de Conturi, în scris, cu privire la existenţa operaţiunii efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice, cu ocazia efectuării controalelor în entitatea publică respectivă.

    ART. 16
    (1) Rapoartele trimestriale privind activitatea de control financiar preventiv propriu se completează conform machetei cuprinsă în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice şi se transmit la ordonatorii de credite ierarhic superiori odată cu situaţiile financiare trimestriale şi anuale astfel încât să fie respectat termenul de raportare stabilit pentru ordonatorul principal de credite de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) La completarea machetei prevăzută la alin. (1) se va avea în vedere încadrarea corectă a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv în categoriile din coloana 1, prin utilizarea codurilor prevăzute în coloana 1 din cadrul specific. Proiectele de operaţiuni care nu au corespondent în cadrul general, neavând nici un cod prevăzut în coloana 1 din cadrul specific, se raportează în macheta prevăzută la alin. (1) la nr. crt. 7 "Alte operaţiuni".
    (3) În vederea raportării corecte a activităţii de control financiar preventiv propriu, ordonatorii de credite asigură asimilarea proiectelor de operaţiuni cuprinse în cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu corespunzător activităţii proprii cu cele prevăzute în cadrul general.

    ART. 17
    (1) Evaluarea activităţii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii, cu ocazia verificării anuale a cunoştinţelor profesionale, cu acordul structurii care a avizat desemnarea persoanelor în cauză. În scopul obţinerii acordului pentru evaluare, entităţile transmit structurii ierarhic superioare o copie a fişei de evaluare, care trebuie să cuprindă distinct evaluarea activităţii de exercitare a controlului financiar preventiv împreună cu propunerea ordonatorului pentru evaluare şi, acolo unde este cazul, extrase din rapoartele auditului public intern şi ale Curţii de Conturi, referitoare la activitatea de control financiar preventiv propriu.
    (2) În entităţile în care viza de control financiar preventiv propriu se exercită de două sau mai multe persoane, ordonatorul de credite desemnează din respectivele persoane un coordonator al activităţii.
    (3) Directorul general al Direcţiei Generale Financiare asigură coordonarea activităţii persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu din cadrul Direcţiei generale financiare.

    ART. 18
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la Normele metodologice
    CADRUL SPECIFIC
    privind operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu
    în Ministerul Afacerilor Interne

┌────┬─────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │Modul de efectuare a│
│Nr. │din │supuse │ │ │controlului │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │Actele justificative │financiar │
│ │nr. │financiar │ │ │preventiv │
│ │923/ │preventiv │ │ │ │
│ │2014 │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┴─────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE │
├────┬─────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- încadrarea │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │solicitate în │
│ │ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │ │bugetului │
│ │ │ │ │ │ordonatorului de │
│ │ │ │ │ │credite, │
│ │ │ │ │ │repartizate pe │
│ │ │ │ │ │trimestre şi luni, │
│ │ │ │ │ │după caz, şi │
│ │ │ │ │ │detaliate conform │
│ │ │ │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare, precum şi │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │existenţa temeiului │
│ │ │ │/2002(1); │ │legal al │
│ │ │ │- Legea nr. 69/│ │sumelor care se │
│ │ │ │2010(2); │ │solicită pentru │
│ │ │ │- legile │- nota justificativă; │deschiderea de │
│ │ │ │bugetare │- nota de fundamentare│credite bugetare; │
│ │ │ │anuale; │/situaţia │- dacă sumele │
│ │ │ │- Ordonanţa │privind facturi, │solicitate sunt │
│ │ │ │Guvernului │contracte, alte │stabilite şi în │
│ │ │ │nr. 119/1999 │obligaţii la plată │funcţie de │
│ │ │ │(3); │scadente în │creditele deschise, │
│ │ │ │- Ordinul │perioadă, conform │neutilizate; │
│ │ │ │ministrului │prevederilor │- dacă cererea │
│ │ │ │finanţelor │legale în vigoare; │pentru deschiderea │
│ │ │Cerere pentru │publice │- bugetul aprobat; │de credite se │
│ │ │deschiderea de │nr. 501/2013 │- solicitările │încadrează în │
│1 │A1 │credite │(4); │ordonatorilor: │limitele de │
│ │ │bugetare │- Ordinul │principali, secundari │cheltuieli aprobate │
│ │ │ │ministrului │şi/sau │de │
│ │ │ │delegat pentru │terţiari, după caz, │Guvern sau în limita│
│ │ │ │buget │pentru │diminuată │
│ │ │ │nr. 720/2014 │repartizarea de │conform Legii nr. 69│
│ │ │ │(5); │credite bugetare; │/2010; │
│ │ │ │- aprobări ale │- situaţia creditelor │- existenţa │
│ │ │ │Guvernului │bugetare │justificărilor, │
│ │ │ │privind │deschise anterior şi │inclusiv cu privire │
│ │ │ │limitele lunare│neutilizate; │la ordonatorii │
│ │ │ │de │- alte documente │principali, │
│ │ │ │cheltuieli; │specifice. │secundari sau │
│ │ │ │- alte acte │ │terţiari, │
│ │ │ │normative │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │specifice. │ │prin care │
│ │ │ │ │ │ordonatorul │
│ │ │ │ │ │principal probează │
│ │ │ │ │ │că │
│ │ │ │ │ │nu va înregistra, în│
│ │ │ │ │ │sold, sume │
│ │ │ │ │ │neutilizate la │
│ │ │ │ │ │finele perioadei │
│ │ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │ │solicită deschiderea│
│ │ │ │ │ │de credite bugetare;│
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- încadrarea sumelor│
│ │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │dispoziţiile │
│ │ │ │ │ │bugetare în │
│ │ │ │ │ │creditele │
│ │ │ │ │ │bugetare aprobate │
│ │ │ │ │ │ordonatorilor, │
│ │ │ │ │ │repartizate │
│ │ │ │ │ │ordonatorului │
│ │ │ │ │ │principal │
│ │ │ │ │ │pe trimestre şi luni│
│ │ │ │ │ │şi detaliate │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │conform │
│ │ │ │/2002(1); │- solicitările │clasificaţiei │
│ │ │ │- Legea nr. 69/│ordonatorilor: │bugetare; │
│ │ │ │2010 (2); │principali, secundari │- dacă sumele │
│ │ │ │- legile │şi/sau │prevăzute pentru │
│ │ │ │bugetare │terţiari, după caz, │repartizare │
│ │ │ │anuale; │pentru │(alimentare) sunt │
│ │ │ │- Ordonanţa │repartizarea de │cuprinse în cererea │
│ │ │ │Guvernului nr. │credite bugetare │de deschidere │
│ │ │ │119/1999(3); │(alimentare de cont); │de credite sau sunt │
│ │ │ │- Ordinul │- bugetul aprobat; │acoperite, prin │
│ │ │ │ministrului │- fundamentarea │disponibilizări pe │
│ │ │Dispoziţie │finanţelor │sumelor înscrise │seama │
│ │ │bugetară │publice nr. │în dispoziţiile │redistribuirii de │
│ │ │(ordin de plată)│501/2013(4); │bugetare de │credite deschise │
│2 │A2 │pentru │- acte de │repartizare pentru │anterior, precum şi │
│ │ │repartizarea │reglementare │bugetul │în │
│ │ │creditelor │specifice │propriu şi bugetele │disponibilităţile │
│ │ │bugetare │activităţii │ordonatorilor │din conturile de │
│ │ │(alimentări) │ordonatorilor │secundari, respective │disponibil pentru │
│ │ │ │de credite, │terţiari │veniturile │
│ │ │ │angajamente │de credite, sau, după │proprii; │
│ │ │ │juridice │caz, în │- existenţa │
│ │ │ │generatoare de │ordinele de plată; │justificărilor, │
│ │ │ │obligaţii de │- extrasul contului de│inclusiv cu privire │
│ │ │ │plată pe seama │disponibil │la ordonatorii │
│ │ │ │creditelor │pentru venituri │secundari şi │
│ │ │ │bugetare; │proprii; │terţiari, dacă este │
│ │ │ │- alte acte │- alte documente │cazul, prin care │
│ │ │ │normative │specifice. │ordonatorul │
│ │ │ │specifice. │ │principal probează │
│ │ │ │ │ │că nu va │
│ │ │ │ │ │înregistra, în sold,│
│ │ │ │ │ │sume │
│ │ │ │ │ │neutilizate la │
│ │ │ │ │ │finele perioadei │
│ │ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │ │solicită │
│ │ │ │ │ │repartizarea de │
│ │ │ │ │ │credite bugetare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă modificarea │
│ │ │ │ │ │este în │
│ │ │ │ │ │competenţa de │
│ │ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │ │Ministerului │
│ │ │ │ │ │Finanţelor Publice │
│ │ │ │ │ │sau │
│ │ │ │ │ │a ordonatorilor │
│ │ │ │ │ │principali/ │
│ │ │ │ │ │secundari, după caz;│
│ │ │ │ │ │- dacă sumele │
│ │ │ │ │ │propuse sunt │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │prevăzute în bugetul│
│ │ │ │/2002(1); │ │anual aprobat │
│ │ │ │- Legea nr. 69/│- nota de fundamentare│şi dacă se respectă │
│ │ │ │2010(2); │a │Legea nr. │
│ │ │Document pentru │- legile │propunerii pentru │69/2010, când este │
│ │ │modificarea │bugetare │modificarea │cazul; │
│3 │A3 │repartizării │anuale; │repartizării pe │- concordanţa │
│ │ │pe trimestre a │- Ordonanţa │trimestre a │propunerii de │
│ │ │creditelor │Guvernului nr. │creditelor; │modificare cu │
│ │ │bugetare. │119/1999(3); │- bugetul aprobat; │obligaţiile ce │
│ │ │ │- alte acte │- alte documente │decurg │
│ │ │ │normative │specifice. │din acţiuni şi │
│ │ │ │specifice. │ │sarcini noi sau │
│ │ │ │ │ │reprogramate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa şi │
│ │ │ │ │ │pertinenţa │
│ │ │ │ │ │justificărilor cu │
│ │ │ │ │ │privire la │
│ │ │ │ │ │nivelul propunerilor│
│ │ │ │ │ │cuprinse în │
│ │ │ │ │ │documentul de │
│ │ │ │ │ │modificare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă virarea de │
│ │ │ │ │ │credite nu │
│ │ │ │ │ │contravine │
│ │ │ │ │ │prevederilor legale │
│ │ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │ │vigoare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa de │
│ │ │Document pentru │ │ │justificări, │
│ │ │efectuarea │ │ │detalieri şi │
│ │ │virărilor de │ │ │necesităţi privind │
│ │ │credite: │- Legea nr. 500│ │execuţia, până la │
│ │ │- între │/2002 (1); │ │finele anului │
│ │ │subdiviziunile │- Legea nr. 69/│- nota de fundamentare│bugetar, a │
│ │ │clasificaţiei │2010 (2); │a │capitolului, │
│ │ │bugetare; │- legile │propunerii pentru │programului │
│ │ │- între │bugetare │efectuarea │şi/sau subdiviziunii│
│4 │A4 │programe; │anuale; │virărilor de credite; │clasificaţiei │
│ │ │- între │- Ordonanţa │- bugetul aprobat; │bugetare de la care │
│ │ │obiectivele/ │Guvernului nr. │- alte documente │se propune │
│ │ │proiectele şi │119/1999(3); │specifice. │disponibilizarea, │
│ │ │categoriile de │- alte acte │ │respectiv a │
│ │ │investiţii │normative │ │capitolului, │
│ │ │înscrise în │specifice. │ │programului şi/sau │
│ │ │programul de │ │ │subdiviziunii │
│ │ │investiţii. │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare la care se │
│ │ │ │ │ │suplimentează │
│ │ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │Se verifică: │
│ │ │ │/2002(1); │ │- existenţa │
│ │ │ │- Legea nr. 69/│ │creditelor bugetare │
│ │ │ │2010 (2) │- nota de fundamentare│deschise şi │
│ │ │ │- legile │a │neutilizate; │
│ │ │Dispoziţia │bugetare │propunerii pentru │- dacă retragerea de│
│ │ │bugetară de │anuale; │retragerea │credite │
│ │ │retragere a │- Ordonanţa │creditelor bugetare; │bugetare este │
│5 │A5 │creditelor │Guvernului nr. │- bugetul aprobat; │temeinic │
│ │ │bugetare │119/1999(3); │- situaţia │justificată; │
│ │ │deschise şi │- Ordinul │disponibilului de │- încadrarea │
│ │ │neutilizate. │ministrului │credite bugetare │operaţiunii de │
│ │ │ │finanţelor │deschise, la │- existenţa │
│ │ │ │publice nr. │data solicitării │semnăturii │
│ │ │ │501/2013(4); │vizei. │conducătorului │
│ │ │ │- alte acte │ │compartimentului │
│ │ │ │normative │ │de specialitate. │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┴─────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ, DIRECT SAU INDIRECT, OBLIGAŢII DE PLATĂ │
├────┬─────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │Se verifică: │
│ │ │ │/2002 (1); │ │- dacă achiziţia │
│ │ │ │- legile │ │publică este │
│ │ │ │bugetare │ │prevăzută în │
│ │ │ │anuale; │ │programul anual al │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │achiziţiilor │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │publice; │
│ │ │ │119/1999(3); │ │- dacă sunt │
│ │ │ │- Regulamentul │ │asigurate surse de │
│ │ │ │(CE) nr. │ │finanţare, existenţa│
│ │ │ │2.195/2002 (6);│ │creditelor │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │bugetare şi/sau după│
│ │ │ │urgenţă a │- programul anual al │caz, a │
│ │ │ │Guvernului nr. │achiziţiilor │creditelor de │
│ │ │ │34/2006(7); │publice; │angajament; │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul aprobat; │- rezervarea │
│ │ │ │Guvernului nr. │- documentul de │creditelor, prin │
│ │ │ │925/2006(8); │aprobare, de │angajament bugetar, │
│ │ │ │- Ordinul │către conducătorul │la nivelul │
│ │ │ │preşedintelui │entităţii │obligaţiilor │
│ │ │ │Autorităţii │publice, a procedurii │financiare ce decurg│
│ │ │ │Naţionale │selectate │din angajamentul │
│ │ │ │pentru │de achiziţie; │legal; │
│ │ │ │Reglementarea │- referatul de │- încadrarea │
│ │ │ │şi │necesitate; │obiectului │
│ │ │ │Monitorizarea │- acordul sau │contractului în │
│ │ │ │Achiziţiilor │convenţia de │categoria de │
│ │ │ │Publice nr. 313│finanţare externă; │cheltuieli │
│ │ │ │/2011(9); │- contractul/decizia/ │considerate │
│ │ │ │- Hotărârea │ordinul de │eligibile, │
│ │ │ │Guvernului nr. │finanţare; │în conformitate cu │
│ │ │ │1.660/2006(10);│- nota privind │contractul/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │determinarea │ordinul/decizia de │
│ │ │ │urgenţă a │valorii estimate; │finanţare şi/sau │
│ │ │ │Guvernului nr. │- fişa obiectivului/ │acordul sau │
│ │ │ │30/2006 (11); │proiectului/ │convenţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │categoriei de │finanţare │
│ │ │ │Guvernului nr. │investiţii; │externă şi cu │
│ │ │ │921/2011(12); │- lista detaliată │fiecărui organism │
│ │ │ │- Ordonanţa de │pentru alte │finanţator; │
│ │ │ │urgenţă a │cheltuieli de │-dacă documentele │
│ │ │ │Guvernului nr. │investiţii; │privind achiziţii │
│ │ │ │64/2009 (13) │- actul de aprobare a │au fost întocmite în│
│ │ │ │- Hotărârea │documentaţiei de │conformitate │
│ │ │ │Guvernului nr. │atribuire; │cu prevederile │
│ │ │ │218/2012 (14); │- actul de aprobare a │legislaţiei române │
│ │ │ │- Legea nr. 105│documentaţiei │şi cu reglementările│
│ │ │Contract/ │/2011(15); │tehnico-economice, │organismelor │
│ │ │Contract │- Ordonanţa de │documentaţiei de │internaţionale; │
│ │ │subsecvent/ │urgenţă a │avizare, notei │- respectarea │
│ │ │Comandă de │Guvernului nr. │de fundamentare a │legalităţii şi │
│1. │B1 │achiziţii │66/2011 (16); │cheltuielilor │regularităţii │
│ │ │publice de │- Hotărârea │de investiţii, după │specifice procedurii│
│ │ │produse, │Guvernului nr. │caz; │de achiziţie │
│ │ │servicii sau │875/2011 (17); │- anunţul de intenţie │publică; │
│ │ │lucrări │- Hotărârea │şi dovada │- dacă sunt │
│ │ │ │Guvernului nr. │transmiterii acestuia │respectate │
│ │ │ │759/2007 (18); │spre │condiţiile │
│ │ │ │- Hotărârea │publicare; │tehnice şi │
│ │ │ │Guvernului nr. │- anunţul/invitaţia de│financiare stabilite│
│ │ │ │457/2008 (19); │partici- │în │
│ │ │ │- Legea nr. 346│pare la procedură, │acordul cadru; │
│ │ │ │/2004 (20); │după caz; │- dacă se încheie cu│
│ │ │ │- Legea nr. 571│- documentaţia de │operatorul │
│ │ │ │/2003 (21); │atribuire; │economic care este │
│ │ │ │- Hotărârea │- actul de numire a │parte în │
│ │ │ │Guvernului nr. │comisiei de │acordul-cadru; │
│ │ │ │44/2004 (22); │evaluare/negociere sau│- existenţa │
│ │ │ │- Codul │a │aprobării de către │
│ │ │ │comercial (23) │juriului, după caz; │conducătorul │
│ │ │ │- Legea nr. 287│- ofertele prezentate │autorităţii │
│ │ │ │/2009 (24); │de │contractante a │
│ │ │ │- Legea nr. 72/│operatorii economici; │raportului │
│ │ │ │2013 (25); │- procesul-verbal de │procedurii; │
│ │ │ │- Ordonanţa │deschidere │- stabilirea │
│ │ │ │Guvernului nr. │a ofertelor/ │termenilor │
│ │ │ │13/2011 (26); │procesul-verbal de │contractu- │
│ │ │ │- Hotărârea │negociere; │lui în concordanţă │
│ │ │ │Guvernului nr. │- raportul procedurii │cu prevederile │
│ │ │ │264/2003 (27); │de │cadrului normativ; │
│ │ │ │- Hotărârea │atribuire; │- cuantumul şi │
│ │ │ │Guvernului nr. │- comunicarea privind │valabilitatea │
│ │ │ │28/2008 (28); │rezultatul │garanţiei de │
│ │ │ │- Hotărârea │aplicării procedurii; │participare şi │
│ │ │ │Guvernului nr. │- acordul-cadru, după │valabilitatea │
│ │ │ │363/2010 (29) │caz; │ofertei la data │
│ │ │ │- Ordinul │- contestaţiile şi │încheierii │
│ │ │ │ministrului │soluţionarea │contractului; │
│ │ │ │finanţelor │lor; │- încheierea │
│ │ │ │publice nr. │- alte documente │contractului în │
│ │ │ │1.792/2002 │specifice. │condiţiile ofertei │
│ │ │ │(30); │ │declarate │
│ │ │ │- acordul sau │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │convenţia de │ │conform modelului │
│ │ │ │finanţare │ │de contract din │
│ │ │ │externă şi │ │documentaţia de │
│ │ │ │legea │ │atribuire; │
│ │ │ │de ratificare/ │ │- existenţa │
│ │ │ │hotărârea │ │semnăturii │
│ │ │ │Guvernului de │ │conducătorului de │
│ │ │ │aprobare; │ │specialitate; │
│ │ │ │- alte acte │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │normative │ │compartimentului │
│ │ │ │specifice. │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │ │
│ │ │ │/2002 (1); │ │ │
│ │ │ │- legile │ │Se verifică: │
│ │ │ │bugetare │ │- existenţa │
│ │ │ │anuale; │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │şi/ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │sau a creditelor de │
│ │ │ │119/1999(3); │ │angajament, │
│ │ │ │- Regulamentul │- cererea de │după caz; │
│ │ │ │(CE) nr. │finanţare, proiectul │- dacă solicitarea │
│ │ │ │1.083/2006 │tehnic, bugetul │finanţării are │
│ │ │ │(31); │acestuia, listele │temei legal; │
│ │ │ │- Regulamentul │de verificare privind │- respectarea │
│ │ │ │(CE) nr. │evaluarea │legalităţii şi │
│ │ │ │1.828/2006 │şi selecţia │regularităţii │
│ │ │ │(32); │proiectelor, │specifice procedurii│
│ │ │ │- Regulamentul │întocmite de │de selecţie; │
│ │ │ │(CE) nr. │compartimentele de │- stabilirea │
│ │ │ │1.198/2006 (33)│specialitate; │termenilor │
│ │ │ │- Regulamentul │- bugetul aprobat; │contractului în │
│ │ │ │(CE) nr. │- hotărârea comisiei │concordanţă cu │
│ │ │ │498/2007 (34) │de evaluare │prevederile cadrului│
│ │ │ │- Legea nr. 350│cu privire la │normativ, │
│ │ │ │/2005 (35); │proiectele │inclusiv cu privire │
│ │ │ │- Legea nr. 346│selectate; │la calitatea │
│ │ │ │/2004(20); │- programul, proiectul│Curţii de Conturi de│
│ │ │ │- Legea nr. 321│sau │a exercita │
│ │ │ │/2006 (36); │acţiunea în care se │control, conform │
│ │ │ │- Codul │încadrează │art. 38 alin. (2) │
│ │ │ │comercial (23);│solicitarea │din Legea nr. 350/ │
│ │ │ │- Legea nr. 287│finanţării; │2005; │
│ │ │ │/2009 (24); │- acordul de │- înscrierea valorii│
│ │ │ │- Ordonanţa de │parteneriat, │contractului │
│ │ │Contract/Decizie│urgenţă a │încheiat între liderul│în limitele alocării│
│ │ │/ Ordin │Guvernului nr. │de proiect │bugetare │
│2. │B2 │de finanţare/ │34/2006 (7); │şi partenerii │aprobate prin │
│ │ │Acord de │- Ordonanţa de │acestuia, după caz; │programul │
│ │ │finanţare │urgenţă a │- raportul privind │operaţional; │
│ │ │ │Guvernului nr. │vizita la │- încadrarea │
│ │ │ │63/1999 (37) │faţa locului; │obiectului │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- raportul de analiză │contractului în │
│ │ │ │urgenţă a │a confor- │categoria de │
│ │ │ │Guvernului nr. │mităţii proiectului │cheltuieli │
│ │ │ │64/2009 (13); │tehnic; │eligibile, în │
│ │ │ │- Hotărârea │- scrisoarea de │conformitate cu │
│ │ │ │Guvernului nr. │notificare │prevederile │
│ │ │ │218/2012(14); │privind raportul de │programului │
│ │ │ │- Hotărârea │analiză a │operaţional; │
│ │ │ │Guvernului nr. │conformităţii │- rezervarea │
│ │ │ │1.328/2000 │proiectului tehnic; │creditelor prin │
│ │ │ │(38); │- raportul de evaluare│angajament bugetar; │
│ │ │ │- Hotărârea │tehnică │- existenţa │
│ │ │ │Guvernului nr. │şi financiară; │aprobărilor/ │
│ │ │ │264/2003 (27); │- nota de avizare │andosărilor │
│ │ │ │- Hotărârea │internă a │pentru toţi paşii │
│ │ │ │Guvernului nr. │contractelor de │premergători │
│ │ │ │759/2007(18); │finanţare/ │acordării │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cofinanţare; │contractului │
│ │ │ │urgenţă a │- acordul de │prevăzuţi │
│ │ │ │Guvernului nr. │implementare/ │de procedurile │
│ │ │ │74/2009 (39); │finanţare, după caz; │specifice; │
│ │ │ │- Hotărârea │- alte documente │- existenţa │
│ │ │ │Guvernului nr. │specifice. │semnăturii │
│ │ │ │442/2009 (40); │ │conducătorului │
│ │ │ │- Ordinul │ │compartimentului │
│ │ │ │ministrului │ │de specialitate; │
│ │ │ │finanţelor │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │publice nr. │ │compartimentului │
│ │ │ │1.792/2002 (30)│ │juridic. │
│ │ │ │- alte acte │ │ │
│ │ │ │normative │ │ │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă achiziţia │
│ │ │ │ │ │este prevăzută în │
│ │ │ │ │ │programul anual al │
│ │ │ │ │ │achiziţiilor │
│ │ │ │ │ │publice; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │şi/sau de │
│ │ │ │ │ │angajament; │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │- rezervarea │
│ │ │ │/2002(1); │ │creditelor, prin │
│ │ │ │- legile │ │angajament bugetar, │
│ │ │ │bugetare │ │la nivelul │
│ │ │Contract de │anuale; │- programul anual al │obligaţiilor │
│ │ │concesionare │- Ordonanţa │achiziţiilor │financiare ce decurg│
│ │ │cumpărare sau de│Guvernului. nr.│publice; │din angajamentul │
│ │ │închiriere de │119/1999 (3); │- bugetul aprobat; │legal; │
│ │ │terenuri, │- Legea nr. 213│- nota de │- respectarea │
│ │ │clădiri │/1998 (41); │fundamentare; │prevederilor legale │
│ │ │existente, alte │- Legea nr. 571│- documente specifice │şi a procedurilor │
│ │ │bunuri imobile │/2003(21); │privind │privind │
│3. │B10 │sau a │- Ordonanţa de │derularea operaţiunii;│concesionarea, │
│ │ │drepturilor │urgenţă a │- procedura aprobată │cumpărarea sau │
│ │ │asupra │Guvernului. nr.│de │închirierea; │
│ │ │acestora, în │34/2006 (7); │ordonator, aplicabilă │- stabilirea │
│ │ │care │- Hotărârea │achiziţiilor │termenilor │
│ │ │entitatea │Guvernului nr. │nereglementate de │contractu- │
│ │ │publică este │925/2006 (8) │legislaţia │lui în concordanţă │
│ │ │concesionar, │- Codul │achiziţiilor publice; │cu prevederile │
│ │ │cumpărător │comercial (23);│- alte documente │cadrului normativ; │
│ │ │sau chiriaş. │- Legea nr. 287│specifice. │- rezervarea │
│ │ │ │/2009 (24); │ │creditelor, prin │
│ │ │ │- alte acte │ │angajament bugetar, │
│ │ │ │normative │ │la nivelul │
│ │ │ │specifice. │ │obligaţiilor │
│ │ │ │ │ │financiare ce decurg│
│ │ │ │ │ │din angajamentul │
│ │ │ │ │ │legal; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │şi/sau de │
│ │ │ │ │ │angajament; │
│ │ │ │ │ │- concordanţa dintre│
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │natura │
│ │ │ │/2002 (1) │ │obligaţiilor │
│ │ │Act intern de │- legile │ │financiare care fac │
│ │ │decizie │bugetare │- nota de fundamentare│obiectul actului │
│ │ │privind │anuale; │a acţiunii │intern de decizie │
│ │ │organizarea │- Ordonanţa │de protocol, a │şi prevederile │
│ │ │acţiunilor de │Guvernului. nr.│manifestării cu │cadrului legal │
│ │ │protocol, │119/1999 (3); │caracter │existent; │
│ │ │a unor │- Ordonanţa │cultural-ştiinţific │- încadrarea valorii│
│ │ │manifestări cu │Guvernului. nr.│sau │devizului/ │
│ │ │caracter │80/2001 (42) │a acţiunii cu caracter│categoriei de │
│ │ │cultural- │- Hotărârea │specific; │cheltuieli în │
│4. │B12 │ştiinţific sau a│Guvernului nr. │- bugetul aprobat; │limitele prevăzute │
│ │ │altor │552/1991 (43); │- documente transmise │de normele │
│ │ │acţiuni cu │- Hotărârea │de │legale; │
│ │ │caracter │Guvernului nr. │parteneri cu privire │- rezervarea │
│ │ │specific, │189/2001 (44); │la │creditelor, prin │
│ │ │inclusiv │- Ordinul │participarea la │angajament bugetar, │
│ │ │devizul │ministrului │acţiune; │la nivelul │
│ │ │estimativ, pe │finanţelor │- alte documente │obligaţiilor │
│ │ │categorii de │publice nr. │specifice. │financiare decurgând│
│ │ │cheltuieli │1.792/2002(30);│ │din angajamentul │
│ │ │ │- alte acte │ │legal; │
│ │ │ │normative │ │- existenţa │
│ │ │ │specifice. │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │creditelor bugetare │
│ │ │ │/2002 (1); │ │şi/sau de │
│ │ │ │- legile │ │angajament; │
│ │ │ │bugetare │ │- concordanţa dintre│
│ │ │ │anuale; │- nota de fundamentare│natura │
│ │ │ │- Ordonanţa │a │obligaţiilor │
│ │ │ │Guvernului. nr.│deplasării în │financiare care fac │
│ │ │ │119/1999(3); │străinătate; │obiectul actului │
│ │ │ │- Legea nr. 248│- bugetul aprobat; │intern de decizie │
│ │ │ │/2005 (45); │- documente, invitaţii│şi prevederile │
│ │ │Act intern de │- Hotărârea │şi │cadrului legal │
│ │ │decizie │Guvernului nr. │comunicări scrise de │existent (transport,│
│ │ │privind │518/1995 (46); │la │cazare, │
│ │ │deplasarea în │- Hotărârea │partenerul extern, │diurnă, alte │
│5. │B13 │străinătate, │Guvernului nr. │privitoare la │cheltuieli); │
│ │ │inclusiv │1.860/2006 │acţiunea şi condiţiile│- rezervarea │
│ │ │devizul │(47); │efectuării │creditelor prin │
│ │ │estimativ de │- Hotărârea │deplasării în │angajament bugetar, │
│ │ │cheltuieli │Guvernului nr. │străinătate; │la nivelul │
│ │ │ │189/2001 (44); │- notă-mandat privind │obligaţiilor │
│ │ │ │- Ordinul │deplasarea; │financiare decurgând│
│ │ │ │ministrului │- memorandum, după │din angajamentul │
│ │ │ │finanţelor │caz; │legal; │
│ │ │ │publice nr. │- alte documente │- existenţa │
│ │ │ │1.792/2002 │specifice. │semnăturii │
│ │ │ │(30); │ │conducătorului │
│ │ │ │- alte acte │ │compartimentului │
│ │ │ │normative │ │de specialitate; │
│ │ │ │specifice. │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │şi/sau de │
│ │ │ │ │ │angajament; │
│ │ │ │ │ │- concordanţa dintre│
│ │ │ │ │ │natura │
│ │ │ │ │ │obligaţiilor │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │financiare care fac │
│ │ │ │/2002(1); │ │obiectul actului │
│ │ │ │- legile │ │intern de decizie │
│ │ │Act intern de │bugetare │ │şi prevederile │
│ │ │decizie │anuale; │- notă de fundamentare│cadrului legal │
│ │ │privind │- Ordonanţa │a │existent (transport,│
│ │ │delegarea sau │Guvernului. nr.│delegării/detaşării; │cazare, │
│ │ │detaşarea în │119/1999 (3); │- bugetul aprobat; │diurnă, alte │
│6. │B14 │ţară a │- Legea nr. 53/│- acceptul scris al │cheltuieli); │
│ │ │personalului, │2003 (48); │persoanei │- rezervarea │
│ │ │inclusiv │- Hotărârea │detaşate; │creditelor prin │
│ │ │devizul │Guvernului nr. │- alte documente │angajament bugetar, │
│ │ │estimativ de │1.860/2006 │specifice. │la nivelul │
│ │ │cheltuieli │(47); │ │obligaţiilor │
│ │ │ │- alte acte │ │financiare decurgând│
│ │ │ │normative │ │din angajamentul │
│ │ │ │specifice. │ │legal; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │şi/sau de │
│ │ │ │ │ │angajament; │
│ │ │ │ │ │- respectarea │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │reglementărilor │
│ │ │ │/2002 (1); │ │legale privind │
│ │ │Act intern de │- legile │ │angajarea, │
│ │ │decizie │bugetare │ │promovarea/ │
│ │ │privind: │anuale; │ │avansarea, │
│ │ │- angajarea sau │- Ordonanţa │- notă de fundamentare│stabilirea │
│ │ │promovarea/ │Guvernului. nr.│şi dosarul │drepturilor │
│ │ │avansarea │119/1999 (3); │angajării/avansării │salariale şi │
│ │ │personalului; │- Legea nr. 53/│personalului; │încadrarea │
│ │ │- numirea cu │2003 (48); │- bugetul aprobat; │personalului în │
│7. │B15 │caracter │- Legea nr. 188│- propunerea pentru │limita posturilor │
│ │ │temporar a │/1999 (49); │acordarea │aprobate; │
│ │ │personalului │- Legea-cadru │altor drepturi │- rezervarea │
│ │ │de execuţie pe │nr. │salariale; │creditelor prin │
│ │ │funcţii │284/2010 (50); │- alte documente │angajament bugetar, │
│ │ │de conducere; │- Ordonanţa │specifice. │la nivelul │
│ │ │- acordarea │Guvernului. nr.│ │obligaţiilor │
│ │ │altor │32/1998 (51); │ │financiare decurgând│
│ │ │drepturi │- alte acte │ │din angajamentul │
│ │ │salariale. │normative │ │legal; │
│ │ │ │specifice. │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │şi/sau de │
│ │ │ │ │ │angajament; │
│ │ │ │ │ │- dacă devizul/ │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │categoriile de │
│ │ │ │/2002(1); │- nota de │cheltuieli se │
│ │ │ │- legile │fundamentare; │încadrează în │
│ │ │ │bugetare │- devizul │limitele legale; │
│ │ │Contract de │anuale; │cheltuielilor ce │- rezervarea │
│ │ │comodat în │- Ordonanţa │urmează a fi suportate│creditelor prin │
│8. │B16 │care entitatea │Guvernului. nr.│de │angajament bugetar │
│ │ │publică │119/1999(3); │comodatar, aprobat de │la nivelul │
│ │ │are calitatea de│- Legea nr. 287│conducătorul entităţii│cheltuielilor ce │
│ │ │comodatar │/2009(24); │publice; │urmează a fi │
│ │ │ │- alte acte │- alte documente │suportate de │
│ │ │ │normative │specifice. │entitatea publică; │
│ │ │ │specifice. │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- studiul de │ │
│ │ │ │ │prefezabilitate sau │ │
│ │ │ │ │fundamentare; │ │
│ │ │ │ │- nota justificativă │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │selectare procedurii │ │
│ │ │ │ │de dialog │ │
│ │ │ │ │competitiv; │ │
│ │ │ │ │- anunţul de selecţie;│Se verifică: │
│ │ │ │ │- documentul ataşat; │- existenţa │
│ │ │ │ │- comisia de evaluare │creditelor │
│ │ │ │ │a │bugetare şi/sau de │
│ │ │ │ │ofertelor/scrisorilor │angajament │
│ │ │ │ │de │- respectarea │
│ │ │ │- Legea nr. 500│intenţie, aprobată; │legalităţii şi │
│ │ │ │/2002(1); │- comisia de negociere│regularităţii │
│ │ │ │- legile │pentru │specifice │
│ │ │ │bugetare │semnarea acordului de │contractului de │
│ │ │ │anuale; │proiect, │parteneriat │
│ │ │ │- Ordonanţa │aprobată; │public-privat; │
│ │ │ │Guvernului. nr.│- oferta/scrisorile de│- stabilirea │
│ │ │ │119/1999(3); │intenţie; │termenilor │
│ │ │ │- Legea nr. 213│- raportul de evaluare│contractului în │
│ │ │Contract de │/1998 (41); │a │concordanţă cu │
│9. │B17 │parteneriat │- Legea nr. 33/│scrisorilor de │prevederile cadrului│
│ │ │public-privat │1994 (52); │intenţie şi │normativ; │
│ │ │ │- Legea nr. 178│selectarea │- rezervarea │
│ │ │ │/2010 (53); │investitorilor; │creditelor prin │
│ │ │ │- Hotărârea │- acordurile de │angajament bugetar │
│ │ │ │Guvernului nr. │proiect; │la nivelul │
│ │ │ │1.239/2010 │- invitaţiile la │valorii │
│ │ │ │(54); │negociere; │angajamentului │
│ │ │ │- alte acte │- procesele verbale │legal; │
│ │ │ │normative │ale comisiei │- existenţa │
│ │ │ │specifice. │de evaluare/negociere;│semnăturii │
│ │ │ │ │- ofertele finale; │conducătorului │
│ │ │ │ │- raportul de evaluare│compartimentului │
│ │ │ │ │a │de specialitate; │
│ │ │ │ │ofertelor şi │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │desemnarea ofertei │compartimentului │
│ │ │ │ │câştigătoare (raportul│juridic. │
│ │ │ │ │procedurii │ │
│ │ │ │ │de atribuire); │ │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │ │
│ │ │ │ │rezultatul │ │
│ │ │ │ │procedurii transmisă │ │
│ │ │ │ │investitorilor │ │
│ │ │ │ │participanţi; │ │
│ │ │ │ │- alte documente │ │
│ │ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │Actul intern de │ │- documente privind │- dacă există │
│ │ │decizie │ │obligaţiile │credite bugetare │
│ │ │privind plata │ │de plată ale │aprobate la │
│ │ │cheltuielilor │ │instituţiei, emise │subdiviziunea │
│ │ │judiciare │- Legea nr. 287│de autorităţile în │corespunzătoare a │
│ │ │şi │/2009 (24) │drept; │clasificaţiei │
│10. │B1 │extrajudiciare │- Legea nr. 134│- actul intern de │bugetare; │
│ │ │derivate din │/2010 (55) │decizie/ │- existenţa avizului│
│ │ │acţiuni în │ │referatul întocmit de │conducătorului │
│ │ │reprezentarea │ │compartimentul │compartimentului de │
│ │ │intereselor │ │juridic, privind │specialitate; │
│ │ │statului │ │existenţa obligaţiei │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │de plată │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Actul intern de │ │ │Se verifică: │
│ │ │decizie │ │ │- dacă documentele │
│ │ │privind │ │Cererea scrisă │justificative │
│ │ │suportarea de │- Legea nr. 360│însoţită de │sunt cele prevăzute │
│ │ │către entitate a│/2002 (56) │documentele care fac │de normele │
│ │ │sumelor │- Ordinul │dovada că │legale; │
│ │ │destinate │ministrului │împotriva │- dacă există │
│ │ │asigurării │afacerilor │solicitantului sunt │credite bugetare │
│ │ │asistenţei │interne nr. │efectuate acte │aprobate la │
│11. │B1 │juridice │9/2009 (57) │premergătoare sau │subdiviziunea │
│ │ │pentru poliţişti│- Ordinul │au calitatea de │corespunzătoare a │
│ │ │şi │ministrului │învinuit, │clasificaţiei │
│ │ │cadre militare │afacerilor │inculpat ori pârât; │bugetare; │
│ │ │pentru │interne nr. │- Procesul verbal al │- existenţa avizului│
│ │ │faptele │118/2012 (58) │comisiei │conducătorului │
│ │ │săvârşite de │- Legea nr. 80/│prin care se propune │compartimentului de │
│ │ │aceştia în │1995 (63) │aprobarea │specialitate; │
│ │ │exercitarea │ │cererii. │- existenţa avizului│
│ │ │atribuţiilor de │ │ │compartimentului │
│ │ │serviciu │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Cererea scrisă │ │
│ │ │ │ │pentru acordarea │ │
│ │ │ │ │despăgubirilor, │ │
│ │ │Actul intern de │- Legea nr. 360│însoţită de │ │
│ │ │decizie │/2002(56) │documentele │ │
│ │ │privind │- Hotărârea │justificative │Se verifică: │
│ │ │acordarea │Guvernului │eliberate de unitatea │- existenţa avizului│
│ │ │despăgubirilor │nr. 0435/1992 │medicală, │compartimentului │
│ │ │de viaţă, │(59) │sau alte autorităţi, │conducătorului şi a │
│ │ │sănătate şi │- Hotărârea │după caz; │compartimentului │
│ │ │bunuri ale │Guvernului │- Actul de identitate │juridic pe │
│ │ │poliţiştilor şi │nr. 198/1993 │al │documentul prin care│
│ │ │acordarea │(60) │membrului de familie, │se │
│12. │B15 │despăgubirilor │- Hotărârea │după caz; │propune acordarea │
│ │ │ca urmare a │Guvernului │- Certificatul de │despăgubirilor; │
│ │ │accidentelor, │nr. 1083/2008 │deces, │- dacă există │
│ │ │catastrofelor │(61) │după caz; │credite │
│ │ │intervenite în │- Ordinul │- Dosarul de evaluare │bugetare aprobate la│
│ │ │timpul │ministrului │a bunurilor │subdiviziunea │
│ │ │şi din cauza │afacerilor │/devizul de reparaţie,│corespunzătoare │
│ │ │îndeplinirii │interne │după caz; │a clasificaţiei │
│ │ │serviciului │nr. 24/2009 │- Documentul prin care│bugetare │
│ │ │pentru cadrele │(62) │se propune │ │
│ │ │militare │- Legea nr. 80/│de către │ │
│ │ │ │1995 (63) │compartimentul de │ │
│ │ │ │ │resurse umane │ │
│ │ │ │ │acordarea │ │
│ │ │ │ │despăgubirii. │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă există │
│ │ │ │ │ │credite bugetare │
│ │ │ │ │ │aprobate la │
│ │ │ │ │ │subdiviziunea │
│ │ │ │ │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa actelor │
│ │ │ │ │- Certificatul de │justificate; │
│ │ │ │ │deces (în │- existenţa │
│ │ │ │ │copie/original, după │menţiunii "conform │
│ │ │ │ │caz); │cu │
│ │ │ │ │- Actul de identitate │originalul", │
│ │ │ │ │al │înscrisă pe copiile │
│ │ │ │ │solicitantului (în │actelor │
│ │ │ │ │copie); │justificative de │
│ │ │ │ │- Acte de naştere sau │către │
│ │ │ │ │de │structura de │
│ │ │ │ │căsătorie (în copie), │secretariat sau de │
│ │ │ │ │din care │relaţii cu publicul;│
│ │ │ │ │să rezulte gradul de │- existenţa │
│ │ │ │- Legea nr. 80/│rudenie al │confirmărilor │
│ │ │Cererea/actul │1995 (63) │solicitantului cu │structuri │
│ │ │intern de │- Legea nr. 360│persoana │de resurse umane cu │
│13. │B15 │decizie privind │/2002(56) │decedată; │privire la │
│ │ │acordarea │- Legea nr. 263│- Declaraţia │calitatea persoanei │
│ │ │ajutorului în │/2010 (64) │legalizată a │decedate şi, │
│ │ │caz de deces │- Legea nr. 284│părinţilor, din care │după caz, a gradului│
│ │ │ │/2010 (50) │să rezulte │de rudenie al │
│ │ │ │ │că persoana decedată │solicitantului cu │
│ │ │ │ │nu era │persoana decedată │
│ │ │ │ │căsătorit şi nu avea │- rezervarea │
│ │ │ │ │copii; │creditelor prin │
│ │ │ │ │- Acte din care să │angajament bugetar │
│ │ │ │ │rezulte că │la nivelul │
│ │ │ │ │s-au suportat │obligaţiilor │
│ │ │ │ │cheltuielile │financiare decurgând│
│ │ │ │ │ocazionate de deces │din angajamentul │
│ │ │ │ │(facturi); │legal; │
│ │ │ │ │- Ultimul cupon de │- respectarea │
│ │ │ │ │pensie M.A.I. │reglementărilor │
│ │ │ │ │în original, după caz.│legale de stabilire │
│ │ │ │ │ │şi acordare a │
│ │ │ │ │ │ajutorului de deces;│
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă există │
│ │ │ │ │ │credite bugetare │
│ │ │ │ │ │aprobate la │
│ │ │ │ │ │subdiviziunea │
│ │ │ │ │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa actelor │
│ │ │ │ │- Certificatul de │justificate; │
│ │ │ │ │deces (în │- existenţa │
│ │ │ │ │copie); │menţiunii "conform │
│ │ │ │ │- Actul de identitate │cu │
│ │ │ │ │al │originalul", │
│ │ │ │ │solicitantului (în │înscrisă pe copiile │
│ │ │ │ │copie); │actelor │
│ │ │Cererea/actul │ │- Acte de naştere sau │justificative de │
│ │ │intern de │ │de │către │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 80/│căsătorie (în copie), │structura de │
│14. │B15 │acordarea │1995(63) │din care │secretariat sau de │
│ │ │ajutorului │- Legea nr. 360│să rezulte gradul de │relaţii cu publicul;│
│ │ │suplimentar de │/2002(56) │rudenie al │- existenţa │
│ │ │deces │ │solicitantului cu │confirmărilor │
│ │ │ │ │persoana │structurii de │
│ │ │ │ │decedată; │resurse umane cu │
│ │ │ │ │- Facturi fiscale (în │privire la calitatea│
│ │ │ │ │copie) din │persoanei │
│ │ │ │ │care să rezulte că │decedate şi, după │
│ │ │ │ │s-au suportat │caz, a gradului │
│ │ │ │ │cheltuielile │de rudenie a │
│ │ │ │ │ocazionate de deces. │acesteia │
│ │ │ │ │ │solicitantului cu │
│ │ │ │ │ │persoana decedată │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Raportul personal de│ │
│ │ │ │ │solicitare │ │
│ │ │ │ │a compensaţiei pentru │ │
│ │ │ │ │chirie, │Se verifică: │
│ │ │ │ │- Comunicarea care │- dacă în conţinutul│
│ │ │ │ │atestă că nu │raportului │
│ │ │ │ │i-a fost atribuită │sunt cuprinse în │
│ │ │ │ │locuinţă de │totalitate │
│ │ │ │ │serviciu, de │cerinţele prevăzute │
│ │ │ │ │intervenţie ori din │de dispoziţiile │
│ │ │ │ │fondul locativ; │legale şi este │
│ │ │ │ │- Contractul de │aprobat de │
│ │ │ │ │închiriere a unei │conducătorul │
│ │ │ │ │locuinţe (copie) │entităţii, │
│ │ │ │- Legea nr. 284│înregistrat, │- după caz, dacă │
│ │ │ │/2010(50) │după caz, la direcţia │viza de │
│ │ │ │- Legea nr. 360│finanţelor │reşedinţă de pe │
│ │ │ │/2002(56) │publice, │actul de identitate │
│ │ │Actul intern de │- Legea nr. 80/│- Actul de identitate │corespunde cu adresa│
│ │ │decizie │1995(63) │(copie) │din contractul │
│ │ │privind │- Hotărârea │purtând, după caz, │de închiriere; │
│15. │B15 │acordarea │Guvernului │viza de │- existenţa │
│ │ │compensaţiei │nr. 284/2005 │reşedinţă la adresa │creditelor bugetare,│
│ │ │lunare │(66) │închiriată; │- respectarea │
│ │ │pentru chirie │- Hotărârea │- Procesul-verbal │legalităţii şi │
│ │ │ │Guvernului │întocmit de │regularităţii │
│ │ │ │nr. 1867/2005 │structura de resurse │specifice, │
│ │ │ │(67) │umane şi │- existenţa │
│ │ │ │ │procesul-verbal │certificării │
│ │ │ │ │întocmit de │compartimentului │
│ │ │ │ │comisia de anchetă │administrare │
│ │ │ │ │socială, │patrimoniu; │
│ │ │ │ │după caz │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │- Ordinul/dispoziţia │conducătorului │
│ │ │ │ │de mutare, │compartimentului de │
│ │ │ │ │repartizare sau │specialitate; │
│ │ │ │ │chemare în │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │activitate, │compartimentului │
│ │ │ │ │- Proiectul actului │juridic. │
│ │ │ │ │administrativ │ │
│ │ │ │ │de acordare a │ │
│ │ │ │ │compensaţiei │ │
│ │ │ │ │pentru chirie. │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă în conţinutul│
│ │ │ │ │ │raportului │
│ │ │ │ │ │sunt cuprinse în │
│ │ │ │ │ │totalitate │
│ │ │ │ │ │cerinţele prevăzute │
│ │ │ │ │ │de dispoziţiile │
│ │ │ │ │- Raportul personal de│legale şi este │
│ │ │ │ │solicitare │aprobat de │
│ │ │ │ │a indemnizaţiei, │conducătorul │
│ │ │ │ │- Ordinul/dispoziţia │entităţii, │
│ │ │ │ │de mutare/ │- dacă mutarea │
│ │ │ │ │chemare în activitate/│personalului s-a │
│ │ │Actul intern de │ │repartizare │făcut în interesul │
│ │ │decizie │- Legea nr. 284│- Ordinul/dispoziţia │serviciului, │
│ │ │privind │/2010(50) │de numire, │- existenţa │
│16. │B15 │acordarea │- Legea nr. 360│- Actul de identitate │creditelor bugetare,│
│ │ │indemnizaţiei de│/2002(56) │al │- respectarea │
│ │ │mutare/ │- Legea nr. 80/│solicitantului/a │legalităţii şi │
│ │ │de instalare. │1995(63) │membrilor de │regularităţii │
│ │ │ │ │familie aflaţi în │specifice, │
│ │ │ │ │întreţinere, │- stabilirea │
│ │ │ │ │după caz (copie), │domiciliului │
│ │ │ │ │- Proiectul actului │membrilor │
│ │ │ │ │administrativ │de familie aflaţi în│
│ │ │ │ │de acordare a │întreţinere │
│ │ │ │ │indemnizaţiei; │în noua localitate, │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Raport al │ │
│ │ │ │ │personalului, privind │ │
│ │ │ │ │solicitarea │Se verifică: │
│ │ │ │ │indemnizaţiei, │- dacă în conţinutul│
│ │ │ │ │- Ordinul/dispoziţia │raportului │
│ │ │ │ │de mutare/ │sunt cuprinse în │
│ │ │Actul intern de │ │chemare în activitate/│totalitate │
│ │ │decizie │ │repartizare │cerinţele prevăzute │
│ │ │privind │ │- Ordinul/dispoziţia │de dispoziţiile │
│ │ │acordarea │ │de numire, │legale şi este │
│ │ │indemnizaţiei │ │- Document din care │aprobat de │
│ │ │pentru │ │rezultă │conducătorul │
│ │ │soţiile cadrelor│ │întreruperea │entităţii, │
│ │ │mutate │- Legea nr. 284│activităţii datorită │- dacă mutarea │
│ │ │în interesul │/2010 (50) │mutării împreună cu │personalului s-a │
│ │ │serviciului │- Legea nr. 360│soţul, │făcut în interesul │
│17. │B15 │într-o altă │/2002(56) │- Act de identitate al│serviciului, │
│ │ │garnizoană, │- Legea nr. 80/│solicitantului/al │- existenţa │
│ │ │care au fost │1995 (63) │soţului/soţiei │creditelor bugetare,│
│ │ │încadrate │ │/membrilor de familie │- respectarea │
│ │ │în muncă şi au │ │aflaţi în │legalităţii şi │
│ │ │întrerupt │ │întreţinere, sau, după│regularităţii │
│ │ │activitatea ca │ │caz, │specifice, │
│ │ │urmare a │ │certificatul de │- stabilirea │
│ │ │mutării împreună│ │naştere al │domiciliului soţului│
│ │ │cu │ │membrilor de familie │/ │
│ │ │soţul │ │în vârstă │soţiei în noua │
│ │ │ │ │de până la 14 ani │localitate, │
│ │ │ │ │(copie) │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │- Proiectul actului │compartimentului │
│ │ │ │ │administrativ │juridic │
│ │ │ │ │de acordare a │ │
│ │ │ │ │indemnizaţiei; │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă în conţinutul│
│ │ │ │ │ │raportului │
│ │ │ │ │- Ordinul/dispoziţia │sunt cuprinse în │
│ │ │ │ │de mutare/ │totalitate │
│ │ │ │ │chemare în activitate/│cerinţele prevăzute │
│ │ │ │ │repartizare │de dispoziţiile │
│ │ │ │ │- Ordinul/dispoziţia │legale; │
│ │ │ │ │de numire, │- dacă mutarea │
│ │ │ │ │- Documentele care │personalului s-a │
│ │ │ │ │atestă │făcut în interesul │
│ │ │Referatul/ │ │efectuarea │serviciului, │
│ │ │Raportul de │ │transportului │- existenţa │
│ │ │solicitare a │- Legea nr. 284│(factură, bilete de │creditelor bugetare,│
│18. │B15 │rambursării │/2010(50) │tren, etc.) │- respectarea │
│ │ │costului │- Legea nr. 360│- Actul de identitate │legalităţii şi │
│ │ │transportului │/2002(56) │al │regularităţii │
│ │ │pentru mutare, │ │solicitantului/al │specifice, │
│ │ │instalare, etc. │ │soţului/soţiei │- stabilirea │
│ │ │ │ │(copie) │domiciliului soţului│
│ │ │ │ │Proiectul referatului/│/ │
│ │ │ │ │raportului │soţiei în noua │
│ │ │ │ │de solicitare a │localitate, │
│ │ │ │ │rambursării │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │costului │conducătorului │
│ │ │ │ │transportului; │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Raportul personal de│ │
│ │ │ │ │solicitare │ │
│ │ │ │ │a decontării │ │
│ │ │ │ │transportului la şi │Se verifică: │
│ │ │ │ │de la locul de muncă, │- cuprinderea în │
│ │ │ │ │- Actul de identitate │conţinutul │
│ │ │ │ │(copie); │raportului a tuturor│
│ │ │ │- Legea nr. 80/│- Ordinul/dispoziţia │cerinţelor │
│ │ │ │1995(63) │de mutare/ │prevăzute de │
│ │ │ │- Legea nr. 360│numire/împuternicire; │dispoziţiile legale │
│ │ │ │/2002(56) │- Dispoziţia de numire│şi aprobarea de │
│ │ │ │- Hotărârea │a comisiei │conducătorul │
│ │ │ │Guvernului nr. │de analiză a │entităţii, │
│ │ │ │372/1990 (68) │deplasărilor, │- datele privind │
│ │ │ │- Hotărârea │după caz; │domiciliul/ │
│ │ │ │Guvernului nr. │- Procesul verbal │reşedinţa │
│ │ │ │598/1990 (69) │privind │solicitantului, │
│ │ │ │- Hotărârea │propunerile comisiei │- activităţile şi │
│ │ │Actul intern de │Guvernului │de analiză, │documentele │
│ │ │decizie │nr. 1292/2003 │după caz, însoţit de │efectuate de comisie│
│ │ │privind alocarea│(70) │documentele │de analiză a │
│19. │B15 │la │- Ordinul │justificative; │deplasării, după │
│ │ │dreptul de │ministrului │- Documente privind │caz; │
│ │ │transport la │afacerilor │deţinerea sau │- datele şi │
│ │ │şi de la locul │interne nr. │proprietatea │informaţiile │
│ │ │de muncă │107/2001 (71) │autoturismului sau │furnizate │
│ │ │ │- Ordinul │autovehiculului, după │de structura de │
│ │ │ │ministrului │caz; │resurse umane; │
│ │ │ │afacerilor │- Acte de stare civilă│- existenţa │
│ │ │ │interne nr. │(copie) │creditelor bugetare,│
│ │ │ │136/2004 (72) │privind gradul de │- respectarea │
│ │ │ │- Ordinul │rudenie al │legalităţii şi │
│ │ │ │ministrului │proprietarului │regularităţii │
│ │ │ │afacerilor │autovehiculului şi │specifice, │
│ │ │ │interne nr. │alte acte de deţinere │- existenţa avizului│
│ │ │ │51/2014 (73) │a acestuia, │conducătorului │
│ │ │ │ │după caz; │compartimentului de │
│ │ │ │ │- Proiectul actului │specialitate; │
│ │ │ │ │administrativ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │de alocare la dreptul │compartimentului │
│ │ │ │ │de │juridic. │
│ │ │ │ │transport la şi de la │ │
│ │ │ │ │locul de │ │
│ │ │ │ │muncă. │ │
├────┴─────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR │
├────┬─────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │ │
│ │ │ │/2002 (1); │ │ │
│ │ │ │- legile │ │ │
│ │ │ │bugetare │ │ │
│ │ │ │anuale; │ │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │Se verifică: │
│ │ │ │Guvernului. nr.│ │- dacă documentele │
│ │ │ │119/1999(3); │ │justificative │
│ │ │ │- Legea nr. 82/│ │sunt cele prevăzute │
│ │ │ │1991 (101); │ │de normele │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │legale; │
│ │ │ │urgenţă a │ │- dacă operaţiunea │
│ │ │ │Guvernului. nr.│- contractul de │de lichidare │
│ │ │ │34/2006 (7); │achiziţii │privind realitatea │
│ │ │ │- Ordonanţa de │publice; │faptelor şi │
│ │ │ │urgenţă a │- contractul/decizia/ │exactitatea sumei │
│ │ │ │Guvernului. nr.│ordinul de │datorate este │
│ │ │ │64/2009(13); │finanţare, după caz; │certificată prin │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul aprobat; │"Bun de plată"; │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. │- angajamentul │- concordanţa │
│ │ │plată │218/2012(14); │bugetar; │valorii │
│ │ │privind │- Ordonanţa de │- factura fiscală sau │cheltuielilor │
│ │ │achiziţiile │urgenţă a │factura │lichidate cu suma │
│1. │C1 │publice de │Guvernului. nr.│externă, însoţită de │ordonanţată la │
│ │ │produse, │66/2011(16); │documente │plată şi încadrarea │
│ │ │servicii sau │- Hotărârea │justificative care │acesteia în │
│ │ │lucrări │Guvernului nr. │atestă │angajamentul legal; │
│ │ │ │875/2011 (17); │livrarea produselor, │- încadrarea sumei │
│ │ │ │- Legea nr. 571│prestarea │ordonanţate la │
│ │ │ │/2003 (21); │serviciilor sau │plată în │
│ │ │ │- Hotărârea │executarea │subdiviziunea │
│ │ │ │Guvernului nr. │lucrărilor, după caz; │corespunzătoare a │
│ │ │ │44/2004 (22); │- declaraţia vamală de│clasificaţiei │
│ │ │ │- Legea nr. 72/│import. │bugetare pentru care│
│ │ │ │2013 (25); │ │există │
│ │ │ │- Hotărârea │ │angajament bugetar; │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │- existenţa │
│ │ │ │264/2003 (27); │ │semnăturii │
│ │ │ │- Ordinul │ │conducătorului │
│ │ │ │ministrului │ │compartimentului │
│ │ │ │finanţelor │ │de specialitate. │
│ │ │ │publice nr. │ │ │
│ │ │ │1.792/2002 │ │ │
│ │ │ │(30); │ │ │
│ │ │ │- alte acte │ │ │
│ │ │ │normative │ │ │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │ │
│ │ │ │/2002(1); │ │Se verifică: │
│ │ │ │- legile │ │- dacă acordarea │
│ │ │ │bugetare │ │avansului respectă │
│ │ │ │anuale; │- contractul/comanda │condiţiile specifice│
│ │ │ │- Ordonanţa │de achiziţie │de legalitate │
│ │ │ │Guvernului. nr.│publică; │şi regularitate; │
│ │ │ │119/1999(3); │- contractul/decizia/ │- existenţa │
│ │ │ │- Legea nr. 571│ordinul de │documentelor │
│ │ │ │/2003 (21); │finanţare; │justificative │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul aprobat; │întocmite în │
│ │ │ │Guvernului nr. │- angajamentul │conformitate cu │
│ │ │ │44/2004 (22); │bugetar; │procedurile │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- avizul de plată; │specifice; │
│ │ │ │urgenţă a │- nota de aprobare a │- încadrarea sumei │
│ │ │Ordonanţarea de │Guvernului nr. │cheltuielilor │ordonanţate în │
│ │ │plată │66/2011 (16); │eligibile; │limitele prevăzute │
│ │ │pentru avansuri │- Hotărârea │- solicitarea de │în contract, │
│2. │C2 │acordate │Guvernului nr. │acordare a │precum şi încadrarea│
│ │ │în cadrul │875/2011 (17); │avansului; │în termenul │
│ │ │contractelor │- Ordonanţa de │- documentul prin care│legal de plată; │
│ │ │încheiate │urgenţă a │se │- încadrarea sumei │
│ │ │ │Guvernului nr. │constituie garanţia │ordonanţate la │
│ │ │ │64/2009 (13); │legală; │plată în │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de fundamentare│subdiviziunea │
│ │ │ │Guvernului nr. │/autorizare │corespunzătoare a │
│ │ │ │218/2012(14); │- documentul │clasificaţiei │
│ │ │ │- Hotărârea │justificativ │bugetare pentru care│
│ │ │ │Guvernului nr. │(factura, convenţia de│există │
│ │ │ │264/2003 (27); │plată, │angajament bugetar │
│ │ │ │- Ordinul │etc.); │şi legal; │
│ │ │ │ministrului │- alte documente │- existenţa │
│ │ │ │finanţelor │specifice. │semnăturii │
│ │ │ │publice nr. │ │conducătorului │
│ │ │ │1.792/2002(30);│ │compartimentului │
│ │ │ │- alte acte │ │de specialitate. │
│ │ │ │normative │ │ │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │ │
│ │ │ │/2002 (1); │ │ │
│ │ │ │- legile │ │ │
│ │ │ │bugetare │ │ │
│ │ │ │anuale; │ │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │ │
│ │ │ │Guvernului. nr.│ │ │
│ │ │ │119/1999(3); │ │ │
│ │ │ │- Regulamentul │ │ │
│ │ │ │(CE) nr. │ │ │
│ │ │ │1.083/2006(31);│ │Se verifică: │
│ │ │ │- Regulamentul │ │- existenţa │
│ │ │ │(CE) nr. │ │documentelor │
│ │ │ │1.828/2006 │ │justificative │
│ │ │ │(32); │ │întocmite în │
│ │ │ │- Regulamentul │ │conformitate cu │
│ │ │ │(CE) nr. │- contractul/decizia/ │procedurile │
│ │ │ │1.198/ 2006 │ordinul de │specifice; │
│ │ │ │(33); │finanţare; │- dacă operaţiunea │
│ │ │ │- Regulamentul │- bugetul aprobat; │de lichidare │
│ │ │ │(CE) nr. │- angajamentul │privind realitatea │
│ │ │ │498/ 2007 (34);│bugetar; │faptelor şi │
│ │ │ │- Legea nr. 571│- cererea de plată │exactitatea sumei │
│ │ │ │/2003(21); │privind │datorate este │
│ │ │ │- Hotărârea │prefinanţări, plăţi │certificată prin │
│ │ │ │Guvernului │intermediare, │"Bun de plată"; │
│ │ │ │nr. 44/2004 │plăţi finale; │- încadrarea sumei │
│ │ │Ordonanţare de │(22); │- nota de autorizare a│ordonanţate în │
│ │ │plată │- Ordonanţa de │plăţii; │limitele prevăzute │
│ │ │privind │urgenţă a │- notificarea privind │în contract, │
│ │ │prefinanţări, │Guvernului nr. │depunerea │precum şi încadrarea│
│ │ │plăţi │34/2006 (7); │cererii de plată; │în termenul │
│ │ │intermediare, │- Ordonanţa de │- avizul de plată/ │legal de plată; │
│3. │C3 │plăţi finale în │urgenţă a │rambursare; │- încadrarea sumei │
│ │ │cadrul │Guvernului nr. │- nota de aprobare a │ordonanţate la │
│ │ │contractelor/ │63/1999 (37); │cheltuielilor │plată în │
│ │ │deciziilor/ │- Ordonanţa de │eligibile; │subdiviziunea │
│ │ │ordinelor de │urgenţă a │- decont privind │corespunzătoare a │
│ │ │finanţare/ │Guvernului nr. │prefinanţarea │clasificaţiei │
│ │ │acorduri de │64/2009 (13); │acordată; │bugetare pentru care│
│ │ │finanţare │- Legea nr. 105│- documentaţia │există │
│ │ │ │/2011 (15); │justificativă │angajament bugetar │
│ │ │ │- Hotărârea │specifică care rezultă│şi legal; │
│ │ │ │Guvernului nr. │din actul │- legalitatea, │
│ │ │ │1.328/2000 │normativ ce │regularitatea,precum│
│ │ │ │(38); │reglementează │şi condiţiile │
│ │ │ │- Hotărârea │operaţiunea şi/sau │acordării/ │
│ │ │ │Guvernului nr. │domeniul │recuperării │
│ │ │ │264/2003 (27); │respectiv; │prefinanţării; │
│ │ │ │- Hotărârea │- alte documente │- respectarea │
│ │ │ │Guvernului nr. │specifice. │destinaţiilor │
│ │ │ │759/2007(18); │ │stabilite prin │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │contract; │
│ │ │ │urgenţă a │ │- existenţa │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │semnăturii │
│ │ │ │74/2009 (39); │ │conducătorului │
│ │ │ │- Hotărârea │ │compartimentului │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │de specialitate. │
│ │ │ │442/2009 (40); │ │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │finanţelor │ │ │
│ │ │ │publice nr. │ │ │
│ │ │ │1.792/2002 │ │ │
│ │ │ │(30); │ │ │
│ │ │ │- alte acte │ │ │
│ │ │ │normative │ │ │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- concordanţa dintre│
│ │ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │ │acordului, │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │convenţiei sau │
│ │ │ │/2002 (1); │ │protocolului şi │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │avizul de plată │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │transmis de │
│ │ │ │119/1999 (3); │ │organismul │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │internaţional, │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │inclusiv a │
│ │ │ │41/1994 (74); │- acordul, convenţia │termenului de plată;│
│ │ │Ordonanţare de │- protocoale, │sau │- încadrarea sumei │
│ │ │plată │acorduri sau │protocolul; │ordonanţate la │
│ │ │externă pentru │convenţii │- bugetul aprobat; │plată în │
│ │ │cotizaţii │încheiate de │- avizul de plată │subdiviziunea │
│ │ │respectiv │entitatea │transmis de │corespunzătoare a │
│4. │C8 │contribuţii, │publică cu │organismul │clasificaţiei │
│ │ │taxe etc. la │organismele │internaţional; │bugetare pentru care│
│ │ │diverse │internaţionale;│- angajamentul │există │
│ │ │organisme │- legile de │bugetar; │angajament bugetar │
│ │ │internaţionale │ratificare; │- alte documente │şi legal; │
│ │ │ │- Ordinul │specifice. │- dacă operaţiunea │
│ │ │ │ministrului │ │de lichidare │
│ │ │ │finanţelor │ │privind realitatea │
│ │ │ │publice │ │faptelor şi │
│ │ │ │nr. 1.792/2002 │ │exactitatea sumei │
│ │ │ │(30); │ │datorate este │
│ │ │ │- alte acte │ │certificată prin │
│ │ │ │normative │ │"Bun de plată"; │
│ │ │ │specifice. │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică; │
│ │ │ │ │ │- legalitatea şi │
│ │ │ │ │ │regularitatea │
│ │ │ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │ │ │justificative, │
│ │ │ │ │ │corespunzător │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │prevederilor actului│
│ │ │ │/2002 (1); │ │normativ care │
│ │ │ │- legile │ │reglementează │
│ │ │ │bugetare │ │operaţiunea şi/sau │
│ │ │Ordonanţare de │anuale; │- nota de │domeniul │
│ │ │plată │- Ordonanţa │fundamentare; │respectiv; │
│ │ │pentru │Guvernului nr. │- bugetul aprobat; │- dacă operaţiunea │
│ │ │subvenţii, │119/1999 (3); │- documentaţia │de lichidare │
│ │ │transferuri, │- Ordonanţa │specifică ce │privind realitatea │
│ │ │prime sau │Guvernului nr. │rezultă din actul │faptelor şi │
│ │ │alte plăţi din │22/2002 (75); │normativ, ce │exactitatea sumei │
│5. │C9 │fonduri │- Legea nr. 571│reglementează │datorate este │
│ │ │publice, │/2003 (21); │operaţiunea şi/sau │certificată prin │
│ │ │acordate │- Ordinul │domeniul respectiv; │"Bun de plată"; │
│ │ │agenţilor │ministrului │- angajamentul │- încadrarea sumei │
│ │ │economici sau │finanţelor │bugetar; │ordonanţate la │
│ │ │altor │publice │- alte documente │plată în │
│ │ │beneficiari │nr. 1.792/2002 │specifice. │subdiviziunea │
│ │ │legali │(30); │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │- alte acte │ │clasificaţiei │
│ │ │ │normative │ │bugetare pentru care│
│ │ │ │specifice. │ │există │
│ │ │ │ │ │angajament bugetar │
│ │ │ │ │ │şi legal; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă documentele │
│ │ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │ │sunt cele prevăzute │
│ │ │ │ │ │de normele │
│ │ │ │ │ │legale; │
│ │ │ │ │ │- dacă operaţiunea │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │de lichidare │
│ │ │ │/2002(1); │ │privind realitatea │
│ │ │ │- legile │ │faptelor şi │
│ │ │ │bugetare │- nota de │exactitatea sumei │
│ │ │ │anuale; │fundamentare; │datorate este │
│ │ │ │- Ordonanţa │- bugetul aprobat; │certificată prin │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. │- contractul de │"Bun de plată"; │
│ │ │plată │119/1999(3); │concesionare sau │- concordanţa │
│ │ │privind │- Ordonanţa │de închiriere; │valorii │
│ │ │redevenţe, │Guvernului nr. │- documentele │cheltuielilor │
│6. │C10 │chirii sau alte │22/2002 (75); │justificative emise │lichidate cu suma │
│ │ │cheltuieli │- Legea nr. 571│de concedent sau, după│ordonanţată la │
│ │ │legate de │/2003(21); │caz, de │plată şi încadrarea │
│ │ │concesionare sau│- Ordinul │proprietarul bunului │acesteia în │
│ │ │închiriere │ministrului │închiriat; │angajamentul legal; │
│ │ │ │finanţelor │- angajamentul │- încadrarea sumei │
│ │ │ │publice nr. │bugetar; │ordonanţate la │
│ │ │ │1.792/2002(30);│- alte documente │plată în │
│ │ │ │- alte acte │specifice. │subdiviziunea │
│ │ │ │normative │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │specifice. │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare pentru care│
│ │ │ │ │ │există │
│ │ │ │ │ │angajament bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă cheltuielile │
│ │ │ │ │ │respectă │
│ │ │ │ │ │destinaţiile │
│ │ │ │ │ │stabilite de │
│ │ │ │ │ │transmiţători; │
│ │ │ │ │ │- dacă documentele │
│ │ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │ │sunt cele prevăzute │
│ │ │ │ │ │de normele │
│ │ │ │ │ │legale; │
│ │ │ │ │ │- dacă operaţiunea │
│ │ │ │ │ │de lichidare │
│ │ │Ordonanţare de │ │- actul de donaţie sau│privind realitatea │
│ │ │plată │ │sponsorizare; │faptelor şi │
│ │ │privind │ │- angajamentul legal │exactitatea sumei │
│ │ │cheltuielile ce │- Legea nr. 500│(contract, │datorate este │
│ │ │se efectuează │/2002(1); │comandă, etc); │certificată prin │
│ │ │din │- Ordonanţa │- documentele care │"Bun de plată"; │
│ │ │fonduri primite │Guvernului nr. │atestă │- concordanţa │
│7. │C12 │de la │119/1999(3); │livrarea produselor, │valorii │
│ │ │persoane │- alte acte │prestarea │cheltuielilor │
│ │ │juridice sau │normative │serviciilor sau │lichidate cu suma │
│ │ │fizice cu titlu │specifice. │executarea │ordonanţată la │
│ │ │de │ │lucrărilor, după caz; │plată şi încadrarea │
│ │ │donaţie sau │ │- alte documente │acesteia în │
│ │ │sponsorizare │ │specifice. │angajamentul legal; │
│ │ │ │ │ │- încadrarea sumei │
│ │ │ │ │ │ordonanţate la │
│ │ │ │ │ │plată în │
│ │ │ │ │ │subdiviziunea │
│ │ │ │ │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare pentru care│
│ │ │ │ │ │există │
│ │ │ │ │ │angajament bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- concordanţa │
│ │ │ │ │ │sumelor ce urmează a│
│ │ │ │ │ │fi eliberate ca │
│ │ │ │ │ │avans cu cele │
│ │ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │documentul de │
│ │ │ │/2002(1); │ │aprobare │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │a acţiunii sau, după│
│ │ │ │Guvernului nr. │- nota de │caz, │
│ │ │Ordonanţare de │119/1999(3); │fundamentare; │încadrarea sumelor │
│ │ │plată │- Decretul nr. │- documentul specific │cuvenite │
│ │ │privind avansuri│209/1976(76); │prin care │titularului de │
│ │ │sau │- Hotărârea │s-a aprobat acţiunea │decont în limita │
│8. │C13 │sume cuvenite │Guvernului nr. │şi devizul │cheltuielilor │
│ │ │titularului de │1.860/2006 │acesteia; │justificate prin │
│ │ │decont, │(47); │- decontul │decontul aprobat; │
│ │ │care se acordă │- Hotărârea │justificativ al │- dacă operaţiunea │
│ │ │prin │Guvernului nr. │cheltuielilor; │de lichidare │
│ │ │casierie │518/1995 (46); │- alte documente │privind realitatea │
│ │ │ │- alte acte │specifice. │faptelor şi │
│ │ │ │normative │ │exactitatea sumei │
│ │ │ │specifice. │ │datorate este │
│ │ │ │ │ │certificată prin │
│ │ │ │ │ │"Bun de plată"; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- încadrarea în │
│ │ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │ │bugetului privind │
│ │ │ │ │ │numărul maxim de │
│ │ │ │ │ │posturi şi creditele│
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │bugetare │
│ │ │ │/2002(1); │ │destinate │
│ │ │ │- legile │ │cheltuielilor de │
│ │ │ │bugetare │ │personal │
│ │ │ │anuale; │ │(cheltuieli cu │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │salariile, │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │contribuţii pentru │
│ │ │ │119/1999(3); │ │asigurările │
│ │ │ │- Legea nr. 69/│ │sociale de stat, │
│ │ │ │2010 (2); │ │contribuţii pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 53/│ │asigurările de │
│ │ │ │2003 (48); │- centralizatorul │şomaj, contribuţii │
│ │ │ │- Legea-cadru │lunar al │pentru asigurările │
│ │ │ │nr. │statelor de salarii; │sociale de │
│ │ │Ordonanţări de │284/2010 (50); │- statele de salarii; │sănătate etc.); │
│ │ │plată a │- Legea nr. 188│- bugetul aprobat; │- dacă au fost │
│ │ │salariilor, a │/1999 (49) │- situaţia privind │aplicate cotele │
│ │ │altor │- Legea nr. 571│repartizarea │legale de │
│ │ │drepturi │/2003 (21) │pe luni a │contribuţii; │
│ │ │salariale │- Legea nr. 263│cheltuielilor de │- dacă pentru │
│9. │C14 │acordate │/2010 (64) │personal aprobate; │acordarea │
│ │ │personalului, │- Legea nr. 76/│- situaţia privind │sporurilor, │
│ │ │precum şi a │2002 (77); │monitorizarea │premiilor, altor │
│ │ │obligaţiilor │- Legea nr. 346│cheltuielilor de │drepturi salariale │
│ │ │fiscale aferente│/2002 (78) │personal │există bază legală; │
│ │ │acestora │- Legea nr. 95/│finanţate de la buget,│- dacă operaţiunea │
│ │ │ │2006 (79); │pe luna │de lichidare │
│ │ │ │- Ordonanţa de │anterioară; │privind realitatea │
│ │ │ │urgenţă a │- alte documente │faptelor şi │
│ │ │ │Guvernului nr. │specifice. │exactitatea sumei │
│ │ │ │48/2005 (80); │ │datorate este │
│ │ │ │- Ordinul │ │certificată prin │
│ │ │ │ministrului │ │"Bun de plată"; │
│ │ │ │finanţelor │ │- regularitatea │
│ │ │ │publice │ │completării │
│ │ │ │nr. 166/2006 │ │documentului supus │
│ │ │ │(81); │ │vizei; │
│ │ │ │- alte acte │ │- încadrarea sumei │
│ │ │ │normative │ │ordonanţate în │
│ │ │ │specifice. │ │valoarea │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │ │ │lichidate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Ordinul/dispoziţia │ │
│ │ │ │ │de acordare │ │
│ │ │ │ │a indemnizaţiei de │Se verifică: │
│ │ │ │ │mutare/de │- dacă documentele │
│ │ │ │ │instalare, respectiv │justificate au │
│ │ │ │ │referatul/ │viza organelor │
│ │ │ │ │raportul de solicitare│competente şi sunt │
│ │ │ │- Legea cadru │a ram- │întocmite conform │
│ │ │Ordonanţarea de │nr. │bursării costului │dispoziţiilor │
│ │ │plată a │284/2010 (50) │transportului │legale; │
│ │ │indemnizaţiei de│- Ordonanţa │pentru mutare/ │- dacă există │
│ │ │mutare, │Guvernului │instalare; │credite bugetare │
│10. │C14 │instalare sau │nr. 38/2003 │- Documentele privind │aprobate la │
│ │ │rambursare │(82) │situaţia │subdiviziunea │
│ │ │a costului │- Legea nr. 360│membrilor de familie; │corespunzătoare a │
│ │ │transportului │/2002 (56) │- Documentul privind │clasificaţiei │
│ │ │ │- Legea nr. 80/│cheltuielile │bugetare; │
│ │ │ │1995 (63) │de transport │- existenţa │
│ │ │ │ │- Statul de plata a │semnăturii │
│ │ │ │ │indemnizaţiei │conducătorului │
│ │ │ │ │de mutare, instalare │compartimentului │
│ │ │ │ │şi │de specialitate. │
│ │ │ │ │drepturilor de │ │
│ │ │ │ │transport pentru │ │
│ │ │ │ │mutare │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Raportul personal │Se verifică: │
│ │ │ │- Legea nr. 284│prin care se │- dacă sumele ce │
│ │ │ │/2010(50) │solicită acordarea │urmează a se │
│ │ │ │- Ordonanţa │compensaţiei │acorda corespund cu │
│ │ │ │Guvernului │pentru chirie; │norma valorică: │
│ │ │Ordonanţarea de │nr. 38/2003 │- Ordinul/dispoziţia │- dacă valoarea │
│ │ │plată a │(82) │de mutare, │totală a statului │
│11. │C14 │compensaţiei │- Hotărârea │repartizare sau │se încadrează în │
│ │ │pentru │Guvernului │chemare în │creditele bugetare │
│ │ │chirie │nr. 284/2005 │activitate │aprobate la │
│ │ │ │(66) │- Ordinul de zi pe │articolul bugetar; │
│ │ │ │- Hotărârea │unitate/ │- existenţa │
│ │ │ │Guvernului │dispoziţia zilnică de │semnăturii │
│ │ │ │nr. 1867/2005 │alocare la │conducătorului │
│ │ │ │(67) │plata compensaţiei │compartimentului │
│ │ │ │ │pentru chirie │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Ordonanţare de │ │ │Se verifică: │
│ │ │plată a │ │ │- dacă documentele │
│ │ │indemnizaţiei │ │ │justificative au │
│ │ │pentru │ │ │viza organelor │
│ │ │soţiile cadrelor│ │ │competente şi sunt │
│ │ │mutate │- Legea nr. 360│- Dosarul pentru │întocmite conform │
│ │ │în interesul │/2002(56) │confirmarea │dispoziţiilor │
│ │ │serviciului │- Legea cadru │acordării │legale; │
│ │ │într-o altă │nr. │indemnizaţiei; │- dacă există │
│12. │C14 │garnizoană, │284/2010(50) │- Ordinul/dispoziţia │credite bugetare │
│ │ │care au fost │- Legea nr. 285│de mutare; │aprobate la │
│ │ │încadrate │/2010 (83) │- Ordinul de zi pe │subdiviziunea │
│ │ │în muncă şi au │- Legea nr. 80/│unitate/ │corespunzătoare a │
│ │ │întrerupt │1995 (63) │dispoziţia zilnică │clasificaţiei │
│ │ │activitatea ca │ │ │bugetare; │
│ │ │urmare a │ │ │- existenţa │
│ │ │mutării împreună│ │ │semnăturii │
│ │ │cu │ │ │conducătorului │
│ │ │soţul │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă suma │
│ │ │ │ │ │ordonanţată este cea│
│ │ │Ordonanţarea de │ │- Documente privind │prevăzută în │
│ │ │plată a │ │obligaţiile │angajamentul legal │
│ │ │cheltuielilor │ │de plată ale │şi │
│ │ │judiciare │ │entităţii, emise de │dacă există credite │
│ │ │şi │- Legea nr. 287│autorităţile în drept;│bugetare │
│13. │C1 │extrajudiciare │/2009 (24) │- actul intern de │aprobate la │
│ │ │derivate din │- Legea nr. 134│decizie/ │subdiviziunea │
│ │ │acţiuni în │/2010 (55) │referatul întocmit de │corespunzătoare a │
│ │ │reprezentarea │ │compartimentul │clasificaţiei │
│ │ │intereselor │ │juridic, privind │bugetare; │
│ │ │statului │ │existenţa obligaţiei │- existenţa │
│ │ │ │ │de plată │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Ordonanţarea de │- Legea nr. 360│ │Se verifică: │
│ │ │plată a │/2002(56) │- Actul intern de │- existenţa actelor │
│ │ │sumelor │- Ordinul │decizie, │justificative; │
│ │ │destinate │ministrului │aprobat de │- dacă există │
│ │ │asigurării │afacerilor │conducătorul entităţii│credite bugetare │
│ │ │asistenţei │interne │prin care s-a stabilit│aprobate la │
│ │ │juridice pentru │nr. 9/2009 (57)│acordarea │subdiviziunea │
│14. │C1 │poliţişti şi │- Ordinul │sumelor de bani │corespunzătoare a │
│ │ │cadre │ministrului │necesare │clasificaţiei │
│ │ │militare pentru │afacerilor │asigurării asistenţei │bugetare; │
│ │ │faptele │interne │juridice, │- existenţa │
│ │ │săvârşite de │nr. 118/2012 │însoţit de actele │semnăturii │
│ │ │aceştia în │(58) │justificative │conducătorului │
│ │ │exercitarea │- Legea nr. 80/│care au stat la baza │compartimentului │
│ │ │atribuţiilor │1995 (63) │emiterii lui │de specialitate. │
│ │ │de serviciu │ │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Ordonanţarea de │- Legea nr. 360│ │ │
│ │ │plată a │/2002 (56) │ │ │
│ │ │despăgubirilor │- Hotărârea │ │Se verifică: │
│ │ │de viaţă, │Guvernului │ │- existenţa actelor │
│ │ │sănătate şi │nr. 0435/1992 │ │justificative; │
│ │ │bunuri ale │(59) │- Documentul/ │- dacă există │
│ │ │poliţiştilor şi │- Hotărârea │dispoziţia prin │credite bugetare │
│ │ │acordarea │Guvernului │care se propune de │aprobate la │
│ │ │despăgubirilor │nr. 198/1993 │către │subdiviziunea │
│15. │C14 │ca urmare a │(60) │compartimentul de │corespunzătoare a │
│ │ │accidentelor │- Hotărârea │resurse umane │clasificaţiei │
│ │ │catastrofelor │Guvernului │acordarea │bugetare; │
│ │ │intervenite în │nr. 1083/2008 │despăgubirii, aprobat │- existenţa │
│ │ │timpul şi │(61) │de conducătorul │semnăturii │
│ │ │din cauza │- Ordinul │entităţii │conducătorului │
│ │ │îndeplinirii │ministrului │ │compartimentului │
│ │ │serviciului │afacerilor │ │de specialitate. │
│ │ │pentru │interne │ │ │
│ │ │cadrele militare│nr. 24/2009 │ │ │
│ │ │ │(62) │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă există viza │
│ │ │ │ │ │"BUN DE PLATĂ" │
│ │ │ │ │ │în faza de lichidare│
│ │ │ │- Legea nr. 80/│- Cererea/actul intern│a cheltuielii │
│ │ │ │1995 (63) │de decizie │- dacă există │
│ │ │Ordonanţarea de │- Legea nr. 360│privind acordarea │credite bugetare │
│ │ │plată a │/2002 (56) │ajutorului în │aprobate la │
│16. │C14 │ajutorului în │- Legea nr. 263│caz de deces │subdiviziunea │
│ │ │caz de │/2010 (64) │- Statul de plată/ │corespunzătoare a │
│ │ │deces │- Legea nr. 284│centralizatorul │clasificaţiei │
│ │ │ │/2010 (50) │statelor de plată │bugetare; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │-existenţa aprobării│
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │entităţii │
│ │ │ │ │ │referitoare la │
│ │ │ │ │ │solicitarea │
│ │ │ │ │ │persoanei │
│ │ │ │ │ │- încadrarea în │
│ │ │ │ │ │limita prevăzută în │
│ │ │ │ │ │angajamentul bugetar│
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │cheltuielile de │
│ │ │ │ │ │personal │
│ │ │ │ │ │- dacă documentele │
│ │ │ │ │- raportul │justificative au │
│ │ │ │ │solicitantului însoţit│viza organelor │
│ │ │ │ │de documentele │competente şi sunt │
│ │ │ │ │justificative; │întocmite conform │
│ │ │Ordonanţarea de │- Legea nr. 80/│- factura şi chitanţa │prevederilor │
│ │ │plată a │1995 (63) │emise de │legale; │
│ │ │drepturilor │- Legea nr. 360│entitatea care │- sumele ce urmează │
│ │ │reprezentând │/2002 (56) │administrează │a se acorda │
│17. │C14 │facilităţi la │- Ordinul │spaţiul de cazare; │corespund cu │
│ │ │cazarea în │ministrului │- copii ale actelor de│tarifele în vigoare;│
│ │ │spaţiile │afacerilor │stare │- concordanţa │
│ │ │Ministerului │interne │civilă ale membrilor │valorii │
│ │ │Afacerilor │nr. 243/2011 │de familie, │cheltuielilor │
│ │ │Interne │(84) │după caz; │lichidate cu suma │
│ │ │ │ │- Statul de plată/ │ordonanţată la │
│ │ │ │ │centralizatorul │plată şi încadrarea │
│ │ │ │ │statelor de plată │acesteia în │
│ │ │ │ │ │angajamentul legal; │
│ │ │ │ │ │- încadrarea sumei │
│ │ │ │ │ │ordonanţată la │
│ │ │ │ │ │plată în │
│ │ │ │ │ │subdiviziunea │
│ │ │ │ │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare pentru care│
│ │ │ │ │ │există │
│ │ │ │ │ │angajament bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │aprobării │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │entităţii pe │
│ │ │ │ │ │ordinul de serviciu;│
│ │ │ │ │ │- existenţa vizei │
│ │ │ │ │ │entităţii din │
│ │ │ │ │ │cadrul Ministerului │
│ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │Interne din │
│ │ │ │ │ │localitatea în care │
│ │ │ │ │ │s-a efectuat │
│ │ │ │ │ │deplasarea; │
│ │ │ │ │ │- existenţa pe │
│ │ │ │ │ │ordinul de serviciu │
│ │ │ │ │ │a menţiunii │
│ │ │ │ │ │"nedecontat pe anul │
│ │ │ │ │ │respectiv" efectuată│
│ │ │ │ │ │de persoana cu │
│ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │ │ │ │evidenţa │
│ │ │ │ │ │decontărilor; │
│ │ │ │ │ │- corectitudinea │
│ │ │ │ │ │datelor şi a │
│ │ │ │- Legea nr. 80/│ │calculelor privind │
│ │ │ │1995 (63) │ │distanţa parcurs │
│ │ │ │- Legea nr. 360│ │şi contravaloarea │
│ │ │ │/2002 (56) │- ordinul de serviciu │documentelor de │
│ │ │Ordonanţarea de │- Hotărârea │al │transport aferente; │
│ │ │plată a │Guvernului │persoanei în cauză │- încadrarea în │
│ │ │drepturilor de │nr. 125/2003 │- borderoul actelor │limita prevăzută în │
│18. │C14 │transport │(85) │justificative │angajamentul bugetar│
│ │ │pe perioada │- Ordinul │- statul de plată/ │pentru │
│ │ │concediului │ministrului │centralizatorul │cheltuielile de │
│ │ │de odihnă │afacerilor │statelor de plată │personal │
│ │ │ │interne │ │- dacă documentele │
│ │ │ │nr. 425/2003 │ │justificative au │
│ │ │ │(86) │ │viza organelor │
│ │ │ │ │ │competente şi sunt │
│ │ │ │ │ │întocmite conform │
│ │ │ │ │ │prevederilor │
│ │ │ │ │ │legale; │
│ │ │ │ │ │- concordanţa │
│ │ │ │ │ │valorii │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │ │ │lichidate cu suma │
│ │ │ │ │ │ordonanţată la │
│ │ │ │ │ │plată şi încadrarea │
│ │ │ │ │ │acesteia în │
│ │ │ │ │ │angajamentul legal; │
│ │ │ │ │ │- încadrarea sumei │
│ │ │ │ │ │ordonanţată la │
│ │ │ │ │ │plată în │
│ │ │ │ │ │subdiviziunea │
│ │ │ │ │ │corespunzătoare a │
│ │ │ │ │ │clasificaţiei │
│ │ │ │ │ │bugetare pentru care│
│ │ │ │ │ │există │
│ │ │ │ │ │angajament bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/│ │ │
│ │ │ │1995 (63) │ │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360│ │ │
│ │ │ │/2002 (56) │ │ │
│ │ │ │- HG nr. 598/ │ │Se verifică: │
│ │ │ │1990 (69) │- Raportul personal de│- existenţa │
│ │ │ │- Hotărârea │solicitare │creditelor bugetare;│
│ │ │ │Guvernului │a decontării │- existenţa │
│ │ │ │nr. 372/1990 │transportului la şi │angajamentului legal│
│ │ │ │(68) │de la locul de muncă, │ordin/dispoziţie de │
│ │ │ │- Hotărârea │- Actul administrativ │alocare la │
│ │ │ │Guvernului │de alocare │dreptul de transport│
│ │ │Ordonanţarea de │nr. 1292/2003 │la dreptul de │la şi de la │
│ │ │plată a │(70) │transport la şi de │locul de muncă, cu │
│ │ │decontării │- Ordinul │la locul de muncă │toate avizele şi │
│19. │C14 │cheltuielilor │ministrului │aprobat; │aprobat; │
│ │ │cu transportul │afacerilor │- Abonament pe │- respectarea │
│ │ │la şi de │interne │mijlocul de │regularităţii şi │
│ │ │la locul de │nr. 107/2001 │transport în comun, │legalităţii │
│ │ │muncă │(71) │după caz; │specifice; │
│ │ │ │- Ordinul │- Bon de benzină, după│- corectitudinea │
│ │ │ │ministrului │caz; │calculelor │
│ │ │ │afacerilor │- Documentul conţinând│- existenţa │
│ │ │ │interne │calculul │semnăturii │
│ │ │ │nr. 136/2004 │privind suma necesar a│conducătorului │
│ │ │ │(72) │fi │compartimentului │
│ │ │ │- Ordinul │decontată │de specialitate. │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │afacerilor │ │ │
│ │ │ │interne │ │ │
│ │ │ │nr. 51/2014 │ │ │
│ │ │ │(73) │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- aprobarea │
│ │ │ │- Legea nr. 188│ │conducătorului │
│ │ │ │/1999 (49) │- Nota │entităţii pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 360│justificativă-situaţia│efectuarea │
│ │ │Ordonanţarea de │/2002(56) │privind prezenţa │concediului de │
│ │ │plată a │- Legea nr. 500│personalului │odihnă şi a │
│ │ │avansurilor din │/2002(1) │(pontajul) │acordării avansului │
│ │ │salariu/ │- Legea nr. 53/│- Raportul privind │- încadrarea în │
│20. │C14 │soldă şi a │2003 (48) │solicitarea │limita prevăzută │
│ │ │indemnizaţiilor │- Legea cadru │avansului pentru │în angajamentul │
│ │ │de │nr. 284/2010 │efectuarea │bugetar pentru │
│ │ │concediu de │(50) │concediului de odihnă.│cheltuielile de │
│ │ │odihnă │- Ordonanţa │- Statul de plată/ │personal; │
│ │ │ │Guvernului │centralizatorul │- existenţa │
│ │ │ │nr. 38/2003 │statelor de plată │semnăturii │
│ │ │ │(82) │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- Documentul │ │
│ │ │ │ │ordonatorului │Se verifică: │
│ │ │ │ │principal de credite │- sumele ce urmează │
│ │ │ │ │prin care │a se acorda │
│ │ │ │ │se stabileşte punerea │corespund cu norma │
│ │ │ │- Legea nr. 284│în aplicare │valorică: │
│ │ │ │/2010(50) │sau acordarea noilor │- valoarea totală a │
│ │ │Ordonanţarea de │- Ordonanţa │niveluri │statului ce │
│ │ │plată a │Guvernului │actualizate ale │urmează a se plăti │
│21. │C14 │valorii │nr. 26/1994 │valorii │se încadrează │
│ │ │financiare a │(87) │financiare a normelor │în creditele │
│ │ │normelor de │- Hotărârea │de hrană │bugetare aprobate la│
│ │ │hrană │Guvernului │- Lista cuprinzând │articolul bugetar; │
│ │ │ │nr. 65/2003 │valoarea │- existenţa │
│ │ │ │(88) │financiară actualizată│semnăturii │
│ │ │ │ │a normelor │conducătorului │
│ │ │ │ │de hrană; │compartimentului │
│ │ │ │ │- statul de plată/ │de specialitate │
│ │ │ │ │centralizatorul │ │
│ │ │ │ │statelor de plată; │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- sumele ce urmează │
│ │ │ │ │ │a se acorda se │
│ │ │ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │ │ │prevederile actelor │
│ │ │ │ │ │normative în vigoare│
│ │ │ │ │- Documentul │- există credite │
│ │ │Ordonanţarea de │- Legea nr. 360│ordonatorului │bugetare aprobate │
│ │ │plată a │/2002(56) │principal de credite │pentru această │
│ │ │contravalorii │- Legea cadru │prin care se │natură de cheltuieli│
│ │ │articolelor de │nr. 284/2010 │stabileşte şi/sau │- totalul statului │
│ │ │echipament sau a│(50) │aplică valoarea │este corect │
│22. │C14 │cotei │- Legea nr. 285│financiară anuală a │stabilit şi s-au │
│ │ │părţi anuale din│/2010 (83) │normelor de │respectat │
│ │ │valoarea │- Hotărârea │echipare sau a │dispoziţiile legale │
│ │ │financiară │Guvernului │drepturilor de │privitoare la │
│ │ │anuală a │nr. 1061/2002 │echipament; │drepturile │
│ │ │drepturilor de │(89) │- statul de plată/ │respective; │
│ │ │echipament │ │centralizatorul │- statul de plată │
│ │ │ │ │statelor de plată; │are la baza acte │
│ │ │ │ │ │legal valabile; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate │
├────┴─────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSMITEREA, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN │
│PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE │
├────┬─────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │- studiul de │- încadrarea │
│ │ │ │ │oportunitate; │obiectului │
│ │ │ │ │- documentul de │contractului în │
│ │ │ │ │aprobare a │lista cuprinzând │
│ │ │ │ │studiului de │bunurile care, │
│ │ │ │ │oportunitate; │potrivit legii, pot │
│ │ │ │ │- caietul de sarcini; │fi concesionate/ │
│ │ │Contract de │- Legea nr. 500│- documentaţia de │închiriate; │
│ │ │concesionare │/2002(1); │atribuire; │- respectarea │
│ │ │/închiriere sau │- Ordonanţa │- anunţul de licitaţie│prevederilor legale │
│ │ │de │Guvernului nr. │/negociere │referitoare la │
│ │ │administrare a │119/1999(3); │directă; │desfăşurarea │
│1. │D1 │bunurilor │- Legea nr. 213│- documentul de │licitaţiei/ │
│ │ │proprietate │/1998 (41); │constituire a │negocierii directe; │
│ │ │publică (MAI │- Ordonanţa de │comisiei de evaluare; │- stabilirea │
│ │ │este concedent/ │urgenţă a │- procesul-verbal al │termenilor │
│ │ │titular │Guvernului nr. │comisiei │contractuali în │
│ │ │al dreptului de │54/2006 (91); │de evaluare; │concordanţă cu │
│ │ │proprietate) │ │- raportul comisiei de│cadrul normativ; │
│ │ │ │ │evaluare; │- existenţa │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │semnăturii │
│ │ │ │ │rezultatul │conducătorului │
│ │ │ │ │aplicării procedurii; │compartimentului │
│ │ │ │ │- alte documente │de specialitate; │
│ │ │ │ │specifice. │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │creditelor bugetare │
│ │ │ │ │ │şi/ │
│ │ │ │ │- studiul de │sau de angajament, │
│ │ │ │ │fundamentare a │după caz; │
│ │ │ │ │deciziei de │- existenţa │
│ │ │ │ │concesionare; │aprobării studiului │
│ │ │ │ │- raportul de avizare │de │
│ │ │ │ │a │fundamentare a │
│ │ │ │ │finalizării studiului │deciziei de │
│ │ │ │ │de │concesionare; │
│ │ │ │ │fundamentare a │- respectarea │
│ │ │ │ │deciziei de │legalităţii şi │
│ │ │ │ │concesionare; │regularităţii │
│ │ │ │ │- documentaţia de │specifice procedurii│
│ │ │ │- Legea nr. 500│atribuire; │de atribuire şi │
│ │ │ │/2002(1); │- anunţul de │evaluare a │
│ │ │ │- Ordonanţa │participare şi │ofertelor; │
│ │ │ │Guvernului nr. │dovada transmiterii │- stabilirea │
│ │ │Contract de │119/1999 (3); │spre │termenilor │
│ │ │concesiune │- Legea nr. 213│publicare; │contractu- │
│ │ │de lucrări │/1998 (41); │- actul de numire a │lui în concordanţă │
│ │ │publice sau │- Ordonanţa de │comisiei de │cu prevederile │
│2. │D2 │servicii, în │urgenţă a │evaluare/negociere; │cadrului normativ; │
│ │ │care │Guvernului nr. │- ofertele prezentate │- cuantumul şi │
│ │ │entitatea │34/2006 (7); │de │valabilitatea │
│ │ │publică este │- Hotărârea │operatorii economici; │garanţiei de │
│ │ │concedent │Guvernului nr. │- procesul-verbal de │participare şi │
│ │ │ │925/2006 (8); │deschidere │valabilitatea │
│ │ │ │- Hotărârea │a ofertelor/ │ofertei câştigătoare│
│ │ │ │Guvernului nr. │procesul-verbal de │la data încheierii │
│ │ │ │71/2007 (92) │negociere; │contractului; │
│ │ │ │ │- raportul procedurii │- rezervarea │
│ │ │ │ │de │creditelor prin │
│ │ │ │ │atribuire; │angajament bugetar │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │la nivelul │
│ │ │ │ │rezultatul │obligaţiilor │
│ │ │ │ │aplicării procedurii │financiare decurgând│
│ │ │ │ │de atribuire │din angajamentul │
│ │ │ │ │- contestaţiile şi │legal; │
│ │ │ │ │soluţionarea │- existenţa │
│ │ │ │ │lor, după caz; │semnăturii │
│ │ │ │ │- alte documente │conducătorului │
│ │ │ │ │specifice. │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- respectarea │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │prevederilor legale │
│ │ │ │Guvernului nr. │- referatul de │referitoare la │
│ │ │Proces-verbal de│119/1999(3); │disponibilizare; │desfăşurarea │
│ │ │predare-preluare│- Ordonanţa │- adresele către/de la│procedurii de │
│ │ │având │Guvernului nr. │instituţiile publice │transmitere fără │
│3. │D3 │ca obiect │19/1995 (93); │care doresc │plată a bunurilor; │
│ │ │transmiterea │- Hotărârea │să utilizeze bunul │- existenţa │
│ │ │bunului fără │Guvernului nr. │disponibil; │semnăturii │
│ │ │plată │841/1995 (94); │- alte documente │conducătorului │
│ │ │ │- alte acte │specifice. │compartimentului │
│ │ │ │normative │ │de specialitate; │
│ │ │ │specifice. │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- respectarea │
│ │ │ │ │ │prevederilor legale │
│ │ │ │ │- referatul de │referitoare la │
│ │ │ │- Legea nr. 500│disponibilizare; │desfăşurarea │
│ │ │ │/2002(1); │- decizia de numire a │procedurii de │
│ │ │ │- Ordonanţa │comisiei │valorificare prin │
│ │ │Contract de │Guvernului nr. │de evaluare; │licitaţie cu │
│ │ │vânzare/ │119/1999(3); │- raportul de evaluare│strigare; │
│ │ │cumpărare a │- Ordonanţa │a │- stabilirea │
│4. │D4 │bunurilor │Guvernului nr. │bunurilor ce urmează a│termenilor │
│ │ │disponibilizate │19/1995 (93); │fi │contractuali în │
│ │ │(MAI are │- Hotărârea │disponibilizate; │concordanţă cu │
│ │ │calitatea de │Guvernului nr. │- documentaţia │cadrul normativ; │
│ │ │vânzător) │841/1995 (94); │licitaţiei cu │- existenţa │
│ │ │ │- alte acte │strigare; │semnăturii │
│ │ │ │normative │- alte documente │conducătorului │
│ │ │ │specifice. │specifice. │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │corelării datelor de│
│ │ │ │ │ │identificare a │
│ │ │ │ │ │spaţiilor/imobilelor│
│ │ │ │ │- Raportul │devenite │
│ │ │ │ │justificativ întocmit │disponibile, │
│ │ │ │ │de entitatea │cuprinse în │
│ │ │ │- Hotărârea │deţinătoare, │actele │
│ │ │ │Guvernului │privind obţinerea │justificative; │
│ │ │Raport privind │nr. 828/2001 │aprobării de │- existenţa │
│ │ │disponibilizarea│(115) │disponibilizare │motivării │
│5. │D1 │unor │- Ordinul │- Documente din care │disponibilizării │
│ │ │spaţii în │ministrului │rezultă că │spaţiilor/ │
│ │ │vederea │afacerilor │nu există solicitări │imobilelor şi a │
│ │ │închirierii │interne │ale │justificării │
│ │ │ │nr. 243/2011 │entităţilor din cadrul│necesităţii │
│ │ │ │(84) │Ministerului │închirierii │
│ │ │ │ │Afacerilor Interne │- existenţa │
│ │ │ │ │pentru utilizarea │semnăturii │
│ │ │ │ │spaţiilor │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizării│
│ │ │ │ │ │tehnice a │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate │
│ │ │ │ │ │şi a aprobării │
│ │ │ │ │ │ordonatorului de │
│ │ │ │ │ │credite │
│ │ │ │ │ │- raportul de │
│ │ │ │ │ │disponibilizare │
│ │ │ │ │ │- corespondenţa cu │
│ │ │ │ │ │instituţiile │
│ │ │ │ │ │publice interesare │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │concordanţei între │
│ │ │ │ │ │documentul de │
│ │ │ │ │ │transfer, │
│ │ │ │ │ │documentele │
│ │ │Documentul de │- Hotărârea │ │justificative şi │
│ │ │transmitere fără│Guvernului │ │datele din │
│ │ │plată a │nr. 841/1995 │- Raportul │evidenţa contabilă │
│ │ │bunurilor │(94) │justificativ │cantitativ- │
│ │ │materiale │- │- Raportul de │valorică în ceea ce │
│6. │D3 │către alte │Instrucţiunile │disponibilizare │priveşte │
│ │ │entităţi din │ministrului │- Corespondenţa cu │caracteristicile, │
│ │ │Ministerul │afacerilor │instituţiile │cantitatea şi │
│ │ │Afacerilor │interne │publice interesate │valoarea bunurilor, │
│ │ │Interne sau alte│nr. 167/2009 │ │numărul de │
│ │ │instituţii │(95) │ │inventar, valoarea │
│ │ │publice │ │ │de inventar şi │
│ │ │ │ │ │valoarea amortizată,│
│ │ │ │ │ │în cazul │
│ │ │ │ │ │mijloacelor fixe │
│ │ │ │ │ │amortizabile; │
│ │ │ │ │ │- existenţa şi │
│ │ │ │ │ │corectitudinea │
│ │ │ │ │ │datelor de │
│ │ │ │ │ │identificare ale │
│ │ │ │ │ │părţilor (predător, │
│ │ │ │ │ │primitor); │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- respectarea │
│ │ │ │- Hotărârea │- Raportul de │prevederilor legale │
│ │ │ │Guvernului │disponibilizare │aplicabile şi a │
│ │ │Actul de │nr. 841/1995 │- Procesul verbal de │metodologiei │
│ │ │valorificare │(94) │evaluare a │stabilită prin act │
│ │ │prin schimb, a │- │bunului │normativ intern; │
│7. │D4 │unor │Instrucţiunile │- Acceptul │- existenţa │
│ │ │bunuri scoase │ministrului │ofertantului/ │semnăturii │
│ │ │din │afacerilor │producătorului │conducătorului │
│ │ │funcţiune │interne │- Avizul Ministerului │compartimentului │
│ │ │ │nr. 167/2009 │Finanţelor │de specialitate; │
│ │ │ │(95) │Publice, după caz │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │Proiectul de contract/│- îndeplinirea │
│ │ │Contract/comandă│ │comandă │condiţiilor de │
│ │ │pentru │ │semnat de beneficiar, │legalitate; │
│ │ │prestări de │- Legea nr. 196│de │- existenţa │
│8. │D4 │servicii de │/2002 (96) │compartimentul de │semnăturii │
│ │ │către Ministerul│- Legea nr. 333│specialitate │conducătorului │
│ │ │Afacerilor │/2003 (97) │şi avizat de │compartimentului │
│ │ │Interne │ │compartimentul │de specialitate; │
│ │ │ │ │juridic. │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┴─────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV │
├────┬─────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │- programul anual al │ │
│ │ │ │ │achiziţiilor │Se verifică: │
│ │ │ │ │publice; │- dacă achiziţia │
│ │ │ │ │- documentul de │publică este │
│ │ │ │ │aprobare de │prevăzută în │
│ │ │ │ │către conducătorul │programul anual al │
│ │ │ │- Legea nr. 500│entităţii │achiziţiilor; │
│ │ │ │/2002(1); │publice a procedurii │- respectarea │
│ │ │ │- legile │de achiziţie │legalităţii şi │
│ │ │ │bugetare │selectate; │regularităţii │
│ │ │ │anuale; │- nota privind │specifice procedurii│
│ │ │ │- Ordonanţa │determinarea │de achiziţie │
│ │ │ │Guvernului nr. │valorii estimate; │publică; │
│ │ │ │119/1999(3); │- anunţul/invitaţia de│- existenţa │
│ │ │ │- Ordonanţa de │participare la │aprobării de către │
│ │ │ │urgenţă a │procedură; │conducătorul │
│ │ │Acord-cadru de │Guvernului nr. │- documentaţia de │autorităţii │
│1. │E1 │achiziţii │34/2006(7); │atribuire; │contractante a │
│ │ │publice │- Hotărârea │- actul de numire a │raportului │
│ │ │ │Guvernului nr. │comisiei de │procedurii; │
│ │ │ │925/2006 (8); │evaluare/negociere, │- stabilirea │
│ │ │ │- Legea nr. 346│după caz; │termenilor │
│ │ │ │/2004 (20); │- ofertele prezentate;│acordului- │
│ │ │ │- Regulamentul │- procesul-verbal de │cadru în concordanţă│
│ │ │ │(CE) nr. │deschidere │cu prevederile │
│ │ │ │2.195/2002 (6);│a ofertelor/ │cadrului normativ; │
│ │ │ │- alte acte │procesul-verbal de │- existenţa │
│ │ │ │normative │negociere; │semnăturii │
│ │ │ │specifice. │- raportul procedurii │conducătorului │
│ │ │ │ │de │compartimentului │
│ │ │ │ │atribuire; │de specialitate; │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │rezultatul │compartimentului │
│ │ │ │ │aplicării procedurii; │juridic. │
│ │ │ │ │- alte documente │ │
│ │ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │- programul de │ │
│ │ │ │ │investiţii │ │
│ │ │ │ │publice, după caz; │ │
│ │ │ │ │- actul de aprobare a │Se verifică: │
│ │ │ │ │documentaţiei │- înscrierea în │
│ │ │ │ │tehnico-economice │programul de │
│ │ │ │ │a obiectivului/ │investiţii publice a│
│ │ │ │ │proiectului de │obiectivului/ │
│ │ │ │ │investiţii sau a │proiectului de │
│ │ │ │ │documentaţiei │investiţii şi a │
│ │ │ │ │de avizare a │lucrărilor de │
│ │ │ │ │lucrărilor de │intervenţii, după │
│ │ │ │- Legea nr. 500│intervenţii; │caz │
│ │ │ │/2002(1); │- fişa obiectivului/ │- realitatea valorii│
│ │ │ │- Ordonanţa │proiectului │cheltuielilor │
│ │ │Document de │Guvernului nr. │de investiţii, după │legal efectuate până│
│ │ │actualizare │119/1999(3); │caz; │la data │
│ │ │a valorii │- Hotărârea │- devizul general al │actualizării; │
│ │ │obiectivului/ │Guvernului nr. │obiectivului │- realitatea valorii│
│ │ │proiectului de │28/2008 (28); │/proiectului de │restului de │
│ │ │investiţii şi a │- Ordinul │investiţii sau al │executat; │
│2. │E2 │lucrărilor de │ministrului │lucrărilor de │- valoarea │
│ │ │intervenţii, în │dezvoltării, │intervenţii; │actualizată a │
│ │ │funcţie │lucrărilor │- angajamentele legale│obiectivului/ │
│ │ │de evoluţia │publice şi │încheiate; │proiectului de │
│ │ │indicilor │locuinţelor │- situaţia │investiţii sau a │
│ │ │de preţuri │nr. 863/2008 │cheltuielilor │lucrărilor de │
│ │ │ │(98) │efectuate conform │intervenţii în │
│ │ │ │- alte acte │evidenţelor │funcţie de evoluţia │
│ │ │ │normative │contabile până la data│indicelui preţurilor│
│ │ │ │specifice. │actualizării; │de consum │
│ │ │ │ │- situaţia restului de│lunar (total), │
│ │ │ │ │executat │comunicat de │
│ │ │ │ │la data actualizării; │Institutul Naţional │
│ │ │ │ │- baza de date │de Statistică; │
│ │ │ │ │statistice a │- existenţa │
│ │ │ │ │Institutului Naţional │semnăturii │
│ │ │ │ │de │conducătorului │
│ │ │ │ │Statistică; │compartimentului │
│ │ │ │ │- nota de calcul al │de specialitate. │
│ │ │ │ │actualizării; │ │
│ │ │ │ │- alte documente │ │
│ │ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa actelor │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │justificative; │
│ │ │ │Guvernului nr. │- nota privind starea │- dacă actele │
│ │ │ │119/1999(3); │tehnică a │justificative au │
│ │ │Proces-verbal de│- Ordonanţa │mijlocului fix propus │fost │
│ │ │scoatere din │Guvernului nr. │a fi scos │întocmite şi semnate│
│ │ │funcţiune a │19/1995 (93); │din funcţiune; │de persoanele │
│ │ │mijlocului fix/ │- Legea nr. 15/│- actul constatator al│în drept; │
│3. │E3 │de │1994 (99); │avariei; │- dacă sunt │
│ │ │declasare a unor│- Hotărârea │- devizul estimativ al│îndeplinite │
│ │ │bunuri │Guvernului nr. │reparaţiei │condiţiile │
│ │ │materiale │909/1997 (100);│capitale; │scoaterii din │
│ │ │ │- alte acte │- alte acte │funcţiune; │
│ │ │ │normative │justificative. │- existenţa │
│ │ │ │specifice. │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- prezentarea în │
│ │ │ │ │ │termenul legal a │
│ │ │ │ │ │documentelor │
│ │ │ │ │ │justificative pentru│
│ │ │ │ │ │cheltuielile │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │efectuate; │
│ │ │ │/2002(1); │ │- dacă documentele │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │justificative │
│ │ │ │Guvernului nr. │- actul intern de │sunt cele prevăzute │
│ │ │Decont privind │119/1999(3); │decizie │de normele │
│ │ │cheltuielile │- Ordonanţa │privind organizarea │legale din punct de │
│ │ │ocazionate │Guvernului nr. │acţiunilor │vedere al │
│ │ │de organizarea │80/2001 (42); │de protocol, a unor │formei şi │
│ │ │acţiunilor de │- Hotărârea │manifestări │conţinutului; │
│ │ │protocol, │Guvernului nr. │cu caracter │- corectitudinea │
│ │ │a manifestărilor│552/1991 (43); │cultural-ştiinţific, │calculului privind │
│4. │E4 │cu │- Legea nr. 82/│sau a altor acţiuni cu│cheltuielile │
│ │ │caracter │1991 (101); │caracter │justificate şi, după│
│ │ │cultural- │- Decretul nr. │specific; │caz, a penalităţilor│
│ │ │ştiinţific sau a│209/1976(76); │- documente │de întârziere; │
│ │ │altor │- Ordinul │justificative │- încadrarea │
│ │ │acţiuni cu │ministrului │specifice diferitelor │cheltuielilor în │
│ │ │caracter │finanţelor │categorii │plafoanele legale; │
│ │ │specific │publice │de cheltuieli; │- dacă valoarea │
│ │ │ │nr. 1.792/2002 │- alte documente │cheltuielilor │
│ │ │ │(30) │specifice. │justificate prin │
│ │ │ │- alte acte │ │decont se │
│ │ │ │normative │ │încadrează în │
│ │ │ │specifice. │ │angajamentul │
│ │ │ │ │ │bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă documentele │
│ │ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │ │sunt cele prevăzute │
│ │ │ │ │ │de normele │
│ │ │ │ │ │legale din punct de │
│ │ │ │ │ │vedere al │
│ │ │ │ │ │formei şi │
│ │ │ │ │ │conţinutului; │
│ │ │ │ │ │- prezentarea în │
│ │ │ │ │ │termenul legal a │
│ │ │ │ │ │documentelor │
│ │ │ │ │ │justificative pentru│
│ │ │ │ │ │cheltuielile │
│ │ │ │ │ │efectuate; │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │- corectitudinea │
│ │ │Decont de │/2002(1); │- actul intern de │calculului privind │
│ │ │cheltuieli │- Ordonanţa │decizie privind │cheltuielile │
│ │ │privind │Guvernului nr. │deplasarea în │justificate şi, după│
│ │ │deplasarea în │119/1999(3); │străinătate; │caz, a penalităţilor│
│ │ │străinătate │- Decretul nr. │- documente │de întârziere; │
│5. │E5 │pentru │209/1976(76); │justificative │- documentul de │
│ │ │îndeplinirea │- Hotărârea │specifice diferitelor │restituire a │
│ │ │unor │Guvernului nr. │categorii │avansurilor │
│ │ │misiuni cu │518/1995 (46) │de cheltuieli; │nejustificate şi, │
│ │ │caracter │- alte acte │- alte documente │după │
│ │ │temporar │normative │specifice. │caz, a │
│ │ │ │specifice. │ │penalităţilor; │
│ │ │ │ │ │- încadrarea │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor în │
│ │ │ │ │ │plafoanele legale; │
│ │ │ │ │ │- dacă valoarea │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │ │ │justificate prin │
│ │ │ │ │ │decont se │
│ │ │ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │ │ │angajamentul │
│ │ │ │ │ │bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă documentele │
│ │ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │ │sunt cele prevăzute │
│ │ │ │ │ │de normele │
│ │ │ │ │ │legale din punct de │
│ │ │ │ │ │vedere al │
│ │ │ │ │ │formei şi │
│ │ │ │ │ │conţinutului; │
│ │ │ │ │ │- prezentarea în │
│ │ │ │ │ │termenul legal a │
│ │ │ │ │ │documentelor │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │justificative pentru│
│ │ │ │/2002(1); │ │avansul primit; │
│ │ │ │- Decretul nr. │- actul intern de │- corectitudinea │
│ │ │Decont de │209/1976 (76) │decizie privind │calculului privind │
│ │ │cheltuieli │- Ordonanţa │deplasarea în ţară │sumele justificate │
│ │ │privind │Guvernului nr. │sau, după caz, │şi, după caz, a │
│ │ │justificarea │119/1999(3); │referatul aprobat │penalităţilor de │
│ │ │avansului │- Hotărârea │privind │întârziere; │
│6. │E6 │acordat pentru │Guvernului nr. │achiziţia directă; │- documentul de │
│ │ │deplasări în │1.860/2006 │- documente │restituire a │
│ │ │ţară şi/sau │(47); │justificative │avansurilor │
│ │ │pentru achiziţii│- Hotărârea │specifice diferitelor │nejustificate şi, │
│ │ │prin │Guvernului nr. │categorii │după │
│ │ │cumpărare │925/2006(8); │de cheltuieli; │caz, a │
│ │ │directă │- alte acte │- alte documente │penalităţilor; │
│ │ │ │normative │specifice. │- încadrarea │
│ │ │ │specifice. │ │cheltuielilor în │
│ │ │ │ │ │plafoanele legale; │
│ │ │ │ │ │- dacă valoarea │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │ │ │justificate prin │
│ │ │ │ │ │decont se │
│ │ │ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │ │ │angajamentul │
│ │ │ │ │ │bugetar; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- dacă entitatea │
│ │ │ │ │ │publică desfăşoară │
│ │ │ │ │ │sau urmează să │
│ │ │ │ │ │desfăşoare o │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │activitate dintre │
│ │ │Contract de │/2002(1); │ │cele prevăzute la │
│ │ │sponsorizare │- Ordonanţa │- nota de fundamentare│art. 4 din Legea nr.│
│ │ │în care │Guvernului nr. │a │32/1994, cu │
│7. │E7 │entitatea │119/1999(3); │contractului de │modificările şi │
│ │ │publică este │- Legea nr. 32/│sponsorizare; │completările │
│ │ │beneficiar │1994 (102); │- alte documente │ulterioare; │
│ │ │al sponsorizării│- alte acte │specifice. │- existenţa │
│ │ │ │normative │ │semnăturii │
│ │ │ │specifice. │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- regimul juridic al│
│ │ │ │ │ │bunului/ │
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │bunurilor care fac │
│ │ │ │/2002(1); │ │obiectul │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │donaţiei; │
│ │ │Act de donaţie, │Guvernului nr. │- nota de fundamentare│- dacă bunul/ │
│ │ │în care │119/1999(3); │a actului │bunurile respective │
│8. │E8 │entitatea │- Legea nr. 287│de donaţie; │sunt grevate de │
│ │ │publică are │/2009 (24); │- alte documente │datorii; │
│ │ │calitatea de │- Decretul nr. │specifice. │- existenţa │
│ │ │donatar │478/1954 (103);│ │semnăturii │
│ │ │ │- alte acte │ │conducătorului │
│ │ │ │normative │ │compartimentului │
│ │ │ │specifice. │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- aprobarea de către│
│ │ │ │ │ │conducătorul │
│ │ │ │ │- decontul de │entităţii publice a │
│ │ │ │- Legea nr. 500│cheltuieli │decontului de │
│ │ │ │/2002(1); │prezentat de titularul│cheltuieli; │
│ │ │ │- Ordonanţa │de avans; │- modul de calcul al│
│ │ │ │Guvernului nr. │- decizia de │sumei ce │
│ │ │Dispoziţie de │119/1999(3); │imputaţie; │urmează a fi │
│9. │E9 │încasare │- Decretul nr. │- alte acte din care │încasată; │
│ │ │către casierie │209/1976(76); │rezultă │- dacă dispoziţia de│
│ │ │ │- Legea nr. 82/│obligaţii de plată în │încasare este │
│ │ │ │1991 (101); │sarcina │întocmită pentru │
│ │ │ │- alte acte │unor persoane; │suma ce urmează a │
│ │ │ │normative │- alte documente │fi încasată; │
│ │ │ │specifice. │specifice. │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │ │
│ │ │ │/2002(1); │ │ │
│ │ │ │- legile │ │ │
│ │ │ │bugetare │ │ │
│ │ │ │anuale; │ │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │119/1999(3); │ │ │
│ │ │ │- Regulamentul │ │ │
│ │ │ │(CE) nr. │ │ │
│ │ │ │1.083/2006 │ │ │
│ │ │ │(31); │ │ │
│ │ │ │- Regulamentul │ │ │
│ │ │ │(CE) nr. │ │ │
│ │ │ │1.828/2006(32);│ │ │
│ │ │ │- Regulamentul │ │ │
│ │ │ │(CE) nr. │ │ │
│ │ │ │1.198/2006 │ │Se verifică: │
│ │ │ │(33); │ │- încadrarea │
│ │ │ │- Regulamentul │ │fondurilor │
│ │ │ │(CE) nr. │ │solicitate │
│ │ │ │498/2007 (34); │ │în limitele │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │bugetului │
│ │ │ │urgenţă a │ │programului; │
│ │ │ │Guvernului nr. │- documentele ce │- respectarea │
│ │ │ │63/1999 (37); │însoţesc │mecanismului │
│ │ │ │- Ordonanţa de │notificarea de │stabilit │
│ │ │ │urgenţă a │prefinanţare │în acordurile de │
│ │ │ │Guvernului nr. │(prognoza fluxului de │finanţare; │
│ │ │Notificare de │64/2009 (13); │prefinanţare, copie │- certificarea şi │
│10. │E10 │prefinanţare din│- Legea nr. 105│extras cont │aprobarea cererii │
│ │ │fonduri │/2011(15); │disponibil din fonduri│de către persoana │
│ │ │comunitare │- Hotărârea │comunitare, copie │autorizată; │
│ │ │ │Guvernului nr. │extras cont │- existenţa │
│ │ │ │1.011/1999 │trezorerie, după caz);│documentelor │
│ │ │ │(104); │- alte documente │justificative; │
│ │ │ │- Hotărârea │specifice. │- completarea │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │corectă a │
│ │ │ │1.328/2000 │ │documentelor; │
│ │ │ │(38); │ │- existenţa │
│ │ │ │- Hotărârea │ │semnăturii │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │conducătorului │
│ │ │ │264/2003 (27); │ │compartimentului │
│ │ │ │- Hotărârea │ │de specialitate. │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │759/2007 (18); │ │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │finanţelor │ │ │
│ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │nr. 1.792/2002 │ │ │
│ │ │ │(30); │ │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │ │
│ │ │ │urgenţă a │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │74/2009(39); │ │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │442/2009(40); │ │ │
│ │ │ │- alte acte │ │ │
│ │ │ │normative │ │ │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500│ │ │
│ │ │ │/2002(1); │ │ │
│ │ │ │- legile │ │ │
│ │ │ │bugetare │ │ │
│ │ │ │anuale; │ │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │119/1999(3); │ │ │
│ │ │ │- Regulamentul │ │ │
│ │ │ │(CE) nr. │ │ │
│ │ │ │1.083/2006 │ │ │
│ │ │ │(31); │ │ │
│ │ │ │- Regulamentul │ │ │
│ │ │ │(CE) nr. │ │Se verifică: │
│ │ │ │1.828/2006(32);│ │- încadrarea │
│ │ │ │- Regulamentul │ │fondurilor │
│ │ │ │(CE) nr. │ │solicitate │
│ │ │ │1.198/2006 │ │în limitele │
│ │ │ │(33); │ │prevăzute în bugetul│
│ │ │ │- Regulamentul │ │programului/ │
│ │ │ │(CE) nr. │- nota justificativă; │deciziei de │
│ │ │ │498/2007 (34); │- documentele ce │finanţare/fişei de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │însoţesc cererea │proiect; │
│ │ │ │urgenţă a │de transfer de fonduri│- respectarea │
│ │ │ │Guvernului nr. │(declaraţia de │mecanismului │
│ │ │ │63/1999 (37); │cheltuieli, │stabilit │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cash-flow sume │în acordurile de │
│ │ │ │urgenţă a │previzionate, │finanţare; │
│ │ │ │Guvernului nr. │raportarea financiară,│- respectarea │
│ │ │Cerere de │64/2009(13); │raportul │condiţionalităţilor │
│11. │E11 │fonduri │- Legea nr. 105│asupra progresului │impuse pentru │
│ │ │comunitare │/2011(15); │înregistrat, │alimentarea │
│ │ │ │- Hotărârea │situaţia cofinanţării │conturilor; │
│ │ │ │Guvernului nr. │de la │- certificarea şi │
│ │ │ │1.011/1999 │bugetul de stat, │aprobarea cererii │
│ │ │ │(104); │reconcilierea │de către persoana │
│ │ │ │- Hotărârea │bancară, copie extras │autorizată; │
│ │ │ │Guvernului nr. │cont │- existenţa │
│ │ │ │1.328/2000 │trezorerie); │documentelor │
│ │ │ │(38); │- alte documente │justificative; │
│ │ │ │- Hotărârea │specifice. │- completarea │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │corectă a │
│ │ │ │264/2003 (27); │ │documentelor; │
│ │ │ │- Hotărârea │ │- existenţa │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │semnăturii │
│ │ │ │759/2007(18); │ │conducătorului │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │compartimentului │
│ │ │ │urgenţă a │ │de specialitate. │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │74/2009(39); │ │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │442/2009(40); │ │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │finanţelor │ │ │
│ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │nr. 1.792/2002 │ │ │
│ │ │ │(30); │ │ │
│ │ │ │- alte acte │ │ │
│ │ │ │normative │ │ │
│ │ │ │specifice. │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizelor│
│ │ │ │ │ │compartimentelor de │
│ │ │ │- Legea nr. 15/│ │specialitate; │
│ │ │ │1994 (99) │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │- Ordonanţa │ │compartimentului │
│ │ │ │Guvernului nr. │ │juridic │
│ │ │ │122/1998 (105) │ │- există avizarea │
│ │ │Lista │- Ordonanţa de │ │tehnică a │
│ │ │mijloacelor fixe│urgenţă a │ │direcţiilor de │
│ │ │propuse pentru │Guvernului nr. │ │specialitate din │
│ │ │scoaterea │95/1999 (106) │ │Ministerul │
│ │ │din funcţiune/ │- Ordonanţa │ │Afacerilor Interne │
│ │ │casare, │Guvernului nr. │ │- au fost parcurse │
│ │ │lista cu │112/2000 (107) │- Raportul de │toate etapele │
│ │ │bunurile │- Hotărârea │prezentare │până la faza de │
│ │ │materiale altele│Guvernului nr. │- Raportul │trecere la casarea │
│12. │E3 │decât │841/1995 (94) │justificativ avizat │bunurilor materiale,│
│ │ │mijloacele fixe,│- Hotărârea │de conducătorul │cum este │
│ │ │propuse │Guvernului nr. │entităţii. │prevăzut în │
│ │ │pentru declasare│909/1997 (100) │ │instrucţiunile de │
│ │ │şi │- Hotărârea │ │linie │
│ │ │casare, raportul│Guvernului nr. │ │- întocmirea │
│ │ │de │81/2003 (108) │ │documentaţiei pentru│
│ │ │disponibilizare │- │ │declasarea şi │
│ │ │a │Instrucţiunile │ │casarea bunurilor │
│ │ │bunurilor │ministrului │ │materiale a fost │
│ │ │ │afacerilor │ │făcută conform │
│ │ │ │interne │ │dispoziţiilor legale│
│ │ │ │nr. 167/2009 │ │- au fost recuperate│
│ │ │ │(95) │ │de la │
│ │ │ │ │ │persoanele vinovate │
│ │ │ │ │ │contravaloarea │
│ │ │ │ │ │imputaţiilor în rate│
│ │ │ │ │ │lunare │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate; │
│ │ │ │ │Oferta │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │- Raportul privind │pentru │
│ │ │ │ │verificarea │legalitate │
│ │ │ │ │persoanei ofertantului│- datele cuprinse în│
│ │ │ │ │de către │actele │
│ │ │ │ │organul de │justificative din │
│ │ │ │- Decretul nr. │specialitate din │punct de vedere │
│ │ │Raportul privind│478/1954(103) │cadrul Departamentului│al corespondenţei │
│ │ │acceptarea unei │- Legea nr. 32/│de │(corelării) între │
│ │ │oferte │1994 (102) │Informaţii şi │acestea privind │
│13. │E7 │de donaţie, │- Legea nr. 500│Protecţie Internă │valoarea şi │
│ │ │sponsorizare │/2002 (1) │- Raportul │cantitatea bunurilor│
│ │ │sau comodat │- Legea nr. 287│justificativ întocmit │/sumelor │
│ │ │ │/2009 (24) │de entitatea │oferite cu titlu de │
│ │ │ │ │beneficiară │sponsorizare/ │
│ │ │ │ │- Autorizările sau │donaţie/comodat │
│ │ │ │ │aprobările │- respectarea │
│ │ │ │ │autorităţilor │dispoziţiilor legale│
│ │ │ │ │competente, │cu privire la │
│ │ │ │ │după caz │situaţiile în care │
│ │ │ │ │ │entităţile din │
│ │ │ │ │ │cadrul M.A.I. pot │
│ │ │ │ │ │primi oferte de │
│ │ │ │ │ │sponsorizări/ │
│ │ │ │ │ │donaţii/comodat │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Raportul privind│ │ │Se verifică: │
│ │ │stabilirea │ │ │- existenţa şi │
│ │ │nivelului │- Legea nr. 196│ │corectitudinea │
│ │ │taxelor/ │/2002 (96) │ │bazei de calcul │
│ │ │tarifelor │- Hotărârea │ │- respectarea │
│ │ │percepute pentru│Guvernului │- Baza de calcul │prevederilor legale │
│14. │*) │prestările de │nr. 733/2002 │- Planul de prestări │în vigoare privind │
│ │ │servicii │(109) │servicii al │instituirea │
│ │ │efectuate de │- Hotărârea │entităţii, după caz │taxei/tarifului; │
│ │ │entităţi │Guvernului │ │- existenţa │
│ │ │din cadrul │nr. 787/2003 │ │semnăturii │
│ │ │Ministerului │(110) │ │conducătorului │
│ │ │Afacerilor │ │ │compartimentului │
│ │ │Interne │ │ │de specialitate; │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- posibilitatea │
│ │ │Proiecte de acte│ │- Notă justificativă, │încadrării în │
│ │ │interne │- Legea nr. 24/│după caz, │limitele │
│ │ │care au impact │2000 (111) │referitoare la │angajamentelor │
│ │ │financiar: │- Ordinul │fundamentarea │bugetare │
│15. │*) │ordine ale │ministrului │propunerii privind │aprobate │
│ │ │ministrului, │afacerilor │proiectul de │- existenţa avizelor│
│ │ │dispoziţii, │interne nr. │ordin, instrucţiuni, │compartimentelor de │
│ │ │instrucţiuni, │533/2003 (112) │norme etc. │specialitate │
│ │ │note- │ │- Baze de calcul, după│- existenţa avizului│
│ │ │raport etc. │ │caz │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate │
│ │ │ │ │ │juridică; │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │legalitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa vizei │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate, │
│ │ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │ │- corectitudinea │
│ │ │ │ │ │datelor, şi a │
│ │ │ │ │ │calculelor cuprinse │
│ │ │ │ │ │în actele │
│ │ │ │ │ │justificative şi │
│ │ │ │ │ │corespondenţa │
│ │ │ │ │ │(corelarea) între │
│ │ │ │ │ │acestea privind │
│ │ │ │ │ │valorile contabile │
│ │ │ │ │ │ale bunurilor │
│ │ │ │ │ │degradate, distruse │
│ │ │ │ │ │sau constatate │
│ │ │ │ │ │lipsă, evaluarea │
│ │ │ │ │ │bunurilor distruse │
│ │ │ │ │ │parţial şi a │
│ │ │ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │ │ │recuperate, │
│ │ │ │ │ │coeficienţii de │
│ │ │ │ │ │perisabilitate │
│ │ │ │ │ │folosiţi şi a │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │normelor legale de │
│ │ │Documentul │Guvernului │ │utilizare a │
│ │ │privind │nr. 121/1998 │ │acestora, valoarea │
│ │ │scăderea din │(113) │ │unor │
│ │ │gestiune a │- │- Procesul verbal de │elemente de calcul │
│16. │*) │unor pagube care│Instrucţiunile │cercetare │pe baza cărora │
│ │ │nu se │ministrului │administrativă │se stabileşte │
│ │ │datorează │afacerilor │ │răspunderea │
│ │ │vinovăţiei │interne │ │materială │
│ │ │unor persoane │nr. 114/2013 │ │limitată (solda/ │
│ │ │ │(114) │ │salariul net al │
│ │ │ │ │ │persoanei vinovate │
│ │ │ │ │ │valoarea care │
│ │ │ │ │ │urmează a fi scăzută│
│ │ │ │ │ │din evidenţa │
│ │ │ │ │ │contabilă; │
│ │ │ │ │ │- încadrarea corectă│
│ │ │ │ │ │în plafoanele │
│ │ │ │ │ │prevăzute de normele│
│ │ │ │ │ │legale, cu │
│ │ │ │ │ │privire la │
│ │ │ │ │ │competenţele de │
│ │ │ │ │ │aprobare │
│ │ │ │ │ │a dării la scădere; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │ │ │prevăzută │
│ │ │ │ │ │de dispoziţiile │
│ │ │ │ │ │legale pentru │
│ │ │ │ │ │debitorii │
│ │ │ │ │ │consideraţi │
│ │ │ │ │ │insolvabili; │
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului de │
│ │ │ │ │ │specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
├────┼─────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se verifică: │
│ │ │ │ │ │- corectitudinea │
│ │ │ │ │ │datelor, şi │
│ │ │ │ │ │calculelor cuprinse │
│ │ │ │ │ │în actele │
│ │ │ │ │ │justificative şi │
│ │ │ │ │ │corespondenţa │
│ │ │ │ │ │(corelarea) între │
│ │ │ │ │ │acestea privind │
│ │ │ │ │ │valorile contabile │
│ │ │ │ │ │ale bunurilor │
│ │ │ │- Legea nr. 188│ │degradate, distruse │
│ │ │ │/1999 (49) │- Procesul verbal de │sau constatate │
│ │ │ │- Legea nr. 500│cercetare │lipsă, valoarea │
│ │ │ │/2002 (1) │administrativă şi │sumelor încasate │
│ │ │ │- Ordonanţa │anexele la │necuvenit, evaluarea│
│ │ │Decizia de │Guvernului │acesta; │bunurilor │
│ │ │imputare/ │nr. 121/1998 │- Documente privind │distruse parţial şi │
│17. │*) │angajamentul de │(113) │drepturile │a bunurilor │
│ │ │plată │- │salariale ale │recuperate, valoarea│
│ │ │ │Instrucţiunile │persoanelor │unor elemente │
│ │ │ │ministrului │vinovate, în cazul │de calcul pe baza │
│ │ │ │afacerilor │stabilirii │cărora se │
│ │ │ │interne │răspunderii materiale │stabileşte │
│ │ │ │nr. 114/2013 │limitate │răspunderea │
│ │ │ │(114) │ │materială │
│ │ │ │ │ │limitată (solda/ │
│ │ │ │ │ │salariul net al │
│ │ │ │ │ │persoanei vinovate);│
│ │ │ │ │ │- existenţa │
│ │ │ │ │ │semnăturii │
│ │ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │de specialitate; │
│ │ │ │ │ │- existenţa avizului│
│ │ │ │ │ │compartimentului │
│ │ │ │ │ │juridic. │
└────┴─────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘

    NOTA:
    *) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia Alte operaţiuni


    ANEXA 1.1.

    la Normele metodologice
    Lista actelor normative cuprinse în coloana a treia din
    Cadrul specific privind operaţiunile supuse controlului
    financiar preventiv propriu în Ministerul Afacerilor Interne

┌────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Publicat │
│ │ │în │
│ │ │Monitorul │
│ │ │Oficial al│
│Nr. │Act normativ │României │
│crt.│ │Partea I/ │
│ │ │Jurnalul │
│ │ │Oficial al│
│ │ │Uniunii │
│ │ │Europene │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│1 │Legea nr. 500/2002 │Nr. 597/ │
│ │privind finanţele publice│2002 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea responsabilităţii │Nr. 252/ │
│2 │fiscal-bugetare nr. 69/ │2010 │
│ │2010 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │119/1999 privind │Nr. 799/ │
│3 │controlul intern şi │2003 │
│ │controlul financiar │ │
│ │preventiv │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. │ │
│ │501/2013 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind deschiderea şi │ │
│ │repartizarea/retragerea │ │
│ │creditelor bugetare din │ │
│ │bugetul de stat, bugetul │ │
│4 │asigurărilor sociale de │Nr. 219/ │
│ │stat, bugetul │2013 │
│ │asigurărilor pentru │ │
│ │şomaj, bugetul Fondului │ │
│ │naţional unic de │ │
│ │asigurări sociale de │ │
│ │sănătate, bugetul │ │
│ │Trezoreriei Statului, │ │
│ │bugetul Fondului pentru │ │
│ │mediu şi bugetele locale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │720/2014 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind execuţia │ │
│ │bugetelor de venituri şi │ │
│ │cheltuieli ale │ │
│ │instituţiilor publice │ │
│ │autonome, instituţiilor │ │
│ │publice finanţate │ │
│ │integral sau parţial din │ │
│ │venituri proprii şi │ │
│ │activităţilor finanţate │ │
│5 │integral din venituri │Nr. 396/ │
│ │proprii, inclusiv a │2014 │
│ │bugetelor creditelor │ │
│ │interne, bugetelor │ │
│ │creditelor externe, │ │
│ │bugetelor fondurilor │ │
│ │externe nerambursabile, │ │
│ │bugetelor fondului de │ │
│ │risc şi bugetelor privind│ │
│ │activitatea de │ │
│ │privatizare, gestionate │ │
│ │de instituţiile publice, │ │
│ │indiferent de modalitatea│ │
│ │de organizare şi │ │
│ │finanţare a acestora │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │2.195/2002 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European şi│U.E. seria│
│6 │al Consiliului din 5 │L, │
│ │noiembrie 2002 privind │nr. 340/ │
│ │vocabularul comun al │2002 │
│ │achiziţiilor publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 34/2006 │ │
│ │privind atribuirea │ │
│ │contractelor de achiziţie│Nr. 418/ │
│7 │publică, a contractelorde│2006 │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor│ │
│ │de │ │
│ │concesiune de servicii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │925/2006 pentru aprobarea│ │
│ │normelor de aplicare a │ │
│ │prevederilor referitoare │ │
│ │la atribuirea │ │
│ │contractelor de achiziţie│ │
│ │publică din Ordonanţa de │Nr. 625/ │
│8 │urgenţă a Guvernului nr. │2006 │
│ │34/2006 privind │ │
│ │atribuirea contractelor │ │
│ │de achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor│ │
│ │de concesiune de servicii│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul preşedintelui │ │
│ │Autorităţii Naţionale │ │
│ │pentru Reglementarea şi │ │
│ │Monitorizarea │ │
│ │Achiziţiilor Publice nr. │ │
│ │313/2011 cu privire la │ │
│ │interpretarea anumitor │Nr. 464/ │
│9 │dispoziţii privind │2011 │
│ │procedurile de atribuire │ │
│ │a contractelor de │ │
│ │achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor│ │
│ │de concesiune de servicii│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.660/2006 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │referitoare la atribuirea│ │
│ │contractelor de achiziţie│ │
│ │publică prin mijloace │ │
│ │electronice din Ordonanţa│Nr. 978/ │
│10 │de urgenţă a Guvernului │2006 │
│ │nr. 34/2006 privind │ │
│ │atribuirea contractelor │ │
│ │de achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi │ │
│ │a contractelor de │ │
│ │concesiune de servicii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 30/2006 │ │
│ │privind funcţia de │ │
│11 │verificare a aspectelor │Nr. 365/ │
│ │procedurale aferente │2006 │
│ │procesului de atribuire a│ │
│ │contractelor de achiziţie│ │
│ │public │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │921/2011 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor de aplicare a │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 30/2006 │ │
│ │privind funcţia de │ │
│12 │verificare a aspectelor │Nr. 677/ │
│ │procedurale aferente │2011 │
│ │procesului de atribuire a│ │
│ │contractelor de achiziţie│ │
│ │publică, a contractelor │ │
│ │de concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor│ │
│ │de concesiune de servicii│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│13 │financiară a │Nr. 413/ │
│ │instrumentelor │2009 │
│ │structurale şi utilizarea│ │
│ │acestora pentru │ │
│ │obiectivul convergenţă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │218/2012 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│14 │Guvernului nr. 64/2009 │Nr. 193/ │
│ │privind gestionarea │2012 │
│ │financiară a │ │
│ │instrumentelor │ │
│ │structurale şi utilizarea│ │
│ │acestora pentru │ │
│ │obiectivul convergenţă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 105/2011 │ │
│ │privind gestionarea şi │ │
│ │utilizarea fondurilor │ │
│15 │externe nerambursabile şi│Nr. 434/ │
│ │a cofinanţării publice │2011 │
│ │naţionale, pentru │ │
│ │obiectivul "Cooperare │ │
│ │teritorială europeană" │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind prevenirea, │ │
│ │constatarea şi │ │
│ │sancţionarea neregulilor │Nr. 461/ │
│16 │apărute în obţinerea şi │2011 │
│ │utilizarea fondurilor │ │
│ │europene şi/sau a │ │
│ │fondurilor publice │ │
│ │naţionale aferente │ │
│ │acestora, │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │875/2011 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind prevenirea, │Nr. 659/ │
│17 │constatarea şi │2011 │
│ │sancţionarea neregulilor │ │
│ │apărute în obţinerea şi │ │
│ │utilizarea fondurilor │ │
│ │europene şi/sau a │ │
│ │fondurilor publice │ │
│ │naţionale aferente │ │
│ │acestora │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │759/2007 privind regulile│ │
│ │de eligibilitate a │Nr. 517/ │
│18 │cheltuielilor efectuate │2007 │
│ │în cadrul operaţiunilor │ │
│ │finanţate prin programele│ │
│ │operaţionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │457/2008 privind cadrul │ │
│19 │instituţional de │Nr. 364/ │
│ │coordonare şi de │2008 │
│ │gestionare a │ │
│ │instrumentelor structural│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 346/2004 │ │
│ │privind stimularea │ │
│20 │înfiinţării şi │Nr. 681/ │
│ │dezvoltării │2004 │
│ │întreprinderilor mici şi │ │
│ │mijlocii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│21 │Legea nr. 571/2003 │Nr. 927/ │
│ │privind codul fiscal │2003 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │44/2004 pentru aprobarea │Nr. 112/ │
│22 │Normelor metodologice de │2004 │
│ │aplicare a Legii nr. 571/│ │
│ │2003 privind Codul fiscal│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│23 │Codul comercial │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 287/2009 │Nr. 505/ │
│24 │privind Codul civil, │2011 │
│ │republicat │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 72/2013 privind│ │
│ │măsurile pentru │ │
│ │combaterea întârzierii în│ │
│ │executarea obligaţiilor │ │
│25 │de plată a unor sume de │Nr. 182/ │
│ │bani rezultând din │2013 │
│ │contracte încheiate între│ │
│ │profesionişti şi între │ │
│ │aceştia şi autorităţi │ │
│ │contractante │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │13/2011 privind dobânda │ │
│ │legală remuneratorie şi │ │
│ │penalizatoare pentru │Nr. 607/ │
│26 │obligaţii băneşti, precum│2011 │
│ │şi pentru reglementarea │ │
│ │unor măsuri │ │
│ │financiar-fiscale în │ │
│ │domeniul bancar │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │264/2003 privind │ │
│ │stabilirea acţiunilor şi │ │
│ │categoriilor de │Nr. 109/ │
│27 │cheltuieli, criteriilor, │2004 │
│ │procedurilor şi limitelor│ │
│ │pentru efectuarea de │ │
│ │plăţi în │ │
│ │avans din fonduri publice│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │28/2008 privind aprobarea│ │
│ │conţinutului-cadru al │ │
│ │documentaţiei │ │
│ │tehnico-economice │ │
│ │aferente investiţiilor │Nr. 48/ │
│28 │publice, precum şi a │2008 │
│ │structurii şi │ │
│ │metodologiei de elaborare│ │
│ │a devizului general │ │
│ │pentru obiective de │ │
│ │investiţii şi lucrări de │ │
│ │intervenţii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │363/2010 privind │ │
│29 │aprobarea standardelor de│Nr. 311/ │
│ │cost pentru obiective de │2010 │
│ │investiţii finanţate din │ │
│ │fonduri publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. │ │
│ │1.792/2002 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │angajarea, lichidarea, │Nr. 37/ │
│30 │ordonanţarea şi plata │2003 │
│ │cheltuielilor │ │
│ │instituţiilor publice, │ │
│ │precum şi organizarea, │ │
│ │evidenta şi raportarea │ │
│ │angajamentelor bugetare │ │
│ │şi legale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │1.083/ 2006 al │ │
│ │Consiliului din 11 iulie │ │
│ │2006 de stabilire a │J.O. al │
│ │anumitor dispoziţii │U.E. seria│
│31 │generale privind Fondul │L, │
│ │European de Dezvoltare │nr. 210/ │
│ │Regională, Fondul │2006 │
│ │Social European şi Fondul│ │
│ │de coeziune şi de │ │
│ │abrogare a Regulamentului│ │
│ │(CE) nr. 1.260/1999 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │1.828/ 2006 al Comisiei │ │
│ │din 8 decembrie 2006 de │ │
│ │stabilire a normelor de │ │
│ │punere în aplicare a │ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1.083/2006 al Consiliului│ │
│ │de stabilire a anumitor │J.O. al │
│ │dispoziţii generale │U.E. seria│
│32 │privind Fondul European │L, │
│ │de Dezvoltare Regională, │nr. 371/ │
│ │Fondul Social European şi│2006 │
│ │Fondul de coeziune şi a │ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1.080/2006 al │ │
│ │Parlamentului European şi│ │
│ │al Consiliului privind │ │
│ │Fondul European de │ │
│ │Dezvoltare Regională │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │J.O. al │
│ │1.198/ 2006 al │U.E. seria│
│33 │Consiliului din 27 iulie │L, │
│ │2006 privind Fondul │nr. 223/ │
│ │European pentru Pescuit │2006 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. 498│ │
│ │/ 2007 al Comisiei din 26│ │
│ │martie 2007 de stabilire │J.O. al │
│ │a unor norme detaliate │U.E. seria│
│34 │pentru punerea în │L, │
│ │aplicare a Regulamentului│nr. 120/ │
│ │(CE) nr. 1.198/ 2006 al │2007 │
│ │Consiliului privind │ │
│ │Fondul European pentru │ │
│ │Pescuit │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 350/2005 │ │
│ │privind regimul │ │
│ │finanţărilor │ │
│35 │nerambursabile din │Nr. 1.128/│
│ │fonduri publice alocate │2005 │
│ │pentru activităţi │ │
│ │nonprofit de interes │ │
│ │general │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 321/2006 │ │
│ │privind regimul acordării│ │
│ │finanţărilor │ │
│ │nerambursabile pentru │ │
│ │programele, proiectele │ │
│ │sau acţiunile privind │ │
│ │sprijinirea activităţii │ │
│ │românilor de pretutindeni│Nr. 626/ │
│36 │şi a organizaţiilor │2006 │
│ │reprezentative ale │ │
│ │acestora, precum şi a │ │
│ │modului de repartizare şi│ │
│ │de utilizare a sumei │ │
│ │prevăzute în bugetul │ │
│ │Ministerului Afacerilor │ │
│ │Externe pentru această │ │
│ │activitate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 63/1999 cu│ │
│ │privire la gestionarea │ │
│ │fondurilor nerambursabile│Nr. 215/ │
│37 │alocate României de către│1999 │
│ │Comunitatea Europeană, │ │
│ │precum şi a fondurilor de│ │
│ │cofinanţare aferente │ │
│ │acestora │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.328/2000 pentru │ │
│ │aprobarea Memorandumului │ │
│ │de înţelegere dintre │ │
│38 │Guvernul României şi │Nr. 705/ │
│ │Comunitatea Europeană │2000 │
│ │privind utilizarea │ │
│ │Fondului Naţional pentru │ │
│ │ISPA, semnat la Bucureşti│ │
│ │la 20 octombrie 2000 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 74/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │fondurilor comunitare │ │
│ │nerambursabile provenite │ │
│ │din Fondul european de │ │
│ │garantare agricolă, │ │
│ │Fondul european agricol │ │
│ │de dezvoltare rurală şi │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat, privind gestionarea│ │
│ │fondurilor nerambursabile│ │
│ │alocate de la Comunitatea│ │
│ │Europeană şi a fondurilor│ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat aferente programului│ │
│ │de colectare şi │Nr. 434/ │
│39 │gestionare a datelor │2009 │
│ │necesare desfăşurării │ │
│ │politicii comune în │ │
│ │domeniul pescuitului şi a│ │
│ │programului de control, │ │
│ │inspecţie şi supraveghere│ │
│ │în domeniul pescuitului │ │
│ │şi pentru modificarea │ │
│ │art. 10 din Legea nr. 218│ │
│ │/2005 privind stimularea │ │
│ │absorbţiei fondurilor │ │
│ │SAPARD, Fondul european │ │
│ │agricol pentru dezvoltare│ │
│ │rurală, Fondul european │ │
│ │pentru pescuit, Fondul │ │
│ │european de garantare │ │
│ │agricolă, prin preluarea │ │
│ │riscului de creditare de │ │
│ │către fondurile de │ │
│ │garantare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │442/2009 privind │ │
│ │stabilirea cadrului │ │
│ │general de implementare a│Nr. 320/ │
│40 │măsurilor cofinanţate din│2009 │
│ │Fondul European pentru │ │
│ │Pescuit prin Programul │ │
│ │Operaţional │ │
│ │pentru Pescuit 2007-2013 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 213/1998 │ │
│41 │privind proprietatea │Nr. 448/ │
│ │publică şi regimul │1998 │
│ │juridic al acesteia │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului. nr.│ │
│ │80/2001 privind │ │
│42 │stabilirea unor normative│Nr. 542/ │
│ │de cheltuieli pentru │2001 │
│ │autorităţile şi │ │
│ │instituţiile publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│43 │552/1991 privind normele │Nr. 176/ │
│ │de organizare în ţara a │1991 │
│ │acţiunilor de protocol │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │189/2001 privind unele │ │
│ │măsuri referitoare la │ │
│ │efectuarea deplasărilor │ │
│44 │în străinătate, în │Nr. 50/ │
│ │interes de serviciu, de │2001 │
│ │către demnitarii şi │ │
│ │asimilaţii │ │
│ │acestora din │ │
│ │administraţia publică │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 248/2005 │ │
│45 │privind regimul liberei │Nr. 682/ │
│ │circulaţii a cetăţenilor │2005 │
│ │români în străinătate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │518/1995 privind unele │ │
│ │drepturi şi obligaţii ale│Nr. 154/ │
│46 │personalului român trimis│1995 │
│ │în străinătate pentru │ │
│ │îndeplinirea unor misiuni│ │
│ │cu caracter temporar │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.860/2006 privind │ │
│ │drepturile şi obligaţiile│ │
│ │personalului │ │
│ │autorităţilor şi │ │
│47 │instituţiilor publice pe │Nr. 1.046/│
│ │perioada delegării şi │2006 │
│ │detaşării în altă │ │
│ │localitate, precum şi în │ │
│ │cazul deplasării, în │ │
│ │cadrul localităţii, în │ │
│ │interesul serviciului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│48 │Legea nr. 53/2003 Codul │Nr. 345/ │
│ │muncii │2011 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 188/1999 │Nr. 365/ │
│49 │privind Statutul │2007 │
│ │funcţionarilor publici │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 284/2010 │ │
│ │privind salarizarea │Nr. 877/ │
│50 │unitară a personalului │2010 │
│ │plătit din fonduri │ │
│ │publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului. nr.│ │
│ │32/1998 privind │ │
│51 │organizarea cabinetului │Nr. 42/ │
│ │demnitarului din │1998 │
│ │administraţia publică │ │
│ │centrală │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 33/1994 privind│Nr. 472/ │
│52 │exproprierea pentru cauza│2011 │
│ │de utilitate publică │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 178/2010 a │Nr. 676/ │
│53 │parteneriatului │2010 │
│ │public-privat │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.239/2010 privind │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare │ │
│ │a Legii parteneriatului │ │
│ │public-privat nr. 178/ │ │
│ │2010, precum şi pentru │Nr. 833/ │
│54 │aprobarea unor măsuri │2010 │
│ │privind reorganizarea │ │
│ │Unităţii centrale pentru │ │
│ │coordonarea │ │
│ │parteneriatului │ │
│ │public-privat din cadrul │ │
│ │Ministerului Finanţelor │ │
│ │Publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 134/2010 │Nr. 545/ │
│55 │privind Codul de │2012 │
│ │procedură civilă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 360/2002 │Nr. 440/ │
│56 │privind Statutul │2002 │
│ │poliţistului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. 9/│ │
│ │2009 privind condiţiile │ │
│ │în care se suporta de │ │
│ │către unitate sumele │ │
│57 │necesare asigurării │Nr. 154/ │
│ │asistentei juridice a │2009 │
│ │poliţistului pentru fapte│ │
│ │săvârşite de acesta în │ │
│ │exercitarea, potrivit │ │
│ │legii, a atribuţiilor de │ │
│ │serviciu │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. │ │
│ │118/2012 privind │ │
│ │condiţiile în care se │ │
│ │suportă de către unitate │ │
│ │sumele necesare │ │
│ │asigurării asistenţei │Nr. 382/ │
│58 │juridice a cadrelor │2012 │
│ │militare din Ministerul │ │
│ │Administraţiei şi │ │
│ │Internelor pentru fapte │ │
│ │săvârşite de acestea în │ │
│ │exercitarea, potrivit │ │
│ │legii, a atribuţiilor de │ │
│ │serviciu │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │435/1992 privind │ │
│ │reglementarea unor │ │
│ │despăgubiri ce se acordă │ │
│59 │militarilor ca urmare a │nepublicat│
│ │accidentelor, │ │
│ │catastrofelor intervenite│ │
│ │în timpul şi din │ │
│ │cauza serviciului │ │
│ │militar. │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │198/1993 pentru aplicarea│ │
│60 │în MAI, MJ, SRI, SIE, │nepublicat│
│ │SPP, STS a prevederilor │ │
│ │Hotărârii Guvernului nr. │ │
│ │0435/1992 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1083/2008 privind │Nr. 657/ │
│61 │asigurarea despăgubirilor│2008 │
│ │de viaţă, sănătate şi │ │
│ │bunuri ale poliţiştilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. 24│ │
│ │/2009 privind normele │ │
│ │metodologice de aplicare │ │
│62 │a H.G. nr. 1.083/2008 │nepublicat│
│ │privind asigurarea │ │
│ │despăgubirilor de viaţă, │ │
│ │sănătate şi │ │
│ │bunuri ale poliţiştilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 80/1995 privind│Nr. 155/ │
│63 │statutul cadrelor │1995 │
│ │militare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 263/2010 │Nr. 852/ │
│64 │privind sistemul unitar │2010 │
│ │de pensii publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. 38│ │
│ │/2014 privind coordonarea│Nr. 199/ │
│65 │activităţii şi delegarea │2014 │
│ │unor competenţe în cadrul│ │
│ │Ministerului Afacerilor │ │
│ │Interne │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │284/2005 privind │ │
│ │stabilirea cuantumului şi│Nr. 327/ │
│66 │condiţiilor de acordare a│2005 │
│ │compensaţiei lunare │ │
│ │pentru chirie cuvenite │ │
│ │poliţiştilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1867/2005 privind │ │
│ │stabilirea cuantumului şi│ │
│ │condiţiilor de acordare a│Nr. 62/ │
│67 │compensaţiei lunare │2006 │
│ │pentru chirie cadrelor │ │
│ │militare în activitate │ │
│ │din Ministerul │ │
│ │Apărării Naţionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │372/1990 privind │ │
│68 │drepturile de transport │nepublicat│
│ │ale personalului │ │
│ │Ministerului Apărării │ │
│ │Naţionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │598/1990 privind │ │
│69 │drepturile de transport │nepublicat│
│ │ale personalului │ │
│ │Ministerului Afacerilor │ │
│ │Interne │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1292/2003 privind │ │
│ │drepturile de transport │ │
│70 │ale poliţiştilor, │Nr. 813/ │
│ │elevilor şi studenţilor │2003 │
│ │din instituţiile de │ │
│ │învăţământ pentru │ │
│ │formarea poliţiştilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. │ │
│ │107/2001 pentru aprobarea│ │
│ │"Normelor metodologice │ │
│ │privind drepturile de │ │
│ │transport, acordarea │ │
│ │indemnizaţiei de │ │
│ │delegare, │ │
│71 │indemnizaţiei de detaşare│nepublicat│
│ │şi decontarea │ │
│ │cheltuielilor de cazare │ │
│ │precum şi acordarea │ │
│ │drepturilor de mutare │ │
│ │(transferare), │ │
│ │militarilor şi │ │
│ │personalului civil din │ │
│ │Ministerul de Interne │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. │ │
│ │136/2004 pentru aprobarea│ │
│ │"Normelor metodologice │ │
│ │privind drepturile de │ │
│ │transport, acordarea │ │
│ │indemnizaţiei de │ │
│72 │delegare, │nepublicat│
│ │indemnizaţiei de detaşare│ │
│ │şi decontarea │ │
│ │cheltuielilor de cazare │ │
│ │poliţiştilor, elevilor şi│ │
│ │studenţilor din │ │
│ │instituţiile de │ │
│ │învăţământ pentru │ │
│ │formarea poliţiştilor" │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. 51│ │
│ │/2014 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind decontarea │ │
│73 │cheltuielilor de │Nr. 269/ │
│ │transport în unele │2014 │
│ │situaţii în care cadrele │ │
│ │militare, poliţiştii şi │ │
│ │personalul civil se │ │
│ │deplasează la şi de la │ │
│ │locul de muncă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │41/1994 privind │ │
│ │autorizarea plăţii │ │
│74 │cotizaţiilor la │Nr. 241/ │
│ │organizaţiile │1994 │
│ │internaţionale │ │
│ │interguvernamentale la │ │
│ │care România este parte │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │22/2002 privind │ │
│ │executarea obligaţiilor │Nr. 81/ │
│75 │de plată ale │2002 │
│ │instituţiilor publice, │ │
│ │stabilite prin titluri │ │
│ │executorii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Decretul nr. 209/1976 │ │
│ │pentru aprobarea │Nr. 64/ │
│76 │Regulamentului │1976 │
│ │operaţiilor de casa ale │ │
│ │unităţilor socialiste │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 76/2002 privind│ │
│ │sistemul asigurărilor │Nr. 103/ │
│77 │pentru şomaj şi │2002 │
│ │stimularea ocupării │ │
│ │forţei de muncă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 346/2002 │ │
│78 │privind asigurarea pentru│Nr. 251/ │
│ │accidente de muncă şi │2014 │
│ │boli profesionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 95/2006 privind│Nr. 372/ │
│79 │reforma în domeniul │2006 │
│ │sănătăţii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 48/2005 │ │
│ │pentru reglementarea unor│Nr. 562/ │
│80 │măsuri privind numărul de│2005 │
│ │posturi şi cheltuielile │ │
│ │de personal în sectorul │ │
│ │bugetar │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. │ │
│ │166/2006 privind │ │
│ │stabilirea structurii │ │
│ │raportărilor referitoare │ │
│ │la cheltuielile de │ │
│ │personal prevăzute de │ │
│81 │Ordonanţa de urgenţă a │Nr. 162/ │
│ │Guvernului nr. 48/2005 │2006 │
│ │pentru reglementarea unor│ │
│ │măsuri privind numărul de│ │
│ │posturi şi cheltuielile │ │
│ │de personal în sectorul │ │
│ │bugetar, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 367/2005, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│82 │38/2003 privind │Nr. 65/ │
│ │salarizarea şi alte │2003 │
│ │drepturi ale poliţiştilor│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 285/2010 │ │
│ │privind salarizarea în │Nr. 878/ │
│83 │anul 2011 a personalului │2010 │
│ │plătit din fonduri │ │
│ │publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. │ │
│ │243/2011 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor metodologice │ │
│84 │privind utilizarea unor │Nr. 802/ │
│ │spaţii aflate în │2011 │
│ │administrarea │ │
│ │Ministerului │ │
│ │Administraţiei şi │ │
│ │Internelor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │125/2003 pentru aprobarea│ │
│ │condiţiilor de decontare │ │
│ │a cheltuielilor de │ │
│ │transport ale │ │
│ │poliţiştilor în cazul │ │
│ │mutării în alte │ │
│ │localităţi şi o dată │ │
│ │pe an pentru efectuarea │Nr. 109/ │
│85 │concediului de odihnă, │2003 │
│ │precum şi a condiţiilor │ │
│ │de decontare a │ │
│ │cheltuielilor de │ │
│ │transport ale membrilor │ │
│ │familiilor poliţiştilor │ │
│ │în situaţia mutării │ │
│ │acestora în interesul │ │
│ │serviciului în alta │ │
│ │localitate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului de │ │
│ │interne nr. 425/2003 │ │
│ │pentru aprobarea Normelor│ │
│ │metodologice de aplicare │ │
│ │a HG nr. 125/2003 pentru │ │
│ │aprobarea condiţiilor de │ │
│ │decontare a cheltuielilor│ │
│ │de │ │
│ │transport ale │ │
│ │poliţiştilor în cazul │ │
│ │mutării în alte │ │
│86 │localităţi şi o dată pe │nepublicat│
│ │an pentru efectuarea │ │
│ │concediului de odihnă, │ │
│ │precum şi a condiţiilor │ │
│ │de decontare a │ │
│ │cheltuielilor │ │
│ │de transport ale │ │
│ │membrilor familiilor │ │
│ │poliţiştilor în situaţia │ │
│ │mutării acestora în │ │
│ │interesul serviciului în │ │
│ │altă localitate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │26/1994 privind │ │
│ │drepturile de hrană în │ │
│87 │timp de pace, ale │Nr. 144/ │
│ │personalului din sectorul│1998 │
│ │de apărare naţională, │ │
│ │ordine publică şi │ │
│ │siguranţă naţională │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │65/2003 privind │ │
│ │stabilirea drepturilor de│ │
│ │hrană, în timp de pace, │ │
│88 │ale personalului │Nr. 81/ │
│ │aparţinând structurilor │2003 │
│ │Ministerului de Interne, │ │
│ │căruia i │ │
│ │se aplică Statutul │ │
│ │poliţistului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1061/2002 privind │ │
│ │stabilirea uniformei, │ │
│89 │echipamentului specific, │Nr. 754/ │
│ │însemnelor distinctive, │2009 │
│ │insignei şi documentului │ │
│ │de legitimare pentru │ │
│ │poliţişti │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │426/2010 pentru │ │
│ │modificarea anexei nr. 1 │ │
│ │la Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 1.061/2002 privind │Nr. 297/ │
│90 │stabilirea uniformei, │2010 │
│ │echipamentului specific, │ │
│ │însemnelor distinctive, │ │
│ │insignei şi documentului │ │
│ │de legitimare pentru │ │
│ │poliţişti │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 54/2006 │ │
│91 │privind regimul │Nr. 569/ │
│ │contractelor de │2006 │
│ │concesiune de bunuri │ │
│ │proprietate public │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │71/2007 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor de aplicare a │ │
│ │prevederilor referitoare │ │
│ │la atribuirea │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a │ │
│ │contractelor de │Nr. 98/ │
│92 │concesiune de servicii │2007 │
│ │prevăzute în Ordonanţa de│ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│ │34/2006 privind │ │
│ │atribuirea contractelor │ │
│ │de achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor │ │
│ │de concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor│ │
│ │de concesiune de servicii│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │19/1995 privind unele │ │
│ │măsuri de perfecţionare a│ │
│ │regimului achiziţiilor │Nr. 188/ │
│93 │publice, precum şi a │1995 │
│ │regimului de valorificare│ │
│ │a bunurilor scoase din │ │
│ │funcţiune, aparţinând │ │
│ │instituţiilor publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │841/1995 privind │ │
│ │procedurile de │Nr. 253/ │
│94 │transmitere fără plată şi│1995 │
│ │de valorificare a │ │
│ │bunurilor aparţinând │ │
│ │instituţiilor publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Instrucţiunile │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne nr. 167/2009 │ │
│ │privind scoaterea din │Nr. 597/ │
│95 │funcţiune, valorificarea │2009 │
│ │şi casarea bunurilor în │ │
│ │unităţile Ministerului │ │
│ │Administraţiei şi │ │
│ │Internelor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 196/2002 pentru│ │
│ │aprobarea Ordonanţei │ │
│ │Guvernului nr. 74/2001 │Nr. 288/ │
│96 │privind abilitarea │2002 │
│ │Ministerului de Interne │ │
│ │de a angaja şi presta │ │
│ │servicii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 333/2003 │ │
│ │privind paza │Nr. 189/ │
│97 │obiectivelor, bunurilor, │2014 │
│ │valorilor şi protecţia │ │
│ │persoanelor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │dezvoltării, lucrărilor │ │
│ │publice şi locuinţelor │ │
│ │nr. 863/2008 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│ │"Instrucţiunilor de │ │
│ │aplicare a unor prevederi│ │
│ │din Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 28/2008 privind │ │
│ │aprobarea │Nr. 524/ │
│98 │conţinutului-cadru al │2008 │
│ │documentaţiei │ │
│ │tehnico-economice │ │
│ │aferente investiţiilor │ │
│ │publice, precum şi a │ │
│ │structurii şi │ │
│ │metodologiei de elaborare│ │
│ │a devizului general │ │
│ │pentru obiective de │ │
│ │investiţii şi lucrări de │ │
│ │intervenţii" │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 15/1994 privind│ │
│99 │amortizarea capitalului │Nr. 242/ │
│ │imobilizat în active │1999 │
│ │corporale şi necorporale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │909/1997 pentru aprobarea│ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a Legii nr. 15/ │ │
│ │1994 privind amortizarea │ │
│100 │capitalului imobilizat în│Nr. 4/1998│
│ │active corporale şi │ │
│ │necorporale, modificată │ │
│ │şi completată prin │ │
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │54/1997 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│101 │Legea contabilităţii nr. │Nr. 454/ │
│ │82/1991 │2008 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│102 │Legea nr. 32/1994 privind│Nr. 129/ │
│ │sponsorizarea │1994 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Decretul nr. 478/1954 │Nr. 46/ │
│103 │privitor la donaţiile │1954 │
│ │făcute statului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.011/1999 pentru │ │
│ │aprobarea Memorandumului │ │
│ │de înţelegere dintre │ │
│ │Guvernul României şi │ │
│ │Comisia Europeană privind│ │
│ │înfiinţarea Oficiului de │ │
│ │Plăţi şi │ │
│ │Contractare PHARE │Nr. 631/ │
│104 │(O.P.C.P.), semnat la │1999 │
│ │Bucureşti la 16 iulie │ │
│ │1998, şi a Memorandumului│ │
│ │de înţelegere dintre │ │
│ │Guvernul României şi │ │
│ │Comisia Europeană privind│ │
│ │înfiinţarea Fondului │ │
│ │Naţional, semnat la │ │
│ │Bruxelles la 20 octombrie│ │
│ │1998 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │122/1998 privind │ │
│ │acumularea, scoaterea şi │Nr. 327/ │
│105 │împrospătarea produselor │1998 │
│ │din rezervele proprii ale│ │
│ │forţelor destinate │ │
│ │apărării naţionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 95/1999 cu│ │
│ │privire la valorificarea │ │
│106 │bunurilor scoase din │Nr. 286/ │
│ │funcţiune, aflate în │1999 │
│ │administrarea │ │
│ │Ministerului Apărării │ │
│ │Naţionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │112/2000 pentru │ │
│ │reglementarea procesului │ │
│ │de scoatere din │ │
│107 │funcţiune, casare şi │Nr. 425/ │
│ │valorificare a activelor │2000 │
│ │corporale care alcătuiesc│ │
│ │domeniul public al │ │
│ │statului şi al unităţilor│ │
│ │administrativ-teritoriale│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │81/2003 pentru aprobarea │ │
│ │Regulamentului privind │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │desfăşurarea procedurilor│ │
│108 │pentru valorificarea │Nr. 99/ │
│ │bunurilor scoase din │2003 │
│ │funcţiune, precum şi a │ │
│ │celor scoase din │ │
│ │rezervele proprii, aflate│ │
│ │în administrarea │ │
│ │Ministerului de Interne, │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │733/2002 pentru aprobarea│ │
│ │Regulamentului privind │Nr. 528/ │
│109 │organizarea şi realizarea│2002 │
│ │de servicii de către │ │
│ │unităţile Ministerului de│ │
│ │Interne │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │787/2003 privind │ │
│ │aprobarea înfiinţării pe │ │
│ │lângă Ministerul │Nr. 509/ │
│110 │Administraţiei şi │2003 │
│ │Internelor a unor │ │
│ │activităţi finanţate │ │
│ │integral din venituri │ │
│ │proprii, │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 24/2000 privind│ │
│ │normele de tehnică │Nr. 260/ │
│111 │legislativă pentru │2010 │
│ │elaborarea actelor │ │
│ │normative, │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │afacerilor interne nr. │ │
│ │533/2003 pentru aprobarea│ │
│ │regulamentului privind │ │
│112 │măsurile metodologice, │nepublicat│
│ │organizatorice, termenele│ │
│ │şi circulaţia proiectelor│ │
│ │de acte │ │
│ │normative în MAI │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│113 │121/1998 privind │Nr. 328/ │
│ │răspunderea materială a │1998 │
│ │militarilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Instrucţiunile │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne nr. 114/2013 │ │
│114 │privind răspunderea │Nr. 469/ │
│ │materială a personalului │2013 │
│ │pentru pagubele produse │ │
│ │Ministerului Afacerilor │ │
│ │Interne │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │828/2001 privind │ │
│ │abilitarea Ministerului │ │
│ │de Interne de a închiria │ │
│115 │imobile sau părţi din │Nr. 548/ │
│ │acestea, disponibile, │2001 │
│ │aflate în administrarea │ │
│ │sa şi în │ │
│ │proprietatea publică a │ │
│ │statului │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────┘

    Notă: Se vor avea în vedere şi actele normative de modificare sau completare.
    Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu au obligaţia de a actualiza în permanenţă prezenta listă, în funcţie de modificările legislative.

    ANEXA 2

    la Normele metodologice
        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
        *)....................................
        Nr. ............. din...............
                                         ACORD
        Domnul(doamna) ...................... având funcţia de ................. în cadrul ........................... va exercita controlul financiar preventiv propriu în entitatea în care îşi desfăşoară activitatea, pentru următoarele operaţiuni:
    - prevăzute în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014)
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................

    – prevăzute în Cadrul specific privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. ....../2014
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................


        Pentru operaţiunile specifice instituţiei, care nu se regăsesc în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 sau în Cadrul specific privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. ...../2014, limitele de competenţă se vor stabili de conducătorul acesteia, prin ordin/dispoziţie zilnică.
        Exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu se va efectua prin semnătură şi aplicarea sigiliului personal.
        **)...........................................................
    NOTĂ:
    *) Se va trece, după caz, "Direcţia Generală Financiară" sau denumirea instituţiei în cadrul căreia se exercită calitatea de ordonator secundar de credite.
    **) Se va trece, după caz, "Directorul general al Direcţiei Generale Financiare", "Director" sau "Contabil şef", după caz.


    ANEXA 3

    la Normele metodologice
        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
        Denumire entitate
    Nr. ..... din ...........
                                  ORDIN/DISPOZIŢIE
        Domnul/Doamna (grad/nume/prenume)............................. din cadrul ......./(denumirea compartimentului), având funcţia de ....................., este desemnat/desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în perioada .............................
        Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de operaţiuni prevăzute în Cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, aprobat prin ........./(denumirea actului administrativ) nr. /data ..................., aferent ..../(denumirea entităţii publice), astfel:

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │Limita │Observaţii│
│crt.│operaţiunii │valorică │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
└────┴────────────┴─────────┴──────────┘

                   Conducătorul entităţii publice,
                          Grad/nume/prenume

    ANEXA 4

    la Normele metodologice
        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
        Denumire entitate
        Grad/Nume/Prenume persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
        Nr. ......... din ..............
                                  NOTA DE RESTITUIRE
                                   Domnului/Doamnei
        .........................................................................
        (gradul, numele/prenumele şi funcţia conducătorului compartimentului de specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune şi denumirea compartimentului de specialitate)
        În conformitate cu prevederile pct. 5.4 şi 5.6 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune reprezentând ............/(datele de identificare a proiectului de operaţiune prezentat la viză: denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr./dată, compartimentul emitent), am constatat că acesta nu îndeplineşte condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează:
        .........../(Se vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de operaţiune.)
        Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operaţiunea nu poate fi autorizată.
        Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, se restituie proiectul de operaţiune ................/(denumirea proiectului de operaţiune) pentru refacere/completare, în condiţiile de mai sus.
        În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere.
    Semnătura .......... Data .........

    ANEXA 5

    la Normele metodologice
    LISTĂ DE VERIFICARE
    CERERE PENTRU DESCHIDERE DE CREDITE BUGETARE

    Cod A.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/situaţia │
│ │privind facturi, contracte, alte │
│1.2.│obligaţii de plată scadente în │
│ │perioadă, conform prevederilor │
│ │legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│pentru repartizarea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise anterior şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente justificative │
│ │din care rezultă obligaţii de │
│1.7.│plată scadente în perioada pentru│
│ │care se solicită deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│ │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, după caz, şi │
│2. │respectarea bazei legale pentru │
│ │efectuarea plăţilor care fac │
│ │obiectul solicitării pentru │
│ │deschiderea de credite pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│3. │cere deschiderea de credite bug. │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an/trimestre/luni şi detaliate│
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│3.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│3.3.│normativ de aprobare a acţiunii, │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, având în vedere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Creditele bugetare deschise │
│ │anterior şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│4.2.│perioadei pentru │
│ │care se solicită deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│5. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│5.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe subdiviziuni ale │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    DISPOZIŢIE BUGETARĂ (ORDIN DE PLATĂ) PENTRU
    REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE (ALIMENTĂRI)

    Cod A.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Solicitarea ordonatorului │
│ │secundar sau terţiar, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea repartizării de │
│ │credite (alimentării) pentru │
│1.2.│bugetul propriu şi bugetele │
│ │ordonatorilor secundari, │
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente justificative │
│ │din care rezultă obligaţii de │
│1.5.│plată scadente în perioada pentru│
│ │care se face repartizarea/ │
│ │alimentarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dispoziţia bugetară pentru │
│2.2.│repartizarea creditelor bugetare │
│ │(ordinul de plată) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru│
│ │repartizare, în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare aprobate, │
│3.1.│repartizate pe an/trimestre/luni │
│ │şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Cererea de deschidere de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Disponibilul de venituri │
│ │proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Nivelul dispoziţiei bugetare de│
│ │retragere (când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Nivelul rezultat din solicitare│
│ │/fundamentare/justificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│4. │bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare (ordinul de │
│ │plată) cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate (alimentării) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Suma repartizată (alimentată) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE
    TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

    Cod A.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea şi dovada │
│1.2.│încadrării în prevederile art. 10│
│ │alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69│
│ │/2010 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│1.4.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorului principal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Modificarea trimestrializării să │
│ │corespundă următoarelor cerinţe: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa cu obligaţiile ce │
│4.1.│decurg din acţiuni şi sarcini noi│
│ │sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

    Cod A.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare privind │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul privind virările de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre/luni şi detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Propunerea de virare să: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii │
│ │fiscal-bugetare, legilor bugetare│
│ │anuale sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fie susţinută de justificări, │
│4.4.│detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia până la finele anului │
│ │bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Fie efectuată în intervalul de │
│ │timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    DISPOZIŢIE BUGETARĂ DE RETRAGERE A CREDITELOR
    BUGETARE DESCHISE ŞI NEUTILIZATE

    Cod A.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară de │
│ │retragere a creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru│
│ │retragere în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Proiectul de operaţiune de │
│ │retragere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să se facă în termenul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să sigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│5. │bugetare de retragere a │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Entitatea publică de la care se│
│ │retrag creditele bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.3.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│5.4.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI

    Cod B.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul anual de achiziţii │
│ │publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de aprobare de │
│1.2. │către conducătorul entităţii │
│ │publice a procedurii selectate │
│ │de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.3. │prevederile legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Nota privind determinarea │
│ │valorii estimate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│ │categoriei de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Lista detaliată pentru alte │
│ │cheltuieli de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiilor │
│ │tehnico-economice ale │
│ │obiectivelor de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de intenţie şi dovada │
│1.10.│transmiterii acestuia spre │
│ │publicare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire a comisiei de │
│1.12.│evaluare/negociere sau a │
│ │juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Ofertele prezentate de │
│ │operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│1.14.│a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │ofertanţilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Comunicarea privind rezultatul│
│ │aplicării procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.18.│- Documentul privind │
│ │soluţionarea contestaţiilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la │
│ │Normele metodologice privind │
│ │angajarea, lichidarea, │
│ │ordonanţarea şi plata │
│ │cheltuielilor instituţiilor │
│1.19.│publice, precum şi organizarea, │
│ │evidenţa şi raportarea │
│ │angajamentelor bugetare şi │
│ │legale, aprobate prin Ordinul │
│ │ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│ │certificărilor, aprobărilor, │
│2. │altor semnături legale, după │
│ │caz, şi respectarea prevederilor│
│ │legale pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la │
│ │pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul de contract/comandă │
│2.2. │de achiziţii publice de produse,│
│ │servicii sau lucrări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea ofertei furnizorului/│
│3.3. │prestatorului/executantului │
│ │câştigător │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Nivelul din acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Contractul: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie cuprins în programul │
│ │anual de achiziţii publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să se încheie cu ofertantul │
│4.2. │declarat câştigător în Raportul │
│ │procedurii de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea, │
│ │cantitatea şi preţul/tariful │
│4.3. │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor contractate, conform │
│ │actelor justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să prevadă constituirea │
│ │garanţiei de bună execuţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea de │
│4.5. │avansuri numai cu respectarea │
│ │legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.6. │preţului numai cu respectarea │
│ │legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.7. │- Să fie încheiat în perioada de│
│ │valabilitate a ofertei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.8. │identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9. │modalitatea de plată în │
│ │concordanţă cu termenele de │
│ │livrare/de prestare/de execuţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.10.│penalităţi în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │contractuale │
└─────┴────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE

    Cod B.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative:│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de finanţare, │
│ │proiectul tehnic, bugetul │
│1.1. │acestuia şi listele de evaluare │
│ │şi selecţie aferente, întocmite │
│ │de compartimentele de │
│ │specialitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.2. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Acordul de implementare/ │
│ │finanţare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare│
│ │cu privire la proiectele │
│ │selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│ │acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.4. │devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului tehnic│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoare de notificare │
│1.7. │privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului tehnic│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de avizare internă a │
│1.9. │contractelor de finanţare/ │
│ │cofinanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Decizia pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anexele 1a), 1b) şi 2 la │
│ │Normele metodologice privind │
│ │angajarea, lichidarea, │
│ │ordonanţarea şi plata │
│ │cheltuielilor instituţiilor │
│1.11.│publice, precum şi organizarea, │
│ │evidenţa şi raportarea │
│ │angajamentelor bugetare şi │
│ │legale, aprobate prin Ordinul │
│ │ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după │
│ │caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la │
│ │pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de contract/decizie/│
│ │ordin de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │de finanţare în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Contractul: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă valoarea totală a │
│4.2. │proiectului de finanţat, │
│ │detaliată pe surse de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă eligibilitatea şi │
│4.3. │rambursarea cheltuielilor care │
│ │se finanţează │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea │
│4.4. │prefinanţării, cu respectarea │
│ │legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă reglementări │
│ │privind TVA │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contract să fie │
│4.6 │conformă cu cea din bugetul │
│ │detaliat al proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.7. │finanţării în perioada de │
│ │implementare a proiectului, cu │
│ │respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.8. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.9. │identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│4.10 │Conturi a României de a exercita│
│ │controlul financiar │
└─────┴────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE
    ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE
    SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE MINISTERUL AFACERILOR
    INTERNE ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ

    Cod B.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente specifice privind │
│ │derularea operaţiunii de │
│1.2.│concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere, potrivit procedurii │
│ │aprobate de ordonator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│ │certificărilor, aprobărilor, │
│2. │altor semnături legale, după caz,│
│ │şi respectarea prevederilor │
│ │legale pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul de contract de │
│2.2.│concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul preţului concesiunii/ │
│ │chiriei ofertate de proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.2.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.3.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.7.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE
    PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC
    SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC,
    INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

    Cod B.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării sau a│
│ │acţiunii cu caracter specific, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente transmise de │
│1.2 │parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la │
│ │Normele metodologice privind │
│ │angajarea, lichidarea, │
│ │ordonanţarea şi plata │
│ │cheltuielilor instituţiilor │
│1.3.│publice, precum şi organizarea, │
│ │evidenţa şi raportarea │
│ │angajamentelor bugetare şi │
│ │legale, aprobate prin Ordinul │
│ │ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│ │certificărilor, aprobărilor, │
│2. │altor semnături legale, după caz,│
│ │şi respectarea prevederilor │
│ │legale pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│4.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN
    STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

    Cod B.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Invitaţii, comunicări, alte │
│ │documente de la partenerul extern│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota-mandat/memorandumul │
│ │privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la │
│ │Normele metodologice privind │
│ │angajarea, lichidarea, │
│ │ordonanţarea şi plata │
│ │cheltuielilor instituţiilor │
│1.5.│publice, precum şi organizarea, │
│ │evidenţa şi raportarea │
│ │angajamentelor bugetare şi │
│ │legale, aprobate prin Ordinul │
│ │ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│ │certificărilor, aprobărilor, │
│2. │altor semnături legale, după caz,│
│ │şi respectarea prevederilor │
│ │legale pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE VERIFICARE
    A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA
    ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

    Cod B.6

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Actul intern de decizie privind│
│ │detaşarea/ordinul de deplasare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la │
│ │Normele metodologice privind │
│ │angajarea, lichidarea, │
│ │ordonanţarea şi plata │
│ │cheltuielilor instituţiilor │
│1.4.│publice, precum şi organizarea, │
│ │evidenţa şi raportarea │
│ │angajamentelor bugetare şi │
│ │legale, aprobate prin Ordinul │
│ │ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼────────────────────────────────&#