Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2022  privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2022 privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1126 din 22 noiembrie 2022
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 17 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1126 din 22 noiembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare programe-nucleu, pot fi iniţiate de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare INCD, persoane juridice de drept public acreditate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) INCD prevăzute la art. 1 elaborează programe-nucleu multianuale de cercetare precompetitive, având obiectivele şi tematica orientate către provocările societale, corelate cu domeniul economico-social pentru care au fost înfiinţate, în acord cu Strategia naţională de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027, denumită în continuare SNCISI 2022-2027, şi cu tematică specifică pentru INCD de interes strategic recunoscute prin legislaţia naţională.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor stabilite, programele-nucleu sunt structurate pe proiecte de cercetare-dezvoltare componente, evaluate şi selectate pentru finanţare în cadrul competiţiei specifice organizate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Programele-nucleu nu pot conţine propuneri de proiecte finanţate în cadrul altor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumite în continuare CDI.
    (4) Fiecare dintre INCD prevăzute la art. 1 transmite, într-o competiţie, spre evaluare, avizare şi aprobare, o singură propunere de program-nucleu.

    ART. 3
    (1) Propunerea de program-nucleu se întocmeşte pe baza structurii-cadru obligatorii prevăzute în anexa nr. 1, care conţine:
    a) prezentarea sintetică a tematicii şi a principalelor rezultate obţinute în cadrul programului-nucleu precedent;
    b) durata programului-nucleu propus;
    c) domeniile de specializare inteligentă/politici publice cărora li se adresează programul-nucleu;
    d) scopul programului-nucleu;
    e) corelarea obiectivelor programului-nucleu cu Planul strategic de dezvoltare instituţională şi cu obiectivele SNCISI 2022-2027;
    f) coerenţa programului şi credibilitatea instituţională;
    g) mijloacele şi resursele necesare pentru implementarea programului-nucleu;
    h) impactul programului-nucleu asupra instituţiei, domeniului şi sectoarelor cărora li se adresează;
    i) managementul şi calitatea implementării programului-nucleu;
    j) ţinte stabilite pentru atingerea obiectivelor programului-nucleu şi indicatorii asociaţi pentru monitorizare şi evaluare.

    (2) Fiecare propunere de proiect component al programului-nucleu se întocmeşte pe baza unei structuri-cadru obligatorii potrivit anexei nr. 1.1, care conţine:
    a) titlul, rezumatul, domeniile de specializare inteligentă/ politici publice cărora li se adresează proiectul component, obiectivele şi contribuţia la obiectivele stabilite în propunerea de program-nucleu;
    b) contribuţia ştiinţifică şi tehnică - gradul de originalitate şi noutate al propunerii faţă de situaţia curentă în domeniu la nivel naţional şi internaţional, noutatea soluţiilor propuse în proiect;
    c) metodologia de implementare - abordarea ştiinţifică şi tehnică, claritatea şi adecvarea metodologiei de cercetare;
    d) infrastructura de cercetare disponibilă corelată cu obiectivul proiectului;
    e) structura echipei de cercetare şi competenţa ştiinţifică şi/sau tehnică a responsabilului de proiect şi a persoanelor-cheie implicate în proiect angajate cu contract individual de muncă de bază în cadrul INCD;
    f) bugetul estimat corelat cu obiectivele şi rezultatele;
    g) managementul proiectului şi managementul riscului;
    h) impactul proiectului;
    i) planul de diseminare şi de exploatare a rezultatelor - producţia ştiinţifică şi proprietatea intelectuală;
    j) alte informaţii care promovează/susţin proiectul;
    k) declaraţiile responsabilului de proiect.


    ART. 4
    (1) Propunerea de program-nucleu, inclusiv propunerile de proiecte componente întocmite potrivit prevederilor art. 3, se transmite autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de către INCD care a elaborat-o, pentru verificarea eligibilităţii acesteia, după avizul acordat de către instituţia publică în coordonarea sau în subordinea căreia funcţionează.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă propunerile de program-nucleu în baza evaluării realizate în condiţiile prezentelor norme metodologice.
    (3) Anual, pentru fiecare INCD, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, denumit în continuare MCID, verifică încadrarea nivelului alocat de la bugetul de stat pentru finanţarea programului-nucleu propriu, în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Până la aprobarea bugetului de stat şi deschiderea finanţării, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, programele-nucleu primesc lunar 1/12 din bugetul alocat programului în anul precedent.
    (5) Finanţarea proiectelor din cadrul programului-nucleu se face cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat.

    ART. 5
    Termenele în care se depun propunerile de programe-nucleu şi calendarul de evaluare şi contractare se comunică de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunţ care se publică pe pagina sa de internet, împreună cu modelele documentelor care însoţesc procedurile de evaluare, contractare, finanţare şi monitorizare a programelor-nucleu şi a proiectelor componente, elaborate şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    CAP. II
    Evaluarea şi aprobarea programelor-nucleu
    ART. 6
    (1) În termenul stabilit de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiecare INCD prevăzut la art. 1 depune propunerea de program-nucleu la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, însoţită de declaraţia pe propria răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani încheiaţi, şi încarcă în platformă bilanţurile contabile aferente ultimilor trei ani încheiaţi.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare repartizează, în sistem competiţional, fondurile destinate finanţării programelor-nucleu multianuale, pe baza evaluării programului-nucleu şi a proiectelor componente realizate de Comisia de evaluare.

    ART. 7
    (1) Evaluarea propunerilor de program-nucleu se face pe baza următoarelor criterii:
    a) corelarea programului-nucleu cu Planul strategic de dezvoltare instituţională pe baza căruia s-a acreditat instituţia, actualizat cu priorităţile SNCISI 2022-2027;
    b) coerenţa şi realismul programului-nucleu;
    c) complementaritatea cu alte programe de cercetare naţionale şi internaţionale;
    d) mijloacele şi resursele necesare pentru implementare;
    e) impactul programului-nucleu asupra domeniului sau sectorului respectiv;
    f) managementul şi asigurarea calităţii implementării programului-nucleu.

    (2) Evaluarea propunerilor de proiecte componente ale programului-nucleu se face pe baza următoarelor criterii:
    a) încadrarea şi contribuţia la obiectivele stabilite în propunerea de program-nucleu;
    b) coerenţa şi credibilitatea scopului şi obiectivelor proiectului;
    c) gradul de originalitate şi noutate a propunerii faţă de situaţia curentă în domeniu;
    d) abordarea ştiinţifică/tehnică, claritatea şi adecvarea metodologiei de cercetare;
    e) credibilitatea şi coerenţa definirii fazelor şi rezultatelor estimate;
    f) infrastructura de cercetare disponibilă corelată cu obiectivele proiectelor;
    g) competenţa ştiinţifică şi/sau tehnică a persoanelor-cheie implicate în proiect, angajate cu contract individual de muncă cu normă de bază;
    h) corelarea bugetului estimat cu obiectivele propuse;
    i) calitatea managementului proiectului, inclusiv planificarea resurselor şi managementul riscului;
    j) producţie ştiinţifică şi proprietate intelectuală;
    k) planul de diseminare şi de exploatare a rezultatelor.


    ART. 8
    Metodologia de evaluare, fişele de evaluare, individuale şi în panel, a propunerilor de program-nucleu şi a proiectelor componente şi modalitatea de alocare a fondurilor destinate finanţării programului-nucleu, corelată cu rezultatul evaluării, sunt stabilite prin anexele nr. 2, 2.1-2.5 la prezentele norme metodologice.

    ART. 9
    (1) Comisia de evaluare a programelor-nucleu eligibile şi a propunerilor de proiecte componente se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiind constituită din preşedinte, câte un vicepreşedinte pentru fiecare domeniu de specializare inteligentă şi membri experţi evaluatori nominalizaţi de Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare CCCDI, la propunerea comisiilor sale de specialitate.
    (2) Experţii evaluatori membri ai Comisiei de evaluare a unui program-nucleu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată, prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, inclusiv pentru cheltuielile de transport, diurnă şi cazare.
    (3) Experţii evaluatori respectă prevederile legale cu privire la imparţialitate, competenţă, confidenţialitate şi evitarea conflictelor de interese.
    (4) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de evaluare a propunerilor de programe-nucleu, experţii evaluatori răspund administrativ, civil şi penal în condiţiile legii.

    ART. 10
    (1) În baza metodologiei de evaluare prevăzute la art. 8, detaliată în anexa nr. 2, şi a rezultatelor evaluărilor în panel ale propunerilor de program-nucleu şi ale proiectelor componente, Comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare pentru fiecare program-nucleu şi proiectele componente, pe care îl transmite la direcţia de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Pentru fiecare INCD, prevăzut la art. 1, care a depus propunere de program-nucleu, conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza avizului CCCDI şi a avizului direcţiei de specialitate, aprobă programul-nucleu cu proiectele componente selectate în urma evaluării.

    CAP. III
    Contractarea şi finanţarea programelor-nucleu
    ART. 11
    (1) Acordarea finanţării pentru programele-nucleu se va efectua în baza ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării care va cuprinde şi o schemă de ajutor de stat elaborată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării va fi elaborat în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pentru implementarea fiecărui program-nucleu aprobat se încheie un contract de finanţare aferent întregului program între autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, şi INCD respectiv, în calitate de contractor.

    ART. 12
    (1) Bugetul competiţiei este determinat de sumele rezultate în urma evaluării programelor şi proiectelor, în conformitate cu metodologia programului-nucleu.
    (2) Pentru fiecare program, proiectele sunt finanţate în baza ierarhizării după punctajul primit, cu încadrarea în creditele de angajament alocate.
    (3) Proiectele rămase nefinanţate pot fi incluse la finanţare prin act adiţional, în cazul în care bugetul alocat programului-nucleu se majorează, respectând limitele procentuale prevăzute la art. 67 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Bugetul pentru programul-nucleu al fiecărui INCD, pentru întreaga perioadă de 4 ani, este stabilit la contractare.

    ART. 13
    Modelul contractului-cadru de finanţare este stabilit prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 14
    (1) Prin contractul de finanţare se stabileşte bugetul pentru întreaga durată de realizare a programului-nucleu.
    (2) Anual se realizează validarea încadrării bugetului programelor-nucleu în limitele prevăzute la art. 67 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Cheltuielile care pot fi angajate şi efectuate pentru realizarea proiectelor componente ale programului-nucleu se stabilesc, prin contractul de finanţare, dintre categoriile de cheltuieli prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2011.
    (2) Pentru efectuarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări necesare realizării programelor-nucleu, contractorii aplică prevederile legale privind achiziţiile publice.
    (3) Cheltuielile indirecte reprezintă maximum 43% din bugetul total al programului-nucleu.

    ART. 16
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, acordă, la solicitarea contractorului, plăţi în avans de 90%, în condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    (1) În vederea calculării costurilor aferente fiecărui proiect şi fazelor sale de execuţie, pe baza cheltuielilor înregistrate în contabilitatea generală, contractorii asigură:
    a) colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum şi pe faze de execuţie;
    b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficienţilor stabiliţi în funcţie de criteriile de repartizare adoptate de contractor.

    (2) Pe baza operaţiunilor prevăzute la alin. (1), contractorul întocmeşte devizul postcalcul pentru fiecare proiect, pe faze de execuţie.
    (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-şef şi de reprezentantul autorizat al contractorului, care răspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea şi legalitatea cheltuielilor înscrise în acesta.

    ART. 18
    (1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de execuţie realizate în cadrul proiectelor se efectuează de către autoritatea contractantă, în limita valorii acestor faze prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul, pe baza următoarelor documente:
    a) cerere de plată;
    b) proces-verbal de avizare internă;
    c) raport de activitate anual;
    d) deviz postcalcul.

    (2) Pentru efectuarea plăţii, autoritatea contractantă emite ordin de plată.

    CAP. IV
    Monitorizarea programelor-nucleu
    ART. 19
    Activităţile de monitorizare a programului-nucleu şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare din componenţa acestuia se realizează de către contractor şi autoritatea contractantă.

    ART. 20
    (1) Contractorul stabileşte şi aplică, în condiţiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigură urmărirea, verificarea în mod sistematic, respectiv adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării obiectivelor prestabilite ale programului-nucleu şi ale proiectelor de cercetare-dezvoltare componente, precum şi utilizarea, în condiţii de legalitate, eficacitate şi eficienţă, a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi prevăzute în contractul de finanţare.
    (2) Pentru fiecare fază de execuţie a unui proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, realizată în condiţiile contractului de finanţare, contractorul întocmeşte:
    a) deviz postcalcul;
    b) raport de activitate anual;
    c) proces-verbal de avizare internă.

    (3) Ultima fază a fiecărui an se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, iar documentele de raportare se transmit autorităţii contractante nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului bugetar respectiv.
    (4) După realizarea ultimei faze de execuţie din anul bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, contractorul elaborează un raport de activitate anual privind desfăşurarea programului-nucleu pe anul respectiv, însoţit de rapoartele de activitate ale proiectelor componente, şi transmite câte un exemplar al acestuia autorităţii contractante şi comisiei de specialitate a CCCDI.

    ART. 21
    (1) Autoritatea contractantă asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin direcţiile sale de specialitate, pentru fiecare fază de execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programelor-nucleu, verificarea documentelor prezentate de contractori în vederea decontării cheltuielilor efectuate şi compararea datelor şi informaţiilor conţinute în acestea cu prevederile corespunzătoare din contractele de finanţare.
    (2) Prin comisia de monitorizare compusă din 3 membri ai comisiei de specialitate a CCCDI, autoritatea contractantă asigură monitorizarea de specialitate a programului-nucleu, pe baza raportului de activitate anual prevăzut la art. 20 alin. (4). În urma analizei raportului de activitate anual, comisia de monitorizare propune continuarea implementării programului-nucleu şi a proiectelor componente în anul bugetar următor sau, dacă sunt identificate neconformităţi, recomandă măsuri corective de diminuare sau sistare a finanţării.
    (3) Comisia de specialitate, în baza raportului comisiei de monitorizare, întocmeşte raportul anual de evaluare a progresului, însoţit de lista programelor-nucleu şi a proiectelor componente aflate în derulare, pe care îl transmite la direcţia de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    ART. 22
    (1) Pe baza rapoartelor de activitate şi de evaluare anuale, contractorul elaborează şi publică, fără să aducă atingere intereselor sale cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale, pe pagina sa de internet, rezultatele, performanţele ştiinţifice/tehnologice şi cuantumul finanţării prin programele-nucleu.
    (2) Contractorii au obligaţia ca după finalizarea fiecărui proiect component al programelor-nucleu să prezinte autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi să afişeze pe pagina proprie de internet rapoartele de diseminare, întocmite pe baza planului de diseminare.
    (3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare organizează periodic, cu sprijinul CCCDI, conferinţe naţionale dedicate prezentării evaluărilor proprii sau realizate de experţi independenţi cu privire la implementarea programelor-nucleu.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) În vederea contractării, INCD pentru care s-au repartizat, în urma evaluării, sume mai mici decât cele solicitate prin propunere vor negocia cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul comisiei de specialitate din cadrul CCCDI la care propunerea de program-nucleu s-a încadrat, modul în care se va ajusta structura activităţilor propuse în cadrul proiectelor componente şi a livrabilelor aferente pentru a se încadra în suma repartizată.
    (2) În cazul solicitării justificate a uneia dintre părţi sau la recomandarea comisiei de specialitate, cu avizul CCCDI, pot fi făcute modificări şi completări în structura programului-nucleu şi a proiectelor componente, conform procedurilor utilizate la atribuirea acestora, prin act adiţional la contractul de finanţare, cu încadrarea în valoarea aprobată a programului-nucleu şi/sau a limitei maxime de 70% din media ultimilor trei ani încheiaţi a veniturilor din CDI.
    (3) În conformitate cu art. 62 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul programelor-nucleu se actualizează anual, luându-se în calcul coeficientul de inflaţie prognozat.

    ART. 24
    Rezultatele cercetării obţinute în cadrul proiectelor componente ale programului-nucleu aparţin contractorului potrivit prevederilor art. 75 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Anexele nr. 1, 1.1, 2, 2.1-2.5 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
    (sau, după caz, instituţia administraţiei publice centrale sub autoritatea căreia funcţionează ofertantul)
    AVIZAT
    Conducătorul autorităţii publice coordonatoare
    Ministru
    PROGRAM-NUCLEU
    (Structura-cadru - document: margini 2 cm, 1,2 rânduri, font Arial 11 p)
    1. Contractor (denumirea completă şi prescurtată): ...............................
    2. Cod fiscal: ..........................
    3. Denumirea programului-nucleu şi acronimul: ...........................
    4. Durata de implementare a programului-nucleu: 1.01.2023-31.12.2026
    5. Domeniul principal şi domeniile secundare (maximum 2) de specializare inteligentă/politici publice cărora li se adresează programul-nucleu:
    6. Valoarea totală solicitată pentru implementarea programului-nucleu în conformitate cu algoritmul metodologiei: lei
    7. Director de program: ................................................................
    8. Scurtă descriere a tematicii şi a principalelor rezultate obţinute în cadrul programului-nucleu precedent (cu indicarea linkului către pagina web proprie, cu descrierea programului-nucleu finalizat şi a rezultatelor obţinute) (maximum 2 pagini)
    9. Structura programului-nucleu (20 de pagini + schema de realizare a programului)
    A. Scopul programului (3 pagini)
    (Se vor avea în vedere: contribuţia programului-nucleu la implementarea Planului strategic de dezvoltare instituţională; corelarea obiectivelor programului-nucleu cu obiectivele SNCISI 2022-2027, complementaritatea cu alte programe de cercetare naţionale şi internaţionale.)

    B. Obiectivele programului-nucleu (2 pagini)
    (Se vor avea în vedere: coerenţa între obiectivele programului şi proiectele componente; obiectivele programului să fie credibile şi clar prezentate; obiectivele programului să fie realizabile; gradul de multidisciplinaritate şi noutate.)

    C. Credibilitatea instituţională (3 pagini)
    (Se vor aborda următoarele aspecte: capacitatea de a atrage fonduri CDI şi din alte surse - exemplificat cu maximum 20 de proiecte considerate relevante pentru perioada ultimilor 3 ani; publicaţii; cereri de brevete de invenţie/brevete de invenţie; soluţii la nevoile societale - rapoarte, tehnologii, metode, produse, modele de utilitate - după caz; servicii inovatoare valorificate raportate la numărul mediu de personal de cercetare-dezvoltare atestat (ENI) - valoarea medie anuală pe ultimii trei ani încheiaţi - se pot ataşa extrase din anexele la rapoartele anuale de activitate ale INCD din ultimii 3 ani.)

    D. Resursele pentru implementarea programului-nucleu (4 pagini)
    (Se vor avea în vedere: infrastructura existentă, cu evidenţierea gradului prin care necesităţile programului pot fi acoperite cu echipamentele şi facilităţile existente; să se demonstreze că se cunosc echipamentele principale necesar a fi achiziţionate; structura resursei umane.)

    E. Impactul programului-nucleu (3 pagini)
    (Descrierea planului de diseminare şi exploatare/valorificare a rezultatelor; impactul socioeconomic; impactul ştiinţific; impactul de mediu; evidenţierea aplicabilităţii practice a rezultatelor programului în proiecte CDI viitoare)

    F. Implementarea programului-nucleu (5 pagini + schema de realizare a programului + bugetul total al programului-nucleu)
    - Calitatea managementului de program (Se anexează CV-ul directorului de program; CV-ul responsabililor proiectelor componente.) (plan de comunicare, aspecte legate de etică) - structura bugetului programului-nucleu
    – Analiza riscurilor
    – Schema de realizare a programului, cu ţinte şi indicatori asociaţi
    – Bugetul total al programului-nucleu, cu respectarea metodologiei prevăzute în anexa nr. 2, tabelul 1 la normele metodologice

    G. Propuneri de proiecte: proiectele se vor prezenta în conformitate cu anexa nr. 1.1 la normele metodologice.
    Schema de realizare a programului-nucleu

┌────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┐
│ │Luna de │ │ │Termenul│Ţintele şi │
│Nr. │începere/ │Denumirea│Valoarea│de │indicatorii│
│crt.│Luna de │fazei │- lei - │predare │de │
│ │finalizare│ │ │ │realizare │
├────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2023 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2023 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2024 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2024 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2025 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2025 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2026 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2026 │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┘


    ANEXA 1.1

    la normele metodologice
    Contractor ................................
    Cod fiscal: ...................
    PROPUNERE DE PROIECT COMPONENT
    (Structura-cadru - document: margini 2 cm, 1,2 rânduri, font Arial 11 p)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea programului-nucleu: │
│........................................................... │
│Denumirea obiectivului: │
│......................................................................... │
│Domeniul şi subdomeniile de specializare inteligentă/politici publice cărora li │
│se adresează propunerea de proiect: │
│..............................................................................................│
│Tipul activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare^1: │
│........................................... │
│Rezumatul propunerii de proiect (maximum 1/2 pagină): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ^1 Se menţionează tipul/tipurile de cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat (www.renascc.eu/documente/Exceptari 2014 ro_863ro.pdf).
    1. Descrierea ştiinţifică (maximum 15 pagini)
    1.1. Prezentarea scopului proiectului
    [Se vor descrie rezultatele ce urmează a fi obţinute (modele teoretice, modele experimentale, produse, tehnologii, servicii, soluţii etc.) în corelare cu ţintele propuse.]

    1.2. Prezentarea obiectivelor proiectului
    (Se vor avea în vedere următoarele: corelarea şi contribuţia la obiectivele stabilite în propunerea de program-nucleu, gradul de originalitate şi noutate al propunerii faţă de situaţia curentă în domeniu la nivel naţional şi internaţional, ţintele propuse a fi atinse, fezabilitatea proiectului.)

    1.3. Contribuţia ştiinţifică şi tehnică, metodologia de implementare
    (Se vor avea în vedere: noutatea soluţiilor propuse în proiect, prezentarea metodologiei de cercetare - descrierea fazelor şi activităţilor necesare atingerii obiectivelor proiectului, diagrama GANTT, milestones, prezentarea infrastructurii existente pentru realizarea proiectului, dezvoltarea infrastructurii dacă este necesar pentru realizarea proiectului, aspecte de etică acolo unde este cazul.)

    1.4. Structura echipei de cercetare
    (Se va prezenta structura întregii echipe de cercetare; se va descrie rolul a maximum 5 membri-cheie ai echipei proiectului; se vor prezenta şi justifica posturile vacante pe proiect; se vor anexa CV-ul extins al responsabilului proiectului şi CV-urile sintetice ale persoanelor-cheie prezentate pe maximum 1/2 pagină.)


    2. Structura bugetului proiectului (maximum 2 pagini)
    (Se vor avea în vedere cheltuielile cu salariile, materiile prime şi materialele, cheltuieli cu echipamentele şi serviciile necesare realizării proiectului, inclusiv de acces la infrastructură, cheltuieli cu deplasări, diseminare, brevetare, cheltuieli de capital, cheltuieli indirecte - corelate cu specificul institutului; corelarea bugetului cu obiectivele proiectului, schema de realizare a proiectului cu evidenţierea fazelor şi a termenelor de predare a fazelor conform modelelor din tabele anexate.)

    3. Managementul riscului (maximum 1 pagină)
    (Riscuri asociate implementării activităţilor proiectului şi plan de contingenţă - se consideră riscul şi impactul asupra execuţiei proiectului.)

    4. Impactul proiectului (maximum 2 pagini)
    (Se vor evidenţia: impactul ştiinţific, economico-social, de mediu.)

    5. Planul de diseminare şi exploatare a rezultatelor (maximum 3 pagini)
    (Se vor evidenţia: rezultate estimate; efecte ale aplicării rezultatelor estimate; grup-ţintă al rezultatelor cercetării; modul de diseminare a rezultatelor; modul de exploatare/valorificare a rezultatelor estimate; proprietate intelectuală.)

    6. Alte informaţii care promovează/susţin proiectul - dacă este cazul (maximum 1 pagină)
    (Se pot face trimiteri la documente programatice; se pot anexa expresii de interes, scrisori suport.)

    7. Declaraţiile responsabilului de proiect
    Sub sancţiunea descalificării propunerii de proiect sau, după caz, a nulităţii contractului de finanţare, precum şi a consecinţelor legale decurgând din furnizarea de date si informaţii false sau incorecte, declar pe propria răspundere:
    1. proiectul propus nu a fost, nu este finanţat în cadrul altor programe;
    2. datele şi informaţiile privind propunerea de proiect sunt reale, exacte, corecte;

    Schema de realizare
    Faze de realizat pe toată durata proiectului component:

┌────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┐
│ │Luna de │ │ │Termenul│Ţintele şi │
│Nr. │începere/ │Denumirea│Valoarea│de │indicatorii│
│crt.│Luna de │fazei │- lei - │predare │de │
│ │finalizare│ │ │ │realizare │
├────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2023 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2023 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2024 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2024 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2025 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2025 │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ANUL 2026 │
├────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SUBTOTAL anul 2026 │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┘    Bugetul proiectului component (deviz-cadru)

┌─────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Costuri estimative (lei) │
│ ├────┬────┬────┬────┬──────────┤
│Categorii de │ │ │ │ │TOTAL pe │
│cheltuieli │Anul│Anul│Anul│Anul│categorii │
│ │2023│2024│2025│2026│de │
│ │ │ │ │ │cheltuieli│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 │
│ │ │ │ │ │+ 4 + 5 │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│salariale (cu│ │ │ │ │ │
│încadrare în │ │ │ │ │ │
│plafoanele │ │ │ │ │ │
│din anexa nr.│ │ │ │ │ │
│3 pct. 1 la │ │ │ │ │ │
│normele │ │ │ │ │ │
│metodologice)│ │ │ │ │ │
│şi asimilate │ │ │ │ │ │
│acestora; │ │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Cheltuielile │ │ │ │ │ │
│cu │ │ │ │ │ │
│deplasările │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Cheltuielile │ │ │ │ │ │
│cu │ │ │ │ │ │
│materialele, │ │ │ │ │ │
│materiile │ │ │ │ │ │
│prime şi │ │ │ │ │ │
│obiectele de │ │ │ │ │ │
│inventar │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │ │ │
│(prevăzute în│ │ │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │
│nr. 134/2011)│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Cheltuieli de│ │ │ │ │ │
│capital │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│indirecte │ │ │ │ │ │
│(valoare │ │ │ │ │ │
│estimată │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor│ │ │ │ │ │
│indirecte - │ │ │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │ │ │
│maximum 43% │ │ │ │ │ │
│din total │ │ │ │ │ │
│buget │ │ │ │ │ │
│proiect) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Buget anual │ │ │ │ │TOTAL │
│ │ │ │ │ │PROIECT │
└─────────────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘

    NOTĂ:
    Baza de calcul fundamentează doar valoarea de finanţare; structura cheltuielilor din devizul-cadru se întocmeşte de fiecare institut după necesităţile proprii, cu respectarea procentului de maximum 43% cheltuieli indirecte.


    ANEXA 2

    la normele metodologice
    METODOLOGIE
    de evaluare a programelor-nucleu şi a proiectelor componente ale acestora
    ART. 1
    (1) Propunerile de program-nucleu primite la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termenul- limită stabilit în calendarul competiţiei, se verifică din punctul de vedere al eligibilităţii, conform anexei nr. 2.1 la normele metodologice, de către persoanele din cadrul structurii de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Propunerile de program-nucleu eligibile şi proiectele componente sunt transmise Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI) pentru evaluarea programului-nucleu şi a proiectelor componente de către Comisia de evaluare.

    ART. 2
    (1) Componenţa Comisiei de evaluare a programelor-nucleu şi a proiectelor componente ale acestora şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, la propunerea CCCDI.
    (2) Comisia de evaluare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate exclusiv din persoane care nu se află într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate şi care nu fac parte din INCD beneficiare ale programului-nucleu evaluat.
    (3) Comisia de evaluare este condusă de un preşedinte şi vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare domeniu de specializare inteligentă/politici publice.
    (4) Deciziile Comisiei de evaluare se iau cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor.
    (5) Cvorumul este asigurat de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Comisiei de evaluare.
    (6) Fiecare membru al Comisiei de evaluare va completa şi va semna Declaraţia de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă prevăzută în anexa nr. 2.2 la normele metodologice.

    ART. 3
    CCCDI va propune odată cu componenţa Comisiei de evaluare şi componenţa panelurilor de evaluatori pentru fiecare program-nucleu şi pentru proiectele componente aferente în funcţie de domeniile selectate în propunerea de program.

    ART. 4
    (1) Fiecare panel de evaluare este format din trei membri evaluatori.
    (2) Fiecare propunere de program-nucleu şi proiectele componente sunt evaluate individual de către fiecare membru al panelului desemnat, pe baza criteriilor din fişele de evaluare, conform anexelor nr. 2.3 şi 2.4 la normele metodologice.
    (3) Punctajul final al evaluării propunerilor de program-nucleu şi punctajele finale ale proiectelor componente sunt consemnate în anexa nr. 2.5 la normele metodologice, fiind date de media aritmetică a punctajelor individuale, cu 2 (două) zecimale, acordate de către cei 3 evaluatori.
    (4) În cazurile în care se constată că evaluările individuale ale unuia sau mai multor proiecte componente ale unui program sau evaluările individuale ale programelor nu se încadrează întrun interval de 10 puncte, membrii panelului se întrunesc întro şedinţă mediată de preşedintele sau un vicepreşedinte al Comisiei de evaluare, iar votul se ia prin consens.
    (5) Dacă nu există consens, Comisia de evaluare, întrunită în plen, va proceda la desemnarea unui alt panel pentru reevaluarea propunerii de program-nucleu de cercetare-dezvoltare.

    ART. 5
    (1) Panelurile aparţinând aceluiaşi domeniu de specializare inteligentă se întrunesc sub conducerea vicepreşedintelui şi analizează comparativ rezultatele evaluărilor pentru asigurarea uniformităţii aplicării criteriilor de evaluare între paneluri.
    (2) Comisia de evaluare întrunită în plen analizează rezultatele ierarhizării programelor-nucleu la nivelul domeniilor de specializare inteligentă şi realizează ierarhia finală a programelor-nucleu la nivelul competiţiei, în vederea repartizării pe fiecare program a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţare.

    ART. 6
    (1) Punctajul minim pentru acceptarea la finanţare a unei propuneri de program-nucleu de cercetare-dezvoltare este de 65 de puncte.
    (2) Propunerile de program care nu obţin minimum 65 de puncte nu sunt propuse spre finanţare.
    (3) Punctajul minim pentru acceptarea la finanţare a unui proiect component este de 65 de puncte.

    ART. 7
    (1) Rezultatul evaluării se publică, pentru fiecare program-nucleu şi proiectele componente aferente, pe pagina de internet a MCID, www.research.gov.ro, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute.
    (2) Simultan cu publicarea rezultatelor, se transmit directorului de program-nucleu şi reprezentantului legal al INCD solicitant fişele de evaluare pentru programul-nucleu depus şi pentru proiectele sale componente.

    ART. 8
    Reprezentantul legal al INCD solicitant poate depune contestaţie în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor evaluării. Contestaţiile pot avea ca obiect viciile de procedură sau abaterile de la criteriile de evaluare. Contestaţiile se pot transmite prin e-mail la adresa nucleu2022@research.gov.ro sau direct la sediul MCID.

    ART. 9
    Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru depunerea acestora.

    ART. 10
    Rezultatul final al evaluării se va publica, pentru fiecare program-nucleu şi proiectele componente, pe pagina de internet a MCID, www.research.gov.ro, în termen de 2 zile de la finalizarea procedurilor de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 11
    (1) Modalitatea de finanţare a programelor este corelată cu:
    a) rezultatul evaluării programului-nucleu şi a proiectelor componente;
    b) numărul posturilor ocupate în activitatea de CDI de personalul cu studii superioare, la nivelul datelor transmise la MCID prin rapoartele anuale de activitate ale INCD, la alegere unul dintre anii 2019, 2020, 2021;
    c) încadrarea bugetului alocat unui INCD în intervalul de 20%-70% din media veniturilor din CDI pentru ultimii 3 ani anteriori depunerii propunerii de program, conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Baza de calcul pentru bugetul programului-nucleu al unui INCD, denumită în continuare B_L, porneşte de la o sumă calculată pentru echivalentul unei luni de finanţare conform structurii din tabelul 1.
    (3) Baza de calcul se bazează pe o medie a categoriilor de cheltuieli uzuale, respectiv:
    a) cheltuieli de personal reprezentând: salarii, contribuţii asiguratorii pentru muncă - CAM şi/sau deplasări în interesul proiectului;
    b) cheltuieli dedicate achiziţiei de materii prime şi materiale;
    c) cheltuieli pentru achiziţie/upgrade de echipamente;
    d) cheltuieli pentru servicii de mentenanţă/reparaţii şi alte tipuri de servicii;
    e) cheltuieli indirecte.

    (4) Bugetul rezultat în urma evaluării care poate fi alocat unui INCD, denumit în continuare B_F, se calculează ca produs dintre numărul de luni echivalente conform tabelului 2 şi valoarea B_L, B_F = nr luni * B_L.
    (5) Bugetul final al programului-nucleu al unui INCD este plafonat la 70% din media veniturilor din CDI pentru ultimii trei ani, conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În funcţie de punctajul obţinut în urma evaluării programului, se obţine un buget raportat la numărul de luni, conform tabelului 2. Această finanţare pentru un echivalent de 6-12 luni cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se distribuie pe parcursul întregului an de finanţare, distribuţia cheltuielilor din devizul-cadru făcându-se cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 134/2011 şi în funcţie de activităţile proiectelor componente si specificul acestora.
    (7) Baza de calcul are o structură care include:
    a) cheltuieli salariale - în funcţie de structura de personal CDI;
    b) cheltuieli cu deplasările - 3% din cheltuielile cu salariile;
    c) cheltuieli cu materialele, materiile prime şi obiectele de inventar - 15% din cheltuielile cu salariile;
    d) cheltuieli cu serviciile (prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 134/2011);
    e) cheltuieli de capital - 15% din cheltuielile cu salariile;
    f) cheltuieli indirecte - maximum 43% din total buget proiect.    Tabelul 1. Metodologia bazei de calcul pentru finanţare INCD echivalent lunar folosind salarii de referinţă pe grade ştiinţifice

┌──────────────────┬─────┬───────┬─────┐
│ │ │Salariu│ │
│ │Număr│brut │Total│
│ │ │lunar │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│CSI/IDTI │x │16.998 │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│CSII/IDTII │x │12.896 │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│CSIII//IDTIII │x │9.477 │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│CS//IDT │x │7.100 │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│ACS │x │6.124 │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Auxiliar cu studii│x │6.200 │ │
│superioare │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Auxiliar cu studii│x │5.000 │ │
│medii │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Total cheltuieli │ │ │ │
│cu salariile │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│deplasare (3% din │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│salariale) │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│materiale (15% din│ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│salariale) │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │
│(prevăzute în │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │
│Guvernului nr. 134│ │ │ │
│/2011) │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │
│capital (15% din │ │ │ │
│cheltuielile │ │ │ │
│salariale) │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│indirecte (valoare│ │ │ │
│estimată pentru │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │
│indirecte - │ │ │ │
│reprezentând 43% │ │ │ │
│din total buget │ │ │ │
│proiect) │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────────┴─────┴───────┴─────┘


    NOTĂ:
    Baza de calcul fundamentează doar valoarea de finanţare, structura cheltuielilor din devizul-cadru se întocmeşte de fiecare institut după necesităţile proprii, cu respectarea procentului de maximum 43% cheltuieli indirecte.


    Tabelul 2. Finanţarea programelor-nucleu în funcţie de punctajul obţinut la evaluare echivalent număr luni

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Punctaj obţinut │Finanţare (nr. │
│la evaluare │echivalent luni) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│95-100 │12 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│90-95 │11 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│85-90 │10 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│80-85 │9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│75-80 │8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│70-75 │7 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│65-70 │6 │
└─────────────────┴────────────────────┘


    NOTĂ:
    Finanţarea echivalent număr luni obţinută după evaluare se repartizează pe parcursul întregului an finanţat, în funcţie de distribuţia activităţilor programului şi a proiectelor componente.


    ANEXA 2.1

    la normele metodologice
    FIŞA
    de eligibilitate programe-nucleu
    INCD:
    [ ] Adresa de însoţire
    [ ] Eligibilitate tip instituţie: [ ] Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare, conform art. 67 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    [ ] Avizul instituţiei publice coordonatoare/subordonatoare
    [ ] INCD solicitant este acreditat conform Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
    [ ] Actul de înfiinţare al INCD (ultima formă aprobată)
    [ ] Plan strategic de dezvoltare instituţională (care să acopere perioada 2023-2026)
    [ ] Situaţia veniturilor din activitatea CD pentru anii 2019-2021, conform model MCID
    [ ] Declaraţie pe propria răspundere cu număr şi categorii de personal de CD atestat şi cu studii superioare din ultimii trei ani încheiaţi
    [ ] Bugetul maximal al programului-nucleu 2023-2026 calculat conform metodologiei prezentate în tabelul 1 din anexa nr. 2 la normele metodologice
    [ ] Declaraţie pe propria răspundere cu nr. de articole, capitole/cărţi de specialitate, brevete (inclusiv cereri de brevete), tehnologii etc., obţinute în ultimii trei ani


    ANEXA 2.2

    la normele metodologice
    DECLARAŢIE
    de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă
    Subsemnatul(a), ................................................., fiind numit(ă) prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării pentru a participa ca membru în Comisia de evaluare constituită pentru evaluarea propunerilor de program-nucleu,
    1. declar, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
    a) nu mă aflu în nicio situaţie de natură să afecteze imparţialitatea subsemnatului(ei) pe parcursul procesului de evaluare a propunerilor de program-nucleu transmise de instituţiile care vor fi supuse evaluării şi mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese;
    NOTĂ:
    Reprezintă conflict de interese orice situaţie în care exercitarea obiectivă şi imparţială a activităţii de evaluare desfăşurată în baza contractului este compromisă din motive care implică familia, viaţa sentimentală, afinităţile politice sau naţionale, interesele economice sau orice alte interese comune cu o persoană şi care corespunde prevederilor art. 79 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


    b) voi păstra confidenţialitatea cu privire la orice informaţii/date/coordonate/documente pe care le voi obţine sau cu care voi intra în contact, potrivit prezentului contract, ca efect al executării obiectului evaluării. De asemenea, nu voi divulga altor persoane, cu excepţia celor implicate oficial în această activitate, informaţiile referitoare la rezultatele activităţii de evaluare a programelor-nucleu care mi-au fost repartizate;
    c) am competenţa de a efectua această evaluare şi voi dispune de toate cunoştinţele şi capacităţile mele profesionale şi etice în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului contract;
    d) confirm că în cazul în care descopăr, pe parcursul evaluării, un interes sau o legătură specificat(ă) la lit. a) sau că una dintre unităţile care mi-au fost repartizate se află în afara domeniului meu de competenţă, voi declara aceasta imediat şi voi propune să mă retrag din Comisia de evaluare pentru unitatea respectivă. Mă voi supune deciziei ministrului şi voi accepta recuzarea mea;

    2. sunt de acord că în cazul în care:
    a) o situaţie specificată la pct. 1. lit. a) mi-a fost cunoscută, iar eu nu am declarat aceasta
    sau

    b) nu am respectat vreuna dintre obligaţiile asumate la pct. 1. lit. b), c) şi d), după începutul sesiunii de evaluare, MCID are dreptul să decidă excluderea mea imediată din Comisia de evaluare şi iau la cunoştinţă cu această ocazie că nu voi mai putea participa în următorii 3 (trei) ani la sesiuni de evaluare organizate de către MCID.

    Data:
    Numele şi prenumele:

    ANEXA 2.3

    la normele metodologice
    FIŞĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ
    a propunerii de program-nucleu

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Criteriul │Punctaj│Punctaj│
│ │maxim │acordat│
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1. Corelarea │ │ │
│programului-nucleu cu │ │ │
│Planul strategic de │ │ │
│dezvoltare │10 │ │
│instituţională şi cu │ │ │
│obiectivele SNCISI │ │ │
│2022-2027 (1.1. + │ │ │
│1.2.) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.1. Contribuţia │ │ │
│programului-nucleu la │ │ │
│implementarea Planului│5 │ │
│strategic de │ │ │
│dezvoltare │ │ │
│instituţională │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Corelarea │ │ │
│obiectivelor │ │ │
│programului-nucleu cu │5 │ │
│obiectivele SNCISI │ │ │
│2022-2027 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2. Coerenţa │ │ │
│programului şi │40 │ │
│credibilitate │ │ │
│instituţională │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.1. Coerenţa între │ │ │
│obiectivele │5 │ │
│programului şi │ │ │
│proiectele componente │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Capacitatea │ │ │
│demonstrată a │ │ │
│instituţiei de │ │ │
│atragere a │ │ │
│finanţărilor din │ │ │
│cheltuieli surse │ │ │
│publice - exemplele │ │ │
│cele mai relevante │8 │ │
│(cel mult 10 proiecte │ │ │
│CDI naţionale şi │ │ │
│internaţionale pe │ │ │
│perioada │ │ │
│programului-nucleu │ │ │
│anterior obţinute │ │ │
│competiţional) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.3. Capacitatea │ │ │
│demonstrată a │ │ │
│instituţiei de │ │ │
│atragere a │ │ │
│finanţărilor din surse│7 │ │
│private - exemplele │ │ │
│cele mai relevante │ │ │
│(cel mult 10 contracte│ │ │
│cu parteneri din │ │ │
│mediul economic) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.4. Capacitatea │ │ │
│demonstrată a │ │ │
│instituţiei de │ │ │
│diseminare a │ │ │
│rezultatelor prin │ │ │
│publicaţii ştiinţifice│ │ │
│(articole, capitole/ │ │ │
│cărţi de specialitate)│ │ │
│în baze de date/ │ │ │
│edituri recunoscute │ │ │
│internaţional/număr │ │ │
│mediu personal de │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │
│atestat (ENI) - │7 │ │
│valoarea medie anuală │ │ │
│pentru ultimii 3 ani │ │ │
│încheiaţi │ │ │
│Mai mult de 1 articol/│ │ │
│ENI - 7 p │ │ │
│0,75-1 articol/ENI - 6│ │ │
│p │ │ │
│0,5-0,75 articol/ENI -│ │ │
│5 p │ │ │
│0,25-0,5 articol/ENI -│ │ │
│3 p │ │ │
│Mai puţin de │ │ │
│0,25-valoare nenulă/ │ │ │
│ENI - 1 p │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.5. Cereri de brevete│ │ │
│şi brevete şi/sau │ │ │
│soluţii propuse la │ │ │
│nevoile societale şi/ │ │ │
│sau rapoarte │ │ │
│strategice (în funcţie│ │ │
│de domeniul de │ │ │
│activitate)/număr │ │ │
│mediu personal de │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │
│atestat (ENI) - │ │ │
│valoarea medie anuală │3 │ │
│pentru ultimii 3 ani │ │ │
│încheiaţi │ │ │
│Mai mult de 0,1/ENI - │ │ │
│3 p │ │ │
│Între 0,075-0,1/ENI - │ │ │
│2,25 p │ │ │
│Între 0,05-0,075/ENI -│ │ │
│1,5 p │ │ │
│Între 0,025-0,05/ENI -│ │ │
│0,75 p │ │ │
│Sub 0,025-valoare │ │ │
│nenulă/ENI - 0,25 p │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.6. Tehnologii, │ │ │
│metode, produse, │ │ │
│servicii inovatoare │ │ │
│valorificate inclusiv │ │ │
│prin alte proiecte/ │ │ │
│număr mediu personal │ │ │
│de │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │
│atestat (ENI) - │ │ │
│valoarea medie anuală │ │ │
│pentru ultimii 3 ani │10 │ │
│încheiaţi │ │ │
│Mai mult de 0,1/ENI - │ │ │
│10 p │ │ │
│Între 0,075-0,1/ENI - │ │ │
│8 p │ │ │
│Între 0,05-0,075/ENI -│ │ │
│6 p │ │ │
│Între 0,025-0,05/ENI -│ │ │
│4 p │ │ │
│Sub 0,025-valoare │ │ │
│nenulă/ENI - 2 p │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3. Mijloacele şi │ │ │
│resursele necesare │20 │ │
│pentru implementare │ │ │
│(3.1. + 3.2.) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.1. Infrastructură │ │ │
│existentă în corelare │ │ │
│cu obiectivele │10 │ │
│programului şi │ │ │
│rezultatele propuse │ │ │
│prin programul-nucleu │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2. Resurse umane în │ │ │
│corelare cu │ │ │
│complexitatea │ │ │
│programului raportată │10 │ │
│la misiunea şi │ │ │
│dimensiunea │ │ │
│instituţiei (3.2.1. + │ │ │
│3.2.2.) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2.1. Structura │ │ │
│echipei de lucru pe │ │ │
│categorii de personal │ │ │
│a programului - │ │ │
│pondere personal CD │ │ │
│atestat conform Legii │ │ │
│nr. 319/2003 privind │ │ │
│Statutul personalului │5 │ │
│de │ │ │
│cercetare-dezvoltare, │ │ │
│cu completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
│Peste 50% - 5 p │ │ │
│peste 40%-50% - 4 p │ │ │
│peste 20%-40% - 3 p │ │ │
│Sub 20% - 1 p │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2.2. Numărul de │ │ │
│doctori în ştiinţe ca │ │ │
│procent din personalul│ │ │
│CDI al │ │ │
│programului-nucleu │5 │ │
│Peste 50% - 5 p │ │ │
│Între 40%-30% - 4 p │ │ │
│Între 20%-40% - 3 p │ │ │
│Sub 20% - 1 p │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4. Impactul │ │ │
│programului asupra │ │ │
│instituţiei, │20 │ │
│domeniului şi │ │ │
│sectoarelor respective│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.1. Impactul │ │ │
│programului-nucleu │ │ │
│asupra atragerii şi │ │ │
│menţinerii resurselor │5 │ │
│umane calificate şi │ │ │
│specializate - Plan de│ │ │
│măsuri sintetic │ │ │
│privind resursa umană │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.2. Impactul │ │ │
│programului asupra │ │ │
│unor soluţii relativ │ │ │
│la provocările │5 │ │
│societale identificate│ │ │
│în agenda strategică, │ │ │
│în diferite strategii │ │ │
│naţionale şi regionale│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.3. Calitatea şi │ │ │
│realismul Planului de │ │ │
│diseminare şi │5 │ │
│exploatare a │ │ │
│rezultatelor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.4. Proiecte CDI ce │ │ │
│urmează a fi atrase ca│5 │ │
│urmare a implementării│ │ │
│programului-nucleu │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5. Managementul şi │ │ │
│asigurarea calităţii │10 │ │
│implementării │ │ │
│programului-nucleu │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.1. Structura │ │ │
│bugetului │3 │ │
│programului-nucleu │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.2. Analiza │2 │ │
│riscurilor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.3. Capacitatea │ │ │
│directorului de │ │ │
│program-nucleu de a │ │ │
│coordona eficient │ │ │
│implementarea │ │ │
│programului-nucleu. │ │ │
│Calitatea │5 │ │
│managementului │ │ │
│proiectelor componente│ │ │
│(rezultată din │ │ │
│CV-urile │ │ │
│responsabililor │ │ │
│proiectelor │ │ │
│componente) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL punctaj (1. + 2.│100 │ │
│+ 3. + 4. + 5.) │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘    ANEXA 2.4

    la normele metodologice
    FIŞĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ
    a propunerii de proiect component
    Criteriu eliminatoriu: încadrarea proiectului în obiectivul stabilit în propunerea de program-nucleu:

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Punctaj │
│crt.│Criteriul ├─────┬───────┤
│ │ │Maxim│Acordat│
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Încadrarea şi │ │ │
│ │contribuţia la │ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │stabilite în │ │ │
│ │propunerea de │ │ │
│1. │program-nucleu; │15 │ │
│ │coerenţa şi │ │ │
│ │credibilitatea │ │ │
│ │scopului şi │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │originalitate şi │ │ │
│ │noutate al │ │ │
│ │propunerii faţă de │ │ │
│ │situaţia curentă în│ │ │
│2. │domeniu; abordarea │30 │ │
│ │ştiinţifică/ │ │ │
│ │tehnică, claritatea│ │ │
│ │şi adecvarea │ │ │
│ │metodologiei de │ │ │
│ │cercetare │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Credibilitatea şi │ │ │
│ │coerenţa definirii │ │ │
│3. │fazelor şi │10 │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│ │estimate │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Infrastructură de │ │ │
│ │cercetare │ │ │
│4. │disponibilă │5 │ │
│ │corelată cu │ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │proiectelor │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Competenţa │ │ │
│ │ştiinţifică şi/sau │ │ │
│ │tehnică a │ │ │
│ │responsabilului de │ │ │
│5. │proiect şi a │10 │ │
│ │persoanelor-cheie │ │ │
│ │implicate în │ │ │
│ │proiect angajate cu│ │ │
│ │contract individual│ │ │
│ │de muncă │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Corelarea bugetului│ │ │
│6. │estimat cu │5 │ │
│ │obiectivele şi │ │ │
│ │rezultatele propuse│ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Calitatea │ │ │
│ │managementului │ │ │
│ │proiectului, │ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│7. │planificarea │10 │ │
│ │resurselor şi │ │ │
│ │managementul │ │ │
│ │riscului; impactul │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Producţie │ │ │
│ │ştiinţifică si │ │ │
│ │proprietate │ │ │
│8. │intelectuală (număr│10 │ │
│ │articole, cereri de│ │ │
│ │brevet) rezultate │ │ │
│ │ca urmare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │Planul de │ │ │
│ │diseminare şi de │ │ │
│9. │exploatare/ │5 │ │
│ │valorificare a │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL: │100 │ │
└────┴───────────────────┴─────┴───────┘    Comentarii ale evaluatorului pentru fiecare criteriu în parte:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Evaluator: │Data: │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Numele şi prenumele: │ │
└──────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 2.5

    la normele metodologice
    FIŞĂ DE EVALUARE ÎN PANEL
    1. Punctaj program-nucleu (PN)

┌──┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Punctaj PN │
│ │Punctaj │Punctaj │Punctaj │(medie │
│ │Evaluator│Evaluator│Evaluator│aritmetică │
│ │1 │2 │3 │a │
│ │ │ │ │punctajelor │
│ │ │ │ │individuale)│
├──┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│PN│ │ │ │ │
└──┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘    2. Punctaje proiecte componente (PC)

┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Punctaj PC │
│ │Punctaj │Punctaj │Punctaj │(medie │
│ │Evaluator│Evaluator│Evaluator│aritmetică │
│ │1 │2 │3 │a │
│ │ │ │ │punctajelor │
│ │ │ │ │individuale)│
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│PC 1 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│PC 2 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│PC 3 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│.....│ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│PC n │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┴─────────┴─────────┴─────────┼────────────┤
│PC_M* │ │
└───────────────────────────────────┴────────────┘


    * PC_M - media aritmetică a punctajelor individuale ale PC care au obţinut cel puţin 65 de puncte.

    3. Punctaj final program-nucleu şi proiecte componente
    Punctaj final = 0,5 x PN + 0,5 x PC_M

    Obs. Proiectele componente cu punctaj < 65 nu vor fi finanţate.
    Data:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Numele şi prenumele │Semnătura │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Evaluator 1 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Evaluator 2 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Evaluator 3 │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    ANEXA

    la normele metodologice
    PLAFOANELE MAXIMALE
    de salarizare în cadrul programelor-nucleu

┌────┬─────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│ │ │ │Funcţia/ │Limita│
│Nr. │Categoria de │Nivelul │Gradul │maximă│
│crt.│activităţi │studiilor │profesional │în │
│ │ │ │ │lei*) │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ │Activităţi ce │ │CS I, CS II, │ │
│ │presupun un nivel│ │IDT I, IDT │ │
│ │înalt al │ │II, director │ │
│1. │creativităţii şi/│superioare│program/ │20.000│
│ │sau experienţă şi│ │responsabil │ │
│ │abilităţi de │ │proiect │ │
│ │conducere/ │ │component │ │
│ │management │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ │Activităţi ce │ │ │ │
│ │presupun │ │CS III, CS, │ │
│ │cunoaşterea │ │IDT III, IDT,│ │
│ │aprofundată a │ │responsabil │ │
│2. │metodelor de │superioare│juridic/ │14.000│
│ │analiză şi │ │tehnic/ │ │
│ │sinteză, precum │ │achiziţii/ │ │
│ │şi abilităţi de │ │financiar │ │
│ │utilizare a │ │proiect │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │Asistent de │ │
│ │ │ │cercetare; │ │
│ │ │ │personal de │ │
│ │Activităţi ce │ │specialitate │ │
│ │presupun │ │(biolog, │ │
│ │cunoaşterea │ │chimist, │ │
│ │metodelor de │ │fizician, │ │
│ │analiză şi │ │inginer, │ │
│3. │sinteză şi a │superioare│economist │10.000│
│ │metodologiilor │ │etc.), │ │
│ │cercetării, │ │specialist │ │
│ │precum şi │ │inovare, │ │
│ │abilităţi de │ │proprietate │ │
│ │utilizare a │ │intelectuală,│ │
│ │acestora │ │transfer │ │
│ │ │ │tehnologic, │ │
│ │ │ │achiziţii, │ │
│ │ │ │marketing │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │tehnician; │ │
│4. │Activităţi-suport│superioare│laborant; │8.000 │
│ │ │sau medii │contabil; │ │
│ │ │ │operator │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘


    *) Limita maximă în lei se actualizează anual cu rata inflaţiei.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016