Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2014  privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2014 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat programelor de investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri calitativ superioare;
    b) solicitanţi - persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
    - deţin plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinaţia de producţie D.O.C. sau I.G. şi autorizate în acest sens;
    - produc şi/sau îmbuteliază vinuri cu D.O.C. sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin;
    - sunt întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10/50 milioane euro; sau
    - sunt microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro; sau
    - sunt întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro;
    - îndeplinesc prevederile art. 50 din Regulamentul nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
    c) beneficiarii sprijinului financiar - solicitanţii definiţi la lit. b), ale căror programe de investiţii au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.
    2. Operaţiuni şi acţiuni eligibile
    2.1. Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii pentru care se acordă finanţare sunt:
    - producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat;
    - controlul calităţii;
    - comercializarea produselor vinicole.
    2.2. Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    2.3. Termenul de executare a programului de investiţii este de maximum:
    a) 1 an calendaristic de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. (1) şi (2);
    b) 2 ani calendaristici de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. (3).
    3. Finanţare
    3.1. Pentru măsura de investiţii, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare F.E.G.A., iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%.
    3.2. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii.
    3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro rata sprijinului se reduce la jumătate.
    4. Depunerea programelor de investiţii
    4.1. Programele de investiţii se întocmesc cu respectarea prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, ale Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, denumit în continuare P.N.S., şi ale Liniilor directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la măsura de investiţii.
    4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.
    5. Plata sprijinului
    5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă la finalizarea programului, în urma recepţiei calitative şi cantitative efectuate de personalul cu atribuţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale A.P.I.A. şi pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăţilor de către beneficiar.
    5.2. Pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R., investiţiile accesate prin P.N.S. sunt excluse din lista investiţiilor accesate prin P.N.D.R.
    6. Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii
    6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii se face pe baza programului de investiţii elaborat de către beneficiari.
    6.2. Proiectele tehnice se realizează numai pentru modernizarea infrastructurii existente.
    6.3. Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul principal al programului de investiţii şi investiţia iniţială, iar impactul financiar se limitează la transferul de maximum 20% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a programului.
    6.4. Beneficiarul transmite către A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe acţiuni refăcut, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare.
    6.5. La proiectele privind achiziţia de echipamente şi/sau materiale, beneficiarii:
    - cu capital de stat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - cu capital integral privat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Programele de investiţii

    7. Cuprinsul programelor de investiţii
    7.1. În vederea aprobării programelor de investiţii, solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformităţii, următoarele documente:
    a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei juridice, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole/infrastructurii de vinificaţie şi motivaţia solicitării sprijinului;
    b) copie de pe autorizaţia de producător de struguri şi/sau vinuri cu D.O.C./I.G. şi copie de pe certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C./I.G.;
    c) declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de modernizare nu face obiectul vreunui litigiu;
    e) situaţie cu prezentarea acţiunilor eligibile din cadrul programului de investiţii, conform anexei nr. 1, şi a cheltuielilor estimate pentru fiecare acţiune;
    f) graficul de execuţie preconizat pentru fiecare acţiune eligibilă;
    g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii depus.
    7.2. În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiţii solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. următoarele documente:
    a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii conform anexei nr. 2;
    b) identitatea bancară a solicitantului;
    c) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a proiectului de investiţii, întocmit de A.P.I.A.;
    d) documente justificative prin care se atestă efectuarea plăţilor aferente proiectului aprobat.
    7.3. Centrele judeţene ale A.P.I.A. comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea programelor de investiţii, hotărârea de aprobare/respingere.
    7.4. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror programe de investiţii au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.
    7.5. În cazul în care solicitantul nu realizează acţiunile eligibile prevăzute în proiectul aprobat sau în cazul în care solicitantul renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.
    7.6. Programele de investiţii ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plată şi care se află într-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea acţiunilor, conform pct. 7 subpct. 7.1 lit. f), vor fi reziliate.
    8. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
la normele metodologice

           Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile

    Producţia sau comercializarea produselor vinicole - art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi Liniile directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol
    (1) Producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat
    - Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziţia de recipiente confecţionate din lemn
    - Îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de:
      - computere şi software specializat de îmbunătăţire a calităţii în transportul şi prelucrarea strugurilor, producţia de vin şi de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor;
      - echipament de calculator şi programe conexe specializate care vizează controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare şi manipulare a produsului;
      - programe de computer pentru managementul pivniţei.
    (2) Controlul calităţii
    Îmbunătăţirea controlului calităţii produselor vinicole, inclusiv a vinurilor ecologice, prin echiparea laboratoarelor pentru controlul calităţii produselor vitivinicole:
    - cumpărarea de echipamente noi, inclusiv de software, utilizate în cadrul controlului de calitate a materialelor, a produselor şi a condiţiilor de mediu în care se desfăşoară procesele de producţie şi conservarea.
    (3) Comercializarea produselor vinicole
    Renovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vânzare şi de prezentare:
    - vinoteci;
    - săli de prezentare, în care beneficiarul îşi prezintă produsele proprii.


    ANEXA 2
la normele metodologice

    Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERERE DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU MĂSURA DE INVESTIŢII │
├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare/Data │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)*) RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │ Ştampila APIA CJ │
├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Denumirea solicitantului - persoană juridică │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. CUI │
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│3. Nume şi prenume - persoană fizică │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Cod numeric personal (CNP) │
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│3.2. BI/CI serie/nr. │
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│4. Adresa completă a solicitantului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───────────────────────────────┬──┬──┤
│4.1. Cod poştal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.2. Cod ţară │ │ │
├──┬──┬──┬──┬───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┤
│5.Telefon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──┴──┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┤
│5.1. Fax │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┤
│5.2. E-mail │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Banca/Filiala │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. Cod IBAN │
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului UE │
│nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de │
│instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a │
│Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/│
│2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 │
│al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) │
│nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce │
│priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi │
│privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, │
│şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, │
│nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în │
│aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului │
│naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.1. Denumirea programului: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Data începerii lucrărilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Data finalizării lucrărilor: │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│10. Suma totală a programului (euro) │ │ │ │ │ │ │ │ ,│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│10.1. Suma sprijinului financiar solicitat (euro) │ │ │ │ │ │ │ │ ,│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Angajamente şi declaraţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul, ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(ă) de .........│
│la data ......, CNP ..............., reprezentant legal al ............, declar că: │
│ │
│Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez │
│lucrările prevăzute în programul de investiţii, în termenul menţionat, să furnizez orice │
│document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul│
│în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de │
│Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) suma care a fost virată de aceasta sub │
│titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate │
│împotriva mea. │
│ │
│Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de │
│condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul │
│agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 şi recunosc că orice încălcare a │
│dispoziţiilor care sunt precizate de APIA antrenează respingerea sprijinului sau │
│înapoierea sumelor incorect încasate. │
│ │
│Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, │
│complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate │
│în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse │
│în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise │
│autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări │
│economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la │
│prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu │
│modificările şi completările ulterioare. │
│ │
│În cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în │
│scris aceasta către APIA cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii. │
│ │
│În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit │
│modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de │
│la producere voi comunica în scris aceste schimbări către APIA. │
│ │
│Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, │
│precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme │
│cu realitatea, atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. │
│ │
│ATENŢIE! │
│ │
│Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie. │
│ │
│O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea │
│posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja. │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele solicitantului/reprezentantului legal │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│ DATA │Semnătura/Ştampila │
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────┴───────────────────────────────────────┘

                     ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016