Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 ianuarie 2008  privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 15 ianuarie 2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007

EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 din 21 ianuarie 2008
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 116 din 15 ianuarie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2008.
──────────
    Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale. Situaţiile financiare anuale se compun din: Bilanţ, Contul de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.
    Situaţiile financiare ale anului 2007 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2007.
    Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.
    Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, şi pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţelor de rectificare, precum şi altor reglementări în vigoare.
    Formularele ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2007 sunt afişate pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor: www.mfinante.ro/legislaţie/reglementări contabile
    La aceeaşi adresă sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare.
    În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unităţile Trezoreriei Statului şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, Contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului şi care, după verificare de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.
    Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
    Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei şi Finanţelor, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
    Având în vedere importanţa lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în baza situaţiilor financiare anuale întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţii publice autonome, ordonatorii de credite şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligaţia încheierii exerciţiului bugetar în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.397/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2007, precum şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    1. Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv
    1.1. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
    Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, "Inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei unităţi".
    Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării elementelor de activ şi de pasiv şi care elaborează şi transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unităţii.

    1.2. Toate bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere, care trebuie întocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi categorii de bunuri.
    Pentru inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ce nu reprezintă bunuri este suficientă prezentarea lor în situaţii analitice distincte care să fie totalizate şi să justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse şi care se preiau în Registrul-inventar (cod 14-1-2).

    1.3. Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează prin constatarea existenţei şi a apartenenţei acestora la unităţile deţinătoare în conformitate cu cerinţele prevăzute în normele privind inventarierea pentru fiecare categorie.
    Bunurile din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome se inventariază în mod distinct în cadrul acestor unităţi.
    Bunurile aparţinând altor unităţi (închiriate, în leasing, cu vânzare în consignaţie, spre prelucrare etc.) se inventariază şi se înscriu în liste separate, care se transmit spre confirmare proprietarilor.
    Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate, după caz.
    Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), sau punctajelor reciproce, în funcţie de necesităţi. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la normele privind inventarierea.
    În situaţia unităţilor care efectuează decontarea creanţelor şi obligaţiilor pe bază de conturi sau deconturi externe periodice confirmate de către partenerii externi, aceste documente ţin locul extraselor de cont confirmate.

    1.4. În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale lit. B pct. 10 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 7 ianuarie 2005, instituţiile publice au obligaţia să completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv.
    Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere, situaţii analitice sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ.

    1.5. Potrivit prevederilor pct. 53 şi 54 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, "Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile".
    În situaţia constatării unor plusuri de gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justă. În cazul constatării unor lipsuri în gestiune, imputabile, ordonatorii de credite vor lua măsura imputării acestora la valoarea lor de înlocuire.
    La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, în condiţiile legii.

    1.6. Pe baza Registrului-inventar şi a balanţei de verificare sintetice întocmite la 31 decembrie se întocmeşte bilanţul ale cărui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza inventarului.

    2. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii
    2.1. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice, precum şi ale normelor privind inventarierea. Evaluarea se efectuează cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia metodele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurându-se comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
    2.2. Instituţiile publice aplică opţional reglementările în vigoare privind evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii. Instituţiile publice care optează pentru evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii vor avea în vedere următoarele:
    a) Evaluarea activelor fixe şi a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei.
    Activele fixe necorporale şi corporale constatate ca fiind depreciate se evaluează la valoarea actuală a fiecăruia, stabilită în funcţie de utilitatea sa şi de preţul pieţei.

    b) Creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.
    c) Titlurile de valoare se evaluează la valoarea de piaţă potrivit prevederilor pct. 1.8 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.
    d) În cazul în care se constată că valoarea de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului pentru unitate, starea acestuia şi de preţul pieţei, este mai mare decât valoarea cu care acesta este evidenţiat în contabilitate, în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate.
    În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.    3. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv la încheierea exerciţiului financiar
    3.1. Diferenţa dintre valoarea contabilă (mai mare) şi valoarea de inventar (mai mică) constituie deprecierea elementelor de activ.
    3.2. Activele fixe corporale şi necorporale se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare şi orice pierdere din depreciere cumulată.
    3.3. Activele de natura stocurilor şi creanţele se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin ajustările cumulate din depreciere.
    3.4. Titlurile de valoare se evaluează la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.
    3.5. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar favorabile sau nefavorabile între cursul de schimb valutar la care sunt înregistrate creanţele ori datoriile în valută şi cursul de schimb valutar de la data încheierii exerciţiului se înregistrează ca venituri sau cheltuieli financiare, după caz.
    3.6. Evaluarea elementelor monetare exprimate în euro (disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe, datorii), provenind din fonduri externe nerambursabile, se face la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii decembrie 2007.

    4. Întocmirea bilanţului contabil
    4.1. La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:
    a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completări ulterioare;
    b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2007, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
    c) analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.
    Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului" astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

    d) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienţi", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz;
    e) analiza de către instituţiile publice finanţate integral de la buget a sumelor ce trebuie încasate de la debitori sau clienţi din anii precedenţi, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi";
    f) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea contului 471 "Cheltuieli în avans" sau 472 "Venituri în avans", după caz;
    g) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situaţia dobânzilor acordate la data_..", eliberat de unităţile Trezoreriei Statului;
    h) sumele transferate de unităţile Trezoreriei Statului din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile 50.63.01 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, şi 50.64.01 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, se înregistrează cu ajutorul contului 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială, analitic distinct";
    i) în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2007, următoarele conturi nu pot prezenta sold:
    La instituţiile publice finanţate integral de la buget:


        - contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide prin debitul
                        contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat");
        - contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepţia disponibilităţilor
                        din finanţarea externă nerambursabilă şi a creditelor
                        externe);
        - contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepţia disponibilită-
                        ţilor din finanţarea externă nerambursabilă, a creditelor
                        externe, a acreditivelor în valută, a donaţiilor şi
                        sponsorizărilor în valută şi a sumelor confiscate sau
                        intrate legal în proprietatea statului);
        - contul 531 "Casa" (cu excepţia veniturilor încasate în numerar la 31
                        decembrie 2007);
        - conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanţarea de la
                        buget) se închid prin debitul contului 121.01 "Rezultatul
                        patrimonial - instituţii publice finanţate integral din
                        buget" (de stat, local, asigurări sociale, şomaj,
                        sănătate);
        - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului de stat) se închid prin
                        creditul contului 121.09
                        "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";
        - contul 770 "Finanţarea de la buget" se închide prin creditul contului
                        121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice
                        finanţate integral din buget" (de stat, local,
                        asigurări sociale, şomaj, sănătate);
        - conturile 7xx "Venituri........." (ale instituţiilor publice finanţate
                        integral din buget) se închid prin creditul contului 121.01
                        "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate
                        integral din buget" (de stat, local, asigurări sociale,
                        şomaj, sănătate).


    La instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget:


        - contul 531 "Casa (cu excepţia veniturilor încasate în numerar la
                        31 decembrie 2007);
        - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din venituri proprii
                        sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin debitul
                        contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii
                        publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din
                        venituri proprii";
        - conturile 7xx "Venituri ......." (venituri proprii sau venituri proprii
                        şi subvenţii) se închid prin creditul contului 121.10
                        "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi
                        finanţate integral sau parţial din venituri proprii".


    La unităţile administrativ-teritoriale:


        - contul 5211 "Disponibil al bugetului local";
        - contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
        - contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului
                        local" (în situaţia în care bugetul local nu poate rambursa
                        eventualele împrumuturi restante, dobânzi, comisioane,
                        speze şi alte costuri aferente);
        - contul 531 "Casa" (cu excepţia veniturilor încasate în numerar la
                        31 decembrie 2007);
        - contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";
        - contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii";
        - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din fondurile
                        constituite în afara bugetelor locale) se închid prin
                        debitul conturilor: 131 "Fondul de rulment", 134 "Fondul
                        de amortizare aferent activelor fixe deţinute de
                        serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc",
                        136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru
                        construcţii de locuinţe", 137 "Taxe speciale", 1399 "Alte
                        fonduri", după caz;
        - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la
                        bugetul local) se închid prin debitul contului 121.02
                        "Rezultatul patrimonial - bugetul local";
        - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se închid prin
                        creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul
                        local".


    La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:


        - contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";
        - contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
        - contul 531 "Casa" (cu excepţia veniturilor încasate în numerar la
                        31 decembrie 2007);
        - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la
                        bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin
                        debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul
                        asigurărilor sociale de stat";
        - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor sociale de
                        stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul
                        patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat".


    La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj:


        - contul 531 "Casa" (cu excepţia veniturilor încasate în numerar la
                        31 decembrie 2007);
        - contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului
                        asigurărilor pentru şomaj";
        - contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
        - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la
                        bugetul asigurărilor pentru şomaj) se închid prin debitul
                        contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul
                        asigurărilor pentru şomaj";
        - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor pentru
                        şomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat
                        patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj".


    La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:


        - contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional
                        unic de asigurări sociale de sănătate";
        - contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
        - contul 531 "Casa" (cu excepţia veniturilor încasate în numerar la
                        31 decembrie 2007);
        - conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanţarea de la
                        bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
                        sănătate) se închid prin debitul contului 121.05
                        "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic
                        de asigurări sociale de sănătate";
        - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului naţional unic
                        de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul
                        contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului
                        naţional unic de asigurări sociale de sănătate".
    4.2. Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele:
    a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.
    Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.
    Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.
    Totuşi, primele şi alte plăţi excepţionale, al 13-lea salariu etc. se înregistrează atunci când sunt plătite;

    b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:
    - angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;
    – angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 462 "Creditori".
    Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.
    Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.
    În mod similar se vor analiza şi regulariza şi sumele reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.


    4.3. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:
    a) soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate", care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix sau consumul stocurilor, prin contul 117 "Rezultatul reportat".
    Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare;

    b) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" din activul şi pasivul bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;
    c) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului secundar sau principal de credite, astfel încât în bilanţul centralizat al ordonatorului principal de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
    d) opţional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

    4.4. Instituţiile publice care la finele anului 2007 au dispus plăţi aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2007, returnate în anul 2008 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot reiniţia plăţile respective din conturile în care sumele restituite au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2008.

    5. Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic
    În aplicarea prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele judeţene de pensii vor avea în vedere următoarele:
    a) La compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti:
    - înregistrarea sumelor plătite de contribuabili, reprezentând obligaţii fiscale cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic:

        520 "Disponibil al bugetului de stat" = 473 "Decontări din operaţii în curs
            (cont trezorerie 20.47.01.01) de clarificare"

    – distribuirea de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale:
        473 "Decontări din operaţii în curs = 463 "Creanţe ale bugetului de stat"
            de clarificare"
                                            şi:
        520 "Disponibil al bugetului de stat" = 520 "Disponibil al bugetului de
            (cont trezorerie 20.xx.xx.xx) stat" (cont trezorerie
                                                    20.47.01.01)
                                            sau:
        473 "Decontări din operaţii în curs = 520 "Disponibil al bugetului de
            de clarificare" stat" (cont trezorerie
                                                    20.47.01.01)
        520 "Disponibil al bugetului de stat" = 463 "Creanţe ale bugetului de stat"
            (cont trezorerie 20.xx.xx.xx)

    – înregistrarea sumelor plătite de contribuabili reprezentând obligaţii fiscale cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007:
        5293 "Disponibil din sume colectate = 473 "Decontări din operaţii în curs
             pentru alte bugete" de clarificare"
            (cont trezorerie 55.02)

    – distribuirea de către organul fiscal competent pe bugete, proporţional cu sumele datorate fiecărui buget, şi apoi pe tipuri de obligaţii fiscale:
        473 "Decontări din operaţii în curs = 5293 "Disponibil din sume
            de clarificare" colectate pentru alte bugete"
                                                      (cont trezorerie 55.02)

    – virarea în contul de trezorerie 22.47.03.02 de către organul fiscal competent, la finele lunii, a diferenţei înregistrate între obligaţiile fiscale datorate şi sumele încasate în contul de trezorerie 55.02:
        473 "Decontări din operaţii în curs = 5293 "Disponibil din sume colectate
            de clarificare" pentru alte bugete"
                                                     (cont trezorerie 55.02)


    b) La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele judeţene de pensii:
    - înregistrarea sumelor încasate la finele lunii în contul 22.47.03.02:
        52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor = 473 "Decontări din operaţii
              sociale de stat" în curs de clarificare"
              (cont de trezorerie 22.47.03.02)

    – distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale bugetelor cărora se cuvin, la data constituirii obligaţiilor faţă de bugetele respective:
        473 "Decontări din operaţii în curs = 52512 "Disponibil al bugetului
            de clarificare" asigurărilor sociale de
                                                       stat"
                                                       (cont trezorerie 22.47.03.02)
    6. Înregistrarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
    În aplicarea prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, instituţiile publice care acordă tichete cadou şi tichete de creşă vor avea în vedere următoarele înregistrări contabile:
    a) înregistrarea contravalorii imprimatelor şi a valorii nominale a tichetelor cadou sau a tichetelor de creşă:
               % = 401 "Furnizori"
        6028 "Cheltuieli privind alte materiale
               consumabile"
               (cod 20.30.30)
        5328 "Alte valori"

    b) plata facturilor transmise de către unităţile emitente pentru tichetele cadou şi tichetele de creşă achiziţionate:


        401 "Furnizori" = %
                                           770 "Finanţarea de la buget"
                                           560 "Disponibil al instituţiilor
                                                 publice finanţate integral din
                                                 venituri proprii"
                                           561 "Disponibil al instituţiilor
                                                 publice finanţate din venituri
                                                 proprii şi subvenţii"
                                                 etc.
                                                 (aferent codurilor 20.27.20.30.30,
                                                 57.02.03, 57.02.04, după caz)


    c) evidenţierea obligaţiei către angajaţi privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă:
    - în situaţia în care tichetele cadou şi tichetele de creşă se vor utiliza pentru destinaţiile şi evenimentele care se încadrează în categoria cheltuielilor sociale:
        677 "Ajutoare sociale" = 4281 "Alte datorii în legătură cu
            (cod 57.02.03 sau 57.02.04) personalul"

    – în situaţia în care tichetele cadou se vor utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate:


        629 "Alte cheltuieli autorizate = 4281 "Alte datorii în legătură cu
            prin dispoziţii legale" personalul"
            (cod 20.27)


    – acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă angajaţilor:
        4281 "Alte datorii în legătură = 5328 "Alte valori"
             cu personalul"


    d) înregistrarea sumelor datorate de angajaţii cărora li s-au acordat tichete de creşă şi nu au prezentat angajatorilor informaţiile prevăzute potrivit dispoziţiilor legale, respectiv contravaloarea tichetelor de creşă acordate suplimentar, inclusiv preţul imprimatelor acestora corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creşă:
        4282 "Alte creanţe în legătură = %
             cu personalul" 6028 "Cheltuieli privind alte
                                                    materiale consumabile"
                                                    (cod 20.30.30)
                                              677 "Ajutoare sociale"
                                                    (cod 57.02.03, 57.02.04)

    e) recuperarea din drepturile salariale ale angajaţilor a contravalorii tichetelor de creşă necuvenite:
        421 "Personal - salarii datorate" = 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"    7. Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2007, cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.397/2007    7.1. La unităţile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale":
    a) Virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti:


        524 "Disponibil din venituri încasate = 441 "Sume încasate pentru
             pentru bugetul Capitalei" bugetul Capitalei"

                                                şi

        441 "Sume încasate pentru = 524 "Disponibil din venituri
             bugetul Capitalei" încasate pentru bugetul
                                                       Capitalei"


    b) Restituirea de către instituţiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile la finele anului 2007 în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti":
        481 "Decontări între instituţia = 7702 "Finanţarea de la bugetele locale"
            superioară şi instituţiile
            subordonate"

    c) Restituirea de către instituţiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile în contul 50.02.10. "Disponibil provenit din fondul de rulment al instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investiţii" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale":
        776 "Fonduri cu destinaţie specială" = 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială"

    d) Transferul donaţiilor şi sponsorizărilor primite de unităţile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2007 în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":
        581 "Viramente interne" = 7702 "Finanţarea de la bugetele locale"
                                    şi
        550 "Disponibil din fonduri = 581 "Viramente interne"
            cu destinaţie specială"

    e) Încasarea donaţiilor şi sponsorizărilor primite în luna decembrie 2007, pentru care nu au fost majorate bugetele de venituri şi cheltuieli, în contul 50.06 "Sume de mandat şi sume în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală":
        552 "Disponibil pentru sume = 448 "Alte datorii şi creanţe cu
            de mandat şi sume în depozit" bugetul"

    f) Virarea sumelor în primele 10 zile ale anului 2008:
        448 "Alte datorii şi creanţe = 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi
            cu bugetul" sume în depozit"

    g) La finele anului 2007, în soldul contului 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" (cont trezorerie 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală"), deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pot rămâne numai eventuale sume încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
    h) Unităţile administrativ-teritoriale care au primit în cursul anului 2007 subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau alte bugete, după caz, restituie sumele neutilizate la finele anului în conturile instituţiilor care le-a transmis şi efectuează înregistrarea:


        772 "Venituri din subvenţii" = 5211 "Disponibil al bugetului local"
            (subcapitolele de venituri
            la care au fost încasate)


    i) Unităţile administrativ-teritoriale restituie bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată încasate peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, şi efectuează înregistrarea:


        7352 "Sume defalcate din TVA" = 5211 "Disponibil al bugetului local"
             (subcapitolele de venituri
             la care au fost încasate)


    j) Sumele transferate din disponibilul din fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pentru acoperirea golului temporar de casă al bugetului local s-au înregistrat în cursul anului astfel:
        4687 "Sume acordate din fondul = 5221 "Disponibil curent din fondul de
             de rulment potrivit legii" rulment al bugetului local"
                                                  (cont trezorerie 50.39)
                                           şi
        5211 "Disponibil al bugetului = 5197 "Sume primite din fondul de
             local" rulment conform legii"
             (cont trezorerie 21.40.02.11)

    Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local
    7.1.1. În situaţia în care veniturile încasate ale bugetului local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mari decât plăţile efectuate din bugetul local:
    a) Reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unităţii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:
        5197 "Sume primite din fondul = 5211 "Disponibil al bugetului local"
        de rulment conform legii" (cont trezorerie 21.40.02.11)
                                         şi
        5221 "Disponibil curent din = 4687 "Sume acordate din fondul de rulment
             fondul de rulment al potrivit legii"
             bugetului local"
             (cont trezorerie 50.39)

    b) Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local:
    - încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2007 s-a reflectat astfel:
        5211 " Disponibil al bugetului local" = %
                                                   464 "Creanţele bugetului local"
                                                   7xx "Venituri....."
                                                   etc.

    – plata cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2007 s-a reflectat astfel:
                % = 5211 " Disponibil al bugetului local"
        6xx "Cheltuieli........"
        121.01.02 "Rezultatul
        patrimonial - instituţii publice
        finanţate integral din bugetul
        local"
        (în roşu sau în negru,
        după caz)
    Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcţionează în contabilitatea unităţilor administrativteritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului şi reflectă disponibilităţile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităţi care se determină ca diferenţă între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") şi sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").

    – la sfârşitul anului, excedentul bugetului local (cont trezorerie 82.98.02) se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale:
        5212 "Rezultatul execuţiei = 5211 "Disponibil al bugetului local"
             bugetare din anul curent"
             (cont trezorerie 82.98.02)


    c) Utilizarea cu prioritate a excedentului bugetului local din exerciţiul curent pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora:
                % = 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare
                                                    din anul curent"
                                                    (cont trezorerie 82.98.02)
        161 "Împrumuturi din emisiunea
              de obligaţiuni"
        162 "Împrumuturi interne şi
              externe contractate de
              autorităţile administraţiei
              publice locale"
        165 "Împrumuturi interne şi
              externe garantate de stat"
        167 "Alte împrumuturi şi
              datorii asimilate"
        1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni"
        1682 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de
              autorităţile administraţiei publice locale"
        1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate"
        5186 "Dobânzi de plătit"
        5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile
              administraţiei publice locale"
        627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"

    d) Constituirea fondului de rulment potrivit legii:
        5221 "Disponibil curent din fondul de = 5212 "Rezultatul execuţiei
               rulment al bugetului local" bugetare din anul curent"
               (cont trezorerie 50.39) (cont trezorerie 82.98.02)
                                                  şi
    121.02 "Rezultatul patrimonial - = 131 "Fondul de rulment"
               bugetul local"


    7.1.2. În situaţia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:
    a) Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale:
    Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menţionate la pct. 4.11.1 lit. b).
    La finele anului, reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unităţilor administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:
        5197 "Sume primite din fondul = 5211 "Disponibil al bugetului local"
             de rulment conform legii" (cont trezorerie 21.40.02.11)
                                         şi
        5221 "Disponibil curent din = 4687 "Sume acordate din fondul de
             fondul de rulment al rulment"
             bugetului local"
             (cont trezorerie 50.39)

    Deficitul bugetului local (cont trezorerie 82.99.02) determinat la sfârşitul anului în Trezoreria Statului se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale:
        5211 "Disponibil al bugetului local" = 5212 "Rezultatul execuţiei
                                                    bugetare"
                                                    (cont de trezorerie 82.99.02)


    b) Pe baza hotărârii consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din disponibilul fondului de rulment al unităţii administrativ-teritoriale:
    - încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:


        5212 "Rezultatul execuţiei bugetare = 719 "Alte venituri operaţionale"
             din anul curent"
             (cont trezorerie 82.99.02)
                                             şi
        719 "Alte venituri operaţionale" = 121.02 "Rezultatul patrimonial -
                                                         bugetul local"


    – plata sumelor pentru acoperirea deficitului:


        658 "Alte cheltuieli operaţionale" = 5221 "Disponibil curent din
                                                       fondul de rulment
                                                       al bugetului local"
                                                       (cont trezorerie 50.39)
        131 "Fondul de rulment" = 658 "Alte cheltuieli
                                                      operaţionale"


    7.2. La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale":
    7.2.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:
    a) Încasarea veniturilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:


        52511 "Disponibil al sistemului = %
               de asigurare pentru accidente 4651 "Creanţe ale sistemului de
               de muncă şi boli profesionale" asigurare pentru accidente
               (aferente veniturilor încasate de muncă şi boli
               la codurile de clasificaţie profesionale"
               bugetară: 7xx "Venituri..." (ale sistemului
               20.03.04.01, 20.03.04.02, de asigurare pentru accidente
               21.03.06, 30.03.07, 31.03.06) de muncă şi boli
                                                       profesionale)


    b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:
        77031 "Finanţarea sistemului = 52511 "Disponibil al sistemului
              de asigurare pentru accidente de asigurare pentru
              de muncă şi boli profesionale" accidente de muncă şi boli
              (aferent codului 69.03) profesionale"

    c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:
        52511 "Disponibil al sistemului = 52521 "Rezultatul execuţiei
              de asigurare pentru accidente bugetare din anul curent a
              de muncă şi boli profesionale" sistemului de asigurare
                                                       pentru accidente de muncă
                                                       şi boli profesionale"
                                                       (contul de deficit
                                                       81.01.99.03.04)
                                            sau
        52521 "Rezultatul execuţiei bugetare = 52511 "Disponibil al sistemului
              din anul curent a sistemului de asigurare pentru
              de asigurare pentru accidente accidente de muncă şi boli
              de muncă şi boli profesionale" profesionale"
              (contul de excedent
              81.01.98.03.04)


    7.2.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:
    a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în cursul anului 2007:


        52512 "Disponibil al bugetului = %
              asigurărilor sociale de stat" 4652 "Creanţe ale bugetului
              (aferent codurilor de venituri, asigurărilor sociale
              altele decât cele ale sistemului de stat" (altele decât cele
              de asigurare pentru accidente de ale sistemului de asigurare
              de muncă şi boli profesionale) pentru accidente muncă şi
                                                        boli profesionale)
                                                   7xx "Venituri....ale bugetului
                                                        asigurărilor sociale de
                                                        stat" (altele decât cele
                                                        ale sistemului de asigurare
                                                        pentru accidente de muncă
                                                        şi boli profesionale)


    b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat:


        77032 "Finanţarea din bugetul = 52512 "Disponibil al bugetului
              asigurărilor sociale de stat" asigurărilor sociale de
              (aferent codurilor de stat"
              cheltuieli, altele decât cele
              de la cod 69.03)


    c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:
        52512 "Disponibil al bugetului = 52522 "Rezultatul execuţiei
                asigurărilor sociale de stat" bugetare din anul curent
                                                         al bugetului asigurărilor
                                                         sociale de stat"
                                                         (contul de deficit
                                                         81.02.99.03.03)
                                              sau
        52522 "Rezultatul execuţiei bugetare = 52512 "Disponibil al bugetului
                din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de
                asigurărilor sociale" stat"
                (contul de excedent
                81.02.98.03.03)

    d) Transferul rezultatului execuţiei bugetare din anul curent aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat:
    d1) La casele teritoriale de pensii:
    - acoperirea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuţiei bugetare din anul curent:
               % = 481 "Decontări între instituţia
                                               superioară şi instituţiile
                                               subordonate"
        52521 "Rezultatul execuţiei
              bugetare din anul curent
              a sistemului de asigurare
              pentru accidente de muncă
              şi boli profesionale"
              (contul de deficit
              81.01.99.03.04)
        52522 "Rezultatul execuţiei
              bugetare din anul curent
              al bugetului asigurărilor
              sociale de stat"
              (contul de deficit
              81.02.99.03.03)

    – virarea către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului execuţiei bugetare din anul curent:
        481 "Decontări între instituţia = %
              superioară şi instituţiile 52521 "Rezultatul execuţiei
              subordonate" bugetare din anul curent a
                                                        sistemului de asigurare
                                                        pentru accidente de muncă
                                                        şi boli profesionale"
                                                        (contul de excedent
                                                        81.01.98.03.04)
                                                  52522 "Rezultatul execuţiei
                                                        bugetare din anul curent
                                                        al bugetului asigurărilor
                                                        sociale de stat"
                                                        (contul de excedent
                                                        81.02.98.03.03)


    d2) La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale:
    - acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de pensii:
        481 "Decontări între instituţia = %
              superioară şi instituţiile 52521 "Rezultatul execuţiei
              subordonate" bugetare din anul curent a
                                                         sistemului de asigurare
                                                         pentru accidente de muncă
                                                         şi boli profesionale"
                                                         (contul de deficit
                                                         81.01.99.03.04)
                                                   52522 "Rezultatul execuţiei
                                                         bugetare din anul curent
                                                         al bugetului asigurărilor
                                                         sociale de stat"
                                                         (contul de deficit
                                                         81.02.99.03.03)

    – încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele de pensii:
               % = 481 "Decontări între instituţia
                                                       superioară şi instituţiile
                                                       subordonate"
        52521 "Rezultatul execuţiei bugetare
              din anul curent a sistemului
              de asigurare pentru accidente
              de muncă şi boli profesionale"
              (contul de excedent
              81.01.98.03.04)
        52522 "Rezultatul execuţiei bugetare
              din anul curent al bugetului
              asigurărilor sociale de stat"
              (contul de excedent
              81.02.98.03.03)    e) În situaţia în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează excedent, regularizarea cu bugetul de stat a subvenţiilor primite în anul 2007 de la bugetul de stat şi restituirea sumelor acordate de Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat:
        772 "Venituri din subvenţii" = 52522 "Rezultatul execuţiei
              (cod 42.03.04) bugetare din anul curent
                                                         al bugetului asigurărilor
                                                         sociale de stat"
                                                         (contul de excedent
                                                         81.02.99.03.04)
                                                şi
        166 "Sume primite pentru acoperirea = 52522 "Rezultatul execuţiei
              deficitului bugetului bugetare din anul curent
              asigurărilor al bugetului asigurărilor
              sociale de stat din contul sociale de stat"
              curent general al Trezoreriei (contul de excedent
              Statului" 81.02.99.03.04)

    f) În situaţia în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează în anul 2007 deficit:
    - acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilităţile aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului:
        52522 "Rezultatul execuţiei bugetare = 166 "Sume primite pentru
              din anul curent al bugetului acoperirea deficitului
              asigurărilor sociale de stat" bugetului asigurărilor
              (contul de deficit sociale de stat din
              81.02.98.03.03) contul general al
                                                          Trezoreriei Statului"


    g) Transferul excedentului execuţiei bugetare din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:
        5253 "Rezultatul execuţiei bugetare = %
               din anii precedenţi" 52521 "Rezultatul execuţiei
                                                          bugetare din anul curent
                                                          a sistemului de asigurare
                                                          pentru accidente de muncă
                                                          şi boli profesionale"
                                                          (contul de excedent
                                                          81.01.98.03.04)
                                                    52522 "Rezultatul execuţiei
                                                          bugetare din anul curent
                                                          al bugetului asigurărilor
                                                          sociale de stat"
                                                          (contul de excedent
                                                          81.02.98.03.03)

    h) Acoperirea deficitului din anul curent din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:
                  % = 5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din
                                                anii precedenţi"
        52521 "Rezultatul execuţiei
              bugetare din anul curent
              a sistemului de asigurare
              pentru accidente de muncă
              şi boli profesionale"
              (contul de deficit
              81.01.99.03.04)
        52522 "Rezultatul execuţiei
              bugetare din anul curent
              al bugetului asigurărilor
              sociale de stat"
              (contul de deficit
              81.02.99.03.03)    7.3. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuţiei fondurilor speciale":
    7.3.1. Încheierea execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
    a) Încasarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în cursul anului 2007:


        57411 "Disponibil curent al Fondului = %
              de garantare pentru plata 46641 "Creanţe ale bugetului
              creanţelor salariale" asigurărilor pentru şomaj"
              (aferent codurilor de venituri (Fondul de garantare
              28.20.04.02.03 şi 28.42.04.25) pentru plata creanţelor
                                                         salariale)
                                                  7xx "Venituri........(ale
                                                         Fondului de garantare
                                                         pentru plata creanţelor
                                                         salariale)


    b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:


        77041 "Finanţarea din bugetul = 57411 "Disponibil curent al Fondului
              asigurărilor pentru şomaj" de garantare pentru plata
              (aferent codurilor de creanţelor salariale"
              cheltuieli de la care s-au
              efectuat plăţile)


    c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:
    - în cazul excedentului:
        57421 "Rezultatul execuţiei bugetare = 57411 "Disponibil curent al
              din anul curent al Fondului Fondului de garantare pentru
              de garantare pentru plata plata creanţelor salariale"
              creanţelor salariale"
              (contul de excedent
              86.01.98.04)
                                              sau:

    – în cazul deficitului
        57411 "Disponibil curent = 57421 "Rezultatul execuţiei
              al Fondului de garantare curent bugetare din anul al Fondului
              pentru plata creanţelor de garantare pentru plata
              salariale" creanţelor salariale"
                                                       (contul de deficit
                                                       86.01.99.04)    7.3.2. Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj
    a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj în cursul anului 2007:


        57412 "Disponibil al bugetului = %
               asigurărilor pentru şomaj" 46642 "Creanţe ale bugetului
               (aferent codurilor de asigurărilor pentru şomaj"
               venituri, altele decât 7xx "Venituri... (bugetul
               28.20.04.02.03 asigurărilor pentru şomaj)"
               şi 28.42.04.25)


    b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru şomaj:
        77042 "Finanţarea din bugetul = 57412 "Disponibil al bugetului
               asigurărilor pentru şomaj" asigurărilor pentru şomaj"

    c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:
    - în cazul excedentului:
        57422 "Rezultatul execuţiei bugetare = 57412 "Disponibil al bugetului
              din anul curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj"
              asigurărilor pentru şomaj"
              (contul de excedent 86.02.99.04)
                                              sau

    – în cazul deficitului:
        57412 "Disponibil al bugetului = 57422 "Rezultatul execuţiei
              asigurărilor pentru şomaj" bugetare din anul curent
                                                         al bugetului asigurărilor
                                                         pentru şomaj"
                                                         (contul de deficit
                                                         86.02.99.04)    7.3.3. Transferarea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrat la finele anului 2007
    a) La agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:
    - transferul excedentului bugetar:
        481 "Decontări între instituţia = %
            superioară şi instituţiile 57421 "Rezultatul execuţiei
            subordonate" bugetare din anul curent
                                                         al Fondului de garantare
                                                         pentru plata creanţelor
                                                         salariale" (contul de
                                                         excedent 86.01.98.04)
                                                  57422 "Rezultatul execuţiei
                                                         bugetare din anul curent
                                                         al bugetului asigurărilor
                                                         pentru şomaj"
                                                         (contul de excedent
                                                         86.02.98.04)

    – acoperirea deficitului bugetar:
                % = 481 "Decontări între instituţia
                                                         superioară şi instituţiile
                                                         subordonate"
        57421 "Rezultatul execuţiei bugetare
               din anul curent al Fondului
               de garantare pentru plata
               creanţelor salariale"
               (contul de deficit 86.01.99.04)
        57422 "Rezultatul execuţiei bugetare
               din anul curent al bugetului
               asigurărilor pentru şomaj"
               (contul de deficit 86.02.99.04)


    b) La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
    - încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:
               % = 481 "Decontări între instituţia
                                                        superioară şi instituţiile
                                                        subordonate"
        57421 "Rezultatul execuţiei bugetare (analitic distinct)
              din anul curent al Fondului
              de garantare pentru plata
              creanţelor salariale"
              (contul de excedent 86.01.98.04)
        57422 "Rezultatul execuţiei bugetare
              din anul curent al bugetului
              asigurărilor pentru şomaj"
              (contul de excedent 86.02.98.04)

    – acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:
        481 "Decontări între instituţia = %
             superioară şi instituţiile 57421 "Rezultatul execuţiei
             subordonate" bugetare din anul curent
                                                          al Fondului de garantare
                                                          pentru plata creanţelor
                                                          salariale"
                                                          (contul de deficit
                                                          86.01.99.04)
                                                   57422 "Rezultatul execuţiei
                                                          bugetare din anul curent
                                                          al bugetului asigurărilor
                                                          pentru şomaj"
                                                          (contul de deficit
                                                          86.02.99.04)


    c) Regularizarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a diferenţei dintre subvenţia acordată de la bugetul de stat şi plăţile efectuate în limita acesteia, diferenţă care se restituie la bugetul de stat.


        7721 "Subvenţii de la bugetul de stat" = 57411 "Disponibil curent al
             (cod de venituri 42.04.25) Fondului de garantare
                                                            pentru plata creanţelor
                                                            salariale"


    d) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transferă excedentul execuţiei bugetare din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi.
        5743 "Rezultatul execuţiei bugetare = %
             din anii precedenţi" 57421 "Rezultatul execuţiei
                                                          bugetare din anul
                                                          curent al Fondului de
                                                          garantare pentru plata
                                                          creanţelor salariale"
                                                          (contul de excedent
                                                          86.01.98.04)
                                                    57422 "Rezultatul execuţiei
                                                          bugetare a bugetului
                                                          pentru şomaj"
                                                          (contul de excedent
                                                          86.02.98.04)    7.4. La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. VI "Încheierea execuţiei fondurilor speciale":
    Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:
    a) Încasarea veniturilor Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:


        5711 "Disponibil din veniturile = %
               curente ale Fondului naţional 4665 "Creanţe ale bugetului
               unic de asigurări sociale Fondului naţional unic de
               de sănătate" asigurări sociale de
                                                         sănătate"
                                                    7xx "Venituri... (bugetul
                                                         Fondului naţional unic de
                                                         asigurări sociale de
                                                         sănătate)"


    b) Restituirea subvenţiilor primite de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat şi din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, rămase neutilizate la finele anului 2007:


        772 "Venituri din subvenţii" = 5711 "Disponibil din veniturile curente
            (subcapitolele 42.05.26 ale Fondului naţional unic de
            şi 43.05.12) asigurări sociale de sănătate"


    c) Constituirea fondului de rezervă în cotă de 1% aplicată asupra veniturilor colectate în anul curent:


        7xx "Veniturile bugetului Fondului = 133 "Fondul de rezervă constituit
              naţional unic de asigurări conform Legii nr. 95/2006"
              sociale de sănătate"
              (subcapitolele de venituri
              la care au fost încasate,
              cu excepţia codurilor
              de clasificaţie 20.05.03.04,
              20.05.03.05, 21.05.03.03,
              42.05.26, 37.05.01 şi 43.05.12)
                                               şi
        527 "Disponibil din Fondul de rezervă = 5711 "Disponibil din veniturile
              constituit conform Legii curente ale Fondului
              nr. 95/2006" naţional unic de asigurări
              (cont de trezorerie 50.49) sociale de sănătate"


    d) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:


        7705 "Finanţarea din bugetul Fondului = 5711 "Disponibil din veniturile
              naţional unic de asigurări curente ale Fondului
              sociale de sănătate" naţional unic de asigurări
                                                         sociale de sănătate"


    e) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:


        5711 "Disponibil din veniturile = 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare
              curente ale Fondului naţional din anul curent"
              unic de asigurări sociale (contul de deficit 87.99.05)
              de sănătate"
                                            sau
        5712 "Rezultatul execuţiei = 5711 "Disponibil din veniturile
              bugetare din anul curent" curente ale Fondului naţional
              (contul de excedent 87.98.05) unic de asigurări
                                                      sociale de sănătate"


    f) Transferarea de către casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
    f1) La casele judeţene de asigurări de sănătate:
    - transferul excedentului execuţiei bugetare din anul curent:
        481 "Decontări între instituţia = 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare
             superioară şi instituţiile din anul curent" (contul de
             subordonate" excedent 87.98.05)

    – acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent:
        5712 "Rezultatul execuţiei bugetare = 481 "Decontări între instituţia
             din anul curent" superioară şi instituţiile
             (contul de deficit 87.99.05) subordonate"


    f2) La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate:
    - încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele judeţene de asigurări de sănătate:
        5712 "Rezultatul execuţiei bugetare = 481 "Decontări între instituţia
              din anul curent" superioară şi instituţiile
              (contul de excedent 87.98.05) subordonate"

    – acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele de asigurări sociale de sănătate judeţene:
        481 "Decontări între instituţia = 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare
            superioară şi instituţiile din anul curent"
            subordonate" (contul de deficit 87.99.05)    g) Transferul sumelor încasate în contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
        133 "Fondul de rezervă constituit = 527 "Disponibil din Fondul de
            conform Legii nr. 95/2006" rezervă constituit conform
    Legii nr. 95/2006"

    h) Transferul excedentului execuţiei bugetare din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:
        5713 "Rezultatul execuţiei bugetare = 5712 "Rezultatul execuţiei
              din anii precedenţi" bugetare din anul curent"
                                                      (contul de excedent 87.98.05)

    i) Acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent din fondul de rezervă constituit în anii precedenţi:
    - încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent:


        5713 "Rezultatul execuţiei bugetare = 719 "Alte venituri operaţionale"
              din anul curent"
              (contul de deficit 87.99.05)
                                              şi
        719 "Alte venituri operaţionale" = 121.05 "Rezultatul patrimonial -
                                                        bugetul Fondului naţional
                                                        unic de asigurări sociale
                                                        de sănătate"


    – plata sumelor pentru acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent:


        658 "Alte cheltuieli operaţionale" = 527 "Disponibil din Fondul de
                                                      rezervă constituit conform
    Legii nr. 95/2006"
                                              şi
        133 "Fondul de rezervă constituit = 658 "Alte cheltuieli
              conform Legii nr. 95/2006" operaţionale"


    NOTĂ:
    Soldurile debitoare şi creditoare ale contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" se elimină din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare, pentru instituţiile subordonate.
    Soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" care evidenţiază transferul excedentului sau acoperirea deficitului execuţiei bugetare potrivit prevederilor pct. 7.2-7.4 se închide după depunerea situaţiilor financiare anuale prin contul 117 "Rezultatul reportat".

    8. Întocmirea conturilor de execuţie bugetară şi a anexelor
    8.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale se efectuează pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilor Legii nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţelor de rectificare, ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţelor de rectificare, precum şi ale hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti din anul 2007.
    8.2. Anexa nr. 5 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice-Venituri", precum şi celelalte anexe - conturi de execuţie - venituri - anexele 8, 9, 12, 17 şi 19 (formulare din situaţiile financiare) se întocmesc de instituţiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat. Instituţiile publice finanţate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanţate, evidenţiază sumele datorate bugetelor respective 461(411) =448, sume care nu se cuprind în aceste anexe.
    Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:
    a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
    b) execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 486/2006,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
    c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care va include atât execuţia bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

    Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:
    - preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;
    – pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;
    – stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni etc., precum şi diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvenţiilor rămase neutilizate la finele anului şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;
    – drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între total drepturi constatate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe de la sfârşitul perioadei de raportare.


    8.3. Anexa nr. 6 şi anexa nr. 7 "Contul de execuţie al instituţiei publice - Cheltuieli", precum şi celelalte anexe - conturi de execuţie - cheltuieli - anexele 10, 11 13, 15, 16, 18 şi 20 (formulare din situaţiile financiare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol şi alineat de cheltuieli. În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor se va completa şi coloana "Cheltuieli efective" cu date privind costurile bunurilor şi serviciilor.
    În vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a execuţiei bugetare se vor avea în vedere şi următoarele:
    a) Instituţiile publice care în anul 2007 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune anexa nr. 7 "Contul de execuţie al instituţiei publice - Cheltuieli" şi pe articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate.
    b) Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară coloana "Cheltuieli efective", ci doar în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial" (formular din situaţiile financiare).
    c) Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana "Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.
    d) Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 7 "Cheltuieli efective".

    În anexa nr. 6 "Contul de execuţie al bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 15 "Contul de execuţie al bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa nr. 16 "Contul de execuţie al bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare) raportarea plăţilor efectuate din credite externe şi credite interne de către instituţiile publice, reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, plăţi de comisioane şi alte costuri aferente etc., se va efectua pe structura clasificaţiei funcţionale.
    Datele de raportare vor fi preluate din creditul conturilor:
    513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat";
    514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat";
    516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale";
    517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale";
    541 "Acreditive";
    560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"; etc.
    Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa nr. 7 (formular din situaţiile financiare).
    La completarea anexei nr. 7 "Contul de execuţie al instituţiei publice - Cheltuieli", precum şi a celorlalte anexe - conturi de execuţie - cheltuieli (formulare din situaţiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:
    - angajamentele bugetare (coloana 3) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 2);
    – angajamentele legale (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 2), cu excepţia cazului în care, potrivit legii, au fost aprobate credite de angajament;
    – angajamentele legale (coloana 4) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 3), cu excepţia cazului în care, potrivit legii, au fost aprobate credite de angajament;
    – plăţile efectuate (coloana 5) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 2) şi nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 3) şi angajamentele legale (coloana 4);
    – angajamentele legale de plătit (coloana 6) prezintă valoarea angajamentelor efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament rămase neachitate la 31 decembrie 2007, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";
    – cheltuielile efective (coloana 7) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 2), angajamentele bugetare (coloana 3) şi angajamentele legale (coloana 4), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.


    8.4. Unităţile administrativ-teritoriale care au contractat, în condiţiile legii, împrumuturi pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă, au efectuat plăţi din împrumuturi, iar ulterior au primit fonduri externe nerambursabile pentru rambursarea respectivelor împrumuturi (de exemplu, în cadrul programelor SAPARD) întocmesc anexa nr. 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", după caz, anexa nr. 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - "Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare) pentru plăţile efectuate din împrumuturi până la primirea fondurilor externe nerambursabile, apoi reconstituie creditele utilizate prin plăţi efectuate din fonduri externe nerambursabile şi întocmesc şi anexa nr. 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare) pentru plăţile efectuate din aceste fonduri, inclusiv rambursarea împrumuturilor.
    8.5. Instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile nu raportează plăţile efectuate din aceste fonduri în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (formulare din situaţiile financiare) în situaţia în care acestea se efectuează de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE/alte agenţii sau autorităţi de implementare.
    Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile, raportate de instituţiile publice în anexa nr. 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor etc.), respectiv cu cele înscrise în situaţiile operative transmise direcţiei de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor.
    Instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile vor raporta în aceste anexe şi sumele plătite ca avansuri şi plăţi intermediare în momentul efectuării acestora de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare.

    8.6. În anexa nr. 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare) la indicatorul "Venituri"de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment" se vor raporta veniturile încasate provenite din:
    - excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente acestora;
    – dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilităţile aflate în conturi la Trezoreria Statului.

    8.7. În anexa nr. 20 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare) la raportarea plăţilor din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2007, la subcapitolul 54.11.08 "Fondul de rulment" articolul 80.08 "Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se vor avea în vedere următoarele:
    a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile anului curent evidenţiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687=5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2007 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221=4687, codul 80.08 în roşu);
    b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.

    8.8. Unităţile administrativ-teritoriale întocmesc anexa nr. 21 "Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale la......." (formular din situaţiile financiare).
    8.9. Anexa nr. 22 "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativteritoriale la ........" (formular din situaţiile financiare) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv.
    8.10. Instituţiile publice au obligaţia de a întocmi la finele anului anexa nr. 23 "Situaţia privind sumele primite şi utilizate ca donaţii/sponsorizări" pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.
    8.11. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, care au aprobate prin Legea nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, "bugete pe programe", au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. Raportarea execuţiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul anexei nr. 25 "Sinteza finanţării programelor" şi al anexei nr. 26 "Fişa programului" (formulare din situaţiile financiare).
    8.12. Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, începând de la 1 ianuarie 2008, unităţile administrativ-teritoriale care înregistrează datorii de natura celor precizate la art. 74 şi 75 din lege se pot afla în situaţii de criză financiară sau insolvenţă, după caz, situaţie ce trebuie constatată de ordonatorul de credite sau de alte persoane abilitate de lege. În vederea asigurării informaţiilor necesare, anexa nr. 30 "Plăţi restante" (formular din situaţiile financiare) a fost adaptată corespunzător. Deoarece formularul furnizează informaţii detaliate asupra datoriilor instituţiilor publice, acesta se utilizează de toate instituţiile publice indiferent de modul de finanţare a cheltuielilor.
    8.13. - În anexa nr. 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor" (formular din situaţiile financiare) sunt prezentate informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar 2007. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:
    - natura modificărilor;
    – natura şi scopul constituirii rezervelor;
    – orice informaţii semnificative.

    8.14. Instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, întocmesc anexa nr. 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (formulare din situaţiile financiare).
    Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.

    8.15. Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ" cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanţare a acestora. Situaţia fluxurilor de trezorerie şi Contul de rezultat patrimonial ce se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabileşte rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finanţate din bugetul local, în baza "Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local din trimestrul.....", anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ordonatorii terţiari de credite întocmesc Contul de execuţie a bugetului de stat (anexele nr. 6 şi 7) şi Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexele nr. 3 şi 4, după caz) (formulare din situaţiile financiare) pe care le prezintă inspectoratelor şcolare.
    8.16. În aplicarea prevederilor capitolului "Alte anexe la situaţiile financiare: politici contabile şi note explicative" din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informaţii despre "politicile contabile" adoptate de instituţia publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - elaborarea de proceduri contabile pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea şi organizarea contabilităţii, sarcini, responsabilităţi, termen de realizare etc.).
    În vederea elaborării procedurilor contabile formalizate se vor avea în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare;

    – principiile contabilităţii de angajamente aplicate în instituţie;
    – metodele de evaluare a activelor fixe şi circulante utilizate în instituţie;
    – dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;
    – metoda de amortizare a activelor fixe;
    – politica de împrumuturi, existenţa contractelor de leasing;
    – evaluarea disponibilităţilor, creanţelor şi datoriilor în valută;
    – înregistrarea câştigurilor şi pierderilor de curs valutar.


    9. Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare
    9.1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
    În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

    Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari şi principali de credite nu trebuie să fie însoţite de declaraţia scrisă a ordonatorilor respectivi.

    9.2. "Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde note explicative precizate în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi de alte note considerate necesare.
    În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
    Instituţiile publice care în anul 2007 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în Raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.

    9.3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia", în consens cu buna practică în domeniu, situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2007 trebuie să fie însoţite de un raport care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilităţii sistemului contabil, recomandările formulate şi stadiul implementării acestora.
    Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari şi principali de credite nu trebuie să fie însoţite de raportul de audit.

    9.4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi pe suport magnetic.
    Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2007 fără prezentarea pe suport magnetic.

    9.5. Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Economiei şi Finanţelor este de "60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".
    Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2007, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2007, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice cel mai târziu până la data de 29 februarie 2008.
    Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.
    Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate potrivit legii.
    Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală programare bugetară din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016