Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2008 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2008  de aplicare a   Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2008 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2009
ART. 1
(1) Bursele de studii prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, denumite în continuare burse rurale, se pot acorda studenţilor din instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, cursuri de zi, care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au domiciliul în mediul rural;
b) nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursã ruralã şi nu repetã niciun an universitar;
c) se obligã prin contract, întocmit conform modelului prevãzut în anexã, ca dupã terminarea studiilor universitare sã profeseze în învãţãmântul din mediul rural, în specializãrile pentru care s-au pregãtit, o perioadã egalã cu durata pentru care au primit bursã ruralã.
(2) Beneficiarul bursei rurale se obligã prin angajament de platã sã restituie sumele primite cu titlu de bursã, indexate cu indicele de inflaţie, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin contract. Angajamentul de platã este anexã la contract.
(3) Bursa ruralã se suspendã pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. b).
(4) Bursa ruralã prevãzutã la alin. (1) se acordã pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţã.
ART. 2
Numãrul de burse rurale şi repartizarea acestora la instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, pe specializãri, se stabilesc anual în funcţie de necesitãţile de personal didactic calificat pentru instituţiile de învãţãmânt preuniversitar din mediul rural şi în funcţie de solicitãrile studenţilor cãrora li se acordã aceste burse.
ART. 3
Lista nominalã a beneficiarilor acestor burse rurale se aprobã anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, dupã primirea contractelor semnate de toate pãrţile implicate în derularea bursei.
ART. 4
Cuantumul bursei rurale este de 350 lei/lunã şi se indexeazã conform legii.
ART. 5
Studenţii bursieri, potrivit reglementãrilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 769/2005 , pot obţine cumulativ şi alte tipuri de burse, în condiţiile prevãzute de regulamentele proprii ale instituţiilor de învãţãmânt superior pentru acordarea burselor.
ART. 6
(1) Pãrţile între care se încheie contractul prevãzut la <>art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 769/2005 sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, instituţia de învãţãmânt superior la care este înmatriculat studentul, inspectoratul şcolar în a cãrui razã teritorialã domiciliazã studentul şi studentul beneficiar al bursei.
(2) Contractul se semneazã, în ordine, de cãtre beneficiarul bursei, instituţia de învãţãmânt superior, inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului. Instituţia de învãţãmânt superior are responsabilitatea de a trimite contractele semnate şi ştampilate la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(3) Evidenţa modificãrilor survenite în situaţia şcolarã a studentului se ţine de cãtre instituţia de învãţãmânt superior, pe perioada în care beneficiarul bursei are calitatea de student, şi de cãtre inspectoratul şcolar, pe perioada în care are calitatea de angajat în sistemul de învãţãmânt. Aceste instituţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în scris, evidenţa acestor modificãri, în termen de 10 zile de la data constatãrii acestora.
ART. 7
(1) În cazul în care beneficiarul bursei nu respectã obligaţiile asumate prin contract, acesta trebuie sã restituie instituţiei de învãţãmânt superior contravaloarea sumelor primite cu titlu de bursã, indexate cu indicele de inflaţie.
(2) Instituţia de învãţãmânt superior notificã studentului obligaţia de restituire a sumelor primite cu titlu de bursã, în termen de 20 de zile de la data constatãrii nerespectãrii de cãtre student a obligaţiilor asumate prin contract.
(3) Restituirea sumelor primite cu titlu de bursã se face în maximum 3 luni de la data primirii notificãrii la instituţia de la care s-au primit aceste burse.
(4) Sumele restituite în condiţiile prezentului articol se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie.
(5) Instituţia de învãţãmânt superior este obligatã sã comunice Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului cuantumul sumelor restituite, în vederea modificãrii corespunzãtoare a contractului instituţional de finanţare.
(6) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului este obligat sã ţinã cont, prin direcţia de specialitate, de cuantumul sumelor restituite, în vederea modificãrii corespunzãtoare a contractului instituţional de finanţare.
ART. 8
(1) Absolvenţii beneficiari ai burselor sunt angajaţi, în condiţiile legii, în mediul rural, pe raza teritorialã a inspectoratului şcolar cu care s-a încheiat contractul, iar inspectoratele şcolare sunt obligate sã le asigure posturile didactice, în condiţiile legii.
(2) În termen de 30 de zile de la încheierea contractului, universitãţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi a inspectoratelor şcolare o situaţie care sã cuprindã urmãtoarele date: numele studentului, judeţul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, anul estimat al absolvirii, durata studiilor, în vederea ducerii la îndeplinire a <>Hotãrârii Guvernului nr. 769/2005 şi a prezentelor norme metodologice.
(3) Studenţii aflaţi în ultimul an de studiu, semnatari ai contractului cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru o bursã ruralã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 769/2005 , sunt obligaţi sã comunice în scris inspectoratelor şcolare judeţene care sunt parte în contract, cu 3 luni înainte de desfãşurarea concursului, cã vor participa la concurs pentru ocuparea unui post/unei catedre pentru mediul rural.
(4) La finalizarea studiilor, instituţiile de învãţãmânt superior vor comunica în scris, atât inspectoratelor şcolare judeţene, cât şi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, perioada pentru care studenţii cu domiciliul în mediul rural au beneficiat de bursã.
(5) Inspectoratul şcolar va comunica Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi instituţiilor de învãţãmânt superior unde au absolvit beneficiarii burselor pentru mediul rural situaţia încadrãrii acestora.
(6) Dupã primirea de la inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând cadrele didactice beneficiare ale acestor burse, în condiţiile în care absolvenţii nu au respectat prevederile contractuale de a se încadra pe un post/o catedrã în mediul rural, instituţiile de învãţãmânt superior vor trece la aplicarea procedurilor legale de recuperare a sumelor cuvenite.
(7) Beneficiarul bursei este obligat sã se prezinte la concurs în vederea ocupãrii unui post didactic/unei catedre; în cazul în care nu se prezintã la concurs, nu promoveazã concursul conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic de predare şi pregãtire/instruire practicã din învãţãmântul preuniversitar sau nu se prezintã la postul obţinut în urma concursului, beneficiarul bursei este obligat la restituirea contravalorii sumelor primite cu titlu de bursã ruralã, indexate cu indicele de inflaţie.
(8) În situaţia în care beneficiarii burselor nu se pot prezenta la concurs din cauze justificate şi dovedite, acestora li se oferã dreptul de a se prezenta la concurs încã o datã în anul urmãtor.
ART. 9
Termenul-limitã pânã la care contractele semnate se transmit Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului este data de 31 decembrie a anului universitar în care acestea se încheie.
ART. 10
Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 11
Anexa face parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXĂ
la normele metodologice


CONTRACT
Nr. ........./..........

I. Pãrţile
Art. 1. - Prezentul contract se încheie între:
1. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat prin ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului, domnul/doamna .............................................., şi directorul general al Direcţiei generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, domnul/doamna .....................................................;
2. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ....................................., cu sediul în .........................., reprezentatã prin rector, .................................., şi contabil-şef, .....................................;
3. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ....................................................., cu sediul în ......................, reprezentat prin inspector şcolar general ............................, şi contabil-şef .....................; şi
4. DOMNUL/DOAMNA/DOMNIŞOARA*1) .............................................., student(ã) în anul*2)........, în anul universitar*3) ..................., la*4) ................, nãscut(ã) în localitatea ..........................., fiul/fiica lui ............................ şi al/a ..................., cetãţean român, cu domiciliul stabil în România, satul ........................, comuna ..................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul .................., cod poştal ................., telefon fix/mobil ..............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. ............., eliberat(ã) de Poliţia ...................... la data de ................., C.N.P...................... .
-------------
*1) Se vor completa numele şi prenumele din certificatul de naştere, iar în parantezã numele de cãsãtorie, dacã este cazul.
*2) Se va completa anul de studii (de exemplu: 1, 2-4).
*3) Se va completa anul universitar (de exemplu 2008-2009 etc.).
*4) Se va completa specializarea la care este înscris studentul.

II. Obiect
Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studii, denumitã în continuare bursã ruralã, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural.

III. Durata
Art. 3. - Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar*5) ...... şi pânã la finalizarea unui ciclu normal de şcolarizare. Orice modificare privind durata prezentului contract se aduce la cunoştinţa tuturor pãrţilor în termen de 10 zile de la constatarea acestei modificãri.
----------
*5) Anul universitar în care se încheie contractul.

IV. Drepturile pãrţilor
Art. 4. - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului are dreptul de a pretinde respectarea obligaţiilor asumate de cãtre pãrţile contractante, respectiv instituţia de învãţãmânt superior, inspectoratul şcolar şi beneficiar.
Art. 5. - Instituţia de învãţãmânt superior şi inspectoratul şcolar au dreptul de a pretinde beneficiarului bursei respectarea obligaţiilor asumate prin contract.
Art. 6. - Beneficiarul bursei are urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã bursa ruralã;
b) sã solicite senatului universitar, în cazul în care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea burselor de merit sau de performanţã, suplimentarea bursei rurale cu bursa de merit / de performanţã, dupã caz, din fondurile alocate conform <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în condiţiile prevãzute în regulamentele proprii instituţiei pentru acordarea burselor;
c) sã i se asigure, în condiţiile legii, de cãtre inspectoratul şcolar, un post didactic/o catedrã în învãţãmântul din mediul rural, în specializarea/specializãrile pentru care s-a pregãtit, pentru o perioadã cel puţin egalã cu cea pentru care a primit bursã.

V. Obligaţiile pãrţilor
Art. 7. - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure, prin contractul instituţional de finanţare, finanţarea bursei rurale care este în valoare de 350 lei/lunã şi se indexeazã anual conform legii;
b) sã urmãreascã derularea contractului şi respectarea clauzelor contractuale de cãtre pãrţi.
Art. 8. - Instituţia de învãţãmânt superior are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite lunar cãtre student bursa ruralã;
b) sã urmãreascã derularea executãrii contractului, respectiv îndeplinirea obligaţiilor asumate de cãtre student;
c) sã urmãreascã şi sã aducã la cunoştinţa Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în termen de 10 zile de la constatare, orice modificare survenitã în derularea contractului, precum executare necorespunzãtoare, neexecutare etc.;
d) sã recupereze sumele primite cu titlu de bursã ruralã, indexate cu indicele de inflaţie, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de cãtre student conform art. 10;
e) sã comunice Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului cuantumul sumelor restituite, în vederea modificãrii corespunzãtoare a contractului instituţional;
f) sã comunice Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi inspectoratelor şcolare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului, atât în format electronic, cât şi pe hârtie, o situaţie care sã cuprindã urmãtoarele date: numele studentului, codul numeric personal, judeţul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, durata studiilor, anul estimat al absolvirii, datele fiind necesare asigurãrii postului didactic pe care va fi încadrat absolventul, potrivit legii;
g) sã asigure evidenţa tuturor contractelor de acest tip;
h) sã asigure semnarea contractului de cãtre pãrţi şi ştampilarea acestuia de universitate şi inspectorat.
Art. 9. - Inspectoratul şcolar are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure, cu prioritate, postul didactic, în condiţiile legii;
b) sã asigure, în condiţiile legii, încadrarea beneficiarului bursei rurale în învãţãmântul din mediul rural, în judeţul de domiciliu al beneficiarului;
c) sã comunice Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi instituţiilor de învãţãmânt superior cu care s-au încheiat contractele îndeplinirea de cãtre beneficiar a obligaţiilor prevãzute la art. 10 lit. f), g) şi h) la începutul fiecãrui an şcolar;
d) sã comunice Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi instituţiilor de învãţãmânt superior cu care s-au încheiat contractele, în termen de 10 zile de la constatare, neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 10 lit. f) şi h).
Art. 10. - Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã aibã statut de student la cursuri de zi şi sã îşi pãstreze acest statut pe toatã perioada în care primeşte aceastã bursã ruralã;
b) sã îşi îndeplineascã integral activitãţile didactice obligatorii înscrise în planul de învãţãmânt;
c) sã nu aibã restanţe şi sã nu repete niciun an universitar;
d) sã urmeze, în cazul în care nu a urmat, un modul de formare psihopedagogicã într-un departament pentru pregãtirea personalului didactic acreditat, finalizat în condiţiile legii;
e) în ultimul an de studii, sã comunice în scris inspectoratului judeţean, care este parte la contract, intenţia de a ocupa un post/o catedrã, cu 3 luni înainte de desfãşurarea concursului;
f) sã se prezinte, dupã finalizarea studiilor cu examen de licenţã, la inspectoratul şcolar pentru ocuparea postului în condiţiile legii, începând cu anul finalizãrii studiilor universitare;
g) sã restituie integral sumele primite în timpul studiilor cu titlu de bursã ruralã, indexate cu indicele de inflaţie, în condiţiile în care nu promoveazã concursul conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic de predare şi pregãtire/instruire practicã din învãţãmântul preuniversitar sau nu se prezintã la postul obţinut în urma concursului în primii 2 ani de la absolvire;
h) sã profeseze în specialitatea pentru care s-a pregãtit, în învãţãmântul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau, dupã caz, postliceal din mediul rural, pentru o perioadã cel puţin egalã cu cea pentru care a primit bursã ruralã;
i) sã restituie instituţiei de învãţãmânt superior, în termen de 3 luni de la notificarea universitãţii/ministerului, în baza prezentului contract şi a angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursã ruralã, indexate cu indicele de inflaţie, pentru neexecutare a obligaţiilor;
j) la încheierea contractului sã semneze angajamentul, anexã la prezentul contract.

VI. Suspendarea contractului
Art. 11. - Contractul se suspendã pe perioadele în care studentul are contractul de studii suspendat, urmând ca acesta sã reprimeascã bursa în momentul revenirii din suspendare.

VII. Încetarea contractului
Art. 12. - Prezentul contract înceteazã de drept în urmãtoarele situaţii:
a) în momentul îndeplinirii obligaţiilor asumate de beneficiar;
b) în cazul exmatriculãrii beneficiarului, dupã achitarea de cãtre acesta a sumelor primite cu titlu de bursã ruralã, indexate cu indicele de inflaţie, instituţiei de învãţãmânt superior cu care a semnat contractul;
c) în caz de deces al beneficiarului.

VIII. Alte clauze
Art. 13. - Bursa ruralã se acordã pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţã.

IX. Litigii
Eventualele litigii ivite cu ocazia executãrii prezentului contract se rezolvã pe cale amiabilã, pãrţile fiind obligate sã depunã toate diligenţele în acest sens. În cazul nerezolvãrii pe cale amiabilã, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţei de judecatã competente.
Prezentul contract se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru instituţia de învãţãmânt superior, inspectoratul şcolar şi beneficiar şi douã pentru Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului (Direcţia generalã managementul finanţãrii învãţãmântului, Direcţia generalã managementul resurselor umane).MINISTERUL EDUCAŢIEI, INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT INSPECTORATUL ŞCOLAR
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI SUPERIOR JUDEŢEAN
Ministru, Rector, Inspector şcolar
......................... ......................... general,
....................

DIRECŢIA JURIDIC Consilier juridic, Consilier juridic,
ŞI CONTENCIOS ................... ....................
Director,
.................

DIRECŢIA GENERALĂ Contabil-şef, Contabil-şef,
BUGET-FINANŢE, .............. ..............
PATRIMONIU ŞI
INVESTIŢII
Director general,
....................

DIRECŢIA GENERALĂ
MANAGEMENT
RESURSE UMANE
Director general,
....................

DIRECŢIA GENERALĂ
MANAGEMENTUL
FINANŢĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Beneficiar,
Director general, .............
..........................
ANEXĂ
la Contractul nr. .........


ANGAJAMENT


Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., nãscut/nãscutã în anul ..........., luna ................, ziua ............, în localitatea ............................................, fiul/fiica lui ................... şi al/a ..................., cetãţean român cu domiciliul stabil în România, satul .............., comuna ..................................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ................, cod poştal ........, telefon .............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ............, eliberat/eliberatã de Poliţia ................. la data de ................., CNP ........................., în temeiul art. 10 lit. j) din Contractul nr. ......./........., mã angajez sã restitui sumele primite cu titlu de bursã ruralã în baza art. 2 din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea instituţiei de învãţãmânt superior/Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin contract. În caz contrar, voi fi acţionat în justiţie pentru recuperarea sumelor datorate.


Data
.............Beneficiarul bursei,
.....................

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016