Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 14 septembrie 2004  privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 14 septembrie 2004 privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 septembrie 2004


    A. Dispoziţii generale
    1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.
    2. Poate fi recunoscută şi desemnată ca organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeşte că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi care respectă criteriile minime aplicabile organismelor recunoscute, prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, precum şi cerinţele prevăzute de prezentele norme metodologice.
    3. Organismele recunoscute şi desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice trebuie să îndeplinească, atât în momentul definirii obiectului recunoaşterii şi desemnării, cât şi pe toată perioada recunoaşterii şi desemnării, sarcini în legătură cu evaluarea conformităţii unuia sau mai multor tipuri de echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.
    B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoaşterii şi desemnării
    4. Cererea de recunoaştere şi desemnare se completează de către solicitant, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, şi se transmite la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Comisia de recunoaştere a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, denumită în continuare Comisia de recunoaştere. Cererea de recunoaştere şi desemnare trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe documentele de înfiinţare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, codul unic de înregistrare şi statutul persoanei juridice);
    b) organigrama organismului şi o scurtă prezentare a activităţii acestuia, din care să rezulte experienţa şi competenţa în domeniul evaluării conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea;
    c) copie de pe certificatul de acreditare a organismului în legătură cu obiectul recunoaşterii şi desemnării, emis de către organismul naţional de acreditare;
    d) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege; asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât şi despăgubirile profesionale;
    e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut şi desemnat, în funcţie de grupele şi categoriile de echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze şi a dotărilor de care dispune în acest scop; schema/schemele trebuie să facă referire la cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, la standardele şi la procedura pentru evaluarea conformităţii utilizate;
    f) raportul întocmit de către organismul naţional de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformităţii, documentată şi aplicată de către solicitant şi la sistemul de management al calităţii organismului pentru a evalua conformitatea echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;
    g) o listă a documentelor încheiate pentru subcontractarea activităţilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoaşterea şi desemnarea şi, dacă este cazul, copii ale acestora şi ale modelului contractului de subcontractare a activităţilor;
    h) o declaraţie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţie Comisiei de recunoaştere, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa;
    i) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformităţii de care dispune, inclusiv a personalului subcontractant, cu indicarea pregătirii profesionale, a experienţei în domeniu şi a atribuţiilor specifice de evaluare;
    j) o declaraţie a conducerii organismului, din care rezultă că sunt însuşite şi documentate procedurile de evaluare a conformităţii pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea;
    k) o declaraţie a conducerii organismului, din care rezultă că au fost adoptate măsuri care să asigure păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în cursul evaluării de către întreg personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;
    l) o declaraţie a conducerii persoanei juridice privind crearea condiţiilor referitoare la asigurarea independenţei conducerii organismului şi a personalului de certificare faţă de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în cauză;
    m) modelul contractului de evaluare încheiat cu solicitanţii.
    C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea şi retragerea recunoaşterii şi desemnării
    5. Comisia de recunoaştere evaluează solicitarea privind recunoaşterea şi desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 şi a verificării respectării:
    a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004;
    b) prevederilor art. 14 şi 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cerinţelor privind competenţa tehnică şi capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 şi, dacă este cazul, cu standardele române care adoptă standardele europene armonizate sau cu alte standarde şi specificaţii aprobate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ale căror prevederi se referă la domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;
    d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexele nr. 3-9 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, pentru care organismul solicită recunoaşterea şi desemnarea;
    e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă;
    f) oricăror alte cerinţe aplicabile organismelor, conform prezentelor norme metodologice.
    6. (1) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea organismului, Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă şi corectă.
    (2) În vederea luării deciziei, Comisia de recunoaştere poate realiza evaluarea solicitantului la sediul acestuia.
    7. (1) Comisia de recunoaştere emite certificatul de recunoaştere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerinţele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul şi sarcinile pentru care va fi desemnat. Modelul certificatului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) Desemnarea organismelor pentru care s-au emis certificatele de recunoaştere se face prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) În cazuri motivate, recunoaşterea şi desemnarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situaţie, Comisia de recunoaştere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării.
    (4) Notificarea organismelor se efectuează conform prevederilor menţionate la cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.
    (5) În situaţia în care organismul nu dovedeşte conformitatea cu cerinţele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoaştere comunică organismului respingerea motivată a solicitării.
    (6) Rezultatele evaluării se înregistrează în rapoarte de audit, iar decizia Comisiei de recunoaştere se consemnează într-un proces-verbal întocmit şi păstrat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de recunoaştere.
    8. (1) Comisia de recunoaştere poate limita, suspenda sau retrage recunoaşterea şi desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii şi desemnării ori în situaţia în care organismul solicită acest lucru.
    (2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoaştere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activităţii organismului în cauză.
    (3) În situaţia retragerii recunoaşterii şi desemnării, organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost recunoscut şi desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoaştere sau către un alt organism recunoscut şi desemnat, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoaştere.
    (4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării determină actualizarea ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei prevăzut la pct. 7.2 şi, dacă este cazul, informarea corespunzătoare a Comisiei Europene şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
    (5) Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării şi, după caz, a notificării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării ori notificării organismului, până când se dovedeşte că acestea trebuie retrase.
    (6) Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoaştere.
    9. Organismele pot contesta la instanţa judecătorească competentă decizia privind retragerea recunoaşterii şi desemnării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    D. Supravegherea organismelor recunoscute şi desemnate
    10. (1) Organismele recunoscute şi desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea.
    (2) Organismele recunoscute şi desemnate trebuie să facă cunoscut Comisiei de recunoaştere şi organismului naţional de acreditare orice intenţie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum şi orice altă măsură ce se doreşte a fi implementată şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu recunoaşterea şi desemnarea, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele recunoscute şi desemnate vor comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării.
    (3) Organismele recunoscute şi desemnate vor transmite Comisiei de recunoaştere raportul organismului naţional de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează condiţiile prevăzute la pct. 10.1. În situaţia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, organismul recunoscut şi desemnat va transmite Comisiei de recunoaştere şi copia documentului actualizat.
    11. (1) Supravegherea organismelor recunoscute şi desemnate se realizează de către Comisia de recunoaştere şi prin organismul naţional de acreditare.
    (2) Organismele recunoscute şi desemnate vor informa Comisia de recunoaştere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării şi/sau reînnoirea acesteia.
    12. În cazul existenţei oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii şi desemnării, organismul recunoscut şi desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoaştere, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Dacă este cazul, Comisia de recunoaştere va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul recunoscut şi desemnat în cauză. Totodată Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.
    13. (1) În situaţia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoaştere, organismul naţional de acreditare şi organismul recunoscut şi desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformităţilor.
    (2) În funcţie de natura neconformităţilor, Comisia de recunoaştere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformităţilor, activitatea organismului în domeniul în care este recunoscut şi desemnat să fie limitată sau suspendată.
    14. Organismele recunoscute şi desemnate trebuie să permită necondiţionat accesul reprezentaţilor Comisiei de recunoaştere la documente, precum şi participarea la activităţile care privesc încercările şi/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul recunoaşterii, desemnării şi supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    E. Obligaţiile organismelor recunoscute şi desemnate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    15. (1) Organismele recunoscute şi desemnate vor transmite Comisiei de recunoaştere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine, în principal, informaţii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a recunoaşterii şi desemnării;
    b) reclamaţiile şi apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;
    c) dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor, măsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;
    d) activităţile subcontractante, subcontractanţii; măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;
    e) modul de participare la activităţile de standardizare din domeniul în care a fost recunoscut şi desemnat, precum şi la activităţile de coordonare la nivel naţional a organismelor;
    f) experienţa acumulată în urma realizării sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a recunoaşterii şi desemnării şi propuneri de perfecţionare a activităţii;
    g) echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive depistate neconforme ca urmare a activităţilor de evaluare a conformităţii pentru care a fost recunoscut şi desemnat.
    (2) Organismele recunoscute şi desemnate înaintează Comisiei de recunoaştere spre avizare sau informare procedurile, rapoartele şi înregistrările prevăzute în Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    F. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    16. (1) Lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 19 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.
    (2) Comisia de recunoaştere solicită Ministerului Economiei şi Comerţului înregistrarea organismelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) în Registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numărului de identificare, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) conţine pentru fiecare organism recunoscut informaţii privind denumirea completă, sediul, echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive care se supun evaluării, procedura/procedurile de evaluare a conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, pentru care este recunoscut, precum şi numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.
    (4) În cazul retragerii recunoaşterii unui organism, Comisia de recunoaştere va comunica în termen de 5 zile lucrătoare decizia sa, precum şi motivarea acesteia Ministerului Economiei şi Comerţului, în vederea retragerii numărului de identificare acordat.
    17. Organismele recunoscute anterior de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru certificarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice pot efectua evaluări ale conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2004, până la termenul de expirare a certificatelor de recunoaştere.
    18. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice


                  Modelul cererii de recunoaştere şi desemnare

    Organismul .................................................................
                (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de
                     înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului)

                                                     Nr. .... data ...... *1)

                      CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI DESEMNARE

    Organismul*2) ........................................., având sediul în*3)
...................., reprezentat prin director/preşedinte*4) ................,
în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind
desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare
şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile
reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii
produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 19 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, solicită
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Comisia de recunoaştere
şi desemnare a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de
certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii
echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere
potenţial explozive să fie evaluat în vederea recunoaşterii şi desemnării, în
scopul de a realiza testarea/evaluarea conformităţii pentru grupa/categoria de
produse*5) .............., prin*6) .................
    Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*7):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

                    Directorul/preşedintele*8) organismului,
                   ..........................................

----------
    *1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoaştere.
    *2) Denumirea completă a organismului.
    *3) Adresa completă, codul poştal.
    *4) Numele şi prenumele.
    *5) Denumirea şi codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul
evaluării, asociate activităţilor CAEN.
    *6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformităţii produselor ce fac
obiectul evaluării.
    *7) Documentele conform prevederilor lit. B pct. 4 din anexa la Ordinul
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 477/2004.
    *8) Numele, prenumele, semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila
organismului.    ANEXA 2
    la normele metodologice                     Modelul certificatului de recunoaştere


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Comisia de recunoaştere a laboratoarelor
    de încercări, precum şi a organismelor
    de certificare şi de inspecţie care realizează
    evaluarea conformităţii echipamentelor şi
    sistemelor protectoare destinate utilizării în
    atmosfere potenţial explozive

                           CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE
                     Nr. ....../data emiterii ............

    În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea
laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de
inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile
reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii
produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ca
urmare a cererii de recunoaştere şi desemnare înregistrate cu nr. .........../
..........., se emite prezentul certificat de recunoaştere, prin care se atestă
că organismul*1) ..........................................., cu sediul în*2)
............................., respectă cerinţele minime prevăzute la art. 14
din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi are capacitate, competenţă şi
capabilitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformităţii
produselor prin*3) .................., pentru produsele sau grupa/categoria de
produse*4) ...................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea
Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe
piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în
atmosfere potenţial explozive.
    La data retragerii desemnării organismului prezentul certificat se anulează.

                   Preşedintele*5) Comisiei de recunoaştere,
                    ........................................

-----------
    *1) Denumirea completă a organismului.
    *2) Adresa completă, codul poştal.
    *3) Denumirea procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac
obiectul evaluării.
    *4) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse asociate activi-
tăţilor CAEN.
    *5) Numele, prenumele, semnătura şi ştampila autorităţii competente.                                    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016