Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2007  privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2007 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2007
     Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivitLegii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale. Situaţiile financiare anuale se compun din : Bilanţ, Contul de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.
    Situaţiile financiare ale anului 2006 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2006.
    Situaţiile financiare se întocmesc în monedă naţională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.
    Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, dar şi pe modelele aprobate ca anexe la prezentele norme, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi înLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, şi ale ordonanţelor de rectificare, precum şi altor reglementări în vigoare, formulare afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice:
    www.mfinante.ro/legislaţie/reglementări contabile.
    La aceeaşi adresă sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare şi anexele la acestea.
    În bazaart. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, Contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului şi care, după verificare de către Curtea de Conturi, se aprobă de Parlament.
    Potrivit prevederilorart. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
    Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
    Având în vedere importanţa lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice în baza situaţiilor financiare anuale întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice şi instituţii publice autonome, ordonatorii de credite şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligaţia încheierii execuţiei bugetare în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2006, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.164/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 19 decembrie 2006, precum şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    Potrivit prevederilorOrdinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, "Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazate pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare.
    În acest sens, ordonatorii principali de credite urmează să elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice, precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate respectiv".
    Ordinul mai sus menţionat impune existenţa planului de conturi şi a monografiei contabile pentru operaţiunile economice derulate în fiecare instituţie publică, avizate de ordonatorul principal de credite, instrumente de lucru care permit specialiştilor din compartimentele financiar-contabile aplicarea corespunzătoare şi unitară a reglementărilor în domeniu.
    Ordinul mai sus menţionat nu prevede avizarea planului de conturi şi a monografiei contabile de către Ministerul Finanţelor Publice.
    Potrivit prevederilorart. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune a fost emis în aplicareaart. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, astfel încât prevederile lui pot fi aplicate şi instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de producţie, prestatoare de servicii etc.
    Aceste instituţii urmează să organizeze contabilitatea de gestiune astfel încât informaţiile obţinute să satisfacă necesităţile managementului în luarea celor mai corecte decizii, iar procedeele şi tehnicile ce se vor utiliza în contabilitatea de gestiune să fie stabilite în funcţie de particularităţile activităţii desfăşurate.
    La întocmirea situaţiilor financiare anuale se va avea în vedere respectarea principiilor contabilităţii de angajamente, aşa cum au fost descrise înOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia:
    - principiul continuităţii activităţii;
    – principiul permanenţei metodelor;
    – principiul prudenţei;
    – principiul contabilităţii pe bază de angajamente;
    – principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii;
    – principiul intangibilităţii;
    – principiul necompensării;
    – principiul comparabilităţii informaţiilor;
    – principiul materialităţii (pragul de semnificaţie);
    – principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realitatea asupra aparenţei).

    Pentru respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente, potrivit căruia efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit, iar veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor, al veniturilor şi al cheltuielilor, astfel:
    - pentru creanţe, datorii şi capitaluri, când iau naştere drepturi şi obligaţii cu valoare economică;
    – pentru venituri, când au fost realizate (obţinute);
    – pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).

    Momentul recunoaşterii cheltuielilor:
    - cheltuielile de personal - în perioada când munca a fost prestată;
    – cheltuielile cu stocurile - când au fost consumate, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte la scoaterea din folosinţă;
    – costurile cu serviciile - în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate;
    – costurile cu dobânzile - în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut;
    – cheltuielile din diferenţe de curs valutar - la momentul decontării creanţelor şi datoriilor în valută sau reevaluării acestora cu ocazia raportării în situaţiile financiare;
    – costurile de capital - lunar, sub forma amortizării care se înregistrează sistematic, pe parcursul duratei de viaţă utile a activului fix;
    – transferurile între unităţi ale administraţiei publice (curente şi de capital), alte transferuri (interne şi în străinătate, contribuţia României la bugetul Uniunii Europene) - ca şi costuri la instituţia care transferă fondurile.

    Momentul recunoaşterii veniturilor:
    - veniturile fiscale - la momentul declarării pe bază de declaraţie fiscală sau decizie a organului fiscal;
    – veniturile din activităţi economice - la momentul transferului dreptului de proprietate către clienţi (la emiterea facturii);
    – veniturile din diferenţe de curs valutar - la momentul decontării creanţelor şi datoriilor în valută sau reevaluării acestora cu ocazia raportării în situaţiile financiare;
    – veniturile din dobânzi - pe măsura generării veniturilor respective (când sunt cuvenite).

    Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate pentru cheltuieli prevăzute în bugetul aprobat, se vor efectua următoarele:
    a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj", 444 "Impozitul pe venitul din salarii şi din alte drepturi". Având în vedere că, potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură, prime, al 13-lea salariu, contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată, inclusiv drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate;
    b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:
    - angajamente legale individuale neonorate de furnizori şi alţi creditori până la finele anului;
    – angajamente legale individuale onorate de furnizori şi alţi creditori, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în contabilitate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe" şi 462 "Creditori".


    Facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reprezintă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice după data de 31 decembrie 2006, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie, având în vedere că, potrivit contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate.
    În mod similar se vor analiza şi regulariza şi sumele reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate, înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform planului de conturi în vigoare.
    1. Întocmirea bilanţului contabil
    La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:
    1.1. Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2006, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.
    Se vor efectua, în prealabil:
    - analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiuni patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi;
    – clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienţi", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz;
    – analiza sumelor ce trebuie încasate de la debitori sau clienţi din anii precedenţi, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi";
    – în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" sau 472 "Venituri în avans", după caz.


    1.2. În conformitate cu prevederileart. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, instituţiile publice au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
    Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, "Inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei unităţi".
    Potrivit prevederilor pct. 53 din normele menţionate mai sus, "Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilorLegii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
    Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare întocmite la 31 decembrie, se întocmeşte bilanţul care face parte din situaţiile financiare anuale, ale cărui posturi, în conformitate cu prevederileLegii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza inventarului".
    Potrivit punctului 54 din aceleaşi norme, "PrevederileLegii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corelării datelor din bilanţ cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza inventarului, se aplică şi instituţiilor publice."
    În conformitate cu prevederileart. 20 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale pct. 10 lit. B Anexa 1 - Normele metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă - laOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004privind registrele şi formularele financiar - contabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005, instituţiile publice au obligaţia să completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv.
    Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora.
    Potrivit prevederilorHotărârii Guvernului nr. 1.031/1999pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publică aflate în administrarea ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiilor publice subordonate acestora se inventariază anual pe liste de inventariere distincte.
    Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit şi titularului dreptului de administrare.

    1.3. Potrivit prevederilorart. 19 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, la instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar.
    În aplicarea prevederilor de mai sus, precum şi a prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2006, în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2006 următoarele conturi nu pot prezenta sold:
    La instituţiile publice finanţate integral de la buget:
    - contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat");
    – contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepţia disponibilităţilor din finanţarea externă nerambursabilă şi a creditelor externe);
    – contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepţia disponibilităţilor din finanţarea externă nerambursabilă, a creditelor externe şi a disponibilităţilor acreditivelor aflate la dispoziţia instituţiei potrivit legii);
    – contul 531 "Casa";
    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanţarea de la buget) se închid prin debitul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget";
    – conturile 7xx "Venituri ......" (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";
    – contul 770 "Finanţarea de la buget" se închide prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget";
    – conturile 7xx "Venituri........." (ale instituţiilor publice finanţate integral din buget) se închid prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget".

    La instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget:
    - contul 531 "Casa";
    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";
    – conturile 7xx "Venituri ......." (din activităţi economice şi subvenţii) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii".

    La unităţile administrativ-teritoriale:
    - contul 5211 "Disponibil al bugetului local";
    – contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
    – contul 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" (în situaţia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante şi comisioane aferente);
    – contul 531 "Casa";
    – contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";
    – contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment potrivit legii";
    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din fondurile constituite în afara bugetelor locale) se închid prin debitul conturilor:
    131 "Fondul de rulment", 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc",
    136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe",
    137 "Taxe speciale", 1399 "Alte fonduri", după caz;

    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (ale bugetului local) se închid prin debitul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";
    – conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".

    La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:
    - contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";
    – contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
    – contul 531 "Casa";
    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";
    – conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat".

    La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj:
    - contul 531 "Casa";
    – contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj";
    – contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";
    – conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj".

    La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:
    - contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
    – contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" ;
    – contul 531 "Casa";
    – conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
    – conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".


    1.4. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, se efectuează operaţiuni de consolidare astfel:
    - soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate", care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix sau consumul stocurilor, prin contul 117 "Rezultatul reportat";
    – eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" din activul şi pasivul bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;
    – consolidarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivel de ordonator secundar sau principal de credite, astfel încât în bilanţul centralizat al ordonatorului principal de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor. Opţional, se vor consolida conturile privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.
    Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare.

    1.5. Ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au încheiat protocoale de predare-primire, vor avea în vedere următoarele:
    a) Ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au predat instituţii, structuri sau activităţi, întocmesc Bilanţul contabil de închidere la data predării/primirii, cu datele privind "Soldul la începutul anului" (coloana 1) şi "Soldul la data predării-primirii" (coloana 2). Pe baza datelor înscrise în coloana 2 se scad din evidenţa contabilă drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii predate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, astfel:

┌─────────────────┬───┬─────────────────┐
│892 "Bilanţ de │= │% │
│închidere" │şi:│conturi de activ │
│% │= │892 "Bilanţ de │
│conturi de pasiv │ │închidere" │
└─────────────────┴───┴─────────────────┘


    b) Ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au preluat instituţii, structuri sau activităţi, înregistrează în evidenţa contabilă drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, pe baza datelor înscrise în coloana 2 din bilanţul contabil de închidere întocmit la data predării-preluării, astfel:

┌─────────────────┬───┬─────────────────┐
│% │= │891 "Bilanţ de │
│conturi de activ │şi:│deschidere" │
│891 "Bilanţ de │= │% │
│deschidere" │ │conturi de pasiv │
└─────────────────┴───┴─────────────────┘


     Datele din coloana 1 "Sold la începutul anului" se raportează în bilanţul instituţiilor publice de mai sus.
    Bilanţul contabil de închidere întocmit la data predării va fi însoţit de balanţa de verificare sintetică, Contul de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite în structura bugetelor aprobate şi celelalte anexe pentru activitatea finanţată din buget (de stat, local, asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit metodologiei existente.

    1.6. Dobânda acordată de trezoreria statului pentru disponibilităţile Fondului de rulment se înregistrează în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale astfel:

┌───────────────────────┬─┬────────────┐
│5187 "Dobânzi de │ │ │
│încasat" │ │ │
│% │ │766 │
│5221 "Disponibil curent│ │"Venituri │
│din fondul de rulment │ │din dobânzi"│
│al │=│5187 │
│bugetului local" │=│"Dobânzi de │
│5222 "Depozite │=│încasat" │
│constituite din fondul │ │131 "Fondul │
│de rulment al │ │de rulment" │
│bugetului local" │ │ │
│766 "Venituri din │ │ │
│dobânzi" │ │ │
└───────────────────────┴─┴────────────┘


    1.7. Potrivit prevederilor pct. 1.3. "Active financiare" de la cap. III din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005"Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei entităţi, un drept contractual".
    Activele financiare cuprind: titluri de participare, alte titluri imobilizate, creanţe imobilizate.
    Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale, potrivit legii, în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme internaţionale, a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dividende şi se înregistrează cu ajutorul contului 260 "Titluri de participare".
    Instituţiile publice care deţin sau vor deţine titluri de participare la capitalul social al unor societăţi comerciale/companii naţionale vor avea în vedere următoarele cu privire la:
    a) Evaluarea iniţială: Titlurile de participare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.
    - înregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare achiziţionate (acţiuni subscrise şi nevărsate):

┌──────────────┬─┬─────────────────────┐
│260 "Titluri │ │269 "Vărsăminte de │
│de │=│efectuat pentru │
│participare" │ │active │
│ │ │financiare" │
└──────────────┴─┴─────────────────────┘


    – vărsămintele efectuate pentru titlurile de participare achiziţionate:

┌──────────────────────┬─┬─────────────┐
│ │ │% │
│ │ │560 │
│ │ │"Disponibil │
│ │ │al │
│ │ │instituţiilor│
│269 "Vărsăminte de │ │publice │
│efectuat pentru active│=│finanţate │
│financiare" │ │integral │
│ │ │din venituri │
│ │ │proprii" │
│ │ │770 │
│ │ │"Finanţarea │
│ │ │de la buget" │
│ │ │etc. │
└──────────────────────┴─┴─────────────┘


    – înregistrarea titlurilor de participare în situaţia în care aportul subscris la capitalul social al unei societăţi comerciale/companii naţionale este în natură:

┌──────────────────┬─┬────────────────┐
│260 "Titluri de │=│117 "Rezultatul │
│participare" │ │reportat" │
└──────────────────┴─┴────────────────┘


    – scăderea din evidenţă a bunurilor transmise ca aport în natură la capitalul social:
    – terenuri care aparţin domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale:

┌──────────────────────────┬─┬──────────┐
│% │ │ │
│102 "Fondul bunurilor care│ │ │
│alcătuiesc domeniul privat│ │ │
│al statului" │=│2111 │
│104 "Fondul bunurilor care│ │"Terenuri"│
│alcătuiesc domeniul privat│ │ │
│al unităţilor │ │ │
│administrativ-teritoriale"│ │ │
└──────────────────────────┴─┴──────────┘


    – amenajări la terenuri:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│% │ │ │
│281 "Amortizări │ │ │
│privind activele │ │2112 "Amenajări │
│fixe corporale" │=│la terenuri" │
│658 "Alte │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│operaţionale" │ │ │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    – alte active fixe corporale care aparţin domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│ │= 212 │
│ │"Construcţii" │
│ │(213 "Instalaţii│
│ │tehnice, │
│ │mijloace de │
│ │transport, │
│% │animale şi │
│281 "Amortizări │plantaţii" │
│privind activele │214 "Mobilier, │
│fixe corporale" │aparatură │
│658 "Alte cheltuieli │birotică, │
│operaţionale" │echipamente de │
│ │protecţie a │
│ │valorilor umane │
│ │şi materiale şi │
│ │alte │
│ │active fixe │
│ │corporale", │
│ │după caz) │
└─────────────────────┴────────────────┘


    În vederea respectării principiului prudenţei, activele financiare nu trebuie să fie supraevaluate, iar în bilanţ se prezintă la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă.

    b) Evaluarea cu ocazia inventarierii: La inventar evaluarea titlurilor de participare se face la valoarea de inventar, în funcţie de preţul pieţei (acţiunile cotate) sau de activul net pe acţiune (acţiunile necotate).
    c) Evaluarea la data bilanţului anual: Titlurile de participare trebuie prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.

    În cazul acţiunilor cotate, achiziţionate de instituţie de pe piaţa reglementată sau dobândite prin conversia creanţelor bugetare în acţiuni şi păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie naţională listată la bursă, se va avea în vedere valoarea de cotaţie a acestora, astfel:
    - dacă valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate este mai mică decât valoarea de intrare, instituţiile publice vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar pe seama cheltuielilor, astfel:

┌──────────────────────┬─┬─────────────┐
│6863 "Cheltuieli │ │2961 │
│financiare privind │ │"Ajustări │
│ajustările pentru │=│pentru │
│pierderea │ │pierderea de │
│de valoare a activelor│ │valoare a │
│financiare" │ │acţiunilor" │
└──────────────────────┴─┴─────────────┘


    – dacă valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate este mai mare decât valoarea de intrare, creşterea de valoare nu se înregistrează în contabilitate.

    În cazul acţiunilor necotate, achiziţionate de instituţie sau dobândite prin conversia creanţelor bugetare în acţiuni şi păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie naţională nelistată la bursă, valoarea de inventar este egală cu valoarea activului net/acţiune comunicat de societatea comercială/compania naţională respectivă pentru exerciţiul financiar anterior.
    Instituţiile vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare la sfârşitul exerciţiului financiar, în mod asemănător cu cel aferent acţiunilor cotate.
    De regulă, la bilanţ, ajustările pentru pierdere de valoare se analizează astfel:
    - În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură (respectiv creşterea de valoare a acţiunilor), atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri astfel:

┌─────────────────┬─┬─────────────────┐
│ │ │7863 "Venituri │
│2961 "Ajustări │ │din ajustări │
│pentru pierderea │ │pentru pierderea │
│de valoare a │=│de │
│acţiunilor" │ │valoare a │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare" │
└─────────────────┴─┴─────────────────┘


    – În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.

    Soldul contului 260 "Titluri de participare" trebuie să reflecte valoarea titlurilor de participare deţinute la capitalul social al societăţii comerciale (determinată prin înmulţirea numărului de acţiuni cu valoarea nominală a acestora).
    În bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2006, titlurile de participare deţinute de instituţiile publice se vor raporta la valoarea justă determinată ca diferenţă între soldul debitor al contului 260 "Titluri de participare" şi soldul creditor al contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".
    NOTĂ:
    Valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare poate fi accesată pe site-ul Bursei de valori www.rasd.ro /societăţi listate/caută emitent/.


    1.8. Potrivit prevederilor pct. VII subpunctul 2.3 dinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006, "În bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituţii finanţate integral din bugetul local» şi contul 121.01.04 «Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul local» nu prezintă sold".
    La instituţiile finanţate integral din bugetul local, soldul acestor conturi se transferă la începutul exerciţiului următor asupra contului 117 "Rezultat reportat", care va fi detaliat în mod asemănător contului 121 "Rezultat patrimonial".

    1.9. În situaţiile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale centralizate pe ansamblul judeţului de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene (bilanţ, cont de rezultat patrimonial) conturile 121 "Rezultatul patrimonial" şi 117 "Rezultatul reportat" pot prezenta şi sold debitor şi sold creditor, neefectuându-se operaţiuni de consolidare.
    1.10. Cheltuielile şi veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie prin contul 483 "Decontări din operaţii în participaţie" se închid la nivelul unităţii administrativ-teritoriale prin contul 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".
    1.11. În conformitate cu prevederileart. 1 alin. (2) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, fondurile externe nerambursabile fac parte din categoria fondurilor publice.
    Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite şi se aprobă odată cu acestea.
    Instituţiile publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrărilor şi serviciilor finanţate din fonduri externe nerambursabile - vor proceda la înregistrarea în contabilitate a acestora, indiferent de modul de derulare a fondurilor, respectiv prin Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, alte instituţii sau prin conturi proprii de disponibilităţi.
    Bunurile achiziţionate, plătite din mai multe surse, se înregistrează în contabilitate, cu întreaga valoare a bunurilor determinată în funcţie de plăţile efectuate din toate sursele, pe baza recepţiei şi a documentelor care atestă intrarea în instituţie a acestora.
    Sumele reprezentând avansuri şi plăţi intermediare se vor înregistra numai în contabilitatea Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare sau a altor agenţii/autorităţi de implementare, nu şi a beneficiarilor finali.
    Redăm în continuare înregistrările contabile aferente operaţiunilor derulate:
    A. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrărilor şi serviciilor primite cu titlu gratuit, dar care au fost plătite de Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare sau alte agenţii/autorităţi de implementare se efectuează astfel:
    a) În situaţia în care instituţiile publice primesc fonduri:
    - sume de primit de la agenţii/autorităţi de implementare pe baza cererilor de fonduri:

┌───────────────┬─┬────────────────────┐
│458 "Sume de │ │ │
│primit de la │ │774 "Finanţarea din │
│agenţii/ │=│fonduri externe │
│autorităţi de │ │nerambursabile" │
│implementare" │ │ │
└───────────────┴─┴────────────────────┘


    – sumele încasate în contul de disponibil:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│515 "Disponibil │ │458 "Sume de │
│din fonduri │ │primit de la │
│externe │=│agenţii/ │
│nerambursabile" │ │autorităţi de │
│ │ │implementare" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


    – efectuarea plăţilor:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│% │ │515 "Disponibil │
│401 "Furnizori" │=│din fonduri │
│404 "Furnizori de │ │externe │
│active fixe" │ │nerambursabile" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘    b) În situaţia în care instituţiile publice primesc bunuri şi servicii:
    - înregistrarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor primite cu titlu gratuit:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│% │ │ │
│212 "Construcţii" │ │ │
│213 "Instalaţii │ │ │
│tehnice, mijloace │ │ │
│de transport │ │ │
│animale │ │ │
│şi plantaţii" │ │ │
│214 "Mobilier, │ │ │
│aparatură │ │774 "Finanţarea │
│birotică, │ │din fonduri │
│echipamente de │=│externe │
│protecţie │ │nerambursabile" │
│a valorilor umane │ │ │
│şi materiale │ │ │
│şi alte active │ │ │
│fixe corporale" │ │ │
│302 "Materiale │ │ │
│consumabile" │ │ │
│6xx │ │ │
│"Cheltuieli......"│ │ │
│etc. │ │ │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘    În situaţia în care cofinanţarea aferentă fondurilor externe nerambursabile se virează în cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului, aceasta se înregistrează astfel:

┌─────────────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │560 "Disponibil │
│ │ │al instituţiilor │
│673 "Transferuri │ │publice finanţate│
│interne" │ │integral │
│558 "Disponibil │ │din venituri │
│din cofinanţarea │ │proprii" │
│de la buget │ │770 "Finanţarea │
│aferentă │= │de la buget" │
│programelor/ │şi:│778 "Venituri din│
│proiectelor │= │cofinanţarea │
│finanţate din │ │de la buget │
│fonduri │ │aferentă │
│externe │ │programelor/ │
│nerambursabile" │ │proiectelor │
│ │ │finanţate din │
│ │ │fonduri │
│ │ │externe │
│ │ │nerambursabile" │
└─────────────────┴───┴─────────────────┘


         Utilizarea sumelor din cofinanţare:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │558 "Disponibil │
│% │ │din cofinanţarea │
│461 "Debitori" │ │de la buget │
│401 "Furnizori" │ │aferentă │
│404 "Furnizori de│=│programelor/ │
│active fixe" │ │proiectelor │
│6xx "Cheltuieli │ │finanţate din │
│..." etc. │ │fonduri │
│ │ │externe │
│ │ │nerambursabile" │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    Conturile 778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" şi 6xx "Cheltuieli ..." efectuate din acestea se închid la sfârşitul perioadei, prin conturile: 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget" sau 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii", după caz.
    Conturile 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" şi 6xx "Cheltuieli..." efectuate din acestea se închid la sfârşitul perioadei prin contul 121.08 "Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile".

    B. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice care primesc fonduri externe nerambursabile în conturi de disponibil deschise pe seama acestora şi care nu sunt beneficiari finali ai fondurilor, bunurilor şi serviciilor:
    - sumele de primit pe baza cererilor de fonduri:

┌───────────────────────┬─┬────────────┐
│458 "Sume de primit de │ │ │
│la │ │% │
│agenţii/autorităţi de │=│401 │
│implementare" │ │"Furnizori" │
│404 "Furnizori de │ │ │
│active fixe" │ │ │
└───────────────────────┴─┴────────────┘


    – primirea fondurilor în contul de disponibil:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│515 "Disponibil │ │458 "Sume de │
│din fonduri │ │primit de la │
│externe │=│agenţii/ │
│nerambursabile" │ │autorităţi de │
│ │ │implementare" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


    – efectuarea plăţilor:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│% │ │515 "Disponibil │
│401 "Furnizori" │=│din fonduri │
│404 "Furnizori de │ │externe │
│active fixe" │ │nerambursabile" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘
     Pentru operaţiunile de cofinanţare se vor avea în vedere înregistrările de la lit. A, folosindu-se contul 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
    Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se efectuează în euro şi în lei, la cursul INFO-euro.
    Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţională, este comunicat de Banca Centrală Europeană şi poate fi găsit pe site-ul Comisiei Europene, la următoarea adresă: http://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro/en/index.htm.
    Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentă (n) este cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1).
    Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile publice care efectuează operaţiuni finanţate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: agenţii şi/sau autorităţi de implementare, instituţiile - beneficiari finali ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilităţii, bunuri sau servicii.
    Elementele monetare exprimate în euro: disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi datorii se reevaluează cel puţin trimestrial, la întocmirea situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare (de exemplu, 30 decembrie, pentru situaţiile financiare ce se întocmesc la 31 decembrie).

    1.12. În conformitate cu prevederileart. 8 şi 10 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice se includ în buget în totalitate, în sume brute, şi se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea cheltuielilor publice.
    Potrivit prevederilor art. 60 din legea menţionată, execuţia de casă a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin Trezoreria Statului, care asigură încasarea veniturilor bugetare şi efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
    La art. 63 din aceeaşi lege se prevede că instituţiile publice pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri şi fonduri băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    Având în vedere cele de mai sus, se precizează că:
    - instituţiile publice nu pot derula operaţiuni în afara bugetului aprobat, respectarea principiului execuţiei de casă impunând încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor prin unităţile de Trezorerie a Statului, dacă legea nu prevede altfel;
    – instituţiile publice pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale care nu conduc la majorarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi care se înregistrează în contabilitatea acestora în conturile corespunzătoare de active şi creditul contului 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit";
    – instituţiile publice pot efectua valorificări de bunuri sau prestări de servicii primind în contrapartidă alte bunuri sau servicii, ceea ce determină efectuarea de operaţiuni de compensări reciproce de creanţe şi datorii numai în condiţiile unei reglementări legale, astfel cum a fost prevăzut şi la pct. 2.7.1.1 Principii contabile "Principiul necompensării" dinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.


    1.13. În aplicarea prevederilor cap. IV "Regimul donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului bugetar" dinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, se vor avea în vedere următoarele înregistrări:
    a) în situaţia în care sumele primite sub formă de donaţii şi sponsorizări au majorat bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006:
    - transferul sumelor reprezentând donaţii şi sponsorizări rămase disponibile, din contul corespunzător de cheltuieli bugetare sau disponibilităţi, după caz, în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":

┌────────────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │770 "Finanţarea │
│ │ │de la buget" │
│ │ │560 "Disponibil │
│ │ │al instituţiei │
│ │ │publice finanţate│
│ │ │integral │
│ │ │din venituri │
│581 "Viramente │ │proprii" │
│interne" │= │561 "Disponibil │
│550 "Disponibil │şi:│al instituţiei │
│din fonduri cu │= │publice finanţate│
│destinaţie │ │din │
│specială" │ │venituri proprii │
│ │ │şi subvenţii" │
│ │ │562 "Disponibil │
│ │ │al activităţilor │
│ │ │finanţate din │
│ │ │venituri │
│ │ │proprii" │
│ │ │581 "Viramente │
│ │ │interne" │
└────────────────┴───┴─────────────────┘


    – utilizarea sumelor transferate la finele anului 2006 în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│% │ │550 "Disponibil │
│401 "Furnizori" │=│din fonduri │
│404 "Furnizori de │ │cu destinaţie │
│active fixe" │ │specială" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘    b) în situaţia în care donaţiile şi sponsorizările au fost primite în cursul lunii decembrie 2006 şi nu au fost majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice:
    - încasarea donaţiilor şi sponsorizărilor în contul 50.05 "Sume de mandat şi sume în depozit":

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │448 "Alte creanţe │
│ │ │şi datorii │
│552 "Disponibil │ │în legătură cu │
│pentru sume │ │bugetul" │
│de mandat şi sume│=│472 "Venituri în │
│în │ │avans" │
│depozit" │ │(venituri proprii │
│ │ │şi │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │şi subvenţii) │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    – virarea la începutul anului următor în contul de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, a sumelor încasate în contul pentru sume de mandat şi sume în depozit:

┌──────────────────┬───┬───────────────┐
│% │ │ │
│448 "Alte datorii │ │ │
│şi creanţe │ │ │
│cu bugetul" │ │ │
│581 "Viramente │ │ │
│interne" │ │ │
│% │ │ │
│560 "Disponibil al│ │ │
│instituţiei │ │ │
│publice finanţate │ │552 "Disponibil│
│integral │= │pentru sume │
│din venituri │şi:│mandat şi sume │
│proprii" │= │în depozit" │
│561 "Disponibil al│ │581 "Viramente │
│instituţiei │ │interne" │
│publice finanţate │ │ │
│din │ │ │
│venituri proprii │ │ │
│şi subvenţii" │ │ │
│562 "Disponibil al│ │ │
│activităţilor │ │ │
│finanţate din │ │ │
│venituri │ │ │
│proprii" │ │ │
└──────────────────┴───┴───────────────┘
    1.14. Operaţiunea de preluare ca venit la bugetul local, în condiţiile prevederilor art. 66 alin. (3) şi aleart. 67 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, sau din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii se înregistrează în contabilitate:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │560 "Disponibil al│
│ │ │instituţiilor │
│ │ │publice finanţate │
│629 "Alte │ │integral │
│cheltuieli │ │din venituri │
│autorizate │=│proprii" │
│prin dispoziţii │ │562 "Disponibil al│
│legale" │ │activităţilor │
│ │ │finanţate din │
│ │ │venituri │
│ │ │proprii" (după │
│ │ │caz) │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    1.15. Operaţiunea de regularizare a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, în limita sumelor primite de la aceste bugete, se înregistrează în contabilitate:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│ │ │561 "Disponibil al │
│ │ │instituţiilor │
│772 "Venituri │=│publice finanţate │
│din subvenţii" │ │din │
│ │ │venituri proprii şi│
│ │ │subvenţii" │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    1.16. Contul în afara bilanţului 8046 "Ipoteci imobiliare" se utilizează de instituţiile publice, care, potrivit legii, constituie ipoteci imobiliare în favoarea acestora.
    1.17. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la persoane fizice şi juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare pentru care există obligaţia declarării acestora, potrivit legii, şi care nu au fost declarate de plătitori înainte de efectuarea plăţii:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│% │ │ │
│520 "Disponibil │ │ │
│al bugetului │ │473 "Decontări din │
│de stat" │=│operaţii în curs │
│521 "Disponibil │ │de clarificare" │
│al bugetului │ │ │
│local" │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘

    – După declararea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri bugetare care au fost deja încasate şi înregistrate în contabilitate (463, 464 etc. = 7xx), se efectuează înregistrarea:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│ │ │% │
│ │ │463 "Creanţe │
│473 "Decontări din │ │ale bugetului │
│operaţii în curs │=│de stat" │
│de clarificare" │ │464 "Creanţe │
│ │ │ale bugetului │
│ │ │local" │
└────────────────────┴─┴───────────────┘


    Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent, iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanţa financiară a instituţiei.
    Întrucât compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti nu deţin elemente privind cheltuielile (costurile) instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, nu completează anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".

    1.18. Pierderile din creanţe şi debitori diverşi, care se înregistrează la scăderea din evidenţă a creanţelor neîncasate în contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi", sunt pierderile cauzate de următoarele situaţii precizate în Codul fiscal:
    1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;
    2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;
    3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat fără succesor;
    4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.

    1.19. Instituţiile publice care la finele anului 2006 au dispus plăţi aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2006, returnate în anul 2007 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot reiniţia plăţile respective din conturile în care sumele restituite au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2007.
    1.20. Cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului şi, respectiv, cota de 11% pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti se virează, în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2007, în contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", deschis pe numele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ şi, respectiv, al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    Din suma încasată în contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" unităţile Trezoreriei Statului virează cota de 27% şi, respectiv, 25% cuvenită bugetelor proprii ale judeţelor şi, respectiv, bugetului local al municipiului Bucureşti, după caz. Suma rămasă în soldul contului 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", după efectuarea acestei operaţiuni, va fi virată în contul bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti beneficiare, potrivit prevederilorart. 32 alin. (2) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, după aprobarea bugetelor locale respective.
    Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se deschide în anul 2007 pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    Evidenţierea în contabilitatea proprie a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti a operaţiunilor de mai sus se va efectua cu ajutorul conturilor:
    - 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    – 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".

    Conţinutul şi funcţiunea acestor conturi sunt prevăzute la cap. XI "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale", pct. 1 "Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile", din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.    2. Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2006, cuprinse în normele aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.164/2006    2.1. La unităţile administrativ-teritoriale reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuţiei bugetelor locale":
    Punctul 4.1.(1)
    Virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti:

┌─────────────────┬───┬─────────────────┐
│524 "Disponibil │ │441 "Sume │
│din venituri │ │încasate pentru │
│încasate pentru │ │bugetul │
│bugetul │= │capitalei" │
│capitalei" │şi:│524 "Disponibil │
│441 "Sume │= │din venituri │
│încasate pentru │ │încasate pentru │
│bugetul │ │bugetul │
│capitalei" │ │capitalei" │
└─────────────────┴───┴─────────────────┘    Punctul 4.2.
    Restituirea de către instituţiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile la finele anului 2006 în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti":

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│481 "Decontări │ │ │
│între instituţia │ │5211 "Disponibil │
│superioară şi │=│al bugetului │
│instituţiile │ │local" │
│subordonate" │ │ │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘    Punctul 4.3.
     Restituirea de către instituţiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile în contul 50.02.10 "Disponibil provenit din fondul de rulment al instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investiţii" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale":

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│776 "Fonduri cu │ │550 "Disponibil │
│destinaţie │=│din fonduri │
│specială" │ │cu destinaţie │
│ │ │specială" │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘    Punctul 4.6.
    La finele anului 2006, în soldul contului 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" (cont de trezorerie 30.24) pot rămâne eventuale sume nealocate bugetelor locale, ca urmare a neachitării de către unităţile administrativ-teritoriale a obligaţiilor către furnizorii de energie termică livrată populaţiei, în condiţiile legii.
    După virarea în contul bugetelor locale beneficiare a sumelor rezervate ca urmare a neachitării de către acestea a obligaţiilor către furnizorii de energie termică livrată populaţiei, în condiţiile legii, contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", deschis pe numele consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nu mai funcţionează.

    Punctul 4.7.
    Constituirea disponibilului cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocate bugetelor locale, rezervat de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.02.07 "Disponibil cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale":

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│550 "Disponibil din│ │776 "Fonduri cu │
│fonduri cu │ │destinaţie │
│destinaţie │=│specială" │
│specială" │ │(analitic │
│ │ │distinct) │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    Disponibilul cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocat bugetelor locale, se raportează în anexa nr. 14 b "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială".
    Virarea în contul de venituri al bugetelor locale a cotelor defalcate din impozitul pe venit rezervate în contul 50.02.07, după prezentarea ordinelor de plată pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorii de energie termică:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│776 "Fonduri cu │ │550 "Disponibil│
│destinaţie specială"│=│din fonduri │
│(analitic distinct) │ │cu destinaţie │
│ │ │specială" │
└────────────────────┴─┴───────────────┘    Punctul 4.8.
    Eventualele sume reprezentând impozitul pe terenul situat în extravilan, încasate de unităţile administrativ-teritoriale, rămase în soldul contului 5291 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" (cont de trezorerie 50.94), se virează în contul de venituri al bugetului de stat. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, contul 5291 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" (cont de trezorerie 50.94) nu mai funcţionează.

    Punctul 4.9.
    Unităţile administrativ-teritoriale care au primit în cursul anului 2006 subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau alte bugete, după caz, restituie sumele neutilizate la finele anului în conturile instituţiilor care le-au transmis şi efectuează înregistrarea:

┌───────────────┬─┬────────────────────┐
│772 "Venituri │ │ │
│din subvenţii" │ │ │
│(subcapitolele │=│5211 "Disponibil al │
│de venituri │ │bugetului local" │
│la care au fost│ │ │
│încasate) │ │ │
└───────────────┴─┴────────────────────┘    Punctul 4.10. (1)-(6)
    Unităţile administrativ-teritoriale restituie bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, încasate peste nivelul plăţilor efectuate, potrivit legii, şi efectuează înregistrarea:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│7352 "Sume │ │ │
│defalcate din │ │ │
│TVA" │ │5211 "Disponibil al│
│(subcapitolele │=│bugetului local" │
│de venituri │ │ │
│la care au fost │ │ │
│încasate) │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘    Punctul 4.11.
    Sumele transferate din disponibilul din fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pentru acoperirea golului temporar de casă al bugetului local se înregistrează:

┌─────────────────┬───┬────────────────┐
│ │ │5221 "Disponibil│
│4687 "Sume │ │curent din │
│acordate din │ │fondul │
│fondul │ │de rulment al │
│de rulment │ │bugetului local"│
│potrivit legii" │= │(cont de │
│5211 "Disponibil │şi:│trezorerie │
│al bugetului │= │50.39) │
│local" │ │5197 "Sume │
│(cont de │ │primite din │
│trezorerie │ │fondul │
│21.40.02.11) │ │de rulment │
│ │ │conform legii" │
└─────────────────┴───┴────────────────┘    Punctul 4.12.
    Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local (punctul 4.12):
    1. În situaţia în care veniturile încasate ale bugetului local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mari decât plăţile efectuate din bugetul local (punctul 4.12.1):
    a) Reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unităţii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2006 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

┌────────────────┬───┬─────────────────┐
│5197 "Sume │ │ │
│primite din │ │5211 "Disponibil │
│fondul │ │al bugetului │
│de rulment │ │local" │
│conform legii" │ │(cont de │
│5221 "Disponibil│= │trezorerie │
│curent din │şi:│21.40.02.11) │
│fondul │= │4687 "Sume │
│de rulment al │ │acordate din │
│bugetului local"│ │fondul │
│(cont de │ │de rulment │
│trezorerie │ │potrivit legii" │
│50.39) │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────────┘


    b) Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local:
    - încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2006 s-a reflectat astfel:

┌─────────────────────┬─┬──────────────┐
│ │ │% │
│ │ │464 "Creanţele│
│5211 "Disponibil al │ │bugetului │
│bugetului local" │=│local" │
│ │ │7xx "Venituri │
│ │ │.........." │
│ │ │etc. │
└─────────────────────┴─┴──────────────┘


    – plata cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2006 s-a reflectat astfel:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│% │ │ │
│6xx │ │ │
│"Cheltuieli........"│ │ │
│121.01.02 │ │ │
│"Rezultatul │ │5211 │
│patrimonial - │=│"Disponibil al │
│instituţii publice │ │bugetului │
│finanţate │ │local" │
│integral din bugetul│ │ │
│local" │ │ │
│(în roşu sau în │ │ │
│negru, după caz) │ │ │
└────────────────────┴─┴───────────────┘

     Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcţionează în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului şi reflectă disponibilităţile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităţi care se determină ca diferenţă între sumele încasate (cont de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") şi sumele plătite (cont de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").

    – la sfârşitul anului, excedentul bugetului local (cont de trezorerie 82.98.02) se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│5212 "Rezultatul │ │ │
│execuţiei │ │ │
│bugetare │ │5211 "Disponibil │
│din anul curent" │=│al bugetului │
│(cont de │ │local" │
│trezorerie │ │ │
│82.98.02) │ │ │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘    c) Utilizarea cu prioritate a excedentului bugetului local din exerciţiul curent pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│% │ │ │
│161 "Împrumuturi│ │ │
│din emisiunea │ │ │
│de obligaţiuni" │ │ │
│162 "Împrumuturi│ │ │
│interne │ │ │
│şi externe │ │ │
│contractate de │ │ │
│autorităţile │ │ │
│administraţiei │ │ │
│publice locale" │ │ │
│165 "Împrumuturi│ │ │
│interne şi │ │ │
│externe │ │ │
│garantate de │ │ │
│stat" │ │ │
│167 "Alte │ │ │
│împrumuturi şi │ │ │
│datorii │ │ │
│asimilate" │ │ │
│1681 "Dobânzi │ │ │
│aferente │ │ │
│împrumuturilor │ │ │
│din emisiunea │ │5212 "Rezultatul │
│de obligaţiuni" │ │execuţiei bugetare │
│1682 "Dobânzi │=│din anul curent" │
│aferente │ │(cont de trezorerie│
│împrumuturilor │ │82.98.02) │
│interne şi │ │ │
│externe │ │ │
│contractate de │ │ │
│autorităţile │ │ │
│administraţiei │ │ │
│publice locale" │ │ │
│1687 "Dobânzi │ │ │
│aferente altor │ │ │
│împrumuturi şi │ │ │
│datorii │ │ │
│asimilate" │ │ │
│518 "Dobânzi" │ │ │
│5196 │ │ │
│"Împrumuturi │ │ │
│interne şi │ │ │
│externe │ │ │
│contractate de │ │ │
│autorităţile │ │ │
│administraţiei │ │ │
│publice locale" │ │ │
│627 "Cheltuieli │ │ │
│cu serviciile │ │ │
│bancare şi │ │ │
│asimilate" │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    d) Constituirea fondului de rulment potrivit legii:

┌────────────────┬───┬─────────────────┐
│5221 "Disponibil│ │ │
│curent din │ │5212 "Rezultatul │
│fondul │ │execuţiei │
│de rulment al │ │bugetare │
│bugetului local"│= │din anul curent" │
│(cont de │şi:│(cont de │
│trezorerie │= │trezorerie │
│50.39) │ │82.98.02) │
│121.02 │ │131 "Fondul de │
│"Rezultatul │ │rulment" │
│patrimonial - │ │ │
│bugetul local" │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────────┘    2. În situaţia în care veniturile încasate sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local (punctul 4.12.2):
    a) Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale:
    Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menţionate la pct. 4.12.1 lit. b).
    La finele anului, reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unităţilor administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2006 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

┌─────────────┬───┬────────────────────┐
│5197 "Sume │ │ │
│primite din │ │ │
│fondul │ │ │
│de rulment │ │ │
│conform │ │5211 "Disponibil al │
│legii" │ │bugetului local" │
│5221 │= │(cont de trezorerie │
│"Disponibil │şi:│21.40.02.11) │
│curent din │= │4687 "Sume acordate │
│fondul de │ │din fondul de │
│rulment al │ │rulment" │
│bugetului │ │ │
│local" │ │ │
│(cont de │ │ │
│trezorerie │ │ │
│50.39) │ │ │
└─────────────┴───┴────────────────────┘


    Deficitul bugetului local (cont de trezorerie 82.99.02), determinat la sfârşitul anului în Trezoreria Statului, se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale:

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │5212 "Rezultatul │
│5211 "Disponibil │ │execuţiei │
│al bugetului │=│bugetare" │
│local" │ │(cont de │
│ │ │trezorerie │
│ │ │82.99.02) │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘    b) Pe baza hotărârii consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din disponibilul fondului de rulment al unităţii administrativ-teritoriale:
    - încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

┌─────────────────┬───┬────────────────┐
│5212 "Rezultatul │ │ │
│execuţiei │ │719 "Alte │
│bugetare │ │venituri │
│din anul curent" │= │operaţionale" │
│(cont de │şi:│121.02 │
│trezorerie │= │"Rezultatul │
│82.99.02) │ │patrimonial - │
│719 "Alte │ │buget local" │
│venituri │ │ │
│operaţionale" │ │ │
└─────────────────┴───┴────────────────┘


    – plata sumelor pentru acoperirea deficitului:

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │5221 "Disponibil │
│ │ │curent din │
│658 "Alte │ │fondul de rulment │
│cheltuieli │ │al │
│operaţionale" │=│bugetului local" │
│131 "Fondul de │=│(cont de │
│rulment" │ │trezorerie 50.39) │
│ │ │658 "Alte │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │operaţionale" │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘

     NOTĂ:
    După efectuarea înregistrărilor contabile de mai sus, contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" nu prezintă sold, iar soldul contului 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" trebuie să fie identic cu soldul contului 82.98.02.01 "Excedent" deschis la unităţile Trezoreriei Statului.


    2.2. La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale":
    a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în cursul anului 2006:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │465 "Creanţe ale │
│5251 "Disponibil │ │bugetului │
│al bugetului │ │asigurărilor │
│asigurărilor │=│sociale de stat" │
│sociale de stat" │ │7xx "Venituri │
│ │ │........" (bugetul│
│ │ │asigurărilor │
│ │ │sociale de stat) │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat:

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│7703 "Finanţarea │ │5251 "Disponibil │
│din bugetul │=│al bugetului │
│asigurărilor │ │asigurărilor │
│sociale de stat" │ │sociale de stat" │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘


    c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:

┌────────────────┬────┬────────────────┐
│5251 "Disponibil│ │5252 "Rezultatul│
│al bugetului │ │execuţiei │
│asigurărilor │= │bugetare │
│sociale de stat"│sau:│din anul curent"│
│5252 "Rezultatul│= │5251 "Disponibil│
│execuţiei │ │al bugetului │
│bugetare │ │asigurărilor │
│din anul curent"│ │sociale de stat"│
└────────────────┴────┴────────────────┘


    d) Transferul rezultatului execuţiei bugetare din anul curent:
    d1) La casele teritoriale de pensii:
    - acoperirea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuţiei bugetare din anul curent:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│5252 "Rezultatul│ │481 "Decontări │
│execuţiei │ │între instituţia │
│bugetare din │=│superioară şi │
│anul curent" │ │instituţiile │
│ │ │subordonate" │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    – virarea către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului execuţiei bugetare din anul curent:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│481 "Decontări │ │5252 "Rezultatul│
│între instituţia │ │execuţiei │
│superioară şi │=│bugetare din │
│instituţiile │ │anul curent" │
│subordonate" │ │ │
└───────────────────┴─┴────────────────┘    d2) La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale:
    - acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de pensii:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│481 "Decontări │ │5252 "Rezultatul│
│între instituţia │ │execuţiei │
│superioară şi │=│bugetare din │
│instituţiile │ │anul │
│subordonate" │ │curent" │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    – încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele de pensii:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│5252 "Rezultatul│ │481 "Decontări │
│execuţiei │ │între instituţia │
│bugetare din │=│superioară şi │
│anul │ │instituţiile │
│curent" │ │subordonate" │
└────────────────┴─┴───────────────────┘
    e) În situaţia în care bugetul de asigurări sociale realizează excedent, regularizarea cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2006 de la bugetul de stat şi restituirea sumelor acordate de Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│ │ │5252 "Rezultatul │
│772 "Venituri din │=│execuţiei │
│subvenţii" │ │bugetare din anul│
│ │ │curent" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘

    La finele anului, soldul contului 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se transferă în conturi sintetice de gradul III, astfel:
    - 52521 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" (aferent contului din trezorerie 81.01 Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale);
    – 52522 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (aferent contului din trezorerie 81.02 Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat).

    În vederea determinării distincte a excedentului/deficitului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale începând cu 1 ianuarie 2007, contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se desfăşoară în conturi de gradul III, astfel:
    - 52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" (aferent veniturilor încasate la codurile de clasificaţie bugetară 20.03.04.01, 20.03.04.02, 21.03.06 şi 30.03.07 şi cheltuielilor plătite la codul 69.03);
    – 52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale" (aferent celorlalte coduri de clasificaţie a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în buget).

    Celelalte conturi specifice asigurărilor sociale de stat se detaliază în mod corespunzător.

    f) În situaţia în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează în anul 2006 deficit:
    - acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilităţile aflate în contul curent general al trezoreriei statului:

┌─────────────────────┬─┬──────────────┐
│ │ │166 "Sume │
│ │ │primite pentru│
│ │ │acoperirea │
│ │ │deficitului │
│5252 "Rezultatul │ │bugetului │
│execuţiei bugetare │=│asigurărilor │
│din anul curent" │ │sociale de │
│ │ │stat din │
│ │ │contul general│
│ │ │al │
│ │ │trezoreriei │
│ │ │statului" │
└─────────────────────┴─┴──────────────┘
    2.3. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuţiei fondurilor speciale":
    a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj în cursul anului 2006:

┌─────────────────┬─┬─────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │4664 "Creanţe ale│
│5741 "Disponibil │ │bugetului │
│din veniturile │ │asigurărilor │
│curente ale │ │pentru │
│bugetului │=│şomaj" │
│asigurărilor │ │7xx "Venituri │
│pentru şomaj" │ │......." (bugetul│
│ │ │asigurărilor │
│ │ │pentru │
│ │ │şomaj) │
└─────────────────┴─┴─────────────────┘


    b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru şomaj:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│7704 "Finanţare │ │5741 "Disponibil │
│din bugetul │ │din veniturile │
│asigurărilor │=│bugetului │
│pentru şomaj" │ │asigurărilor │
│ │ │pentru şomaj" │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:

┌────────────────┬────┬────────────────┐
│5741 "Disponibil│ │5742 "Rezultatul│
│din veniturile │ │execuţiei │
│bugetului │ │bugetare din │
│asigurărilor │= │anul curent" │
│pentru şomaj" │sau:│5741 "Disponibil│
│5742 "Rezultatul│= │din veniturile │
│execuţiei │ │bugetului │
│bugetare din │ │asigurărilor │
│anul curent" │ │pentru │
│ │ │şomaj" │
└────────────────┴────┴────────────────┘


    d) Transferarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj înregistrat la finele anului 2006, în contul 86.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006" deschis pe seama Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti:
    În vederea determinării distincte la finele anului 2007 a excedentului/deficitului Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, începând cu 1 ianuarie 2007, contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" se desfăşoară în conturi sintetice de gradul III, astfel:
    - 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" (aferent veniturilor încasate la codurile de clasificaţie bugetară 20.04.02.03, 31.04.04, 36.04.12, 42.04.25 şi cheltuielilor plătite la codurile de clasificaţie bugetară 68.04.16, 68.04.17.01, 68.04.17.02);
    – 57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj (aferent celorlalte coduri de clasificaţie a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în buget).

    Celelalte conturi specifice asigurărilor pentru şomaj se detaliază corespunzător.
    d1) La agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:
    - transferul excedentului bugetar:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│481 "Decontări │ │5742 "Rezultatul│
│între instituţia │ │execuţiei │
│superioară şi │=│bugetare din │
│instituţiile │ │anul curent" │
│subordonate" │ │ │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    – acoperirea deficitului bugetar:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │481 "Decontări │
│5742 "Rezultatul │ │între instituţia│
│execuţiei bugetare │=│superioară şi │
│din anul curent" │ │instituţiile │
│ │ │subordonate" │
└───────────────────┴─┴────────────────┘    d2) La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
    - acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│481 "Decontări │ │5742 "Rezultatul│
│între instituţia │ │execuţiei │
│superioară şi │=│bugetare din │
│instituţiile │ │anul curent" │
│subordonate" │ │ │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    – încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │481 "Decontări │
│5742 "Rezultatul │ │între instituţia│
│execuţiei bugetare │=│superioară şi │
│din anul curent" │ │instituţiile │
│ │ │subordonate" │
└───────────────────┴─┴────────────────┘
    e) Transferul excedentului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│5743 "Rezultatul │ │5742 "Rezultatul │
│execuţiei │=│execuţiei │
│bugetare din anii │ │bugetare din anul │
│precedenţi" │ │curent" │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘    2.4. La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. VI "Încheierea execuţiei fondurilor speciale":
    Punctul 6.2
    Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:
    a) Încasarea veniturilor Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

┌─────────────────┬─┬─────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │4665 "Creanţe ale│
│5711 "Disponibil │ │bugetului │
│din veniturile │ │Fondului naţional│
│curente ale │ │unic de │
│Fondului │ │asigurări sociale│
│naţional unic de │=│de sănătate” │
│asigurări │ │7xx "Venituri │
│sociale de │ │......." (bugetul│
│sănătate” │ │Fondului national│
│ │ │unic de │
│ │ │asigurări sociale│
│ │ │de sănătate ) │
└─────────────────┴─┴─────────────────┘


    b) Restituirea subvenţiilor primite de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat şi din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice rămase neutilizate la finele anului 2006 (pct. 6.2.1 şi 6.2.2):

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │5711 "Disponibil │
│ │ │din veniturile │
│ │ │curente ale │
│ │ │Fondului │
│772 "Venituri din│ │naţional unic de │
│subvenţii" │=│asigurări │
│ │ │sociale de │
│ │ │sănătate" │
│ │ │(subcapitolul │
│ │ │42.05.26 şi │
│ │ │43.05.12) │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘

    NOTĂ:
    Ca urmare a abrogăriiOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002prinLegea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, contul 133 "Fondul de rezervă constituit în bazaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002" îşi modifică denumirea în contul 133 "Fondul de rezervă constituit conformLegii nr. 95/2006", iar contul 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit în bazaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002", în contul 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conformLegii nr. 95/2006".


    c) Constituirea fondului de rezervă în cota de 1% aplicată asupra veniturilor colectate în anul curent - pct. 6.2.3.(1) - 6.2.3.(6):

┌─────────────────┬───┬────────────────┐
│7xx "Veniturile │ │ │
│bugetului │ │ │
│Fondului │ │ │
│naţional unic de │ │ │
│asigurări │ │ │
│sociale de │ │ │
│sănătate" │ │ │
│(subcapitolele de│ │133 "Fondul de │
│venituri la care │ │rezervă │
│au fost încasate,│ │constituit │
│cu excepţia │ │conform Legii │
│codurilor de │ │nr. 95/2006" │
│clasificaţie │= │5711 "Disponibil│
│20.05.03.04, │şi:│din veniturile │
│20.05.03.05, │= │curente ale │
│21.05.03.03, │ │Fondului │
│30.05.03, │ │naţional │
│42.05.26, │ │unic de │
│43.05.12) │ │asigurări │
│527 "Disponibil │ │sociale │
│din fondul │ │de sănătate" │
│de rezervă │ │ │
│constituit │ │ │
│conform │ │ │
│Legii nr. 95/ │ │ │
│2006" │ │ │
│(cont trezorerie │ │ │
│50.49) │ │ │
└─────────────────┴───┴────────────────┘


    d) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor de casă şi diminuarea disponibilului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│7705 "Finanţarea │ │5711 "Disponibil │
│din bugetul │ │din veniturile │
│Fondului naţional│ │curente ale │
│unic │=│Fondului │
│de asigurări │ │naţional unic de │
│sociale │ │asigurări │
│de sănătate" │ │sociale de │
│ │ │sănătate" │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    e) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:

┌────────────────┬────┬────────────────┐
│5711 "Disponibil│ │ │
│din veniturile │ │ │
│curente ale │ │5712 "Rezultatul│
│Fondului │= │execuţiei │
│naţional unic de│ │bugetare din │
│asigurări │ │anul curent" │
│sociale de │ │ │
│sănătate" │ │ │
├────────────────┼────┼────────────────┤
│ │sau:│ │
├────────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │5711 “Disponibil│
│ │ │din veniturile │
│5712 “Rezultatul│ │curente ale │
│execuţiei │= │Fondului │
│bugetare din │ │naţional unic │
│anul current” │ │de asigurări │
│ │ │sociale de │
│ │ │sănătate” │
└────────────────┴────┴────────────────┘


    f) Transferarea de către casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate în contul 87.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006" deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    f1) La casele de asigurări de sănătate judeţene:
    - transferul excedentului execuţiei bugetare din anul curent:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│481 "Decontări │ │ │
│între instituţia│ │5712 "Rezultatul │
│superioară şi │=│execuţiei bugetare │
│instituţiile │ │din anul curent" │
│subordonate" │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    – acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │481 "Decontări │
│5712 "Rezultatul │ │între instituţia│
│execuţiei bugetare │=│superioară şi │
│din anul curent" │ │instituţiile │
│ │ │subordonate" │
└───────────────────┴─┴────────────────┘    f2) La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate:
    - acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele de asigurări de sănătate judeţene:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│481 "Decontări │ │ │
│între instituţia│ │5712 "Rezultatul │
│superioară şi │=│execuţiei bugetare │
│instituţiile │ │din anul curent" │
│subordonate" │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    – încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele de asigurări de sănătate judeţene:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │481 "Decontări │
│5712 "Rezultatul │ │între instituţia│
│execuţiei bugetare │=│superioară şi │
│din anul curent" │ │instituţiile │
│ │ │subordonate" │
└───────────────────┴─┴────────────────┘
    g) Transferul sumelor încasate în contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:

┌───────────────┬─┬────────────────────┐
│133 "Fondul de │ │527 "Disponibil din │
│rezervă │ │Fondul de │
│constituit │=│rezervă constituit │
│conform │ │conform Legii nr. 95│
│Legii nr. 95/ │ │/2006" │
│2006" │ │ │
└───────────────┴─┴────────────────────┘


    h) Transferul excedentului execuţiei bugetare din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│5713 "Rezultatul │ │5712 "Rezultatul │
│execuţiei │=│execuţiei │
│bugetare din anii │ │bugetare din anul │
│precedenţi │ │curent" │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘


    i) Acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent din fondul de rezervă constituit în anii precedenţi:
    - încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent:

┌─────────────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │719 "Alte │
│ │ │venituri │
│5713 "Rezultatul │ │operaţionale" │
│execuţiei │ │121.05 │
│bugetare din anul│= │"Rezultatul │
│curent" │şi:│patrimonial - │
│719 "Alte │= │bugetul Fondului │
│venituri │ │naţional │
│operaţionale" │ │unic de asigurări│
│ │ │sociale │
│ │ │de sănătate" │
└─────────────────┴───┴─────────────────┘


    – plata sumelor pentru acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent:

┌─────────────────┬───┬─────────────────┐
│658 "Alte │ │527 "Disponibil │
│cheltuieli │ │din Fondul de │
│operaţionale" │ │rezervă │
│133 "Fondul de │= │constituit │
│rezervă │şi:│conform │
│constituit │= │Legii nr. 95/ │
│conform │ │2006" │
│Legii nr. 95/ │ │658 "Alte │
│2006" │ │cheltuieli │
│ │ │operaţionale" │
└─────────────────┴───┴─────────────────┘


    3. Întocmirea conturilor de execuţie bugetară şi a anexelor
    3.1. Potrivit prevederilorLegii nr. 500/2002privind finanţele publice şi aleOrdonanţei Guvernului nr. 45/2003privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilorLegii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005şi ale ordonanţelor de rectificare, aleLegii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005şi ale ordonanţelor de rectificare, precum şi ale hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din anul 2006.
    3.2. În anexa nr. 5 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (formular din situaţiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi).
    3.3. "Contul de execuţie al instituţiei publice - Cheltuieli" anexa nr. 6 şi anexa nr. 7 (formulare din situaţiile financiare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol şi alineat de cheltuieli. În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana "Cheltuieli efective".
    În vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a execuţiei bugetare, se vor avea în vedere şi următoarele:
    - instituţiile publice care în anul 2006 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune anexa nr. 7 "Contul de execuţie al instituţiei publice - Cheltuieli" şi pe articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2007.


    3.4. Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi prin urmare nu se vor raporta în anexa nr. 6 şi anexa nr. 7 "Contul de execuţie al instituţiei publice - Cheltuieli", ci doar în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".
    Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustărilor de depreciere, venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implică nicio încasare monetară în bugetul instituţiei şi se vor raporta numai în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".

    3.5. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:
    a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 laLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
    b) execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 laLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, precum şi în anexa nr. 4 laLegea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
    - execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care va include atât execuţia bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).


    3.6. Unităţile administrativ-teritoriale care au contractat, în condiţiile legii, împrumuturi pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă, au efectuat plăţi din împrumuturi, iar ulterior au primit fonduri externe nerambursabile pentru rambursarea respectivelor împrumuturi (de exemplu, în cadrul programelor SAPARD) vor întocmi anexa nr. 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa nr. 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" pentru plăţile efectuate din împrumuturi şi anexa nr. 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" pentru plăţile efectuate din aceste fonduri, inclusiv rambursarea împrumuturilor.
    3.7. Plăţile efectuate din fondurile externe nerambursabile nu se raportează în anexa nr. 3 şi în anexa nr. 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie", în situaţia în care acestea se efectuează de către Oficiul de Plăţi şi de Contractare PHARE.
    Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile, raportate de instituţiile publice în anexa nr. 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", vor fi puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Ministerul Integrării Europene etc.), respectiv cu cele înscrise în situaţiile operative transmise direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.

    3.8. Unităţile administrativ-teritoriale întocmesc anexa nr.21 "Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la .....", formular din situaţiile financiare anuale - anexă la prezentele norme metodologice.
    3.9. Anexa nr. 22 "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la......" (formular din situaţiile financiare anuale - anexă la prezentele norme metodologice) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv.
    3.10. Instituţiile publice au obligaţia de a prezenta anexa nr. 23 "Situaţia privind sumele primite şi utilizate ca donaţii/sponsorizări" pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, formular din situaţiile financiare anuale.
    3.11. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alte autorităţi publice care au aprobate prinLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005"bugete pe programe" au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. Raportarea execuţiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul anexei nr. 25 "Sinteza finanţării programelor" şi anexei nr. 26 "Fişa programului" (formulare din situaţiile financiare anuale - anexe la prezentele norme metodologice)".
    3.12. Potrivit prevederilorLegii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, începând de la 1 ianuarie 2008 unităţile administrativ-teritoriale care înregistrează datorii de natura celor precizate la art. 74 şi 75 din lege se pot afla în situaţii de criză financiară sau insolvenţă, situaţie ce trebuie constatată de ordonatorul de credite sau de alte persoane abilitate de lege. În vederea asigurării informaţiilor necesare, formularul anexa nr. 30 "Plăţi restante" a fost adaptat corespunzător.
    Dat fiind că noile informaţii înscrise conduc la o mai bună administrare a datoriilor instituţiilor publice, formularul anexa 30 "Plăţi restante" se completează de toate instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a cheltuielilor (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la prezentele norme metodologice). Pentru plăţile restante ale unităţilor administrativ-teritoriale, provenind din fonduri constituite în afara bugetului local, se introduce codul 50.

    3.13. În anexa nr. 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri" (formular din situaţiile financiare anuale-anexă la prezentele norme metodologice) datele prezentate trebuie să fie însoţite de informaţii referitoare la:
    - natura modificărilor;
    – natura şi scopul constituirii rezervelor;
    – orice alte informaţii semnificative.

    3.14. Instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, precum şi cele care au participaţii la capitalul social al unor societăţi comerciale, în condiţiile legii, întocmesc anexele nr. 35a) "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi nr. 35b) "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (formulare din situaţiile financiare anuale-anexă la prezentele norme metodologice).
    Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.

    3.15. În aplicarea prevederilor cap. "Alte anexe la situaţiile financiare: politici contabile şi note explicative" din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informaţii despre "politicile contabile" adoptate de instituţia publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - elaborarea de proceduri contabile pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea şi organizarea contabilităţii, sarcini, responsabilităţi, termen de realizare etc.);
    – principiile contabilităţii de angajamente, aplicate în instituţie;
    – metodele de evaluare a activelor fixe şi circulante, utilizate în instituţie;
    – dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;
    – metoda de amortizare a activelor fixe;
    – politica de împrumuturi, existenţa contractelor de leasing;
    – evaluarea disponibilităţilor, creanţelor şi datoriilor în valută;
    – înregistrarea câştigurilor şi pierderilor de curs valutar.


    4. Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare
    4.1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
    În conformitate cu prevederileart. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

    Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari şi principali de credite nu trebuie să fie însoţite de declaraţia scrisă a ordonatorilor respectivi.

    4.2. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de notele explicative precizate înOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, precum şi de alte note considerate necesare.
    În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
    Instituţiile publice care în anul 2006 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează natura şi valoarea pagubelor respective.

    4.3. Potrivit prevederilorart. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia", în consens cu buna practică în domeniu, situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate trebuie la 31 decembrie 2006 să fie însoţite de un raport care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilităţii sistemului contabil, recomandările formulate şi stadiul implementării acestora.
    Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari şi principali de credite nu trebuie să fie însoţite de raportul de audit.

    4.4. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.
    Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2006 fără prezentarea pe suport magnetic.

    4.5. Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2006, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetului local pe anul 2006, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public - cel mai târziu până la data de 1 martie 2007.
    Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului stabilit prin prezentele norme metodologice.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală programare bugetară şi coordonarea politicilor publice sectoriale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.    Anexa 21*)
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
                           Contul de execuţie a sumelor defalcate
                        din taxa pe valoarea adăugata pentru bugetele locale
                                    la ...........

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│cod 23 │-lei- │
├────┬───────────────┼────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │Cod │Prevederi│Prevederi │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │Cod │clasificaţie│bugetare │bugetare │Încasări │Plăţi │Sume │
│crt.│indicatorilor │rând│bugetară │aprobate │definitive│realizate│efectuate│restituite│
│ │ │ │ │iniţial │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│A │B │C │D │1 │2 │3 │4 │5=3-4 │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │din TVA (rd. │01 │11.02 │ │ │ │ │ │
│ │2+4+6+7+8+9+10)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăugată pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │cheltuielilor │02 │11.02.01 │ │ │ │ │ │
│ │descentralizate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │judeţelor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti, din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │- susţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │03 │11.02.01.01 │ │ │ │ │ │
│ │protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copilului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăugată pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descentralizate│ │ │ │ │ │ │ │
│3 │la nivelul │04 │11.02.02 │ │ │ │ │ │
│ │comunelor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oraşelor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │municipiilor şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoarelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti, din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personal din │05 │11.02.02.01 │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │adăugată pentru│06 │11.02.03 │ │ │ │ │ │
│ │subvenţionarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice livrate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăugată pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│5 │sistemele │07 │11.02.04 │ │ │ │ │ │
│ │centralizate de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │producere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │valoarea │08 │11.02.05 │ │ │ │ │ │
│ │adăugată pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │adăugată pentru│09 │11.02.06 │ │ │ │ │ │
│ │echilibrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume defalcate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăugată pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│8 │programul de │10 │11.02.07 │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │din spaţiul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

    Conducătorul instituţiei
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil
        *) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

    Anexa 22*)
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
                     VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
                        LOCALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
                            la.................

┌───────────────┬─────────────────────────────────┐
│cod 24 │-lei- │
├───────────────┼─────────┬────┬─────────┬────────┤
│DENUMIREA │Cod │Nr. │Prevederi│Realizat│
│INDICATORILOR │indicator│rând│anuale │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│I. COMUNE │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│VENITURI TOTAL │000102 │1 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │4802 │2 │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│1. Venituri │ │ │ │ │
│curente, din │000202 │3 │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│a) Cote şi sume│ │ │ │ │
│defalcate din │04.02 │4 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cote │ │ │ │ │
│defalcate din │04.02.01 │5 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume alocate │ │ │ │ │
│de consiliul │ │ │ │ │
│judeţean pentru│04.02.04 │6 │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│b) Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02 │7 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │11.02.01 │8 │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│judeţelor şi │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor │11.02.02 │9 │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│comunelor, │ │ │ │ │
│oraşelor, │ │ │ │ │
│municipiilor │ │ │ │ │
│şi sectoarelor │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.03 │10 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│subvenţionarea │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice livrate│ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.04 │11 │ │ │
│sistemele │ │ │ │ │
│centralizate de│ │ │ │ │
│producere şi │ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02.05 │12 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru drumuri │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.06 │13 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.07 │14 │ │ │
│programul de │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │
│infrastructurii│ │ │ │ │
│din spaţiul │ │ │ │ │
│rural │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│c) Transferuri │ │ │ │ │
│voluntare, │37,02 │15 │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │
│subvenţiile │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Donaţii şi │37.02.01 │16 │ │ │
│sponsorizări │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│transferuri │37.02.50 │17 │ │ │
│voluntare │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│2. Venituri din│390002 │18 │ │ │
│capital │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│3. Încasări din│ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │40,02 │19 │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Încasări din │ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│înfiinţarea │ │ │ │ │
│unor instituţii│ │ │ │ │
│şi servicii │ │ │ │ │
│publice │40.02.06 │20 │ │ │
│de interes │ │ │ │ │
│local sau a │ │ │ │ │
│unor activităţi│ │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │ │
│integral din │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi │ │ │ │ │
│temporare din │40.02.10 │21 │ │ │
│trezoreria │ │ │ │ │
│statului │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume din │ │ │ │ │
│fondul de │ │ │ │ │
│rulment pentru │ │ │ │ │
│acoperirea │40.02.11 │22 │ │ │
│golurilor │ │ │ │ │
│temporare de │ │ │ │ │
│casă │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│4. Subvenţii de│ │ │ │ │
│la alte nivele │ │ │ │ │
│ale │ │23 │ │ │
│administraţiei │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la bugetul de │42,02 │24 │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│-Subvenţii de │ │ │ │ │
│la alte │43,02 │25 │ │ │
│administraţii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│CHELTUIELI │5002 │26 │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Excedent │98,02 │27 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Deficit │99,02 │28 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│II. ORAŞE │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│VENITURI TOTAL │000102 │29 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │4802 │30 │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│1. Venituri │ │ │ │ │
│curente, din │000202 │31 │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│a) Cote şi sume│ │ │ │ │
│defalcate din │04.02 │32 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cote │ │ │ │ │
│defalcate din │04.02.01 │33 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume alocate │ │ │ │ │
│de consiliul │ │ │ │ │
│judeţean pentru│04.02.04 │34 │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│b) Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02 │35 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │11.02.01 │36 │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│judeţelor şi │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor │11.02.02 │37 │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│comunelor, │ │ │ │ │
│oraşelor, │ │ │ │ │
│municipiilor │ │ │ │ │
│şi sectoarelor │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.03 │38 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│subvenţionarea │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice livrate│ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.04 │39 │ │ │
│sistemele │ │ │ │ │
│centralizate de│ │ │ │ │
│producere şi │ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02.05 │40 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru drumuri │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.06 │41 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.07 │42 │ │ │
│programul de │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │
│infrastructuri │ │ │ │ │
│din spaţiul │ │ │ │ │
│rural │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│c) Transferuri │ │ │ │ │
│voluntare, │37,02 │43 │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │
│subvenţiile │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Donaţii şi │37.02.01 │44 │ │ │
│sponsorizări │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│transferuri │37.02.50 │45 │ │ │
│voluntare │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│2. Venituri din│390002 │46 │ │ │
│capital │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│3. Încasări din│ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │40,02 │47 │ │ │
│acordate, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Încasări din │ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│înfiinţarea │ │ │ │ │
│unor instituţii│ │ │ │ │
│şi servicii │ │ │ │ │
│publice │40.02.06 │48 │ │ │
│de interes │ │ │ │ │
│local sau a │ │ │ │ │
│unor activităţi│ │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │ │
│integral din │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi │ │ │ │ │
│temporare din │40.02.10 │49 │ │ │
│trezoreria │ │ │ │ │
│statului │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume din │ │ │ │ │
│fondul de │ │ │ │ │
│rulment pentru │ │ │ │ │
│acoperirea │40.02.11 │50 │ │ │
│golurilor │ │ │ │ │
│temporare de │ │ │ │ │
│casă │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│4. Subvenţii de│ │ │ │ │
│la alte nivele │ │ │ │ │
│ale │ │51 │ │ │
│administraţiei │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la bugetul de │42,02 │52 │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la alte │43,02 │53 │ │ │
│administraţii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│CHELTUIELI │5002 │54 │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Excedent │98,02 │55 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Deficit │99,02 │56 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│III. MUNICIPII │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│VENITURI TOTAL │000102 │57 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │4802 │58 │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│1. Venituri │ │ │ │ │
│curente, din │000202 │59 │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│a) Cote şi sume│ │ │ │ │
│defalcate din │04.02 │60 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cote │ │ │ │ │
│defalcate din │04.02.01 │61 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume alocate │ │ │ │ │
│de consiliul │ │ │ │ │
│judeţean pentru│04.02.04 │62 │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│b) Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02 │63 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │11.02.01 │64 │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│judeţelor şi │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor │11.02.02 │65 │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│comunelor, │ │ │ │ │
│oraşelor, │ │ │ │ │
│municipiilor │ │ │ │ │
│şi sectoarelor │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.03 │66 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│subvenţionarea │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice livrate│ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.04 │67 │ │ │
│sistemele │ │ │ │ │
│centralizate de│ │ │ │ │
│producere şi │ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02.05 │68 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru drumuri │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.06 │69 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.07 │70 │ │ │
│programul de │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │
│infrastructurii│ │ │ │ │
│din spaţiul │ │ │ │ │
│rural │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│c) Transferuri │ │ │ │ │
│voluntare, │37,02 │71 │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │
│subvenţiile │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Donaţii şi │37.02.01 │72 │ │ │
│sponsorizări │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│transferuri │37.02.50 │73 │ │ │
│voluntare │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│2. Venituri din│390002 │74 │ │ │
│capital │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│3. Încasări din│ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │40,02 │75 │ │ │
│acordate, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Încasări din │ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│înfiinţarea │ │ │ │ │
│unor instituţii│ │ │ │ │
│şi servicii │ │ │ │ │
│publice │40.02.06 │76 │ │ │
│de interes │ │ │ │ │
│local sau a │ │ │ │ │
│unor activităţi│ │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │ │
│integral din │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi │ │ │ │ │
│temporare din │40.02.10 │77 │ │ │
│trezoreria │ │ │ │ │
│statului │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume din │ │ │ │ │
│fondul de │ │ │ │ │
│rulment pentru │ │ │ │ │
│acoperirea │40.02.11 │78 │ │ │
│golurilor │ │ │ │ │
│temporare de │ │ │ │ │
│casă │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│4. Subvenţii de│ │ │ │ │
│la alte nivele │ │ │ │ │
│ale │ │79 │ │ │
│administraţiei │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la bugetul de │42,02 │80 │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la alte │43,02 │81 │ │ │
│administraţii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│CHELTUIELI │5002 │82 │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Excedent │98,02 │83 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Deficit │99,02 │84 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│IV. JUDEŢ │ │ │ │ │
│(BUGET PROPRIU)│ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│VENITURI TOTAL │000102 │85 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │4802 │86 │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│1. Venituri │ │ │ │ │
│curente, din │000202 │87 │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│a) Cote şi sume│ │ │ │ │
│defalcate din │04.02 │88 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cote │ │ │ │ │
│defalcate din │04.02.01 │89 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume alocate │ │ │ │ │
│de consiliul │ │ │ │ │
│judeţean pentru│04.02.04 │90 │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│b) Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02 │91 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │11.02.01 │92 │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│judeţelor şi │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor │11.02.02 │93 │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│comunelor, │ │ │ │ │
│oraşelor, │ │ │ │ │
│municipiilor │ │ │ │ │
│şi sectoarelor │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.03 │94 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│subvenţionarea │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice livrate│ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.04 │95 │ │ │
│sistemele │ │ │ │ │
│centralizate de│ │ │ │ │
│producere şi │ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02.05 │96 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru drumuri │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.06 │97 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│c) Transferuri │ │ │ │ │
│voluntare, │37,02 │98 │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │
│subvenţiile │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Donaţii şi │37.02.01 │99 │ │ │
│sponsorizări │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│transferuri │37.02.50 │100 │ │ │
│voluntare │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│2. Venituri din│390002 │101 │ │ │
│capital │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│3. Încasări din│ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │40,02 │102 │ │ │
│acordate, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Încasări din │ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│înfiinţarea │ │ │ │ │
│unor instituţii│ │ │ │ │
│şi servicii │ │ │ │ │
│publice │40.02.06 │103 │ │ │
│de interes │ │ │ │ │
│local sau a │ │ │ │ │
│unor activităţi│ │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │ │
│integral din │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi │ │ │ │ │
│temporare din │40.02.10 │104 │ │ │
│trezoreria │ │ │ │ │
│statului │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume din │ │ │ │ │
│fondul de │ │ │ │ │
│rulment pentru │ │ │ │ │
│acoperirea │40.02.11 │105 │ │ │
│golurilor │ │ │ │ │
│temporare de │ │ │ │ │
│casă │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│4. Subvenţii de│ │ │ │ │
│la alte nivele │ │ │ │ │
│ale │ │106 │ │ │
│administraţie │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la bugetul de │42,02 │107 │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la alte │43,02 │108 │ │ │
│administraţii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│CHELTUIELI │5002 │109 │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Excedent │98,02 │110 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Deficit │99,02 │111 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│CORELAŢII │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│VENITURI TOTAL │000102 │112 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │4802 │113 │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│1. Venituri │ │ │ │ │
│curente, din │000202 │114 │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│a) Cote şi sume│ │ │ │ │
│defalcate din │04.02 │115 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cote │ │ │ │ │
│defalcate din │04.02.01 │116 │ │ │
│impozitul pe │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume alocate │ │ │ │ │
│de consiliul │ │ │ │ │
│judeţean pentru│04.02.04 │117 │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│b) Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02 │118 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │11.02.01 │119 │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│judeţelor şi │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor │11.02.02 │120 │ │ │
│descentralizate│ │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │ │
│comunelor, │ │ │ │ │
│oraşelor, │ │ │ │ │
│municipiilor │ │ │ │ │
│şi sectoarelor │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.03 │121 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│subvenţionarea │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice livrate│ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.04 │122 │ │ │
│sistemele │ │ │ │ │
│centralizate de│ │ │ │ │
│producere şi │ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │11.02.05 │123 │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru drumuri │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │11.02.06 │124 │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│echilibrarea │ │ │ │ │
│bugetelor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume │ │ │ │ │
│defalcate din │ │ │ │ │
│taxa pe │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│adăugată │ │ │ │ │
│pentru │11.02.07 │125 │ │ │
│programul de │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │
│infrastructurii│ │ │ │ │
│din spaţiul │ │ │ │ │
│rural │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│c) Transferuri │ │ │ │ │
│voluntare, │37,02 │126 │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │
│subvenţiile │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Donaţii şi │37.02.01 │127 │ │ │
│sponsorizări │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│transferuri │37.02.50 │128 │ │ │
│voluntare │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│2. Venituri din│390002 │129 │ │ │
│capital │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│3. Încasări din│ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │40,02 │130 │ │ │
│acordate, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Încasări din │ │ │ │ │
│rambursarea │ │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│înfiinţarea │ │ │ │ │
│unor instituţii│ │ │ │ │
│şi servicii │ │ │ │ │
│publice │40.02.06 │131 │ │ │
│de interes │ │ │ │ │
│local sau a │ │ │ │ │
│unor activităţi│ │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │ │
│integral din │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi │ │ │ │ │
│temporare din │40.02.10 │132 │ │ │
│trezoreria │ │ │ │ │
│statului │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Sume din │ │ │ │ │
│fondul de │ │ │ │ │
│rulment pentru │ │ │ │ │
│acoperirea │40.02.11 │133 │ │ │
│golurilor │ │ │ │ │
│temporare de │ │ │ │ │
│casă │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│4. Subvenţii de│ │ │ │ │
│la alte nivele │ │ │ │ │
│ale │ │134 │ │ │
│administraţiei │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la bugetul de │42,02 │135 │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│- Subvenţii de │ │ │ │ │
│la alte │43,02 │136 │ │ │
│administraţii │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│CHELTUIELI │5002 │137 │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Excedent │98,02 │138 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│Deficit │99,02 │139 │ │ │
└───────────────┴─────────┴────┴─────────┴────────┘

    Conducătorul instituţiei
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil
        *) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

    Anexa 25*)
        MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
        INSTITUŢIA......
                     SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR
    Cod program: Denumire program:

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────┤
│Cod │ │Credite │Credite │Plăţi │
│sursă│Denumire sursă│bugetare│bugetare │efectuate│
│ │ │iniţiale│definitive│ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│0 │TOTAL SURSE │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1 │Bugetul de │ │ │ │
│ │stat │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│I │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │ │
│6 │externe (BIRD,│ │ │ │
│ │BERD, BEI │ │ │ │
│ │s.a.) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Fonduri │ │ │ │
│ │externe │ │ │ │
│8 │nerambursabile│ │ │ │
│ │(Fonduri PHARE│ │ │ │
│ │s.a.) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│10 │Venituri │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
└─────┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┘


    Cod program: Denumire program:

┌──────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│Cod │Denumire sursă│Credite│Credite│Plăţi │
│sursă│ │ │ │efectuate│
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│0 │TOTAL SURSE │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1 │Bugetul de │ │ │ │
│ │stat │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │ │
│6 │externe (BIRD,│ │ │ │
│ │BERD, BEI │ │ │ │
│ │s.a.) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │Fonduri │ │ │ │
│ │externe │ │ │ │
│8 │nerambursabile│ │ │ │
│ │(Fonduri PHARE│ │ │ │
│ │s.a.) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│10 │Venituri │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│I. │Credite de │ │ │ │
│ │angajament │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│II. │Credite │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │
└─────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘


        *) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

    Anexa 26**)
        MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
        INSTITUŢIA......
    FIŞA PROGRAMULUI
    Program:

┌────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬────────┬──────────┬─────────┤
│ │Credite │Credite │Plăţi │
│Indicatori│bugetare│bugetare │efectuate│
│ │iniţiale│definitive│ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│De │ │ │ │
│eficienţă │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│De │ │ │ │
│rezultat │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────┴──────────┴─────────┘


    Sursa de finanţare
    Cod 01 Denumire: Bugetul de stat

┌────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───┬──────────┬───┬────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │Credite │Credite │Plăţi │
│Tip│Denumire │Cod│bugetare│bugetare │efectuate│
│ │ │ │iniţiale│definitive│ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│50 │CHELTUIELI│50 │ │ │ │
│ │TOTALE *) │01 │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴───┴────────┴──────────┴─────────┘


    Cod 06 Denumire: Credite externe

┌────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───┬──────────┬───┬────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │Credite │Credite │Plăţi │
│Tip│Denumire │Cod│bugetare│bugetare │efectuate│
│ │ │ │iniţiale│definitive│ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│50 │CHELTUIELI│50 │ │ │ │
│ │TOTALE *) │06 │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴───┴────────┴──────────┴─────────┘


    Cod: 08 Denumire: Fonduri externe nerambursabile

┌────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───┬──────────┬───┬────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │Credite │Credite │Plăţi │
│Tip│Denumire │Cod│bugetare│bugetare │efectuate│
│ │ │ │iniţiale│definitive│ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│50 │CHELTUIELI│50 │ │ │ │
│ │TOTALE *) │08 │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴───┴────────┴──────────┴─────────┘


    Cod: 10 Denumire: Venituri proprii

┌────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───┬──────────┬───┬────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │Credite │Credite │Plăţi │
│Tip│Denumire │Cod│bugetare│bugetare │efectuate│
│ │ │ │iniţiale│definitive│ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│50 │CHELTUIELI│50 │ │ │ │
│ │TOTALE *) │10 │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴───┴────────┴──────────┴─────────┘


    Conducătorul instituţiei
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil
        *) - Se desfăşoară pe capitole şi titluri de cheltuieli potrivit bugetului aprobat
        **) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

    Anexa 30**)
    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..................
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ..............
    INSTITUŢIA...................
    PLĂŢI RESTANTE
    la data de .....

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│cod….*) │-lei- │
├─────────────────────────────┼────┬─────┬──────────────────────┤
│ │ │ │din care: │
│ │Nr. │ ├───────────┬──────────┤
│DENUMIREA INDICATORILOR │rând│TOTAL│pentru │pentru │
│ │ │ │activitatea│investiţii│
│ │ │ │curentă │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1=2+3│2 │3 │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│PLĂŢI RESTANTE - TOTAL │ │ │ │ │
│(rd.07+12+22+27+32+37+42) │01 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │03 │ │ │ │
│(rd.8+13+23+28+33+38+43) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │04 │ │ │ │
│(rd.9+14+24+29+34+39+44) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile (rd. │05 │ │ │ │
│10+15+25+30+35+40+45) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an (rd. │06 │ │ │ │
│11+16+26+31+36+41+46) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante către │ │ │ │ │
│furnizori, din care:(ct.401, │07 │ │ │ │
│ct.403, │ │ │ │ │
│ct.404, ct.405) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │08 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │09 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │10 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │11 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul de stat, bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│sociale de sănătate şi faţă │12 │ │ │X │
│de bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│sociale, │ │ │ │ │
│din care:(rd.17+rd.18+rd.19) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │13 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │14 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │15 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │16 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul de stat (ct.4423, │17 │ │ │X │
│ct.444, │ │ │ │ │
│ct.446, ct.4481) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │ │
│de │18 │ │ │X │
│sănătate ct.4313, │ │ │ │ │
│ct.4314,ct.4315, ct.4317) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor sociale-│19 │ │ │X │
│Total (rd. 20+21),din care │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- contribuţia pentru bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor sociale de stat │20 │ │ │X │
│(ct.4311, ct.4312) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- contribuţia pentru bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor pentru şomaj │21 │ │ │X │
│(ct.4371, ct.4372) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetele locale, din care: │22 │ │ │X │
│(ct. 446, ct. 4481) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │23 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │24 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │25 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │26 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de │ │ │ │ │
│salariaţi (drepturi │ │ │ │ │
│salariale), │27 │ │ │X │
│din care: (ct.421 ,ct. 423, │ │ │ │ │
│ct.426, ct.4281, ct. 429) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │28 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │29 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │30 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │31 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Plăţi restante faţă de alţi │ │ │ │ │
│creditori, din care: │32 │ │ │X │
│(ct.427,ct.438, ct.462, │ │ │ │ │
│ct.467) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │33 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │34 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │35 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │36 │ │ │X │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Împrumuturi nerambursate la │ │ │ │ │
│scadenţă, din care: │ │ │ │ │
│(ct.1611, ct.1621, ct. 1631, │ │ │ │ │
│ct. 1641, │37 │ │ │ │
│ct. 1651,ct.1671,ct.169, │ │ │ │ │
│ct.5192, ct.5194, ct.5195, │ │ │ │ │
│ct.5196, ct.5197) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │38 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │39 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │40 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │41 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│Dobânzi restante, din care: │ │ │ │ │
│(aferente celor de la rd 37),│42 │ │ │ │
│(ct.1681, ct.1682, ct. │ │ │ │ │
│1683,ct.1684,ct.1687,ct.5186)│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │43 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │44 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 120 zile │45 │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│- peste 1 an │46 │ │ │ │
└─────────────────────────────┴────┴─────┴───────────┴──────────┘

        *) Se completează cu următoarele coduri:
    40 - pentru total plăţi restante;
    41 - pentru plăţi restante din bugetul de stat;
    42 - pentru plăţi restante din bugetele locale;
    43 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
    44 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    45 - pentru plăţi restante din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    46 - pentru plăţi restante din credite externe;
    47 - pentru plăţi restante din credite interne;
    48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;
    49 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii;
    50 - pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale

        **) Înlocuieşte anexa nr. 30 de la pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.
    Conducătorul instituţiei
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil

    Anexa 34*)
        MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
        INSTITUŢIA
               SITUAŢIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│cod 25 │-lei- │
├─────────────────────┼────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┤
│ │ │Sold │ │ │Sold │
│Denumirea elementului│Cod │la │Creşteri│Reduceri│la │
│de capital │rând│începutul│ │ │sfârşitul│
│ │ │anului │ │ │anului │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul activelor fixe│ │ │ │ │ │
│necorporale │01 │ │ │ │ │
│Ct. 100 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul bunurilor care│ │ │ │ │ │
│alcătuiesc domeniul │02 │ │ │ │ │
│public al statului │ │ │ │ │ │
│Ct. 101 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul bunurilor care│ │ │ │ │ │
│alcătuiesc domeniul │ │ │ │ │ │
│privat │03 │ │ │ │ │
│al statului │ │ │ │ │ │
│Ct. 102 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul bunurilor care│ │ │ │ │ │
│alcătuiesc domeniul │ │ │ │ │ │
│public │ │ │ │ │ │
│al unităţilor │04 │ │ │ │ │
│administrativ │ │ │ │ │ │
│teritoriale │ │ │ │ │ │
│Ct. 103 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul bunurilor care│ │ │ │ │ │
│alcătuiesc domeniul │ │ │ │ │ │
│privat al │ │ │ │ │ │
│unităţilor │05 │ │ │ │ │
│administrativ │ │ │ │ │ │
│teritoriale │ │ │ │ │ │
│Ct. 104 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Rezerve din │ │ │ │ │ │
│reevaluare │06 │ │ │ │ │
│Ct. 105 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Diferenţe din │ │ │ │ │ │
│reevaluare şi │ │ │ │ │ │
│diferenţe de curs │07 │ │ │ │ │
│aferente dobânzilor │ │ │ │ │ │
│încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ │
│Ct. 106 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul de rulment │08 │ │ │ │ │
│Ct. 131 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul de rezervă al │ │ │ │ │ │
│bugetului │ │ │ │ │ │
│asigurărilor │09 │ │ │ │ │
│sociale de stat │ │ │ │ │ │
│Ct. 132 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul de rezervă │ │ │ │ │ │
│constituit conform │10 │ │ │ │ │
│Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ │
│Ct. 133 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul de amortizare │ │ │ │ │ │
│aferent activelor │ │ │ │ │ │
│fixe deţinute │11 │ │ │ │ │
│de serviciile publice│ │ │ │ │ │
│de interes local │ │ │ │ │ │
│Ct. 134 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul de risc │12 │ │ │ │ │
│Ct. 135 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul depozitelor │ │ │ │ │ │
│speciale constituite │ │ │ │ │ │
│pentru │13 │ │ │ │ │
│construcţii de │ │ │ │ │ │
│locuinţe │ │ │ │ │ │
│Ct. 136 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Taxe speciale │14 │ │ │ │ │
│Ct. 137 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Fondul de dezvoltare │ │ │ │ │ │
│a spitalului │15 │ │ │ │ │
│Ct. 1391 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Alte fonduri │ │ │ │ │ │
│(constituite în afara│16 │ │ │ │ │
│bugetului local) │ │ │ │ │ │
│Ct. 1399 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │ │ │ │ │ │
│(Ct. 117-sold │17 │ │ │ │ │
│creditor) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │ │ │ │ │ │
│(Ct. 117-sold │18 │ │ │ │ │
│debitor) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │ │
│patrimonial al │ │ │ │ │ │
│exerciţiului │19 │ │ │ │ │
│(Ct. 121 - sold │ │ │ │ │ │
│creditor) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │ │
│patrimonial al │ │ │ │ │ │
│exerciţiului │20 │ │ │ │ │
│(Ct. 121 - sold │ │ │ │ │ │
│creditor) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Total capitaluri │ │ │ │ │ │
│proprii │21 │ │ │ │ │
│(rd 01 la │ │ │ │ │ │
│17-rd.18+rd.19-rd.20)│ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

    Conducătorul instituţiei
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil
        *) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

    Anexa 35 a*)
        MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)....................
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ................
        INSTITUŢIA...................
                        SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
                                 la .........

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┐
│cod 26 ││
├────────────────┬────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼┤
│ │ │Existent │ │Creşteri ││
│ │ │31.12.2006│Sold ├─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────┼┤
│Denumirea │Nr │ │la │Total │diferenţe │ │transferuri│ │ ││
│activelor fixe │rând├────┬─────┤începutul│din │din │achiziţii│primite cu │donaţii, │alte├┤
│ │ │nr. │mp │anului │care: │reevaluare│ │titlu │sponsorizări│căi ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│A │B │1 │2 │3 │4= │5 │6 │7 │8 │9 ││
│ │ │ │ │ │5+6+7+8+9│ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│ACTIVE FIXE │01 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│dezvoltare (ct. │02 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│203) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Concesiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│licenţe, mărci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│comerciale, │03 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│drepturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│similare(ct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│205.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Alte active fixe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│necorporale │04 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│(ct.208) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│TOTAL (rd. 02 la│05 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│ACTIVE FIXE │06 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│CORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Amenajări la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│terenuri (ct. │07 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│2112) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Construcţii (ct.│08 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│212) din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│- locuinţe │09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│- hoteluri │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│- vile │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│transport, │12 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│animale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│(ct. 213) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Mobilier, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│aparatură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│birotică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│valorilor │13 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│corporale(ct. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│214) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│TOTAL │14 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│(rd.07+08+12+13)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│TOTAL ACTIVE │15 │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│FIXE (rd. 05+14)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└────────────────┴────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────┴┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│cod 27 │-lei- │
├────────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │Reduceri │ │Ajustări de valoare (amortizări │ │
│ │ │ │Sold │şi ajustări pentru depreciere) │ │
│Denumirea │Nr ├───────────┬───────────┬───────────┬───────┬────┤la ├─────────┬────────┬────────┬─────────┤Valoarea │
│activelor │rând│Total │dezmembrări│transferuri│ │ │sfârşitul│Sold │ │ │Sold │contabilă│
│fixe │ │din │şi │cu │vânzări│alte│anului │începutul│Creşteri│Reduceri│la │netă │
│ │ │care: │casări │titlu │ │căi │ │anului │ │ │sfârşitul│ │
│ │ │ │ │gratuit │ │ │ │ │ │ │anului │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │10= │11 │12 │13 │14 │15=3+4-10│16 │17 │18 │19= │20=15-19 │
│ │ │11+12+13+14│ │ │ │ │ │ │ │ │16+17-18 │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE FIXE │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct.203) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Concesiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, mărci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│similare(ct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│205.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Alte active fixe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct.208) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL (rd. 02 la│05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE FIXE │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Amenajări la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenuri │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 2112) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Construcţii (ct.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│212) │08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- locuinţe │09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- hoteluri │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- vile │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transport, │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 213) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Mobilier, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valorilor │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte active fixe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale(ct. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│214) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd.07+08+12+13)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│FIXE │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 05+14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

    Conducătorul instituţiei
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil
        *) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

    Anexa 35 b*)
        MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)....................
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ................
        INSTITUŢIA....................
                       SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
                                 la .............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┐
│cod 28 ││
├─────────────────────────┬────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼┤
│ │ │ │ │Creşteri ││
│ │ │Existent │Sold ├──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────┼┤
│ │Nr │31.12.2006 │la │ │ │ │transferuri│ │ ││
│Denumirea activelor fixe │rând│ │începutul│Total │diferenţe │ │primite cu │donaţii, │alte││
│ │ ├───┬───┬───┤anului │din │din │achiziţii│titlu │sponsorizări│căi ├┤
│ │ │ha │nr │mp │ │care │reevaluare│ │gratuit │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5= │6 │7 │8 │9 │10 ││
│ │ │ │ │ │ │6+7+8+9+10│ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│ACTIVE FIXE NECORPORALE │01 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Înregistrări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│evenimentelor │02 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│cultural-sportive(ct. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│206) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Active fixe necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│în curs de │03 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│execuţie (ct.233) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│TOTAL (rd. 02 + 03) │04 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│ACTIVE FIXE CORPORALE │05 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Amenajări la terenuri │06 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│(ct. 2112) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Terenuri (ct. 2111) │07 │ │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Construcţii (ct. 212) din│08 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│- locuinţe │09 │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│- hoteluri │10 │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│- vile │11 │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Instalaţii tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│transport, animale şi │12 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│(ct. 213) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│birotică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│echipamente de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│a valorilor │13 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│active fixe corporale(ct.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│214) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Active fixe corporale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│curs de │14 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│execuţie (ct. 231) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│Alte active nefinanciare │15 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│(ct. 215) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│TOTAL │16 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│(rd.06+07+08+12+13+14+15)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├─────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────┼┤
│TOTAL ACTIVE FIXE (rd. │17 │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ ││
│04+16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────┴┘


┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│cod 29 │-lei- │
├───────────────────┼────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Reduceri │ │Valoarea activelor fixe │
│ │ │ │ │neamortizabile │
│ │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────┬────┤Sold ├───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Denumirea activelor│Nr │ │ │transferuri│ │ │la │Fondul │Domeniul│Domeniul│Domeniul│Domeniul│
│fixe │rând│Total │dezmembrări│cu │ │alte│sfârşitul │activelor │public │privat │public │privat │
│ │ │din │şi │titlu │vânzări│căi │anului │fixe │al │al │al UAT │al │
│ │ │care: │casări │gratuit │ │ │ │necorporale│statului│statului│ct.103 │UAT │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ct.100 │ct.101 │ct.102 │ │ct.104 │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│A │B │11= │12 │13 │14 │15 │16=4+5-11 │17 │18 │19 │20 │21 │
│ │ │12+13+14+15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ACTIVE FIXE │01 │ │ │ │ │ │16= │ │ │ │ │ │
│NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │17+18+19+20+21│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Înregistrări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eveni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mentelor │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cultural-sporti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ve(ct. 206) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în curs de execuţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 233) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│TOTAL (rd. 02 + 03)│04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ACTIVE FIXE │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Amenajări la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenuri │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 2112) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Terenuri (ct. 2111)│07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Construcţii (ct. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│212) │08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│- locuinţe │09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│- hoteluri │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│- vile │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Instalaţii tehnice,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transport, │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 213) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mobilier, aparatură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valorilor │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│umane şi materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale(ct. 214) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în curs de execuţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 215) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 215) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd.06+07+08+12+13+│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+14+15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│TOTAL ACTIVE FIXE │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 04+16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴────┴──────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

    Conducătorul instituţiei,
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil
    *) Completează pct. 3 "Componentele situaţiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006.

     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016