Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013  privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013 privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) În sensul prezentelor norme, prin unităţi sanitare cu paturi se înţelege:
    a) spitalele militare;
    b) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Academician dr. Vasile Cândea";
    c) Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală "Dr. Dimitrie Cantemir" Bălţăteşti.
    (2) Unităţile sanitare cu paturi de la alin. (1), denumite în continuare spitale, sunt structuri cu personalitate juridică, funcţionează pe principiul autonomiei financiare, a căror finanţare este efectuată din venituri proprii obţinute în condiţiile legii şi transferuri acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, care furnizează servicii medicale tuturor beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor categorii de asiguraţi, în condiţiile legii.
    ART. 2
    Principiul autonomiei financiare presupune următoarele:
    a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, pe total unitate, precum şi pe fiecare secţie şi/sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile proprii realizate şi/sau fondurile alocate de la bugetul de stat;
    b) estimarea corectă a veniturilor proprii, fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005;
    c) aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea comandantului spitalului;
    d) repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului;
    e) modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior;
    f) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, printr-o bună gestiune economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum şi a celorlalte prestaţii şi activităţi ale spitalului, în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli.
    ART. 3
    Spitalul este condus de un comandant, care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii; comandantul încheie contract de management cu ministrul apărării naţionale pe o perioadă de maximum 3 ani, în care se cuprind şi obligaţii legate de realizarea indicatorilor economico-financiari rezultaţi din modul de elaborare şi execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli.
    ART. 4
    (1) Responsabilităţile comandantului, ca ordonator terţiar de credite, sunt:
    a) angajează, lichidează şi ordonanţează cheltuielile în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) realizează serviciile medicale contractate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare CASAOPSNAJ, precum şi cu terţe persoane fizice şi juridice, după caz;
    c) asigură, drepturile pacienţilor, în condiţiile legii;
    d) realizează veniturile;
    e) angajează şi utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi pe baza bunei gestiuni financiare;
    f) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
    g) răspunde de organizarea contabilităţii şi ţinerea la zi a acesteia şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
    h) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;
    i) încheie, după caz, contractele cu direcţiile de sănătate, răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în acestea, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate;
    j) organizează evidenţa programelor naţionale de sănătate şi realizează indicatorii aferenţi acestora;
    k) organizează evidenţa patrimoniului şi ţinerea la zi a acesteia, conform reglementărilor legale;
    l) analizează periodic execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsuri operative pentru remedierea deficienţelor;
    m) monitorizează cheltuielile de personal;
    n) asigură fondurile necesare funcţionării unităţilor de primiri urgenţe/compartimentelor de primiri urgenţe, denumite în continuare U.P.U./C.P.U., în condiţiile legii, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii;
    o) asigură fondurile necesare pentru dotarea truselor de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi cele pentru funcţionarea centrului de permanenţă din structura spitalului, aprobat în condiţiile legii;
    p) transmite spre aprobare eşalonului superior lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
    q) identifică surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
    r) asigură drepturile salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I-VII, după caz;
    s) încheie contractele de prestări servicii cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în acestea, după caz;
    t) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite şi răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
    (2) Comandanţii au obligaţia de a stabili prin ordin de zi pe unitate:
    a) persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţare;
    b) persoanele autorizate care efectuează plăţile, pe baza documentelor ordonanţate de către ordonatorul de credite;
    c) persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

    CAP. II
    Structura, elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

    SECŢIUNEA 1
    Structura bugetului de venituri şi cheltuieli

    ART. 5
    (1) Bugetul cuprinde veniturile estimate şi cheltuielile prognozate ce urmează a fi efectuate pe parcursul unui an bugetar, necesare pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor de furnizare a serviciilor medicale contractate cu CASAOPSNAJ, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii; veniturile şi cheltuielile se cuprind în macheta de buget întocmită potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se compune din:
    a) bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;
    b) bugetele de venituri şi cheltuieli ale secţiilor/compartimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    c) situaţia privind numărul de posturi şi structura acestora, conform statului de organizare aprobat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
    d) bugetul Fondului de dezvoltare al spitalului şi Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizarea activelor fixe cuprinse în fondul de dezvoltare anual, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
    ART. 6
    (1) Veniturile proprii ale spitalelor se înscriu în macheta de buget pe capitole, subcapitole şi paragrafe, capitolul de venituri cuprinzând:
    a) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de spitale cu CASAOPSNAJ, în calitate de furnizor de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi alte prestaţii şi activităţi prevăzute de lege;
    b) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private sau cu operatori economici, după caz;
    c) valoarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale solicitate de alte unităţi spitaliceşti, farmaceutice, de cabinete medicale sau de alte unităţi sanitare publice ori private acreditate, care nu au specialişti pentru unele activităţi sau manopere medicale;
    d) sumele realizate din editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    e) sumele realizate din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    f) sumele realizate din servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    g) valoarea contractelor de cercetare medicală şi a studiilor clinice;
    h) valoarea contractelor reprezentând asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    i) sumele din închirierea unor spaţii medicale către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    j) sumele din închirierea de echipamente, aparatură medicală şi alte bunuri care aparţin spitalului către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    k) sumele din închirierea unor spaţii disponibile, în condiţiile legii;
    l) sumele din donaţii şi sponsorizări;
    m) sumele din dispoziţii testamentare;
    n) după caz, sumele provenite din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate;
    o) sumele alocate de la bugetul de stat şi din bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice, în condiţiile şi potrivit destinaţiilor stabilite de lege;
    p) sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru acţiuni de sănătate şi cheltuieli specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    q) sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru finanţarea investiţiilor la spitale în condiţiile şi potrivit destinaţiilor stabilite de lege;
    r) coplata pentru unele servicii medicale;
    s) sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru U.P.U./C.P.U., în condiţiile legii;
    t) alte venituri realizate din servicii medicale prestate la cererea pacienţilor.
    (2) Spitalele care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în execuţie, vor detalia subdiviziunile de la capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", precum şi de la titlul 56.10 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" pe subcapitole şi paragrafe la venituri şi, respectiv, pe articole şi alineate la cheltuieli, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.
    ART. 7
    Cheltuielile spitalului se evidenţiază în macheta de buget pe structura clasificaţiei economice şi funcţionale pe total cheltuieli şi, detaliat, pe surse de provenienţă.
    ART. 8
    (1) Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli se stabileşte ca diferenţă între totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor; bugetul spitalelor poate fi încheiat cu excedent sau, când veniturile sunt egale cu cheltuielile, cu excedent zero; excedentul anual, rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.
    (2) În situaţia în care spitalul a rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează după cum urmează:
    a) cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului;
    b) se echilibrează cheltuielile activităţii curente care vor fi mai mari decât veniturile curente prin poziţia "Excedent din anul precedent pentru echilibrarea cheltuielilor în anul curent";
    c) se completează rubrica "Deficit" de la finele machetei.
    (3) Sumele care se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu CASAOPSNAJ, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli şi reprezintă venituri ale anului curent.
    (4) Sumele reprezentând drepturile de personal aferente lunii decembrie a anului curent se înregistrează pe cheltuiala acestui an.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

    ART. 9
    (1) În etapa de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli, comitetul director trebuie să analizeze resursele posibile şi cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea/restructurarea unor activităţi, după caz.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli.
    (3) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile şi cheltuielile sunt înscrise în machetă pe surse de provenienţă şi pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.
    (4) Veniturile proprii evidenţiate şi realizate de spital, altele decât sumele provenite din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la partea de cheltuieli, şi care nu au o anumită destinaţie, pot fi utilizate pentru cheltuieli curente şi de capital, în condiţiile legii.
    ART. 10
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate, prezentate de conducătorii secţiilor şi ai celorlalte structuri din compunerea spitalului, având în vedere:
    a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestaţii şi activităţi;
    b) cheltuielile necesare şi priorităţile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenţei medicale, precum şi a altor activităţi specifice;
    c) realizarea echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.
    (2) Propunerile prezentate sunt centralizate de către structura financiar-contabilă a spitalului.
    ART. 11
    Fundamentarea veniturilor spitalului se face pentru fiecare sursă de venit, prin indicatori care să conducă la stabilirea corectă a nivelului acestora; analiza cuprinde situaţia veniturilor realizate în ultimii 3 ani.
    ART. 12
    (1) La fundamentarea veniturilor se au în vedere aspectele care reglementează sursele de venituri şi condiţiile specifice fiecărei unităţi de furnizare a serviciilor medicale.
    (2) La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu CASAOPSNAJ pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în consideraţie:
    a) condiţiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele proprii de aplicare ale acestuia, precum şi celelalte reglementări în domeniu;
    b) numărul de servicii estimat a se realiza şi finanţa;
    c) modalitatea de plată;
    d) inflaţia prognozată;
    e) analiza valorii serviciilor în anul curent faţă de anul precedent şi identificarea cauzelor plusurilor şi minusurilor constatate.
    (3) La estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice se au în vedere:
    a) numărul estimat al persoanelor solicitante;
    b) volumul şi natura serviciilor medicale solicitate la cerere;
    c) veniturile medii pe persoană;
    d) analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent.
    (4) Veniturile din asocieri investiţionale se estimează pe baza contractelor în curs şi care rămân valabile şi în anul curent sau pe baza noilor contracte.
    (5) Alte venituri se estimează în concordanţă cu volumul prestărilor de servicii medicale, inclusiv actele adiţionale, având ca nivel de referinţă realizările din anul anterior, creşterea sau reducerea capacităţii spitalului de a presta servicii medicale, indicele de inflaţie prognozat de către instituţiile abilitate, noi surse de venituri.
    (6) Veniturile rezultate din sumele primite de la bugetul de stat se estimează având în vedere naturile de cheltuieli şi normativele specifice Ministerului Apărării Naţionale reglementate de actele normative în vigoare.
    (7) La estimarea veniturilor rezultate din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se iau în consideraţie condiţiile de contractare, modalităţile privind executarea şi decontarea sumelor, precum şi destinaţia acestora.
    (8) La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate se iau în consideraţie condiţiile de contractare, modalităţile privind executarea şi decontarea sumelor, precum şi destinaţia acestora.
    ART. 13
    (1) Fundamentarea cheltuielilor se efectuează de către comitetul director, împreună cu şefii de secţii şi ai celorlalte structuri din compunerea spitalului, urmărindu-se în principal:
    a) utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare;
    b) reducerea cheltuielilor materiale, de funcţionare şi administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;
    c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente etc., pentru asigurarea tratamentului adecvat, în limita cerinţelor impuse de serviciile medicale acordate, evitându-se formarea de stocuri;
    d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul secţiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, a materialelor sanitare, reactivi etc., aprobate de comitetul director;
    e) stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii şi documentaţii tehnice în cadrul unor strategii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale acordate;
    f) evaluarea produselor din gestiuni şi eliberarea acestora în funcţie de serviciile medicale şi de respectarea scopului pentru care au fost achiziţionate;
    g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secţii şi celelalte structuri din compunerea spitalului;
    h) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii şi activităţi, potrivit normelor legale.
    (2) La fundamentarea cheltuielilor se mai au în vedere următoarele:
    a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar - număr de angajaţi, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare;
    b) evoluţia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinţa de creştere sau de reducere a cheltuielilor;
    c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secţie sau structură din compunerea spitalului şi a responsabilităţilor stabilite şefilor acestora;
    d) normele şi reglementările privind efectuarea cheltuielilor;
    e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli ineficiente.
    (3) Fundamentarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale şi de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte şi generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale.
    ART. 14
    (1) La stabilirea cheltuielilor de personal se ia în calcul necesarul de cheltuieli pentru întregul personal prevăzut în statul de organizare aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificaţiei indicatorilor financiari, pe baza structurii organizatorice a spitalului.
    (2) Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal se aprobă conform prevederilor legale, cu avizul consiliului de administraţie, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului.
    (3) Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii se fundamentează pe fiecare alineat, avându-se în vedere:
    a) necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secţie şi structură din compunerea spitalului, stocul normat stabilit de spital, stocul la finele anului precedent;
    b) alocaţiile legale de hrană pe tipuri de secţii/structuri din compunerea spitalului;
    c) necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi;
    d) necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparaţii curente;
    e) alte activităţi şi consumuri necesare.
    (4) La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli prevăzute la alin. (1)-(3) se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum şi alte elemente de calcul.
    (5) Cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont de propunerile justificate ale secţiilor şi celorlalte structuri din compunerea spitalului, pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii; fundamentarea cheltuielilor de capital se realizează conform secţiunii a 3-a din capitolul III din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor dispoziţii legale din domeniul investiţiilor publice; cheltuielile de capital se înscriu în programul de investiţii publice, anexă la bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la propunerea directorului de program major Administraţie centrală, cu încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite conform Strategiei fiscal bugetare, comunicate de Ministerul Finanţelor Publice prin Scrisoarea-cadru; conform prevederilor anexei nr. I la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiţii; în cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de dezvoltare al spitalului se evidenţiază distinct, în conformitate cu condiţiile cuprinse în prezentele norme metodologice.
    ART. 15
    Spitalele pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, alocate pentru:
    a) achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;
    b) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie, în condiţiile legii;
    c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    e) finanţarea cheltuielilor salariale şi a activităţilor specifice Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în actele normative în vigoare;
    f) finanţarea activităţilor didactice şi de cercetare fundamentală;
    g) finanţarea activităţilor de medicina muncii stabilite în sarcina Ministerului Apărării Naţionale;
    h) finanţarea drepturilor de personal pentru rezidenţi;
    i) finanţarea U.P.U./C.P.U., din cadrul spitalelor de urgenţă cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivii şi materialele sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în spitalul din care face parte respectivul U.P.U. sau C.P.U.; finanţarea de la bugetul de stat este posibilă dacă în urma evaluării, efectuată de către Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, se constată că acestea îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare prevăzute de legislaţia în domeniu;
    j) finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării centrelor de permanenţă, constituite conform legii, precum şi dotarea cu medicamente şi materiale sanitare a truselor de urgenţă;
    k) asigurarea asistenţei medicale şi a medicamentelor gratuite, pentru personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a altor categorii de personal stabilite prin lege, la nivelul spitalelor şi nedecontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    l) finanţarea cheltuielilor laboratoarelor de medicină preventivă din structura spitalelor;
    m) organizarea şi funcţionarea capabilităţilor medicale operaţionale de sprijin medical aflate în structura organizatorică a spitalelor;
    n) servicii medicale profilactice şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului angajat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia;
    o) vizita medicală a personalului angajat al Ministerului Apărării Naţionale şi a membrilor de familie ai acestuia, după caz, la plecarea/înapoierea în/din misiuni;
    p) vizita medicală a personalului selecţionat pentru încadrarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti, a personalului chemat/rechemat în activitate;
    q) vizita medicală a elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, precum şi candidaţilor la instituţiile militare de învăţământ;
    r) expertiza medicală a cadrelor militare în activitate, precum şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
    s) expertiza medicală a cadrelor militare trecute în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;
    t) expertiza medicală a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă;
    u) expertiza medicală a elevilor liceelor militare şi ai şcolilor militare, precum şi a studenţilor aparţinând unei instituţii de învăţământ militare;
    v) asistenţa medicală şi tratamentul bolilor profesionale în caz de accidente de muncă survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare/de serviciu.
    ART. 16
    În cazul în care spitalul derulează programe naţionale de sănătate, calculul necesarului se face având în vedere prevederile cuprinse în normele de organizare şi finanţare a programelor naţionale de sănătate în vigoare la data fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli.
    ART. 17
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se definitivează după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu CASAOPSNAJ.
    (2) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se avizează de către consiliul de administraţie al spitalului.
    ART. 18
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de eşalonul ierarhic superior acestuia la propunerea comandantului spitalului.
    (2) În vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi însoţit de o notă de prezentare, care va cuprinde enumerarea surselor de venituri şi a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum şi măsurile preconizate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli şi în nivelul veniturilor estimate a fi realizate; în cazul existenţei unor obligaţii către furnizori la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi achitate.
    (3) După aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli se repartizează pe secţii şi celelalte structuri din compunerea spitalului. Bugetele pe secţii şi celelalte structuri din compunerea spitalului se comunică şefilor acestora şi intră în execuţie odată cu încheierea contractului de administrare.
    (4) O copie a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat se prezintă unităţii Trezoreriei Statului la care spitalul are conturile deschise.
    ART. 19
    Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat se postează pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 15 zile de la aprobare, prin structura specializată cu atribuţii în domeniu.

    CAP. III
    Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

    ART. 20
    (1) Veniturile spitalului se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale.
    (2) Veniturile se înregistrează în contabilitatea spitalului în conturile corespunzătoare de venituri la momentul creării lor.
    ART. 21
    (1) Sumele aprobate la cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se face numai în limita prevederilor bugetare aprobate.
    (2) Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli au destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi efectuate dacă nu au temei legal.
    (3) Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea se iniţiază de către compartimentele de specialitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (4) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exerciţiului financiar, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi a disponibilului din cont.
    (5) Plăţile se efectuează de către persoanele care îndeplinesc funcţia de contabil, stabilite de către comandant, în conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată către furnizori se înregistrează în contabilitatea spitalului pe baza documentelor justificative care reflectă crearea obligaţiei de plată, şi nu când are loc plata.
    (6) Sumele rămase neutilizate la finele anului, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.
    ART. 22
    (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama spitalului, iar operaţiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor şi procedurilor aprobate pentru instituţiile publice.
    (2) Pentru veniturile încasate şi plăţile dispuse în limita bugetului de venituri şi cheltuieli pe subdiviziunile acestuia, spitalul are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:
    a) Contul 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară";
    b) Contul 50.47.03 "Disponibil din sume primite de la bugetul de stat" - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat.
    (3) În contul 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară" se înregistrează:
    a) veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu CASAOPSNAJ, acte adiţionale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;
    b) venituri din închirieri, asociaţii investiţionale în domeniul medical ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică, editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical, donaţii şi sponsorizări, alte surse;
    c) plăţile dispuse în limita prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli.
    (4) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de la alin. (3) se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:
    a) 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii";
    b) 706 "Venituri din chirii", cod 30.10;
    c) 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", cod 33.10.16;
    d) 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", cod 33.10 (mai puţin 33.10.16);
    e) 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit", cod 37.10;
    f) 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului", cod 39.10.
    (5) În contul 50.47.03 "Disponibil din sume primite de la bugetul de stat" se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat.
    (6) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de la alin. (5) se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie, pentru sumele primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în următoarele conturi:
    a) contul 551.1 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget de stat";
    b) contul 773.1 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget de stat" (42.10 şi 43.10);
    c) conturile 551.1 şi 773.1 se dezvoltă pe analitice, după caz.
    ART. 23
    (1) În conformitate cu pct. 5 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, comandanţii spitalelor, în baza atribuţiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terţiari de credite, au obligaţia organizării evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanţului:
    a) contul 8060 "Credite bugetare aprobate";
    b) contul 8066 "Angajamente bugetare";
    c) contul 8067 "Angajamente legale";
    d) contul 8071 "Credite de angajament aprobate";
    e) contul 8072 "Credite de angajament angajate".
    (2) Conturile menţionate la alin. (1) se desfăşoară în evidenţa analitică conform reglementărilor în vigoare, pentru activitatea realizată din venituri proprii şi pentru cheltuielile efectuate din sumele primite din alocaţii cu destinaţie specială, pe capitole şi, în cadrul acestora, pe titluri, articole şi alineate; pentru cheltuielile din bugetul de stat conturile respective se desfăşoară pe fiecare acţiune şi program, pe titluri, articole şi alineate.
    ART. 24
    Comandanţii spitalelor au obligaţia de a analiza şi raporta lunar, trimestrial şi anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ordonatorului de credite ierarhic superior; analiza se efectuează atât la nivelul bugetelor secţiilor şi compartimentelor, cât şi pe total spital, pentru a se identifica aspectele care influenţează negativ execuţia bugetară şi, implicit, realizarea contractului de administrare.
    ART. 25
    Spitalele transmit ordonatorului de credite ierarhic superior prin care se finanţează, la termenul stabilit de acesta, Decontul justificativ pentru utilizarea transferurilor pentru acţiuni de sănătate, conform modelului prezentat anual în precizările întocmite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

    CAP. IV
    Fondul de dezvoltare a spitalului

    ART. 26
    (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se utilizează pentru dotarea spitalului şi se constituie din următoarele surse:
    a) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    b) sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare";
    c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar;
    d) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii;
    e) cotă-parte de până la 5% din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, exclusiv clădirile, şi preliminată pe an, stabilită în bugetul Fondului de dezvoltare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, cu condiţia păstrării echilibrului financiar; calculul sumei constituite din amortizare se efectuează în baza datelor din Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizarea activelor fixe, cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; suma calculată se reţine din excedentul anului precedent.
    (2) Evidenţa cheltuielilor din Fondul de dezvoltare al spitalului se face pe subdiviziunile titlului 70 "Cheltuieli de capital" al Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.
    (3) Sumele neutilizate la finele anului din Fondul de dezvoltare al spitalului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (4) Soldul contului de disponibil pentru Fondul de dezvoltare al spitalului se evidenţiază în contul 50.24, deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    (1) Serviciile medicale realizate de spitale peste valoarea contractată se facturează distinct.
    (2) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se include, prin act adiţional, în bugetul spitalului, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, în condiţiile suplimentării valorii contractului încheiat cu CASAOPSNAJ.
    ART. 28
    Negocierea contractului de furnizare de servicii medicale se efectuează potrivit pct. 3 din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010, cu modificările ulterioare.
    ART. 29
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Aprob.
    SPITALUL MILITAR ------
                                                Ordonator de credite ierarhic superior,
                                                 .....................................

           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL ............
                                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬───────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
 │Nr. │Capitol│Subcapi-│Paragraf│ Denumirea indicatorilor │Credi-│Preve-│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│
 │crt.│ │tol │ │ │te de │deri │ I │ II │ III │ IV │
 │ │ │ │ │ │anga- │anuale│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │jament│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │anual │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ A │ B │ C │ D │ E │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 1.│ │ │ │TOTAL VENITURI PROPRII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 2.│ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 3.│ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 4.│ 30.10│ │ │C1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 5.│ │ │ │Venituri din concesiuni şi închirieri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 6.│ │ │ │Alte venituri din proprietate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 7.│ │ │ │C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 8.│ 33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 9.│ │ 20 │ │Venituri din cercetare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 10.│ │ 21 │ │Venituri din contracte încheiate cu CASAOPSNAJ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 11.│ │ 30 │ │Venituri din contracte încheiate cu DSPJ/DSPMB │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 12.│ │ 50 │ │Alte venituri din domeniul sănătăţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 13.│ 37.10│ │ │TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 14.│ │ 01 │ │Donaţii şi sponsorizări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 15.│ │ │ │II. VENITURI DIN CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 16.│ 39.10│ │ │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 17.│ │ 01 │ │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 18.│ │ │ │III. SUBVENŢII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 19.│ 42.10│ │ │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 20.│ │ 11 │ │Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 21.│ │ │ │Investiţii, în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 22.│ │ │ │Reparaţii capitale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 23.│ │ │ │Acţiuni de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 24.│ │ │ │Aparatură şi echipamente medicale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 25.│ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 26.│ 43.10│ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 27.│ │ 09 │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 28.│ 45.10│ │ │Sume primite de la UE în cadrul plăţilor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │efectuate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 29.│Titlu │Articol │Alineat │Denumirea indicatorilor │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 30.│ │ │ │TOTAL CHELTUIELI (II.1. - II.7.) - 66.10.06 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 31.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 32.│ 10 │ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 33.│ │ 10.01│ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 34.│ │ │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 35.│ │ │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 36.│ │ │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 37.│ │ │ 07 │Ore suplimentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 38.│ │ │ 08 │Fond de premii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 39.│ │ │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 40.│ │ │ 13 │Indemnizaţii de delegare - în ţară │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 41.│ │ │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 42.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 43.│ │ 10.02│ │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 44.│ │ │ 02 │Norme de hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 45.│ │ │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 46.│ │ │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 47.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 48.│ │ 10.03│ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 49.│ │ │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 50.│ │ │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 51.│ │ │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 52.│ │ │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 53.│ │ │ 07 │Fond de garantare a creanţelor salariale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 54.│ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 55.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 56.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 57.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 58.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 59.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 60.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 61.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 62.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 63.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 64.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 65.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 66.│ │ 20.02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 67.│ │ 20.03│ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 68.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 69.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 70.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 71.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 72.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 73.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 74.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 75.│ │ 20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 76.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 77.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 78.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 79.│ │ 20.06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 80.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 81.│ │ 20.09│ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 82.│ │ 20.10│ │Cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 83.│ │ 20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 84.│ │ 20.14│ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 85.│ │ 20.13│ │Pregătire profesională │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 86.│ │ 20.30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 87.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 88.│ │ │ 04 │Chirii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 89.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 90.│ │ │ 51 │TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 91.│ │ 51.01│ │Transferuri curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 92.│ │ │ 26 │Transferuri privind contribuţii de asigurări │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │concediu pentru creşterea copilului │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 93.│ 56 │ │ │TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 94.│ 57 │ │ │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 95.│ │ 57.01│ │Asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 96.│ │ 57.01│ 03 │Plăţi compensatorii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 97.│ │ 57.02│ │Ajutoare sociale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 98.│ │ 57.02│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 99.│ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │100.│ 71 │ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │101.│ │ 71.01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │102.│ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │103.│ │ 01.01│ │Investiţii noi şi în continuare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │104.│ │ │ 02 │Maşini echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │105.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │106.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │107.│ │ 71.03│ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │108.│ │ │ │II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI CASAOPSNAJ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │109.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │110.│ 10 │ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │111.│ │ 10.01│ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │112.│ │ │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │113.│ │ │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │114.│ │ │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │115.│ │ │ 07 │Ore suplimentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │116.│ │ │ 08 │Fond de premii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │117.│ │ │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │118.│ │ │ 13 │Indemnizaţii de delegare - în ţară │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │119.│ │ │ 14 │Indemnizaţii de detaşare în ţară │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │120.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │121.│ │ 10.02│ │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │122.│ │ │ 02 │Norme de hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │123.│ │ │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │124.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │125.│ │ 10.03│ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │126.│ │ │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │127.│ │ │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │128.│ │ │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │129.│ │ │ 06 │Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │130.│ │ │ 07 │Fond de garantare a creanţelor salariale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │131.│ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │132.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │133.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │134.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │135.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │136.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │137.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │138.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │139.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │140.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │141.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │142.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │143.│ │ 20.02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │144.│ │ 20.03│ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │145.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │146.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │147.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │148.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │149.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │150.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │151.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │152.│ │ 20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │153.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │154.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │155.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │156.│ │ 20.06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │157.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │158.│ │ 20.09│ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │159.│ │ 20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │160.│ │ 20.12│ │Consultanţă şi expertiză │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │161.│ │ 20.13│ │Pregătire profesională │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │162.│ │ 20.14│ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │163.│ │ 20.30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │164.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │165.│ │ │ 04 │Chirii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │166.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │167.│ 56 │ │ │TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │168.│ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │169.│ 71 │ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │170.│ │ 71.01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │171.│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │172.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │173.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │174.│ │ │ │II.2. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │175.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │176.│ 10 │ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │177.│ │ 10.01│ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │178.│ │ │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │179.│ │ │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │180.│ │ │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │181.│ │ │ 07 │Ore suplimentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │182.│ │ │ 08 │Fond de premii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │183.│ │ │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │184.│ │ │ 13 │Indemnizaţii de delegare - în ţară │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │185.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │186.│ │ 10.02│ │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │187.│ │ │ 02 │Norme de hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │188.│ │ │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │189.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │190.│ │ 10.03│ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │191.│ │ │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │192.│ │ │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │193.│ │ │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │194.│ │ │ 06 │Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │195.│ │ │ 20 │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │196.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │197.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │198.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │199.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │200.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │201.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │202.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │203.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │204.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │205.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │206.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │207.│ │ 20.02 │ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │208.│ │ 20.03 │ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │209.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │210.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │211.│ │ 20.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │212.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │213.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │214.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │215.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │216.│ │ 20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │217.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │218.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │219.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │220.│ │ 20.06 │ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │221.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │222.│ │ 20.09 │ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │223.│ │ 20.11 │ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │224.│ │ 20.12 │ │Consultanţă şi expertiză │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │225.│ │ 20.13 │ │Pregătire profesională │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │226.│ │ 20.14 │ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │227.│ │ 20.30 │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │228.│ │ │ 01 │Reclamă şi publicitate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │229.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │230.│ │ │ 04 │Chirii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │231.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │232.│ 56 │ │ │TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │233.│ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │234.│ 71 │ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │235.│ │ 71.01 │ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │236.│ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │237.│ │ │ 01.01 │Investiţii noi şi în continuare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │238.│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │239.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │240.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │241.│ │ 71.03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │242.│ │ │ │II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │STAT PENTRU SPITALE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │243.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │244.│ 10 │ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │245.│ │ 10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │246.│ │ │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │247.│ │ │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │248.│ │ │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │249.│ │ │ 07 │Ore suplimentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │250.│ │ │ 08 │Fond de premii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │251.│ │ │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │252.│ │ │ 13 │Indemnizaţii de delegare - în ţară │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │253.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │254.│ │ 10.02│ │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │255.│ │ │ 02 │Norme de hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │256.│ │ │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │257.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │258.│ │ 10.03│ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │259.│ │ │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │260.│ │ │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │261.│ │ │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │262.│ │ │ 06 │Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │263.│ │ │ 20 │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │264.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │265.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │266.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │267.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │268.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │269.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │270.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │271.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │272.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │273.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │274.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │275.│ │ 20.02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │276.│ │ 20.03│ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │277.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │278.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │279.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │280.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │281.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │282.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │283.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │284.│ │ 20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │285.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │286.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │287.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │288.│ │ 20.06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │289.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │290.│ │ 20.09│ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │291.│ │ 20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │292.│ │ 20.12│ │Consultanţă şi expertiză │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │293.│ │ 20.13│ │Pregătire profesională │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │294.│ │ 20.14│ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │295.│ │ 20.30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │296.│ │ │ 01 │Reclamă şi publicitate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │297.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non- viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │298.│ │ │ 04 │Chirii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │299.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │300.│ 51 │ │ │TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │301.│ │ 51.01│ │Transferuri curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │302.│ │ │ 26 │Transferuri privind contribuţii de asigurări │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │concediu pentru creşterea copilului │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │303.│ 56 │ │ │TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │304.│ 57 │ │ │TITLUL IX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │305.│ │ 57.01│ │Asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │306.│ │ 57.01│ 03 │Plăţi compensatorii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │307.│ │ 57.02│ │Ajutoare sociale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │308.│ │ 57.02│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │309.│ │ │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │310.│ │ │ 71 │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │311.│ │ 71.01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │312.│ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │313.│ │ 01.01│ │Investiţii noi şi în continuare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │314.│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │315.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │316.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │317.│ │ 71.03│ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │318.│ │ │ │II.4. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA ALTE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ADMINISTRAŢII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │319.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │320.│ 10 │ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │321.│ │ 10.01│ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │322.│ │ │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │323.│ │ │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │324.│ │ │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │325.│ │ │ 07 │Ore suplimentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │326.│ │ │ 08 │Fond de premii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │327.│ │ │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │328.│ │ │ 13 │Indemnizaţii de delegare-în ţară │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │329.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │330.│ │ 10.02│ │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │331.│ │ │ 02 │Norme de hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │332.│ │ │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │333.│ │ │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │334.│ │ │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │335.│ │ 10.03│ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │336.│ │ │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │337.│ │ │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │338.│ │ │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │339.│ │ │ 06 │Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │340.│ │ │ 07 │Fond de garantare a creanţelor salariale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │341.│ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │342.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │343.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │344.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │345.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │346.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │347.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │348.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │349.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │350.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │351.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │352.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │353.│ │ 20.02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │354.│ │ 20.03│ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │355.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │356.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │357.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │358.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │359.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │360.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │361.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │362.│ │ 20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │363.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │364.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │365.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │366.│ │ 20.06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │367.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │368.│ │ 20.09│ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │369.│ │ 20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │370.│ │ 20.14│ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │371.│ │ 20.30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │372.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non- viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │373.│ │ │ 04 │Chirii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │374.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │375.│ 51 │ │ │TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │376.│ │ 51.01│ │Transferuri curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │377.│ │ │ 26 │Transferuri privind contribuţii de asigurări │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │concediu pentru creşterea copilului │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │378.│ 56 │ │ │TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │379.│ 57 │ │ │TITLUL IX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │380.│ │ 57.01│ │Asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │381.│ │ 57.01│ 03 │Plăţi compensatorii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │382.│ │ 57.02│ │Ajutoare sociale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │383.│ │ 57.02│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │384.│ │ │ │II. 5. CHELTUIELI DIN DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │385.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │386.│ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │387.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │388.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │389.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │390.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │391.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │392.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │393.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │394.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │395.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │396.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │397.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │398.│ │ 20.02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │399.│ │ 20.03│ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │400.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │401.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │402.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │403.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │404.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │405.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │406.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │407.│ │ 20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │408.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │409.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │410.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │411.│ │ 20.06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │412.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │413.│ │ 20.09│ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │414.│ │ 20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │415.│ │ 20.14│ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │416.│ │ 20.30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │417.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │418.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │419.│ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │420.│ │ 71.01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │421.│ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │422.│ │ 01.01│ │Investiţii noi şi în continuare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │423.│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │424.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │425.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │426.│ │ 71.03│ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │427.│ │ │ │II.6. CHELTUIELI DIN CERCETARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │428.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │429.│ │ │ 20 │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │430.│ │ 20.01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │431.│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │432.│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │433.│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │434.│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │435.│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │436.│ │ │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │437.│ │ │ 07 │Transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │438.│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │439.│ │ │ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţional │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │440.│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │funcţionare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │441.│ │ 20.02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │442.│ │ 20.03│ │Hrană │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │443.│ │ │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │444.│ │ │ 02 │Hrană pentru animale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │445.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │446.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │447.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │448.│ │ │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │449.│ │ │ 04 │Dezinfectanţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │450.│ │ 20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │451.│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │452.│ │ │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │453.│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │454.│ │ 20.06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │455.│ │ │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │456.│ │ 20.09│ │Materiale de laborator │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │457.│ │ 20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │458.│ │ 20.14│ │Protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │459.│ │ 20.30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │460.│ │ │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │461.│ │ │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │462.│ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │463.│ │ 71.01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │464.│ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │465.│ │ 01.01│ │Investiţii noi şi în continuare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │466.│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │467.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │468.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │469.│ │ 71.03│ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │470.│ │ │ │II.7. CHELTUIELI DIN PROGRAME NAŢIONALE DE │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │SĂNĂTATE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │471.│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │472.│ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │473.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │474.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │475.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │476.│ │ │ │Cheltuieli din subprogramele naţionale sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │477.│ │ 20.04│ │Medicamente şi materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │478.│ │ │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │479.│ │ │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │480.│ │ │ │Din total cheltuieli de capital, │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │ │ │ │CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │481.│ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │482.│ │ 71.01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │483.│ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │484.│ │ 01.01│ │Investiţii noi şi în continuare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │485.│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │486.│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │487.│ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │488.│ │ 71.03│ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │489.│ │ │ │Excedent din anul curent │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │490.│ │ │ │Excedent din anul precedent │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │491.│ │ │ │Deficit din anul curent │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

           Comandantul spitalului, Director financiar-contabil,
           ....................... ............................


    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    SPITALUL MILITAR
    Secţia/Compartimentul
    Nr. ............................ Aprob.
                                                                ------
                                                        Comandantul Spitalului,
                                                       .........................

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                            pentru anul ...........

                                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬───────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
 │Nr. │Capitol│Subcapi-│Paragraf│ Denumirea indicatorilor │Credi-│Preve-│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│
 │crt.│ │tol │ │ │te de │deri │ I │ II │ III │ IV │
 │ │ │ │ │ │anga- │anuale│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │jament│ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ A │ B │ C │ D │ E │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 1 │ │ │ │TOTAL VENITURI PROPRII │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 2 │ 33.10 │ │ │Venituri din prestări servicii şi alte │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 3 │ │ 08 │ │Venituri din prestări servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 4 │ │ 16 │ │Venituri din valorificarea produselor obţinute │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │din activitatea proprie sau anexă │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 5 │ │ 20 │ │Venituri din cercetare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 6 │ │ 21 │ │Venituri din contracte cu casele de asigurări │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 7 │ Titlu │Articol │Alineat │Denumirea indicatorilor │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 8 │ │ │ │TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 9 │ 10 │ │ │TITLUL I - cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 10 │ 20 │ │ │TITLUL II - bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 11 │ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 12 │ 71 │ │ │TITLUL XII - active nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 13 │ │ 01 │ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 14 │ │ │ 01 │Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 15 │ │ │ 02 │Maşini, echipament şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 16 │ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 17 │ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

        Director financiar-contabil,
       ..............................    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    SPITALUL MILITAR
    Nr. ......................... Aprob.
                                                        ------
                                        Ordonator de credite ierarhic superior,
                                            ..............................

                    NUMĂRUL DE POSTURI ŞI STRUCTURA ACESTORA
           conform Statului de organizare aprobat pe anul ..........

 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr. │ Structura posturilor │Numărul de│
 │crt.│ │ posturi │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 1.│Numărul de posturi - total, din care: │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 2.│Personal sanitar - total, din care: │ │
 │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ │2.1 │Medici │ │
 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ │2.2 │Alt personal superior │ │
 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ │2.3 │Personal mediu │ │
 ├────┼────┴───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 3.│Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 4.│Număr persoane remunerate pe anul bugetar în curs │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 5.│Număr persoane estimate a fi încadrate şi remunerate în anul│ │
 │ │în curs │ │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

           Comandantul spitalului,
          ......................... Director financiar-contabil,
                                            ..............................    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------


    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    SPITALUL MILITAR
    Nr. .........................
                                                                 Aprob.
                                                                 ------
                                                Ordonator de credite ierarhic superior,
                                                       .......................

                         BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE
                            pentru anul ............

                                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬───────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
 │Nr. │Capitol│Subcapi-│Paragraf│ Denumirea indicatorilor │Credi-│Preve-│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│
 │crt.│ │tol │ │ │te de │deri │ I │ II │ III │ IV │
 │ │ │ │ │ │anga- │anuale│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │jament│ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ A │ B │ C │ D │ E │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 1 │ │ │ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 2 │ 33.10 │ 05 │ │Sume rezultate din închirieri │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 3 │ 37.10 │ 05 │ │Sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare" │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 4 │ 39.10 │ 05 │ │Sume din valorificare bunurilor disponibile şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │casate │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 5 │ │ │ │O cotă de până la 5% din amortizarea calculată │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │lunar │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 6 │ │ │ │O cotă de 20% din excedentul bugetului │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 7 │ Titlu │Articol │Alineat │Denumirea indicatorilor │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 8 │ 70 │ │ │TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 9 │ 71 │ │ │Active nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 10 │ 71 │ 01 │ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 11 │ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 12 │ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 13 │ │ │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ 14 │ │ │ │Excedent din anul precedent │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

             Comandantul spitalului,
            ......................... Director financiar-contabil,
                                                       ..............................    ANEXA 5
    -------
la normele metodologice
-----------------------


    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    SPITALUL MILITAR
    Nr. ......................... Aprob.
                                                         ------
                                         Ordonator de credite ierarhic superior,
                                             ..............................

                                 NOTĂ DE CALCUL
      privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizarea activelor
        fixe cuprinsă în fondul de dezvoltare pentru anul ..............

                                                                    - mii lei -
 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
 │Nr. │ Indicatori │ Suma │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 1.│Amortizarea medie lunară din anul precedent │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 2.│Cota de 5% din amortizarea medie lunară din anul precedent │ │
 │ │pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 3.│Suma anuală a cotei de 5% din amortizarea medie lunară a anului│ │
 │ │precedent (rd.3 = rd. 2 x 12) │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 4.│Excedent al anului în contul 5041 │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 5.│Cota de 20% din excedent pentru constituirea fondului de │ │
 │ │dezvoltare al spitalului │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 6.│Suma anuală în limita cotei de până la 5% din amortizarea medie│ │
 │ │lunară a anului precedent cu menţinerea echilibrului bugetar │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 7.│Suma rămasă neutilizată care se reportează în anul următor │ │
 │ │potrivit legii (rd.7 = rd. 4 - rd. 5 - rd. 6) │ │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

           Comandantul spitalului,
          ......................... Director financiar-contabil,
                                           ................................


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016