Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2002  pentru aplicarea prevederilor   Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice se aplica tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiazã, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, denumita în continuare ordonanta.
ART. 2
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin termenul lacasuri de cult se înţelege imobilele, cum ar fi: biserici, case de rugaciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare etc., precum şi ansambluri monahale, clopotnite, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii şi alte clãdiri şi dependinţe asimilate acestora, care deservesc cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase recunoscute din România, pentru desfãşurarea serviciilor religioase specifice.
(2) Prin întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult cu venituri mici sau fãrã venituri, prevãzute la art. 3 lit. e), se înţelege totalitatea activitãţilor de readucere şi menţinere a acestora la parametrii de funcţionare normalã, respectiv efectuarea lucrãrilor necesare bunei funcţionari prin asigurarea de cheltuieli materiale şi de servicii pentru:
a) întreţinere şi gospodãrire;
b) procurarea de materiale;
c) prestãri de servicii cu caracter funcţional;
d) procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar.

CAP. 2
Acordarea sprijinului financiar sub forma de contribuţii

ART. 3
Ministerul Culturii şi Cultelor acorda sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru:
a) plata contribuţiilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) sumele datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, aferente contribuţiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta;
c) restaurarea şi conservarea lacasurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;
d) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil al cultelor religioase recunoscute în România;
e) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi functionarii unitãţilor de cult cu venituri mici sau fãrã venituri;
f) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase;
g) construirea, în condiţiile aprobãrii documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementãrilor în vigoare, precum şi repararea lacasurilor de cult care aparţin cultelor religioase din România;
h) achiziţionarea de imobile necesare desfãşurãrii activitãţilor unitãţilor de cult şi de asistenta socialã susţinute de acestea;
i) sprijinirea activitãţilor de asistenta socialã organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasamente, cãmine pentru bãtrâni şi alte forme de asistenta;
j) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase recunoscute din România.
ART. 4
Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, aloca lunar din bugetul local sumele necesare pentru:
a) plata contribuţiilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, în vederea completãrii drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) plata contribuţiilor prevãzute la lit. a), în vederea achitãrii obligaţiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate;
c) completarea fondurilor proprii ale unitãţilor de cult destinate:
- întreţinerii şi functionarii unitãţilor de cult fãrã venituri sau cu venituri mici;
- construirii, în condiţiile aprobãrii documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementãrilor în vigoare, precum şi repararii lacasurilor de cult;
- conservãrii şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
- desfãşurãrii unor activitãţi de asistenta socialã.
ART. 5
Alocarea sumelor prevãzute la art. 4 se face prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unitãţii centrale de cult, formulatã pe baza cererilor primite de la unitãţile locale de cult.
ART. 6
Personalul neclerical angajat în unitãţile de cult beneficiazã de contribuţii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta îşi are funcţia de baza.
ART. 7
Alocarea sumelor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta se face la propunerea unitãţilor centrale care reprezintã cultul sau, dupã caz, a unitãţilor centrale de cult, pe baza solicitãrilor primite de la unitãţile locale de cult, prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
ART. 8
(1) Sumele pentru plata contribuţiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum şi fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se afla în incapacitate temporarã de munca se restituie la bugetul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) În cazul transferului unui post dintre cele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, sprijinul financiar aferent acestuia se asigura prin regularizare între conturile consiliilor judeţene respective, la cererea unitãţii centrale de cult care reprezintã cultul sau, dupã caz, a unitãţii centrale de cult.
ART. 9
Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta se face prin ordin de plata de cãtre preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, cãtre unitatea centrala de cult care reprezintã cultul sau, dupã caz, de cãtre unitatea centrala de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical sa se facã cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a lunii.
ART. 10
Justificarea utilizãrii sumelor prevãzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plata de cãtre unitatea centrala de cult care reprezintã cultul sau, dupã caz, de cãtre unitatea centrala de cult. Listele se prezintã compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în perioada 1-10 a fiecãrei luni, pentru luna precedenta.
ART. 11
Fondurile pentru plata contribuţiilor personalului neclerical prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta se asigura anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la cererea unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România şi neintegrate în învãţãmântul de stat, respectiv a Patriarhiei Romane.
ART. 12
Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevãzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta se face lunar de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor cãtre unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt teologic prevãzute la art. 1 din ordonanta, respectiv cãtre personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezãmintele din strãinãtate ale Bisericii Ortodoxe Romane.
ART. 13
(1) Justificarea utilizãrii sumelor alocate personalului neclerical, prevãzute la art. 12, se face lunar cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor prin prezentarea listelor de plata de cãtre unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt teologic prevãzute la art. 1 din ordonanta.
(2) Justificarea utilizãrii sumelor în valuta se face lunar, în perioada 1-10 a fiecãrei luni pentru luna precedenta, prin transmiterea confirmarilor de primire cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor de cãtre personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezãmintele din strãinãtate ale Bisericii Ortodoxe Romane.

CAP. 3
Documentele pe baza cãrora se acorda sprijinul financiar

ART. 14
Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta, se acorda pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere care va cuprinde antetul şi adresa unitãţii solicitante, stadiul în care se afla lucrãrile pana la data redactarii cererii şi volumul de lucrãri rãmase de executat, precum şi motivarea solicitãrii; dacã este cazul se va mentiona şi dacã unitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse;
b) devizul de lucrãri, la preţuri actualizate şi potrivit reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã, pentru lucrãrile rãmase de executat;
c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberata potrivit <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
e) în cazul lucrãrilor de pictura a bisericii sau a paraclisului se va prezenta şi copia autorizaţiei eliberate de Comisia pentru pictura bisericeasca;
f) în cazul solicitãrilor privind asistenta socialã se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;
g) pentru celelalte necesitaţi ale unitãţilor de cult cererea de sprijin financiar va fi însoţitã de documente specifice tipului de activitate în care se încadreazã solicitarea.

CAP. 4
Justificarea sprijinului financiar

ART. 15
La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanta se vor avea în vedere urmãtoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnãturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar;
c) documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi sa nu prezinte ştersãturi; nu se admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plata, ordine de plata sau chitanţe, respectiv bonuri de casa;
e) chitanţele care atesta plati trebuie sa cuprindã în mod obligatoriu în conţinutul lor urmãtoarele: scopul plãţii, operaţiunea pentru care se face plata, numãrul şi data eliberãrii. Chitanţele care atesta plati vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;
f) chitanţele de mana prin care se atesta anumite plati - pentru pictura şi procurari de materiale de la particulari - trebuie sa cuprindã în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzãtorului, în clar, precum şi actul de identitate. Chitanţele vor fi certificate de primar sau de un împuternicit al acestuia;
g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor şi chitanţa de înregistrare în evidenta contabila a unitãţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) pentru lucrãrile de pictura se va trimite o copie a statului de plata şi a ordinului de plata prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii;
i) documentele justificative vor fi transmise pana cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecãrui an. În cazul primirii sprijinului financiar în a doua parte a trimestrului IV justificarea se va face în cel mult 45 de zile de la primirea acestuia.
ART. 16
(1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanta pot fi transmise unitãţii centrale de cult care reprezintã cultul sau, dupã caz, unitãţii centrale de cult, integral ori eşalonat.
(2) La acordarea transei a doua şi urmãtoarelor este obligatorie justificarea prin extras de cont a sumei primite anterior.
ART. 17
Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizãrii acestora de cãtre unitatea centrala de cult care reprezintã cultul sau, dupã caz, de cãtre unitatea de cult beneficiara a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016