Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME INTERNE din 13 octombrie 2021  privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME INTERNE din 13 octombrie 2021 privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1063 din 5 noiembrie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.404 din 13 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 5 noiembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme interne reglementează modul în care se utilizează fondul locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare ANRSPS.

    ART. 2
    Termenii utilizaţi în prezentele norme interne au sensurile precizate în glosarul de termeni prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme interne.

    CAP. II
    Fondul locativ
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind fondul locativ
    ART. 3
    Fondul locativ este administrat de unităţi teritoriale subordonate ANRSPS, denumite în continuare unităţi teritoriale, care au locuinţele înregistrate atât în evidenţa proprie tehnico-operativă, cât şi în cea contabilă.

    ART. 4
    În funcţie de destinaţie, fondul locativ din administrarea unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS, în sensul prezentelor norme interne, se împarte în locuinţe de serviciu şi locuinţe de intervenţie.

    ART. 5
    Locuinţele prevăzute la art. 4 se află în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea unităţilor teritoriale.

    ART. 6
    Până la primirea locuinţei de serviciu sau de intervenţie la care are dreptul, personalul ANRSPS poate primi locuinţe în alte unităţi teritoriale, unde acestea sunt disponibile, cu aprobarea directorului executiv al unităţii teritoriale care le are în administrare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evidenţa fondului locativ
    ART. 7
    Evidenţa fondului locativ şi încadrarea lui pe categorii de locuinţe se constituie la unitatea teritorială la care acesta este înregistrat.

    ART. 8
    (1) Unităţile teritoriale au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme interne, să inventarieze fondul locativ pe care îl deţin.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme interne, unităţile teritoriale care au în administrare locuinţe au obligaţia de a analiza caracterul acestora şi, în funcţie de rezultatul analizei, să solicite, după caz, modificarea caracterului locuinţelor.
    (3) Caracterul locuinţei se consemnează în documentele din evidenţa tehnico-operativă a unităţii teritoriale care o are în administrare.
    (4) Schimbarea caracterului locuinţei se va realiza exclusiv pe baza nevoilor unităţii, având în vedere, în mod prioritar, necesitatea asigurării permanenţei personalului propriu al unităţii pentru executarea de activităţi în afara orelor de program sau în caz de situaţie de urgenţă.
    (5) Schimbarea caracterului de serviciu sau de intervenţie al locuinţelor se propune de către unitatea teritorială care are în administrare locuinţele, printr-o cerere motivată, şi se aprobă de către ordonatorul secundar de credite.
    (6) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme interne şi apoi anual, până la sfârşitul trimestrului I, unităţile teritoriale au obligaţia de a raporta la ANRSPS situaţia privind locuinţele aflate în adinistrarea lor conform anexei nr. 2 la prezentele norme interne.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Repartizarea fondului locativ
    ART. 9
    (1) Repartizarea locuinţelor se face în baza unei cereri scrise din partea solicitantului adresate directorului executiv al unităţii teritoriale care are în administrare locuinţele.
    (2) Repartizarea locuinţelor se realizează de comisia de repartizare a locuinţelor, care este numită, la începutul fiecărui an, prin decizie a directorului executiv al unităţii teritoriale care are în administrare locuinţele şi este formată din cel puţin doi membri, un preşedinte şi un secretar.
    (3) În cazuri temeinic justificate, comisia de repartizare a locuinţelor poate propune spre aprobare directorului executiv al unităţii teritoriale care administrează locuinţele repartizarea nominală a unor locuinţe de intervenţie personalului din unitate care nu îndeplineşte funcţii sau atribuţii de serviciu ce necesită prezenţa lui permanentă sau în caz de urgenţă la unitate, dar numai în cazul în care la nivelul unităţii teritoriale nu sunt înregistrate cereri de la personalul care îndeplineşte condiţiile privind repartizarea locuinţelor de intervenţie.
    (4) În cazul în care la nivelul unităţii teritoriale care administrează locuinţele nu sunt cereri de repartizare de la personalul propriu sau al altor unităţi teritoriale pentru toate locuinţele disponibile, se pot atribui locuinţele de serviciu personalului încadrat în celelalte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi pensionarilor ANRSPS sau soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare al/a titularului contractului de închiriere decedat, dacă aceştia justifică necesitatea şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 23 şi 27.
    (5) Cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se analizează de comisia constituită potrivit alin. (2), concluziile analizei fiind înscrise într-un raport care se prezintă spre aprobare directorului executiv al unităţii teritoriale care are în administrare locuinţele.
    (6) Modul de repartizare nominală a locuinţelor de serviciu sau de intervenţie se consemnează în raportul şedinţei de analiză al comisiei de repartizare a locuinţelor.
    (7) Hotărârile comisiei de repartizare înscrise în raportul şedinţei de analiză pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Comisia de repartizare a locuinţelor are următoarele atribuţii:
    a) hotărăşte, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea nominală a locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, conform prevederilor prezentelor norme interne;
    b) întocmeşte raportul şedinţei de analiză, care, după semnarea de către toţi membrii comisiei, se prezintă directorului executiv al unităţii teritoriale care are în administrare locuinţele, spre aprobare;
    c) analizează, anual, din punctul de vedere al gradului de ocupare şi al stării acestora, situaţia locuinţelor aflate în administrare şi prezintă în scris concluziile şi, după caz, propunerile directorului executiv al unităţii teritoriale;
    d) primeşte şi înregistrează cererile de locuinţe ale personalului, căruia îi poate solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulată;
    e) analizează situaţia locativă a solicitanţilor;
    f) stabileşte lista de priorităţi pe baza criteriilor şi punctajelor conform art. 13 şi înştiinţează de îndată solicitanţii despre aceasta;
    g) la sesizarea compartimentului cu atribuţii în domeniul resurselor umane, aduce la cunoştinţa directorului executiv al unităţii teritoriale orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutarea din unitatea teritorială în altă structură a ANRSPS sau încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu unitatea teritorială, decesul titularului de contract şi altele asemenea;
    h) întocmeşte, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul unităţii teritoriale;
    i) analizează şi supune, după caz, aprobării directorului executiv solicitările de schimburi de locuinţe între angajaţi;
    j) aduce la cunoştinţa solicitanţilor hotărârile luate privind repartizarea nominală a locuinţelor.


    ART. 11
    Prin excepţie de la art. 10 lit. b), atunci când comisia de repartizare a locuinţelor atribuie locuinţa directorului executiv al unităţii teritoriale, raportul şedinţei de analiză al comisiei este aprobat de către înlocuitorul legal acestuia.

    ART. 12
    La stabilirea listelor de priorităţi, comisia de repartizare a locuinţelor va avea în vedere următoarele criterii (C) şi punctaje (P) asociate criteriilor:
    C1 - în funcţie de situaţia locativă a solicitantului:
    a) personal care ocupă o locuinţă din fondul locativ al unităţii teritoriale, dar aceasta nu îndeplineşte exigenţele minimale corespunzătoare numărului de membri de familie prevăzut de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2 puncte;
    b) personal care locuieşte cu chirie la persoane fizice sau juridice - 4 puncte;
    c) personal care urmează să fie evacuat din locuinţa pe care o ocupă, prin punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti sau în virtutea altor prevederi legale, din motive care nu i se pot imputa - 6 puncte;
    d) personal care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, nici el, nici soţul/soţia/persoanele aflate în întreţinere, în cazul personalului angajat sau mutat în interesul serviciului - 8 puncte;
    e) personal care locuieşte cu chirie în imobile care nu mai prezintă siguranţă în exploatare ca urmare a unor cauze naturale, precum: inundaţii, cutremure, incendii etc., evenimente care au intervenit pe timpul derulării contractului de închiriere - 10 puncte;

    C2 - numărul persoanelor aflate legal în întreţinere, prezentat pe bază de declaraţie notarială dată pe propria răspundere:
    a) pentru fiecare copil aflat legal în întreţinere - 2 puncte;
    b) pentru fiecare persoană aflată legal în întreţinere, alta decât copiii, şi care nu deţine locuinţă proprietate personală - 1 punct;

    C3 - situaţia familială a solicitantului:
    a) familie monoparentală - 4 puncte;
    b) căsătorit - 1 punct;

    C4 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia:
    a) pentru solicitantul care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare - 2 puncte;
    b) pentru fiecare membru de familie care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare - 1 punct;

    C5 - alte criterii:
    a) soţul/soţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul ANRSPS - 2 puncte;
    b) vechimea în muncă în cadrul ANRSPS - 1 punct/an întreg;
    c) vechimea cererii de locuinţă - 0,5 punct/an întreg.    ART. 13
    (1) Pentru a obţine punctajul final (Pf), numărul de puncte (P) obţinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se însumează conform formulei:
    Pf = ∑ P (Ci), unde i are valori de la 1 la 5, iar C reprezintă criteriul.

    (2) Repartizarea nominală a locuinţelor se face conform numărului de puncte obţinut de fiecare solicitant, în ordinea descrescătoare a punctajului şi în limita numărului locuinţelor disponibile.
    (3) La acelaşi nivel de prioritate, comisia de repartizare a locuinţelor stabileşte repartiţia locuinţelor în funcţie de situaţia locativă concretă, venitul mediu lunar al familiei şi importanţa socială a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei.

    ART. 14
    Pentru obţinerea unei locuinţe de serviciu sau de intervenţie, personalul ANRSPS trebuie să înainteze directorului executiv al unităţii teritoriale din care face parte o cerere, însoţită de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată şi încadrarea acesteia în prevederile legale.

    ART. 15
    (1) Personalul care deţine în proprietate un spaţiu locativ în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea poate beneficia de locuinţă de serviciu sau de intervenţie, aflată în administrarea unităţilor teritoriale, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Personalului ANRSPS nu i se poate repartiza locuinţă de serviciu sau de intervenţie dacă el/ea sau soţia/soţul deţine în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzătoare numărului membrilor de familie, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 16
    (1) Personalul ANRSPS are dreptul la locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea unităţilor teritoriale, în condiţiile legii, în limita numărului locuinţelor disponibile.
    (2) Personalul ANRSPS beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în următoarele condiţii:
    a) dacă el/ea, soţia/soţul sau ceilalţi membri de familie aflaţi în întreţinere nu deţin ori nu au deţinut o locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cazului în care aceasta nu ar satisface/nu ar fi satisfăcut exigenţele minimale de suprafaţă corespunzătoare numărului de membri de familie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) dacă el/ea, soţia/soţul nu are repartizată prin contractul de închiriere o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea în care se află unitatea teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) nu a beneficiat nici el/ea şi nici soţul/soţia de nicio formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe prin intermediul structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă sau securitate naţională.


    ART. 17
    La încetarea activităţii, personalul ANRSPS care deţine cu contract de închiriere o locuinţă de serviciu sau de intervenţie este obligat să o predea, pe bază de proces-verbal, unităţii teritoriale care o are în administrare, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii, cu excepţia cazurilor în care locuinţele sunt ocupate de pensionari ai ANRSPS sau de soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare al/a titularului contractului de închiriere decedat, dacă aceştia justifică necesitatea şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 27.

    ART. 18
    Atunci când o locuinţă devine disponibilă, comisia de repartizare a locuinţelor din cadrul unităţii teritoriale care o are în evidenţă o repartizează în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea teritorială, pe baza criteriilor de la art. 12, dacă există cereri de repartizare.

    ART. 19
    Se consideră că o locuinţă este disponibilă atunci când a încetat valabilitatea contractului de închiriere şi a fost predată de locatar pe bază de proces-verbal unităţii teritoriale.

    ART. 20
    Schimbul de locuinţe dintre personalul aceleiaşi unităţi teritoriale se poate face numai cu acordul comisiei de repartizare a locuinţelor şi cu aprobarea directorului executiv al unităţii teritoriale, pentru schimbarea contractului de închiriere.

    ART. 21
    (1) Comisia de repartizare a locuinţelor stabileşte, prin vot, persoanele care au dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie disponibilă, ţinând cont de nevoile unităţii teritoriale şi de îndeplinirea de către solicitanţi a celorlalte condiţii prevăzute de prezentele norme interne.
    (2) Directorii executivi ai unităţilor teritoriale atribuie locuinţele de intervenţie solicitate persoanelor stabilite prin raportul întocmit de comisia de repartizare a locuinţelor.
    (3) În cazul în care prin reorganizare se desfiinţează/ înfiinţează unităţi teritoriale, locuinţele de intervenţie aferente se repartizează la unitatea/unităţile care au preluat activitatea.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Închirierea fondului locativ
    ART. 22
    Personalul unităţilor teritoriale, al aparatului propriu al ANRSPS şi pensionarii ANRSPS sau soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare al/a titularului contractului de închiriere decedat, precum şi personalul încadrat în celelalte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională - categorii de personal prevăzute în prezentele norme interne - plătesc chirie pentru locuinţa repartizată din fondul locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

    ART. 23
    (1) Locuinţele repartizate potrivit art. 9-21 pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme interne, încheiat pe o perioadă de maximum 3 ani, cu condiţia ca persoanele în cauză să îşi desfăşoare activitatea în unitatea teritorială sau în cadrul aparatului propriu al ANRSPS.
    (2) Pentru personalul încadrat în instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, căruia i s-a repartizat o locuinţă disponibilă din fondul locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale în condiţiile prezentelor norme interne, contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de maximum un an, cu respectarea/sub rezerva următoarelor condiţii:
    a) persoanele în cauză să îşi desfăşoare activitatea pe raza localităţii în care se află unitatea teritorială din cadrul căreia se solicită atribuirea contractului de închiriere;
    b) locatarul îşi asumă răspunderea şi renunţă la beneficiul discuţiunilor şi opoziţiei, neridicând niciun fel de pretenţie de despăgubire financiară sau de orice altă natură cu privire la toate reparaţiile, îmbunătăţirile pe care le va efectua în locuinţa închiriată conform voinţei acestuia, cu ocazia încetării contractului, din orice motiv;
    c) în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, de la primirea altei locuinţe, va înştiinţa unitatea teritorială şi va elibera locuinţa atribuită;
    d) în cazul în care unitatea teritorială va avea solicitări de închiriere de la angajaţii proprii, care sunt primii îndreptăţiţi să ocupe spaţiile respective, sau va avea nevoie de spaţii pentru cazarea personalului de intervenţie îi va aduce la cunoştinţă locatarului/persoanei în cauză să elibereze locuinţa până cel târziu la data expirării contractului de închiriere.

    (3) Pentru locuinţele ocupate de pensionari ai ANRSPS sau de soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare al/a titularului contractului de închiriere decedat, dacă aceştia justifică necesitatea utilizării locuinţei şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 27, contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de maximum 18 luni.
    (4) Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintă, în original şi în copie, următoarele documente:
    a) cartea/buletinul de identitate;
    b) certificatul de naştere pentru titular şi membrii familiei;
    c) certificatul de căsătorie;
    d) declaraţia notarială, dată pe propria răspundere de către titularul repartiţiei şi de către ceilalţi membri de familie care urmează a fi înscrişi în contract, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (2);
    e) documentul care atestă ultimul domiciliu - contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, certificat de atestare fiscală emis de direcţia impozite şi taxe locale - dacă domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuinţa de serviciu/de intervenţie;
    f) adeverinţă de la unitatea din care face parte care să ateste încadrarea, în situaţia în care este încadrat la o altă unitate teritorială sau în aparatul propriu al ANRSPS;
    g) adeverinţă de la unitatea din care face parte, care atestă în mod expres faptul că nu există posibilitatea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ al unităţii militare sau similar în care este încadrat, pentru personalul din celelalte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională care solicită o locuinţă disponibilă din fondul locativ administrat de unităţile teritoriale.


    ART. 24
    Dreptul de folosinţă a fondului locativ primit începe la data stabilită prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnării procesului-verbal de predare-primire.

    ART. 25
    (1) Situaţiile în care contractul de închiriere încetează sunt următoarele:
    a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
    b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea teritorială, cu excepţia cazurilor în care locuinţele sunt ocupate de pensionari ai ANRSPS sau de soţul/soţia al/a titularului contractului de închiriere decedat sau nu mai este angajat al unei alte instituţii din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
    c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă unitate teritorială;
    d) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie;
    e) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia;
    f) când titularul contractului de închiriere a dobândit în aceeaşi localitate o locuinţă proprietate personală;
    g) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul ANRSPS din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;
    h) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin, pe o perioadă de 45 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către unitatea teritorială;
    i) în situaţia în care titularul contractului de închiriere nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată, din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
    j) la decesul titularului de contract.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), g) şi j), contractul încetează de drept, fără notificare prealabilă, fără a fi necesară punerea în întârziere a titularului contractului de închiriere sau altă formalitate.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), contractul încetează de drept la data înregistrării la secretariatul unităţii teritoriale a solicitării titularului contractului de închiriere.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), h) şi i), contractul încetează de drept la data comunicării notificării din partea unităţii teritoriale, fără a fi necesară o altă formalitate.
    (5) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
    b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d) şi g);
    c) în termen de 15 de zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c);
    d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii teritoriale a cererii de reziliere prevăzute la alin. (1) lit. e);
    e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f);
    f) în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la alin. (1) lit. h);
    g) în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. j).


    ART. 26
    (1) În toate situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (1), după expirarea termenului de eliberare a locuinţei potrivit art. 25 alin. (5), pentru refuzul de a elibera locuinţa, unitatea teritorială percepe, pentru fiecare zi de întârziere, 2 lei/mp suprafaţă utilă a locuinţei/zi cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă.
    (2) Despăgubirea pentru lipsa de folosinţă prevăzută la alin. (1) se stabileşte luând în considerare intervalul de timp care include ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuinţa şi ziua eliberării locuinţei.

    ART. 27
    (1) În situaţia încetării contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu sau de intervenţie potrivit art. 25 alin. (1) lit. j), un membru al familiei fostului titular sau un alt angajat care locuieşte împreună cu fostul titular al contractului de închiriere poate solicita să îi fie atribuită locuinţa de serviciu dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) face parte din personalul ANRSPS;
    b) a fost menţionat în contractul de închiriere care a încetat;
    c) locuia împreună cu fostul titular la data încetării contractului de închiriere.

    (2) În situaţia încetării contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu sau de intervenţie potrivit art. 25 alin. (1) lit. j), locuinţa respectivă poate fi închiriată, pentru o perioadă de 18 luni de la data expirării termenului de eliberare a locuinţei, titularului contractului de închiriere care a ieşit la pensie, precum şi unui membru al familiei fostului titular al contractului de închiriere, la cererea acestuia, dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la unitatea teritorială în termen de maximum 20 de zile de la data încetării contractului; cererea este însoţită de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată şi încadrarea acesteia în prevederile legale.
    (4) Prin excepţie de la prevederile art. 19, locuinţa de serviciu cu privire la care se formulează o cerere în temeiul alin. (1) se consideră că este disponibilă de la data formulării cererii.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor privind repartizarea fondului locativ prevăzute de prezentele norme interne; termenul de eliberare a locuinţei de serviciu se suspendă de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1) până la data soluţionării acesteia.
    (6) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la unitatea teritorială în termen de maximum 20 de zile de la data încetării contractului, aceasta având obligaţia de a o soluţiona până la împlinirea termenului de eliberare a locuinţei respective.
    (7) Soluţionarea cererii prevăzute la alin. (2) se suspendă până la soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1) depuse de aceeaşi persoană cu privire la aceeaşi locuinţă de serviciu.
    (8) Cererile privind aceeaşi locuinţă, depuse de mai multe persoane care îndeplinesc condiţiile pentru formularea acestora potrivit alin. (1) şi (2), se soluţionează în cadrul aceleiaşi proceduri.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile unităţilor teritoriale care administrează fondul locativ şi ale titularilor contractelor de închiriere
    ART. 28
    Titularii contractelor de închiriere au următoarele obligaţii:
    a) să nu subînchirieze sau să dea în folosinţă altor persoane locuinţa închiriată;
    b) să folosească locuinţele preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie;
    c) să nu execute modificări constructive ale locuinţelor preluate fără acordul scris al unităţii teritoriale, din care să rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate;
    d) să efectueze pe cheltuială proprie lucrările de reparaţii de întreţinere curentă pentru elementele de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă şi pentru bunurile cuprinse în procesulverbal de predare-primire a locuinţei, al cărui model este prevăzut în anexa A la contractul de închiriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3A la prezentele norme interne;
    e) să achite lunar, în mod direct la casieria unităţii sau prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale:
    1. chiria stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completării prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;
    2. pentru toate persoanele care locuiesc împreună şi care sunt înscrise în contractul de închiriere, cotele-părţi care le revin din cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz, stabilite prin grija unităţii teritoriale, potrivit datelor înscrise în anexa B la contractul de închiriere încheiat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B la prezentele norme interne;

    f) să anunţe unitatea teritorială, în scris, în termen de 5 zile, asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei, dobândirea, prin orice mod, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
    g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu/intervenţie cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate al acestuia;
    h) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii;
    i) să achite lunar, în mod direct la casieria unităţii teritoriale sau prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale, 2 lei/mp suprafaţă utilă a locuinţei/zi, cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei, începând cu ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuinţa şi până în ziua eliberării locuinţei;
    j) să permită accesul locatorului, respectiv al Comisiei de repartizare a locuinţelor şi/sau al Comisiei tehnice constituite de unitatea teritorială în vederea verificării stării tehnice a fondului locativ, precum şi a situaţiei şi condiţiilor de locuit, conform prevederilor legale.


    ART. 29
    Unităţile teritoriale au următoarele obligaţii:
    a) să predea chiriaşului locuinţa în condiţii normale de folosinţă;
    b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
    c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii şi elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile şi altele asemenea;
    d) să efectueze reparaţii curente la spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile şi altele asemenea;
    e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie şi altele asemenea;
    f) cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, să analizeze repartizarea locuinţei;
    g) să stabilească lunar şi să comunice titularului contractului de închiriere sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 25 alin. (5);
    h) să reţină/să solicite reţinerea lunar/lunară din salariul titularului contractului de închiriere, pe statul de plată a drepturilor salariale, a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 25 alin. (5);
    i) să stabilească şi să reţină lunar din salariul titularului contractului de închiriere, pe statul de plată a drepturilor salariale, chiria stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, sau să încaseze chiria în mod direct la casieria unităţii;
    j) să notifice titularul de contract cu 30 de zile înaintea expirării contractului cu privire la data eliberării locuinţei, respectiv prelungirii contractului, dacă mai este cazul.


    ART. 30
    (1) Starea tehnică a fondului locativ şi îndeplinirea clauzelor contractuale se verifică anual de către o comisie numită prin decizie a directorului executiv al unităţii teritoriale.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) poate verifica, în prezenţa chiriaşilor, în zilele lucrătoare, la o dată comunicată anterior acestora, modul în care sunt respectate obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi întreţinerea locuinţelor, inclusiv numărul real de persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere.

    ART. 31
    (1) Pentru locuinţele de serviciu şi de intervenţie, denumite în continuare unităţi individuale, aflate într-un condominiu, administrate de către unităţile teritoriale prevăzute la art. 4, utilităţile se asigură astfel:
    a) în situaţia în care unitatea individuală dispune de branşament propriu, prin încheierea de contracte individuale de furnizare de utilităţi, pentru fiecare unitate individuală, încheiate în nume propriu de către titularii contractelor de închiriere cu furnizorul respectiv;
    b) în situaţia în care unităţile individuale nu dispun de branşamente proprii, unitatea teritorială încheie contracte de furnizare de utilităţi pentru întreg condominiul.

    (2) Locatarii pot încheia contracte de branşament la gaze pe cheltuială proprie, cu acordul unităţii de administrare, sub rezerva donaţiei branşamentului unităţii teritoriale.
    (3) Pentru unităţile individuale prevăzute la alin. (1), serviciile de salubrizare se asigură prin încheierea de contracte de furnizare de către unitatea teritorială.
    (4) Cheltuielile aferente utilităţilor şi serviciilor asigurate în baza contractelor de furnizare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (3) se achită de unitatea teritorială.
    (5) Repartizarea costurilor pentru cheltuielile de la alin. (4) se realizează în cote-părţi de către unitatea teritorială şi acestea se reţin, lunar, din drepturile salariale ale fiecărui titular al contractului de închiriere, dacă nu sunt achitate în mod direct de acesta la casieria unităţii teritoriale.
    (6) Cheltuielile pentru alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu energie termică şi curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună se achită de către unitatea teritorială, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi.
    (7) Repartizarea costurilor pentru cheltuielile de la alin. (6) se realizează în cote-părţi, calculate prin raportarea suprafeţei utile a fiecărei unităţi individuale la suprafaţa totală utilă a tuturor unităţilor individuale din condominiu, de către unitatea teritorială şi acestea se reţin lunar din drepturile salariale ale fiecărui titular al contractului de închiriere, dacă nu sunt achitate în mod direct de către acesta la casieria unităţii teritoriale.

    ART. 32
    (1) În situaţia în care unităţile individuale fac parte dintr-un condominiu, unitatea teritorială exercită drepturile şi este responsabilă de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute pentru proprietarii din condominii, potrivit Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, şi convenţiilor individuale de facturare încheiate.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), unitatea teritorială achită cota de contribuţie şi repartizează, pe cote-părţi, costurile ce revin titularilor contractelor de închiriere a respectivelor unităţi individuale, respectiv cele pentru cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz.
    (3) Chiria şi costurile ce revin titularilor contractelor de închiriere se reţin, lunar, din drepturile salariale ale acestora, dacă nu sunt achitate în mod direct de către aceştia la casieria unităţii teritoriale.

    ART. 33
    (1) Unitatea teritorială reţine, lunar, pe statul de plată a drepturilor salariale ale titularului contractului de închiriere, chiria stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi costurile pentru luna anterioară repartizate potrivit art. 31 alin. (3) şi (5) sau art. 32 alin. (2), după caz.
    (2) În cazul în care titularului contractului de închiriere i-au încetat raporturile de serviciu/muncă, acesta achită chiria, precum şi costurile repartizate potrivit art. 31 alin. (5) şi (7) sau art. 32 alin. (2), după caz, la casieria unităţii teritoriale.

    ART. 34
    Pentru locuinţele de serviciu sau de intervenţie care sunt racordate la utilităţile unităţilor teritoriale, cheltuielile aferente se reţin de către structura financiară pe baza documentelor întocmite de personalul tehnic din cadrul unităţii teritoriale respective.

    ART. 35
    Directorul executiv al unităţii teritoriale care are în administrare locuinţele este obligat să dispună măsuri pentru rezolvarea litigiilor apărute între unitatea teritorială şi titularul contractului de închiriere.

    ART. 36
    (1) Unitatea teritorială urmăreşte modul în care chiriaşii achită toate obligaţiile care le revin pentru menţinerea locuinţelor în stare bună de funcţionare.
    (2) În situaţia în care chiriaşul refuză să remedieze daunele produse din vina lui, unitatea teritorială ia măsuri de reparare a degradărilor şi de recuperare de la cei vinovaţi a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca, în cazul în care se impune, să se procedeze la rezilierea contractului de închiriere.

    CAP. III
    Utilizarea fondurilor rezultate din închirierea fondului locativ
    ART. 37
    Unităţile teritoriale virează veniturile realizate din chiria încasată la bugetul de stat, conform prevederilor legale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 38
    Nerespectarea de către titularii contractelor de închiriere a termenelor şi dispoziţiilor prezentelor norme interne, precum şi comunicarea de date nereale atrag răspunderea acestora, conform prevederilor legale.

    ART. 39
    Anexele nr. 1, 2, 3, 3A şi 3B fac parte integrantă din prezentele norme interne.

    ANEXA 1

    la normele interne
    GLOSAR DE TERMENI
    a) ANRSPS - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    b) Unităţi teritoriale (locator) - unităţile teritoriale subordonate ANRSPS ai căror conducători - directori executivi - au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi care au în administrare, înscrise atât în evidenţa proprie tehnico-operativă, cât şi în cea contabilă, imobilele/locuinţele din fondul locativ
    c) Fond locativ al unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS - totalitatea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS
    d) Locuinţă - construcţia/spaţiul alcătuită/alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care asigură exigenţele minimale pentru cazarea unei persoane sau familii, conform prevederilor legale
    e) Locuinţă de serviciu - locuinţa destinată cazării personalului unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS la care acesta şi familia sa are dreptul, potrivit legii
    f) Locuinţă de intervenţie - locuinţa situată în incinta unităţii teritoriale sau în imediata apropiere a acesteia, destinată cazării personalului unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS care îndeplineşte funcţii sau atribuţii de serviciu ce necesită prezenţa lui permanentă sau în caz de urgenţă la unitate, locuinţă la care au dreptul acesta şi familia sa, potrivit legii
    g) Personalul unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS - funcţionarii publici şi personalul contractual
    h) Familia personalului unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS - soţul, soţia, copiii, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună
    i) Chiriaş (locatar) - personalul unităţilor teritoriale subordonate ANRSPS, al aparatului propriu al ANRSPS, pensionari ai ANRSPS sau soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare al/a titularului contractului de închiriere decedat şi/sau personal al celorlalte instituţii din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale care semnează în calitate de titular contractul de închiriere pentru o locuinţă din fondul locativ aparţinând unităţilor teritoriale
    j) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare

    ANEXA 2

    la normele interne
    SITUAŢIE
    privind locuinţele aflate în administrarea unităţii teritoriale ......

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Numărul locuinţelor │Numărul │
│aflate în │locuinţelor │
│administrare ├───────┬─────────┤
│ │ocupate│neocupate│
├───────────────────┬┼───────┼─────────┤
│Total, din care: ││ │ │
├───────────────────┼┼───────┼─────────┤
│- de serviciu ││ │ │
├───────────────────┼┼───────┼─────────┤
│- de intervenţie ││ │ │
└───────────────────┴┴───────┴─────────┘    ANEXA 3

    la normele interne
    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
    nr. ........ din ..........
    - model -
    CAP. I
    Părţile contractante
    Între ........(denumirea unităţii teritoriale subordonate ANRSPS)........, cu sediul în ....................., reprezentată prin ..............., în calitate de locator, şi domnul/doamna ........................ din unitatea .........................., posesor(oare) al/a BI/CI seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de ................. la data de .................., în calitate de locatar,
    în baza Procesului-verbal de repartiţie nr. ............. din ............. al comisiei de repartizare a locuinţelor din cadrul unităţii teritoriale .............................., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.
    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul contractului este folosinţa locuinţei de serviciu/intervenţie situată în ...............
    (2) Locatarul plăteşte chirie aferentă folosirii locuinţei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal cuprins în anexa A la prezentul contract de închiriere.

    CAP. III
    Termenul
    ART. 3
    Termenul închirierii este de maximum 3 ani, după caz, cu începere de la data semnării procesului-verbal menţionat la art. 2 din prezentul contract de închiriere.

    ART. 4
    Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza încheierii lui.

    ART. 5
    Tacita relocaţiune nu operează.

    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile locatorului
    ART. 6
    Locatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să predea locatarului locuinţa în condiţii normale de folosinţă;
    b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
    c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii şi elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile etc.;
    d) să efectueze reparaţii curente la spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile etc.;
    e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.;
    f) să încheie contracte cu furnizorii în vederea asigurării alimentării locuinţei închiriate cu ............ (Se înscriu utilităţile pentru care locuinţa închiriată nu dispune de branşamente proprii.)............;
    g) să încheie contracte cu furnizorii în vederea asigurării alimentării cu energie electrică şi cu energie termică a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună aferente condominiului din care face parte locuinţa închiriată;
    h) să asigure curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună aferente condominiului din care face parte locuinţa închiriată;
    i) să încheie contracte cu furnizorii pentru asigurarea serviciilor de salubrizare aferente condominiului din care face parte locuinţa închiriată:
    j) să achite către furnizori cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. f)-i);
    k) să stabilească lunar şi să comunice locatarului chiria stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cota-parte din cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. f)-i), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuinţa închiriată;
    l) să reţină/să solicite achitarea ori reţinerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, chiria stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cota-parte din cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. f)-i), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuinţa închiriată;
    m) să stabilească lunar şi să comunice locatarului sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 10 alin. (5) din prezentul contract de închiriere;
    n) să reţină/să solicite achitarea ori reţinerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, sumele/a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 10 alin. (5) din prezentul contract de închiriere.


    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile locatarului
    ART. 7
    Locatarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să nu subînchirieze sau să dea în folosinţă altor persoane spaţiul închiriat;
    b) să folosească spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie;
    c) să nu execute modificări constructive ale spaţiilor preluate;
    d) să efectueze, pe cheltuială proprie, lucrările de reparaţii de întreţinere curentă pentru elementele de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă şi pentru bunurile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, prevăzut în anexa A la prezentul contract de închiriere;
    e) să achite lunar, prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale sau la casieria unităţii teritoriale, chiria stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi, pentru toate persoanele care locuiesc împreună şi care sunt înscrise în contractul de închiriere, cotele-părţi care le revin din cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz, stabilite şi comunicate acestuia prin grija unităţii teritoriale, potrivit datelor înscrise în anexa B la prezentul contract de închiriere;
    f) să încheie contracte individuale cu furnizorii în vederea asigurării alimentării locuinţei închiriate cu ...........(Se prevede în contract atunci când locuinţa închiriată dispune de branşamente proprii şi se înscriu utilităţile pentru care locuinţa închiriată dispune de branşamente proprii.)...........;
    g) să anunţe, în scris, în termen de 5 zile, locatorul asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
    h) să solicite reînnoirea contractului de închiriere cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile, înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;
    i) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii;
    j) să achite la casieria locatorului sumele datorate potrivit prezentului contract de închiriere, în cazul în care acestea nu se reţin pe statul de plată a drepturilor salariale;
    k) să elibereze locuinţa în termenul aplicabil potrivit art. 10 alin. (5) din prezentul contract;
    l) să achite lunar, prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale sau la casieria unităţii teritoriale, 2 lei/mp suprafaţă utilă a locuinţei/zi, cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei, începând cu ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuinţa şi până în ziua eliberării locuinţei.


    ART. 8
    Se interzice amenajarea la subsolul clădirii a altor boxe decât cele prevăzute din construcţie sau folosirea spaţiilor comune în interes personal.

    CAP. VI
    Litigii
    ART. 9
    Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun de pe raza teritorială a locatorului.

    CAP. VII
    Încetarea contractului
    ART. 10
    (1) Contractul încetează în următoarele situaţii:
    a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
    b) când locatarul a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea teritorială a ANRSPS, cu excepţia cazurilor în care locuinţele sunt ocupate de pensionari ai ANRSPS sau de soţul/soţia titularului contractului de închiriere decedat, sau nu mai este angajat al unei instituţii din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
    c) când locatarul a primit o altă locuinţă în altă unitate teritorială;
    d) când locatarul a fost transferat la altă instituţie;
    e) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către locatar;
    f) când locatarul a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală;
    g) când locatarul a încetat activitatea în cadrul ANRSPS din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;
    h) când locatarul nu s-a achitat de obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 lit. a)-d) şi f) într-o perioadă de 45 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către locator;
    i) în situaţia în care locatarul nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată, din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
    j) la decesul locatarului.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), g) şi j), contractul încetează de drept, fără notificare, fără a fi necesară punerea în întârziere a locatarului sau altă formalitate.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), contractul încetează de drept la data înregistrării la secretariatul unităţii teritoriale a solicitării locatarului.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), h) şi i), contractul încetează de drept la data comunicării notificării din partea locatorului, fără a fi necesară o altă formalitate.
    (5) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
    b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d) şi g);
    c) în termen de 15 zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c);
    d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii teritoriale a cererii de reziliere prevăzute la alin. (1) lit. e);
    e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f);
    f) în termen de 30 de zile de la data comunicării de către locator a notificării prevăzute la alin. (4) cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h);
    g) în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. j).

    (6) Drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 6 şi 7 subzistă până la eliberarea locuinţei.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    ART. 12
    Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.
    Data ................
    Locator,
    ..................................
    Locatar,
    ..................................


    ANEXA 3A

    la normele interne
    (Anexa A la Contractul de închiriere nr. …. din …..)
    PROCES-VERBAL
    1. În conformitate cu Contractul de închiriere nr. ....... din ............, se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator ...................., prin reprezentantul său ..................................., având BI/CI seria ..... nr. ........., eliberat(ă) de .......... la data de ........., care predă şi .................., în calitate de locatar, care primeşte în folosinţă exclusivă şi comună locuinţa din ................, str. .................... nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, având datele specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.
    2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:
    a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete şi în stare de funcţionare ..........................;
    b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete şi în stare de funcţionare ....................;
    c) instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) completă şi în stare de funcţionare ...................;
    d) instalaţia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) completă şi în stare de funcţionare ........................;
    e) instalaţia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare ..................;
    f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz etc.) ............

    3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi, .........., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator şi unul pentru locatar.
    Am predat,
    Locator,
    ...............................
    Am primit,
    Locatar,
    ...............................

    ANEXA 3B

    la normele interne
    (Anexa B la Contractul de închiriere nr. .... din ....)
    FIŞA
    suprafeţei locative închiriate
    În municipiul (comuna, oraşul) .............., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., corp, situată la nivelul (etajul)^1) ........, ap. ....., sectorul ......, judeţul ...................., având încălzire^2) ......................, apă curentă^3) ......................, canalizare^4) ....................., instalaţie electrică^5) ....., construcţie din materiale inferioare^6) ......, altele^7) .............................
    Date privind locuinţa închiriată:

┌────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Nivelul │ │În │ │
│Nr. │Denumirea│(etajul),│Suprafaţă│folosinţă│Folosinţă│
│crt.│încăperii│subsol, │(mp) │comună │exclusivă│
│ │ │mansardă │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Suprafaţa│ │ │ │ │
│ │curţii şi│ │ │ │ │
│ │grădinii:│ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    ^1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.
    ^2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire.
    ^3) În locuinţă, în curte, în stradă.
    ^4) În locuinţă, în curte, în stradă.
    ^5) Da sau nu.
    ^6) Da sau nu.
    ^7) Cameră-hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cameră-WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, garaj, magazie, şură, şopron, anexe gospodăreşti din mediul rural etc.
    Date privind spaţiile comune aferente locuinţei închiriate

┌────┬───────────┬─────────┬───────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea │Suprafaţa│Date │Cotă-parte*│
│crt.│spaţiului/ │/ nr. │tehnice│(%) │
│ │instalaţiei│bucăţi │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │Exemplu: │ │ │ │
│ │casa │ │ │ │
│ │scării, │ │ │ │
│ │holuri, │ │ │ │
│ │instalaţie │ │ │ │
│ │electrică, │ │ │ │
│ │instalaţie │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │încălzire, │ │ │ │
│ │interfon │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────┴───────────┘


    * Cota-parte aferentă locuinţei închiriate se poate modifica la momentul efectuării calculelor pentru plata cheltuielilor aferente spaţiilor comune în funcţie de gradul de ocupare a imobilului.

    Date privind persoanele care locuiesc împreună cu locatarul:

┌────┬─────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │Calitatea pe│ │ │ │ │
│ │ │care o are │ │ │ │ │
│Nr. │Numele şi│în raport cu│Anul │Unitatea│Adresa │Salariul│
│crt.│prenumele│titularul │naşterii│unde │unităţii│sau │
│ │ │contractului│ │lucrează│ │venitul │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │închiriere │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘    Locator,
    ...............................
    Locatar,
    ...............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016