Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 28 februarie 2024  de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 28 februarie 2024 de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 171 din 1 martie 2024
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 181 din 28 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 1 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Contractul de asigurare socială, declaraţia nominală de asigurare şi declaraţia individuală de asigurare
    ART. 1
    (1) În situaţiile în care, pentru anumite perioade ulterioare datei de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile brute lunare realizate pe baza cărora se determină punctajul lunar nu pot fi dovedite prin declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau prin declaraţia nominală de asigurare sau se constată erori în cuprinsul acestor declaraţii, persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia poate prezenta la depunerea cererii de pensionare la casa teritorială de pensii competentă alte documente doveditoare.
    (2) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) pot fi:
    a) carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit legii, în original şi în copie;
    b) certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori;
    d) hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie;
    e) alte documente prevăzute de lege privind stagiul de cotizare şi veniturile brute lunare realizate.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se prezintă în original sau în copie certificată, după caz.
    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică numai în situaţiile în care se dovedeşte că angajatorul sau entitatea asimilată angajatorului, precum şi persoana juridică sau fizică plătitoare de venituri persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f), altele decât cele care depun declaraţie individuală de asigurare, se află în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare sau declaraţia nominală de asigurare rectificativă, după caz. Dovada imposibilităţii angajatorului de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare sau pe cea rectificativă a declaraţiei nominale de asigurare se face prin document emis de registrul comerţului din care să rezulte faptul că acesta a fost radiat.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), în situaţia în care pentru anumite perioade de după 31 martie 2001 persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), în ceea ce priveşte datele de identificare ale asiguratului, respectiv nume, prenume, CNP, aceştia pot prezenta, în vederea rectificării acestor erori, ulterior datei constatării, la casa teritorială de pensii competentă orice alte documente doveditoare întocmite, în condiţiile legii, de instituţiile abilitate.

    ART. 2
    (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, denumită în continuare lege, se poate încheia de orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din lege, respectiv:
    - este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
    – este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi nu are domiciliul sau reşedinţa în România, dar îndeplineşte condiţiile prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care România este parte pentru a fi asigurat al sistemului public de pensii.

    (2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii.

    ART. 3
    (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se poate încheia de orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din lege, respectiv:
    - este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
    – este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi nu are domiciliul sau reşedinţa în România, dar îndeplineşte condiţiile prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care România este parte pentru a fi asigurat al sistemului public de pensii.

    (2) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se poate încheia doar de persoanele care nu au calitatea de pensionari în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
    (3) Perioada pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) este de cel puţin o lună şi de cel mult 6 ani calendaristici (72 de luni) anteriori lunii încheierii contractului şi este cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.
    (4) În perioada celor 6 ani calendaristici poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate în intervalul menţionat la alin. (3).
    (5) Perioadele pentru care persoana poate încheia contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) sunt cele în care nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
    (6) În perioada celor 6 ani se pot încheia şi mai multe contracte de asigurare socială cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească această perioadă.
    (7) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege poate fi încheiat şi de către persoanele care, anterior intrării în vigoare a legii, au avut încheiate contracte de asigurare socială cu acelaşi obiect în baza altor acte normative.
    (8) Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) constituie stagiu de cotizare contributiv şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

    ART. 4
    (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege se încheie între persoana interesată sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa acestora.
    (2) În situaţia în care persoana interesată nu şi-a desemnat un reprezentant legal sau mandatar şi nici nu mai are domiciliul sau reşedinţa în România, încheie contractul de asigurare cu casa teritorială de pensii din raza ultimului domiciliu sau ultimei reşedinţe avut/avute în România.
    (3) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
    (4) În situaţia în care contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege se încheie direct de către persoana interesată, care urmează să beneficieze de asigurare, aceasta prezintă actul de identitate, în original şi copie.
    (5) În situaţia în care contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se încheie direct de către persoana interesată, care urmează să beneficieze de asigurare, aceasta prezintă actul de identitate, în original şi copie, şi declaraţia prevăzută în anexa nr. 12 la lege completată.
    (6) În situaţia în care contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege se încheie de către mandatarul persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, acesta prezintă, pe lângă actul său de identitate, în original şi copie, şi procura specială întocmită, în condiţiile legii.
    (7) În situaţia în care contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se încheie de către mandatarul persoanei care urmează să beneficiază de asigurare, acesta prezintă, pe lângă actul său de identitate, în original şi copie, declaraţia prevăzută în anexa nr. 12 la lege completată şi procura specială, întocmită în condiţiile legii.
    (8) Obiectul procurii prevăzute la alin. (6) şi alin. (7) îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare prevăzut la art. 6 alin. (2) şi/sau alin. (3) din lege, în numele mandantului, respectiv persoanei care beneficiază de asigurare, de a achita contribuţia de asigurări sociale datorată de persoana asigurată şi de a semna oricare documente pe care le presupun încheierea şi executarea contractului de asigurare.
    (9) Actele de identitate care se prezintă, în original şi copie, la încheierea contractului de asigurare socială sunt, după caz:
    - carte de identitate, carte de identitate simplă, carte electronică de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, aflate în termen de valabilitate;
    – paşaport românesc sau străin, diplomatic, de serviciu, diplomatic electronic, de serviciu electronic, simplu, simplu electronic, simplu temporar sau titlu de călătorie, aflate în termen de valabilitate;
    – orice alt document emis de statul al cărui cetăţean este, prin care se face dovada identităţii persoanei şi a cetăţeniei -în cazul cetăţenilor străini cu domiciliul în alt stat.


    ART. 5
    (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele care încheie contract de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege o constituie venitul lunar asigurat, înscris în acesta, care este ales de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legii.
    (2) Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13 la lege.
    (3) Actul adiţional la contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii competentă şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare socială.
    (4) Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege se modifică din iniţiativa casei teritoriale de pensii competente, prin notificarea scrisă a asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât cel prevăzut la art. 33 alin. (1) din lege.

    ART. 6
    (1) În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege, asiguratul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, contractul de asigurare se preia de către casa de pensii teritorială în raza căreia şi-a stabilit noul domiciliu sau noua reşedinţă, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
    (2) Preluarea contractului de asigurare socială de la o casă teritorială de pensii la alta nu presupune rezilierea/denunţarea acestuia de către casa teritorială de pensii la care a fost încheiat contractul de asigurare socială şi nici încheierea unui nou contract de către casa teritorială de pensii care preia, ci doar o modificare a termenilor contractului încheiat iniţial.
    (3) Asiguratul beneficiază de toate prestaţiile de asigurări sociale stipulate în contractul de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii de la care s-a transferat.

    ART. 7
    Constatarea rezilierii contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, precum şi a denunţării unilaterale a contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege se face prin decizie a casei teritoriale de pensii competente, care are calitatea de asigurător.

    ART. 8
    Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege încetează în termen de 1 an de la data încheierii acestuia.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care, pe parcursul derulării contractului de asigurare socială încheiat în condiţiile art. 6 alin. (3) din lege, casa teritorială de pensii competentă constată că nu au fost respectate condiţiile încheierii acestui contract de asigurare, care au fost asumate de asigurat prin declaraţia prevăzută în anexa nr. 12 la lege, procedează la constatarea nulităţii contractului de asigurare socială
    (2) Restituirea sumei achitate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale se face conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unei cereri de restituire depuse de asigurat.

    ART. 10
    (1) Persoanele asigurate la data de 31 august 2024, pe bază de contract de asigurare socială încheiat în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sau în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii începând cu data de 1 septembrie 2024, fără a avea obligaţia încheierii unui nou contract de asigurare socială potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din lege.
    (2) Asiguratul beneficiază de toate prestaţiile de asigurări sociale stipulate în contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială se încadrează în limitele prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege.
    (4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le revin în continuare obligaţiile stabilite de lege, în cazul asiguraţilor care se regăsesc la art. 6 alin. (2) din lege.

    ART. 11
    (1) Persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, sunt asigurate în sistemul public de pensii, potrivit Codului fiscal, fie pe baza declaraţiei individuale de asigurare, fie pe baza declaraţiei nominale de asigurare.
    (2) În situaţia în care persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de proprietate intelectuală îndeplinesc condiţiile pentru a fi asiguraţi ai sistemului public de pensii în baza declaraţiei individuale de asigurare, vor depune acest formular la organul fiscal competent.
    (3) În situaţia în care persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de proprietate intelectuală îndeplinesc condiţiile pentru a fi asiguraţi ai sistemului public de pensii în baza declaraţiei nominale de asigurare, persoana juridică sau fizică plătitoare de venituri depune declaraţia nominală de asigurare la organul fiscal competent.

    CAP. II
    Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii
    ART. 12
    (1) Stagiul de cotizare contributiv în sistemul public de pensii pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) din lege îl reprezintă perioadele pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale.
    (2) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. f) din lege care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că, la sfârşitul anului, în funcţie de categoria de venit, venitul net anual determinat sau, după caz, venitul brut anual realizat ori normele anuale de venit determinate potrivit Codului fiscal sunt mai mici decât suma reprezentând 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată şi aceştia au plătit contribuţie de asigurări sociale, stagiul de cotizare contributiv se determină prin raportarea venitului pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data depunerii declaraţiei fiscale.
    (3) Stagiul de cotizare contributiv pentru persoanele asigurate pe baza contractului de asigurare socială se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale.
    (4) Stagiul de cotizare contributiv pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) din lege, asigurate pe baza contractului de asigurare socială, se determină prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuţie de asigurări sociale aplicată asupra bazei lunare de calcul al acestei contribuţii, dacă la data rezilierii/denunţării unilaterale a acestui contract contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime.
    (5) Stagiul de cotizare contributiv pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (3) din lege, asigurate pe baza contractului de asigurare socială, se determină prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuţie de asigurări sociale aplicată asupra bazei lunare de calcul al acestei contribuţii, în vigoare la data încheierii contractului, dacă la data împlinirii termenului prevăzut la art. 31 alin. (3) din lege sau în cazul denunţării unilaterale a acestui contract contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime.

    ART. 13
    (1) Perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art. 13 lit. a), c) şi d) din lege constituie stagiu de cotizare contributiv, astfel cum este definit la art. 3 lit. r) din lege.
    (2) Perioadele necontributive prevăzute la art. 13 lit. b) din lege reprezintă stagiu de cotizare, astfel cum este definit la art. 3 lit. q) din lege.
    (3) Perioadele prevăzute la art. 14 din lege reprezintă perioade asimilate stagiului de cotizare, astfel cum este definit la art. 3 lit. q) din lege.
    (4) Constituie stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, necontributiv, perioadele suplimentare la vechimea în muncă/stagiul de cotizare prevăzute la art. 15 din lege.
    (5) Perioadele necontributive şi perioadele asimilate stagiului de cotizare se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile legii, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public şi a realizat stagiu de cotizare contributiv.

    ART. 14
    (1) Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut la art. 47 alin. (2) din lege reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.
    (2) Stagiul minim de cotizare contributiv şi stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzute de lege, cuprind şi perioada prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e) din lege.
    (3) Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de lege, se majorează în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România.
    (4) Majorarea prevăzută la alin. (3) referitoare la modificarea/creşterea stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv şi a vârstei standard de pensionare se va realiza, la un interval de maximum 3 ani, cu data finalizării eşalonării.
    (5) În situaţia în care se constată o evoluţie pozitivă a speranţei de viaţă, Consiliul fiscal care monitorizează parametrii menţionaţi la alin. (3), în baza unui raport, sesizează Guvernul în vederea modificării cadrului legal. În situaţia în care se constată o evoluţie negativă a speranţei de viaţă, parametrii menţionaţi la alin. (3) îşi păstrează valorile prevăzute de lege.
    (6) În situaţia în care evoluţia pozitivă a speranţei de viaţă menţionată la alin. (5) este mai mică de o lună, parametrii menţionaţi la alin. (3) îşi păstrează valorile prevăzute de lege.
    (7) Începând cu data intrării în vigoare a legii, Consiliul fiscal întocmeşte un raport la fiecare 3 ani, după publicarea proiecţiilor Ageing Working Group, denumit în continuare AWG, prin care verifică şi confirmă dacă există o evoluţie a speranţei de viaţă care să determine creşterea stagiului minim de cotizare contributiv, stagiului complet de cotizare contributiv şi a vârstei standard de pensionare. În situaţia în care sunt identificate creşteri, Guvernul este obligat să ajusteze aceşti indicatori, în baza unui act normativ.

    ART. 15
    Perioada pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale în sistemul public de pensii se înregistrează în zile lucrate dintre cele lucrătoare, corespunzătoare condiţiilor de muncă în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea, sau, după caz, în zile lucrătoare din numărul zilelor calendaristice, în cazul perioadelor de concedii medicale.

    ART. 16
    (1) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în zile calendaristice.
    (2) Modalitatea tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat, se face potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României.

    CAP. III
    Pensiile din sistemul public de pensii
    ART. 17
    În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane:
    a) asiguraţii prevăzuţi la art. 6 din lege;
    b) elevii, ucenicii şi studenţii care au capacitatea de muncă diminuată din cauza bolilor profesionale sau accidentelor de muncă survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
    c) persoanele care, la data solicitării drepturilor de pensie, nu mai au calitatea de asigurat;
    d) urmaşii persoanelor prevăzute la lit. a)-c), respectiv copiii şi soţul supravieţuitor.
    A. Pensia pentru limită de vârstă
    ART. 18
    (1) Vârstele standard de pensionare, stagiile minime de cotizare contributive şi stagiile complete de cotizare contributive pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 5 la lege.
    (2) La determinarea stagiului minim de cotizare contributiv realizat prevăzut la alin. (1) se au în vedere pentru deschiderea dreptului la pensie, conform prevederilor art. 162 din lege, şi perioadele de stagiu de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu efectiv realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale, neintegrate sistemului public de pensii.

    ART. 19
    (1) Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare contributiv prevăzute în anexa nr. 5 la lege, începând cu data intrării în vigoare a legii, pot opta pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau continuarea activităţii în baza aceluiaşi contract individual de muncă/raport de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, în condiţiile prevăzute de art. 46 alin. (2) din lege.
    (2) Prevederile art. 46 alin. (2) din lege nu se aplică în următoarele cazuri:
    a) persoanelor care au îndeplinit condiţiile de vârstă standard de pensionare şi stagiu minim de cotizare/stagiu minim de cotizare contributiv anterior datei de 1 ianuarie 2024;
    b) persoanelor care s-au pensionat anterior datei de 1 ianuarie 2024;
    c) persoanelor care se vor pensiona ulterior datei de 1 ianuarie 2024, cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform legii;
    d) persoanelor care ulterior înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, la vârsta standard de pensionare, continuă activitatea în baza unui alt contract individual de muncă/raport de serviciu.


    ART. 20
    (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite prevăzute la art. 27 din lege, se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a) din lege.
    (2) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se face corespunzător stagiului de cotizare realizat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. b) din lege.
    (3) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale, în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, prevăzute la art. 28, precum şi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale conform legislaţiei în vigoare în perioada 1 aprilie 2001 şi până la intrarea în vigoare a legii, se face corespunzător stagiului de cotizare realizat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. b) din lege.
    (4) Reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 48 alin. (1) lit. a) şi b) din lege se face numai în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare contributiv.
    (5) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru stagiile de cotizare realizate în grupa I, grupa a II-a, condiţii deosebite şi condiţii speciale de muncă, se acordă numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

    ART. 21
    (1) În situaţia persoanelor care, anterior datei de 1 aprilie 2001, au desfăşurat activitate cel puţin 50% în subteran sau în zona I de expunere la radiaţii, respectiv cel puţin 70% în zona II de expunere la radiaţii, dintre cele încadrate la art. 28 alin. (1) lit. a) şi b) din lege, stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii este egal cu timpul lucrat în regim normal de lucru, numai în vederea reducerii vârstei standard de pensionare.
    (2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 49 alin. (1) din lege se acordă cu condiţia realizării stagiului de cotizare prevăzut la acest articol, pentru fiecare tip de condiţie specială în parte.
    (3) În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale de muncă mai mici decât cele prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv la art. 50 alin. (1) din lege, pentru fiecare tip de condiţie specială în parte, reducerea vârstei standard de pensionare se realizează în condiţiile art. 48 alin. (1) lit. b) din lege.
    (4) În vederea aplicării reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 49 şi 50 din lege, nu este necesară îndeplinirea condiţiei privind realizarea stagiului complet de cotizare contributiv, prevăzut în anexa nr. 5 la lege.

    ART. 22
    (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 48 din lege se face numai în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare contributiv.
    (2) Reducerile vârstelor standard de pensionare acordate asiguraţilor sistemului public de pensii, prevăzute la art. 48 şi art. 51 din lege, precum şi cele prevăzute de alte acte normative cu caracter special, pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 11 ani.

    ART. 23
    (1) Femeile care au născut şi au crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază, în condiţiile legii, de reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege cu câte 6 luni pentru fiecare copil, respectiv maximum 3 ani şi 6 luni pentru 7 şi mai mulţi copii.
    (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face cu certificatul de naştere al copiilor şi declaraţie pe propria răspundere că a crescut copii până la vârsta de 16 ani.
    (3) De prevederile alin. (1) beneficiază şi femeile care au adoptat şi au crescut copii pe o perioadă de cel puţin 13 ani.
    (4) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) se face cu certificatul de naştere al copiilor/hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviinţat adopţia şi declaraţie pe propria răspundere că a crescut copii timp de cel puţin 13 ani.

    ART. 24
    Pentru persoanele cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) - c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48 alin. (1) lit. c) din lege se face numai pentru anii întregi de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat.

    ART. 25
    (1) Reducerea prevăzută la art. 52 din lege se aplică persoanelor cu handicap care, la data solicitării pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea aplicării art. 52 din lege, certificatul de încadrare în grad de handicap conţine obligatoriu:
    a) data dobândirii handicapului;
    b) gradul de handicap;
    c) menţiunea că handicapul este permanent;
    d) menţiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 52 din lege.

    (3) Reducerea prevăzută la art. 52 din lege se face numai în situaţia realizării în condiţii de handicap a stagiilor de cotizare contributive prevăzute de lege, în funcţie de gradul de handicap.
    (4) La calculul stagiului de cotizare contributiv, în vederea stabilirii eligibilităţii pentru acordarea pensiei conform dispoziţiilor art. 52 din lege, nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare.
    (5) Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.

    ART. 26
    (1) Prevederile art. 53 din lege se aplică persoanelor cu deficienţă vizuală gravă care fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap grav, emis în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, menţiunea că handicapul este permanent, precum şi faptul că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 53 din lege.
    (2) Prevederile art. 53 din lege se aplică doar în condiţiile realizării unui stagiu de cotizare contributiv de cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 la lege.

    ART. 27
    (1) Stagiile de cotizare realizate în locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. d) şi f) - l) din lege se consideră stagii de cotizare în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară în aceste condiţii, pe toată durata programului normal de lucru dintr-o lună.
    (2) Programul normal de lucru din luna respectivă pentru locurile de muncă prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin acte normative specifice domeniului respectiv de activitate.
    (3) În situaţia în care, potrivit legii, unităţile prevăzute în anexa nr. 3 la lege îşi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă avizate în condiţii speciale, în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la lege, rămân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncă, dacă respectivele condiţii de muncă se regăsesc la locurile de muncă de la noua societate.
    (4) Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), angajatorul depune la casa teritorială de pensii „Nota privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale/deosebite, după caz, potrivit Avizului reevaluat/reînnoit pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale/deosebite“, întocmită de către acesta, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, şi nota de constatare întocmită de către inspectoratul teritorial de muncă, respectiv CNCAN, din care să rezulte menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua unitate.
    (6) Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute expres în anexa nr. 2 la lege se face de către unităţile prevăzute în anexa nr. 3 la lege, pe baza documentelor şi evidenţelor acestora, întocmite potrivit legii, din care rezultă că activitatea asiguraţilor s-a desfăşurat numai în respectivele locuri de muncă, pe toată durata programului normal de lucru din luna respectivă.

    ART. 28
    (1) Stagiile de cotizare realizate după intrarea în vigoare a legii, în locurile de muncă în condiţii deosebite, potrivit art. 27 alin. (2) din lege, se consideră stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, numai dacă acestea se desfăşoară în condiţiile în care s-au obţinut avizele, respectiv pe durata programului normal de lucru.
    (2) Programul normal de lucru prevăzut la alin. (1) este cel stabilit potrivit Codului muncii.
    (3) Locurile de muncă în condiţii deosebite, prevăzute la alin. (1), sunt locurile de muncă pentru care au fost emise avize de încadrare în condiţii deosebite şi ulterior reînnoite şi ale căror termene de valabilitate s-au menţinut şi prelungit cu respectarea legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, acestea fiind considerate în locuri de muncă în condiţii deosebite, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condiţiilor de muncă, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2035.
    (4) În situaţia angajatorului care, după intrarea în vigoare a legii, îşi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către altă societate, fapt atestat prin documente justificative, locurile de muncă care, până la data la care au intervenit aceste modificări, sunt considerate în condiţii deosebite potrivit art. 27 alin. (2) din lege rămân în continuare în aceste condiţii, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.
    (5) Controlul privind menţinerea, respectiv reînnoirea avizului pentru locurile de muncă de la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv CNCAN, conform competenţelor fiecărei instituţii.
    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), angajatorul depune la casa teritorială de pensii „Nota privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale/deosebite, după caz, potrivit Avizului reevaluat/reînnoit pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale/deosebite“, întocmită de către acestea, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, şi nota de constatare întocmită de către inspectoratul teritorial de muncă, respectiv CNCAN, din care să rezulte menţinerea, conform avizului reînnoit, a locurilor de muncă la noua unitate.
    (7) Nominalizarea asiguraţilor în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite se face de către unităţile angajatoare, pe baza documentelor şi evidenţelor acestora, întocmite potrivit legii, din care rezultă că activitatea asiguraţilor s-a desfăşurat numai în respectivele locuri de muncă, pe durata programului normal de lucru.

    ART. 29
    (1) Salariaţii unui angajator denumit în condiţiile prezentelor norme prestator, care efectuează, potrivit legii, activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe toată durata programului normal de lucru dintr-o lună, în locuri de muncă aparţinând altei unităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 3 la lege, denumit în condiţiile prezentelor norme beneficiar, încadrate potrivit legii în condiţii speciale, beneficiază pentru aceste perioade de prevederile art. 28 alin. (1) lit. d) din lege.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), prestatorul depune, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervin aceste situaţii, la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îşi are sediul, originalul şi copia documentului pe baza căruia, potrivit legii, funcţionează, din care să rezulte că în obiectul de activitate este prevăzută şi desfăşurarea unor activităţi care se regăsesc în anexa nr. 2 la lege, documentul original restituinduse prestatorului după certificarea conformităţii copiei.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (2), prestatorul depune la casa teritorială de pensii, pe suport hârtie, lista cu asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă încadrate, potrivit legii, în condiţii speciale. Modelul listei cu asiguraţii este cel prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) Lista prevăzută la alin. (3) se confirmă, în mod obligatoriu, prin semnătură şi ştampilă de către beneficiar şi este însoţită de avizul eliberat potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată.
    (5) Contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru condiţii speciale de muncă se datorează de către prestator.
    (6) Atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui asigurat, în funcţie de sarcinile specifice de muncă, precum şi perioadele în care un asigurat lucrează pe toată durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit art. 28 alin. (1) lit. d) din lege se stabilesc prin decizie a angajatorului. Această decizie este document justificativ pentru întocmirea declaraţiilor nominale de asigurare sau, după caz, a declaraţiilor rectificative.
    (7) Orice modificare intervenită în legătură cu locurile de muncă încadrate în condiţii speciale pentru care s-a obţinut avizul menţionat la alin. (4) se comunică de către angajator casei teritoriale de pensii în evidenţa căreia se află documentaţia depusă iniţial.

    ART. 30
    (1) Salariaţii unui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme prestator, care efectuează, după intrarea în vigoare a legii, activităţi în locuri de muncă în condiţii deosebite potrivit art. 27 alin. (2) din lege, locuri de muncă aparţinând altui angajator, beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite.
    (2) Locurile de muncă în condiţii deosebite prevăzute la alin. (1) sunt locurile de muncă ale căror avize de încadrare în condiţii deosebite au fost reînnoite şi ale căror termene de valabilitate au fost menţinute şi prelungite cu respectarea legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), prestatorul depune, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervin aceste situaţii, la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îşi are sediul, originalul şi copia documentului pe baza căruia, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, ale beneficiarilor, în baza unui aviz reînnoit şi al cărui termen de valabilitate a fost menţinut şi prelungit până la intrarea în vigoare a legii, considerat în condiţii deosebite după această dată.
    (4) În termenul prevăzut la alin. (3), prestatorul depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îşi are sediul, pe suport hârtie, lista cu asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea potrivit alin. (1) şi (2), pe durata programului normal de lucru, numai în locurile de muncă în condiţii deosebite potrivit legii. Modelul listei cu asiguraţi este cel prevăzut în anexa nr. 2.
    (5) Lista prevăzută la alin. (4) se confirmă, prin semnătură şi ştampilă, de către beneficiar şi este însoţită de avizul reînnoit, menţinut şi prelungit potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată.


    B. Pensia anticipată
    ART. 31
    În sensul art. 58 alin. (1) din lege, stagiul complet de cotizare contributiv este cel prevăzut în anexa nr. 5 la lege şi este realizat în sistemul public de pensii.

    ART. 32
    (1) La stabilirea stagiului de cotizare contributiv, în vederea acordării pensiei anticipate, precum şi la determinarea numărului total de puncte realizat, nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară prevăzute la art. 58 alin. (2) din lege.
    (2) La stabilirea stagiului de cotizare contributiv prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii eligibilităţii pentru acordarea pensiei anticipate, precum şi la determinarea numărului total de puncte realizat, se iau în considerare şi perioadele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din lege.
    (3) Perioada de stagiu de cotizare de până la 5 ani realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzută de art. 58 alin. (1) din lege, reprezintă stagiu de cotizare aşa cum este definit la art. 3 lit. q) din lege, la care se adaugă şi perioadele suplimentare la vechimea în muncă/stagiu de cotizare prevăzute la art. 15 din lege.

    ART. 33
    (1) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin aplicarea diminuării prevăzute la art. 58 alin. (3) din lege.
    (2) La calculul cuantumului pensiei pentru limită de vârstă în vederea stabilirii cuantumului pensiei anticipate se valorifică stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, inclusiv perioadele necontributive şi perioadele asimilate prevăzute la art. 14 din lege, cu excepţia perioadelor de asigurare voluntară prevăzute la art. 58 alin. (2) din lege.

    ART. 34
    (1) Prin sintagma luni de anticipare se înţelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate şi data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la lege sau, după caz, data împlinirii vârstei standard reduse potrivit legii.
    (2) Procentul de diminuare, prevăzut la art. 58 alin. (3) din lege, se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare, prevăzut la tabelul nr. 4 din lege. Fracţiunile de lună se întregesc la lună.
    (3) Procentul de diminuare stabilit potrivit alin. (2) se menţine până la data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale.
    (4) La calculul diminuării prevăzute în tabelul nr. 4 al art. 58 alin. (3) din lege se utilizează rotunjirea matematică.

    ART. 35
    (1) Până la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul unei pensii anticipate poate opta pentru acordarea pensiei de invaliditate în condiţiile legii.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pensia de invaliditate se acordă începând cu luna următoare celei în care pensionarul optează pentru aceasta, iar plata pensiei anticipate încetează cu aceeaşi dată.


    C. Pensia de invaliditate
    ART. 36
    (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive şi care au capacitatea de muncă diminuată, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.
    (2) La stabilirea stagiului de cotizare, în vederea acordării pensiei de invaliditate, precum şi la determinarea numărului total de puncte realizat, nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară prevăzute la art. 61 alin. (2) din lege.

    ART. 37
    Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din subordinea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM.

    ART. 38
    (1) Pensia de invaliditate se acordă, dacă au realizat stagiu de cotizare contributiv, următoarelor categorii:
    a) persoanelor care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale potrivit legii;
    b) persoanelor care au capacitatea de muncă diminuată din cauza altor boli şi accidente care nu au legătură cu muncă;
    c) persoanelor prevăzute la art. 61 alin. (4) din lege.

    (2) Pensia de invaliditate se acordă elevilor, ucenicilor şi studenţilor care au capacitatea de muncă diminuată, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale, chiar dacă nu au realizat stagiu de cotizare contributiv.
    (3) Perioadele de stagiu de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu efectiv realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public de pensii, constituie stagiu de cotizare şi se are în vedere la deschiderea dreptului de pensie de invaliditate, conform prevederilor art. 162 din lege, doar în condiţiile realizării unui stagiu de cotizare contributiv în sistemul public.

    ART. 39
    (1) Stagiul potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 la lege şi stagiul de cotizare, realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
    (2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 61 alin. (3) din lege, stagiul potenţial este egal cu stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 la lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din lege.
    (3) Stagiul potenţial se determină în ani, luni şi zile.

    ART. 40
    (1) În cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie de invaliditate se deschid după data intrării în vigoare a legii, la schimbarea ulterioară a gradului de invaliditate, pensia corespunzătoare noului grad se stabileşte conform prevederilor legii, valorificându-se totodată stagiile de cotizare realizate în perioada în care a beneficiat de pensie de invaliditate.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) nu se valorifică perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare conform art. 61 alin. (2) din lege.

    ART. 41
    (1) Pensia de invaliditate se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă începând cu data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea acesteia şi se acordă cuantumul şi numărul total de puncte realizat cel mai avantajos.
    (2) Condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se consideră îndeplinite la vârsta standard de pensionare sau la vârsta standard redusă, în condiţiile art. 48 - 53, respectiv art. 56 din lege, precum şi la împlinirea vârstei standard reduse în condiţiile prevăzute de alte acte normative.
    (3) În situaţia persoanelor care nu îndeplinesc condiţia de stagiu minim de cotizare contributiv, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face din oficiu, la împlinirea vârstei standard de pensionare, păstrându-se cuantumul şi numărul total de puncte realizat aferente pensiei de invaliditate.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), indemnizaţia de însoţitor prevăzută la art. 67 din lege se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

    ART. 42
    (1) Până la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul unei pensii de invaliditate poate opta, la cerere, pentru acordarea pensiei anticipate în condiţiile legii.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pensia anticipată se acordă începând cu luna următoare celei în care pensionarul optează, iar plata pensiei de invaliditate încetează cu aceeaşi dată.


    D. Pensia de urmaş
    ART. 43
    (1) Beneficiază de pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, în condiţiile legii.
    (2) În cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmaş se acordă dacă aceştia urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

    ART. 44
    Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 75 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la lege.

    ART. 45
    (1) Acordarea pensiei de urmaş prevăzute la art. 76 alin. (1) din lege nu este condiţionată de data ivirii invalidităţii soţului supravieţuitor.
    (2) Încadrarea în gradul I sau II de invaliditate a soţului supravieţuitor, în vederea obţinerii pensiei de urmaş, se face de către medicul expert al asigurărilor sociale până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

    ART. 46
    Pensia de urmaş prevăzută la art. 77 şi 78 din lege poate fi acordată soţului supravieţuitor şi după împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 la lege.

    ART. 47
    Pensia de urmaş se stabileşte prin raportare la pensia de invaliditate gradul I şi în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă şi acesta beneficia de pensie de invaliditate gradul II sau III sau pensie anticipată.

    ART. 48
    Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care au optat efectuându-se cu luna următoare solicitării.


    E. Calculul pensiilor
    ART. 49
    (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.
    (2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
    (3) La stabilirea valorii punctului de referinţă conform dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din lege se utilizează rotunjirea matematică.

    ART. 50
    Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic, indiferent de numărul de luni de stagiu de cotizare realizat în anul respectiv.

    ART. 51
    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate ulterior intrării în vigoare a legii, punctajul lunar al asiguratului se determină potrivit art. 85 alin. (7) din lege, prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.
    (2) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile legii se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

    ART. 52
    Punctajul lunar aferent perioadelor de stagiu de cotizare realizate în baza unui contract de asigurare încheiat conform art. 6 alin. (3) din lege se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul în care s-a încheiat contractul de asigurare socială.

    ART. 53
    Numărul total de puncte realizat de asigurat, utilizat la calculul pensiei în sistemul public, se obţine din însumarea punctajelor anuale ale acestuia şi a numărului de puncte de stabilitate.

    ART. 54
    (1) Numărul de puncte de stabilitate se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani contributivi realizaţi în sistemul public.
    (2) Numărul de puncte de stabilitate se acordă şi pentru fracţiuni de an astfel:
    a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;
    b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;
    c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

    (3) Numărul de puncte de stabilitate nu se acordă pentru perioadele de stagiu de cotizare contributiv în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.
    (4) În vederea acordării numărului de puncte de stabilitate, perioadele de stagiu de cotizare contributiv în care o persoană a fost asigurată simultan în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale, care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi cele în care a desfăşurat concomitent activitate la mai mulţi angajatori, se iau în calcul o singură dată.
    (5) La calcularea punctajelor anuale, a punctajelor lunare, a numărului de puncte de stabilitate şi a numărului total de puncte realizat se utilizează 5 zecimale, prin rotunjire matematică la a 5-a zecimală.

    ART. 55
    (1) Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale beneficiază de un număr suplimentar de puncte după cum urmează:
    a) 0,25 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00833 puncte pentru fiecare zi în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
    b) 0,50 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,01667 puncte pentru fiecare zi în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

    (2) Pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare contributive în condiţii speciale de muncă prevăzute la art. 28 lit. a) şi b) din lege se acordă un punct suplimentar pentru fiecare lună, respectiv 0,03333 puncte pentru fiecare zi de stagiu de cotizare contributiv, realizat în aceste condiţii.

    ART. 56
    (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) sau pe cele de la art. 53 din lege beneficiază de 0,50 puncte suplimentare pentru fiecare lună, respectiv 0,01667 puncte suplimentare pentru fiecare zi de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap, respectiv deficienţă vizuală gravă.
    (2) Persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) din lege beneficiază de 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună, respectiv 0,00833 puncte suplimentare pentru fiecare zi de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap.

    ART. 57
    La calculul pensiei pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 52 alin. (1) din lege, la determinarea numărului total de puncte şi a stagiului de cotizare realizat se valorifică şi stagiul de cotizare realizat în baza unui contract de asigurare socială.


    F. Stabilirea şi plata pensiilor
    ART. 58
    (1) Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial, în funcţie de domiciliul solicitantului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
    (2) Solicitantul poate fi titularul dreptului de pensie, tutorele/ curatorul acestuia sau persoana căreia i s-a încredinţat sau i sa dat în plasament copilul minor.
    (3) Cererea de pensionare prevăzută la alin. (1) poate fi depusă şi prin mandatar, desemnat prin procură specială, la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, cu excepţia cererilor depuse în aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte.
    (4) Cererea de pensionare prevăzută la alin. (1), în cazul persoanei care are domiciliul exclusiv în străinătate, care nu intră sub incidenţa instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, poate fi depusă şi prin mandatar desemnat cu procură specială la casa teritorială de pensii competentă teritorial, în funcţie de domiciliul mandatarului.
    (5) Termenele prevăzute de lege pentru depunerea şi soluţionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile „libere“, în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep să curgă şi nici ziua în care s-au sfârşit. În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, ca urmare a zilelor libere acordate în zile lucrătoare prin hotărâre a Guvernului, termenul se prelungeşte până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    ART. 59
    (1) În cazul persoanelor care au locul de şedere obişnuită în state cu care România aplică instrumente juridice cu caracter internaţional, regimul de depunere a cererii şi a actelor doveditoare respectă dispoziţiile prevăzute în aceste instrumente juridice.
    (2) Prin domiciliul persoanei solicitante se înţelege locul unde o persoană îşi are locuinţa statornică sau principală şi se dovedeşte cu actul de identitate, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (3) din lege.

    ART. 60
    Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face doar prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la instituţia competentă.

    ART. 61
    (1) Actele la care se face referire la art. 89 alin. (2) din lege, pentru pensia pentru limită de vârstă şi pensia anticipată, sunt, după caz:
    a) cerere pentru înscrierea la pensie, prevăzută în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4;
    b) carnetul de muncă, în original şi copie;
    c) carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP, în original şi copie;
    d) carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original şi copie;
    e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original şi copie;
    f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
    g) actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie, în original şi copie;
    h) livretul militar, în original şi copie;
    i) diploma de absolvire a învăţământului universitar însoţită de foaia matricolă sau de adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, în original şi copie;
    j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
    k) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
    l) adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale, în original;
    m) adeverinţă privind venitul brut realizat, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege;
    n) certificat de naştere copil, în original şi copie;
    o) hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviinţat adopţia, în original şi copie;
    p) adeverinţă eliberată de angajator/angajatori din care să rezulte că nu a optat pentru continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 ani, conform art. 46 alin. (2) din lege, în original;
    q) procura specială, pentru mandatar, în original şi copie;
    r) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, conform art. 93 alin. (7) din lege, în original;
    ş) declaraţie pe propria răspundere pentru determinarea locului de şedere obişnuită, în aplicarea art. 5 alin. (3) din lege, prevăzută în anexa nr. 5;
    t) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

    (2) Actele la care se face referire la art. 89 alin. (2) din lege, pentru pensia de invaliditate, sunt, după caz:
    a) cerere pentru înscrierea la pensie, prevăzută în anexa nr. 6;
    b) actele menţionate la alin. (1);
    c) decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
    d) adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
    e) copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
    f) copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională - BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională;
    g) copie a documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent, care să ateste aplicarea legislaţiei de securitate socială din România, în cazul în care accidentul de muncă s-a produs în alt stat membru al UE/SEE/Elveţia/Marea Britanie sau într-un alt stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securităţii sociale.

    (3) Actele la care se face referire la art. 89 alin. (2) din lege, pentru pensia de urmaş, sunt, după caz:
    a) cerere pentru înscrierea la pensie, prevăzută în anexa nr. 7;
    b) certificatul de deces al susţinătorului decedat, în original şi copie;
    c) actele menţionate la alin. (1), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
    d) actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz, în original şi copie;
    e) decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
    f) adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original, sau, după caz, adeverinţă de studii tradusă şi legalizată, în situaţia în care urmează studiile în străinătate, în original;
    g) actul doveditor al cauzei decesului, pentru acordarea pensiei de urmaş conform art. 76 alin. (2) din lege, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în copie;
    h) copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în cazul în care decesul a fost cauzat de un accident de muncă;
    i) copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională - BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, şi copie a certificatului medical constatator al decesului, din care să rezulte că decesul a fost cauzat de boală profesională;
    j) copie a documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent, care să ateste aplicarea legislaţiei de securitate socială din România, în cazul în care accidentul de muncă s-a produs în alt stat membru al UE/SEE/Elveţia/Marea Britanie sau într-un alt stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securităţii sociale.

    (4) Obligaţia depunerii actelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, conform legii, revine în exclusivitate solicitantului.

    ART. 62
    Modelul de procură specială prevăzută la art. 89 alin. (1) din lege se aprobă prin Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, care se emite în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României. În situaţia în care procura specială nu este emisă în limba română, aceasta se prezintă tradusă şi legalizată.

    ART. 63
    (1) În situaţia prevăzută la art. 90 alin. (4) lit. a) din lege, prezentarea dovezii încetării calităţii de asigurat este necesară doar în situaţia persoanelor pentru care medicul expert, prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă, nu confirmă posibilitatea desfăşurării activităţii profesionale.
    (2) În cazul persoanelor care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) şi care la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nu beneficiau de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, iar medicul expert confirmă posibilitatea desfăşurării activităţii profesionale, pensia de invaliditate se acordă începând cu data înregistrării cererii.

    ART. 64
    (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul beneficiar al pensiei de urmaş a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
    (2) Plata pensiei de urmaş se suspendă cu data de 1 noiembrie a anului în curs, în situaţia copiilor urmaşi cu vârstă cuprinsă între 16-26 de ani, dacă nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
    (3) Dovada continuării studiilor, în situaţiile menţionate la alin. (2), se prezintă casei teritoriale de pensii în termen de 10 zile de la data începerii anului şcolar/universitar.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), reluarea în plată a pensiei de urmaş se face de la data suspendării, respectiv de la data angajării în cazul copilului urmaş, medic rezident, potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) lit. d) şi j) din lege, cu respectarea termenului general de prescripţie.

    ART. 65
    Cumulul pensiilor din sistemul public cu veniturile asigurate conform Codului fiscal sau în condiţiile Legii nr. 111/2022 se face potrivit art. 105 din lege.

    ART. 66
    (1) Sumele cuvenite şi neîncasate de către pensionarul decedat, prevăzute la art. 107 alin. (1) din lege, se plătesc:
    a) soţului supravieţuitor;
    b) copiilor;
    c) părinţilor;
    d) în lipsa acestora, moştenitorilor, în condiţiile dreptului comun.

    (2) Actele necesare în vederea acordării sumelor prevăzute la art. 107 alin. (1) din lege, după caz:
    a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
    b) certificatul de deces, în original şi copie;
    c) actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
    d) actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie;
    e) certificatul de moştenitor, în original şi copie.

    (3) În situaţia în care sumele cuvenite şi neîncasate de către pensionarul decedat sunt solicitate de către moştenitori, în condiţiile dreptului comun, plata se face numai în baza certificatului de moştenitor în care aceste drepturi sunt incluse în masa succesorală.
    (4) Sumele reprezentând drepturi de pensie cuvenite şi neîncasate de către pensionarul decedat pot fi solicitate în termenul general de prescripţie, calculat de la data decesului sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a decesului.
    CAP. IV
    Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă
    A. Procedura de încadrare în grad de invaliditate
    ART. 67
    (1) În vederea stabilirii gradului de invaliditate, evaluarea capacităţii de muncă se face la cererea persoanei interesate, de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul cabinetelor de expertiză medicală aflate în subordinea INEMRCM.
    (2) Evaluarea capacităţii de muncă în vederea acordării pensiei de invaliditate se face până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege.
    (3) Evaluarea capacităţii de muncă în vederea acordării pensiei de urmaş copiilor prevăzuţi la art. 74 lit. c) din lege se poate face şi după împlinirea vârstei standard de pensionare, conform anexei nr. 5 la lege.
    (4) În cazul persoanelor cu locul de şedere obişnuită pe teritoriul unui stat care intră sub incidenţa instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, procedura de încadrare în grad de invaliditate se efectuează cu respectarea prevederilor respectivelor instrumente juridice.
    (5) În aplicarea instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, la solicitarea instituţiei din statul în care persoana este înregistrată cu accident de muncă sau boală profesională, INEMRCM/medicul expert al asigurărilor sociale prevăzut la alin. (1) efectuează evaluarea/expertizarea capacităţii de muncă şi emite rapoarte de expertiză medicală/rapoarte medicale, după caz.

    ART. 68
    (1) În vederea evaluării capacităţii de muncă, persoanele care solicită expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării lor în grad de invaliditate depun o cerere la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM, în funcţie de domiciliul solicitantului, de către acesta, respectiv de către aparţinător, în cazul persoanelor nedeplasabile.
    (2) În sensul prezentelor norme, prin aparţinător se înţelege persoana identificată printr-un act de identitate şi care depune în numele persoanei nedeplasabile documentele prevăzute la art. 69.
    (3) În cazul persoanelor având locul de şedere obişnuită în străinătate, care intră sub incidenţa instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, documentele medicale se transmit cabinetului de expertiză medicală de către casa teritorială de pensii competentă.
    (4) Cererea pentru expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate este însoţită de documente medicale şi se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, la data depunerii acesteia, respectiv la data primirii documentelor transmise de casa teritorială de pensii competentă, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (3).
    (5) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune cu cel puţin 45 de zile înaintea expirării duratelor maxime de concediu medical prevăzute de lege. Medicul curant acordă concediul medical necesar în vederea finalizării procedurii de expertizare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
    (6) Cabinetele de expertiză medicală prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul caselor teritoriale de pensii, în centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în spitale, după caz. Listele cu privire la locaţia respectivelor cabinete se afişează public, atât la sediul CNPP, INEMRCM şi la sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât şi pe site-urile acestora.

    ART. 69
    (1) Modelul cererii pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă este cel prevăzut în anexa nr. 9.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele acte, în original sau copie, certificate pentru conformitate cu originalul:
    a) actul de identitate;
    b) documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor, necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional, respectiv forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii, care să evidenţieze evoluţia sub tratament şi prognosticul recuperator;
    c) adeverinţa eliberată de angajator, care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
    d) documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
    e) documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, pentru cazurile prevăzute la art. 74 lit. c) din lege.

    (3) Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt:
    a) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, sau fişa de declarare a cazului de boală profesională - BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, după caz;
    b) documente medicale eliberate de medicii de specialitate, care confirmă diagnosticul.

    (4) În situaţii motivate de imposibilitatea obiectivă a procurării documentelor originale, medicul expert al asigurărilor sociale poate accepta copii simple ale acestora, solicitând titularului documentelor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte confirmarea exactităţii copiilor cu originalele pe care nu le mai deţine.
    (5) Documentele medicale eliberate în alte state se acceptă numai însoţite de traducerea lor în limba română, efectuată de un traducător autorizat.
    (6) Medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita şi alte documente, respectiv livretul militar/adeverinţă emisă de centrul militar, certificatul de încadrare în grad de handicap şi anexa acestuia, adeverinţă emisă de inspectoratul şcolar.

    ART. 70
    (1) În situaţia în care medicul expert al asigurărilor sociale apreciază că, în vederea încadrării într-un grad de invaliditate nu sunt suficiente documentele medicale prezentate, acesta poate solicita completarea documentaţiei medicale cu investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte cu maximum 30 de zile. Refuzul de a efectua investigaţii suplimentare, în termen de 30 de zile, atrage după sine respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate.
    (3) Investigaţiile sau examinările de specialitate suplimentare se vor efectua în unităţi sanitare de specialitate cu care CNPP are încheiate contracte de prestări de servicii medicale.
    (4) Procedura de contractare şi de selectare a unităţilor sanitare în vederea încheierii de contracte de prestări de servicii medicale, precum şi obiectul acestor servicii medicale, în aplicarea prevederilor art. 65 din lege, se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNPP, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României.

    ART. 71
    (1) Pentru bolnavii cu afecţiuni psihice sau pentru bolnavii cu afecţiuni medicale grave ori care se află în risc de marginalizare şi excluziune socială, medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau reşedinţă, respectiv la domiciliu, la locul de muncă, la unitatea sanitară, particularizată la caz, cu indicarea unor obiective necesare evaluării medicale.
    (2) Modelul anchetei sociale prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut în anexa nr. 10.

    ART. 72
    (1) După înregistrarea/completarea documentaţiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul unde a fost depusă cererea de expertiză medicală a capacităţii de muncă programează solicitantul pentru expertizare, în maximum 15 zile calendaristice.
    (2) Bolnavii netransportabili sunt expertizaţi pe baza documentaţiei medicale. Medicul curant are obligaţia de a completa un referat medical detaliat, care să cuprindă date clinice şi paraclinice pentru susţinerea diagnosticului clinic şi gravitatea afecţiunilor. În situaţia în care medicul expert al asigurărilor sociale apreciază că, în vederea întocmirii referatului medical este necesară prezenţa bolnavului netransportabil, acesta este transportat pentru examinare la sediul cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prin grija familiei/aparţinătorului.

    ART. 73
    (1) După examinarea persoanei care solicită încadrarea în grad de invaliditate şi analizarea documentaţiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
    (2) În aplicarea art. 62 alin. (2) din lege, în cadrul deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, medicul expert al asigurărilor sociale are obligaţia să facă menţiuni cu privire la posibilitatea sau, după caz, imposibilitatea desfăşurării anumitor activităţi profesionale.
    (3) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă se întocmeşte în 3 sau, după caz, 4 ori 5 exemplare. Un exemplar al deciziei medicale asupra capacităţii de muncă rămâne la dosarul medical. Celelalte exemplare se înmânează/se comunică persoanei expertizate, sub semnătură, cu consemnarea datei predării, urmând să le depună, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator, la inspectoratul teritorial de muncă, în cazul accidentului de muncă, sau la direcţia de sănătate publică, în cazul bolii profesionale. Un exemplar rămâne în posesia persoanei expertizate.
    (4) În cazul persoanelor care fac obiectul art. 68 alin. (3), decizia medicală prevăzută la alin. (3) se transmite casei teritoriale de pensii competente.
    (5) Odată cu comunicarea/înmânarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă persoanei expertizate/casei teritoriale competente, cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă transmite şi programul recuperator.

    ART. 74
    Raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, decizia medicală asupra capacităţii de muncă şi programul recuperator vor fi semnate şi parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, înregistrate, datate şi ştampilate de cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă emitent.

    ART. 75
    (1) Programul recuperator este obligatoriu pentru persoana în cauză şi pentru persoanele competente să îl aplice. Medicii curanţi au obligaţia de a consemna măsurile recuperatorii efectuate de bolnavi în programul recuperator.
    (2) Programul recuperator reprezintă un document medico-juridic necesar evaluării măsurilor luate în vederea îmbunătăţirii restantului morfofuncţional şi recuperării capacităţii de muncă, care să conducă la reinserţia socioprofesională a pensionarilor de invaliditate.

    ART. 76
    Casa teritorială de pensii comunică lunar cabinetelor de expertiză medicală a capacităţii de muncă situaţia persoanelor încadrate în grad de invaliditate şi ale căror cereri au fost respinse din punct de vedere administrativ.


    B. Revizuirea medicală
    ART. 77
    (1) Revizuirea medicală a pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale care are în evidenţă pensionarii.
    (2) În cazul pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate, cu locul de şedere obişnuită pe teritoriul unui stat care intră sub incidenţa instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, procedura de revizuire medicală se efectuează cu respectarea prevederilor respectivelor instrumente juridice.

    ART. 78
    (1) Medicul expert al asigurărilor sociale, după examinarea medicală a persoanei în cauză şi analizarea documentaţiei medicale prezentate, completează concluziile medicale la revizuire şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în 3 exemplare.
    (2) Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală la termen cuprinde:
    a) referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;
    b) rezultatele investigaţiilor solicitate;
    c) biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente, după caz;
    d) datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz;
    e) programul recuperator completat de către medicii curanţi.


    ART. 79
    La revizuirea medicală, medicul expert al asigurărilor sociale are în vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacităţii de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei.

    ART. 80
    (1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicală se poate efectua şi înaintea termenului stabilit în decizia medicală a capacităţii de muncă, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai până la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege, respectiv a vârstelor standard de pensionare reduse pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
    (2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, împreună cu documentele medicale care atestă starea de sănătate, se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în funcţie de domiciliul solicitantului.
    (3) În cazul pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate cu locul de şedere obişnuită pe teritoriul unui stat care intră sub incidenţa instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, revizuirea medicală se efectuează pe baza documentelor medicale transmise de instituţiile din străinătate şi/sau de către beneficiar şi se transmit cabinetului de expertiză medicală de către casa teritorială competentă.

    ART. 81
    (1) La termenul de revizuire stabilit în decizia medicală, pensionarul încadrat în grad de invaliditate are obligaţia să se prezinte, fără a fi notificat, la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în vederea revizuirii medicale.
    (2) La termenul de revizuire stabilit în decizia medicală, pensionarul încadrat în grad de invaliditate are obligaţia să depună documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale, aşa cum au fost menţionate prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală anterioară.
    (3) Dacă pensionarul încadrat în grad de invaliditate este netransportabil şi dovedeşte acest fapt prin documente medicale recente, acesta este obligat să anunţe cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, până la termenul de revizuire stabilit. Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente trimise de către acesta la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă. Medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale.
    (4) În situaţia în care pensionarul încadrat în grad de invaliditate se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală, aceasta se face la cerere.
    (5) Revizuirea medicală a persoanelor internate în centre de îngrijire/sanatorii sau alte instituţii similare, precum şi a celor aflate în stare privativă de libertate se face pe baza referatului medical întocmit de medicul curant ori, după caz, pe baza documentelor medicale recente, solicitate prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală anterioară.

    ART. 82
    (1) În situaţia în care pensionarul s-a prezentat la revizuirea medicală şi aceasta nu s-a putut efectua la termenul stabilit, din motive neimputabile pensionarului, revizuirea se efectuează la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii următoare termenului de revizuire stabilit.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care pensionarul a comunicat, cel târziu până la termenul de revizuire stabilit, imposibilitatea prezentării la revizuirea medicală periodică, din motive neimputabile lui.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), până la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă se menţine acelaşi grad de invaliditate stabilit prin decizia anterioară.
    (4) Pensionarul de invaliditate care optează pentru obţinerea pensiei anticipate, conform art. 72 alin. (4) din lege, are obligaţia să comunice medicului expert al asigurărilor sociale acest fapt.

    ART. 83
    Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă au obligaţia să comunice caselor teritoriale de pensii lista pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate, neprezentaţi la termenul stabilit pentru revizuirea medicală periodică, în vederea suspendării plăţii pensiei, potrivit legii, în două etape:
    a) până la data de 25 a fiecărei luni, pentru persoanele neprezentate până la data de 20 inclusiv a lunii în care este stabilit termenul de revizuire;
    b) în primele 5 zile ale lunii următoare, pentru persoanele neprezentate în perioada 21-31 a lunii în care este stabilit termenul de revizuire.


    ART. 84
    (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care:
    a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
    b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
    c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, conform legii.

    (2) În cazul persoanelor fără potenţial recuperator, a căror dinamică a invalidităţii este staţionară şi pentru care revizuirile medicale nu mai aduc elemente noi în prognosticul de recuperabilitate, constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul INEMRCM.
    (3) Stabilirea încadrării în situaţiile prevăzute la alin. (1) se face prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

    ART. 85
    În aplicarea art. 70 din lege, INEMRCM emite, după caz, rapoarte de expertiză medicală a capacităţii de muncă, avize de specialitate şi decizii medicale asupra capacităţii de muncă.


    C. Contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă
    ART. 86
    (1) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la comisiile medicale regionale de contestaţii.
    (2) Contestaţia se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă emitent al deciziei medicale asupra capacităţii de muncă ce face obiectul contestaţiei.
    (3) Contestaţia, împreună cu dosarul medical al titularului, se înaintează comisiei medicale regionale de contestaţii competente, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

    ART. 87
    Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, înscrise în decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

    ART. 88
    Decizia medicală emisă în soluţionarea contestaţiei înlocuieşte decizia iniţială şi produce efecte de la data acesteia.

    ART. 89
    La soluţionarea contestaţiei se au în vedere aceleaşi proceduri şi criterii medicale ca şi în cazul expertizării/evaluării capacităţii de muncă.

    ART. 90
    (1) Deciziile comisiilor medicale regionale de contestaţii pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.
    (2) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă prevăzute la alin. (1), necontestate în termen, rămân definitive.

    ART. 91
    Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă rămase definitive pot fi revizuite de către medicii experţi ai asigurărilor sociale din cabinetele de expertiză medicală emitente, la sesizarea părţii interesate, a organelor de control a INEMRCM sau în aplicarea deciziilor instanţelor judecătoreşti.

    ART. 92
    Modelele documentelor emise de medicul expert al asigurării sociale se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNPP, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea INEMRCM, şi care se publică în Monitorul Oficial al României.


    CAP. V
    Alte prestaţii de asigurări sociale
    ART. 93
    (1) În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) şi (2) din lege, pensionarului sistemului public de pensii sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.
    (2) Ajutorul de deces se acordă şi în cazul persoanei care, în ultimele 6 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă.
    (3) Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, sau al unui membru de familie al acestuia, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din lege.

    ART. 94
    În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:
    a) soţul supravieţuitor;
    b) copilul;
    c) părintele;
    d) oricare altă persoană.


    ART. 95
    (1) Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin orice mijloc de probă admis de lege, inclusiv cu declaraţie semnată olograf pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 94 lit. d), dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin orice mijloc de probă admis de lege sau prin declaraţie pe propria răspundere autentificată.
    (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul persoanei juridice.

    ART. 96
    Ajutorul de deces se acordă, în condiţiile legii, pentru membrii de familie:
    a) soţul/soţia;
    b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani sau indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
    c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.


    ART. 97
    (1) Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie olografă pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.
    (2) Solicitantul ajutorului de deces trebuie să facă dovada că avea calitatea de asigurat sau pensionar în sistemul public de pensii la data decesului membrului de familie.

    ART. 98
    (1) În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil în vârstă de până la 18 ani inclusiv, ajutorul de deces se acordă indiferent dacă era sau nu la studii.
    (2) În cazul decesului copilului cu vârsta de peste 18 ani, fără a depăşi 26 ani, ajutorul de deces se acordă dacă se afla în continuarea studiilor.
    (3) În situaţia decesului copilului cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi 26 ani, care nu se afla în continuarea studiilor, precum şi a copilului cu vârsta de peste 26 ani, ajutorul de deces se acordă dacă aceştia şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstei de 18 ani sau, dacă era în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani.
    (4) Dovada pierderii capacităţii de muncă în sensul art. 112 alin. (2) lit. b) din lege se face cu un act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

    ART. 99
    Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente:
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11;
    b) certificat de deces, în original şi copie;
    c) act de identitate al solicitantului, în original şi copie;
    d) actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie, după caz;
    e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;
    f) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii, în original, după caz;
    g) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original, după caz;
    h) dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;
    i) declaraţie olografă pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces că membrul de familie, la data decesului, nu era asigurat sau pensionar, după caz;
    j) procură specială, după caz;
    k) extras de cont, după caz.


    ART. 100
    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la casa teritorială de pensii competentă potrivit art. 115 din lege.
    (2) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de casa teritorială competentă şi se decontează din bugetul asigurărilor sociale de stat la nivelul ajutorului de deces prevăzut la art. 111 alin. (4) din lege, respectiv art. 112 alin. (4) din lege.
    (3) Termenul de 3 zile lucrătoare, prevăzut de lege, se calculează potrivit dispoziţiilor din Codul Civil, conform cărora, când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului. În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până la sfârşitul zilei lucrătoare ce urmează.
    (4) Ajutorul de deces poate fi solicitat în termenul general de prescripţie prevăzut de lege, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

    ART. 101
    (1) Ajutorul de deces prevăzut la art. 111 şi 112 din lege poate fi achitat şi către o persoană juridică, prin virament bancar, dacă face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    (2) Ajutorul de deces prevăzut la art. 111 din lege se acordă în baza următoarelor documente:
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului din anexa nr. 12-a;
    b) certificat de deces în original şi copie;
    c) împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;
    d) act de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului al persoanei juridice;
    e) dovada că persoana juridică a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original, după caz;
    f) contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;
    g) procură specială prin care persoana juridică este mandată să depună documentele şi să încaseze ajutorul de deces, după caz;
    h) dovada că persoana care a mandatat persoana juridică a suportat cheltuielile de deces, după caz;
    i) dovada calităţii de asigurat, după caz;
    j) extras de cont.

    (3) Ajutorul de deces prevăzut la art. 112 din lege se acordă în baza următoarelor documente:
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului din anexa nr. 12-b;
    b) procură specială prin care persoana juridică este mandată să depună documentele şi să încaseze ajutorul de deces;
    c) certificat de deces în original şi copie;
    d) împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;
    e) act de identitate reprezentant legal/împuternicit al persoanei juridice;
    f) actele de stare civilă ale asiguratului/pensionarului al cărui membru de familie a decedat din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie, după caz;
    g) dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;
    h) dovada că asiguratul/pensionarul, al cărui membru de familie a decedat, a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;
    i) declaraţie olografă pe propria răspundere că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar;
    j) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original), după caz;
    k) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original, după caz;
    l) contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;
    m) extras de cont.


    ART. 102
    (1) După efectuarea plăţii ajutorului de deces, la sediul casei teritoriale de pensii, plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, menţiunea „ACHITAT“, data, semnătura şi ştampila.
    (2) În situaţia în care plata ajutorului de deces se face prin virament bancar sau prin mandat poştal, plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, menţiunea „PLĂTIT prin virament bancar/mandat poştal“, data, semnătura şi ştampila.

    ART. 103
    Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează, potrivit legii, pe baza deciziei emise de către casa teritorială de pensii, ce constituie titlu executoriu.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 104
    (1) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la lege, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor, ale deţinătorilor legali de arhive, precum şi ale operatorilor economici autorizaţi de Arhivele Naţionale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Deţinătorii legali de arhivă sunt creatorii şi deţinătorii de documente, numiţi operatori economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, pe care le prestează conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut la alin. (1).
    (4) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, emise anterior intrării în vigoare a legii, întocmite cu respectarea prevederilor legale, în vigoare la momentul emiterii, se valorifică la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie.
    (5) Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la alin. (1) se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute în modelul adeverinţei din anexa nr. 9 la lege.

    ART. 105
    Adeverinţele eliberate anterior intrării în vigoare a legii, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă, pe toată durata programului normal de lucru în fiecare lună, în locuri de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. d) şi f) - j) din lege, asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, întocmite cu respectarea prevederilor legale, în vigoare la momentul emiterii, se valorifică la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie.

    ART. 106
    (1) Se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, potrivit art. 133 alin. (4) din lege, în care asiguraţii au desfăşurat potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din lege activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă avizate în condiţii speciale din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 la lege, activităţi încadrate, potrivit legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de muncă.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege;
    b) au desfăşurat activităţi numai în locuri de muncă din cadrul unor unităţi care, în urma reorganizării, inclusiv prin preluarea parţială a patrimoniului, se regăsesc la una dintre unităţile prevăzute în anexa nr. 3 la lege;
    c) anterior reorganizării, au încetat raporturile de muncă cu unitatea care a fost reorganizată.

    (3) Dovedirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se face cu carnetul de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976, şi cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 13.

    ART. 107
    (1) Stagiul de cotizare realizat ulterior datei de 1 aprilie 2001, declarat în condiţii speciale de muncă cu respectarea legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se valorifică la stabilirea drepturilor de pensie în baza informaţiilor preluate din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi din declaraţiile nominale de asigurare depuse de angajatori.
    (2) Stagiul de cotizare realizat ulterior datei de 1 aprilie 2001, declarat în condiţii deosebite de muncă cu respectarea legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se valorifică la stabilirea drepturilor de pensie în baza informaţiilor preluate din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi din declaraţiile nominale de asigurare depuse de angajatori.
    (3) Locurile de muncă în condiţii deosebite prevăzute la art. 27 alin. (2) din lege sunt locurile de muncă avizate în condiţii deosebite şi reînnoite prin aviz al Inspecţiei Muncii, respectiv CNCAN, al căror termen de valabilitate a fost menţinut şi prelungit până la intrarea în vigoare a legii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la momentul respectiv.
    (4) Programul normal de lucru pentru locurile de muncă prevăzute la alin. (3) este cel stabilit prin acte normative specifice, prin contractul colectiv de muncă şi/sau regulamentul intern, în condiţiile legii, în funcţie de sectorul de activitate sau de angajator, şi care se desfăşoară în condiţiile în care s-au obţinut avizele, respectiv pe durata programului normal de lucru.

    ART. 108
    (1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 13 lit. c) din lege, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Timpul util la pensie realizat de foştii membri cooperatori se calculează în ani şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care membrul cooperator a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează.
    (3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2), nu poate depăşi numărul anilor calendaristici în care membrul cooperator a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.
    (4) Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membri CAP şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

    ART. 109
    În situaţia persoanelor asigurate potrivit Legii nr. 5/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii şi asigurări sociale şi reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuţia minimă lunară de 40 lei.

    ART. 110
    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare contributiv realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Venitul total lunar realizat prevăzut la alin. (1) se dovedeşte prin adeverinţă eliberată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

    ART. 111
    (1) În cazul în care pentru anumite perioade de stagiu de cotizare contributiv realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 nu se poate face dovada venitului total lunar realizat prevăzut la art. 110 alin. (1), la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de angajatori, deţinători legali de arhive sau operatori economici autorizaţi de Arhivele Naţionale pentru prestarea serviciilor arhivistice, care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.
    (2) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizat anterior datei intrării în vigoare a legii, punctajele lunare se determină în condiţiile prevăzute de lege, prin raportare la câştigul salarial mediu brut sau net, după caz, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, prevăzut în anexa nr. 7 la lege.

    ART. 112
    (1) La data intrării în vigoare a legii, pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 84 din lege.
    (2) Numărul total de puncte realizat prevăzut la alin. (1) se obţine prin însumarea punctajelor anuale realizate cu numărul de puncte de stabilitate acordate în baza art. 85 alin. (3) din lege.
    (3) Punctajele anuale realizate sunt cele calculate conform legislaţiei în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, utilizate la determinarea numărului de puncte în procesul de evaluare a pensiilor din sistemul public, în baza prevederilor art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
    (4) Numărul de puncte de stabilitate prevăzut la art. 85 alin. (3) din lege se calculează pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi şi nu se acordă pentru perioadele în care s-a cumulat pensia cu venituri asigurate conform legii.
    (5) Numărul de puncte de stabilitate prevăzut la art. 85 alin. (3) din lege se acordă şi pentru vechimea în muncă sau vechimea în serviciu efectiv realizată în sistemul pensiilor militare de stat, valorificată la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, conform legislaţiei în vigoare la data stabilirii/recalculării pensiei.
    (6) În urma procesului de recalculare prevăzut la art. 144 din lege, se acordă cuantumul mai avantajos şi numărul total de puncte rezultat din recalculare.

    ART. 113
    (1) Dovada stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii pentru perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001 se realizează conform art. 135 din lege, cu carnetul de muncă. În lipsa carnetului de muncă, dovada stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 se face şi cu alte acte prevăzute de lege, respectiv prin adeverinţe eliberate de angajatori, deţinători legali de arhivă sau operatori economici autorizaţi de Arhivele Naţionale, în original, cu condiţia publicării pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    (2) În situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele menţionate la art. 13 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
    d) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată.

    (3) Pentru perioadele menţionate la art. 13 lit. a) din lege, dovedirea venitului total lunar brut sau net, după caz, utilizat la determinarea punctajelor lunare, se face prin adeverinţă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege.
    (4) Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
    (5) Adeverinţele prin care se face dovada vechimii în muncă prevăzute la art. 13 lit. a) din lege, eliberate anterior intrării în vigoare a legii, pot fi valorificate dacă cuprind cel puţin elementele necesare prevăzute la alin. (2).
    (6) În situaţia în care nu se prezintă adeverinţe de venit întocmite conform anexei nr. 6 la lege, pot fi valorificate la stabilirea punctajelor lunare adeverinţele eliberate anterior datei intrării în vigoare a legii, prin care sunt dovedite salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul al pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dacă sunt întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare la data eliberării.

    ART. 114
    Angajatorii, deţinătorii legali de arhive, precum şi operatorii economici autorizaţi în vederea prestării de servicii arhivistice sunt direct răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.

    ART. 115
    (1) În situaţiile menţionate la art. 139 alin. (3) din lege, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie sunt cele prevăzute în anexa nr. 14.
    (2) Adeverinţa prin care se dovedesc aceste sporuri cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia;
    d) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
    e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;
    f) perioada în care a primit sporul şi temeiul legal în baza căruia s-a acordat.

    (3) Adeverinţele prevăzute la alin. (2) vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
    (4) În ceea ce priveşte sporul pentru munca prestată în timpul nopţii, adeverinţele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 15.

    ART. 116
    (1) Asiguraţii prevăzuţi la art. 143 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverinţă din care să rezulte perioada în care s-a plătit această contribuţie.
    (2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a cumulat două funcţii, la stabilirea punctajelor lunare se utilizează venitul total lunar realizat prevăzut de art. 139 alin. (1) din lege ori, în lipsa acestuia, salariile brute sau nete, după caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, prevăzute de art. 139 alin. (3) din lege, corespunzătoare funcţiei de bază.

    ART. 117
    (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a fost asigurată simultan atât în sistemul de asigurări sociale de stat, cât şi în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului lunar se utilizează venitul total lunar realizat, prevăzut de art. 139 alin. (1) din lege, ori, în lipsa acestuia, salariile brute sau nete, după caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, prevăzute de art. 139 alin. (3) din lege.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale pentru agricultori şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

    ART. 118
    (1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoţită de foaia matricolă sau, după caz, de adeverinţă din care să rezulte forma de învăţământ, durata normală şi perioada studiilor.
    (2) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse şi legalizate.
    (3) În situaţia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obţinerii documentelor care atestă forma de învăţământ şi durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declaraţiei pe propria răspundere autentificate.

    ART. 119
    (1) În situaţia schimbării gradului de invaliditate, după intrarea în vigoare a legii, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite condiţiile referitoare la stagiul de cotizare necesar, existente la data înscrierii la pensie.
    (2) La stabilirea pensiei de invaliditate, corespunzătoare noului grad de invaliditate, se valorifică şi stagiile de cotizare realizate în perioada de invaliditate, iar stagiul potenţial se determină conform prevederilor art. 66 şi art. 87 alin. (1) din lege.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) nu se valorifică perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare conform art. 61 alin. (2) din lege.

    ART. 120
    (1) Pensiile anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, devenite pensii anticipate conform art. 144 alin. (3) - (4) şi art. 146 din lege, devin pensii pentru limită de vârstă la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege sau, după caz, a vârstelor standard reduse potrivit legislaţiei în vigoare, cu respectarea condiţiei privind stagiul minim de cotizare contributiv, sau, după caz, stagiul complet de cotizare contributiv, potrivit legii.
    (2) Transformarea pensiilor prevăzute la alin. (1) în pensie pentru limită de vârstă se face prin eliminarea diminuării, după caz, şi valorificarea perioadelor asimilate, a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare şi a perioadelor de stagiu de cotizare nevalorificate la stabilirea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale.

    ART. 121
    (1) Pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, precum şi valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.
    (2) Pensia pentru limită de vârstă poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie, o singură dată într-un an calendaristic.
    (3) Pensiile anticipate prevăzute la art. 144 alin. (3) - (4) din lege se recalculează, la cerere, şi prin valorificarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea acestora, conform prevederilor art. 94 alin. (5) din lege.
    (4) La recalcularea pensiilor anticipate prevăzute la art. 144 alin. (4) din lege, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, în condiţiile alin. (1), se calculează numărul de puncte aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, calculat la data stabilirii pensiei anticipate parţiale.
    (5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează numărul de puncte aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii, iar numărul de puncte aferent stagiului potenţial se determină cu respectarea condiţiilor şi modalităţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
    (6) Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
    (7) În situaţia în care, ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, conform prevederilor art. 94 alin. (5) din lege, prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin. (1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă numărul de puncte rezultate în urma recalculării şi cuantumul în condiţiile art. 144 alin. (6) din lege.
    (8) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(7) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Modelul cererii de recalculare a pensiei este prevăzut în anexa nr. 16.

    ART. 122
    (1) Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a legii se soluţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înregistrării cererii.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială în data de 31 august 2024, zi nelucrătoare, dar depun cererea de pensionare în data de 2 septembrie 2024, respectiv prima zi lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, cererea de pensionare se soluţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea categoriei de pensie solicitate.
    (3) În situaţia cererilor înregistrate înainte de intrarea în vigoare a legii, prin care se solicită pensii de urmaş, stabilite din pensii în plată ai căror titulari au decedat în luna august 2024, drepturile de pensie de urmaş se stabilesc potrivit legislaţiei anterioare şi se plătesc începând cu data de 1 septembrie 2024.
    (4) În situaţia cererilor de recalculare înregistrate în luna august 2024, prin care se solicită recalcularea pensiilor anticipate parţiale stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează numărul de puncte aferent stagiului/veniturilor adăugate şi se recalculează procentul de diminuare, după caz, potrivit legii în vigoare la data înregistrării cererii, şi ulterior se aplică prevederile art. 144 alin. (4) din lege, în condiţiile alin. (1).

    ART. 123
    (1) În situaţia cererilor înregistrate în luna septembrie 2024, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 90 alin. (4) lit. d) din lege, prin care se solicită pensii de urmaş ai căror titulari au decedat în luna august 2024, drepturile de pensie de urmaş se stabilesc potrivit legislaţiei în vigoare la data decesului.
    (2) Pensia de urmaş se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare la data împlinirii vârstei standard de pensionare, în situaţia cererilor depuse în luna septembrie 2024, dacă condiţiile de pensionare au fost îndeplinite în luna august 2024, conform prevederilor art. 90 alin. (4) lit. e) din lege.

    ART. 124
    Formularele de decizii utilizate în activitatea de acordare a prestaţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 125
    (1) Pensiile stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, devenite pensii conform art. 144 din lege, se recalculează din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 155 din lege.
    (2) În situaţia în care, ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, conform alin. (1), prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin. (1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă numărul de puncte rezultate în urma recalculării şi cuantumul în condiţiile art. 144 alin. (6) din lege.

    ART. 126
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează, pe baza deciziei emise de casa teritorială de pensii, ce constituie titlu executoriu, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.
    (2) Termenul general de prescripţie curge de la data constatării prejudiciului creat prin plăţi necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1).
    (3) Debitul reprezentând prejudiciul creat din plăţi necuvenite se constituie pentru luni întregi, începând cu luna în care s-a făcut constatarea.
    (4) Debitele reprezentând prestaţii de asigurări sociale mai mici de 40 lei se stabilesc pe baza deciziei emise de casa teritorială de pensii, nu se înregistrează în evidenţa debitorilor şi nu se mai urmăresc în vederea recuperării.
    (5) În situaţiile prevăzute la art. 156 alin. (7) din lege, casa teritorială de pensii are obligaţia de a se adresa instituţiilor abilitate în vederea identificării persoanei care a încasat necuvenit sumele respective.

    ART. 127
    Casele teritoriale de pensii calculează, reţin şi virează, în cadrul competenţelor legale, impozitul pe veniturile din pensii şi orice alte obligaţii către alte fonduri, stabilite de legislaţia în vigoare, la data efectuării plăţii.

    ART. 128
    (1) În situaţia persoanelor care solicită pensie de invaliditate şi care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, stagiul potenţial se acordă de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată.
    (2) În situaţia persoanelor care la data pensionării de invaliditate sunt asigurate simultan în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale, stagiul potenţial se acordă de către sistemul în care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.
    (3) În situaţia pensionarilor de invaliditate gradul I, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 129
    (1) Stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu efectiv realizată în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se au în vedere la deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege şi la deschiderea dreptului de pensie de invaliditate.
    (2) Calculul pensiei din sistemul public de pensii se realizează doar pentru stagiul de cotizare din sistemul public de pensii.

    ART. 130
    Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. ............../..................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NOTĂ │
│privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale/ │
│deosebite, după caz, potrivit Avizului reevaluat/reînnoit │
│pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale/ │
│deosebite nr. ............../............. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. Datele de identificare a unităţii iniţiale căreia i s-a │
│emis avizul reevaluat/reînnoit pentru încadrarea locurilor de│
│muncă în condiţii speciale/deosebite: denumirea unităţii │
│...................................................., cu │
│sediul în localitatea │
│.................................................., str. │
│............................................... nr. ........,│
│judeţul .................................................., │
│cod unic de înregistrare/cod fiscal │
│........................................., nr. de │
│înregistrare la registrul comerţului │
│.............................................................│
│. │
│B. Datele de identificare a unităţii care a preluat locurile │
│de muncă specificate în avizul reevaluat/reînnoit pentru │
│încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale/deosebite:│
│denumirea unităţii ......................................, cu│
│sediul în localitatea …………............................., str.│
│….................................. nr. ......, judeţul │
│........................................., cod unic de │
│înregistrare/cod fiscal │
│…...................................., nr. de înregistrare la│
│registrul comerţului ................................... . │
│Locurile de muncă au fost preluate total/parţial conform │
│listei anexate. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Conducătorul unităţii, │
│.......................................................... │
│(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la norme
    Date de identificare a unităţii
    .....................................................................
    .....................................................................
    Nr. .........................../...................................
    LISTA
    asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe toată durata programului normal de lucru
    din luna respectivă la locurile de muncă încadrate în condiţii speciale/programului normal de lucru
    la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, după caz, specificate în:
    – Avizul privind menţinerea încadrării în condiţii speciale de muncă nr. ........./.........
    – Avizul de reînnoire privind locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite de muncă nr. ........../............

┌────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Locul de │Perioada│ │
│Nr. │Numele şi│Codul │muncă │(de la │ │
│crt.│prenumele│numeric │(atelier/ │…..... │Observaţii│
│ │ │personal│secţie/ │până la │ │
│ │ │ │compartiment)│…......)│ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┴──────────┘


    Sub sancţiunile prevăzute la art. 326 din Legea nr. 286/2009 - Codul penal, declarăm conformitatea înscrisurilor din prezenta listă.
    Conducătorul unităţii,
    ..........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 3

    la norme
    Nr. ...................... din ...................
    CERERE
    privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă
    Către Casa Teritorială de Pensii ...................................................................
    Subsemnatul(a), ......................................................., având codul numeric personal ................................................., domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str. ................................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul ............................................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria …... nr. …..................., eliberat de ............................ la data de ...................., născut(ă) la data de .................................... în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui .......................................... şi al (a) ............................., nr. telefon ................., adresă de e-mail: ................................ solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă.
    În acest scop depun, după caz, următoarele documente:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original şi copie;
    – carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original şi copie;
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP (original şi copie);
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate (original şi copie);
    – livret militar seria .................. nr. .........................., în copie;
    – buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., în copie;
    – certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria .................. nr. .................., în copie;
    – *) certificat de naştere copil, în copie

┌────────────────────────────────────┬┬┐
│ │││
│ ├┼┤
│ │││
│Seria şi numărul ├┼┤
│ │││
│ ├┼┤
│ │││
└────────────────────────────────────┴┴┘    – *) hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviinţat adopţia, nr. .................. din .................., în copie;
    – diploma de studii însoţită de foaia matricolă sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. ................... din .................., copie/original, după caz;
    – adeverinţă privind sporurile la salariu nr. .................. din .................., în original;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă nr. .................. din .................., în original;
    – adeverinţă eliberată de angajator/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, conform art. 93 alin. (7) din lege, nr. .................. din ..................... (original);
    – alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate …………...................., în original.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. …....................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ……......................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ….....................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap;
    – *) am/nu am crescut copii până la vârsta de 16 ani, respectiv timp de cel puţin 13 ani, în cazul copiilor adoptaţi, după caz.

    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘

    *) Se va completa doar în situaţia femeilor care solicită acordarea pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor art. 51 din lege.

    ANEXA 4

    la norme
    Nr. ..................... din .........................
    CERERE
    privind acordarea pensiei anticipate
    Către Casa Teritorială de Pensii ..........................................................
    Subsemnatul(a), ............................................, având codul numeric personal .................................................. domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. .................................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul .........................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de .............................. la data de ............................, născut(ă) la data de .............................. în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui ........................................... şi al (a) ............................., nr. telefon ................., adresă de e-mail: ....................................., solicit înscrierea la pensie anticipată.
    În acest scop depun, după caz, următoarele documente:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original şi copie;
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP (original şi copie);
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate (original şi copie);
    – carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original şi copie;
    – livret militar seria ........................ nr. .............................., în copie;
    – buletin/carte de identitate seria ......................... nr. ..................., în copie;
    – certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria .................... nr. ..................., în copie;
    – diplomă de studii însoţită de foaia matricolă sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din .................., copie/original, după caz;
    – adeverinţă privind sporurile la salariu nr. .................... din ……….................., în original;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă nr. ………................... din …..................., în original;
    – adeverinţă eliberată de angajator/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, conform art. 93 alin. (7) din lege, nr. ...................... din ...................... (original);
    – alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ..........................................., în original.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr .............................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. .............................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ….....................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ....................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.

    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 5

    la norme
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru determinarea statului de şedere obişnuită, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din lege,
    în cazul persoanelor care intră sub incidenţa instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte
    Subsemnatul(a), ......................................., având codul numeric personal ............................., număr de telefon ............................................, adresă de e-mail ..............................................., domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................ nr. ......., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul/provincia/departamentul/regiunea ..................................., ţara ................................, şi locul de şedere obişnuită în localitatea ...........................,. str. .............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/provincia/departamentul/regiunea .................................... ţara .............., posesor/posesoare act identitate seria …… nr. ................ eliberat de ................................ la data de ........................., născut(ă) la data de ................................... în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea .................................., fiul (fiica) lui .......................... şi al (a) ..................................., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal,
    formulez următoarea declaraţie:
    declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:
    1. [ ] sunt stabilit pe teritoriul^i ..................................... de la data de ........................
    2. [ ] mă deplasez pe teritoriul^ii ............................
    3. [ ] deţin [ ] nu deţin o locuinţă în proprietate pe teritoriul^iii ............................
    4. [ ] deţin [ ] nu deţin alte bunuri imobile în proprietate pe teritoriul^iv ...................
    5. [ ] statul în care sunt angajat/angajată este^v ........................., în calitate de^vi ..................... la^vii ................
    6. [ ] am fost/[ ] nu am fost angajat/angajată/desfăşurat activitate profesională într-un alt stat în afară de România
    a) în cazul unui răspuns afirmativ, precizaţi statul/statele ....................................

    7. [ ] statul în care este angajat/angajată soţul/soţia este^viii ................................
    8. [ ] statul în care urmează studiile copiii aflaţi în întreţinerea mea este^ix ............................
    9. [ ] statul în care am reşedinţa fiscală este^x ............................................
    10. [ ] am/[ ] nu am depus nicio cerere de acordare a unor drepturi de pensie de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată), de invaliditate, de urmaş, la instituţia competentă în materie de pensii din alt stat/la o altă instituţie cu atribuţii în materie de pensii din România
    a) în cazul unui răspuns afirmativ, se vor face menţiuni cu privire la cererea depusă, precum:
    (i) denumirea şi adresa instituţiei .....................
    (ii) tipul de cerere depusă ......................
    (iii) data depunerii cererii ..................
    (iv) informaţii referitoare la modul de instrumentare a cererii, dacă este cunoscut ..................


    11. \u-3985? beneficiez/\u-3985? nu beneficiez de drepturi băneşti acordate de casele teritoriale de pensii (pensie sau indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale)
    a) în cazul unui răspuns afirmativ, se vor face menţiuni cu privire la:
    (i) denumirea şi adresa instituţiei plătitoare .............
    (ii) categoria de drepturi de care beneficiez .............
    (iii) numărul deciziei .................


    12. [ ] beneficiez/[ ] nu beneficiez de prestaţii de boală/de maternitate/de pensie/de accidente de muncă şi boli profesionale/de deces/de şomaj/de prepensionare/familiale acordate de instituţii din alt stat
    a) în cazul unui răspuns afirmativ, se vor face menţiuni cu privire la:
    (i) denumirea şi adresa instituţiei plătitoare .............
    (ii) categoria de drepturi de care beneficiez ...............
    (iii) data acordării ..................


    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Data ................... Semnătura ....................
    Termenul-limită de transmitere a declaraţiei către casa teritorială de pensii competentă: ....................
    Instituţia căreia îi este adresată prezenta declaraţie: ...............................
    Coordonate de contact ale casei teritoriale de pensii competente: ......................
    ^i A se menţiona statul.
    ^ii A se menţiona statul şi frecvenţa.
    ^iii A se menţiona statul/statele.
    ^iv A se menţiona statul/statele.
    ^v A se menţiona statul.
    ^vi A se menţiona ocupaţia.
    ^vii A se menţiona angajatorul, dacă există.
    ^viii A se menţiona statul.
    ^ix A se menţiona statul.
    ^x A se menţiona statul.

    ANEXA 6

    la norme
    Nr. .................. din ..................,
    CERERE
    pentru acordarea pensiei de invaliditate
    Către Casa Teritorială de Pensii ..................
    Subsemnatul(a), ............................................, având codul numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................, str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de .................. în localitatea/judeţul .................., fiul (fiica) lui.................. şi al (a) .................., nr. telefon ................., adresă de e-mail .................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
    În acest scop depun, după caz, următoarele documente:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original şi copie;
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP (original şi copie);
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate (original şi copie);
    – carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original şi copie;
    – livret militar seria .................. nr. .................., în copie;
    – buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., în copie;
    – certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria .................. nr. .................., în copie;
    – diploma de studii însoţită de foaia matricolă sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. ................. din ................., copie/original, după caz;
    – adeverinţă privind sporurile la salariu nr. .................. din .................., în original;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă nr. .................. din .................., în original;
    – alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ................., în original;
    – adeverinţă din care să reiasă data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, data încetării calităţii de asigurat .................., în original;
    – decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. .................. din .................., în original;
    – FIAM pentru accident de muncă nr. .................. din .................., în copie;
    – BP2 pentru boală profesională nr. .................. din .................., în copie;
    – adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificarea ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, conform art. 93 alin. (7) din lege, nr. .................. din .................. (original).

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr...................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.

    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 7

    la norme
    Nr. .................. din ..................
    CERERE
    pentru acordarea pensiei de urmaş
    Către Casa Teritorială de Pensii ........................
    Subsemnatul(a), ........................................, în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ................................., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ................ nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., judeţul ........................................, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de ............................. la data de ................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/judeţul ..........................................., fiul (fiica) lui ...................... şi al (a) .........................., nr. telefon ........................, adresă de e-mail ................................., solicit înscrierea la pensie de urmaş după susţinătorul ..................................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal .................................../dosar pensie nr. ....................., pentru titularii (numele şi calitatea):
    1. ...................................................................................;
    2. ...................................................................................;
    3. ...................................................................................;
    4. ...................................................................................;
    5. .................................................................................. .

    În acest scop depun, după caz, următoarele documente:
    - carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original şi copie;
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP (original şi copie);
    – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate (original şi copie);
    – carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original şi copie;
    – livret militar seria ................ nr. ............., în copie;
    – diploma de studii însoţită de foaia matricolă sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. ................. din ................., copie/original, după caz;
    – adeverinţă privind sporurile la salariu nr. .................. din .................., în original;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă nr. .................. din .................., în original;
    – alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate................., în original;
    – act doveditor din care să reiasă cauza decesului;
    – FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă, nr. .................. din .................., în copie;
    – BP2 pentru decesul cauzat de boală profesională, nr. .................. din .................., în copie;
    – certificat medical constatator al decesului, nr. .................. din .................., în copie;
    – certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
    – act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
    – adeverinţa de studii;
    – decizia medicală asupra capacităţii de muncă, nr. ...........din .................., în original.

    DECLARAŢIE
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:
    - nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat;
    – sunt/nu sunt asigurat;
    – nu realizez venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată;
    – primesc/nu primesc indemnizaţii prevăzute de legi speciale - dosar nr. ............;
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
    – primesc/nu primesc o altă pensie dintr-un sistem de pensii neintegrat sistemului public - dosar nr. ...............;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat;
    – după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit.

    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale de pensii dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 8

    la norme
    CERERE
    pentru plata sumelor cuvenite şi neîncasate de către pensionarul decedat

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Se aprobă │Înregistrată cu nr. ………. │
│……………………… │Din ……………. │
│(semnătura)│Viza pentru controlul │
│ │financiar preventiv │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Către ..................................................
    Subsemnatul(a), ............................., având codul numeric personal .........................., domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. ......................... nr. ..........., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ..........., judeţul ......................., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate seria ........... nr. ........................., eliberat de ..................... la data de ...................., în calitate de fiu/fiică/soţ supravieţuitor/părinte/moştenitor, nr. telefon ....................., adresă de e-mail ..........................., vă rog ca, în baza dosarului nr. .............. şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata:
    - pensiei/indemnizaţiei pe luna .................... anul .........

    Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
    - certificat de deces, în copie;
    – acte de stare civilă (solicitant);
    – certificat de moştenitor.


┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 9

    la norme
    Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
    Cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă ..............................................
    Nr. ............/.................
    CERERE
    pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă
    Subsemnatul(a), ......................................., având codul numeric personal ...................., domiciliat(ă) în localitatea .............................., str. ............................ nr. ......., bl. ......., sc. ........., ap. ....., judeţul/sectorul ......................................, posesor (posesoare) al (a) buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. ............................, adresa de e-mail ..........................................., nr. telefon ............................., solicit expertizarea medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
    Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte*):
    1. cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]
    2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
    3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
    4. analize medicale de laborator [ ]
    5. investigaţii imagistice [ ]
    6. explorări funcţionale [ ]
    7. alte rezultate ale investigaţiilor medicale [ ]
    8. documentul din care să rezulte cauza invalidităţii (FIAM sau fişa BP2) [ ]
    9. documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, pentru cazurile prevăzute la art. 74 lit. c) din lege[ ]
    10. adeverinţă cu nr. zile de concediu medical cumulat în ultimele 12/24 luni**) [ ]

    Declar pe propria răspundere că:
    1. Adresa de corespondenţă este aceeaşi cu cea de domiciliu precizată în actul de identitate. [ ]
    2. Adresa de corespondenţă nu este aceeaşi cu cea de domiciliu precizată în actul de identitate, fiind următoarea:
    ..........................................................................┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘

    *) Actele se depun în original. În situaţii motivate de imposibilitatea obiectivă a procurării documentelor originale, acestea se pot depune în copie, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) din prezentele norme.
    **) Pentru salariaţi, după caz.

    ANEXA 10

    la norme
    ANCHETĂ SOCIALĂ
    Nr. fişă Data....
    PERSOANA EVALUATĂ:
    Numele .................. Prenumele ....................
    Vârsta ........................
    Adresa: str ...................... Nr ........ Bl ......... Sc. .........
    Et ............ Ap ............. Localitate ............ Sector/judeţ ..............
    Telefon ......................
    Studii: a) Fără; b) Generale; c) Medii; d) Superioare;
    Sex: M/F
    Starea civilă: necăsătorită; căsătorită; văduvă; divorţată, despărţit, concubinaj Copii: Da/Nu
    EVALUARE SOCIALĂ:
    Locuinţă:
    - casă; apartament; garsonieră;
    – Situată la: parter; etaj; cu/fără lift
    – Se compune din: nr. camere: ......, bucătărie ....., baie ....., duş ...., W.C (situat în interior/exterior).....
    – Încălzire: fără .........., centrală ............, cu lemne cărbuni ........., gaze ......., cu combustibil lichid ............
    – Apă curentă: da/nu: rece .............. caldă .......... alte situaţii;
    – Condiţii de locuit:
    - luminozitate adecvată/neadecvată;
    – umiditate adecvată/neadecvată;
    – igienă adecvată/neadecvată;


    Locuinţa este prevăzută cu aparate electrocasnice: (aragaz, frigider, maşină de spălat, aspirator) Da/Nu.
    Reţea de familie:
    Trăieşte: singur(ă); cu soţ/soţie; cu copii; cu alte rude; cu alte persoane;
    Una dintre persoanele cu care locuieşte este: bolnavă, cu dizabilităţi, dependentă de alcool;
    Este ajutat de familie: Da/Nu; cu bani; cu mâncare, activităţi de menaj; Relaţiile cu familia sunt: bune, cu probleme, fără relaţii;
    Existărisc de neglijare: Da/Nu

    EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICE:
    Venit lunar propriu reprezentat de:
    Pensie ....................
    Salariu ................
    Şomaj ................
    Alocaţii copii ..................
    Ajutor social ................
    Alte venituri ..............


    EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE:
    Diagnostic clinic ................
    ..................................
    ..................................

    EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENŢĂ

┌──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Necesită │Necesită │
│ │Nu necesită │supraveghere│supraveghere│
│Evaluarea │supraveghere│temporară şi│permanentă │
│autonomiei │sau ajutor │/sau ajutor │şi/sau │
│ │ │parţial │ajutor │
│ │ │ │integral │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│A. Evaluarea │ │ │ │
│statusului │ │ │ │
│funcţional │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│I. Activităţi │ │ │ │
│de bază ale │ │ │ │
│vieţii de zi │ │ │ │
│cu zi │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Igiena │ │ │ │
│corporală │ │ │ │
│(toaleta │ │ │ │
│generală │ │ │ │
│intimă, │ │ │ │
│specială) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Îmbrăcat, │ │ │ │
│dezbrăcat │ │ │ │
│(posibilitatea│ │ │ │
│de a se │ │ │ │
│îmbrăca, de a │ │ │ │
│se dezbrăca, │ │ │ │
│de a avea un │ │ │ │
│aspect │ │ │ │
│îngrijit) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Alimentaţie │ │ │ │
│(posibilitatea│ │ │ │
│de a se servi │ │ │ │
│şi de a se │ │ │ │
│hrăni singur) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Igiena │ │ │ │
│eliminărilor │ │ │ │
│(continenţă) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Mobilizare │ │ │ │
│(trecerea de │ │ │ │
│la o poziţie │ │ │ │
│la alta; │ │ │ │
│ridicat - │ │ │ │
│aşezat, │ │ │ │
│aşezat-culcat │ │ │ │
│etc., şi │ │ │ │
│mişcarea │ │ │ │
│dintr-un sens │ │ │ │
│în altul) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Deplasarea în │ │ │ │
│interior │ │ │ │
│(deplasarea în│ │ │ │
│interiorul │ │ │ │
│camerei în │ │ │ │
│care trăieşte,│ │ │ │
│cu sau fără │ │ │ │
│baston, cadru,│ │ │ │
│fotoliu rulant│ │ │ │
│etc.) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Comunicare │ │ │ │
│(utilizarea │ │ │ │
│mijloacelor de│ │ │ │
│comunicare la │ │ │ │
│distanţă în │ │ │ │
│scopul de a │ │ │ │
│alerta: │ │ │ │
│telefon, │ │ │ │
│alarma, │ │ │ │
│sonerie etc.);│ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│II. Activităti│ │ │ │
│instrumentale │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Prepararea │ │ │ │
│hranei │ │ │ │
│(capacitatea │ │ │ │
│de a-şi │ │ │ │
│prepara singur│ │ │ │
│mâncarea │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Activităţi de │ │ │ │
│menaj │ │ │ │
│(efectuarea de│ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
│menajere: │ │ │ │
│întreţinerea │ │ │ │
│casei, │ │ │ │
│spălatul │ │ │ │
│rufelor, │ │ │ │
│spălatul │ │ │ │
│vaselor etc.) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Gestiunea şi │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │
│bugetului şi a│ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│(gestionează │ │ │ │
│propriile │ │ │ │
│bunuri, │ │ │ │
│bugetul, ştie │ │ │ │
│să folosească │ │ │ │
│banii etc.) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Efectuarea │ │ │ │
│cumpărăturilor│ │ │ │
│(capacitatea │ │ │ │
│de a efectua │ │ │ │
│cumpărăturile │ │ │ │
│necesare │ │ │ │
│pentru un trai│ │ │ │
│decent) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Respectarea │ │ │ │
│tratamentului │ │ │ │
│medical │ │ │ │
│(posibilitatea│ │ │ │
│de a se │ │ │ │
│conforma │ │ │ │
│recomandărilor│ │ │ │
│medicale) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Utilizarea │ │ │ │
│mijloacelor de│ │ │ │
│transport │ │ │ │
│(capacitatea │ │ │ │
│de a utiliza │ │ │ │
│mijloacele de │ │ │ │
│transport) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Activităţi │ │ │ │
│pentru timpul │ │ │ │
│liber │ │ │ │
│(persoana are │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
│culturale, │ │ │ │
│intelectuale, │ │ │ │
│fizice etc., │ │ │ │
│solitare sau │ │ │ │
│în grup). │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│B. Evaluarea │ │ │ │
│statusului │ │ │ │
│senzorial şi │ │ │ │
│psihoafectiv │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1. Acuitate │ │ │ │
│vizuală │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2. Acuitate │ │ │ │
│auditivă │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. Deficientă │ │ │ │
│de vorbire │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4. Orientare │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5. Memorie │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│6. Judecată │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│7. Coerentă │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│8. │ │ │ │
│Comportament │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│9. Tulburări │ │ │ │
│afective │ │ │ │
│(prezenţa │ │ │ │
│depresiei) │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    NOTA: Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilităţi:
    0. – activitate făcută fară ajutor, în mod obişnuit şi corect;
    – nu necesită supraveghere şi ajutor.

    1. – activitate fară/ cu ajutor parţial şi sau mai puţin corect;
    – necesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor parţial.

    2. – activitate făcută numai cu ajutor;
    – necesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral.


    Evaluarea statusului funcţional şi psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.
    CONCLUZII:
    ...................................
    ..................................


    ANEXA 11

    la norme
    CERERE
    pentru acordarea ajutorului de deces

┌──────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Înregistrată cu │
│ │nr. .............│
│Se aprobă. │din │
│..............................│.................│
│(semnătura) │Viza pentru │
│ │controlul │
│ │financiar │
│ │preventiv │
└──────────────────────────────┴─────────────────┘


    Către Casa Teritorială .........................
    Subsemnatul(a), .............................................................., având codul numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în ....................................., str. ........................................ nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţul (sectorul) ......................., posesor (posesoare) al (a) buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat(ă) de .........................., în calitate de .............................., nr. telefon ........................., adresă de e-mail ....................................., vă rog ca, în baza dosarului de pensie nr. ............... şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata ajutorului de deces pentru .............................., conform certificatului de deces nr. ............. din ............., eliberat de Primăria ....................., având calitatea de asigurat/pensionar/membru de familie.
    Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
    a) certificat de deces (original şi copie);
    b) act de identitate (original şi copie);
    c) actele de stare civilă din care rezultă calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie), după caz;
    d) dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces (original);
    e) adeverinţă că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original), după caz;
    f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), după caz;
    g) declaraţie olografă pe propria răspundere că membrul de familie, la data decesului, nu era asigurat sau pensionar, după caz;
    h) dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;
    i) procură specială, după caz;
    j) extras de cont, după caz.

    În susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altă unitate.
    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

┌────────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│................│.........................│
└────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 12.a

    la norme
    CERERE
    pentru acordarea ajutorului de deces

┌──────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Înregistrată cu │
│ │nr. .............│
│Se aprobă. │din │
│..............................│.................│
│(semnătura) │Viza pentru │
│ │controlul │
│ │financiar │
│ │preventiv │
└──────────────────────────────┴─────────────────┘


    Către Casa Teritorială .........................
    Subsemnatul(a), .............................................................., cod numeric personal ......................................., domiciliat(ă) în ...................................., str. ........................................ nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţul (sectorul) ......................., posesor (posesoare) al (a) buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. .............., eliberat(ă) de ......................, nr. telefon ...................., adresă de e-mail .................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............................., sediul ............................., codul de identificare fiscală .............., nr. telefon ................, adresă de e-mail ...................., vă rog să aprobaţi plata ajutorului de deces pentru ........................., având calitatea de asigurat/pensionar, conform certificatului de deces nr. ............. din ............., eliberat de Primăria .......................... .
    Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
    a) certificat de deces, în original şi copie;
    b) împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;
    c) act de identitate reprezentant legal/împuternicit;
    d) dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces, factura nr. ........ (original);
    e) dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;
    f) procură specială, după caz;
    g) contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;
    h) extras de cont.

    În susţinerea cererii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altă unitate.
    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

┌────────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│................│.........................│
└────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 12.b

    la norme
    CERERE
    pentru acordarea ajutorului de deces

┌──────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Înregistrată cu │
│ │nr. .............│
│Se aprobă. │din │
│..............................│.................│
│(semnătura) │Viza pentru │
│ │controlul │
│ │financiar │
│ │preventiv │
└──────────────────────────────┴─────────────────┘


    Către Casa Teritorială .........................
    Subsemnatul(a), .............................................................., cod numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în ....................................., str. ....................................... nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţul (sectorul) ......................., posesor (posesoare) al (a) buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. .............., eliberat(ă) de ......................, nr. telefon ...................., adresă de e-mail .................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............................., sediul ............................., codul de identificare fiscală .............., nr. telefon ................, adresă de e-mail ...................., vă rog să aprobaţi plata ajutorului de deces pentru ........................., având calitatea de asigurat/pensionar, conform certificatului de deces nr. ............. din .................., eliberat de Primăria ................................ .
    Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
    a) procură specială;
    b) contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;
    c) certificat de deces, în original şi copie;
    d) împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;
    e) act de identitate reprezentant legal/împuternicit;
    f) actele de stare civilă ale persoanei al cărei membru de familie a decedat, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie), după caz;
    g) dovada că asiguratul/pensionarul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original);
    h) declaraţie olografă pe propria răspundere că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar;
    i) adeverinţă că membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original), după caz;
    j) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), după caz;
    k) dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;
    l) extras de cont.

    În susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altă unitate.
    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

┌────────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│................│.........................│
└────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 13

    la norme
    UNITATEA ...........................................
    C.U.I. ................/Cod fiscal ................
    Adresa ......................, telefon .............
    Nr. ................../data .........................
    ADEVERINŢĂ
    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna .................................................., născut/născută la data de .................... în localitatea ..........................................., judeţul ......................................., având codul numeric personal ..................................., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea^1) .................................., în meseria/funcţia ............................., în perioada ................................ .
    Pe perioada^2) ................................ se încadrează în grupa I de muncă, în procent de ....., în baza prevederilor^3) ..............., activitate care se regăseşte la poziţia .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
    Locul de muncă unde se desfăşoară activitatea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 360/2023 a fost preluat de societatea ..............................., care se regăseşte la poziţia ....... din anexa nr. 3 la Legea nr. 360/2023.
    Preluarea locului de muncă s-a făcut în baza^4) .............., începând cu data de ....................................
    Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

┌──────────────────────────────────────┐
│Conducătorul unităţii, │
│………………………………….. │
│(numele, prenumele, semnătura şi │
│ştampila) │
├───────────────────────┬──────────────┤
│Direcţia/Serviciul cu │Întocmit │
│atributţii salarizare │………………………………..│
│personal │(numele, │
│……………………………….. │prenumele şi │
│(numele, prenumele şi │semnătura) │
│semnătura) │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    ^1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare.
    ^2) Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.
    ^3) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.
    ^4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat această preluare.

    ANEXA 14

    la norme
    Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care,
    potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul
    a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajelor lunare
    în baza prevederilor art. 139 alin. (3) din Legea nr. 360/2023
    I. Sporul de vechime în muncă
    1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor art. 139 alin. (5) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii şi, în consecinţă, nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe.
    2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe.

    II. Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retribuţiei tarifare prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, cu modificările ulterioare. Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, cu modificările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.
    1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;
    2. majorarea retribuţiei tarifare cu până la 10% pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;
    3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;
    4. indemnizaţia de până la 10% acordată şefului de echipă sau de brigadă care conduce formaţia de lucru, prevăzută la art. 70 şi în anexa nr. IV.

    Pentru unele activităţi specifice cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, după cum urmează:
    • 2,50-18 lei/zi, în industria minieră;
    • până la 1,3% din retribuţia realizată de formaţia condusă, în exploatările forestiere;
    5. majorarea retribuţiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;
    6. indemnizaţia acordată personalului navigant şi însoţitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;
    7. majorarea retribuţiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, „gradaţia de merit“, astfel:
    • personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (art. 121);
    • cadrelor didactice definitive cu o vechime în învăţământ de cel puţin 30 de ani (art. 143);
    • cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);
    • cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradaţie (art. 159);

    8. majorarea retribuţiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care execută încălţăminte de tip „Romarta“ şi confecţii din piele şi blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) „Muncitori calificaţi“];
    9. majorarea retribuţiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) „Muncitori calificaţi“];
    10. majorarea retribuţiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăşurat activitate la spitalele „Elias“ şi „Alexandru Sahia“, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“);
    11. majorarea retribuţiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“);
    12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de şofer şi în mod suplimentar efectuează şi activităţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 „Auto şi întreţinere drumuri“);
    13. majorarea retribuţiei tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevăzătorii încadraţi în gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);
    14. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, acordată:
    • profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor-şefi de lucrări titulari din învăţământul superior, pentru perioada cât sunt numiţi în funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];
    • şefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintă importanţă deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];
    • cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II);
    • cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere [art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“];
    • cadrelor de specialitate artistică care în afara funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);

    15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:
    • îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolară şi şef catedră în învăţământul superior;
    • desfăşoară activitate de diriginte de clasă;
    • predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţământul primar;

    16. majorarea retribuţiei tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficienţe şi cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficienţe;
    17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluvială;
    18. sporul de până la 14% - care face parte din retribuţia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participă efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, aşa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de subsol din anexa nr. IV cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicată;
    19. indemnizaţia pentru conducerea formaţiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuţia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
    20. indemnizaţia prevăzută la art. 70, pentru conducătorul formaţiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuţia realizată în acord (anexa nr. IV);
    21. indemnizaţia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B „Ocrotirea sănătăţii“, astfel:

┌─────────────────────────┬─────────────┐
│Funcţia │Indemnizaţia │
│ │(lei) │
├─────────────────────────┼──────┬──────┤
│ │cea │cea │
│ │mai │mai │
│ │mică │mare │
├─────────────────────────┼──────┼──────┤
│1. Medic (farmacist) │715 │1.535 │
│director │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼──────┤
│2. Medic (farmacist) │ │ │
│director adjunct, │ │ │
│director de institut sau │715 │1.225 │
│de centru medical (fără │ │ │
│personalitate juridică) │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼──────┤
│3. Medic-şef (dispensar │ │ │
│policlinic, staţie de │ │ │
│salvare, centru de │310 │880 │
│recoltare a sângelui), │ │ │
│inspector sanitar-şef │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼──────┤
│4. Medic (farmacist, │ │ │
│chimist, psiholog) şef de│ │ │
│secţie, de laborator şi │230 │560 │
│altele similare: │ │ │
│medic-inspector │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼──────┤
│5. Soră medicală │ │ │
│(oficiant medical, │ │ │
│laborant, moaşă, │ │ │
│tehnician sanitar), şef │130 │430 │
│de unitate, de laborator,│ │ │
│de secţie şi altele │ │ │
│similare │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴──────┘    22. indemnizaţiile şi alte plăţi pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din retribuţie (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“), după cum urmează:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│1. Medicii care asigură │până la │
│continuitatea în unităţile │retribuţia│
│sanitare prin ore de gardă │tarifară │
│prestate peste timpul │orară │
│normal de muncă │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. Personalul sanitar care │cu │
│suplineşte personalul aflat│retribuţia│
│în concediu (de boală, de │tarifară │
│naştere, de studii) sau în │orară │
│alte situaţii similare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. Membrii comisiilor de │ │
│avizare medico-legală, ai │ │
│comisiilor de expertiză şi │75-155 lei│
│recuperare a capacităţii de│pe şedinţă│
│muncă şi ai comisiei │ │
│medicamentului │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4. Medicii curanţi care │155-310 │
│acordă asistenţă medicală │lei lunar │
│cadrelor din nomenclatura │pe familie│
│unităţilor medicale │asistată │
│speciale │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    23. indemnizaţiile lunare care se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unităţile de artă şi cinematografie în afara obligaţiilor de serviciu de la funcţia de bază, care nu fac parte din retribuţia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:

┌────────────────────────┬─────────────┐
│- director de unitate │până la 1.615│
│artistică │lei │
├────────────────────────┼─────────────┤
│- director adjunct │până la 1.100│
│artistic │lei │
├────────────────────────┼─────────────┤
│- şef secţie artistică │până la 560 │
│ │lei │
└────────────────────────┴─────────────┘    24. indemnizaţia lunară pentru unele activităţi prestate în afara funcţiei de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│1. rector (Universitatea │605-1.010│
│Cultural-Ştiinţifică │lei │
│Bucureşti) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│2. prorector (Universitatea │505-810 │
│Cultural-Ştiinţifică │lei │
│Bucureşti) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│3. director de curs │410-610 │
│universităţi │lei │
│cultural-ştiinţifice │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│4. secretar de curs │205-415 │
│universităţi │lei │
│cultural-ştiinţifice │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│5. director de cămin │ │
│cultural: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│a) în comunele cu până la │205-310 │
│4.000 de locuitori │lei │
├────────────────────────────┼─────────┤
│b) în comunele cu │260-415 │
│4.000-6.000 de locuitori │lei │
├────────────────────────────┼─────────┤
│c) în comunele cu peste │360-520 │
│6.000 de locuitori │lei │
├────────────────────────────┼─────────┤
│6. bibliotecar comunal │205-310 │
│ │lei │
└────────────────────────────┴─────────┘    25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:

┌───────────────────┬─────────────────┐
│Indemnizaţia - lei │Indemnizaţia - │
│- │lei - │
├─────┬──────┬──────┼─────┬─────┬─────┤
│Tipul│Minim │Maxim │Tipul│Minim│Maxim│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│A │160 │280 │N │430 │990 │
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│B │160 │330 │O │430 │1.040│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│C │160 │380 │P │480 │1.090│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│D │220 │430 │R │480 │1.140│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│E │220 │510 │S │560 │1.210│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│F │220 │560 │T │560 │1.260│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│G │280 │610 │U │610 │1.310│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│H │280 │670 │V │610 │1.360│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│I │280 │720 │W │660 │1.410│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│J │330 │770 │X │660 │1.510│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│K │330 │820 │Y │760 │1.610│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│L │380 │870 │Z │760 │1.730│
├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│M │380 │940 │ │ │ │
└─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
    III. Alte sporuri
    1. Sporul acordat personalului civil care a desfăşurat activitate în cadrul unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilit pe tranşe astfel:

┌─────────┬──────┬─────────────────────┐
│Perioada │Sporul│Actul normativ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │
│noiembrie│ │Hotărârea Consiliului│
│1969-1 │5%-25%│de miniştri nr. 1.963│
│februarie│ │/1969, art. 23 │
│1976 │ │ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │
│februarie│ │Decretul nr. 163/ │
│1976-1 │4%-18%│1975, art. 24 │
│aprilie │ │ │
│1991 │ │ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│1 aprilie│ │Hotărârea Guvernului │
│1991-1 │Până │nr. 0309/1991, art. │
│octombrie│la 25%│22 │
│1991 │ │ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │
│octombrie│Până │Hotărârea Guvernului │
│1991-1 │la 25%│nr. 0672/1991, art. │
│iunie │ │25 │
│1993 │ │ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│1 iunie │ │Hotărârea Guvernului │
│1993-1 │Până │nr. 0282/1993, art. │
│iulie │la 25%│23 │
│1994 │ │ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│1 iulie │ │Hotărârea Guvernului │
│1994-16 │Până │nr. 0366/1994, art. │
│iulie │la 30%│23 │
│1998 │ │ │
├─────────┼──────┼─────────────────────┤
│ │ │Introdus în salariul │
│ │ │de bază potrivit │
│ │ │Legii nr. 154/1998 │
│ │ │privind sistemul de │
│ │ │stabilire a │
│16 iulie │ │salariilor de bază │
│1998 │anulat│din sectorul bugetar │
│ │ │şi a indemnizaţiilor │
│ │ │pentru persoane care │
│ │ │ocupă funcţii de │
│ │ │demnitate publică, cu│
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare │
└─────────┴──────┴─────────────────────┘    2. Majorarea de până la 20% a retribuţiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în societăţi mixte
    3. Majorarea cu 20-25% a retribuţiei tarifare a personalului român care şi-a desfăşurat activitatea în ambasade

    IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreună cu salariile aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurări sociale
    V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
    • sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I);
    • sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;
    • indemnizaţia de zbor;
    • sporul pentru condiţii grele de muncă;
    • sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    • sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;
    • alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.
    Menţiune: aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

    VI. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
    • datele de identificare a persoanei;
    • denumirea unităţii;
    • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
    • funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
    • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;
    • perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;
    • adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
    Adeverinţele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situaţiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncă.
    Menţiune: pentru situaţiile prevăzute la art. 139 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, la determinarea punctajelor lunare, sumele reprezentând:
    • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
    • premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
    • recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
    • al treisprezecelea salariu;
    • formele de retribuire pentru „orele suplimentare“ realizate peste programul normal de lucru;
    • sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;
    • indemnizaţiile de muncă nenormată;
    • alte sporuri care nu au avut caracter permanent pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale
    se valorifică numai în situaţia dovedirii acestora prin adeverinţă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege.    ANEXA 15

    la norme
    Denumirea persoanei juridice care eliberează actul ........................
    Adresa: localitatea ................., str. ......................... nr. ......, judeţul ................
    Telefon ..................................................., fax ..........
    E-mail ..........................................................
    Nr. ................. din ................................
    ADEVERINŢĂ
    Adeverim că domnul/doamna ........................................................, având codul numeric personal..................................., născut/născută la data de .................. în localitatea ........................, judeţul ....................., fiul/fiica lui .................. şi al/a ...................., a fost angajatul/angajata unităţii ........................ în perioada ......................... şi a desfăşurat activitate organizată pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestată în timpul nopţii, după cum urmează:

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│ │Perioada în│ │Procentul │
│ │care a │Sporul │mediu al │
│ │desfăşurat │acordat │sporului │
│ │activitatea│pentru │pentru │
│Nr. │organizată │munca │munca │
│crt.│pe │prestată │prestată în│
│ │schimburi │în timpul│timpul │
│ ├─────┬─────┤nopţii, │nopţii │
│ │De la│Până │conform │(col. 3 + 8│
│ │data │la │legii (%)│31,51%) │
│ │ │data │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4*) │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────┴─────────┴───────────┘


    *) Se completează cu două zecimale.
    Temeiul legal în baza căruia a fost acordat acest spor este .................................
    Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Reprezentant legal: │Întocmit │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Numele şi prenumele │…………………………………….. │
│……………………… │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Funcţia │……………………………………...│
│……………………………………………. │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Semnătura │………………………………………. │
│……………………………………… │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    • 31,51% reprezintă ponderea medie a timpului de muncă prestată noaptea în totalul timpului de muncă dintr-o perioadă în care activitatea a fost organizată pe schimburi.
    • În situaţia în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activităţi care nu erau organizate pe schimburi, adeverinţele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte.
    • În situaţia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfăşurat activitate numai în timpul nopţii, adeverinţele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.

    ANEXA 16

    la norme
    Nr. .................. din ..................
    CERERE
    pentru recalcularea pensiei
    Către Casa Teritorială de Pensii ...................
    Subsemnatul(a), .........................................................., având codul numeric personal ................................, domiciliat(ă) în localitatea ............................, str. ................................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............................, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .... nr. .................., eliberat de ....................... la data de ......................, număr de dosar .............., număr de telefon ...................., adresă de e-mail ........................................, născut(ă) la data de ........................, în localitatea/judeţul/sectorul ................................., fiul (fiica) lui ..................... şi al (a) ......................, solicit:
    - recalcularea conform art. 94 din Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii, prin adăugarea:
    [ ] veniturilor totale lunare realizate în perioada: .............;
    [ ] stagiilor de cotizare realizate în perioada: ..................;
    [ ] perioadelor asimilate realizate în perioada: ................;
    [ ] perioadelor de activitate desfăşurate în grupe superioare/condiţii deosebite şi speciale de muncă;
    [ ] sporurilor cu caracter permanent acordate în perioada: ................;
    [ ] altor documente.


    În acest scop anexez următoarele documente:
    ......................................................................

    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………………… │………………………………… │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016