Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 27 decembrie 2016  de completare a Declaraţiei statistice Intrastat    Twitter Facebook

 NORME din 27 decembrie 2016 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017

──────────
    Aprobate de Ordinul nr. 1.475 din 27 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2017
──────────    Cadrul legal
    - naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;
    - european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

    Scopul prezentelor norme
    Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

    Declaraţia statistică Intrastat în România
    Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

    Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat
    Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
    2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
    3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
    Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date dintre Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

    Praguri valorice Intrastat
    Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cât şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
    Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

    Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

┌───────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Tipul de declaraţie │ Introduceri │ Expedieri │
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Nu există obligaţia de a │mai mici de 900.000 lei│mai mici de 900.000 │
│transmite Declaraţia statistică│ │lei │
│Intrastat │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Declaraţie standard, în care se│egale sau mai mari de │egale sau mai mari de │
│completează toate informaţiile,│900.000 lei şi mai mici│900.000 lei şi mai │
│mai puţin valoarea statistică │de 10.000.000 lei │mici de 20.000.000 lei│
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Declaraţie extinsă, în care se │egale sau mai mari de │egale sau mai mari de │
│completează toate informaţiile,│10.000.000 lei │20.000.000 lei │
│inclusiv valoarea statistică │ │ │
└───────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘


    Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. În acest caz este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.
    Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating ori îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.
    Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:
    a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
    b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
    c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.
    Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi respectiv 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
    Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.
    Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.
    Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.
    În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.
    De asemenea, încetarea relaţiilor dintre un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.
    Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

    Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.
    Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:
    a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
    b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;
    c) returnarea de bunuri;
    d) mişcări specifice de bunuri;
    e) leasing financiar;
    f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

    Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:
    a) comerţul cu servicii;
    b) bunuri în tranzit simplu;
    c) mişcări temporare de bunuri;
    d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
    e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
    f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a.
    Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.
    Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

    Modalităţi de completare şi transmitere a Declaraţiilor statistice Intrastat
    Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a Declaraţiilor statistice Intrastat:
    1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
    2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.
    Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) e-mail, la adresa declaraţie.intrastat@insse.ro;
    b) încărcarea fişierului în aplicaţia Intrastat on-line disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;
    c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la Internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică, sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet;
    3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în "Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS", manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.
    Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

                           Informaţii de completat în
                        Declaraţia statistică Intrastat


┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada │Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate │
│ │schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul în│
│ │care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul │
│ │României. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Datele de identificare │Se indică informaţii de identificare a operatorului economic │
│pentru furnizorul de │care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de │
│informaţii statistice │contact actualizate ale persoanei responsabile pentru │
│ │completarea Declaraţiei statistice Intrastat. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul de identificare al│Se indică codul de identificare fiscală al partenerului │
│partenerului comercial │comercial din Uniunea Europeană către care sunt expediate fizic │
│ │bunurile. Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul │
│ │Expedieri. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Datele de identificare │Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare a părţii │
│pentru partea terţă │terţe declarante şi date de contact actualizate ale persoanei │
│declarantă │responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice │
│ │Intrastat. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Introduceri/Expedieri │Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia statistică│
│ │Intrastat: Introduceri sau Expedieri. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul declaraţiei │- nouă - în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se │
│ │transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de │
│ │referinţă; │
│ │- revizuire - în cazul în care au loc corecţii/modificări/ │
│ │adăugări/ştergeri pentru anumite date existente într-o │
│ │Declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea │
│ │datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra │
│ │liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/ adăugate/ │
│ │şterse. Declaraţia statistică Intrastat "revizuită" conţine │
│ │toate datele perioadei de referinţă (nu numai linia/liniile │
│ │revizuite) pentru care se retransmite şi va reprezenta │
│ │declaraţia furnizorului de informaţii statistice Intrastat │
│ │pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui în │
│ │totalitate declaraţia precedentă); │
│ │- nulă - în cazul în care furnizorul de informaţii statistice │
│ │Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri │
│ │într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o declaraţie│
│ │"nulă" pentru fiecare lună de referinţă în care nu realizează │
│ │schimburi intracomunitare de bunuri; │
│ │Declaraţia statistică Intrastat "nulă" trebuie completată doar │
│ │cu datele de identificare ale furnizorului de informaţii │
│ │statistice. │
│ │În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat │
│ │nu transmite către Institutul Naţional de Statistică declaraţia │
│ │"nulă" în luna/lunile în care nu realizează schimburi │
│ │intracomunitare de bunuri, acesta va suporta prevederile legale │
│ │în vigoare privind nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea│
│ │informaţiilor statistice Intrastat. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul şi denumirea din │Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor │
│Nomenclatorul combinat │intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit în │
│ │continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinţă │
│ │pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare │
│ │şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de │
│ │aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu titlu gratuit │
│ │furnizorilor de informaţii statistice Intrastat de către │
│ │Institutul Naţional de Statistică. │
│ │Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării │
│ │corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC │
│ │corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor │
│ │intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la │
│ │nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu │
│ │factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în │
│ │vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le │
│ │însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi │
│ │incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de │
│ │completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu │
│ │informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul │
│ │schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ţara parteneră │Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul │
│- destinaţie │membru de destinaţie din Uniunea Europeană, precum şi ţara de │
│- expediţie/origine │origine a bunului expediat, conform nomenclatorului de ţări şi │
│ │teritorii prezentat în tabelul nr. 2. │
│ │Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul │
│ │membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde │
│ │bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de │
│ │origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări şi │
│ │teritorii prezentat în tabelul nr. 2. │
│ │Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în │
│ │întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai │
│ │multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este │
│ │considerat originar din ţara în care a avut loc ultima │
│ │transformare substanţială, justificată din punct de vedere │
│ │economic, respectiv realizată de un operator economic echipat │
│ │în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau │
│ │reprezentând un stadiu de fabricaţie important. │
│ │Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor statelor│
│ │membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic │
│ │Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului statistic al│
│ │Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaraţiilor vamale, │
│ │pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Agenţia│
│ │Naţională de Administrare Fiscală. Aceste teritorii sunt: │
│ │Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San Marino (SM), │
│ │Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), │
│ │Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele din Cipru aflate │
│ │în afara controlului guvernului. │
│ │Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor │
│ │membre care, deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii │
│ │Europene nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu │
│ │trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat: Heligoland│
│ │(DE), Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana │
│ │Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord │
│ │franceză a Saint Martin (FR), Insulele Aland (FI), Muntele Athos│
│ │(GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale│
│ │lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare (ES). Pentru schimburile │
│ │de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declaraţii vamale pe │
│ │care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Agenţia │
│ │Naţională de Administrare Fiscală. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoare facturată │Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform │
│ │documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se │
│ │completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize │
│ │etc. │
│ │Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei,│
│ │pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare trebuie │
│ │transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb │
│ │stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/ │
│ │introducerii bunurilor din/pe teritoriul României. │
│ │Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea │
│ │reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de un│
│ │document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea │
│ │facturată trebuie estimată folosind valoarea de piaţă a │
│ │bunurilor. │
│ │În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, │
│ │dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către │
│ │vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul │
│ │pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli │
│ │legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane. │
│ │Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie │
│ │indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul │
│ │cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. │
│ │Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, │
│ │valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor │
│ │expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă │
│ │valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea │
│ │materialelor auxiliare încorporate în acestea. │
│ │Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu │
│ │există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în │
│ │câmpul "valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat │
│ │trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul │
│ │cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este │
│ │cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care │
│ │realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru │
│ │pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare│
│ │de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoare statistică │Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi │
│ │furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat │
│ │în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă │
│ │introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei│
│ │şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de │
│ │20.000.000 lei. │
│ │Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a │
│ │bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, │
│ │valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării │
│ │acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă, │
│ │în mod normal, din valoarea indicată în câmpul "valoare │
│ │facturată" din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în │
│ │funcţie de termenii de livrare. │
│ │Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea │
│ │statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul │
│ │nr. 3. │
│ │Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel: │
│ │● pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se │
│ │adaugă cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli │
│ │pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la │
│ │frontiera României (pe teritoriul naţional); │
│ │● pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv │
│ │cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru │
│ │transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera │
│ │României. Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma │
│ │prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte │
│ │şi respectiv după prelucrare. │
│ │Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale. │
│ │Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei,│
│ │pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie │
│ │transformată în lei. │
│ │Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca │
│ │Naţională a României în momentul expedierii/introducerii │
│ │bunurilor din/pe teritoriul României. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Masa netă │Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv │
│ │ambalajele, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se │
│ │exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din │
│ │Declaraţia statistică Intrastat. │
│ │Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale se │
│ │aplică regulile generale de rotunjire, respectiv: │
│ │- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la │
│ │valoarea întreagă inferioară; │
│ │- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se │
│ │rotunjeşte la valoarea întreagă superioară. │
│ │Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, │
│ │rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale │
│ │cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de │
│ │0,5 kg se raportează 0 kg. │
│ │În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii │
│ │distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită │
│ │perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi │
│ │cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de│
│ │tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de │
│ │transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în │
│ │Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - │
│ │respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura │
│ │rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori │
│ │facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cantitatea în unitatea │Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a │
│de măsură suplimentară │cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un │
│ │bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de măsură │
│ │suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt stabilite │
│ │prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi │
│ │exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităţilor de │
│ │măsură suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În │
│ │Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea│
│ │de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din │
│ │NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de perechi, metri │
│ │pătraţi, metri cubi, litri etc. Cantitatea în unităţi de măsură │
│ │suplimentare se exprimă fără zecimale. │
│ │În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură │
│ │suplimentară este mai mică de 1 unitate de măsură suplimentară, │
│ │se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor se │
│ │aplică regulile generale de rotunjire prezentate la punctul │
│ │anterior "Masa netă". │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Natura tranzacţiei │Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată, spre│
│ │exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia │
│ │statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii │
│ │tranzacţiei, care se preia din coloana "Cod" a tabelului nr. 5. │
│ │Coloana "Cod" conţine combinaţii ale codurilor numerice din │
│ │coloana A şi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza │
│ │cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de │
│ │tranzacţii economice. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termeni de livrare │Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce │
│ │stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului într-o │
│ │tranzacţie. │
│ │În Declaraţia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS │
│ │stabilite de Camera Internaţională de Comerţ, prezentate în │
│ │tabelul nr. 6. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mod de transport │Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul corespunzător│
│ │modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul │
│ │naţional la expediere sau sosesc pe teritoriul naţional la │
│ │introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat│
│ │în tabelul nr. 7. │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.
    Institutul Naţional de Statistică va verifica declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.
    Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum 2 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.
    IMPORTANT!
    Completarea Declaraţiei statistice Intrastat este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.
    Legea nr. 422/2006, la articolul 10, prevede următoarele:
    "(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:
    a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
    b) întârzieri în transmiterea datelor;
    c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;
    d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;
    e) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
    (3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice."


    TABELUL Nr. 1

                                     LISTA
                  bunurilor excluse din statisticile de comerţ
              cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ a) aur monetar; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate │
│pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau │
│redevenţele; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ c) bunurile pentru sau după utilizare temporară (de exemplu, închiriere, │
│împrumut, leasing operaţional), cu condiţia să fie îndeplinite simultan │
│următoarele condiţii: │
│ 1. nu a fost prevăzută sau efectuată nicio transformare sau prelucrare │
│asupra bunului; │
│ 2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară a bunului nu a depăşit sau │
│nu se preconizează să depăşească 24 de luni; │
│ 3. expedierea/introducerea bunului nu trebuie declarată ca livrare/ │
│achiziţie în scopuri de TVA; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ d) bunuri care circulă între: │
│ 1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi │
│ 2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau │
│organizaţii internaţionale. │
│ Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale │
│staţionate în afara teritoriului ţării de origine; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv │
│programe informatice; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ f) programe informatice descărcate de pe internet; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii │
│comerciale, cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de │
│a pregăti sau sprijini o tranzacţie comercială prevăzută ulterior, demonstrând│
│caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi: │
│ 1. material publicitar; │
│ 2. mostre comerciale; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care│
│sunt încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i) mijloace de transport care circulă între statele membre în cursul │
│activităţii lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul lansării│
│în spaţiu. Cursul activităţii se referă la mijloace de transport angajate în │
│transportul bunurilor şi/sau persoanelor dintr-un stat membru în altul. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    TABELUL Nr. 2

                                 NOMENCLATORUL
                  ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile
                   comerţului internaţional al Uniunii şi ale
                        comerţului dintre statele membre


┌─────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Codul│ Ţara │ Descrierea │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AD │Andorra │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AE │Emiratele Arabe Unite │Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al │
│ │ │Khaimah, Sharjah şi Umm al Qaiwain │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AF │Afganistan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AG │Antigua şi Barbuda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AI │Anguilla │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AL │Albania │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AM │Armenia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AO │Angola │Inclusiv Cabinda │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AQ │Antarctica │Teritoriile situate la sud de latitudinea │
│ │ │sudică de 60°: exclusiv Teritoriile Australe │
│ │ │Franceze (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de │
│ │ │Sud şi Insulele Sandwich de Sud (GS) │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AR │Argentina │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AS │Samoa Americană │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AT │Austria │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AU │Australia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AW │Aruba │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ AZ │Azerbaidjan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BA │Bosnia şi Herţegovina │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BB │Barbados │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BD │Bangladesh │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BE │Belgia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BF │Burkina Faso │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BG │Bulgaria │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BH │Bahrain │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BI │Burundi │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BJ │Benin │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BL │Saint-Barthelemy │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BM │Bermuda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BN │Statul Brunei Darussalam│Formă uzuală Brunei │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BO │Statul Plurinaţional al │ │
│ │Boliviei │Formă uzuală Bolivia │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BQ │Bonaire, Sint Eustatius │ │
│ │şi Saba │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BR │Brazilia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BS │Bahamas │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BT │Bhutan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BV │Insula Bouvet │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BW │Botswana │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BY │Belarus │Formă uzuală Bielorusia │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ BZ │Belize │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CA │Canada │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CC │Insulele Cocos (sau │ │
│ │Insulele Keeling) │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CD │Republica Democratică │ │
│ │Congo │Fostul Zair │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CF │Republica Centrafricană │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CG │Congo │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CH │Elveţia │Inclusiv teritoriul german Busingen şi │
│ │ │municipiul italian Campione d'Italia │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CI │Cote d'Ivoire │Formă uzuală Coasta de Fildeş │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CK │Insulele Cook │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CL │Chile │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CM │Camerun │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CN │China │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CO │Columbia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CR │Costa Rica │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CU │Cuba │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CV │Capul Verde │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CW │Curacao │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CX │Insula Christmas │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CY │Cipru │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ CZ │Republica Cehă │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ DE │Germania │Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul │
│ │ │Busingen │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ DJ │Djibouti │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ DK │Danemarca │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ DM │Dominica │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ DO │Republica Dominicană │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ DZ │Algeria │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ EC │Ecuador │Inclusiv Insulele Galapagos │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ EE │Estonia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ EG │Egipt │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ EH │Sahara Occidentală │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ER │Eritreea │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ES │Spania │Inclusiv Insulele Baleare şi Insulele Canare; │
│ │ │exclusiv Ceuta (XC) şi Melilla (XL) │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ET │Etiopia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ FI │Finlanda │Inclusiv Insulele Aland │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ FJ │Fiji │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ FK │Insulele Falkland │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ FM │Statele Federale ale │ │
│ │Microneziei │Chuuk, Kosrae, Pohnpei şi Yap │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ FO │Insulele Feroe │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ FR │Franţa │Inclusiv Monaco şi departamentele franceze de │
│ │ │peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, │
│ │ │Martinica şi Reunion) şi partea de nord │
│ │ │franceză a Saint Martin │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GA │Gabon │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GB │Regatul Unit │Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo- │
│ │ │Normande şi Insula Man │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GD │Grenada │Inclusiv Insulele Grenadine de Sud │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GE │Georgia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GH │Ghana │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GI │Gibraltar │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GL │Groenlanda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GM │Gambia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GN │Guineea │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GQ │Guineea Ecuatorială │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GR │Grecia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GS │Georgia de Sud şi │ │
│ │Insulele Sandwich de Sud│ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GT │Guatemala │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GU │Guam │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GW │Guineea-Bissau │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ GY │Guyana │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ HK │Hong Kong │Regiunea administrativă specială Hong Kong a │
│ │ │Republicii Populare Chineze │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ HM │Insula Heard şi Insulele│ │
│ │McDonald │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ HN │Honduras │Inclusiv Insulele Swan │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ HR │Croaţia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ HT │Haiti │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ HU │Ungaria │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ID │Indonezia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IE │Irlanda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IL │Israel │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IN │India │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IO │Teritoriul Britanic din │ │
│ │Oceanul Indian │Arhipelagul Chagos │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IQ │Irak │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IR │Republica Islamică Iran │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IS │Islanda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ IT │Italia │Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione │
│ │ │d'Italia │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ JM │Jamaica │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ JO │Iordania │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ JP │Japonia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KE │Kenya │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KG │Republica Kârgâzstan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KH │Cambodgia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KI │Kiribati │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KM │Comore │Anjouan, Grande Comore şi Moheli │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KN │Saint Kitts şi Nevis │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KP │Republica Populară │ │
│ │Democrată Coreeană │Formă uzuală Coreea de Nord │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KR │Republica Coreea │Formă uzuală Coreea de Sud │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KW │Kuweit │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KY │Insulele Cayman │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ KZ │Kazahstan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LA │Republica Democrată │ │
│ │Populară Laos │Formă uzuală Laos │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LB │Liban │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LC │Saint Lucia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LI │Liechtenstein │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LK │Sri Lanka │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LR │Liberia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LS │Lesotho │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LT │Lituania │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LU │Luxemburg │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LV │Letonia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ LY │Libia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MA │Maroc │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MD │Republica Moldova │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ME │Muntenegru │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MG │Madagascar │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MH │Insulele Marshall │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│MK[1]│fosta Republică │ │
│ │Iugoslavă a Macedoniei │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ML │Mali │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MM │Myanmar │Fosta Birmania │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MN │Mongolia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MO │Macao │Regiunea administrativă specială Macao a │
│ │ │Republicii Populare Chineze │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MP │Insulele Mariane de Nord│ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MR │Mauritania │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MS │Montserrat │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MT │Malta │Inclusiv Gozo şi Comino │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MU │Mauritius │Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele │
│ │ │Agalega şi Cargados Carajos Shoals (Insulele │
│ │ │Saint-Brandon) │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MV │Maldive │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MW │Malawi │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MX │Mexic │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MY │Malaysia │Malaysia Peninsulară şi Malaysia de Est │
│ │ │(Labuan, Sarawak şi Sabah) │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ MZ │Mozambic │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NA │Namibia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NC │Noua Caledonie │Inclusiv Insulele Loyalty (Mare, Lifou şi │
│ │ │Ouvea) │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NE │Niger │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NF │Insula Norfolk │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NG │Nigeria │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NI │Nicaragua │Inclusiv Insulele Corn │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NL │Ţările de Jos │Forma uzuală Olanda │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NO │Norvegia │Inclusiv Arhipelagul Svalbard şi Insula Jan │
│ │ │Mayen │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NP │Nepal │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NR │Nauru │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NU │Niue │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ NZ │Noua Zeelandă │Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica) │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ OM │Oman │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PA │Panama │Inclusiv fosta Zonă a Canalului │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PE │Peru │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PF │Polinezia Franceză │Insulele Marchize, Arhipelagul Societăţii │
│ │ │(inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele │
│ │ │Gambier şi Insulele Australe │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PG │Papua-Noua Guinee │Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul │
│ │ │Bismarck [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă,│
│ │ │Lavongai (Noua Hanovra) şi Insulele │
│ │ │Amiralităţii]; Insulele Solomon de Nord │
│ │ │(Bougainville şi Buka); Insulele Trobriand, │
│ │ │Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux şi │
│ │ │Arhipelagul Louisiade │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PH │Filipine │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PK │Pakistan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PL │Polonia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PM │Saint-Pierre şi Miquelon│ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PN │Pitcairn │Inclusiv Insulele Ducie, Henderson şi Oeno │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PS │Teritoriul Palestinian │Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) şi │
│ │Ocupat │Fâşia Gaza │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PT │Portugalia │Inclusiv Arhipelagul Azore şi Arhipelagul │
│ │ │Madeira │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PW │Palau │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ PY │Paraguay │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ QA │Qatar │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ RO │România │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ RU │Federaţia Rusă │Formă uzuală Rusia │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ RW │Rwanda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SA │Arabia Saudită │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SB │Insulele Solomon │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SC │Seychelles │Insula Mahe, Insula Praslin, La Digue, Fregate │
│ │ │şi Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv │
│ │ │Desroches, Alphonse, Platte şi Coetivy); │
│ │ │Insulele Farquhar (inclusiv Providence); │
│ │ │Insulele Aldabra şi Insulele Cosmoledo │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SD │Sudan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SE │Suedia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SG │Singapore │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SH │Sfânta Elena, Ascension │ │
│ │şi Tristan da Cunha │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SI │Slovenia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SK │Slovacia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SL │Sierra Leone │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SM │San Marino │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SN │Senegal │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SO │Somalia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SR │Suriname │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SS │Sudanul de Sud │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ST │Sao Tome şi Principe │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SV │El Salvador │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SX │Saint-Maarten (partea │Insula Saint Martin este împărţită în partea de│
│ │neerlandeză) │nord franceză şi partea de sud neerlandeză │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SY │Republica Arabă Siriană │Formă uzuală Siria │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ SZ │Swaziland │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TC │Insulele Turks şi Caicos│ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TD │Ciad │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TF │Teritoriile Australe şi │Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, │
│ │Antarctice Franceze │Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet şi │
│ │ │insulele franceze dispersate din Oceanul Indian│
│ │ │care includ Bassas da India, Insula Europa, │
│ │ │Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova Island │
│ │ │şi Insula Tromelin │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TG │Togo │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TH │Thailanda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TJ │Tadjikistan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TK │Tokelau │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TL │Timorul de Est │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TM │Turkmenistan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TN │Tunisia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TO │Tonga │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TR │Turcia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TT │Trinidad şi Tobago │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TV │Tuvalu │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TW │Taiwan │Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, │
│ │ │Penghu şi Taiwan │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ TZ │Republica Unită Tanzania│Pemba, Insula Zanzibar şi Tanganika │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ UA │Ucraina │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ UG │Uganda │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ UM │Insulele Minore │Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula │
│ │Îndepărtate ale Statelor│Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, │
│ │Unite ale Americii │Insulele Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra│
│ │ │şi Insula Wake │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ US │Statele Unite │Inclusiv Puerto Rico │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ UY │Uruguay │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ UZ │Uzbekistan │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VA │Sfântul Scaun (Statul │ │
│ │Cetăţii Vaticanului) │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VC │Saint Vincent şi │ │
│ │Grenadine │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VE │Republica Bolivariană a │Forma uzuală Venezuela │
│ │Venezuelei │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VG │Insulele Virgine │ │
│ │Britanice │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VI │Insulele Virgine │ │
│ │Americane │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VN │Vietnam │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ VU │Vanuatu │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ WF │Wallis şi Futuna │Inclusiv Insula Alofi │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ WS │Samoa │Fosta Samoa Occidentală │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ XC │Ceuta │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ XK │Kosovo │Astfel cum este definit de Rezoluţia 1244 a │
│ │ │Consiliului de Securitate al Organizaţiei │
│ │ │Naţiunilor Unite din 10 iunie 1999 │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ XL │Melilla │Inclusiv Penon de Velez de la Gomera, Penon de │
│ │ │Alhucemas şi Insulele Chafarinas │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ XS │Serbia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ YE │Yemen │Fostele Yemen de Nord şi Yemen de Sud │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ YT │Mayotte │Grande-Terre şi Pamandzi │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ZA │Africa de Sud │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ZM │Zambia │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ ZW │Zimbabwe │ │
├─────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ Diverse │
├─────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│ QP │Marea liberă │Domeniul maritim în afara apelor teritoriale │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ QR │Stocuri şi provizii în │ │
│ │cadrul comerţului │ │
│ │intracomunitar │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ QS │Stocuri şi provizii în │ │
│ │cadrul comerţului │ │
│ │extracomunitar │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ QV │Ţări şi teritorii │ │
│ │nespecificate în cadrul │ │
│ │comerţului │ │
│ │intracomunitar │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ QW │Ţări şi teritorii │ │
│ │nespecificate în cadrul │ │
│ │comerţului cu ţările │ │
│ │terţe │ │
├─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ QX │Ţări şi teritorii │ │
│ │nespecificate din motive│ │
│ │comerciale sau militare │ │
└─────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

──────────
    [1] Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a ţării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
──────────


    TABELUL Nr. 3

                                    RELAŢIA
               dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi
             termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FLUX: EXPEDIERI DE BUNURI │
├───────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┤
│Termenii de livrare│ Valoarea facturată - VF │ Valoarea statistică - VS │ Relaţia │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│EXW │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată EXW la care │ VS > VF │
│Franco fabrică │Valoarea facturată EXW │se adaugă cheltuielile de transport │ │
│ │- valoarea bunurilor la poarta │şi asigurare pe parcurs intern, │ │
│ │fabricii - │respectiv de la locul livrării până │ │
│ │ │la frontiera României │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│FCA │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată FCA la care se │ VS > VF │
│Franco │Valoarea facturată FCA │adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│transportator │- include, pe lângă valoarea │asigurare pe parcurs intern, │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │respectiv de la locul livrării până │ │
│ │transport până la transportator - │la frontiera României │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│FAS │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată FAS la care se │ VS > VF │
│Franco de-a lungul │pe căile navigabile interioare │adaugă cheltuielile de încărcare │ │
│vasului │Valoarea facturată FAS │pentru trecerea frontierei - nivel │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │balustradă/chei - │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │ │ │
│ │transport până la navă, în │ │ │
│ │exteriorul acesteia - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│FOB │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată FOB │ VS = VF │
│Franco la bord │pe căile navigabile interioare │ │ │
│ │Valoarea facturată FOB │ │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │ │ │
│ │bunurilor, toate cheltuielile până │ │ │
│ │la depozitarea bunului pe vapor - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CFR │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată CFR din care se │ VS < VF │
│Cost şi navlu │pe căile navigabile interioare │scad cheltuielile de transport şi │ │
│ │Valoarea facturată CFR │asigurare pe parcurs extern, │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │respectiv de la frontiera României │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │până la portul de destinaţie │ │
│ │transport până la portul de │ │ │
│ │destinaţie; nu include cheltuielile│ │ │
│ │de asigurare - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIF │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată CIF din care se │ VS < VF │
│Cost, asigurare şi │pe căile navigabile interioare │scad cheltuielile de transport pe │ │
│navlu │Valoarea facturată CIF │parcurs extern, respectiv de la │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │frontiera României până la portul │ │
│ │bunurilor, şi cheltuielile de │de destinaţie │ │
│ │transport şi asigurare până la │ │ │
│ │portul de destinaţie - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CPT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CPT din care se │ VS < VF │
│Transport plătit │Valoarea facturată CPT │scad cheltuielile de transport pe │ │
│până la │- include, pe lângă valoarea │parcurs extern, respectiv de la │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │frontiera României până la locul │ │
│ │transport până la locul de │de destinaţie │ │
│ │destinaţie; nu include cheltuielile│ │ │
│ │de asigurare - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CIP din care se │ VS < VF │
│Transport şi │Valoarea facturată CIP │scad cheltuielile de transport pe │ │
│asigurare plătite │- include, pe lângă valoarea │parcurs extern, respectiv de la │ │
│până la │bunurilor, toate cheltuielile de │frontiera României până la locul │ │
│ │transport şi asigurare până la │de destinaţie │ │
│ │locul de destinaţie - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAT din care se │ VS < VF │
│Livrat la terminal │Valoarea facturată DAT │scad cheltuielile de transport şi │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │asigurare pe parcurs extern, │ │
│ │bunurilor, toate cheltuielile de │respectiv de la frontiera României │ │
│ │transport până la terminalul │până la terminalul convenit de │ │
│ │convenit de destinaţie - │destinaţie │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAP din care se │ VS ≤ VF*)│
│Livrat la locul │Valoarea facturată DAP │scad cheltuielile de transport şi │ │
│convenit │- include, pe lângă valoarea │asigurare pe parcurs extern, │ │
│ │bunurilor, toate cheltuielile de │respectiv de la frontiera României │ │
│ │transport până la locul de │până la locul de destinaţie convenit│ │
│ │destinaţie convenit - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│DDP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DDP din care se │ VS < VF │
│Livrat cu taxele │Valoarea facturată DDP │scad taxele şi cheltuielile de │ │
│vamale plătite**) │- reprezintă valoarea bunurilor │transport şi asigurare pe parcurs │ │
│ │ajunse la cumpărător, cu taxe │extern │ │
│ │vamale plătite - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│EXW │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată EXW la care se │ VS > VF │
│Franco fabrică │Valoarea facturată EXW │adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│ │- valoarea bunurilor la poarta │asigurare pe parcurs extern, │ │
│ │fabricii - │respectiv de la locul livrării până │ │
│ │ │la frontiera României │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│FCA │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată FCA la care se │ VS > VF │
│Franco │Valoarea facturată FCA │adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│transportator │- include, pe lângă valoarea │asigurare pe parcurs extern, │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │respectiv de la locul livrării până │ │
│ │transport până la transportator - │la frontiera României │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│FAS │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată FAS la care se │ VS > VF │
│Franco de-a lungul │pe căile navigabile interioare │adaugă cheltuielile de încărcare │ │
│vasului │Valoarea facturată FAS │pentru trecerea frontierei - nivel │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │balustradă/chei - inclusiv │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │cheltuielile până la portul de │ │
│ │transport până la bordul navei, în │destinaţie │ │
│ │afara acestuia - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│FOB │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea FOB la care se adaugă │ VS > VF │
│Franco la bord │pe căile navigabile interioare │cheltuielile de transport şi │ │
│ │Valoarea facturată FOB │asigurare până la portul de │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │destinaţie │ │
│ │bunurilor, toate cheltuielile până │ │ │
│ │la depozitarea bunului pe vapor - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CFR │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată CFR │ VS = VF │
│Cost şi navlu │pe căile navigabile interioare │ │ │
│ │Valoarea facturată CFR │ │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │ │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │ │ │
│ │transport până la portul de │ │ │
│ │destinaţie; nu include cheltuielile│ │ │
│ │de asigurare - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIF │Numai pentru transportul maritim şi│Valoarea facturată CIF │ VS = VF │
│Cost, asigurare şi │pe căile navigabile interioare │ │ │
│navlu │Valoarea facturată CIF │ │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │ │ │
│ │bunurilor, cheltuielile de │ │ │
│ │transport şi asigurare (plătită de │ │ │
│ │vânzător) până la portul de │ │ │
│ │destinaţie - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CPT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CPT din care se │ VS < VF │
│Transport plătit │Valoarea facturată CPT │scad cheltuielile de transport pe │ │
│până la │- include, pe lângă valoarea │parcurs intern, respectiv de la │ │
│ │bunurilor, cheltuielile până la │frontiera României până la locul │ │
│ │locul de destinaţie; nu include │de destinaţie │ │
│ │cheltuielile de asigurare - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CIP din care se │ VS < VF │
│Transport şi │Valoarea facturată CIP │scad cheltuielile de transport pe │ │
│asigurare plătite │- include, pe lângă valoarea │parcurs intern, respectiv de la │ │
│până la │bunurilor, toate cheltuielile de │frontiera României până la locul │ │
│ │transport şi asigurare până la │de destinaţie │ │
│ │locul de destinaţie - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAT din care se │ VS ≤ VF │
│Livrat la terminal │Valoarea facturată DAT │scad cheltuielile de transport pe │ │
│ │- include, pe lângă valoarea │parcurs intern, respectiv de la │ │
│ │bunurilor, toate cheltuielile de │frontiera României până la │ │
│ │transport până la terminalul │terminalul convenit de destinaţie │ │
│ │convenit de destinaţie - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAP din care se │ VS ≤ VF*)│
│Livrat la locul │Valoarea facturată DAP │scad cheltuielile de transport şi │ │
│convenit │- include, pe lângă valoarea │asigurare pe parcurs intern, │ │
│ │bunurilor, toate cheltuielile de │respectiv de la frontiera României │ │
│ │transport până la locul de │până la locul de destinaţie convenit│ │
│ │destinaţie convenit - │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│DDP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DDP din care se │ VS < VF │
│Livrat cu taxele │Valoarea facturată DDP │scad taxele şi cheltuielile de │ │
│vamale plătite**) │- reprezintă valoarea bunurilor │transport şi asigurare pe parcurs │ │
│ │ajunse la cumpărător, cu taxe │intern │ │
│ │vamale plătite - │ │ │
└───────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────┘

──────────
    *) VS = VF numai în cazul energiei electrice.
    **) Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.
──────────


    TABELUL Nr. 4

                         LISTA
               unităţilor de măsură suplimentare

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Abreviere │ Denumire unitate de măsură │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│m │metru │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│mp │metru pătrat │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│l │litru │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│mc │metru cub │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1.000 l │1.000 litri │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│c/k │carate - 1 carat metric a 2 x 10^-4 kg │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│g │gram │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│GT │tonaj brut │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ct/l │capacitatea de încărcare în tone metrice │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1.000 KWh │1.000 kilowatt oră │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│gi F/S │gram izotopi fisionabili │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1.000 mc │1.000 metri cubi │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│pa │număr perechi │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│p/st │număr de bucăţi │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│100 p/st │100 bucăţi │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1.000 p/st │1.000 bucăţi │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│l alc. 100% │litru de alcool pur - 100% │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg 90% sdt. │kilogram de substanţă uscată 90% │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ce/el │număr de elemente │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg K2O │kilogram de oxid de potasiu │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg KOH │kilogram de hidroxid de potasiu - potasă │
│ │caustică │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg N │kilogram de azot │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg NaOH │kilogram de hidroxid de sodiu - sodă caustică │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg P2O5 │kilogram de pentoxid de fosfor - anhidridă │
│ │fosforică │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg U │kilogram de uraniu │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg C5H14C1NO│kilogram de clorură de colină │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg H2O2 │kilogram de peroxid de hidrogen │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg met. am. │kilogram de metilamină │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│kg/net eda │kilogram greutate netă a produsului scurs │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│TJ │terajoule - putere calorică superioară │
└────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    TABELUL Nr. 5

                        Codificarea naturii tranzacţiei

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───┐
│ Coloana A │ Coloana B │Cod│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1. Tranzacţii care implică │1. Achiziţie/Vânzare definitivă │1.1│
│transferul real sau intenţionat de ├─────────────────────────────────────┼───┤
│proprietate de la rezidenţi la │2. Furnizarea pentru vânzare la │1.2│
│nerezidenţi în schimbul unei │vedere sau cu testare, pentru │ │
│compensaţii financiare sau de altă │consignaţie sau prin intermediul unui│ │
│natură (cu excepţia tranzacţiilor │agent comisionar │ │
│enumerate la pct. 2, 7 şi 8) ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │3. Comerţ în barter - compensaţie în │1.3│
│ │natură │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │4. Leasing financiar - închiriere - │ │
│ │achiziţie(1) │1.4│
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │9. Altele │1.9│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│2. Returnări şi înlocuiri de bunuri │1. Returnări de bunuri │2.1│
│în mod gratuit după înregistrarea ├─────────────────────────────────────┼───┤
│tranzacţiei iniţiale │2. Înlocuiri de bunuri returnate │2.2│
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │3. Înlocuiri - de exemplu, sub │2.3│
│ │garanţie - ale bunurilor care nu au │ │
│ │fost returnate │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │9. Altele │2.9│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│3. Tranzacţii care implică │ │ 3 │
│transferul de proprietate fără │ │ │
│compensaţii financiare sau de altă │ │ │
│natură (de exemplu, ajutoare) │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│4. Operaţiuni în scopul prelucrării │1. Bunuri destinate reintroducerii în│4.1│
│pe bază de contract (lohn)(2) (fără │statul membru de unde au fost │ │
│transferul dreptului de proprietate │expediate iniţial │ │
│către prelucrător) ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │2. Bunuri care nu sunt destinate │4.2│
│ │reintroducerii în statul membru de │ │
│ │unde au fost expediate iniţial │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │3. Bunuri destinate prelucrării, │4.3│
│ │considerate din punct de vedere │ │
│ │fiscal drept achiziţii/livrări │ │
│ │intracomunitare asimilate │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│5. Operaţiuni ca urmare a │1. Bunuri reintroduse în statul │5.1│
│prelucrării pe bază de contract │membru de unde au fost expediate │ │
│(lohn) (fără transferul dreptului de│iniţial │ │
│proprietate către prelucrător) ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │2. Bunuri care nu sunt reintroduse │5.2│
│ │în statul membru de unde au fost │ │
│ │expediate iniţial │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │3. Bunuri obţinute în urma │5.3│
│ │prelucrării produselor anterior │ │
│ │declarate cu codul de natura │ │
│ │tranzacţiei 4.3 │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│6. Tranzacţii particulare │ │ 6 │
│înregistrate pentru scopuri │ │ │
│naţionale │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│7. Operaţiuni în cadrul unor │ │ 7 │
│proiecte comune de apărare sau alte │ │ │
│programe comune interguvernamentale │ │ │
│de producţie │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│8. Tranzacţii care implică │ │ 8 │
│furnizarea de materiale de │ │ │
│construcţie şi echipament tehnic în │ │ │
│cadrul unui contract general de │ │ │
│construcţii sau construcţii civile │ │ │
│pentru care nu este necesară o │ │ │
│facturare separată a bunurilor, │ │ │
│fiind emisă numai o factură pentru │ │ │
│totalitatea contractului │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┤
│9. Alte tranzacţii care nu pot fi │1. Închirieri, împrumuturi, leasing │9.1│
│clasificate la alte coduri │operaţional cu durata de peste 24 de │ │
│ │luni │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │2. Comerţ indirect(3) │9.2│
│ ├─────────────────────────────────────┼───┤
│ │9. Altele │9.9│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───┘

──────────
    (1) Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele de leasing sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.
    (2) Prelucrarea include operaţiunile (transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc.), având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această poziţie, fiind necesară înregistrarea acestora la poziţia 1 din coloana A.
    (3) Comerţul indirect se referă la:
    - expedieri din România către alte state membre UE de bunuri importate din ţări care nu fac parte din UE (procedura de vămuire are loc în România),
    - introduceri în România din alte state membre UE de bunuri destinate exportului către ţări ce nu fac parte din UE (procedura de vămuire are loc în România).
──────────


    TABELUL Nr. 6

                                 NOMENCLATORUL
                        termenilor de livrare INCOTERMS

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Semnificaţia │ Locul de indicat, la cerere │
├──────────┬────────────────────────────────┤ │
│Cod termen│ INCOTERMS ICC/ECE Geneva │ │
│ livrare │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ EXW │Ex Works... │ │
│ │Franco fabrică │La poarta fabricii │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ FCA │Free Carrier... │ │
│ │Franco transportator │Locul convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ FAS │Free Along Ship... │ │
│ │Franco de-a lungul vasului │Port de încărcare convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ FOB │Free On Board... │ │
│ │Franco la bord │Port de încărcare convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ CFR │Cost and Freight... │ │
│ │Cost şi navlu │Port de destinaţie convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ CIF │Cost, Insurance and Freight... │ │
│ │Cost, asigurare şi navlu │Port de destinaţie convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ CPT │Carriage Paid To... │ │
│ │Transport plătit până la │Loc de destinaţie convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ CIP │Carriage and Insurance Paid to..│ │
│ │Transport şi asigurare plătite │ │
│ │până la │Loc de destinaţie convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ DAT │Delivered At Terminal ... │Loc de livrare la terminalul │
│ │Livrat la terminal │convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ DAP │Delivered At Place ... │ │
│ │Livrat la locul convenit │Loc de livrare la locul convenit │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ DDP │Delivered Duty Paid... │Locul convenit de livrare în ţara │
│ │Livrat cu taxele vamale plătite │de sosire │
├──────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ XXX │Alţi termeni de livrare decât │ │
│ │cei mai sus menţionaţi │ │
└──────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    TABELUL Nr. 7

                        NOMENCLATORUL
                   modurilor de transport

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod│ Descriere │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Transport maritim │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Transport feroviar │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Transport rutier │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Transport aerian │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Expediere prin poştă │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Transport prin instalaţii de transport fixe │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Transport naval pe căi navigabile interioare │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Transport prin propulsie proprie - autopropulsie │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────┘
                                    -------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  NORME din 27 decembrie 2016

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice