Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 19 august 2021  privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 19 august 2021 privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 875 bis din 13 septembrie 2021
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. M.172 din 19 august 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 875 din 13 septembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc modul de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în concordanţă cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme NATO;
    c) Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Standarde naţionale;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, denumită în continuare HG nr. 781/2002;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 1349/2002;
    f) Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005;
    g) Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006;
    h) normele emise de directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, privind cerinţele minime de securitate specifice protecţiei informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii.

    (2) Termenii, noţiunile şi expresiile utilizate în conţinutul prezentelor norme se definesc şi interpretează conform sensului, înţelesului şi semnificaţiei stabilite în actele normative enumerate la alin. (1) lit. a)-h).

    ART. 2
        Organizarea structurilor de securitate, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, se realizează astfel:
    a) organizarea securităţii care include protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, clasificarea, declasificarea, trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare şi controlul;
    b) protecţia personalului;
    c) protecţia fizică;
    d) protecţia documentelor care conţin informaţii clasificate naţionale, NATO, UE şi Echivalente;
    e) securitatea industrială;
    f) protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC.


    ART. 3
        Protecţia informaţiilor clasificate şi surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii este o obligaţie a întregului personal, iar asigurarea acesteia se realizează la nivelul fiecărei structuri din compunerea/coordonarea MApN, sub răspunderea fiecărui comandant/şef/director şi coordonarea nemijlocită a structurii/funcţionarului de securitate, prin adoptarea şi implementarea de politici, măsuri, mecanisme, soluţii şi sisteme de securitate.

    CAP. II
    Structuri cu responsabilităţi în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate
    ART. 4
    (1) MApN, în calitate de Autoritate Desemnată de Securitate, conform prevederilor Standardelor naţionale, abilitează Direcţia generală de informaţii a apărării, denumită în continuare DGIA, ca structură centrală responsabilă în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
    (2) Atribuţiile DGIA în domeniul de responsabilitate prevăzut la alin. (1) se exercită prin Direcţia contrainformaţii şi securitate militară, denumită în continuare DCiSM, în calitate de structură specializată.
    (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) şi raportat la cerinţele de securitate specifice, DCiSM îşi dezvoltă structuri şi capacităţi proprii.

    ART. 5
        DCiSM are următoarele competenţe în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:
    a) elaborează reglementări specifice protecţiei informaţiilor clasificate;
    b) întocmeşte şi propune spre aprobare Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al MApN, denumită în continuare Lista informaţiilor secrete de stat şi Nomenclatorul cu informaţii secrete de stat pe domenii de activitate, niveluri de secretizare şi termene de clasificare, denumit în continuare Nomenclator;
    c) colaborează cu ORNISS, precum şi cu alte autorităţi din ţară şi străinătate cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    d) avizează Programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, denumite în continuare PPSIC, întocmite de către structurile de securitate ale structurilor din compunerea MApN de la nivel brigadă/similar inclusiv în sus;
    e) coordonează şi controlează activitatea structurilor de securitate de la toate eşaloanele MApN, precum şi ale celor aflate, potrivit legii, în subordinea sau coordonarea ministrului apărării naţionale;
    f) verifică, avizează şi autorizează accesul personalului MApN, inclusiv rezerviştilor voluntari, la informaţii naţionale clasificate secret de stat;
    g) verifică, avizează şi autorizează accesul personalului MApN, inclusiv rezerviştilor voluntari, la informaţii NATO şi UE clasificate de nivel echivalent secret de stat;
    h) centralizează şi înaintează la ORNISS solicitările pentru emiterea documentelor de acces în scopul autorizării personalului MApN, inclusiv rezerviştilor voluntari, pentru acces la informaţii naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate;
    i) certifică faptul că personalul MApN care participă în afara teritoriului României la activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate emise de statele cu care România are încheiate tratate de securitate, este autorizat în baza reglementărilor naţionale să aibă acces la informaţii clasificate de nivel de secretizare corespunzător;
    j) evaluează şi avizează, în vederea autorizării, locurile de dispunere şi măsurile de protecţie fizică a Componentelor sistemului naţional de registre, denumite în continuare CSNR, în care sunt gestionate informaţii NATO, UE şi Echivalente clasificate;
    k) avizează Planurile de protecţie fizică ale tuturor CSNR din MApN;
    l) avizează propunerile structurilor MApN pentru declasificarea/trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare a informaţiilor secrete de stat;
    m) coordonează şi verifică, în toate structurile MApN, inclusiv în cele care desfăşoară misiuni în afara teritoriului naţional, modul de aplicare a politicilor şi măsurilor organizatorice privind protecţia informaţiilor clasificate;
    n) informează semestrial, prin DGIA, ministrul apărării naţionale cu privire la modul în care structurile de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate gestionate la nivelul MApN;
    o) întocmeşte Informarea cu rezultatele inventarierii anuale a documentelor care conţin informaţii clasificate la nivelul MApN pe baza informărilor transmise de structurile centrale sau cele aflate în subordinea directă a ministrului apărării naţionale, inclusiv a centralizării transmise de Registrul intern referitoare la inventarierea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate;
    p) confirmă autorităţii contractante avizul de specialitate acordat de autoritatea desemnată de securitate competentă privind existenţa şi viabilitatea PPSIC pentru operatorii economici naţionali care participă la atribuirea şi derularea contractelor clasificate secret de serviciu;
    q) recunoaşte/confirmă documentele de acces la informaţii clasificate ale agenţilor economici străini şi personalului acestora, eliberate de autorităţile naţionale competente, în conformitate cu prevederile tratatelor încheiate în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate schimbate în care DGIA este desemnată autoritate competentă de securitate pentru aplicarea prevederilor acestuia;
    r) avizează anexele de securitate pentru contractele în cadrul cărora se vehiculează informaţii clasificate şi eliberează avizul, la solicitarea ORNISS, pentru operatorii economici români care participă la proceduri de atribuire a contractelor clasificate secret de stat;
    s) execută pregătirea generală a personalului cu atribuţii în domeniile protecţiei informaţiilor clasificate, în vederea dezvoltării culturii de securitate a personalului MApN;
    t) constată contravenţiile la normele privind protecţia informaţiilor naţionale clasificate şi aplică sancţiunile în toate structurile MApN, precum şi în cele aflate, potrivit legii, în subordinea sau coordonarea MApN;
    u) cercetează, împreună cu reprezentanţii structurilor implicate, cazurile de încălcare a reglementărilor de securitate care conduc/pot conduce la compromiterea informaţiilor clasificate;
    v) gestionează incidentele de securitate şi propune măsuri de limitare a consecinţelor şi de prevenire a unor astfel de situaţii;
    w) solicită ORNISS, la cererea autorităţii contractante, recunoaşterea dreptului de gestionare a informaţiilor clasificate emise de autorităţile naţionale competente, pentru operatorii economici externi din statele cu care sunt încheiate tratate guvernamentale;
    x) verifică, împreună cu autorităţile desemnate de securitate competente sau la solicitarea acestora, respectarea de către operatorii economici români a prevederilor PPSIC şi a anexelor de securitate;
    y) informează autorităţile naţionale competente, în cazul operatorilor economici străini, sau autorităţile desemnate de securitate competente, pentru operatorii economici români, cu privire la incidentele de securitate produse pe timpul procedurii de atribuire şi derulării contractelor clasificate;
    z) solicită ORNISS retragerea autorizaţiei/certificatului de securitate industrială, în cazul în care stabileşte existenţa unor factori de risc privind protecţia informaţiilor secrete de stat.


    ART. 6
        Structurile din compunerea MApN au următoarele atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, după caz:
    a) înfiinţează, încadrează şi organizează, conform competenţelor, în statele de organizare, structuri de securitate, compartimente documente clasificate, denumite în continuare CDC, şi, după caz, CSNR sau CDC autorizat;
    b) coordonează activităţile tuturor structurilor de securitate de la structurile subordonate/ coordonate şi exercită controlul asupra măsurilor, mecanismelor şi soluţiilor de securitate instituite la nivelul acestora pentru protecţia informaţiilor clasificate gestionate;
    c) implementează şi verifică, împreună cu DCiSM, modul de respectare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate pe timpul îndeplinirii misiunilor în afara teritoriului statului român;
    d) structurile centrale formulează propuneri pentru elaborarea/actualizarea Listei informaţiilor secrete de stat şi Nomenclatorului;
    e) întocmesc Lista cu informaţii secrete de serviciu pe domenii de activitate specifice unităţii militare, denumită în continuare Lista cu informaţii SSv;
    f) informează ierarhic, semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, DCiSM cu privire la modul de aplicare şi respectare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în care se prezintă pe scurt, incluzând unităţile/structurile militare subordonate sau aflate în coordonare, nivelul de securitate, activităţi executate pentru menţinerea sau îmbunătăţirea acestuia şi disfuncţii existente, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezentele norme;
    g) selecţionează personalul propriu şi solicită DCiSM verificarea şi autorizarea accesului acestuia la informaţii naţionale, NATO şi UE clasificate secret de stat sau de nivel echivalent;
    h) autorizează personalul propriu care are acces la informaţii clasificate secret de serviciu;
    i) coordonează efectuarea inventarierii anuale a documentelor clasificate, centralizează rezultatele inventarierilor de la toate unităţile militare din subordine, întocmesc şi transmit la eşalonul superior sau DCiSM, după caz, Informarea cu rezultatele inventarierii anuale a documentelor clasificate;
    j) dispun întocmirea, de către structurile de securitate de la eşaloanele subordonate, a PPSIC;
    k) după avizarea de către structura de securitate a eşalonului superior, sau de către DCiSM conform prevederilor art. 5 lit. d) din prezentele norme, aprobă propriul PPSIC;
    l) asigură instruirea personalului propriu şi din structurile subordonate/coordonate privind responsabilităţile în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    m) înştiinţează DCiSM în legătură cu producerea evenimentelor de securitate;
    n) aduc la cunoştinţa DCiSM şi a eşalonului superior sau a structurii în coordonarea căreia se află, orice indicii din care pot rezulta premise de insecuritate pentru informaţiile clasificate gestionate, inclusiv riscurile la adresa acestora;
    o) dispun măsuri de cercetare a evenimentelor de securitate pentru faptele care nu sunt prevăzute ca infracţiuni în legislaţia penală, iar în caz contrar informează de îndată organele de urmărire penală competente şi iau măsuri de diminuare/eliminare a prejudiciilor şi de conservare a probelor;
    p) clasifică contractele sau/şi componentele acestora, când este cazul, şi întocmesc anexa de securitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;
    q) informează DCiSM despre nerespectarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate identificate pe timpul derulării procedurilor de atribuire şi derulare a contractelor;
    r) în situaţia comunicării de către DCiSM a existenţei unor riscuri de securitate la adresa personalului operatorului economic sau operatorului economic însuşi, pun în aplicare prevederile specifice, menţionate în acest sens, din anexa de securitate.


    ART. 7
    (1) Structura de securitate se subordonează nemijlocit comandantului/şefului unităţii militare, iar pe linie de specialitate este coordonată de structura de securitate de la eşalonul superior sau de structura în coordonarea căreia se află.
    (2) Structura de securitate se dimensionează în funcţie de:
    a) nivelul maxim de clasificare al informaţiilor gestionate de unitatea militară;
    b) nivelul de securizare al obiectivului în care este dislocată unitatea;
    c) numărul de unităţi direct subordonate/aflate în coordonare;
    d) numărul total de funcţii în statul de organizare;
    e) volumul anual de documente care conţin informaţii clasificate gestionate şi/sau contracte clasificate;
    f) numărul de CDC-uri în funcţiune prin statul de organizare;
    g) existenţa CDC-urilor cu destinaţie specială;
    h) existenţa CSNR/CDC autorizat;
    i) numărul de obiective în care personalul unităţii îşi desfăşoară activitatea;
    j) numărul total de zone de securitate/administrative existente;
    k) volumul anual al contractelor clasificate;
    l) tipul/complexitatea sistemul informatic şi de comunicaţii administrat - independente şi/sau în reţea.

    (3) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice privind protecţia juridică:
    a) consiliază comandantul/şeful unităţii militare cu aspectele legale şi normele procedurale ale MApN privind protecţia informaţiilor clasificate;
    b) cercetează orice încălcare a reglementărilor de securitate privind protecţia informaţiilor naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate produse în unitatea militară proprie;
    c) ţine evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate din unitatea militară proprie şi de la structurile subordonate sau aflate în coordonare;
    d) constată contravenţiile şi propune comandantului unităţii militare aplicarea sancţiunilor corespunzătoare în cadrul structurii proprii;
    e) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile corespunzătoare în cadrul structurilor din subordine sau aflate în coordonare;
    f) răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor NATO, UE şi Echivalente clasificate în cadrul instituţiei proprii.

    (4) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice privind protecţia prin măsuri procedurale:
    a) întocmeşte PPSIC, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    b) întocmeşte procedurile operaţionale/sistem necesare stabilirii modului de conduită în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor clasificate în situaţii particulare;
    c) avizează PPSIC de la eşaloanele subordonate nemijlocit şi de la unităţile militare aflate în coordonare;
    d) informează semestrial eşalonul superior cu privire la modul de aplicare şi respectare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate în structura proprie şi în cele subordonate sau aflate în coordonare.

    (5) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru clasificarea, declasificarea sau trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare:
    a) întocmeşte documentele pentru declasificarea sau trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare;
    b) formulează propuneri pentru declasificarea sau trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare a categoriilor de informaţii din Lista informaţiilor secrete de stat, a informaţiilor sau documentelor care conţin informaţii clasificate din Nomenclator sau din Lista cu informaţii SSv.

    (6) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice privind controlul:
    a) întocmeşte Planul anual specific de control pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, pe baza extrasului din Planul unic de control primit de la eşalonul superior;
    b) transmite extras din Planul anual specific de control pe linia protecţiei informaţiilor clasificate structurilor subordonate/aflate în coordonare;
    c) controlează activitatea CDC, CSNR şi CDC autorizat proprii sau din structurile subordonate/aflate în coordonare;
    d) controlează activitatea de gestionare a documentelor naţionale, NATO, UE şi Echivalente în cadrul structurii proprii sau în structurile subordonate/aflate în coordonare;
    e) execută, periodic, activităţi de control privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în SIC din sfera de competenţă.

    (7) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia personalului:
    a) consiliază comandantul/şeful unităţii militare în activitatea de selecţionare a personalului în vederea verificării, avizării şi autorizării acestuia pentru a avea acces la informaţii clasificate;
    b) înştiinţează comandantul/şeful unităţii militare, cu privire la necesitatea de eliberare, revalidare şi retragere a documentelor de acces la informaţii clasificate;
    c) pune la dispoziţia personalului formularele tip corespunzătoare nivelului de acces la informaţii clasificate secret de stat şi acordă asistenţă de specialitate la completare;
    d) stabileşte şi argumentează propunerile referitoare la oportunitatea emiterii autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;
    e) instruieşte personalul autorizat, odată cu semnarea Angajamentului de confidenţialitate, pe timpul valabilităţii documentelor de acces la informaţii clasificate, precum şi la încetarea raporturilor de muncă;
    f) propune comandantului/şefului unităţii militare transmiterea la DCiSM a aspectelor ce pot constitui elemente de incompatibilitate pentru accesul la informaţii clasificate pentru personalul care a fost deja autorizat;
    g) comunică la DCiSM modificările survenite în formularele tip ale personalului privind numele, prenumele, adresa, codul numeric personal, antecedente şi cazier, de la data autorizării, şi solicită revalidarea, în condiţiile legii;
    h) întocmeşte Planul anual specific de pregătire a personalului unităţii militare, pe baza extrasului din Planul unic de pregătire primit de la eşalonul superior;
    i) desfăşoară activitatea de pregătire specifică a personalului unităţii militare care are acces la informaţii clasificate.

    (8) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia fizică:
    a) prezintă comandantului/şefului unităţii militare propuneri privind măsurile de protecţie fizică;
    b) verifică, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, inopinat sau pe baza planificării, viabilitatea măsurilor de protecţie fizică a obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi activităţilor în cadrul cărora sunt gestionate informaţii clasificate;
    c) participă la întocmirea Planului de pază şi intervenţie.

    (9) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice privind protecţia documentelor care conţin informaţii clasificate:
    a) coordonează activitatea CDC, CSNR şi CDC autorizat;
    b) avizează multiplicarea/copierea documentelor care conţin informaţii clasificate şi difuzarea acestora;
    c) avizează distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate;
    d) avizează multiplicarea/copierea sau traducerea documentelor care conţin informaţii NATO, UE şi Echivalente clasificate;
    e) execută instruirea persoanelor nominalizate în comisiile de inventariere, distrugere şi selecţionare a documentelor care conţin informaţii clasificate, inclusiv a celor responsabile de multiplicarea/copierea şi transportul acestora, anual şi ori de câte ori este nevoie;
    f) coordonează activitatea de inventariere anuală a documentelor naţionale clasificate şi întocmeşte Informarea cu rezultatul inventarierii documentelor naţionale clasificate gestionate în anul anterior şi o înaintează la structura de securitate a eşalonului superior;
    g) coordonează activitatea de gestionare a documentelor naţionale, NATO, UE şi Echivalente;
    h) coordonează activitatea de verificare anuală a documentelor NATO, UE şi Echivalente gestionate de CSNR proprii;
    i) întocmeşte tabelele cu personalul care deţine documente de acces la informaţii naţionale, NATO sau UE clasificate.

    (10) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru securitatea industrială:
    a) asigură expertiză de specialitate pentru clasificarea corectă de către autoritatea contractantă a contractelor de achiziţii publice;
    b) întocmeşte solicitarea către DCiSM pentru recunoaşterea documentelor de atestare a dreptului de gestionare a informaţiilor clasificate, emise de autorităţile naţionale competente, pentru operatorii economici externi din statele cu care sunt încheiate tratate privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate;
    c) întocmeşte anexele de securitate ale contractelor clasificate, în calitate de structură de securitate a autorităţii contractante;
    d) întocmeşte şi actualizează evidenţa reprezentanţilor operatorilor economici participanţi la procedurile de atribuire a contractelor clasificate, într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 şi care poate fi întocmit exclusiv în formă electronică.

    (11) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC:
    a) coordonează activitatea Autorităţii operaţionale pentru securitatea sistemelor informatice şi comunicaţii, denumită în continuare AOSSIC;
    b) asigură cooperarea AOSSIC cu celelalte componente ale protecţiei informaţiilor clasificate în vederea stabilirii şi implementării integrate a măsurilor specifice organizării securităţii, protecţiei personalului, protecţiei fizice, protecţiei documentelor şi securităţii industriale necesare protecţiei informaţiilor clasificate în SIC;
    c) asigură asistenţă structurilor de securitate de la structurile subordonate/coordonate pentru acreditarea SIC proprii;
    d) avizează documentaţia de acreditare de securitate, denumită în continuare DAS, pentru SIC din sfera de competenţă;
    e) participă la activitatea comisiilor de analiză a riscurilor de securitate pentru SIC din unitatea militară respectivă;
    f) avizează cererile de cont acces la SIC, în conformitate cu prevederile DAS, pentru SIC aflate în administrare;
    g) include în planul anual specific de pregătire a personalului temele de pregătire specifice domeniului INFOSEC;
    h) întocmeşte şi actualizează situaţia SIC proprietate privată sau cele ale contractanţilor, aprobate să fie introduse în unitatea militară respectivă;
    i) informează comandantul/şeful unităţii militare despre vulnerabilităţile şi ameninţările nou apărute care pot avea impact asupra protecţiei informaţiilor clasificate în SIC şi propune variante de abordare a acestora.


    CAP. III
    Organizarea securităţii
    SECŢIUNEA 1
    Clasificarea informaţiilor
    ART. 8
        Sunt împuterniciţi, prin lege, să atribuie niveluri de secretizare a informaţiilor specifice MApN, următorii:
    a) ministrul apărării naţionale şi şeful Statului Major al Apărării, pentru informaţii până la nivelul strict secret de importanţă deosebită, inclusiv;
    b) împuterniciţii prevăzuţi la lit. a), precum şi secretarii de stat şi directorul general al DGIA pentru informaţii până la nivelul strict secret, inclusiv;
    c) împuterniciţii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi secretarul general şi şefii structurilor centrale cu rang de director general pentru informaţii până la nivelul secret, inclusiv.


    ART. 9
        Clasificarea informaţiilor se realizează în conformitate cu Ghidul de clasificare a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin ordin al ministrului apărării naţionale.

    ART. 10
    (1) Categoriile de informaţii din domeniul de activitate al MApN cuprind informaţiile secrete de stat stabilite prin lege, detaliate pe domeniile de activitate din responsabilitatea MApN.
    (2) Propunerile de categorii de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al MApN se centralizează de către DCiSM, care elaborează şi promovează proiectul de hotărâre a Guvernului.
    (3) Structurile centrale ale MApN au obligaţia să analizeze ori de câte ori este necesar Lista informaţiilor secrete de stat şi, după caz, să transmită la DCiSM propuneri de actualizare şi completare a acesteia.

    ART. 11
        DCiSM iniţiază, ori de câte ori este necesar, demersurile de consultare a structurilor centrale ale MApN şi a celor subordonate direct ministrului apărării naţionale pentru actualizarea şi completarea Listei informaţiilor secrete de stat.

    ART. 12
        Informaţiile secrete de serviciu se stabilesc şi aprobă de către comandanţii/şefii unităţilor militare, pe baza propunerilor şefilor de module din unitate.

    ART. 13
    (1) Lista cu informaţii SSv, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4, se elaborează de structura de securitate, pe domenii de activitate, în exemplar unic, pe baza îndrumarului întocmit de DCiSM, aprobat prin dispoziţie a directorului general al DGIA, se avizează de şeful structurii de securitate a eşalonului ierarhic superior şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii.
    (2) După aprobarea Listei cu informaţii SSv, structura emitentă înaintează o copie eşalonului ierarhic superior.

    ART. 14
    (1) Listele cu informaţii SSv întocmite de structurile centrale şi de cele subordonate direct ministrului apărării naţionale se transmit pentru avizare Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară.
    (2) După aprobarea Listelor cu informaţii SSv de către şefii structurilor centrale sau celor subordonate direct ministrului apărării naţionale, o copie a acestora se transmite la DCiSM.
    (3) În situaţia structurilor centrale aflate în coordonarea altor structuri centrale, Listele cu informaţii SSv sunt avizate de şefii structurilor de securitate de la nivelul coordonator care, după aprobare, păstrează câte o copie a acestora.
    (4) Lista cu informaţii SSv se păstrează împreună cu Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate iar, după înlocuirea acesteia cu altă listă actualizată, originalul se păstrează 5 ani, iar copiile se distrug.

    ART. 15
        Lista cu informaţii SSv se actualizează, de regulă, la 2 ani sau când situaţia o impune.

    ART. 16
        Termenul de clasificare a unei informaţii se calculează de la data înregistrării în evidenţa emitentului a documentului care o conţine.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de clasificare/secretizare
    ART. 17
        Categoriile de informaţii clasificate incluse în Lista informaţiilor secrete de stat se declasifică sau se trec la un nivel inferior de clasificare/secretizare prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 18
    (1) Documentele care conţin informaţii clasificate secret de stat se declasifică sau se trec la un nivel inferior de clasificare/secretizare, cu aprobarea persoanelor împuternicite prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul structurilor de securitate proprii, în cazul structurilor centrale, şi ale eşaloanelor superioare, în cazul celorlalte unităţi militare şi cu avizul DCiSM, în baza raportului întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 5 la prezentele norme.
    (2) În cazul documentelor cu destinaţie specială, este necesar avizul structurii centrale responsabile de domeniu.
    (3) Raportul menţionat la alin. (1) se transmite ierarhic, iar avizul DCiSM se obţine ultimul pe fluxul de avizare.

    ART. 19
     Documentele care conţin informaţii clasificate secret de serviciu se declasifică de către emitent, în baza raportului întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 5 la prezentele norme, fără avizul DCiSM.

    ART. 20
        Declasificarea se marchează pe document, prin tăierea nivelului şi termenului de clasificare cu o linie oblică de culoare roşie şi inscripţionarea numărului şi datei raportului prin care s-a aprobat operaţiunea, astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│Raportul nr. A-53/12.10.2020 │
│SECRET/5 ani NECLASIFICAT │
│Exemplarul nr. .......................│
│S.E. .......................... │
│Dosar nr. ................. │
└──────────────────────────────────────┘    ART. 21
    (1) În MApN informaţiile clasificate pot fi trecute la un nivel superior de clasificare/secretizare numai în situaţia în care s-a constatat subevaluarea acestora.
    (2) Trecerea documentelor care conţin informaţii clasificate la un nivel inferior de clasificare/secretizare se marchează pe document, prin tăierea nivelului şi termenului de clasificare cu o linie oblică de culoare roşie şi inscripţionarea noii clasificări/nivel de secretizare, a noului termen de clasificare, precum şi a numărului şi datei raportului prin care s-a aprobat operaţiunea, astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│Raportul nr. A-53/12.10.2020 │
│SECRET/5 ani SECRET DE SERVICIU/2 ani │
│Exemplarul nr. ..................... │
│S.E. ...................... │
│Dosar nr. ................ │
└──────────────────────────────────────┘


    (3) După aprobarea declasificării/scăderii nivelului de clasificare/secretizare, se actualizează corespunzător listele cu informaţiile clasificate din compunerea PPSIC.

    ART. 22
    (1) Documentele declasificate sau trecute la un nivel inferior de clasificare/secretizare care, prin aplicarea marcajelor corespunzătoare îşi pot diminua sau pierde valoarea istorică, juridică sau practică, nu se supun regulilor stabilite la art. 20 şi 21 din prezentele norme.
    (2) Declasificarea/trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare a documentelor prevăzute la alin. (1) se marchează printr-o etichetă semnată şi ştampilată de comandantul/şeful unităţii militare, astfel:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Documentul a fost declasificat/trecut la nivelul de clasificare/secretizare │
│........... la data de ...................... în baza aprobării │
│.............................................................................│
│(persoana împuternicită prin lege să atribuie nivelul de secretizare sau │
│comandantul unităţii militare în cazul informaţilor SSv) │
│pe raportul nr. ......... din ............................. . │
│Şeful UM .................................... │
│(indicativ şi localitatea) │
│.......... │
│(grad) │
│............................... │
│(nume şi prenume) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (3) Eticheta menţionată la alin. (2) se lipeşte, de regulă, pe verso-ul documentului original.
    (4) În situaţia în care operaţiunea menţionată la alin. (3) produce deteriorarea informaţiei conţinute sau a integrităţii documentului original, eticheta se ataşează şi se păstrează împreună cu acesta.

    ART. 23
        Marcarea operaţiunilor de declasificare/trecere la un nivel inferior de clasificare/secretizare în registrele de evidenţă se realizează prin înscrierea în rubrica "Observaţii" a sintagmei "NECLASIFICAT" sau a noii/noului clase/nivel de secretizare, precum şi a numărului şi datei de înregistrare a raportului prin care s-a aprobat operaţiunea.

    ART. 24
    (1) La elaborarea unui document care conţine informaţii clasificate secrete de stat, emitentul este obligat să înscrie pe acesta termenul de clasificare şi, după caz, date concrete despre declasificare sau trecerea la un nivel inferior de clasificare/secretizare, în caz contrar, documentul se gestionează conform marcajelor de clasificare/secretizare existente şi termenelor maxime de clasificare stabilite la art. 12 alin. (2) din Standardele naţionale.
    (2) În cazul documentelor care conţin informaţii clasificate secrete de serviciu, termenul de clasificare maxim utilizat va fi cel stabilit în Lista cu informaţii SSv.

    ART. 25
        Structurile centrale reexaminează Lista informaţiilor secrete de stat, Nomenclatorul ori de câte ori este nevoie şi transmit la DCiSM propuneri concrete şi temeinic justificate de declasificare sau scădere a clasei/nivelului de secretizare.

    ART. 26
        În situaţia elaborării unor documente care conţin informaţii clasificate ce urmează să înlocuiască sau să abroge documente aflate în vigoare, emitentul acestora comunică deţinătorilor dacă cele din urmă se distrug sau se remit.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Accesul la informaţii clasificate
    ART. 27
    (1) Accesul la informaţii clasificate este permis în baza documentelor de acces şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.
    (2) Reprezintă documente de acces la informaţii clasificate următoarele:
    a) autorizaţie/certificat - pentru acces la informaţii naţionale clasificate secret de stat;
    b) autorizaţie - pentru acces la informaţii naţionale clasificate secret de serviciu;
    c) autorizaţie de acces la informaţii naţionale clasificate - pentru acces la informaţii Echivalente clasificate;
    d) certificat de securitate tip A - pentru acces la informaţii NATO clasificate (inclusiv NATO ATOMAL);
    e) certificat de securitate tip B - pentru acces la informaţii NATO clasificate pe timpul desfăşurării misiunilor;
    f) certificat de securitate UE - pentru acces la informaţii UE clasificate;
    g) confirmare a deţinerii certificatului de securitate UE - pentru acces la informaţii UE clasificate pe timpul desfăşurării misiunilor;
    h) Security Clearance - pentru accesul la informaţii clasificate ale altor state/organizaţii, pe timpul desfăşurării misiunilor.


    ART. 28
    (1) Nivelul de acces la informaţii clasificate acordat trebuie să fie similar cu nivelul cel mai înalt de clasificare/secretizare al informaţiilor necesare a fi cunoscute pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    (2) Nivelul de acces la informaţii clasificate se stabileşte în Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate, denumită în continuare Lista funcţiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.
    (3) Lista funcţiilor cuprinde toate funcţiile prevăzute în statul de organizare care necesită acces la informaţii clasificate, menţionându-se la rubrica "Observaţii", tipul pace sau/şi război (P, R, P+R).

    ART. 29
        Orice actualizare a Listei funcţiilor, după avizare şi aprobare, se transmite, în formă electronică, şi la DCiSM, care, în urma analizării, poate solicita modificarea sau actualizarea acesteia, precum şi revizuirea nivelului de acces deţinut de personalul unităţii militare.

    ART. 30
        În situaţia în care nu mai este posibilă actualizarea Listei funcţiilor, ca urmare a numeroaselor modificări efectuate fiind astfel afectată lizibilitatea conţinutului, aceasta se reeditează şi se avizează de către structura competentă care a aprobat PPSIC-ul.

    ART. 31
        În MApN nivelul minim de acces la informaţii clasificate care poate fi stabilit pentru o funcţie la pace sau război este secret de serviciu.

    ART. 32
    (1) Persoanele care urmează să aibă acces la informaţii naţionale clasificate, semnează Angajamentul de confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 3 la Standardele naţionale.
    (2) Persoanele care urmează să aibă acces la informaţii NATO/UE clasificate semnează Angajamentul de confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme.
    (3) Angajamentul de confidenţialitate se păstrează şi distruge împreună cu documentul de acces.
    (4) În situaţia încetării relaţiilor de serviciu cu MApN, ultimul angajament de confidenţialitate se arhivează de către structura/funcţionarul de securitate.

    ART. 33
    (1) Personalul care primeşte dreptul de acces temporar la informaţii clasificate secret de stat, în cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente imprevizibile se înscrie în ordinul de zi pe unitate împreună cu nivelul de acces acordat.
    (2) După înscrierea accesului temporar la informaţii clasificate secrete de stat în ordinul de zi pe unitate, pentru acordarea accesului, se execută următoarele activităţi:
    a) se informează imediat DCiSM despre acordarea temporară a accesului la informaţii clasificate secrete de stat;
    b) persoanele menţionate la alin. (1) semnează angajamentul de confidenţialitate după care completează în cel mai scurt timp posibil formularele corespunzătoare nivelului de acces la informaţii clasificate acordat;
    c) structura de securitate comunică de urgenţă, prin aplicaţia informatică dedicată, la DCiSM formularele menţionate la lit. b) în vederea efectuării verificărilor de securitate.

    (3) După primirea solicitării de verificare, ca urmare a acordării accesului temporar la informaţii clasificate, DCiSM informează despre acest lucru ORNISS, în cel mai scurt timp posibil.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Protecţia juridică
    ART. 34
        Raportarea şi cercetarea incidentelor de securitate se face în conformitate cu metodologia aprobată prin dispoziţie a directorului general al DGIA.

    ART. 35
        Contravenţiile se constată de persoanele cu atribuţii de coordonare/control în domeniile protecţiei informaţiilor clasificate, iar sancţiunile se aplică fie de către acestea, fie de către comandanţii/şefii unităţilor militare, conform competenţelor legale.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Protecţia prin măsuri procedurale
    ART. 36
        Procedurile operaţionale/sistem din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate se avizează de eşalonul superior, cu excepţia structurilor din compunerea MApN de la nivel brigadă/similar inclusiv în sus, care se avizează de către DCiSM.

    ART. 37
    (1) Măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi integrate în PPSIC, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la Standardele naţionale care se actualizează anual sau ori de câte ori este nevoie (identificarea unor noi riscuri şi vulnerabilităţi, apariţia unor noi situaţii sau acte normative), prin Fişă modificatoare/actualizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme.
    (2) PPSIC se întocmeşte de structura de securitate proprie, se avizează de structura de securitate a eşalonului superior sau DCiSM, după caz, şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.
    (3) Avizul menţionat la alin. (2) se aplică pe prima pagină a PPSIC sau se anexează la acesta ca Fişă cu avize.
    (4) După avizare şi aprobare, structura avizatoare primeşte de la unitatea militară deţinătoare un exemplar în formă electronică a PPSIC.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Protecţia informaţiilor clasificate în activitatea de informare publică
    ART. 38
    (1) În sensul prezentelor norme, protecţia informaţiilor clasificate în activitatea de informare publică constă în prevenirea divulgării de către personalul MApN a informaţiilor clasificate care privesc activităţile sau rezultă din activităţile din domeniul apărării naţionale, organizate în ţară sau în străinătate, cu instituţii, organizaţii sau persoane, precum şi din corespondenţa purtată cu acestea.
    (2) Nu sunt destinate informării publice informaţiile clasificate şi cele protejate de acte normative speciale (secretul comercial, date cu caracter personal etc.).

    ART. 39
        Coordonarea şi desfăşurarea activităţilor privind protecţia informaţiilor clasificate în activitatea de informare publică se execută în conformitate cu Ghidul privind activitatea de verificare şi avizare a informaţiilor de interes public specifice MApN, aprobat prin dispoziţie a directorului general al DGIA.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate
    ART. 40
        Controlul vizează toate domeniile securităţii, activitatea structurilor cu responsabilităţi, precum şi personalul care gestionează informaţii clasificate.

    ART. 41
        Planificarea, organizarea şi desfăşurarea controalelor sunt prevăzute în Metodologia de executare a controalelor privind protecţia informaţiilor clasificate, aprobată prin dispoziţie a directorului general al DGIA.

    ART. 42
        Pentru verificarea modului de asigurare a securităţii în cadrul structurilor care execută misiuni în afara teritoriului statului român, DCiSM efectuează controale de securitate pe durata misiunii, cu ocazia rotirii efectivelor în teatrele de operaţii sau la apariţia unor incidente de securitate.

    CAP. IV
    Protecţia documentelor clasificate
    SECŢIUNEA 1
    Evidenţa informaţiilor clasificate
    ART. 43
    (1) În MApN informaţiile clasificate sunt gestionate în cadrul următoarelor structuri speciale, după cum urmează:
    a) CDC - pentru gestionarea informaţiilor naţionale clasificate;
    b) CSNR - pentru gestionarea informaţiilor naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate şi a celor naţionale transmise către NATO, UE sau alte ţări/organizaţii cu care România/MApN are încheiate acorduri privind protecţia informaţiilor clasificate;
    c) CDC autorizat - pentru gestionarea informaţiilor naţionale, NATO şi UE clasificate până la nivelul NATO RESTRICTED/UE RESTREINT inclusiv.

    (2) Structurile menţionate la alin. (1) se dimensionează în funcţie de volumul şi nivelul de clasificare al informaţiilor gestionate de unitatea militară, numărul de funcţii existente în statul de organizare, precum şi de numărul structurilor deservite, cu respectarea cerinţelor pentru constituirea entităţilor organizaţionale.
    (3) Structurile menţionate la alin. (1) sunt coordonate şi controlate, pe linie de specialitate, de structura/funcţionarul de securitate.

    ART. 44
    (1) Pentru buna organizare şi funcţionare a sistemului de protecţie a informaţiilor clasificate, se evită atribuirea de sarcini suplimentare pentru personalul din cadrul structurilor de securitate, CDC-urilor, CSNR-urilor sau CDC-urilor autorizate.
    (2) Personalul încadrat în structura de securitate şi CDC, CSNR, CDC autorizat sau care îndeplineşte temporar atribuţiile acestor funcţii poate executa serviciul de permanenţă numai dacă numărul persoanelor încadrate sau detaşate permite desfăşurarea activităţii.
    (3) Condiţiile menţionate la alin. (2) se respectă şi în cazul înlocuirii personalului încadrat în structura de securitate şi CDC, CSNR, CDC autorizat care se află în misiune, convocare, vizită medicală, concediu, învoire, părăsire de garnizoană etc., doar de către personal care are cursuri de specializare/pregătire în domeniu şi deţine certificat de securitate corespunzător.

    ART. 45
    (1) CDC-urile, CSNR-urile şi CDC-urile autorizate se organizează astfel încât gestionarea documentelor care conţin informaţii naţionale, NATO, UE, Echivalente clasificate, operative, de mobilizare şi criptologice să se efectueze distinct pentru fiecare categorie de evidenţă în parte din cadrul unităţii militare.
    (2) La structurile centrale ale MApN, structurile care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de sprijin, comandamentele de divizii se pot organiza mai multe CDC-uri, dintre care, unul asigură colectarea şi distribuirea corespondenţei clasificate.

    ART. 46
        Personalul CDC are următoarele atribuţii:
    a) înregistrează documentele primite, după ce în prealabil le-a verificat, pe care le prezintă comandantului/şefului unităţii militare, precum şi documentele emise de acesta, după care, le predă, pe bază de semnătură, persoanelor cărora le-au fost repartizate sau care le-au întocmit, după caz;
    b) împachetează, sigilează, completează documentele de expediţie şi predă documentele destinate expedierii;
    c) informează imediat conducerea unităţii militare în cazul în care nivelul de clasificare marcat pe document este mai înalt decât nivelul de acces la informaţii clasificate deţinut de persoana căreia îi este destinat documentul;
    d) predă/primeşte mapele tip cu documente aflate asupra personalului, stabilite prin reglementări interne că nu pot fi păstrate în zonele de securitate sau administrative unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, verifică integritatea sigiliilor şi informează structura de securitate despre personalul care nu le-a predat la terminarea programului;
    e) justifică, în registrele de evidenţă, documentele care conţin informaţii clasificate, distruse pe bază de proces-verbal de distrugere, expediate cu borderou/condică de predare-primire sau clasate;
    f) gestionează documentele elaborate în anii anteriori şi care se păstrează în cadrul CDC-ului;
    g) asigură, la ordinul comandantului/şefului unităţii militare, primirea şi transmiterea documentelor naţionale prin poştă electronică;
    h) gestionează literatura militară clasificată.


    ART. 47
    (1) Îndeplinirea temporară a atribuţiilor în cadrul CDC-urilor, CSNR-urilor sau CDC-urilor autorizate care au încadrată o singură funcţie se face de către un înlocuitor legal, pe baza procesului-verbal de predare-primire, de la persoana titulară, a documentelor care conţin informaţii clasificate şi registrelor pentru evidenţa acestora.
    (2) Procesul-verbal de predare-primire menţionat la alin. (1) se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.

    ART. 48
    (1) Când personalul CDC-urilor, CSNR-urilor şi CDC-urilor autorizate este în imposibilitatea de predare a funcţiei, comandantul/şeful unităţii militare numeşte o comisie pentru predarea-primirea documentelor clasificate, a registrelor pentru evidenţa documentelor şi a literaturii militare clasificate.
    (2) La terminarea activităţii, comisia încheie un proces-verbal de predare-primire care se semnează de membrii comisiei, în calitate de predător, şi de înlocuitorul legal în calitate de primitor, şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.
    (3) La revenirea personalului titular, acesta primeşte pe bază de proces-verbal de la înlocuitorul legal, menţionat la alin. (2), registrele pentru evidenţa documentelor şi a literaturii militare clasificate.
    (4) Din comisia menţionată la alin. (1) face parte, obligatoriu, un reprezentant din structura de securitate/funcţionarul de securitate.

    ART. 49
        Pentru evidenţa informaţiilor naţionale clasificate se folosesc următoarele documente/registre de evidenţă:
    a) Fişa de consultare a documentului Strict secret de importanţă deosebită, prevăzută în anexa nr. 1 la Standardele naţionale;
    b) Registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, prevăzut în anexa nr. 4 la Standardele naţionale;
    c) Registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete, prevăzut în anexa nr. 5 la Standardele naţionale;
    d) Registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu, prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 781/2002;
    e) Registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate, denumit în continuare Registru unic, prevăzut în anexa nr. 7 la Standardele naţionale;
    f) Condica de predare-primire a documentelor clasificate, prevăzută în anexa nr. 8 la Standardele naţionale;
    g) Registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, prevăzut în anexa nr. 9 la Standardele naţionale;
    h) Registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme;
    i) Cererea pentru multiplicare/copiere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme;
    j) Procesul-verbal de distrugere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme;
    k) Registrul pentru evidenţa literaturii militare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme.


    ART. 50
    (1) Pentru evidenţa documentelor care conţin informaţii NATO şi UE clasificate se folosesc registrele de evidenţă prevăzute de normele NATO, după cum urmează:
    a) Registrul documentelor NATO/PfP de circulaţie limitată, care se denumeşte Registrul documentelor NATO/UE/Echivalente, după caz;
    b) Caietul de transmitere a documentelor NATO/PfP, care se denumeşte Caiet de transmitere a documentelor NATO/UE/Echivalente, în concordanţă cu registrul prezentat la lit. a);
    c) Evidenţa consultării documentelor NATO/PfP, care se denumeşte Registrul pentru evidenţa consultării documentelor NATO/UE/Echivalente, după caz, în concordanţă cu registrul prezentat la lit. a).

    (2) Pentru evidenţa documentelor care conţin informaţii Echivalente clasificate se foloseşte Registrul documentelor Echivalente, câte unul pentru fiecare ţară şi un singur Caiet de transmitere a documentelor Echivalente şi un singur Registru de evidenţă a consultării documentelor Echivalente pentru întreaga evidenţă a informaţiilor Echivalente clasificate.
    (3) Pentru alte tipuri de evidenţe se folosesc, complementar, documentele/registrele menţionate la art. 49 din prezentele norme.

    ART. 51
     Registrele de evidenţă menţionate la art. 49 lit. b), c) şi d), art. 50 alin. (1) lit. a) din prezentele norme, precum şi Registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, prevăzut în anexa nr. 18 la Standardele naţionale se pot elabora în formă electronică, folosind o aplicaţie informatică pentru fiecare tip de evidenţă, la nivelul MApN, omologată de DCiSM, cu obligativitatea tipăririi registrelor la sfârşitul anului calendaristic şi înregistrarea în Registru unic.

    ART. 52
    (1) În toate registrele şi formularele de evidenţă se lucrează numai cu cerneală/tuş de culoare albastră sau neagră, citeţ şi îngrijit, iar corecturile se fac în aşa fel încât să se poată vedea scrisul iniţial.
    (2) Fiecare corectură se certifică, pe bază de semnătură, de către persoana care a efectuat-o, la coloana "Observaţii'" a registrului/formularului, după caz.
    (3) Se interzice utilizarea pixurilor cu gel sau a cernelurilor sensibile la căldură pentru înregistrarea documentelor care conţin informaţii clasificate în registrele de evidenţă.
    (4) Registrele de evidenţă se certifică la sfârşitul anului, la epuizarea lor sau la închiderea evidenţei, după caz.

    ART. 53
    (1) Imprimatele înseriate nu se iau în evidenţă în Registru unic şi intră în funcţiune prin înscrierea seriilor în ordinul de zi pe unitate.
    (2) Numărul ordinului de zi pe unitate prin care imprimatele înseriate au intrat în vigoare se înscrie pe acestea.

    ART. 54
    (1) Registru unic intră în funcţiune pe baza ordinului de zi pe unitate, al cărui număr şi dată de emitere constituie şi numărul de înregistrare al acestuia şi este autentificat de semnătura comandantului/şefului şi ştampila cu denumirea în clar a unităţii militare.
    (2) Funcţie de numărul personalului şi al materialelor înregistrate, Registru unic poate avea mai multe volume, fiecare pus în funcţiune în baza ordinului de zi de la data deschiderii, numerele de înregistrare din registre având continuitate de la un volum la altul.
    (3) Atribuirea numerelor de înregistrare în Registru unic se face consecutiv începând cu "1" şi în ordine cronologică pe toată durata de timp cât unitatea militară/structura subzistă.
    (4) În funcţie de persoane şi cantitatea de registre, condici, borderouri şi caiete pentru însemnări clasificate, fiecărei persoane i se repartizează un număr de file din cadrul Registrului unic.

    ART. 55
        Pentru identificarea numerelor de înregistrare, fiecărui Registru unic i se atribuie, prin ordin de zi pe unitate, o literă începând cu litera "A", care precede numărul de înregistrare, cu excepţia literelor "O", "S" şi "N".

    ART. 56
        În unităţile în care funcţionează mai multe CDC-uri, fiecare din acestea are propriul Registru unic cu propria literă de identificare.

    ART. 57
    (1) Pentru înscrierea clasificării informaţiilor naţionale, în registrele de evidenţă sau prescurtarea acestora se folosesc următoarele acronime:
    a) SSID - strict secret de importanţă deosebită;
    b) SS - strict secret;
    c) S - secret;
    d) SSv - secret de serviciu.

    (2) Pentru informaţiile neclasificate acronimul "N".

    ART. 58
    (1) Pentru înscrierea nivelului de clasificare a informaţiilor NATO în registrele de evidenţă, acolo unde este cazul*1), sau prescurtarea acestora se folosesc următoarele acronime:
        *1) Doar pentru informaţiile clasificate BOHEMIA şi ATOMAL. Pentru celelalte informaţii NATO clasificate, marcarea nivelului de clasificare se face conform precizărilor la modelul Registrului documentelor NATO/UE/Echivalente din Normele NATO.
    a) CTSA - Cosmic Top Secret Atomal;
    b) CSTB - Cosmic Top Secret Bohemia;
    c) CTS - Cosmic Top Secret;
    d) NS - NATO Secret;
    e) NC - NATO Confidenţial;
    f) NR - NATO Restricted.

    (2) Pentru informaţiile NATO neclasificate şi cele fără clasificare se înscriu în registrele pentru evidenţă folosind acronimul NU - NATO Unclassified.

    ART. 59
    (1) Pentru înscrierea nivelului de clasificare a informaţiilor UE în registrele de evidenţă sau prescurtarea acestora se folosesc următoarele acronime:
    a) TSUE - Tres Secret UE;
    b) SUE - Secret UE;
    c) CUE - Confidentiel UE;
    d) RUE - Restreint UE.

    (2) Informaţiile neclasificate se înscriu într-un singur registru de evidenţă folosind acronimele:
    a) LUE - Limite UE;
    b) NUE - Non classifiee UE.


    ART. 60
    (1) Evidenţa documentelor care conţin informaţii NATO şi UE clasificate se ţine separat, în registre diferite, pe niveluri de clasificare.
    (2) Pentru evidenţa documentelor care conţin informaţii Echivalente clasificate se va utiliza, pentru fiecare ţară, un singur registru de evidenţă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la Standardele naţionale, indiferent de nivelul de clasificare atribuit de emitent.

    ART. 61
        Documentele clasificate care necesită utilizare de la an la an se reînregistrează anual, în registrele de evidenţă constituite la începutul fiecărui an, cu menţionarea operaţiunii în rubrica observaţii a registrului de evidenţă din anul anterior.

    ART. 62
    (1) În registrele pentru evidenţa informaţiilor naţionale clasificate vor fi menţionate gradul, numele şi prenumele persoanei căreia i-a fost repartizat documentul, iar acesta va semna de primire în Condica de predare-primire a documentelor clasificate.
    (2) Predările/primirile succesive ale unui document care conţine informaţii clasificate se realizează, de fiecare dată, pe baza semnăturii persoanei care primeşte/confirmă returnarea în Condica de predare-primire a documentelor clasificate.

    ART. 63
        În situaţia în care expeditorul şi destinatarul se află în acelaşi obiectiv militar, predarea-primirea documentelor clasificate se face între CDC-uri pe bază de semnătură în Condica pentru predarea primirea documentelor clasificate.

    ART. 64
     Documentele primite temporar în cadrul unei unităţi militare se iau în evidenţă, conform nivelului de clasificare, în registrele de evidenţă menţionate la art. 49 lit. b), c) sau d) şi art. 50 alin. (1) lit. a) din prezentele norme.

    ART. 65
    (1) Toate documentele primite în formă electronică, care au fost luate într-o formă de evidenţă şi care se tipăresc se înregistrează în registrele corespunzătoare.
    (2) Documentele în lucru, aflate în stare de proiect sau ciorne tipărite se înregistrează şi se gestionează corespunzător nivelului de clasificare/secretizare al informaţiilor conţinute.

    ART. 66
        Hărţile, planurile topografice sau orice alt tip de document compus din asamblarea mai multor foi se iau în evidenţă ca document individual, iar la componenţa se va trece numărul de foi din asamblaj, scara, nomenclaturile şi, dacă este cazul, seriile acestora.

    ART. 67
        Numărul de înregistrare al unui document care conţine informaţii clasificate este de forma [X]-[Y][Z], unde [X] este litera atribuită prin Registru unic, [Y] reprezintă clasa sau nivelul de secretizare, conform art. 41 lit. b) din Standardele naţionale, iar [Z] este numărul de înregistrare din registrul de evidenţă corespunzător.
        EXEMPLU: pentru un document care conţine informaţii clasificate de nivel secret de serviciu, numărul de înregistrare din registrul de evidenţă înregistrat în Registru unic, căruia îi este atribuită litera "A", este A-S100.

    ART. 68
        Înregistrarea unui document care conţine informaţii clasificate, compus din mai multe anexe, ale căror niveluri de clasificare sunt diferite, se face în Registrul de evidenţă corespunzător nivelului maxim de clasificare/secretizare existent, iar numărul de înregistrare astfel stabilit se înscrie pe fiecare element component al documentului.
        EXEMPLU: Pe elementele componente ale unui document înregistrat într-un Registru de evidenţă care are atribuită litera "A ", format din document de bază - secret de serviciu, anexa nr. 1 - secret şi anexa nr. 2 - strict secret numărul de înregistrare "A-00 ____ din ___.___.____" se va înscrie atât în antetul documentului, cât şi pe toate anexele acestuia, în partea stângă sus, de forma "Anexă la nr. A-00 ____ din ___.___.____".

    ART. 69
    (1) În cadrul CDC se folosesc ştampilele ale căror modele sunt prezentate în anexa nr. 13 la prezentele norme.
    (2) Folosirea altor tipuri de ştampile se face numai cu avizul DCiSM.
    (3) Suplimentar, CSNR-urile şi CDC-urile autorizate, odată cu primirea autorizaţiei de funcţionare vor primi şi modelele de ştampile necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice.

    ART. 70
        Modalitatea de înregistrare a documentelor în formă electronică se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al DGIA.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Întocmirea documentelor care conţin informaţii clasificate
    ART. 71
        În vederea identificării domeniilor de activitate, numerele de înregistrare atribuite unor categorii de documente care conţin informaţii clasificate sunt urmate de litere de identificare, fără pauză, astfel:
    a) grupul de literele "Op", pentru documentele operative;
    b) litera "M", pentru documentele de mobilizare;
    c) grupul de literele "PM", pentru documentele planului de mobilizare;
    d) litera "Q", pentru documentele specifice activităţii de contrainformaţii militare;
    e) litera "C", pentru documentele specifice domeniului criptologic.


    ART. 72
    (1) Expedierea cu adresă, scrisoare sau notă de însoţire a documentelor care conţin informaţii clasificate se limitează la situaţiile în care sunt necesare precizări/clarificări suplimentare privind modul de aplicare/acţiune, gestionare a acestora.
    (2) Documentele care conţin informaţii clasificate expediate cu adresă, scrisoare sau notă de însoţire nu sunt anexe ale acestora, ci documente independente, înregistrate şi clasificate corespunzător nivelurilor de clasificare/secretizare a informaţiilor conţinute.
    (3) Adresele, scrisorile sau notele menţionate la alin. (1) se înregistrează în registrele de evidenţă corespunzătoare clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor conţinute.

    ART. 73
    (1) Înscrierea nivelului de clasificare/secretizare pe documentele care conţin informaţii clasificate se realizează în conformitate cu prevederile art. 46 din Standardele naţionale.
    (2) Indiferent dacă informaţia clasificată se prezintă sub formă tipărită, electronică sau sub orice altă formă, termenul de clasificare se înscrie, imprimă sau materializează după marcajul general de clasificare, pe prima pagină, folosindu-se simbolul "/" ca element de separaţie.
        EXEMPLU: STRICT SECRET/25 ani.

    ART. 74
    (1) Documentele care conţin informaţii clasificate şi care cuprind paragrafe clar identificabile cu niveluri de clasificare/secretizare diferite se marchează corespunzător la începutul şi sfârşitul acestora, prin înscrierea acronimelor menţionate la art. 57 din prezentele norme între simbolurile "[" şi "]".
    (2) Marcarea generală a unui document care conţine informaţii clasificate complex se realizează conform celui mai înalt nivel de clasificare/secretizare al informaţiilor conţinute, iar paginile care conţin informaţii cu niveluri de clasificare/secretizare diferite se marchează diferenţiat, conform celui mai înalt nivel de clasificare/secretizare al informaţiilor conţinute.

    ART. 75
    (1) În situaţia utilizării unor documente care conţin informaţii clasificate ca surse pentru întocmirea unui alt document, pe prima pagină a documentului rezultat se va înscrie un subtitlu denumit REFERINŢE, în dreptul căruia se vor preciza documentele sursă care au stat la baza elaborării acestuia.
    (2) Documentele rezultate în urma multiplicării/copierii unor fragmente ale altor documente clasificate au acelaşi nivel de clasificare cu cel al secţiunii/paragrafului din documentul original.
    (3) În situaţia în care documentul menţionat la alin. (1) reprezintă porţiuni din cel original, acesta va avea, suplimentar, înscrisă menţiunea "EXTRAS".

    SECŢIUNEA a 3-a
    Multiplicarea/copierea documentelor care conţin informaţii clasificate
    ART. 76
        Multiplicarea/copierea informaţiilor/documentelor care conţin informaţii clasificate se realizează prin următoarele procedee:
    a) olograf;
    b) dactilografiere;
    c) procesare prin mijloace specifice tehnologiei informaţiei (tehnoredactare, scanare, fotografiere, fotocopiere).


    ART. 77
    (1) Multiplicarea/copierea documentelor care conţin informaţii clasificate utilizând procesarea prin mijloace specifice tehnologiei informaţiei se face de persoane autorizate, în încăperi/spaţii aprobate prin ordinul de zi pe unitate, conform art. 71 din Standardele naţionale.
    (2) Evidenţierea operaţiunii de multiplicare/copiere a documentelor care conţin informaţii clasificate se face conform art. 68 din Standardele naţionale.

    ART. 78
    (1) Cererea pentru multiplicare/copiere a unui document care conţine informaţii clasificate se gestionează împreună cu acesta.
    (2) Pentru scanarea documentelor care conţin informaţii clasificate la fiecare echipament/încăpere cu echipamente se utilizează Registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate/copiate, iar răspunderea privind completarea acestuia revine persoanei care execută activitatea.
    (3) În situaţia în care un echipament oferă mai multe posibilităţi tehnice de multiplicare/copiere, se utilizează un singur Registru de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate/copiate, diferenţierea activităţilor făcându-se prin completarea corespunzătoare a coloanei - Forma de copiere, din Registru.

    ART. 79
    (1) Marcajul multiplicării/copierii unui document care conţine informaţii clasificate se compune din numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate/copiate, numărul de înregistrare din Registru unic al Registrului de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate/copiate, data operaţiunii, indicativul unităţii militare la care s-a executat multiplicarea/copierea şi iniţialele persoanei care a executat multiplicarea/copierea.
        EXEMPLU: RM01/RU-A245/01.01.2018/UM02525/B.S.

    (2) Marcajul exemplarelor rezultate în urma multiplicării/copierii conţine aceleaşi elemente ca la alin. (1) cu diferenţa că între data operaţiunii şi indicativul unităţii militare la care s-a executat multiplicarea/copierea se va trece şi numărul copiei, adăugat la exemplarul original, prin folosirea punctului ca element de delimitare.
        EXEMPLU: RM01/RU-A245/01.01.2018/5.2.1.... / UM02525/B.S. (Documentul RM01 este copia nr. 1 a copiei nr. 2 executată la exemplarul nr. 5 al documentului original).

    (3) În situaţia documentelor clasificate scanate, marcajul multiplicării/copierii se înscrie doar pe documentul original înainte de efectuarea operaţiei de scanare.

    ART. 80
        Marcajul de interzicere a difuzării şi/sau reproducerii totală sau parţială a unui document clasificat se inserează în subsolul primei pagini, cu culoare roşie.
        EXEMPLU: Reproducerea parţială (sau totală) a prezentului document este interzisă.

        Difuzarea prezentului document este interzisă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Transportul şi transmiterea documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate
    ART. 81
        Transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate pe teritoriul României se realizează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 82
    (1) Documentele care conţin informaţii clasificate, indiferent de suportul acestora, se transmit în străinătate, inclusiv prin canale de comunicaţii protejate, numai dacă există un tratat care conţine reglementări privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, cu aprobarea persoanelor competente, respectiv:
    a) ministrul apărării naţionale, pentru documentele care conţin informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    b) secretarii de stat, şeful Statului Major al Apărării şi directorul general al DGIA, pentru documentele care conţin informaţii clasificate până la nivelul strict secret, potrivit competenţelor;
    c) secretarul general şi şefii structurilor centrale cu rang de director general, pentru documentele care conţin informaţii clasificate până la nivelul secret inclusiv;
    d) şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor de armă pentru documentele care conţin informaţii secrete de serviciu din domeniile lor de competenţă.

    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele care conţin informaţii clasificate rezultate în cadrul etapelor procedurale specifice încheierii unui tratat.

    ART. 83
    (1) Documentele şi materialele care conţin informaţii clasificate se transmit partenerilor străini, de regulă, prin Secţia legături externe pentru apărare la misiunile şi reprezentanţele diplomatice de pe teritoriul României şi prin Direcţia informaţii militare în afara teritoriului naţional.
    (2) Documentele/materialele naţionale care conţin informaţii clasificate destinate structurilor NATO din afara teritoriului naţional şi personalului MApN din cadrul diferitelor misiuni permanente ale României se transmit prin curier diplomatic sau prin sisteme informatice acreditate, de regulă prin Registrul intern-Registrul central-Registrul extern.
    (3) Transportul documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate în/din teatrele de operaţii se organizează de către unităţile militare desemnate cu organizarea misiunii.
    (4) Transportul documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate în/din teatrele de operaţii se execută cu aeronave militare aparţinând Forţelor Aeriene Române, prin comandantul echipajului, în condiţiile stabilite prin proceduri specifice elaborate de Comandamentul Forţelor Întrunite şi avizate de Statul Major al Apărării. În situaţia folosirii de aeronave aparţinând partenerilor, transportul documentelor clasificate se face numai de către curieri autorizaţi ai MApN.
    (5) Documentele şi materialele care conţin informaţii clasificate se transmit forţelor armate străine dislocate pe teritoriul României prin Secţia pentru legătura cu forţele armate străine.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Clasarea documentelor care conţin informaţii clasificate
    ART. 84
        Documentele care conţin informaţii clasificate se păstrează în zone de securitate sau administrative corespunzătoare claselor/nivelurilor de secretizare ale acestora cu respectarea cerinţelor de protecţie fizică stabilite în Capitolul IV, Secţiunea a 4-a din Standardele naţionale şi în Ordinul directorului general al ORNISS nr. 443/2003 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora.

    ART. 85
    (1) La sfârşitul anului calendaristic, documentele care conţin informaţii clasificate se clasează în dosare şi se păstrează, conform instrucţiunilor arhivistice în vigoare, în depozitul de documente al unităţii militare, în CDC-uri sau în alt spaţiu special amenajat, care îndeplineşte toate cerinţele de protecţie fizică.
    (2) Dosarele cu documente clasate vor avea opis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme, se leagă şi se certifică.

    ART. 86
        Documentele care conţin informaţii neclasificate pot fi introduse în dosarele cu documente care conţin informaţii clasate numai dacă acestea au legătură cu problematica clasificată.

    ART. 87
    (1) La începutul fiecărui an calendaristic se execută inventarierea anuală a documentelor care conţin informaţii clasificate.
    (2) Modul de executare a inventarierii anuale a documentelor care conţin informaţii clasificate se face potrivit ghidului elaborat de DCiSM şi aprobat prin dispoziţie a directorului general al DGIA.

    ART. 88
        Anual, la nivelul fiecărei unităţi deţinătoare de documente care conţin informaţii clasificate se înfiinţează o comisie de selecţionare care analizează fiecare document din dosare, în funcţie de termenele de clasificare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate
    ART. 89
        Distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate se face în conformitate cu prevederile art. 79 şi 80 din Standardele naţionale, cu următoarele menţiuni:
    a) gestionarul CDC/CSNR certifică, prin semnătură, că datele înscrise în Procesul-verbal de distrugere corespund cu datele din registrele de evidenţă a documentelor care sunt propuse a fi distruse;
    b) la efectuarea distrugerii participă, obligatoriu, membrii comisiei trecuţi în Procesul-verbal de distrugere. Membrii comisiilor de distrugere sunt responsabili pentru corectitudinea datelor înscrise în Procesul-verbal de distrugere şi respectarea întocmai a prevederilor legale privind protecţia documentelor clasificate.


    ART. 90
        Procesul-verbal de distrugere a documentelor care conţin informaţii clasificate se întocmeşte de către structura care le gestionează.

    ART. 91
        Procesul-verbal de distrugere compus din mai multe file are aplicată ştampila unităţii militare pe fiecare pagină.

    ART. 92
        Cu excepţia documentelor care conţin informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită, documentele clasificate se distrug la deţinător fără avizul emitentului, dacă acesta nu a transmis restricţii în acest sens la expediere.

    CAP. V
    Protecţia fizică
    ART. 93
    (1) Măsurile de protecţie fizică a informaţiilor clasificate se armonizează cu măsurile pentru asigurarea pazei şi intervenţiei în obiectivele militare.
    (2) Cerinţele minime de securitate fizică pentru încăperile şi zonele de securitate se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile în vigoare ale ORNISS.

    ART. 94
        Zona de securitate clasa I presupune spaţiul în care se gestionează informaţii clasificate de nivel secret şi superior, delimitat, marcat şi organizat corespunzător, astfel încât să se permită accesul doar persoanelor care deţin documente de acces de nivel maxim al informaţiilor gestionate şi sunt autorizate în mod special să pătrundă în această zonă.

    ART. 95
        Zona de securitate clasa a II-a presupune un spaţiu delimitat şi marcat corespunzător în care se gestionează informaţii clasificate de nivel secret şi superior, măsurile de protecţie vizând acordarea accesului şi personalului care nu este autorizat să pătrundă, în condiţiile existenţei unui însoţitor permanent şi luării unor măsuri corespunzătoare care să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasificate gestionate în această zonă.

    ART. 96
        Zona administrativă se stabileşte conform precizărilor art. 100 din Standardele naţionale, pentru gestionarea informaţiilor naţionale clasificate şi pct. 79 lit. c) din normele NATO pentru gestionarea informaţiilor NATO şi UE.

    ART. 97
        Măsurile de protecţie fizică sunt cuprinse în PPSIC sau în Planul de securitate fizică în cazul CSNR şi se detaliază în Planul de pază şi intervenţie, conform art. 120 alin. (3) din Standardele naţionale.

    ART. 98
    (1) Evidenţa schimbării combinaţiilor încuietorilor cu cifru de la containerele de securitate se ţine în Registrul pentru evidenţa schimbării combinaţiilor încuietorilor cu cifru de la containerele de securitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme.
    (2) Schimbarea combinaţiilor încuietorilor cu cifru de la containerele de securitate se va face în prezenţa unui reprezentant din cadrul structurii de securitate.
    (3) Registrul pentru evidenţa schimbării combinaţiilor încuietorilor cu cifru de la containerele de securitate poate fi ţinut şi în formă electronică numai dacă există posibilitatea utilizării semnăturilor electronice.

    ART. 99
    (1) Pentru situaţii de urgenţă, un rând de chei suplimentare sau, după caz, o evidenţă scrisă a combinaţiilor încuietorilor de la încăperile ori containerele de securitate, se păstrează, în plicuri mate sigilate sau cutii separate, la structura de securitate proprie.
    (2) În situaţia utilizării şi a cardurilor de acces, la structura de securitate şi la ofiţerul de serviciu se păstrează, în aceleaşi condiţii menţionate la alin. (1), câte un card cu acces universal, care va fi utilizat conform prevederilor din PPSIC.

    ART. 100
        Inspecţiile de securitate tehnică se execută, la cerere, de către structura specializată a DCiSM.

    ART. 101
        Prevenirea supravegherii vizuale sau ascultării din apropiere în zonele de securitate se realizează prin intermediul regulilor de circulaţie interioară, organizarea spaţiului de lucru, folosirea de materiale şi amenajări corespunzătoare, precum şi prin poziţionarea/mascarea, de către fiecare persoană, a documentelor şi echipamentelor tehnice purtătoare de informaţii clasificate, astfel încât acestea să nu fie accesibile persoanelor neautorizate.

    ART. 102
        În incintele din zonele de securitate cu circulaţie intensă, unde se lucrează permanent cu informaţii clasificate, se instalează obligatoriu un paravan sau mijloc de protecţie echivalent care să interzică observarea şi accesul altor persoane, în afara celor autorizate.

    ART. 103
        Accesul personalului în zonele de securitate şi zonele administrative se face numai pe baza permisului de acces/card de acces/sistem de recunoaştere individuală prin puncte de intrare/ieşire anume stabilite.

    ART. 104
        Pentru accesul personalului autorizat în zonele administrative şi de securitate, permisul de acces/cardul de acces se completează cu codificarea zonelor în care se permite accesul.

    ART. 105
    (1) Permisul de acces/cardul de acces se anulează la încetarea raporturilor de muncă/serviciu sau la suspendarea temporară a activităţii.
    (2) Datele de identificare din sistemele de recunoaştere individuală se şterg în situaţiile menţionate la alin. (1).

    ART. 106
        Dacă pe timpul desfăşurării unor activităţi în zonele de securitate se vehiculează informaţii clasificate, organizatorul activităţii va permite accesul exclusiv al posesorilor de documente de acces corespunzătoare, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.

    ART. 107
    (1) Activităţile privind intervenţii tehnice, reparaţii, deservire, curăţenie şi întreţinere în locuri în care se gestionează informaţii clasificate secret de stat se execută numai în prezenţa unui reprezentant al compartimentului în care se desfăşoară acestea, după ce s-au luat toate măsurile necesare de protecţie împotriva accesului neautorizat la informaţiile clasificate deţinute.
    (2) Pe timpul activităţilor desfăşurate, în baza unor contracte de către angajaţi ai unor agenţi economici, se vor lua toate măsurile posibile pentru împiedicarea accesării informaţiilor clasificate gestionate în locurile respective (mascare, deconectare de la reţeaua electrică, mutare în alte încăperi, introducere în containere de securitate încuiate şi sigilate etc.).

    ART. 108
        Persoanele aflate în practică de documentare, stagii de instruire sau schimb de experienţă au acces numai în locurile stabilite de comandantul/şeful unităţii militare, pe baza permisului de acces/cardului de acces/sistemului de recunoaştere individuală.

    ART. 109
    (1) Persoanele care se prezintă la poarta unităţii militare cu diverse solicitări vor fi primite, de regulă, în afara zonelor de securitate sau administrative.
    (2) Persoanele menţionate la alin. (1) pot fi primite în locuri special amenajate din interiorul zonelor administrative sau zonelor de securitate clasa a II-a, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, cu respectarea prevederilor legale, după ce s-au luat toate măsurile necesare de protecţie împotriva accesului neautorizat la informaţiile clasificate, gestionate în acea zonă.

    ART. 110
    (1) În afara orelor de program, cheile de la încăperile de securitate şi containere vor fi păstrate în cutii/tuburi sigilate, predate personalului din serviciul de zi pe unitate sau comandantului subunităţii de pază, pe bază de semnătură în Condica de predare-primire a cheilor de la încăperile şi containerele de securitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 la Standardele naţionale.
    (2) În cutiile/tuburile sigilate se introduc:
    a) cartelele de acces care nu sunt utilizate şi la accesul în unitate, precum şi cheile de la incintele în care sunt păstrate informaţii clasificate;
    b) cheia şi/sau combinaţia cifrului containerului în care sunt păstrate celelalte elemente de deschidere a containerelor cu informaţii clasificate, aflate într-o incintă.

    (3) În situaţia în care unitatea militară are implementat un sistem electronic de management al cheilor, evidenţa ridicării/depunerii acestora se ţine electronic, de către sistemul de control acces, iar fişierele de audit se păstrează timp de 1 an.

    ART. 111
        La terminarea programului de lucru, deţinătorii de documente care conţin informaţii clasificate sunt obligaţi să le păstreze astfel:
    a) în container de securitate corespunzător nivelului de secretizare al acestora, pentru documentele clasificate secret de stat, dacă încăperea unde îşi desfăşoară activitatea este prevăzută cu măsuri de protecţie fizică conform normelor legale în vigoare şi standardelor ORNISS;
    b) în fişet metalic încuiat şi sigilat, pentru documentele clasificate secret de serviciu dacă încăperea unde îşi desfăşoară activitatea este prevăzută cu măsuri de protecţie fizică conform normelor legale în vigoare şi standardelor ORNISS;
    c) în mape de pânză sigilate cu sigiliul personal care se predau la CDC sau la personalul din serviciul de zi pe unitate/tură operativă, atunci când încăperile unde îşi desfăşoară activitatea nu îndeplinesc condiţiile de protecţie fizică stabilite conform normelor legale în vigoare şi standardelor ORNISS.


    ART. 112
        În timpul programului, încăperile în care se păstrează documente care conţin informaţii clasificate se încuie sau se activează subsistemul de control acces ori de câte ori personalul părăseşte încăperea, indiferent de motiv sau perioadă de timp.

    ART. 113
    (1) În cazuri deosebite, când sunt necesare anumite documente, iar personalul care le gestionează nu poate fi adus în unitatea militară în timp util, comandantul/şeful unităţii militare aprobă deschiderea încăperilor, containerelor, mapelor, în care acestea sunt păstrate, de către o comisie formată din minim două persoane care au acces la informaţii cu nivel de clasificare corespunzător, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.
    (2) Membrii comisiei menţionate la alin. (1) încheie un proces-verbal, aprobat de comandantul/şeful unităţii militare, în care se consemnează:
    a) data şi ora începerii şi cea a finalizării activităţii, precum şi scopul pentru care s-a realizat deschiderea;
    b) persoanele care au participat;
    c) cutiile/tuburile/plicurile cu chei/combinaţiile cifrurilor/codurile/cartelele de acces utilizate;
    d) încăperile, containerele/mobilierul de birou/seifurile/mapele care au fost deschise şi seriile de sigilii găsite la desigilare;
    e) numărul de înregistrare al documentelor consultate, verificate sau preluate şi ce s-a făcut cu acestea;
    f) sigiliile folosite la resigilare;
    g) semnăturile membrilor comisiei.

    (3) La finalizarea activităţii, structura/funcţionarul de securitate ia măsuri de schimbare a codurilor de acces şi combinaţiilor încuietorilor cu cifru care au fost utilizate în timpul operaţiunii de deschidere.
    (4) În prima zi lucrătoare care urmează operaţiunii de deschidere, şeful CDC sau deţinătorul documentelor consultate şi/sau preluate este informat despre cele petrecute, despre noul cod de acces sau combinaţii ale încuietorilor cu cifru, acesta luând măsuri de verificare a concordanţei datelor din procesul-verbal întocmit de comisie cu situaţia reală.
    (5) La finalizarea verificării situaţiei reale se va proceda la schimbarea codurilor de acces şi a combinaţiilor încuietorilor cu cifru.

    CAP. VI
    Protecţia personalului
    ART. 114
        Verificarea în vederea avizării accesului personalului MApN la informaţii clasificate se efectuează cu respectarea următoarelor prevederi:
    a) art. 161-165 şi art. 167-169 din Standardele naţionale;
    b) punctele 110-134 din normele NATO;
    c) art. 7 din HG nr. 781/2002.


    ART. 115
    (1) Accesul la informaţii NATO ATOMAL se efectuează cu respectarea Instrucţiunilor de implementare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO ATOMAL emise de directorul general al ORNISS.
    (2) Comandantul/şeful unităţii militare solicită on-line la DCiSM prin aplicaţia informatică, eliberarea certificatului de securitate tip "A" NATO ATOMAL, numai dacă funcţia este menţionată în Lista funcţiilor din Ministerul Apărării Naţionale care necesită acces la informaţii NATO ATOMAL, ca necesitând acces la astfel de informaţii, care se întocmeşte de DCiSM, pe baza propunerilor structurilor centrale.

    ART. 116
        Eliberarea documentelor de acces la informaţii UE clasificate se efectuează cu respectarea cerinţelor pentru protecţia informaţiilor UE clasificate stabilite prin ordin al directorului general al ORNISS.

    ART. 117
    (1) Dacă o persoană care deţine documente de acces la informaţii naţionale secrete de stat necesită acces la informaţii UE clasificate de nivel echivalent sau inferior, comandantul/şeful unităţi militare solicită on-line la DCiSM, prin aplicaţia informatică, eliberarea certificatului de securitate UE pentru persoana respectivă, cu menţionarea seriei, numărului şi nivelului de acces la informaţii clasificate înscrise pe documentul de acces deţinut.
    (2) DCiSM notifică ORNISS cu privire la concluziile rezultate din verificările de securitate efectuate şi solicită eliberarea certificatului de securitate UE.
    (3) După primirea certificatului de securitate UE de la ORNISS, DCiSM îl transmite unităţii militare solicitante, ierarhic, prin CSNR, pentru a fi luat în evidenţă.
    (4) Valabilitatea certificatului de securitate UE nu poate depăşi data expirării documentului de acces la informaţii naţionale clasificate deţinut.
    (5) În situaţia în care termenul de valabilitate al documentului de acces la informaţii naţionale clasificate secret de stat deţinut expiră în 6 luni, se declanşează procedura de revalidare, care presupune transmiterea la DCiSM, împreună cu formularele tip în formă electronică, a solicitării pentru eliberarea noului document de acces la informaţii naţionale clasificate şi a certificatului de securitate UE, după caz.

    ART. 118
        Dacă persoana care necesită acces la informaţii UE clasificate nu deţine document de acces la informaţii naţionale clasificate de nivel cel puţin echivalent cu nivelul informaţiilor UE clasificate pentru care se solicită accesul, se iniţiază procedura de autorizare a accesului la informaţii naţionale clasificate, cu solicitarea separată de eliberare a certificatului de securitate UE la nivelul cerut.

    ART. 119
    (1) Pentru participarea unei persoane care deţine certificat de securitate UE la activităţi organizate de UE, pentru care organizatorii solicită certificat de securitate de nivel cel mult egal cu nivelul certificatului de securitate UE deţinut, comandantul/şeful unităţii militare solicită online la DCiSM prin aplicaţia informatică dedicată, eliberarea confirmării (atestatului) deţinerii certificatului de securitate UE de către ORNISS, cu menţionarea numărului şi nivelului de clasificare ale certificatului de securitate UE deţinut.
    (2) Dacă persoana care urmează să participe la activităţi de tipul celor prevăzute la alin. (1) deţine certificat de securitate UE de nivel inferior celui specificat de organizatori, se declanşează procedura de autorizare.

    ART. 120
        Competenţele pentru efectuarea interviului de securitate în vederea clarificării aspectelor rezultate din verificările efectuate, revin:
    a) conducerii DGIA, pentru funcţiile prevăzute cu gradul de general/similar, secretari de stat, înalţi funcţionari publici cu statut de conducători/şefi de instituţii;
    b) persoanelor anume desemnate de şeful DCiSM pentru celelalte funcţii din statele de organizare ale unităţilor militare.


    ART. 121
        Ori de câte ori apar indicii că deţinătorul unui document de acces la informaţii clasificate nu mai îndeplineşte criteriile de compatibilitate privind accesul la informaţiile secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea comandantului/şefului unităţii militare adresată DCiSM.

    ART. 122
        Completarea şi transmiterea on-line a formularelor şi solicitării de eliberare a documentelor de acces se execută prin intermediul aplicaţiei informatice, în conformitate cu procedura elaborată de DCiSM şi aprobată de DGIA.

    ART. 123
        În situaţia mutării unei persoane într-o altă unitate militară din cadrul MApN se execută următoarele activităţi:
    a) în cazul în care noua funcţie este prevăzută cu un nivel de clasificare secret de stat inferior celui pentru care deţine document de acces, comandantul/şeful unităţii militare în care persoana se mută, solicită, prin intermediul aplicaţiei informatice, un nou document corespunzător nivelului de acces la informaţii clasificate prevăzut pentru noua funcţie, valabil pentru perioada rămasă şi dispune retragerea documentului deţinut anterior; solicitarea de retragere a documentului deţinut anterior se înaintează prin intermediul aplicaţiei informatice doar în situaţia în care nivelul noii funcţii prevede acces la informaţii clasificate secret de serviciu;
    b) în cazul în care noua funcţie este prevăzută cu acelaşi nivel de acces, documentele de acces deţinute se iau în evidenţă la structura de securitate din unitatea militară în care persoana a fost mutată, se consemnează nivelul de acces la informaţii clasificate în ordinul de zi pe unitate şi se informează on-line DCiSM prin aplicaţia informatică;
    c) în cazul în care noua funcţie este prevăzută cu un nivel de acces superior celui pentru care deţine document de acces, unitatea militară în care a fost mutată persoana declanşează procedura de revalidare a accesului. Până la eliberarea noilor documente de acces, persoana va avea acces la informaţii cu nivelul de clasificare/secretizare corespunzător nivelului de acces deţinut;
    d) în situaţia în care noua funcţie este prevăzută cu nivelul de acces la informaţii clasificate secret de serviciu, iar persoana mutată deţine documente de acces la informaţii secrete de stat, autorizaţia/certificatul vechi se retrage, iar solicitarea de retragere a documentului deţinut anterior se înaintează prin intermediul aplicaţiei informatice la DCiSM şi se eliberează un nou document de acces la informaţii secrete de serviciu.


    ART. 124
    (1) În situaţia detaşării unei persoane într-o altă unitate militară din cadrul MApN sau a trimiterii la cursuri, cu sau fără detaşare, în cadrul instituţiilor militare de învăţământ, accesul acestora la informaţii clasificate se face pe baza unei adrese emise de unitatea militară în care este încadrată, în care se specifică tipul documentului deţinut, nivelul de acces şi valabilitatea acestuia.
    (2) Selecţia personalului care urmează să participe la cursuri se face după obţinerea documentului de acces prevăzut în fişa cursului.

    ART. 125
    (1) În situaţia împuternicirii unei persoane pe o funcţie într-o altă unitate militară din cadrul MApN, în cazul în care documentele de acces la informaţii clasificate expiră pe perioada împuternicirii, sau în următoarele 6 luni după terminarea împuternicirii, solicitarea de revalidare se execută de unitatea militară unde este împuternicită aceasta.
    (2) Revalidarea se realizează pentru funcţia pe care aceasta este împuternicită urmând ca la încetarea împuternicirii formularele şi documentele de acces eliberate să fie înaintate la unitatea militară la care este încadrată.

    ART. 126
    (1) Accesul persoanelor la informaţii clasificate secret de serviciu se face în baza autorizaţiei eliberate de comandantul/şeful unităţii militare, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din HG nr. 781/2002.
    (2) Documentele de acces la informaţii secrete de serviciu sunt valabile în toate structurile MApN sau aflate în coordonare.

    ART. 127
    (1) În cazul autorizării unei persoane din afara MApN pentru acces la informaţii clasificate secret de serviciu în vederea încadrării acesteia în unitatea militară, structura de securitate contactează persoanele care au semnat recomandările/referinţele pentru a verifica identitatea emitentului acestora şi consemnează, pe verso documentului, numele persoanei de contact, data şi ora când s-a executat verificarea celor scrise.
    (2) În cazul în care recomandările/referinţele prezentate nu pot fi verificate din cauze obiective (societăţi comerciale desfiinţate, faliment, etc.), pentru a verifica integritatea persoanei în vederea acordării accesului la informaţii clasificate secret de serviciu, structura de securitate consemnează acest lucru în raportul de eliberare a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu ce se prezintă comandantului/şefului unităţii militare.
    (3) În cazul autorizării personalului deja încadrat în MApN sau a revalidării accesului la informaţii secrete de serviciu, pentru fundamentarea deciziei finale, structura de securitate poate studia memoriile originale, dosarele personale sau dosarele profesionale, după caz.
    (4) La finalizarea verificării autenticităţii documentelor menţionate la alin. (1)-(3), structura de securitate prezintă comandantului/şefului unităţii militare un raport cu propunerea de eliberare a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu.

    ART. 128
    (1) Accesul personalului MApN la informaţii de nivel NATO RESTRICTED, UE RESTREINT sau similar ale partenerilor externi cu care MApN/Guvernul României are încheiate tratate în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate schimbate este permis respectând principiul necesităţii de a cunoaşte, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, pe baza autorizaţiei de acces la informaţii naţionale deţinute.
    (2) Pentru participarea unei persoane care deţine autorizaţie de acces la informaţii secrete de serviciu sau secrete de stat la activităţi organizate de NATO, UE sau parteneri externi cu care MApN/Guvernul României are încheiate tratate în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate schimbate şi unde nivelul maxim al informaţiilor vehiculate este de nivel echivalent SECRET DE SERVICIU, comandantul/şeful unităţii militare are obligaţia de a elibera o confirmare a accesului acesteia la informaţii naţionale clasificate secret de serviciu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme.

    ART. 129
    (1) În cazul în care personalul MApN se află în concediu fără plată, cu o durată mai mare de 12 luni sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, iar în cazul copilului cu dizabilităţi, concediu pentru îngrijirea acestuia până la vârsta de 7 ani, documentele de acces la informaţii clasificate se retrag în conformitate cu prevederile art. 175 lit. b) din Standardele naţionale, respectiv ale pct. 132 lit. b) din Normele NATO.
    (2) Cu 6 luni înainte de reluarea raporturilor de muncă, persoana aflată în concediu fără plată sau pentru creşterea copilului înştiinţează structura de securitate a unităţii militare, în vederea iniţierii demersurilor necesare autorizării accesului la informaţii clasificate.

    ART. 130
        În situaţia condamnării unei persoane prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, unitatea militară unde a fost încadrată persoana înştiinţează în cel mai scurt timp DCiSM care va dispune măsurile necesare.

    ART. 131
    (1) Pentru participarea unei persoane care deţine certificat de securitate tip A la activităţi organizate de NATO, pentru care organizatorii solicită certificat de securitate de nivel cel mult egal cu nivelul certificatului de securitate tip A deţinut, comandantul/şeful unităţii militare solicită on-line la DCiSM, prin aplicaţia informatică, eliberarea unui certificat de securitate tip B, cu menţionarea numărului şi nivelului de clasificare ale certificatului de securitate tip A deţinut, denumirea, locul de desfăşurare, perioada exactă şi durata activităţii, seria, numărul, data eliberării şi tipul documentului de identitate prin care se legitimează pe perioada desfăşurării misiunii şi nivelul de clasificare comunicat de organizatori, precum şi a persoanei din structura de securitate care a desfăşurat activitatea de pregătire pentru misiune.
    (2) Dacă persoana care urmează să participe la activităţi de tipul celor prevăzute la alin. (1) deţine certificat de securitate tip A de nivel inferior celui specificat de organizatori, se iniţiază procedura de eliberare a certificatului de securitate tip B necesar, după eliberarea certificatului de securitate tip A de nivel corespunzător.

    ART. 132
    (1) Pentru participarea unei persoane care deţine documente de acces la informaţii clasificate secret de stat la activităţi non-NATO organizate de partenerii externi cu care MApN/Guvernul României are încheiate tratate în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate, pentru care se solicită autorizaţie/certificat de securitate de nivel cel mult egal cu nivelul documentului de acces deţinute, comandantul/şeful unităţii militare solicită on-line la DCiSM prin aplicaţia informatică, eliberarea unui certificat de securitate tip "SECURITY CLEARANCE", cu menţionarea numărului şi nivelului de clasificare al documentului de acces deţinut, denumirea, locul de desfăşurare, perioada exactă şi durata activităţii, seria, numărul, data eliberării şi tipul documentului de identitate prin care se legitimează pe perioada desfăşurării misiunii şi nivelul de clasificare comunicat de organizatori, precum şi a persoanei din structura de securitate care l-a pregătit pentru misiune.
    (2) Dacă persoana care urmează să participe la activităţi de tipul celor prevăzute la alin. (1) deţine documente de acces la informaţii clasificate secret de stat de nivel inferior celui specificat de organizatori, se declanşează procedura de autorizare a persoanei la informaţii secrete de stat, cu solicitarea separată de eliberare a certificatului de securitate tip "SECURITY CLEARANCE" la nivelul cerut de organizatori, după eliberarea documentelor de acces la informaţii clasificate secret de stat.

    ART. 133
        Solicitarea de eliberare a certificatului de securitate tip B şi a certificatului de securitate tip "SECURITY CLEARANCE" se face cu minimum 20 de zile lucrătoare înainte de data la care are loc activitatea.

    ART. 134
        Comandantul/şeful unităţii militare, după primirea documentelor de acces la informaţii naţionale clasificate secret de stat, dispune structurii de securitate luarea măsurilor pentru semnarea acestora şi a angajamentului de confidenţialitate de către posesor şi luarea lor în evidenţă.

    ART. 135
    (1) Documentele de acces la informaţii naţionale clasificate se păstrează, pe niveluri de clasificare/secretizare, la structura de securitate.
    (2) Certificatele de securitate tip A şi B, certificatele de securitate UE şi confirmările deţinerii certificatelor de securitate UE, precum şi certificatele tip "SECURITY CLEARANCE" se gestionează, pe niveluri de clasificare, la CSNR.
    (3) În cadrul CSNR se ţine evidenţa personalului din unitatea militară/unităţile militare deservită/deservite care posedă documente de acces la informaţii NATO/UE, în formă electronică, sub formă tabelară care cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul de certificat, numărul acestuia, nivelul de clasificare al informaţiilor pentru care are acces, perioada de valabilitate, date privind expedierea, distrugerea, alte observaţii.
    (4) Pentru realizarea şi actualizarea evidenţei menţionate la alin. (2), documentele de acces la informaţii NATO şi UE se transmit/primesc, ierarhic, în cadrul Sistemul naţional de registre.
    (5) Deciziile pentru retragerea documentelor de acces la informaţii NATO/UE comunicate de ORNISS se transmit, ierarhic, în cadrul Sistemului naţional de registre până la nivelul Punctelor de lucru/CDC autorizate.

    ART. 136
        La consemnarea deciziei de încadrare în funcţie, schimbare a nivelului de acces sau revalidare în ordinul de zi pe unitate se menţionează nivelul de acces şi numărul atribuit documentelor de acces la informaţii clasificate eliberate.

    ART. 137
    (1) După expirarea valabilităţii sau înlocuire, documentele de acces la informaţii naţionale clasificate se distrug la deţinător de către structura de securitate, pe bază de proces-verbal de distrugere. Formularele de securitate se distrug odată cu autorizaţiile/certificatele de acces la informaţii clasificate pentru cele secrete de stat, iar în cazul celor secrete de serviciu, documentele care au stat la baza autorizării (raportul de eliberare al autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel secret de serviciu, precum şi recomandările sau documentele justificative) se gestionează instrucţiunilor arhivistice în vigoare.
    (2) Certificatele de securitate tip A şi B, certificatele de securitate UE şi confirmările deţinerii certificatelor de securitate UE, precum şi certificatelor tip "SECURITY CLEARANCE" se distrug, pe bază de proces-verbal, la CSNR/CDC autorizat, informându-se, în cel mai scurt timp, structura de securitate. În cazul retragerii documentelor pentru acces la informaţii clasificate NATO/UE structura de securitate transmite prin aplicaţia STEF solicitările de retragere şi informează electronic CSNR care o deserveşte în vederea distrugerii acestora şi informării DCiSM în acest sens.

    ART. 138
    (1) Certificatele de securitate tip B, certificatele de tip "SECURITY CLEARANCE" şi confirmările (atestatele) deţinerii certificatelor de securitate UE se predau deţinătorilor pentru participarea la activităţi internaţionale.
    (2) După încheierea activităţii internaţionale, deţinătorii certificatelor de securitate tip B, "SECURITY CLEARANCE" şi confirmărilor (atestatelor) deţinerii certificatelor de securitate UE au obligativitatea predării acestora la CSNR care le au în evidenţă.
    (3) CSNR procedează la distrugerea documentelor de acces la informaţii NATO şi UE în termen de 30 de zile de la expirare sau retragere.

    ART. 139
    (1) Pregătirea de securitate a personalului se efectuează planificat şi are caracter permanent, în scopul cunoaşterii, prevenirii, contracarării şi eliminării vulnerabilităţilor şi riscurilor la adresa securităţii informaţiilor clasificate.
    (2) Formele de pregătire de securitate a personalului sunt:
    a) pregătirea generală - se realizează centralizat, de către DCiSM şi cuprinde obiectivele, sarcinile şi responsabilităţile care revin structurilor de securitate, în vederea aplicării măsurilor de securitate a informaţiilor clasificate;
    b) pregătirea specifică - se realizează de către structura de securitate, conform tematicilor cuprinse în Planul anual specific de pregătire a personalului, aprobat de comandantul unităţii;
    c) pregătirea individuală - se realizează în mod obligatoriu de întregul personal care gestionează informaţii clasificate, conform atribuţiilor.


    CAP. VII
    Securitatea industrială
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 140
        Operatorii economici pot participa la procedura de atribuire a unui contract clasificat numai dacă aceştia şi personalul care urmează să participe deţin documentele de acces la informaţii clasificate, de nivel corespunzător celor ce urmează a fi vehiculate, emise în conformitate cu:
    a) prevederile Standardelor naţionale pentru cei români;
    b) prevederile tratatelor bilaterale privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, pentru cei străini.


    ART. 141
        Din punct de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate, un contract clasificat poate fi pus în executare din momentul în care Anexa de securitate la contract, avizată de DCiSM este pusă în aplicare, sau în cazul contractelor secrete de stat, s-au primit autorizările necesare de la ORNISS, conform art. 213 din Standardele naţionale.

    ART. 142
    (1) Documentele de atestare a dreptului de gestionare a informaţiilor clasificate, emise de autorităţile naţionale competente pentru un operator economic străin, sunt recunoscute de DCiSM numai pentru tratatele departamentale în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate în care DGIA este desemnată autoritate responsabilă pentru aplicarea prevederilor din tratat.
    (2) Pentru celelalte situaţii, altele decât cea menţionată la alin. (1), recunoaşterea documentelor de atestare a dreptului de gestionare a informaţiilor clasificate se realizează prin DCiSM de către ORNISS.

    ART. 143
        Procedura de atribuire a contractelor în cadrul cărora se vehiculează informaţii clasificate secrete de stat se realizează în conformitate cu Standardele naţionale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Protecţia informaţiilor secrete de serviciu vehiculate în cadrul contractelor clasificate
    ART. 144
    (1) Pentru organizarea unei proceduri de atribuire a contractelor în cadrul cărora se vehiculează informaţii clasificate secret de serviciu, autorităţile contractante din MApN transmit operatorilor economici naţionali necesitatea deţinerii PPSIC şi SIC acreditat corespunzător.
    (2) Pentru operatorii economici externi se va comunica obligativitatea deţinerii de documente care să ateste dreptul de gestionare a informaţiilor clasificate de nivel echivalent secret de serviciu sau superior, după caz, emise de autorităţile naţionale competente, precum şi un set de măsuri minime ce trebuie respectate pe timpul procedurii.

    ART. 145
    (1) Pentru derularea unui contract în cadrul căruia se vehiculează informaţii clasificate secret de serviciu, personalul operatorului economic naţional implicat trebuie să deţină autorizaţii valide de acces eliberate de către acesta.
    (2) În cazul operatorilor economici externi, personalul acestora trebuie să deţină documente valide de acces la informaţii clasificate de nivel echivalent secret de serviciu sau superior, după caz, emise conform legislaţiei proprii ţării unde sunt înregistraţi, recunoscute de DCiSM sau ORNISS, după caz.

    CAP. VIII
    Particularităţi privind gestionarea documentelor care conţin informaţii clasificate
    SECŢIUNEA 1
    Particularităţi în lucrul cu documentele clasificate pe timpul exerciţiilor/misiunilor
    ART. 146
    (1) Pe timpul pregătirii şi desfăşurării exerciţiilor/misiunilor, la eşaloanele care organizează asemenea activităţi, funcţionează CDC/Puncte de lucru temporare prevăzute în statele de organizare ale exerciţiilor.
    (2) Punctele de lucru temporare în care se gestionează informaţiilor NATO/UE sau Echivalente vor fi acreditate conform procedurii specifice.
    (3) Personalul desemnat să gestioneze informaţii clasificate trebuie să fie autorizat pentru acces la informaţii clasificate cu nivel de clasificare corespunzător nivelului cel mai înalt al informaţiilor vehiculate pe timpul exerciţiului/misiunii.

    ART. 147
    (1) Evidenţa documentelor clasificate elaborate pe timpul exerciţiilor/misiunilor se ţine separat de evidenţa curentă a unităţii militare în registrele prevăzute la art. 49 sau art. 50 din prezentele norme, după caz.
    (2) Registrele de evidenţă pot fi folosite la mai multe exerciţii/misiuni pe parcursul mai multor ani, se certifică după fiecare exerciţiu/misiune, înregistrarea documentelor următoare începând cu numărul 1.
    (3) După justificarea tuturor documentelor înregistrate, registrele de evidenţă se clasează.
    (4) Numerele de înregistrare din aceste registre sunt precedate de grupul de litere "IM", care constituie şi modalitatea de identificare a CDC înfiinţat, temporar, în cadrul exerciţiului.

    ART. 148
    (1) În cadrul structurilor mixte sau multinaţionale, gestionarea documentelor clasificate elaborate în comun se realizează în conformitate cu prevederile tratatelor/protocoalelor în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate schimbate incidente.
    (2) În situaţiile menţionate la alin. (1), pe teritoriul naţional, imprimatele destinate gestionării documentelor care conţin informaţii clasificate sunt cele conforme normelor de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, tipărite, de regulă, în limba engleză.

    ART. 149
        La exerciţii, CDC/Punctele de lucru temporare funcţionează în încăperi, autospeciale sau corturi, separate de alte sectoare de activităţi curente, asigurate cu post permanent de pază.

    ART. 150
        Documentele clasificate se află asupra personalului numai pe timpul cât se lucrează cu ele; în restul timpului acestea se păstrează la CDC/Punctele de lucru temporare, în containere încuiate şi sigilate.

    ART. 151
        În caz de pericol iminent la adresa securităţii informaţiilor clasificate, comandantul/şeful exerciţiului/misiunii dispune evacuarea sau distrugerea acestora şi raportează eşalonului superior.

    ART. 152
        La terminarea exerciţiului, se numeşte o comisie care verifică, atât în zona de dislocare, cât şi după înapoierea la unitatea militară, existenţa tuturor documentelor şi a literaturii clasificate, raportând în scris rezultatul comandantului/şefului unităţii militare care a organizat exerciţiul/misiunea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Particularităţi în lucrul cu literatura militară
    ART. 153
    (1) Literatura militară clasificată cuprinde regulamentele, instrucţiunile, ordinele, dispoziţiile, memorandumurile, protocoalele, acordurile, aranjamentele tehnice elaborate în cadrul MApN sau primite de la alte instituţii/organisme naţionale sau internaţionale, broşate sau copertate, care nu pot fi introduse în dosare pentru a fi clasate.
    (2) Literatura militară clasificată se păstrează, de regulă, în CDC-uri, iar acolo unde volumul nu permite, în încăperi special amenajate care respectă măsurile de protecţie fizică corespunzătoare.

    ART. 154
        Literatura militară neclasificată se gestionează la biblioteca unităţii militare, iar în situaţia când aceasta nu este constituită, la CDC.

    ART. 155
    (1) Literatura militară clasificată se ia în evidenţă în Registrul pentru evidenţa literaturii militare, indiferent de nivelul de clasificare/secretizare deţinut, marcându-se pe coperta exterioară, sub formă de fracţie, pagina din Registrul şi numărul de evidenţă.
    (2) Registru pentru evidenţa literaturii militare se continuă de la an la an, numerele de evidenţă având continuitate.
    (3) Un document clasificat se ia în evidenţa la literatură militară clasificată după ce, anterior, acesta a fost luat în evidenţă şi justificat la rubrica "Observaţii" în Registrul de evidenţă al informaţiilor clasificate corespunzător.

    ART. 156
        Distrugerea pe bază de proces-verbal se realizează numai în cazul literaturii militare clasificate.

    CAP. IX
    Protecţia documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 157
    (1) La nivelul fiecărei unităţi care gestionează informaţii NATO, UE şi Echivalente clasificate se înfiinţează o CSNR, care este coordonată, pe linie de specialitate, de structura de securitate.
    (2) Acreditarea, reacreditarea şi desfiinţarea unei CSNR/CDC autorizat se efectuează conform dispoziţiei elaborate de DCiSM şi aprobată de directorul general al DGIA.

    ART. 158
    (1) Gestionarea documentelor naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate se face pe evidenţe separate în cadrul CSNR/CDC autorizat de către persoane care deţin documente de acces la informaţii clasificate de nivel corespunzător.
    (2) Informaţiile Echivalente clasificate se gestionează în MApN conform prevederilor tratatelor bilaterale privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate.

    ART. 159
    (1) Documentele NATO şi UE clasificate se transmit numai unităţilor militare în cadrul cărora funcţionează o CSNR autorizată de ORNISS sau un CDC autorizat, după caz.
    (2) Documentele NATO, UE şi Echivalente neclasificate pot fi trimise şi păstrate temporar în cadrul CDC naţionale ale unităţilor militare care nu au CSNR sau CDC autorizat, luându-se în evidenţa neclasificată curentă. În momentul finalizării activităţii, acestea se returnează.
    (3) La primirea documentelor NATO, UE şi Echivalente neclasificate, personalul CDC naţional va identifica şi va informa conducerea unităţii/utilizatorii cu privire la eventualele marcaje administrative ale documentului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea activităţii cu documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate. Responsabilităţi
    ART. 160
        În cadrul MApN, CSNR sunt:
    a) Registrul intern, care funcţionează la nivelul ministerului şi este coordonat de DCiSM;
    b) Subregistrele, care funcţionează la nivel de structuri centrale, alte structuri care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, categorii de forţe ale armatei şi structuri similare, precum şi la nivel de divizie şi de reprezentanţe militare la NATO şi UE şi se subordonează Registrului intern, altui subregistru sau ORNISS, după caz;
    c) Punctele de lucru, care funcţionează la nivel de unităţi militare şi care se subordonează Subregistrelor sau Registrului intern, după caz.


    ART. 161
    (1) DCiSM şi Registrul intern păstrează evidenţa tuturor componentelor care funcţionează în cadrul sistemului naţional de registre, la nivelul MApN.
    (2) Structurile care au în compunere Subregistre, Puncte de lucru şi CDC autorizate înaintează pe cale ierarhică la Registrul intern, odată cu raportarea rezultatelor inventarierii anuale sau, direct, ori de câte ori intervin modificări, Fişa cu date specifice CSNR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme.

    ART. 162
        Registrul intern are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează, împreună cu DCiSM, activitatea tuturor CSNR din MApN;
    b) gestionează documentele NATO, UE, Echivalente clasificate şi pe cele naţionale trimise acestora;
    c) execută controlul fluxului documentelor menţionate la lit. b) în MApN;
    d) ţine evidenţa centralizată a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate primite de MApN, cu excepţia celor gestionate exclusiv în SIC;
    e) controlează periodic gestionarea documentelor clasificate la Subregistre şi Puncte de lucru;
    f) efectuează verificări periodice, precum şi inventarierea anuală a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate proprii şi centralizează rezultatele inventarierii anuale efectuate la CSNR şi CDC autorizate;
    g) aplică metodologiile specifice elaborate de către ORNISS şi DCiSM în cadrul structurii proprii, le transmite CSNR subordonate şi urmăreşte modul în care sunt aplicate;
    h) păstrează şi actualizează permanent evidenţa documentelor de acces la informaţii NATO şi UE pentru personalul MApN;
    i) păstrează documentele de acces la informaţii NATO şi UE pentru personalul unităţii militare în cadrul căreia funcţionează şi pentru structurile centrale ale MApN sau structurile din subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale care nu au o CSNR;
    j) pregăteşte şi instruieşte pe linia gestionării documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate atât personalul propriu, cât şi pe cel al CSNR aflate în subordine sau coordonare;
    k) asigură accesul personalului cu atribuţii în domeniu la arhivele şi bibliotecile electronice ale NATO şi UE;
    l) verifică, înainte de transmiterea documentelor, ca toţi destinatarii să deţină Autorizaţie de înfiinţare şi funcţionare a CSNR valabile şi de nivel de clasificare corespunzător celui al documentelor transmise;
    m) asigură serviciile de mesagerie NATO şi UE;
    n) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa tuturor curierilor autorizaţi din cadrul MApN;
    o) asigură stocarea în formă electronică, în vederea consultării ulterioare, a unor informaţii/documente NATO, UE şi Echivalente clasificate, la solicitarea unor unităţi militare;
    p) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa tuturor CSNR din MApN prin atribuirea codului de identificare.


    ART. 163
        Subregistrul are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea tuturor CSNR/CDC autorizate din subordine;
    b) gestionează documentele NATO, UE, Echivalente clasificate şi pe cele naţionale trimise acestora;
    c) asigură controlul fluxului documentelor menţionate la lit. b) la CSNR şi CDC autorizate subordonate;
    d) controlează periodic gestionarea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate în cadrul tuturor CSNR/CDC autorizate subordonate;
    e) transmite la Registrul intern, lunar, situaţia documentelor NATO şi UE clasificate primite/transmise, dacă este cazul, cu excepţia celor din domeniul informaţiilor pentru apărare;
    f) organizează activitatea de inventariere anuală a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate din evidenţa proprie şi centralizează rezultatele inventarierii anuale efectuate la CSNR şi CDC autorizate din subordine;
    g) aplică metodologiile specifice elaborate de către ORNISS şi DCiSM în cadrul structurii proprii, le transmite CSNR şi CDC autorizate subordonate şi urmăreşte modul în care acestea sunt aplicate;
    h) gestionează documentele de acces la informaţii NATO şi UE clasificate pentru personalul unităţii militare în cadrul căreia funcţionează sau pentru structurile din subordine/coordonare care nu au CSNR/CDC autorizat;
    i) păstrează şi actualizează permanent evidenţa tuturor CSNR şi CDC autorizate subordonate;
    j) pregăteşte şi instruieşte personalul propriu, precum şi al CSNR şi CDC autorizate subordonate, pe linia gestionării documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate;
    k) distribuie documentele conform rezoluţiei scrise a comandanţilor/şefilor unităţilor militare depozitare ale documentelor şi avizului scris al structurii de securitate;
    l) verifică, înainte de transmiterea documentelor, ca toate CSNR/CDC autorizate destinatare să fie autorizate la un nivel de clasificare corespunzător celui al documentelor transmise;
    m) asigură funcţionarea unui punct de mesagerie NATO şi UE (unde este cazul).


    ART. 164
        Punctul de lucru are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte, distribuie şi păstrează documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate transmise de Registrul intern, Subregistrul de la eşalonul superior sau alte CSNR/CDC autorizate;
    b) gestionează documentele NATO, UE, Echivalente clasificate şi pe cele naţionale transmise către NATO, UE sau alte ţări cu care România are încheiate acorduri privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate;
    c) transmite la CSNR căreia i se subordonează, lunar, situaţia documentelor NATO şi UE clasificate primite/transmise, dacă este cazul;
    d) aplică metodologiile specifice elaborate de către ORNISS şi DCiSM;
    e) asigură monitorizarea documentelor predate temporar pentru rezolvare sau consultare;
    f) asigură evidenţa, consultarea, distribuţia, controlul şi păstrarea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate, precum şi transmiterea către componenta imediat superioară a documentelor naţionale clasificate ce trebuie comunicate NATO şi UE;
    g) organizează activitatea de inventariere anuală a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate din evidenţa proprie;
    h) gestionează documentele de acces la informaţii NATO şi UE clasificate pentru personalul unităţii militare în cadrul căreia funcţionează şi pentru personalul structurilor deservite;
    i) asigură, unde este cazul, funcţionarea unui Punct de mesagerie NATO şi/sau UE.


    ART. 165
        CDC autorizat are atribuţii similare Punctului de lucru, conform nivelului documentelor gestionate.

    ART. 166
    (1) O CSNR se compune din:
    a) Secţiunea de documente;
    b) Secţiunea de curierat.

    (2) În situaţia în care în cadrul unei CSNR funcţionează cel puţin o reţea informatică pentru primirea şi transmiterea informaţiilor NATO sau UE clasificate, se poate înfiinţa şi o structură de mesagerie electronică.

    ART. 167
    (1) Personalul încadrat la CSNR la Secţiunea de documente, inclusiv cel desemnat prin ordinul de zi pe unitate să exercite atribuţii specifice, are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte corespondenţa clasificată şi verifică sigiliile ambalajelor în care aceasta a fost împachetată;
    b) înregistrează documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate în evidenţa specifică;
    c) distribuie sau transmite documentele în baza rezoluţiei comandantului/şefului unităţii militare;
    d) răspunde ca activitatea de consultare a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate să se facă numai de către personal autorizat şi în încăperile special destinate;
    e) împachetează, sigilează şi predă, pe bază de semnătură, documentele destinate transmiterii altor unităţi militare;
    f) primeşte documentele rezolvate;
    g) predă comisiei documentele aprobate pentru a fi distruse;
    h) verifică periodic concordanţa dintre numerele de înregistrare din evidenţa proprie şi cele atribuite de emitent;
    i) ţine evidenţa consultării documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate la nivelul unităţii militare.

    (2) Personalul încadrat la CSNR la Secţiunea de curierat, inclusiv cel desemnat prin ordinul de zi pe unitate să exercite sarcini specifice, are următoarele atribuţii principale:
    a) cunoaşte şi respectă reglementările în vigoare privind transportul documentelor/ materialelor NATO, UE şi Echivalente clasificate;
    b) colectează documentele NATO, UE sau Echivalente clasificate ce urmează a fi expediate, inclusiv de la Secţiunea de documente a CSNR-ului propriu;
    c) verifică starea documentelor/materialelor recepţionate pentru a depista existenţa eventualelor indicii de compromitere a acestora şi anunţă şeful structurii de securitate atunci când constată nereguli;
    d) transportă la destinaţie, conform cerinţelor stabilite, în timpul programat şi în condiţii de siguranţă, asigură paza şi protecţia şi întreprinde toate acţiunile posibile pentru a împiedica compromiterea sau capturarea documentelor/materialelor transportate;
    e) anunţă unitatea militară din care face parte despre problemele întâmpinate în timpul desfăşurări misiunii, întreruperea deplasării, modificarea programului;
    f) solicită sprijin pentru asigurarea securităţii documentelor/materialelor transportate în cazul opririlor neprogramate pe traseu, conform instruirii efectuate la plecarea în misiune;
    g) cunoaşte şi aplică prevederile legale din domeniul vamal, procedurile specifice zonei în care desfăşoară misiunea astfel încât să fie asigurată siguranţa corespunzătoare transportului cu respectarea standardelor minime de securitate NATO.

    (3) Personalul încadrat la CSNR care asigură structura de mesagerie electronică, inclusiv cel desemnat prin ordinul de zi pe unitate să exercite sarcini specifice, are următoarele atribuţii principale:
    a) identifică şi efectuează analiza preliminară a conţinutului mesajului/documentului primit prin reţele dedicate NATO şi UE pentru stabilirea structurilor destinatare;
    b) asigură transferul de informaţii NATO, UE sau Echivalente clasificate din reţelele dedicate, respectând procedurile operaţionale de transfer proprii; asigură transferul de informaţii din reţelele NATO şi UE în reţelele interne ale MApN;
    c) asigură retransmiterea mesajelor la structurile beneficiare din cadrul MApN, în funcţie de hotărârea şefului structurii;
    d) efectuează preluarea din reţelele interne ale MApN a documentelor transmise de structuri ale MApN şi adresate diferitelor instituţii naţionale şi internaţionale, transferul în reţelele dedicate NATO şi UE şi transmiterea la destinatar;
    e) asigură transferul documentelor/informaţiilor în formă electronică din/în reţelele dedicate NATO şi UE, pe/de pe medii de stocare a informaţiilor şi/sau tipărirea acestora;
    f) asigură transferul documentelor/informaţiilor în formă electronică din reţelele dedicate NATO şi UE pentru structurile care au Secţiune de mesagerie electronică, dar care din motive obiective, nu pot efectua acest tip de transfer;
    g) participă la elaborarea şi actualizarea procedurilor de lucru în reţelele dedicate;
    h) identifică şi extrage informaţii oficiale din arhivele şi bibliotecile electronice NATO şi UE prin reţelele dedicate necesare structurilor beneficiare.


    ART. 168
        Pentru fiecare CSNR se atribuie un cod de identificare, format din trei grupe de cifre, astfel:
    a) prima grupă este formată din cifrele 01, care reprezintă codul Registrului intern;
    b) a doua grupă este formată din două cifre şi reprezintă codul de identificare al Subregistrului;
    c) a treia grupă este formată din două cifre şi reprezintă codul de identificare al Punctului de lucru.


    ART. 169
        Codul de identificare atribuit de Registrul intern se comunică CSNR odată cu transmiterea Autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a respectivei componente.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Fluxul documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 170
    (1) Fluxul informaţiilor/documentelor NATO, UE şi Echivalente se referă la activitatea de circulaţie a acestora în cadrul CSNR şi între acesta şi structuri naţionale, NATO, UE, alte state şi organizaţii internaţionale.
    (2) Controlul fluxului informaţiilor se referă la activitatea de notificare/raportare între CSNR/CDC autorizate a datelor de identificare a informaţiilor NATO, UE şi Echivalente clasificate astfel încât să se cunoască în orice moment locul în care se află o astfel de informaţie.

    ART. 171
        Pentru diseminarea operativă a unor documente NATO şi UE clasificate, Reprezentanţa Militară la NATO şi UE sau Reprezentanţa Statului Major al Apărării la SHAPE le poate transmite direct la Registrul intern sau la o CSNR, cu respectarea cerinţelor privind controlul fluxului informaţional.

    ART. 172
    (1) Prin reţelele dedicate vehiculării informaţiilor NATO/UE clasificate, se asigură transmiterea în formă electronică de informaţii/documente NATO, UE, Echivalente clasificate, precum şi a celor naţionale care se transmit la NATO/UE sau statelor membre cu care România sau MApN a semnat un tratat privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate.
    (2) Documentele menţionate la alin. (1) se transmit numai cu aprobarea persoanelor prevăzute la art. 82 alin. (1) din prezentele norme.
    (3) Transferul informaţiilor/documentelor din/în reţele se execută numai în cadrul CSNR- urilor, conform documentaţiei cu cerinţele de securitate.

    ART. 173
        În cazul în care pe timpul activităţilor internaţionale la care participă personalul MApN sunt distribuite de către organizatori materiale care conţin informaţii NATO, UE sau Echivalente clasificate, acestea se predau la CSNR/CDC autorizat care deserveşte unitatea militară în care este încadrat personalul respectiv pentru a fi gestionate corespunzător.

    ART. 174
        Este interzisă transmiterea unui document/informaţie NATO sau UE clasificat/clasificată la o unitate militară care nu are înfiinţată o CSNR sau un CDC autorizat corespunzător şi/sau nu deţine SIC acreditat pentru stocarea/procesarea documentelor transmise în formă electronică, după caz.

    ART. 175
    (1) Transmiterea documentelor NATO şi UE clasificate către structuri naţionale din afara MApN se realizează prin intermediul Registrului intern, cu excepţia celor din domeniul informaţiilor pentru apărare, care se transmit prin grija DGIA.
    (2) În cazul în care urgenţa necesită transmiterea directă a documentelor NATO şi UE clasificate către structuri naţionale din afara MApN, aceasta se poate face cu avizul Registrului intern după obţinerea confirmării că structura destinatară este acreditată pentru gestionarea tipului/nivelului de documente expediate cu respectarea procedurilor de împachetare/marcare etc.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Evidenţa documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 176
        În cadrul unui CSNR se deschid următoarele tipuri de evidenţă:
    a) documente NATO;
    b) documente UE;
    c) documente Echivalente;
    d) documente naţionale.


    ART. 177
    (1) Evidenţa documentelor NATO şi UE se ţine separat, pe tipuri de evidenţe şi pe niveluri de clasificare.
    (2) Evidenţa documentelor Echivalente clasificate se ţine separat pentru fiecare ţară/organizaţie transmiţătoare, indiferent de nivelul de clasificare. Registrele se deschid pentru fiecare ţară în parte, odată cu primirea primului document.
    (3) Documentele primite de la state/organizaţii cu care România nu are încheiate tratate privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate se gestionează în cadrul CDC, în evidenţa naţională.
    (4) Documentele care conţin informaţii clasificate de nivel NATO SECRET/UE SECRET şi superior se transmit în afara MApN numai prin Registrul intern, cu excepţia celor din domeniul informaţiilor pentru apărare.

    ART. 178
    (1) Registrele de evidenţă a documentelor Echivalente clasificate se certifică la epuizarea lor sau la închiderea evidenţei.
    (2) Documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate care intră în categoria directivelor, procedurilor sau ghidurilor, precum şi cele care sunt necesare pentru consultare periodică, un timp mai îndelungat şi de un număr mare de persoane, se reînregistrează în Registrul pentru evidenţa literaturii militare.
    (3) Reînregistrarea menţionată la alin. (2) se comunică la Registru intern odată cu prima informare privind situaţia documentelor NATO şi UE clasificate primite/transmise.

    ART. 179
    (1) Informaţiile ce se regăsesc în bibliotecile/librăriile NATO şi UE sau în formă electronică pe medii de stocare nu se păstrează sub formă de documente tipărite.
    (2) Documentele care conţin informaţii NATO, UE sau Echivalente clasificate nu se clasează, ci se distrug atunci când acestea nu mai sunt necesare sau se returnează, după caz.

    ART. 180
    (1) Fiecare CSNR/CDC autorizat atribuie şi înscrie pe document propriul număr de înregistrare.
    (2) Atribuirea numerelor de înregistrare în registrele pentru evidenţă se face consecutiv, începând cu cifra 1, pe parcursul unui an calendaristic.
    (3) În situaţia primirii unui document NATO, UE sau Echivalent clasificat în mai multe exemplare, se atribuie un singur număr de înregistrare care se înscrie, obligatoriu, pe fiecare exemplar, iar în Registrul pentru evidenţă, se completează, sub formă de fracţie, numărul total de exemplare şi numărul total de file. În cazul în care acesta are în componenţă anexe, numărul de înregistrare se înscrie şi pe fiecare anexă a documentului.
    (4) Este interzisă atribuirea aceluiaşi număr de înregistrare mai multor documente NATO, UE şi Echivalente clasificate care au numere de referinţă distincte.

    ART. 181
        Consemnarea consultării documentelor care conţin informaţii NATO, UE şi Echivalente clasificate se execută în Registrul de evidenţă a consultării documentelor NATO/UE/Echivalente.

    ART. 182
        Până la distrugerea lor, atât documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate, cât şi cele naţionale clasificate generate de primele pot fi păstrate în aceleaşi containere, în dosare separate.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Transmiterea şi transportul documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 183
    (1) Documentele/materialele NATO şi UE clasificate se transmit în străinătate prin curier diplomatic sau prin sisteme informatice acreditate, de regulă prin Registrul intern-Registrul central-Registrul extern, cu excepţia celor din domeniul informaţiilor pentru apărare care se transmit prin grija DGIA.
    (2) Secţiunea de curierat a Registrului intern participă la transportul internaţional al materialelor NATO şi UE clasificate destinate/ale MApN, la solicitarea şi în colaborare cu ORNISS.
    (3) Documentele Echivalente clasificate se transmit în străinătate conform precizărilor tratatelor încheiate privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate.

    ART. 184
    (1) Documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate se transportă pe teritoriul naţional, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1349/2002.
    (2) Transportul documentelor NATO şi UE în afara teritoriului naţional se face în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind transportul materialelor NATO clasificate A.C.-1, aprobate prin Ordinul directorului general al ORNISS nr. 5/2006.
    (3) Transportul documentelor Echivalente clasificate în afara teritoriului naţional se face în conformitate cu prevederile fiecărui tratat încheiat în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate schimbate.
    (4) La cerere, Statul Major al Forţelor Aeriene este structura desemnată organizează şi răspunde de programarea, pregătirea şi executarea misiunilor de transport aerian naţional/internaţional al produselor, materialelor şi echipamentelor NATO/UE clasificate în cadrul activităţii de curierat.
    (5) Comandamentul logistic întrunit este structura desemnată să gestioneze şi să pună la dispoziţia Registrului intern mijloacele de transport auto destinate activităţii de curierat.
    (6) În situaţii operative sau de urgenţă, documentele menţionate la alin. (1) se pot transmite prin secţiunea de curierat a Registrului intern, prin structurile specializate de transport ale MApN, sau prin echipe de curieri autorizaţi de DCiSM sau ORNISS.

    ART. 185
    (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare care au autorizate CSNR/CDC autorizat selecţionează şi nominalizează o echipă formată din cel puţin 2 curieri, din care unul înarmat, pentru transportul documentelor/materialelor NATO, UE şi Echivalente clasificate.
    (2) Toţi curierii din MApN, desemnaţi pentru transportul documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate sunt avizaţi şi autorizaţi, conform dispoziţiei elaborate de DCiSM şi aprobate de directorul general al DGIA, care eliberează delegaţie pentru transportul acestor tipuri de documente.
    (3) Evidenţa centralizată a curierilor autorizaţi se păstrează de către DCiSM şi Registrul intern.

    ART. 186
        Geanta tip curier militar şi valiza diplomatică, încuiată şi sigilată, sunt considerate ambalaj exterior pentru documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate.

    ART. 187
        Predarea-primirea corespondenţei NATO, UE şi Echivalentă clasificată între curier şi persoana din cadrul CSNR se face după ce aceştia se identifică prin legitimare şi prezentarea delegaţiei.

    ART. 188
        Curierii obţin confirmarea primirii corespondenţei prin semnătura pe borderou a persoanei din cadrul CSNR.

    ART. 189
    (1) În prezenţa curierului, persoana desemnată la Secţiunea de curierat verifică pachetele conţinute conform borderoului, după care semnează pentru confirmarea primirii. Exemplarul nr. 2 al borderoului rămâne la curier, iar exemplarul nr. 1 la CSNR destinatară.
    (2) Persoana desemnată la Secţiunea de documente din cadrul CSNR desfăşoară următoarele activităţi:
    a) verifică integritatea plicurilor/coletelor şi concordanţa dintre menţiunile din borderou şi înscrisurile de pe plic/colet;
    b) verifică concordanţa dintre datele înscrise în borderouri şi documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate propriu-zise;
    c) înregistrează documentele primite.


    ART. 190
        Documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate pot fi transportate de la un birou la altul sau de la o clădire la alta, în cadrul aceluiaşi obiectiv, cu condiţia ca aceste documente să fie introduse în mape opace.

    ART. 191
        În situaţia necesităţii preluării operative a documentelor, transportul documentelor NATO şi UE primite de la Registrul extern şi de la structurile NATO şi UE se asigură de către Secţiunea de curierat a Registrului intern.

    ART. 192
        Documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate de nivel echivalent strict secret şi strict secret de importanţă deosebită se împachetează separat de celelalte documente şi se întocmeşte separat un borderou de confirmare a primirii.

    ART. 193
        Informaţiile NATO, UE şi Echivalente clasificate transmise pe medii de stocare se iau în evidenţă, cu numărul de înregistrare atribuit de emitent, în Registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor şi se gestionează în cadrul CSNR-urilor, în aceleaşi condiţii ca şi cele naţionale.

    ART. 194
    (1) Mediile de stocare reinscriptibile se folosesc numai pentru lucru în SIC şi la transferul de informaţii între acestea.
    (2) Mediile de stocare menţionate la alin. (1) se iau în evidenţă în Registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor şi se gestionează similar cu cele naţionale, dar cu evidenţe şi gestiuni separate pentru informaţiile NATO, UE sau Echivalente.

    ART. 195
    (1) Pentru mediile de stocare ce conţin informaţii NATO/UE/Echivalente clasificate de nivel CONFIDENŢIAL şi superior, se realizează Fişa mediului de stocare, ală cărui model este prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mediile de stocare reinscriptibile şi cele din completele SIC.

    ART. 196
        Fişierelor/documentelor de pe medii de stocare amovibile li se atribuie numere de înregistrare doar dacă se tipăresc.

    ART. 197
        În cazul copierii unor fişiere pe un alt mediu de stocare amovibil gol nereinscriptibil, acesta se ia în evidenţă atribuindu-se un nou număr de înregistrare din Registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor şi se întocmeşte Fişa mediului de stocare, după caz.

    ART. 198
        Pe medii de stocare se înscriu pe cât posibil informaţii naţionale/NATO/UE/Echivalente dintr-un singur domeniu de activitate/problematică.

    ART. 199
        Mediile de stocare care conţin informaţii NATO/UE clasificate se marchează astfel:
    a) sub formă de fracţie: la numărător - indicativul numeric al unităţii militare şi tipul CSNR/CDC autorizat (exemple: 01150Ri, 02493PL, 02222CDC etc.), la numitor - acronimul nivelului maxim de clasificare al informaţiilor conţinute, numărul din Registrul de evidenţă şi data înregistrării.
    b) capacitatea mediului de stocare exprimată în MB/KB.
        EXEMPLU:
        [ (02493PL) / NC/CUE - 1/13.09.2018 ] / 750 MB    ART. 200
        Pregătirea, etichetarea şi împachetarea corespondenţei precum şi legarea ambalajelor voluminoase care se prezintă la Registrul intern pentru transport este responsabilitatea structurii expeditoare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Diseminarea, consultarea, manipularea şi păstrarea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 201
        Diseminarea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate, în cadrul unei unităţi militare sau al unei structuri subordonate, se realizează de către CSNR, conform rezoluţiei comandantului/şefului unităţii militare, după verificarea tabelului cu personalul autorizat pentru accesul la aceste tipuri de informaţii.

    ART. 202
    (1) Documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate se manipulează numai în zone care respectă normele de protecţie fizică stabilite prin legislaţia în vigoare.
    (2) Documentele NATO, UE şi Echivalente clasificate pot fi consultate şi păstrate în zonele de securitate stabilite prin PPSIC.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Multiplicarea/copierea şi traducerea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 203
        Multiplicarea/copierea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate poate fi realizată numai de către persoane autorizate.

    ART. 204
    (1) Multiplicarea/copierea sau traducerea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate se face cu avizul şefului structurii de securitate şi cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, înscrise în Cererea pentru multiplicare/copiere sau în rezoluţie pe documentul original.
    (2) Multiplicarea/copierea documentelor NATO SECRET şi superior, precum şi cele TRES SECRET UE/TOP SECRET UE, pe suport hârtie, este permisă numai cu aprobarea emitentului.
    (3) Documentele Echivalente clasificate se multiplică/copiază în conformitate cu prevederile tratatelor privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate.

    ART. 205
    (1) Evidenţierea operaţiunii de multiplicare/copiere a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate se face în Registrul pentru evidenţa documentelor multiplicate/copiate, desfăşurându-se activităţile similare, ca în cazul multiplicării/copierii documentelor care conţin informaţii naţionale clasificate.
    (2) Copiile şi traducerea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate păstrează nivelul de clasificare atribuit documentului original.
    (3) Copiile documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate se transmit CSNR, conform aprobării, iar la exemplarul original se anexează cererea de multiplicare/copiere.

    ART. 206
        Traducerile documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate efectuate în afara CSNR se transmit acesteia.

    ART. 207
    (1) Documentele rezultate în urma traducerii sau multiplicării/copierii unor fragmente ale documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate au acelaşi nivel de clasificare cu cel al secţiunii/paragrafului din documentul original şi respectă procedura de gestionare a documentelor clasificate.
    (2) Pe documentul rezultat se înscrie, după caz, acelaşi număr de înregistrare ca al documentului original.
    (3) În situaţia în care documentul menţionat la alin. (2) reprezintă porţiuni din cel original, acesta va avea, suplimentar, înscrisă menţiunea "EXTRAS".

    SECŢIUNEA a 8-a
    Declasificarea, scăderea nivelului de clasificare şi distrugerea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 208
    (1) Decizia de declasificare sau scădere a nivelului de clasificare al unui document NATO, UE sau Echivalent clasificat aparţine emitentului acestuia.
    (2) Marcarea declasificării sau scăderii nivelului de clasificare se realizează conform procedurii stabilite pentru documentele naţionale clasificate.

    ART. 209
    (1) Distrugerea documentelor NATO şi UE clasificate se realizează conform procedurii de distrugere a documentelor naţionale clasificate, iar în cazul documentelor Echivalente, ţinându-se cont de condiţiile stipulate în tratatele de protecţie a informaţiilor clasificate schimbate.
    (2) Membrii comisiei de distrugere a documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate trebuie să deţină documente de acces la informaţii clasificate de tipul şi nivel corespunzător.

    ART. 210
    (1) Distrugerea documentelor NATO, UE şi Echivalente neclasificate se efectuează de către persoana căreia îi sunt repartizate, în prezenţa persoanei desemnate din CSNR.
    (2) Consemnarea distrugerii documentelor NATO, UE şi Echivalente neclasificate se efectuează în Registrul de evidenţă, pe baza semnăturilor datate a persoanei prevăzute la alin. (1) şi persoanei desemnată din CSNR.

    ART. 211
    (1) Distrugerea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate se face prin ardere sau alte procedee aprobate, conform normelor tehnice elaborate de ORNISS.
    (2) La operaţiunea de distrugere participă personalul din comisia de distrugere.

    ART. 212
    (1) Procesele-verbale de distrugere a documentelor care conţin informaţii NATO, UE şi Echivalente clasificate se păstrează la CSNR/CDC autorizat în conformitate cu prevederile Standardelor naţionale.
    (2) Cererile de copiere/multiplicare pentru documentele care conţin informaţii clasificate NATO, UE şi Echivalente se distrug odată cu documentul original.

    ART. 213
        Distrugerea documentelor de lucru, a ciornelor şi a materialelor rezultate din procesul de multiplicare/copiere sau traducere şi care sunt înregistrate se efectuează după aceleaşi reguli folosite în cazul documentelor NATO, UE şi Echivalente.

    ART. 214
    (1) Borderourile de confirmare a predării/primirii documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate se păstrează în dosare la CSNR timp de 5 ani.
    (2) Registrele de evidenţă epuizate se păstrează conform instrucţiunilor arhivistice naţionale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Inventarierea anuală privind existenţa documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate
    ART. 215
    (1) Existenţa documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate se verifică în totalitate, în următoarele situaţii:
    a) la desfiinţarea unei/unui CSNR/CDC autorizat;
    b) la predarea-primirea funcţiei de gestionar;
    c) pe timpul inventarierii anuale;
    d) la producerea unui incident de securitate ce implică compromiterea unei/unor informaţii de nivel CONFIDENŢIAL/CONFIDENTIEL sau superior.

    (2) Anual, până la data de 1 martie, se execută inventarierea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate.
    (3) Comisia de inventariere se consemnează în Ordinul de zi pe unitate nr. 1 şi este formată din cel puţin 3 persoane autorizate, care deţin documente de acces de tip şi nivel corespunzător.
    (4) Din comisie nu poate face parte personalul care încadrează CSNR/CDC autorizat.

    ART. 216
        Un document NATO, UE sau Echivalent clasificat este considerat justificat în cadrul inventarierii dacă:
    a) s-a constatat existenţa sa fizică;
    b) există un borderou sau o adresă prin care se confirmă transmiterea documentului;
    c) există un proces-verbal de distrugere a documentului.


    ART. 217
    (1) Rezultatele inventarierii anuale se înaintează, pe cale ierarhică, astfel:
    a) până la data de 3 martie, Subregistrele primesc dările de seamă de la Punctele de lucru/CDC autorizate subordonate/aflate în coordonare;
    b) până la data de 7 martie, Registrul intern primeşte dările de seamă ale Subregistrelor şi ale Punctelor de lucru subordonate direct.

    (2) Termenele de transmitere a documentelor prevăzute la alin. (1) şi datele conţinute în acestea pot fi modificate de ORNISS.
    (3) Actele de inventariere şi dările de seamă se aprobă de către comandantul/şefului unităţii militare căreia i se subordonează CSNR/CDC autorizat.

    ART. 218
    (1) Registrul intern centralizează datele din informările cu rezultatele inventarierii anuale şi întocmeşte Informarea cu rezultatele inventarierii anuale a informaţiilor NATO, UE şi Echivalente clasificate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Un exemplar al informării se înaintează ORNISS şi unul, în formă electronică, la DCiSM.

    ART. 219
        Documentele rezultate în urma inventarierii anuale, precum şi a controalelor/inspecţiilor efectuate în domeniul protecţiei informaţiilor NATO, UE şi Echivalente clasificate pe parcursul unui an calendaristic se păstrează 5 ani.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Particularităţi privind elaborarea şi gestionarea documentelor naţionale destinate NATO, UE sau statelor cu care România are încheiate tratate în domeniul protecţiei reciproce a informaţiilor clasificate schimbate
    ART. 220
        Documentele care conţin informaţii naţionale clasificate destinate NATO, UE sau statelor cu care România are încheiate tratate privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate sunt documente naţionale şi se elaborează, clasifică, marchează şi gestionează în conformitate cu legislaţia naţională.

    ART. 221
        Documentele naţionale transmise către NATO, UE sau statele cu care sunt încheiate tratate privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate se inscripţionează astfel:
    a) UNIUNEA EUROPEANĂ:
        Exemplu pentru un document naţional clasificat SECRET DE SERVICIU
        ROMÂNIA - SECRET DE SERVICIU/RESTREINT UE

    b) NATO:
        Exemplu pentru un document naţional clasificat SECRET
        ROMÂNIA - CONFIDENŢIAL/NATO ONLY

    c) ECHIVALENTE:
        Exemplu pentru un document naţional clasificat SECRET
        ROU SECRET/nivelul de clasificare/secretizare conform tabelului de echivalenţă RELEASABLE TO .......    ART. 222
        Toate operaţiunile privind evidenţa documentelor care conţin informaţii naţionale clasificate transmise de România către ţări/organizaţii internaţionale se efectuează după aceleaşi principii şi reguli stabilite în cazul documentelor clasificate naţionale.
        ...........................................................

    CAP. XI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 376
        Odată cu intrarea prezentelor norme în vigoare unităţile militare vor închide evidenţa veche şi vor deschide una nouă, conform prezentelor norme.

    ART. 377
    (1) Redactarea, evidenţa şi distribuirea documentelor care conţin informaţii neclasificate, precum şi gestionarea mediilor de stocare neclasificate, se face cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
    (2) Pentru evidenţa documentelor care conţin informaţii neclasificate se utilizează Registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la Standardele naţionale.
    (3) Distrugerea documentelor neclasificate se execută pe baza semnăturilor deţinătorului şi responsabilului CDC în registrele de evidenţă sau, dacă sunt supuse unei forme de evidenţă specifice, conform precizărilor emise de structurile responsabile de domeniu din MApN.

    ART. 378
        Stocurile de borderouri şi cereri de multiplicare existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se pot folosi până la epuizare.

    ART. 379
        Registrele de evidenţă nefolosite la data aprobării prezentelor norme se distrug începând cu 01.01.2022.

    ART. 380
        DAS şi certificatele de acreditare, aprobate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, rămân valabile. Noile competenţe de aprobare sau avizare a DAS, precum şi cele de acreditare se aplică cu ocazia reacreditării de securitate a SIC.

    ART. 381
    Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la Norme

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │………………… │
│R O M Â N I A │Nivel de │
│MINISTERUL APĂRĂRII │clasificare │
│NAŢIONALE │(Exemplar*1) │
│……………………………… │unic) │
│Nr. ……….. din ………. │APROB │
│- Bucureşti - │Comandantul/ │
│ │şeful │
│ │………………………… │
└──────────────────────┴───────────────┘

    *1) La eşalonul superior şi DCiSM se trimite forma electronică
                                      INFORMARE
            privind modul de aplicare şi respectare a reglementărilor privind
                protecţia informaţiilor clasificate în ....denumire în clar
                                 (indicativ numeric)....
    I. ORGANIZAREA SECURITĂŢII
    1. Protecţia juridică Evenimente de securitate
        Încălcări ale reglementărilor de securitate
    - persoane vinovate (grad, nume, prenume, unitate militară);
    – informaţiile implicate (nivel de clasificare, denumire, emitent, numărul de înregistrare al emitentului, unitatea militară unde s-au produs încălcările reglementărilor de securitate);
    – cauzele care au stat la baza producerii încălcărilor reglementărilor de securitate;
    – măsurile de remediere;
    – sancţiunile aplicate.

        Incidente de securitate
    - persoane vinovate (grad, nume, prenume, unitate militară);
    – informaţiile implicate (nivel de clasificare, denumire, emitent, numărul de înregistrare al emitentului, unitatea militară unde s-au produs incidentele de securitate);
    – cauzele care au stat la baza producerii incidentelor de securitate;
    – măsurile de remediere;
    – sancţiunile aplicate.


    2. Protecţia prin măsuri procedurale
        Situaţia Programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate:

┌────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Unitatea militară │Stare PPSIC │ │
│ │emitentă │ │ │
│Nr. ├───────────────┬────────┼──────────┬───────────┬──────────┤Observaţii│
│crt.│Indicativ │Denumire│ │În curs de │În curs de│ │
│ │/Localitate │în clar │Actualizat│elaborare/ │avizare │ │
│ │ │ │ │actualizare│ │ │
├────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │6 │7 │
├────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Brigada │ │ │Divizia │ │
│1. │01111 Iaşi │…….. │15.02.2020│15.02.2020 │... │ │
│ │ │ │ │ │15.02.2020│ │
├────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. │...............│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│n. │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


        Modalitate de completare:
    - în coloana nr. 3 se trece data când PPSIC a fost aprobat;
    – în coloana nr. 4 se trece data finalizării elaborării/actualizării;
    – în coloana nr. 5 se trece structura şi data când PPSIC a fost înaintat pentru avizare.


    3. Clasificare, declasificare, trecere la un nivel inferior de clasificare/secretizare
        Se menţionează succint dacă au fost astfel de cazuri, ce structuri au iniţiat demersuri, din ce motiv şi care este stadiul acestora.

    4. Pregătire şi control
    4.1. Control
        Situaţia controalelor

┌────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│Controale │ │Controale │ │ │ │
│planificate │Controale│determinate│Controale │Controale│Total │
├───────────┬────────┤inopinate│de situaţii│replanificate│anulate │controale│
│De fond │Tematice│ │de urgenţă │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUM (1-6)│
├───────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CONTROALE │ │ │ │ │ │ │
│PLANIFICATE│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘

        NOTE:
    1. Situaţia este statistică şi cuprinde toate structurile aflate în subordine/coordonare;
    2. În cazul controalelor replanificate se va comunica, pentru fiecare control în parte, motivul şi noua data aprobată.


    4.2. Pregătire
        Se prezintă succint care sunt convocările de securitate executate şi care au fost subiectele discutate pe timpul acestora.    II. PROTECŢIA FIZICĂ
    - principalele disfuncţii constatate pe timpul controalelor şi măsurile de remediere luate;
    – unităţile militare care nu au remediat, la termenele stabilite, măsurile lăsate de comisiile de control;
    – existentul şi necesarul de containere de securitate.

    III. PROTECŢIA PERSONALULUI
    - principalele disfuncţii constatate pe timpul controalelor şi măsurile de remediere luate;
    – unităţile militare care nu au remediat, la termenele stabilite, măsurile lăsate de comisiile de control.

    IV. PROTECŢIA DOCUMENTELOR CLASIFICATE
    - principalele disfuncţii constatate pe timpul controalelor şi măsurile de remediere luate;
    – unităţile militare care nu au remediat, la termenele stabilite, măsurile lăsate de comisiile de control.

    V. INFOSEC
    - principalele disfuncţii constatate pe timpul controalelor şi măsurile de remediere luate;
    – unităţile militare care nu au remediat, la termenele stabilite, măsurile lăsate de comisiile de control;
    – situaţia SIC neacreditate/în curs de acreditare.

    VI. SECURITATEA INDUSTRIALĂ
    - principalele disfuncţii constatate pe timpul controalelor şi măsurile de remediere luate;
    – unităţile militare care nu au remediat, la termenele stabilite, măsurile lăsate de comisiile de control;
    – situaţia contractelor clasificate aflate în derulare.


        ÎNTOCMIT
        Şef structură de securitate
        .............
        ..........

    ANEXA 2

    la Norme
                                       - MODEL -
    ANEXĂ DE SECURITATE
                             LA CONTRACTUL nr. .........

┌─────────────────┬────────────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL │ │
│APĂRĂRII │………………… │
│NAŢIONALE │Nivel de clasificare│
│Brigada ……… │Exemplar nr. ….. │
│mecanizată │AVIZAT │
│Nr. ……….. din │Locţiitor al şefului│
│………. │Direcţiei │
│- Bucureşti – │contrainformaţii şi │
│APROB │securitate militară │
│Comandantul │………………………… │
│Brigăzii … │ │
│mecanizată │ │
│………………………… │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

    1. Obiectul contractului: .......................
    2. Data întocmirii: .................
    3. Emitent: .........................................
                    (Autoritatea contractantă din M.Ap.N.)
        Persoane responsabile:
    - Responsabilul de contract: ...........................
    – Directorul de program, după caz: .....................


    3. Furnizor/Prestator: .................................
    - Persoana responsabilă de contract: ...................

    4. Perioada de derulare a contractului: ................
    - început: .............................
    – sfârşit: .............................

    CAP. I
    LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII CLASIFICATE

┌────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. de │Conţinutul │ │ │
│Nr. │înregistrare│pe scurt al │Nivelul de │Observaţii│
│crt.│al │documentului│clasificare│ │
│ │documentului│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘

    CAP. II
    DISPOZIŢII GENERALE
     Prezenta Anexă de securitate va sta la baza tuturor activităţilor ce implică, în conformitate cu legislaţia naţională, asigurarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, de la CAPITOLUL I, puse la dispoziţia ............... de către ............., pe întreaga perioadă de derulare a contractului şi a garanţiei.
    CAP. III
    LOCURI UNDE VOR FI GESTIONATE INFORMAŢII CLASIFICATE
        Vor fi menţionate doar acele încăperi ale autorităţii contractante pe care le va utiliza operatorul economic.
    CAP. IV
    MĂSURI DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
        Operatorul economic este obligat:
    a) să nu dezvăluie informaţii clasificate unui terţ fără acordul prealabil scris al autorităţii contractante;
    b) să limiteze accesul la informaţii doar la acele persoane cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice derulării contractului;
    c) să asigure un nivel de securitate corespunzător nivelului de clasificare/secretizare atribuit de autoritatea contractantă;
    d) să nu utilizeze informaţiile clasificate în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate;
    e) să transmită lunar/trimestrial/semestrial/anual sau ori de câte ori apar modificări Lista cu persoanele care au acces la informaţiile clasificate gestionate în cadrul contractului, precum şi Lista cu încăperile unde acestea sunt gestionate;

        Documentele care conţin informaţi clasificate se declasifică sau se trec la un nivel inferior de securitate numai la solicitarea autorităţii contractante.
        ..............
        ..............
    CAP. V
    PĂSTRAREA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII CLASIFICATE
        Documentele care conţin informaţii clasificate se păstrează în zone de securitate Clasa I/Clasa a II-a, în conformitate cu prevederile Programului de prevenire a scurgerii de informaţii.
        Documentele care conţin informaţii clasificate care nu mai sunt necesare se distrug la operatorul economic/se remit.
        Evidenţa documentelor care conţin informaţi clasificate se ţine în registre de evidenţă, conform Standardelor naţionale.
        ..............
        ..............
    CAP. VI
    ACCESUL LA DOCUMENTELE CARE CONŢIN INFORMAŢII CLASIFICATE
        Accesul personalului se face în baza documentelor de acces la informaţii clasificate de nivel corespunzător, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaşte.
        Orice accesare neautorizată a documentelor care conţin informaţii clasificate este comunicată de urgenţă autorităţii contractante.
        ..............
        ..............
    CAP. VII
    TRANSMITEREA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII CLASIFICATE
        Documentele care conţin informaţii clasificate secret de stat se transportă numai prin serviciul specializat al Serviciului Român de Informaţii.
        Documentele care conţin informaţii clasificate secret de serviciu se transportă prin curieri proprii/serviciul specializat al Serviciului Român de Informaţii.
        Documentele care conţin informaţii clasificate se predau-primesc numai pe bază de borderou, în conformitate cu prevederile HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
        ..............
        ..............
    CAP. VIII
    DISTRUGEREA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII CLASIFICATE
        Documentele care conţin informaţii clasificate se distrug/nu se distrug la operatorul economic, numai cu avizul/fără avizul emitentului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
        Documentele care conţin informaţii clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ nu se distrug, ci se remit.
        Distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate se face într-o manieră care să nu permită reconstrucţia parţială sau totală a acestora.
    CAP. IX
    PROTECŢIA SURSELOR GENERATOARE DE INFORMAŢI CLASIFICATE - INFOSEC
        Se trec reguli şi proceduri specifice privind utilizarea Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii ale operatorului economic, dacă vor gestiona informaţii clasificate.
    CAP. X
    VIZITE
        Agentul economic va permite executarea, de către DCiSM/structura de securitate a UM/......,
        de controale pentru verificarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, precum şi a modului de implementare a prevederilor PPSIC şi Anexei de securitate.
        ..............
        ..............
    CAP. XI
    INCIDENTE DE SECURITATE
        Operatorul economic va permite DCiSM/structurii de securitate a UM/....., accesul în obiectivul industrial în vederea cercetării evenimentului de securitate şi va pune la dispoziţia acestora toate informaţiile relevante pentru stabilirea împrejurărilor producerii incidentelor de securitate, precum şi pentru stabilirea prejudiciului creat.
        Autoritatea contractantă poate dispune anularea/ suspendarea derulării contractului clasificat în situaţia în care operatorul economic nu aplică politicile de securitate asumate sau personalul acestuia încalcă grav sau repetat reglementările de securitate.
        ..............
        ..............
        NOTE:
    1. Anexa de securitate prezentată este un model, prin urmare documentul transmis către avizare la DCiSM va fi adaptat la fiecare contract în parte, inclusiv în ceea ce priveşte numărul de capitole;
    2. Modelul poate fi adaptat şi în cazul operatorilor economici străini, dar cu respectarea prevederilor acordurilor.

        ÎNTOCMIT
        Şef structură de securitate
        ...........
        ..................

    ANEXA 3

    la Norme
                                       - MODEL -
           REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA REPREZENTANŢILOR OPERATORILOR ECONOMICI
          PARTICIPANŢI LA PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CLASIFICATE

┌────┬───────────┬──────────┬───────────────┬──────┬─────────┬───┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │CI. │ │Informaţii │Autorizaţie de acces │Obs.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │accesate │ │ │
│Nr. │Obiect │Nivel │Operator │ │ │ ├──────┬──────────┤ ├─────┬────────────┼──────────┬───────────────┬─────┼────┤
│crt.│contract │informaţii│economic │Numele│Prenumele│CNP│ │ │Domiciliu │ │ │Serie, │ │ │ │
│ │ │vehiculate│ │ │ │ │Sr./ │Data │ │Nivel│Denumire │număr, │Emitent │Nive1│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. │eliberării│ │ │ │data │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │eliberării│ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┤
│ │Modernizare│ │S.C. │ │ │ │ │ │Bucureşti, │ │Documentaţie│ │S.C │ │ │
│1 │centru │SSv │Telecomunicaţii│ION │IONESCU │###│RX │12.01.2009│Bd. │SSv │atribuire │A 54658 │Telecomunicaţii│SSv │ │
│ │RTP │ │SRL │ │ │## │993004│ │Revoluţiei,│ │contract │12.01.2019│SRL │ │ │
│ │RMNC │ │ │ │ │ │ │ │Nr.7B │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴───────────────┴──────┴─────────┴───┴──────┴──────────┴───────────┴─────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┘


    ANEXA 4

    la Norme
                                      - MODEL -

┌─────────────────────────┬────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII │………………… │
│NAŢIONALE │nivel de │
│………….……… │clasificare │
│(structura militară) │Exemplar │
│………..………. │unic │
│(data înregistrare) │APROB │
│………………… │ŞEFUL / │
│(număr înregistrare) │COMANDANTUL │
│………………. │…………………… │
│(localitatea) │(structurii │
│AVIZAT*) │militare) │
│ŞEFUL STRUCTURII DE │………. │
│SECURITATE A ………………………… │(grad) │
│(eşalonul superior) │………………………… │
│………. │(nume, │
│(grad) │prenume) │
│………………………… │ │
│(nume, prenume) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    * Pentru structurile centrale şi structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, Lista se avizează de locţiitorul pentru securitate al şefului Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară.
                  LISTA INFORMAŢIILOR SECRETE DE SERVICIU SPECIFICE
                          .....(structura militară).......

┌────┬───────────────────────────┬───────────┬────┐
│Nr. │ │TERMEN │ │
│crt.│INFORMAŢIA*) │DE │OBS.│
│ │ │CLASIFICARE│ │
├────┴───────────────────────────┴───────────┴────┤
│1. Personal şi mobilizare │
├────┬───────────────────────────┬───────────┬────┤
│1. │...........................│ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────┼────┤
│2. │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴───────────┴────┘

    *) Se trece denumirea documentului clasificat secret de serviciu.
        ÎNTOCMIT
        ŞEFUL STRUCTURII DE SECURITATE
        ........
        (grad)
        ......................
        (nume, prenume)

    ANEXA 5

    la Norme
                                     - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M Â N I A │………………… │
│MINISTERUL APĂRĂRII │Nivel de │
│NAŢIONALE │clasificare │
│ │Exemplar unic │
└──────────────────────┴───────────────┘

                   COMANDANTULUI/ŞEFULUI .................
                                 .............
                                    RAPORT
                              Nr. ...... din .........
        RAPORTEAZĂ: ....................

┌────┬────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │CONŢINUT │HOTĂRÂREA│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┤
│ │SUBIECT: Declasificarea/trecerea│ │
│ │la un nivel inferior/superior de│ │
│1 │clasificare/secretizare a unor │ │
│ │informaţii clasificate de nivel │ │
│ │............. . │ │
├────┼────────────────────────────────┤ │
│ │BAZĂ: Art. 20 alin. (2), art. │ │
│ │23*) din Standardele naţionale │ │
│ │de protecţie a informaţiilor │ │
│2 │clasificate în România, aprobate│ │
│ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │585/2002, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├────┼────────────────────────────────┤ │
│ │APROBARE: declasificarea/ │ │
│ │trecerea la un nivel inferior/ │ │
│3 │superior de clasificare/ │ │
│ │secretizare a informaţiilor │ │
│ │clasificate anexate. │ │
├────┼────────────────────────────────┤ │
│ │ARGUMENTE:**) │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │- a expirat termenul de │ │
│ │clasificare şi nu se justifică │ │
│ │prelungirea acestuia; │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │- nu mai prezintă elementele de │ │
│ │conţinut care au impus │ │
│ │încadrarea lor în nivelurile de │ │
│ │secretizare şi nu mai există │ │
│ │motive pentru menţinerea │ │
│ │clasificării iniţiale; │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│4 │- informaţiile din listă nu mai │ │
│ │pot afecta apărarea ţării şi │ │
│ │securitatea naţională; │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │- s-a stabilit cu certitudine, │ │
│ │în baza cercetării efectuate, că│ │
│ │informaţiile au fost compromise │ │
│ │sau iremediabil pierdute; │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │- au fost clasificate de către │ │
│ │...............................,│ │
│ │persoană care nu este │ │
│ │împuternicită prin lege să │ │
│ │acorde niveluri de clasificare. │ │
├────┼────────────────────────────────┤ │
│ │ANEXE: - Lista cu informaţiile │ │
│ │clasificate de nivel │ │
│ │propuse pentru declasificare/ │ │
│5 │trecere la un nivel inferior de │ │
│ │secretizare/ clasificare; │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │- Fişa cu avize. │ │
└────┴────────────────────────────────┴─────────┘

        *) În cazul compromiterii informaţiilor clasificate
        **) Se alege o variantă, în funcţie de situaţie.
                                   FIŞA CU AVIZE
           Parte integrantă la raportul nr. ....... din data de .......

┌────┬──────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Structura responsabilă/ │Avizul│
│crt.│implicată │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│1. │DIRECŢIA CONTRAINFORMAŢII │ │
│ │ŞI SECURITATE MILITARĂ*) │ │
└────┴──────────────────────────┴──────┘

        *) Pentru informaţiile clasificate secrete de stat.
                                        TABELUL
                       CU INFORMAŢIILE CLASIFICATE PROPUSE PENTRU
         DECLASIFICARE/TRECERE LA UN NIVEL INFERIOR DE CLASIFICARE/SECRETIZARE

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │Documentul │Compunerea │ │ │Motivul │ │
│ │Nr. de │ │care │documentului│Anexe │Nivel de │declasificării2│ │
│Nr. │înregistrare│Emitent*1)│conţine │de bază │ │secretizare│Noul nivel de │Observaţii│
│crt.│dat de │ │informaţii ├───────┬────┼───┬────┤iniţial │clasificare/ │ │
│ │emitent │ │clasificate│Nr. ex.│File│Nr.│File│ │secretizare │ │
│ │ │ │ │ │ │ex.│ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼───┼────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼───┼────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────┴────┴───┴────┴───────────┴───────────────┴──────────┘

    *1) Se trece indicativul numeric şi denumirea în clar a emitentului.
    *2) Se alege în funcţie de subiectul raportului.
                                ŞEFUL /COMANDANTUL
                             ......................

    ANEXA 6

    la Norme
                                       - MODEL -
               LISTA FUNCŢIILOR CARE NECESITĂ ACCES LA INFORMAŢII NAŢIONALE,
                   NATO, UE ŞI ECHIVALENTE CLASIFICATE DIN UM .......

┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │EŞALONUL SUPERIOR: │UNITATEA MILITARĂ: │
│ ├─────────┬─────────────────┬─────────┼───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │NIVELUL DE ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE │ │
│Nr. │ │ │ ├─────────────┬────────────┬────────────────┤ │
│Crt.│STRUCTURA│TIP FUNCŢII │DENUMIREA│NAŢIONALE ŞI │NATO │UE │OBSERVAŢII│
│ │ │ │FUNCŢIEI │ECHIVALENTE │ │ │ │
│ │ │ │ ├───┬─┬──┬────┼──┬──┬──┬───┼───┬───┬───┬────┤ │
│ │ │ │ │SSv│S│SS│SSID│NR│NC│NS│CTS│RUE│CUE│SUE│TSUE│ │
├────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼──────────┤
│1 │ │DE COMANDĂ*1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
├────┤ ├─────────────────┼─────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼──────────┤
│2 │ │DIN STRUCTURA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
│ │UM.... │SECURITATE*2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────────┼─────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼──────────┤
│3 │ │DE EXECUŢIE*3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
├────┤ ├─────────────────┼─────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼──────────┤
│4 │ │ADMINISTRATIVE*4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
└────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴───┴─┴──┴────┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴────┴──────────┘

    *1) Comandantul/şeful, locţiitorul şi şeful de stat major al unităţii militare.
    *2) Funcţiile prevăzute în structura de securitate potrivit statului de organizare.
    *3) Toate celelalte funcţii, altele decât cele de la punctele 1, 2 şi 4.
    *4) Funcţiile care prin specificul lor ar putea intra în contact tangenţial sau accidental cu informaţii clasificate.
        CENTRALIZATOR

┌────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │EŞALONUL │UNITATEA MILITARĂ: │
│ │SUPERIOR: │ │
│ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┤
│Nr. │ │NIVELUL DE ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE │ │ │
│Crt.│ ├─────────────┬────────────┬────────────────┤TOTAL │ │
│ │TIP FUNCŢII │NAŢIONALE ŞI │NATO │UE │TIP │OBSERVAŢII│
│ │ │ECHIVALENTE │ │ │FUNCŢII│ │
│ │ ├───┬─┬──┬────┼──┬──┬──┬───┼───┬───┬───┬────┤ │ │
│ │ │SSv│S│SS│SSID│NR│NC│NS│CTS│RUE│CUE│SUE│TSUE│ │ │
├────┼──────────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼──────────┤
│1 │DE COMANDĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
├────┼──────────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼──────────┤
│2 │DIN STRUCTURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
│ │DE SECURITATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼──────────┤
│3 │DE EXECUŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
├────┼──────────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼──────────┤
│4 │ADMINISTRATIVE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P, R, P+R │
├────┼──────────────┼───┼─┼──┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼──────────┤
│ │TOTAL NIVEL DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │CLASIFICARE/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SECRETIZARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───┴─┴──┴────┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴────┴───────┴──────────┘

                                      ÎNTOCMIT
                             Şef structură de securitate
                              ......................

    ANEXA 7

    la Norme
                ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI
                           LA INFORMAŢII NATO/UE*1) CLASIFICATE
        *1) Se semnează câte un angajament separat pentru acces la informaţii NATO clasificate, respectiv informaţii UE clasificate
        Subsemnatul/subsemnata ................. născut în localitatea ......... la data de .........., fiul (fiica) lui ....... şi a .......... angajat/ă al ........... în funcţia de ............, cu domiciliul în localitatea .........., strada ........, nr. ....., bl. .... sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., posesor/posesoare al/a certificatului/autorizaţiei de acces la informaţii NATO/UE clasificate seria ......, nr. ......, declar că am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor NATO/UE clasificate şi mă angajez să păstrez cu stricteţe secretul acestora şi să respect întocmai normele legale cu privire la evidenţa, manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor NATO/UE clasificate ce mi-au fost încredinţate, inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii.
        Sunt conştient/ă că în cazul în care voi încălca prevederile normative privind, protecţia informaţiilor clasificate voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.
        Data ............
        Semnătura .........
                                 DAT ÎN PREZENŢA
        ........................................................,
        (numele, prenumele şi semnătura şefului structuri/funcţionarului de securitate)

    ANEXA 8

    la Norme
                                       - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII │………………… │
│NAŢIONALE │Nivel de │
│……………………………. │clasificare │
│(denumirea unităţii │Exemplar nr. │
│militare) │….. │
│Nr. ……….. din ………. │ │
├──────────────────────┴───────────────┤
│APROB, │
│COMANDANTUL …………….. │
│……………………………… │
└──────────────────────────────────────┘

                     FIŞA MODIFICATOARE/ACTUALIZARE A PROGRAMULUI
         DE PREVENIRE A SCURGERII DE INFORMAŢII CLASIFICATE AL ..........
                     ÎNREGISTRAT LA NR. ....... DIN ............
        Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate al ......... se actualizează în următoarele părţi, astfel:
    1. CAPITOLUL III, Punctul 2 - Lista informaţiilor clasificate aprobate prin HG nr. ...../........ pe clase şi niveluri de secretizare, deţinute de UM ........ se înlocuieşte cu cea înregistrată la nr. ...... din ........., anexată.
    2. CAPITOLUL III, Punctul 3 - Locuri unde se concentrează, de regulă ori temporar, date, informaţii, documente clasificate sau se desfăşoară astfel de activităţi se înlocuieşte cu cea înregistrată la nr. ...... din ......., anexată.
    3. CAPITOLUL IV, Punctul 1 - Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii naţionale, NATO, UE şi Echivalente clasificate se înlocuieşte cu cea înregistrată la nr. ..... din ........, anexată.
        Lista necesită înlocuirea, deoarece statul de organizare al ............. a fost modificat prin aplicarea prevederilor înregistrată la nr. ..... din ........, în vigoare cu data de ......... .

    4. CAPITOLUL IV, Punctul 2 - Prezentarea persoanei/structurii desemnate să îndeplinească atribuţii pe linia protecţiei activităţilor, datelor, informaţiilor şi documentelor clasificate se înlocuieşte cu cea înregistrată la nr. ..... din ........, anexată.
    5. CAPITOLUL V - Prezentarea sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii destinat preluării, prelucrării şi transmiterii de date şi informaţii clasificate se înlocuieşte cu cea înregistrată la nr. ...... din ......., anexată.
    6. Conţinutul - text înscris în cadrul PPSIC la CAPITOLUL V, respectiv "La data întocmirii prezentului document, nu sunt persoane din afara UM ....... cărora să li se acorde acces temporar la informaţiile clasificate deţinute" se înlocuieşte cu următorul: "La data de .........., următoarelor persoane încadrate la alte structuri militare din cadrul MApN şi înscrise în lista înregistrată la nr. ...... din ........ prezentată anexat, li se acordă acces temporar la informaţiile clasificate deţinute de .............".
    7. Documentele înlocuite prin actualizare nu se distrug.

                                    ÎNTOCMIT
                          Şef structură de securitate
                           Colonel ..................
        NOTĂ: Această anexă este un model, prin urmare toate elementele constitutive ale PPSIC pot face obiectul modificărilor/actualizărilor ulterioare, astfel încât în orice moment documentul să reflecte situaţia reală a nivelului de securitate implementat pentru asigurarea corespunzătoare a protecţiei informaţiilor clasificate.

    ANEXA 9

    la norme
                                       - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII │………………… │
│NAŢIONALE │Nivel de │
│……………………………. │clasificare │
│(indicativul unităţii │ │
│militare) │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

                                       REGISTRUL
          PENTRU EVIDENŢA ŞI DISTRIBUIREA MEDIILOR DE STOCARE A INFORMAŢIILOR
                               Anul ..... volumul .......
                               Început la ..... nr. .....
                               Terminat la ...... nr. .....
                               Inventariat sub nr. ........

┌────┬────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cui i se distribuie mediul de stocare a │ │ │Numărul şi │ │
│ │Numărul │Tipul │ │Seria/ │ │informaţiilor │ │Semnătura │data │ │
│Nr. │de │mediului de │Capacitatea│numărul │Nivelul de ├──────┬──────┬─────────┬────────────┬─────────┤Data │de │procesului- │Observaţii│
│crt.│evidenţă│stocare a │de stocare │de │clasificare│ │ │ │Data │Semnătura│restituirii│restituire│verbal de │ │
│ │ │informaţiilor│ │fabricare│ │Gradul│Numele│Prenumele│distribuirii│de │ │ │declasificare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │primire │ │ │/ distrugere │ │
├────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────┴──────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘


    ANEXA 10

    la Norme
                                       - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII │ │
│NAŢIONALE │………………… │
│……………………………. │Nivel de │
│(indicativul unităţii │clasificare │
│militare) │ │
│Nr. ……….. │ │
│din ………. │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

                     CERERE PENTRU MULTIPLICARE/COPIERE
                                                         APROB
                                        Multiplicarea/copierea documentului
                                         COMANDANTUL/ŞEFUL .............
    1. Se completează de către persoana care a solicitat multiplicarea/copierea.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Rog să aprobaţi multiplicarea/copierea şi diseminarea documentului înregistrat │
│la nr. ...... din .......... compus din ................................ file, │
│în ........ exemplare. │
│Menţionez că documentul nu este [ ]/este [ ] clasat în dosarul nr. ...... │
│volumul ..... din ..... fila ..... . │
│Nu are [ ]/are [ ] restricţii de multiplicare/copiere, acordul emitentului este │
│înregistrat la nr. ...... din ....... şi prezentat alăturat. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │Avizat │
│.....................................................................................│Şeful structurii de securitate │
│(denumirea microstructurii din care face parte solicitantul) │..................... │
│..................... │(gradul) │
│(gradul) │..............................................................│
│.............................................................. │(prenumele, numele şi semnătura) │
│(prenumele, numele şi semnătura) │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Se completează de către operatorul de la copiator.

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Operaţiunea de multiplicare/copiere este consemnată la nr. │
│crt. ....... din Registrul de evidenţă a informaţiilor │
│clasificate multiplicate înregistrat la nr. RU ..... din │
│......, iar documentul multiplicat/copiat are numărul de │
│înregistrare: R.M. ....... / ........ din ......./....... │
│/.......... │
│................. │
│(gradul) │
│............................................................│
│(prenumele, numele şi semnătura operatorului) │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Pe verso cererii

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Unitatea │ │ │
│ │militară/ │Număr de │ │
│Nr. │structura │exemplare│Observaţii│
│crt.│unde se │/serii │ │
│ │diseminează │ │ │
│ │documentul │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┘


        NOTE:
    1. Cererea pentru multiplicare/copiere se clasează în acelaşi dosar cu documentul original multiplicat/copiat, chiar dacă se multiplică/copiază un document deja clasat.
    2. Gestionarea cererii de multiplicare/copiere este strâns legată de gestionarea documentului multiplicat/copiat, aceasta distrugându-se odată cu acesta.


    ANEXA 11

    la Norme
                                      - MODEL -

┌──────────────┬───────────────────────┐
│R O M Â N I A │………………… │
│MINISTERUL │Nivel de clasificare │
│APĂRĂRII │A P R O B │
│NAŢIONALE │Distrugerea │
│……………………………. │documentelor/mediilor │
│(indicativul │de │
│unităţii │stocare a informaţiilor│
│militare) │clasificate specificate│
│Nr. ……….. │în prezentul │
│din ………. │proces-verbal │
│AVIZAT │COMANDANTUL/ŞEFUL │
│ŞEFUL │……………………………… │
│STRUCTURII DE │(indicativul unităţii │
│SECURITATE │militare) │
│……… │…………. │
│(gradul) │(gradul) │
│……………………………………│………………………… │
│(prenumele, │( prenumele şi numele) │
│numele şi │(semnătura şi ştampila │
│semnătura) │unităţii militare) │
└──────────────┴───────────────────────┘

                              PROCES-VERBAL DE DISTRUGERE
        - Tabel folosit pentru distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate -

┌────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────┬──────────┐
│ │Numărul de │ │ │Compunerea documentului │ │
│ │înregistrare │ │ ├───────────────┬───────────┤ │
│Nr. │al │Nivelul de │Conţinutul │Propriu-zis │Anexe │ │
│crt.│documentului/│clasificare│pe scurt al ├─────────┬─────┼─────┬─────┤Observaţii│
│ │Data │ │documentului│Număr de │Număr│Număr│Număr│ │
│ │înregistrării│ │ │exemplare│de │de │de │ │
│ │ │ │ │ │file │anexe│file │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘

        - Tabel folosit pentru distrugerea mediilor de stocare a informaţiilor clasificate -

┌────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Numărul │ │ │ │ │ │
│ │de │ │Tipul │ │ │ │
│Nr. │evidenţă│Nivelul de │mediului│Capacitatea│Motivul │ │
│crt.│al │clasificare│de │de stocare │distrugerii│Observaţii│
│ │mediului│ │stocare │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │stocare │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Certific că │Funcţia │
│documentele menţionate│(minimum şef │
│în poziţiile de la nr.│birou), gradul,│
│crt. enumerate mai │numele, │
│jos, pot fi │prenumele şi │
│distruse*1) │semnătura │
├──────────────────────┼───────────────┤
│nr.crt. ………………. │………………………………… │
├──────────────────────┼───────────────┤
│nr.crt. ……………… │…………………………………. │
└──────────────────────┴───────────────┘

    *1) Procesul-verbal conţine documente cu informaţii clasificate aparţinând mai multor structuri din cadrul aceleiaşi unităţi militare

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certific că documentele pot fi distruse*2) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia (minimum şef birou), gradul, numele, prenumele şi semnătura │
│..............................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *2) Procesul-verbal conţine documente cu informaţii clasificate aparţinând unei singure structuri
        Documentele/mediile de stocare a informaţiilor au fost verificate şi corespund cu înscrisurile din registrele pentru evidenţă.
        Distrugerea s-a executat prin ............
        Operaţiunile s-au executat astăzi
    1) ...........
        (gradul)
        ................................
        (prenumele, numele şi semnătura)

    2) .............
        (gradul)
        ................................
        (prenumele, numele şi semnătura)


        NOTE:
    1. La efectuarea distrugerii participă obligatoriu cei doi membri din comisie, înscrişi în Procesul-verbal de distrugere.
    2. Distrugerea fizică se realizează numai după obţinerea avizului structurii de securitate şi aprobarea procesului-verbal de distrugere de către comandantul/şeful unităţii militare.
    3. Înscrierea în registrele pentru evidenţă se execută după realizarea operaţiunii de distrugere.
    4. Procesul-verbal de distrugere care se compune din mai multe file are aplicată pe fiecare pagină ştampila unităţii militare.


    ANEXA 12

    la Norme
                                      - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII │………………… │
│NAŢIONALE │Nivel de │
│……………………………. │clasificare │
│(denumirea unitatii │ │
│militare) │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

                     REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA LITERATURII MILITARE
                               Anul ..... volumul .......
                               Început la ..... nr. .....
                               Terminat la ...... nr. .....
                               Inventariat sub nr. ........
                                      OPISUL*)
               REGISTRULUI PENTRU EVIDENŢA LITERATURII MILITARE
        *) Se tipăreşte pe prima pagină

┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Iniţiala│File din│Iniţiala│File din│Iniţiala│File din│
│titlului│Registru│titlului│Registru│titlului│Registru│
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│A │ │J │ │Ş │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│B │ │K │ │T │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│C │ │L │ │Ţ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│D │ │M │ │U │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│E │ │N │ │V │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│F │ │O │ │W │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│G │ │P │ │X │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│H │ │Q │ │Y │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I │ │R │ │Z │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Î │ │S │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


┌────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Numărul şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │data │ │Distribuiri/ Restituiri│ │ │
│ │Denumirea │ │ │ │documentului│Primiri │/ Distrugeri │Existent │ │
│ │lucrării/ │ │Nivelul de │UniUnitatea│pe baza │ │ │ │ │
│ │regulamentului│ │clasificare│militară de│căruia se │ │ │ │ │
│Număr de│/ │Data │şi termenul│la care se │execută ├──────────┬────────────┼──────────┬────────────┼──────────┬────────────┤Observaţii│
│evidenţă│instrucţiunii/│înregistrării│de │primeşte/ │operaţiunea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │clasificare│distribuie/│- primire, │ │Numerotarea │ │Numerotarea │ │Numerotarea │ │
│ │tehnice │ │ │restituie │distribuire,│Cantitatea│exemplarelor│Cantitatea│exemplarelor│Cantitatea│exemplarelor│ │
│ │ │ │ │ │restituire, │ │/ seriilor │ │/ seriilor │ │/ seriilor │ │
│ │ │ │ │ │distrugere -│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 13

    la Norme
                               MODELE DE ŞTAMPILE
    a)

┌──────────────────────────────────────┐
│REGISTRUL UNIC │
│Nr. ............ din │
│...................... │
└──────────────────────────────────────┘


    b)

┌──────────────────────────────────────┐
│……………………………….. │
│(indicativul unităţii militare) │
│INTRARE │
│Nr. ............. din ............... │
└──────────────────────────────────────┘


    c)

┌──────────────────────────────────────┐
│ANEXĂ │
│Nr. ..... din ............... │
└──────────────────────────────────────┘


    d)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│.............................. │
│(data) │
│Certific că prezentul registru/condică s-a folosit de la fila ........ la fila │
│..... cu ....... înregistrări │
│.................................................................................................................│
│(gradul, prenumele, numele şi semnătura personalului C.D.C.) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    e)

┌──────────────────────────────────────┐
│R.M. nr. .................. din │
│.................... │
└──────────────────────────────────────┘


    f)

┌──────────────────────────────────────┐
│Exp. : UM .......... SECRET │
│LOCALITATEA ......................... │
│Dest. : UM ................. │
│LOCALITATEA ......................... │
│JUDEŢUL .......................... │
│Nr. ....................... │
└──────────────────────────────────────┘


    g) (a se vedea imaginea asociată)

    h) (a se vedea imaginea asociată)

    i)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certific că în prezentul ............. (registru, condică etc.).............. │
│s-au numerotat, şnuruit şi sigilat ......(cifre şi litere)............. │
│file │
│.............................................................................................│
│(gradul, prenumele, numele şi semnătura personalului C.D.C.) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    DESTINAŢIA ŞTAMPILELOR
    a) pentru înscrierea numărului de înregistrare din Registru unic;
    b) pentru înscrierea numărului de înregistrare pentru documentele primite de la alte unităţi militare/compartimente;
    c) pentru înscrierea numărului de înregistrare a documentului de bază pe documentele anexate înregistrate în Registrul pentru evidenţa documentelor;
    d) pentru certificarea numerelor de înregistrare înscrise în registre/condici;
    e) pentru înscrierea numărului de înregistrare din Registrul pentru evidenţa documentelor multiplicate;
    f) pentru înscrierea adresei pe plicurile/coletele ce conţin documente;
    g) ştampila de expediţie specifică unui CDC, ce se aplică pe fiecare plic;
    h) pentru avizarea informaţiilor militare de interes public;
    i) pentru certificarea numărului de pagini al registrelor/condicilor.

    ANEXA 14

    la Norme
                                      - MODEL -

        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        .............................
        (unitatea militară unde se constituie dosarul)
                                   OPIS INTERIOR*1)
              Al dosarului ...... volumul .... din anul ..... conţinând:
                 .................................................
                (denumirea din Indicatorul termenelor de păstrare)
        *1) Opisul se reface ori de câte ori se modifică compunerea dosarului.

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───┐
│ │ │ │Nr. │ │De unde │ │ │ │
│Nr. │Nr. de │Nr. de │documentului│ │vine sau │Conţinutul │Nr. filei│ │
│crt.│intrare al │ieşire al │dat de │Clasificare│unde │sumar al │(filelor)│Obs│
│ │documentului│documentului│expeditor │ │pleacă │documentului│din dosar│ │
│ │ │ │ │ │documentul│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│1 │A/S123 │- │A/S14 │SSv │B1 I │Raport │1-5 │ │
│ │05.01.2020 │ │03.01.2020 │ │ │activitate │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│2 │- │A/0124 │- │S │B2 I │Cerinţe │5-6 │ │
│ │ │06.01.2020 │ │ │ │securitate │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│13 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───┤
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───┘


    ANEXA 15

    la Norme
                                       - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M Â N I A │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII │………………… │
│NAŢIONALE │Nivel de │
│……………………………. │clasificare │
│(denumirea unităţii │ │
│militare) │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

                                       REGISTRUL
             PENTRU EVIDENŢA SCHIMBĂRII COMBINAŢIILOR ÎNCUIETORILOR CU CIFRU
                           DE LA CONTAINERELE DE SECURITATE
                                  Anul ..... volumul .......
                                  Început la ......... nr. ......
                                  Terminat la ........ nr. .....
                                  Inventariat sub nr. .........

┌────┬──────────┬────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Gradul, │Gradul, │ │
│ │ │ │ │ │numele, │numele, │ │
│ │ │ │ │ │prenumele │prenumele │ │
│ │ │ │ │ │şi │şi │ │
│Nr. │Data │Nr. de │Nr. │Nr. │semnătura │semnătura │ │
│crt.│schimbării│inventar│încăperii│cutiei│persoanei │persoanei │Obs.│
│ │ │ │ │ │din cadrul│din cadrul│ │
│ │ │ │ │ │structurii│structurii│ │
│ │ │ │ │ │unde s-a │de │ │
│ │ │ │ │ │executat │securitate│ │
│ │ │ │ │ │schimbarea│ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┤
│1 │2. │3. │4. │5. │6. │7. │8. │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┴────┘

        NOTĂ: Registrul se elaborează şi se gestionează în cadrul structurii de securitate.

    ANEXA 16

    la Norme
                                       - MODEL -

┌──────────────────────┬───────────────┐
│R O M A N I A │………………… │
│MINISTRY OF NATIONAL │Nivel de │
│DEFENCE │clasificare │
│1st Infantry Battalion│ │
└──────────────────────┴───────────────┘

        [ ] SECURITY CLEARANCE

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Issued by: │1st Infantry │
│ │Battalion │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Date and Place of │04.04.2019, │
│Issue: │Bucharest │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valid until: │19.04.2019 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│This is to certify: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Full name: │ION POPESCU │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Date of Birth: │30.09.1971 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Place of Birth: │RÂMNICELU, BRĂILA │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Nationality: │Romanian │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Where employed: │Ministry of │
│ │National Defense │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Purpose and │Mission, MALI │
│Duration of Visit: │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Holder of passport/Identity Card No. │
│…… issued at Ministry Of Foreign/ │
│Internal Affairs │
│Dated: …….. as been granted access to │
│information classified up to including│
│RESTRICTED in accordance with Romanian│
│security regulations. │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Signed by │ │
│...............................................│ │
│(Batalion commander name) │Official│
├───────────────────────────────────────────────┤Stamp │
│Title:1st Infantry Battalion Commander │ │
├───────────────────────────────────────────────┤ │
│Date: 04.04.2019 │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 17

    la Norme
                                       - MODEL -
        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        .............................
        (denumirea unităţii militare)
                     Fişa cu date specifice a CSNR/CDC autorizat*1)
                             din ......................
                                 (denumirea structurii)
                    autorizat(ă) pentru gestionarea informaţiilor
                    NATO .................. UE ....................
                   (nivelul de clasificare) (nivelul de clasificare)
    *1) Fişa cu date specifice CSNR/CDC autorizat se trimite la Registrul intern cu ocazia inventarierii anuale a existenţei documentelor şi de fiecare dată când sunt modificării ale datelor înscrise în oricare din cele 5 secţiuni. Se completează toate secţiunile, chiar dacă nu în toate din acestea sunt informaţii noi faţă de fişa transmisă anterior. După completare, fişa se scanează şi se transmite, pe cât posibil, on-line, la adresa din reţeaua INTRAMAN a Registrului intern;
    1. Personalul CSNR/CDC autorizat:

┌────┬────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Grad│Numele şi│Semnătura│Nr. │Observaţii│
│crt.│ │prenumele│ │telefon │ │
├────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. │Mr. │Ionescu │ │1111.001│şef CSNR/ │
│ │ │Andrei │ │ │CDC │
├────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. │Plt.│Georgescu│ │1111.002│gestionar │
│ │adj.│Mihai │ │ │ │
├────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. │Plt.│Popescu │ │1111.002│înlocuitor│
│ │ │Ion │ │ │ │
└────┴────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┘


    2. Personalul structurii de securitate:

┌────┬────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Grad│Numele si│Semnătura│Nr. │Observaţii│
│crt.│ │prenumele│ │telefon │ │
├────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. │Mr. │Vasilescu│ │1111.010│şef │
│ │ │Daniel │ │ │structură │
├────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. │Cpt.│Bucur │ │1111.011│înlocuitor│
│ │ │Petre │ │ │ │
└────┴────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┘


    3. SIC acreditate să proceseze documente NATO şi UE clasificate:

┌────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────┐
│ │Denumire │Gestiunea/│Nr. │ │
│Nr. │SII/ │Nivelul de│certificat*2)│Obs.│
│crt.│Structura│acreditare│/ │ │
│ │ │ │Valabilitate │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │BSN-1/ │NATO / │1023 / │ │
│1. │Dir.1/ │NC │26.01.2021 │ │
│ │SMFT │(Secret) │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │BSE-1/ │UE / │2300 / │ │
│2. │Dir.1/ │UE-C │02.01.2021 │ │
│ │SMFT │(Secret) │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────┘

        *2) Se ataşează/transmite forma electronică a certificatului de acreditare pentru toate SII incluse în listă.

    4. Facsimilele ştampilelor de expediţie:
    5. Seria sigiliului pentru pastile din plumb/a sigiliilor pentru ceară*1):
        *1) Se aplică şi facsimilul ştampilei, dacă este posibil.


    ANEXA 18

    la Norme
                                      - MODEL -
        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        ..............................
        (denumirea unităţii militare)
                                                                  Exemplar unic
                             FIŞA MEDIULUI DE STOCARE
                             Nr. ..... din .........
        Nr. înregistrare atribuit de expeditor mediului de stocare: ............
        Nr. de înregistrare atribuit de Ri (dacă este cazul): ............
        Nivelul de clasificare: ..............
        Cantitatea de informaţii/numărul de fişiere stocate: .............

┌────┬───────────────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────────┬────┐
│ │Dispunerea │ │ │ │ │ │
│ │fişierelor pe │ │ │ │ │ │
│ │mediul de │ │ │ │ │ │
│ │stocare: calea,│ │ │Nr. NATO/│Titlul │ │
│Nr. │denumirea │Mărime│Nivel de │UE │documentului │ │
│crt.│directoarelor │fişier│clasificare│de │(unde este │Obs.│
│ │şi fişierelor, │(Kb) │ │referinţă│cazul) │ │
│ │tipul │ │ │ │ │ │
│ │fişierelor │ │ │ │ │ │
│ │(doc, pdf, ppt,│ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────┤
│ │CD:/ │ │ │ │ │ │
│1 │Presentation/ │123 │NU │FN │Presentation │ │
│ │Inf_2.ppt │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────┤
│ │CD:/ │ │ │AC/322- │Agenda │ │
│2 │Presentation/ │89 │NR │0567 │grupului de │ │
│ │AC_322_0567.pdf│ │ │ │lucru │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────┤
│ │CD:/ │ │ │ │5 fişiere, │ │
│3 │Presentation\ │456 │— │— │fără │ │
│ │ │ │ │ │clasificare*1)│ │
└────┴───────────────┴──────┴───────────┴─────────┴──────────────┴────┘

        *1) Fişierele care nu au clasificare se consemnează doar ca număr de fişiere în ultimul rând al fişei mediului de stocare.

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│VERIFICAT │ÎNTOCMIT: │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ŞEFUL CSNR/CDC autorizat │Gestionar CSNR/CDC sau operator │
│.................................................│Secţiune de mesagerie electronică │
│ │.........................................│
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016