Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 15 decembrie 2011  privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 15 decembrie 2011 privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2012
──────────
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. M.109 din 15 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 12 ianuarie 2012.
──────────
    CAP. I
    Principii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme reglementează modalitatea de închiriere a imobilelor sau părţilor din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului.
    (2) Prin imobile, în sensul prezentelor norme, se înţeleg construcţiile cu instalaţiile şi terenurile aferente sau numai terenurile, altele decât cele cu destinaţia de locuinţe.
    (3) Închirierea imobilelor sau părţilor din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului are drept scop realizarea unor venituri şi, după caz, satisfacerea necesităţilor unităţilor militare privind asigurarea unor servicii curente prin: bancomate, distribuitoare automate de cafea, ceai, băuturi răcoritoare, bufete de incintă, magazine, farmacii, frizerii, reparaţii echipament, difuzarea presei, culturale, sportive, recreative şi altele asemenea.

    ART. 2
    (1) Închirierea imobilelor sau părţilor din acestea se realizează la propunerea şefilor structurilor centrale, a şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori a comandanţilor comandamentelor de armă/similar, după caz, din iniţiativa unităţii militare care are în evidenţa cantitativ-valorică imobilul, denumită în continuare unitate militară, sau a oricărei persoane fizice ori juridice interesate şi cu aprobarea prealabilă a persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Iniţiativa închirierii de către o persoană fizică ori juridică română sau străină se face printr-o cerere adresată Ministerului Apărării Naţionale ori unităţii militare.
    (3) Este interzisă închirierea care:
    a) afectează planul instrucţiei sau starea de operativitate a unităţilor militare;
    b) afectează securitatea unităţilor militare şi păstrarea secretului;
    c) afectează circulaţia în interiorul cazărmii;
    d) aduce atingere prestigiului armatei;
    e) are ca obiect imobile sau părţi din acestea situate în apropierea depozitelor de armament, muniţie, carburanţi - lubrifianţi, a parcurilor auto şi a altor asemenea obiective importante;
    f) are ca obiect imobile sau părţi din acestea, pentru care s-a formulat o notificare de restituire în natură din partea persoanelor îndreptăţite în baza legilor de retrocedare ori o acţiune în instanţă;
    g) are ca obiect imobile sau părţi din acestea, încadrate, potrivit legii, în clasa I de risc seismic;
    h) are ca scop amplasarea panourilor publicitare, cu excepţia imobilelor sau părţilor din acestea care sunt utilizate de Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" Bucureşti;
    i) vizează practicarea unui comerţ ilicit sau depozitarea unor produse sustrase de la obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor legale;
    j) are ca scop fabricarea şi/sau comercializarea băuturilor alcoolice în imobile sau părţi din acestea, cu excepţia cazurilor în care au avut destinaţia respectivă din construcţie şi când sunt amplasate în cazărmi în totalitate disponibilizate;
    k) vizează depozitarea sau producerea de produse periculoase, cum ar fi: explozibilii, artificiile, armele, plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope.


    ART. 3
    Închirierea imobilelor sau părţilor din acestea se realizează pe baza unui contract încheiat cu persoana fizică ori juridică stabilită în urma desfăşurării unei licitaţii publice cu strigare.

    ART. 4
    (1) Propunerea de închiriere a imobilelor sau a părţilor din acestea a şefilor structurilor centrale, a şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori a comandanţilor comandamentelor de armă/similar, după caz, la solicitarea unităţilor militare din subordine este transmisă Direcţiei domenii şi infrastructuri şi este supusă aprobării următoarelor persoane:
    a) secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, pentru imobile ale căror suprafeţe construite desfăşurate depăşesc 1.000 mp, precum şi pentru terenuri cu o suprafaţă mai mare de 10.000 mp;
    b) şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri, pentru părţi din imobile sau grupuri de construcţii ale căror suprafeţe construite desfăşurate nu depăşesc 1.000 mp, precum şi pentru terenuri de până la 10.000 mp.

    (2) Propunerea prevăzută la alin. (1) este însoţită de o documentaţie care cuprinde:
    a) solicitarea unităţii militare care are în evidenţa cantitativ-valorică imobilul, în care se specifică şi faptul că închirierea presupune sau nu accesul persoanei fizice ori juridice, chiar şi tangenţial, la informaţiile clasificate gestionate în obiectivul militar din care face parte imobilul;
    b) referatul tehnic, întocmit de unitatea militară;
    c) avizul tehnic favorabil emis de structurile militare abilitate, potrivit prevederilor Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.91/2008, denumit în continuare Regulamentul;
    d) avizul şefului Statului Major General şi al şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
    e) planul de situaţie al cazărmii, cu dispunerea imobilului sau a părţii din acesta ce urmează a fi închiriat/închiriată;
    f) planurile orizontale, cu dispunerea încăperilor în cadrul imobilului, după caz;
    g) aprobarea ori, după caz, solicitarea obţinerii aprobării schimbării destinaţiei imobilului sau a părţii din acesta, potrivit prevederilor Regulamentului, în situaţia în care încheierea contractului de închiriere impune aceasta;
    h) avizul structurii de securitate a eşalonului superior al unităţii militare care are în evidenţa cantitativ-valorică imobilul.

    (3) Referatul tehnic se întocmeşte pentru fiecare caz în parte, stabileşte necesitatea şi oportunitatea închirierii imobilului sau a părţii din acesta şi cuprinde indicativul de cazarmă, numărul de pavilioane ori încăperi solicitate pentru închiriere, suprafaţa construită şi starea tehnică a acestora, suprafaţa terenului aferent, amplasarea în interiorul cazărmii, lucrările necesare a fi executate, dacă este cazul, modalităţile de rezolvare a circulaţiei interioare, precum şi orice alte date necesare pentru aprobarea închirierii.
    (4) În situaţia în care destinaţia din construcţie şi/sau cea actuală nu este similară cu cea solicitată pentru închiriere, odată cu aprobarea de închiriere se schimbă şi destinaţia pe perioada derulării contractului de închiriere, fără a fi necesară întocmirea fişei modificatoare, aceasta întocmindu-se doar în situaţia în care se execută lucrări de compartimentare ori modificări structurale.

    ART. 5
    Veniturile realizate din închiriere se încasează şi se utilizează în conformitate cu dispoziţiile legale.

    CAP. II
    Modul de organizare a licitaţiei publice cu strigare
    ART. 6
    Licitaţia publică cu strigare se desfăşoară la sediul unităţii militare.

    ART. 7
    În termen de 5 zile de la data înregistrării aprobării prevăzute la art. 4 alin. (1) se numeşte, prin ordin de zi pe unitate, o comisie de licitaţie, denumită în continuare comisie, formată din următoarele persoane:
    a) preşedinte: locţiitorul comandantului/şefului unităţii militare/similar;
    b) membri: şeful logisticii/similar, un reprezentant din compartimentul financiar-contabil şi un alt reprezentant desemnat de comandantul unităţii militare;
    c) secretar: administratorul cazărmii.


    ART. 8
    Comisia de licitaţie întocmeşte următoarele documente:
    a) caietul de sarcini, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;
    b) anunţul publicitar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.


    ART. 9
    (1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă informaţii cu privire la destinaţia imobilului, suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor şi a terenului, durata închirierii, lucrările ce urmează a fi efectuate, după caz, precum şi preţul de pornire a licitaţiei.
    (2) Preţul de pornire a licitaţiei se stabileşte în euro/mp/lună, având în vedere preţul pieţei, destinaţia imobilului, precum şi activitatea pentru care este închiriat imobilul sau partea din acesta, astfel:
    a) pentru suprafeţe construite desfăşurate mai mari de 10 mp, precum şi pentru terenuri cu o suprafaţă mai mare de 100 mp, pe baza unui raport de evaluare/expertiză extrajudiciară întocmit de un evaluator autorizat sau expert tehnic atestat în specialitatea respectivă, selectat conform legislaţiei privind achiziţiile publice;
    b) pentru suprafeţe mai mici decât cele prevăzute la lit. a), pe baza tarifelor stabilite de consiliile locale sau de către instituţii specializate ale statului, în funcţie de destinaţia şi zonele de amplasament ale imobilelor ori, în situaţia în care acestea nu există, în aceleaşi condiţii ca la lit. a). În măsura în care tarifele sunt în lei, acestea se transformă în euro, la cursul din data stabilirii de către comisia de licitaţie.

    (3) În cazul închirierii unor imobile din cadrul obiectivelor militare în care se gestionează informaţii clasificate, caietul de sarcini va cuprinde şi clauze de protecţie a acestora, de obţinere a avizului structurii de specialitate a ministerului pentru persoanele fizice sau juridice participante la licitaţie şi de retragere a acestuia în cazul încălcării reglementărilor de securitate.

    ART. 10
    (1) Caietul de sarcini se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) În situaţia în care licitaţia se organizează de centrul de domenii şi infrastructuri sau centrul de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar, caietul de sarcini se aprobă de comandantul unităţii militare, cu avizul comandantului/şefului eşalonului superior.

    ART. 11
    Caietul de sarcini se obţine contra cost de la unitatea militară organizatoare a licitaţiei, iar contravaloarea acestuia nu trebuie să depăşească preţul multiplicării.

    ART. 12
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la auditarea realizată conform reglementărilor specifice în domeniu, anunţul prevăzut de art. 8 lit. b) se transmite spre publicare într-un cotidian naţional şi într-unul local şi se afişează pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi la punctul de control al unităţii militare.
    (2) Licitaţia se desfăşoară în cel mult 30 de zile de la data publicării anunţului prevăzut de art. 8 lit. b), dar nu în mai puţin de 10 zile de la data apariţiei acestuia.
    (3) După publicarea anunţului prevăzut de art. 8 lit. b), se pot trimite invitaţii de participare la licitaţie şi persoanelor care sunt interesate de închirierea imobilului sau a părţii din acesta.

    ART. 13
    Cheltuielile pentru desfăşurarea licitaţiilor se suportă de unităţile militare care le organizează, conform normelor legale în vigoare.

    ART. 14
    (1) Garanţia de participare la licitaţie se stabileşte în cuantum de 5% din valoarea chiriei lunare stabilite pe baza preţului de pornire a licitaţiei.
    (2) Garanţia de participare la licitaţie se constituie în lei, până la data depunerii ofertei, prin:
    a) scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzute în caietul de sarcini;
    b) depunere în numerar la casieria unităţii militare.

    (3) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite câştigătoare, se returnează după semnarea contractului de închiriere cu ofertantul desemnat câştigător, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.
    (4) Garanţia de participare constituită de ofertant se reţine de către unitatea militară în următoarele situaţii, care nu se datorează celor de forţă majoră sau de caz fortuit:
    a) ofertantul nu se prezintă la licitaţie;
    b) se revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;
    c) se revocă oferta după adjudecare;
    d) câştigătorul licitaţiei nu semnează contractul de închiriere în termenul de valabilitate a ofertei;
    e) câştigătorul licitaţiei nu constituie garanţia pentru buna execuţie a contractului.


    ART. 15
    (1) Persoanele care manifestă interes de participare la licitaţie depun la registratura unităţii militare organizatoare, până la data şi ora stabilite în anunţul publicitar, un plic închis şi sigilat care conţine formularul de ofertă prevăzut în anexa nr. 3, precum şi documentele solicitate prin caietul de sarcini.
    (2) Pe plic se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi adresa ofertantului, menţiunea "LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE", precum şi imobilul/partea de imobil care face obiectul licitaţiei.

    ART. 16
    Licitaţia se desfăşoară la sediul unităţii militare, la data şi ora stabilite prin anunţul publicitar.

    ART. 17
    (1) Licitaţia se poate desfăşura în situaţia în care până la data-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin două oferte şi dacă se prezintă cel puţin un ofertant.
    (2) În caz contrar, licitaţia se repetă după 7 zile lucrătoare, în aceleaşi condiţii.
    (3) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia desface plicurile şi verifică documentele solicitate prin caietul de sarcini.
    (4) Comisia hotărăşte, în urma verificărilor, în situaţia în care documentele sunt incomplete, acordarea unui termen de maximum 48 de ore pentru completarea sau refacerea acestora, atunci când acest lucru este posibil, întocmind în acest sens un proces-verbal, licitaţia urmând să se desfăşoare după acest interval de timp.
    (5) Dacă în urma reverificărilor există cel puţin două oferte corespunzătoare caietului de sarcini, comisia trece la desfăşurarea propriu-zisă a licitaţiei.
    (6) Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă preţul de pornire a licitaţiei, cu precizarea salturilor de supralicitare, în cuantum de 10% din valoarea acestuia.
    (7) Este declarat câştigător al licitaţiei participantul care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită şi supralicitări, oferă primul preţul cel mai mare.
    (8) În situaţia în care există doar o ofertă corespunzătoare chiria se stabileşte de comun acord, fără a putea fi mai mică decât preţul de pornire a licitaţiei.
    (9) Dacă în urma verificărilor se constată că nu există cel puţin o ofertă corespunzătoare, licitaţia se repetă în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (10) A doua licitaţie se desfăşoară dacă, până la termenul-limită, se depune cel puţin o ofertă şi se prezintă ofertantul, adjudecarea făcându-se la un preţ care nu poate fi mai mic decât preţul de pornire a licitaţiei prevăzut în caietul de sarcini.
    (11) În situaţia în care procedura nu se finalizează prin desemnarea unui câştigător sau în cazul în care nu există nicio solicitare pentru închiriere, se iau măsuri pentru conservarea ori valorificarea bunurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (12) În situaţia în care în interval de un an de la data desfăşurării licitaţiei neurmate de încheierea contractului de închiriere se solicită închirierea aceluiaşi imobil sau a aceleiaşi părţi din acesta, derularea licitaţiei publice cu strigare se face cu respectarea prevederilor din prezentul capitol, fără a se solicita o nouă aprobare, conform art. 4 alin. (1).

    ART. 18
    (1) În toate fazele, comisia întocmeşte un proces-verbal, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, în care se consemnează toate activităţile ce se desfăşoară în timpul licitaţiei.
    (2) Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei şi de reprezentanţii participanţilor care se legitimează cu buletin/carte de identitate sau paşaport şi delegaţie, după caz.
    (3) După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, licitaţia se declară închisă şi se menţionează acest lucru în procesul-verbal.
    (4) După finalizarea licitaţiei, conţinutul procesului-verbal se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare care a organizat licitaţia, iar rezultatul acesteia se comunică, în scris, ofertanţilor care au participat la licitaţie.
    (5) Documentele de desfăşurare a licitaţiei se constituie într-un dosar separat la unitatea militară.

    ART. 19
    (1) De regulă, nu este permisă anularea licitaţiei.
    (2) În mod excepţional, anularea licitaţiei se face în următoarele situaţii:
    a) în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestaţii întemeiate privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, prin încălcarea prevederilor legale privind închirierea imobilelor şi a prezentelor norme, care au afectat concurenţa loială, nu au asigurat transparenţa procedurilor de licitaţie sau au produs discriminări între ofertanţi;
    b) în alte cazuri specificate în mod expres prin caietul de sarcini.


    ART. 20
    (1) Orice ofertant care participă la licitaţie poate formula, în scris, o contestaţie adresată comandantului/şefului unităţii militare, în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului licitaţiei.
    (2) Unitatea militară este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice rezultatul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia.
    (3) În acest sens se numeşte, prin ordin de zi pe unitate, o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 membri, alţii decât cei din comisia de licitaţie, care în termen de 3-5 zile lucrătoare trebuie să raporteze în scris comandantului/şefului unităţii militare rezultatul analizării contestaţiei/contestaţiilor.
    (4) În situaţia în care comisia de soluţionare a contestaţiilor constată justeţea contestaţiei/contestaţiilor, comandantul/şeful unităţii militare dispune, la propunerea acesteia, fie repetarea procedurii, fie adjudecarea licitaţiei de către participantul care a oferit preţul imediat inferior.

    ART. 21
    (1) Comisia de licitaţie răspunde de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
    (2) În cazul în care, după depunerea ofertelor, există membri în comisie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu reprezentanţi, asociaţi, administratori ai operatorului economic ofertant ori cu ofertantul persoană fizică, aceştia vor fi înlocuiţi. La fel se procedează şi în cazul în care un membru al comisiei este în imposibilitate motivată de a-şi exercită atribuţiile.

    CAP. III
    Încheierea contractului de închiriere
    ART. 22
    (1) În maximum 10 zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei se procedează la încheierea contractului de închiriere.
    (2) În cazul în care câştigătorul licitaţiei renunţă din diferite motive sau dacă nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) pentru încheierea contractului de închiriere, unitatea militară încheie contractul cu următorul clasat sau repetă licitaţia, după caz.
    (3) Până la data încheierii contractului de închiriere, câştigătorul licitaţiei prezintă scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie a contractului, în euro, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma licitaţiei, valabilă pe durata contractului de închiriere, la care se adaugă 60 de zile calendaristice de la data expirării contractului de închiriere.

    ART. 23
    (1) Contractul de închiriere se întocmeşte de către unitatea militară, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
    (2) Contractul de închiriere se avizează de către consilierul juridic care asigură asistenţă juridică unităţii militare, poartă viză de control financiar preventiv din partea persoanei abilitate conform normelor specifice şi se semnează din partea unităţii militare de către comandantul/şeful acesteia, pe fiecare pagină.

    ART. 24
    (1) Durata contractului de închiriere este de cel mult 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, pe maximum aceeaşi durată, la solicitarea expresă a locatarului, făcută cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirare.
    (2) În situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, comandantul/şeful unităţii militare va notifica locatarul despre acest lucru, urmând ca după împlinirea termenului să se împotrivească îndeplinirii obligaţiilor de către locatar.
    (3) Tacita relocaţiune nu operează.

    ART. 25
    (1) În contractul de închiriere se prevăd în mod obligatoriu clauze privind eliberarea imobilului închiriat, în tot sau în parte, în maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării, după caz, a denunţării unilaterale a convenţiei ori de la data semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului, atunci când nevoile Ministerului Apărării Naţionale impun acest lucru, cum sunt: mobilizarea, înfiinţarea de noi unităţi militare, redislocarea/reorganizarea acestora ori altele asemenea. Obligaţia de restituire a bunului în aceste ipoteze va fi prevăzută concomitent cu obligaţia de plată a unor penalităţi stabilite pentru fiecare zi de întârziere.
    (2) De asemenea, se prevăd clauze privind majorările de întârziere la plata chiriei, în cuantum de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă, precum şi referitoare la faptul că spaţiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosinţă altor persoane, excepţie făcând spaţiile închiriate de Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" Bucureşti care fac obiectul unor competiţii.
    (3) Valoarea chiriei pentru bunul închiriat este dată de preţul stabilit în urma licitaţiei pentru închiriere, aceasta urmând a se achită în lei, la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României, la data efectuării plăţii.

    ART. 26
    (1) În contractul de închiriere se prevăd, dacă este cazul, clauze privind obligativitatea executării, de către locatar, a tuturor lucrărilor de reparaţii şi/sau de întreţinere necesare, în baza unui grafic de eşalonare, stabilite de unitatea militară sub forma unui deviz estimativ verificat tehnic de centrul de domenii şi infrastructuri sau centrul de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar, după caz, care nu presupun eliberarea de autorizaţii de construire. Se pot executa lucrări şi la cererea locatarului, cu acordul prealabil, în scris, al unităţii militare.
    (2) Urmărirea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) şi recepţia acestora se fac prin grija unităţii militare.
    (3) În cazuri excepţionale, atunci când este pusă în pericol siguranţa construcţiilor/instalaţiilor închiriate sau la solicitarea locatarului, se pot executa lucrări de intervenţii, numai pe baza unei expertize tehnice şi a unei documentaţii tehnice de execuţie verificate de persoane atestate M.L.P.A.T. (Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului)/M.D.R.T. (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) şi M.C.P.N. (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional), în cazul imobilelor monumente istorice, pe specialităţi, după prezentarea şi avizarea de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale a notei de fundamentare şi a studiului de fezabilitate şi aprobarea acestuia, precum şi după eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de către Direcţia domenii şi infrastructuri/autorităţile administraţiei publice locale în cazul imobilelor monumente istorice, conform reglementărilor în vigoare.
    (4) Urmărirea executării lucrărilor prevăzute la alin. (3) şi recepţia acestora se fac prin grija unităţii militare şi a centrului de domenii şi infrastructuri sau, după caz, a centrului de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar.
    (5) Recepţia lucrărilor se realizează pe bază de proces-verbal, potrivit reglementărilor interne în vigoare.
    (6) Lucrările prevăzute la alin. (3) şi cele solicitate de locatar ulterior perfectării contractului de închiriere vor face obiectul unor acte adiţionale încheiate între părţi şi se vor realiza din fondurile proprii ale locatarului.
    (7) Actele adiţionale ce se încheie pentru lucrările prevăzute la alin. (3) se verifică, anterior semnării de către comandantul/şeful unităţii militare, de către Direcţia domenii şi infrastructuri, Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică şi Direcţia contrainformaţii şi securitate militară.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    (1) Contractele de închiriere se încheie în 3 exemplare, unul fiind trimis centrului de domenii şi infrastructuri sau, după caz, centrului de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar la care unitatea militară este arondată administrativ.
    (2) O copie certificată a contractului de închiriere se transmite de către unitatea militară organului fiscal la care este înregistrată, furnizându-se totodată şi toate documentele şi informaţiile solicitate de acesta, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Centrele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să ţină evidenţa închirierilor şi să transmită semestrial Direcţiei domenii şi infrastructuri situaţii centralizatoare, respectiv la 31 ianuarie şi 31 iulie ale fiecărui an.
    (4) Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 9.
    (5) Circuitul parcurs de aceste situaţii centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 10.

    ART. 28
    (1) Direcţia domenii şi infrastructuri, centrele de domenii şi infrastructuri, centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar şi structurile statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori comandamentelor de armă/similar prin organele proprii de specialitate, precum şi structurile de control specializate organizează controale şi verificări privind modul de desfăşurare a licitaţiilor, încheierea şi derularea contractelor de închiriere, precum şi utilizarea spaţiilor şi dispun, potrivit competenţelor ce le revin, cu informarea ierarhică a ministrului apărării naţionale, după caz, măsuri disciplinare, administrative sau de sesizare a organelor în drept împotriva persoanelor care au încălcat reglementările în domeniu.
    (2) Procedurile de licitaţie publică cu strigare organizate în vederea încheierii contractelor de închiriere se auditează, conform reglementărilor specifice în domeniu.

    ART. 29
    (1) În situaţia în care se solicită modificarea scopului iniţial al închirierii sau acordul pentru derularea unor proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile, noua chirie se va stabili în baza unui raport de expertiză, întocmit din fondurile locatarului, fără însă a putea fi diminuată.
    (2) În contractul de închiriere se prevede obligativitatea obţinerii acordului prealabil al Ministerului Apărării Naţionale în cazul derulării unor proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile.
    (3) Diminuarea suprafeţelor închiriate iniţial se poate efectua la solicitarea locatarului, fără organizarea unei noi proceduri, conform competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1), cu reducerea proporţională a chiriei, menţinându-se preţul/mp stabilit în urma licitaţiei.
    (4) Modificarea contractului de închiriere, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se face cu acordul persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (1), prin act adiţional.
    (5) Suplimentarea suprafeţelor închiriate nu poate fi acceptată, pentru aceasta fiind necesară organizarea unei noi proceduri.

    ART. 30
    (1) Prezentele norme nu se aplică licitaţiilor publice cu strigare sau contractelor de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (2) Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în care sunt prevăzute lucrări de modernizare şi reabilitare, se prelungesc o singură dată, la cererea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirare, prin act adiţional încheiat pe aceeaşi durată, în condiţiile prevăzute în contract.

    ART. 31
    Imobilele aflate în evidenţa cantitativ-valorică a unităţilor militare se pot pune la dispoziţia altor structuri din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, conform Regulamentului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit şi cu obligaţia suportării cheltuielilor privind utilităţile, întreţinerea şi reparaţiile curente.

    ART. 32
    (1) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.
    (2) Documentele prevăzute în anexele nr. 1-7 pot fi adaptate la situaţiile de fapt, fără a se prejudicia interesele patrimoniale ale Ministerului Apărării Naţionale.

    ANEXA 1

    la norme
    - model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară ........... NESECRET
    Nr. ....... din ............. Exemplar nr.
    APROB
    Comandantul/Şeful U.M. ................
    AVIZAT
    U.M. ............................
    (Centrul de domenii şi infrastructuri/
    Centrul de cartiruire trupe
    şi administrare cazărmi/similar)
    CAIET DE SARCINI
    1. Obiectul licitaţiei
    Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. ............., închiriază, prin licitaţie publică cu strigare, imobilul situat în ..............., compus din ......................, în vederea .....(se specifică activitatea)......
    Preţul de pornire este de ........... euro/lună.
    Activităţile desfăşurate nu trebuie să aducă atingere securităţii unităţii militare şi prestigiului armatei şi să afecteze desfăşurarea activităţilor specifice unităţii militare.
    În cazul în care se constată că activitatea ofertantului ori a locatarului încalcă prevederile alineatului de mai sus sau nu respectă clauzele contractuale, ofertantul este descalificat sau, după caz, contractul reziliat de drept, cu plata de daune-interese şi reţinerea garanţiei de participare la licitaţie ori a depozitului de garanţie pentru buna execuţie a contractului, fără ca acesta să emită pretenţii de orice fel.
    Atunci când nevoile Ministerului Apărării Naţionale o impun, în situaţii precum mobilizarea, înfiinţarea de noi unităţi militare, redislocarea/reorganizarea acestora ori altele asemenea, locatarul se obligă să predea imobilul închiriat, în tot sau în parte, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise din partea locatorului, după caz, a denunţării unilaterale sau a semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului de închiriere, liber de orice sarcini şi în stare corespunzătoare.
    Persoanele interesate depun documentele solicitate în prezentul caiet de sarcini până la data şi ora înscrisă în anunţul publicitar.
    Durata contractului de închiriere este de cel mult 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, pe maximum aceeaşi durată, la solicitarea expresă a locatarului, făcută cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirare, în situaţia în care bunul rămâne disponibil.
    În situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, comandantul/şeful unităţii militare îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca după împlinirea termenului să se împotrivească îndeplinirii obligaţiilor de către locatar, tacita relocaţiune neoperând.
    În contractul de închiriere se prevăd clauze privind obligativitatea executării de către locatar a tuturor lucrărilor de reparaţii şi/sau de întreţinere necesare, în baza unui grafic de eşalonare, stabilite de unitatea militară sub forma unui deviz estimativ, anexat, care nu presupun eliberarea de autorizaţii de construire. Se pot executa lucrări şi la cererea locatarului, cu acordul prealabil, în scris, al unităţii militare.
    În cazuri excepţionale, atunci când este pusă în pericol siguranţa construcţiilor/instalaţiilor închiriate sau la solicitarea locatarului, se pot executa lucrări de intervenţii, numai pe baza unei expertize tehnice şi a unei documentaţii tehnice de execuţie verificate de persoane atestate M.L.P.A.T. (Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului)/M.D.R.T. (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) şi M.C.P.N. (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional), în cazul imobilelor monumente istorice, pe specialităţi, după prezentarea şi avizarea de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale a notei de fundamentare şi a studiului de fezabilitate şi după aprobarea acestuia, precum şi după eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de către structura de specialitate, respectiv Direcţia domenii şi infrastructuri sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în cazul imobilelor monumente istorice, conform reglementărilor în vigoare.
    Locatarului îi este interzis, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără somaţie şi fără să apeleze la instanţele judecătoreşti, să înstrăineze sub orice formă, să concesioneze, să ipotecheze, să încheie contracte de leasing, precum şi să subînchirieze, în beneficiul altui locatar, imobilele - terenurile cu sau fără construcţii. De asemenea, sunt interzise amplasarea de panouri publicitare, desfăşurarea unor acţiuni care aduc atingere prestigiului armatei sau afectează securitatea unităţii militare, practicarea unui comerţ ilicit ori depozitarea unor produse obţinute din import, sustrase de la obligaţiile de plată a impozitelor legale şi taxelor vamale, fabricarea şi/sau comercializarea băuturilor alcoolice în imobile ori părţi din acestea, cu excepţia cazurilor în care au avut destinaţia respectivă din construcţie şi când sunt amplasate în cazărmi în totalitate disponibilizate, depozitarea sau producerea de produse periculoase, cum ar fi explozibilii, artificiile, armele, plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope şi altele asemănătoare, precum şi desfăşurarea altor activităţi decât cele pentru care a fost închiriat imobilul fără acordul Ministerului Apărării Naţionale.
    În cazul derulării unor proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile este obligatoriu obţinerea acordului prealabil al Ministerului Apărării Naţionale.
    Chiria se plăteşte lunar, în lei, la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii, prin ordin de plată sau alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare, în contul stabilit în contractul de închiriere.
    Pentru participarea la licitaţie, ofertantul prezintă obligatoriu scrisoare de garanţie bancară de participare la licitaţie sau depune la casieria unităţii militare ori în contul acesteia 5% din valoarea chiriei lunare stabilite pe baza preţului de pornire a licitaţiei.
    Termenul de valabilitate al scrisorii este de 30 de zile calendaristice de la data desfăşurării licitaţiei. Scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţie sau valoarea acesteia depusă la casierie ori în contul unităţii militare se returnează participanţilor necâştigători, după semnarea contractului de închiriere cu ofertantul desemnat câştigător, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia, iar câştigătorului în momentul depunerii scrisorii de garanţie pentru buna execuţie a contractului.

    2. Scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie a contractului
    Scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie a contractului, în euro, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare este destinată pentru executarea obligaţiilor locatarului, are un termen de valabilitate de 60 de zile calendaristice de la data expirării contractului de închiriere, se depune anterior încheierii contractului şi se actualizează anual în funcţie de valoarea ultimei chirii.

    3. Documentele obligatorii care se depun de către ofertanţi
    Pentru persoane juridice:
    a) formularul de ofertă prevăzut în anexa nr. 3 la norme;
    b) certificatul emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că au dreptul să desfăşoare activitatea respectivă;
    c) cazierul judiciar al administratorului firmei sau al persoanei care are funcţia de director general;
    d) certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
    e) informaţiile generale despre ofertant prevăzute în anexa nr. 4 la norme;
    f) scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţie sau documente din care să rezulte achitarea valorii acesteia, prevăzută în anexa nr. 5 la norme.

    Pentru ofertanţii persoane fizice se depun următoarele documente:
    a) formularul de ofertă prevăzut în anexa nr. 3 la norme;
    b) informaţiile generale despre ofertant prevăzute în anexa nr. 4 la norme;
    c) documentele din care să rezulte calificarea în meseria pentru prestarea căreia închiriază spaţiul respectiv;
    d) certificatul judiciar;
    e) certificatul de atestare fiscală;
    f) copia după actul de identitate.

    Nedepunerea documentelor solicitate şi a garanţiei de participare atrage eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie.

    4. Evaluarea ofertelor
    Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie prin strigare după verificarea documentelor depuse de ofertanţi, solicitate prin caietul de sarcini. Se declară câştigătoare persoana care oferă prima preţul de închiriere cel mai mare la ultima strigare.

    5. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o ofertă
    Ofertantul trebuie să prezinte documentele prevăzute la pct. 3 din prezentul caiet de sarcini.
    Orice ofertant, prin depunerea ofertei, este de acord cu preţul de pornire pe suprafaţa închiriată şi cu executarea lucrărilor de reparaţii stabilite ce vor fi menţionate în contractul de închiriere, conform graficului de eşalonare a lucrărilor.
    Oferta şi celelalte documente sunt dactilografiate în limba română, semnate şi ştampilate de ofertant, fără să prezinte ştersături, modificări sau adăugiri.
    Oferta împreună cu celelalte documente se depune de către ofertant la registratura unităţii militare organizatoare într-un singur exemplar. Ofertantul introduce oferta într-un plic. Plicul se sigilează, menţionându-se pe faţă sintagma "LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE", precum şi imobilul/partea de imobil care face obiectul licitaţiei, iar pe verso numele, prenumele/denumirea şi adresa ofertantului.
    Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratură, până la data de........., ora........., indicate în anunţul publicitar.
    Ofertele depuse peste termen se resping şi se returnează nedeschise ofertanţilor.
    Comisia hotărăşte, în urma verificărilor, în situaţia în care documentele sunt incomplete, acordarea unui termen de maximum 48 de ore pentru completarea sau refacerea acestora, atunci când acest lucru este posibil, întocmind în acest sens un proces-verbal, licitaţia urmând să se desfăşoare după acest interval de timp.

    6. Desfăşurarea licitaţiei
    Plicurile se deschid la data şi ora specificate în anunţul publicitar, în prezenţa comisiei şi a reprezentanţilor legali ai ofertanţilor, care au asupra lor împuternicire/delegaţie pentru participare la licitaţie.
    După deschiderea tuturor ofertelor, anunţarea numelor ofertanţilor şi citirea formularelor de ofertă, prin care ofertanţii se obligă să plătească cel puţin preţul de pornire şi să participe la derularea acesteia, comisia verifică documentele şi procedează în consecinţă.
    În situaţia în care ofertele şi documentele sunt corespunzătoare şi sunt respectate normele privind închirierea se trece efectiv la desfăşurarea licitaţiei.
    Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă preţul de pornire a licitaţiei, cu precizarea salturilor de supralicitare, în cuantum de 10% din valoarea acestuia, şi consemnează preţurile oferite pe parcursul licitaţiei.
    Este declarat câştigător al licitaţiei cel care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită şi supralicitări, oferă primul preţul cel mai mare.
    Toate activităţile desfăşurate pe parcursul licitaţiei se consemnează într-un proces-verbal în care se înscrie câştigătorul acesteia şi care se semnează de către membrii comisiei şi reprezentanţii ofertanţilor, dacă sunt prezenţi, care se legitimează cu buletin/carte de identitate sau paşaport şi delegaţie, după caz.

    7. Alte condiţii
    Caietul de sarcini se pune la dispoziţia celor interesaţi contra cost. Preţul caietului de sarcini este de......... lei.
    Pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin caietul de sarcini şi contractul de închiriere de către ofertant/locatar, acesta pierde garanţiile depuse, iar contractul se reziliază cu daune-interese.
    Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează cu cele prevăzute de legislaţia în vigoare la data desfăşurării licitaţiei.

    ANEXE:
    - contractul de închiriere;
    – devizul estimativ.

    Preşedintele Comisiei de licitaţie,
    ..............................

    ANEXA 2

    la norme
    - model -
    ANUNŢ PUBLICITAR
    Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. ............, organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii imobilului situat în ............, compus din .................... .
    Licitaţia are loc în ziua de ............ ora ............ la sediul U.M. ............ din str. ............ nr. ............ localitatea ............. .
    În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de ............ ora ............ şi în ziua de ............ ora ............, la aceeaşi adresă.
    Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se achiziţionează de la sediul U.M. ............, începând cu ziua de ............, contra sumei de ............ lei, care se depune la casieria unităţii militare.
    Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de ............, ora ......., indicate în anunţul publicitar.
    Garanţia de participare se exprimă în lei şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, sau prin depunere în numerar la casieria unităţii militare până la data şi ora depunerii ofertei.
    Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefon ............. .

    ANEXA 3

    la norme
    - model -
    OFERTANTUL
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)
    FORMULAR DE OFERTĂ
    Data.............
    Către.....(denumirea/numele şi sediul, adresa unităţii militare).....
    În urma examinării caietului de sarcini şi a anexelor (nr. ....), a căror primire este astfel confirmată, noi, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului, conform ............, ne angajăm să participăm la licitaţia privind închirierea imobilului situat în ............ şi să oferim cel puţin preţul de strigare de ............. .
    Suntem de acord cu conţinutul contractului de închiriere şi ne obligăm ca, în cazul în care câştigăm licitaţia, să încheiem contractul de închiriere, în termen de 10 zile lucrătoare de la desfăşurarea acesteia.
    În cazul în care suntem desemnaţi câştigătorii licitaţiei ne obligăm să depunem, până la încheierea contractului de închiriere, scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie a contractului, în euro, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare valabilă pe durata contractului, la care se adaugă 60 de zile calendaristice de la data expirării contractului de închiriere.
    Până la încheierea contractului de închiriere, oferta, inclusiv strigările de preţ, constituie un acord de principiu între noi.
    În cazul în care contractul de închiriere nu se încheie din culpa noastră, suntem de acord cu sancţiunea pierderii garanţiei de participare.
    Astăzi, .................
    ...................................
    (semnătura şi ştampila)
    în calitate de.............................., deplin autorizat să semneze oferta pentru şi în numele...................

    ANEXA 4

    la norme
    - model -
    OFERTANTUL
    ..............................................
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)
    INFORMAŢII GENERALE
    despre ofertant
    1. Denumirea/Numele şi sediul/adresa;
    2. Numărul şi data înregistrării la Registrul comerţului;
    3. Codul fiscal;
    4. Capitalul social;
    5. Obiectul de activitate;
    6. Principalele contracte de livrări de bunuri/servicii şi, după caz, servicii auxiliare;
    7. Alte date.
    Data completării Ofertant,
    .......................... ........................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 5

    la norme
    - model -
    BANCA
    (denumirea, sediul, telefon, fax)
    SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
    pentru oferta depusă în vederea participării la licitaţie
    În cazul în care ofertantul înaintează oferta sa, datată ..............., în vederea participării la licitaţie pentru adjudecarea ofertei de închiriere ce are loc la data de ..............., vă facem cunoscut că noi, ............, garantăm în favoarea ....................., pentru suma de ................., sumă pe care ne angajăm ca, în caz de insolvabilitate a ofertantului, să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare:
    - revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;
    – revocă oferta după adjudecare;
    – fiind câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul de închiriere în termenul de valabilitate al ofertei;
    – fiind câştigătorul licitaţiei, nu constituie garanţia pentru buna execuţie a contractului.

    Prezenta garanţie este valabilă până la data de..............., aceasta devenind nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă licitaţia este adjudecată de un alt ofertant.
    Valabilitatea garanţiei se extinde, în cazul în care este necesar, la cererea unităţii militare, cu acordul prealabil al ofertantului.
    ............................ Director,
    (denumirea băncii) .......................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 6

    la norme
    - model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară.................
    PROCESUL-VERBAL
    al licitaţiei din data de ................, ora.......
    1. Licitaţia a fost anunţată prin:........................................
    2. Imobilul închiriat.....................................................
    3. Comisia de licitaţie numită prin Ordinul de zi pe unitate nr................... din ............ al U.M. ............ este constituită din:
    Preşedinte: (gradul, numele şi prenumele) din U.M........................
    Membri: (gradul, numele şi prenumele) din U.M........................
    (gradul, numele şi prenumele) din U.M........................
    (gradul, numele şi prenumele) din U.M........................
    Secretar: (gradul, numele şi prenumele) din U.M........................

    4. La licitaţie au mai participat din partea Ministerului Apărării Naţionale (se va completa cu gradul, numele şi prenumele) din U.M..............
    5. La licitaţie au participat reprezentanţii ofertanţilor, după cum urmează:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    (se menţionează dacă ofertele sunt corespunzătoare conform caietului de sarcini sau incomplete).

    6. Preţul de pornire al licitaţiei imobilului este de.................. euro.
    Preţurile oferite pe parcursul licitaţiei şi persoanele care le-au oferit sunt menţionate în tabelul anexat, întocmit pe timpul desfăşurării acesteia.

    7. Preţul de închiriere cel mai mare a fost de ................euro, adjudecat de .................... .

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Comisia de licitaţie │Reprezentanţii │
│Preşedinte:........................│ofertanţilor │
│Membri:............................│........................│
│...................................│........................│
│...................................│........................│
│Secretar:..........................│........................│
│(semnături) │........................│
│ │(semnături) │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 7

    la norme
    - model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NESECRET
    Unitatea Militară............ Exemplar nr...........
    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
    Nr. ......... din ...............
    I. Părţile contractante
    Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară ...................., denumit în continuare locator, str...................... nr........, tel................, fax............., e-mail:.............., cod fiscal.................., având contul de virament nr..................... deschis la Trezoreria............................., reprezentantă de........................., comandant/şef şi..................... contabil-şef
    şi
    ..................................., cu sediul/domiciliul în localitatea .................., str....................... nr. ........, bl....., et...., ap...., sectorul......., codul poştal........., tel................, fax............., e-mail:.............., număr de înmatriculare J........../.../..............., cod unic de înregistrare..........................., având contul de virament nr........................ deschis la........................., reprezentată de............................ (funcţia), şi......................., contabil-şef, denumit în continuare locatar, au încheiat prezentul contract de închiriere.

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Primul, în calitate de locator, închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, preia în folosinţă imobilul format din construcţie în suprafaţă construită/desfăşurată de.... mp (dacă este cazul) şi terenul în suprafaţă de....... mp, situat în......................, identificat conform schiţei anexate, care face parte integrantă din contract.

    ART. 2
    Scopul închirierii imobilului este desfăşurarea activităţii de........................... .

    ART. 3
    Predarea-primirea imobilului este consemnată în procesul-verbal anexat la contract (anexa nr. 8 la norme).


    III. Termenul
    ART. 4
    Termenul închirierii este de... ani, cu începere de la data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 3.

    ART. 5
    (1) La expirarea termenului, contractul de închiriere se reînnoieşte, dacă este cazul, cu acordul locatorului, pentru o nouă perioadă de maximum 5 ani, prin act adiţional, la cererea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirare, în situaţia în care locatarul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile din contractul iniţial şi imobilul rămâne disponibil, stabilindu-se chiria de comun acord, fără însă ca aceasta să poată fi diminuată.
    (2) În situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, comandantul/şeful unităţii militare va notifica locatarul despre acest lucru, urmând ca după împlinirea termenului să se împotrivească îndeplinirii obligaţiilor de către locatar.
    (3) Tacita relocaţiune nu operează.
    (4) Locatarul se obligă să elibereze imobilul închiriat, în tot sau în parte, atunci când nevoile Ministerului Apărării Naţionale impun acest lucru, în situaţii precum mobilizarea, înfiinţarea de noi unităţi militare, redislocarea/reorganizarea acestora ori altele asemenea, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise din partea locatorului, după caz a denunţării unilaterale sau a semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului.
    (5) În caz de neexecutare în termen a obligaţiei prevăzute la alin. (4), locatarul datorează penalităţi în cuantum de 0,5% din chiria lunară pentru fiecare zi de întârziere.


    IV. Plata chiriei
    ART. 6
    Chiria lunară este de..... euro, stabilită ca urmare a derulării licitaţiei.

    ART. 7
    Plata chiriei se face lunar, în lei, la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României, la data efectuării plăţii, până cel mai târziu la data de 15 a lunii în curs pentru luna expirată, în contul locatorului, fără acceptare.


    V. Obligaţiile locatorului
    ART. 8
    Să predea imobilul închiriat cu proces-verbal de predare-primire, conform art. 3.

    ART. 9
    (1) Să asigure folosinţa imobilului închiriat pe toată durata contractului de închiriere, garantând locatarul contra pierderii totale sau parţiale a bunului ori contra tulburării folosinţei imobilului.
    (2) Să verifice periodic ca imobilele închiriate să fie folosite doar pentru destinaţia dată prin prezentul contract de închiriere şi să urmărească executarea lucrărilor prevăzute la art. 12 ce se efectuează de locatar şi să le recepţioneze la finalizarea acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.

    ART. 10
    Să transmită organului fiscal la care este înregistrat o copie certificată a contractului de închiriere şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile solicitate de acesta, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    VI. Obligaţiile locatarului
    ART. 11
    Să achite chiria lunar şi să asigure paza juridică şi întreţinerea imobilului, potrivit prevederilor legale, şi să îl apere pe locator împotriva oricăror uzurpări.

    ART. 12
    (1) Să execute toate lucrările de reparaţii şi/sau de întreţinere, prevăzute în devizul estimativ, acceptat prin ofertă, conform graficului de eşalonare anexat.
    (2) Se pot executa lucrări şi la cererea locatarului, cu acordul prealabil, în scris, al unităţii militare.
    (3) În cazuri excepţionale, atunci când este pusă în pericol siguranţa construcţiilor/instalaţiilor închiriate sau la solicitarea locatarului, se pot executa lucrări de intervenţii, numai pe baza unei expertize tehnice şi a unei documentaţii tehnice de execuţie, verificată de persoane atestate M.L.P.A.T (Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului)/M.D.R.T (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) şi M.C.P.N. (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional), în cazul imobilelor monumente istorice, pe specialităţi, după prezentarea şi avizarea de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale a notei de fundamentare şi a studiului de fezabilitate şi aprobarea acestuia, precum şi după eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de către Direcţia domenii şi infrastructuri/autorităţile administraţiei publice locale în cazul imobilelor monumente istorice, conform reglementărilor în vigoare.
    (4) Lucrările prevăzute la alin. (1)-(3) şi cele solicitate de locatar ulterior perfectării contractului de închiriere vor face obiectul unor acte adiţionale încheiate între părţi şi se vor realiza din fondurile proprii ale locatarului.

    ART. 13
    Să prezinte, la data încheierii contractului de închiriere, scrisoarea de garanţie bancară pentru bună execuţie a contractului, în euro, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare, valabilă pe durata contractului, la care se adaugă 60 de zile calendaristice de la data expirării contractului de închiriere, pentru acoperirea obligaţiilor neexecutate, care se actualizează anual în funcţie de valoarea ultimei chirii.

    ART. 14
    Să nu schimbe destinaţia imobilului şi să nu efectueze lucrări care duc la schimbarea structurii sau configuraţiei spaţiilor construite, fără acordul locatorului.

    ART. 15
    Să comunice locatorului orice fel de modificare intervenită, care influenţează cuantumul chiriei.

    ART. 16
    Să comunice locatorului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, dacă intenţionează să elibereze imobilul şi să îl predea în bună stare de folosinţă şi curăţenie, liber de orice sarcini.

    ART. 17
    Să preia, odată cu preluarea imobilului, şi obligaţiile prevăzute de legislaţie în sarcina sa privind apărarea împotriva incendiilor, securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, supravegherea tehnică şi metrologia legală, precum şi ecologizarea zonei, inclusiv cota-parte de..................... din taxa de igienizare pentru întreaga suprafaţă desfăşurată de ................ mp, impozitul pe teren şi clădiri şi altele.

    ART. 18
    (1) Să nu folosească în mod gratuit efective ale Ministerului Apărării Naţionale în operaţiuni de manipulare, distribuire şi depozitare a produselor comercializate.
    (2) Pentru aceste operaţiuni se încheie contracte de prestări de servicii, potrivit reglementărilor în vigoare.

    ART. 19
    Să achite lunar contravaloarea utilităţilor consumate, stabilite în baza aparatelor de măsură, pe care locatarul este obligat să le monteze. În situaţia în care condiţiile tehnice nu permit acest lucru, contravaloarea utilităţilor consumate se stabileşte de comun acord cu locatorul.

    ART. 20
    (1) Să folosească imobilele Ministerului Apărării Naţionale doar în scopurile pentru care au fost închiriate.
    (2) Să nu deruleze proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile în legătură cu imobilul închiriat, fără acordul prealabil al locatorului.

    ART. 21
    Să respecte regulile de ordine interioară, normele de apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţie a mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală, precum şi pe cele privind accesul în unitatea militară.

    ART. 22
    Să predea locatorului, la expirarea termenului contractual, imobilul în bună stare, liber de orice sarcini, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse prin efectuarea lucrărilor pe perioada derulării contractului de închiriere şi asupra cărora nu are nicio pretenţie.

    ART. 23
    Sunt interzise locatarului, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, următoarele:
    a) înstrăinarea sub orice formă;
    b) concesionarea;
    c) ipotecarea;
    d) contractul de leasing;
    e) subînchirierea bunurilor;
    f) amplasarea de panouri publicitare;
    g) desfăşurarea unor acţiuni care aduc atingere prestigiului armatei sau afectează securitatea unităţii militare;
    h) practicarea unui comerţ ilicit sau depozitarea unor produse obţinute din import, sustrase de la obligaţiile de plată a impozitelor legale şi taxelor vamale;
    i) fabricarea şi/sau comercializarea băuturilor alcoolice în imobile sau părţi din acestea, cu excepţia cazurilor în care au avut destinaţia respectivă din construcţie şi când sunt amplasate în cazărmi în totalitate disponibilizate;
    j) depozitarea sau producerea de produse periculoase, cum ar fi: explozibilii, artificiile, armele, plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope;
    k) neefectuarea lucrărilor solicitate de locator pe parcursul derulării contractului de închiriere sau efectuarea altor lucrări fără aprobarea acestuia;
    l) derularea unor proiecte care vizează fonduri nerambursabile fără acordul prealabil al locatorului;
    m) desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute la art. 2, fără acordul prealabil al locatorului.    VII. Răspunderi contractuale
    ART. 24
    Pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată a chiriei timp de două luni consecutiv sau încălcarea prevederilor art. 23, contractul de închiriere se consideră reziliat de plin drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, locatarul pierzând garanţia bancară pentru bună execuţie şi datorând eventuale daune-interese.

    ART. 25
    Pentru întârzierea la plata chiriei se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

    ART. 26
    Cauzele de forţă majoră constatate conform legii şi comunicate în termen de 10 zile calendaristice de la producerea lor exonerează părţile de răspundere.


    VIII. Cesiunea
    ART. 27
    Locatarul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin contractul de închiriere, fără să obţină în prealabil acordul scris al locatorului.

    ART. 28
    Cesiunea nu absolvă locatarul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contractul de închiriere.


    IX. Litigii
    ART. 29
    Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei de judecată de drept comun.


    X. Încetarea contractului
    ART. 30
    Contractul de închiriere încetează prin:
    a) denunţare unilaterală, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice;
    b) expirarea contractului de închiriere;
    c) reziliere, în condiţiile art. 23 şi 24;
    d) pieirea construcţiei;
    e) desfiinţarea titlului de proprietate al Ministerului Apărării Naţionale.    XI. Alte clauze
    ART. 31
    (1) În situaţia în care se solicită modificarea scopului iniţial al închirierii sau acordul pentru derularea unor proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile, noua chirie se va stabili în baza unui raport de expertiză, întocmit din fondurile locatarului, fără însă a putea fi diminuată.
    (2) Diminuarea suprafeţelor închiriate iniţial se poate efectua la solicitarea locatarului, fără organizarea unei noi proceduri, cu reducerea proporţională a chiriei, menţinându-se preţul/mp stabilit în urma licitaţiei.
    (3) Modificarea contractului de închiriere, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale prezentului articol, se face cu acordul persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011, prin act adiţional.
    (4) Suplimentarea suprafeţelor închiriate nu poate fi acceptată, pentru aceasta fiind necesară organizarea unei noi proceduri.

    ART. 32
    (1) Prezentul contract de închiriere s-a încheiat în............... exemplare, având valoarea de original şi aceeaşi forţă juridică.
    (2) Anexele următoare fac parte integrantă din contractul de închiriere:
    - graficul de eşalonare a lucrărilor;
    – procesul-verbal de predare-primire.    LOCATOR Locatar
    Comandantul/Şeful U.M................... ....................
    Vizat pentru control financiar preventiv
    Consilier juridic

    ANEXA 8

    la norme
    - model -
    Anexă
    la contractul de închiriere
    nr. ....... din ...........
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a imobilului
    Încheiat astăzi,.......................
    1. În conformitate cu Contractul de închiriere, înregistrat cu nr......... din............., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M...................., în calitate de locator, prin reprezentantul său............................, având BI/CI seria........... nr.................., eliberat(ă) de.................... la data de................, care predă
    şi
    ............................, în calitate de locatar, prin reprezentantul său..........................., având BI/CI seria......... nr............., eliberat(ă) de.................... la data de..............., care primeşte în folosinţă imobilul situat în...................., având încăperile, dependinţele şi terenul, aşa cum sunt specificate în contractul de închiriere.

    2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte imobilul sunt următoarele:
    a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete şi în stare bună de întreţinere;
    ................................................;

    b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete şi în stare de funcţionare;
    ................................................;

    c) instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablourile electrice, globurile, candelabrele, contoarele etc.) complete şi în stare de funcţionare;
    ................................................;

    d) instalaţia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) complete şi în stare de funcţionare;
    ................................................;

    e) instalaţia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare;
    ................................................;

    f) instalaţia de climatizare, în stare de funcţionare;
    g) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe metalice de gătit, tablouri etc.)
    ............................................. .


    3. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi,........................, în dublu exemplar, din care unul pentru locator şi unul pentru locatar.
    Am predat, Am primit,
    .................... ....................

    ANEXA 9

    la norme
    - model -
    ROMÂNIA NESECRET
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar nr..........
    Structurile menţionate în ordin
    Nr.......... din...............
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea aflate în
    administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la data de...............


┌────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────────┬──────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬────────┬──────┐
│Nr. │ │ │ │ │Suprafaţa │Contractul│Termen│Data │Chiria │Aprobarea │Contract│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼────────┼──────┤
│crt.│Garnizoana│Indicativ│Litera │Locatarul │închiriată │de închi- │de │închi-│(valoare)│închirierii│reziliat│ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┬─────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │cazarmă │pavilio-│imobilului │ │ │riere │închi-│rierii│ │(felul şi │(data, │Obser-│
├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │nului │(denumirea,│Construc-│ │(nr. şi │riere │ │ │nr. docu- │motivul)│vaţii │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │adresa) │ţii │Teren│data) │ │ │ │mentului) │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │- mp - │- mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴────────┴──────┘

    Comandantul/Şeful U.M................,
    ......................................

    ANEXA 10

    la norme
    - model -
    TABEL
    cu circuitul parcurs de situaţiile
    centralizatoare privind închirierea unor imobile sau părţi din
    acestea aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Detalii privind │
│Nr. │Denumirea │Frecvenţa │circuitul informaţional │
│crt.│lucrării │şi data ├──────────────┬──────────────┤
│ │ │înaintării│Centrul de │ │
│ │ │ │domenii şi │ │
│ │ │ │infrastructuri│ │
│ │ │ │/ │Direcţia │
│ │ │ │Centrul de │domenii şi │
│ │ │ │cartiruire │infrastructuri│
│ │ │ │trupe şi │ │
│ │ │ │administrare │ │
│ │ │ │cazărmi/ │ │
│ │ │ │Similar │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Situaţie │ │ │ │
│ │centralizatoare│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│1. │închirierea │semetrial │elaborare │sintetizare │
│ │unor │31 │ │ │
│ │imobile sau │ianuarie │ │ │
│ │părţi din │31 iulie │ │ │
│ │acestea aflate │ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │administrarea │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Apărării │ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016