Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME DE APLICARE din 22 noiembrie 2017  în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME DE APLICARE din 22 noiembrie 2017 în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017
──────────
    Aprobate prin Hotărârea nr. 836 din 22 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 926 din 24 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi transmiterea deşeurilor metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, denumiţi în continuare operatori economici, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, denumit în continuare ME, prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor prezentelor norme.

    ART. 2
    În înţelesul prezentelor norme, prin unitate MAI se înţelege structura din cadrul MAI în a cărei evidenţă se află bunurile care fac obiectul predării şi al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite.

    ART. 3
    (1) Bunurile se predau în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete.
    (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) de pe care au fost demontate armamentul, piesele de schimb, ansamblurile şi subansamblurile se predau conform inventarului de complet actualizat în mod corespunzător.

    ART. 4
    (1) Se interzice executarea operaţiunilor de delaborare, dezmembrare şi valorificare a bunurilor materiale care fac obiectul protocoalelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare protocoale, de către operatorii economici, în incinta unităţilor MAI.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care bunurile care fac obiectul transmiterii nu pot fi transportate în starea în care se află, operatorii economici, cu resurse materiale şi umane proprii, pot efectua operaţiuni de dezmembrare parţială a bunurilor în elemente componente, în incinta unităţilor MAI, în spaţii stabilite de conducătorii acestora, după finalizarea activităţilor de predare-preluare.
    (3) Solicitarea efectuării operaţiunilor de dezmembrare parţială se face de operatorul economic odată cu solicitarea accesului în unităţile MAI.

    ART. 5
    Accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare din unităţile MAI, inclusiv pentru evaluarea nevoilor tehnologice, se realizează conform reglementărilor în vigoare.

    CAP. II
    Stabilirea bunurilor care fac obiectul transmiterii către operatorii economici
    ART. 6
    (1) Activitatea de stabilire a bunurilor care se propun pentru transmitere către operatorii economici se desfăşoară la nivelul ordonatorului de credite superior al ordonatorului în a cărui evidenţă se află bunurile, cu excepţia bunurilor care se află în evidenţa ordonatorului principal de credite, a căror analiză se desfăşoară la nivelul direcţiilor centrale de specialitate în funcţie de resortul cărora aparţin bunurile în cauză, respectiv logistic sau IT&C.
    (2) Propunerile ordonatorilor de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite se transmit direcţiilor centrale de specialitate cu atribuţii în domeniile logistic sau IT&C, potrivit domeniului de competenţă, în vederea avizării.
    (3) Lista finală cu bunurile care se propun pentru transmitere către operatorii economici se supune aprobării:
    a) ordonatorului secundar de credite, pentru bunurile aflate în evidenţa ordonatorului terţiar de credite care nu se află în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite;
    b) ordonatorului principal de credite, pentru bunurile aflate în evidenţa ordonatorului terţiar de credite care se află în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, pentru bunurile aflate în evidenţa ordonatorului secundar de credite, precum şi pentru bunurile din evidenţa ordonatorului principal de credite.

    (4) Listele cu bunurile propuse pentru transmitere către operatorii economici, întocmite la nivelul tuturor ordonatorilor de credite, se avizează pentru legalitate şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele de specialitate ale acestora.

    ART. 7
    Pentru stabilirea categoriilor şi cantităţilor de bunuri ce urmează să fie transmise operatorilor economici se stabileşte următoarea procedură de lucru:
    a) MAI transmite la ME lista cu cantităţile, pe categorii, de bunuri disponibilizate şi unităţile/locaţiile desemnate pentru predarea acestora;
    b) ME, în baza listei cu bunurile disponibilizate, stabileşte şi comunică către MAI categoriile şi cantităţile de bunuri care fac obiectul preluării, repartizate pe operatori economici şi perioadele care se propun pentru preluarea acestora de la unităţile MAI;
    c) lista comunicată de ME stă la baza întocmirii de către MAI a anexei nr. 1 la protocolul cu bunurile care se predau.


    ART. 8
    (1) În situaţia în care, ulterior semnării protocolului, una dintre părţi solicită modificarea termenului-limită de predare-preluare a bunurilor şi completarea protocolului cu eventuale situaţii neprevăzute la încheierea acestuia, se întocmeşte un act adiţional la acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Modelele de protocoale, în funcţie de categoria de bunuri care se predau, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentele norme.

    CAP. III
    Modalitatea de predare-preluare a bunurilor
    ART. 9
    (1) Predarea-preluarea bunurilor se efectuează la sediul unităţii MAI, în conformitate cu prevederile actelor normative interne ale MAI în vigoare.
    (2) Reprezentantul legal al operatorului economic care preia bunurile prezintă la sosirea în unitatea MAI împuternicirea pentru preluarea bunurilor, document care se anexează la procesul-verbal de predare-preluare.
    (3) Pregătirea, manipularea şi încărcarea mijloacelor fixe cu specific militar sau din categoria tehnicii speciale MAI pe mijloacele de transport ale operatorilor economici se execută prin grija acestora.

    ART. 10
    (1) Predarea-preluarea bunurilor se execută pe bază de proces-verbal încheiat şi semnat, la sediul unităţii MAI, între conducătorul unităţii şi reprezentantul legal al operatorului economic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu precizările din protocol.
    (2) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte separat, pentru fiecare categorie de bunuri materiale menţionată în protocolul existent în derulare, iar bunurile se înscriu cu denumirea din contabilitate şi datele de identificare complete.
    (3) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte la unitatea MAI pentru toate bunurile, în ziua predării acestora, în 3 exemplare, după cum urmează:
    a) exemplarul nr. 1, la care se anexează şi împuternicirea reprezentantului legal al operatorului economic, rămâne la predător pentru operarea în evidenţă a bunurilor predate;
    b) exemplarele nr. 2 şi 3 se transmit primitorului sub semnătură.


    ART. 11
    (1) Operatorul economic primitor are obligaţia de a asigura încărcarea, transportul şi paza bunurilor preluate în aceeaşi zi.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) bunurile asupra cărora operatorii economici execută operaţiuni de dezmembrare, acestea urmând să fie transportate în cel mult 5 zile lucrătoare de la preluare.
    (3) La solicitarea operatorilor economici, unităţile MAI pot pune la dispoziţia acestora, contra cost, utilităţile necesare şi pot presta servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    CAP. IV
    Responsabilităţi şi activităţi specifice unităţilor MAI
    ART. 12
    Activitatea specifică unităţilor MAI responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară cu respectarea actelor normative interne în vigoare.

    ART. 13
    (1) Pentru bunurile care nu pot fi predate până la termenul-limită stabilit prin protocol, unităţile MAI raportează ierarhic, în scris, înainte de expirarea acestuia, situaţia bunurilor nepredate, motivul pentru care nu se poate finaliza activitatea, precum şi eventualele propuneri de finalizare a acţiunii de predare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în vederea finalizării acţiunii de predare, se vor încheia acte adiţionale.

    ART. 14
    Conducătorul unităţii MAI, împreună cu şeful structurii financiar-contabile, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind scăderea din gestiune a bunurilor predate, pe baza procesului-verbal de predare-preluare.

    ART. 15
     Scăderea din evidenţă a bunurilor se efectuează pe baza proceselor-verbale de predare-preluare întocmite la fiecare unitate MAI, cu valoarea înscrisă în contabilitate.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine conducătorilor entităţilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul şi mijloacele tehnice proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 17
    După finalizarea operaţiunilor de predare-preluare, inclusiv încheierea tuturor documentelor specifice, responsabilitatea privind paza, transportul, păstrarea, depozitarea, evidenţa şi gestionarea în siguranţă şi securitate a bunurilor revine în totalitate operatorilor economici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ANEXA 1

    la norme
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr. .....
    - Model -
    ROMÂNIA ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL ECONOMIEI
    Nr. ............................ Nr. ............................
    Aprob Aprob
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL ECONOMIEI
    ........................................................ ........................................................
    PROTOCOL Nr. ........
    de predare-preluare a bunurilor mobile - tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne
    În temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se hotărăsc următoarele:
    1. Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, transmite, în anul ....., bunurile mobile nominalizate în anexa nr. 1, denumite în continuare bunuri, din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, denumit în continuare ME.
    2. Bunurile se predau în starea în care acestea se află, conform inventarului de complet, fişei de evidenţă de lot, cărţii gurii de foc sau cărţii tehnice, după caz, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete.
    Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de proces-verbal, prevăzut în anexa nr. 2, încheiat şi semnat la sediul unităţii MAI, pe categorii de bunuri, între conducătorul unităţii MAI şi reprezentantul legal al operatorului economic.
    Datele de identificare ale bunurilor care fac obiectul predării-preluării se nominalizează în procesele-verbale de predare-preluare.
    Predarea-preluarea bunurilor se va realiza la sediul unităţii MAI, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor în vigoare ale MAI.
    Pregătirea, manipularea şi încărcarea bunurilor se execută prin grija operatorilor economici, pe mijloacele de transport ale acestora.
    Reprezentanţii legali ai operatorilor economici care vor prelua bunurile vor avea asupra lor împuterniciri pentru preluarea bunurilor.
    După predarea-preluarea bunurilor şi încheierea tuturor documentelor specifice de predare-preluare, responsabilitatea păstrării, depozitării, evidenţei şi gestionării în siguranţă şi securitate, conform prevederilor legale, revine în totalitate operatorilor economici.
    Operatorii economici, după preluarea bunurilor, pot efectua operaţiuni de demilitarizare/dezmembrare parţială în elemente componente, în incinta unităţii MAI, în spaţii stabilite de conducătorul unităţii MAI. Solicitarea efectuării operaţiunilor de demilitarizare/dezmembrare se va face de operatorul economic odată cu solicitarea accesului în unităţile MAI.
    Paza juridică a bunurilor sau a elementelor componente rezultate în urma demilitarizării/dezmembrării este în sarcina primitorului, din momentul semnării procesului-verbal de predare-preluare.
    La solicitarea operatorilor economici, unităţile MAI pot pune la dispoziţia acestora, contra cost, utilităţile necesare şi pot presta servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    Unităţile MAI se obligă să permită accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare, inclusiv pentru evaluarea nevoilor tehnologice, pe baza avizelor de securitate şi a tabelelor de acces nominale, transmise de operatorii economici şi aprobate conform competenţelor.
    Conducătorul unităţii MAI, prin compartimentele de profil, împreună cu şeful structurii financiar-contabile/similar, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune, pe baza procesului-verbal de predare-preluare înregistrat la operatorul economic.
    După finalizarea activităţii de predare-preluare, exemplarele nr. 2 şi 3 ale procesului-verbal de predare-preluare vor fi înmânate instituţiei primitoare, din care exemplarul nr. 2 se va remite unităţii gestionare „CONFIRMAT DE PRIMIRE“, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă.
    Procesele-verbale de predare-preluare se întocmesc zilnic, pentru bunurile predate în ziua respectivă.

    3. Responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine şefilor instituţiilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul propriu.
    4. Transportul şi paza bunurilor care fac obiectul prezentului protocol se vor asigura prin grija entităţii primitoare.
    Operatorul economic are obligaţia de a asigura transportul bunurilor preluate în aceeaşi zi. Fac excepţie bunurile asupra cărora operatorii economici execută operaţiuni de demilitarizare/ dezmembrare, care vor fi transportate în cel mult cinci zile de la preluare.

    5. Stabilirea detaliilor privind data începerii şi finalizării activităţii de predare-preluare, manipulare şi încărcare se face direct între unitatea MAI şi operatorul economic, cu încadrarea în perioada de predare-preluare menţionată în anexa nr. 1.
    6. Data-limită de predare-preluare a bunurilor şi de părăsire a unităţii MAI este ..... .
    Pentru bunurile care nu se pot preda sau prelua pană la ....., din motive întemeiate, termenul-limită poate fi modificat. Modificarea termenului de predare-preluare se poate efectua numai prin act adiţional la protocol.

    7. Prezentul protocol s-a întocmit în două exemplare, astfel:
    a) exemplarul nr. 1 la MAI;
    b) exemplarul nr. 2 la ME.


    Prezentul protocol cuprinde următoarele anexe:
    a) anexa nr. 1 - Lista cu bunurile mobile - tehnică specială specifică Ministerul Afacerilor Interne, care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei - 1 - cu ..... file - document neclasificat;
    b) anexa nr. 2 - Proces-verbal de predare-preluare - model - 1 - cu ..... file - document neclasificat.

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL ECONOMIEI
    ................................................ ................................................
    (STRUCTURA DE SPECIALITATE) (STRUCTURA DE SPECIALITATE)
    ANEXA 1

    la Protocolul nr. ..... de predare-preluare a bunurilor mobile - tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr. .....
                        ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
                                                                                               Aprob
                                                                               Ministrul Afacerilor Interne,
                                                                               .............................................
    LISTA
    cu bunurile mobile - tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne,
    care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne
    în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

┌────┬─────────┬────────────┬─┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea│Date de │U│ │Unitatea│Valoarea │Operator│Perioada de │
│crt.│bunurilor│identificare│/│Cantitatea│MAI │contabilă│economic│predare-preluare│
│ │ │ │M│ │ │- lei - │primitor│ │
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
└────┴─────────┴────────────┴─┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────────────┘    ANEXA 2

    la Protocolul nr. ..... de predare-preluare a bunurilor mobile - tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr. .....
    - Model -
    Aprob şi confirm operaţiunea de predare Aprob şi confirm operaţiunea de preluare
    Conducătorul unităţii MAI Directorul general al instituţiei primitoare
    .................................................................. ..................................................................
    (funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura) (funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura)
    Nr. ..... din .....
    (de la unitatea MAI predătoare)
    PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
    încheiat la data de ..... la sediul .....
    În baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei nr. ..... din .............,
    se transmit din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - ….……, reprezentată de ordonatorul ……. de credite ……………… şi contabilul-şef ………………………… (grad, nume şi prenume), având sediul în localitatea ………………………….. (adresă completă, telefon, fax), în administrarea ………………………………. (denumirea instituţiei, adresa completă, C.U.I., telefon, fax), reprezentată de ……………….. (împuternicitul legal), următoarele bunuri:
    Pentru mijloace de mobilitate - autovehicule, autospeciale, nave, aeronave (similar)

┌────┬─────────┬──────┬─┬────────────┬─────────────┬────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │ │Cantitatea │ │Serie │ │ │
│Nr. │Denumirea│Tipul,│U│ │Nr. de │şasiu/ │Preţ │Valoare│
│crt.│bunurilor│marca │/├─────┬──────┤înmatriculare│motor │unitar│totală │
│ │ │ │M│Cifre│Litere│/front │Nr. │ │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │inventar│ │ │
├────┼─────────┼──────┼─┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼──────┼───────┤
├────┼─────────┼──────┼─┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼──────┼───────┤
├────┴─────────┴──────┴─┴─────┴──────┴─────────────┴────────┴──────┼───────┤
│Valoare totală │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    Pentru mijloace tehnice de resort armament şi tehnică specială, intendenţă, comunicaţii şi I.T.

┌────┬─────────┬──────┬─┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────┬───────┐
│Nr. │Denumirea│Tipul,│U│Cantitatea │Anul de │Seria, │Starea │Preţ │Valoare│
│crt.│bunurilor│marca │/├─────┬──────┤fabricaţie│nr. │tehnică│unitar│totală │
│ │ │ │M│Cifre│Litere│ │inventar│ │ │(lei) │
├────┼─────────┼──────┼─┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
├────┼─────────┼──────┼─┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
├────┴─────────┴──────┴─┴─────┴──────┴──────────┴────────┴───────┴──────┼───────┤
│Valoare totală │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    În procesul-verbal de predare-preluare se înscriu şi ambalajele, pe tipuri, conform datelor din evidenţa contabilă. Preţul unitar este reprezentat de preţul unitar din evidenţa contabilă.
    În urma predării-preluării bunurilor toate lăzile cu piese de schimb, recipiente etc. au fost sigilate cu sârmă şi sigiliul de plumb nr. …… al …………. (denumirea instituţiei primitoare);
    Bunurile s-au predat conform inventarelor de complet (…………file), anexate la prezentul proces-verbal, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de către ordonatorul ………………. de credite.
    Instituţia primitoare se obligă să transmită unităţii predătoare confirmarea înregistrării în evidenţă a bunurilor primite până la data de …………….. (30 de zile de la data preluării).
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare:
    • exemplarul nr. 1 la …………….. (unitatea MAI);
    • exemplarul nr. 2 la …………………(se returnează unităţii gestionare, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă);
    • exemplarul nr. 3 la ……………… (instituţia primitoare).


    Am predat Am primit
    Comisia de predare din unitatea MAI Numele, prenumele şi semnătura împuternicitului
    Grad, nume, prenume, funcţia fiecărei persoane instituţiei primitoare
    şi distinct gestionarul predător

    ANEXA 2

    la norme
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr. .....
    - Model -
    ROMÂNIA ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL ECONOMIEI
    Nr. ............................ Nr. ............................
    Aprob Aprob
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL ECONOMIEI
    ........................................................ ........................................................
    PROTOCOL Nr. .....
    de predare-preluare a bunurilor mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive
    În temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se hotărăsc următoarele:
    1. Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, transmite, în anul ....., bunurile mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive nominalizate în anexa nr. 1, denumite în continuare bunuri, din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, denumit în continuare ME.
    2. Bunurile se predau în starea în care acestea se află, conform fişei de evidenţă de lot, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete.
    Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de proces-verbal prevăzut în anexa nr. 2, încheiat şi semnat la sediul unităţii MAI, pe categorii de bunuri, între conducătorul unităţii MAI şi reprezentantul legal al operatorului economic.
    Datele de identificare ale bunurilor care fac obiectul predării-preluării se nominalizează în procesele-verbale de predare-preluare.
    Predarea-preluarea bunurilor se va realiza la sediul unităţii MAI, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor în vigoare ale MAI.
    Reprezentanţii legali ai operatorilor economici care vor prelua bunurile vor avea asupra lor împuterniciri pentru preluarea bunurilor.
    Manipularea şi încărcarea bunurilor pe mijloacele de transport ale operatorilor economici se execută în comun.
    După predarea-preluarea bunurilor şi încheierea tuturor documentelor specifice de predare-preluare, responsabilitatea păstrării, depozitării, evidenţei şi gestionării în siguranţă şi securitate, conform prevederilor legale, revine în totalitate operatorilor economici.
    Unităţile MAI se obligă să permită accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare, pe baza avizelor de securitate şi a tabelelor de acces nominale, transmise de operatorii economici şi aprobate conform competenţelor.
    Conducătorul unităţii MAI, prin compartimentele de profil, împreună cu şeful structurii financiar-contabile/similar, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune, pe baza procesului-verbal de predare-preluare înregistrat la operatorul economic.
    După finalizarea activităţii de predare-preluare, exemplarele nr. 2 şi 3 ale procesului-verbal de predare-preluare vor fi înmânate instituţiei primitoare, din care exemplarul nr. 2 se va remite unităţii gestionare „CONFIRMAT DE PRIMIRE“, în termen de 30 de zile de la data efectuării operaţiunii de predare-preluare.
    Procesele-verbale de predare-preluare se întocmesc zilnic, pentru bunurile predate în ziua respectivă.

    3. Responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine şefilor instituţiilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul propriu.
    4. Transportul şi paza bunurilor care fac obiectul prezentului protocol se vor asigura prin grija entităţii primitoare.
    Operatorul economic are obligaţia de a asigura transportul bunurilor preluate în aceeaşi zi, cu excepţia situaţiei în care nu se poate constitui coloana de transport.

    5. Stabilirea detaliilor privind data începerii şi finalizării activităţii de predare-preluare, manipulare şi încărcare se face direct între unitatea MAI şi operatorul economic, pe baza unui grafic, cu încadrarea în perioada de predare-preluare menţionată în anexa nr. 1.
    Perioada de predare-primire a bunurilor poate fi modificată numai cu acordul eşaloanelor superioare ale părţilor implicate.

    6. Data-limită de predare-preluare a bunurilor şi de părăsire a structurii MAI gestionare/deţinătoare este ………………. .
    Pentru bunurile care nu se pot preda sau prelua până la ………………., termenul-limită poate fi modificat. Modificarea termenului de predare-preluare se poate efectua numai prin act adiţional la protocol.

    7. Prezentul protocol s-a întocmit în două exemplare, astfel:
    a) exemplarul nr. 1 la MAI;
    b) exemplarul nr. 2 la ME.


    Prezentul protocol cuprinde următoarele anexe:
    a) anexa nr. 1 - Lista cu bunurile mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive, care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei - 1 - cu ……… file - document neclasificat;
    b) anexa nr. 2 - Proces-verbal de predare-preluare - model-1 cu ……….. file - document neclasificat;

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL ECONOMIEI
    ................................................ ................................................
    (STRUCTURA DE SPECIALITATE) (STRUCTURA DE SPECIALITATE)
    ANEXA 1

    la Protocolul nr. ………. de predare-preluare a bunurilor mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr. .....
                        ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
                                                                                          Aprob
                                                                          Ministrul afacerilor interne,
                                                                      .............................................
    LISTA
    cu bunurile mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive,
    care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne
    în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

┌────┬─────────┬────────────┬─┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea│Date de │U│ │Unitatea│Valoarea │Operator│Perioada de │
│crt.│bunurilor│identificare│/│Cantitatea│MAI │contabilă│economic│predare-preluare│
│ │ │ │M│ │ │- lei - │primitor│ │
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
└────┴─────────┴────────────┴─┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────────────┘    ANEXA 2

    la Protocolul nr. ….. de predare-preluare a bunurilor mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr. .....
    - Model -
    Aprob şi confirm operaţiunea de predare Aprob şi confirm operaţiunea de preluare
    Conducătorul unităţii MAI Directorul general al instituţiei primitoare
    .................................................................. ..................................................................
    (funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura) (funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura)
    Nr. ..... din .....
    (de la unitatea MAI predătoare)
    PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
    încheiat la data de …………la sediul ….………
    În baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Protocolului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei nr. ……..din ………..,
    se transmit din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - …………, reprezentată de ordonatorul ……. de credite ……………… şi contabilul-şef ………………………… (grad, nume şi prenume), având sediul în localitatea ………………………….. (adresă completă, telefon, fax), în administrarea ………………………………. (denumirea instituţiei, adresa completă, C.U.I., telefon, fax), reprezentată de ……………….. (împuternicitul legal), următoarele bunuri:
    Pentru mijloace tehnice de resortul bunurilor mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive

┌────┬─────────┬────────┬─┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┐
│Nr. │Denumirea│Marca │U│Cantitatea │Lot de │An de │Uzina de │Lot de │An de │Uzina de │Preţ │Valoare│
│crt.│bunurilor│pulberii│/├─────┬──────┤fabricaţie│fabricaţie│fabricaţie│asamblare│asamblare│asamblare│unitar│totală │
│ │ │ │M│Cifre│Litere│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼─────────┼────────┼─┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤
├────┼─────────┼────────┼─┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤
├────┴─────────┴────────┴─┴─────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┼───────┤
│Valoare totală │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    În procesul-verbal de predare-preluare se înscriu şi ambalajele, pe tipuri, conform datelor din evidenţa contabilă.
    Preţul unitar este reprezentat de preţul unitar din evidenţa contabilă.
    În urma predării-preluării bunurilor toate lăzile cu muniţii, recipiente etc. au fost sigilate cu sârmă şi sigiliul de plumb nr…… al…………. (denumirea instituţiei primitoare);
    Bunurile s-au predat conform inventarelor de complet (………… file), anexate la prezentul proces-verbal, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de către ordonatorul ………………. de credite.
    Instituţia primitoare se obligă să transmită unităţii predătoare confirmarea înregistrării în evidenţă a bunurilor primite până la data de …………….. (30 de zile de la data preluării).
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare:
    • exemplarul nr. 1 la unitatea…………..gestionară;
    • exemplarul nr. 2 la ………………… (se returnează unităţii gestionare, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă);
    • exemplarul nr. 3 la ……………… (instituţia primitoare).


    Am predat Am predat
    Comisia de predare din structura MAI gestionară Numele, prenumele şi semnătura împuternicitului
    Grad, nume, prenume, funcţia fiecărei persoane şi instituţiei primitoare
    distinct gestionarul predător

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice