Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMATIV FEROVIAR din 4 mai 2011  Twitter Facebook
Cautare document

 NORMATIV FEROVIAR din 4 mai 2011 "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate" - NF 67-006:2011

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 iunie 2011
    Normativul feroviar are caracter obligatoriu.


                                    PREAMBUL


    Prezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (zile, luni, ani) sau normele de kilometri parcurşi la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate.
    La baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat în principal următoarele considerente:
    - propunerile de modificare şi completare transmise de către operatorii de marfă şi de călători, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., operatorii de manevră feroviară, gestionarii infrastructurii feroviare şi de deţinători de vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară din România;
    - necesitatea ca noul ciclu de revizii şi reparaţii planificate să asigure exploatarea vehiculelor feroviare fără înregistrarea, în intervalul de timp dintre două revizii sau reparaţii planificate consecutive, a unor defecţiuni care să afecteze siguranţa circulaţiei, sănătatea şi securitatea călătorilor, integritatea mărfurilor, mediul înconjurător;
    - tipul şi concepţia constructivă, nivelul de fiabilitate şi duratele de viaţă ale ansamblurilor şi subansamblurilor din componenţa vehiculelor feroviare reanalizate din punctul de vedere al proiectării, noile tipuri de materiale utilizate la construcţie sau modernizare, nivelul prestaţiei actuale;
    - achiziţionarea de către operatorii feroviari a unor noi vehicule feroviare care fac obiectul prezentului normativ feroviar;
    - reactualizarea reglementărilor în vigoare: standarde, ordine ale ministrului, fişe UIC.
    La elaborarea acestui normativ feroviar s-au utilizat documentele de referinţă menţionate în anexa la prezentul normativ feroviar. Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normativului reprezintă numărul de ordine al documentelor de referinţă din anexă.

    1. Generalităţi
    1.1. Obiect
    Prezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehicule feroviare, succesiunea efectuării acestora (ciclul), normele de timp (ore, zile, luni, ani) sau kilometri parcurşi la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea acestor revizii şi reparaţii. Lucrările efectuate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate trebuie să asigure vehiculelor feroviare potenţialul tehnic necesar desfăşurării transporturilor feroviare în condiţii de siguranţă, confort şi securitate a circulaţiei între două revizii sau reparaţii planificate consecutive.
    1.2. Domeniul de aplicare
    Prevederile prezentului normativ feroviar se aplică vehiculelor feroviare aflate în exploatare de către operatorii de transport feroviar de marfă şi călători, de către operatorii pentru manevră feroviară, administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare, precum şi de către orice persoană juridică şi fizică cu sediul în România deţinătoare de vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară publică. Prezentul normativ feroviar se aplică la întocmirea programelor de revizii şi reparaţii planificate ale vehiculelor feroviare.
    Prezentul normativ feroviar se aplică vehiculelor feroviare care se încadrează în prevederile Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002 [23].
    Pentru vehiculele feroviare importate, noi sau modernizate, care intră în posesia deţinătorilor după data intrării în vigoare a prezentului normativ feroviar, ciclul de revizii şi reparaţii planificate va fi cel stabilit de proiectantul/constructorul vehiculului feroviar. Respectivul ciclu va primi acordul deţinătorului şi va fi avizat de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.
    Prezentul normativ feroviar nu se aplică vehiculelor feroviare utilizate la întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare (drezine, maşini de burat, maşini de ciuruit balast, maşini de profilat, vagoane-macara, utilaje pentru sudarea şinei, utilaje multifuncţionale, precum şi alte utilaje folosite la întreţinerea căii).
    1.3. Definiţii şi abrevieri
    1.3.1. Definiţii
    Termenii specifici din prezentul normativ feroviar se definesc după cum urmează:
    a) vehicul feroviar - orice mijloc de transport care circulă pe propriile roţi pe liniile de cale ferată, cu sau fără tracţiune [7], [10];
    b) vehicul de tracţiune - vehicul feroviar prevăzut cu mijloc de tracţiune [10];
    NOTĂ:
    În categoria vehiculelor de tracţiune intră locomotivele de orice tip, vagoanele automotoare, ramele diesel şi electrice, inclusiv ramele electrice de metrou.
    c) locomotivă - vehicul motor neîncorporat într-o unitate de tracţiune şi nepurtător a niciunei sarcini utile, destinat remorcării sau împingerii altor vehicule [8];
    d) vagon automotor - vehicul motor de cale ferată (în general electric), purtător şi al unei sarcini utile [8];
    e) vagon de marfă - vehicul feroviar care nu este prevăzut cu mijloc de tracţiune şi care este destinat transportului de mărfuri [10];
    f) vagon de călători - vehicul feroviar care nu este prevăzut cu mijloc de tracţiune şi care este destinat transportului de călători [10];
    NOTĂ:
    În categoria vagoanelor de călători sunt incluse şi vagoanele de dormit, vagoanele-cuşetă, vagoanele-restaurant, vagoanelebar, vagoanele de bagaje, vagoanele de poştă, furgoane amenajate pentru transportul automobilelor, vagoane pentru încălzirea trenurilor WIT, vagoane cu rulaj redus, denumite în continuare vagoane similare;
    g) activităţi feroviare speciale - intervenţii, deszăpeziri, transport tehnologic, măsurători şi verificări cu vagoanelaborator, transport militar pe calea ferată;
    h) deţinător - persoana sau entitatea care exploatează un vehicul feroviar ca mijloc de transport, fie că este proprietarul unui vehicul, fie că are dreptul de al utiliza, şi care este înregistrată ca atare în Registrul naţional al vehiculelor (RNV) [7], [10];
    NOTĂ:
    Deţinătorul este acea entitate a cărei denumire este scrisă fie pe vehicul, fie în registrul de înmatriculare.
    i) operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat şi/sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a cărui activitate principală constă în a furniza servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acesta; termenul denumeşte, de asemenea, şi operatorii economici care asigură numai tracţiunea [11];
    j) administrator al infrastructurii - orice organism sau orice operator economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, incluzând şi gestionarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi de siguranţă a infrastructurii; funcţiile administratorului de infrastructură de pe o reţea sau o parte a unei reţele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare [1], mai multor organisme sau operatori economici [12];
    k) durata de serviciu - perioada de timp proiectată, pentru care se prevede că vehiculul feroviar îndeplineşte specificaţiile de performanţă, funcţionând în condiţiile de mediu şi la un nivel de utilizare specificate, cu susţinerea logistică recomandată [26];
    l) fiabilitate - probabilitatea ca un produs să poată realiza funcţia cerută în condiţiile date pentru o perioadă de timp dată [t(1), t(2)] [17];
    m) disponibilitate - capacitatea unui produs de a fi în stare să realizeze funcţia cerută în condiţii date, la un moment dat sau în orice moment al unui interval de timp dat, presupunând că sunt asigurate resursele externe cerute [17];
    n) specificaţie tehnică - document care specifică cerinţele tehnice pe care trebuie să le satisfacă un produs, un proces sau un serviciu [24]. Aceste specificaţii tehnice pot include calitatea sau aptitudinile de utilizare, securitatea, dimensiunile, precum şi cerinţele aplicabile unui material, unui produs, unei furnituri sau unui serviciu, în ceea ce priveşte sistemul de asigurare al calităţii, terminologia, simbolurile, încercările şi metodele de încercare, ambalarea, marcarea şi etichetarea. În cazul lucrărilor de construcţii aceste prescripţii pot include şi reguli pentru proiectarea şi calcularea costurilor, pentru condiţiile de încercare, pentru controlul şi recepţia lucrărilor, precum şi tehnici, metode de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care entitatea contractantă este îndreptăţită să le stabilească pe baza unei reglementări generale sau specifice în ceea ce priveşte lucrările finalizate, precum şi materialele ori elementele care compun aceste lucrări;
    o) entitate responsabilă cu întreţinerea - entitatea care răspunde de întreţinerea unui vehicul şi care este înregistrată ca atare în RNV [7];
    p) modernizare - orice lucrare de modificare majoră a unui subsistem sau a unei părţi a subsistemului care îmbunătăţeşte performanţele generale ale subsistemului [7];
    NOTĂ:
    Prin lucrări de modernizare, principalii parametri şi principalele performanţe ale unui subsistem feroviar sau ale unei părţi a unui subsistem feroviar se modifică şi se aduc la nivelul celor prevăzute în ultimele reglementări tehnice în vigoare.
    q) reînnoire - orice lucrare majoră de înlocuire a unui subsistem sau a unei părţi a unui subsistem care nu modifică performanţele generale ale subsistemului [7];
    NOTĂ:
    Prin lucrări de reînnoire, parametrii şi performanţele unui subsistem feroviar sau ale unei părţi a unui subsistem feroviar se aduc la nivelul celor prevăzute în proiectul iniţial.
    r) sistem feroviar existent - structura compusă din liniile şi instalaţiile fixe ale sistemului feroviar existent, precum şi vehiculele, de toate categoriile şi originile, care se deplasează pe această infrastructură [7];
    s) subsistem feroviar - rezultatul împărţirii sistemului feroviar existent [7];
    NOTA 1:
    Subsistemele feroviare pentru care trebuie formulate cerinţe esenţiale sunt de natură structurală (infrastructură, energie, comandă control şi semnalizare, exploatare şi gestiune a traficului, material rulant) sau de natură funcţională (întreţinere, aplicaţii telematice pentru serviciul de călători şi serviciile de marfă);
    NOTA 2:
    Aplicaţiile telematice pentru serviciul de călători cuprind: sistemele de informare a călătorilor înainte şi în timpul călătoriei, sistemele de rezervare a locurilor, sistemele de plată, gestionarea bagajelor şi gestiunea corespondenţei.
    Aplicaţiile telematice pentru serviciul de marfă cuprind: sistemele de informare-urmărire în timp real a mărfurilor şi trenurilor, sistemele de triere şi de alocare, sistemele de rezervare, de plată şi de facturare, gestiunea corespondenţelor;
    t) defectare - încetarea aptitudinii unui produs (entitate) de a-şi îndeplini funcţia specificată [9];
    u) defectare datorată uzurii - defectare a cărei probabilitate de apariţie creşte odată cu timpul şi care survine ca urmare a unor procese (ireversibile) ce sunt caracteristice produsului;
    v) revizie tehnică - proces tehnologic care cuprinde constatare şi analizare, însoţite de măsurare, comparare cu un calibru sau verificare funcţională pe standul de probă, urmată, când este cazul, de măsuri de corecţie pentru restabilirea stării de bună funcţionare şi de efectuarea înregistrărilor. În cadrul reviziilor tehnice se efectuează revizii planificate şi reparaţii planificate:
    - prin revizii planificate (RRu, RIF, RIT, RTI1, RTI2, RTI3, RT, R1, R2, R3, 2R2, R176, revizia 1716) se înţelege procesele tehnologice efectuate în unităţi autorizate în acest scop (entităţi responsabile cu întreţinerea);
    Reviziile planificate se împart în două categorii:
    ● revizii fără ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri;
    ● revizii cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri, acolo unde procesul tehnologic impune;
    - prin reparaţii planificate (RTG, RP, RR, RG, RG1, RG2, RK, R779, revizia 17723) se înţelege procesele tehnologice efectuate în societăţi comerciale reparatoare, autorizate în acest scop (entităţi responsabile cu întreţinerea) cu ridicarea cutiei vehiculelor de pe osii/boghiuri, având drept scop depistarea şi remedierea defectelor care conduc la o stare de funcţionare necorespunzătoare sau la o stare de defectare (uzuri şi jocuri peste limitele admise, dereglări, valori ale parametrilor de funcţionare care nu se încadrează în limitele prescrise);
    w) stare tehnică - ansamblul indicatorilor de calitate a unui produs.
    Există următoarele tipuri de stare tehnică:
    - stare bună de funcţionare: produsul funcţionează la parametri prescrişi;
    - funcţionare necorespunzătoare: produsul funcţionează, însă nu la parametri prescrişi;
    - stare de defectare: produsul nu funcţionează, nu îşi îndeplineşte funcţia cerută;
    x) redundanţă - existenţa într-un produs a mai multor mijloace pentru îndeplinirea unei funcţii specificate [9].
    1.3.2. Abrevieri
    CUU - Contractul uniform de utilizare a vagoanelor de marfă
    CEI - Comisia Electrotehnică Internaţională
    RP - reparaţie periodică la vagoane, cu ridicarea cutiei vagonului de pe osii/boghiuri
    RPr - reparaţie principală la vagoane tip Ro-La
    IP - inspecţie preventivă la vagoane tip Ro-La
    RP 4,2,1 - revizie periodică la locomotive cu abur tip 4, 2, 1
    RR - reparaţie periodică a vehiculului, procesele tehnologice cu ridicarea de pe osii/boghiuri
    RRu - revizia rulării la vagoanele de marfă
    RG - reparaţie generală a vehiculului motor, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
    RG1,2 - reparaţie generală a vehiculului tractat, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
    RG1 - reparaţie generală, cu revizia interioară a cazanului locomotivei cu abur
    RGE - reparaţie generală exterioară a locomotivei cu abur
    RK - reparaţie capitală a vehiculului tractat, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
    RT - revizie tehnică
    R1 - revizie periodică tip 1
    R2 - revizie periodică tip 2
    R3 - revizie periodică tip 3
    R176 - revizie periodică tip R176 - automotoare DESIRO
    R779 - reparaţie periodică tip R779 - automotoare DESIRO
    2R2 - revizie periodică tip 2 - a doua revizie
    RTI 1,2,3 - revizie (periodică) tehnică intermediară
    RTG - revizie tehnică generală (cu ridicarea vagonului de pe osii/boghiuri)
    RIF - revizia intermediară a frânei la vagoanele de marfă
    RIT - revizie (periodică) intermediară tehnică la vagoanele de marfă
    Revizia 1716 - revizie periodică la ramele electrice de metrou tip BM
    Revizia 17723 - reparaţie periodică la ramele electrice de metrou tip BM
    EN - normă europeană
    SR - standard român
    OH SAS - sănătate şi securitate ocupaţională (occupational health and security)
    COTIF - Convenţia Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturi Feroviare Internaţionale
    RIC - Regulament (Acord) privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional
    WIT - vagon pentru încălzirea trenurilor de călători
    RNV - Registrul naţional al vehiculelor
    1.4. Consideraţii care au stat la baza stabilirii ciclurilor de revizii şi reparaţii planificate
    La elaborarea prezentului normativ feroviar au stat următoarele consideraţii:
    a) condiţiile şi regimurile diferite de exploatare la care sunt supuse vehiculele feroviare utilizate în activităţile de transport feroviar de marfă şi de călători pe liniile principale şi secundare, în activitatea de manevră feroviară, de transporturi tehnologice şi transporturi speciale;
    b) rezultatele obţinute prin aplicarea timp de 30-40 de ani a diferitelor cicluri de revizii şi reparaţii planificate la vehicule feroviare care constituie majoritatea parcului operatorilor de transport feroviar de marfă şi călători cu capital majoritar de stat şi privat, precum şi a gestionarilor de infrastructură feroviară;
    c) concepţia constructivă, nivelul de fiabilitate şi duratele de viaţă ale ansamblurilor şi subansamblurilor din componenţa vehiculelor feroviare din vechile şi noile generaţii.
    Vehiculele feroviare din noile generaţii care înglobează materiale cu proprietăţi mecanice superioare, utilizând soluţii tehnice şi tehnologii care conferă acestora o fiabilitate şi o disponibilitate ridicată, au intervalul dintre reviziile şi reparaţiile planificate mai mare decât vehiculele feroviare de acelaşi tip din vechea generaţie (concepţia constructivă a anilor 1960-1980) la care predomină elementele constructive supuse uzurilor mecanice, uzuri care nu pot fi măsurate decât prin demontare.
    De asemenea, se ia în considerare faptul că vehiculele feroviare conţin elemente componente care se degradează în timp (cauciuc, lubrifianţi, materiale electroizolante), chiar dacă vehiculele nu sunt exploatate;
    d) recomandările constructorilor şi proiectanţilor vehiculelor feroviare privind ciclul de revizie şi reparaţie periodică preventivă a vehiculelor feroviare noi sau modernizate, a celor aduse din import sau a ramelor electrice de metrou.
    Adaptarea la condiţiile de exploatare actuale din România va determina ciclul real de revizii şi reparaţii pentru introducerea în prezentul normativ feroviar;
    e) prevederile din Contractul uniform de utilizare a vagoanelor de marfă - CUU şi din Acordul privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional - RIC, referitoare la întreţinerea şi repararea vehiculelor feroviare care circulă în trafic internaţional [2], [3];
    f) renunţarea la unele prescripţii cu caracter economic existente în normativele anterioare (duratele de imobilizare a vehiculelor feroviare pentru fiecare tip de revizie şi reparaţie şi costul reviziilor şi reparaţiilor) prescripţii care trebuie să facă obiectul unor clauze contractuale între reparatori şi deţinătorii vehiculelor feroviare.
    1.5. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele feroviare supuse ciclurilor de revizii şi reparaţii planificate
    Ca urmare a implementării ciclurilor de revizii şi reparaţii planificate, vehiculele feroviare trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
    1.5.1. Cerinţe privind siguranţa circulaţiei
    a) prin efectuarea de revizii şi reparaţii planificate la vehicule feroviare şi la ansamblurile şi subansamblurile având clasa de risc 1 A trebuie să se garanteze siguranţa circulaţiei şi securitatea transportului la nivelul sistemului feroviar, în situaţii critice, fiind susceptibile de a cauza rănirea persoanelor sau pagube materiale importante;
    b) parametri specifici contactului roată-şină la ieşirea vehiculelor din revizii şi reparaţii trebuie să aibă valorile prescrise în documentaţia tehnică în vigoare, astfel încât să fie asigurată stabilitatea rulării la vitezele de circulaţie reglementate de normele în vigoare, în funcţie de dimensiunile osiilor montate şi ale profilelor de rulare;
    c) componentele recondiţionate utilizate la reviziile şi reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare (ansambluri, subansambluri, piese) trebuie să reziste solicitărilor normale şi suprasolicitărilor specificate în documentele de referinţă cel puţin pe durata de timp dintre două revizii sau reparaţii periodice consecutive;
    d) procedeele de recondiţionare prin sudură, lipire, metalizare a pieselor şi subansamblurilor componente având clasa de risc 1 A trebuie să fie omologate/agrementate tehnic feroviar, conform reglementărilor în vigoare, şi să fie validate prin urmărirea comportării în exploatare pe perioadele de timp prescrise în documentaţia de reparare;
    e) este interzisă recondiţionarea prin sudură a osiilor montate şi a elementelor componente ale arcurilor şi ale pieselor de legătură de la suspensia vehiculelor feroviare, precum şi a elementelor din componenţa subansamblurilor pentru care reglementările tehnice specifice nu prevăd recondiţionarea prin sudură.
    1.5.2. Cerinţe privind fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea
    a) pentru vehiculele feroviare reînnoite şi pentru cele modernizate este necesar ca în caietele de sarcini/specificaţiile tehnice pentru reînnoire sau modernizare proprietarii acestora să prevadă indicatori de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate. Pentru determinarea acestora se recomandă utilizarea prevederilor din [17];
    b) valorile fiabilităţii, mentenabilităţii şi disponibilităţii vehiculelor feroviare revizuite sau reparate trebuie să fie cu maximum 3% mai mici decât valorile de la fabricaţie;
    c) intervalul dintre reviziile şi reparaţiile planificate trebuie să fie compatibil cu nivelul de fiabilitate şi disponibilitate al vehiculelor feroviare sau al subansamblurilor acestora;
    d) deţinătorii vehiculelor feroviare vor organiza, realiza şi cuantifica monitorizarea vehiculelor feroviare după ieşirea din reviziile şi reparaţiile planificate, astfel încât acestea să fie utilizate şi urmărite în conformitate cu condiţiile impuse de reglementările specifice în vigoare;
    e) în cazul vehiculelor feroviare noi sau modernizate, dotate cu instalaţii tehnice automate pentru diagnosticarea în circulaţie a stării tehnice, informaţiile înregistrate vor fi stocate şi vor fi utilizate atât pentru îmbunătăţirea sistemului de revizii şi reparaţii existent, cât şi pentru determinarea indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate.
    1.5.3. Cerinţe privind sănătatea şi securitatea personalului implicat în efectuarea reviziilor şi reparaţiilor
    a) materialele care, prin modul de utilizare, au implicaţii asupra sănătăţii celor care au acces la ele nu trebuie utilizate în procesul de revizie şi reparaţie planificată a vehiculelor feroviare [5].
    Este interzisă utilizarea materialelor care în caz de incendiu produc emisii de fum sau gaze nocive ce pot afecta sănătatea călătorilor ori calitatea mărfurilor transportate;
    b) dispozitivele şi instalaţiile care sunt utilizate în procesul de revizie şi reparare planificată a vehiculelor feroviare nu trebuie să afecteze securitatea persoanelor care le manipulează nici chiar în cazurile când sunt manipulate printr-o manevră necorespunzătoare;
    c) atunci când furnizorii feroviari care efectuează revizii şi reparaţii planificate la vehiculele feroviare decid documentarea şi implementarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale se recomandă utilizarea prevederilor din [18], [19].
    1.5.4. Cerinţe pentru protecţia mediului
    a) repercusiunile proceselor de revizie şi reparare planificată asupra mediului trebuie evaluate şi rezolvate în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare [5];
    b) materialele utilizate la reviziile şi reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - să nu producă, în caz de incendiu, emisii de fum sau gaze nocive pentru mediu;
    - să limiteze producerea şi propagarea focului şi a fumului în caz de incendiu;
    c) apele reziduale rezultate din procesul de curăţare şi spălare a vehiculelor feroviare, a ansamblurilor şi subansamblurilor acestora trebuie să fie colectate prin reţele de canalizare destinate acestui scop, să fie tratate în bazine speciale şi apoi să fie evacuate. Este interzisă deversarea apelor reziduale direct pe sol;
    d) instalaţiile tehnice şi procedeele utilizate în atelierele care efectuează revizii şi reparaţii planificate ale vehiculelor feroviare nu trebuie să depăşească nivelul de poluare admisibil pentru mediul înconjurător;
    e) atunci când furnizorii feroviari care efectuează revizii şi reparaţii planificate la vehiculele feroviare decid documentarea şi implementarea unui sistem de management al mediului, se recomandă utilizarea prevederilor din [21]; [22].
    1.5.5. Cerinţe privind compatibilitatea tehnică:
    a) procesele de revizie şi reparare planificată a vehiculelor feroviare nu trebuie să afecteze compatibilitatea vehiculelor şi a trenurilor, precum şi compatibilitatea cu instalaţiile fixe din componenţa infrastructurii feroviare;
    b) modernizarea vehiculelor feroviare cu ocazia reparaţiilor planificate trebuie realizată astfel încât vehiculele feroviare să fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instalaţiile, echipamentele şi reţelele publice sau private cu care ar putea interfera;
    c) instalaţiile utilizate pentru efectuarea operaţiilor de salubrizare, igienizare şi confort, în cadrul reviziei vehiculelor din componenţa trenurilor, trebuie să fie proiectate astfel încât să fie compatibile tuturor tipurilor de vehicule.
    1.5.6. Cerinţe privind asigurarea calităţii reviziilor şi reparaţiilor planificate:
    a) materialele utilizate în procesele de revizie şi reparaţie planificată a vehiculelor feroviare trebuie să fie cele prevăzute în documentaţia tehnică de reparare/fabricare, valabilă la data efectuării reviziilor şi reparaţiilor şi avizată conform reglementărilor în vigoare [25];
    b) laboratoarele de încercări, standurile şi dispozitivele speciale utilizate în procesele de revizii şi reparaţii planificate pentru ţinerea sub control a calităţii vehiculelor feroviare, ansamblurilor, subansamblurilor şi a pieselor componente critice trebuie să fie autorizate/atestate conform reglementărilor în vigoare;
    c) efectuarea parţială sau totală prin colaborarea unor lucrări de revizie şi reparaţie planificată la vehiculele feroviare, la ansambluri, subansambluri, precum şi la componente se va face numai prin subcontractarea lucrărilor respective cu operatori economici autorizaţi ca furnizori feroviari. Serviciile prestate trebuie să fie omologate/certificate/agrementate tehnic în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) atunci când furnizorii feroviari care efectuează revizii şi reparaţii planificate la vehiculele feroviare decid documentarea şi implementarea unui sistem privind managementul calităţii, se recomandă utilizarea prevederilor din [20].
    Modul în care cerinţele menţionate sunt îndeplinite se verifică cu ocazia agrementării/omologării tehnice şi a certificării de produs, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    2. Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare
    2.1. Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare motoare
    a) Revizii planificate
    Reviziile planificate se execută în unităţi autorizate din depouri sau remize (entităţi responsabile cu întreţinerea). Aceste revizii se execută, de regulă, fără ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri.
    La locomotive şi rame, electrice şi diesel, aceste revizii sunt de tip RT, R1, R2, 2R2, R3, R17R6 la rama automotoare Desiro-Siemens, şi de tip RP4, 2, 1 la locomotive cu abur.
    La ramele electrice de metrou Bombardier tipul reviziilor este prevăzut la tabelul 3.1 lit. D pct. a) şi b) revizia 175, revizia 7716, la intervale de timp, şi de tipul revizia 1716, la intervale de kilometri.
    Verificarea stării tehnice a ansamblurilor şi subansamblurilor se face, după caz, pe vehicul, fără demontare. În cazul în care este necesară demontarea totală sau parţială, ansamblurile şi subansamblurile reparate se verifică în ateliere cu dispozitive specializate şi pe standuri de probă.
    b) Reparaţii planificate
    Reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare se execută în societăţi comerciale reparatoare sau constructoare (entităţi responsabile cu întreţinerea), autorizate în acest scop, cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri.
    Locomotivele, automotoarele şi ramele electrice sau diesel sunt supuse reparaţiilor planificate tip RR, RG, RGE, RG1, R77R9 la ramă automotor Desiro-Siemens, reparaţii care au ca scop restabilirea stării de bună funcţionare şi a capacităţii de funcţionare a acestora, la parametrii prevăzuţi în instrucţiunile şi prescripţiile tehnice de reparaţie.
    Ramele electrice de metrou tip I.V. Arad sunt supuse reparaţiilor planificate tip RR, iar cele de tip Bombardier reparaţiilor planificate prezentate în tabelul 3.1, lit. D, denumite generic "revizii" - revizia 17723, la intervale de timp, şi de tipul revizia 17723, la intervale de kilometri.
    La vehiculele motoare modernizate reparaţiile planificate ale ansamblurilor, subansamblurilor şi instalaţiilor care au făcut obiectul modernizărilor vor fi efectuate la termenele stabilite de către fabricanţii/proiectanţii echipamentelor respective.
    2.2. Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vagoanele de călători şi similare şi vagoanele de marfă
    Vagoanele de călători şi similare şi vagoanele de marfă sunt supuse reviziilor şi reparaţiilor planificate în unităţi autorizate (entităţi responsabile cu întreţinerea).
    2.2.1. Reviziile şi reparaţiile planificate la care sunt supuse vagoanele de călători şi similare:
    a) revizii planificate, fără ridicarea cutiei vagonului de călători de pe osii/boghiuri. La vagoanele de călători şi similare se execută reviziile tehnice intermediare tip RTI1, RTI2, RTI3. Excepţie fac reviziile de tip RTI2, la care se ridică cutia vagonului de pe boghiuri pentru dezlegarea osiilor montate în vederea efectuării controlului ultrasonic total;
    b) reparaţii planificate, cu ridicarea cutiei vagonului de călători de pe osii/boghiuri. Vagoanele de călători şi similare sunt supuse reparaţiilor planificate de tip RTG, tip RP şi reparaţiilor generale tip RG1 şi RG2. Aceste reparaţii se execută cu ridicarea cutiei vagoanelor de pe osii/boghiuri şi au ca scop restabilirea capacităţii normale de funcţionare şi readucerea caracteristicilor tehnico-funcţionale la valorile prescrise în documentaţia tehnică de reparaţie.
    2.2.2. Reviziile şi reparaţiile planificate la care sunt supuse vagoanele de marfă:
    a) revizii planificate, fără ridicarea cutiei vagonului de marfă de pe osii/boghiuri. Deţinătorii vagoanelor de marfă au obligaţia să efectueze revizii tehnice intermediare (RRu, RIF, RIT) la jumătatea intervalului de RP. Reviziile tip RRu, RIF şi RIT se efectuează fără ridicarea cutiei vagonului de marfă de pe osii/boghiuri. Excepţie fac vagoanele de marfă dotate cu roţi monobloc la care revizia tip RRu se efectuează cu ridicarea cutiei vagonului de pe osii/boghiuri şi dezlegarea osiilor montate în vederea efectuării controlului ultrasonic total şi al verificărilor dimensionale.
    Tipul vagoanelor la care se execută una sau mai multe dintre aceste revizii, precum şi nomenclatorul de lucrări pe tipuri de revizie vor fi stabilite prin specificaţii tehnice elaborate de către deţinător şi avizate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, în conformitate cu reglementările în vigoare [3].
    Pentru vagoanele de marfă care au înscris semnul "SS" şi au termenul de RP mai mare de 3 ani, fără a depăşi însă 4 sau 6 ani, deţinătorul acestora este obligat să efectueze un control intermediar care se poate limita la un sondaj, dacă rezultatele observate sunt satisfăcătoare.
    Intervalul de timp la care se efectuează controlul intermediar, lucrările care fac obiectul controlului şi criteriile de acceptare a sondajului vor face obiectul unor specificaţii tehnice elaborate de deţinător şi avizate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, conform reglementărilor în vigoare [3].
    b) reparaţii planificate, cu ridicarea cutiei vagonului de marfă de pe osii/boghiuri. Vagoanele de marfă sunt supuse reparaţiilor planificate tip RP şi reparaţiilor capitale tip RK.
    Reparaţiile tip RP şi reparaţiile tip RK se execută cu ridicarea cutiei vagonului de pe osii/boghiuri şi au ca scop restabilirea capacităţii normale de funcţionare, readucerea parametrilor tehnico-funcţionali la valorile prescrise în documentaţia tehnică de reparaţie pentru piesele care se repară şi în documentaţia tehnică de construcţie pentru piesele care se înlocuiesc cu altele noi, similare.
    Deţinătorul este obligat să adopte pentru vagoanele sale un termen de reparaţie tip RP mai mic decât termenul de 4 sau 6 ani, în funcţie de tipul vagonului, ori de câte ori condiţiile de utilizare sau caracteristicile de construcţie impun această măsură. Se recomandă această măsură pentru vagoanele echipate cu osii pe cuzineţi şi cele echipate cu frână de tip HIK.
    Pentru vagoanele care au stabilită o limită a prestaţiei exprimată în tone-kilometri, deţinătorul trebuie să ţină evidenţa prestaţiilor efectuate.
    3. Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale vehiculelor feroviare şi periodicitatea acestora (ciclul)
    3.1. Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale vehiculelor feroviare şi succesiunea reviziilor şi reparaţiilor sunt prevăzute în tabelele 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.4.
    Aceste norme sunt maximale, deţinătorii vehiculelor feroviare putând fixa intervale de timp sau kilometri parcurşi mai mici atunci când caracteristicile tehnice ale vehiculelor şi condiţiile de exploatare o impun.
    Intervalele la care se execută reviziile şi reparaţiile planificate sunt exprimate fie în unităţi de timp (zile calendaristice, luni, ani) sau în unităţi de spaţiu - kilometri parcurşi - care reprezintă prestaţia, fie în unităţi de timp şi unităţi de spaţiu.
    Pentru vehiculele feroviare la care intervalul dintre reviziile şi reparaţiile planificate este exprimat atât în unităţi de timp, cât şi în kilometri parcurşi, retragerea din circulaţie, pentru efectuarea reviziilor sau reparaţiilor planificate, se efectuează atunci când una dintre cele două norme a fost realizată prima.
    3.2. Pentru a nu depăşi normele de timp şi de kilometri parcurşi la care sunt scadente vehiculele feroviare, pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate, deţinătorii vehiculelor feroviare trebuie să ţină evidenţa kilometrilor parcurşi sau a zilelor sau lunilor calendaristice.
    Pentru evidenţa numărului de kilometri parcurşi sau a zilelor şi a lunilor calendaristice se vor utiliza registre de evidenţă sau baze de date pentru evidenţa pe calculator. Înregistrările efectuate vor fi validate prin semnătura reprezentantului legal al deţinătorului vehiculului.
    Pentru evidenţa corectă a numărului de kilometri parcurşi de vehiculele feroviare dotate cu instalaţii pentru contorizarea parcursului în kilometri (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane dotate cu contoare pentru contorizarea numărului de kilometri parcurşi), în situaţiile când aceste instalaţii se defectează, în registrele de evidenţă se vor nota indicaţiile şi seriile de fabricaţie de la ambele aparate indicatoare, cel defect şi cel nou care îl înlocuieşte pe cel defect.
    În cazul în care se înregistrează perioade de staţionare (reparaţii accidentale, lipsă de prestaţii) intervalul dintre două revizii planificate consecutive se prelungeşte cu numărul de zile ale perioadei de staţionare, excepţie făcând vagoanele de marfă.
    La punerea în circulaţie a vehiculului, după perioada de staţionare (maximum 6 luni), se va efectua tipul de revizie la care era scadent vehiculul şi va fi supus probelor şi verificărilor la ieşirea vehiculului din revizie, în conformitate cu cerinţele documentului tehnic de referinţă ce conţine lucrările aferente, dar cel puţin RTI2 la vagoanele de călători şi R2/2R2 la locomotivele sau ramele electrice, respectiv la locomotivele diesel.
    3.3. Pentru vehiculele feroviare care sunt achiziţionate/se achiziţionează atât din ţară, cât şi din import (ulterior datei intrării în vigoare a prezentului normativ feroviar), deţinătorii acestor vehicule feroviare vor utiliza ciclurile de întreţinere şi reparaţie planificată stabilite de proiectantul/constructorul vehiculului în cartea tehnică sau în instrucţiunile de întreţinere şi reparare ale acestor vehicule, cu avizul Autorităţii Feroviare Române - AFER.
    3.4. Inscripţionarea pe cutia vehiculelor feroviare, pe părţile laterale, a datelor referitoare la reviziile şi reparaţiile planificate efectuate, se face atât pentru vehiculele care circulă în trafic internaţional, cât şi pentru cele care circulă în trafic intern, în conformitate cu documentaţia de inscripţionare, şi trebuie să cuprindă informaţii privind tipul reviziei sau al reparaţiei planificate, luna şi ultimele două cifre ale anului în care s-a efectuat revizia sau reparaţia planificată şi numele reparatorului (entitatea responsabilă cu întreţinerea).
    Inscripţionarea vehiculelor feroviare la care au fost efectuate revizii şi reparaţii planificate se va face în locurile prevăzute pe cutia vehiculului sau a şasiului şi în condiţiile menţionate în [3], [13], [14], [15] şi [16];
    3.5. La ieşirea din reparaţie pentru fiecare locomotivă, automotor, ramă electrică sau diesel se va completa cartea tehnică, iar pentru vagoane se va ţine evidenţa pe documente specifice conform reglementărilor în vigoare.
    În cartea tehnică se înscriu principalele caracteristici tehnice, precum şi datele de bază privind exploatarea şi reparaţia vehiculului feroviar respectiv.
    3.6. În situaţiile în care vehiculele feroviare nu se utilizează pe perioade mai mari de 6 luni, acestea se vor conserva obligatoriu în conformitate cu prevederile cărţilor tehnice ale vehiculului şi ale ansamblurilor şi subansamblurilor componente.
    Ansamblurile şi subansamblurile care nu trebuie conservate se depozitează în condiţiile prevăzute în cărţile tehnice ale acestora.
    După expirarea perioadei de conservare, vehiculul care a fost conservat se introduce în exploatare numai după efectuarea reviziei sau a reparaţiei planificate la care vehiculul era scadent înainte de conservare, în conformitate cu prevederile din cărţile tehnice sau cu instrucţiunile de utilizare întocmite de fabricant.


    Tabelul 3.1

    Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare


┌────┬──────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Denumirea şi tipul │ Durata │ Revizii planificare │ Reparaţii plani-│
│crt.│ vehiculelor sau ale │ de │ Norma de timp sau km parcurşi │ ficate │
│ │ grupelor de vehicule │serviciu│ │ Norme de timp │
│ │ │ (ani) │ │ sau km parcurşi │
│ │ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ RT │ R1 │ R2 │ 2R2 │ R3 │ RR │ RG │
│ │ │ │ │ │ zile │ zile │ zile │ zile │ zile │ ani │ ani │
│ │ │ │ │ │(------)│(------)│(------)│(------)│(------)│(------)│(------)│
│ │ │ │ │ │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ A. │Locomotive, automotoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rame electrice şi diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate pe linii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │magistrale şi secundare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Locomotive electrice │ │ │ │ 60 │ 120 │ 180 │ │ │ 5 ± 1 │ 10 ± 1 │
│ │monofazate, cu redresoare │ 40 │ │ │ ───── │ ───── │ ────── │ - │ - │ ───── │ ───── │
│ │necomandate, 25 KV, 50 Hz │ │ │ │ 20-30 │ 40-60 │ 80-120 │ │ │ 500 │ 1000 │
│ │tip 060EA de 5100 kW şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │040EC de 3400 KV pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciul de călători şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de marfă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Locomotive electrice │ │ │ │ 60 │ 120 │ 180 │ │ │ 6 ± 1 │ 12 ± 1 │
│ │monofazate, cu redresoare │ 40 │ │ │ ───── │ ───── │ ────── │ - │ - │ ───── │ ────── │
│ │comandate, 25 KV, 50 Hz │ │ │ │ 20-30 │ 40-60 │ 80-120 │ │ │ 750 │ 1500 │
│ │tip 060EA de 5100 KV şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │040EC de 3400 KW, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reînnoite pentru serviciul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │călători şi de marfă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Locomotive diesel cu │ │ │ │ 60 │ 120 │ 180 │ 360 │ 720 │ 4 ± 1 │ 8 ± 1 │
│ │transmisie electrică cc-cc│ 35 │ │ │ ───── │ ───── │ ────── │─────── │─────── │ ───── │ ───── │
│ │şi ca-ca tip Co-Co şi │ │ │ │ 15-25 │ 30-50 │ 60-100 │120-200 │210-250 │ 400 │ 800 │
│ │Bo-Bo pentru serviciul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │călători şi de marfă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Locomotive diesel echipate│ │ │ │ 92 │ 184 │ 368 │ 736 │ 1104 │ 5 ± 1 │ 10 ± 1 │
│ │cu motoare General │ 35 │ │ │ ──── │ ─── │ ─── │ ─── │ ──── │ ───── │ ────── │
│ │Motors, cu transmisie │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ 750 │ 1500 │
│ │electrică cc-cc tip Co-Co │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru serviciul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │călători şi de marfă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Locomotive diesel cu │ │ │ │ 60 │ 120 │ 180 │ 360 │ │ 3 ± 1 │ 6 ± 1 │
│ │transmisie hidraulică │ 35 │ │ │ ───── │ ───── │ ───── │ ───── │ - │ ───── │ ───── │
│ │ │ │ │ │ 10-12 │ 20-24 │ 40-48 │ 80-96 │ │ 200 │ 400 │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Locomotive diesel cu │ │ │ │ 60 │ 120 │ 180 │ 360 │ │ 5 ± 1 │ 10 ± 1 │
│ │transmisie hidraulică │ 35 │ │ │ ───── │ ───── │ ───── │ ───── │ - │ ───── │ ────── │
│ │echipate cu motoare │ │ │ │ 10-12 │ 20-24 │ 40-48 │ 80-96 │ │ 500 │ 1500 │
│ │diesel CATERPILAR şi MTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Automotoare diesel cu │ │ │ │ 30 │ 60 │ 120 │ │ │ │ 3 ± 1 │
│ │transmisie mecanică şi │ 35 │ │ │ ────── │ ───── │ ───── │ - │ - │ - │ ───── │
│ │hidraulică seriile 700, │ │ │ │ 8-10 │ 16-20 │ 32-40 │ │ │ │ 250 │
│ │900, 1000, LVT, AM282 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Ramă electrică tip Z 6100 │ │ │ │ 60 │ 120 │ 180 │ │ │ 4 │ 8 │
│ │şi Z 6300, ramă reversi- │ 35 │ │ │ ───── │ ───── │ ────── │ - │ - │ ─── │ ─── │
│ │bilă tip RIO-RIB │ │ │ │ - │ - │ - │ │ │ - │ - │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Rame automotoare diesel │ │ │ │ 30 │ 120 │ 180 │ 360 │ │ │ 5 ± 1 │
│ │cu transmisie tip DUEWAG, │ 30 │ │ │ ───── │ ───── │ ───── │ ────── │ │ │ ───── │
│ │automotor tip X4500, │ │ │ │ 10-12 │ 30-35 │ 50-60 │ 100-110│ │ │ 500 │
│ │XR8500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
┌────┬──────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea şi tipul │ Durata │ Revizii planificare │ Reparaţii planificate │
│crt.│ vehiculelor sau ale │ de │ Norma de timp sau km parcurşi │ │
│ │ grupelor de vehicule │serviciu│ │ Norme de timp │
│ │ │ (ani) │ │ sau km parcurşi │
│ │ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ R1 │ R2 │ R3 │ R4 │ R5 │ R6 │ R7 │ R8 │ R9 │
│ │ │ │ zile │ zile │ zile │ zile │ ani │ ani │revizia │revizia │reparaţia
│ │ │ │(------)│(------)│(------)│(------)│(------)│(------)│capitală│capitală│capitală│
│ │ │ │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ a MD │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ani │ ani │ ani │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(------)│(------)│(------)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ mii ore│ mii km │ mii km │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ funcţi-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ onare │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 10.│Automotoare diesel │ 30 │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 2 │ 4,5 │ 6 │ 12 │
│ │hidraulice DESIRO-SIEMENS │ │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ──── │ ──── │ ──── │ ───── │ ───── │
│ │ │ │ 10*) │ 20*) │ 40*) │ 80*) │ 160*) │ 320*) │ 18 │ 1000*) │ 2000*) │
└────┴──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

-------
   *) Se acceptă +10% la numărul de kilometri parcurşi

┌────┬──────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ Reparaţii │
│ │ │ │ Revizii planificate │ planificate │
│ │ Denumirea şi tipul │ Durata │ Norma de timp sau km parcurşi │ Norma de timp │
│Nr. │vehiculelor sau a grupelor│ de │ │ sau km parcurşi │
│crt.│ de vehicule │serviciu├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ (ani) │ RT │ R1 │ R2 │ 2R2 │ R3 │ RR*) │ RG*) │
│ │ │ │ zile │ zile │ zile │ zile │ zile │ ani │ ani │
│ │ │ │(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│
│ │ │ │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │ mii km │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ B. │Locomotive utilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru efectuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciului de manevră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │feroviară │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Locomotive electrice │ 40 │ 60 │ 120 │ 360 │ │ │ 5 ± 1 │ 10 ± 1 │
│ │orice tip │ │ ──── │ ──── │ ──── │ - │ - │ ───── │ ────── │
│ │ │ │ - │ - │ - │ │ │ - │ - │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Locomotive diesel │ 35 │ 60 │ 180 │ 360 │ 750 │ 1080 │ 4 ± 1 │ 8 ± 1 │
│ │electrice orice tip │ │ ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ ───── │ ───── │
│ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Locomotive diesel │ 35 │ 60 │ 180 │ 360 │ 720 │ │ 3 ± 1 │ 6 ± 1 │
│ │hidraulice orice tip │ │ ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ - │ ───── │ ───── │
│ │ │ │ - │ - │ - │ - │ │ - │ - │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Locomotive diesel cu │ 35 │ 60 │ 120 │ 240 │ │ │ 3 ± 1 │ 6 ± 1 │
│ │transmisie mecanică tip │ │ ──── │ ──── │ ──── │ - │ - │ ───── │ ───── │
│ │LDM, BDM │ │ - │ - │ - │ │ │ - │ - │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ C. │Locomotive, automotoare cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizare temporară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(transport tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turism, alte activităţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Locomotive electrice tip │ 40 │ 60 │ 180 │ 360 │ │ │ 5 ± 1 │ 10 ± 1 │
│ │060EA de 5100KW şi 040EC │ │ ──── │ ──── │ ──── │ - │ - │ ───── │ ────── │
│ │de 3400KW │ │ - │ - │ - │ │ │ 500 │ 1000 │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Locomotive diesel cu │ 35 │ 60 │ 180 │ 360 │ 750 │ 1080 │ 4 ± 1 │ 8 ± 1 │
│ │transmisie electrică tip │ │ ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ ───── │ ───── │
│ │060DA │ │ 4 │ 12 │ 24 │ 48 │ 72 │ 400 │ 800 │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Locomotive diesel cu │ 35 │ 60 │ 180 │ 360 │ 750 │ │ 3 ± 1 │ 6 ± 1 │
│ │transmisie hidraulică │ │ ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ - │ ───── │ ───── │
│ │ │ │ 4 │ 12 │ 24 │ 48 │ │ 200 │ 400 │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Automotoare pe 2 şi 4 osii│ 35 │ 60 │ 120 │ 360 │ │ │ 1 ± 0,5 │ 2 ± 1 │
│ │ │ │ ────── │ ────── │ ───── │ - │ - │ ─────── │ ────── │
│ │ │ │ 8-10 │ 16-20 │ 32-40 │ │ │ 75 │ 150 │
└────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Norma de timp se poate majora astfel:
    - la nr. crt. 1 - 7 ani pentru RR şi 14 ani pentru RG;
    - la nr. crt. 2 - 6 ani pentru RR şi 12 ani pentru RG;
    - la nr. crt. 3 - 5 ani pentru RR şi 10 ani pentru RG (inclusiv nr. crt. B/4);
    - la nr. crt. 4 - 3 ani pentru RR şi 6 ani pentru RG.


┌────┬──────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Reviziilor planificate │ Reparaţii planificate │
│ │ Denumirea şi tipul │ Durata │ Norma de timp sau km parcurşi │ Norma de timp │
│Nr. │vehiculelor sau a grupelor│ de │ │ sau km parcurşi │
│crt.│ de vehicule │serviciu├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ (ani) │ Revizia │ Revizia │ Revizia │ RR │ RG(E) │ RG(1) │
│ │ │ │ periodică │ periodică │ periodică │ │ │ │
│ │ │ │ mică RP4 │ medie RP2 │ mare RP1 │ ani │ ani │ ani │
│ │ │ │ zile │ zile │ zile │ (-------) │ (-------) │ (-------) │
│ │ │ │ (-------) │ (-------) │ (-------) │ mii km │ mii km │ mii km │
│ │ │ │ mii km │ mii km │ mii km │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Locomotive cu tender cu │ 40 │ 60 │ 120 │ 240 │ 2 │ 4 │ 8 │
│ │abur ecartament normal din│ │ ───── │ ───── │ ─────── │ ─────── │ ─────── │ ───────── │
│ │seriile 140000, 150000, │ │ 3 - 4 │ 6 - 8 │ 12 - 16 │ 36 - 48 │ 72 - 96 │ 144 - 200 │
│ │230000, 231000 şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecartament îngust seriile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │764050 şi 7642000 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌────┬──────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ Durata │ │ Reparaţii │
│Nr. │ Denumirea şi tipul │ de │ Revizii planificate │ planificate │
│crt.│vehiculelor sau a grupelor│serviciu├─────────────┬──────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ de vehicule │ (ani) │ R1 │ R2 │ R3 │ RR │
│ │ │ │ (mii km) │ (mii km) │ (mii km) │ (mii km) │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ D. │Rame electrice de metrou │ - │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │Rame electrice de metrou │ 40 │ 0.6 ± 10% │ 7 ± 10% │ 14 ± 10% │ 150 ± 10% │
│ │(REM) tip I.V.Arad cod 239│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤
│ 2. │Rame electrice de metrou │ 30 │ Conform tabelelor a) şi b) de mai jos │
│ │tip BM (Bombardier) │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    a) Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de timp (zile, luni, ani)


┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│Nr. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │
│crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tipul│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│Revi│
│revi-│zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │zia │
│ziei │la 7│la o│ la │la 3│la 4│la 5│la 6│ la │ la │ la │ la │la 2│ la │la 3│la 4│la 5│la 6│ la │la 8│ la │ la │ la │ la │
│ │zile│lună│două│luni│luni│luni│luni│ un │ un │ un │ un │ani │2,5 │ani │ani │ani │ani │7,5 │ani │ 10 │ 15 │ 16 │ 20 │
│ │ │ │luni│ │ │ │ │an A│an B│an C│an D│ │ani │ │ │ │ │ani │ │ani │ani │ani │ani │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    b) Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de km parcurşi


┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Nr. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │
│crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Tipul│Revi- │Revi- │Revi- │Revi- │Revi- │Revi- │Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│Revizia│
│revi-│zia la│zia la│zia la│zia la│zia la│zia la│ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │ la │
│ziei │4.000 │15.000│20.000│25.000│30.000│50.000│100.000│100.000│100.000│100.000│125.000│150.000│200.000│300.000│400.000│400.000│500.000│600.000│670.000│900.000│1000000│1200000│1500000│
│ │ km │ km │ km │ km │ km │ km │ km A │ km B │ km C │ km D │ km │ km │ km │ km │ km A │ km B │ km │ km │ km │ km │ km │ km │ km │
└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    NOTE:
    1. La unele ansambluri şi subansambluri ale ramelor electrice de metrou tip BM reviziile se execută la normă de timp, iar la altele la normă de kilometri parcurşi.
    Atunci când normele de timp şi kilometri parcurşi sunt apropiate, pentru reducerea imobilizării reviziile se efectuează simultan, astfel încât să nu fie depăşită niciuna din norme. Exemplu: dacă la revizia de 3 luni rama de metrou a realizat un parcurs de 48.000 km, atunci se execută atât procesul tehnologic corespunzător reviziei la 3 luni, cât şi procesul tehnologic corespunzător reviziei la 50.000 km.
    2. Literele A, B, C, D diferenţiază lucrările care se efectuează la subansambluri ale vagoanelor motoare şi/sau nemotoare.


    Tabelul 3.2

    Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare


┌────┬───────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Reviziilor planificate │ Reparaţii planificate │
│ │ Denumirea şi tipul │ Durata │Norma de timp sau km parcurşi│ Norma de timp │
│Nr. │ vehiculului feroviar │ de │ │ sau km parcurşi │
│crt.│ │serviciu├─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ (ani) │ RTI1 │ RTI2 │ RTI3 │ RTG │ RP │ RG1 │ RG2 │
│ │ │ │ luni │ luni │ luni │ ani │ ani │ ani │ ani │
│ │ │ │(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│(-------)│
│ │ │ │ mii km*)│ mii km*)│ mii km*)│ mii km*)│ mii km*)│ mii km*)│ mii km*)│
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A. │Vagoane pentru transport de călători şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalente deţinute de operatori de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport feroviar de călători │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Vagoane de călători tip compartimentat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de tip salon, vagoane de construc- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţie specială (restaurant, bar-bistro, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de dormit, cuşetă), vagoane de serviciu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(poştal, de bagaje, de bagaje cu │ │ 6 ± 1,5 │12±1,5**)│ 18 ± 1,5│ 2±3 luni│ │ 9 ± 1 │ 18 ± 2 │
│ │compartiment poştal, furgon pentru │ 40 │ ─────── │ ─────── │ ─────── │ ─────── │ - │ ───── │ ────── │
│ │transport automobile), dotate cu frână │ │ 100+150 │ 200+250 │ 300+350 │ 500 │ │ 1000 │ 2000 │
│ │automată de mare putere cu acţiune │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapidă, echipate cu boghiuri şi osii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montate cu roţi monobloc şi discuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │frână, cu viteza maximă înscrisă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vagon de 160 km/h sau mai mare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Vagoane de călători tip compartiment │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de tip salon, vagoane de construc- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţie specială (restaurant, bar-bistro, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de dormit, cuşetă), vagoane de serviciu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(poştal, de bagaje, de bagaje cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compartiment poştal, furgon pentru │ │ 12 │ 18 │ 24 │ │ 2,5 │ 7,5 │ 15 │
│ │transport automobile), dotate cu frână │ 40 │ ── │ ── │ ── │ - │ ─── │ ─── │ ── │
│ │automată de mare putere cu acţiune │ │ - │ - │ - │ │ - │ - │ - │
│ │rapidă, echipate cu boghiuri, cu viteza│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maximă înscrisă pe vagon până la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │140 km/h sau mai mare (fără a depăşi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │160 km/h) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Vagon suburban etajat individual şi │ │ │ 18 │ 24 │ │ 2,5 │ 7,5 │ 15 │
│ │tren etajat cuplu │ 40 │ - │ ── │ ── │ - │ ─── │ ─── │ ── │
│ │ │ │ │ - │ - │ │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Vagoane pentru încălzirea trenurilor │ │ 12 │ 24**) │ 36 │ │ 4 │ │ 16 │
│ │de călători WIT***) │ 40 │ ── │ ── │ ── │ - │ ─── │ - │ ── │
│ │ │ │ - │ - │ - │ │ - │ │ - │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Vagoane-laborator, indiferent de admi- │ │ 12 │ 24**) │ 36 │ │ 4 │ │ 16 │
│ │nistraţia proprietară şi de tipul de │ 40 │ ── │ ── │ ── │ - │ ─── │ - │ ── │
│ │măsurători │ │ │ - │ - │ │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Vagon-cuşetă însoţitor tren RO-LA***) │ │ 6 ± 1,5 │12 ± 1,5 │ 18 ± 1,5│ 3 │ │ 6 │ 12 │
│ │ │ 40 │ ─────── │──────── │ ────────│ ── │ - │ ── │ ── │
│ │ │ │ - │ - │ - │ │ - │ │ - │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


---------
    *) Norma în kilometri se aplică numai în cazul vagoanelor echipate cu dispozitiv electronic pentru contorizarea şi memorarea kilometrilor parcurşi.
    **) Se execută cu ridicarea cutiei vagonului de pe boghiuri pentru efectuarea controlului ultrasonic total al osiilor montate.
    ***) Se efectuează reviziile de tip RTI1, RTI2 şi RTI3, alternativ la interval de 12 luni între două reparaţii de tip RP, succesiunea fiind: RTI1, RTI2, RTI3, RTI2 şi RTI3.


    Tabelul 3.3

    Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de marfă


┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ *)Revizii tehnice │ Reparaţii planificate │
│ │ │ │ intermediare │ Norma de timp sau km parcurşi │
│ │ │Durata de│ (RRu, RIF, RIT) │ │
│Nr. │ Denumirea şi tipul vehiculului feroviar │serviciu │ Norma de timp sau │ │
│crt.│ │ (ani) │ km parcurşi │ │
│ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ (ani/ │ RP │ RK │
│ │ │ │ mii km) │ (ani/mii km) │ (ani/mii km) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ A │Vagoane care au caracteristicile constructive în │ - │ │ │ │
│ │conformitate cu [6], anexa 11 la instrucţiuni, │ │ │ │ │
│ │cap. I, pct. 176a), 6b) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │Vagoane acoperite cu pereţi culisanţi, pe 2 osii (3 │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pereţi transversali mobili pentru compartimentare) │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │seria Hbbillnss │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │Vagon acoperit de tip special cu pereţi culisanţi, │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pe 2 osii (6 pereţi transversali mobili de │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │compartimentare), seria Hbikklls │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │Vagoane-platformă cu prelată mobilă şi pereţi de │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │capăt ficşi, pe 4 osii, seria Rils │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │Vagoane-platformă cu prelată mobilă şi pereţi de │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │capăt ficşi, pentru transport rulouri de tablă, pe │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │4 osii, seria Shimmns │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5 │Vagoane-platformă cu planşeu coborât, pe 4 osii, │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pentru transport combinat seria Sdgkkms │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6 │Vagoane speciale cu descărcare prin gravitaţie, pe │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │4 osii, seriile Uagps │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7 │Vagoane speciale pentru transporturi negabaritice, │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pe 4 osii seria Uaaikks │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8 │Vagoane speciale pentru transporturi negabaritice, │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pe 6, 8, 10 sau 20 osii, seria Uaai │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 9 │Vagoane speciale, de uz administrativ, seriile │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │Uwbc; Uwdp, Uwman │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10 │Vagoane speciale pe 4 osii cu descărcare cu fluid │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │sub presiune, pentru transport produse pulverulente,│ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │seriile Ucs şi Uacs │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11 │Vagoane-platformă specializate pentru transport │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │containere, pe 2 osii, seria Lgns │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12 │Vagon acoperit, pe 4 osii, seriile Gas; Gags │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13 │Vagoane cu descărcare prin gravitaţie masivă │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │bilaterală simultană, pe 4 osii, seria Tals │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14 │Vagoane-platformă cu pereţi frontali rabatabili şi │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │ţepuşe, pe 4 osii, seriile Rsi; Rmms; Rmmp; Roos │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15 │Vagoane-platformă cu pereţi frontali rabatabili şi │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │ţepuşe amenajate pentru transport containere, pe 4 │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │osii, seria Rgs │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16 │Vagoane-platformă specializate pentru transport │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │containere, pe 4 osii, seria Sgs │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17 │Vagoane descoperite cu uşi laterale pe 4 osii, │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │seria Eaos │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 18 │Vagoane descoperite basculate lateral, fără uşi │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │laterale, pe 4 osii, seria Eam │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 19 │Vagoane descoperite cu descărcătoare prin │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │gravitaţie, cu trape în podea şi uşi laterale, │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │pe 4 osii, seria Eacs │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20 │Vagoane descoperite de tip special, cu descărcare │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │prin gravitaţie (buncăr), pe 4 osii, seria Faccs │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 21 │Vagoane descoperite de tip special, cu descărcare │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │prin gravitaţie, pe 4 osii, seria Fals │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 22 │Vagoane-cisternă, pe 4 osii, seria Za │40(32**) │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 23 │Vagoane-cisternă, pe 2 osii, seris Z │40(32**) │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 24 │Vagoane acoperite, pe 2 osii, seriile Gbs; Gbgs şi │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │Ggs │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 25 │Vagoane descoperite, pe 2 osii, seriile Es şi Esx │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 26 │Vagoane refrigerante, pe 2 osii, seriile Ibbhs; │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │Ibbehs; Ibbehqs │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 27 │Vagoane-platformă cu pereţi rabatabili şi ţepuşe, │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pe 2 osii, seria Ks │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 28 │Vagoane- platformă de tip special, pentru transport │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │pachete de tablă, pe 2 osii, seria Lst │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 29 │Vagoane-platformă articulate de tip special, pe 2+2 │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │osii, seria Laads │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 30 │Vagoane descoperite de tip obişnuit cu basculare │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │laterală, pe 4 osii, seriile Eakkmos şi Eaklmo │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 31 │Vagoane descoperite de tip special cu descărcare │ 40 │ 3 │ 6 │ 12 │
│ │controlată prin gravitaţie, bilateral alternativ, │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │axial jos pe 4 osii, seria Faccpps │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┤
│ 32 │Vagoane-platformă cu planşeu coborât, pe 10 osii, │ 40 │ *** │
│ │pentru transport combinat, seria Saadkms │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┤
│ B │Vagoane care nu respectă una sau mai multe dintre │ - │ 2 │ 4 │ 8 │
│ │caracteristicile constructive menţionate în [6], │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │anexa 11 la instrucţiuni, cap. I, pct. 176a), 6b) │ │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┴────────────────────┤
│ C │Vagoane care au caracteristicile constructive │ - │Pentru vagoanele a │Se stabileşte de către deţinător │
│ │conform [6], anexa 11 la instrucţiuni, │ │căror durată de │în conformitate cu subpct. 2.2.2 lit. a) │
│ │cap. II, pct. 1, 2, 3, 4, 5 │ │valabilitate din │paragraful 4 din prezentul normativ feroviar │
│ │ │ │chenarul de │ │
│ │ │ │întreţinere este mai │ │
│ │ │ │mare de 3 ani, │ │
│ │ │ │dar nu mai mare de 6 │ │
│ │ │ │ani, deţinătorul este│ │
│ │ │ │obligat să efectueze │ │
│ │ │ │un control │ │
│ │ │ │intermediar care se │ │
│ │ │ │poate limita la un │ │
│ │ │ │sondaj, dacă │ │
│ │ │ │rezultatele observate│ │
│ │ │ │sunt satisfăcătoare │ │
│ │ │ │[6] │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┬────────────────────┤
│ D │Vagoane pentru trenurile de intervenţie şi ajutor │ - │ - │ - │ - │
│ │deţinute de Compania Naţională de Căi Ferate │ │ │ │ │
│ │"CFR" S.A., Societatea Comercială de Transport cu │ │ │ │ │
│ │Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. (vagoane cu │ │ │ │ │
│ │rulaj redus 15.000 - 20.000 km/an) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │Vagoane acoperite, pe 4 osii, seriile Gags; Gagm │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │Vagoane descoperite, pe 4 osii, cu planşeu fix, │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │seriile Eaos; Eawx; Esw; Eswx │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │Vagoane cu descărcare prin gravitaţie (tip │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │gondolă), pe 4 osii, seria Eacs │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │Vagoane-platformă, pe 4 osii, seriile Rsi; Rgs; │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │Rmns; şi Rms │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5 │Vagoane acoperite, pe 2 osii, seriile Ggs; Gbs; │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │Ggkklm │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6 │Vagoane descoperite, pe 2 osii, seria Ks │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7 │Vagoane descoperite, pe 2 osii, seria Ks, utilizate │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │ca vagon de intervenţie │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8.│Vagoane-cisternă, pe două şi 4 osii, seria Z │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 9.│Vagoane descoperite pe două osii, seria Fsx │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.│Vagoane de marfă dozator pe 4 osii, seriile Faccs şi│ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │Faccpps │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.│Vagoane pentru transport tractoare, pe două osii, │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │seria Laads │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │ │ │ 75 │ 150 │ 300 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.│Vagoane speciale seriile Uw (Uv, Uwa, Uwadp, Uwaom, │ 40 │ 5 │ 10 │ 20 │
│ │Uwas, Uwaff, Uwata, Uwbr, Uwbc, Uwdp, Uwltc, Uwma, │ │ ─── │ ─── │ ─── │
│ │Uwman, Uwmp, Uwpz, Uwsmc, Uwta, Uwtsae, Uwu, Uwz) │ │ 75 │ 150 │ 300 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘


    *) Reviziile tehnice intermediare: RR(u), RIF, RIT sunt revizii obligatorii. Se efectuează la solicitarea deţinătorului vagonului în funcţie de tipul mărfii transportate, de dotarea vagoanelor cu diverse instalaţii, regimul de exploatare al vagonului etc.
    RR(u) şi RIF se efectuează la vagoanele care au un regim de exploatare mai greu (transportă mărfuri pulverulente, descărcare prin gravitaţie) şi au stabilită o limită a prestaţiei exprimate în tone-kilometri; RIT se efectuează la vagoanele dotate cu diverse instalaţii auxiliare (frigorifice, de descărcare sub presiune etc.).
    **) Valabil pentru vagoane destinate transportului de produse corozive şi gaze comprimate sau lichefiate, precum şi pentru cisternele cu rezervorul din aluminiu. Ciclurile de revizii şi reparaţii se referă numai la şasiu, aparatul de rulare, legare, tracţiune, tamponare. Reviziile şi reparaţiile cisternei (rezervorului) montat pe vagon se efectuează conform prescripţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - I.S.C.I.R. specifice, în vigoare.
    ***) Ciclul de revizie şi reparaţie planificate este stabilit de proiectantul vagonului şi este cuprins în "Manualul utilizatorului" nr. 6003046/06.2004, prezentat în tabelul de mai jos. Reviziile şi reparaţiile constau în: inspecţie preventivă -- IP, revizie şi reparaţie principale - RPr. În cadrul acestora se efectuează inspecţii de tip A, de tip B şi de tip C.┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
│crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Tipul│IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip B │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │
│revi-│ 90.000│ tip A │ 270.000│tip A │ 450.000│tip A │ 630.000│tip A │ 810.000│tip B │ 990.000│tip A │1.170.000│tip A │
│ziei │ km │ 180.000│ km │ 360.000│ km │ 540.000│ km │ 720.000│ km │ 900.000│ km │1.800.000│ km │1.260.000│
│ │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │
└─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │
│crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Tipul│IP tip C │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip B │Revizie │IP tip A │Revizie │IP tip A │
│revi-│1.350.000│ tip A │1.530.000│tip A │1.710.000│tip B │1.890.000│tip A │2.070.000│tip A │2.250.000│tip A │2.430.000│tip A │2.610.000│
│ziei │ km │1.440.000│ km │1.620.000│ km │1.800.000│ km │1.980.000│ km │2.160.000│ km │2.340.000│ km │2.520.000│ km │
│ │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │ km │ │
└─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Tabelul 3.4


                                     NORME
                  pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor
                     planificate ale vehiculelor feroviare
                   utilizate pentru prestarea unor activităţi
                              feroviare speciale**)


┌────┬────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Durata │ Revizii planificate │ Revizii planificate │
│Nr. │ │ de │Norma de timp sau kilometri parcurşi │ Norma de timp sau km parcurşi │
│crt.│Denumirea şi tipul │serviciu├─────────┬──────┬─────────┬──────────┼─────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │vehiculului feroviar│ (ani) │ RIF │ RT │ R1 │ R2 │ RP │ RR │ RG │
│ │ │ │ (ani/ │(luni/│ (luni/ │ (luni/ ├───────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┤
│ │ │ │ mii km)│ ore) │ ore) │ ore) │ (ani/ │ (ani/ │(ani/│ (ani/ │(ani/│ (ani/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ore) │ mii km) │ore) │ mii km) │ore) │ mii km) │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ A │Macarale feroviare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi pluguri de zăpadă│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 1 │Macarale feroviare │ 40 │ - │ 1 │ 3 │ 12 │ 10 │ - │ 20 │ - │ 40 │ - │
│ │tip EDK 80, EDK 500,│ │ │ ─── │ ─── │ ──── │ ──── │ │ ─── │ │─────│ │
│ │EDK 750, EDK 1000, │ │ │ 100 │ 300 │ 1200 │ 6000 │ │12000│ │24000│ │
│ │EDK 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 2 │Pluguri de zăpadă │ 40 │ - │ 12*) │ 36*) │ 72*) │ - │ - │ 9 │ - │ 18 │ - │
│ │tip PZH │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │ │ │──── │ │─────│ │
│ │ │ │ │ - │ - │ - │ │ │6500 │ │13000│ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 3 │Pluguri de zăpadă │ 40 │ │ 12*) │ 36*) │ 72*) │ 9 │ - │ - │ - │ 18 │ - │
│ │tip WPZ │ │ │ ─── │ ─── │ ─── │ ──── │ │ │ │─────│ │
│ │ │ │ │ - │ - │ - │ 6500 │ │ │ │13000│ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ B │Vagoane de uz │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │administrativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 1 │Vagoane seria Uv, │ 40 │ 5 │ - │ - │ - │ - │ 10 │ - │ - │ - │ - │
│ │Uy, Uw provenite │ │ ─── │ │ │ │ │ ─── │ │ │ │ │
│ │din vagoanele de │ │ 75 │ │ │ │ │ 150 │ │ │ │ │
│ │marfă seriile G, K, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │R, Z │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 2 │Vagoane seriile │ 40 │ 5 │ - │ - │ - │ - │ 10 │ - │ - │ - │ - │
│ │Uy, Uw provenite din│ │ ─── │ │ │ │ │ ─── │ │ │ │ │
│ │vagoanele de │ │ 75 │ │ │ │ │ 150 │ │ │ │ │
│ │călători şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │similare, seriile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │A, B, T, F, WLA, WLB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ C. │Vagoane din trenul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de comandament, │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │guvernamental şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vagoane din trenul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de epocă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 1 │Vagoane din trenul │ 40 │ - │ 3 │ - │ - │ - │ 6 │ - │ - │ - │ - │
│ │de comandament şi │ │ │ ─── │ │ │ │ ─── │ │ │ │ │
│ │din trenul │ │ │ 50 │ │ │ │ 100 │ │ │ │ │
│ │guvernamental │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ 2 │Vagoane din │ 40 │ - │ 5 │ - │ - │ - │ 10 │ - │ - │ - │ - │
│ │compunerea │ │ │ ─── │ │ │ │ ─── │ │ │ │ │
│ │trenurilor de epocă │ │ │ 75 │ │ │ │ 150 │ │ │ │ │
│ │pentru scop turistic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┘


------------
    *) Reviziile tehnice se efectuează până la data de 15 octombrie a anului în care sunt planificate.
    **) Macaralele feroviare (partea de vehicul feroviar), plugurile de zăpadă, vagoanele din trenul guvernamental şi de epocă, vagoanele de uz administrativ sunt vehicule feroviare speciale cu utilizare temporară; perioada de menţinere în exploatare este stabilită în funcţie de starea tehnică şi gradul de utilizarea al acestora de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, la solicitarea deţinătorului.
    Ansamblurile şi subansamblurile din componenţa instalaţiilor cu ridicare ale macaralelor feroviare se revizuiesc şi se repară în conformitate cu prevederile reglementărilor stabilite de autoritatea competentă.

    4. Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la vehiculele feroviare în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate
    4.1. Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare
    Lucrările care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare se stabilesc în funcţie de:
    - tipul şi complexitatea vehiculului feroviar;
    - concepţia tehnică a ansamblurilor şi subansamblurilor componente din punctul de vedere al mentenanţei (accesibilitate, modularitate, uşurinţă în demontare);
    - tipul reviziei planificate;
    - gradul de dotare a vehiculelor cu instalaţii pentru diagnosticarea stării tehnice în circulaţie;
    - gradul de dotare a atelierelor cu standuri, dispozitive şi aparatură specializată pentru verificarea stării tehnice a ansamblurilor şi subansamblurilor vehiculelor;
    - prevederile instrucţiunilor de întreţinere, control şi verificare a ansamblurilor şi subansamblurilor vehiculelor feroviare, elaborate de constructor/proiectant.
    Lucrările reviziilor de rang superior (R2) includ lucrările reviziilor de rang inferior (R1).
    La reviziile planificate care se efectuează în unităţile autorizate se execută de regulă verificarea stării tehnice fără demontare sau cu demontare parţială a principalelor ansambluri şi subansambluri implicate în siguranţa circulaţiei (aparat de rulare, elemente componente ale suspensiilor, elementele de legătură boghiu-cutie, aparatul de tracţiune şi legare, tampoanele), verificarea jocurilor mecanice la boghiu şi cutie, la timoneria frânei, verificarea gabaritului, verificarea funcţională a instalaţiei de frână, instalaţiilor de siguranţă şi vigilenţă, instalaţiilor de control punctual al vitezei, al instalaţiilor de măsurare şi înregistrare/vizualizare a vitezei, instalaţia acustică, instalaţia de ştergere a geamurilor frontale, instalaţia de ungere a buzei bandajului, instalaţia de nisipare.
    În funcţie de rezultatele constatărilor se efectuează lucrări de readucere a parametrilor şi caracteristicilor în limitele prescrise în instrucţiile sau normele tehnice feroviare specifice prin reglaje pe vehicul sau prin demontarea subansamblurilor de pe vehicul şi verificarea în ateliere, utilizând standuri şi dispozitive specializate atestate conform reglementărilor în vigoare.
    De asemenea, în cadrul proceselor de revizie se efectuează la vehiculele feroviare motoare completarea cu materiale consumabile a instalaţiilor de ungere (ulei, unsori) a instalaţiei de nisipare (nisip), a instalaţiilor de răcire (apă).
    Lucrările referitoare la subansamblurile implicate în siguranţa circulaţiei se execută obligatoriu la toate tipurile de revizie.
    Profilul de rulare al roţilor osiilor montate se măsoară şi rezultatele măsurătorilor se înregistrează cel puţin o dată la 30 de zile calendaristice, cu ocazia uneia dintre reviziile planificate.
    Lucrările care trebuie efectuate la vehiculele feroviare în cadrul reviziilor planificate trebuie să facă obiectul unor nomenclatoare de lucrări întocmite pentru fiecare tip de revizie şi tip de vehicul sau grup de vehicule. Nomenclatoarele de lucrări trebuie să conţină pentru fiecare ansamblu şi subansamblu cel puţin următoarele date:
    - denumirea ansamblului/subansamblului revizuit;
    a) locul unde se efectuează revizia (pe vehicul, în atelier);
    b) lucrările ce trebuie efectuate precizând:
    - lucrările pregătitoare;
    - în ce constă lucrarea (demontare, control vizual, măsurare dimensională, verificare pe stand reglare, ajustare, prelucrări mecanice cântărire, ungere, calibrare, înregistrare diagrame, înlocuire etc.);
    - modul în care trebuie să se procedeze pentru eliminarea eventualelor neconformităţi;
    - parametrii şi caracteristicile ce se măsoară/verifică şi criteriile de acceptare;
    c) parametrii şi caracteristicile a căror valoare trebuie înregistrată.
    4.2 Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare
    Lucrările care trebuie efectuate la reparaţiile planificate se stabilesc ţinându-se seama de anumite criterii, cum ar fi: sistemul de reparare adoptat, necesitatea înlocuirii cu componente noi, starea tehnică, durata de viaţă, complexitatea vehiculului, volumul lucrărilor de reabilitare şi modernizare, tipul reparaţiei efectuate.
    4.2.1. Sistemul de reparare adoptat, respectiv:
    a) efectuarea reparaţiei în sistemul agregatelor şi subansamblurilor de schimb (înlocuirea tuturor ansamblurilor şi subansamblurilor cu altele noi sau reparate, existente într-un stoc dinainte stabilit pe baza unor calcule tehnico-economice, cu luarea în considerare a numărului de vehicule reparate, a duratelor de viaţă ale ansamblurilor şi subansamblurilor, a fiabilităţii şi disponibilităţii vehiculelor;
    b) efectuarea reparaţiilor prin demontarea de pe vehicul a tuturor ansamblurilor şi subansamblurilor, urmată de demontarea acestora în ateliere specializate, constatarea, sortarea pieselor (în piese care se pot recondiţiona şi piese care se rebutează), recondiţionarea/înlocuirea pieselor şi subansamblurilor, montare, probe şi încercări pe flux, probe pe standuri şi dispozitive specializate, încercări şi verificări finale ale vehiculului reparat, apoi montarea pe vehicul;
    c) efectuarea unor reparaţii concomitent cu înlocuirea unor ansambluri şi subansambluri noi, similare sau modernizate.
    4.2.2. Necesitatea înlocuirii obligatorii cu piese, subansambluri şi materiale noi, identice, a următoarelor categorii de piese, subansambluri şi materiale:
    a) piesele cu defecte sau cu uzuri ce depăşesc limitele admise prescrise în documentele de referinţă menţionate în specificaţiile tehnice pentru repararea vehiculelor şi care nu pot fi recondiţionate;
    b) piesele de unică folosinţă: garnituri de orice fel utilizate în toate instalaţiile vehiculelor, elementele de asigurare a asamblărilor mecanice (şaibe, piuliţe, şplinturi), elementele metal-cauciuc sau cauciuc;
    c) piese şi subansambluri de uzură (perii de cărbune, saboţi de frână, segmenţii pistoanelor de la motoarele diesel şi de la compresoare. Se impune înlocuirea totală a acestora, întrucât înlocuirea parţială ar conduce la funcţionarea necorespunzătoare a subansamblurilor din care fac parte;
    d) lubrifianţi (unsori, uleiuri);
    e) înlocuirea acelor piese şi subansambluri prevăzute a fi înlocuite prin instrucţiile şi normele tehnice pentru repararea vehiculelor feroviare.
    4.2.3. Starea tehnică a vehiculului la expirarea duratei normale de funcţionare reglementată
    La reparaţiile tip RG şi RK, a căror scadenţă coincide cu durata normală de funcţionare reglementată de [12 ], se execută obligatoriu lucrările pentru verificarea structurii de rezistenţă a vehiculelor, respectiv cutie, şasiu (sablare, control cordoane sudură, verificări dimensionale pentru depistarea deformaţiilor).
    În funcţie de rezultatul acestor verificări se vor lua decizii privind casarea, repararea pentru prelungirea duratei de funcţionare sau modernizarea vehiculului feroviar.
    4.2.4. Duratele de viaţă şi nivelul tehnic şi tehnologic de fabricaţie a ansamblurilor şi subansamblurilor din componenţa vehiculelor
    4.2.5. Volumul lucrărilor de reabilitare şi modernizare a vehiculelor feroviare. Cu ocazia efectuării reparaţiilor planificate, în special la reparaţiile tip RG şi tip RK, proprietarii vehiculelor pot solicita efectuarea unor lucrări de reabilitare sau modernizare a vehiculelor pentru creşterea fiabilităţii şi disponibilităţii vehiculului, precum şi pentru prelungirea duratei normale de funcţionare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Lucrările de modernizare trebuie să facă obiectul unor capitole distincte în cadrul documentaţiei de reparaţie, capitole ce trebuie să conţină descrierea lucrărilor de modernizare, condiţiile tehnice ce trebuie îndeplinite de ansamblurile şi subansamblurile ce fac obiectul modernizării, cu precizarea documentelor de referinţă ce le impun, încercările şi testele efectuate pentru verificarea parametrilor şi caracteristicilor generate de modificări (încercări de tip); metodele de încercare şi verificare, cu precizarea documentelor de referinţă, caracteristicile şi performanţele vehiculelor modernizate, comparativ cu cele din care au provenit, indicatorii de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate.
    Documentaţia scrisă şi desenată trebuie avizată conform [25].
    4.2.6. Numărul şi complexitatea ansamblurilor şi subansamblurilor ce intră sub incidenţa altor autorităţi (recipienţii vagoanelor-cisternă, recipienţii sub presiune, dispozitivele şi mijloacele de măsurare aflate sub incidenţă metrologică).
    Aceste ansambluri sau subansambluri trebuie reparate de către operatori economici autorizaţi şi, după o documentaţie avizată, de autorităţile competente sub incidenţa cărora se află.
    4.2.7. Necesitatea înlocuirii unor piese şi materiale care au depăşit durata de viaţă prescrisă sau durata de depozitare prescrisă, înainte de punerea în circulaţie a vehiculelor cu rulaj redus (cu durata mare de staţionare) menţionate în tabelele 3.3 lit. D şi 3.4.
    4.2.8. Tipul reparaţiei efectuate
    Lucrările de la orice reparaţie de rang superior includ lucrările de la orice reparaţie de rang inferior.
    Lucrările care trebuie efectuate în cadrul proceselor de reparare a vehiculelor feroviare trebuie să facă obiectul unor nomenclatoare de lucrări elaborate pentru fiecare tip de reparaţie şi fiecare tip/categorie de vehicul şi care trebuie să conţină pentru fiecare ansamblu şi subansamblu cel puţin următoarele elemente:
    a) lucrări pregătitoare pentru introducerea vehiculului în reparaţie;
    b) enumerarea ansamblurilor şi subansamblurilor. Pentru ansamblurile şi subansamblurile ce se demontează de pe vehicul se precizează locul unde se transportă pentru reparare (în atelierul din societatea reparatoare sau trimiterea la altă societate reparatoare);
    c) lucrările de demontare a ansamblurilor şi subansamblurilor, precizând nivelul până la care se demontează;
    d) spălarea, curăţarea pieselor şi subansamblurilor componente;
    e) constatarea pieselor şi subansamblurilor:
    - aspectare vizuală;
    - control nedistructiv (control ultrasonic, control cu lichide penetrante, control magnetic);
    - măsurători dimensionale, înregistrări ce trebuie efectuate;
    - sortare piese şi subansambluri, izolarea celor necorespunzătoare.
    f) precizarea modului de reparare:
    - recondiţionare, cu menţionarea metodei;
    - reglare, ajustare;
    - înlocuire ansamblu/subansamblu/piesă cu unul/una nou/nouă sau reparat(ă), identic sau modernizat(ă).
    g) montare ansambluri, subansambluri, reglare, ungere, pregătire pentru încercări şi probe;
    h) încercări şi probe pe standuri şi dispozitive specializate, înregistrări ce trebuie efectuate;
    i) montare pe vehicul, verificări funcţionale pe vehicul;
    j) încercări ale vehiculului reparat, înregistrări:
    - încercări la post fix (standuri);
    - încercări de casă;
    - încercări în parcurs (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane de călători)
    5. Documentaţia tehnică privind reviziile şi reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare
    Vehiculele feroviare trebuie să fie revizuite şi reparate pe baza unei documentaţii tehnice care trebuie să conţină:
    a) caietul de sarcini, elaborat de deţinătorul vehiculului feroviar, care să prevadă cerinţele pentru reviziile sau reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare;
    b) specificaţia tehnică pentru reviziile sau reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare, elaborată de executantul lucrărilor de revizie sau reparaţie pe baza caietului de sarcini elaborat de deţinătorul vehiculului feroviar şi a documentelor de referinţă menţionate în acesta;
    c) documentaţia tehnică de execuţie (în cazul reparaţiilor cu modernizare).
    Documentele menţionate mai sus trebuie să aibă acordul deţinătorului şi să fie avizate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER conform [25].
    5.1. Structura caietului de sarcini pentru revizii şi reparaţii planificate la vehiculele feroviare
    1. Generalităţi
    1.1. Obiect
    1.2. Domeniul de aplicare
    1.3. Clasa de risc
    1.4. Definiţii (dacă este cazul)
    1.5. Documente de referinţă (instrucţii de revizii şi reparaţii, reglementări şi norme tehnice feroviare, standarde, fişe UIC, prescripţii tehnice)
    2. Cerinţe privind siguranţa circulaţiei, sănătatea şi securitatea persoanelor, protecţia mediului, fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea, asigurarea calităţii
    2.1. Cerinţe privind siguranţa circulaţiei
    2.2. Cerinţe privind sănătatea şi securitatea persoanelor
    2.3. Cerinţe privind protecţia mediului
    2.4. Cerinţe privind fiabilitatea şi disponibilitatea
    2.5. Cerinţe privind compatibilitatea tehnică
    2.6. Cerinţe privind asigurarea calităţii
    3. Nomenclatorul lucrărilor
    Nomenclatorul lucrărilor se întocmeşte în conformitate cu cerinţele menţionate la cap. 4.
    4. Încercările şi verificările ce trebuie efectuate la vehiculele feroviare după revizie sau reparare
     Lista încercărilor şi documentele de referinţă care le impun.
    5. Recepţia lucrărilor
    6. Garanţii
    6.1. Clauze de garanţie
    6.2. Termene de garanţie
    7. Documentele care însoţesc vehiculele revizuite sau reparate
    7.1. Declaraţia de conformitate
    7.2. Cartea tehnică completată conform reglementărilor
    7.3. Documentaţia tehnică (fişe de măsurători, protocoale de încercări)
    7.4. Fişa de inventariere
    Declaraţia de conformitate se emite conform prevederilor din [5].
    5.2. Structura specificaţiilor tehnice pentru elaborarea lucrărilor de revizie şi reparare periodică preventivă a vehiculelor feroviare
    1. Generalităţi
    1.1. Obiect
    1.2. Domeniul de aplicare
    1.3. Clasa de risc
    1.4. Documente de referinţă (instrucţii de revizii şi reparaţii, reglementări şi norme tehnice feroviare, standarde, fişe UIC, prescripţii tehnice)
    2. Cerinţe privind siguranţa circulaţiei, sănătatea şi securitatea persoanelor, protecţia mediului, fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea, asigurarea calităţii
    2.1. Cerinţe privind siguranţa circulaţiei
    2.2. Cerinţe privind sănătatea şi securitatea persoanelor
    2.3. Cerinţe privind protecţia mediului
    2.4. Cerinţe privind fiabilitatea şi disponibilitatea
    2.5. Cerinţe privind compatibilitatea tehnică
    2.6. Cerinţe privind asigurarea calităţii
    3. Nomenclatorul lucrărilor
    Se introduce nomenclatorul de lucrări din caietul de sarcini elaborat de deţinătorul vehiculului, elaborat în conformitate cu cerinţele menţionate la cap. 4.
    4. Încercări/Verificări executate pe flux (pe standuri) şi finale pe produsul finit
    Lista încercărilor şi verificărilor trebuie să conţină coloanele:
    a) pentru ansambluri şi subansambluri:
    - număr curent;
    - ansamblul/subansamblul verificat;
    - denumirea parametrului/caracteristicii ce se măsoară/verifică;
    - valoarea-limită admisă la ieşirea din reparaţie şi documentul de referinţă care o impune;
    - documentul pe care se înregistrează rezultatele verificărilor (nr./codul fişelor de măsurători);
    - tipul reviziei/reparaţiei.
    b) pentru ansamblu vehicul:
    - tipul probei (la punct fix, încercări de casă, încercări în parcurs);
    - denumirea parametrului/caracteristicii ce se măsoară/ verifică;
    - valoarea-limită admisă a parametrului/caracteristicii măsurat/verificate;
    - documentul pe care se înregistrează rezultatele încercării/verificării (număr, cod);
    - tipul reviziei/reparaţiei.
    5. Documentele pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor/verificărilor
    Se vor anexa la specificaţia tehnică modelele documentelor (fişe de măsurători, protocoale, buletine de analiză) care trebuie să conţină limitele admise în exploatare, pentru parametrii funcţionali şi pentru uzurile pieselor cuplelor de frecare.
    6. Lista standurilor şi a dispozitivelor speciale utilizate pentru verificarea şi controlul subansamblurilor implicate în siguranţa circulaţiei (osii montate, boghiuri, frână etc.)
    7. Măsuri pentru protecţia mediului
    8. Recepţia lucrărilor
    9. Garanţii
    9.1. Clauze de garanţie
    9.2. Termene de garanţie
    10. Documentele care însoţesc produsele reparate
    10.1. Declaraţia de conformitate
    10.2. Cartea tehnică/Fişa de inventariere
    10.3. Documentaţia tehnică (fişe de măsurători, protocoale de încercări) pentru vehicul şi principalele subansambluri solicitate de deţinătorul vehiculului prin caietul de sarcini sau prin contractele de reparaţii.
    Declaraţia de conformitate se emite conform prevederilor din [5].


    ANEXĂ
    la normativul feroviar

                             DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

    Aplicarea standardelor cuprinse în această listă reprezintă o modalitate recomandată pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele din prezentul normativ.
    [1] Hotărârea Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 29 noiembrie 2007
    [2] UIC - Acord privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional - RIC, ianuarie 2001
    [3] Contractul uniform de utilizare a vagoanelor de marfă CUU ediţia 1, 1 iulie 2006
    [4] Fişa UIC 579-1 OR, ediţia 3, martie 2003, Vagoane de marfă - Revizia periodică - Metodologie pentru determinarea periodicităţii şi consistenţei
    [5] Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002
    [6] Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 şi 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare
    [7] Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010.
    [8] SR CEI 60050(811):2000 - Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 811. Tracţiune electrică
    [9] SR CEI 60050(191):2002 - Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 191; Siguranţa în funcţionare şi calitatea serviciului, cu amendamentul SR CEI 60050(191):2002/A1:2005
    [10] Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), anexă la "Protocolul 1999", Vilnius 26 mai - 31 iunie 1999
    [11] Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007
    [12] Legea nr. 128/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004
    [13] Fişa UIC 438-3 O, ediţia a 3-a, iunie 1984. Marcajul de identificare al materialului rulant motor
    [14] Fişa UIC 640 OR, ediţia a 3-a, octombrie 2003. Vehicule motoare - Inscripţionare, marcare şi semne
    [15] Fişa UIC 438-2 O, ediţia a 7-a, mai 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat de marfă
    [16] Fişa UIC 438-1 O, ediţia a 3-a, aprilie 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat de călători
    [17] SR EN 50126-1:2003 - Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii, disponibilităţii, mentenanţei şi siguranţei (FDMS). Partea 1: Prescripţii de baza şi procese generice
    [18] SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe
    [19] SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OH SAS 18001:2004
    [20] SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
    [21] SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
    [22] SR EN ISO 14004:2010 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme si tehnici de aplicare
    [23] Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001
    [24] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.413/2008 pentru aprobarea Normei privind elaborarea/actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008
    [25] Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare
    [26] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.484/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008.

                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice