Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMATIV DE CONŢINUT din 4 iulie 2019  al documentaţiei tehnice supuse avizării    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMATIV DE CONŢINUT din 4 iulie 2019 al documentaţiei tehnice supuse avizării

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 615 bis din 25 iulie 2019
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 828/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 25 iulie 2019.
──────────
    CAP. I
    Aspecte generale
    ART. 1
    (1) Emiterea avizului de gospodărire a apelor se realizează în baza unei documentaţii tehnice al cărei cuprins trebuie să respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.
    (2) Documentaţiile tehnice sunt întocmite de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale şi trebuie prezentate numai în limba română, în formă tipărită, precum şi în format electronic.
    (3) Documentaţia tehnică trebuie să conţină în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementările legale privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor specializate în elaborarea de documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizelor de gospodărire a apelor.
    (4) Documentaţia tehnică se semnează şi se ştampilează de către elaborator şi de către titularul proiectului, care răspund de corectitudinea datelor înscrise în documentaţie, precum şi de respectarea prevederilor prezentului normativ de conţinut.
    (5) Pe parcursul elaborării documentaţiei tehnice, elaboratorul/titularul proiectului poate solicita autorităţii competente de gospodărire a apelor, ori de câte ori este cazul, consultaţii tehnice, contra cost, cu privire la: corelarea lucrărilor din proiect cu lucrările de gospodărire a apelor şi măsurile existente sau prevăzute în documentele de planificare*1) ale autorităţii de gospodărire a apelor, condiţiile acceptate de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali sau cu privire la orice alte aspecte de gospodărire a apelor.
        *1) Planul Naţional de Management şi Planurile de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice cu actualizările ulterioare, Planurile de Management al Riscului la Inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României cu actualizările ulterioare, etc.

    (6) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate solicita în scris, în conformitate cu legislaţia în vigoare, completarea documentaţiei şi cu alte date pe care le consideră necesare: date tehnice, planşe, studii de inundabilitare, studii hidrogeologice şi hidrologice, etc.

    ART. 2
        În documentaţiile tehnice pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor sunt prevăzute măsurile şi lucrările necesare pentru asigurarea funcţionării în continuare a folosinţelor de apă existente, în curs de realizare şi planificate care ar putea fi afectate direct sau indirect de lucrările proiectate, măsurile sau lucrările prevăzute pentru evitarea unor pagube ori afectarea unor lucrări existente.

    ART. 3
        Pentru realizarea lucrărilor pe cursurile de apă în zonele de frontieră, inclusiv lucrări de decolmatare/reprofilare prin exploatare de agregate minerale, documentaţia pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor va cuprinde şi măsurile şi lucrările speciale prevăzute prin reglementările şi convenţiile/acordurile internaţionale încheiate de statul român cu părţile interesate.

    ART. 4
    (1) Pentru amplasarea de lucrări în zonele inundabile sau extinderea lucrărilor existente, aliate în zone inundabile, avizul de gospodărire a apelor se va solicita numai după obţinerea avizului de amplasament, conform legislaţiei în vigoare, iar documentaţia va prezenta o descriere succintă a lucrărilor şi măsurilor prevăzute pentru apărare împotriva inundaţiilor sau de scoatere de sub inundabilitate a obiectivelor avizate prin acesta.
    (2) Pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene, avizul de amplasament şi avizul de gospodărire a apelor se vor emite concomitent, cu condiţia ca lucrările şi măsurile prevăzute pentru apărare împotriva inundaţiilor sau de scoatere de sub inundabilitate a obiectivelor avizate să fie realizate înainte de începerea lucrărilor aferente proiectului.

    ART. 5
        În cazul traversării digurilor, barajelor şi a altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de către conducte de transport, linii şi cabluri electrice sau de telecomunicaţii, este necesară obţinerea după emiterea avizului de gospodărire a apelor, la faza detaliu de execuţie, a permisului de traversare a acestor construcţii. Acest permis se emite de către autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor conform prevederilor legale.

    ART. 6
        Avizul de gospodărire a apelor pentru planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale şi amenajamentele silvice se va emite doar pentru planurile care conţin proiecte ce vor fi realizate pe ape sau în legătură cu apele.

    CAP. II
    Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor
    ART. 7
        Prevederi generale comune pentru toate categoriile de proiecte care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele:
    a) date generale şi localizarea proiectului:
    (i) localizarea obiectivului/proiectului: bazinul hidrografic, cursul de apă, denumirea şi codul cadastral, corpul*2)/corpurile de apă (denumire şi cod), judeţul, localitatea sau localităţile din zonă; poziţionarea lucrărilor cuprinse în proiect faţă de zonele de protecţie prevăzute în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005;
        *2) Se prezintă toate corpurile de apă de suprafaţă şi subterane pe care se amplasează proiectul; datele privind codul şi denumirea corpurilor de apă se solicită la Administraţiile Bazinale de Apă pe teritoriul cărora se amplasează proiectul

        (ii) titularul proiectului, elaboratorul documentaţiei de fundamentare, precizându-se elementele de identificare: numele, adresa, telefon, fax etc.;
    (iii) (denumirea completă a titularului proiectului: CUI, număr de înregistrare în registrul comerţului, adresa, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, cod IBAN şi bancă, reprezentanţi legali;
    (iv) scrisoarea de confirmare a faptului că la data depunerii documentaţiei tehnice solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de emitentul actului de reglementare.
    (v) copie după ordinul de plată/chitanţa care să ateste plata integrală a contravalorii tarifului privind serviciul de emitere a avizului de gospodărire a apelor.

    b) caracterizarea zonei de amplasare:
    (i) date hidrologice de bază actuale - niveluri, debite şi volume de apă - necesare dimensionării lucrărilor, cu evidenţierea unor situaţii caracteristice, debite de servitute, după caz;
    (ii) date hidrogeologice;
    (iii) date referitoare la ariile naturale protejate*3)
        *3) Datele se regăsesc pe site-ul Ministerului Mediului


    c) descrierea caracteristicilor specifice proiectului şi elementele de coordonare.
    (i) descrierea lucrărilor aferente proiectului;
    (ii) necesitatea şi oportunitatea proiectului;
    (iii) descrierea situaţiei existente;
    (iv) încadrarea lucrărilor în clasa şi categoria de importanţă conform standardelor şi actelor normative în vigoare, cu fundamentarea încadrării respective;
    (v) program de monitorizare a resurselor de apă înainte, în timpul şi după execuţia lucrărilor prevăzute prin proiect;
    (vi) aparatura şi instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate şi evacuate;
    (vii) aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar;
    (viii) sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz sau accidente la construcţiile hidrotehnice;
    (ix) lucrări pentru refacerea axului cadastral de referinţă afectat prin obiectivul propus;
    (x) consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile aşa cum sunt definite în Legea 278/2013;
    (xi) precizări referitoare la alte documente şi avize emise anterior, anexate în copie la documentaţie, inclusiv acte de reglementare emise anterior de autoritatea competentă de gospodărire a apelor, anexate în copie la documentaţie;
    (xii) documente care să ateste deţinerea terenurilor aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea A.N. "Apele Române" ocupate de proiect sau de obiecte componente ale acestuia, anexate în copie la documentaţie;
    (xiii) certificatul de urbanism şi decizia etapei de evaluare iniţială emisă de autoritatea competentă de protecţie a mediului, anexate în copie la documentaţie;
    (xiv) precizări privind corelarea lucrărilor din proiect cu lucrările de gospodărire a apelor şi măsurile existente sau prevăzute în documentele de planificare ale autorităţii de gospodărire a apelor şi analiza posibilităţilor de interacţiune/influenţă cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente ori prevăzute a se realiza în zonă;
    (xv) se va preciza inundabilitatea amplasamentelor obiectelor proiectului, pe bază de calcule hidraulice corespunzătoare clasei de importanţă şi legislaţiei specifice în domeniul riscului la inundaţii. În cazul în care obiectele aferente proiectului sunt situate în zonă inundabilă se vor descrie succint lucrările şi măsurile de apărare împotriva inundaţiilor propuse prin avizul de amplasament.

    d) anexe, după caz:
    (i) elemente de fundamentare ale principalilor parametri funcţionali şi tehnologici ai lucrărilor care fac obiectul avizului, breviar de calcul (cerinţa, necesar, restituţie şi gradul de recirculare al apei);
    (ii) studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de inundabilitate, de gospodărire a apelor elaborate de instituţii publice sau private atestate de autoritatea centrală din domeniul apelor sau de altă natură, de teren sau de laborator, sinteze sau extrase ale acestora, strict necesare pentru fundamentarea prevederilor documentaţiei. Studiile hidrologice, hidrogeologice sau de transport al poluanţilor în resursele de ape subterane, care stau la baza elaborării documentaţiei, vor fi elaborate de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor şi/sau expertizate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, denumit în continuare INHGA.
        Datele hidrologice şi hidrogeologice necesare pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice sau hidroedilitare ale unor noi proiecte ori pentru extinderi ale obiectivelor existente trebuie actualizate pentru etapa elaborării documentaţiei pentru fundamentare. Datele hidrologice de bază utilizate vor fi confirmate/determinate de INHGA sau de administraţiile bazinale de apă, după caz, contra cost;

    (iii) acceptul altor beneficiari şi condiţiile de cooperare cu lucrări sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari;

    e) piese desenate:
    (i) plan de încadrare în zonă a lucrărilor propuse prin proiect inclusiv a celor conexe şi a celor cu care se cooperează, cu indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă, lucrări hidrotehnice existente şi a lucrărilor propuse prin documentaţie. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
    (ii) plan de ansamblu al lucrărilor propuse prin proiect;
    (iii) planuri reprezentative pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale reglementate conform prevederilor Legii nr. 135/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
    (iv) planuri de situaţie; planurile de situaţie vor avea figurate curbele de inundabilitate (situaţia existentă şi după realizarea lucrărilor nevăzute) şi secţiuni transversale cu indicarea nivelurilor caracteristice debitelor la asigurarea de calcul şi de verificare, după caz;
    (v) profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice pentru principalele lucrări care fac obiectul avizului. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100;
    (vi) planuri pentru lucrările provizorii pe ape sau care au legătură cu apele, destinate execuţiei lucrărilor din proiect.


        Toate planurile vor fi prezentate în coordonate Stereo 70 şi raportate la sistemul de nivelment respectiv: Marea Neagră Punctele în coordonate Stereo 70 reprezentative ale folosinţei de apă vor fi considerate cel puţin următoarele: priza de apă, forajele, staţia de tratare a apei, staţia de epurare sau bazinele de colectare a apelor uzate, punctul de descărcare în emisar, traversările de cursuri de apă.

    ART. 8
        În documentaţiile pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor vor fi incluse, pe lângă prevederile generale de la Art.7 şi prevederi specifice pe categorii de lucrări.

    ART. 9
        În documentaţiile tehnice privind lucrările de alimentare cu apă sunt tratate şi problemele canalizării, epurării şi evacuării debitelor de ape uzate, meteorice sau alte ape în exces, în vederea corelării soluţiilor, capacităţilor şi termenelor de realizare.
        Pentru proiecte de alimentări cu apă în scop potabil şi industrial, evacuări şi epurări de ape uzate şi meteorice pentru folosinţe, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea sursei de apă, scopul în care va fi folosită resursa de apă şi receptorul apelor uzate şi meteorice;
    b) valorile debitelor medii, maxime şi minime ale necesarului de apă, ale cerinţei la sursă şi ale apelor uzate menajere/tehnologice evacuate, gradul de recirculare a apei, debitul de ape pluviale. Trebuie precizaţi parametrii funcţionali ai folosinţei de apă, fundamentaţi pe baza schemei fluxului apei în procesul tehnologic şi a normelor de apă pe unitatea de produs, rezultate din breviarul de calcul inclus. Pentru instalaţiile existente ce se propun a fi dezvoltate se va prezenta situaţia existentă privind modul de folosire a apelor, gradul de recirculare instalat şi realizat, debitele captate, debitele de apă uzată evacuată şi instalaţiile de epurare existente cu eficienţa acestora. Se vor preciza capacităţile de producţie, numărul de locuitori şi/sau locuitori echivalenţi actuali şi cel corespunzător perspectivei pentru care se dimensionează proiectul;
    c) regimul de funcţionare a folosinţei de apă, permanent sau sezonier exprimat în zile/an, ore/zi.
        Pentru folosinţele cu regim de funcţionare permanent se va prezenta soluţia pentru alimentarea de rezervă cu energie electrică.
        Pentru folosinţele sezoniere se vor prezenta parametrii funcţionali de capăt, pentru regimul normal de funcţionare în situaţia de vârf de producţie şi pentru cel în perioada de remont, cu precizarea duratei fiecărei situaţii de activitate.
        Cerinţa de apă şi evacuarea apelor uzate vor fi prezentate în funcţie de regimul de funcţionare şi se vor exprima astfel:
    (i) cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim: Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă, inclusiv cerinţa orară maximă (Qorar max în mc/h şi l/s). Debitele vor fi determinate conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare din destinaţiile de utilizare precizate cât şi pentru total, corelate cu capacitatea resursei de apă;
    (ii) evacuarea ca: debitul maxim, mediu şi debitul maxim orar ce se poate evacua în receptor - Quz zi max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate conform standardelor în vigoare. Debitul mediu multianual în receptor în secţiunea evacuării;
    (iii) debite în litri pe secundă, prin valoarea maximă de calcul, ale altor ape în exces care se elimină prin sistemul de canalizare unitar sau divizor (ape meteorice, ape de drenaj, etc);
    (iv) pentru unităţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta în două situaţii:
    - în regim normal de funcţionare - situaţie în care sursa este disponibilă pentru satisfacerea integrală a cerinţei;
    – în regim de restricţii - situaţii excepţionale în care, pe perioade scurte de deficit pronunţat la sursă, unitatea păstrează în exploatare normală secţiile principale de producţie şi scoate din funcţiune - total sau parţial - utilizatori auxiliari (spălat auto, stropit spaţii verzi, spălat drumuri şi altele asemenea), precum şi secţii ori activităţi mai puţin importante;    d) descrierea obiectelor care formează sistemul de alimentare şi canalizare al folosinţei, inclusiv fluxul cantitativ şi calitativ al instalaţiilor de tratare şi de epurare, precum şi fluxul cantitativ al gospodăriei de nămol;
        Se vor prezenta caracteristicile tehnice, constructive şi funcţionale ale sistemului de alimentare cu apă, de evacuare şi epurare, inclusiv prezentarea traversărilor cursurilor de apă sau a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu reţele hidroedilitare identificate în coordonate STEREO 70.

    e) în cazul sistemelor de alimentare cu apă în scop potabil documentaţia tehnică cuprinde şi suprafeţele necesare în vederea instituiri zonelor de protecţie sanitară conform normelor prevăzute în H.G. nr. 930/2005.
    f) elemente de calcul pentru dimensionarea lucrărilor de captare pentru ape subterane: calcule pentru debitul de captare, calcule pentru dimensionarea numărului de puţuri, drenuri, în conformitate cu standardele în vigoare, evaluarea debitului minim asigurat pe baza urmăririi pe o perioadă de cel puţin un an hidrologic pentru izvoare (efectuarea unui şir relevant de măsurători de debite);
    g) dimensionarea lucrărilor de captare pentru ape subterane se va face în concordanţă cu studiul hidrogeologic preliminar, respectiv concluziile referatului de expertiză elaborat de INHGA;
    h) elemente caracteristice ale lucrărilor în albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizări, consolidări, traversări de cursuri de apa; debitele instalate şi cele de dimensionare ale prizelor de apă şi a gurilor de evacuare în receptori; debite de servitute şi construcţii pentru migrarea faunei piscicole în cazul prizelor cu lucrări de barare a cursurilor de apă, conform legislaţiei în vigoare;
    i) sistem de monitoring cantitativ şi calitativ al resursei de apa folosite, inclusiv a apelor subterane, foraje hidrogeologice de observaţie (după caz);
    j) sisteme de măsură conforme cu cerinţele metrologice în vigoare sau agreate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, după caz, care să asigure măsurarea şi înregistrarea continuă a debitelor de apă captate din surse şi evacuate în receptori şi care să asigure determinarea parametrilor calitativi ai apelor evacuate.
    k) piese desenate:
    (i) schema fluxului apei sub aspect cantitativ şi calitativ, în cadrul căreia sistemele de alimentare cu apă şi cele pentru canalizare vor fi marcate cu culori diferite; bilanţul de debite va fi prezentat atât pentru alimentare cu apă cât şi pentru evacuarea apei uzate;
    (ii) scheme tehnologice funcţionale pentru staţiile de tratare sau de epurare şi pentru prelucrarea şi depozitarea nămolurilor rezultate;
    (iii) profile longitudinale prin obiectele caracteristice ale instalaţiilor.    ART. 10
        Pentru proiecte de alimentări cu apă pentru irigaţii, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea sursei de apă, scopul în care va fi folosită resursa de apă;
    b) suprafeţele care se propun pentru a fi irigate;
    c) necesarul de apă, pe baza planului de cultură adoptat şi a normelor de irigare utilizate: volum anual de apă necesar la sursă, regimul lunar de udare, debite în metri cubi pe secundă şi volume în mii mc pe lună, în funcţie de numărul udărilor rezultate. Trebuie precizate: debitul de dimensionare al construcţiilor şi instalaţiilor de captare, precum şi fundamentarea alegerii unei tehnologii de irigare cu consum redus de apă;
    d) descrierea sistemului de irigare propus;
    e) lucrările şi instalaţiile prevăzute la sursa pentru preluarea apei de alimentare, inclusiv mijloacele de măsură; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, cote, capacităţi instalate:
    f) lucrări de traversare ale cursurilor de apă şi a digurilor cu obiectele componente ale sistemului de irigare - conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări;


    ART. 11
        Pentru proiecte de centrale hidroelectrice, inclusiv microhidrocentrale, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) încadrarea în documentele de planificare din domeniul gospodăririi apelor şi energiei, corelarea funcţională cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare din zonă, analiza amplasării şi posibilităţile de cooperare în raport cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă; acceptul şi condiţiile de cooperare cu lucrări sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari şi utilizate în comun, după caz, în copie;
    b) clasa de importanţă, respectiv probabilităţile de calcul şi de verificare necesare pentru dimensionarea diferitelor obiective componente ale amenajării hidroenergetice, ţinând seama de necesitatea apărării împotriva inundaţiilor a acestora şi de importanţa obiectivelor economice şi sociale din aval de amenajare;
    c) date hidrologice de bază - debite: mediu, maxim de calcul şi de verificare - niveluri, volume de apă, debit de servitute stabilit în baza unui studiu elaborat de INHGA;
    d) valorificarea potenţialului hidroenergetic tehnic utilizabil: capacităţi propuse; energia medie de proiect; calcule hidroenergetice; parametri caracteristici şi indicatori hidroenergetici;
    e) descrierea obiectelor componente ale amenajării, cu principalele caracteristici tehnice şi funcţionale;
    f) plan de situaţie;
    g) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale amenajării, pe care vor fi figurate nivelurile caracteristice; punctele în coordonate Stereo 70 reprezentative ale folosinţei de apă vor fi considerate cel puţin următoarele: captarea, centrala, evacuarea, traversări de cursuri de apă;
    h) documentul legal care să ateste opunerea garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele proiecte de tip microhidrocentrale;
    i) instalaţii/echipamente/dispozitive de măsură a debitului de servitute. Se va descrie modalitatea de transmitere a valorilor debitelor de servitute.


    ART. 12
    (1) Pentru proiecte de amenajări piscicole conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentări cu apă şi evacuări de apă. Documentaţia tehnică va mai cuprinde:
    a) descrierea caracteristicilor calitative ale apei de alimentare şi de evacuare;
    b) modalităţi de alimentare;
    c) prezentarea formulei de populare, modul de furajare, compoziţia chimică a furajelor şi tehnologia de recoltare;
    d) set de măsuri de eliminare a accesului faunei piscicole non-native în resursele de apă;
    e) studiul de inundabilitate (după caz);
    f) studiul hidrologic sau hidrogeologic, după caz, funcţie de sursa de alimentare cu apă;
    g) studiul topografic în coordonate STEREO 70;
    h) program de monitorizare cantitativă şi calitativă a apei subterane;
    i) amplasarea forajelor de monitorizare conform studiului hidrogeologic.

    (2) Proiectele de amenajare piscicolă cu exploatarea de agregate minerale se vor realiza cu respectarea următoarelor condiţii:
    - suprafaţă maximă: 10,00 ha luciu de apă;
    – adâncime maximă: 3,50 m sub nivelul hidrostatic;
    – amplasament: minim 50,00 m faţă de limita albiei minore, cu excepţia situaţiilor când în zona amplasamentului există drumuri şi poduri unde se aplică prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1293/30.08.2017;
    – se interzice amplasarea amenajărilor piscicole în zona dig-mal.

        Documentaţia tehnică va cuprinde şi estimarea cantităţii totale a materialului ce se va exploata şi defalcarea pe trimestre şi ani a acesteia.

    ART. 13
        Pentru proiecte de amenajări pentru navigaţie, plutărit, flotaj, poduri plutitoare, ecluze, porturi fluviale sau maritime, şantiere navale, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) delimitarea sectorului de curs de apă propus navigabilizării, traseu, lungime;
    b) prezentarea lucrărilor propuse;
    (i) elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzătoare acestora în secţiuni de calcul;
    (ii) caracteristici de navigaţie - etiaj, niveluri, adâncime, lăţimi, raze de curbură, gabarite de navigaţie, biefarea şenalului navigabil, ecluze;
    (iii) elemente constructive caracteristice ale lucrărilor propuse, inclusiv măsuri de apărare împotriva inundaţiilor;
    (iv) pentru activităţile portuare se prezintă amenajările necesare acostării navelor, încărcării şi descărcării mărfurilor cu precizarea utilităţilor (alimentare cu apă şi evacuare ape uzate epurate); soluţiile constructive adoptate;
    (v) bilanţul hidarulic al canalului navigabil: consumuri de apă prin ecluzare, pierderi de apă datorate neetanşeităţii construcţiilor, sursa de alimentare cu apă şi debite caracteristice;

    c) prevederi pentru urmărirea în timp a compostării lucrărilor propuse, pentru exploatare, monitorizare, semnalizare şenal navigabil;
    d) se vor prezenta instalaţiile şi măsurile propuse pentru protecţia calităţii apei, preluarea apelor de santină;
    e) măsuri de apărare împotriva inundaţiilor a amenajărilor portuare;
    f) acordul autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor.


    ART. 14
        Pentru proiectele de folosinţe hidromecanice, precum mori de apă, fierăstraie şi pive, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) descrierea amenajărilor destinate captării de apă-priză, precum şi cele destinate devierii debitelor;
    b) prezentarea mărimii debitelor instalate şi a debitelor de servitute;
    c) descrierea regimului de utilizare a debitelor şi a măsurilor pentru protecţia apelor de suprafaţă şi subterane;
    d) măsuri de apărare împotriva inundaţiilor, după caz.


    ART. 15
        Pentru proiecte de amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, evacuări în receptorii naturali de ape geotermale sau minerale după utilizare, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) prezentarea construcţiilor, amenajărilor şi dotărilor;
    b) descrierea utilităţilor, modul de asigurare a surselor de alimentare cu apă şi de epurare a apelor uzate;
    c) conţinutul documentaţiei se va stabili, după caz, în raport cu cel pentru alimentări cu apă şi evacuări ape uzate, incluzând descrierea lucrărilor necesare protecţiei calităţii apei şi sistemului de monitorizare cantitativă şi calitativă a evacuărilor;
    e) contracte de concesiune/licenţe de exploatare apă terapeutică, reglementări emise de ANRM conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 16
        Pentru proiecte ce intră sub incidenţa Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale documentaţiile tehnice vor fi fundamentate conform prevederilor acesteia şi ale Hotărârii Guvernului nr. 570/2016, după caz, şi vor cuprinde inclusiv lista substanţele prioritar şi prioritar periculoase potenţial a fi evacuate în receptor.
        Se vor face precizări privind:
    a) măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a substanţelor prioritare/prioritar periculoase prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi, specifice sectorului de activitate şi tipului de produs, precum şi modul de asigurare al monitorizării efluentului evacuat.
    b) consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile. La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, aşa cum sunt definite a Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale se vor avea în vedere, pe lângă costuri şi beneficiile fiecărei măsuri.


    ART. 17
        Pentru proiecte care prevăd lucrări de injecţii a apelor de mină, de zăcământ, tehnologice în straturi de mare adâncime, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) analiza tehnologică şi economică din care să rezulte imposibilitatea aplicării unei soluţii de epurare;
    b) studiu hidrogeologic din care să rezulte că substanţele poluante evacuate nu afectează structurile geologice, apele subterane şi substanţele minerale exploatabile;
    c) precizarea zonei de injectare cu caracteristicile hidrogeologice şi geomorfologice ale acesteia şi a lucrărilor de injectare cu caracteristicile constructive specifice;
    d) proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor ce urmează a fi injectate în subteran;
    e) descrierea tehnologiei de injectare;
    f) descrierea posibilelor consecinţe negative asupra calităţii apei subterane şi măsuri propuse pentru înlăturarea acestora;
    f) descrierea şi datele tehnice ale lucrărilor necesare pentru realizarea injecţiei de ape uzate;
    h) acte de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM).


    ART. 18
        Pentru proiecte de amenajare a lacurilor de acumulare - indiferent de folosinţe - inclusiv barajele şi anexele acestora, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) încadrarea în schema directoare de amenajare a bazinului hidrografic, corelarea funcţională cu alte lucrări din bazin şi precizarea categoriei de importanţă, stabilită conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002;
    b) acord de funcţionare în condiţii de siguranţă emis conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
    c) folosinţele pentru care este proiectată acumularea: alimentări cu apă - volume şi debite asigurate; apărare împotriva inundaţiilor - volume de atenuare, debite afluente şi defluente; valorificarea potenţialului hidroenergetic - producţie de energie; debit de servitute; piscicultură - suprafaţa de luciu de apă la nivel minim de exploatare; agrement, navigare etc.;
    d) stabilirea pe etape a deficitelor, respectiv a volumelor de apă necesar a fi acumulate sau derivate; condiţiile de umplere a lacului de acumulare;
    e) caracteristicile geomorfologice ale cuvetei lacului de acumulare: relaţia volum - nivel - suprafaţă; date privind geologia, hidrogeologia şi stabilitatea versanţilor;
    f) principalele capacităţi şi caracteristici ale lacului de acumulare şi ale folosinţelor aferente;
    (i) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; coeficient de acumulare; graficul de exploatare; coeficientul de regularizare; timp de golire a lacului;
    (ii) regimul debitelor descărcate din lac: debite de servitute stabilite printr-un studiu elaborat de INHGA, debite maxime, modul de satisfacere a folosinţelor de apă, stabilite, după caz, printr-un studiu elaborat/expertizat de INHGA;
    (iii) regimul debitelor de sedimente intrate şi descărcate din lac; prevederile pentru evacuarea temporară ori integrală a sedimentelor reţinute;
    (iv) măsurile şi lucrările antierozionale şi de corecţie a torenţilor în bazinul versant şi în amonte, în vederea prevenirii colmatării lacului;
    (v) măsuri pentru prevenirea modificărilor morfologice pe cursuri de apă, în aval de lacul de acumulare până la primul afluent important, ca şi pentru modificările nivelurilor apelor subterane din zonă;
    (vi) valorificarea energetică a potenţialului apelor; parametri, caracteristici şi indicatori energetici;
    (vii) capacitatea descărcătorilor de suprafaţă, de semiadâncime şi de adâncime şi echipamentul hidromecanic al acestora; timpul de golire al lacului la debitul maxim evacuat;
    (viii) caracteristici ale lacurilor de compensare, după caz;
    (ix) lucrări de regularizare a albiilor aval de baraj, pe o distanţă corespunzătoare conform legislaţiei în domeniu;
    (x) lucrări pentru migrarea ihtiofaunei;
    (xi) lucrări de combatere a eroziunii solului;
    (xii) lucrări de regularizare a scurgerii pe versant;

    g) principalele lucrări de construcţii, echipamente hidromecanice, instalaţii şi aparate, descrierea acestora, cum ar fi:
    (i) lucrări pentru baraj, ecrane de etanşare, descărcătorii de suprafaţă, de semiadâncime şi de adâncime, inclusiv disipatorii de energie aferenţi, prize de apă, lucrări în cuveta lacului de acumulare şi alte lucrări de tranzitare a debitelor, lucrări de regularizare în aval de baraj;
    (ii) lucrări pentru repararea construcţiilor hidrotehnice existente din albii şi pentru refacerea axului cadastral;

    h) aparatura de măsură şi control necesară pentru urmărirea în timp a comportării barajului şi anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare, instalaţii de măsură a debitelor de servitute şi sistemul informaţional, sistemul de prognoză hidrometeorologică şi de avertizare - alarmare a populaţiei din zonele afectabile în caz de accident la baraj.


    ART. 19
        Pentru proiecte de regularizare a cursurilor de apă, apărări şi consolidări de maluri, consolidări de albii şi praguri de fund, rectificări şi reprofilări de albii, lucruri de dirijare a apei, documentaţia pentru fundamentare va prezenta o soluţie constructivă, care să respecte conectivitatea hidraulică a râului, în conformitate cu măsurile pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.163/2007 şi Ordinul M.M.D.D. nr. 1215/2008 şi va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) clasa de importanţă a lucrărilor conform standardelor în vigoare corelate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
    b) date specifice: delimitarea sectorului de curs de apă supus regularizării, lungimea sectorului şi kilometrajul după axul de referinţă cadastrală; suprafeţe şi obiective apărate, comparativ cu situaţia dinainte de regularizare. Necesitatea lucrărilor, suprafeţe de teren, obiective şi bunuri, căi de comunicaţii apărate. Valoarea pagubelor înregistrate şi potenţiale; corelarea, după caz, cu lucrări existente sau propuse de desecare, combaterea eroziunii soiului, amenajarea torenţilor, lucrări de apărare împotriva apelor provenite de pe versanţi sau apelor interne, etc.;
    c) debite de calcul în regim natural şi amenajat şi nivelurile corespunzătoare acestora în secţiunile de calcul, corelate cu prevederile din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, eventualele dezatenuări ale undelor de viitură produse pe sectorul regularizat şi în aval de acesta şi măsurile şi lucrările propuse, parametrii proiectaţi ai albiei stabile, încadrarea sectorului regularizat în parametrii generali de traseu şi secţiunea albiei cursului de apă;
    d) corelarea cu lucrările cuprinse în Planurile de Management al Riscului la Inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României cu actualizările ulterioare;
    e) implicaţiile care se pot produce la tranzitarea undelor de apă provocate de incidente la barajele din amonte şi măsurile necesare în cazul unor lucrări de regularizare situate în avalul acumulărilor existente sau prevăzute;
    f) prezentarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi de desecare pe terenurile agricole, ca şi a celor de amenajare a torenţilor din fondul forestier, necesare apărării obiectivelor sau funcţionării lucrărilor de regularizare;
    g) măsuri şi lucrări pentru evacuarea apelor interne sau de pe versanţi în cazul în care prin îndiguire se creează incinte fără evacuări naturale;
    h) prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor de regularizare şi a morfologiei albiei regularizate; programul de observaţii. Prevederi pentru exploatare: cantoane, dotări, sisteme de comunicaţie, modalităţi de alimentare cu apă şi epurare a apelor uzate etc.;
    i) lucrările de barare a cursurilor de apă vor fi prevăzute cu construcţii care să asigure migrarea faunei acvatice, în special a ihtiofaunei, după caz;
    j) dacă lucrările prevăzute la acest punct au şi rol de apărare împotriva inundaţiilor, se va ţine cont şi de prevederile Art. 20.


    ART. 20
        Pentru proiecte de îndiguiri şi incinte îndiguite, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) clasa de importanţă a lucrărilor conform standardelor în vigoare corelate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
        Pentru dezvoltări şi extinderi de obiective existente sau pentru platforme industriale, clasa de importanţă se va examina pe ansamblul obiectivului în situaţia finală prevăzută. Pentru zonele sau platformele industriale, clasa de importanţă se va analiza pentru întreg ansamblul ce urmează a fi apărat. În cazul unor obiective deja apărate, analiza se va face pentru verificarea necesităţii unor lucrări suplimentare de apărare, ca urmare a modificării clase: de importanţă, datorită noului obiectiv sau noilor dezvoltări

    b) provenienţa apelor care pot produce efecte negative, evaluarea pagubelor înregistrate şi potenţiale, precum şi modalităţile de acţionare a acestora asupra obiectivului şi funcţionării sale: ape meteorice, ape de suprafaţă de pe cursurile de apă permanente şi de pe văile cu curgere nepermanentă, unde de apă ce pot proveni de la amenajări hidrotehnice existente sau prevăzute, din amonte ori dominante faţă de obiectivul în cauză, excese de umiditate datorită ridicării nivelului apelor freatice, ape de scurgere de pe versanţi;
    c) soluţiile ce se vor propune vor avea în vedere, după caz, şi:
    (i) dezatenuarea debitelor maxime produc de îndiguirile din amonte sau atenuarea acestora prin lacuri de acumulare;
    (ii) creşterile sau diminuările de debite maxime ca efecte ale unor derivaţii de ape mari;
    (iii) remuurile produse de lucrări care strangulează curgerea în aval;
    (iv) implicaţiile ce se pot produce la tranzitarea undelor de viitură provocate de accidente/incidente la amenajările hidrotehnice din amonte;

    d) planuri de situaţie cu figurarea curbelor de inundabilitate (situaţia existentă şi situaţia propusă) şi secţiuni transversale cu indicarea nivelurilor caracteristice debitelor la asigurarea de calcul şi de verificare;
    e) acord privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, emis conform prevederilor Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată.


    ART. 21
        Pentru proiecte de combatere a eroziunii solului, lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) suprafaţa totală a zonei studiate, din care suprafaţa propusă pentru ameliorare, pe categorii de folosire şi grupe de deţinători: înainte şi după schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor;
        Situaţia suprafeţelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune şi de pantă, cu indicarea principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri şi la obiective;

    b) debit solid mediu anual provenit de pe versanţi şi de pe reţeaua hidrografică din perimetrul studiat; debit solid de calcul;
    c) descrierea lucrărilor propuse şi corelarea, după caz, cu cele existente, în curs de proiectare şi prevăzute în celelalte sectoare interesate: agricol, respectiv forestier, ape, căi de comunicaţii şi altele asemenea;


    ART. 22
        Pentru proiecte de desecări, asanări şi drenaje, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) date privind: suprafaţa sistemului de desecare şi suprafaţa agricolă ameliorată;
    b) provenienţa excesului de umiditate, bilanţul hidric, regimul lunar al debitelor evacuate;
    c) cantitatea de apă necesar a fi evacuată în anul cu probabilitatea de calcul considerată (totală şi pe fiecare evacuare); ploi de calcul pentru durate normate, zonarea suprafeţelor după coeficienţii de scurgere, volumul anual de apă şi regimul lunar al cantităţilor de apă evacuate în anul de calcul, debitul maxim de dimensionare şi regimul de funcţionare a evacuatorilor;
    d) verificarea capacităţii de primire a receptorului natural în care se face evacuarea; modul de evacuare a apelor colectate; lucrări necesare pentru asigurarea capacităţii de transport a receptorului şi a debuşeelor traversărilor peste acestea, pe sectorul influenţat, ca urmare a executării lucrărilor de desecare sau drenaj;
    e) studii hidrogeologice pentru prognoza modificărilor regimului apelor subterane, consecinţele previzibile, măsuri şi lucrări ce decurg din acestea, cu justificarea soluţiilor propuse.


    ART. 23
        Pentru proiecte de trasee şi traversări ale apelor de suprafaţă cu lucrări de artă, conducte de transport lichide şi gaze, căi de comunicaţie, linii electrice, de telecomunicaţii, funiculare sau altele asemenea, inclusiv pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale reglementate conform prevederilor Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) pentru lucrări de supratraversare: clasa de importanţă stabilită conform standardelor în vigoare corelată cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, cu debitele caracteristice şi nivelările corespunzătoare acestora, cote talveg, înălţime de gardă;
    b) calculul hidraulic al debuşeelor traversărilor apelor de suprafaţă;
    c) la traseele care traversează amplasamente reţinute pentru lacuri de acumulare ce se vor realiza în viitor (potrivit schemei directoare de amenajare şi management), documentaţia tehnică va trebui să prezinte şi variante de ocolire a acestor amplasamente;
    d) pentru lucrări de subtraversare: calcul afiliere, prezentarea adâncimii de îngropare şi a cotei talvegului;
    e) lucrări de punere în siguranţă a albiei şi malurilor cursurilor de apă în corelare cu lucrările de regularizare existente sau proiectate; lucrările de stabilizare a albiei care presupun barări transversale se vor trata conform ART. 19;
    f) lucrările şi măsurile pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a unor defecţiuni sau avarii la conductele ce transportă produse care prin natura lor, sunt poluante, precum şi măsurile şi mijloacele de avertizare-alarmare a folosinţelor din aval;
    h) în cazul în care în zona de traversare a cursului de apă se află lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, este obligatorie obţinerea permisului de traversare, conform legislaţiei din domeniu;
    i) profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului natural, linia roşie a traseului, talvegul albiilor traversate cu nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi verificare, obiectivele ce pot fi afectate;
    j) profilul transversal prin albie în zona traversării care va cuprinde talvegul albiei, linia roşie, nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi de verificare; înainte şi după execuţia lucrării de traversare;
    k) dispoziţia generală a fiecărei traversări, cu prezentarea parametrilor hidraulici şi constructivi, cota intrados, nivelurile corespunzătoare debitelor de calcul şi de verificare în secţiune şi lucrările de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidări etc.).
    l) tabel centralizator al traversărilor cursurilor de apă cu lucrări de artă, podeţe, poziţia de identificare pe planul general de situaţie, coordonatele topografice în sistem STEREO 70;
    m) pentru traversări de cabluri de telecomunicaţii, conţinutul documentaţiei se va adapta conform celui de mai sus; se vor avea în vedere amplasarea faţă de cursurile de apă.


    ART. 24
    (1) Pentru lucrări de decolmatare/reprofilare prin exploatare de agregate minerale, instalaţii de prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor şi bălţilor şi din terase, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) caracterizarea zonei de amplasare şi a zăcămintelor de agregate minerale supuse evaluării şi avizării; se vor avea în vedere distanţele amonte şi aval de la perimetru de exploatare la podurile existente, traversările/subtraversările existente în perimetru şi în vecinătatea acestuia, lucrările de apărare şi consolidare albii, maluri, etc. existente, staţiile hidrometrice existente, drumuri, căi de comunicaţii, etc., toate acestea pentru a respecta distanţele specifice în raport cu zonele de protecţie instituite pentru lucrările identificate în amplasament;
    b) informaţii privind amplasarea perimetrului de exploatare în afara zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică ale captărilor de apă destinată potabilizării;
    c) contractul de închiriere a perimetrului aflat în domeniul public al statului din care se vor exploata agregatele minerale;
    d) prezentarea procesului tehnologic de extracţie şi transport la staţia de sortare-spălare, perimetrelor de exploatare a balastului pe etape principale şi pilierii de siguranţă, lucrările de regularizare a albiei cursurilor de apă ce se impun ca urmare a exploatării balastului;
    e) prezentarea utilităţilor şi a surselor de alimentare;
    f) capacitatea de producţie; clasa de importanţă pentru apărarea de inundaţii; greutatea specifică în stare umedă şi în stare uscată (to/mc);
    g) studiul tehnic zonal care, pe baza analizei morfologiei albiei minore şi majore, a dinamicii şi evoluţiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare înainte şi după execuţia lucrărilor, a transportului de aluviuni în suspensie şi târâte şi a măsurilor şi lucrărilor pentru stabilizarea albiei, să demonstreze că se încadrează în condiţiile prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Vor fi prezentate şi obiectivele existente în zonă, terenurile riverane şi zonele de restricţii, cu criteriile de constituire ale acestora.
        Pentru exploatările de balast din albiile situate în apropiere de captări de apă, poduri, podeţe, terasamente de căi de comunicaţii ori lucrări de apărare se va prezenta şi acordul beneficiarilor acestora;

    h) elemente caracteristice privind procesul tehnologic de exploatare:
    (i) capacitatea anuală de producţie;
    (ii) perimetre de exploatare, pe etape, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă;
    (iii) defalcarea pe trimestre a cantităţilor de agregate minerale extrase;
    (iv) lista obiectivelor care constituie unitatea de exploatare;
    (v) tehnologia de extracţie, sortare-transport-depozitare şi zonele de depozitare;
    (vi) condiţii de curgere a apelor ca efect al extragerii balastului;
    (vii) alimentarea cu apă şi lucrările pentru decantarea şi recircularea apelor de spălare;
    (viii) canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
    (ix) acceptul administratorului/proprietarului de construcţii hidrotehnice traversate, dacă este cazul;

    i) ridicări topo periodice pentru urmărirea în timp a comportării albiei în zona balastierei şi a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apă etc.) şi programul de observaţii;
    j) fişa perimetrului temporar de exploatare întocmită conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apă în zonele de frontieră, documentaţia tehnică pentru avizul de gospodărire a apelor cuprinde măsurile şi lucrările speciale prevăzute prin reglementările şi convenţiile încheiate de statul român cu părţile interesate;
    l) pentru Dunăre şi cursurile de apă navigabile se va prezenta avizul autorităţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale.

    (2) Pentru exploatări de agregate minerale din terasă ce vor fi integrate în cadrul unor proiecte (ex: agrement, zone rezidenţiale, etc) se vor mai prezenta:
    a) planuri de situaţie;
    b) încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzătoare proiectului;
    c) certificat de urbanism care să prevadă în mod expres realizarea proiectului pe terenul respectiv;
    d) studii hidrogeologice care să cuprindă precizări privind influenţa proiectului asupra resurselor de apă subterană;
    e) fişa perimetrului temporar de exploatare întocmită conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) studiul topografic în coordonate STEREO 70;
    g) acceptul beneficiarilor lucrărilor existente în zona limitrofă ce pot fi afectate, după caz;
    h) prezentarea procesului tehnologic de extracţie (capacitatea anuală de producţie, etape de exploatare, adâncimi, suprafeţe de extracţie, pilieri de siguranţă) şi transport;
    i) consultanţă tehnică de la ABA/INHGA, înainte de elaborarea documentaţiei, cu privire la amplasarea proiectului;
    j) lucrări aferente proiectului după finalizarea exploatării de agregate minerale; conţinutul documentaţiei va cuprinde date şi informaţii funcţie de tipul de proiect dezvoltat.
        Documentaţia tehnică va cuprinde şi estimarea cantităţii totale a materialului ce se va exploata şi defalcarea pe ani a acesteia.

    k) exploatările de agregate minerale din terasă ce vor fi integrate în cadrul unor proiecte se vor realiza cu respectarea următoarelor condiţii:
    - amplasament: minim 50,00 m faţă de limita albiei minore, cu excepţia situaţiilor când în zona amplasamentului există drumuri şi poduri unde se aplică prevederile Ordinului M.T. nr. 1293/30.08.2017;
    – se interzice amplasarea acestor tipuri de exploatări în zona dig-mal.


    (3) Pentru exploatări de agregate minerale în cazuri de urgenţă conform art. 33 alin. (4^1) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnică va conţine:
    a) localizarea perimetrului identificat şi indicat de Sistemul de Gospodărire a Apelor care are în administrare cursul de apă;
    b) prezentarea scopului şi a modului de folosire a cantităţii de agregate exploatate;
    c) justificarea urgenţei - Procesul verbal de constatare a pagubelor întocmit de către comisia special constituită; este necesar ca procesul verbal să se refere la pagube care au avut loc cu cel mult trei luni anterior depunerii documentaţiei tehnice;
    d) estimarea rezervei şi prezentarea graficului de realizare a lucrărilor;
    e) prezentarea procesului tehnologic de extracţie şi a cailor de acces;
    f) dovada deţinerii dotărilor specifice, echipamentelor şi mijloacelor de transport necesare desfăşurării activităţii de extracţie şi transport sau contract cu o societate de profil;
    g) desemnarea prin Dispoziţia Primarului a unei persoane responsabile cu urmărirea activităţii de exploatare, din cadrul personalului contractual al Primăriei, cu competenţe minime în domeniul tehnic privind întreţinerea lucrărilor de infrastructură de pe raza localităţii
    h) plan de situaţie prezentat în coordonate topografice, profilele transversale şi longitudinale prin perimetrul exploatării


    ART. 25
    (1) Pentru proiectele de depozite de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, depozite de zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri, staţii de transfer/sortare deşeuri documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) descrierea caracteristicilor depozitelor capacitatea de depozitare, prezentarea procesului tehnologic şi a tehnologiilor folosite pentru depozitare, precum şi cantitatea şi categoria de deşeuri, inclusiv substanţele poluante pentru mediu1 hidric;
    b) se va prezenta tehnologia utilizată pentru neutralizarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor stocate;
    c) prezentarea utilităţilor de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate epurate;
    d) prezentarea lucrărilor de apărare a depozitului împotriva inundaţiilor provocate de undele de viitură de pe cursurile de apă din zonă, scurgerile de pe versanţi, etc;
    e) prezentarea măsurilor de protecţie a taluzurilor în timpul depozitării şi de evitare a antrenării de către vânt a particulelor depuse pe acestea;
    f) măsuri speciale de punere în siguranţă a lucrărilor în perioada de exploatare şi de stabilizare în condiţii de supraînălţare a acestora.
    g) prezentarea lucrărilor şi măsurilor de închidere după epuizarea capacităţii totale;
    h) sistemul de monitorizare al calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului;
    i) modificarea regimului de curgere pe cursurile de apă şi inundabilitatea în amonte pentru cazul în care depozitul este amplasat pe firul văii sau în luncă;
    j) lucrările şi măsurile de protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane din zona depozitelor de deşeuri, împotriva poluării cu ape uzate provenite din infiltraţii sau din evacuări dirijate din aceste depozite;
    k) lucrări de drenaj ale apelor;
    l) sistem de colectare a apelor pluviale, a apelor uzate şi instalaţii de epurare a acestora;

    (2) Pentru promovarea proiectelor de depozite de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, depozite de zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri se va emite un aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea întregului proiect (inclusiv închiderea acestora).
        Pentru realizarea acestor tipuri de proiecte care implică execuţia şi exploatarea etapizată a lucrărilor, titularul de proiect are obligaţia să solicite, înainte de începerea execuţiei fiecărei etape (celule, compartiment, supraînălţare, închidere, etc.) reconfirmarea soluţiei tehnica prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.


    ART. 26
        Pentru proiecte de lucrări de plantări şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdele antierozionale şi filtrante în zone de protecţie sau în albiile majore care nu fac parte din fondul forestier, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice şi hidrologice ale zonei;
    b) prezentarea lucrărilor propuse în toate etapele de dezvoltare şi a capacităţilor existente. Descrierea speciilor utilizate pentru plantări, însoţite de justificarea criteriilor de selecţie a acestora;
    c) elemente privind corelarea funcţională cu lucrările de gospodărire a apelor existente şi prevăzute, precum şi cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritorială, agricolă, energetică etc.;
    d) efecte preconizate, cu referire la asigurarea stabilităţii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice;
    e) planuri de situaţie, cu indicarea lucrărilor propuse.


    ART. 27
        Pentru proiecte de alimentare cu apă din sursa subterană de adâncime, prospecţiuni geologice şi de explorare/exploatare prin foraje, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) studiu hidrogeologic;
    b) planuri cu amplasamentul lucrărilor existente: foraje, lucrări de captare (izvoare, drenuri, front de puţuri) a apelor subterane, lucrări hidrotehnice şi de hidroamelioraţii, lucrări edilitare, rampe de gunoi, depozite de desuri, industrie poluantă, etc.;
    c) date tehnice de execuţie;
    d) măsuri prevăzute pentru apărarea împotriva inundaţiilor, inclusiv pentru perioada de execuţie şi de probă a forajelor;
    e) măsuri de protecţie a resurselor de apă;
    f) concluzii, recomandări, propuneri de lucrări şi echipare a forajelor pentru exploatare;
    g) pentru proiectele de prospecţiuni geologice şi exploarare/exploatare prin foraje se vor anexa actele de reglementare emise de ANRM.


    ART. 28
        Pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde, pe lângă aspecte de sinteza şi următoarele prevederi specifice, astfel:
    (1) pentru planul de amenajare a teritoriului (PAT):
    a) sinteza strategiilor sectoriale şi modul de intercorelare a acestora;
    b) prevederile programelor de lucrări ce se vor executa pe ape sau care au legătură cu apele pe orizonturile de timp considerate;
    c) indicarea sintetică, însoţită de reprezentarea cartografică, a zonelor pentru care s-a stabilit că este necesară o protecţie specială a apelor de suprafaţă sau subterane (zone sensibile, zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, perimetrul hidrogeologic, zone de protecţie sanitară ale captărilor de apă destinate alimentării cu apă a populaţiei sau a industriei alimentare, zone care condiţionează existenţa unor habitate sau specii dependente de apă, zone inundabile), precum şi definirea şi fundamentarea restricţiilor introduse în aceste zone;
    d) măsuri şi lucrări considerate pe domenii pentru corelare cu documentele de planificare ale autorităţii de gospodărire a apelor;
    e) sinteza studiului de evaluare a resurselor de apă;
    f) sinteza studiului de echipare hidroedilitară a teritoriului corelat cu dezvoltarea urbanistică a acestuia.

    (2) pentru planul urbanistic general (PUG) şi planul urbanistic zonal (PUZ):
    a) destinaţia terenului cu bilanţul acestuia pe categorii de folosinţa a terenului;
    b) condiţii de amplasare a obiectivelor socio-economice, cu prezentarea zonării amplasamentelor în funcţie de gradul de inundabilitate;
    c) funcţie de gradul de detaliere a documentaţiei se vor prezenta elemente privind asigurarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de echipare hidroedilitară corelate, ca termene de realizare, cu echiparea urbanistică;
    d) echiparea hidroedilitară cu prezentarea situaţiei alimentării cu apă, canalizarea apelor uzate şi a celor pluviale, receptorii naturali, depozite de deşeuri menajere sau industriale şi altele, existente sau propuse;
    e) regulamentul local de urbanism aferent fiecărui tip de documentaţie de urbanism    ART. 29
        Pentru proiecte executate pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental sau pentru apărarea ţărmului, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează. De asemenea, se vor prezenta:
    a) fundamentarea lucrărilor şi soluţiilor tehnologice pe baza studiilor meteorologice, hidrologice, hidrochimice specifice;
    b) sistemul de urmărire în timp a comportării construcţiilor cu dotări specifice pentru condiţii maritime;


    ART. 30
        Pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor necesar obţinerii permisului de exploatare, documentaţia tehnică va cuprinde:
    a) necesitatea evaluării rezervei;
    b) categoria rezervei, structura şi caracteristicile materialului;
    c) estimarea cantităţilor propuse pentru evaluare, pe categorii de rezerve, cu excluderea volumului de agregate minerale eferent pilierilor de siguranţă;
    d) caracterizarea zonei de amplasare şi elemente de coordonare:
    (i) date hidrogeologice: niveluri, direcţie de curgere, parametri hidraulici, calitatea apei subterane;
    (ii) obiective existente în zonă, lucrări hidrotehnice în albie (minoră şi majoră) şi în zona riverană acesteia, lucrări de traversare a albiei, captări de apă subterană şi zonele de protecţie ale acestora, perimetre de restricţie (pe zona perimetrului evaluat şi pe câte o lungime de perimetru şi aval);
    (iii) concluziile studiilor necesare în vederea evaluării rezervei;

    e) punctul de vedere al beneficiarilor lucrărilor şi, după caz, al proiectantului referitor la pilierii de siguranţă şi măsurile de punere în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice, hidroenergetice etc., existente în zona de influenţă a rezervei supusă avizării;
    f) prezentarea soluţiei tehnice referitor la pilierii de siguranţă şi măsurile de punere în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice, hidroenergetice, etc., existente în zona de influenţă a rezervei supusă avizării.


    ART. 31
    (1) Pentru proiecte de închidere a depozitelor de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, depozitelor de zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri, conţinutul documentaţiei va respecta prevederile legislaţiei specifice.
    (2) Pentru lucrările de monitorizare postînchidere a depozitelor de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, depozitelor de zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri, conţinutul documentaţiei va cuprinde, funcţie de fiecare tip de proiect în parte, şi următoarele informaţii:
    a) date caracteristice reale:
    - tipul depozitului/haldei;
    – capacitate (proiectată/existentă);
    – suprafaţa ocupată;
    – cotă teren/cota finală;
    – tipul materialului depus;
    – an PIF şi an închidere;
    – curs de apă:
    – date despre stratul de acoperire finală (tip, material, dimensiuni);

    b) analiza din punctul de vedere al gospodăririi apelor, al influenţei acestor tipuri de proiecte asupra regimului apelor de suprafaţă şi subterane;
    c) descrierea lucrărilor monitorizate:
    (i) sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii (şanţuri de gardă, rigole, galerii etc.): amplasare, clasa şi categoria de importanţă, debit dimensionare/debit verificare, tip, material, dimensiuni caracteristice, puncte şi moduri de evacuare, emisar; se va preciza cum şi cu ce se face urmărirea parametrilor;
    (ii) sisteme de drenaj (drenaje de bază, intermediare, de intervenţie): amplasare, debite estimate, tip, material, dimensiuni caracteristice, instalaţii de măsurare a debitului evacuat, puncte şi moduri de evacuare, emisar; se vor detalia următorii parametri: debite evacuate, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
    (iii) sistem de monitorizare a apei subterane (puţuri de observaţie): amplasare (coordonate STEREO 70), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri; se vor detalia următorii parametri: nivelul apei, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
    (iv) sistem de monitorizare a apei din depozit (puţuri piezometrice): amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri; se vor detalia următorii parametri: nivelul apei, calitatea apei;
    (v) sistem de urmărire tasări/deplasări: amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri; se vor detalia următorii parametri: deplasări orizontale şi verticale;
    (vi) staţie de epurare: amplasare, tip, dimensiuni constructive, debit instalat (Qinst. exprimat în l/s), eficienţă de epurare, capacitate proiectată/realizată, parametrii fizico-chimici ai apei (indicatori fizico-chimici monitorizaţi, frecvenţa şi punctul de recoltare a probelor, schema fluxului tehnologic al staţiei, puncte şi moduri de evacuare, receptorul apelor uzate, hectomentru de evacuare, emisar; se vor detalia următorii parametri: starea tehnică, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă)

    d) urmărirea comportării lucrărilor monitorizate.
    e) planşe:
    (i) plan de încadrare în zonă, cu indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
    (ii) plan de ansamblu. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
    (iii) planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100;
    (iv) plan de amplasare a forajelor şi secţiuni geologice şi hidrogeologice, cu prezentarea cotelor şi caracteristicilor tehnice, precum şi a altor elemente strict necesare pentru evidenţierea influenţei lucrărilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protecţie hidrogeologică.    ART. 32
        Pentru proiecte de lucrări de deschidere cariere, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriilor de lucrări care trebuie realizate (prospecţiuni, explorare, exploatare, decopertare) şi va cuprinde:
    a) tehnologia de extracţie, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă, lucrări pentru protecţia pânzei freatice şi a cursurilor de apă de suprafaţă adiacente, drumuri de acces şi avizul/acordul administratorului/proprietarului acestora;
    b) studii hidrologice şi hidrogeologică studii geotehnice şi pedologice, după caz;
    c) modul de depozitare a materialului exploatat şi zonele de depozitare, perimetre de exploatare pe etape;
    d) fişa perimetrului de exploatare întocmită conform Legii Minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) acte de reglementare emise de ANRM;
    f) planşe:
    - hărţi geologice şi secţiuni hidrogeologice;
    – secţiuni geologice pe baza forajelor.    ART. 33
        Pentru proiecte de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile inventariate ca fiind contaminate, în corelare cu Strategia Naţională şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România aprobată prin HG nr. 683/2015, precum şi cu planul de management al apelor din bazinul hidrografic respectiv, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde şi următoarele prevederi specifice:
    a) date generale privind folosinţa, tipul activităţilor desfăşurate pe amplasament de-a lungul anilor, cu menţionarea perioadei/perioadelor;
    b) hărţi cu amplasamentul lucrărilor existente în zonă: foraje, lucrări de captare (izvoare, drenuri, front de puţuri) a apelor subterane, lucrări hidrotehnice, depozite de deşeuri, surse industriale de poluare;
    c) prezentarea conceptului tehnic de remediere, a soluţiilor de remediere şi, implicit, a soluţiilor de remediere, precum şi prezentarea rezultatelor de eficienţa a tehnologiilor de decontaminare folosite în alte amplasamente sau în instalaţia pilot, cu fundamentarea că acestea nu induc efecte negative asupra resursei de apă subterană;
    d) prezentarea elementelor componente ale instalaţiei de decontaminare a apelor subterane, a limitelor instalaţiei în ceea ce priveşte nivelul decontaminării, inclusiv abordarea integrată a decontaminării sol/apă;
    e) pentru forajele de lucru şi de monitorizare documentaţia va cuprinde cerinţele de la ART. 26.


    ART. 34
        Pentru proiectele prevăzute la art. 48 şi art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru care prezentul normativ nu menţionează prevederi specifice, conţinutul documentaţiei pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor se adaptează conform tipurilor de lucrări care se realizează.

    ART. 35
        Documentaţiile tehnice pentru fundamentarea obţinerii avizelor de gospodărie a apelor vor cuprinde specificaţii cu privire la amplasamentul organizării de şantier aferent obiectivului proiectat şi specificarea modului de asigurare a alimentării cu apă şi colectării apelor uzate din cadrul acestuia. În situaţia în care amplasamentul şi/sau utilităţile necesită reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor face obiectul unui act de reglementare distinct ce va fi solicitat în etapa imediat următoare (înainte de începerea lucrărilor).

    ART. 36
    Avize şi acorduri necesare, după caz, anexă la documentaţia pentru fundamentarea solicitării emiterii avizului de gospodărire a apelor:
    a) Avizul autorităţii competente, necesar pentru reglementarea regimului de exploatare a apelor minerale şi geotermale, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, a turbăriilor şi zonelor umede;
    b) Avizul privind instituirea şi regimul de utilizare a zonelor de protecţie sanitară, emis de Ministerul Sănătăţii;
    c) Avizul privind regimul navigaţiei pe cursuri de apă naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare şi pe marea teritorială, ca şi lucrările, construcţiile sau instalaţiile aferente, emis de Ministerul Transporturilor;
    d) Avizul privind regimul de exploatare a fondului piscicol, precum şi exercitarea pescuitului în bazinele piscicole naturale sau amenajate;
    e) Avizul emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru săpare sonde, explorare/exploatare sonde şi pentru injecţii de ape în subteran;
    f) Avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă şi pe ţărmul mării;
    g) Avizul autorităţilor silvice de specialitate şi al Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru efectuarea, în condiţiile legii, a defrişărilor necesare asigurării vizibilităţii semnalelor de balizaj şi a mijloacelor de semnalizare, pe toată întinderea malurilor şi apelor în punctele stabilite de Ministerul Transporturilor în zona maritimă, fluvială sau a altor căi navigabile;
    h) Acceptul în scris al deţinătorilor lucrărilor existente în zona sau al sistemului hidroedilitar orăşenesc, industrial, zonal sau micro regional, pentru situaţii în care, prin soluţiile tehnice adoptate se propun cooperări cu acestea, în ceea ce priveşte amplasarea, funcţionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodăririi apelor;
    i) Acceptul Ministerului Transporturilor privind dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă, lacurilor, bălţilor şi din ţărmul mării, prin exploatări organizate în apele naţionale navigabile;
    j) Avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru aplicarea în funcţie de specificul local, a regimului restricţional de folosire a terenurilor din zonele de proiecţie, din zona dig-mal şi din acumulări nepermanente;
    l) Avizul Comitetului de bazin, după consultarea riveranilor, pentru interese publice privind readucerea apei în albia veche, care se realizează la propunerea Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    m) Acordul Ministerului Transporturilor pentru situaţii în care lucrările ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele se efectuează în zona apelor naţionale navigabile;
    n) Acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române"/deţinătorului obiectivului hidrotehnic pentru circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje, prin locuri special amenajate;
    o) Avizul de amplasament al obiectivului în cazul amplasării în zona inundabilă, în zonele de protecţie ale platformelor meteorologice şi în zonele de protecţie sanitară instituite conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
    p) Certificatul de urbanism eliberat conform legii;
    r) Avizul de privatizare;
    s) Alte avize şi acorduri în legătură cu domeniul apelor, necesare sau care se vor legifera după promovarea prezentei proceduri.                                        -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice