Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMATIV DE CONŢINUT din 23 iulie 2019  al documentaţiei tehnice supuse autorizării    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMATIV DE CONŢINUT din 23 iulie 2019 al documentaţiei tehnice supuse autorizării

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 891 din 23 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 654 din 7 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Aspecte generale
    ART. 1
    (1) Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează în baza unei documentaţii al cărei conţinut trebuie să respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.
    (2) Documentaţiile tehnice sunt întocmite de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale, şi trebuie prezentate numai în limba română, în formă tipărită, precum şi în format electronic.
    (3) Documentaţia tehnică trebuie să conţină în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementările legale privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor specializate în elaborarea de documentaţii pentru fundamentarea solicitării autorizaţiilor de gospodărire a apelor.
    (4) Documentaţia se semnează şi se ştampilează de către elaborator şi de către titularul investiţiei, care răspund de corectitudinea datelor înscrise în documentaţie, precum şi de respectarea prevederilor prezentului normativ de conţinut.
    (5) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate solicita în scris, în conformitate cu legislaţia în vigoare, completarea documentaţiei şi cu alte date pe care le consideră necesare: date tehnice, planşe, studii de inundabilitate, studii hidrogeologice, hidrologice şi alte studii în legătură cu gospodărirea apelor etc.

    CAP. II
    Conţinutul documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 2
    (1) Prevederile generale comune pentru toate categoriile de folosinţe care sunt realizate pe ape sau care au legătură cu apele şi care se supun procedurii de autorizare sunt următoarele:
    a) date generale:
    a.i) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apă, denumirea şi codul cadastral, corpul de apă de suprafaţă (denumire şi cod), corpul de apă subteran (denumire şi cod), judeţul, localitatea sau localităţile din zonă;
    a.ii) titularul şi beneficiarul investiţiei, elaboratorul documentaţiei tehnice de fundamentare, precizânduse elementele de identificare: numele, adresa, telefon, fax etc.;
    a.iii) denumirea completă a titularului şi beneficiarului investiţiei: CUI, număr de înregistrare în registrul comerţului, adresa, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, cod IBAN şi bancă, reprezentanţi legali;
    a.iv) scrisoarea de confirmare a faptului că solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de emitentul actului de reglementare;

    b) caracterizarea zonei de amplasare:
    b.i) date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - care au stat la baza dimensionării lucrărilor, cu evidenţierea situaţiilor caracteristice;
    b.ii) măsuri adoptate de apărare împotriva inundaţiilor;
    b.iii) date hidrogeologice;
    b.iv) date referitoare la zonele natural protejate;

    c) descrierea generală a folosinţei, a fluxurilor tehnologice, capacităţi proiectate şi puse în funcţiune:
    c.i) precizări referitoare la alte documente, avize emise anterior şi autorizaţii, anexate în copie la documentaţie;
    c.ii) documente care să ateste deţinerea terenurilor aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ ocupate de investiţie sau de obiecte componente ale acesteia;
    c.iii) precizări privind corelarea lucrărilor şi cooperarea cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă;
    c.iv) clasă şi categoria de importanţă conform standardelor şi actelor normative în vigoare;

    d) date despre aparatura şi instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate, prelevate şi evacuate;
    e) aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar;
    f) instalaţii şi aparatură pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
    g) sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice;
    h) anexe, după caz:
    h.i) elemente de fundamentare a principalilor parametri funcţionali şi tehnologici ai folosinţei, consumuri specifice, volume de apă real consumate în perioade anterioare reprezentative, grade de recirculare ale apei, breviar de calcul (după caz);
    h.ii) studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de inundabilitate, de gospodărire a apelor, de monitorizare calitativă, sinteze sau extrase ale acestora;
    h.iii) acceptul altor beneficiari şi condiţiile de cooperare cu lucrări sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari;
    h.iv) proces-verbal de recepţie a lucrărilor;

    i) măsuri pentru prevenirea poluării apelor subterane (după caz);
    j) piese desenate
    Toate planurile vor fi prezentate în Sistemul naţional de referinţă (planul de proiecţie stereografic 1970 şi sistemul de referinţă altimetric Marea Neagră 1975);
    j.i) plan de încadrare în zonă a folosinţei, indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă, lucrări hidrotehnice existente şi hidroedilitare. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
    j.ii) plan de ansamblu al folosinţei. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
    j.iii) planuri de situaţie;
    j.iv) profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice pentru lucrări care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100.


    (2) În documentaţiile pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor vor fi incluse, pe lângă prevederile generale de la art. 2 şi prevederi specifice pe categorii de lucrări.

    ART. 3
    Pentru alimentări cu apă, evacuări şi epurări de ape uzate şi meteorice la folosinţe, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea sursei de apă, scopul în care este folosită resursa de apă şi receptorul apelor uzate şi meteorice;
    b) valorile debitelor medii, maxime şi minime ale necesarului de apă, ale cerinţei la sursă şi ale apelor uzate menajere/tehnologice evacuate, gradul de recirculare a apei, debitul de ape pluviale. Trebuie precizaţi parametrii funcţionali ai folosinţei de apă, fundamentaţi pe baza schemei fluxului apei în procesul tehnologic şi a normelor de apă pe unitatea de produs. Se vor preciza capacităţile de producţie, numărul de locuitori şi locuitori echivalenţi actuali şi cel corespunzător perspectivei pentru care a fost dimensionată investiţia;
    c) regimul de funcţionare a folosinţei de apă, permanent sau sezonier exprimat în zile/an, ore/zi.
    Pentru folosinţele sezoniere se vor prezenta parametrii funcţionali de capăt, pentru regimul normal de funcţionare în situaţia de vârf de producţie şi pentru cel în perioada de remont, cu precizarea duratei fiecărei situaţii de activitate.
    Cerinţa de apă şi evacuarea apelor uzate vor fi prezentate în funcţie de regimul de funcţionare şi se vor exprima astfel:
    c.i) cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim - Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate după una dintre următoarele variante:
    1. conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare din destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care nu există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
    2. în baza monitorizării cantitative a consumului şi restituţiei în perioadele anterioare reprezentative atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);

    c.ii) evacuarea ca: debitul maxim, mediu şi debitul maxim orar evacuat în receptor - Quz zi max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate după una dintre următoarele variante:
    1. conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care nu există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
    2. în baza monitorizării cantitative a consumului şi restituţiei în perioadele anterioare reprezentative atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);

    c.iii) debite în litri pe secundă, prin valoarea maximă de calcul, ale altor ape în exces care se elimină prin sistemul de canalizare unitar sau divizor (ape meteorice, ape de drenaj etc.);
    c.iv) pentru unităţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta în două situaţii:
    1. în regim normal de funcţionare - situaţie în care sursa este disponibilă pentru satisfacerea integrală a cerinţei;
    2. în regim de restricţii - situaţii excepţionale în care există deficit pronunţat la sursă;    d) descrierea obiectelor care formează sistemul de captare, tratare, alimentare, canalizare şi epurare al folosinţei, inclusiv fluxul cantitativ şi calitativ al instalaţiilor de tratare şi de epurare.
    Se vor prezenta:
    1. caracteristicile tehnice, constructive şi funcţionale ale sistemului de captare, tratare, alimentare, canalizare şi epurare, inclusiv prezentarea traversărilor cursurilor de apă sau a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu reţele hidroedilitare identificate în coordonate STEREO 70;
    2. elemente caracteristice ale lucrărilor în albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizări, consolidări, traversări de cursuri de apă;
    3. debitele instalate şi cele de dimensionare a prizelor de apă şi a gurilor de evacuare în receptori;
    4. debite de servitute şi construcţii pentru migrarea faunei piscicole în cazul prizelor cu lucrări de barare a cursurilor de apă conform legislaţiei în vigoare;
    5. în cazul captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării centralizate cu apă potabilă sau pentru îmbutelierea apei potabile se vor prezenta şi delimita zonele de protecţie instituite conform legislaţiei în vigoare;

    e) pentru sursa de apă subterană se vor anexa documentele care să ateste debitul capabil (studiul hidrogeologic, referatul de expertiză emis de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), fişa forajului);
    f) sistem de urmărire a poluării apelor subterane (foraje de monitorizare, parametri fizico-chimici monitorizaţi);
    g) sistem de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate şi/sau evacuate şi de determinare a calităţii apelor evacuate;
    h) bilanţul de debite prezentat atât pentru alimentare cu apă, cât şi pentru evacuarea apei uzate;
    i) piese desenate:
    i.i) schema fluxului apei sub aspect cantitativ şi calitativ, în cadrul căreia sistemele de alimentare cu apă şi cele pentru canalizare vor fi marcate cu culori diferite;
    i.ii) scheme tehnologice funcţionale pentru staţiile de tratare sau de epurare şi pentru prelucrarea şi depozitarea temporară a nămolurilor rezultate;
    i.iii) profile longitudinale prin obiectele caracteristice ale instalaţiilor;
    i.iv) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale sistemului, pe care vor fi figurate nivelurile caracteristice la debitele de calcul.    ART. 4
    Pentru proiecte de alimentări cu apă pentru irigaţii, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea sursei de apă, scopul în care va fi folosită resursa de apă;
    b) suprafeţele care se propun a fi irigate;
    c) necesarul de apă, pe baza planului de cultură adoptat şi a normelor de irigare utilizate: volum anual de apă necesar la sursă, regimul lunar de udare, debite în metri cubi pe secundă şi volume în mii mc pe lună, în funcţie de numărul udărilor rezultate. Trebuie precizate: debitul de dimensionare al construcţiilor şi instalaţiilor de captare, precum şi fundamentarea alegerii unei tehnologii de irigare cu consum redus de apă;
    d) descrierea sistemului de irigare;
    e) lucrările şi instalaţiile pentru preluarea apei de alimentare, inclusiv mijloacele de măsură; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, cote, capacităţi instalate;
    f) lucrări de traversare a cursurilor de apă şi a digurilor, cu obiectele componente ale sistemului de irigare: conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări.


    ART. 5
    Pentru centrale hidroelectrice, inclusiv centrale de mică putere şi microhidrocentrale, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) prezentarea lucrărilor hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă şi modul de cooperare cu acestea;
    b) clasa de importanţă şi probabilităţile de calcul şi de verificare pentru care au fost dimensionate obiectivele componente ale amenajării hidroenergetice;
    c) date hidrologice de bază - debite: minim, mediu, maxim de calcul şi de verificare - niveluri, volume de apă, debitul de servitute aval de secţiunile barate, stabilit în studiul elaborat de INHGA;
    d) modul în care este valorificat potenţialul hidroenergetic tehnic utilizabil: capacităţi de producţie; producţia medie anuală de energie electrică; parametri caracteristici şi indicatori hidroenergetici, respectiv debite maxime nominale şi minime de funcţionare cu valorile corespondente ale puterii, randamentului şi consumului specific de apă;
    e) prezentarea amenajării hidroenergetice din care face parte, descrierea obiectelor componente cu principalele caracteristici tehnice şi funcţionale;
    f) instalaţii de măsură, înregistrare şi transmitere a debitului de servitute;
    g) parte desenată:
    g.i) planul de situaţie;
    g.ii) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale amenajării, pe care vor fi figurate cotele şi nivelurile caracteristice; inventarul de coordonate (xy - sistem Stereografic 1970 şi z - sistem de referinţă Marea Neagră 1975) al punctelor de amplasament sau care delimitează suprafeţele reprezentative pentru folosinţa apei, considerându-se cel puţin următoarele: captarea, centrala, evacuarea, traversări de cursuri de apă.    ART. 6
    Pentru amenajări piscicole, iazuri agropiscicole, heleşteie, bazine, acumulări locale cu volum total până la 5 milioane mc inclusiv, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentări cu apă şi evacuări de apă.
    Documentaţia tehnică va mai cuprinde:
    a) descrierea caracteristicilor constructive şi a capacităţilor amenajării;
    b) descrierea modalităţii de alimentare cu apă şi evacuare;
    c) volume şi debite caracteristice;
    d) prezentarea formulei de populare, modul de furajare, compoziţia chimică a furajelor şi tehnologia de recoltare;
    e) măsurile adoptate pentru eliminarea accesului faunei piscicole nonnative în resursele de apă;
    f) amplasarea forajelor de monitorizare şi a rezultatelor monitorizărilor anterioare.


    ART. 7
    Pentru amenajări pentru navigaţie, plutărit, flotaj, poduri plutitoare, ecluze, porturi fluviale sau maritime, şantiere navale, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) delimitarea sectorului de curs de apă propus navigabilizării, traseu, lungime;
    b) prezentarea lucrărilor:
    b.i) elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzătoare acestora în secţiuni de calcul;
    b.ii) elemente constructive: caracteristici de navigaţie - etiaj, niveluri, adâncime, lăţimi, raze de curbură, gabarite de navigaţie, biefarea şenalului navigabil, ecluze;
    b.iii) bilanţul hidraulic al canalului navigabil: consumuri de apă prin ecluzare, pierderi de apă datorate neetanşeităţii construcţiilor, sursa de alimentare cu apă şi debite caracteristice;

    c) prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor propuse, pentru exploatare, monitoring, semnalizare şenal navigabil;
    d) prezentarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, a construcţiilor de pe şenalul navigabil: poduri, tunele navigabile;
    e) pentru activităţile portuare se prezintă amenajările necesare acostării navelor, încărcării şi descărcării mărfurilor, cu precizarea utilităţilor şi surselor de alimentare; soluţiile constructive adoptate;
    f) se vor prezenta instalaţiile şi măsurile adoptate pentru protecţia calităţii apei, preluarea apelor de santină;
    g) avizul/acordul autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor, conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 50 alin. (2).


    ART. 8
    Pentru folosinţe hidromecanice, precum mori de apă, fierăstraie şi pive, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) descrierea amenajărilor destinate captării de apă-priză, precum şi cele destinate devierii debitelor;
    b) volume şi debite caracteristice, inclusiv debitele de servitute (dacă este cazul);
    c) descrierea regimului de utilizare a debitelor.


    ART. 9
    Pentru proiecte de amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, documentaţia pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele alimentări cu apă şi evacuări de apă, şi va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) prezentarea construcţiilor, amenajărilor şi dotărilor;
    b) prezentarea modului de stocare a unor substanţe şi soluţii periculoase şi a măsurilor speciale de intervenţie în caz de poluări accidentale cu ape uzate de la unităţile sanitare ale amenajărilor turistice şi bazele de tratament balnear;
    c) descrierea lucrărilor necesare protecţiei calităţii apei şi gospodăririi raţionale a resursei;
    d) contracte de concesiune/licenţe de exploatare apă terapeutică, reglementări emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 10
    Pentru lucrări de utilizare a apelor geotermale sau minerale, inclusiv îmbuteliere apă minerală din sursă naturală, documentaţia pentru fundamentare se va adapta prevederilor corespunzătoare de la art. 3; în plus se vor prezenta distinct următoarele:
    a) prezentarea sursei de apă geotermală sau minerală, compoziţia fizico-chimică, modul de utilizare şi volumele prelevate;
    b) prezentarea sistemelor de preepurare/epurare locală a apelor geotermale sau minerale uzate, rezultate după utilizare, împreună cu valorile parametrilor cantitativi şi calitativi de ieşire;
    c) prezentarea emisarului şi a calităţii acestuia în amonte şi în aval de punctul de descărcare;
    d) fişa perimetrului de exploatare, reglementări emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. şi alte autorităţi/instituţii de reglementare, conform legislaţiei în vigoare;
    e) în cazul captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei minerale se vor prezenta şi delimita zonele de protecţie instituite conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 11
    Pentru injecţii ale apelor de mină, de zăcământ, tehnologice în straturi de mare adâncime, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) analiza tehnologică şi economică din care să rezulte imposibilitatea aplicării unei soluţii de epurare;
    b) studiul hidrogeologic din care rezultă că substanţele poluante evacuate nu afectează structurile geologice, apele subterane şi substanţele minerale exploatabile;
    c) precizarea sondei de injectare - amplasare în coordonate STEREO 70 şi a caracteristicilor constructive ale acesteia;
    d) prezentarea caracteristicilor hidrogeologice şi geomorfologice ale sondei;
    e) provenienţa apelor ce urmează a fi injectate şi proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor ce urmează a fi injectate în subteran;
    f) descrierea sistemului şi a tehnologiei de injectare;
    g) volumele de apă injectată (lunare şi anuale);
    h) acte de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM);
    i) elemente adaptate de la capitolul alimentări evacuări ape uzate - pentru situaţiile în care folosinţa presupune alimentarea cu apă potabilă sau industrială şi evacuarea de apă uzată în receptori naturali.


    ART. 12
    Pentru lacuri de acumulare permanente sau nepermanente cu volumul de cel puţin 100.000 mc apă - indiferent de folosinţe - inclusiv barajele şi anexele acestora, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) modul de corelare funcţională cu alte lucrări din bazin şi precizarea categoriei de importanţă, stabilită conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002;
    b) autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă emisă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) folosinţele deservite de acumulare: alimentări cu apă - volume şi debite asigurate; apărare împotriva inundaţiilor - volume de atenuare, debite afluente şi defluente; valorificarea potenţialului hidroenergetic - producţie de energie, debit de servitute; piscicultură - suprafaţa de luciu de apă la nivel minim de exploatare; agrement, navigaţie etc.;
    d) principalele capacităţi şi caracteristici ale lacului de acumulare:
    d.i) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; coeficient de acumulare; graficul de exploatare; coeficientul de regularizare;
    d.ii) niveluri caracteristice (Nmax, NNR, Nmin), curba de capacitate a lacului de acumulare;
    d.iii) regimul debitelor descărcate din lac: debite de servitute, debite maxime, modul de satisfacere a folosinţelor de apă;
    d.iv) prevederile pentru evacuarea temporară ori integrală a sedimentelor reţinute;
    d.v) măsurile şi lucrările antierozionale şi de corecţie a torenţilor în bazinul versant şi în amonte, în vederea prevenirii colmatării lacului;
    d.vi) eventualele lacuri de compensare a debitelor exploatate după un regim diferit de cel al cerinţelor de apă;
    d.vii) lucrări pentru migrarea ihtiofaunei;

    e) descrierea principalelor lucrări de construcţii, echipamente hidromecanice, instalaţii şi aparate, cu precizarea elementelor constructive şi a capacităţilor;
    f) planuri de situaţie şi secţiuni caracteristice cu detalii constructive, cote reprezentative etc.;
    g) plan de ansamblu al zonei, în care sunt amplasate lucrările ce fac obiectul autorizaţiei, inclusiv lucrările de combatere a eroziunii solului şi de amenajare a torenţilor în bazinul de recepţie al lacului de acumulare şi în bazinul versant al sectorului de râu regularizat;
    h) aparatura de măsură şi control necesară pentru urmărirea în timp a comportării barajului şi anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare şi sistemul informaţional, sistemul de prognoză hidrometeorologică şi de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de accident la construcţia hidrotehnică.


    ART. 13
    Pentru derivaţii de debite între bazine hidrografice sau în interiorul aceluiaşi bazin, precum şi pentru aducţiuni magistrale, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va stabili, după caz, în raport cu cel pentru lacuri de acumulare şi cel pentru lucrări de regularizare a cursurilor de apă, adaptânduse corespunzător problemelor specifice derivaţiei sau aducţiunii în cauză.

    ART. 14
    Pentru regularizarea cursurilor de apă, apărări şi consolidări de maluri, consolidări de albii şi praguri de fund, lucrări de dirijare a apei, documentaţia pentru fundamentare va prezenta:
    a) clasa de importanţă a lucrărilor;
    b) date specifice: delimitarea sectorului de curs de apă supus regularizării, lungimea sectorului şi kilometrajul după axul de referinţă cadastrală; suprafeţe şi obiective apărate;
    c) debite de calcul şi nivelurile corespunzătoare acestora;
    d) prezentarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi de desecare pe terenurile agricole, ca şi a celor de amenajare a torenţilor din fondul forestier, necesare apărării obiectivelor sau funcţionării lucrărilor de regularizare;
    e) prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor; programul de observaţii;
    f) planul de ansamblu pentru albia regularizată şi teritoriul apărat, cu menţionarea lucrărilor de regularizare;
    g) profiluri longitudinale prin albia râului, cu indicarea liniilor de pantă ale talvegului, malurilor, lucrărilor proiectate şi a apei la asigurarea considerată, inclusiv lucrările de artă existente; indicarea poziţiei canalelor de colectare a apelor de infiltraţie şi a traversărilor;
    h) descrierea lucrărilor pentru asigurarea conectivităţii longitudinale (lucrările de barare a cursurilor de apă mai înalte de 0,4 m vor fi prevăzute cu pasaje de trecere pentru fauna acvatică migratoare).


    ART. 15
    Pentru îndiguiri, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) clasa de importanţă a lucrărilor;
    b) prezentarea soluţiilor de apărare, împotriva inundaţiilor, adoptate:
    b.i) descrierea lucrărilor de apărare, cu prezentarea caracteristicilor tehnice şi constructive;
    b.ii) debite şi niveluri caracteristice;
    b.iii) lucrările de evacuare a apelor pluviale din incinta apărată;

    c) poziţionarea lucrării de apărare în coordonate topografice STEREO 70;
    d) sistemul de avertizare-alarmare automată a lucrărilor;
    e) acord privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, emis conform prevederilor legale în ceea ce priveşte siguranţa digurilor;
    f) planul de ansamblu pentru lucrarea de apărare şi teritoriul apărat, cu menţionarea obiectivelor apărate, inclusiv terenurile pe categorii de folosinţe, precum şi a limitelor de inundabilitate la asigurarea considerată;
    g) profiluri longitudinale şi transversale prin lucrarea de apărare;
    h) descrierea lucrărilor pentru asigurarea conectivităţii laterale a cursului de apă.


    ART. 16
    Pentru regularizarea scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va stabili, după caz, în raport cu cel pentru regularizarea cursurilor de apă, apărări şi consolidări de maluri, consolidări de albii şi praguri de fund (art. 14), adaptându-se corespunzător problemelor specifice acestei lucrări.

    ART. 17
    Pentru combaterea eroziunii solului, desecări, asanări şi drenaje, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) suprafaţa totală a zonei ameliorate, pe categorii de folosire şi grupe de deţinători;
    b) descrierea lucrărilor de ameliorare; principalele tipuri de lucrări cu elemente hidraulice şi geometrice (probabilităţi de calcul, norme de desecare în relaţie cu bilanţul hidric);
    c) modul de eliminare a excesului de umiditate, construcţii şi caracteristici principale ale acestora, receptori naturali, regimul lunar al debitelor evacuate şi instalaţii de măsurare a acestora;
    d) plan de situaţie, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosire şi a suprafeţelor propuse, cu evidenţierea principalelor lucrări de combatere a eroziunii solului de suprafaţă şi de adâncime;
    e) lucrări şi construcţii hidrotehnice în albie şi la malurile acesteia, necesare funcţional pentru asigurarea descărcării; lucrări de traversare-intersectare a canalelor sau a conductelor din sistemul de ameliorare, cu diguri, cursuri de apă, văi naturale. Conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări.


    ART. 18
    Pentru trasee şi traversări ale apelor de suprafaţă cu drumuri (poduri), conducte de transport lichide şi gaze, căi de comunicaţie, linii electrice, de telecomunicaţii, funiculare sau altele asemenea, inclusiv pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale reglementate conform prevederilor Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea clasei de importanţă şi a categoriei căii sau conductei ce traversează cursul de apă, studiul hidrologic cu debitele caracteristice de calcul, nivelul corespunzător debitului de calcul, cote talveg, cota inferioară a suprastructurii înălţime de gardă;
    b) descrierea şi caracteristicile constructive ale traversării;
    c) identificarea şi descrierea lucrărilor hidrotehnice şi hidroedilitare existente în zonă;
    d) calculul hidraulic al debuşeelor traversărilor apelor de suprafaţă;
    e) măsuri de asigurare a funcţionării în interdependenţă cu balastierele din zonă, pentru evitarea implicaţiilor negative cauzate de exploatările de agregate minerale în zona de influenţă;
    f) prezentarea adâncimii de îngropare (pentru subtraversări), cota de pozare şi cota talveg, precum şi lucrările realizate pentru stabilizarea patului albiei;
    g) lucrările, măsurile şi responsabilităţile pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi subterane din cauza unor defecţiuni sau avarii la conductele ce transportă produse care, prin natura lor, sunt poluante, precum şi măsurile şi mijloacele de avertizare-alarmare a folosinţelor din aval;
    h) profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului natural, linia roşie a traseului, talvegul albiilor traversate şi adiacente cu nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi verificate, obiectivele ce pot fi afectate;
    i) profilul transversal prin albie în zona traversării care va cuprinde talvegul albiei, linia roşie, nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi de verificare;
    j) dispoziţia generală a fiecărei traversări, cu prezentarea parametrilor hidraulici şi constructivi, cota la partea cea mai coborâtă a suprastructurii, nivelurile corespunzătoare debitelor de calcul şi de verificare în secţiune şi lucrările de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidări etc.);
    k) în cazul subtraversărilor de conducte, dispoziţia generală va cuprinde şi date privind adâncimea de îngropare, adâncimea de afuiere, cota talveg şi lucrările de punere în siguranţă a conductei şi de împiedicare a poluării apelor;
    l) tabel centralizator al traversărilor cursurilor de apă, poziţia de identificare pe planul general de situaţie, coordonatele topografice aferente fiecărei traversări, în sistem de proiecţie STEREO 70;
    m) documente care să ateste deţinerea suprafeţei de teren din albia minoră ocupată de lucrări hidrotehnice.


    ART. 19
    (1) Pentru amenajări şi instalaţii de extragere şi prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor şi bălţilor şi din terase, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) caracterizarea zonei de amplasare şi a zăcămintelor de agregate minerale;
    b) identificarea lucrărilor hidrotehnice existente în zona exploatării şi acordul beneficiarului/concesionarului acumulării;
    c) contractul de închiriere a perimetrului aflat în domeniul public al statului a suprafeţei de pe care se vor exploata agregatele minerale;
    d) prezentarea procesului tehnologic de extracţie;
    e) perimetre de exploatare pe etape, volume de agregate minerale ce se vor exploata în fiecare etapă în corelare cu cele înscrise în actul emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă;
    f) lucrările de stabilizare a albiei cursurilor de apă, dacă au fost impuse prin avizul de gospodărire a apelor;
    g) capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei;
    h) pentru exploatările de balast din albiile situate în apropiere de captări de apă, poduri, podeţe, terasamente de căi de comunicaţii ori lucrări de apărare se va prezenta şi acordul beneficiarilor acestora, după caz;
    i) prezentarea căilor de acces la perimetru; acord de folosire şi reabilitare a infrastructurii rutiere emis de consiliul local al comunei (după caz);
    j) plan de situaţie cu marcarea următoarelor perimetre: perimetrul închiriat, perimetrul de exploatare şi inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează fiecare perimetru, marcarea suprafeţelor pe perioade de exploatare, precum şi amplasarea în teren a bornelor de delimitare a perimetrului;
    k) profiluri transversale şi longitudinale prin cursul de apă, amplasate astfel: amonte de perimetrul de exploatare, în perimetrul de exploatare din 50 în 50 m, aval de perimetrul de exploatare. Zonele amonte şi aval se vor extinde pe o lungime cel puţin egală cu lungimea sectorului de albie în exploatare;
    l) ridicări topo periodice pentru urmărirea în timp a comportării albiei în zona balastierei şi a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apă etc.) şi programul de observaţii;
    m) permisul de exploatare/licenţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    n) pentru Dunăre şi cursurile de apă navigabile se vor prezenta avizul autorităţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale.

    (2) Pentru exploatarea agregatelor minerale din terasele cursurilor de apă se vor prezenta:
    a) planuri de situaţie;
    b) profile transversale/longitudinale prin perimetrul de exploatare;
    c) capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei; calculul rezervei de agregate şi a terasamentelor;
    d) încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzătoare investiţiei;
    e) autorizaţia de construire;
    f) studiul hidrogeologic;
    g) acceptul beneficiarilor lucrărilor existente în zona limitrofă ce pot fi afectate, după caz;
    h) adâncimea maximă de exploatare a agregatelor, cota finală a lucrărilor.


    ART. 20
    Pentru depozite de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă, având în vedere importanţa obiectivului, menajer sau industrial;
    b) descrierea caracteristicilor depozitelor menajere: suprafaţa totală, suprafaţa compartimentelor, capacitate totală, capacitatea compartimentelor;
    c) prezentarea procesului tehnologic şi a tehnologiilor folosite pentru depozitare;
    d) prezentarea categoriilor de deşeuri acceptate în depozit;
    e) prezentarea tehnologiei utilizate pentru neutralizarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor;
    f) prezentarea straturilor de bază şi impermeabilizarea depozitului, sistemele de colectare biogaz şi levigat;
    g) prezentarea sistemului de colectare şi dirijare a apei pluviale scursă de pe versanţi pentru evitarea percolării depozitului;
    h) prezentarea sistemului de alimentare cu apă, consumuri pe categorii de utilizări;
    i) prezentarea restituţiei de apă, sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate generate, pe categorii, specificarea emisarilor efluenţilor epuraţi;
    j) prezentarea lucrărilor de apărare a depozitului împotriva inundaţiilor provocate de undele de viitură de pe cursurile de apă din zonă, scurgerile de pe versanţi şi precipitaţiile maxime căzute pe suprafaţa depozitului;
    k) sistemul de monitoring al calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului şi rezultatele monitorizărilor anterioare;
    l) sistemul de urmărire a comportării în timp a depozitului;
    m) modificarea regimului de curgere pe cursurile de apă şi inundabilitatea în amonte pentru cazul în care depozitul este amplasat pe firul văii;
    n) planşe (plan şi secţiuni) cu principalele caracteristici constructive şi tehnologice ale elementelor ce compun ansamblul depozitului.


    ART. 21
    Pentru lucrările de plantări şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdelele antierozionale şi filtrante în zone de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice şi hidrologice ale zonei supuse amenajamentelor silvice;
    b) prezentarea lucrărilor, capacităţilor şi a speciilor utilizate pentru plantări;
    c) elemente privind corelarea funcţională cu lucrările de gospodărire a apelor existente;
    d) efectele realizării planurilor de amenajamente silvice, cu referire la asigurarea stabilităţii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice;
    e) planuri de situaţie, cu indicarea lucrărilor propuse;
    f) în cazul existenţei unor lucrări de colectare dirijare apă, se vor adapta prevederile art. 17.


    ART. 22
    Pentru lucrările, construcţiile şi instalaţiile executate pe malul mării, faleză şi plaja mării, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează.

    ART. 23
    Pentru lucrările executate pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental sau pentru apărarea ţărmului, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează. De asemenea, se vor prezenta:
    a) fundamentarea lucrărilor şi soluţiilor tehnologice pe baza studiilor meteorologice, hidrologice, hidrochimice specifice;
    b) sistemul de urmărire în timp a comportării construcţiilor cu dotări specifice pentru condiţii maritime;
    c) analiza de impact asupra mediului marin, în funcţie de categoria de lucrări.


    ART. 24
    Pentru monitorizarea postînchidere a iazurilor de decantare şi a depozitelor de deşeuri urbane şi industriale, conţinutul-cadru al documentaţiilor pentru fundamentare va cuprinde următoarele:
    a) date caracteristice reale:
    a.i) tipul iazului de decantare;
    a.ii) clasă şi categoria de importanţă;
    a.iii) capacitate (proiectată/existentă);
    a.iv) suprafaţa ocupată;
    a.v) cotă teren/cota finală;
    a.vi) tipul materialului depus;
    a.vi) an punere în funcţiune şi an închidere;
    a.vii) an punere în funcţiune şi an închidere;
    a.viii) curs de apă;
    a.ix) date despre stratul de acoperire finală (tip, material, dimensiuni);

    b) caracterizarea zonei de amplasare;
    b.i) date hidrologice - niveluri, debite şi volume de apă;
    b.ii) date hidrogeologice şi hidrochimice;
    b.iii) analiza din punctul de vedere al gospodăririi apelor a influenţei iazului de decantare asupra regimului apelor de suprafaţă şi subterane;

    c) descrierea lucrărilor monitorizate:
    c.i) sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii (şanţuri de gardă, rigole, galerii etc.): amplasare, clasă şi categoria de importanţă, debit dimensionare/debit verificare, tip, material, dimensiuni caracteristice, puncte şi moduri de evacuare, emisar;
    c.ii) sisteme de drenaj (drenaje de bază, intermediare, de intervenţie): amplasare, debite estimate, tip, material, dimensiuni caracteristice, instalaţii de măsurare a debitului evacuat, puncte şi moduri de evacuare, emisar;
    c.iii) sistem de monitorizare a apei subterane (puţuri de observaţie): amplasare (coordonate STEREO), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
    c.iv) sistem de monitorizare a apei din depozit (puţuri piezometrice): amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
    c.v) sistem de urmărire tasări/deplasări: amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
    c.vi) staţie de epurare: amplasare, tip, dimensiuni constructive, debit instalat (Qinst. exprimat în l/s), eficienţă de epurare, capacitate proiectată/realizată, parametrii fizico-chimici ai apei (indicatori fizico-chimici monitorizaţi, frecvenţa şi punctul de recoltare a probelor, schema fluxului tehnologic al staţiei, puncte şi moduri de evacuare, receptorul apelor uzate, hectometrul de evacuare în emisar;

    d) urmărirea comportării lucrărilor monitorizate:
    d.i) de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii - starea lucrărilor (fisuri, tasări, deplasări, colmatări); se va preciza cum şi cu ce se face urmărirea parametrilor;
    d.ii) sisteme de drenaj - debite evacuate, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
    d.iii) sistem de monitorizare a apei subterane: nivelul apei, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
    d.iv) sistem de monitorizare a apei din depozit: nivelul apei, calitatea apei;
    d.v) sistem de urmărire tasări/deplasări: deplasări orizontale şi verticale;
    d.vi) staţie de epurare: starea tehnică, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);

    e) planşe:
    e.i) plan de încadrare în zonă, cu indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
    e.ii) plan de ansamblu. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
    e.iii) planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100;
    e.iv) plan de amplasare a forajelor şi secţiuni geologice şi hidrogeologice, cu prezentarea cotelor şi caracteristicilor tehnice, precum şi a altor elemente strict necesare pentru evidenţierea influenţei lucrărilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protecţie hidrogeologică.    ART. 25
    Conţinutul documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor la folosinţele de apă ce intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, se va adapta conform categoriei de activitate care se desfăşoară, abordând în plus cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea apei.

    CAP. III
    Regulament de funcţionare-exploatare şi întreţinere
    ART. 26
    (1) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere se elaborează pentru ansamblul lucrărilor ori al folosinţei de apă şi, când este cazul, pe subansambluri de lucrări, secţii, ateliere, obiective, gospodării de apă, staţii de epurare sau altele asemenea.
    (2) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere însumează descrierea modului de asigurare a exploatării, funcţionării obiectivelor de gospodărire a apelor, precum şi a activităţilor destinate întreţinerii lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalităţile de control tehnic şi mijloacele de intervenţie în caz de incidente, avarii sau accidente la lucrările de gospodărire a apelor.
    (3) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere nu se referă la centrale hidroelectrice, baraje şi lacuri de acumulare. Pentru aceste categorii de lucrări, regulamentul de exploatare se întocmeşte şi se aprobă potrivit prevederilor legale stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul apelor. Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere va cuprinde:
    I. memoriu tehnic, cu următorul conţinut:
    1. date generale: denumirea investiţiei, a lucrărilor sau a folosinţei de apă, bazinul hidrografic, cursul de apă, judeţul, localitatea ori, după caz, localităţi limitrofe; coordonatorul hidroedilitar de zonă sau al localităţilor, proiectantul general, numărul avizului de gospodărire a apelor, perioada de execuţie, numărul şi data actului de recepţie; beneficiarul care va exploata lucrarea ori folosinţa de apă; racordări la lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosinţei de apă şi al lucrărilor, capacităţi care generează mărimea parametrilor constructivi şi funcţionali (obiective ori suprafeţe de teren apărate, oraş cu număr de locuitori, unitatea de producţie cu capacităţi pentru principalele produse, suprafeţe irigate sau desecate etc.); încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă privind asigurarea surselor de apă şi apărarea împotriva inundaţiilor; lucrări de combatere a eroziunii solului în zonă, executate ori necesare pentru controlul regimului de curgere pe văi şi torenţi;
    2. datele caracteristice reale (conform actelor de recepţie) şi funcţionale prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis pentru lucrarea respectivă; volumele de apă prelevate şi evacuate în anul anterior şi eficienţa staţiei de epurare;
    3. justificarea amănunţită a eventualelor modificări ale parametrilor constructivi şi funcţionali realizaţi, după executarea lucrărilor şi instalaţiilor, faţă de prevederile avizului de gospodărire a apelor;
    4. piese scrise şi desenate privind descrierea amănunţită a tuturor instalaţiilor de măsură, control, avertizare şi/sau alarmare specifice lucrărilor respective; instalaţiile de măsură a debitelor şi volumelor de apă preluate şi, după caz, de recoltare a probelor de apă pentru analize, instalaţii de realizare a automonitoringului pentru supravegherea calităţii apelor uzate evacuate, instalaţii şi aparatură pentru exploatare, instalaţii şi aparatură pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor; piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui să prezinte concludent situaţia reală executată a ansamblului lucrărilor;

    II. prevederi referitoare la exploatarea lucrărilor, după cum urmează:
    1. sistemul de evidenţă, informare şi alarmare cu privire la: elementele hidrologice, hidraulice, prelevările efective de apă, calitatea apelor evacuate, comportarea în timp a construcţiei, în funcţie de specificul lucrării;
    2. instalaţii de măsură şi control al debitelor captate, consumate şi evacuate, instalaţii de alarmare şi avertizare, regimul lor de funcţionare;
    3. modul de asigurare a evidenţei privind preluarea, folosirea şi evacuarea apelor, precum şi modul de funcţionare a fiecărei instalaţii şi a ansamblului lucrărilor ce se supun autorizării;
    4. exploatarea în perioadele de debite medii;
    5. exploatarea în perioadele de ape mari;
    6. exploatarea în perioadele de îngheţ (zai, sloiuri, pod de gheaţă);
    7. exploatarea în perioadele de ape mici (secetă); regimul de funcţionare cu diferite grade de restricţii;
    8. măsuri de remediere a lucrărilor după viituri, scurgeri de gheţuri etc.;
    9. condiţii speciale de exploatare în cazul în care s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea şi sănătatea populaţiei;
    10. modul de asigurare a tuturor folosinţelor de apă deservite de lucrarea pentru care se solicită autorizaţia, inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosinţelor respective; pentru fiecare caz, se vor evidenţia debitele, cotele de nivel, volumul de apă, concentraţii-limită etc. şi măsurile ce se iau în exploatarea fiecărei instalaţii în parte pentru realizarea parametrilor funcţionali înscrişi în avizul de gospodărire a apelor;
    11. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit conform prevederilor legale;

    III. prevederi referitoare la întreţinere şi reparaţii, după cum urmează:
    1. periodicitatea efectuării controlului lucrărilor şi instalaţiilor aferente şi al modului lor de funcţionare (pentru fiecare instalaţie, organ de manevră etc.);
    2. intervalul la care se fac lucrări de întreţinere, reparaţii capitale şi în ce constau lucrările respective (pentru fiecare instalaţie, organ de manevră, lucrare hidrotehnică, precum şi pentru luciul de apă, albie sau malul folosit);
    3. măsuri şi lucrări în cazul în care apar anumite defecţiuni în corpul lucrărilor sau la instalaţiile şi aparatele de manevră, de măsură şi control ori în cazuri de avarii;
    4. măsuri şi lucrări care se execută în perioada de viituri, de ape mici, de iarnă şi cele care se iau după trecerea acestor perioade;
    5. modul de asigurare a exploatării pe durata lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente ori reparaţii capitale, eventuale modificări ale regimului nominal de exploatare care ar putea influenţa folosinţele din amonte sau din aval;

    IV. prevederi referitoare la personalul de exploatare, după cum urmează:
    1. compartimentul şi funcţia angajatului din cadrul unităţii, responsabil pentru buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a lucrărilor ori a instalaţiilor;
    2. numărul personalului afectat lucrărilor de exploatare şi întreţinere, inclusiv în laboratoare de analize de apă, pentru aparatele de măsură şi control, pentru prelucrarea datelor primare şi pentru ţinerea evidenţelor;

    V. prevederi referitoare la normele sanitare şi de tehnica securităţii, după cum urmează:
    1. prescripţii sanitare pentru toate lucrările şi instalaţiile de la care apa este utilizată pentru alimentarea populaţiei, în zootehnie, industria alimentară, industria de medicamente şi alte asemenea utilizări;
    2. prescripţii de tehnica securităţii în exploatarea şi întreţinerea lucrărilor şi instalaţiilor care fac obiectul autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru condiţiile menţionate la cap. II.
    Regulamentul se semnează de cei ce l-au întocmit şi de beneficiarul autorizaţiei de gospodărire a apelor.
    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice