Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA TEHNICA din 13 iulie 2010  privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum    Twitter Facebook

NORMA TEHNICA din 13 iulie 2010 privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplicã în condominiile care sunt alimentate cu energie termicã în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scãri a acestuia, dacã sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prevãzute în actele normative în vigoare.
(2) Prezenta normã tehnicã se aplicã şi la repartizarea consumurilor de energie termicã înglobatã în apa caldã, energie termicã pentru încãlzire şi combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.
(3) Contoarele de energie termicã individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.
(4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termicã la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, denumitã în continuare ANRSC.
(5) Repartizarea costurilor pentru încãlzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri efectuate de cãtre persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizãrii, respectiv a cotelor de încãlzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie şi nu constituie o bazã legalã pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încãlzire acordat conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobatã prin <>Legea nr. 245/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) În cazul în care repartizarea s-a fãcut cu încãlcarea dispoziţiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încãlzire se face pe baza unei repartizãri care nu ţine cont indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru încãlzire.
(7) Dacã în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renunţãrii unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spaţii sunt considerate fãrã repartitoare, unitãţile de consum alocate pentru aceste spaţii calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.
ART. 2
Prezenta normã tehnicã a fost elaboratã pe baza urmãtoarelor principii:
a) asigurarea unei repartizãri echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu;
b) "beneficiarul plãteşte" - proprietarul care beneficiazã direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termicã consumatã în condominiu trebuie sã participe cu o cotã-parte la achitarea acesteia;
c) protecţiei consumatorilor din condominiu;
d) rãspunderii la cerinţele şi necesitãţile de interes şi utilitate publicã;
e) utilizãrii eficiente a resurselor energetice;
f) transparenţei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.
ART. 3
În sensul prezentei norme tehnice, noţiunile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
1. agent termic sau purtãtor de energie termicã - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi transferul energiei termice;
2. apartament - partea dintr-un condominiu destinatã locuirii, în regim de proprietate individualã, care, împreunã cu cota-parte din proprietatea comunã, constituie o unitate de proprietate imobiliarã;
3. apã caldã - apa încãlzitã în instalaţiile furnizorului de energie termicã utilizatã în circuit deschis în scopuri gospodãreşti sau igienico-sanitare;
4. autoritate de reglementare competentã - ANRSC - instituţie publicã de interes naţional;
5. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentã, prin care se acordã unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
6. branşament - partea din reţeaua de distribuţie, care asigurã legãtura dintre reţeaua publicã de distribuţie şi reţeaua interioarã a unei incinte sau a unei clãdiri;
7. branşament termic - partea din reţeaua publicã de distribuţie a agentului termic care face legãtura dintre reţeaua publicã şi reţeaua interioarã a unui utilizator de energie termicã;
8. coloanã de distribuţie - conductã aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice care alimenteazã corpurile de încãlzire, fiind amplasatã pe proprietatea individualã sau comunã;
9. coloanã de încãlzire - conductã aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice, proiectatã şi montatã în vederea asigurãrii încãlzirii incintelor aparţinând proprietãţii individuale sau comune;
10. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clãdire - proprietatea imobiliarã formatã din proprietãţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altã destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comunã indivizã. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scãri din cadrul clãdirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comunã;
11. contor de branşament - mijloc de mãsurare, supus controlului metrologic, montat la branşament, la limita proprietãţii utilizatorului, utilizat la facturarea cantitãţilor furnizate, pe baza înregistrãrilor acestuia;
12. contor de apartament - contorul de energie termicã montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;
13. factor de amplasare - mãrime adimensionalã utilizatã la repartizarea costurilor pe baza înregistrãrii repartitoarelor de costuri ale cãldurii, determinatã în funcţie de:
a) amplasarea incintelor faţã de punctele cardinale;
b) amplasarea incintelor pe orizontala şi verticala condominiului;
14. factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termicã montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;
15. factor de evaluare global - mãrime adimensionalã utilizatã la transformarea valorilor afişate de repartitoarele de costuri pentru încãlzire într-o formã adecvatã calculului consumului de energie termicã în funcţie de:
a) puterea termicã nominalã a corpului de încãlzire stabilitã în condiţii de referinţã - K(Q);
b) modificarea puterii termice a corpului de încãlzire în condiţiile în care temperatura aerului din incintã este mai micã decât temperatura aerului din condiţiile de referinţã, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de mãsurã - K(T);
c) diferenţa dintre temperatura mãsuratã cu sondele de temperaturã şi temperatura realã a corpului de încãlzire şi a aerului, pentru diferite tipuri de suprafeţe de transfer de cãldurã - K(C);
16. factor de conversie - mãrime adimensionalã folositã la conversia valorii afişate de un repartitor de costuri pentru încãlzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termicã, determinat, pentru fiecare combinaţie corp de încãlzire - repartitor de costuri - incintã, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare prevãzut în anexa nr. 1;
17. factor de recalculare*1) - mãrime adimensionalã utilizatã pentru recalcularea suprafeţei utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încãlzire este/sunt modificat(e) faţã de soluţia de proiect, fãrã ca prin aceasta sã se modifice cota indivizã. Se determinã cu relaţia:
--------
*1) Conform recomandãrii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor.S^MOD(ET) + S^PRO(ET)
K(rec) = ─────────────────────── ,
2 x S^PRO(ET)în care:
S^PRO(ET)- suprafaţa echivalentã termic de proiect a corpului de încãlzire exprimatã în m²;
S^MOD(ET) - suprafaţa echivalentã termic modificatã a aceluiaşi corp de încãlzire exprimatã în m²;
18. furnizor de energie termicã - operatorul care asigurã în baza unui contract vânzarea energiei termice cãtre utilizatori/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;
19. instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumã/utilizeazã energia termicã;
20. instalaţii de utilizare a apei calde - totalitatea instalaţiilor prin care se consumã/utilizeazã apã caldã;
21. prestator - persoana juridicã autorizatã de autoritatea de reglementare competentã, care furnizeazã, monteazã şi/sau exploateazã repartitoare de costuri şi care rãspunde de corectitudinea alegerii, montãrii şi funcţionãrii acestora, precum şi, dupã caz, a repartizãrii consumurilor individuale de energie termicã;
22. proprietate individualã - apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, parte dintr-o clãdire, destinatã locuirii sau altor activitãţi, care împreunã cu cota-parte indivizã din proprietatea comunã constituie o unitate de proprietate imobiliarã;
23. proprietate comunã - toate pãrţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã;
24. repartitor de costuri - aparatul ale cãrui indicaţii sunt adimensionale din fabricaţie sau sunt considerate ca având indicaţiile exprimate în unitãţi adimensionale, în cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizãrii în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul stabilirii:
a) energiei termice consumate de corpul de încãlzire pe care acesta este montat;
b) energiei termice conţinute în apa caldã;
25. repartitor comun - repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de încãlzire aparţinând proprietãţii comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru pãrţile comune şi a consumurilor elementelor de încãlzire din proprietatea individualã pe care nu se poate monta, din punct de vedere funcţional, un organ de reglare;
26. repartizare a costurilor - totalitatea activitãţilor şi acţiunilor desfãşurate de o persoanã juridicã autorizatã în scopul repartizãrii costurilor pe proprietãţi individuale din imobilele tip condominiu;
27. suprafaţa utilã a apartamentului - suma tuturor suprafeţelor utile ale încãperilor, aşa cum este înscrisã în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpãrare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bãi, WC, duş, bucãtãrie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, dacã în acestea nu s-au montat corpuri de încãlzire;
28. unitate de calcul - ansamblul format dintr-un contor de energie termicã şi repartitoarele de costuri aferente, montate în instalaţia de utilizare a energiei termice şi/sau a apei calde alimentatã exclusiv prin acel contor;
29. unitate de consum - mãrime adimensionalã utilizatã la stabilirea consumului de energie termicã, determinatã dupã caz:
a) ca diferenţã a indecşilor înregistraţi de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termicã montat la nivel de apartament, corectatã, dupã caz, prin aplicarea unor coeficienţi de corecţie;
b) prin calcul;
c) pe bazã de baremuri.

CAP.II
Repartizarea consumurilor de încãlzire

ART. 4
Cantitatea de energie termicã repartizatã fiecãrui proprietar se stabileşte ca sumã între consumul individual şi cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.
ART. 5
(1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec într-un tabel care va cuprinde datele prevãzute la art. 25 alin. (3), cu excepţia, în cazul citirii de la distanţã, a celor prevãzute la art. 25 alin. (3) lit. g) şi h).
(2) Prestatorul are obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificãri privind corectitudinea datelor citite cel puţin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificãrii anuale a repartitoarelor de costuri. În cazul în care în urma verificãrii datelor se constatã cã acestea nu corespund realitãţii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociaţia de proprietari/locatari.
(3) Apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie este considerat fãrã repartitoare de costuri în urmãtoarele cazuri:
a) când nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) când proprietarul renunţã la repartitoarele de costuri;
c) când se constatã violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori înlocuirea corpului de încãlzire, modificarea poziţiei de montare a repartitorului de costuri sau orice alte acţiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioarã şi cea curentã se recalculeazã conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul k(NC) are valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã. Recalcularea nu are ca efect stingerea obligaţiilor care au luat naştere anterior momentului recalculãrii;
d) dupã împlinirea a 3 luni în care proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe aceastã perioadã se recalculeazã pe cheltuiala proprietarului;
e) când proprietarul refuzã înlocuirea repartitorului de costuri în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistreazã valori ale cãror erori de mãsurã le depãşesc pe cele admise de producãtor.
(4) Dacã la verificarea anualã a repartitoarelor, efectuatã de prestator, sau la orice verificare efectuatã în perioada de încãlzire se constatã deficienţe în funcţionarea repartitorului, care nu se datoreazã unei intervenţii neautorizate, unitãţile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unitãţilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare şi cea curentã, la care se aplicã factorul de conversie pentru corpul de încãlzire în cauzã. În cazul în care proprietarul/utilizatorul refuzã înlocuirea repartitorului, se aplicã prevederile alin. (3) lit. e).
ART. 6
(1) Dacã proprietarul apartamentului sau al spaţiului cu altã destinaţie nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor în perioada stabilitã pentru prelevarea datelor, unitãţile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzãtoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit în contract, urmând ca regularizarea sã se facã luna urmãtoare sau cu ocazia verificãrii anuale prin citirea memoriei repartitorului şi recalcularea repartizãrii pentru fiecare lunã în parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie sã aibã posibilitãţi de memorare a datelor lunare pe o perioadã de minimum 12 luni.
(2) La estimarea consumului, unitãţile de consum alocate fiecãrui spaţiu în condiţiile alin. (1) trebuie alese astfel încât la calculul de repartizare consumul de energie termicã specific unei unitãţi de consum (Kcal/unitate) sã fie aproximativ egal cu cel dintr-o lunã în care nu au existat unitãţi de consum estimate. Costurile legate de regularizãri se suportã conform clauzelor contractuale.
ART. 7
(1) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spaţiilor cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã se realizeazã de acelaşi prestator care efectueazã montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încãlzire din unitatea de calcul.
(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încãlzire se poate realiza şi de cãtre un alt titular de autorizaţie decât cel cu care este încheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendatã sau retrasã autorizaţia. Preluarea obligaţiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi fãcutã numai de cãtre un prestator desemnat de autoritatea competentã.
(3) Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încãlzire din apartamente, din cele cu altã destinaţie şi din spaţiile comune, a coloanelor de distribuţie şi încãlzire, precum şi a conductelor de distribuţie ce se gãsesc în aval de contor este obligaţia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnicã a construcţiei, relevee în teren, precum şi calcule de verificare conform normativelor aplicabile, dupã caz.
(4) Starea, materialul, grosimea şi modul de izolare a conductelor şi coloanelor din reţeaua de distribuţie interioarã se stabilesc de cãtre prestator împreunã cu asociaţia de proprietari/locatari.
(5) Suprafaţa echivalentã termic a conductelor de distribuţie, aşa cum acestea se regãsesc în teren cu sau fãrã izolaţie termicã, a coloanelor şi a tuturor corpurilor de încãlzire se determinã de prestatorul care exploateazã sistemele de repartizare a costurilor.

SECŢIUNEA 1
Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termicã pentru încãlzire în cazul distribuţiei verticale

ART. 8
(1) Cantitatea de energie termicã aferentã consumului comun dintr-un condominiu se stabileşte proporţional cu indicaţiile unuia sau mai multor repartitoare comune.
(2) Numãrul total de unitãţi de consum aferent pãrţilor comune se determinã cu relaţia:

n(PC) = n(R PC) x K(Q PC) x K(C PC),

în care:
n(PC) - numãrul de unitãţi aferente pãrţilor comune;
K(Q PC) - factorul de evaluare cu puterea termicã corespunzãtoare suprafeţei echivalente termic S^tot(PC);
n(R PC) - numãrul de unitãţi înregistrat de repartitorul comun montat în instalaţia aferentã pãrţilor comune;
K(C PC) - factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de încãlzire, coloanei sau conductei aparţinând instalaţiei de distribuţie comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.
(3) Suprafaţa echivalentã termic S^tot(PC) se calculeazã cu relaţia:

S^tot(PC) = S(pc cc) + S(pc cd) + S(pc cl),

în care:
S(pc cc) - suprafaţa echivalentã termic totalã a corpurilor de încãlzire aflate în proprietatea comunã (casa scãrii, uscãtorii, spãlãtorii, boxe etc.);
S(pc cd) - suprafaţa echivalentã termic totalã a conductelor de distribuţie, izolate sau neizolate, cuprinse între contorul de energie termicã şi coloanele de distribuţie;
S(pc cl) - suprafaţa echivalentã termic a tuturor coloanelor de distribuţie din condominiu care traverseazã spaţiile comune. Nu se iau în considerare coloanele care trec prin proprietãţile individuale şi nici conductele de aerisire.
(4) Cu excepţia cazurilor în care repartitorul comun se monteazã pe un corp de încãlzire, acesta va fi montat pe conducta sau coloana de distribuţie strãbãtutã de agentul termic care intrã în condominiu reprezentând conducta de tur.
(5) Cheltuielile necesare montãrii şi exploatãrii repartitorului comun se suportã de toţi proprietarii din condominiu, inclusiv de cei care sunt deconectaţi de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termicã, proporţional cu cota indivizã.
ART. 9
Cantitatea de energie termicã aferentã consumului comun în imobilele de tip condominiu, indiferent dacã pentru individualizarea costurilor se utilizeazã repartitoare de costuri sau contoare de energie termicã individuale la nivel de apartament, se repartizeazã proporţional cu cota indivizã şi se achitã de toţi proprietarii din cadrul condominiului, indiferent dacã sunt sau nu racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice.
ART. 10
Cota procentualã din cantitatea totalã de energie termicã pentru încãlzire aferentã pãrţilor comune se determinã cu relaţia:n(PC) x 100
K(PC) = ────────────────────────────────────────────────── %,
n
n(PC) + Σ [n^i(CAL) + n^i(NC) + n^i(CÎ) + n^i(CD)]
i=1în care:
n(PC) - numãrul de unitãţi de consum alocate pãrţilor comune, determinate conform art. 8 alin. (2);
n^i(CAL) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitor montat pe corpul de încãlzire, determinate conform art. 14;
n^i(CÎ) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" determinate conform art. 15 lit. a) sau b), pentru apartamentele situate pe aceeaşi verticalã, la care încãlzirea se asigurã prin coloane de încãlzire indiferent dacã la apartamentul situat la parter şi/sau la ultimul etaj încãlzirea se realizeazã printr-un corp de încãlzire sau coloane de încãlzire;
n^i(CD) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" prin care trec coloane de distribuţie, determinate conform art. 16 alin. (3);
n^i(NC) - numãrul total de unitãţi de consum alocate corpurilor de încãlzire din spaţiul "i", care se gãseşte în una dintre situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (3), se face conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), dupã caz;

SECŢIUNEA a 2-a
Repartizarea consumurilor comune de energie termicã pentru încãlzire în cazul distribuţiei orizontale

ART. 11
Cantitatea de energie termicã aferentã consumului comun se stabileşte ca diferenţã între cantitatea totalã de energie termicã determinatã pe baza contorului de branşament şi suma indicaţiilor contoarelor de energie termicã individuale montate la nivel de apartament şi se calculeazã cu relaţia:n
Q(T PC) = Q^tot - Σ Q^i MWh,
i=1în care:
Q(T PC) - cantitatea totalã de energie termicã aferentã pãrţii comune, exprimatã în MWh;
Q^tot - cantitatea totalã de energie termicã înregistratã de contorul de energie termicã montat la branşamentul termic, exprimatã în MWh;
Q^i - cantitatea de energie termicã înregistratã de contorul individual de energie aferent apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie "i" din totalul de "n" spaţii din cadrul unitãţii de calcul, exprimatã în MWh.
ART. 12
Repartizarea energiei termice aferente pãrţilor comune se efectueazã proporţional cu cota indivizã conform art. 23 alin. (1).

SECŢIUNEA a 3-a
Determinarea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termicã pentru încãlzire în cazul distribuţiei verticale

ART. 13
Repartizarea cantitãţii totale de energie termicã într-o unitate de calcul fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se realizeazã proporţional cu numãrul de unitãţi de consum determinate în funcţie de indicaţiile repartitoarelor de costuri şi/sau calculate pentru acele instalaţii pe care nu sunt montate repartitoare de costuri.
ART. 14
Numãrul total de unitãţi de consum aferent fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie care are montate repartitoare de costuri se determinã cu relaţia:m
n^i(CAL) = Σ [n^j(CAL) x K^j(C CAL) x K^j(a) x K^j(Q CAL)],
j=1în care:
n^i(CAL) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitoare de costuri pentru încãlzire;
n^j(CAL) - numãrul de unitãţi de consum indicate de repartitorul de costuri montat pe corpul de încãlzire din incinta "j";
K^j(C CAL) - factorul de evaluare a cuplajului termic ce caracterizeazã repartitorul şi corpul de încãlzire, din incinta "j", pe care acesta este montat;
K^j(a) - factorul de amplasare aferent incintei "j" în care este amplasat corpul de încãlzire. Factorul de amplasare are valoarea unu în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, indiferent de deţinãtor sau utilizator;
K^j(Q CAL) - factorul de evaluare cu puterea termicã a corpului de încãlzire amplasat în incinta "j", pe care este montat repartitorul;
i - numãrul apartamentului care are repartitoare de costuri;
j - numãrul spaţiului din apartamentul "i" care are repartitor de costuri montat pe corpul de încãlzire.
ART. 15
Numãrul total de unitãţi de consum aferent fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie, de pe aceeaşi verticalã în care rolul corpurilor de încãlzire este asigurat de coloane de încãlzire, cum ar fi bãi, bucãtãrii, WC de serviciu sau altele asemenea, se determinã astfel:
a) în cazul în care la parter şi/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încãlzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încãlzire, cu relaţia:n
n^i(CÎ) = Σ [n(UE) x K^j(Q CÎ) x K^j(a) x K(C UE)],
j=1în care:
n^i(CÎ) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" care are coloane de încãlzire, respectiv corp de încãlzire;
j - numãrul spaţiului din apartamentul "i" care are coloane de încãlzire sau, dupã caz, corp de încãlzire;
n(UE) - numãrul de unitãţi de consum indicate de repartitorul montat pe corpul de încãlzire aflat la parter sau ultimul etaj;
K^j(Q CÎ) - factorul de evaluare aferent puterii termice corespunzãtoare suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încãlzire, respectiv a corpului de încãlzire, amplasat în incinta "j", pe care este montat repartitorul;
K^j(a) - factorul de amplasare aferent încãperii "j" în care se aflã coloanele de încãlzire. Factorul de amplasare are valoarea unu pentru apartamentele utilizate de persoane juridice pentru activitãţi specifice operatorilor economici ori pentru spaţiile cu altã destinaţie, indiferent de deţinãtor sau utilizator;
K(C UE) - factorul de evaluare K(C) aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de încãlzire;
b) în cazul în care pe verticala respectivã nu existã un corp de încãlzire la parter sau la ultimul etaj ori dacã acesta existã şi nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaţia:n
n^i(CÎ) = 0,85 x Σ [n(R PC) x K(C PC) x K^j(a) x K^j(Q CÎ)],
j=1în care:
K^j(Q CÎ) - factorul de evaluare cu puterea termicã aferentã suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încãlzire sau a corpului de încãlzire din încãperea "j";
n(R PC) şi K(C PC) au semnificaţiile de la art. 8 alin. (2);
i - numãrul apartamentului care are spaţii cu coloane de încãlzire sau corp de încãlzire la parter ori ultimul etaj;
j - numãrul spaţiului din apartamentul "i" care are coloane de încãlzire sau corp de încãlzire.
ART. 16
(1) Cantitatea de energie termicã aferentã consumului individual, provenitã din aportul de cãldurã adus de coloanele de distribuţie ce traverseazã apartamentele sau spaţiile cu altã destinaţie, se repartizeazã proporţional cu numãrul de unitãţi de consum alocate acestora.
(2) Alocarea unitãţilor de consum se realizeazã proporţional cu indicaţiile repartitorului comun şi cu suprafaţa echivalentã termic a coloanelor de distribuţie tur şi retur, aşa cum acestea se regãsesc în teren, cu sau fãrã izolaţie, aplicându-se factorii de amplasare.
(3) Numãrul total de unitãţi de consum aferent fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie strãbãtut de coloane de distribuţie se determinã cu relaţia:n
n^i(CD) = 0,85 x Σ [n(R PC) x K(C PC) x K^j(a) x K^j(Q CD)],
j=1în care:
n^i(CD) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" prin care trec coloanele de distribuţie;
K^j(Q CD) - factorul de evaluare cu puterea termicã aferentã suprafeţei echivalente termic a coloanelor din încãperea "j";
n(R PC) şi K(C PC) au semnificaţiile de la art. 8 alin. (2);
K^j(a) - are semnificaţia şi se aplicã în condiţiile stabilite la art. 15 lit. a);
i - numãrul apartamentului prin care trec coloanele de distribuţie;
j - numãrul spaţiului din apartamentul "i" prin care trec coloanele de distribuţie.
(4) În cazul apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie în care coloanele de distribuţie sunt utilizate numai pentru aerisirea instalaţiei fãrã ca prin acestea sã circule, în mod normal, agent termic pentru încãlzire, numãrul de unitãţi de consum alocate acestor coloane, conform alin. (3), este zero.
ART. 17
(1) Numãrul total de unitãţi de consum aferent fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie, alimentat din reţeaua internã de distribuţie a agentului termic, care sunt considerate ca fiind fãrã repartitoare de costuri conform art. 5 alin. (3), se determinã proporţional cu suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire din spaţiul fãrã repartitoare ori, în lipsa acesteia, cu suprafaţa utilã a apartamentului. Unitãţile de consum alocate se corecteazã cu factorii de amplasare.
(2) Calculul numãrului de unitãţi alocate apartamentelor şi spaţiilor cu altã destinaţie se face astfel:
a) în cazul în care se cunoaşte suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire montate, numãrul de unitãţi de consum aferente fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie, cu relaţia:m
n^i(NC) = k(NC) x Σ [R(max) x K^j(a) x SET^j],
j=1în care:
n^i(NC) - numãrul de unitãţi de consum alocate pentru corpurile de încãlzire din spaţiului "i" care nu are montate repartitoare de costuri;
R(max) - valoarea cea mai mare a raportului dintre numãrul de unitãţi de consum înregistrate de un repartitor de costuri din unitatea de calcul, corectate cu factorii K^i(Q) şi K(C) aferenţi, şi suprafaţa echivalentã termic a corpului de încãlzire pe care este montat acest repartitor, exprimatã în unitãţi de consum/m²;
SET^j - suprafaţa echivalentã termic aferentã corpului de încãlzire "j" din spaţiul fãrã repartitoare de costuri "i", exprimatã în m²;
K^j(a) - factorul de amplasare aferent încãperii în care se aflã corpul de încãlzire "j" din spaţiul fãrã repartitoare de costuri "i". Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, indiferent de deţinãtor sau utilizator, este unu;
k(NC) - coeficient de corecţie având valoarea 1,1 pentru apartamente şi 1,3 pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã;
i - numãrul apartamentului care nu are montate repartitoare de costuri;
b) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire montate şi prestatorul poate face dovada cã inventarierea corpurilor de încãlzire nu se datoreazã culpei sale, numãrul de unitãţi de consum aferente fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie, cu relaţia:

n^i(NC) = k(NC) x R^max(j) x S^i(U),


în care:
k(NC) - coeficient de corecţie, având valoarea de 1,1 pentru apartamente şi 1,3 pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã;
R^max(j) - cea mai mare valoare a raportului dintre numãrul de unitãţi de consum, corectate cu factorul de conversie, înregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui apartament "j", şi suprafaţa utilã a acelui spaţiu, exprimatã în unitãţi de consum/m²;
S^i(U) - suprafaţa utilã a apartamentului "i", exprimatã în m²;
c) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire montate şi prestatorul nu poate face dovada cã inventarierea corpurilor de încãlzire nu se datoreazã culpei sale, numãrul de unitãţi de consum aferente fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie, cu relaţia:


n^i(NC) = k x R^max(j) x K^j(rec) x S^i(U),


în care:
k - coeficientul de corecţie, având valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã;
R^max(j) - cea mai mare valoare a raportului dintre numãrul de unitãţi de consum, corectat cu factorul de conversie, înregistrat de un repartitor de costuri din cadrul unui apartament "j", şi suprafaţa utilã a spaţiului în care este montat, exprimatã în unitãţi de consum/m²;
K^j(rec) - factorul de recalculare aferent apartamentului "j" care a înregistrat cel mai mare raport unitãţi de consum/suprafaţã utilã, aşa cum acesta este definit la art. 3 pct. 17;
S^i(U) - suprafaţa utilã a apartamentului "i", exprimatã în m².
ART. 18
Numãrul total de unitãţi de consum aferente unui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie se determinã cu relaţia:


n^i(TOT) = n^i(CAL) + n^i(NC) + n^i(CÎ) + n^i(CD),


în care:
n^i(CAL) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitor montat pe corpul de încãlzire, determinat conform art. 14;
n^i(NC) - numãrul total de unitãţi de consum alocate corpurilor de încãlzire din spaţiul "i" care nu are montate repartitoare de costuri, determinat conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), dupã caz;
n^i(CÎ) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" care are în loc de corpuri de încãlzire coloane de încãlzire sau corp de încãlzire montat la parter ori la ultimul etaj şi este amplasat pe aceeaşi verticalã a condominiului, determinat conform art. 15 lit. a) sau b), dupã caz;
n^i(CD) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" prin care trec coloane de distribuţie, determinat conform art. 16 alin. (3).
ART. 19
(1) Cantitatea totalã de energie termicã pentru încãlzire ce revine fiecãrui proprietar se calculeazã cu relaţia: în care:


Q^i(TOT) = Q^i(PC) + Q^i(IND) MWh,

în care:
Q^i(PC) - cantitatea de energie termicã aferentã pãrţilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie, calculatã conform alin. (2), exprimatã în MWh;
Q^i(IND) - cantitatea de energie termicã consumatã în apartament sau în spaţiul cu altã destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, calculatã conform alin. (3), exprimatã în MWh.
(2) Cota-parte din cantitatea totalã de energie termicã aferentã pãrţilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altã destinaţie, indiferent dacã sunt persoane fizice sau juridice, se determinã cu relaţia:K(PC)
Q^i(PC) = ─────── x Q^tot x Z^i MWh,
100în care:
K(PC) - cota procentualã din cantitatea totalã de energie termicã aferentã consumului comun, stabilitã conform art. 10;
Q^tot - cantitatea totalã de energie termicã pentru încãlzire, aferentã unitãţii de calcul, conform facturii furnizorului, exprimatã în MWh;
Z^i - cota indivizã aferentã apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie "i";
Q^i(PC) - cantitatea de energie termicã aferentã pãrţilor comune, ce revine proprietarului ori utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie, exprimatã în MWh.
(3) Cantitatea de energie termicã consumatã în apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie, ce revine proprietarului ori utilizatorului acestui spaţiu, se determinã cu relaţia:n^i(TOT) [100 - K(PC))
Q^i(IND) = ───────────── x ─────────────── x Q^tot MWh,
n 100
Σ n^i(TOT)
i=1în care:
K(PC) şi Q^tot au semnificaţiile de la alin. (2);
n^i(TOT) se calculeazã conform art. 18.

SECŢIUNEA a 4-a
Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termicã pentru încãlzire în cazul distribuţiei orizontale

ART. 20
(1) Determinarea cantitãţilor de energie termicã pentru încãlzire în cazul distribuţiei pe orizontalã prin intermediul contoarelor de energie termicã montate la nivel de apartament se poate realiza numai dacã toţi proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie din condominiu au montate astfel de contoare.
(2) Se interzice repartizarea cantitãţilor de energie termicã în cazul în care numai o parte din proprietari au montate contoare de energie termicã la nivel de apartament sau dacã în condominiu sunt montate repartitoare de costuri de cãldurã.
(3) Consumurile înregistrate de contoarele de energie termicã individuale montate la nivel de apartament nu pot face obiectul contractului de furnizare a energiei termice, acestea fiind utilizate ca repartitoare de costuri. Prestatorul autorizat pentru montarea contoarelor de energie termicã utilizate ca repartitoare de costuri are obligaţia, sub sancţiunea suspendãrii autorizaţiei de montare, sã informeze în scris proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie despre aceastã situaţie.
ART. 21
Valorile mãsurate de contoarele de energie termicã montate la nivel de apartament se iau în calcul fãrã a ţine cont de unitãţile de mãsurã, cu excepţia calculãrii consumului aferent pãrţilor comune conform prevederilor art. 11.
ART. 22
(1) Consumul individual aferent apartamentelor se repartizeazã proporţional cu indicaţiile contoarelor de energie termicã montate la nivel de apartament, la care se aplicã factorul de amplasare ponderat, calculat cu relaţia:n
Σ K^i(a) x S(i)
i=1
K^i(a P) = ─────────────────── ,
n
Σ S(i)
i=1în care:
K^i(a) - factorul de amplasare aferent incintei "i" în care este montat corpul de încãlzire. Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, indiferent de deţinãtor sau utilizator, este unu;
S(i) - suprafaţa camerei "i" în care este montat corpul de încãlzire, exprimatã în m².
(2) Numãrul de unitãţi de consum alocate fiecãrui apartament aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice, dotat cu contoare de energie termicã pentru încãlzire, se determinã cu relaţia:

n^i(AP = n^i(CON x K^i(a P),

în care:
n^i(AP) - numãrul de unitãţi de consum aferente apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie "i" pe baza cãrora se realizeazã repartizarea;
n^i(CON) - numãrul de unitãţi de consum indicate de contorul de energie termicã individual montat la nivel de apartament ori spaţiu cu altã destinaţie, aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice.
ART. 23
(1) Cota-parte din cantitatea totalã de energie termicã aferentã pãrţilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altã destinaţie, persoane fizice sau juridice, se determinã cu relaţia:

Q^i(PC) = Q(T PC) x Z^i),

în care:
Q^i(PC) - cantitatea de energie termicã aferentã pãrţilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spaţiului cu altã destinaţie, exprimatã în MWh;
Q(T PC) - are semnificaţia de la art. 11;
Z^i - cota indivizã aferentã spaţiului "i".
(2) Cota-parte din cantitatea totalã utilizatã pentru încãlzirea apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se determinã cu relaţia:n^i(AP)
Q^i(IND) = [Q^tot - Q(T PC)]x ───────── MWh,
n
Σ n^i(AP)
i=1


în care:
Q(tot) - cantitatea totalã de energie termicã mãsuratã de contorul de energie termicã aferent unitãţii de calcul, exprimatã în MWh.
(3) Cantitatea totalã de energie termicã ce se repartizeazã apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie se determinã cu relaţia:

Q^i(TOT) = Q^i(PC) + Q^i(IND) MWh,

în care:
Q^i(PC) şi Q^i(IND) se calculeazã conform relaţiilor de la alin. (1), respectiv (2).

CAP. III
Repartizarea energiei termice înglobate în apa caldã de consum

ART. 24
Cantitatea de energie termicã înglobatã în apa caldã de consum, ce se repartizeazã fiecãrui proprietar, se stabileşte ca sumã între cota-parte din consumul comun şi cel individual aferent unitãţii de calcul.
ART. 25
(1) Citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru apã caldã se face de reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari sau de prestator, împreunã cu proprietarul apartamentului ori spaţiului cu altã destinaţie, concomitent cu citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru apã caldã montate în instalaţiile comune de utilizare.
(2) Citirea indecşilor se efectueazã cu 3 zecimale. Unitãţile de consum corespund valorii cifrei celei mai nesemnificative a decadei marcate cu culoare neagrã sau a cadranului cu factorul de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei marcaţi cu culoare roşie, poziţionaţi dupã semnul de virgulã sau pe cadranele cu factorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.
(3) Valorile citite la fiecare repartitor se trec într-un tabel care va cuprinde:
a) data;
b) numãrul apartamentului sau denumirea spaţiului comun;
c) numele proprietarului;
d) seria repartitorului;
e) locul de montaj al repartitorului;
f) valorile indecşilor;
g) starea sigiliilor personalizate de unicã folosinţã;
h) semnãtura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.
(4) În cazul în care culegerea datelor indicate de repartitoarele de costuri pentru apã caldã se realizeazã de la distanţã, nu este necesarã întocmirea tabelului prevãzut la alin. (3), proprietarul apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie fiind înştiinţat în prealabil asupra zilei în care se efectueazã citirea.
(5) Periodic se vor face verificãri privind starea instalaţiei sanitare interioare la apartamentele şi spaţiile cu altã destinaţie, astfel încât sã nu existe pierderi de apã la instalaţiile de utilizare.
ART. 26
(1) Citirea se poate realiza şi numai de cãtre proprietar, dar în aceeaşi zi în care se fac şi restul citirilor, caz în care reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, respectiv prestatorul au obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificãri cel puţin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.
(2) Apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie este considerat fãrã repartitoare de costuri pentru apã caldã atunci când:
a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apã caldã;
b) proprietarul renunţã la repartitoarele de costuri pentru apã caldã;
c) se constatã violarea sigiliilor chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apã caldã. Perioada consideratã ca fiind fãrã repartitor este de la verificarea anterioarã şi pânã la punerea în funcţiune a repartitorului, iar consumul pe aceastã perioadã se recalculeazã pe cheltuiala proprietarului, luând în calcul un numãr de unitãţi de calcul stabilite conform prevederilor art. 28 alin. (3);
d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor de costuri pentru apã caldã; consumul pentru aceastã perioadã se recalculeazã conform prevederilor lit. c), pe cheltuiala proprietarului;
e) proprietarul refuzã înlocuirea repartitorului de costuri pentru apã caldã în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistreazã valori a cãror erori de mãsurã depãşesc clasa de exactitate a repartitorului;
f) consumul de apã caldã este sub cantitatea zilnicã/locuitor stabilitã de Ministerul Sãnãtãţii pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale şi preparãrii hranei.
ART. 27
Dacã din motive întemeiate proprietarul apartamentului nu poate efectua citirea sau nu poate asigura accesul în perioada stabilitã pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru apã caldã, se ia în considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca regularizarea sã se facã luna urmãtoare sau la o datã stabilitã de comitetul executiv al asociaţiei, în funcţie de situaţia concretã existentã.
ART. 28
(1) În cazul în care apa caldã este utilizatã în spaţiile cu destinaţie de spãlãtorie special amenajate în acest sens, asociaţia de proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va ţine o evidenţã a unitãţilor de consum înregistrate de repartitorul de costuri pentru apã caldã montat în acest spaţiu, n^i(SPAL), pentru fiecare membru al asociaţiei, iar la cheltuielile aferente fiecãrui proprietar se adaugã consumul individual ce îi revine acestuia ca urmare a utilizãrii apei calde la spãlãtorie.
(2) Pentru perioada în care repartitorul de costuri pentru apã caldã din spãlãtorie a fost indisponibil, indiferent de cauzã, sau în lipsa acestuia, unitãţile de consum atribuite fiecãrui proprietar care a utilizat spãlãtoria, n^i(SPAL), vor fi de 0,150 unitãţi de consum/zi.
(3) Pentru apartamente considerate fãrã repartitoare de costuri, repartizarea cheltuielilor pentru energia termicã înglobatã în apa caldã de consum se face proporţional cu numãrul de unitãţi de consum calculate cu relaţia:


n
n^i(NC A) = 3,3 x Σ N(j),
j=1în care:
n^i(NC A) - numãrul total de unitãţi alocate proprietarului sau utilizatorului din apartamentul "i" care este considerat fãrã repartitoare de costuri pentru apã caldã;

n
Σ N(j) - numãrul total de persoane din apartamentul "i".
j=1

(4) Perioada luatã în calcul se considerã în luni calendaristice întregi, indiferent de numãrul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru apa caldã în acea lunã.

SECŢIUNEA 1
Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termicã înglobatã în apa caldã de consum

ART. 29
(1) Cota procentualã din cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã consumatã în spaţiile comune, ce se repartizeazã proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, se stabileşte proporţional cu numãrul de unitãţi de consum, nPCA, înregistrate de repartitorul de costuri pentru apã caldã montat în instalaţia de utilizare a apei calde pentru pãrţile comune, cu relaţia:n(PCA) x 100
K(PCA) = ───────────────────────────────────────────────── %,
n
n(PCA) + Σ [n^i(REP) + n^i(NC A) + n^i(SPAL)]
i=1în care:
n(PCA) - numãrul total de unitãţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldã montate în instalaţiile de utilizare din pãrţile comune;
n^i(REP) - numãrul total de unitãţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldã montate în spaţiul "i";
n^i(NC A) - numãrul total de unitãţi de consum alocate pentru apartamentul "i" care este considerat fãrã repartitoare de costuri pentru apa caldã conform precizãrilor art. 26 alin. (2), determinate cu relaţia de la art. 28 alin. (3);
n^i(SPAL) - numãrul total de unitãţi de consum aferente apartamentului "i" înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apã caldã montate în spãlãtorie sau alocate conform prevederilor art. 28 alin. (2).
(2) În cazul în care repartitoarele de costuri pentru apa caldã montate la pãrţile comune sunt indisponibile sau nu sunt montate, cota procentualã K(PCA) se considerã ca fiind de 10 unitãţi procentuale din totalul de energie termicã consumatã.
ART. 30
(1) Cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã ce se repartizeazã apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie aflate în proprietatea sau utilizarea persoanelor fizice sau juridice în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apã caldã, precum şi apartamentele aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 26 alin. (2), se calculeazã cu relaţia:

Q(RC A) = Q^tot(A) - Q^tot(BARA) MWh,

în care:
Q(RC A) - cantitatea de energie termicã ce se repartizeazã proporţional cu unitãţile de consum;
Q^tot(A) - cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã conform facturii furnizorului de energie termicã, exprimatã în MWh;
Q^tot(BARA) - cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã de consum repartizatã pe bazã de baremuri, determinatã conform art. 33 alin. (1), exprimatã în MWh.
(2) Cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã, consumatã în spaţiile comune ale condominiului, se calculeazã cu relaţia:

Q(PCA) = K(PCA) x Q(RC A) MWh

(3) Cota-parte din cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã, consumatã în spaţiile comune ale condominiului, ce revine fiecãrui spaţiu în parte, proporţional cu cota sa indivizã Z^i, se calculeazã cu relaţia:

Q^i(PCA) = Q(PCA) x Z^i MWh


SECŢIUNEA a 2-a
Determinarea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termicã înglobatã în apa caldã de consum

ART. 31
(1) Cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã de consum, ce revine proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie, reprezintã suma dintre cantitatea de energie termicã aferentã pãrţilor comune şi cea individualã, calculatã cu relaţia:

Q^i(TOTA) = Q^i(PCA) + Q^i(INDA) MWh,

în care:
Q^i(PCA) - cantitatea de energie termicã înglobatã în apa caldã aferentã pãrţilor comune, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spaţiului cu altã destinaţie, calculatã conform art. 30 alin. (3), exprimatã în MWh;
Q^i(INDA) - cantitatea de energie termicã înglobatã în apa caldã consumatã în apartament ori în spaţiul cu altã destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, calculatã conform alin. (2), exprimatã în MWh.
(2) Cantitatea de energie termicã înglobatã în apa caldã consumatã în apartament ori în spaţiul cu altã destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, se determinã astfel:
a) în cazul în care repartizarea se face proporţional cu unitãţile de consum, cu relaţia:


n^i(TA) [100 - K(PCA)]
Q^i(INDA) = ───────── x ────────────── x Q(RC A) MWh,
n 100
Σ n^i(TA)
i=1


în care:
n^i(TA) se calculeazã conform art. 32;
K(PCA) are semnificaţia de la art. 29 alin. (1);
Q(RC A) are semnificaţia de la art. 30 alin. (1);
b) în cazul în care repartizarea se face pe bazã de baremuri, cu relaţia:

Q^i(INDA) = Q^i(BARA),

în care
Q^i(BARA) se calculeazã conform art. 33 alin. (1).
ART. 32
Numãrul total de unitãţi de consum aferent apartamentului sau spaţiului cu altã destinaţie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apã caldã, precum şi pentru apartamentele aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 26 alin. (2), se calculeazã cu relaţia:


m
n^i(TA) = Σ n^j(REP) + n^i(NC A) + n^i(SPAL),
j=1


în care
n^j(REP)- numãrul de unitãţi de consum calculat ca diferenţã de indecşi, pentru repartitorul de costuri pentru apa caldã "j" din apartamentul sau din spaţiul cu altã destinaţie "i";
n^i(NC A) - numãrul total de unitãţi de consum alocate pentru apartamentul "i" care nu are repartitoare de costuri pentru apã caldã, determinat cu relaţia prevãzutã la art. 28 alin. (3);
n^i(SPAL) are semnificaţia de la art. 28 alin. (1) sau (2), dupã caz. În cazul în care spãlãtoria este utilizatã de mai multe ori într-o lunã, n^i(SPAL) reprezintã suma diferenţelor de indecşi din fiecare zi de utilizare;
m - numãrul total de repartitoare de costuri pentru apa caldã din apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie.
ART. 33
(1) Cantitatea de energie termicã înglobatã în apa caldã de consum ce se repartizeazã proprietarilor apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, în cazul în care aceste spaţii sunt considerate ca fiind fãrã repartitoare de costuri pentru apã caldã conform art. 26 alin. (2), se face pe bazã de baremuri şi se calculeazã cu relaţia:


m
Q^i(BARA) = Σ Q^i(BARA) MWh,
j=1în care:
Q^j(BARA) - cantitatea de cãldurã alocatã spaţiului "i" conform baremului aplicabil "j" prevãzut în anexa nr. 2, multiplicat cu numãrul de consumatori corespunzãtor baremului, exprimatã în MWh.
(2) Cantitatea totalã de energie termicã înglobatã în apa caldã consumatã în condiţiile alin. (1) în condominiu se determinã cu relaţia:


n
Q^tot(BARA) = Σ Q^i(BARA) MWh
i=1CAP. IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 34
Verificarea repartitoarelor de costuri pentru apã caldã se face de regulã direct în instalaţie, utilizându-se vase gradate. Dupã verificare, comitetul executiv al asociaţiei poate solicita efectuarea verificãrii repartitorului de costuri pentru apã caldã la un laborator autorizat. Costurile de verificare sunt suportate de cãtre asociaţia de proprietari/locatari şi se recupereazã de la proprietarul repartitorului, dacã în urma verificãrii se constatã cã acesta nu mai întruneşte condiţiile tehnice avute în vedere la montare. Pentru a fi reintrodus în instalaţie repartitorul de costuri pentru apã caldã supus verificãrii trebuie însoţit de un document care sã ateste cã acesta îndeplineşte condiţiile tehnice impuse de reglementãrile în vigoare.
ART. 35
În cazul în care prepararea agentului termic şi a apei calde se realizeazã local cu centrale termice de scarã sau de imobil, cantitatea de combustibil utilizatã pentru diversele activitãţi se stabileşte conform <>Hotãrârii nr. 20/1984 a Ministerului Petrolului pentru aprobarea Normelor privind elementele şi criteriile de defalcare a cheltuielilor aferente consumurilor de gaze naturale mãsurate prin contor comun, publicatã în Buletinul Oficial din 17 iulie 1984.
ART. 36
În condominiile în care existã centrale termice montate la nivel de scarã sau de bloc şi existã un singur aparat de mãsurã cu care se determinã cantitatea de combustibil pentru încãlzire, prepararea hranei şi prepararea apei calde, cantitatea de combustibil utilizatã pentru încãlzire se considerã, în perioada furnizãrii agentului termic pentru încãlzire, în cotã de 80% din cantitatea de combustibil, determinatã prin scãderea din consumul total a cantitãţii utilizate pentru prepararea hranei.
ART. 37
Sigilarea şi resigilarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldã şi a robinetelor montate la corpurile de încãlzire se realizeazã numai cu sigilii personalizate de unicã folosinţã.
ART. 38
Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane juridice, în cazul în care în aceste spaţii se desfãşoarã activitãţi lucrative, şi/sau asupra spaţiilor cu altã destinaţie, indiferent de deţinãtor sau utilizator, în vederea unei repartizãri corecte a cantitãţii de energie termicã.
ART. 39
(1) Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a transmite prestatorului cu care are încheiat contract pentru exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încãlzire inventarul coloanelor de distribuţie şi de încãlzire ce trec prin proprietatea individualã, aşa cum acestea se regãsesc în teren cu sau fãrã izolaţie termicã, dacã nu s-a convenit altfel.
(2) Inventarierea conductelor şi coloanelor de distribuţie, a coloanelor de încãlzire şi a corpurilor de încãlzire aflate în proprietate comunã se realizeazã prin grija asociaţiei de proprietari/locatari şi va fi pusã la dispoziţia prestatorului care exploateazã sistemele de repartizare a costurilor pentru determinarea suprafeţei echivalente termic.
ART. 40
(1) Cheltuielile necesare montãrii şi exploatãrii repartitoarelor comune montate pe conductele de distribuţie şi/sau pe corpurile de încãlzire din spaţiile comune vor fi suportate de toţi proprietarii din condominiu, proporţional cu cota indivizã.
(2) Cheltuielile necesare montãrii şi exploatãrii repartitorului de costuri montat pe corpul de încãlzire amplasat, în condiţiile art. 15 lit. a), la ultimul etaj sau parter vor fi suportate în mod egal de toţi proprietarii care deţin spaţii pe acea verticalã a condominiului.
(3) Caloriferul de la ultimul etaj sau parter pe care s-a montat un repartitor de costuri utilizat pentru determinarea consumului coloanelor de încãlzire nu va avea organ de reglaj sau închidere.
(4) În cazul în care repartitorul comun nu funcţioneazã, din orice cauzã, sigiliile au fost distruse sau se constatã cã s-a intervenit asupra acestora, în calculul de repartizare, cota procentualã aferentã pãrţilor comune K(PC) prevãzutã la art. 10 va avea valoarea de 60 de puncte procentuale, iar produsul n(R PC) x K(Q PC) utilizat la stabilirea numãrului de unitãţi de consum aferent fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie strãbãtut de coloane de distribuţie sau încãlzire se determinã astfel:
a) în cazul în care pe verticala respectivã nu existã un corp de încãlzire la parter sau la ultimul etaj sau dacã acesta existã şi nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaţia:


n n
0,6 x [ Σ n^i(CAL) + Σ n^i(NC) ]
i=1 i=1
n(R PC) x K(C PC) = ──────────────────────────────────────────────────────────,
n n
0,4xK(Q PC) - 0,6 x 0,85x Σ (Σ K^j(a) x [K^j(Q CÎ)+K^j(Q CD)])
i=1 j=1în care:
n^i(CAL) - numãrul de unitãţi de consum alocate spaţiului "i" care are repartitor montat pe corpul de încãlzire, determinate conform art. 14;
n^i(NC) - numãrul total de unitãţi de consum alocate, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), corpurilor de încãlzire din spaţiul "i", care se gãseşte în una dintre situaţiile prevãzute de art. 5 alin. (3);
K(Q PC) - factorul de evaluare cu puterea termicã corespunzãtoare suprafeţei echivalente termic S^tot(PC);
K^j(a) - factorul de amplasare pentru spaţiul "j" din apartamentul "i";
K^j(Q CÎ) - factorul de evaluare cu puterea termicã aferentã suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încãlzire sau a corpului de încãlzire din încãperea "j";
K(j(Q CD) - factorul de evaluare cu puterea termicã aferentã suprafeţei echivalente termic a coloanelor din încãperea "j";
i - numãrul apartamentului prin care trec coloanele de distribuţie/încãlzire;
j - numãrul spaţiului din apartamentul "i" prin care trec coloanele de distribuţie/încãlzire;
b) în cazul în care la parter şi/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încãlzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încãlzire, cu relaţia:


n n n
0,6 x [ Σ n^i(CAL) + Σ n^i(NC) + Σ n^i(CÎ) ]
i=1 i=1 i=1
n(R PC) x K(C PC) = ─────────────────────────────────────────────────────── ,
n n
0,4xK(Q PC) - 0,6 x 0,85 x Σ [Σ K^j(a) x K^j(Q CD)]
i=1 j=1în care:
n^i(CÎ) se calculeazã cu relaţia de la art. 15 lit. b).
ART. 41
În cazul în care, în urma calculelor de repartizare, prestatorul constatã anomalii majore în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente, va anunţa în scris asociaţia/asociaţiile de proprietari/locatari în vederea verificãrilor, iar pentru acel/acele apartament(e) repartizarea cheltuielilor se va face considerându-l(e) ca fiind fãrã repartitoare de costuri.
ART. 42
La înstrãinarea proprietãţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rãmân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.
ART. 43
(1) Repartizarea costurilor pentru energia termicã pentru încãlzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat, se realizeazã numai de operatori economici autorizaţi de ANRSC.
(2) Asociaţiile de proprietari/locatari, membrii şi administratorii acestora nu au dreptul de a face repartizarea costurilor pentru energia termicã pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri şi nici sã transmitã datele rezultate în urma unor astfel de acţiuni operatorilor economici care presteazã servicii de administrare a imobilelor respective.
(3) La stabilirea cotelor de întreţinere pentru încãlzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, operatorii economici care presteazã servicii de administrare a imobilelor, în conformitate cu prevederile <>art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, vor utiliza numai datele furnizate de operatori economici autorizaţi de ANRSC.
(4) Cotele de întreţinere pentru încãlzire, stabilite de asociaţia de proprietari/locatari utilizând calculele de repartizare pe baza repartitoarelor de costuri, efectuate de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã neautorizatã de ANRSC, nu sunt opozabile proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altã destinaţie din condominiu.
ART. 44
(1) Programele de calcul utilizate pentru repartizarea consumurilor trebuie sã conţinã o bazã de date pentru toate combinaţiile dintre corpul de încãlzire şi repartitorul de costuri pentru încãlzire montat pe acesta.
(2) Prestatorului îi este interzis, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, sã monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de încãlzire pentru care nu poate calcula factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producãtorul repartitorului.
ART. 45
Orice prevedere contrarã prezentei norme tehnice se abrogã.
ART. 46
Autoritãţile administraţiei publice locale pot stabili contravenţii pentru nerespectarea prezentei norme tehnice în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 47
Prestatorii autorizaţi de ANRSC, asociaţiile de proprietari/locatari şi autoritãţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei norme tehnice.
ART. 48
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta normã tehnicã.


ANEXA 1
la norma tehnicã


Factorii de amplasare utilizaţi la repartizarea costurilor
pe baza repartitoarelor de costuri şi pentru
stabilirea factorului de amplasare ponderat


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ Factor de │
│crt.│ Poziţia spaţiului în condominiu │amplasare pentru│
│ │ │ Est şi Vest │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Camerã de mijloc la parter peste sol │ 0,85 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Camerã de colţ la parter peste sol │ 0,77 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Camerã de mijloc la parter peste subsol neîncãlzit │ 0,90 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Camerã de colţ la parter peste subsol neîncãlzit │ 0,81 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5.│Camerã de mijloc etaj curent │ 1,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6.│Camerã de colţ etaj curent │ 0,90 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 7.│Camerã de mijloc ultimul nivel sub terasã │ 0,80 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8.│Camerã de colţ ultimul nivel sub terasã │ 0,72 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 9.│Camerã de mijloc la ultimul nivel sub şarpantã │ 0,85 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 10.│Camerã de colţ la ultimul nivel sub şarpantã │ 0,77 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 11.│Camerã de mijloc la ultimul nivel sub pod neîncãlzit │ 0,90 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 12.│Camerã de colţ la ultimul nivel sub pod neîncãlzit │ 0,81 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘Factorul de amplasare se corecteazã prin înmulţire cu valorile din tabelul 1 şi/sau tabelul 2 în cazul în care amplasarea dupã punctele cardinale este diferitã de Est sau Vest şi/sau amplasarea camerei îndeplineşte şi condiţiile din tabelul 2.


Factori de corecţie faţã de punctele cardinale

Tabelul 1


┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Direcţia Nord │ 0,95 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ Direcţia Nord-Est şi Nord-Vest │ 0,97 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ Direcţia Sud │ 1,05 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ Direcţia Sud-Est şi Sud-Vest │ 1,03 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘Factori de corecţie de amplasare

Tabelul 2


┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Încãperi peste sau lângã ganguri │ 0,90 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ Încãperi peste sau lângã spaţii interioare neîncãlzite │ 0,95 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ Încãperi cu 3 pereţi exteriori │ 0,95 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
ANEXA 2
la norma tehnicã


Cantitatea de cãldurã lunarã alocatã pe bazã de barem spaţiilor
cu altã destinaţie decât cea de locuinţã în care nu sunt montate
repartitoare de costuri pentru apã caldã
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Iarna │ Vara │
│crt.│ Destinaţia spaţiului │ MWh │ MWh │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1.│Birouri │0,010/persoanã│0,008/persoanã│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2.│Cluburi, case de culturã şi teatre │0,029/angajat │0,024/angajat │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3.│Bufete, bodegã, bar, patiserii │6,400/robinet │5,233/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4.│Cantine, restaurante, cofetãrii, alte unitãţi │ │ │
│ │de alimentaţie │5,116/robinet │4,186/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5.│Rotiserii, unitãţi cu vânzare la stradã │3,842/robinet │3,143/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 6.│Desfacere carne, pescãrie │2,558/robinet │2,093/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 7.│Legume şi fructe, magazin alimentar │1,279/robinet │1,047/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 8.│Spital │0,435/robinet │0,356/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 9.│Cãmine │0,096/persoanã│0,079/persoanã│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 10.│Şcoalã cu internat │0,102/elev │0,084/elev │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 11.│Şcoalã fãrã internat │0,013/elev │0,010/elev │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 12.│Hoteluri şi pensiuni cu grup sanitar în camerã │0,384/persoanã│0,314/persoanã│
│ │Hoteluri şi pensiuni cu grupuri sanitare comune │0,115/persoanã│0,094/persoanã│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 13.│Creşe/Grãdiniţe cu internat │0,076/persoanã│0,062/persoanã│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 14.│Grãdiniţe fãrã internat │0,015/persoanã│0,013/persoanã│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 15.│Dispensare, policlinici, cabinete medicale, │ │ │
│ │saloane cosmetice etc. │0,256/robinet │0,209/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 16.│Spãlãtorii de rufe │0,058/kg rufe │0,047/kg rufe │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 17.│Unitãţi cu activitãţi economice, altele decât │ │ │
│ │cele specificate │0,058/angajat │0,047/angajat │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 18.│Frizerie, coafor │0,384/robinet │0,314/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 19.│Atelier fotografic │0,512/robinet │0,419/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 20.│Farmacie │0,128/robinet │0,105/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 21.│Florãrie │0,512/robinet │0,419/robinet │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 22.│Sãli de joc, sãli de internet etc. │0,029/angajat │0,024/angajat │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘Pentru operatorii economici nespecificaţi în aceastã listã, consumul de energie termicã se va considera prin asimilarea cu unitãţile cu specific de activitate asemãnãtor celor care figureazã în listã.

------------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Alte Institutii, NORMA TEHNICA din 13 iulie 2010

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice