Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008  privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala    Twitter Facebook

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008 privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008


CAP. I
Înregistrarea sanitarã veterinarã a activitãţilor de vânzare directã a produselor primare de origine animalã

1. Definiţii
ART. 1
Prezentul capitol stabileşte procedura de înregistrare sanitarã veterinarã a activitãţilor de vânzare directã de produse primare de origine animalã.
ART. 2
În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile urmãtoare se definesc astfel:
a) înregistrare sanitarã veterinarã - înscrierea altor unitãţi care produc alimente de origine animalã decât cele autorizate sanitar veterinar în listele celor cu vânzare directã de produse primare de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitãri scrise din partea beneficiarului;
b) activitãţi supuse înregistrãrii sanitare veterinare activitãţile de vânzare directã a produselor primare de origine animalã obţinute din producţia primarã, care sunt supuse înregistrãrii şi controlului sanitar veterinar;
c) document de înregistrare sanitarã veterinarã documentul emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activitãţile din unitãţile supuse înregistrãrii sanitare veterinare;
d) producţie primarã - producerea, creşterea animalelor domestice sau obţinerea produselor primare, incluzând animalele crescute pânã la momentul sacrificãrii, producţia de lapte, precum şi vânãtoarea sau pescuitul. Producţia primarã cuprinde urmãtoarele activitãţi:
1. activitãţile de la locul de creştere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora cãtre o anumitã destinaţie;
2. creşterea de animale pentru obţinerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;
3. transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la ferma sau la locul obţinerii acestora, cu condiţia sã nu modifice natura lor;
4. producţia, creşterea şi recoltarea de melci la fermã, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;
5. în cazul produselor din peşte şi vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de la locul de obţinere la o altã locaţie, incluzând transportul de la locul de obţinere pânã la o unitate de procesare;
6. mulsul şi depozitarea laptelui crud la nivelul exploataţiei de producţie a laptelui;
7. producţia şi colectarea de ouã la ferma proprie, excluzând operaţiunile de ambalare a ouãlor;
8. pescuitul, manipularea produselor din peşte la bordul vaselor, cu excepţia vaselor-fabricã şi a celor cu rãcitoare, şi transportul acestora la prima unitate terestrã, inclusiv halã de licitaţie;
9. pescuitul, manipularea şi transportul peştelui prins în ape dulci, râuri şi lacuri;
10. producţia, creşterea şi recoltarea peştilor în crescãtorii piscicole şi transportul acestora cãtre o destinaţie stabilitã;
11. producţia, creşterea şi recoltarea moluştelor bivalve vii şi transportul acestora la un centru de purificare;
12. vânãtoarea, uciderea şi eviscerarea vânatului la faţa locului şi transportul acestuia spre o unitate autorizatã sanitar veterinar pentru manipularea vânatului sãlbatic;
13. recoltarea melcilor şi transportul acestora cãtre o unitate de destinaţie;
14. toate activitãţile legate de extracţia şi pãstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv pãstrarea produselor melifere, chiar dacã aceastã activitate permite ca stupii sã fie la distanţã faţã de locul de pãstrare al micului producãtor, cu excepţia mierii de colecturã, şi/sau ambalarea la o unitate de procesare;
e) produse primare de origine animalã - produsele rezultate din producţia primarã, incluzând produsele obţinute din creşterea animalelor, din vânat sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animalã destinate vânzãrii directe fac parte:
1. carnea de pasãre sau lagomorfe care provine de la animale tãiate în fermã;
2. vânatul în blanã sau pene, obţinut de cãtre vânãtori, eviscerat sau neeviscerat, cu excepţia cãrnii de vânat;
3. peştele şi produsele provenite din pescuit, inclusiv moluştele bivalve vii provenite din pescuit sau acvaculturã, care pot fi prelucrate sumar, rãcite, desolzite, cu aripioarele îndepãrtate;
4. laptele crud;
5. ouãle obţinute în ferme proprii, fãrã activitãţile de marcare sau ambalare a acestora;
6. mierea de albine extrasã şi alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încãlzire sau ambalare a mierii de albine;
f) vânzare directã de produse primare de origine animalã furnizarea directã de la locul de producere a produselor primare cãtre consumatorul final sau furnizarea acestora în cantitãţi mici cãtre unitãţi de vânzare cu amãnuntul din localitate sau/şi dintr-o localitate învecinatã, inclusiv depozitarea şi manipularea acestora la locul de obţinere. Vânzarea directã de produse primare de origine animalã:
(i) include şi furnizarea de cãtre micii producãtori direct cãtre consumatorul final a produselor primare de origine animalã în cantitãţi mici, cu ocazia pieţelor, târgurilor, expoziţiilor, organizãrii unor manifestãri în perioada sãrbãtorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de cãtre autoritãţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional;
(ii) nu include activitãţile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesãrii ulterioare în unitãţile autorizate sanitar veterinar, care se pot desfãşura fãrã a fi limitate din punctul de vedere al cantitãţilor şi al ariei de distribuţie;
g) cantitãţi mici - urmãtoarele cantitãţi de produse primare de origine animalã:
1. lapte crud - conform cotei de lapte deţinute;
2. peşte proaspãt - pânã la 300 kg/transport pentru peştele capturat în mare şi 50 kg/transport pentru peştele capturat în ape dulci;
3. vânat sãlbatic în blanã sau pene - pânã la o unitate vânat mare şi 10 unitãţi vânat mic din cota de vânãtoare alocatã;
4. carne de pasãre sau lagomorfe obţinutã în fermã - pânã la 2.000 de capete de pãsãri şi 1.000 de iepuri pe an;
5. melci şi moluşte bivalve vii - pânã la 50 kg/sãptãmânã;
6. ouã - provenind din ferme, de la cel mult 50 de gãini;
h) mic producãtor - persoana fizicã sau juridicã care desfãşoarã activitãţi de producere şi vânzare directã a produselor primare.

2. Înregistrarea sanitarã veterinarã a activitãţilor de vânzare directã a produselor primare de origine animalã
ART. 3
(1) Micii producãtori care desfãşoarã activitãţi de vânzare directã trebuie sã fie înregistraţi pentru desfãşurarea acestei activitãţi conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Micii producãtori care desfãşoarã activitãţi de vânzare directã a produselor primare de origine animalã menţionate la art. 2 lit. e) trebuie sã se înregistreze la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitarã veterinarã.
(3) Înregistrarea sanitarã veterinarã a activitãţilor de vânzare directã a produselor primare de origine animalã se efectueazã de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitãrii scrise din partea micilor producãtori, care trebuie sã cuprindã:
a) denumirea şi adresa micului producãtor, atestate prin anexarea copiei buletinului/cãrţii de identitate;
b) activitatea desfãşuratã;
c) tipurile şi cantitãţile de produse supuse vânzãrii directe;
d) locurile de vânzare directã a produselor primare.
ART. 4
(1) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti înregistreazã solicitarea depusã şi verificã, dupã caz, prin medicii veterinari oficiali din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau prin medicii veterinari oficiali din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare zonale, îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevãzute în legislaţia naţionalã referitoare la producţia primarã şi la vânzarea directã a produselor primare de origine animalã.
(2) Activitãţile de vânzare directã a produselor primare de origine animalã vor fi înregistrate într-un registru special de cãtre direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acestea acordând pentru fiecare producãtor un numãr de înregistrare, precedat de literele "VD", care semnificã "vânzarea directã", precum şi un document de înregistrare sanitarã veterinarã, conform modelului prevãzut la anexa nr. 2.
(3) Micii producãtori înregistraţi sanitar veterinar la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti pot sã livreze produse primare de origine animalã direct de la locul de producere cãtre unitãţi de procesare a produselor primare autorizate sanitar veterinar, indiferent de cantitatea de produse primare livrate şi de distanţa la care se aflã unitatea.

3. Obligaţiile micilor producãtori care obţin şi expun la vânzare produse primare de origine animalã
ART. 5
Micii producãtori sunt obligaţi sã respecte toate condiţiile privind igiena produselor primare de origine animalã destinate consumului uman, prevãzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.
ART. 6
Micii producãtori care expun la vânzare produse primare de origine animalã obţinute de la animalele din gospodãria proprie trebuie sã deţinã asupra lor o fişã de sãnãtate pentru animalele de la care se valorificã produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberatã de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizatã trimestrial de cãtre medicul veterinar de liberã practicã împuternicit, în raza cãruia îşi are domiciliul micul producãtor şi sunt crescute animalele.
ART. 7
Vânzarea produselor primare de origine animalã obţinute de micii producãtori este permisã în pieţe, târguri, expoziţii, cu ocazia manifestãrilor organizate în perioada sãrbãtorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de cãtre autoritãţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional.
ART. 8
Micii producãtori trebuie sã aplice toate mãsurile necesare pentru evitarea oricãrui risc de contaminare a produselor primare de origine animalã în timpul obţinerii şi expunerii la vânzare şi trebuie sã informeze direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când constatã cã produsele obţinute şi destinate vânzãrii constituie un risc pentru sãnãtatea publicã.
ART. 9
Produsele primare de origine animalã obţinute şi expuse la vânzare de cãtre micii producãtori trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sã provinã de la animale, pãsãri sau familii de albine sãnãtoase şi sã fie manipulate numai de cãtre persoane sãnãtoase;
b) sã nu fie falsificate sau sã prezinte modificãri anormale ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistenţei;
c) sã nu fie contaminate cu diferite impuritãţi, sã nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;
d) sã fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise menţiuni referitoare la producãtor, denumirea produsului, originea acestuia, data obţinerii, condiţii de pãstrare şi, dupã caz, orice alte date necesare informãrii consumatorului;
e) pentru laptele crud, sã respecte cerinţele de sãnãtate animalã şi igienã stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I, pct. II, lit. A, lit. B, pct. 1, lit. C şi pct. III din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienã care se aplicã alimentelor de origine animalã, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele sã provinã de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectã condiţiile de igienã a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui, sã îndeplineascã criteriile care se aplicã laptelui crud în ceea ce priveşte numãrul total de germeni/ml la temperatura de 30°C şi numãrul de celule somatice/ml, şi cu asigurarea trasabilitãţii produsului.
ART. 10
În locurile publice amenajate de autoritãţile locale/judeţene, unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animalã, micii producãtori trebuie sã aibã o stare de igienã corespunzãtoare, sã poarte echipamente de protecţie alimentarã (halate, şorţuri, bonete şi mãnuşi curate) şi sã deţinã asupra lor un document din care sã rezulte cã nu suferã de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.
ART. 11
(1) În cazul în care, în urma verificãrii efectuate de personalul sanitar veterinar din direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, la locul producerii sau vânzãrii directe a produselor primare, se constatã neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevãzute în legislaţia naţionalã referitoare la producţia primarã şi la vânzarea directã a produselor primare de origine animalã, se va întocmi o notã de constatare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la Norma sanitarã veterinarã privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008, în care vor fi înscrise toate deficienţele constatate, mãsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnãtura micului producãtor.
(2) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizeazã activitãţile de vânzare directã a produselor primare de origine animalã şi transmite, dupã caz, lunar/trimestrial/semestrial la Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizatã cuprinzând denumirea micului producãtor şi activitãţile înregistrate.
(3) În cazul în care micii producãtori care desfãşoarã activitãţi de vânzare directã a produselor primare de origine animalã nu respectã condiţiile sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va interzice desfãşurarea activitãţilor.
(4) Vânzarea directã a produselor primare de origine animalã cãtre consumatorul final cu ocazia pieţelor, târgurilor, expoziţiilor, manifestãrilor organizate în perioada sãrbãtorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritãţile locale/judeţene, pe întreg teritoriul naţional, se realizeazã numai de micul producãtor sau de membrii familiei, rude de gradul I şi II ale acestuia, în baza:
a) documentului de înregistrare sanitarã veterinarã eliberat de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în care se înscriu aceste activitãţi, conform modelului din anexa nr. 2;
b) actului de identitate al producãtorului sau a actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia;
c) documentului din care sã rezulte starea de sãnãtate a producãtorului sau a membrilor familiei acestuia;
d) fişei de sãnãtate a animalelor de la care au fost obţinute produsele primare de origine animalã, din care sã rezulte starea de sãnãtate a animalelor, eliberatã de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizatã trimestrial de cãtre medicul veterinar de liberã practicã împuternicit în raza cãruia îşi are domiciliul micul producãtor şi sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15;
e) certificatului de producãtor, eliberat de primãrii, conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) În baza analizei riscului pe care îl pot prezenta produsele primare de origine animalã destinate vânzãrii directe, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot impune mãsuri de reducere a cantitãţilor de produse primare de origine animalã supuse vânzãrii directe faţã de cele stabilite la art. 2 lit. g) şi pot restricţiona aria de distribuţie a acestora.

4. Controale şi mãsuri
ART. 12
(1) Toate activitãţile de vânzare directã a produselor primare de origine animalã sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Activitãţile de vânzare directã a produselor primare de origine animalã vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obţinere sau de vânzare directã a acestora, de cãtre medicii veterinari oficiali din direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) În cazul în care, în urma a douã controale consecutive efectuate de cãtre medicii veterinari oficiali din direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în urma sesizãrii consumatorilor, se constatã neîndeplinirea de cãtre micii producãtori a condiţiilor sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, poate dispune urmãtoarele mãsuri:
a) sancţionarea contravenţionalã în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) interzicerea desfãşurãrii activitãţii de vânzare directã a produselor primare de origine animalã pânã la remedierea deficienţelor.
(4) Micii producãtori trebuie sã aplice toate mãsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sã informeze direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când acestea au fost corectate.
(5) În cazul în care unui mic producãtor i-a fost interzisã vânzarea directã a produselor primare de origine animalã, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va comunica, dupã caz, aceastã decizie şi altor autoritãţi locale.
(6) Ori de câte ori se constatã cã existã motive suficiente pentru a considera cã un produs primar de origine animalã implicã un risc pentru sãnãtatea publicã, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va dispune mãsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului şi notificarea situaţiei prin Sistemul rapid de alertã, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

5. Dispoziţii finale
ART. 13
Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitarã veterinarã a activitãţii, tarifele stabilite în anexa nr. 4 se vor achita de cãtre micul producãtor la ridicarea documentului de înregistrare sanitarã veterinarã de la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 14
(1) Activitãţile de vânzare directã a produselor primare de origine animalã se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
(2) Micii producãtori au obligaţia sã informeze în timpul cel mai scurt direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti ori de câte ori se constatã cã un produs primar de origine animalã prezintã un risc pentru sãnãtatea publicã.
(3) Documentele de înregistrare sanitarã veterinarã eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, anterior datei intrãrii în vigoare a prezentelor norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rãmân valabile.
(4) Orice modificãri ulterioare, solicitate de micul producãtor, în documentul de înregistrare sanitarã veterinarã se efectueazã de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, care a eliberat documentul de înregistrare sanitarã veterinarã.
(5) Documentele de înregistrare sanitarã veterinarã care nu au fost ridicate de la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşt, de cãtre solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberãrii vor fi anulate.
ART. 15
Este interzisã vânzarea directã de produse primare de origine animalã provenite de la micii producãtori care nu sunt înregistraţi sanitar veterinar de cãtre direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

CAP. II
Înregistrarea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor a activitãţilor de vânzare cu amãnuntul a produselor alimentare de origine animalã şi nonanimalã

1. Definiţii
ART. 16
Prezentul capitol stabileşte procedura de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor a activitãţilor de vânzare cu amãnuntul a produselor de origine animalã şi nonanimalã.
ART. 17
În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile urmãtoare se definesc astfel:
a) vânzare cu amãnuntul*) - furnizarea de produse alimentare de origine animalã şi nonanimalã obţinute în unitãţi înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor/autorizate sanitar veterinar sau/şi furnizarea restrânsã, localizatã şi limitatã de produse alimentare de origine animalã şi nonanimalã obţinute în cantitãţi mici în unitãţi de vânzare cu amãnuntul şi care sunt comercializate cãtre:
-----
*) Vânzarea cu amãnuntul include manipularea şi/sau procesarea alimentelor şi depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare cãtre consumatorul final, inclusiv terminalele de distribuţie, operaţiunile de catering, cantinele, restaurantele şi alte operaţiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuţie tip supermarket, pieţe de vânzare angro, unitãţi cash & carry.

1. consumatorul final la locul producerii;
2. alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul înregistrate sanitar veterinar, pe întreg teritoriul naţional;
3. unitãţi de alimentaţie publicã înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
4. consumatorul final, cu ocazia pieţelor, târgurilor, expoziţiilor, manifestãrilor organizate în perioada sãrbãtorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de cãtre autoritãţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, cu excepţia cãrnii proaspete de porc;
b) activitatea de vânzare cu amãnuntul - valorificarea produselor de origine animalã şi nonanimalã direct cãtre consumatorul final, precum şi valorificarea numai în cantitãţi mici a produselor de origine animalã şi nonanimalã obţinute în unitate şi destinate comercializãrii cãtre consumatorul final prin alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul;
c) înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor - înscrierea unitãţilor în listele celor cu vânzare cu amãnuntul de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitãri scrise din partea beneficiarului;
d) furnizare restrânsã - valorificarea în cantitãţi mici a produselor alimentare de origine animalã şi nonanimalã cãtre consumatorul final prin alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul;
e) furnizare localizatã - valorificarea produselor alimentare de origine animalã pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea condiţiilor de transport, lanţ frigorific şi trasabilitate;
f) furnizare limitatã - obţinerea la locul de vânzare a unor categorii restrânse de produse alimentare de origine animalã destinate valorificãrii cãtre consumatorul final prin alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul;
g) unitãţi de vânzare cu amãnuntul - unitãţile supuse înregistrãrii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cuprinse în anexa nr. 1, care funcţioneazã în baza documentului de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor eliberat de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 3;
h) cantitãţi mici - urmãtoarele cantitãţi de produse de origine animalã şi nonanimalã obţinute în unitatea de vânzare cu amãnuntul şi care sunt destinate vânzãrii cãtre alte unitãţi cu vânzare cu amãnuntul, în scopul vânzãrii cãtre consumatorul final, şi anume:
1. carne tranşatã, carne tocatã, carne preparatã şi/sau produse din carne, într-o gamã sortimentalã restrânsã, cumulate, în cantitate de pânã la 3.000 kg/sãptãmânã medie anualã;
2. brânzeturi - pânã la 1.000 kg/sãptãmânã;
3. produse din pescuit - pânã la 1.000 kg/sãptãmânã;
4. vânat sãlbatic - pânã la 300 kg/lunã;
5. carne de pasãre, lagomorfe şi produse provenite de la acestea - pânã la 500 kg/lunã;
6. ouã de consum - pânã la 1.000 ouã/lunã;
7. produse de panificaţie - pânã la 500 kg/lunã;
8. legume şi fructe - pânã la 1.000 kg/lunã;

2. Înregistrarea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor a activitãţilor de vânzare cu amãnuntul a produselor de origine animalã şi/sau nonanimalã
ART. 18
(1) Activitãţile din unitãţile cu vânzare cu amãnuntul prevãzute în anexa nr. 1 se desfãşoarã în baza certificatului constatator sau, dupã caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi desfãşoarã activitatea şi în baza documentului de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Înregistrarea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor a activitãţilor din unitãţile cu vânzare cu amãnuntul prevãzute în anexa nr. 1 se efectueazã de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
ART. 19
(1) În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitãţile din unitãţile de vânzare cu amãnuntul prevãzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie sã depunã la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar cuprinzând urmãtoarele documente:
a) o cerere scrisã în care sunt precizate:
(i) denumirea şi adresa unitãţii;
(ii) activitatea desfãşuratã;
(iii) tipurile şi cantitãţile de produse supuse vânzãrii cu amãnuntul;
(iv) locurile de vânzare cu amãnuntul a produselor obţinute în unitatea proprie;
(v) numãrul de personal lucrãtor, precum şi detalii cu privire la pregãtirea acestuia;
b) schiţa obiectivului unde se desfãşoarã activitãţile de producţie;
c) copii ale documentelor din care sã rezulte cã unitatea deţine un program de autocontrol;
d) copia certificatului constatator sau, dupã caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi desfãşoarã activitatea.
(2) În vederea eliberãrii documentului de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitãţile din unitãţile de vânzare cu amãnuntul, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti înregistreazã cererea depusã şi, prin inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, verificã atât documentaţia depusã, cât şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevãzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.
(3) Inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor întocmesc la faţa locului o notã de constatare conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la Norma sanitarã veterinarã privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008, un proces-verbal de constatare, conform modelului prevãzut la anexa nr. 8, cuprinzând concluzia evaluãrii.
ART. 20
(1) Pentru unitãţile de vânzare cu amãnuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti emite documentul de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Unitãţile de vânzare cu amãnuntul vor fi înregistrate într-un registru special de cãtre direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acestea acordând pentru fiecare unitate un numãr de înregistrare, precedat de literele "VA", care semnificã "vânzarea cu amãnuntul".
(3) În cazul în care, în urma verificãrii unitãţii de cãtre inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constatã neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare vor fi înscrise deficienţele constatate, mãsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnãtura operatorului din sectorul alimentar.
(4) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor stabilit în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicitã, printr-o cerere scrisã, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unitãţii.
ART. 21
(1) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizeazã activitãţile de vânzare cu amãnuntul şi informeazã, dupã caz, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va radia din lista celor înregistraţi operatorii din sectorul alimentar care desfãşoarã activitãţi de vânzare cu amãnuntul atunci când se constatã cã aceştia nu respectã condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare.
ART. 22
(1) Produsele de origine animalã obţinute în unitãţi cu vânzare cu amãnuntul, destinate comercializãrii, trebuie sã poarte inscripţionat pe etichetã un dreptunghi care conţine inscripţia "PRODUS ÎN UNITATEA DE TIP .............................", unde se înscrie tipul unitãţii conform prevederilor anexei nr. 1, urmat de literele "VA", care semnificã "vânzarea cu amãnuntul", indicativul judeţului şi numãrul de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor al unitãţii.
(2) Operatorii din sectorul alimentar din unitãţiile de vânzare cu amãnuntul de produse de origine animalã şi nonanimalã trebuie sã se asigure cã produsele obţinute şi comercializate cãtre consumatorul final nu prezintã risc pentru sãnãtatea publicã şi cã sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la:
a) etichetare;
b) asigurarea trasabilitãţii;
c) parametrii de calitate şi siguranţã ai materiilor prime şi ai produselor finite;
d) controlul potabilitãţii apei;
e) instruirea personalului;
f) controlul stãrii de sãnãtate;
g) controlul dãunãtorilor;
h) monitorizarea deşeurilor;
i) întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor;
j) implementarea principiilor sistemului Analizei hazardului şi punctelor critice de control (HACCP).
ART. 23
Unitãţile care obţin produse tradiţionale şi care sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale trebuie sã funcţioneze în baza autorizaţiei/înregistrãrii sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

3. Controale, mãsuri şi sancţiuni
ART. 24
(1) Activitãţile din unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti constatã cã nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notificã în scris acest fapt operatorului din sectorul alimentar şi poate dispune urmãtoarele mãsuri:
a) sancţionarea contravenţionalã în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) suspendarea activitãţii pânã la remedierea deficienţelor constatate;
c) interzicerea desfãşurãrii activitãţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevãzute în legislaţia naţionalã în vigoare;
d) reţinerea oficialã a produselor alimentare de origine animalã şi nonanimalã.
ART. 25
(1) În cazul suspendãrii activitãţii, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, consemneazã în nota de constatare/procesul-verbal de constatare întocmitã/întocmit la unitate motivul suspendãrii activitãţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activitãţii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5.
(2) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificãrii cãtre operatorul din sectorul alimentar şi poate fi stabilit, dupã caz, împreunã cu operatorul din sectorul alimentar.
(3) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti retrage documentul de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constatã nerespectarea prevederilor legale în baza cãrora acestea au fost înregistrate.
(4) În cazul unitãţilor de vânzare cu amãnuntul a cãror activitate a fost interzisã, reluarea activitãţii se realizeazã prin parcurgerea procedurii de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor, conform prevederilor legale, dupã corectarea neconformitãţilor.
(5) Operatorii din sectorul alimentar trebuie sã aplice toate mãsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sã solicite, printr-o cerere scrisã, reverificarea unitãţii de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficienţele au fost corectate.
ART. 26
(1) În cazul în care se constatã cã activitãţile cuprinse în anexa nr. 1 se desfãşoarã fãrã respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii, conform modelului prevãzut la anexa nr. 6, şi o va comunica structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
(2) Activitãţile de vânzare cu amãnuntul vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obţinere sau de vânzare de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.

4. Dispoziţii finale
ART. 27
Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitãţile din unitãţile de vânzare cu amãnuntul, tarifele stabilite în anexa nr. 4 vor fi achitate de cãtre operatorul din sectorul alimentar la ridicarea documentului de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor de la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 28
(1) Activitãţile de vânzare cu amãnuntul a produselor de origine animalã şi nonanimalã se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
(2) Operatorii din sectorul alimentar sunt obligaţi sã notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la orice modificare survenitã în activitãţile desfãşurate.
(3) Orice modificãri ulterioare solicitate, printr-o cerere scrisã, de operatorul din sectorul alimentar în documentul de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor se efectueazã de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, care a eliberat documentul de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor.
ART. 29
(1) Documentele de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, anterior datei intrãrii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rãmân valabile.
(2) Documentele de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate de la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, de cãtre solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberãrii vor fi anulate.

CAP. III
Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimalã

1. Definiţii
ART. 30
Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la fabricarea produselor alimentare de origine nonanimalã şi procedura de înregistrare pentru siguranţa alimentelor a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi comercializeazã produse alimentare de origine nonanimalã.
ART. 31
În sensul prezentului capitol, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) autoritatea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea centralã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor, ce are atribuţii în domeniile de competenţã ale serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sau orice altã autoritate din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor, cãreia i s-au delegat puteri şi competenţe;
b) înregistrare pentru siguranţa alimentelor - înscrierea unitãţilor care produc alimente de origine nonanimalã prevãzute în anexa nr. 9 de cãtre direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unitãţii;
c) activitãţi supuse înregistrãrii pentru siguranţa alimenteloractivitãţile de prelucrare şi/sau fabricare a produselor de origine nonanimalã, precum şi alte activitãţi conexe desfãşurate de unitãţile prevãzute în anexa nr. 9, care sunt supuse înregistrãrii şi controlului privind siguranţa alimentelor;
d) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor documentul emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activitãţile din unitãţile supuse înregistrãrii pentru siguranţa alimentelor;
e) compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - serviciile publice descentralizate pentru siguranţa alimentelor, subordonate tehnic şi administrativ Direcţiei generale siguranţa alimentelor din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având autoritatea şi responsabilitatea aplicãrii actelor normative care privesc domeniul siguranţei alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv, realizãrii şi monitorizãrii controlului activitãţii publice pentru siguranţa alimentelor la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor;
f) proces-verbal de constatare - documentul care se completeazã cu ocazia controlului privind respectarea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor, efectuat în fiecare unitate din domeniul alimentar;
g) reţinere oficialã - procedura prin care autoritatea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimalã sã nu fie deplasate ori falsificate pânã la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de cãtre operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine nonanimalã, în conformitate cu instrucţiunile Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
h) punere pe piaţã - deţinerea de alimente în vederea vânzãrii, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alte forme de transfer, gratuit ori nu, precum şi vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer propriu-zise;
i) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor alimentare de origine nonanimalã - documentul emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti;
j) control oficial - orice formã de control pe care îl efectueazã Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru verificarea conformitãţii cu legislaţia în domeniul siguranţei alimentelor.

2. Înregistrarea pentru siguranţa alimentelor a unitãţilor care proceseazã, produc, depoziteazã, transportã şi comercializeazã produse alimentare de origine nonanimalã
ART. 32
(1) Activitãţile din domeniul alimentar desfãşurate de unitãţile cuprinse în anexa nr. 9 se desfãşoarã în baza declaraţiei pe propria rãspundere, a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângã tribunalul pe raza cãruia este înregistrat sediul social şi în baza documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 10.
(2) Înregistrarea activitãţilor din domeniul alimentar desfãşurate de unitãţile cuprinse în anexa nr. 9 se efectueazã de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) Documentul prevãzut la alin. (1) poate fi ridicat de reprezentantul legal al unitãţii sau de o altã persoanã, împuternicitã printr-o delegaţie emisã numai pentru acest scop, înregistratã, semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al unitãţii.
(4) La ridicarea documentului prevãzut la alin. (1), reprezentantul legal al unitãţii sau persoana delegatã în acest scop semneazã, ştampileazã, dateazã documentul prevãzut în anexa nr. 10 şi achitã tarifele aferente stabilite în anexa nr. 4.
ART. 33
În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru activitãţile din domeniul alimentar desfãşurate de unitãţile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanţii depun la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângã tribunalul pe raza cãruia este înregistrat sediul social şi o cerere scrisã în care sunt precizate:
a) denumirea şi adresa unitãţii;
b) activitatea desfãşuratã;
c) tipurile şi cantitãţile de produse obţinute ca urmare a procesãrii;
d) numãrul de personal lucrãtor.
ART. 34
(1) În vederea eliberãrii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti înregistreazã cererea depusã şi verificã documentaţia şi, la faţa locului, prin inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevãzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.
(2) Inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor întocmesc la faţa locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, care cuprinde concluzia evaluãrii.
(3) Pentru unitãţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti emite documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, conform modelului cuprins în anexa nr. 10.
(4) Unitãţile prevãzute în anexa nr. 9 sunt înregistrate de compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, într-un registru special.
(5) În cazul în care în urma verificãrii unitãţii efectuate de inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constatã neîndeplinirea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor prevãzute în legislaţia specificã, se întocmeşte procesul-verbal de constatare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, în care sunt înscrise deficienţele constatate, mãsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnãtura reprezentantului legal al unitãţii.
(6) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor, reprezentantul legal al unitãţii solicitã, printr-o cerere scrisã, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unitãţii. În cazul în care deficienţele constatate nu sunt remediate în cadrul unitãţii, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa de suspendare a activitãţii sau de interzicere a acesteia, dupã caz.
(7) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizeazã activitãţile din domeniul alimentar desfãşurate de unitãţile prevãzute în anexa nr. 9 şi informeazã Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia.
(8) Unitãţile care desfãşoarã activitãţile din domeniul alimentar, prevãzute în anexa nr. 9, pot fi radiate din lista celor înregistrate pentru siguranţa alimentelor atunci când se constatã cã nu se respectã condiţiile privind siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare.
(9) Transportul produselor alimentare de origine nonanimalã se realizeazã prin intermediul mijloacelor de transport înregistrate conform documentului prevãzut în anexa nr. 14.

3. Controale, mãsuri şi sancţiuni
ART. 35
(1) Toate activitãţile din unitãţile prevãzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranţa alimentelor de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti constatã cã nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notificã acest fapt reprezentantului legal al unitãţii şi poate dispune urmãtoarele mãsuri:
a) sancţionarea contravenţionalã în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) suspendarea activitãţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile;
c) interzicerea desfãşurãrii activitãţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile privind siguranţa alimentelor prevãzute în legislaţia naţionalã în vigoare;
d) reţinerea oficialã a produselor alimentare, care se va efectua în baza documentului de sechestru/reţinere oficialã, document emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7; aceastã mãsurã este menţinutã pânã la luarea deciziei cu privire la destinaţia produselor alimentare, respectiv ridicarea reţinerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare;
e) ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare, care constituie procedura prin care autoritatea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimalã reţinute oficial sã fie scoase de sub reţinerea oficialã, în vederea punerii pe piaţã sau denaturãrii/distrugerii, în conformitate cu instrucţiunile autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/reţinerii oficiale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 11;
f) distrugerea produselor alimentare, conform mãsurilor dispuse de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor. În cazurile în care este necesarã dispunerea acestei mãsuri, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit documentul de însoţire a produselor alimentare de origine nonanimalã în vederea distrugerii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 12. Dovada distrugerii o constituie procesul-verbal de distrugere, document emis de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13.
(3) În cazul suspendãrii activitãţii, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, consemneazã în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendãrii activitãţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activitãţii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5.
(4) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificãrii reprezentantului legal al unitãţii de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti şi poate fi prelungit la cererea expresã a acestuia.
(5) Direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti anuleazã documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea activitãţii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constatã nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate.
(6) În cazul unitãţilor prevãzute în anexa nr. 9, a cãror activitate a fost interzisã, reluarea activitãţii se realizeazã prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale, dar numai dupã corectarea neconformitãţilor.
(7) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, se constatã neîndeplinirea condiţiilor privind siguranţa alimentelor stabilite în legislaţia în vigoare, reprezentanţii legali ai unitãţilor implicate în activitãţile din domeniul alimentar desfãşurate de unitãţile prevãzute în anexa nr. 9 trebuie sã aplice mãsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sã informeze în scris direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate.
(8) Reprezentanţii legali ai unitãţii trebuie sã aplice mãsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sã solicite, printr-o cerere scrisã, reverificarea acesteia de cãtre direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate.
(9) În cazul în care se constatã cã activitãţile desfãşurate de unitãţile prevãzute în anexa nr. 9 se desfãşoarã fãrã înregistrare pentru siguranţa alimentelor conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti notificã în scris operatorului faptul cã nu are dreptul sã îşi desfãşoare activitatea în domeniul de competenţã pentru care este necesarã înregistrarea pentru siguranţa alimentelor şi notificã pentru aplicarea mãsurilor legale Ministerul Justiţiei, respectiv Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, respectiv Garda Financiarã şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
(10) Unitãţile nou-înfiinţate se vor înregistra, conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în termen de 30 de zile de la înfiinţare.
ART. 36
Activitãţile supuse controlului privind siguranţa alimentelor se deruleazã pe perioada îndeplinirii condiţiilor pentru siguranţa alimentelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.
ART. 37
Este interzisã procesarea produselor de origine nonanimalã de cãtre alte unitãţi şi în alte condiţii decât cele prevãzute în prezenta normã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor.
ART. 38
Reprezentanţii legali ai unitãţilor supuse înregistrãrii sunt obligaţi sã notifice imediat direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare survenitã în activitãţile desfãşurate.
ART. 39
Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate de la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti de cãtre solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberãrii vor fi anulate.
ART. 40
Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti anterior intrãrii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rãmân valabile.
ART. 41
Anexele nr. 1-15 fac parte integrantã din prezenta normã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor.

ANEXA 1
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

CAP. I
Unitãţi de vânzare cu amãnuntul supuse înregistrãrii şi controlului sanitar veterinar

1. Carne:
a) Carmangerie - unitate cu spaţii şi dotãri corespunzãtoare în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia cãrnii provenite din unitãţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea acesteia, producerea de carne tocatã, carne preparatã şi/sau produse din carne într-o gamã sortimentalã restrânsã, vânzarea cu amãnuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
b) Mãcelarie - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia cãrnii provenite din unitãţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, dezosarea, porţionarea şi/sau tocarea acesteia la cererea consumatorului şi vânzarea cu amãnuntul cãtre consumatorul final.
c) Centru sacrificare pãsãri si/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploatatiei - unitate cu spaţii şi dotãri corespunzãtoare de la nivelul fermei în care se desfãşoarã activitãţi pentru sacrificarea animalelor provenite numai din ferma proprie şi vânzarea cu amãnuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
d) Centru colectare vânat sãlbatic - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, identificarea, sortarea, rãcirea vânatului salbatic provenit direct din fondurile de vânãtoare şi livrarea acestuia cãtre unitãţi autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de manipulare a vânatului, precum şi vânzarea cu amãnuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

2. Lapte şi produse din lapte:
- Centru de prelucrare lapte - unitate dotatã cu spaţii şi echipamente adecvate desfãşurãrii activitãţii de procesare a laptelui crud în produse lactate, provenit de la animalele din exploataţie, în cazul unitãţii integrate în exploataţia de producţia laptelui, iar în cazul unei unitãţi independente, dotatã şi cu spaţii pentru recepţia laptelui de la micii producãtori locali; comercializarea produselor lactate obţinute în unitãţile menţionate mai sus se face cãtre consumatorul final la locul producerii sau în spaţii special amenajate, cu ocazia târgurilor, pieţelor, expoziţiilor, organizãrii unor manifestãri în perioada sãrbãtorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de cãtre autoritãţile locale/judeţene pe teritoriul naţional, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

3. Peşte şi produse din pescuit:
a) Centru de colectare peşte - unitate cu spaţii şi dotãri corespunzãtoare, în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, sortarea, curãţarea, depozitarea, rãcirea şi prelucrarea primarã a peştelui provenit direct din pescuit, prin desolzire, eviscerare, tãierea aripioarelor, ambalare, rãcire, şi livrarea în cantitãţi mici a produselor din pescuit cãtre unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum şi livrarea fãrã limitã cantitativã a peştelui proaspãt provenit direct din pescuit cãtre unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar.
b) Ambarcaţiune de pescuit - navã sau ambarcaţiune dotatã cu echipamente pentru capturarea şi depozitarea peştelui sãlbatic sau de acvaculturã pentru o perioadã scurtã de timp, destinat unei unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzãrii directe cãtre consumatorul final, la punctul de debarcare.
c) Punct de debarcare - loc cu deschidere la apã, care dispune de facilitãţi pentru acostarea ambarcaţiunilor de pescuit în vederea efectuãrii recepţiei, sortãrii, rãcirii şi depozitãrii peştelui proaspãt provenit din pescuit, destinat unor unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum şi vânzarea cu amãnuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
d) Magazin de desfacere peşte, pescãrie - unitate cu spaţii şi dotãri corespunzãtoare în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia şi depozitarea peştelui şi a produselor din pescuit provenite din unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau direct din pescuit, precum şi vânzarea cu amãnuntul cãtre consumatorul final.
e) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, rãcirea, depozitarea şi livrarea acestora cãtre o unitate de procesare autorizatã sanitar veterinar sau cãtre alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul.

4. Miere şi alte produse din miere:
a) Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicoleunitate fixã sau mobilã cu dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, extracţia, depozitarea şi livrarea mierii de albine şi a altor produse apicole cãtre unitãţi autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amãnuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
b) Stupinã - unitate fixã sau mobilã în care se desfãşoarã activitãţi în domeniul apiculturii, în special obţinerea mierii de albine şi a altor produse apicole şi livrarea acestora cãtre unitãţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amãnuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
c) Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole - unitate în care se desfãşoarã activitãţi pentru pãstrarea mierii de albine şi a altor produse apicole provenite din unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, prezentarea şi vânzarea acestora consumatorului final.

5. Ouã pentru consum:
- Centru colectare ouã - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, sortarea, depozitarea şi livrarea acestora cãtre o unitate de ambalare/procesare autorizatã sanitar veterinar sau vânzarea cu amãnuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

CAP. II
Unitãţi de vânzare cu amãnuntul supuse înregistrãrii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

1. Unitãţi de alimentaţie publicã şi unitãţi de comercializare a alimentelor:
a) Restaurant, indiferent de specific - local de alimentaţie publicã care include spaţii şi dotãri corespunzãtoare în care se desfãşoarã activitãţi specifice pentru recepţia produselor de origine animalã provenite din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimenelor şi a produselor de origine nonanimalã, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta localului a preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea la comandã a preparatelor şi semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetãrie şi a altor produse similare. Aceastã categorie include şi restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi alte unitãţi în care se preparã şi se servesc alimente.
b) Pizzerie - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animalã din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimalã, prepararea, ambalarea, dupã caz, şi vânzarea, inclusiv la comandã, a diferitelor sortimente de pizza şi a altor alimente preparate.
c) Cantinã - unitate cu spaţii amenajate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animalã şi nonanimalã provenite din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea de meniuri şi servirea mesei cãtre consumatorul final.
d) Laborator de cofetãrie şi/sau patiserie - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia de materii prime de origine animalã şi nonanimalã, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse de cofetãrie/patiserie, depozitarea şi livrarea acestora cãtre alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul sau prin magazinul propriu.
e) Cofetãrie/Patiserie - unitate în care se desfãşoarã activitãţi pentru pãstrarea, prezentarea şi vânzarea de produse de cofetãrie/patiserie.
f) Pensiuni turistice - unitate cu spaţii şi dotãri corespunzãtoare în care se desfãşoarã activitãţi pentru obţinerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animalã şi nonanimalã provenite din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea şi servirea alimentelor gãtite în incinta proprie.
g) Magazin alimentar - unitate în care se desfãşoarã activitãţi pentru pãstrarea, prezentarea şi vânzarea separatã de produse de origine animalã şi nonanimalã provenite din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate de producãtor.
h) Hipermarket/Supermarket - unitate cu spaţii şi capacitãţi de depozitare şi vânzare distincte în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea distinctã şi vânzarea în raioane separate a produselor de origine animalã şi nonanimalã provenite din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, incluzând activitãţi de tip mãcelarie sau carmangerie, desfãşurate în spaţii separate înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. În acestã categorie sunt incluse şi unitãţile de tip cash & carry, care vând alimente cãtre comercianţii înregistraţi pe bazã de cartelã proprie în vederea comercializãrii directe cãtre consumatorul final prin alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul.
i) Unitãţi de vânzare prin internet - unitate cu spaţii şi dotãri fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul cãtre consumatorul final şi vânzarea numai prin comandã prin internet de alimente de origine animalã şi nonanimalã ambalate şi/sau preambalate de producãtor.

2. Unitãţi care desfãşoarã alte activitãţi supuse înregistrãrii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor:
a) Depozit alimentar - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia produselor de origine animalã şi nonanimalã cu sau fãrã regim termic, provenite din unitãţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional, depozitarea şi livrarea acestora cãtre alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul sau direct consumatorului final.
b) Catering - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia de materii prime de origine animalã şi nonanimalã provenite din unitãţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse destinate valorificãrii cãtre alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul şi/sau cãtre consumatorul final.
c) Staţie spãlare şi dezinfecţie mijloace de transport unitate cu spaţii şi echipamente corespunzãtoare în care se desfãşoarã activitãţi de curãţare, spãlare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al produselor de origine animalã.

ANEXA 2
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
.......................................................................


DOCUMENT
de înregistrare sanitarã veterinarã pentru
activitãţile din unitãţile cu vânzare directã
de produse primare de origine animalã
Nr. .......... din ...............

I. Pentru unitatea denumitã: .................................., reprezentant legal/proprietar ...................., din localitatea .................., str. ............ nr. ...., sectorul ..., codul poştal ......, judeţul ............, pentru urmãtoarele activitãţi:
1. ..................................;
2. ..................................;
3. ..................................;
4 .................................. .
II. Produsele destinate vânzãrii directe a produselor primare de origine animalã vor fi obţinute în cantitate maximã de: ................ .
III. Produsele primare de origine animalã vor fi comercializate direct cãtre consumatorul final:
1. direct de la locul de obţinere:..........................................................;
2. cãtre alte unitãţi de vânzare cu amãnuntul ...............................................................;
3. valorificare cu ocazia pieţelor, târgurilor, expoziţiilor, organizãrii unor manifestãri în perioada sãrbãtorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de cãtre autoritãţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional ............................/(denumirea şi localizarea acestora)..........;
4. livrare cãtre unitãţi de procesare autorizate/înregistrate sanitar veterinar ............../(denumirea şi localizarea acestora)..............................
IV. Produsele primare provin din ......../(ferme, gospodãrii proprii, fond de vânãtoare, lacuri etc.).............. în numãr de ...................., aflate în localitatea .................................... .
Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, dupã caz, suspendarea sau interzicerea activitãţii, precum şi sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.
Dupã eliberarea prezentului document, reprezentantul legal/proprietarul trebuie sã notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare a condiţiilor intervenite ulterior.

Director executiv,
..................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)
-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 3
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
...................................................

DOCUMENT
de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru
siguranţa alimentelor pentru activitãţile din
unitãţile de vânzare cu amãnuntul
Nr. .......... din ...............

I. Pentru unitatea denumitã: ....................., adresa unitãţii ..................., reprezentant legal al unitãţii ..........................., din localitatea ......................, str. ......................... nr. ..., sectorul ......., codul poştal......., judeţul .............., telefon ............., e-mail ................., pentru obiectivul ............. în care se desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
1. ...........................;
2. ...........................;
3. .......................... .
II. Numãrul vehiculelor utilizate în activitãţile desfãşurate:
- mai puţin de 5.............., între 6 şi 10............., între 11 şi 50.............., peste 50 ............... .
III. Sursa de apã utilizatã este: din reţeaua publicã........................, sursã proprie..................... .
IV. Perioada din timpul anului în care se desfãşoarã activitatea: ........................................
V. Numãrul persoanelor angajate în cadrul unitãţii: ................................................ .
VI. Produsele care vor fi comercializate cãtre alte unitãţi cu vânzare cu amãnuntul vor fi obţinute în cantitate maximã de .............../sãptãmânã.
VII. Produsele vor fi comercializate cãtre consumatorul final prin:
1. valorificare la locul de producere:..............................;
2. unitãţi cu amãnuntul în numãr de .............., cea mai depãrtatã aflatã la .......... km de locul de producere;
3. valorificare prin comandã pe internet: .........................;
4. valorificare cãtre unitãţi de alimentaţie publicã: _...........__.;
5. livrare cãtre unitãţi de procesare autorizate sanitar veterinar, în numãr de: ___.. .
VIII. Materiile prime provin din:
1. gospodãriile proprii, în numãr de .............., aflate în localitatea ..........................;
2. unitãţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar ............................;
3. gospodãriile proprii şi unitãţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar ............... .

Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, dupã caz, suspendarea sau interzicerea activitãţii, precum şi sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.
Dupã eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unitãţii trebuie sã notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare a condiţiilor din unitate intervenitã ulterior.

Reprezentantul legal al unitãţii, ............../(semnãtura, ştampila şi data ridicãrii documentului)........


L.S.*)

Director executiv,
.....................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)
-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 4
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

TARIFE
pentru înregistrarea sanitarã veterinarã şi
pentru siguranţa alimentelor a unitãţilor
de vânzare directã sau vânzare cu amãnuntul


┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr.│ Unitatea │Tariful de │
│crt│ │înregistrare│
│ │ │lei/unitate │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1.│Carne │ │
│ │Carmangerie │ 300 │
│ │Mãcelarie │ 300 │
│ │Centru sacrificare pãsãri şi/sau lagomorfe la nivelul │ 300 │
│ │fermei sau exploataţiei │ │
│ │Centru colectare vânat salbatic │ 200 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2.│Lapte şi produse din lapte │ │
│ │Centru de prelucrare lapte │ 300 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3.│Peşte şi produse din pescuit │ │
│ │Centru de colectare peşte │ 200 │
│ │Magazin de desfacere peşte, pescãrie │ 200 │
│ │Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, │ 200 │
│ │crustaceelor │ │
│ │Ambarcaţiune de pescuit │ 100 │
│ │Punct de debarcare │ 200 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4.│Miere şi alte produse din miere │ │
│ │Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole │ 200 │
│ │Stupinã │ 100 │
│ │Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse │ 100 │
│ │apicole │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5.│Ouã pentru consum │ │
│ │Centru colectare ouã │ 200 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6.│Unitãţi de alimentaţie publicã şi unitãţi de comercializare│ │
│ │a alimentelor │ │
│ │Restaurant, indiferent de specific │ 300 │
│ │Pizzerie │ 200 │
│ │Cantinã │ 200 │
│ │Cofetãrie/Patiserie │ 200 │
│ │Laborator de cofetãrie şi/sau patiserie │ 300 │
│ │Pensiuni turistice │ 300 │
│ │Magazin alimentar │ 200 │
│ │Hipermarket/Supermarket │ 500 │
│ │Unitãţi de vânzare prin internet │ 300 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7.│Unitãţi care desfãşoarã alte activitãţi în domeniu │ │
│ │Depozit alimentar │ 200 │
│ │Catering │ 200 │
│ │Staţie spãlare şi dezinfecţie mijloace de transport │ 300 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8.│Înregistrarea activitãţii de vânzare directã a produselor │ │
│ │primare │ 10 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9.│Activitãţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi │ │
│ │legumelor │ │
│ │Unitãţi de prelucrare a cartofilor şi producţie a │ 200 │
│ │produselor din cartofi în scop alimentar │ │
│ │Unitãţi de conservare şi fabricare a │ │
│ │sucurilor/concentratelor de fructe şi legume │ 200 │
│ │Unitãţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi │ │
│ │legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) │ 200 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│10.│Activitãţi de fabricare a uleiurilor şi a grãsimilor │ │
│ │vegetale şi animale │ │
│ │Unitãţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale│ 300 │
│ │brute şi rafinate │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor │ 300 │
│ │pentru tartine şi a grãsimilor de gãtit combinate │ │
│ │Unitãţi pentru producţia fãinei oleaginoase nedegresate │ 200 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│11.│Activitãţi de fabricare a produselor de morãrit, amidonului│ │
│ │şi produselor din amidon │ │
│ │Unitãţi de morãrit şi mãcinat │ 200 │
│ │Unitãţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi │ 300 │
│ │a premixurilor │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a │ 200 │
│ │glucozei, siropului de glucozã şi a maltozei │ │
│ │Unitãţi pentru mãcinarea legumelor │ 200 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│12.│Activitãţi de fabricare a altor produse alimentare │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi │ 300 │
│ │conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de │ │
│ │panificaţie, plãcintelor, checurilor, tartelor, │ │
│ │biscuiţilor, pişcoturilor, prãjiturilor conservate, │ │
│ │fabricarea produselor pentru gustãri dulci sau sãrate etc. │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea zahãrului, a produselor │ 300 │
│ │zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor │ │
│ │din cacao etc. │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea macaroanelor, tãiţeilor, │ 200 │
│ │cuşcuşului, pastelor fãinoase şi altor produse fãinoase │ │
│ │similare │ │
│ │Unitãţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea │ 300 │
│ │condimentelor │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea preparatelor alimentare │ 300 │
│ │omogenizate şi alimentelor dietetice │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate │ 200 │
│ │Unitãţi pentru fabricarea altor produse alimentare de │ 200 │
│ │origine nonanimalã neclasificate în altã parte │ │
│ │Unitãţi de fabricare a produselor alimentare │ 200 │
│ │confiate/deshidratate, (legume, fructe, coji de fructe şi │ │
│ │alte pãrţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, │ │
│ │glasate sau cristalizate) │ │
│ │Unitãţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea │ 200 │
│ │ciupercilor │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│13.│Activitãţi de fabricare a bãuturilor │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie │ 300 │
│ │şi a bãuturilor alcoolice distilate │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor │ 300 │
│ │vinuri din fructe │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor │ 300 │
│ │bãuturi nedistilate obţinute prin fermentare │ │
│ │Unitãţi pentru fabricarea de ape minerale şi bãuturi │ 300 │
│ │rãcoritoare nealcoolice │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│14.│Alte activitãţi │ │
│ │Unitãţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor │ 200 │
│ │alimentare de origine nonanimalã │ │
│ │Unitãţi de fabricare a îngheţatei │ 200 │
│ │Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine │ 300 │
│ │nonanimalã │ │
│ │Depozit pentru seminţe de consum │ 200 │
│ │Unitãţi de comercializare a produselor alimentare de │ 300 │
│ │origine nonanimalã congelate │ │
│ │Unitãţi de producere a ambalajelor pentru produsele │ 100 │
│ │alimentare ce vin în contact cu alimentele │ │
│ │Mijloc de transport al produselor de origine nonanimalã │ 100 │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ANEXA 5
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
...................................................

ORDONANŢĂ
privind suspendarea activitãţii din
unitãţile supuse înregistrãrii sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Nr. .............. din ......................

Directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor .............................., având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistratã/înregistrat la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor .................... sub nr. .......... din data de ..............., întocmitã/întocmit de ................................, inspector al autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul ......................., în baza verificãrii efectuate la unitatea ............................... din ................./(adresa completã)................................................., reprezentant legal al unitãţii ..............................................,
dispune suspendarea, începând cu data de ............................., pânã la data de ............., a activitãţii de ..............., desfãşuratã în baza înregistrãrii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. .......... din data de ........... de cãtre unitatea ....................., reprezentant legal al unitãţii ...................... .
Reluarea activitãţii se efectueazã la solicitarea, printr-o cerere scrisã, a reprezentantului legal al unitãţii, numai dupã remedierea deficienţelor şi verificarea unitãţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, conform prevederilor legale.
Neaplicarea de cãtre operatorul economic a mãsurilor prevãzute în nota de constatare/procesul-verbal de constatare la termenul stabilit atrage, dupã caz, interzicerea desfãşurãrii activitãţii, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


Director executiv,
..................
(semnãtura şi stampila)
L.S.*)
Reprezentantul legal al unitãţii,
..............................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)


-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.


ANEXA 6
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor .............


ORDONANŢĂ
privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii
din unitãţile supuse înregistrãrii sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Nr. .......... din ......................

Directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor .............................., având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistratã/înregistrat la direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor sub nr. ............ din data de ..............., întocmit/întocmitã de ......................................, inspector al autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în baza verificãrii efectuate la unitatea ..................................., din ................../(adresa completã) ..................... reprezentant legal al unitãţii ..................................................................,
dispune, începând cu data de ................, interzicerea desfãşurãrii activitãţii de ..........................., desfãşuratã în baza înregistrãrii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr.*) ................ din data de ................*) de cãtre unitatea ......................, reprezentant legal al unitãţii ........................ .
-----
*) Se bareazã în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcţioneazã fãrã înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor emisã de direcţia sanitarã veterinarã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.

Acordarea înregistrãrii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi reluarea activitãţii se efectueazã la solicitarea, printr-o cerere scrisã, a reprezentantului legal al unitãţii, dupã remedierea deficienţelor şi asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, conform prevederilor legale.
Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


Director executiv,
..................
(semnãtura şi stampila)
L.S.**)
Reprezentantul legal al unitãţii,
............................
(semnãtura şi ştampila)


-----
**) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 7
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............
Circumscripţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ......


DOCUMENT DE SECHESTRU/REŢINERE OFICIALĂ
Nr. ........... din .................

Subsemnatul, .............................................., inspector al autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. ............. din data de ......................, întocmitã/întocmit la ........................................, dispun sechestrarea/reţinerea oficialã pentru produsul (ele): ..........................................., în cantitate de (kg) ................................., pentru o perioadã de (pânã la data de) .............................................
Proprietarul produselor: ....................................................................................
Adresa proprietarului: ......................................................................................
Locul unde s-a dispus mãsura sechestrãrii/reţinerii oficiale: ...............................................
Data şi ora (minute) când s-a dispus mãsura: ................................................................
Motivul sechestrului/reţinerii oficiale: ....................................................................
Nr. sigiliului: .............................................................................................
Nr. proces-verbal recoltare probe şi analize solicitate (dacã este cazul): ..................................
Rezultatul expertizei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (nr. buletin analizã, dacã este cazul): ................................................................................................................
Restricţii impuse: .................................................................................................
Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


Inspector al autoritãţii
sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor,
.........................
(semnãtura şi parafa, dupã caz)

Luat la cunoştinţã
Reprezentantul legal al unitãţii,
........................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)


-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 8
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............


PROCES - VERBAL DE CONSTATARE
Nr. ........din ..............

Subsemnaţii, ........................................ şi ......................, inspectori ai autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma controlului efectuat la unitatea ................................... situatã în ......................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ......, judeţul/(sectorul) ................, cod unic de înregistrare (CUI) ............................, aparţinând ........................ de S.C. .............................., cu sediul social în .................................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul (judeţul) .............................., în prezenţa domnului/doamnei ..... ......................, în calitate de ..................................., am constatat urmãtoarele: ...................................................................................................... .
În urma celor constatate şi în conformitate cu legislaţia specificã în vigoare se aplicã urmãtoarele mãsuri, recomandãri şi termene (se vor specifica prevederile actelor normative care nu au fost respectate): ................................................................................................................. .
Prezentul proces-verbal de constatare conţine .................pagini şi a fost întocmit în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la .................................................................................... .


Inspectori ai autoritãţii
sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor,
............................
............................
(semnãtura şi parafa, dupã caz)

Reprezentantul legal al unitãţii,
..........................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)


-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 9
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

ACTIVITĂŢI
supuse înregistrãrii şi controlului
pentru siguranţa alimentelor

I. Activitãţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor
1. Unitãţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţiunitate cu spaţii şi dotãri adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor preparaţi sau prevãzutã cu spaţii frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelaţi, precum şi alte spaţii de depozitare, livrare a produselor vegetale.
2. Unitãţi de producţie a piureului de cartofi deshidrataţi unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidrataţi, în vederea obţinerii piureului de cartofi.
3. Unitãţi de producţie de gustãri din cartofi - unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de gustãri şi servirea acestora.
4. Unitãţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţiunitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de cartofi crocanţi, precum şi pentru ambalarea şi livrarea acestora.
5. Unitãţi de producţie pentru fabricarea fãinei de cartofi unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii fãinei de cartofi, precum şi ambalarea, depozitarea, pãstrarea şi livrarea acesteia.
6. Unitãţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii sucurilor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotãri necesare îmbutelierii, ambalãrii, depozitãrii, pãstrãrii şi livrãrii acestora.
7. Unitãţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legumeunitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii concentratelor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotãri necesare îmbutelierii, ambalãrii, depozitãrii, pãstrãrii şi livrãrii acestora.
8. Unitãţi de conservare a fructelor, nucilor sau a legumelorunitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, fabricarea conservelor etc.) în vederea conservãrii fructelor şi legumelor, precum şi cu spaţii, inclusiv spaţii de frig, şi dotãri necesare îmbutelierii, ambalãrii, depozitãrii, pãstrãrii şi livrãrii acestora.
9. Unitãţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii produselor alimentare, precum şi cu spaţii necesare depozitãrii şi livrãrii acestora.
10. Unitãţi de fabricare a gemurilor, marmeladelor şi jeleurilorunitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor, precum şi pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea acestora.
II. Activitãţi de fabricare a uleiurilor şi a grãsimilor vegetale şi animale
1. Unitãţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (ulei de mãsline, floarea-soarelui, soia, rapiţã, in, seminţe de dovleac, porumb etc.) - unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii de uleiuri şi grãsimi brute, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acestora.
2. Unitãţi pentru producţia fãinei oleaginoase nedegresateunitate cu spaţii, dotãri, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiei prime, în vederea obţinerii, depozitãrii şi livrãrii fãinei oleaginoase nedegresate.
3. Unitãţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (ulei de mãsline, ulei de soia etc.) - unitate cu spaţii, dotãri, instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii produselor finite, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.
4. Unitãţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetale - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru depozitarea şi prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc.), precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.
5. Unitãţi pentru fabricarea margarinei - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acesteia.
6. Unitãţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea separatã a materiilor prime de origine vegetalã şi animalã, în vederea fabricãrii amestecurilor pentru tartine, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.
7. Unitãţi pentru fabricarea grãsimilor de gãtit combinate unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, în vederea fabricãrii grãsimilor de gãtit combinate, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.
III. Activitãţi de fabricare a produselor de morãrit, amidonului şi produselor din amidon
1. Unitãţi de morãrit - unitate specializatã prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale şi prelucrarea lor în materie primã pentru unitãţile de panificaţie (producţie de fãinã, arpacaş, crupe sau pelete din grâu, secarã, ovãz, porumb sau alte cereale), precum şi cu spaţii pentru depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
2. Unitãţi pentru mãcinarea orezului - unitate specializatã prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obţinerii de orez mãcinat, glazurat, semifiert sau producţie de fãinã de orez, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
3. Unitãţi pentru mãcinarea legumelor - unitate specializatã prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, sortarea, prelucrarea şi mãcinarea legumelor în vederea obţinerii de fãinã sau pudrã de legume uscate ori fructe comestibile, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
4. Unitãţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun unitate specializatã prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea prin tratare termicã a cerealelor prin expandare, în vederea obţinerii de cereale pentru micul dejun, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
5. Unitãţi pentru fabricarea premixurilor - unitate specializatã prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, omogenizarea fãinii în vederea obţinerii de fãinã în amestec pentru pâine, prãjituri, biscuiţi sau clãtite, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
6. Unitãţi pentru fabricarea amidonului - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (orez, cartofi, porumb, grâu etc.), depozitarea, prelucrarea prin mãcinare, germinare, extracţie, purificarerafinare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de amidon, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
7. Unitãţi pentru fabricarea glucozei, siropului de glucozã, maltozei - unitate specializatã prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (suspensie de amidon), depozitarea, prelucrarea prin hidrolizã în vederea obţinerii de sirop de glucozã, zahãr total, dextrozã cristalizatã anhidrã, izosirop, dextrozã cristalizatã monohidrat, fructozã, maltozã, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
8. Unitãţi pentru fabricarea glutenului - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extracţie, separare, concentrare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de gluten, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, pãstrarea şi livrarea produsului finit.
IV. Activitãţi de fabricare a altor produse alimentare
1. Unitãţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plãcintelor, specialitãţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc. - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea fãinei şi a ingredientelor de origine vegetalã şi animalã, în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie, plãcintelor, specialitãţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc., precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzãtoare.
2. Unitãţi pentru fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prãjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustãri dulci sau sãrate - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animalã şi vegetalã, în vederea fabricãrii biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prãjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustãri dulci sau sãrate, precum şi cu spaţii de depozitare, pãstrare şi livrare corespunzãtoare.
3. Unitãţi pentru fabricarea sau rafinarea zahãrului şi a înlocuitorilor din sfeclã de zahãr, suc de trestie de zahãr, arţar şi palmier - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia, în vederea obţinerii, depozitãrii şi livrãrii zahãrului.
4. Unitãţi pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grãsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahãr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor pãrţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (cacao, ciocolatã, zahãr, fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetalã şi animalã, în vederea obţinerii produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grãsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahãr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor pãrţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzãtoare.
5. Unitãţi pentru fabricarea macaroanelor, tãiţeilor, cuşcuşului, pastelor fãinoase şi altor produse fãinoase similareunitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor de origine vegetalã şi animalã, în vederea obţinerii macaroanelor, tãiţeilor, cuşcuşului, pastelor fãinoase şi altor produse fãinoase similare, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzãtoare.
6. Unitãţi pentru prelucrarea cafelei - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, cu spaţii pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare şi prãjire, în vederea obţinerii de cafea mãcinatã, cafea solubilã, extracte şi concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzãtoare.
7. Unitãţi pentru prelucrarea ceaiului - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, cu spaţii pentru prelucrarea ceaiului şi a frunzelor de plante, ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculeţe), fabricarea infuziilor din plante (mentã, muşeţel, verbinã etc.), precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzãtoare.
8. Unitãţi pentru fabricarea condimentelor - unitate specializatã cu spaţii pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, cu spaţii şi instalaţii pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, sosurilor picante, condimentelor, maionezei, fãinei de muştar, muştarului şi oţetului, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.
9. Unitãţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi fabricarea produselor alimentare pentru utilizãri nutriţionale speciale, a laptelui praf pentru sugari, laptelui şi altor alimente pentru copii mici, alimentelor pentru sugari, alimentelor cu conţinut redus de calorii, alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimentelor cu conţinut redus de sodiu, inclusiv sare fãrã sodiu, alimentelor fãrã gluten, alimentelor recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi, alimentelor pentru persoanele care suferã de dereglãri ale metabolismului carbohidraţilor (diabet), precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.
10. Unitãţi pentru fabricarea altor produse neclasificate în altã parte - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea de supe, ciorbe, fabricarea drojdiei de bere, a produselor alimentare îmbogãţite cu oligoelemente, vitamine, proteine, a suplimentelor alimentare şi nutritive, precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.
11. Unitãţi de fabricare a produselor alimentare congelateunitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzãtoare, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
12. Unitãţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte pãrţi de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate) - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor confiate/deshidratate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzãtoare, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
13. Unitãţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor - unitate prevãzutã cu spaţii, amenajãri, dotãri şi instalaţii specifice pentru producţia, ambalarea, depozitarea şi livrarea produsului finit.
V. Activitãţi de fabricare a bãuturilor
1. Unitãţi pentru fabricarea bãuturilor alcoolice distilate unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor şi fabricarea de bãuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
2. Unitãţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii de alcool etilic de fermentaţie şi a alcoolurilor neutre, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
3. Unitãţi pentru fabricarea vinului - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vinului, a vinului de masã, vinului de calitate produs în anumite regiuni, vinului spumant, vinului din must de struguri concentrat şi vinului slab alcoolizat sau fãrã alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
4. Unitãţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructeunitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului şi a altor vinuri din fructe, precum şi a bãuturilor mixte ce conţin alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea şi livrarea acestora, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
5. Unitãţi pentru fabricarea altor bãuturi nedistilate obţinute prin fermentare - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vermutului şi a altor bãuturi similare, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
6. Unitãţi pentru fabricarea berii - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime şi ingredientelor pentru obţinerea berii, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acesteia, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
7. Mãlţãria - secţia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului şi a altor cereale în vederea obţinerii malţului.
8. Unitãţi pentru fabricarea de ape minerale şi bãuturi rãcoritoare nealcoolice - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea bãuturilor rãcoritoare nealcoolice, bãuturilor nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonadã, oranjadã, cola, bãuturi energizante, bãuturi din fructe, ape tonice, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
VI. Alte activitãţi
1. Unitãţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimalã - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, ambalarea şi livrarea produselor alimentare de origine nonanimalã.
2. Depozit pentru seminţe de consum - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de seminţe de consum.
3. Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimalãunitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de produse proaspete şi/sau preambalate de origine nonanimalã, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
4. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimalã - unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine nonanimalã congelate şi/sau refrigerate ori care necesitã temperaturi scãzute de depozitare, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
5. Unitãţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimalã congelate - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi/sau prelucrarea produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzãtoare, atât pentru alte unitãţi, cât şi pentru consumatorul final.
6. Unitãţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzatoare a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzãtoare a acestora pentru unitãţile care le utilizeazã.
7. Mijloc de transport produse de origine nonanimalã - orice nave, aeronave, mijloace auto etc. înregistrate pentru siguranţa alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzãtor pentru ca produsele de origine nonanimalã sã nu îşi modifice caracteristicile pe timpul transportului, caracteristici prevãzute în documentele însoţitoare conform legislaţiei în vigoare.
8. Unitate de fabricare a îngheţatei - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia materiei prime de origine animalã şi nonanimalã, fabricarea şi depozitarea îngheţatei.

ANEXA 10
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

DOCUMENT
de înregistrare pentru siguranţa alimentelor
Nr........... din...............

Pentru unitatea:....................., localitatea .............., cu sediul social în str. ........................ nr. ..........., bl. ......., sc. ........, ap. ...., sectorul ........, codul ........, judeţul ......................, telefon ............., cod unic de înregistrare (CUI) ............................, reprezentantul legal al unitãţii ............................., din localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., sectorul .........., codul poştal ........, judeţul ..................., telefon .................., e-mail ..................., pentru punctul de lucru ................................ din localitatea .................., str. ...................... nr. ........., sectorul ...., codul ........, judeţul ............., telefon ............, în care se desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
1. ..............................(Cod CAEN.............);
2. ..............................(Cod CAEN.............);
3. ..............................(Cod CAEN.............).
Dupã eliberarea prezentului document, reprezentantul unitaţii trebuie sã notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare a condiţiilor din unitate intervenitã ulterior emiterii documentului.
Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, dupã caz, suspendarea sau interzicerea activitãţii, precum şi sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.

Reprezentantul legal al unitãţii, ........../(numele în clar, semnãtura, data ridicãrii documentului, ştampila unitãţii) .............


Director executiv,
..................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)
-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 11
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............
Circumscripţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ......


DOCUMENT
de ridicare a sechestrului/a reţinerii oficiale
Nr. ......... din ........

Subsemnatul, ..........., inspector al autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sãnãtate şi de protecţie a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. .......... din data de ..............., întocmitã/întocmit la ........................., dispun ridicarea sechestrului/reţinerea oficialã pentru produsul (ele): ................................................................................
Proprietarul produselor: .....................................................................................
Adresa proprietarului: .......................................................................................
Locul unde s-a dispus mãsura sechestrãrii/reţinerii oficiale: ................................................
Data şi ora (minute) când s-a dispus mãsura: .................................................................
Motivul reţinerii oficiale: ..................................................................................
Cantitatea reţinutã: .........................................................................................
Nr. sigiliului: ..............................................................................................
Rezultatul expertizei privind siguranţa alimentelor (nr. buletin analizã, etc.): .............................
Observaţii:
..............................................................................................................
Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


Inspector al autoritãţii
sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor,
.............................
(semnãtura şi parafa, dupã caz)

Luat la cunoştinţã
Reprezentantul legal al unitãţii,
.............................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.*)


-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 12
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............
Circumscripţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ......

DOCUMENT
de însoţire a produselor alimentare de
origine nonanimalã în vederea distrugerii

Subsemnatul, ............................., inspector al autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, însoţeşte transportul urmãtoarelor produse alimentare de origine nonanimalã în vederea distrugerii:
Produsele: .........................................................................................
Lotul: .............................................................................................
Motivul reţinerii oficiale: ........................................................................
Cantitatea reţinutã: ...............................................................................
Nr. sigiliului: ....................................................................................
Rezultatul expertizei privind siguranţa produselor (nr. buletin analizã, etc.): ....................
Proprietarul produselor: ...........................................................................
Adresa proprietarului: .............................................................................
Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


Inspector al autoritãţii
sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor,
...........................
(semnãtura şi parafa, dupã caz)
Luat la cunoştinţã
Reprezentantul legal al unitãţii,
..........................
(numele şi prenumele,
semnãtura şi ştampila)
L.S.*)


-----
*) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 13
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............
Circumscripţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ......

PROCES - VERBAL DE DISTRUGERE
Încheiat astãzi .............

Denumirea unitãţii unde se efectueazã distrugerea ........, având codul unic de înregistrare .............,
adresa punctului de lucru unde se desfãşoarã distrugerea ..................................................
autorizatã cu Autorizaţia nr. .............................................................................
Produsul ..................................................................................................
Producãtorul ..............................................................................................
Proprietarul ..............................................................................................
Data fabricaţiei ..........................................................................................
Lotul .....................................................................................................
Cantitatea produsã ........................................................................................
Cantitatea sechestratã/reţinutã oficial ...................................................................
Nr. buletinului de analizã ................................................................................
Cauza distrugerii .........................................................................................
Modul de distrugere .......................................................................................
Observaţii (dacã este cazul) ..............................................................................
Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
1. Proprietarul produselor*): ..............................................................................
2. Inspectorul autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor*): ..........................
3. Reprezentantul legal al unitãţii unde se efectueazã distrugerea*): ......................................
-----
*)Se va completa cu numele, prenumele, seria şi numãrul actului de identitate, semnãtura.

ANEXA 14
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............


DOCUMENT
de înregistrare pentru siguranţa alimentelor
privind mijloacele de transport al produselor
alimentare de origine nonanimalã
Nr. ............. din ...............

Mijlocul de transport ........................ seria ........, nr. de înmatriculare, proprietatea ....................., din localitatea ................., str. ...................... nr. ...., sectorul ..........., cod poştal ............., judeţul ........................., telefon ................, e-mail ...............


I. Condiţii de temperaturã: II. Condiţii de transport:
1. fãrã regim termic 1. preambalat/ambalat
2. temperaturã de refrigerare 2. vrac
3. temperaturã de congelare
4. alt regim termic


Capacitatea de transport: ......................................................................
Mijlocul de transport se înregistreazã pentru transportul ....................................*)
-----
*) Se vor preciza produsele transportate.

Dupã eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unitãţii trebuie sã notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente orice modificare a condiţiilor de transport intervenitã ulterior.
Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.

Director executiv,
...................
(semnãtura şi ştampila)
L.S.**)
-----
**) L.S. - Loc pentru ştampilã.

ANEXA 15
la norma sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor

(pagina 1)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
......................................................
Circumscripţia Sanitarã Veterinarã Zonalã
......................................................

FIŞĂ DE SĂNĂTATE
pentru animalele de la care se valorificã
produse de origine animalã
Nr. ...... data ..........

PRODUCĂTORUL: ......................................................................................
Cod numeric personal: ..............................................................................
Domiciliul .........................................................................................
Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria ....... nr. ..., eliberat de ....... .
Codul exploataţiei .........................................................................................

(verso pagina 1)


Obligaţiile micilor producãtori
1. Micii producãtori care valorificã produse de origine animalã obţinute de la animalele din gospodãria proprie vor avea asupra lor prezenta fişã de sãnãtate, vizatã trimestrial de cãtre medicul veterinar de liberã practicã împuternicit, în raza cãruia domiciliazã. Valorificarea acestor produse este admisã numai în locuri publice (pieţe, târguri, expoziţii, cu ocazia manifestãrilor organizate în perioada sãrbãtorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de cãtre autoritãţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional).
2. Micii producãtori trebuie sã aplice toate mãsurile pentru a evita riscul contaminãrii acestora şi trebuie sã informeze direcţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când constatã cã produsele destinate vânzãrii prezintã un risc pentru sãnãtatea umanã.
3. Produsele de origine animalã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sã provinã de la animale, pãsãri sau colonii de albine sãnãtoase şi sã fie manipulate numai de cãtre persoane sãnãtoase;
b) sã nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi ori culori strãine, cu o consistenţã anormalã;
c) sã nu fie murdãrite sau sã conţinã impuritãţi, sã nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv;
d) sã fie însoţite de precizãri scrise din partea persoanei care le valorificã, referitoare la tipul produsului, originea acestuia, data recoltãrii, condiţii de pãstrare, precum şi orice altã informaţie consideratã necesarã;
e) pentru laptele crud, sã respecte cerinţele de sãnãtate animalã şi igienã stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I, pct. II, lit. A, lit. B, pct. 1, lit. C şi pct. III din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienã pentru alimentele de origine animalã, cu amendamentele ulterioare, şi cu asigurarea trasabilitãţii produsului.
4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animalã, micii producãtori vor avea o stare de igienã corespunzãtoare (halate, şorţuri, bonete curate) şi vor avea asupra lor un document din care sã reiasã cã nu suferã de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

(pagina 2)
Animale existente în gospodãria producãtorului


┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ Specia şi categoria │ Anul ...... │ Anul ...... │
├────────────────────────────────────────┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───────┤
│ │ I │ II│III│ IV│ I │ II│III│ IV │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ Bovine │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ din care vaci │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ din care vaci mulgãtoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ Ovine - caprine │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ din care mulgãtoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ Porcine │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ Pãsãri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ din care ouãtoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ Familii de albine │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┘


Produsele care se valorificã:
........................................................................................................

(pagina 3)

Starea sãnãtãţii animalelor


┌──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Examene sanitare │ Data │ Rezultatul │ Semnãtura şi parafa │
│ veterinare efectuate │ │ │ medicului veterinar │
│ │ │ │ de liberã practicã │
│ │ │ │ împuternicit │
├──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────┤
│Tuberculinarea bovinelor │ │ │ │
│ ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────┤
│Controlul serologic pentru │ │ │ │
│bruceloza bovinã │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────┤
│Controlul pentru depistarea │ │ │ │
│mastitelor la vaci ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────┤
│Examenul clinic al animalelor, │ │ │ │
│pãsãrilor şi familiilor de albine ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│din gospodãrie │ │ │ │
│ ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────┘Observaţii şi restricţii sanitare veterinare:
........................................................................................................

Medic veterinar oficial,
L.S. ................
(semnãtura şi parafa)

-----Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Animalelor, NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice