Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA N3.9 din 17 decembrie 2021  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMA N3.9 din 17 decembrie 2021 privind "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-IV/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1227 din 24 decembrie 2021
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 558 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1227 din 24 decembrie 2021.
──────────
    Prezenta normă (denumită în continuare Norma) a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 96/2000), şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Norma instituie o schemă de garantare în condiţii de piaţă (denumită în continuare Schema) în carul căreia Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. contragarantează, în numele şi în contul statului (NCS), scrisorile de garanţie bancară ce urmează a fi emise de către instituţii de credit pentru tranzacţii destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

    ART. 2
    (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este Fondul pentru garanţii, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000.
    (2) Fondul pentru garanţii va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (denumit în continuare CIFGA).

    ART. 3
    Schema este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008, astfel încât contragaranţiile acordate în cadrul Schemei respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
    a) ordonatorul nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate^1;
    ^1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

    b) gradul de acoperire oferit de contragaranţia NCS poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv contragaranţia NCS se referă la operaţiuni specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
    c) contragaranţia NCS nu acoperă mai mult de 80% din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului (SGB/PSGB);
    d) valoarea contragaranţiei NCS se reduce pro-rata pe măsura diminuării valorii SGB/PSGB;
    e) condiţiile de acordare a contragaranţiilor NCS în cadrul Schemei se bazează pe evaluarea ex-ante a riscurilor generate de diferitele tipuri de ordonatori şi de scrisori de garanţie bancară eligibile, prima de contragarantare plătită de beneficiar asigurând autofinanţarea Schemei. Capacitatea de autofinanţare a Schemei se analizează anual;
    f) prima de contragarantare plătită de beneficiari acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea contragaranţiilor NCS, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;
    g) în cadrul Schemei sunt stabilite transparent criteriile de eligibilitate, cuantumul şi durata maximă de acordare a contragaranţiilor NCS.


    ART. 4
    (1) Contragaranţiile NCS se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C (2020) 4.885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.
    (2) Contragaranţiile NCS se acordă cu respectarea principiilor şi standardelor prevăzute în Politica EximBank NCS privind dezvoltarea durabilă^2.
    ^2 Documentul este disponibil pe site-ul EximBank, www.eximbank.ro.


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul Normei, următorii termeni se definesc astfel:
    a) EximBank NCS sau garant - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A, în numele şi în contul statului;
    b) beneficiarul contragaranţiei (beneficiar) - instituţie de credit sau grup de instituţii de credit, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) acordă scrisori de garanţie bancară/plafoane de scrisori de garanţie bancară cu respectarea reglementărilor interne aplicabile, a celor privind cunoaşterea clientelei, precum şi a celor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

    c) ordonator - persoane juridice organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoane juridice de drept public pentru care beneficiarul a aprobat acordarea unei scrisori de garanţie bancară/unui plafon cu contragaranţia NCS şi care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;
    d) scrisoare de garanţie bancară (SGB) - angajamentul de plată asumat de beneficiar în favoarea unui terţ, în scopul garantării obligaţiilor contractuale ale ordonatorului rezultate din contracte comerciale la intern, contracte de export, caiete de sarcini pentru participare la licitaţii etc.; SGB pot fi de participare la licitaţie, de restituire avans, de bună execuţie, precum şi alte tipuri de SGB solicitate prin contractele încheiate;
    e) plafon de scrisori de garanţie bancară (PSGB) - plafon de angajamente de plată în baza căruia beneficiarul emite la solicitarea ordonatorului una sau mai multe SGB;
    f) contract - contractul în baza căruia beneficiarul acordă ordonatorului SGB/PSGB şi documentele aferente garanţiilor colaterale constituite la SGB/PSGB, împreună cu toate actele adiţionale la acestea, după caz;
    g) convenţia de contragarantare - contract încheiat între EximBank NCS (în calitate de garant), ordonator şi beneficiar în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice, modalitatea de împărţire a riscului etc.;
    h) credit - creditul rezultat în urma plăţii de către beneficiar, în numele ordonatorului, a valorii unei SGB, ca urmare a executării acesteia;
    i) contragaranţie NCS - angajament irevocabil, necondiţionat, cu caracter documentar, asumat în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie NCS, prin care EximBank NCS se obligă să plătească beneficiarului o parte din pierderea suportată ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie NCS;
    j) angajament irevocabil - angajamentul conform căruia garantul nu poate revoca unilateral contragaranţia NCS, cu excepţia situaţiilor în care prima de contragarantare nu a fost plătită, în conformitate cu prevederile Convenţiei de contragarantare sau drepturile şi obligaţiile rezultate din garanţia NCS au fost transferate fără acordul prealabil al garantului;
    k) angajament necondiţionat - angajamentul asumat de garant de a plăti în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie NCS;
    l) angajament cu caracter documentar - angajamentul asumat de garant de a face plata în baza cererii scrise a beneficiarului, însoţită de documentaţia prevăzută în mod expres şi limitativ în cadrul scrisorii de garanţie NCS, fără efectuarea de către garant a unor verificări suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 43 alin. (1) din Normă;
    m) procent garantat - partea din valoarea SGB/PSGB care este acoperită de contragaranţia NCS, exprimată în valoare procentuală. În cazul executării SGB şi transformării angajamentului în credit, procentul garantat se aplică asupra sumelor din credit reprezentând principal;
    n) prima de garantare - reprezentată de:
    (i) în cazul SGB - comisioanele percepute de beneficiar ordonatorului pentru acordarea/emiterea/majorarea/ prelungirea SGB;
    (ii) în cazul PSGB - comisioanele percepute de beneficiar ordonatorului pentru acordarea/majorarea/ prelungirea PSGB, împreună cu cele aplicabile fiecărei SGB emise în cadrul acestuia, aşa cum sunt ele definite la pct. (i) de mai sus;

    o) prima de contragarantare - partea din prima de garantare pe care beneficiarul o datorează EximBank NCS pentru preluarea parţială a riscului de credit, stabilită prin aplicarea procentului garantat la prima de garantare;
    p) riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiar, care, în funcţie de obiectul garanţiei NCS, se concretizează în trecerea integrală la restanţă a unui credit sau a PSGB;
    q) cerere de executare - formularul specific pus la dispoziţia beneficiarului de către EximBank NCS, însoţit de documentaţia prevăzută în mod expres şi limitativ în cadrul scrisorii de garanţie NCS;
    r) valoarea contragaranţiei NCS - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie NCS al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea SGB/PSGB;
    s) valoarea de executare a contragaranţiei NCS - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului restant, determinată în moneda contragaranţiei NCS; valoarea de executare a contragaranţiei NCS se va diminua cu orice sumă datorată garantului de către beneficiar;
    t) cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei - cheltuieli generate de procedura de executare silită;
    u) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiar, fie de garant, prin executarea silită a garanţiilor colaterale constituite la SGB/PSGB şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei;
    v) expunere cumulată - suma dintre expunerea EximBank NCS faţă de un ordonator sau grup de ordonatori^3 rezultată din acordarea garanţiei NCS şi expunerea existentă, din operaţiuni de finanţare/garantare aflate în derulare la EximBank NCS.
    ^3 În stabilirea grupului de ordonatori se va avea în vedere definiţia grupului de clienţi aflaţi în legătură, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.    CAP. III
    Criterii de eligibilitate
    ART. 6
    Pentru acordarea contragaranţiei NCS, ordonatorul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu se află în dificultate, respectiv nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    (i) în cazul SGB - comisioanele percepute de beneficiar ordonatorului pentru acordarea/emiterea/majorarea/ prelungirea SGB;
    (ii) în cazul PSGB - comisioanele percepute de beneficiar ordonatorului pentru acordarea/majorarea/ prelungirea PSGB, împreună cu cele aplicabile fiecărei SGB emise în cadrul acestuia, aşa cum sunt ele definite la pct. (i) de mai sus.

    b) se încadrează în categoria de performanţă financiară A, B, C sau D, determinată conform sistemului intern de evaluare al EximBank NCS;
    c) gradul de îndatorare^4 este de maximum 90%, conform ultimei situaţii financiare^5 depuse de ordonator la administraţia financiară;
    ^4 Calculat ca raport între datorii totale şi total pasiv.
    ^5 Anuale sau semestriale; interpretarea acestui indicator se va face în corelare cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată, transpusă în formular de bilanţ (varianta extinsă).

    d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi în ultimele 12 luni calendaristice anterioare^6 şi în luna curentă în care se solicită garanţia. În cazul în care ordonatorul figurează cu incidente de plată majore accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, criteriul se consideră îndeplinit, cu justificarea corespunzătoare din partea ordonatorului;
    ^6 Anterioare lunii în care a fost transmis dosarul de contragarantare.


    e) are serviciul datoriei de tip A sau B, conform rezultatului interogării bazei de date a Centralei Riscului de Credit;
    f) nu are obligaţii fiscale/bugetare restante/nereglementate^7, conform certificatului de atestare fiscală;
    ^7 Prin reglementare se înţelege modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a obligaţiilor fiscale/bugetare reflectate în certificatul de atestare fiscală.

    g) prezintă beneficiarului garanţii colaterale care, împreună cu contragaranţia NCS, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea SGB/PSGB;
    h) nu se află în litigiu cu Ministerul Finanţelor (MF) sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF); criteriul are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi se referă la entităţile împotriva cărora MF/ANAF a iniţiat în instanţă un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data solicitării contragaranţiei NCS;
    i) nu se află în litigiu cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.


    ART. 7
    (1) Toate criteriile de eligibilitate menţionate la art. 6 trebuie îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS în Registrul unic de garanţii a dosarului de contragarantare, cuprinzând cererea de contragarantare şi documentaţia completă necesară analizei solicitării. Criteriile de eligibilitate nu se aplică în situaţia prelungirii SGB/PSGB garantate.
    (2) Solicitările care conduc la majorarea valorii contragaranţiei NCS sunt asimilate unor acordări noi, inclusiv din punctul de vedere al aplicabilităţii criteriilor de eligibilitate.
    (3) În cazul în care unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS în Registrul unic de garanţii a dosarului de contragarantare, ordonatorul va asigura îndeplinirea lor până la data semnării convenţiei de contragarantare, conform condiţiilor specifice de acordare/aprobare a contragaranţiei NCS.

    CAP. IV
    Caracteristici şi condiţii de acordare a contragaranţiei NCS
    SECŢIUNEA 1
    Caracteristicile contragaranţiei NCS
    ART. 8
    Contragaranţia NCS se acordă ordonatorilor pentru garantarea SGB/PSGB aprobate de beneficiar.

    ART. 9
    (1) Contragaranţia NCS se acordă pentru:
    a) SGB sau PSGB noi;
    b) SGB sau PSGB noi acordate în vederea preluării de SGB de la alte instituţii de credit.

    (2) Contragaranţia NCS se acordă pentru SGB în derulare sau pentru PSGB acordate în vederea preluării SGB-urilor aflate în derulare la acelaşi beneficiar, cu condiţia ca aprobarea beneficiarului în baza căreia au fost emise SGB-urile preluate să prevadă înlocuirea/modificarea/completarea ulterioară a mixului de garanţii colaterale cu contragaranţia NCS.

    ART. 10
    (1) Procentul garantat poate fi de maximum 80%, cu excepţia situaţiei în care contragaranţia NCS se acordă pentru SGB/PSGB care au incluse în mixul de garanţii colaterale acceptate cu valoare^8 ipoteci mobiliare asupra creanţelor viitoare aferente livrărilor neefectuate/serviciilor neprestate, caz în care procentul garantat este de 50%.
    ^8 Garanţii colaterale care au fost luate în calcul la determinarea gradului de acoperire cu garanţii al SGB/PSGB.

    (2) Limitarea la 50% nu se aplică în cazul constituirii în garanţie de către unităţile administrativ-teritoriale a veniturilor proprii ale bugetului local în baza acordurilor de garantare prin venituri.

    ART. 11
    Pentru ordonatorii care sunt:
    a) societăţi înfiinţate în urmă cu cel mult 12 luni; sau
    b) societăţi care nu au generat venituri semnificative conform ultimelor două situaţii financiare anuale încheiate şi depuse la administraţia financiară, valoarea maximă a unei contragaranţii NCS este de 10 milioane lei. Această limită nu se aplică în cazul în care ordonatorul face parte dintr-un grup şi beneficiază de susţinerea financiară a firmelor din grup.


    ART. 12
    (1) Contragaranţia NCS se acordă în moneda SGB/PSGB sau în lei.
    (2) În cazul în care moneda contragaranţiei NCS este diferită de moneda SGB/PSGB, suma maximă garantată exprimată în echivalentul monedei contragaranţiei NCS va fi determinată utilizând cursul BNR de la data emiterii acesteia.

    ART. 13
    Valoarea contragaranţiei NCS se reduce prorata pe măsura diminuării valorii SGB/PSGB.

    ART. 14
    (1) În cazul în care contragaranţia NCS se acordă pentru o SGB individuală, perioada de garantare se corelează cu perioada de valabilitate a SGB, la care se adaugă durata creditului ce poate rezulta în cazul executării/plăţii SGB. Durata creditului poate fi de maximum 30 de zile calendaristice de la data plăţii efectuate de beneficiar în numele ordonatorului.
    (2) În cazul în care contragaranţia NCS se acordă pentru un PSGB, perioada de garantare nu poate depăşi valabilitatea PSGB.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii de acordare a contragaranţiei NCS
    ART. 15
    (1) Contragaranţia NCS se acordă în completarea garanţiilor colaterale constituite de ordonator/terţi pentru SGB/PSGB acordat de beneficiar.
    (2) În acest sens, beneficiarul stabileşte structura şi tipurile de garanţii colaterale acceptate, modul de evaluare şi asigurare a acestora, valoarea acceptată în garanţie şi gradul minim de acoperire cu garanţii colaterale al SGB/PSGB, în conformitate cu reglementările proprii ale acestuia, cu luarea în considerare a caracteristicilor şi condiţiilor de acordare a contragaranţiei NCS.

    ART. 16
    La data acordării contragaranţiei NCS, garanţiile colaterale constituite de ordonator/terţi, împreună cu contragaranţia NCS, trebuie să acopere în proporţie de cel puţin 100% valoarea SGB/PSGB.

    ART. 17
    Contractul în baza căruia se acordă SGB/PSGB şi contractele de garanţii colaterale aferente SGB/PSGB vor include clauza privind calitatea EximBank NCS de cocreditor de rang egal cu beneficiarul, proporţional cu procentul garantat, calitate care va fi dobândită de EximBank NCS de la data la care acesta va efectua plata contragaranţiei NCS, ca efect al subrogaţiei în drepturile beneficiarului, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi.

    ART. 18
    (1) În mixul de garanţii colaterale constituite la SGB/PSGB se acceptă numai ipoteci de prim rang.
    (2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta dacă:
    a) ipotecile de rang superior sunt constituite pentru produse acordate/garantate de EximBank NCS; sau
    b) nu au fost luate în calcul la determinarea gradului de acoperire cu garanţii al SGB/PSGB pentru care se acordă contragaranţia NCS.

    (3) Ipotecile de rang subsecvent tranzitoriu se pot accepta în cazul contragaranţiilor NCS pentru SGB/PSGB acordate pentru preluarea SGB de la alte bănci, cu condiţia ca în urma finalizării operaţiunii să se asigure stingerea integrală a obligaţiilor aferente sarcinilor anterioare şi, corelativ, să fie radiate ulterior emiterii SGB/PSGB toate sarcinile prioritare constituite în favoarea terţilor.

    ART. 19
    Asigurarea bunurilor acceptate în garanţie se va face conform aprobării/reglementărilor proprii ale beneficiarului. În situaţia încheierii unui contract de ipotecă/cesiune de creanţe cu titlu de garanţie asupra drepturilor din poliţele de asigurare se vor aplica prevederile art. 17.

    ART. 20
    În cazul tranzacţiilor de export, contragaranţia NCS se poate acorda împreună cu poliţa de asigurare împotriva riscului de executare nejustificată a SGB (riscuri nonpiaţă) emisă de EximBank NCS.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Excluderi
    ART. 21
    (1) Nu se acordă contragaranţii NCS pentru SGB/PSGB care au ca destinaţie:
    a) industria jocurilor de noroc şi pariurilor;
    b) producţia sau comercializarea de băuturi alcoolice^9 şi tutun;
    ^9 În accepţiunea prezentei norme, noţiunea „băuturi alcoolice“ nu include berea, cidrul, vinul şi orice alte produse care nu depăşesc o concentraţie de 24% alcool în volume.

    c) producţia sau comercializarea de substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    d) tranzacţii imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
    e) activităţi de intermediere financiară şi asigurări.

    (2) Lista CAEN-urilor excluse de la acordarea de contragaranţii NCS este prezentată în anexa la Normă.

    ART. 22
    (1) Nu pot beneficia de contragaranţii NCS ordonatorii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activităţile neeligibile menţionate în anexa la normă.
    (2) În situaţiile în care ordonatorul are drept CAEN secundar activităţi neeligibile menţionate în anexa la Normă sau dacă în cadrul unor CAEN-uri eligibile desfăşoară şi activităţi neeligibile, beneficiarul va urmări ca obiectul SGB să se încadreze în activităţile eligibile.

    CAP. V
    Costurile contragaranţiei NCS
    ART. 23
    Pentru contragaranţia NCS, ordonatorul datorează EximBank NCS comisioane în conformitate cu Caietul de comisioane NCS publicat pe site-ul www.eximbank.ro.

    ART. 24
    (1) Pentru contragaranţia NCS, beneficiarul va plăti EximBank NCS prima de contragarantare, stabilită astfel:
    Prima de contragarantare = Procentul garantat X Prima de garantare.

    (2) Prima de contragarantare se plăteşte de către beneficiar la termenele şi în condiţiile prevăzute în convenţia de contragarantare.

    ART. 25
    (1) Beneficiarul va percepe ordonatorului prima de garantare, aşa cum este definită la cap. II din Normă, cel puţin la nivelul aplicabil SGB/PSGB care nu au contragaranţia NCS în cadrul mixului de garanţii colaterale, respectiv la preţul pieţei.
    (2) În scopul determinării valorii primei de contragarantare, beneficiarul are obligaţia de a comunica EximBank NCS nivelul şi modul de plată a comisioanelor care compun prima de garantare.

    ART. 26
    Neplata primei de contragarantare, la termenele şi în condiţiile stabilite în convenţia de contragarantare, atrage încetarea răspunderii EximBank NCS în cadrul contragaranţiei NCS.

    ART. 27
    Fără a aduce atingere caracterului irevocabil şi necondiţionat al contragaranţiei NCS, pentru neîndeplinirea la termen şi/sau îndeplinirea defectuoasă a unor obligaţii prevăzute de convenţia de contragarantare, beneficiarul şi ordonatorul datorează EximBank NCS sancţiuni pecuniare în condiţiile prevăzute în convenţia de contragarantare.

    ART. 28
    Nivelul primei de contragarantare, al comisioanelor şi al sancţiunilor pecuniare nu este negociabil.

    CAP. VI
    Analiza şi aprobarea contragaranţiilor NCS
    SECŢIUNEA 1
    Dosarul de contragarantare
    ART. 29
    (1) În vederea accesării contragaranţiilor NCS, beneficiarii vor transmite EximBank NCS pe adresa de e-mail analiza@eximbank.ro menţionată pe site-ul www.eximbank.ro un mesaj privind intenţia de accesare a contragaranţiei NCS.
    (2) Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziţia acestora dosarul de contragarantare, cuprinzând cererea de contragarantare şi documentaţia necesară analizei solicitării.

    ART. 30
    (1) Ca urmare a întocmirii dosarelor de contragarantare, beneficiarii vor transmite pe adresa de e-mail analiza@eximbank.ro un mesaj privind intenţia de transmitere a dosarelor de contragarantare complete. Dosarul de contragarantare se transmite de către beneficiar scanat, prin intermediul platformei on-line. Dosarul poate fi transmis şi prin poştă/curier sau poate fi depus la registratura sediului Centralei EximBank.
    (2) Dosarul de contragarantare complet implică existenţa tuturor documentelor indicate prin Lista de documente, în forma solicitată de EximBank NCS.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza şi aprobarea solicitărilor de contragarantare
    ART. 31
    (1) Dosarele de contragarantare primite de EximBank NCS se analizează conform prevederilor reglementărilor interne aplicabile.
    (2) În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de contragarantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank NCS poate propune respingerea contragaranţiei NCS, respectiv poate stabili condiţii pentru acordarea acesteia.

    ART. 32
    Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita atât beneficiarului, cât şi ordonatorului informaţii şi/sau documente suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în dosarul de contragarantare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.

    ART. 33
    Competenţa de aprobare a contragaranţiilor NCS diferă în funcţie de expunerea cumulată rezultată în urma aprobării acestora:
    a) până la echivalentul a 50 milioane euro (inclusiv), aprobare la nivelul CIFGA;
    b) peste plafonul prevăzut la lit. a), aprobare la nivelul Guvernului României, cu avizul prealabil al CIFGA.


    CAP. VII
    Derularea contragaranţiilor NCS
    ART. 34
    Condiţiile aprobate de acordare şi derulare a contragaranţiilor NCS sunt reflectate în convenţia de contragarantare, în baza căreia EximBank NCS va emite o scrisoare de garanţie NCS în favoarea beneficiarului.

    ART. 35
    Pe parcursul perioadei de garantare, conform obligaţiilor asumate prin convenţiile de contragarantare, beneficiarul:
    a) nu va elibera, parţial sau total, nicio componentă a mixului de garanţii colaterale fără acordul prealabil al EximBank NCS;
    b) va solicita acordul prealabil al EximBank NCS pentru modificările contractului menţionate în mod expres în cadrul convenţiei de contragarantare; orice altă modificare a contractului va fi notificată garantului, conform art. 36 alin. (1) lit. b).


    ART. 36
    (1) Fără a aduce atingere caracterului irevocabil şi necondiţionat al contragaranţiei NCS, beneficiarul are obligaţia:
    a) să monitorizeze SGB/PSGB, precum şi să monitorizeze/verifice/evalueze garanţiile colaterale constituite la acestea, să încheie poliţe de asigurare pentru bunurile acceptate în garanţie^10, în conformitate cu aprobarea SGB/PSGB/reglementările proprii şi cu condiţiile specifice de aprobare ale contragaranţiei NCS^11;
    ^11 În cazul SG/PSGB pentru care garantul, în urma analizei sale, stabileşte condiţii pentru a asigura respectarea tuturor termenilor şi condiţiilor garanţiei NCS.
    ^10 În cazul SGB/PSGB pentru care beneficiarul, conform aprobării SGB/PSGB/reglementărilor proprii, solicită asigurarea bunurilor.

    b) să transmită EximBank NCS, în forma şi la termenele prevăzute în convenţiile de contragarantare, informări cu privire la operaţiunile de monitorizare prevăzute la lit. a), inclusiv cu privire la rezultatul acţiunilor întreprinse ca urmare a efectuării acestor operaţiuni.

    (2) În cazul apariţiei unor evenimente adverse referitoare la garanţiile colaterale constituite la SGB/PSGB evidenţiate în informările primite, EximBank NCS poate identifica, împreună cu beneficiarul, măsuri/demersuri specifice în vederea protejării intereselor părţilor, suplimentar faţă de cele deja întreprinse de beneficiar.

    ART. 37
    EximBank NCS va urmări modul de derulare a contragaranţiilor NCS exclusiv în baza informaţiilor transmise periodic de către beneficiar referitoare la SGB/PSGB şi garanţiile colaterale constituite, conform obligaţiilor asumate prin convenţiile de contragarantare.

    ART. 38
    Pe parcursul perioadei de garantare, beneficiarul, cu acordul ordonatorului, poate solicita EximBank NCS modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a contragaranţiei NCS.

    ART. 39
    (1) Contragaranţia NCS poate fi transferată altui beneficiar, împreună cu drepturile şi obligaţiile rezultate din aceasta, doar cu acordul prealabil al EximBank NCS.
    (2) În funcţie de caracteristicile operaţiunilor menţionate la alin. (1) şi în urma analizei riscurilor asociate acestora, EximBank NCS poate propune respingerea operaţiunii sau poate stabili condiţii pentru implementarea acesteia.

    CAP. VIII
    Executarea contragaranţiei NCS şi împărţirea riscului
    ART. 40
    (1) Beneficiarul este îndreptăţit să solicite executarea contragaranţiei NCS numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.
    (2) Beneficiarul va notifica EximBank NCS cu privire la producerea riscului de credit, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la producerea riscului de credit.

    ART. 41
    (1) Cererea de executare poate fi transmisă oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.
    (2) Orice modificare/completare a cererii de executare transmise garantului se va realiza de către beneficiar în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

    ART. 42
    O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) beneficiarul a transmis EximBank NCS cererea de executare completă în termenul şi în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie NCS;
    b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă garantului aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul.


    ART. 43
    (1) EximBank NCS va efectua plata valorii de executare a contragaranţiei NCS în favoarea beneficiarului dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, menţionate şi în scrisoarea de garanţie NCS:
    a) beneficiarul a transmis EximBank NCS notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 40;
    b) cererea de executare este conformă, conform prevederilor art. 42;
    c) beneficiarul nu a eliberat, parţial sau total, nicio componentă a mixului de garanţii colaterale fără acordul prealabil al EximBank NCS;
    d) beneficiarul a solicitat acordul prealabil al EximBank NCS pentru modificările contractului menţionate în mod expres în cadrul convenţiei de contragarantare;
    e) beneficiarul a plătit prima de contragarantare la termenele şi în condiţiile prevăzute în convenţia de contragarantare;
    f) prima de garantare încasată de la ordonator de către beneficiar sau care urmează să fie recuperată de la ordonator de către beneficiar este la nivelul prevăzut în convenţia de contragarantare, actualizat cu toate modificările ulterioare;
    g) beneficiarul a formulat în termen legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei ordonatorului.

    (2) În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), EximBank NCS va efectua plata beneficiarului în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de executare complete.
    (3) În baza notificării scrise a beneficiarului, EximBank NCS poate suspenda plata valorii de executare a contragaranţiei NCS până la o dată menţionată de beneficiar în notificare.

    ART. 44
    (1) Ulterior producerii riscului de credit, beneficiarul este obligat să informeze EximBank NCS în legătură cu recuperarea oricărei sume din executarea garanţiilor colaterale aferente SGB/PSGB (altele decât contragaranţia NCS) şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a contragaranţiei NCS.
    (2) În cazul recuperării de către beneficiar a unor sume din executarea garanţiilor colaterale constituite la SGB/PSGB, anterior plăţii valorii de executare a contragaranţiei NCS, acestea pot fi reţinute integral de către beneficiar, iar valoarea de executare a contragaranţiei NCS se va diminua automat cu suma corespunzătoare ce ar fi revenit garantului, conform proporţiei de participare la risc.

    ART. 45
    (1) Beneficiarul va utiliza suma încasată reprezentând valoarea de executare a contragaranţiei NCS pentru a acoperi soldul creditului.
    (2) În cazul în care moneda contragaranţiei NCS este diferită de moneda SGB/PSGB, valoarea de executare a contragaranţiei NCS exprimată în echivalentul monedei contragaranţiei NCS, utilizându-se cursul BNR valabil la data cererii de executare, nu va depăşi suma maximă garantată, determinată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Normă.

    ART. 46
    (1) Beneficiarul şi EximBank NCS suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.
    (2) Valoarea netă a sumelor recuperate va fi împărţită între EximBank NCS şi beneficiar, proporţional cu participarea fiecăruia la risc.

    ART. 47
    (1) După plata valorii de executare a contragaranţiei NCS, EximBank NCS va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului atât împotriva ordonatorului/terţilor garanţi, cât şi împotriva oricăror succesori ai ordonatorului/terţilor garanţi (rezultaţi ca urmare a oricărei operaţiuni convenţionale, judecătoreşti şi/sau prin efectul legii).
    (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank - S.A., conform dispoziţiilor legale privind Codul de procedură fiscală şi cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank NCS.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 48
    (1) Prevederile Normei se aplică:
    a) pentru dosarele de contragarantare având ca obiect acordarea de contragaranţii NCS, înregistrate în Registrul unic de garanţii începând cu data intrării în vigoare a Normei;
    b) pentru dosarele de contragarantare având ca obiect majorarea valorii şi/sau a procentului garantat aferente contragaranţiilor NCS în derulare, înregistrate în Registrul unic de garanţii începând cu data intrării în vigoare a Normei;
    c) pentru dosarele de contragarantare având ca obiect prelungirea contragaranţiilor NCS în derulare, cu menţinerea sau diminuarea procentului garantat, înregistrate în Registrul unic de garanţii începând cu data intrării în vigoare a Normei;
    d) pentru solicitările de modificare a condiţiilor iniţiale de acordare a contragaranţiilor NCS în derulare, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi c) şi care implică încheierea de acte adiţionale la convenţii, înregistrate începând cu data intrării în vigoare a Normei.

    (2) Pentru solicitările de acordare contragaranţii NCS, prelungire contragaranţii NCS şi de modificare a condiţiilor iniţiale aferente contragaranţiilor NCS în derulare, înregistrate anterior datei intrării în vigoare a Normei, indiferent de stadiul de soluţionare a acestora, sunt aplicabile dispoziţiile Normei în vigoare la data înregistrării. În cazul în care aprobarea acestora se va realiza ulterior intrării în vigoare a Normei, pentru transpunerea contractuală a condiţiilor aprobate se va utiliza convenţia de contragarantare, prevăzută la art. 5 pct. g) din Normă.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 49
    În scopul aplicării Normei, EximBank NCS emite proceduri, care se supun aprobării CIFGA.

    ART. 50
    Ori de câte ori actele normative la care se face referire în Normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ART. 51
    Norma intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la normă
    Lista activităţilor neeligibile pentru acordarea contragaranţiilor NCS

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Sectorul de activitate │Clasificarea│
│ │CAEN │
├─────────────────────────┴────────────┤
│Activităţi de jocuri de noroc şi │
│pariuri │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Activităţi de jocuri de │920 │
│noroc şi pariuri │ │
├─────────────────────────┴────────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│băuturi alcoolice şi tutun │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Distilarea, rafinarea şi │ │
│mixarea băuturilor │1101 │
│alcoolice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Fabricarea produselor din│1200 │
│tutun │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Comerţ cu ridicata al │4635 │
│produselor din tutun │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Comerţ cu amănuntul al │ │
│produselor din tutun, în │4726 │
│magazine specializate │ │
├─────────────────────────┴────────────┤
│Tranzacţii imobiliare │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Cumpărarea şi vânzarea de│681 │
│bunuri imobiliare proprii│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Închirierea şi │ │
│subînchirierea bunurilor │682 │
│imobiliare proprii sau în│ │
│leasing │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi imobiliare pe │ │
│bază de comision sau │683 │
│contract │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Dezvoltare (promovare) │411 │
│imobiliară │ │
├─────────────────────────┴────────────┤
│Intermediere financiară şi asigurări │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Intermediere monetară │641 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi ale │642 │
│holdingurilor │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Fonduri mutuale şi alte │ │
│entităţi financiare │643 │
│similare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Alte activităţi de │ │
│intermedieri financiare, │ │
│exclusiv activităţi de │649 │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi de asigurări │651 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi de reasigurare│652 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi ale fondurilor│ │
│de pensii (cu excepţia │653 │
│celor din sistemul public│ │
│de asigurări sociale) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi auxiliare │ │
│intermedierilor │ │
│financiare, cu excepţia │661 │
│activităţilor de │ │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi auxiliare de │ │
│asigurări şi fonduri de │662 │
│pensii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Activităţi de │663 │
│administrare a fondurilor│ │
├─────────────────────────┴────────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│substanţe aflate sub control naţional,│
│plante, substanţe şi preparate │
│stupefiante şi psihotrope, aşa cum │
│sunt acestea definite/reglementate de │
│prevederile următoarelor acte │
│normative: │
│- Legea nr. 49/2018 privind │
│precursorii de explozivi, precum şi │
│pentru modificarea şi completarea unor│
│acte normative │
│- Legea nr. 339/2005 privind regimul │
│juridic al plantelor, substanţelor şi │
│preparatelor stupefiante şi │
│psihotrope, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
└──────────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016