Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. N3.5 din 17 decembrie 2021  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. N3.5 din 17 decembrie 2021 privind "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-VI/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2022
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 557 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2021.
──────────
    Prezenta normă (denumită în continuare Norma) a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 96/2000), şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Norma instituie o schemă de garantare în condiţii de piaţă (denumită în continuare Schema) destinată să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

    ART. 2
    În baza Normei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. garantează, în numele şi în contul statului (NCS), finanţările acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

    ART. 3
    (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este Fondul pentru garanţii, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000.
    (2) Fondul pentru garanţii va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (denumit în continuare CIFGA).

    ART. 4
    Schema este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008, astfel încât garanţiile acordate în cadrul Schemei respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
    a) ordonatorul nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate^1;
    ^1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

    b) gradul de acoperire oferit de garanţia NCS poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia NCS se referă la operaţiuni de finanţare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
    c) garanţia NCS nu acoperă mai mult de 80% din valoarea finanţării;
    d) valoarea garanţiei NCS se reduce prorata pe măsura rambursării creditului/diminuării valorii angajamentului;
    e) condiţiile de acordare a garanţiilor NCS în cadrul Schemei se bazează pe evaluarea ex-ante a riscurilor generate de diferitele tipuri de ordonatori şi de finanţări eligibile, comisioanele plătite de ordonator asigurând autofinanţarea Schemei. Capacitatea de autofinanţare a Schemei se analizează anual;
    f) comisioanele plătite de ordonator acoperă riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale Schemei şi finanţarea anuală a capitalului;
    g) în cadrul Schemei sunt stabilite transparent criteriile de eligibilitate, cuantumul şi durata maximă de acordare a garanţiilor NCS.


    ART. 5
    (1) Garanţiile NCS se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.
    (2) Garanţiile NCS se acordă cu respectarea principiilor şi standardelor prevăzute în Politica EximBank NCS privind dezvoltarea durabilă^2.
    ^2 Documentul este disponibil pe site-ul EximBank www.eximbank.ro.


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 6
    În sensul Normei, următorii termeni se definesc astfel:
    a) EximBank NCS sau garant - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului;
    b) beneficiarul garanţiei (beneficiar) - instituţie de credit sau grup de instituţii de credit, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) acordă finanţări cu respectarea reglementărilor interne aplicabile, a celor privind cunoaşterea clientelei, precum şi a celor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

    c) ordonator - persoane juridice înfiinţate/organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoane juridice de drept public pentru care beneficiarul a aprobat acordarea unei finanţări cu garanţia NCS şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;
    d) contract - contractul în baza căruia beneficiarul acordă ordonatorului finanţarea şi documentele aferente garanţiilor colaterale constituite la finanţare, împreună cu toate actele adiţionale la acestea, după caz;
    e) finanţare - credit, angajament (scrisori de garanţie bancară - SGB sau acreditive) sau plafon de finanţare (combinaţie de credite şi/sau angajamente) acordate pentru activitatea curentă şi/sau proiecte de investiţii, aşa cum sunt acestea definite în reglementările proprii ale beneficiarilor;
    f) convenţia de garantare - contractul încheiat între EximBank NCS (în calitate de garant), ordonator şi beneficiar în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice, modalitatea de împărţire a riscului etc.;
    g) garanţia NCS - angajament irevocabil, necondiţionat, cu caracter documentar, asumat în numele şi în contul statului, materializat într-o Scrisoare de garanţie NCS, prin care EximBank NCS se obligă să plătească beneficiarului o parte din pierderea suportată ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie NCS;
    h) angajament irevocabil - angajamentul conform căruia garantul nu poate revoca unilateral garanţia NCS, cu excepţia situaţiilor în care comisioanele aferente nu au fost plătite, în conformitate cu prevederile Convenţiei de garantare, sau drepturile şi obligaţiile rezultate din garanţia NCS au fost transferate fără acordul prealabil al garantului;
    i) angajament necondiţionat - angajamentul asumat de garant de a plăti în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie NCS;
    j) angajament cu caracter documentar - angajamentul asumat de garant de a face plata în baza cererii scrise a beneficiarului, însoţită de documentaţia prevăzută în mod expres şi limitativ în cadrul scrisorii de garanţie NCS, fără efectuarea de către garant a unor verificări suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 40 alin. (1) din Normă;
    k) procent garantat - partea din finanţare care este acoperită de garanţia NCS, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat se aplică asupra sumelor din credit reprezentând principal, respectiv asupra angajamentului;
    l) valoarea garanţiei NCS - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie NCS, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea finanţării;
    m) riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiar, care, în funcţie de tipul de finanţare şi de obiectul garanţiei NCS, se concretizează în trecerea integrală la restanţă a finanţării ori a unui credit din plafonul de finanţare sau a unui credit rezultat în urma plăţii valorii unei SGB;
    n) cerere de executare - formularul specific pus la dispoziţia beneficiarului de către EximBank NCS, însoţit de documentaţia prevăzută în mod expres şi limitativ în cadrul scrisorii de garanţie NCS;
    o) valoarea de executare a garanţiei NCS - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul finanţării restante, determinată în moneda garanţiei NCS; valoarea de executare a garanţiei NCS se va diminua cu orice sumă datorată garantului de către beneficiar;
    p) cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei - cheltuieli generate de procedura de executare silită;
    q) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiar, fie de garant, prin executarea silită a garanţiilor colaterale constituite la finanţare şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei;
    r) expunere cumulată - suma dintre expunerea EximBank NCS faţă de un ordonator sau grup de ordonatori^3 rezultată din acordarea garanţiei NCS şi expunerea existentă, din operaţiuni de finanţare/garantare aflate în derulare la EximBank NCS.
    ^3 În stabilirea grupului de ordonatori se va avea în vedere definiţia grupului de clienţi aflaţi în legătură în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.    CAP. III
    Criterii de eligibilitate
    ART. 7
    Pentru acordarea garanţiei NCS, ordonatorul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu se află în dificultate, respectiv nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    (i) mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate (în cazul SA, SRL, SCA) sau mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut din cauza pierderilor acumulate (în cazul SNC - societăţi în nume colectiv, SCS - societăţi în comandită simplă);
    (ii) face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iii) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    - raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi
    – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
    Verificarea criteriilor menţionate mai sus se realizează în baza ultimelor două situaţii financiare anuale încheiate şi depuse de ordonator la administraţia financiară.
    În cazul IMM-urilor înfiinţate cu cel mult 3 ani în urmă şi al persoanelor juridice de drept public se verifică doar condiţia de la pct. (ii);    b) se încadrează în categoria de performanţă financiară A, B, C sau D, determinată conform sistemului intern de evaluare al EximBank NCS;
    c) gradul de îndatorare^4 este de maximum 90%, conform ultimei situaţii financiare^5 depuse de ordonator la administraţia financiară;
    ^ 4 Calculat ca raport între datorii totale şi total pasiv. În cazul creditelor pentru activitatea curentă, în gradul de îndatorare se va include şi finanţarea solicitată.
    ^ 5 Anuale sau semestriale; interpretarea acestui indicator se va face în corelare cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată, transpusă în formular de bilanţ (varianta extinsă).

    d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi în ultimele 12 luni calendaristice anterioare^6 şi în luna curentă în care se solicită garanţia NCS. În cazul în care ordonatorul figurează cu incidente de plată majore accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, criteriul se consideră îndeplinit, cu justificarea corespunzătoare din partea ordonatorului;
    ^ 6 Anterioare lunii în care a fost transmis dosarul de garantare.

    e) are serviciul datoriei de tip A sau B, conform rezultatului interogării bazei de date a Centralei Riscului de Credit;
    f) nu are obligaţii fiscale/bugetare restante/nereglementate^7, conform certificatului de atestare fiscală;
    ^ 7 Prin reglementare se înţelege modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a obligaţiilor fiscale/bugetare reflectate în certificatul de atestare fiscală.

    g) prezintă beneficiarului garanţii colaterale care, împreună cu garanţia NCS, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    h) nu se află în litigiu cu Ministerul Finanţelor (MF) sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF); criteriul are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi se referă la entităţile împotriva cărora MF/ANAF a iniţiat în instanţă un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data solicitării garanţiei NCS;
    i) nu se află în litigiu cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.


    ART. 8
    (1) Toate criteriile de eligibilitate menţionate la art. 7 trebuie îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS în Registrul unic de garanţii a dosarului de garantare, cuprinzând cererea de garantare şi documentaţia completă necesară analizei solicitării. Criteriile de eligibilitate nu se aplică în situaţia prelungirii/restructurării finanţărilor garantate.
    (2) Solicitările care conduc la majorarea valorii garanţiei NCS sunt asimilate unor acordări noi, inclusiv din punctul de vedere al aplicabilităţii criteriilor de eligibilitate.
    (3) În cazul în care unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS în Registrul unic de garanţii a dosarului de garantare, ordonatorul va asigura îndeplinirea lor până la data semnării Convenţiei de garantare, conform condiţiilor specifice de acordare/aprobare a garanţiei NCS.

    CAP. IV
    Caracteristici şi condiţii de acordare a garanţiei NCS
    SECŢIUNEA 1
    Caracteristicile garanţiei NCS
    ART. 9
    (1) Garanţia NCS se acordă pentru:
    a) finanţări noi;
    b) refinanţări (în cazul preluării finanţării de către beneficiar de la o altă instituţie de credit).

    (2) În cazul finanţărilor pentru proiecte de investiţii, garanţia NCS poate fi acordată şi pentru finanţarea cheltuielilor deja efectuate de ordonatori cu cel mult 1 an înainte de data depunerii dosarului de garantare (retrofinanţare).
    (3) Garanţia NCS se acordă pentru SGB în derulare sau pentru plafoane de finanţare acordate în vederea preluării SGB-urilor aflate în derulare la acelaşi beneficiar, cu condiţia ca aprobarea beneficiarului în baza căreia au fost emise SGB-urile preluate să prevadă înlocuirea/modificarea/completarea ulterioară a mixului de garanţii colaterale cu garanţia NCS.

    ART. 10
    (1) Procentul garantat poate fi de maximum 80%, cu următoarele limitări:
    a) maximum 75%, dacă garanţia NCS se acordă pentru credite/plafoane de finanţare^8 cu funcţionalitate revolving^9 sau în care mai mult de 50% din principal va fi rambursat la scadenţa finală, destinate finanţării activităţii curente;
    b) maximum 70%, dacă garanţia NCS se acordă pentru credite/plafoane de finanţare^8 cu funcţionalitate revolving^9 destinate finanţării activităţii curente, iar în mixul de garanţii colaterale acceptate cu valoare^10 pentru finanţare sunt incluse ipoteci mobiliare asupra stocurilor şi/sau încasărilor din creanţe.
    ^ 8 Cu excepţia plafoanelor de finanţare în cadrul cărora beneficiarul acordă exclusiv angajamente.
    ^ 9 Finanţări care permit utilizări multiple şi a căror limită se reîntregeşte cu valoarea corespunzătoare a sumelor rambursate.
    ^10 Garanţii colaterale care au fost luate în calcul la determinarea gradului de acoperire cu garanţii al finanţării.


    (2) Procentul garantat va fi de maximum 50%, dacă:
    a) garanţia NCS se acordă pentru refinanţarea creditelor, cu sau fără suplimentare de valoare.
    Limitarea la 50% nu se aplică în cazul în care creditul refinanţat este deja garantat de EximBank NCS; în acest caz, garanţia NCS pentru noul credit va putea fi acordată cu menţinerea procentului garantat aprobat iniţial (inclusiv în cazul suplimentării valorii acestuia);

    b) în mixul de garanţii colaterale acceptate cu valoare^10 pentru finanţare sunt incluse ipoteci mobiliare asupra creanţelor viitoare aferente livrărilor neefectuate/serviciilor neprestate.
    Limitarea la 50% nu se aplică în cazul constituirii în garanţie de către unităţile administrativ-teritoriale a veniturilor proprii ale bugetului local în baza acordurilor de garantare prin venituri.


    (3) În cazul în care garanţia NCS se acordă pentru un plafon de finanţare se va lua în considerare procentul cel mai mic aplicabil tipurilor de finanţări incluse în plafon.

    ART. 11
    Pentru ordonatorii care sunt:
    a) societăţi înfiinţate în urmă cu cel mult 12 luni; sau
    b) societăţi care nu au generat venituri semnificative conform ultimelor două situaţii financiare anuale încheiate şi depuse la administraţia financiară, valoarea maximă a unei garanţii NCS este de 10 milioane lei. Această limită nu se aplică în cazul în care ordonatorul face parte dintr-un grup şi beneficiază de susţinerea financiară a firmelor din grup.


    ART. 12
    Valoarea garanţiei NCS se reduce prorata pe măsura rambursării creditului/diminuării valorii angajamentului.

    ART. 13
    (1) Garanţia NCS se acordă în moneda finanţării sau în lei.
    (2) În cazul în care moneda garanţiei NCS este diferită de moneda finanţării, suma maximă garantată exprimată în echivalent moneda garanţiei NCS va fi determinată utilizând cursul BNR de la data emiterii acesteia.

    ART. 14
    (1) Perioada de garantare nu poate depăşi durata finanţării.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care garanţia NCS se acordă pentru garantarea unui angajament, perioada de garantare se corelează cu perioada de valabilitate a angajamentului, la care se adaugă durata creditului ce poate rezulta în cazul executării/plăţii angajamentului. Durata creditului poate fi de maximum 30 de zile calendaristice de la data plăţii efectuate de beneficiar în numele ordonatorului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii de acordare a garanţiei NCS
    ART. 15
    (1) Garanţia NCS se acordă în completarea garanţiilor colaterale constituite de ordonator/terţi pentru finanţarea acordată de beneficiar.
    (2) În acest sens, beneficiarul stabileşte structura şi tipurile de garanţii colaterale acceptate, modul de evaluare şi asigurare a acestora, valoarea acceptată în garanţie şi gradul minim de acoperire cu garanţii colaterale al finanţării, în conformitate cu reglementările proprii ale acestuia, cu luarea în considerare a caracteristicilor şi condiţiilor de acordare a garanţiei NCS.

    ART. 16
    (1) La data acordării garanţiei NCS, garanţiile colaterale constituite de ordonator/terţi, împreună cu garanţia NCS, trebuie să acopere în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
    (2) În cazul particular al finanţărilor proiectelor de investiţii în cadrul cărora beneficiarul acceptă cu valoare^10 în mix-ul de garanţii ipoteca pe bunurile obiect al investiţiei, condiţia de la alin. (1) se consideră îndeplinită cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) la data aprobării finanţării, beneficiarul acceptă cu valoare^10 în mixul de garanţii ipoteca pe bunurile obiect al investiţiei în curs de realizare/ce urmează a se realiza, chiar dacă acestea nu au o materialitate completă/efectivă la data primelor trageri din finanţare (ipoteci pe bunuri viitoare/în curs de edificare);
    b) modalitatea prin care beneficiarul împreună cu ordonatorul vor gestiona riscurile legate de finalizarea proiectelor de investiţii va fi prezentată în mod distinct în documentaţia transmisă garantului.


    ART. 17
    (1) Contractele de credit şi de garanţii colaterale aferente finanţării vor include clauza privind calitatea EximBank NCS de cocreditor de rang egal cu beneficiarul, proporţional cu procentul garantat, calitate care va fi dobândită de EximBank NCS de la data la care acesta va efectua plata garanţiei NCS, ca efect al subrogaţiei în drepturile beneficiarului, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi.
    (2) Asigurarea bunurilor acceptate în garanţie se va face conform aprobării/reglementărilor proprii ale beneficiarului. În situaţia încheierii unui contract de ipotecă/cesiune de creanţe cu titlu de garanţie asupra drepturilor din poliţele de asigurare se vor aplica prevederile alin. (1).

    ART. 18
    (1) În mixul de garanţii colaterale constituite pentru finanţare se acceptă numai ipoteci de prim rang.
    (2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta dacă:
    a) ipotecile de rang superior sunt constituite pentru produse acordate/garantate de EximBank NCS; sau
    b) nu au fost luate în calcul la determinarea gradului de acoperire cu garanţii a finanţării pentru care se acordă garanţia NCS.

    (3) Ipotecile de rang subsecvent tranzitoriu se pot accepta:
    a) în cazul garanţiilor NCS acordate pentru refinanţări, cu condiţia ca în urma finalizării refinanţării să fie radiate toate sarcinile prioritare constituite în favoarea terţilor;
    b) în cazul garanţiilor NCS acordate pentru finanţări care au ca destinaţie achiziţia de active care poartă sarcini asupra lor la momentul utilizării finanţării, cu condiţia ca în baza primei utilizări să se asigure stingerea integrală a obligaţiilor aferente sarcinilor respective şi, corelativ, să fie radiate ulterior utilizării finanţării toate sarcinile prioritare constituite în favoarea terţilor.


    ART. 19
    (1) În cazul finanţărilor pentru proiecte de investiţii, ordonatorul va constitui ipoteci mobiliare/imobiliare cu rang I asupra bunurilor care fac obiectul investiţiei (ipotecile pot fi constituite cu sau fără valoare^11).
    ^11 Garanţii colaterale care nu vor fi luate în calcul la determinarea gradului de acoperire cu garanţii al finanţării.

    (2) În cazul finanţărilor pentru activitatea curentă, condiţiile de acordare a finanţării vor include:
    a) obligaţia ordonatorului de constituire a ipotecii asupra bunurilor achiziţionate din finanţare (ipoteca poate fi constituită cu rang prioritar sau subsecvent, cu sau fără valoare^11);
    sau
    b) obligaţia ordonatorului de a nu acorda/constitui niciun drept de garanţie şi a nu permite naşterea vreunei sarcini asupra bunurilor achiziţionate din finanţare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Excluderi
    ART. 20
    Garanţiile NCS nu se acordă pentru:
    a) finanţări în derulare la beneficiar, care nu au în mixul de garanţii colaterale garanţia NCS;
    b) refinanţarea unor finanţări în derulare la beneficiar.


    ART. 21
    (1) Nu se acordă garanţii NCS pentru finanţări care au ca destinaţie:
    a) industria jocurilor de noroc şi pariurilor;
    b) producţia sau comercializarea de băuturi alcoolice^12 şi tutun;
    ^12 În accepţiunea prezentei norme, noţiunea „băuturi alcoolice“ nu include berea, cidrul, vinul şi orice alte produse care nu depăşesc o concentraţie de 24% alcool în volume.

    c) producţia sau comercializarea de substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    d) tranzacţii imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
    e) activităţi de intermediere financiară şi asigurări.

    (2) Lista CAEN-urilor excluse de la acordarea de garanţii NCS este prezentată în anexa la Normă.

    ART. 22
    (1) Nu pot beneficia de garanţii NCS ordonatorii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activităţile neeligibile menţionate în anexa la Normă, indiferent de activitatea finanţată.
    (2) În situaţiile în care ordonatorul are drept CAEN secundar activităţi neeligibile menţionate în anexa la Normă sau dacă în cadrul unor CAEN-uri eligibile desfăşoară şi activităţi neeligibile:
    a) în cazul creditelor, ordonatorul va stabili pe baza declaraţiei pe propria răspundere ponderea activităţii neeligibile în cifra de afaceri (CA):
    (i) dacă ponderea în CA a activităţii neeligibile este mai mică de 10%, ordonatorul va certifica prin declaraţie pe propria răspundere că creditul nu va avea ca destinaţie activitatea neeligibilă;
    (ii) dacă ponderea în CA a activităţii neeligibile este mai mare de 10%, condiţiile de aprobare a garanţiei NCS vor stabili obligaţia beneficiarului de a insera în contract clauze privind verificarea de către beneficiar a utilizărilor din credit, acestea fiind destinate exclusiv finanţării activităţilor eligibile;

    b) în cazul angajamentelor, beneficiarul va urmări ca obiectul angajamentului să se încadreze în activităţile eligibile.


    CAP. V
    Costurile garanţiei NCS
    ART. 23
    (1) Pentru acordarea şi administrarea garanţiilor NCS, ordonatorul datorează EximBank NCS comisioane în conformitate cu Caietul de comisioane NCS publicat pe site-ul www.eximbank.ro.
    (2) Neplata comisioanelor la termenele şi în condiţiile stabilite în Convenţia de garantare atrage încetarea răspunderii EximBank NCS în cadrul garanţiei NCS.

    ART. 24
    Fără a aduce atingere caracterului irevocabil şi necondiţionat al garanţiei NCS, pentru neîndeplinirea la termen şi/sau îndeplinirea defectuoasă a unor obligaţii prevăzute de Convenţia de garantare, beneficiarul şi ordonatorul datorează EximBank NCS sancţiuni pecuniare în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare.

    ART. 25
    Nivelul comisioanelor şi al sancţiunilor pecuniare nu este negociabil.

    CAP. VI
    Analiza şi aprobarea garanţiilor NCS
    SECŢIUNEA 1
    Dosarul de garantare
    ART. 26
    (1) În vederea accesării garanţiilor NCS, beneficiarii vor transmite EximBank NCS pe adresa de e-mail analiza@eximbank.ro menţionată pe site-ul www.eximbank.ro un mesaj privind intenţia de accesare a garanţiei.
    (2) Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziţia acestora dosarul de garantare, cuprinzând cererea de garantare şi documentaţia necesară analizei solicitării.

    ART. 27
    (1) Ca urmare a întocmirii dosarelor de garantare, beneficiarii vor transmite pe adresa de e-mail analiza@eximbank.ro un mesaj privind intenţia de transmitere a dosarelor de garantare complete. Dosarul de garantare se întocmeşte şi se transmite scanat de către beneficiar, prin intermediul platformei on-line. Dosarul poate fi transmis şi prin poştă/curier sau poate fi depus la registratura sediului Centralei EximBank.
    (2) Dosarul de garantare complet presupune existenţa tuturor documentelor indicate în Lista de documente, în forma solicitată de EximBank NCS.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza şi aprobarea solicitărilor de garantare
    ART. 28
    (1) Dosarele de garantare primite de EximBank NCS se analizează conform prevederilor reglementărilor interne aplicabile.
    (2) În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank NCS poate propune respingerea garanţiei NCS, respectiv poate stabili condiţii pentru acordarea acesteia.

    ART. 29
    Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita atât beneficiarului, cât şi ordonatorului informaţii şi/sau documente suplimentare, în situaţia în care elementele cuprinse în dosarul de garantare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.

    ART. 30
    Competenţa de aprobare a garanţiilor NCS diferă în funcţie de expunerea cumulată rezultată în urma aprobării acestora:
    a) până la echivalentul a 50 milioane euro (inclusiv), aprobare la nivelul CIFGA;
    b) peste plafonul prevăzut la lit. a), aprobare la nivelul Guvernului României, cu avizul prealabil al CIFGA.


    CAP. VII
    Derularea garanţiilor NCS
    ART. 31
    Condiţiile aprobate de acordare şi derulare a garanţiilor NCS sunt reflectate în Convenţia de garantare, în baza căreia EximBank NCS va emite o scrisoare de garanţie NCS în favoarea beneficiarului.

    ART. 32
    Pe parcursul perioadei de garantare, conform obligaţiilor asumate prin convenţiile de garantare, beneficiarul:
    a) nu va elibera, parţial sau total, nicio componentă a mixului de garanţii colaterale fără acordul prealabil al EximBank NCS;
    b) va solicita acordul prealabil al EximBank NCS pentru modificările contractului menţionate în mod expres în cadrul Convenţiei de garantare; orice altă modificare a contractului va fi notificată garantului, conform art. 33 alin. (1) lit. b).


    ART. 33
    (1) Fără a aduce atingere caracterului irevocabil şi necondiţionat al garanţiei NCS, beneficiarul are obligaţia:
    a) să monitorizeze finanţarea, utilizarea acesteia^13, precum şi să monitorizeze/verifice/evalueze garanţiile colaterale constituite la finanţare, să încheie poliţe de asigurare pentru bunurile acceptate în garanţie^14, în conformitate cu aprobarea finanţării/reglementările proprii şi cu condiţiile specifice de aprobare ale garanţiei NCS^15;
    ^13 În cazul finanţărilor aprobate cu condiţii de justificare/verificare a utilizărilor.
    ^14 În cazul finanţărilor pentru care beneficiarul, conform aprobării finanţării/reglementărilor proprii, solicită asigurarea bunurilor.
    ^15 În cazul finanţărilor pentru care garantul, în urma analizei sale, stabileşte condiţii pentru a asigura respectarea tuturor termenilor şi condiţiilor garanţiei NCS.

    b) să transmită EximBank NCS, în forma şi la termenele prevăzute în convenţiile de garantare, informări cu privire la operaţiunile de monitorizare prevăzute la lit. a), inclusiv cu privire la rezultatul acţiunilor întreprinse ca urmare a efectuării acestor operaţiuni.

    (2) În cazul apariţiei unor evenimente adverse referitoare la garanţiile colaterale constituite la finanţare evidenţiate în informările primite, EximBank NCS poate identifica, împreună cu beneficiarul, măsuri/demersuri specifice în vederea protejării intereselor părţilor, suplimentar faţă de cele deja întreprinse de beneficiar.

    ART. 34
    EximBank NCS va urmări modul de derulare a garanţiilor NCS exclusiv în baza informaţiilor transmise periodic de către beneficiar, referitoare la finanţare şi garanţiile colaterale constituite, conform obligaţiilor asumate prin convenţiile de garantare.

    ART. 35
    Pe parcursul perioadei de garantare, beneficiarul, cu acordul ordonatorului, poate solicita EximBank NCS modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei NCS.

    ART. 36
    (1) Garanţia NCS poate fi transferată altui beneficiar, împreună cu drepturile şi obligaţiile rezultate din aceasta, doar cu acordul prealabil al EximBank NCS.
    (2) În funcţie de caracteristicile operaţiunilor menţionate la alin. (1) şi în urma analizei riscurilor asociate acestora, EximBank NCS poate propune respingerea operaţiunii sau poate stabili condiţii pentru implementarea acesteia.

    CAP. VIII
    Executarea garanţiei NCS şi împărţirea riscului
    ART. 37
    (1) Beneficiarul este îndreptăţit să solicite executarea garanţiei NCS numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.
    (2) Beneficiarul va notifica EximBank NCS cu privire la producerea riscului de credit, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea riscului de credit.

    ART. 38
    (1) Cererea de executare poate fi transmisă garantului oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.
    (2) Orice modificare/completare a cererii de executare transmise garantului se va putea realiza de către beneficiar în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

    ART. 39
    O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) beneficiarul a transmis EximBank NCS cererea de executare completă în termenul şi în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie NCS;
    b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă garantului aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul.


    ART. 40
    (1) EximBank NCS va efectua plata valorii de executare a garanţiei NCS în favoarea beneficiarului dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, menţionate şi în scrisoarea de garanţie NCS:
    a) beneficiarul a transmis EximBank NCS notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 37;
    b) cererea de executare este conformă, potrivit prevederilor art. 39;
    c) beneficiarul nu a eliberat, parţial sau total, nicio componentă a mixului de garanţii colaterale fără acordul prealabil al garantului;
    d) beneficiarul a solicitat acordul prealabil al EximBank NCS pentru modificările contractului menţionate în mod expres în cadrul Convenţiei de garantare;
    e) beneficiarul a formulat în termenul legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei ordonatorului.

    (2) În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), EximBank NCS va efectua plata beneficiarului în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de executare complete.
    (3) În baza notificării scrise a beneficiarului, EximBank NCS poate suspenda plata valorii de executare a garanţiei NCS până la o dată menţionată de beneficiar în solicitare.

    ART. 41
    (1) Ulterior producerii riscului de credit, beneficiarul este obligat să informeze EximBank NCS în legătură cu recuperarea oricărei sume din executarea garanţiilor colaterale aferente finanţării (altele decât garanţia NCS) şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a garanţiei NCS.
    (2) În cazul recuperării de către beneficiar a unor sume din executarea garanţiilor colaterale constituite la finanţare, anterior plăţii valorii de executare a garanţiei NCS, acestea pot fi reţinute integral de către beneficiar, iar valoarea de executare a garanţiei NCS se va diminua automat cu suma corespunzătoare ce ar fi revenit garantului, conform proporţiei de participare la risc.

    ART. 42
    (1) Beneficiarul va utiliza suma încasată reprezentând valoarea de executare a garanţiei NCS pentru a acoperi soldul finanţării.
    (2) În cazul în care moneda garanţiei NCS este diferită de moneda finanţării, valoarea de executare a garanţiei NCS exprimată în echivalent moneda garanţiei NCS, utilizându-se cursul BNR valabil la data cererii de executare, nu va depăşi suma maximă garantată, determinată conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Normă.

    ART. 43
    (1) Beneficiarul şi EximBank NCS suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.
    (2) Valoarea netă a sumelor recuperate va fi împărţită între EximBank NCS şi beneficiar, proporţional cu participarea fiecăruia la risc.

    ART. 44
    (1) După plata valorii de executare a garanţiei NCS, EximBank NCS va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului atât împotriva ordonatorului/terţilor garanţi, cât şi împotriva oricăror succesori ai ordonatorului/terţilor garanţi (rezultaţi ca urmare a oricărei operaţiuni convenţionale, judecătoreşti şi/sau prin efectul legii).
    (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank - S.A., conform dispoziţiilor legale privind Codul de procedură fiscală şi cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank NCS.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 45
    (1) Prevederile Normei se aplică:
    a) pentru dosarele de garantare având ca obiect acordarea de garanţii NCS, înregistrate în Registrul unic de garanţii începând cu data intrării în vigoare a Normei;
    b) pentru dosarele de garantare având ca obiect majorarea valorii şi/sau a procentului garantat aferente garanţiilor NCS în derulare, înregistrate în Registrul unic de garanţii începând cu data intrării în vigoare a Normei;
    c) pentru dosarele de garantare având ca obiect prelungirea garanţiilor NCS în derulare, cu menţinerea sau diminuarea procentului garantat, înregistrate în Registrul unic de garanţii începând cu data intrării în vigoare a Normei, cu excepţia prevederilor art. 10 din Normă;
    d) pentru solicitările de modificare a condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiilor NCS în derulare, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi c) de mai sus şi care implică încheierea de acte adiţionale la convenţii, înregistrate începând cu data intrării în vigoare a Normei, cu excepţia prevederilor art. 10 din Normă.

    (2) Pentru solicitările de acordare garanţii NCS, prelungire garanţii NCS şi de modificare a condiţiilor iniţiale aferente garanţiilor NCS în derulare, înregistrate anterior datei intrării în vigoare a Normei, indiferent de stadiul de soluţionare a acestora, sunt aplicabile dispoziţiile Normei în vigoare la data înregistrării. În cazul în care aprobarea acestora se va realiza ulterior intrării în vigoare a Normei, pentru transpunerea contractuală a condiţiilor aprobate se va utiliza Convenţia de garantare, prevăzută la art. 6 pct. f) din Normă.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 46
    În scopul aplicării Normei, EximBank NCS emite proceduri care se supun aprobării CIFGA.

    ART. 47
    Ori de câte ori actele normative la care se face referire în Normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ART. 48
    Norma intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la normă
    LISTA
    activităţilor neeligibile pentru acordarea garanţiilor NCS în baza Normei

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Sector de activitate │Clasificare│
│ │CAEN │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de jocuri de noroc şi │
│pariuri │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de jocuri de │920 │
│noroc şi pariuri │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│băuturi alcoolice şi tutun │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distilarea, rafinarea şi │ │
│mixarea băuturilor │1101 │
│alcoolice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea produselor din │1200 │
│tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu ridicata al │4635 │
│produselor din tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu amănuntul al │ │
│produselor din tutun, în │4726 │
│magazine specializate │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Tranzacţii imobiliare │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Cumpărarea şi vânzarea de │681 │
│bunuri imobiliare proprii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Închirierea şi │ │
│subînchirierea bunurilor │682 │
│imobiliare proprii sau în │ │
│leasing │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi imobiliare pe │ │
│bază de comision sau │683 │
│contract │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Dezvoltare (promovare) │411 │
│imobiliară │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Intermediere financiară şi asigurări │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Intermediere monetară │641 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale │642 │
│holdingurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fonduri mutuale şi alte │ │
│entităţi financiare │643 │
│similare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte activităţi de │ │
│intermedieri financiare, │ │
│exclusiv activităţi de │649 │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de asigurări │651 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de reasigurare │652 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale fondurilor │ │
│de pensii (cu excepţia │653 │
│celor din sistemul public │ │
│de asigurări sociale) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare │ │
│intermedierilor │ │
│financiare, cu excepţia │661 │
│activităţilor de asigurări│ │
│şi fonduri de pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare de │ │
│asigurări şi fonduri de │662 │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de administrare│663 │
│a fondurilor │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│substanţe aflate sub control naţional,│
│plante, substanţe şi preparate │
│stupefiante şi psihotrope, aşa cum │
│sunt acestea definite/reglementate de │
│prevederile următoarelor acte │
│normative: │
├──────────────────────────────────────┤
│- Legea nr. 49/2018 privind │
│precursorii de explozivi, precum şi │
│pentru modificarea şi completarea unor│
│acte normative │
│- Legea nr. 339/2005 privind regimul │
│juridic al plantelor, substanţelor şi │
│preparatelor stupefiante şi │
│psihotrope, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
└──────────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016