Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. N3.15 din 28 noiembrie 2022  privind garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina (NI-GAR-15-I/0)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. N3.15 din 28 noiembrie 2022 privind garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina (NI-GAR-15-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1145 bis din 28 noiembrie 2022
──────────
        Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 438 din 28 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.145 din 28 noiembrie 2022.
──────────
        Prezenta Normă a fost elaborată în conformitate cu:
    - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu modificările ulterioare, subcapitolul 2.2. - "Sprijin de lichiditate sub formă de garanţii", denumită în continuare Comunicare;
    – Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 8420 din 17.11.2022 privind schema cadru de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        În baza prevederilor Schemei cadru de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, prezenta Normă (denumită în continuare Norma) instituie o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat (Schema), având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi, ca urmare a blocajelor financiare generate de conflictul din Ucraina, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

    ART. 2
        În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de garanţii, în numele şi în contul statului, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

    ART. 3
        Acordarea garanţiilor în cadrul Schemei se face direct de către EximBank în numele şi în contul statului.

    ART. 4
        Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanţii la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor şi a condiţiilor de acordare a garanţiilor prevăzute în Schemă.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 5
        În sensul Normei, următorii termeni se definesc astfel:
    a) Ajutor de stat sub formă de garanţii la credite - ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
    b) Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
        Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003;

    c) Întreprinderi mari - întreprinderi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Bancă finanţatoare - instituţie de credit sau grup de instituţii de credit, aşa cum sunt definite la art. 3, lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    i. îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    ii. acordă credite cu respectarea prevederilor reglementărilor interne aplicabile, a celor privind cunoaşterea clientelei, precum şi a celor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
        În cazul operaţiunilor de sindicalizare bancară, prin Bancă finanţatoare se va înţelege - fie toate Băncile finanţatoare participante, fie oricare dintre acestea în calitate de agent de garantare, în numele şi pe seama celorlalte Bănci finanţatoare.

    e) Credit - finanţare cash, non-revolving, acordată sub forma unui credit de investiţii sau de capital de lucru, aşa cum este acesta definit în reglementările proprii ale Băncilor finanţatoare; în noţiunea de credit nu se includ plafoanele de facilităţi (plafon de scrisori de garanţie bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane); prin credit se va înţelege şi facilitatea cash acordată unui Beneficiar de un consorţiu/asociere de mai multe Bănci finanţatoare;
    f) Contract - contractul încheiat între Banca finanţatoare şi Beneficiar, în baza căruia Banca finanţatoare acordă Beneficiarului creditul, şi actele adiţionale la acesta;
    g) Documentele/contractele aferente garanţiilor colaterale constituite la credit - contracte/angajamente unilaterale în baza cărora Beneficiarul/terţii garanţi constituie garanţiile colaterale la credit în favoarea Băncii finanţatoare şi actele adiţionale la acestea;
    h) EximBank NCS sau Garant - Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului;
    i) Garanţia NCS - angajament irevocabil, necondiţionat, cu caracter documentar, asumat în numele şi în contul statului, în condiţiile Schemei cadru de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei materializat într-o Scrisoare de garanţie NCS, prin care EximBank NCS se obligă să plătească Băncii finanţatoare o parte din pierderea suportată ca urmare a producerii riscului de credit, dar nu mai mult de 90% din valoarea creditului garantat, în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie NCS;
    j) Angajament irevocabil - angajamentul conform căruia Garantul nu poate revoca unilateral Garanţia NCS, cu excepţia situaţiilor în care prima de garantare aferentă nu a fost plătită, în conformitate cu prevederile Convenţiei de garantare, sau drepturile şi obligaţiile rezultate din Garanţia NCS au fost transferate fără acordul prealabil al Garantului;
    k) Angajament necondiţionat - angajamentul asumat de Garant de a plăti în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie NCS;
    l) Angajament cu caracter documentar - angajamentul asumat de Garant de a face plata în baza cererii scrise a Băncii finanţatoare, însoţită de documentaţia prevăzută în mod expres şi limitativ în cadrul Scrisorii de garanţie NCS, fără efectuarea de către Garant a unor verificări suplimentare faţă de cele prevăzute în Convenţia de garantare;
    m) Beneficiar - persoană juridică înfiinţată/organizată în baza Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care o Bancă finanţatoare a aprobat acordarea unui credit cu Garanţia NCS şi care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;
    n) Convenţie de garantare - contractul încheiat între EximBank NCS, Banca finanţatoare şi Beneficiar, care stabileşte termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanţiei;
    o) Procent garantat - partea din credit (principal) care este acoperită de Garanţia NCS, exprimată în valoare procentuală;
    p) Perioada de garantare - perioadă de timp dintre data intrării în vigoare şi data expirării Garanţiei NCS şi care nu poate depăşi durata creditului;
    q) Valoarea garanţiei - valoarea menţionată în Scrisoarea de garanţie NCS, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului;
    r) Prima de garantare - costul garanţiei, suportat de către Beneficiar;
    s) Dosar de garantare - Cererea de garantare şi documentaţia necesară realizării analizei de către EximBank NCS;
    t) Risc de credit - riscul de pierdere cauzată de neîndeplinirea de către Beneficiar a obligaţiilor contractuale faţă de Banca finanţatoare, fiind reprezentat de trecerea integrală a creditului la restanţă;
    u) Valoarea de executare a Garanţiei NCS - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului restant, determinată în moneda Garanţiei NCS; valoarea de executare a Garanţiei NCS se va diminua cu orice sumă datorată Garantului de către Banca finanţatoare;
    v) Valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de Banca finanţatoare, fie de Garant, prin executarea silită a garanţiilor creditului şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei;
    w) Rambursare de tip bullet - rambursare a creditului garantat, prin intermediul unei singure plăţi, la finalul perioadei de creditare.


    CAP. III
    Bugetul şi durata Schemei
    ART. 6
        Sursa de finanţare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor şi administrate de către EximBank NCS, în condiţiile legii.

    ART. 7
    (1) Bugetul Schemei este de 1.500 milioane lei (aprox. 300 milioane euro) care va permite constituirea unui portofoliu de garanţii la credite estimat la 4.500 milioane lei (aprox. 900 milioane euro), fiind destinat unui număr estimat de 120 de Beneficiari.
    (2) Bugetul Schemei este defalcat astfel:
    a) garanţii la credite de investiţii - 750 milioane lei (aprox. 150 milioane euro)
    b) garanţii la credite pentru capital de lucru - 750 milioane lei (aprox. 150 milioane euro).

    (3) În funcţie de evoluţia solicitărilor de garanţii, EximBank NCS va supune aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) realizarea de redistribuiri de sume între bugetele alocate pe tipuri de garanţii (investiţii/capital de lucru), în limita bugetului total al Schemei, de 1.500 milioane lei, respectiv a expunerii maxime de 4.500 milioane lei.

    ART. 8
     Acordarea garanţiilor în cadrul Schemei se realizează în limita bugetului alocat, conform Cap. V din Normă.

    ART. 9
        Semnarea Convenţiilor de garantare se face până cel târziu la data de 31.12.2023.

    CAP. IV
    Beneficiari şi criterii de eligibilitate
    ART. 10
    (1) În baza Schemei, pot accesa garanţii de stat Beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepţii:
    a) industria jocurilor de noroc şi pariurilor;
    b) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    c) activităţi de investigare şi protecţie;
    d) tranzacţii imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
    e) intermediere financiară şi asigurări;
    f) distribuţia şi comercializarea energiei electrice şi combustibililor,
    conform Listei activităţilor neeligibile pentru acordarea garanţiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina, prevăzută în Anexa 1 la Normă.

    (2) Nu sunt eligibili în cadrul Schemei Beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activităţile neeligibile menţionate în Anexa 1 la Normă, indiferent de activitatea finanţată (cod CAEN finanţat).

    ART. 11
    (1) În cadrul Schemei, garanţiile nu se acordă întreprinderilor care fac obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană şi nici:
    a) persoanelor, entităţilor sau organismelor desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) întreprinderilor deţinute sau controlate de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană;
    c) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

    (2) Garanţiile se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei nr. C(2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.

    ART. 12
        Pentru acordarea garanţiilor în cadrul Schemei, Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt persoane juridice înfiinţate/organizate în baza Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se încadrează în categoria IMM şi au o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei, conform ultimei situaţii financiare anuale, depuse la Administraţia Financiară, sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    c) sunt înfiinţate de cel puţin trei ani, având cel puţin trei situaţii financiare anuale încheiate şi depuse la Administraţia Financiară;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială şi nu fac obiectul nici unei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă, la iniţiativa acestora, ori la solicitarea vreunui terţ creditor;
    f) nu înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, conform certificatului de atestare fiscală; în situaţia existenţei unor sume restante, se poate accepta:
    i. ca Beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării Convenţiei de garantare documente din care să reiasă că şi-a achitat sau a reglementat respectivele restanţe, prin reglementare înţelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante; sau
    ii. achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru acordat în baza prezentei Scheme, cu ocazia primei trageri din credit;

    g) nu se află în litigiu cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
    h) nu se află în litigiu*1) cu Ministerul Finanţelor sau cu ANAF;
        *1) Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MF/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi se referă la entităţile împotriva cărora MF/ANAF a iniţiat în primă instanţă un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.

    i) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP) în ultimele 12 luni calendaristice anterioare înregistrării dosarului; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data de 01.03.2022 şi s-au datorat dificultăţilor generate de conflictul din Ucraina sau dacă sunt accidentale, conform declaraţiei pe proprie răspundere a Beneficiarului;
    j) prezintă serviciul datoriei de tip A sau B, începând cu data de 01.01.2021, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A sau B, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data de 01.03.2022 şi s-au datorat dificultăţilor generate de criza din Ucraina, conform declaraţiei pe proprie răspundere a Beneficiarului;
    k) suplimentar criteriilor prevăzute mai sus, pentru garanţiile la credite pentru capital de lucru, gradul de îndatorare al Beneficiarului este de maximum 90%, conform ultimei situaţii financiare anuale sau semestriale depuse la Administraţia Financiară. Pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare următoarele:
    i. gradul de îndatorare se calculează ca raport între datorii totale şi total pasiv. În gradul de îndatorare se va include şi creditul garantat;
    ii. în cazul în care între ultima situaţie financiară anuală/semestrială depusă şi ultima balanţă de verificare au trecut mai mult de 3 luni, interpretarea acestui indicator se va face în corelare cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată, transpusă în formular de bilanţ (varianta extinsă); în cazul în care, conform ultimei balanţe de verificare lunare, gradul de îndatorare este mai mare de 90%, pentru îndeplinirea acestui criteriu se pot lua în considerare:
    a) nedistribuirea profitului şi/sau neplata dividendelor distribuite/în curs de distribuire,
    b) subordonarea datoriilor faţă de asociaţi/acţionari şi/sau intragrup/terţi,

    în condiţiile stabilirii de către Banca finanţatoare, în cadrul Contractului sau în cadrul unor acorduri distincte încheiate cu Beneficiarul, a interdicţiei de plată parţială/integrală a datoriilor pe întreaga durată a creditului.    ART. 13
    (1) Toate criteriile de eligibilitate menţionate la art. 12 trebuie îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS, în Registrul de garanţii ajutor de stat (RGS), a dosarului de garantare cuprinzând Cererea de garantare şi documentaţia completă necesară analizei solicitării.
    (2) În cazul în care criteriile de eligibilitate menţionate la art. 12, lit. (e) - (h) şi (k) nu sunt îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS, în RGS, a dosarului de garantare, Beneficiarul va asigura îndeplinirea lor până la data semnării Convenţiei de garantare, conform condiţiilor specifice de acordare/aprobare a Garanţiei NCS.

    CAP. V
    Condiţii de acordare a garanţiilor în cadrul Schemei
    SECŢIUNEA 1
    Caracteristici ale Garanţiei NCS
    ART. 14
        Garanţiile se acordă Beneficiarilor pentru credite noi acordate de Băncile finanţatoare.

    ART. 15
    (1) Garanţia acoperă maximum 90% din valoarea creditului (principal).
    (2) Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura rambursării de către Beneficiar a creditului, în baza informaţiilor referitoare la soldul creditului garantat, transmise lunar de către Banca finanţatoare.

    ART. 16
    (1) Durata garanţiei este egală cu durata creditului garantat şi nu poate depăşi 6 ani.
    (2) Garanţia se acordă în moneda creditului. Ulterior acordării garanţiei, nu sunt permise conversii în altă monedă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Caracteristici ale creditului garantat
    ART. 17
        În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă garanţii la credite pentru investiţii sau pentru capital de lucru.

    ART. 18
        Creditele vor avea caracter angajant şi nu vor avea ca destinaţie:
    a) refinanţarea altor credite sau retrofinanţarea unor cheltuieli deja efectuate de Beneficiari.
    b) plata de dividende sau rambursări de împrumuturi acordate de asociaţi/acţionari.


    ART. 19
    (1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăşi:
    a) 15% din media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciţii financiare încheiate; sau
    b) 50% din costurile cu energia ale Beneficiarului, înregistrate în cele 12 luni anterioare celei în care se transmite dosarul de garantare; sau
    c) necesarul de lichidităţi estimat de Beneficiar pe perioadă de 12 luni (pentru IMM), respectiv 6 luni (pentru întreprinderi mari) de la data acordării creditului, în limita cifrei de afaceri înregistrate de Beneficiar în anul 2021, dar nu mai mult de 40 milioane lei.

    (2) Estimarea prevăzută la alin. (1) lit. c) are caracter de excepţie şi va fi utilizată doar pentru Beneficiarii care activează în sectoare care sunt deosebit de afectate în mod direct sau indirect de criza actuală şi care demonstrează:
    i. perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau creanţe restante din Rusia, Belarus sau Ucraina, şi/sau
    ii. expunere la riscuri sporite de atacuri cibernetice şi/sau
    iii. creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime, determinate de criza actuală.
        Garanţia se acordă doar dacă Beneficiarul va justifica, iar Banca finanţatoare va confirma, pe baza documentaţiei furnizate de Beneficiar, că acesta este afectat de criza actuală în sensul prevederilor prezentului alineat.

    (3) Estimarea prevăzută la alin. (1) lit. c) poate include costuri legate atât de investiţii, cât şi de capitalul de lucru, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a Beneficiarului, referitoare la nevoile de lichiditate.
    (4) În cazul creditelor în valută, pentru verificarea încadrării creditului în valorile maxime menţionate la prezentul articol, conversia în lei se realizează utilizând cursul mediu anual valută/RON comunicat de BNR pentru anul 2021.

    ART. 20
        Sunt eligibile pentru finanţare:
    a) în cazul creditelor de investiţii - cheltuieli de investiţii, constând în:
    - achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc.);
    – achiziţia de terenuri şi construcţii destinate folosinţei împrumutatului (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc.);
    – imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc.);
    – cheltuieli de consultanţă şi cheltuieli aferente întocmirii documentaţiilor;
    – alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiţii, inclusiv TVA.

    b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - cheltuieli aferente activităţii curente, constând în:
    - cheltuieli aferente unor contracte comerciale, comenzi (ex: achiziţionarea de materii prime, materiale, mărfuri, cheltuieli cu salarii şi asimilate, cheltuieli cu utilităţi/chirii etc.);
    – cheltuieli generale aferente activităţii curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).    ART. 21
        Durata maximă a creditului (care include perioada de graţie la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:
    a) 6 ani, în cazul creditelor de investiţii;
    b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.


    ART. 22
    (1) Perioada de graţie la plata ratelor de credit poate fi de maximum 24 luni, dar nu va depăşi jumătate din perioada de creditare stabilită de către Banca finanţatoare.
    (2) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se rambursează în rate/anuităţi egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare prevăzut în Contract. Nu sunt permise grafice care includ rambursări de tip bullet.

    ART. 23
    (1) Utilizările din credit se vor efectua numai cu respectarea destinaţiei aprobate a acestuia.
    (2) În cazul Beneficiarilor care desfăşoară şi activităţi neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credit se pot efectua numai în baza documentelor justificative prezentate Băncii finanţatoare.
    (3) Pe durata perioadei de graţie aferentă creditului garantat, Beneficiarul nu va distribui şi plăti dividende şi/sau nu va rambursa împrumuturi primite de la acţionari/asociaţi şi/sau nu va acorda împrumuturi către terţi (din cadrul sau din afara grupului). Ulterior expirării perioadei de graţie, dar nu mai devreme de finalul primului an de garantare, Beneficiarul poate efectua astfel de operaţiuni doar cu acordul prealabil al Garantului.

    ART. 24
    (1) Garanţia NCS se acordă în completarea garanţiilor colaterale constituite de Beneficiari/terţi pentru creditul acordat de Banca finanţatoare.
    (2) În acest sens, Banca finanţatoare stabileşte structura şi tipurile de garanţii colaterale acceptate, modul de evaluare, asigurare şi constituire a acestora, valoarea acceptată în garanţie şi gradul minim de acoperire cu garanţii colaterale al creditului, în conformitate cu reglementările proprii ale Băncii, cu luarea în considerare a caracteristicilor şi condiţiilor de acordare ale Garanţiei NCS.

    ART. 25
    (1) La data acordării Garanţiei NCS, garanţiile colaterale constituite de Beneficiar/terţi, împreună cu Garanţia NCS, trebuie să acopere în proporţie de cel puţin 100% valoarea creditului.
    (2) În cazul particular al creditelor pentru proiecte de investiţii în cadrul cărora Banca finanţatoare acceptă cu valoare în mix-ul de garanţii ipoteca pe bunurile obiect al investiţiei, condiţia de la alin. (1) se consideră îndeplinită cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) la data aprobării creditului, Banca finanţatoare acceptă cu valoare în mix-ul de garanţii ipoteca pe bunurile obiect al investiţiei în curs de realizare/ce urmează a se realiza, chiar dacă acestea nu au o materialitate completă/efectivă la data primelor trageri din credit (ipoteci pe bunuri viitoare/în curs de edificare);
    b) modalitatea prin care Banca finanţatoare împreună cu Beneficiarul vor gestiona riscurile legate de finalizarea proiectelor de investiţii va fi prezentată în mod distinct în documentaţia transmisă Garantului.


    ART. 26
        Mix-ul de garanţii colaterale constituite la credit trebuie să includă cel puţin următoarele tipuri de garanţii:
    a) ipotecă mobiliară pe toate conturile curente ale Beneficiarului deschise la Banca finanţatoare (ipoteca poate fi constituită şi cu rang subsecvent);
    b) în cazul creditelor de investiţii - ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară cu rang I asupra bunurilor achiziţionate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare);
    c) în cazul creditelor pentru activitatea curentă (pentru capital de lucru):
    i. ipotecă asupra bunurilor achiziţionate din credit (ipoteca poate fi constituită cu rang prioritar sau subsecvent, cu sau fără valoare); sau
    ii. ipotecă asupra unor stocuri şi/sau creanţe la o valoare cel puţin egală cu cea a creditului; sau
    iii. se va stabili obligaţia Beneficiarului de a nu acorda/constitui niciun drept de garanţie şi de a nu permite naşterea vreunei sarcini asupra bunurilor achiziţionate din credit.    ART. 27
    (1) În mix-ul de garanţii colaterale constituite la credit se acceptă cu valoare numai ipoteci de prim rang.
    (2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta dacă:
    - ipotecile de rang superior sunt constituite pentru produse acordate/garantate de EximBank NCS; sau
    – nu au fost luate în calcul la determinarea gradului de acoperire cu garanţii a creditului pentru care se acordă Garanţia NCS în cadrul Schemei,
    în condiţiile respectării prevederilor art. 26 de mai sus.

    (3) Ipotecile de rang subsecvent tranzitoriu se pot accepta în cazul Garanţiilor NCS acordate pentru credite care au ca destinaţie achiziţia de active care poartă sarcini asupra lor la momentul utilizării creditului, cu condiţia ca în baza primei utilizări să se asigure stingerea integrală a obligaţiilor aferente sarcinilor respective şi, corelativ, să fie radiate ulterior utilizării creditului toate sarcinile prioritare constituite în favoarea terţilor.

    ART. 28
    (1) Contractele de credit, precum şi documentele/contractele aferente garanţiilor colaterale constituite la credit vor include clauza privind calitatea EximBank NCS de co-creditor de rang egal cu Banca finanţatoare, proporţional cu procentul garantat, calitate care va fi dobândită de EximBank NCS de la data la care aceasta va efectua plata Garanţiei NCS, ca efect al subrogaţiei în drepturile Băncii finanţatoare, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi.
    (2) Asigurarea bunurilor acceptate în garanţie se va face conform aprobării/reglementărilor proprii ale Băncii finanţatoare. În situaţia încheierii unui contract de ipotecă/cesiune de creanţe cu titlu de garanţie asupra drepturilor din poliţele de asigurare, se vor aplica prevederile alin. (1).

    ART. 29
    (1) În cazul creditelor de investiţii, contribuţia proprie a Beneficiarului şi creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiţii.
    (2) Sunt asimilate contribuţiei proprii:
    a) resursele financiare proprii ale Beneficiarului;
    b) activele fixe deja achiziţionate de Beneficiar în cadrul proiectului de investiţii, avansuri sau alte plăţi efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului.

    (3) Contribuţia proprie a Beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiţii şi va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.

    ART. 30
     În situaţiile în care Beneficiarul are ca şi CAEN secundar activităţi neeligibile menţionate în Anexa 1 la Normă sau dacă în cadrul unor CAEN-uri eligibile desfăşoară şi activităţi neeligibile, Beneficiarul va stabili, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, ponderea activităţii neeligibile în cifra de afaceri (CA):
    i. dacă ponderea în CA a activităţii neeligibile este mai mică de 10%, Beneficiarul va certifica prin declaraţie pe propria răspundere că creditul nu va avea ca destinaţie activitatea neeligibilă;
    ii. dacă ponderea în CA a activităţii neeligibile este mai mare de 10%, condiţiile de aprobare a Garanţiei NCS vor stabili obligaţia Băncii finanţatoare de a insera în Contract clauze privind verificarea de către Banca finanţatoare a utilizărilor din credit, acestea fiind destinate exclusiv finanţării activităţilor eligibile.


    CAP. VI
    Reguli de cumul privind garanţiile acordate în cadrul Schemei
    ART. 31
     Un Beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe garanţii acordate de EximBank NCS în baza Schemei sau de alţi furnizori de ajutor de stat în baza prevederilor subcapitolelor 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, pentru credite distincte, cu condiţia ca valoarea totală a creditelor garantate să nu depăşească pragurile menţionate la art. 19, alin. (1).

    ART. 32
     În cazul în care valoarea creditului garantat este determinată în baza estimării necesarului de lichidităţi conform art. 19 alin. (1) lit. c) din Normă, finanţarea nu poate avea ca destinaţie acoperirea unor cheltuieli deja finanţate printr-un credit acordat/garantat în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19, a cărui valoare a fost determinată în acelaşi mod (prin estimarea necesarului de lichidităţi).

    ART. 33
        Garanţiile în baza Schemei nu pot fi acordate pentru credite acordate în numele şi în contul statului, de către EximBank NCS sau de alte instituţii.

    ART. 34
        Ajutorul de stat acordat în baza Schemei poate fi cumulat cu:
    a) ajutorul de stat acordat în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 şi 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID19, pentru credite distincte, cu condiţia respectării regulilor de cumul prevăzute de fiecare Comunicare în parte;
    b) alte măsuri de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană, conform altor subcapitole ale Comunicării, cu condiţia respectării prevederilor din aceste subcapitole;
    c) ajutorul acordat în baza Regulamentelor de minimis sau a Regulamentelor privind exceptările în bloc, cu condiţia ca prevederile şi regulile de cumul din aceste regulamente să fie respectate;
    d) alte forme de finanţări europene, cu condiţia respectării intensităţilor maxime admise, prevăzute în reglementările aplicabile relevante;
    e) cu ajutorul acordat în baza art. 107 alin. (2) lit. (b) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu condiţia evitării supracompensării pierderilor suferite de Beneficiar.


    CAP. VII
    Prima de garantare
    ART. 35
        Pentru fiecare dintre garanţiile acordate în cadrul Schemei, Beneficiarii datorează EximBank NCS o primă de garantare, al cărei nivel este stabilit în funcţie de tipul Beneficiarului şi de valoarea efectivă a garanţiei:

┌──────────────┬───────┬───────┬───────┐
│Suma garantată│ │Anii │Anii 4,│
│– SG exprimată│Anul 1 │2şi3 │5, 6 │
│în % din │(puncte│(puncte│(puncte│
│valoarea │de │de │de │
│creditului │bază) │bază) │bază) │
│(principal) │ │ │ │
├──────────────┴───────┼───────┴───────┤
│IMM │ │
├──────────────┬───────┼───────┬───────┤
│75% < SG ≤ 90%│25 │50 │100 │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│50% < SG ≤ 75%│20 │40 │80 │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│SG ≤ 50%, │15 │30 │60 │
├──────────────┴───────┴───────┴───────┤
│Întreprinderi mari │
├──────────────┬───────┬───────┬───────┤
│75% < SG ≤ 90%│50 │100 │200 │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│50% < SG ≤ 75%│40 │70 │170 │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│SG ≤ 50% │30 │60 │120 │
└──────────────┴───────┴───────┴───────┘    ART. 36
        Modalitatea de calcul şi cea de plată a primei de garantare sunt prevăzute în cadrul Convenţiei de garantare. Prima se calculează şi se plăteşte după cum urmează:
    a) pentru primul an de garantare, valoarea primei de garantare datorată de Beneficiar se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător primului an la valoarea garanţiei şi se plăteşte la data acordării acesteia;
    b) pentru anii următori de garantare, prima de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător anului respectiv la soldul garanţiei de la sfârşitul anului precedent de garantare şi se plăteşte în primele 15 zile ale anului următor de garantare.


    ART. 37
        Pentru orice garanţie acordată în baza Schemei, neplata primei de garantare la termenele şi în condiţiile stabilite în Convenţia de garantare atrage expirarea automată şi în totalitate a garanţiei.

    ART. 38
        Fără a aduce atingere caracterului irevocabil şi necondiţionat al Garanţiei NCS, pentru neîndeplinirea la termen şi/sau îndeplinirea defectuoasă a unor obligaţii prevăzute de Convenţia de garantare, Beneficiarul şi Banca finanţatoare datorează EximBank NCS sancţiuni pecuniare în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare.

    ART. 39
        Nivelul primei de garantare, al comisioanelor şi al sancţiunilor pecuniare nu este negociabil.

    CAP. VIII
    Documentaţia, analiza şi aprobarea garanţiilor
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia şi înregistrarea dosarelor de garantare
    ART. 40
        Accesarea unei garanţii în cadrul Schemei se face prin transmiterea de către Beneficiar/Banca finanţatoare pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro menţionată pe site-ul www.eximbank.ro, a unui mesaj privind intenţia de accesare a garanţiei. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziţia potenţialilor Beneficiari şi Băncilor finanţatoare documentaţia aferentă unei solicitări de garantare (dosarul de garantare), prin intermediul unei platforme online dedicate.

    ART. 41
    (1) Dosarul de garantare complet va fi transmis EximBank NCS de către Banca finanţatoare, scanat, prin intermediul platformei online. Data şi ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a dosarului de garantare pe platforma EximBank NCS.
    (2) Dosarul de garantare complet implică existenţa tuturor documentelor indicate prin Lista de documente, în funcţie de obiectul garanţiei, având forma şi conţinutul solicitate în Listă.

    ART. 42
        EximBank NCS va înregistra solicitările de garantare în RGS, în ordinea depunerii de către Băncile finanţatoare a dosarelor de garantare complete.

    ART. 43
    (1) Dosarele de garantare pot fi transmise de Băncile finanţatoare către EximBank NCS, începând cu data deschiderii primei sesiuni de depunere documentaţii, după cum urmează:
    a) în cazul garanţiilor la creditele de investiţii - doar în cadrul sesiunilor de depunere a documentaţiilor;
    b) în cazul garanţiilor la creditele pentru capital de lucru - oricând, pe tot parcursul perioadei de implementare a Schemei, până la data limită de primire a documentaţiilor.

    (2) Detaliile privind datele de deschidere a sesiunilor de depunere documentaţii, perioadele aferente acestor sesiuni, precum şi data limită de primire a documentaţiilor vor fi stabilite ulterior publicării Normei în Monitorul Oficial, Partea I, şi comunicate pe site-ul www.eximbank.ro.
    (3) În cazul garanţiilor pentru credite de investiţii, primirea dosarelor de garantare se suspendă la data expirării sesiunii de depunere sau la data epuizării bugetului alocat Schemei (dacă aceasta intervine anterior expirării sesiunii de depunere). În cazul garanţiilor la credite pentru capital de lucru, primirea dosarelor de garantare se suspendă la data epuizării bugetului alocat Schemei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza dosarelor de garantare
    ART. 44
        Ulterior înregistrării dosarelor de garantare primite, EximBank NCS:
    a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma şi conţinutul documentaţiei din dosar respectă prevederile Listei de documente şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului;
    b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile Normei; îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a garanţiilor prevăzute în Schemă permite iniţierea procesului de analiză a dosarului.


    ART. 45
    (1) În cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 44, dosarul nu este complet şi/sau eligibil, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, EximBank NCS comunică Beneficiarului şi Băncii finanţatoare:
    a) necesitatea completării dosarului de garantare, în condiţiile reluării procedurii de depunere şi înregistrare a documentaţiei prevăzute la capitolul VIII secţiunea 1; sau
    b) faptul că solicitarea nu este eligibilă, împreună cu motivaţia aferentă.

    (2) Dosarele de garantare care nu sunt complete şi/sau eligibile se elimină din RGS.

    ART. 46
     În cazul dosarelor de garantare pentru credite de investiţii, înainte de demararea procesului de analiză, EximBank NCS acordă fiecărui dosar de garantare un punctaj, stabilit conform matricei prezentate în Anexa 2 la Normă.

    ART. 47
    (1) EximBank NCS analizează dosarele de garantare complete şi eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile, în vederea formulării propunerii de aprobare/respingere a solicitării.
    (2) În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank NCS poate stabili condiţii specifice de acordare a garanţiei.

    ART. 48
    (1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita Beneficiarului şi/sau Băncii finanţatoare informaţii suplimentare, în situaţia în care elementele cuprinse în dosarul de garantare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.
    (2) Perioada de completare a documentaţiei menţionate la alin. (1) de mai sus suspendă perioada de analiză.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Aprobarea dosarelor de garantare
    ART. 49
    (1) Operaţiunile de garantare realizate în baza prezentei Norme se vor aproba după cum urmează:
    a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operaţiunii se va face de către CIFGA;
    b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.

    (2) În cazul în care operaţiunea de garantare realizată în baza Normei conduce la o expunere cumulată*2), pe acelaşi client sau grup de clienţi, de peste echivalentul a 50 milioane euro, CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.
        *2) În sensul prezentei Norme, prin expunere cumulată se înţelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea garanţiei în baza Normei şi expunerea existentă rezultată din alte operaţiuni în derulare, desfăşurate de EximBank NCS.


    A. Garanţii la credite de investiţii
    ART. 50
    (1) EximBank NCS selectează dosarele de garantare în limita bugetului prevăzut la art. 7 alin. (2) pct. a), în ordinea descrescătoare a punctajului aferent fiecărui dosar, stabilit conform art. 46.
    (2) În cazul dosarelor cu acelaşi punctaj, selecţia se face în ordinea înregistrării la EximBank NCS a dosarelor complete.

    ART. 51
    (1) EximBank NCS propune CIFGA/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitărilor de garantare.
    (2) EximBank NCS comunică Beneficiarului şi Băncii finanţatoare aprobarea/respingerea solicitării de garantare în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

    ART. 52
    (1) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de garantare în bugetul Schemei.
    (2) Solicitările de garantare care, la finalul sesiunii de depunere, nu se încadrează în bugetul prevăzut la art. 7 alin. (2) pct. a), vor fi supuse aprobării în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, doar în situaţia în care evoluţia ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.
    (3) EximBank NCS va comunica public, prin afişarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, atât epuizarea bugetului Schemei, cât şi datele aferente noilor sesiuni de depunere a solicitărilor, în cazul eventualei suplimentări a acestuia.


    B. Garanţii la credite pentru capital de lucru
    ART. 53
     EximBank NCS înregistrează fiecare dosar de garantare în RGS, asigurând astfel rezervarea resurselor aferente bugetului prevăzut la art. 7 alin. (2) pct. b).

    ART. 54
    (1) EximBank NCS propune CIFGA/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitării de garantare.
    (2) EximBank NCS comunică Beneficiarului şi Băncii finanţatoare aprobarea/respingerea solicitării de garantare în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

    ART. 55
    (1) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de garantare în bugetul Schemei.
    (2) În cazul epuizării bugetului prevăzut la art. 7 alin. (2) pct. b), solicitările de garantare vor fi înregistrate şi procesate doar în situaţia în care evoluţia ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.
    (3) EximBank NCS va comunica public, prin afişarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, atât epuizarea bugetului Schemei, cât şi data reluării depunerii documentaţiilor, în cazul eventualei suplimentări a acestuia.

    ART. 56
     EximBank NCS va menţine rezervarea resurselor aferente, din bugetul Schemei prevăzut la art. 7 alin. (2) pct. b), pentru toate solicitările de garanţii la credite de capital de lucru înregistrate în ordine cronologică în RGS, până la soluţionarea acestora în oricare din modalităţile descrise în prezenta secţiune sau până la data limită de depunere a documentaţiei.


    CAP. IX
    Derularea garanţiilor acordate în cadrul Schemei
    ART. 57
        Condiţiile aprobate de acordare şi derulare a Garanţiilor NCS în cadrul Schemei sunt reflectate în Convenţia de garantare, în baza căreia EximBank NCS va emite o Scrisoare de garanţie NCS în favoarea Băncii finanţatoare.

    ART. 58
        Pe parcursul perioadei de garantare, conform obligaţiilor asumate prin Convenţiile de garantare, Banca finanţatoare:
    a) nu va elibera, parţial sau total, nicio componentă a mix-ului de garanţii colaterale fără acordul prealabil al EximBank NCS;
    b) va solicita acordul prealabil al EximBank NCS pentru orice modificare a Contractului, a documentelor/contractelor aferente garanţiilor colaterale constituite la credit şi a mix-ului de garanţii colaterale, prin transmiterea unei Cereri şi a documentaţiei necesare analizei solicitării.


    ART. 59
    (1) Fără a aduce atingere caracterului irevocabil şi necondiţionat al Garanţiei NCS, Banca finanţatoare are obligaţia:
    a) să monitorizeze creditul, utilizarea acestuia*3), precum şi să monitorizeze/verifice/evalueze garanţiile colaterale constituite la credit, să încheie poliţe de asigurare pentru bunurile acceptate în garanţie*4), în conformitate cu aprobarea creditului/reglementările proprii şi cu condiţiile specifice de aprobare ale Garanţiei NCS*5);
        *3) În cazul creditelor aprobate cu condiţii dejustificare/verificare a utilizărilor.
        *4) În cazul creditelor pentru care Banca finanţatoare, conform aprobării creditului/reglementărilor proprii, solicită asigurarea bunurilor.
        *5) În cazul creditului pentru care Garantul, în urma analizei sale, stabileşte condiţii pentru a asigura respectarea tuturor termenilor şi condiţiilor Garanţiei NCS.

    b) să transmită EximBank NCS, în forma şi la termenele prevăzute în Convenţiile de garantare, informări cu privire la operaţiunile de monitorizare prevăzute la lit. a), inclusiv cu privire la rezultatul acţiunilor întreprinse urmare efectuării acestor operaţiuni.

    (2) În cazul apariţiei unor evenimente adverse referitoare la garanţiile colaterale constituite la credit, evidenţiate în informările primite, EximBank NCS poate identifica, împreună cu Banca finanţatoare măsuri/demersuri specifice în vederea protejării intereselor părţilor, suplimentar faţă de cele deja întreprinse de Bancă.

    ART. 60
        EximBank NCS va urmări modul de derulare a Garanţiilor NCS exclusiv în baza informaţiilor transmise periodic de Banca finanţatoare, referitoare la credit şi garanţiile colaterale constituite, conform obligaţiilor asumate prin Convenţiile de garantare.

    ART. 61
    (1) Pe parcursul perioadei de garantare, graficul de rambursare aferent creditelor garantate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepţia situaţiei în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care:
    a) toate ratele de credit se diminuează cu o sumă egală, fără modificarea perioadei de creditare, sau
    b) ratele de credit de la finalul perioadei de creditare se rambursează, cu reducerea corespunzătoare a perioadei de creditare şi menţinerea la acelaşi nivel a ratelor de credit rămase de rambursat.

    (2) Pentru garanţiile acordate în baza Schemei, Beneficiarul şi/sau Banca finanţatoare nu pot solicita modificări de condiţii iniţiale care conduc la majorarea valorii garanţiei/procentului garantat şi/sau la prelungirea perioadei de garantare.

    ART. 62
    (1) Garanţia NCS poate fi transferată altei Bănci finanţatoare, împreună cu drepturile şi obligaţiile rezultate din aceasta, doar cu acordul prealabil al EximBank NCS.
    (2) În funcţie de caracteristicile operaţiunilor menţionate la alin. (1) şi în urma analizei riscurilor asociate acestora, EximBank NCS poate propune respingerea operaţiunii sau poate stabili condiţii pentru implementarea acesteia.

    ART. 63
    (1) Administrarea şi monitorizarea garanţiilor emise se realizează de către EximBank NCS pe baza informaţiilor referitoare la creditul garantat, transmise de către Banca finanţatoare.
    (2) Administrarea efectivă a riscului de credit aferent creditului garantat este responsabilitatea exclusivă a Băncii finanţatoare.

    CAP. X
    Executarea garanţiilor în cadrul Schemei
    ART. 64
    (1) Banca finanţatoare are dreptul de a solicita executarea Garanţiei NCS dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.
    (2) În acest sens, Banca finanţatoare va transmite EximBank NCS o notificare privind trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă, în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie NCS.

    ART. 65
    (1) Cererea de executare poate fi transmisă EximBank NCS oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.
    (2) Orice modificare/completare a Cererii de executare transmisă EximBank NCS se va putea realiza de către Banca finanţatoare în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

    ART. 66
        O Cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) Banca finanţatoare a transmis EximBank NCS Cererea de executare completă, în termenul şi în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie NCS;
    b) semnăturile care apar pe Cererea de executare transmisă EximBank NCS aparţin persoanelor autorizate să reprezinte Banca finanţatoare.


    ART. 67
    (1) EximBank NCS va efectua plata valorii de executare a Garanţiei NCS în favoarea Băncii finanţatoare dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, menţionate şi în Scrisoarea de garanţie NCS:
    a) Banca finanţatoare a transmis EximBank NCS notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 65;
    b) Cererea de executare este conformă, conform prevederilor art. 66;
    c) Banca finanţatoare nu a eliberat, parţial sau total, nicio componentă a mix-ului de garanţii colaterale fără acordul prealabil al EximBank NCS;
    d) Banca finanţatoare a solicitat acordul prealabil al EximBank NCS pentru orice modificare a Contractului, a documentelor/contractelor aferente garanţiilor colaterale constituite la credit şi a mix-ului de garanţii colaterale;
    e) Banca finanţatoare a formulat în termenul legal declaraţia de creanţă, în cazul insolvenţei Beneficiarului.

    (2) În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), EximBank NCS va efectua plata în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii Cererii de executare completă.
    (3) În baza notificării scrise a Băncii finanţatoare, EximBank NCS poate suspenda plata valorii de executare a Garanţiei NCS până la o dată menţionată de Bancă în solicitare.

    ART. 68
    (1) Ulterior producerii riscului de credit, Banca finanţatoare este obligată să informeze EximBank NCS referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor creditului (altele decât Garanţia NCS) şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a Garanţiei NCS.
    (2) În cazul recuperării de către Beneficiar a unor sume din executarea garanţiilor colaterale constituite la credit, anterior plăţii valorii de executare a Garanţiei NCS, acestea pot fi reţinute integral de către Beneficiar, iar valoarea de executare a Garanţiei NCS se va diminua automat cu suma corespunzătoare ce ar fi revenit Garantului, conform proporţiei de participare la risc.

    ART. 69
        Banca finanţatoare va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a Garanţiei NCS pentru a acoperi soldul creditului (principalul).

    ART. 70
    (1) Banca finanţatoare şi EximBank NCS suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.
    (2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de Banca finanţatoare, fie de EximBank NCS din executarea garanţiilor creditului, va fi împărţită între acestea, proporţional cu participarea fiecăreia la risc.

    ART. 71
    (1) După plata valorii de executare a garanţiei, EximBank NCS va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva Beneficiarului/terţilor garanţi, cât şi împotriva oricăror succesori ai Beneficiarului/terţilor garanţi (rezultaţi ca urmare a oricărei operaţiuni convenţionale, judecătoreşti şi/sau prin efectul legii).
    (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank S.A., conform dispoziţiilor legale privind Codul de procedură fiscală şi cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank NCS.

    CAP. XI
    Monitorizarea schemei. Raportări
    ART. 72
        EximBank NCS va păstra evidenţe detaliate referitoare la toate garanţiile acordate în cadrul Schemei, timp de 10 ani de la data acordării acestora. Aceste evidenţe vor conţine toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul Schemei şi vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.

    ART. 73
        Beneficiarii garanţiilor acordate în baza prezentei Scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestora, inclusiv documentele justificative aferente utilizării creditului garantat, timp de 10 ani, şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia EximBank NCS sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 74
        EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 75
    (1) EximBank NCS monitorizează garanţiile acordate în cadrul Schemei pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile Normei şi ale reglementărilor interne specifice.
    (2) În cazul în care Beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare a Garanţiei NCS prevăzute în Convenţia de garantare, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Beneficiarul şi Băncile finanţatoare au obligaţia de a accepta şi facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei Scheme.

    ART. 76
        EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) prezenta Schemă, Convenţiile de garantare şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. XII
    Dispoziţii finale
    ART. 77
        În scopul aplicării prezentei Norme, EximBank NCS emite proceduri, care se supun aprobării CIFGA.

    ART. 78
        Ori de câte ori actele normative la care se face referire în Normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ANEXA 1

    la Normă
                    Lista activităţilor neeligibile pentru acordarea
              Garanţiilor NCS în cadrul Schemei de ajutor de stat Ucraina

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Sector de activitate │Clasificare│
│ │CAEN │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de jocuri de noroc şi │
│pariuri │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de jocuri de │920 │
│noroc şi pariuri │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│armament, muniţii, explozibili, tutun,│
│alcool cu referire, în principal, la │
│următoarele coduri CAEN*: │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distilarea, rafinarea şi │ │
│mixarea băuturilor │1101 │
│alcoolice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea produselor din │1200 │
│tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea armamentului şi│2540 │
│muniţiei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea explozivilor │2051 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu ridicata al │4635 │
│produselor din tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu amănuntul al │ │
│produselor din tutun, în │4726 │
│magazine specializate │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de investigare şi protecţie│
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de protecţie şi│801 │
│gardă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de servicii │ │
│privind sistemele de │802 │
│securizare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de investigaţii│803 │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Tranzacţii imobiliare │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Cumpărarea şi vânzarea de │681 │
│bunuri imobiliare proprii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Închirierea şi │ │
│subînchirierea bunurilor │682 │
│imobiliare proprii sau în │ │
│leasing │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi imobiliare pe │ │
│baza de comision sau │683 │
│contract │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Dezvoltare (promovare) │411 │
│imobiliară │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Intermediere financiară şi asigurări │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Intermediere monetară │641 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale │642 │
│holdingurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fonduri mutuale şi alte │ │
│entităţi financiare │643 │
│similare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte activităţi de │ │
│intermedieri financiare, │ │
│exclusiv activităţi de │649 │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de asigurări │651 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de reasigurare │652 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale fondurilor │ │
│de pensii (cu excepţia │653 │
│celor din sistemul public │ │
│de asigurări sociale) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare │ │
│intermedierilor │ │
│financiare, cu excepţia │661 │
│activităţilor de asigurări│ │
│şi fonduri de pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare de │ │
│asigurări şi fonduri de │662 │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de administrare│663 │
│a fondurilor │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Distribuţie de energie şi combustibili│
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distribuţia energiei │3513 │
│electrice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comercializarea energiei │3514 │
│electrice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Distribuţia │ │
│combustibililor gazoşi, │3522 │
│prin conducte │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comercializarea │ │
│combustibililor gazoşi, │3523 │
│prin conducte │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│substanţe aflate sub control naţional,│
│plante, substanţe şi preparate │
│stupefiante şi psihotrope, aşa cum │
│sunt acestea definite/reglementate de │
│prevederile următoarelor acte │
│normative: │
├──────────────────────────────────────┤
│Legea nr. 49/2018 privind precursorii │
│de explozivi, precum şi pentru │
│modificarea şi completarea unor acte │
│normative │
│Legea nr. 339/2005 privind regimul │
│juridic al plantelor, substanţelor şi │
│preparatelor stupefiante şi │
│psihotrope, cu modificările si │
│completările ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│* Notă: Activităţile neeligibile │
│menţionate la Art. 9 alin. (1) din │
│Norma nu vor face obiectul finanţării │
│garantate, inclusiv dacă sunt │
│identificate în cadrul altor │
│activităţi decât cele având coduri │
│CAEN din lista de mai sus │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la Normă
     Criterii de selecţie a Beneficiarilor pentru garanţii la credite de investiţii

┌──┬───────────────────────────┬───────┐
│ │Descriere criteriu │Punctaj│
├──┼───────────────────────────┴───────┤
│ │Prezintă declaraţie pe proprie │
│ │răspundere privind angajamentul de │
│1.│menţinere a numărului de angajaţi │
│ │şi/sau crearea de noi locuri de │
│ │muncă. │
├──┼───────────────────────────┬───────┤
│ │• se angajează să creeze │ │
│ │noi locuri de muncă în │ │
│ │primul an de rambursare, │2 │
│ │conform Convenţiei de │ │
│ │garantare │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• se angajează să menţină │ │
│ │locurile de muncă existente│ │
│ │la data acordării │1 │
│ │garanţiei, cel puţin pe │ │
│ │durata Convenţiei de │ │
│ │garantare │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• nu îşi asumă angajamente │ │
│ │privind menţinerea/crearea │0 │
│ │de locuri de muncă │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │Investiţia este realizată │ │
│ │pe codul CAEN aferent │ │
│ │soldului negativ al │ │
│ │balanţei comerciale, │ │
│2.│respectiv importurile sunt │ │
│ │mai mari decât exporturile,│ │
│ │potrivit datelor furnizate │ │
│ │de Institutul Naţional de │ │
│ │Statistică (INS) │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Sold negativ │2 │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Sold pozitiv │0 │
├──┼───────────────────────────┴───────┤
│ │Grad de îndatorare al │
│ │Beneficiarului (datorii totale/ │
│3.│total pasiv, calculat în baza │
│ │ultimei situaţii financiare anuale │
│ │sau semestriale depuse la │
│ │Administraţia Financiară) │
├──┼───────────────────────────┬───────┤
│ │• Grad de îndatorare mai │2 │
│ │mic sau egal cu 75% │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Grad de îndatorare │ │
│ │cuprins între 75% şi 90% │1 │
│ │(inclusiv) │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Grad de îndatorare mai │0 │
│ │mare de 90% │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│4.│Proiectul finanţat se │ │
│ │încadrează la: │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Producţie │2 │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Servicii │1 │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │• Comerţ │0 │
└──┴───────────────────────────┴───────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016