Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 7 din 9 aprilie 2015  privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 7 din 9 aprilie 2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015

    Având în vedere prevederile art. 37, 38 şi 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2015,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta normă reglementează modul în care activul personal net al participantului va fi utilizat în cazul în care acesta:
    a) beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice;
    b) decedează înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii private conform art. 38 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    ART. 2
    Până la adoptarea legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, în situaţiile prevăzute la art. 37 lit. a) şi la art. 38 alin. (3) lit. b) din Lege, participantul, respectiv beneficiarul primeşte suma cuvenită ca plată unică.
    ART. 3
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) din Lege.

    CAP. II
    Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate şi în caz de deces

    SECŢIUNEA 1
    Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate

    ART. 4
    În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condiţiile Legii pensiilor publice, acesta are dreptul să primească contravaloarea activului personal net.
    ART. 5
    (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condiţiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:
    a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
    b) decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate;
    c) decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conţine menţiunea "nerevizuibil prin afecţiune" sau "nerevizuibil" conform Legii pensiilor publice, după caz;
    d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
    e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu deţine acest certificat, după caz.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se prezintă:
    a) în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul; sau
    b) în copie legalizată, situaţie în care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.
    (3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, administratorul păstrând copia după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul.
    (4) În cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indică modalitatea aleasă de efectuare a plăţii sumelor cuvenite, conform art. 6 alin. (1), cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.
    (5) În cazul în care participantul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligaţia completării documentaţiei prevăzute la alin. (1) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul.
    ART. 6
    (1) Plata sumei reprezentând activul personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
    (2) Plata contravalorii activului personal net prevăzute la alin. (1) se face către participantul fondului de pensii administrat privat, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisă numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    (3) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete.
    (5) Suma cuvenită şi care urmează a fi plătită către participant se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi de depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face plata, din care se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (6) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (5) din contul operaţional în contul DIP al fondului de pensii administrat privat, definit conform art. 3 alin. (2) lit. d) din Norma nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (7) Administratorul are obligaţia să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) şi garanţiile prevăzute în prospect.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizarea activului personal net al participantului în caz de deces

    ART. 7
    În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, pe numele beneficiarului/beneficiarilor se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.
    ART. 8
    (1) După primirea, din partea instituţiilor de evidenţă, a informaţiilor referitoare la participanţii decedaţi, cuprinse în listele de atenţionare prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, administratorul are obligaţia informării tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin beneficiarilor asupra activului participantului, precum şi la condiţiile de exercitare a acestor drepturi.
    (2) În situaţia în care administratorii nu deţin date referitoare la beneficiari, informarea trebuie trimisă în cel mai scurt timp de la primirea listelor menţionate la alin. (1), la ultima adresă de domiciliu sau corespondenţă a participantului decedat.
    ART. 9
    (1) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:
    a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;
    b) plata unică a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat, dacă nu are calitatea de participant.
    (2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică sau prin curator/tutore în baza documentului emis de instanţa de tutelă în forma definitivă, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:
    a) cerere scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
    b) certificatul de deces;
    c) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;
    d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se prezintă:
    a) în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul; sau
    b) în copie legalizată, situaţie în care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.
    (4) În situaţia în care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de persoana care exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti sau de curatorul desemnat în acest sens, acesta depune actul său de identitate, valabil la data depunerii cererii, administratorul păstrând copia acestuia după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul.
    (5) Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de partaj menţionat la alin. (2) lit. c) dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat.
    (6) În cererea prevăzută la alin. (2) lit. a), beneficiarul specifică dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat, iar în caz afirmativ menţionează denumirea acestuia.
    (7) Administratorul are obligaţia să se asigure dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentând contravaloarea activelor cuvenite fiecărui beneficiar în contul personal deţinut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării, iar anularea unităţilor de fond cuvenite se realizează în aceeaşi zi cu ziua transferului, în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2)-(4).
    (9) Administratorul transferă în contul fiecărui beneficiar participant la un alt fond de pensii administrat privat cota-parte cuvenită din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la acelaşi fond cu participantul decedat, cota-parte cuvenită din activul personal net este transferată direct în conturile acestora, sub formă de unităţi de fond.
    ART. 10
    (1) În cazul în care beneficiarul nu are calitatea de participant, plata sumei reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului este efectuată prin virament bancar sau prin mandat poştal pentru fiecare beneficiar.
    (2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se efectuează către beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, reprezentarea prin mandatar a acestuia/acestora fiind permisă numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    (3) În cererea prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. a) beneficiarul sau mandatarul indică modalitatea de efectuare a plăţii drepturilor beneficiarului, respectiv prin virament bancar sau prin mandat poştal, cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.
    (4) În cazul în care beneficiarul/beneficiarii solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta/aceştia are/au obligaţia completării documentaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul.
    (5) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii însoţite de documentele prevăzute la art. 9 alin. (2).
    (6) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (5), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete.
    (7) Suma cuvenită şi care urmează a fi plătită către beneficiar se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi de depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face plata din care se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (8) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (7) din contul operaţional în contul DIP, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    ART. 11
    (1) În cazul beneficiarilor minori, cererea prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. a) este semnată, după caz, de către:
    a) persoana care exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de minor, respectiv părinţii, părintele supravieţuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi şi obligaţii potrivit legii;
    b) curatorul desemnat special în acest sens.
    (2) Beneficiarii minori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă semnează cererea împreună cu ocrotitorul legal prevăzut la alin. (1) lit. a) sau curatorul prevăzut la alin. (1) lit. b), după caz.
    (3) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) plata activului personal net al participantului decedat se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat poştal la adresa de domiciliu a minorului.
    ART. 12
    Administratorul plăteşte beneficiarului/beneficiarilor cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului decedat calculat în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) şi garanţiile prevăzute în prospect.
    ART. 13
    Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declarative a morţii.
    ART. 14
    Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se în mod proporţional tuturor participanţilor fondului în prima zi lucrătoare ulterioară datei împlinirii termenului de prescripţie sau în ziua imediat următoare zilei în care administratorul a luat cunoştinţă de împlinirea termenului general de prescripţie.
    ART. 15
    În situaţia în care, ulterior efectuării plăţii drepturilor cuvenite conform art. 6 alin. (3) sau art. 10 alin. (5), intervin elemente care conduc la modificarea cuantumului sumelor de bani care trebuiau plătite, aceste sume vor fi regularizate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 44 alin. (4), (5) şi (6) din Lege, precum şi cu respectarea prevederilor incidente din actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    ART. 16
    În situaţiile prevăzute la art. 4 şi 7, calitatea de participant încetează la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de către instituţia de evidenţă.

    CAP. III
    Alte atribuţii ale administratorilor

    ART. 17
    Administratorii îşi transmit reciproc informaţii, în termen de maximum două zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a unuia dintre aceştia, cu privire la obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (7).
    ART. 18
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii către participantul care a solicitat plata în caz de pensionare pentru invaliditate, administratorul fondului de pensii administrate privat transmite acestuia o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit, pe suport hârtie, prin servicii poştale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de participant/mandatar în cererea prin care solicită plata drepturilor cuvenite.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii, administratorul fondului de pensii transmite beneficiarului/ beneficiarilor, pe suport hârtie, prin servicii poştale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de beneficiar/mandatar în cererea prin care solicită plata drepturilor cuvenite, o informare cuprinzând următoarele:
    a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;
    b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează informarea.
    (3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până la data plăţii activului personal net al acestuia.
    ART. 19
    (1) Activul personal al participantului invalid continuă să fie administrat până la data efectuării plăţii tuturor drepturilor cuvenite acestuia.
    (2) Activul personal al participantului decedat continuă să fie administrat în perioada cuprinsă între plata ultimei contribuţii la fond a participantului înainte de deces şi:
    a) data efectuării transferului drepturilor cuvenite către beneficiari, cu respectarea art. 10 alin. (1);
    b) data împlinirii termenului general de prescripţie a drepturilor cuvenite beneficiarului/beneficiarilor de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat şi nerevendicate, caz în care activul participantului decedat se face venit la fond, conform prevederilor art. 3 lit. b) din Lege.
    ART. 20
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    CAP. IV
    Răspunderea juridică

    ART. 21
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor administratorului referitoare la plata corectă şi în termen a sumei cuvenite participantului sau beneficiarului în conformitate cu prevederile prezentei norme;
    b) nerespectarea de către administrator a termenelor privind transmiterea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 17 şi 18;
    c) administrarea în mod necorespunzător a activului personal al participantului invalid sau decedat până la data efectuării plăţii tuturor drepturilor cuvenite participantului sau beneficiarului.
    (2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4), (6)-(11) şi ale art. 142 din Lege.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 22
    (1) Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008 pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

              Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 9 aprilie 2015.
    Nr. 7.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016