Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ nr. 6 din 14 martie 2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 6 din 14 martie 2019  privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare     Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 6 din 14 martie 2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 256 din 3 aprilie 2019
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 6 februarie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 4 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta normă stabileşte reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale, situaţiile financiare interimare şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi c) au obligaţia asigurării auditării statutare a situaţiilor financiare anuale, interimare şi consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
    4. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. (1) Prezentele reglementări prevăd următoarele:
    a) formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale;
    b) principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale;
    c) regulile de întocmire, aprobare, auditare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale;
    d) planul de conturi;
    e) conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile aplicabile entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau de reasigurare prevăzute la pct. 3 alin. (1);
    f) regulile privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în calitate de societăţi-mame;
    g) formatul situaţiilor financiare interimare.
    (2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În situaţia societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la «administratori» şi «consiliu de administraţie» se citesc ca referiri la «membrii directoratului» şi, respectiv, «directorat"

    5. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:
    "22^1. (1) Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.
    (2) Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
    (3) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative."

    6. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la subsecţiunea 2.5.3 „Estimări“, la punctul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "65. (1) Unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate, cum ar fi: rezervele tehnice, cheltuielile de achiziţie amânate, valoarea justă a activelor financiare, creanţele incerte, uzura morală a stocurilor, durata de viaţă utilă, modul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc."

    7. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la subsecţiunea 2.5.4 „Evenimente ulterioare datei bilanţului“, la punctul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În accepţiunea prezentelor reglementări, prin autorizarea situaţiilor financiare anuale/interimare se înţelege aprobarea acestora de către administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizării entităţii, în vederea înaintării lor spre aprobare, conform legii."

    8. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.1 „Evaluarea la data intrării în entitate“, la punctul 74, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (3) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar."

    9. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.1 „Evaluarea la data intrării în entitate“, la punctul 74, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare."

    10. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.1 „Evaluarea la data intrării în entitate“, la punctul 75, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor în avans (contul 476 «Subvenţii pentru investiţii»), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă a imobilizărilor respective."

    11. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.1 „Evaluarea la data intrării în entitate“, la punctul 75, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 476 «Subvenţii pentru investiţii»), fiind reluate în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor respective.
(3^2) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din exploatare»)."

    12. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.2 „Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ“, la punctul 76, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "76. (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi interimare, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit reglementărilor emise în acest sens de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) În situaţiile financiare anuale şi interimare, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reguli de evaluare se aplică inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital şi al activelor în curs de execuţie. Situaţiile financiare anuale şi interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii."

    13. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.2 „Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ“, la punctul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "77. (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări şi în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/ reasigurare."

    14. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.2 „Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ“, la punctul 87, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale sau interimare la această valoare."

    15. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.4 „Evaluarea alternativă la valoarea justă“, la subsecţiunea 3.4.1 „Reevaluarea imobilizărilor corporale“, punctul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "109. În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii:
    a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;
    b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;
    c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei."

    16. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, după secţiunea 3.4 „Evaluarea alternativă la valoarea justă“, se introduce o nouă secţiune, secţiunea 3.4^1 „Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare“, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 3.4^1
    Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare
    121^1. - Prin derogare de la prevederile pct. 53 alin. (1), în cazul achiziţionării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziţie este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 473 «Alte cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.
    121^2. - Dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se înregistrează în contul 474 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective."

    17. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.2 „Prezentarea bilanţului“, punctul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "131. - Formatul bilanţului este următorul: BILANŢ ACTIV
    A. Active necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi active similare
    4. Fondul comercial
    5. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
    6. Alte imobilizări necorporale
    B. Plasamente
    I. Plasamente în imobilizări corporale şi în curs
    1. Terenuri şi construcţii
    2. Avansuri şi plasamente în imobilizări corporale în curs de execuţie
    II. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, entităţile asociate, entităţi controlate în comun şi alte plasamente în imobilizări financiare
    1. Titluri de participare deţinute la entităţile afiliate
    2. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor afiliate
    3. Participări la entităţile asociate şi entităţi controlate în comun
    4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun
    5. Alte plasamente în imobilizări financiare
    III. Alte plasamente financiare
    1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de plasament
    2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
    3. Părţi în fonduri comune de investiţii
    4. Împrumuturi ipotecare
    5. Alte împrumuturi
    6. Depozite la instituţiile de credit
    7. Alte plasamente financiare
    IV. Depozite la societăţi cedente
    C. Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
    D. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
    I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale
    1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare
    2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare
    3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare
    4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
    a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare
    b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare
    c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
    II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viaţă
    1. Partea din rezerva matematică aferentă contractelor cedate în reasigurare
    2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare
    3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare
    4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare
    5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
    III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului cedată în reasigurare
    E. Creanţe (cu prezentarea distinctă a sumelor de încasat de la entităţile afiliate, de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun)
    Sume de încasat de la entităţile afiliate
    Sume de încasat de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun
    I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
    1. Asiguraţi
    2. Intermediari în asigurări
    3. Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
    II. Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare
    III. Alte creanţe
    IV. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat
    V. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar
    F. Alte elemente de activ
    I. Imobilizări corporale şi stocuri
    1. Instalaţii tehnice şi maşini
    2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
    3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
    Stocuri
    4. Materiale consumabile
    5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
    II. Casa şi conturi la bănci
    III. Alte elemente de activ
    G. Cheltuieli în avans
    I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans
    II. Cheltuieli de achiziţie reportate
    1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările generale
    2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările de viaţă
    III. Alte cheltuieli înregistrate în avans PASIV
    A. Capital şi rezerve
    I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat)
    Elemente asimilate capitalului
    Alte elemente de capitaluri proprii
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve
    Acţiuni proprii
    Câştiguri legate de instrumente de capitaluri proprii
    Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii
    V. Rezultatul reportat
    VI. Rezultatul exerciţiului
    VII. Repartizarea profitului
    B. Datorii subordonate
    C. Rezerve tehnice
    I. Rezerve tehnice privind asigurările generale, din care:
    1. Rezerva de prime asigurări generale
    2. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale
    3. Rezerva de daune privind asigurări generale
    a) Rezerva de daune avizate
    b) Rezerva de daune neavizate
    4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale, din care:
    a) Rezerva pentru riscuri neexpirate
    b) Rezerva de catastrofă
    c) Alte rezerve tehnice
    II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă, din care:
    1. Rezerve matematice
    2. Rezerva de prime asigurări de viaţă
    3. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă
    4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă
    a) Rezerva de daune avizate
    b) Rezerva de daune neavizate
    5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă
    D. Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
    E. Provizioane
    1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane
    F. Depozite primite de la reasigurători
    G. Datorii (cu prezentarea distinctă a datoriilor privind entităţile afiliate, entităţile asociate şi controlate în comun)
    Sume datorate entităţilor afiliate
    Sume datorate entităţilor asociate şi controlate în comun
    I. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă
    II. Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare
    III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
    IV. Sume datorate instituţiilor de credit
    V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale
    H. Venituri în avans
    I. Subvenţii pentru investiţii
    II. Venituri înregistrate în avans"

    18. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.3 „Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente de bilanţ“, la punctul 157, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar, în cazul în care se constată că cheltuielile aferente daunelor estimate în viitor depăşesc rezervele de prime constituite minus cheltuielile de achiziţie amânate şi, drept urmare, în perioadele viitoare valoarea rezervei de prime calculată conform normelor legale în vigoare minus cheltuielile de achiziţie amânate nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exerciţiile financiare următoare. Atunci când valoarea riscurilor neexpirate este semnificativă, ea trebuie să fie detaliată separat, fie în bilanţ, fie în notele explicative la situaţiile financiare."

    19. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.1. „Reguli de evaluare de bază“, la punctul 164, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.
(5) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă."

    20. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.1. „Reguli de evaluare de bază“, la punctul 166, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului."

    21. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.2 „Imobilizări necorporale“, la punctul 190, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Similar, soldul conturilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs, respectiv contul 59213 «Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs» privind asigurările de viaţă, contul 59223 «Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs» privind asigurările generale şi, respectiv, contul 59233 «Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs» privind administrarea de fonduri de pensii facultative se transferă fie asupra contului 117 «Rezultatul reportat», distinct «Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene», fie în contul 59018 «Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale» privind asigurările de viaţă, în contul 59028 «Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale» privind asigurările generale şi, respectiv, în contul 59038 «Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale» privind administrarea de fonduri de pensii facultative, după caz."

    22. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3. „Imobilizări corporale“, la punctul 218, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locator, pe o bază consecventă cu metoda de estimare normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia."

    23. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3. „Imobilizări corporale“, punctul 224 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "224. Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică şi în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriaşilor."

    24. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3. „Imobilizări corporale“, la punctul 237, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite conform estimărilor entităţii, pot fi diferite de duratele de amortizare utilizate de entităţi pentru scopuri fiscale."

    25. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3. „Imobilizări corporale“, la punctul 237, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi."

    26. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3. „Imobilizări corporale“, la punctul 239, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Metoda de amortizare se aplică de o manieră de estimare consecventă pentru toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii de utilizare identice."

    27. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3. „Imobilizări corporale“, la punctul 239, alineatul (4) se abrogă.
    28. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.6 „Rezerve tehnice“, la subsecţiunea 4.6.2. „Evaluarea rezervelor tehnice“, punctul 278 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "278. Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar, în cazul în care se constată că cheltuielile aferente daunelor estimate în viitor depăşesc rezervele de prime constituite minus cheltuielile de achiziţie amânate şi, drept urmare, în perioadele viitoare, valoarea rezervei de prime calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare minus cheltuielile de achiziţie amânate nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exerciţiile financiare următoare."

    29. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, la punctul 288, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări."

    30. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, la punctul 314, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora."

    31. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.8 „Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere“, la punctul 330, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către societăţi; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori."

    32. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.11 „Provizioane“, la subsecţiunea 4.11.2 „Categorii de provizioane“, la punctul 364, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "364. (1) În categoria altor provizioane se includ provizioane constituite pentru:
    - alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau terminarea contractului de muncă;
    – cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; protejarea biodiversităţii şi a peisajului; alte activităţi de protejare a mediului înconjurător;
    – obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc."

    33. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, după subsecţiunea 4.13.5. „Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile“ se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar“, cu următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 4.13.6
    Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar
397^1. - Asigurătorii şi/sau reasigurătorii care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).
397^2. - Dividendele repartizate conform pct. 397^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»)."

    34. În anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, după punctul 435 se introduce un nou punct, punctul 435^1, cu următorul cuprins:
    "435^1. (1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din activităţi de exploatare prevăzute la pct. 435, denumită în cuprinsul prezentelor reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar, asigurătorii şi/sau reasigurătorii pot folosi pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie metoda indirectă, prin care profitul sau pierderea este ajustat(ă) cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiţii sau din finanţare.
    (2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele:
    a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare;
    b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile şi câştigurile nerealizate asociate valutelor; şi
    c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri de trezorerie din investiţii sau finanţare."

    35. În anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.2 „Situaţia modificărilor capitalului propriu“, la punctul 445, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile."

    36. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.4 „Părţi legate“, la punctul 466, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta/acesta face parte furnizează servicii personalului-cheie din conducerea entităţii raportoare sau din conducerea societăţii-mamă a entităţii raportoare."

    37. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.4 „Părţi legate“, la punctul 472, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă o entitate obţine servicii din partea personalului-cheie din conducere de la o altă entitate (entitatea «de administrare»), entitatea respectivă nu este obligată să aplice cerinţele de la alin. (1) compensaţiilor plătite sau de plătit de către entitatea de administrare, angajaţilor sau directorilor entităţii de administrare."

    38. În anexă, la capitolul 7 „Raportul administratorilor“, la punctul 481^1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) La prezentarea informaţiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informaţiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informaţiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

    39. În anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.3 „Exceptări de la obligaţia de consolidare“, la punctul 494, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "494. (1) Prin derogare de la prevederile pct. 493 alin. (1), o societate-mamă este scutită de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate şi a raportului consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăşi este o filială, inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mamă are sediul în România, în unul dintre următoarele două cazuri:"

    40. În anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.14 „Raportul consolidat al administratorilor“, punctul 547 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "547. Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport; în acest caz, auditorul verifică atât situaţiile financiare anuale individuale, cât şi situaţiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor."

    41. În anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.14 „Raportul consolidat al administratorilor“, la punctul 547^1, la alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secţiunii 9.1 «Aprobarea, depunerea şi obligaţia generală de publicare a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate»; sau"

    42. În anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.14 „Raportul consolidat al administratorilor“, la punctul 547^1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) La prezentarea informaţiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informaţiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informaţiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

    43. În anexă, titlul capitolului 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare consolidate“, titlul secţiunii 9.1 „Aprobarea, depunerea şi obligaţia generală de publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare consolidate“ şi punctele 548 şi 552^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "    CAP. 9
    Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate
    SECŢIUNEA 9.1
    Aprobarea, depunerea şi obligaţia generală de publicare a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate
    548. - Situaţiile financiare anuale şi interimare se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
    .................................................................................................
    552^1. (1) Societăţile de asigurare şi/sau reasigurare publică pe website-urile proprii următoarele:
    a) forma scurtă a situaţiilor financiare anuale/interimare;
    b) forma scurtă a raportului auditorului financiar extern.
    (2) Societăţile de asigurare şi/sau reasigurare îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale/interimare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor pct. 552 şi 552^2."

    44. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.1 „Aprobarea, depunerea şi obligaţia generală de publicare a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, după punctul 552^1 se introduce un nou punct, punctul 552^2, cu următorul cuprins:
    "552^2. - Situaţiile financiare interimare se depun în termen de 30 de zile de la data adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit şi de propunerea de distribuire trimestrială a profitului."

    45. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.2 „Prevederi specifice referitoare la subunităţile din România ale persoanelor juridice din alte state membre“, la punctul 556, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "556. (1) Subunităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) lit. d) publică situaţiile financiare anuale/interimare, situaţiile financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor şi opiniile auditorilor statutari asupra situaţiilor financiare anuale, respectiv consolidate ale persoanelor juridice de care aparţin, cu respectarea pct. 548-553 şi pct. 559 din prezentele reglementări."

    46. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.4 „Limba de publicare“, punctul 559 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "559. Situaţiile financiare anuale/interimare şi situaţiile financiare consolidate, precum şi documentele care însoţesc aceste situaţii prevăzute în prezentul capitol se publică în limba română. În situaţia în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată."

    47. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, titlul secţiunii 9.5 „Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a raportului administratorilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 9.5
    Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale/interimare şi a raportului administratorilor
"

    48. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.5. „Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale/interimare şi a raportului administratorilor“, la punctul 560, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "560. (1) Membrii organelor de administrare, de conducere şi de control ale unei societăţi de asigurare şi/sau reasigurare, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situaţiile financiare anuale/interimare individuale, raportul administratorilor şi, dacă este cazul, raportul separat prevăzut la pct. 481^1 alin. (8), respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor şi, dacă este cazul, raportul separat prevăzut la pct. 547^1 alin. (8) sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări."

    49. În anexă, titlul capitolului 10 „Auditul statutar a situaţiilor financiare anuale şi situaţiilor financiare anuale consolidate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 10
    Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/interimare şi situaţiilor financiare anuale consolidate
"

    50. În anexă, la capitolul 10 „Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/interimare şi situaţiilor financiare anuale consolidate“, la punctul 561, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "561. (1) Situaţiile financiare anuale/interimare şi situaţiile financiare consolidate ale societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare se auditează de către firmele de audit membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    51. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 46 - „Debitori şi creditori diverşi “, după contul 4643. Efecte de primit pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (A) se introduc patru noi conturi:
    "465. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (A)
    4651 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar pentru asigurări de viaţă (A)
    4652 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar pentru asigurări generale (A)
    4653 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (A)"

    52. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 5 - „Alte elemente de activ“, la grupa 59 - „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi altor active materiale“, conturile analitice 59213. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs (P), 59223. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs (P) şi 59233. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs (P) se abrogă.
    53. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 65613. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate se introduc două noi conturi:
    "656131. Cheltuieli de protocol
    656132. Cheltuieli de reclamă şi publicitate"

    54. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 65623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate se introduc două noi conturi:
    "656231. Cheltuieli de protocol
    656232. Cheltuieli de reclamă şi publicitate"

    55. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 65633. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate se introduc două noi conturi:
    "656331. Cheltuieli de protocol
    656332. Cheltuieli de reclamă şi publicitate"

    56. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 65838. Alte cheltuieli de exploatare se introduce un nou cont:
    "6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări"

    57. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 - „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, denumirea contului 686. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele"

    58. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 - „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, după contul 68633. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor privind administrarea de fonduri de pensii facultative se introduc patru noi conturi:
    "6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat
    68651. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat pentru asigurările de viaţă
    68652. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat pentru asigurările generale
    68653. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat pentru administrarea de fonduri de pensii facultative"

    59. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, denumirea grupei 78 - „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "78. Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare"

    60. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 78 - „Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, după contul 78238. Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind alte plasamente financiare se introduc patru noi conturi:
    "7865. Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat
    78651. Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat pentru asigurările de viaţă
    78652. Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat pentru asigurările generale
    78653. Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat pentru administrarea de fonduri de pensii facultative"

    61. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 -„Angajamente primite şi acordate“, după contul 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare se introduce un nou cont:
    "8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă"

    62. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Angajamente primite şi acordate“, denumirea contului 8038. Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare"

    63. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 45 - „Grup şi acţionari“, partea introductivă a funcţiunii contului 452. Decontări cu entităţile asociate şi controlate în comun se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 452. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    Contul 452 «Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun» este un cont bifuncţional. (…)"

    64. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 46 - „Debitori şi creditori diverşi“, după funcţiunea contului 464. Efecte de primit se introduce un nou cont, contul 465. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar, cu următoarea funcţiune:
    "Contul 465. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
    Contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ.
    În debitul contului 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:
    - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).
    În creditul contului 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:
    - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale (457);
    – sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).
    Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar."

    65. În tot cuprinsul prezentelor reglementări contabile, inclusiv în funcţiunea conturilor şi în formularele referitoare la situaţiile financiare, se abrogă orice trimitere la contul 523.
    66. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Alte elemente de activ“, la grupa 53 - „Alte active materiale şi stocuri“, la funcţiunea contului 531. Materiale consumabile, la corespondenţa prevăzută cu contul 658 expresia „la preţ de înregistrare a materialelor consumabile donate, cât şi pierderile din calamităţi“ se înlocuieşte cu expresia „la preţ de înregistrare a materialelor consumabile donate, acordate ca sponsorizări, cât şi pierderile din calamităţi“.
    67. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Alte elemente de activ“, la grupa 53 - „Alte active materiale şi stocuri“, la funcţiunea contului 532. Materiale de natura obiectelor de inventar, la corespondenţa prevăzută cu contul 658 expresia „la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar vândute sau donate, cât şi pierderile din calamităţi“ se înlocuieşte cu expresia „la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar vândute sau donate, acordate ca sponsorizări, cât şi pierderile din calamităţi“.
    68. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Alte elemente de activ“, la grupa 54 - „Investiţii pe termen scurt şi trezorerie“, la funcţiunea contului 544. Conturi curente la bănci, la corespondenţa prevăzută cu contul 658 expresia „valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor, donaţiilor plătite“ se înlocuieşte cu expresia „valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor, donaţiilor plătite şi a sumelor acordate ca sponsorizări“.
    69. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Alte elemente de activ“, la grupa 54 - „Investiţii pe termen scurt şi trezorerie“, la funcţiunea contului 547. Casa, la corespondenţa prevăzută cu contul 658 expresia „valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite în numerar, precum şi a donaţiilor acordate“ se înlocuieşte cu expresia „valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite în numerar, precum şi a donaţiilor acordate şi a sumelor acordate ca sponsorizări“.
    70. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, funcţiunea contului 658. Alte cheltuieli de exploatare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 658. Alte cheltuieli de exploatare
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare aferente asigurărilor de viaţă şi generale (despăgubiri, amenzi şi penalităţi, donaţii, sponsorizări şi subvenţii acordate, cheltuieli privind activele cedate şi alte cheltuieli de exploatare).
    În debitul contului 658 «Alte cheltuieli de exploatare» se înregistrează:
    - alte datorii faţă de bugetul statului cum sunt: amenzi şi penalităţi (448);
    – valoarea debitelor scăzute din evidenţă (451, 458);
    – sume prescrise, scutite sau anulate potrivit prevederilor legale, valoarea debitelor scăzute din evidenţă datorită insolvabilităţii (461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate);
    – valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale cedate (503, 505, 5071, 508);
    – valoarea mijloacelor fixe cedate (511);
    – sume clarificate trecute pe cheltuieli (475);
    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor şi a obiectelor de inventar donate şi acordate ca sponsorizări (531, 532);
    – valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor, donaţiilor plătite şi a sumelor acordate ca sponsorizări (544, 547)."

    71. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 - „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcţiunea contului 686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare privind amortizările şi provizioanele.
    În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele» se înregistrează:
    - valoarea primelor de rambursare amortizate (169);
    – valoarea actualizării provizioanelor (151);
    – valoarea diferenţei dintre suma plătită la achiziţia titlurilor de stat şi suma rambursată la scadenţă, aferente titlurilor de stat, amortizată (473)."

    72. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 78 - „Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, după funcţiunea contului 782. Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele se introduce un nou cont, contul 7865. Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat, cu următoarea funcţiune:
    "Contul 7865. Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din amortizarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate.
    În debitul contului 7865 «Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat» se înregistrează valoarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, amortizate (474)."

    73. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Angajamente primite şi acordate“, după funcţiunea contului 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare se introduce un nou cont, contul 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă, cu următoarea funcţiune:
    "Contul 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.
    În debitul contului 8035 «Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă» se înregistrează valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă, iar în credit, aceleaşi stocuri, în momentul scoaterii lor din folosinţă.
    Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă."

    74. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Angajamente primite şi acordate“, funcţiunea contului 8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.
    În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.
    Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, existente în entitate la un moment dat."

    75. În anexă, titlul capitolului 15 - „Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile pentru asigurători şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor la 31 decembrie“ şi secţiunea 15.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "    CAP. 15
    Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile pentru asigurători şi/sau reasigurători şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor
    SECŢIUNEA 15.1.

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
"

    76. În anexă, la capitolul 15 - „Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile pentru asigurători şi/sau reasigurători şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor la 31 decembrie“, la secţiunea 15.2 - „Contul de profit şi pierdere asigurători“, la formularul subsecţiunii 15.2.1. - „Contul tehnic al asigurării generale la data de 31 decembrie“, rândul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "TOTAL (rd. 18–19+20–21)"

    77. În anexă, la capitolul 15 - „Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile pentru asigurători şi/sau reasigurători şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor la 31 decembrie“, la secţiunea 15.2 - „Contul de profit şi pierdere asigurători“, la formularul subsecţiunii 15.2.2. - „Contul tehnic al asigurării de viaţă la data de 31 decembrie“, rândul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "TOTAL (rd. 35–36+37–38)"

    78. În anexă, la capitolul 15 - „Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile pentru asigurători şi/sau reasigurători şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor la 31 decembrie“, la secţiunea 15.2 - „Contul de profit şi pierdere asigurători“, la subsecţiunea 15.2.4 - „Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative“, punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1. Situaţia^1) activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
"    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu situaţiile financiare aferente anului 2019.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea


    Bucureşti, 14 martie 2019.
    Nr. 6.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016