Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 19 din 10 ianuarie 2024
    În conformitate cu prevederile art. 74^1 şi ale art. 99 lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din 28 noiembrie 2023,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) persoana responsabilă cu activitatea de marketing - persoana desemnată de către agentul de marketing persoană juridică şi avizată de către Autoritate pentru coordonarea, gestionarea şi administrarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, conform prevederilor legale în vigoare;"

    2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) portal de autorizări - aplicaţia informatică utilizată de către entităţile din cadrul sistemului de pensii private pentru a transmite date şi informaţii în format electronic către Autoritate, în vederea autorizării/avizării;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) date cu caracter personal - reprezintă numele şi prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea actului de identitate şi datele aferente acestuia, datele din actele de stare civilă, datele despre angajator, datele din actul de aderare, datele privind contul bancar, istoricul contribuţiilor şi operaţiunilor, identificatorii online, istoricul petiţiilor, datele biometrice, datele din hotărârile judecătoreşti/certificatele de încadrare în gradul de handicap/deciziile administrative privind acordarea pensiei de invaliditate."

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Administratorul desfăşoară activitatea de marketing al fondului de pensii facultative numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică şi/sau al agentului de marketing persoană fizică autorizat sau, respectiv, avizat de către Autoritate.
    (2) Agentul de marketing persoană juridică desfăşoară activitatea de marketing al fondului de pensii facultative numai prin intermediul agentului de marketing persoană fizică avizat de către Autoritate."

    5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice şi examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici care cuprinde conţinutul minim publicat pe pagina de internet a Autorităţii.
    (2) Tematica prevăzută la alin. (1) este semnată de reprezentantul legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică ori al persoanei juridice specializate, după caz."

    6. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) să desemneze din cadrul societăţii o persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care este avizată de Autoritate în această calitate;"

    7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Cererea pentru autorizare ca broker de pensii private, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite Autorităţii împreună cu următoarele documente:
    a) actul constitutiv care trebuie să conţină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerţului, în original;
    b) dovada rezervării denumirii eliberate de către oficiul registrului comerţului, în original;
    c) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv al societăţii, după caz, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative;
    d) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;
    e) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, după caz, în original;
    f) certificatul de atestare fiscală, în original;
    g) certificatul de cazier fiscal, în original;
    h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. f), după caz, în original;
    i) actul juridic în baza căruia societatea deţine în folosinţă spaţiul destinat sediului social şi sediilor secundare, după caz, cu precizarea sediului care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d), în copie;
    j) pentru asociaţii/acţionarii persoane fizice:
    (i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
    (ii) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
    (iii) declaraţie pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), în original;
    k) pentru asociaţii/acţionarii persoane juridice:
    (i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
    (ii) certificatul de cazier fiscal, în original;
    (iii) certificatul de atestare fiscală, în original;
    (iv) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 alin. (3) lit. a), în original;
    l) pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, după caz:
    (i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
    (ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original;
    (iii) copia documentului care dovedeşte absolvirea cursurilor unei instituţii de învăţământ superior;
    (iv) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;
    (v) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
    (vi) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. c), lit. e)-g), în original;
    m) contractul/contractele încheiat/încheiate între societate şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing şi care conţine/conţin prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Autoritate, în original;
    n) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, în original;
    o) dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a societăţii prevăzute la alin. (1) lit. a), respectiv de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării actului constitutiv al societăţii prevăzute la alin. (1) lit. c), societatea transmite Autorităţii o copie a certificatului de înregistrare.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii."

    8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Pentru a desfăşura şi activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Autoritate pentru marketingul fondului de pensii administrate privat transmite Autorităţii o cerere pentru autorizare în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative şi înscriere în registru, întocmită conform anexei nr. 2, însoţită de:
    a) documentele transmise în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat care au suferit modificări după data autorizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorităţii, iar reprezentantul legal al societăţii transmite Autorităţii o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
    b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing al unui fond de pensii facultative care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către Autoritate, în original;
    c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative;
    d) dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
    (2) Documentele prevăzute la alin (1) lit. b)-d) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii."

    9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Pentru a desfăşura şi activitatea de marketing al fondului de pensii administrate privat, brokerul de pensii private autorizat de Autoritate pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative trebuie să transmită Autorităţii o cerere pentru autorizare în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat şi înscriere în registru, întocmită conform prevederilor actelor normative aplicabile, însoţită de următoarele documente:
    a) documentele transmise în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, care au suferit modificări după data autorizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorităţii, iar reprezentantul legal al societăţii transmite Autorităţii o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
    b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitate de marketing al unui fond de pensii administrat privat care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat de către Autoritate, în original;
    c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat;
    d) dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

    10. La articolul 19, partea introductivă şi litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Autoritatea avizează ca intermediar de pensii private societatea definită la art. (2) alin. (2) lit. a) pct. (ii), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    .......................................................
    f) să desemneze din cadrul societăţii o persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care este avizată de Autoritate în această calitate;"

    11. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Cererea pentru avizare ca intermediar de pensii private, întocmită conform anexei nr. 3, se transmite Autorităţii împreună cu următoarele documente:
    a) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
    b) actul constitutiv actualizat având înscris în obiectul de activitate «activităţi auxiliare ale fondului de pensii», conform Clasificării activităţilor din economia naţională, în original;
    c) hotărârea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului ca intermediar pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative;
    d) contractul/contractele încheiat/încheiate cu administratorul/ administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitate de marketing al unui fond de pensii facultative care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către Autoritate, în original;
    e) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, în original;
    f) certificatul de cazier fiscal, în original;
    g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. e), în original;
    h) dovada achitării taxei de avizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii."

    12. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Prin excepţie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Autorităţii în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat transmite, odată cu cererea de avizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, întocmită conform anexei nr. 3, documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), d), f) şi h), precum şi acele documente care au suferit modificări faţă de momentul avizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorităţii, iar reprezentantul legal al societăţii transmite Autorităţii o declaraţie pe propria răspundere în acest sens."

    13. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Prin excepţie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Autorităţii în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative transmite, odată cu cererea de avizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat, întocmită în conformitate cu actele normative aplicabile, documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), d), f) şi h), precum şi acele documente care au suferit modificări faţă de momentul avizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorităţii, iar reprezentantul legal al societăţii transmite Autorităţii o declaraţie pe propria răspundere în acest sens."

    14. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorităţii cererea pentru avizarea agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită conform anexei nr. 6, împreună cu următoarele documente:
    a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul;
    b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente:
    (i) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
    (ii) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenţii de marketing persoane fizice, în original;
    (iii) contractul pentru desfăşurarea activităţii de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original;
    (iv) contractul de muncă, după caz, însoţit de fişa postului care să respecte prevederile art. 24 lit. e), în copie;
    c) dovada achitării taxei de avizare şi înscriere în registru, pentru fiecare agent de marketing persoană fizică, conform actelor normative aplicabile.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz.
    (3) Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul conţine următoarele informaţii:
    a) numele persoanei fizice;
    b) prenumele persoanei fizice;
    c) codul numeric personal;
    d) data absolvirii cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire.
    (4) Întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, care a obţinut avizul pentru agenţii de marketing persoane fizice păstrează în arhiva proprie documentele menţionate la alin. (1), în formă originală, pe suport hârtie sau în format electronic, şi le prezintă Autorităţii ori de câte ori aceasta le solicită."

    15. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Autoritatea analizează cererea şi documentele transmise pentru obţinerea autorizaţiei/avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative şi, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii."

    16. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informaţii sau modificări, transmitere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (2) În situaţia în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau se constată că au fost transmise într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii transmise de solicitant."

    17. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerul de pensii private transmite Autorităţii o cerere în acest sens, semnată de către reprezentantul legal al societăţii, însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv actualizat, în original;
    b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului de modificare a actului constitutiv;
    c) dovada plăţii taxei de avizare a modificărilor, conform prevederilor legale, în copie."

    18. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

    19. La articolul 29, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Brokerul de pensii private notifică Autorităţii modificarea documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat autorizaţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor, cu excepţia situaţiei în care este desemnată o nouă persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care se supune avizării Autorităţii.
(5) Intermediarul de pensii private notifică Autorităţii modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat avizul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor, cu excepţia situaţiei în care este desemnată o nouă persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care se supune avizării Autorităţii."

    20. La articolul 30, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea obţinerii avizului pentru întreruperea temporară a activităţii, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii următoarele documente:
    a) cererea pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii;
    b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activităţii societăţii pentru care a fost autorizat/avizat de Autoritate, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru întreruperea temporară a activităţii;
    c) cererea pentru retragerea avizului tuturor agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită şi transmisă conform prevederilor art. 51;
    d) dovada notificării administratorilor în legătură cu întreruperea temporară a activităţii, în copie.
    ......................................................
(7) În vederea obţinerii avizului pentru reluarea activităţii, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii următoarele documente:
    a) cererea pentru avizarea reluării activităţii;
    b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru reluarea activităţii;
    c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original."

    21. La articolul 30, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Documentele prevăzute la alin. (3) şi (7) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

    22. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 31, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informaţii ori modificări, transmitere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (2) În situaţia în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau se constată că au fost transmise într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii transmise de solicitant."

    23. La articolul 34, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, orice modificare a condiţiilor sau a documentelor transmise iniţial pentru avizarea ca agent de marketing, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor, şi să transmită acestuia copiile documentelor modificate.
    .......................................................
(5) Tabelul nominal actualizat conţine numai acele informaţii prevăzute la art. 25 alin. (3) care au suportat modificări."

    24. După articolul 34 se introductrei noi articole, articolele 34^1-34^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    (1) Fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de către Autoritate, participă la un nou curs de pregătire profesională, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent, pentru actualizarea cunoştinţelor în domeniul pensiilor private.
    (2) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, este responsabil pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice cu care se află în relaţii contractuale, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) Certificatele de absolvire a cursului de pregătire menţionat la alin. (1) se păstrează de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică, conform prevederilor art. 25 alin. (5).
    (4) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, are obligaţia de a păstra evidenţe, de a verifica şi de a calcula perioada de timp prevăzută la alin. (1) şi de a actualiza documentele existente în dosarele agenţilor.
    ART. 34^2
    (1) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, notifică Autoritatea în termen de 5 zile lucrătoare de la data absolvirii cursului de pregătire menţionat la art. 34^1 alin. (1).
    (2) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorităţii, în format electronic, cu semnătură electronică calificată, următoarele documente:
    a) tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice care au absolvit cursul de pregătire potrivit art. 34^1 alin. (1), care conţine următoarele informaţii:
    (i) numele persoanei fizice;
    (ii) prenumele persoanei fizice;
    (iii) codul numeric personal;
    (iv) codul agentului de marketing persoană fizică din registru;
    (v) data absolvirii cursului de pregătire de către agenţii de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum şi data absolvirii cursului precedent;
    b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, din care reiese faptul că pentru fiecare persoană fizică nominalizată în tabelul precizat la alin. (2) lit. a) sunt îndeplinite condiţiile de avizare prevăzute la art. 24.
    ART. 34^3
    Certificatul de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice deţinut de agentul de marketing persoană fizică îşi păstrează valabilitatea în cazul retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică şi solicitării avizării acestuia în numele unui nou administrator sau agent de marketing persoană juridică, după caz, cu condiţia ca, de la data absolvirii cursului de pregătire de către agentul de marketing persoană fizică să nu fi trecut mai mult de 4 ani."

    25. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Cererea pentru avizare ca persoană juridică specializată, întocmită conform anexei nr. 7, se transmite Autorităţii, împreună cu următoarele documente:
    a) actul constitutiv care are ca obiect principal de activitate «Alte forme de învăţământ n.c.a.» din Clasificarea activităţilor din economia naţională, în original;
    b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului ca persoană juridică specializată;
    c) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;
    d) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
    e) certificatul de cazier fiscal şi certificatul de atestare fiscală, în original;
    f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii din care reiese că societatea nu se află în situaţia prevăzută la art. 37 lit. d);
    g) documente cu privire la asociaţii/acţionarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
    h) documente cu privire la asociaţii/acţionarii persoane juridice:
    (i) certificatul de cazier fiscal, în original;
    (ii) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
    i) regulamentul intern de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societăţii, în original;
    j) programa de pregătire care cuprinde conţinutul minim publicat pe pagina de internet a Autorităţii, semnată de reprezentantul legal al societăţii, în original;
    k) dovada plăţii taxei de avizare şi înscriere în registru, conform legislaţiei în vigoare, în copie.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării actului constitutiv al societăţii prevăzute la alin. (1), societatea transmite Autorităţii o copie a certificatului de înregistrare.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii."

    26. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Autoritatea analizează cererea şi documentele transmise pentru obţinerea avizului persoanei juridice specializate şi, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii."

    27. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 39, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informaţii ori modificări, transmitere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (2) În situaţia în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau se constată că au fost transmise într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii transmise de solicitant."

    28. La articolul 42, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea obţinerii avizului pentru întreruperea temporară a activităţii, persoana juridică specializată transmite Autorităţii următoarele documente:
    a) cererea pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii;
    b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii;
    c) dovada notificării administratorilor şi a agenţilor de marketing persoane juridice pentru care desfăşoară activitate de formare profesională în legătură cu întreruperea temporară a activităţii, în copie.
    ..................................................................................................
(7) Pentru obţinerea avizului de reluare a activităţii, persoana juridică specializată transmite Autorităţii următoarele documente:
    a) cererea pentru avizarea reluării activităţii societăţii;
    b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului de reluare a activităţii;
    c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original."

    29. La articolul 42, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Documentele prevăzute la alin. (3) şi (7) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

    30. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Pentru retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică, conform art. 44 alin. (1) lit. f), acesta transmite Autorităţii:
    a) cererea pentru retragerea avizelor tuturor agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită şi transmisă conform prevederilor art. 51;
    b) hotărârea organului statutar competent al societăţii privind încetarea activităţii sau modificarea obiectului de activitate, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică;
    c) actul constitutiv actualizat, în original;
    d) dovada notificării administratorilor cu privire la încetarea contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, în copie."

    31. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz.
(3^2) În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizaţiei agentului de marketing persoană juridică, acesta are obligaţia să modifice obiectul de activitate şi denumirea şi să transmită Autorităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului care atestă efectuarea acestor modificări."

    32. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Contractele încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative îşi încetează valabilitatea la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică a deciziei de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică."

    33. La articolul 48 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în cazul neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 34^1;"

    34. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) În situaţia în care un agent de marketing persoană fizică solicită administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, încetarea relaţiilor contractuale în baza cărora a fost avizat de Autoritate, acesta din urmă are obligaţia ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării relaţiilor contractuale, să transmită Autorităţii o cerere în vederea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică.
    (2) Agentul de marketing persoană fizică este obligat ca, odată cu solicitarea menţionată la alin. (1), să transmită administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, toate documentele aferente desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative.
    (3) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorităţii cererea în vederea retragerii avizelor agenţilor de marketing persoane fizice numai după îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) şi/sau (4).
    (4) În situaţia în care agentul de marketing persoană fizică nu mai este în posesia unor documente aferente desfăşurării activităţii de marketing, acesta transmite administratorului sau agentului de marketing persoană juridică o declaraţie pe propria răspundere în care precizează documentele care lipsesc şi justifică fiecare situaţie.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (3) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

    35. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    În situaţia în care a intervenit încetarea relaţiilor contractuale, în termen de 5 zile lucrătoare, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorităţii o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică."

    36. La articolul 51, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare."

    37. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) În vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridică specializată transmite Autorităţii următoarele documente:
    a) cererea de retragere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
    b) hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice specializate referitoare la încetarea activităţii de formare profesională în domeniul marketingului fondului de pensii facultative, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după retragerea avizului.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii."

    38. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, care cuprinde articolele 55^1-55^9, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Procedura de avizare şi de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing
    SECŢIUNEA 1
    Avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing
    ART. 55^1
    Agentul de marketing persoană juridică solicită avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing atât în cadrul procesului de avizare a agentului de marketing persoană juridică, conform art. 74^1 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi ulterior, pe parcursul desfăşurării activităţii acestuia.
    ART. 55^2
    Autoritatea avizează ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing persoana fizică desemnată în acest sens de către agentul de marketing persoană juridică şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu a fost sancţionată de către autorităţi române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în sistemul în care a activat;
    b) nu are înscrise menţiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;
    c) are un contract de muncă încheiat cu un singur agent de marketing persoană juridică;
    d) este absolventă, cu diplomă de licenţă, a unei instituţii de învăţământ superior;
    e) a fost achitată taxa de avizare prevăzută la pct. 5.2 din anexa nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana responsabilă desemnată pentru care se solicită avizul.
    ART. 55^3
    (1) Agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing, întocmită conform anexei nr. 3^1, împreună cu următoarele documente:
    a) documentul intern prin care este desemnată persoana responsabilă cu activitatea de marketing, în copie;
    b) actul de identitate al persoanei desemnate, a cărui conformitate cu originalul este certificată de către titular, în copie;
    c) documentul care dovedeşte absolvirea cursurilor unei instituţii de învăţământ superior, în copie;
    d) certificatul de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în original;
    e) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în original;
    f) declaraţia dată pe propria răspundere de către persoana responsabilă, din care să reiasă că nu a fost sancţionată de către autorităţi române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în sistemul în care a activat, în original;
    g) dovada achitării taxei de avizare, în copie.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorităţii şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societăţii.
    ART. 55^4
    Persoana responsabilă cu activitatea de marketing are cel puţin următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) urmăreşte aplicarea prevederilor legale şi a procedurilor interne cu privire la activitatea desfăşurată de către agenţii de marketing persoane fizice;
    b) asigură transmiterea către Autoritate a documentelor şi informaţiilor prevăzute de prezenta normă. SECŢIUNEA a 2-a
    Acordarea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing
    ART. 55^5
    (1) Autoritatea analizează cererea şi documentele transmise de către agentul de marketing persoană juridică în vederea obţinerii avizului pentru persoana responsabilă cu activitatea de marketing şi, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
    (2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 55^2, Autoritatea emite un aviz care se comunică agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia.
    (3) Valabilitatea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing încetează:
    a) la data încetării contractului individual de muncă încheiat cu agentul de marketing persoană juridică;
    b) la data încetării desemnării în calitate de persoană responsabilă cu activitatea de marketing;
    c) la data retragerii autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică. SECŢIUNEA a 3-a
    Respingerea cererii de avizare a persoanei responsabile cu activitatea de marketing
    ART. 55^6
    (1) Autoritatea respinge, prin decizie, cererea de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing, în cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 55^2.
    (2) Decizia de respingere prevăzută la alin. (1), scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (3) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 55^7
    O nouă cerere de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing poate fi transmisă Autorităţii numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale. SECŢIUNEA a 4-a
    Retragerea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing
    ART. 55^8
    (1) Autoritatea poate retrage avizul persoanei responsabile cu activitatea de marketing, în următoarele situaţii:
    a) dacă avizul a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;
    b) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii avizului;
    c) ca sancţiune, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în prezenta normă, referitoare la activitatea de marketing desfăşurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat;
    d) la cererea agentului de marketing persoană juridică.
    (2) Decizia de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing, scrisă şi motivată, se comunică agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (3) Decizia de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. SECŢIUNEA a 5-a
    Încetarea activităţii persoanei responsabile cu activitatea de marketing
    ART. 55^9
    (1) Agentul de marketing persoană juridică notifică Autorităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţie, una dintre situaţiile prevăzute la art. 55^5 alin. (3) lit. a) şi b).
    (2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării Autorităţii conform prevederilor alin. (1), agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii o nouă cerere de avizare a unei persoane responsabile cu activitatea de marketing.
    (3) În perioada de timp scursă între data notificării potrivit alin. (1) şi data avizării unei noi persoane responsabile cu activitatea de marketing, reprezentantul legal al agentului de marketing persoană juridică asigură buna desfăşurare a activităţii de marketing."

    39. Capitolul VII, cuprinzând articolele 56-59, se abrogă.
    40. La articolul 63, literele d^1) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d^1) să completeze actul individual de aderare prin folosirea unui dispozitiv electronic, în cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului individual de aderare pe suport informatic specializat utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată;
    ...................................................
h) să pună la dispoziţia persoanei eligibile actul individual de aderare semnat de către agentul de marketing persoană fizică, precum şi o copie a acestuia, în situaţia în care actul individual de aderare a fost semnat utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată."

    41. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    (1) Administratorul şi/sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt/este obligaţi/obligat să ţină o evidenţă a fiecărui agent de marketing persoană fizică şi/sau juridică, cu care au/a încheiat contracte pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale acestora;
    b) actele individuale de aderare puse la dispoziţia agenţilor de marketing persoane fizice sau juridice, după caz, în vederea obţinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;
    c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;
    d) toate actele individuale de aderare pentru care s-au utilizat o serie şi un număr unic, alocate de către administrator;
    e) plăţile efectuate către fiecare agent de marketing;
    f) măsurile dispuse împotriva agenţilor de marketing ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale şi legale.
    (2) Pentru actele individuale de aderare întocmite în format fizic, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a transmite trimestrial administratorului o evidenţă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d).
    (3) Pentru actele individuale de aderare emise prin sisteme informatice, agentul de marketing persoană juridică se asigură că, pe toată durata desfăşurării activităţii şi în orice moment, poate furniza informaţii cu privire la situaţia seriilor şi numerelor unice ale actelor individuale de aderare, alocate de către administrator."

    42. La capitolul VIII secţiunea a 2-a, după articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 70^1
    Administratorii, agenţii de marketing persoane juridice, precum şi agenţii de marketing persoane fizice utilizează codul numeric personal şi datele cu caracter personal ale persoanelor eligibile, participanţilor, beneficiarilor şi mandatarilor/reprezentanţilor legali ai participanţilor şi beneficiarilor, colectate în activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, în scopuri determinate, explicite şi legitime, şi care sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate împotriva accesului neautorizat, a procesării ilegale, a pierderii accidentale, a alterării neautorizate sau distrugerii, pentru identificarea acestora şi în vederea efectuării oricărei operaţiuni necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi/sau contractuale ale administratorului, agentului de marketing persoană juridică sau agentului de marketing persoană fizică, faţă de persoanele eligibile/participanţi/beneficiari."

    43. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile capitolului XVII din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    44. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    Anexele nr. 1-3, 3^1 şi 4-7 fac parte integrantă din prezenta normă."

    45. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 3^1

    la normă

┌──────────────────────────────────────┐
│CERERE │
│pentru avizarea persoanei responsabile│
│cu activitatea de marketing │
├──────────────────────────────────────┤
│Date despre solicitant: │
│Societatea │
│................................., cu │
│sediul social în ........ │
│(localitatea) (strada şi │
│numărul)..........., ......... │
│(judeţul) (codul poştal)............, │
│...... (date de contact: telefon, fax,│
│e-mail, pagină de internet) │
│........, având: numărul de │
│înregistrare la oficiul registrului │
│comerţului ..................., codul │
│de înregistrare fiscală la oficiul │
│registrului comerţului │
│......................, reprezentată │
│legal de către ........... (nume, │
│prenume, funcţie, date de │
│contact)........., solicită avizarea │
│ca persoană responsabilă cu │
│activitatea de marketing al fondurilor│
│de pensii facultative a doamnei/ │
│domnului: │
│.......... (nume, prenume, │
│funcţie)................. . │
│Prezenta cerere este însoţită de un │
│număr de .................. documente,│
│totalizând un număr de │
│................. file. │
│Semnătura reprezentantului legal al │
│societăţii: ................... │
│Data ............................ │
│Ştampila solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI │
│INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT │
│CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    46. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5

    la normă

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de│
│supraveghere, directoratului, directori, administratori, │
│persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după │
│caz*) │
│Societatea ......... (denumirea agentului de marketing │
│persoană juridică ce solicită autorizarea).............., │
│înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul │
│..........................................................,│
│având codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului │
│comerţului ........................................, │
│____________ │
│*) Prezenta anexă se va completa în faţa reprezentantului │
│Autorităţii de Supraveghere Financiară. │
│Dacă unul dintre membrii consiliului de administraţie, │
│consiliului de supraveghere, directoratului, directori, │
│administratori sau persoana responsabilă cu activitatea de │
│marketing nu poate semna în aceste condiţii, se va depune o│
│declaraţie notarială privind specimenul de semnătură. │
├──────────┬───────────────────────┬───────────┬────────────┤
│Nr. crt. │Numele şi prenumele │Calitatea │Semnătura │
├──────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┤
├──────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┤
└──────────┴───────────────────────┴───────────┴────────────┘

"

    47. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 6

    la normă
    CERERE
    pentru avizarea agenţilor de marketing persoane fizice Date despre solicitant:
    Societatea ......................., în calitate de administrator/agent de marketing persoană juridică, cu sediul în ......(localitatea)...., ....(strada şi numărul).........., ..........(judeţul) (codul poştal)...., ........(date de contact: telefon, fax, e-mail, pagină de internet).........., având: numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului........................, codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului ........................, prin reprezentantul legal ............(numele, prenumele, funcţia, datele de contact ale reprezentantului legal al societăţii)............, solicită avizarea în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative pentru .....(numărul de persoane pentru care se solicită avizul)....
    Subsemnatul, ........................................................................, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea ar trebui informată.
    Semnătura reprezentantului legal al societăţii ................................
    Data: ........................
    Ştampila solicitantului
    FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE."    ART. II
    (1) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 14 lit. h) şi ale art. 19 lit. f) din norma prevăzută la art. I, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing, în conformitate cu prevederile art. 55^3 din norma prevăzută la art. I.
    (2) Cererile transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară de către administratori şi agenţi de marketing persoane juridice care sunt în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei norme se soluţionează conform prevederilor prezentei norme.

    ART. III
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 7 decembrie 2023.
    Nr. 43.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016