Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 4 din 20 februarie 2024  privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 4 din 20 februarie 2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 295 din 4 aprilie 2024
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 14 februarie 2024,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 şi 982 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) prevederile art. 1 şi 5 din Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022."

    2. La anexa nr. 1, după articolul 5 se introduce un nou articol, art. 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    În înţelesul prezentelor reglementări, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri/semnificaţii:
    1. cifră de afaceri netă - pentru entităţile ce intră sub incidenţa prevederilor cap. II^1 secţiunea 1, reprezintă venitul astfel cum este definit de legislaţia pe baza căreia sunt întocmite situaţiile financiare ale entităţii sau în înţelesul legislaţiei respective;
    2. aspecte de durabilitate - factori de mediu, factori sociali şi care privesc drepturile omului şi factori de guvernanţă, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088;
    3. raportare privind durabilitatea - raportarea de informaţii referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu art. 13^1-13^4, art. 29^1, 29^2 şi art. 30^1;
    4. resurse necorporale esenţiale - resurse fără substanţă fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entităţii şi care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate;
    5. entităţi mari - entităţi care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) total active: 98.900.900 lei (echivalentul a 19.982.624 EUR);
    b) venituri: 197.800.000 lei (echivalentul a 39.965.248 EUR);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250;
    6. entităţi mijlocii - entităţile care nu sunt microentităţi sau entităţi mici şi care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) total active: 98.900.900 lei (echivalentul a 19.982.624 EUR);
    b) venituri: 197.800.000 lei (echivalentul a 39.965.248 EUR);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250;
    7. entităţi mici - entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) total active: 19.790.000 lei (echivalentul a 3.998.545 EUR);
    b) venituri: 39.590.000 lei (echivalentul a 7.997.090 EUR);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50;
    8. grupuri mari - grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:
    a) total active: 98.900.900 lei (echivalentul a 19.982.624 EUR);
    b) venituri: 197.800.000 lei (echivalentul a 39.965.248 EUR);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250;
    9. microentităţi - entităţi care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) total active: 1.730.000 (echivalentul a 349.544 EUR);
    b) venituri: 3.460.000 lei (echivalentul a 699.088 EUR);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10."

    3. La anexa nr. 1 articolul 8, alineatele (4)-(9) se abrogă.
    4. La anexa nr. 1 articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Entităţile mari, mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportează informaţii privind principalele resurse necorporale şi explică în ce fel modelul de afaceri al entităţii depinde în mod fundamental de astfel de resurse şi în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate."

    5. La anexa nr. 1 articolul 10, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale entităţii referitor la aspecte de gen şi la alte aspecte, cum ar fi vârsta, dizabilităţile sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele obţinute în perioada de raportare; dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia trebuie să conţină o explicaţie în acest sens."

    6. La anexa nr. 1, după articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    Se consideră că entităţile care intră sub incidenţa art. 13^1-13^3 au respectat obligaţia prevăzută la art. 10 lit. g) în cazul în care includ informaţiile prevăzute la litera respectivă în raportarea lor privind durabilitatea şi dacă este inclusă o trimitere cu privire la acest aspect în declaraţia privind guvernanţa corporativă."

    7. La anexa nr. 1, după articolul 13 se introduc trei noi secţiuni, secţiunile 2^1-2^3, cuprinzând articolele 13^1-13^5, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-a
    Raportarea privind durabilitatea
    ART. 13^1
    (1) Entităţile mari, mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, includ în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului administratorilor.
    (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) conţin:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la:
    (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei entităţii în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;
    (ii) oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;
    (iii) planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5°C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare «Acordul de la Paris») şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
    (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate;
    (v) modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
    c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
    d) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
    f) o descriere:
    (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;
    (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară;
    (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;
    g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;
    h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g).
    (4) Entităţile raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul administratorilor în conformitate cu alin. (1) şi (2). Informaţiile enumerate la alin. (3) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz.
    (5) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale entităţii şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare.
    (6) În primii 3 ani de aplicare a prezentelor reglementări în ceea ce priveşte raportarea privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al entităţii, aceasta explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
    (7) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul administratorilor în conformitate cu art. 8 alin. (1)-(3) şi art. 9 alin. (1) şi la sumele raportate în situaţiile financiare anuale, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea.
    (8) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale, dacă, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor legale şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi a poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
    ART. 13^2
    (1) Entităţile raportează informaţiile menţionate la art. 13^1 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Conducerea entităţii informează în consecinţă reprezentanţii lucrătorilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante.
    (3) Se consideră că entităţile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) şi la art. 13^1 şi entităţile care se bazează pe derogarea prevăzută la alin. (8) au respectat cerinţa prevăzută la art. 8 alin. (3).
    (4) Dacă condiţiile prevăzute la alin. (6) sunt îndeplinite, o entitate care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 13^1, denumită în continuare filială scutită, în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăţi-mamă, întocmit în conformitate cu art. 29^1, 29^2 şi art. 30 alin. (1)-(4).
    (5) O entitate care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 13^1 în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat prin decizii ale Comisiei Europene, în temeiul art. 23 alin. (4) paragraful 3 din Directiva 2004/109/CE.
    (6) Scutirea prevăzută la alin. (4) şi (5) se aplică în următoarele condiţii:
    a) raportul administratorilor al filialei scutite conţine toate informaţiile următoare:
    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii la nivel de grup în conformitate cu prevederile prezentului articol şi ale art. 13^1 sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE;
    (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (4) şi (5), şi către opinia de asigurare menţionată la art. 14 alin. (3) lit. f) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b);
    (iii) faptul că entitatea este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 13^1;
    b) dacă societatea-mamă menţionată este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile respectivei societăţi-mamă, se publică în conformitate cu art. 19 şi cu legislaţia aplicabilă în statul membru sub incidenţa căreia intră filiala scutită;
    c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, care acoperă activităţile desfăşurate de filiala scutită stabilită în Uniune şi de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă.
    (7) O filială scutită, care aplică prezentele reglementări, publică raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă, în limba română, şi pune la dispoziţie orice traducere în limba română necesară. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi ale art. 13^1 alin. (3)-(8) şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (4)-(7) şi art. 13^3, entităţile mici şi mijlocii menţionate la art. 13^1 alin. (1), instituţiile mici şi cu un grad redus de complexitate definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 îşi pot limita raportarea privind durabilitatea la următoarele informaţii:
    a) o descriere succintă a modelului şi a strategiei de afaceri ale entităţii;
    b) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    c) principalele efecte negative reale sau potenţiale ale entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi orice acţiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potenţiale;
    d) principalele riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
    e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-d).
    (9) Entităţile mici şi mijlocii, instituţiile mici şi cu un grad redus de complexitate care se bazează pe derogarea menţionată la alin. (8) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru entităţile mici şi mijlocii adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în conformitate cu art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (10) Pentru exerciţiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la prevederile art. 13^1 alin. (1) şi (2), entităţile mici şi mijlocii, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, pot decide să nu includă în raportul administratorilor informaţiile menţionate la art. 13^1 alin. (1). În astfel de cazuri, entitatea indică totuşi pe scurt în raportul administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea.
    ART. 13^3
    Scutirea prevăzută la art. 13^2 alin. (4) şi (5) se aplică şi entităţilor care sunt entităţi de interes public care sunt supuse cerinţelor art. 13^1, 13^2, cu excepţia entităţilor mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. SECŢIUNEA a 2^2-a
    Formatul de raportare electronic unic
    ART. 13^4
    Entităţile supuse cerinţelor prevăzute la art. 13^1-13^3 întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic şi îşi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. SECŢIUNEA a 2^3-a
    Dispoziţii finale referitoare la raportarea privind durabilitatea
    ART. 13^5
    Prevederile art. 13^1-13^4 nu sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv."

    8. La anexa nr. 1 capitolul II, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Auditul şi asigurarea raportării privind durabilitatea
"

    9. La anexa nr. 1 articolul 14 alineatul (3) litera e), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele juridice aplicabile, cu excepţia cerinţelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la art. 13^1-13^3;"

    10. La anexa nr. 1 articolul 14 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
    "f) dacă este cazul, o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfăşurat de entitate pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 13^4, precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852."

    11. La anexa nr. 1 articolul 14, alineatul (6) se abrogă.
    12. La anexa nr. 1 capitolul II secţiunea a 3-a, după articolul 14 se introduce un nou articol, art. 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    În cazul în care o entitate are obligaţia, în temeiul dreptului Uniunii Europene, să solicite verificarea de către o parte terţă independentă acreditată a unor elemente ale raportării sale privind durabilitatea, raportul părţii terţe independente acreditate este pus la dispoziţie fie ca anexă la raportul administratorilor, fie prin alte mijloace accesibile publicului."

    13. La anexa nr. 1, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Entităţile publică, în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise de A.S.F., situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la art. 13^4, dacă este cazul, împreună cu opinia şi declaraţia furnizate de auditorul statutar sau firma de audit, menţionate la art. 14.
    (2) Entităţile ce aplică prevederile art. 13^1-13^3, 29^1 şi 29^2 pun în mod gratuit raportul administratorilor la dispoziţia publicului pe site-ul acestora. În cazul în care o entitate nu are un site propriu, aceasta pune la dispoziţie, la cerere, o copie scrisă a raportului administratorilor."

    14. La anexa nr. 1, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a veghea ca situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări şi ale standardelor internaţionale de contabilitate adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 şi, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea menţionate la cap. II^1 şi cu cerinţele art. 13^4."

    15. La anexa nr. 1, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 25^1-25^7, cu următorul cuprins:
    "    CAP. II^1
    Raportarea privind entităţile din ţări terţe
    SECŢIUNEA 1
    Rapoartele privind durabilitatea privind entităţile din ţări terţe
    ART. 25^1
    (1) O filială stabilită pe teritoriul României, a cărei societate-mamă finală este reglementată de legislaţia unei ţări terţe, publică şi pune la dispoziţie un raport privind durabilitatea care conţine informaţiile prevăzute la art. 29^1 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), lit. b)-f) şi, după caz, lit. h), la nivel de grup al respectivei societăţi-mamă finale dintr-o ţară terţă.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile filialelor mari şi filialelor mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
    ART. 25^2
    (1) O sucursală situată în România, care este sucursala unei entităţi reglementate de legislaţia unei ţări terţe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deţinută în ultimă instanţă de o entitate constituită în conformitate cu legislaţia unei ţări terţe, publică şi pune la dispoziţia publicului un raport privind durabilitatea care conţine informaţiile menţionate la art. 29^1 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), lit. b)-f) şi, după caz, lit. h), la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entităţii dintr-o ţară terţă.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu are o filială, astfel cum se menţionează la art. 25^1 alin. (1), şi în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane EUR în exerciţiul financiar precedent.
    ART. 25^3
    (1) Prevederile art. 25^1 alin. (1) şi ale art. 25^2 alin. (1) se aplică filialelor sau sucursalelor menţionate la acestea numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în Uniunea Europeană pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
    (2) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială sau de sucursală, astfel cum se prevede la art. 25^1 alin. (1) şi art. 25^2 alin. (1), este întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru entităţile din ţări terţe adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), raportul privind durabilitatea comunicat de filială sau de sucursală, după cum se prevede la art. 25^1 alin. (1) şi art. 25^2 alin. (1), poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464 sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de către Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE.
    (4) În cazul în care informaţiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menţionat la art. 25^1 alin. (1) şi art. 25^2 alin. (1) nu sunt disponibile, filiala sau sucursala menţionată la aceste articole îi solicită entităţii dintr-o ţară terţă să îi transmită toate informaţiile necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile.
    (5) În cazul în care nu sunt transmise toate informaţiile solicitate, filiala sau sucursala menţionată la art. 25^1 alin. (1) şi art. 25^2 alin. (1) întocmeşte, publică şi pune la dispoziţie raportul privind durabilitatea menţionat la aceste articole, care conţine toate informaţiile aflate în posesia sa, obţinute sau dobândite, şi face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare.
    ART. 25^4
    (1) Raportul privind durabilitatea menţionat la art. 25^1 alin. (1) şi art. 25^2 alin. (1) se publică însoţit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entităţii dintr-o ţară terţă sau al unui stat membru.
    (2) În cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (1), filiala sau sucursala face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie opinia de asigurare necesară. SECŢIUNEA a 2-a
    Elaborarea, publicarea şi punerea la dispoziţie a rapoartelor privind durabilitatea privind entităţile din ţări terţe
    ART. 25^5
    (1) Sucursalele entităţilor din ţări terţe au responsabilitatea de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu art. 25^1-25^4 şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu art. 25^6.
    (2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la art. 25^1-25^4 au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu prevederile articolelor menţionate anterior şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu art. 25^6. SECŢIUNEA a 3-a
    Publicarea
    ART. 25^6
    (1) Filialele şi sucursalele menţionate la art. 25^1 alin. (1) şi art. 25^2 alin. (1) îşi publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia menţionată la art. 25^3 alin. (5), în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise de A.S.F.
    (2) Raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia publicată de entităţi în conformitate cu alin. (1), sunt puse gratuit la dispoziţia publicului în limba română în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise de A.S.F., pe pagina de internet a filialei sau a sucursalei, conform dispoziţiilor art. 25^1 alin. (1) şi ale art. 25^2 alin. (1), în cazul în care acestea nu sunt puse gratuit la dispoziţia publicului pe website-ul registrului menţionat la art. 16 din Directiva (UE) 2017/1.132.
    ART. 25^7
    Prevederile prezentului capitol se aplică şi filialelor şi sucursalelor din România, care aparţin unor persoane juridice ce nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, dar a căror formă juridică este comparabilă cu tipurile de societăţi enumerate la art. 2 alin. (1)."

    16. La anexa nr. 1 articolul 29, alineatele (3)-(7) se abrogă.
    17. La anexa nr. 1, după articolul 29 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 29^1-29^4, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-a
    Raportarea consolidată privind durabilitatea
    ART. 29^1
    (1) Societăţile-mamă ale unui grup mare, astfel cum este definit la art. 5^1 pct. 8, includ în raportul consolidat al administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia grupului.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului consolidat al administratorilor.
    (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) conţin:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei grupului, inclusiv cu privire la:
    (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei grupului în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;
    (ii) oportunităţile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate;
    (iii) planurile grupului, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5°C, în conformitate cu Acordul de la Paris şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum şi, după caz, expunerea grupului la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
    (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia grupului ţin seama de interesele părţilor interesate ale grupului şi de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate;
    (v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
    c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
    d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
    f) o descriere:
    (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de grup în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;
    (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale grupului şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea unui proces de diligenţă necesară;
    (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;
    g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relaţii de dependenţă a grupului de astfel de aspecte, precum şi a modului în care grupul gestionează riscurile respective;
    h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g).
    (4) Societăţile-mamă raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu alin. (1) şi (2). Informaţiile enumerate la alin. (3) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz.
    (5) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale grupului şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare.
    (6) În primii 3 ani de aplicare a prevederilor prezentelor reglementări cu privire la raportarea privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al societăţii-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
    (7) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu art. 30 alin. (1)-(4) şi la sumele raportate în situaţiile financiare consolidate, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea.
    (8) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de lege şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
    (9) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferenţe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta şi riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau al acestora, entitatea face posibilă înţelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză şi impactul acesteia sau al acestora.
    (10) Entităţile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul art. 13^2 alin. (4)-(7) şi art. 13^3 sau al art. 29^2 alin. (4) şi (5).
    ART. 29^2
    (1) Societăţile-mamă raportează informaţiile menţionate la art. 29^1 alin. (1)-(8) în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Conducerea societăţii-mamă informează în consecinţă reprezentanţii angajaţilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante.
    (3) Se consideră că societăţile-mamă care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) şi art. 29^1 au respectat cerinţele prevăzute la art. 8 alin. (3) şi art. 13^1-13^3.
    (4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (6), o societate-mamă care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 29^1, denumită în continuare societate-mamă scutită, dacă societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prezentul articol şi cu art. 29^1, 29^2 şi art. 30 alin. (1)-(4).
    (5) O societate-mamă care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 29^1 în cazul în care societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat prin decizii ale Comisiei Europene, în temeiul art. 23 alin. (4) paragraful 3 din Directiva 2004/109/CE.
    (6) Scutirea prevăzută la alin. (4) şi (5) se aplică în următoarele condiţii:
    a) raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite conţine toate informaţiile următoare:
    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii la nivel de grup în conformitate cu prezentul articol sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat prin decizii ale Comisiei Europene, în temeiul art. 23 alin. (4) paragraful 3 din Directiva 2004/109/CE;
    (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (4)-(5), şi către opinia de asigurare menţionată la art. 14 alin. (3) lit. f) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b);
    (iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligaţiile prevăzute la art. 29^1 şi art. 29^2 alin. (1);
    b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile societăţii-mamă se publică în conformitate cu art. 19 şi cu legislaţia statului membru sub incidenţa căreia intră societatea-mamă scutită;
    c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activităţile desfăşurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligaţia de raportare privind durabilitatea în temeiul art. 13^2 alin. (4)-(7) şi art. 13^3, sunt incluse în raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă.
    (7) Societatea-mamă scutită care aplică prezentele reglementări publică raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă în limba română şi pune la dispoziţie orice traducere în limba română necesară. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens.
    (8) Scutirea prevăzută la alin. (4) şi (5) se aplică şi entităţilor de interes public supuse cerinţelor prezentului articol şi art. 29^1, cu excepţia entităţilor mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
    ART. 29^3
    Prevederile art. 29^1, 29^2 şi 30^1 nu sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv.
    ART. 29^4
    (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială din Uniunea Europeană care intră sub incidenţa prevederilor art. 13^1-13^3 sau ale art. 29^1 şi 29^2 şi a cărei societate-mamă nu este reglementată de legislaţia unui stat membru poate întocmi raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu prevederile art. 29^1 şi 29^2, care să includă toate filialele din Uniunea Europeană ale societăţii-mamă respective care intră sub incidenţa art. 13^1-13^3 sau ale art. 29^1 şi 29^2.
    (2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) include informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activităţile desfăşurate de toate filialele din Uniunea Europeană ale societăţii-mamă menţionate la alin. (1) care intră sub incidenţa art. 13^1-13^3 sau ale art. 29^1 şi 29^2.
    (3) Filiala din Uniunea Europeană menţionată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniunea Europeană ale grupului care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puţin unul dintre cele cinci exerciţii financiare precedente, pe bază consolidată, după caz.
    (4) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) se publică în conformitate cu art. 19.
    (5) În scopul scutirii prevăzute la art. 13^2 alin. (4)-(7) şi la art. 29^2 alin. (4)-(7), raportarea în conformitate cu alin. (1) şi (2) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 13^2 alin. (6) lit. c) şi, respectiv, la art. 29^2 alin. (6) lit. c)."

    18. La anexa nr. 1, înaintea articolului 30 se introduce titlul secţiunii a 2^2-a, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^2-a
    Alte prevederi privind raportul consolidat al administratorilor
"

    19. La anexa nr. 1 articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a veghea ca situaţiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor şi declaraţia consolidată privind guvernanţa corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentei norme şi ale standardelor internaţionale de contabilitate adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 şi, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea menţionate la cap. II^1 şi cu cerinţele art. 30^1."

    20. La anexa nr. 1, după articolul 30 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^3-a, cuprinzând articolul 30^1, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^3-a
    Formatul de raportare electronic unic
    ART. 30^1
    Societăţile-mamă supuse cerinţelor prevăzute la art. 29^1 şi 29^2 întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 şi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv."

    21. La anexa nr. 1 articolul 31 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
    "f) o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării consolidate privind durabilitatea cu cerinţele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2464, procesul desfăşurat de grup pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 30^1, precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852."

    22. La anexa nr. 1 articolul 31, alineatele (5) şi (6) se abrogă.


    ART. II
    Prevederile prezentei norme se aplică entităţilor reglementate de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. începând cu exerciţiul financiar aferent anului 2024, de către:
    a) entităţile mari, care sunt entităţi de interes public, astfel cum sunt definite de lege, care depăşesc, la data întocmirii bilanţului, numărul mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar;
    b) entităţile care sunt entităţi de interes public, astfel cum sunt definite de lege, care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, care depăşesc, la data întocmirii bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar;

    2. începând cu exerciţiul financiar aferent anului 2025, de către:
    a) entităţile mari, altele decât cele menţionate la pct. 1 lit. a);
    b) societăţile-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menţionate la pct. 1 lit. b);

    3. începând cu exerciţiul financiar aferent anului 2026, de către:
    a) entităţile mici şi mijlocii, care au valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care nu sunt microentităţi;
    b) entităţile mici şi cu un grad redus de complexitate definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu condiţia să fie entităţi mari sau să fie entităţi mici şi mijlocii, care au valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată şi care nu sunt microentităţi;

    4. prevederile cap. II^1 din anexa nr. 1 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar aferent anului 2028.


    ART. III
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Alexandru Petrescu

    Bucureşti, 20 februarie 2024.
    Nr. 4.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016