Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 39 din 28 decembrie 2015  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015

    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 16 decembrie 2015,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

    ART. 1
    (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, enumerate la art. 2 alin. (1).
    (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile împreună cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în vederea asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile următoarelor categorii de entităţi:
    a) societăţi de servicii de investiţii financiare;
    b) societăţi de administrare a investiţiilor;
    c) administratori de fonduri de investiţii alternative;
    d) organisme de plasament colectiv;
    e) operatori de piaţă/sistem;
    f) depozitari centrali;
    g) case de compensare/contrapărţi centrale;
    h) Fondul de Compensare a Investitorilor;
    i) subunităţi fără personalitate juridică, din străinătate, care aparţin entităţilor prevăzute la lit. a)-h), persoane juridice române;
    j) subunităţi fără personalitate juridică, din România, care aparţin unor persoane juridice din străinătate.
    (2) În înţelesul prezentei norme, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor persoane juridice române se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.
    ART. 3
    În înţelesul prezentei norme, Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Administratorii, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa prezentei norme vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia.
    ART. 5
    (1) Situaţiile financiare anuale conforme cu IFRS întocmite de entităţi şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de entităţi, după caz, în calitate de societăţi-mamă, sunt auditate potrivit legii.
    (2) Situaţiile financiare prevăzute la alin. (1) vor fi transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise în acest sens.
    ART. 6
    (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, cu modificările ulterioare, pentru data de 31 decembrie 2015 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.
    (2) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015.
    (3) În înţelesul prezentei norme, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2.
    (4) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS, entităţile realizează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor IFRS.
    (5) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (1) se utilizează conturile din Planul de conturi cuprins în cap. V din anexa nr. 1.
    (6) Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015 se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut prin reglementările emise în acest sens, împreună cu documentul care reflectă rezultatele retratării, cu explicaţiile detaliate privind natura acestora, precum şi modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1. Totodată se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.
    (7) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elementele determinate potrivit prevederilor IFRS. Formatul standardizat, conţinutul şi termenul de depunere ale acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    (8) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate au componentele prevăzute de IAS 1.
    (9) Documentul menţionat la alin. (6) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2.
    (10) Societăţile de administrare care au în administrare şi fonduri de pensii private aplică prevederile prezentei norme.
    ART. 7
    Prezenta normă transpune parţial prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.
    ART. 8
    (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.
    (2) La data aplicării cerinţelor prezentei norme se abrogă orice dispoziţii contrare acestuia, iar prevederile Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, şi ale Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, nu mai sunt aplicabile entităţilor menţionate la art. 2 alin. (1).
    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta normă.
──────────
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. 10
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia.


                          Preşedintele Autorităţii de
                            Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 28 decembrie 2015.
    Nr. 39.

    ANEXA 1

         Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale
                      de Raportare Financiară, aplicabile
    entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele reglementări includ reguli de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor menţionate la art. 2 din prezenta normă, denumite în continuare entităţi, precum şi reguli de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate şi planul de conturi aplicabil acestora.
    ART. 2
    (1) În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, conform legii, condiţiile necesare pentru: organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; întocmirea şi păstrarea documentelor justificative privind operaţiile economice; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii şi elementelor înregistrate în conturi în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, de publicare şi depunere la termen a acestora la autorităţile competente; păstrarea registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul entităţii.
    ART. 3
    (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
    (2) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.
    ART. 4
    Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiară a entităţilor sunt situaţiile financiare anuale.
    ART. 5
    În situaţia entităţilor administrate în sistem dualist conform legii, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".

    CAP. II
    Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale

    SECŢIUNEA 1
    Elaborarea situaţiilor financiare anuale

    ART. 6
    (1) Fiecare entitate are obligaţia întocmirii de situaţii financiare anuale. Întocmirea situaţiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerinţele IFRS.
    (2) Societăţile de administrare vor organiza şi ţine distinct contabilitatea pentru organismele de plasament colectiv pe care le administrează, faţă de propria contabilitate.
    (3) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor, persoane juridice române, organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
    (4) Entităţile care au subunităţi fără personalitate juridică organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.
    (5) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţi fără personalitate juridică, şi care aparţin entităţilor cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentei norme.
    ART. 7
    Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă şi următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială;
    b) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. a);
    c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile;
    d) numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile;
    e) suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere, în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;
    f) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
    g) totalul onorariilor percepute pentru exerciţiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale, precum şi onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii non audit.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Raportul administratorilor

    ART. 8
    (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei financiare, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.
    (2) Prezentarea de la alin. (1) reprezintă o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.
    (3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori - cheie de performanţă financiari şi, după caz, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    (4) Prin excepţie de la cerinţele alin. (3), entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor, în măsura în care este necesar pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, o declaraţie nefinanciară care cuprinde informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a mituirii, inclusiv:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
    b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
    c) rezultatele politicilor respective;
    d) principalele riscuri legate de aceste care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
    e) indicatori - cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
    (5) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele de la alin. (4), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.
    (6) Declaraţia nefinanciară de la alin. (4) conţine, după caz, trimiteri sau explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    (7) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale, dacă potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor legale şi poartă o răspunderea colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestora ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
    (8) În cazul în care entităţile prezintă informaţiile prevăzute la alin. (7), sunt avute în vedere prevederile legislaţiei naţionale, comunitare sau internaţionale, cu menţionarea expresă a acesteia.
    (9) O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzută la alin. (4) dacă entitatea în cauză şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul administratorilor al unei alte entităţi, întocmite în conformitate cu art. 29 şi cu prezentul articol.
    ART. 9
    (1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:
    a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibilă a entităţii;
    c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
    d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
    (i) motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
    (ii) numărul şi valoarea acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
    (iii) în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
    (iv) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, valoarea contabilă a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
    e) existenţa de sucursale ale entităţii;
    f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, iar în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
    (i) obiectivele şi politicile entităţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
    (ii) expunerea entităţii la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.
    (2) Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai bună a semnificaţiei instrumentelor financiare bilanţiere sau extrabilanţiere asupra situaţiei financiare a unei entităţi, rezultatelor activităţii ei şi fluxurilor de trezorerie şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.
    (3) Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare anuale în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în situaţia poziţiei financiare.
    (4) Tranzacţiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părţi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare (riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie).
    (5) O entitate trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.
    ART. 10
    O entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, include în cadrul raportului administratorilor o declaraţie de guvernanţă corporativă.
    Această declaraţie se include ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) o trimitere la următoarele elemente, după caz:
    (i) codul de guvernanţă corporativă care se aplică entităţii;
    (ii) codul de guvernanţă corporativă pe care entitatea a decis în mod voluntar să-l aplice;
    (iii) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale.
    În cazul în care entitatea face trimitere la unul dintre codurile de guvernanţă corporativă menţionate la pct. (i) sau (ii), entitatea trebuie să indice locul unde sunt disponibile public textele acestora.
    În cazul când se face trimitere la informaţiile de la pct. (iii), entitatea face publice detaliile practicilor sale de guvernanţă corporativă;
    b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, entitatea se abate de la unul dintre codurile de guvernanţă corporativă menţionate la lit. a) pct. (i) - (ii), care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării;
    În cazul în care entitatea a decis să nu facă trimitere la niciuna din dispoziţiile unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va prezenta motivele acestei decizii;
    c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară;
    d) în cazul entităţilor ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care fac obiectul unei oferte publice de cumpărare, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital:
    (i) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu indicarea claselor diferite de acţiuni şi, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acţiuni, drepturile şi obligaţiile ataşate clasei respective şi procentul din capitalul social pe care îl reprezintă;
    (ii) restricţiile legate de transferul valorilor mobiliare, dacă este cazul;
    (iii) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni);
    (iv) deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
    (v) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare;
    (vi) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale entităţii;
    (vii) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni;
    (viii) orice acorduri dintre entitate şi membrii consiliului de administraţie sau salariaţi, prin care se oferă compensări, în caz de demisie/concediere fără un motiv rezonabil, sau relaţia de angajare încetează din cauza unei oferte publice de cumpărare.
    e) modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi atribuţiile cheie ale acesteia, ca şi o descriere a drepturilor acţionarilor sau asociaţilor şi a modului în care acestea pot fi exercitate;
    f) structura şi modul de operare a organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora;
    g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale entităţii referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu: vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens.
    ART. 11
    Raportul întocmit de consiliul de administraţie al societăţii de administrare care administrează un organism de plasament colectiv constituit prin act constitutiv va cuprinde informaţiile menţionate la art. 9 alin. (1).
    ART. 12
    Raportul întocmit de consiliul de administraţie al societăţii de administrare care administrează un organism de plasament colectiv care nu este constituit prin act constitutiv va cuprinde:
    a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibilă a entităţii;
    c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
    d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
    (i) motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
    (ii) numărul şi valoarea nominală sau în absenţa valorii nominale, valoarea contabilă a acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
    (iii) în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
    (iv) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
    e) existenţa de sucursale ale entităţii;
    f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, iar în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
    (i) obiectivele şi politicile entităţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
    (ii) expunerea entităţii la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.
    ART. 13
    Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale

    ART. 14
    (1) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, sunt supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.
    (2) Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale se realizează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiară din România (CAFR), potrivit legii.
    (3) Raportul auditorilor statutari cuprinde:
    a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a domeniului de aplicare a auditului statutar, care identifică cel puţin standardele de audit potrivit cărora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:
    (i) dacă situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară, şi
    (ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.
    Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii.
    d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia, prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
    e) un punct de vedere privind:
    (i) coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi
    (ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele juridice aplicabile.
    (4) Raportul de audit cuprinde şi declaraţia auditorului statutar care, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite pe parcursul auditului cu privire la entitatea în cauză şi la mediul acesteia, declară dacă, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.
    (5) Raportul prevăzut la alin. (3) se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor statutari persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.
    (6) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia verificării furnizării de către entitate, a declaraţiei nefinanciare prevăzute la art. 8 alin. (4).
    (7) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. e) şi alin. (4), un aviz referitoare la informaţiile pregătite conform art. 10 lit. c) şi d) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la art. 10 lit. a), b), e), f) şi g).
    (8) Prevederile alin. (1) - (5) nu sunt aplicabile în cazul declaraţiei nefinanciare prevăzute la art. 8 alin. (4).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Semnarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

    ART. 15
    Situaţiile financiare anuale se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.
    ART. 16
    (1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
    (2) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    a) directorul economic, contabilul - şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    ART. 17
    Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    ART. 18
    Situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legii în vigoare. Acestea sunt însoţite de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, conform prevederilor art. 14 alin. (5).
    ART. 19
    Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 20
    (1) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale şi-au întocmit raportul de audit. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar.
    (2) În cazul în care situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, se menţionează faptul că versiunea publicată reprezintă o formă prescurtată a acestora şi trebuie să se facă referire la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. În acest caz, raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, trebuie menţionat dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.
    ART. 21
    Pentru organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv administrate de o societate de administrare, situaţiile financiare anuale se semnează de persoana fizică sau juridică responsabilă cu elaborarea lor, se prezintă în cadrul consiliului de administraţie al societăţii de administrare pentru însuşire şi se semnează de preşedintele consiliului.
    ART. 22
    Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situaţiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu elaborarea lor, se prezintă în cadrul consiliului de administraţie al societăţii care administrează respectivul organism de plasament colectiv şi se semnează în numele consiliului de administraţie de preşedintele acestuia.
    ART. 23
    (1) Concomitent cu situaţiile financiare anuale se publică şi propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale.
    ART. 24
    Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţi trebuie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele entităţi au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să fie făcută în limba lor oficială.
    ART. 25
    Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au obligaţia colectivă de a se asigura că situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor, declaraţia de guvernanţă corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat, şi declaraţia nefinanciară, menţionată la art. 8 alin. (4), sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.

    CAP. III
    Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate

    SECŢIUNEA 1
    Elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate

    ART. 26
    O entitate (societate-mamă) ce are obligaţia întocmirii de situaţii financiare anuale consolidate, trebuie să întocmească aceste situaţii financiare şi un raport consolidat al administratorilor, în conformitate cu cerinţele prevăzute de IFRS.
    ART. 27
    Societatea-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor, conform prevederilor IFRS, aplicabile.
    ART. 28
    Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să cuprindă şi următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare;
    b) proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    c) condiţiile care au determinat consolidarea, în conformitate cu prevederile IFRS;
    d) informaţiile de la lit. b) trebuie prezentate şi în cazul entităţilor excluse din consolidare, însoţite de o explicaţie referitoare la excluderea acestora;
    e) denumirea şi sediul social ale entităţilor asociate cu o entitate inclusă în consolidare şi proporţia din capitalul acestora deţinută de entitatea inclusă în consolidare sau de persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    f) informaţiile de la lit. e) trebuie prezentate şi în cazul entităţilor asociate excluse din consolidare, însoţite de o explicaţie referitoare la excluderea acestora;
    g) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare, pentru entităţile care reprezintă asocieri în participaţie, factorii pe care se bazează conducerea comună şi proporţia capitalului social al entităţii, deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoanele care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    h) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile, altele decât cele prevăzute la lit. a), e) şi g), în care entităţile incluse în consolidare deţin direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi, o cotă de capital social de cel puţin 20%, menţionând proporţia de capital deţinută, suma capitalurilor proprii şi profitul sau pierderea ultimului exerciţiu financiar al entităţii în cauză, pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Aceste informaţii pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă entitatea în cauză nu îşi publică situaţiile financiare şi dacă mai puţin de 50% din capitalul său social este deţinut, direct sau indirect, de entităţile amintite;
    i) valoarea avansurilor şi creditelor acordate, potrivit legii, membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere ai entităţii, de către acea entitate sau de către una dintre filialele sale, indicând ratele dobânzii, principalele condiţii şi orice sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în contul lor sub forma garanţiilor de orice fel, indicând totalul pe fiecare categorie;
    j) numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, de către entităţile incluse în consolidare, defalcat pe categorii şi, dacă nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar. Se consemnează separat numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar de către entităţile asupra cărora se exercită control comun;
    k) valoarea remuneraţiilor acordate în cadrul exerciţiului financiar membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere pentru funcţiile deţinute de aceştia în societatea-mamă şi în filialele sale, precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie. Separat, se prezintă informaţii privind remuneraţiile acordate pentru funcţiile exercitate în entităţile controlate în comun şi entităţile asociate;
    l) totalul onorariilor percepute pentru exerciţiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii non audit.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Raportul consolidat al administratorilor

    ART. 29
    (1) Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.
    (2) Prezentarea de la alin. (1) este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea activităţii. În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia financiară a entităţilor incluse în consolidare, analiza cuprinde atât indicatori cheie ai performanţei de natură financiară, cât şi, după caz, de natură nefinanciară, în legătură cu activitatea specifică a entităţilor, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
    b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
    c) rezultatele politicilor respective;
    d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
    e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
    Dacă la nivelul grupului nu sunt puse în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aceste aspecte, declaraţia nefinanciară consolidată oferă explicaţii clare şi motivate în acest sens.
    (4) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (3) prevede, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate.
    (5) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale, dacă potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor legale şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, acestea ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
    (6) În cazul în care entităţile prezintă informaţiile prevăzute la alin. (5), sunt avute în vedere prevederile legislaţiei naţionale, comunitare sau internaţionale, cu menţionarea expresă a acesteia.
    (7) O societate-mamă care este de asemenea filială este scutită de obligaţia prevăzută la alin. (3) dacă societatea-mamă scutită respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorului sau în raportul administratorului separat al unei alte entităţi întocmit în conformitate cu art. 30 şi cu prezentul articol.
    ART. 30
    (1) Raportul consolidat al administratorilor furnizează pe lângă informaţiile cerute de alte dispoziţii ale prezentelor reglementări, cel puţin informaţiile prevăzute la art. 9 şi art. 11, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziţiei entităţilor incluse în consolidare, luate ca ansamblu.
    (2) În ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor conţine, de asemenea, informaţii privind numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, valoarea contabilă a tuturor acţiunilor entităţii (societăţii-mamă) deţinute de ea însăşi, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul oricărei dintre aceste entităţi;
    (3) În ceea ce priveşte informaţiile referitoare la sistemele de control intern şi de gestionare a riscurilor, declaraţia privind guvernanţa corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru entităţile incluse în consolidare, luate ca ansamblu.
    (4) În cazul în care se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic. Informaţia cu privire la prezentarea unui singur raport trebuie inclusă în secţiunea din cadrul raportului care cuprinde declaraţia privind guvernanţa corporativă.
    (5) Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au obligaţia colectivă de a se asigura că situaţiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor, declaraţia de guvernanţă corporativă consolidată, în cazurile în care sunt prezentate separat, şi declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la art. 29 alin. (3), sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate

    ART. 31
    (1) Situaţiile financiare anuale consolidate întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, sunt supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate se realizează de auditori statutari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), potrivit legii.
    (3) Raportul auditorilor statutari cuprinde:
    a) menţionarea situaţiilor financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor statutari potrivit căreia situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale consolidate respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;
    d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
    e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.
    (4) Raportul prevăzut la alin. (3) se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor statutari persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.
    (5) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia verificării furnizării de către entitate, a declaraţiei nefinanciare prevăzută la art. 29 alin. (3).
    (6) Prevederile alin. (1)-(4) nu sunt aplicabile în cazul declaraţiei nefinanciare prevăzută la art. 29 alin. (3).
    ART. 32
    În cazul în care situaţiile financiare anuale ale entităţii (societate-mamă) se ataşează la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate cerut la art. 31 alin. (3) poate fi combinat cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale ale entităţii (societate-mamă), prevăzut la art. 14 alin. (3).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Semnarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate

    ART. 33
    (1) Situaţiile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
    (2) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate se completează astfel:
    a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    ART. 34
    Situaţiile financiare anuale consolidate se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii (societate-mamă).
    ART. 35
    Situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legii în vigoare. Acestea sunt însoţite de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, conform prevederilor art. 31 alin. (4).
    ART. 36
    Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică în limba română şi în moneda naţională.
    ART. 37
    Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor şi raportul de audit, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 38
    Ori de câte ori situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii statutari şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit.
    ART. 39
    Dacă situaţiile financiare anuale consolidate nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale consolidate. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie specificat. În acest caz raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.

    CAP. IV
    Prevederi privind unele operaţiuni

    SECŢIUNEA 1
    Activele imobilizate

    ART. 40
    (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare ce se recunosc în conformitate cu cerinţele prevăzute de IFRS.
    (2) În cadrul activelor imobilizate, în înţelesul prezentelor reglementări, se includ: imobilizările necorporale, imobilizările corporale, imobilizările în curs şi imobilizările financiare.
    (3) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice (contul 241 "Active biologice"). Modificarea valorii juste a activelor biologice se înregistrează în contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice". La contabilizarea operaţiunilor privind activele biologice sunt avute în vedere prevederile IFRS în acest sens.
    (4) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat, contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", la scoaterea din evidenţă a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.
    (5) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.
    (6) Prevederile art. 42 alin. (3) şi (6) se aplică şi în cazul cedării activelor biologice. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se utilizează conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice" şi 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice".

    SUBSECŢIUNEA 1.1
    Imobilizări necorporale

    ART. 41
    (1) În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial, precum şi alte elemente care îndeplinesc condiţiile pentru recunoaştere ca imobilizări necorporale.
    (2) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi din prezentele reglementări.
    (3) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial".
    (4) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
    ART. 42
    (1) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost".
    (2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoare reevaluată.
    (3) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, se evidenţiază distinct veniturile rezultate din această operaţiune, în cadrul contului 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital", iar cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării necorporale, precum şi alte cheltuieli legate de cedarea imobilizării necorporale, după caz, în contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital". Eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior, se reiau în mod corespunzător la venituri prin evidenţierea în contul 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost".
    (4) În cazul în care are loc reevaluarea imobilizărilor necorporale, rezultatul din reevaluare (plus sau minus) se evidenţiază în debitul sau creditul contului 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale", după caz.
    (5) La reflectarea în contul de profit şi pierdere a diferenţelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizării necorporale se utilizează contul 7551 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale", respectiv contul 6551 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale", după caz.
    (6) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidenţă, şi trebuie prezentate ca valoare netă în contul de profit şi pierdere, potrivit prevederilor IFRS.

    SUBSECŢIUNEA 1.2
    Imobilizări corporale

    ART. 43
    (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri, clădiri, maşini şi echipamente, mijloace de transport, mobilier, echipament de birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale, precum şi alte active corporale.
    (2) În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct investiţiile imobiliare.
    ART. 44
    (1) Prevederile art. 42 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5), se aplică în mod corespunzător şi imobilizărilor corporale, cu referire la conturile corespunzătoare acestora.
    (2) Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar şi atunci când sunt dobândite împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.
    (3) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri, iar în evidenţa analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice: terenuri cu construcţii, terenuri fără construcţii, terenuri agricole şi altele.
    (4) Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor IFRS.
    (5) Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din funcţiune, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul 1513 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".
    (6) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale" se înregistrează distinct investiţiile imobiliare (contul 215 "Investiţii imobiliare"). Investiţiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost.
    (7) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare". În aceleaşi conturi se înregistrează şi diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor în curs de execuţie, evaluate la valoarea justă.
    (8) Prevederile cu privire la scoaterea din evidenţă a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt aplicabile şi în cazul scoaterii din evidenţă a unei investiţii imobiliare. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se utilizează conturile 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare" şi 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare".
    (9) Contabilizarea investiţiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.

    SUBSECŢIUNEA 1.3
    Imobilizări în curs

    ART. 45
    Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.
    ART. 46
    (1) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.
    (2) Imobilizările corporale în curs se trec la categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.
    (3) Pentru investiţiile imobiliare se aplică prevederile IFRS.

    SUBSECŢIUNEA 1.4
    Imobilizări financiare

    ART. 47
    (1) În categoria imobilizărilor financiare sunt incluse acţiunile deţinute la filiale, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entităţi, alte investiţii deţinute ca imobilizări, precum şi alte împrumuturi.
    (2) Imobilizările financiare prevăzute la alin. (1) se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 26 "Imobilizări financiare".
    (3) Un instrument financiar este clasificat, conform prevederilor IFRS, la momentul recunoaşterii iniţiale a acestuia, moment în care este determinat şi tratamentul contabil, inclusiv regulile de măsurare aplicabile acestuia.
    ART. 48
    (1) Contabilitatea imobilizărilor financiare prevăzute la art. 47 se efectuează în funcţie de natura acestora şi tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile.
    (2) În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
    (3) La alte creanţe imobilizate sunt incluse garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.

    SUBSECŢIUNEA 1.5
    Operaţiunile de leasing

    ART. 49
    (1) Contabilitatea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing, cu respectarea prevederilor IFRS.
    (2) În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate".
    (3) Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar".
    (4) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile".
    (5) În cazul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilă, care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 472 "Venituri înregistrate în avans".
    (6) În cazul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing operaţional, se vor avea în vedere următoarele:
    a) în situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere;
    b) dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăţi viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a activului, sunt înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans";
    c) dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 472 "Venituri înregistrate în avans";
    d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Active curente

    ART. 50
    Activele se clasifică în active curente în condiţiile prevăzute de IFRS.
    ART. 51
    Din categoria activelor curente fac parte stocuri şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării, investiţii pe termen scurt, casa şi conturi la bănci.

    SUBSECŢIUNEA 2.1
    Stocuri şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării

    ART. 52
    Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS. Stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS.
    ART. 53
    (1) Când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării, în condiţiile prevăzute de IFRS, entitatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării (cont 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării").
    (2) Dacă imobilizarea corporală transferată în conformitate cu prevederile alin. (1) a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se închide în momentul vânzării activului.
    (3) În cazul activelor incluse în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite pe o perioadă mai îndelungată sau să fie închiriate unor terţi, se evidenţiază în contabilitate un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, în categoria imobilizărilor corporale.
    (4) Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinaţiei unui activ se stabileşte în baza prevederilor IFRS.
    (5) Activele imobilizate şi activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
    ART. 54
    (1) În categoria stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi.
    (2) Se reflectă distinct în contabilitate, stocurile cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
    ART. 55
    (1) Sunt interzise, conform legii, deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate.
    (2) Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignaţie la terţi, se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
    (3) Constituirea şi reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.

    SUBSECŢIUNEA 2.2
    Investiţii pe termen scurt

    ART. 56
    Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării investiţiilor pe termen scurt, disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de trezorerie.
    ART. 57
    (1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.
    (2) În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt, cu excepţia depozitelor bancare cu termen de cel mult 3 luni. La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează potrivit prevederilor IFRS.
    (3) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire.
    (4) Lichidarea depozitelor bancare pe termen scurt constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
    (5) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
    (6) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile art. 58 alin. (15) din prezentele reglementări.
    (7) Activele financiare clasificate ca investiţii pe termen scurt, se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt".

    SUBSECŢIUNEA 2.3
    Casa şi conturi la bănci

    ART. 58
    (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, depozitele bancare cu termen de cel mult 3 luni, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.
    (2) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
    (3) Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
    (4) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate în contul 5125 "Sume în curs de decontare".
    (5) Sumele acordate personalului angajat prin sistemul de carduri, precum şi sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se evidenţiază distinct în contabilitate în contul 542 "Avansuri de trezorerie".
    (6) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii, şi nedecontate până la sfârşitul perioadei de raportare, se evidenţiază în contul 461 "Debitori diverşi" sau contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", în funcţie de natura creanţei.
    (7) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    (8) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.
    (9) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
    (10) La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută, se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.
    (11) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei şi valută, în favoarea acestora.
    (12) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
    (13) În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.
    (14) Operaţiunile financiare în lei sau valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.
    (15) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului global conform prevederilor IFRS.
    (16) Diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, exprimate în valută, clasificate conform prevederilor IFRS ca disponibile în vederea vânzării, evaluate la valoarea justă, se reflectă în contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării".
    (17) Diferenţele de curs valutar, aferente elementelor exprimate în valută, altele decât cele de la alin. (16), se reflectă în contul de profit sau pierdere.
    (18) Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Terţi

    ART. 59
    Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate şi cele legate prin interese de participare, asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
    ART. 60
    (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările şi serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare.
    (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi, se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în contabilitatea analitică se grupează distinct clienţii şi furnizorii la care entitatea deţine participaţii.
    (3) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.
    (4) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile, se evidenţiază distinct în contabilitate, în baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
    (5) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile, se evidenţiază distinct în contabilitate, în baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.
    (6) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de primit sau de plătit, după caz.
    (7) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative.
    (8) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de fond şi de formă prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.
    ART. 61
    (1) Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor IFRS.
    (2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.
    (3) O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. Cursul de schimb al pieţei valutare utilizat în acest sens, va fi cel comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.
    (4) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar în luna care apar.
    (5) Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferenţa de curs valutar recunoscută pentru fiecare perioadă care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând cont de modificarea cursurilor de schimb valutar survenită în cursul fiecărei perioade.
    (6) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în fiecare perioadă care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând cont de modificarea cursurilor de schimb valutar survenită în cursul fiecărei perioade.
    (7) Prevederile alin. (2)-(6) sunt aplicabile şi activităţii desfăşurate în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române.
    ART. 62
    Prevederile art. 58 alin. (15) sunt aplicabile şi creanţelor şi datoriilor în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.
    ART. 63
    Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.
    ART. 64
    (1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.
    (2) Beneficiile acordate personalului sunt evidenţiate în contabilitate cu respectarea prevederilor IFRS. Beneficiile sub forma participării la profit, beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaţilor, precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt înregistrate în cursul exerciţiului financiar cu ajutorul contului 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor"/analitic distinct. În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţă de angajaţi, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare. Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca datorii, se recunosc ca provizion în condiţiile prevăzute de IFRS. În cadrul situaţiilor financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.
    (3) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje acordate personalului, care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii.
    (4) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează în contabilitate distinct, pe persoane.
    (5) Sumele datorate şi neachitate personalului (concedii de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
    (6) Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
    (7) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul entităţii, se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.
    (8) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi contribuţia la fondul de şomaj.
    (9) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.
    (10) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii sau alte instrumente de capitaluri proprii, acordate angajaţilor în cadrul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, sunt înregistrate în contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în contrapartida contului 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajaţi are loc la momentul prestării acestuia.
    (11) Pentru contabilizarea tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni se aplică prevederile IFRS.
    ART. 65
    (1) În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, precum şi contribuţii la fonduri speciale.
    (2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.
    (3) Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat.
    (4) Taxa pe valoarea adăugată se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legislaţiei în vigoare.
    (5) Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    (6) Subvenţiile primite sau de primit se înregistrează în contabilitate distinct, în funcţie de destinaţia acestora, respectiv subvenţii privind activele sau subvenţii privind veniturile, cu respectarea prevederilor IFRS.
    (7) La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se evidenţiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    ART. 66
    (1) Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii/asociaţii şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.
    (2) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie". Contabilizarea operaţiunilor menţionate, se realizează cu aplicarea prevederilor IFRS.
    ART. 67
    Sumele depuse sau lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile prevăzute de lege, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    ART. 68
    (1) Contabilizarea dividendelor se va face cu respectarea prevederilor cuprinse de IFRS.
    (2) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat potrivit IFRS şi cuprins în situaţiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende vor fi reflectate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3).
    (3) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".
    (4) Cota - parte de profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend.
    ART. 69
    Operaţiunile pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, se înregistrează provizoriu, într-un cont distinct (contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"). Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.
    ART. 70
    (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.
    (2) Cheltuielile şi veniturile menţionate la alin. (1) se referă în principal la următoarele: chirii, abonamente şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv venituri din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.
    ART. 71
    Operaţiunile cu instrumente financiare derivate sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate"

    SECŢIUNEA a 4-a
    Angajamente şi alte elemente extrabilanţiere

    ART. 72
    (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri ce nu pot fi recunoscute ca active şi datorii ale entităţii, se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
    (2) În categoria elementelor prevăzute la alin. (1) se cuprind angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare, redevenţe, stocuri de natura materialelor date în folosinţă, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenţă, bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de societăţi, precum şi alte valori.
    (3) În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.
    (4) În ceea ce priveşte informaţiile prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale, o importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor referitoare la instrumentele financiare şi părţile legate, aşa cum acestea sunt definite în IFRS.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Capitaluri proprii

    ART. 73
    (1) Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar, precum şi alte elemente de capitaluri proprii.
    (2) La elaborarea situaţiilor financiare anuale, entităţile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.
    (3) Forma capitalului entităţii este determinată de forma juridică a acesteia.

    SUBSECŢIUNEA 5.1
    Capital

    ART. 74
    (1) Capitalul social subscris şi capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital cu ocazia constituirii şi majorării de capital social.
    (2) Evidenţa analitică a capitalului social se ţine pe acţionari/asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise şi vărsate. Valoarea capitalului social se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii.
    (3) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor, precum şi alte operaţiuni prevăzute de lege.
    (4) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului social, se referă, în principal, la următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari/asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori, precum şi alte operaţiuni prevăzute de lege.
    (5) Orice modificare a capitalului social se efectuează în baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare.
    (6) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului. În cazul în care, urmare a aplicării IFRS, sunt efectuate ajustări ale capitalului social, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entităţii.
    (7) Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare.
    ART. 75
    (1) Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare ca o corecţie a capitalului propriu.
    (2) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare, respectiv situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:
    - câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
    - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
    (3) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare.
    (4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea nominală a acestora.
    (5) Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.
    (6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").
    (7) Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve").
    (8) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitaluri proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor.
    (9) În cadrul notelor explicative la situaţiile financiare anuale trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii.
    ART. 76
    În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii absorbite, în contul 1095 "Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă".
    ART. 77
    Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1022 "Ajustări ale capitalului social", şi se referă, în principal, la:
    a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social;
    b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).
    ART. 78
    Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidenţierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.

    SUBSECŢIUNEA 5.2
    Rezerve

    ART. 79
    (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform actului constitutiv al acesteia.
    (5) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale este cel prevăzut de IFRS.
    Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare se efectuează pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (6) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

    SUBSECŢIUNEA 5.3
    Alte elemente de capitaluri proprii

    ART. 80
    (1) În cadrul altor conturi de capitaluri proprii se includ:
    a) beneficiile acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"); componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum şi alte elemente de capitaluri proprii.
    b) diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie");
    c) diferenţele din modificarea valorii juste a activelor disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");
    d) diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct);
    e) diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, disponibile în vederea vânzării (contul 1036 " Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării");
    f) diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");
    g) alte sume care trebuie înregistrate în conturile de capitaluri proprii.
    (2) Potrivit IFRS, o entitate recunoaşte separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entităţii şi conferă o opţiune deţinătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entităţii. Din perspectiva entităţii, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) şi un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii şi capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilităţii de exercitare a opţiunii de conversie.
    De asemenea, nu există câştig sau pierdere pentru conversia la scadenţă.
    (3) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, sunt înregistrate în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct".
    (4) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", se înregistrează în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct", respectiv 6613 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării".
    (5) Ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare constituite conform reglementărilor contabile aplicabile până la 31.12.2015, se transferă în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării" sau în contul 1177 " Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29".
    (6) Rezervele constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit în conformitate cu reglementările contabile aplicabile până la 31.12.2015, înregistrate în contul 1065 "Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit", se transferă în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării". La scoaterea din evidenţă a imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit, sumele evidenţiate anterior în contul 1065 "Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit", se înregistrează în contul 768 "Alte venituri financiare".
    ART. 81
    (1) Impozitul pe profit care, potrivit IFRS, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidenţiază în contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii", urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidenţiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve.
    (2) În contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii" nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Provizioane

    ART. 82
    (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" şi se constituie periodic pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea pentru care se vor avea în vedere dispoziţiile prevăzute de IFRS.
    (2) Provizioanele sunt grupate pe categorii şi se constituie pentru:
    a) litigii;
    b) garanţii acordate clienţilor;
    c) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    d) restructurare;
    e) beneficiile angajaţilor;
    f) alte provizioane.
    (3) Provizioanele se analizează şi regularizează periodic, astfel:
    a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
    b) prin debitul conturilor de cheltuieli (contul 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor"), în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;
    c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
    d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare de cheltuieli, în raport de natura lor.
    (4) Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea IFRS.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatele

    ART. 83
    (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
    a) cheltuieli privind materialele şi alte consumabile;
    b) cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul suportate de entitate);
    c) cheltuieli privind serviciile executate de terţi, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
    d) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);
    e) cheltuieli financiare;
    f) cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;
    g) cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);
    h) alte cheltuieli.
    (2) În conturile de cheltuieli se evidenţiază distinct cheltuielile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 6643 "Pierderi aferente instrumentelor derivate"), respectiv:
    a) pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
    b) pierderi privind contabilitatea de acoperire;
    c) cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
    (3) În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 66431 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").
    ART. 84
    (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcţie de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuţie, pe seama conturilor aferente de venituri (711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" sau 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare", după caz).
    (2) Cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere, entităţile care, potrivit IFRS, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli şi nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" şi 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare".
    ART. 85
    (1) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
    a) venituri aferente cifrei de afaceri;
    b) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca imobilizări necorporale şi corporale;
    c) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
    d) venituri financiare;
    e) venituri din impozitul pe profit amânat;
    f) alte venituri.
    (2) În conturile de venituri se evidenţiază distinct veniturile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:
    a) câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
    b) câştigurile privind contabilitatea de acoperire;
    c) venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
    În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").
    (3) Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"/analitic distinct.
    ART. 86
    Profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
    ART. 87
    (1) Rezultatul exerciţiului financiar, respectiv profitul sau pierderea se stabileşte ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
    (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se determină la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.
    (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate după aprobarea situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în conformitate cu prevederile legale, se înregistrează în conturile de rezerve corespunzătoare în contrapartidă cu contul 129 "Repartizarea profitului". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în "Rezultatul reportat", de unde se repartizează pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 88
    Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
    ART. 89
    Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se realizează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în situaţia poziţiei financiare, întocmită pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.
    ART. 90
    În contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din utilizarea la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.
    ART. 91
    Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus, se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 92
    În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ şi sumele reflectate în creditul contului 1022 "Ajustări ale capitalului social".

    SECŢIUNEA a 8-a
    Corectarea erorilor

    ART. 93
    La înregistrarea operaţiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IFRS.
    ART. 94
    (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate, aferente perioadelor anterioare, se efectuează pe seama rezultatului reportat.
    (2) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii, acestea rămânând aşa cum au fost publicate.
    (3) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori ce aparţin exerciţiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare, prin stornarea operaţiunii (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operaţiunii în cauză.

    CAP. V
    Planul de conturi

    ART. 95
    (1) Planul de conturi aplicabil entităţilor conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora.
    (2) La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse de IFRS şi prevederile IFRS referitoare la informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
    ART. 96
    Planul de conturi aplicabil entităţilor nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.
    ART. 97
    (1) Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din clasele 1-7 se utilizează de către toate entităţile.
    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare (ajustări pentru depreciere şi amortizări).
    (3) În conturile de trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.
    ART. 98
    În scopul efectuării de raportări specifice, precum şi pentru necesităţi proprii, entităţile au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.
    ART. 99
    În scopul efectuării de raportări specifice, precum şi pentru necesităţi proprii, entităţile au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.
    ART. 100
    La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere şi asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum şi posibilitatea actualizării acestora în funcţie de modificările intervenite în legislaţie, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar - contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără şi cel referitor la asigurarea concordanţei stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.
    ART. 101
    Planul de conturi aplicabil entităţilor este următorul:

    CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

    10 CAPITAL ŞI REZERVE
    101 Capital
    1011 Capital subscris nevărsat (P)
    1012 Capital subscris vărsat (P)
    1017 Capital privind unităţile de fond*1)(P)
──────────
    *1) Cont specific activităţii OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
──────────

    102 Elemente asimilate capitalului
    1021 Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (P)
──────────
    *2) În acest cont sunt evidenţiate acţiunile care potrivit IFRS sunt considerate datorii financiare.
──────────

    1022 Ajustări ale capitalului social (A/P)
    103 Alte elemente de capitaluri proprii
    1031 Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
    1032 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)
    1033 Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate*3) (A/P)
──────────
    *3) În acest cont sunt evidenţiate diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete, potrivit IFRS.
──────────

    1034 Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii (A/P)
    10341 Impozit pe profit curent
    10342 Impozit pe profit amânat
    1035 Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (A/P)
    1036 Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării (A/P)
    1037 Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P)
    1038 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
    104 Prime de capital
    1041 Prime de emisiune (P)
    1042 Prime de fuziune/divizare (P)
    1043 Prime de aport (P)
    1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)
    1045 Prime de emisiune aferente unităţilor de fond*4) (P)
──────────
    *4) Cont specific activităţii OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
──────────

    1048 Alte prime de capital (P)
    105 Rezerve din reevaluare
    1051 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)
    1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)
    106 Rezerve
    1061 Rezerve legale (P)
    1063 Rezerve statutare sau contractuale (P)
    1068 Alte rezerve (P)
    107 Diferenţe de curs valutar din conversie
    1071 Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare*5) (A/P)
──────────
    *5) Acest cont apare în situaţiile financiare anuale consolidate
──────────

    1072 Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (A/P)
    108 Interese care nu controlează*6)
──────────
    *6) Acest cont apare în situaţiile financiare anuale consolidate
──────────

    1081 Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)
    1082 Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
    109 Acţiuni proprii
    1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt*7) (A)
──────────
    *7) În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS.
──────────

    1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)
    1095 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)
    11 REZULTATUL REPORTAT
    117 Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
    1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
    1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29*8) (A/P)
──────────
    *8) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Ordinul nr. 1742/106/2002 şi până la închiderea acestui cont.
──────────

    1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
    1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice Europene (A/P)
    1177 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P)
    1178 Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P)
    118 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (A/P)
    12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
    121 Profit sau pierdere (A/P)
    129 Repartizarea profitului (A)
    14 CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
    141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
    149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
    1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
    1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)
    1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
    15 PROVIZIOANE
    151 Provizioane
    1511 Provizioane pentru litigii (P)
    1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
    1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
    1514 Provizioane pentru restructurare (P)
    1517 Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P)
    15171 Provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
    15172 Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
    15173 Provizioane pentru alte beneficii postangajare
    15174 Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    15175 Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
    1518 Alte provizioane (P)
    16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
    161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
    1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
    1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)
    1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
    1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
    162 Credite bancare pe termen lung
    1621 Credite bancare pe termen lung (P)
    1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)
    1623 Credite externe guvernamentale (P)
    1624 Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625 Credite bancare externe garantate de bănci (P)
    1626 Credite de la trezoreria statului (P)
    1627 Credite bancare interne garantate de stat
    166 Datorii care privesc imobilizările financiare
    1661 Datorii faţă de entităţile din grup (P)
    1663 Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
    167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
    1671 Datorii privind constituirea fondurilor de garantare pe piaţa instrumentelor financiare derivate (P)
    1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)
    168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
    1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni (P)
    1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup (P)
    1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
    1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
    169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii (A)

    CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE

    20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
    203 Cheltuieli de dezvoltare (A)
    205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)
    207 Fond comercial
    2071 Fond comercial pozitiv*9) (A)
──────────
    *9) Acest cont apare, de regulă, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate
──────────

    208 Alte imobilizări necorporale (A)
    21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
    211 Terenuri şi amenajări de terenuri
    2111 Terenuri (A)
    2112 Amenajări de terenuri (A)
    212 Construcţii (A)
    213 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
    2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)
    2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
    2133 Mijloace de transport (A)
    214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)
    215 Investiţii imobiliare
    2151 Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă (A)
    2152 Investiţii imobiliare evaluate la cost (A)
    22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
    223 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
    224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
    23 IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE
    231 Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)
    235 Investiţii imobiliare în curs de execuţie
    2351 Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă (A)
    2352 Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (A)
    24 ACTIVE BIOLOGICE
    241 Active biologice
    2411 Active biologice evaluate la valoarea justă (A)
    2412 Active biologice evaluate la cost (A)
    26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE
    261 Acţiuni deţinute la filiale
    2611 Titluri contabilizate la cost (A)
    2612 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
    2613 Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
    262 Acţiuni deţinute la entităţi asociate
    2621 Titluri contabilizate la cost (A)
    2622 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
    2623 Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
    263 Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
    2631 Titluri contabilizate la cost (A)
    2632 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
    2633 Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
    264 Titluri puse în echivalenţă*10) (A)
──────────
    *10) Acest cont apare numai în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate
──────────

    265 Alte titluri imobilizate
    2651 Alte titluri imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere (A)
    2652 Alte titluri imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare (A)
    267 Creanţe imobilizate
    2671 Sume de încasat de la entităţile din grup (A)
    2672 Dobânda aferenta sumelor de încasat de la entităţile din grup (A)
    2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)
    2674 Dobânda aferenta creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)
    2675 Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
    2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
    2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)
    2678 Alte creanţe imobilizate (A)
    26781 Depozite bancare la termen
    26782 Depozite pentru scopuri de garantare
    26784 Depozite pentru garanţie gestionari
    26785 Alte depozite
    26786 Certificate de depozit
    26787 Certificate de trezorerie
    267871 Certificate de trezorerie clasificate ca investiţii deţinute până la scadenţă
    267872 Certificate de trezorerie clasificate în categoria credite şi creanţe
    267873 Certificate de trezorerie clasificate ca disponibile pentru vânzare
    267874 Certificate de trezorerie desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    26788 Alte creanţe imobilizate
    267881 Alte creanţe imobilizate clasificate ca investiţii deţinute până la scadenţă
    267882 Alte creanţe imobilizate clasificate în categoria credite şi creanţe
    267883 Alte creanţe imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare
    267884 Alte creanţe imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
    26791 Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen
    26792 Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare
    26794 Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari
    26795 Dobânzi aferente altor depozite
    26796 Dobânzi aferente certificatelor de depozit
    26797 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie
    267971 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate ca investiţii deţinute până la scadenţă
    267972 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate în categoria credite şi creanţe
    267973 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate ca disponibile pentru vânzare
    267974 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    26798 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
    267981 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate clasificate ca investiţii deţinute până la scadenţă
    267982 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate clasificate în categoria credite şi creanţe
    267983 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare
    267984 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
    2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P)
    2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P)
    2693 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun
    2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
    28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST
    280 Amortizări privind imobilizările necorporale
    2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
    2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
    281 Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost
    2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
    2812 Amortizarea construcţiilor (P)
    2813 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
    2814 Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
    2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)
    284 Amortizarea activelor biologice evaluate la cost (P)
    29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR ŞI INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST
    290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
    2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
    2906 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (P)
    2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
    291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost
    2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)
    2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)
    2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
    2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
    2915 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)
    293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
    2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)
    2935 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P)
    294 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost (P)
    296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
    2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P)
    2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)
    2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup (P)
    2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
    2967 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
    2969 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII

    30 STOCURI DE MATERIALE
    302 Materiale consumabile
    3021 Materiale auxiliare (A)
    3022 Combustibili (A)
    3024 Piese de schimb (A)
    3028 Alte materiale consumabile (A)
    303 Alte materiale (A)
    308 Diferenţe de preţ la materiale (A/P)
    31 ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
    311 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (A)
    32 STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
    322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
    323 Alte materiale în curs de aprovizionare (A)
    33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE
    332 Servicii în curs de execuţie
    35 STOCURI AFLATE LA TERŢI
    351 Materiale aflate la terţi (A)
    39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR
    392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
    3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922 Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)
    394 Ajustări pentru deprecierea serviciilor
    395 Ajustări pentru deprecierea materialelor aflate la terţi (P)

    CLASA 4 CONTURI DE TERŢI

    40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
    401 Furnizori (P)
    403 Efecte de plătit (P)
    404 Furnizori de imobilizări (P)
    405 Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
    406 Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P)
    408 Furnizori - facturi nesosite (P)
    409 Furnizori - debitori
    4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
    4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
    4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
    41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
    411 Clienţi
    4111 Clienţi din tranzacţii (A)
    4112 Clienţi diverşi (A)
    4118 Clienţi incerţi sau în litigiu (A)
    413 Efecte de primit de la clienţi (A)
    418 Clienţi - facturi de întocmit (A)
    419 Clienţi - creditori
    4191 Clienţi creditori din tranzacţii (P)
    4192 Alţi clienţi creditori (P)
    42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
    421 Personal - salarii datorate (P)
    422 Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt
    4221 Beneficii postangajare (P)
    4222 Alte beneficii pe termen lung (P)
    4223 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)
    423 Personal - ajutoare materiale datorate (P)
    424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*11) (P)
──────────
    *11) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
──────────

    425 Avansuri acordate personalului (A)
    426 Drepturi de personal neridicate (P)
    427 Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
    428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
    4281 Alte datorii în legătură cu personalul (P)
    4282 Alte creanţe în legătură cu personalul (A)
    43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
    431 Asigurări sociale
    4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)
    4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)
    4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
    4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
    437 Ajutor de şomaj
    4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)
    4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)
    438 Alte datorii şi creanţe sociale
    4381 Alte datorii sociale (P)
    4382 Alte creanţe sociale (A)
    44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
    441 Impozitul pe profit
    4411 Impozitul pe profit curent (P)
    4412 Impozitul pe profit amânat (A/P)
    4418 Impozitul pe venit (P)
    442 Taxa pe valoarea adăugată
    4423 TVA de plată (P)
    4424 TVA de recuperat (A)
    4426 TVA deductibilă (A)
    4427 TVA colectată (P)
    4428 TVA neexigibilă (A/P)
    444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
    445 Subvenţii (A)
    446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
    4461 Impozit pe dividende (P)
    4462 Impozit reţinut la sursă din tranzacţii*12) (P)
──────────
    *12) Se utilizează atunci când există bază legală pentru reţinerea acestuia.
──────────

    44621 Impozit pe venit din tranzacţii persoane fizice (P)
    44622 Impozit pe profit din tranzacţii persoane juridice nerezidente (P)
    4463 Impozit pe clădiri şi teren (P)
    4468 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
    447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)
    448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
    4481 Alte datorii faţă de bugetul statului (P)
    4482 Alte creanţe privind bugetul statului (A)
    45 GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
    451 Decontări între entităţile din grup
    4511 Decontări între entităţile din grup (A/P)
    4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup (A/P)
    452 Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
    4521 Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)
    4528 Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)
    455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
    4551 Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)
    4558 Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)
    456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)
    457 Dividende de plătit (P)
    458 Decontări din operaţiuni în participaţie
    4581 Decontări din operaţiuni în participaţie-pasiv (P)
    4582 Decontări din operaţiuni în participaţie-activ (A)
    46 DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE
    461 Debitori diverşi
    4611 Debitori din tranzacţii pentru operaţiuni în nume propriu pe piaţa reglementată (A)
    4612 Debitori din tranzacţii în contul clienţilor pe piaţa reglementată (A)
    4613 Debitori din tranzacţii în nume propriu în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (A)
    4614 Debitori din tranzacţii în contul clienţilor în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (A)
    4615 Debitori din tranzacţii cu instrumente financiare derivate în nume propriu (A)
    4616 Debitori din tranzacţii cu instrumente financiare derivate în contul clienţilor (A)
    4617 Alţi debitori diverşi (A)
    462 Creditori diverşi
    4621 Creditori din tranzacţii pentru operaţiuni în nume propriu pe piaţa reglementată (P)
    4622 Creditori din tranzacţii în contul clienţilor pe piaţa reglementată (P)
    4623 Creditori din tranzacţii în nume propriu în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (P)
    4624 Creditori din tranzacţii în contul clienţilor în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (P)
    4625 Creditori din tranzacţii cu instrumente financiare derivate în nume propriu (P)
    4626 Creditori din tranzacţii cu instrumente financiare derivate în contul clienţilor (P)
    4627 Alţi creditori diverşi (P)
    47 CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
    471 Cheltuieli înregistrate în avans (A)
    472 Venituri înregistrate în avans (P)
    473 Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)
    475 Subvenţii pentru investiţii
    4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
    4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
    4753 Donaţii pentru investiţii (P)
    4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
    4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
    478 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)
    48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
    481 Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
    482 Decontări între subunităţi (A/P)
    49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
    491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi
    4911 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi din tranzacţionare (P)
    4912 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi diverşi (P)
    4918 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind clienţi incerţi sau în litigiu (P)
    495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii
    4951 Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra filialelor (P)
    4952 Ajustări pentru deprecierea creanţelor referitoare la interesele de participare (P)
    4953 Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (P)
    496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)

    CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE

    50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
    503 Acţiuni
    5031 Acţiuni cotate (A)
    50311 Acţiuni cotate deţinute în vederea tranzacţionării
    50312 Acţiuni cotate cumpărate - în curs de decontare
    50313 Acţiuni cotate vândute - în curs de decontare
    505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)
    506 Obligaţiuni
    5061 Obligaţiuni cotate (A)
    50611 Obligaţiuni cotate deţinute
    506111 Obligaţiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    506112 Obligaţiuni cotate disponibile pentru vânzare
    506113 Obligaţiuni cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    50612 Obligaţiuni cotate cumpărate - în curs de decontare
    50613 Obligaţiuni cotate vândute - în curs de decontare
    5062 Obligaţiuni necotate (A)
    50621 Obligaţiuni necotate deţinute
    506211 Obligaţiuni necotate disponibile pentru vânzare
    506212 Obligaţiuni necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    506213 Obligaţiuni necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    50622 Obligaţiuni necotate cumpărate - în curs de decontare
    50623 Obligaţiuni necotate vândute - în curs de decontare
    507 Titluri de stat
    5071 Titluri de stat cotate (A)
    50711 Titluri de stat cotate deţinute
    507111 Titluri de stat cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    507112 Titluri de stat cotate disponibile pentru vânzare
    507113 Titluri de stat cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    50712 Titluri de stat cotate cumpărate - în curs de decontare
    50713 Titluri de stat cotate vândute - în curs de decontare
    5072 Titluri de stat necotate (A)
    50721 Titluri de stat necotate deţinute
    507211 Titluri de stat necotate disponibile pentru vânzare
    507212 Titluri de stat necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    507213 Titluri de stat necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    50722 Titluri de stat necotate cumpărate - în curs de decontare
    50723 Titluri de stat necotate vândute - în curs de decontare
    508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
    5081 Alte titluri de plasament (A)
    50811 Alte titluri de plasament cotate
    508111 Alte titluri de plasament cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    508112 Alte titluri de plasament cotate disponibile pentru vânzare
    508113 Alte titluri de plasament cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    50812 Alte titluri de plasament necotate
    508121 Alte titluri de plasament necotate disponibile pentru vânzare
    508122 Alte titluri de plasament necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    508123 Alte titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    5082 Instrumente financiare derivate - apel în marjă (A)
    5088 Dobânzi la obligaţiuni, titluri de stat şi titluri de plasament (A)
    50881 Dobânzi la obligaţiuni cotate
    508811 Dobânzi la obligaţiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    508812 Dobânzi la obligaţiuni cotate disponibile pentru vânzare
    508813 Dobânzi la obligaţiuni cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    50882 Dobânzi la obligaţiuni necotate
    508821 Dobânzi la obligaţiuni necotate disponibile pentru vânzare
    508822 Dobânzi la obligaţiuni necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    508823 Dobânzi la obligaţiuni necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    50883 Dobânzi la titluri de plasament cotate
    508831 Dobânzi la titluri de plasament cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    508832 Dobânzi la titluri de plasament cotate disponibile pentru vânzare
    508833 Dobânzi la titluri de plasament cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    50884 Dobânzi la titluri de plasament necotate
    508841 Dobânzi la titluri de plasament necotate disponibile pentru vânzare
    508842 Dobânzi la titluri de plasament necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    508843 Dobânzi la titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    50885 Dobânzi la titluri de stat cotate
    508851 Dobânzi la titluri de stat cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere
    508852 Dobânzi la titluri de stat cotate disponibile pentru vânzare
    508853 Dobânzi la titluri de stat cotate ca investiţii deţinute până la maturitate
    50886 Dobânzi la titluri de stat necotate
    508861 Dobânzi la titluri de stat necotate disponibile pentru vânzare
    508862 Dobânzi la titluri de stat necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    508863 Dobânzi la titluri de stat necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt
    5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)
    5098 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)
    51 CONTURI LA BĂNCI
    511 Valori de încasat
    5112 Cecuri de încasat (A)
    5113 Efecte de încasat (A)
    5114 Efecte remise spre scontare (A)
    512 Conturi curente la bănci
    5121 Conturi la bănci în lei (A)
    51211 Conturi la bănci disponibilităţi proprii - în lei
    51212 Conturi la bănci disponibilităţi clienţi - în lei
    5122 Conturi la bănci - de decontare a tranzacţiilor pe piaţa reglementată - în lei (A)
    51221 Conturi la bănci - de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare nederivate pe piaţa reglementată - în lei
    51222 Conturi la bănci - de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate pe piaţa reglementată - în lei
    5123 Conturi la bănci - de decontare a tranzacţiilor din cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare - în lei (A)
    5124 Conturi la bănci în valută (A)
    51241 Conturi la bănci - disponibilităţi proprii - în valută
    51242 Conturi la bănci - disponibilităţi clienţi - în valută
    5125 Sume în curs de decontare (A)
    51251 Sume în curs de decontare privind operaţiuni bancare
    51252 Sume în curs de decontare cu SSIF-urile
    51253 Sume în curs de decontare privind alte operaţiuni
    518 Dobânzi (A/P)
    5186 Dobânzi de plătit (P)
    5187 Dobânzi de încasat (A)
    519 Credite bancare pe termen scurt
    5191 Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)
    5193 Credite externe guvernamentale (P)
    5194 Credite externe garantate de stat (P)
    5195 Credite externe garantate de bănci (P)
    5196 Credite de la trezoreria statului (P)
    5197 Credite interne garantate de stat (P)
    5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
    53 CASA
    531 Casa
    5311 Casa în lei (A)
    5314 Casa în valută (A)
    532 Alte valori
    5321 Timbre fiscale şi poştale (A)
    5322 Bilete de tratament şi odihnă (A)
    5323 Tichete şi bilete de călătorie (A)
    5328 Alte valori (A)
    54 ACREDITIVE
    541 Acreditive
    5411 Acreditive în lei (A)
    5412 Acreditive în valută (A)
    542 Avansuri de trezorerie*13)
──────────
    *13) În acest cont sunt evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.
──────────

    5421 Avansuri de trezorerie în lei (A)
    5422 Avansuri de trezorerie în valută (A)
    58 VIRAMENTE INTERNE
    581 Viramente interne (A/P)
    59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
    591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
    593 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor
    5931 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor cotate (P)
    595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)
    596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
    5961 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor cotate (P)
    59612 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor cotate disponibile pentru vânzare
    59613 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    5962 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor necotate (P)
    59621 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor necotate disponibile pentru vânzare
    59622 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    59623 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    597 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat
    5971 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate (P)
    59712 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate disponibile pentru vânzare
    59713 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    5972 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate (P)
    59721 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate disponibile pentru vânzare
    59722 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    59723 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
    5981 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate (P)
    59812 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate disponibile pentru vânzare
    59813 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    5982 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate (P)
    59821 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate disponibile pentru vânzare
    59822 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate clasificate ca investiţii deţinute până la maturitate
    59823 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite şi creanţe
    5988 Ajustări pentru pierderea de valoare a instrumentelor financiare derivate (P)

    CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI

    60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
    602 Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022 Cheltuieli privind combustibilul
    6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
    6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
    603 Cheltuieli privind alte materiale
    604 Cheltuieli privind materialele nestocate
    605 Cheltuieli privind energia şi apa
    609 Reduceri comerciale primite
    61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
    611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
    612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
    613 Cheltuieli cu primele de asigurare
    614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
    62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
    621 Cheltuieli cu colaboratorii
    622 Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile
    6221 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacţii cu valori mobiliare pe piaţa reglementată
    6222 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacţii cu valori mobiliare în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare
    6223 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate
    6224 Cheltuieli privind comisioanele datorate Depozitarului central (entităţi de decontare, compensare, depozitare şi registru)
    6225 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare
    6226 Cheltuieli privind onorariile de audit
    6229 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile
    623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
    624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
    625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
    626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
    627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
    628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
    63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
    635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
    6351 Cheltuieli privind impozitele şi taxele locale
    6352 Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităţilor din piaţa de capital
    6353 Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
    64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
    641 Cheltuieli cu salariile personalului
    642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
    643 Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor
    6431 Cheltuieli cu beneficiile post angajare
    6432 Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
    6433 Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă
    644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
    645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
    6451 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale
    6452 Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
    6453 Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
    6455 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă
    6456 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative
    6457 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate
    6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
    65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
    653 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
    6531 Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării
    6532 Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării
    654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
    655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
    6551 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale
    6552 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
    656 Cheltuieli privind investiţiile imobiliare
    6561 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare
    6562 Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare
    657 Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole
    6571 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice
    6572 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole
    6573 Cheltuieli cu cedarea activelor biologice
    658 Alte cheltuieli de exploatare
    6581 Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi
    6582 Cheltuieli cu donaţiile acordate
    6583 Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital
    6585 Cheltuieli privind acţiuni cedate
    6586 Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar
    6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
    6588 Alte cheltuieli de exploatare
    66 CHELTUIELI FINANCIARE
    661 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
    6611 Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
    6612 Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
    6613 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării
    6618 Alte cheltuieli
    663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
    664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
    6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
    6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
    6643 Pierderi aferente instrumentelor derivate
    66431 Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
    66432 Pierderi privind contabilitatea de acoperire
    66433 Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
    665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
    6651 Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*14)
──────────
    *14) În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune străină.
──────────

    6652 Diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
    666 Cheltuieli privind dobânzile
    667 Cheltuieli privind sconturile acordate
    668 Alte cheltuieli financiare
    6682 Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare
    6688 Alte cheltuieli financiare
    68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
    681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
    6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost
    6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    68121 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    68122 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
    68123 Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
    68124 Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
    68125 Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare
    68126 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
    68127 Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
    68128 Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
    68129 Cheltuieli cu alte provizioane
    6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost
    6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente
    6816 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată
    6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
    686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare
    6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
    6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
    6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente
    6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii
    69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
    691 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
    692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat
    698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus

    CLASA 7 CONTURI DE VENITURI

    70 CIFRA DE AFACERI NETĂ
    704 Venituri din servicii prestate
    7041 Venituri din comisioane aferente tranzacţiilor cu valori mobiliare pe piaţa reglementată
    7042 Venituri din comisioane aferente tranzacţiilor cu valori mobiliare din cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare
    7043 Venituri din comisioane aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate
    7044 Venituri din comisioane aferente prestărilor de servicii ale depozitarului central (entităţi de decontare, compensare, depozitare şi registru)
    7045 Venituri din activităţi conexe
    7046 Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe piaţa de capital
    7047 Venituri din comisioane aferente vânzărilor/răscumpărărilor unităţilor de fond*15)
──────────
    *15) Cont specific OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
──────────

    7048 Venituri din comisioane de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare care nu sunt constituite prin act constitutiv
    7049 Alte venituri din servicii diverse prestate
    705 Venituri din studii şi cercetări
    706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
    708 Venituri din activităţi diverse
    71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
    711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
    72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE
    721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
    722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
    725 Venituri din producţia de investiţii imobiliare
    74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
    741 Venituri din subvenţii de exploatare
    7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*16)
──────────
    *16) Acest cont se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri
──────────

    7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materiale consumabile
    7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
    7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
    7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
    7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417 Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare
    7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
    7419 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
    75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
    753 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
    7531 Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării
    7532 Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării
    754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
    755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
    7551 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale
    7552 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
    756 Venituri din investiţii imobiliare
    7561 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare
    7562 Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare
    757 Venituri din active biologice şi produsele agricole
    7571 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice
    7572 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole
    7573 Venituri din cedarea activelor biologice
    758 Alte venituri din exploatare
    7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
    7582 Venituri din donaţii primite
    7583 Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital
    7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
    7585 Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe baza de acţiuni cu decontare în numerar
    7587 Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase
    7588 Alte venituri din exploatare
    76 VENITURI FINANCIARE
    761 Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt
    7611 Venituri din acţiuni deţinute la filiale
    7612 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun
    7615 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
    7616 Venituri din alte instrumente financiare
    7617 Venituri din alte imobilizări financiare
    762 Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
    7621 Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
    7622 Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
    7623 Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării
    7628 Alte venituri
    763 Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate
    7631 Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
    7632 Câştiguri privind contabilitatea de acoperire
    7633 Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rata a dobânzii
    764 Venituri din investiţii financiare cedate
    7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
    7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
    7643 Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute
    765 Venituri din diferenţe de curs valutar
    766 Venituri din dobânzi
    767 Venituri din sconturi obţinute
    768 Alte venituri financiare
    7682 Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare
    7688 Alte venituri financiare
    78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
    781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812 Venituri din provizioane
    78121 Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    78122 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
    78123 Venituri din provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
    78124 Venituri din provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
    78125 Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare
    78126 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
    78127 Venituri din provizioane pentru litigii
    78128 Venituri din provizioane pentru restructurare
    78129 Venituri din alte provizioane
    7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost
    7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente
    7816 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată
    786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
    7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
    7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente
    79 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
    792 Venituri din impozitul pe profit amânat

    CLASA 8 CONTURI SPECIALE

    80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
    801 Angajamente acordate
    8011 Giruri şi garanţii acordate
    80111 Garanţii de rambursare a creditelor acordate de bănci
    80112 Gajul cărţii de bursă
    8018 Alte angajamente acordate
    802 Angajamente primite
    8021 Giruri şi garanţii primite
    80211 Garanţii primite de la clienţi
    80212 Gajul cărţii de bursă
    8028 Alte angajamente primite
    803 Alte conturi în afara bilanţului
    8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
    8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
    8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
    8035 Debitori din amenzi şi penalizări pretinse
    8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
    8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
    8038 Alte valori în afara bilanţului
    8039 Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă
    805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
    8051 Dobânzi de plătit
    8052 Dobânzi de încasat*17)
──────────
    *17) Acest cont se utilizează de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing
──────────

    807 Active contingente
    808 Datorii contingente
    82 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI PRIVIND OPERAŢIUNI DE TRANZACŢIONARE
    821 Operaţiuni privind tranzacţiile în devize
    8211 Depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienţi nerezidenţi
    8212 Dobânzi primite la depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienţi nerezidenţi
    822 Operaţiuni privind tranzacţiile în lei
    8221 Depozite temporare - în lei primite în custodie de la clienţi nerezidenţi
    8222 Dobânzi primite la depozite temporare - în lei primite în custodie de la clienţi nerezidenţi
    823 Devize ale clienţilor vândute şi neîncasate în lei
    824 Lei ai clienţilor vânduţi şi neîncasaţi în devize
    825 Capital în devize
    84 CONTURI DE EVIDENŢĂ PRIVIND TRANZACŢIILE ÎN DEVIZE PENTRU CLIENŢII CE AU CUSTODE O BANCĂ
    841 Clienţi creditori în afara bilanţului
    8419 Clienţi creditori ce au custode o bancă
    84191 Clienţi creditori din tranzacţii ce au custode o bancă
    844 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în afara bilanţului
    8446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate pentru clienţi ce au custode o bancă
    84462 Impozitul pe profit persoane juridice nerezidente din tranzacţii privind clienţii ce au custode o bancă
    846 Debitori, creditori diverşi în afara bilanţului
    8461 Debitori diverşi ce au custode o bancă
    84611 Debitori diverşi din tranzacţii pe piaţa reglementată ce au custode o bancă
    84612 Debitori diverşi din tranzacţii în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare ce au custode o bancă
    8462 Creditori diverşi ce au custode o bancă
    84621 Creditori diverşi din tranzacţii pe piaţa reglementată ce au custode o bancă
    84622 Creditori diverşi din tranzacţii în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare ce au custode o bancă
    85 ALTE ELEMENTE DE EVIDENŢĂ ŞI CALCUL SPECIFICE PIEŢEI DE CAPITAL
    851 Valoarea tranzacţiilor privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe venit sau pe profit reţinut la sursă
    8511 Valoarea tranzacţiilor (diferenţa) privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe venit persoane fizice
    8512 Valoarea tranzacţiilor (diferenţa) privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe profit persoane juridice nerezidente
    89 BILANŢ
    891 Bilanţ de deschidere
    892 Bilanţ de închidere

    CAP. VI
    Funcţiunea conturilor*18)
──────────
    *18) Funcţiunea conturilor nu este limitativă
──────────

    CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

    Din clasa 1 - "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte următoarele grupe:
    10 "Capital şi rezerve"
    11 "Rezultatul reportat"
    12 "Rezultatul exerciţiului financiar"
    14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
    15 "Provizioane"
    16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"

    Grupa 10 "Capital şi rezerve"
    Din grupa 10 "Capital şi rezerve", fac parte conturile:
    101 "Capital"
    102 "Elemente asimilate capitalului"
    103 "Alte elemente de capitaluri proprii"
    104 "Prime de capital"
    105 "Rezerve din reevaluare"
    106 "Rezerve"
    107 "Diferenţe de curs valutar din conversie"
    108 "Interese care nu controlează"
    109 "Acţiuni proprii"

    Contul 101 "Capital"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar de către acţionarii sau asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau a reducerii capitalului, potrivit legii.
    Soldul contului reprezintă capitalul subscris vărsat/nevărsat.
    Contul 1017 "Capital privind unităţile de fond", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa capitalului investit (se utilizează în activitatea specifică a organismelor de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv)

    Contul 102 "Elemente asimilate capitalului"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor elemente asimilate capitalului, precum şi a ajustărilor efectuate asupra capitalului social, respectiv:
    Contul 1021 "Capital subscris reprezentând datorii financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile ce reprezintă, din punct de vedere al IFRS, datorii financiare.
    Contul 1022 "Ajustări ale capitalului social", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate valorile ajustărilor aferente capitalului social, ce provin, în principal din:
    (i) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, ce anterior au fost incluse în cadrul Capitalului social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat),
    (ii) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social.

    Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor elemente de capitaluri proprii, respectiv:
    Contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate valorile instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cadrul unei tranzacţii cu plata în acţiuni şi a diferenţei dintre valoarea de piaţă a instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plătită de către angajaţi în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni.
    Contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse", cu ajutorul căruia se evidenţiază componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.
    Contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate
    (iii) diferenţele de curs valutar ce au fost recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete;
    (iv) ajustările cumulate legate de conversie, aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.
    Contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii", cu ajutorul căruia se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.
    Contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele rezultate din evaluarea activelor financiare deţinute în vederea vânzării.
    Contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării.
    Contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie ce reprezintă partea eficientă a acestora.
    Contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS, şi valoarea contabilă a respectivelor instrumente de capitaluri proprii.

    Contul 104 "Prime de capital", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, precum şi a altor prime.

    Contul 1045 "Prime de emisiune aferente unităţilor de fond", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa primelor de emisiune aferente unităţilor de fond, precum şi pierderea/câştigul lunară/lunar realizată/realizat de fondul de investiţii.

    Contul 105 "Rezerve din reevaluare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale.

    Contul 106 "Rezerve", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate rezervele de capital constituite.

    Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele de curs valutar rezultate din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare, precum şi diferenţele de curs valutar rezultate din conversia valorilor incluse în situaţiile financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IFRS.

    Contul 108 "Interese care nu controlează", se utilizează în cazul situaţiilor financiare anuale consolidate, cu ajutorul căruia se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate la consolidarea filialelor prin metoda integrării globale.

    Contul 109 "Acţiuni proprii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile proprii, răscumpărate în conformitate cu prevederile legale.
    Grupa 11 "Rezultatul reportat"
    Din grupa 11 "Rezultatul reportat", fac parte conturile:
    117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
    118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"

    Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu ajutorul căruia se evidenţiază rezultatul sau partea din rezultatul exerciţiului precedent a căror repartizare a fost amânată de către adunarea generală a acţionarilor (nerepartizat), pierderea neacoperită, rezultatul provenit din retratare, rezultatul provenit din modificări de politici contabile şi din corectarea erorilor contabile, precum şi surplusul reprezentând câştigul realizat din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale.
    Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor al contului reprezintă profitul nerepartizat.

    Contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.

    Grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar"
    Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", fac parte conturile:
    121 "Profit sau pierdere"
    129 "Repartizarea profitului"

    Contul 121 "Profit sau pierdere", cu ajutorul căruia se evidenţiază profitul sau pierderea realizate în cursul exerciţiului financiar curent.
    În creditul contului se înregistrează soldul creditor al conturilor de venituri şi pierderea contabilă realizată în exerciţiul financiar încheiat, transferată la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
    În debitul contului se înregistrează soldul debitor al conturilor de cheltuieli şi profitul contabil realizat în exerciţiul financiar încheiat, transferat la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
    Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.
    Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, evidenţiază în acest cont inclusiv creşterea şi descreşterea valorii unităţii de fond.

    Contul 129 "Repartizarea profitului", cu ajutorul căruia se evidenţiază repartizarea profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.
    În debitul contului sunt înregistrate rezervele constituite în conformitate cu prevederile legale, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent.
    În creditul contului se înregistrează profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform cu prevederile legale.
    Soldul contului reprezintă profitul repartizat aferent exerciţiului financiar încheiat.

    Grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
    Din grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", fac parte conturile:
    141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
    149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

    Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
    În creditul contului sunt înregistrate diferenţele rezultate din vânzarea şi anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
    În debitul contului sunt înregistrate câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve.
    Soldul creditor al contului reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

    Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
    În debitul contului sunt înregistrate cheltuielile legate de emiterea şi răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv diferenţele nefavorabile ce rezultă din vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
    În creditul contului sunt înregistrate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit şaua anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat.
    Soldul debitor al contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

    Grupa 15 "Provizioane"
    Din grupa "Provizioane" face parte:

    Contul 151 "Provizioane", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate provizioanele pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea, restructurare, beneficiile angajaţilor şi alte obligaţii similare.
    În creditul contului sunt înregistrate valorile reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor.
    În debitul contului sunt înregistrate valorile reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.
    Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.

    Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"
    Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate", fac parte conturile:
    161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"
    162 "Credite bancare pe termen lung"
    166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"
    167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
    168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"
    169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii"
    Soldul creditor al acestor conturi reprezintă împrumuturile şi datoriile nerambursate.

    Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni", cu ajutorul căruia se evidenţiază împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni.

    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate creditele bancare pe termen lung primite de entitate.

    Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.

    Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate alte împrumuturi şi datorii asimilate cum ar fi: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

    Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate dobânzile datorate aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate primele de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de emisiune şi valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, pe de o parte, şi valoarea iniţială a acestora, pe de altă parte.
    În debitul contului sunt înregistrate valorile primelor de emisiune aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni şi altor datorii.
    În creditul contului se înregistrează valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate.
    Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, neamortizate.

    CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE

    Din clasa 2 "Conturi de imobilizări, investiţii imobiliare şi active biologice", fac parte grupele:
    20 "Imobilizări necorporale"
    21 "Imobilizări corporale"
    22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"
    23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie"
    24 "Active biologice"
    26 "Imobilizări financiare"
    28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost"
    29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor şi investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"

    Grupa 20 "Imobilizări necorporale"
    Din grupa 20 "Imobilizări necorporale", fac parte conturile:
    203 "Cheltuieli de dezvoltare"
    205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"
    207 "Fond comercial"
    208 "Alte imobilizări necorporale"
    În debitul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
    În creditul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
    Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente.

    Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.

    Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

    Contul 207 "Fond comercial", cu ajutorul căruia se evidenţiază fondul comercial care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, recunoscute potrivit IFRS.

    Contul 208 "Alte imobilizări necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale, recunoscute potrivit IFRS.

    Grupa 21 "Imobilizări corporale"
    Din grupa 21 "Imobilizări corporale", fac parte conturile:
    211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"
    212 "Construcţii"
    213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport"
    214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"
    215 "Investiţii imobiliare"
    În debitul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
    În creditul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
    Soldul conturilor reprezintă imobilizările corporale şi investiţii imobiliare existente.

    Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate terenurile şi amenajările de terenuri.
    Contul 212 "Construcţii", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.
    Contul 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport.
    Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.
    Contul 215 "Investiţii imobiliare", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei, mişcării şi evaluării la valoarea justă a investiţiilor imobiliare, încadrate în această categorie.
    Grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"
    Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", fac parte conturile:
    223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare"
    224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale achiziţionate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    În debitul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
    În creditul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.
    Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.

    Contul 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport în curs de aprovizionare.

    Contul 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale în curs de aprovizionare.

    Grupa 23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie"
    Din grupa 23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie", fac parte conturile:
    231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"
    235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie"
    În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie.
    În creditul conturilor se înregistrează ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie.
    Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie.

    Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate imobilizările corporale în curs de execuţie.

    Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate investiţiile imobiliare în curs de execuţie, evaluate atât la cost, cât şi la valoarea justă.

    Grupa 24 "Active biologice"
    Din grupa 24 "Active biologice", face parte:

    Contul 241 "Active biologice", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate intrările, ieşirile şi existenţa activelor biologice.
    În debitul contului se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
    În creditul contului se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
    Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor biologice existente.

    Grupa 26 "Imobilizări financiare"
    Din grupa 26 "Imobilizări financiare", fac parte conturile:
    261 "Acţiuni deţinute la filiale"
    262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate"
    263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun"
    264 "Titluri puse în echivalenţă"
    265 "Alte titluri imobilizate"
    267 "Creanţe imobilizate"
    269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"
    În debitul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
    În creditul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
    Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.

    Contul 261 "Acţiuni deţinute la filiale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.

    Contul 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.

    Contul 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile deţinute de entitate în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.

    Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate titlurile de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă.

    Contul 265 "Alte titluri imobilizate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate alte titluri deţinute pe o perioadă îndelungată în capitalul social al entităţilor, altele decât filialele şi entităţile asociate.

    Contul 267 "Creanţe imobilizate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate creanţele imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi şi a altor creanţe imobilizate, cum ar fi: depozite, garanţii şi cauţiuni depuse la alte entităţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.

    Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate vărsămintele de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.
    În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.
    În debitul contului se înregistrează sumele plătite pentru imobilizări financiare.
    Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

    Grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost"
    Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost", fac parte conturile:
    280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"
    281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost"
    284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost"
    În creditul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea suportată pe cheltuieli pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost.
    În debitul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea derecunoscută pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost.
    Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor necorporale, corporale, precum şi a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.

    Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale", cu ajutorul căruia se evidenţiază amortizarea imobilizărilor necorporale.

    Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost", cu ajutorul căruia se evidenţiază amortizarea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare.

    Contul 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost", cu ajutorul căruia se evidenţiază amortizarea activelor biologice evaluate la cost.

    Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor şi investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"
    Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor şi investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", fac parte conturile:
    290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"
    291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost"
    293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"
    294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost"
    296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"
    În creditul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.
    În debitul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.
    Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.

    Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale evaluate la cost.

    Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost.

    Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost.

    Contul 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost.

    Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
    Din clasa 3 "Conturi de stocuri şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării", face parte grupa 30 "Stocuri de materiale", 31"Active imobilizate deţinute în vederea vânzării, 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producţia în curs de execuţie" şi 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor ".

    Grupa 30 "Stocuri de materiale"
    Din grupa 30 "Stocuri de materiale", fac parte conturile:
    302 "Materiale consumabile"
    303 "Alte materiale"
    308 "Diferenţe de preţ la materiale"
    În debitul conturilor de materiale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
    În creditul conturilor de materiale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
    Soldul debitor al conturilor de materiale reprezintă valoarea acestora, existente în stoc.

    Contul 302 "Materiale consumabile", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate existenţa şi mişcările stocurilor de materiale consumabile, cum ar fi: materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb şi alte materiale consumabile.

    Contul 303 "Alte materiale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate existenţa, mişcările altor materiale.

    Contul 308 "Diferenţe de preţ la materiale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materialelor consumabile şi altor materiale.
    În debitul contului se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materialelor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materialelor ieşite din gestiune.
    În creditul contului se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materialelor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materialelor achiziţionate.
    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materialelor consumabile şi altor materiale existente în stoc.

    Grupa 31"Active imobilizate deţinute în vederea vânzării"
    Din grupa 31"Active imobilizate deţinute în vederea vânzării", face parte:

    Contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate intrările, ieşirile şi existenţa activelor imobilizate clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, precum şi a activelor incluse în grupurile destinate cedării, clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS.
    În debitul contului se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
    În creditul contului se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
    Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor deţinute în vederea vânzării.

    Grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare"
    Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:
    322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare"
    323 "Alte materiale în curs de aprovizionare"

    Contul 322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile în curs de aprovizionare.

    Contul 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de alte materiale în curs de aprovizionare.

    Grupa 33 "Producţia în curs de execuţie"
    Din grupa 33 "Producţia în curs de execuţie" face parte:

    Contul 332 "Servicii în curs de execuţie", cu ajutorul căruia se ţine serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei. Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.

    Grupa 35 "Stocuri aflate la terţi"
    Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi", face parte:

    Contul 351 "Materiale aflate la terţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate existenţa şi mişcarea stocurilor de materiale consumabile şi alte materiale trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
    În debitul contului se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale materialelor aflate la terţi.
    În creditul contului se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale materialelor aflate la terţi.
    Soldul debitor al contului reprezintă valoarea stocurilor (materialelor) aflate la terţi.

    Grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor "
    Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor ", fac parte conturile:
    392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor",
    394 "Ajustări pentru deprecierea serviciilor",
    395 "Ajustări pentru deprecierea materialelor aflate la terţi",
    cu ajutorul cărora se evidenţiază constituirea, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile şi alte materiale, serviciilor în curs de execuţie, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
    În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.
    În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor.
    Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.

    CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

    Din clasa 4 "Conturi de terţi", fac parte următoarele grupe de conturi:
    40 "Furnizori şi conturi asimilate"
    41 "Clienţi şi conturi asimilate"
    42 "Personal şi conturi asimilate"
    43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate"
    44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate"
    45 "Grup şi acţionari/asociaţi"
    46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate"
    47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"
    48 "Decontări în cadrul unităţii"
    49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"

    Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate"
    Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate", fac parte conturile:
    401 "Furnizori"
    403 "Efecte de plătit"
    404 "Furnizori de imobilizări"
    405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"
    406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar"
    408 "Furnizori - facturi nesosite"
    409 "Furnizori - debitori"

    Contul 401 "Furnizori", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile şi decontările în relaţiile cu furnizorii de bunuri şi servicii, lucrări executate sau servicii prestate, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    În creditul contului se înregistrează obligaţia entităţii faţă de furnizori pentru valoarea bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate.
    În debitul contului se înregistrează decontarea obligaţiei faţă de furnizori.
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

    Contul 403 "Efecte de plătit" cu ajutorul căruia sunt evidenţiate obligaţiile de plătit către furnizori pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    În creditul contului se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
    În debitul contului se înregistrează plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.
    Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.

    Contul 404 "Furnizori de imobilizări", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile şi decontările în relaţiile cu furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale.
    În creditul contului se înregistrează obligaţia entităţii faţă de furnizorii de imobilizări pentru valoarea bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate.
    În debitul contului se înregistrează decontarea obligaţiei faţă de furnizorii de imobilizări.
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

    Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate obligaţiile de plată către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    În creditul conturilor se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
    În debitul conturilor se înregistrează plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.
    Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.

    Contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile şi decontările în relaţia cu locatorul din cadrul contractului de leasing financiar.
    În creditul contului se înregistrează valoarea ratelor de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă.
    În debitul contului se înregistrează plăţile efectuate către locator.
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate locatorului.

    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
    În creditul contului se înregistrează valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia.
    În debitul contului se înregistrează valoarea facturilor sosite.
    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

    Contul 409 "Furnizori - debitori", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate avansurile acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii, precum şi de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.
    În debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor facturate furnizorilor.
    În creditul contului se înregistrează valoarea avansurilor decontate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia.
    Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

    Grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate"
    Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate", fac parte conturile:
    411 "Clienţi"
    413 "Efecte de primit de la clienţi"
    418 "Clienţi - facturi de întocmit"
    419 "Clienţi - creditori"

    Contul 411 "Clienţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate creanţele şi decontările în relaţie cu clienţii interni şi externi, inclusiv a clienţilor incerţi, rău platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
    În debitul contului se înregistrează valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de entitate, precum şi comisioanele aferente tranzacţiilor (vânzare/cumpărare de valori mobiliare).
    În creditul contului se înregistrează decontarea sumelor de încasat de la clienţi.
    Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la clienţi.

    Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate creanţele de încasat, pe bază de efecte comerciale.
    În debitul contului se înregistrează sumele datorate (de încasat) de clienţi, reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.
    În creditul contului se înregistrează efecte comerciale primite de la clienţi. Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.

    Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv, după caz, taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi. În debitul contului se înregistrează valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia.
    În creditul contului se înregistrează valoarea facturilor întocmite.
    Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de entitate, pentru care nu s-au întocmit facturi.

    Contul 419 "Clienţi - creditori", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate avansurile încasate de la clienţi.
    În creditul contului se înregistrează sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii.
    În debitul contului se înregistrează decontarea avansurilor încasate de la clienţi.
    Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori

    Grupa 42 "Personal şi conturi asimilate"
    Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate", fac parte conturile:
    421 "Personal - salarii datorate"
    422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt
    423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
    424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"
    425 "Avansuri acordate personalului"
    426 "Drepturi de personal neridicate"
    427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"
    428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"
    În creditul conturilor se înregistrează valoarea drepturilor salariale şi a altor datorii cuvenite personalului.
    În debitul conturilor se înregistrează sumele achitate personalului, precum şi reţinerile din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţiile sociale şi alte reţineri datorate.
    Soldul conturilor reprezintă sumele acordate şi neachitate personalului de natura drepturilor salariale, ajutoarelor sociale, primelor din profit, sumelor reţinute şi neachitate terţilor.

    Contul 421 "Personal - salarii datorate", cu ajutorul căruia se evidenţiază decontările cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor şi premiilor achitate din fondul de salarii etc.

    Contul 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate beneficiile datorate angajaţilor sub formă de: pensii, asigurări de viaţă post-angajare şi asistenţă medicală post-angajare, alte beneficii pe termen lung, precum şi beneficii pentru terminarea contractului de muncă.

    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.

    Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate primele (stimulentele) acordate personalului din profitul realizat, reprezentând participarea personalului la profit.

    Contul 425 "Avansuri acordate personalului", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate avansurile acordate personalului.

    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal.

    Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate reţinerile şi popririle din salarii, datorate terţilor.

    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile şi creanţele în legătură cu personalul.
    În creditul contului se înregistrează alte sume datorate personalului, neregăsite în conturile anterioare (garanţiile, indemnizaţiile de concediu, ajutoare etc.), precum şi sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta.
    În debitul contului se înregistrează sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta, sumele reţinute şi achitate de către entitate terţilor, precum şi avansurile acordate personalului,
    nejustificate până la finele exerciţiului, sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii etc.
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate personalului, iar soldul debitor, sumele de încasat de la acesta.

    Grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate"
    Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", fac parte conturile:
    431 "Asigurări sociale"
    437 "Ajutor de şomaj"
    438 "Alte datorii şi creanţe sociale"
    În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de angajator.
    În debitul conturilor se înregistrează sumele virate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului.
    Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.

    Contul 431 "Asigurări sociale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

    Contul 437 "Ajutor de şomaj", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările privind ajutorul de şomaj datorat de angajator, precum şi de personal, conform prevederilor legale aplicabile.

    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile de achitat sau creanţele de încasat în contul asigurărilor sociale, contribuţia entităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară, precum şi plata acestora.

    Grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate"
    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", fac parte conturile:
    441 "Impozitul pe profit"
    442 "Taxa pe valoarea adăugată"
    444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
    445 "Subvenţii"
    446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
    447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
    448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
    În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.
    În debitul conturilor se înregistrează sumele virate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/ alte organisme publice .
    Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.

    Contul 441 "Impozitul pe profit", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent şi evidenţa impozitului pe profit amânat.

    Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. În acest cont nu se evidenţiază taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărăturilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui al stat membru pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate impozitele pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare datorate bugetului statului.

    Contul 445 "Subvenţii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii şi altor sume primite ce au caracter de subvenţii.
    În debitul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii de primit.
    În creditul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii încasate.
    Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.

    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe venit din tranzacţii persoane fizice, impozitul pe profit din tranzacţii persoane juridice nerezidente, impozitul pe clădiri şi terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite şi taxe.

    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile şi vărsămintele efectuate către instituţii sau alte organisme publice, potrivit legii.

    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate alte datorii şi creanţe cu bugetul statului.

    Grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi"
    Din grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi", fac parte conturile:
    451 "Decontări între entităţile din grup"
    452 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun"
    455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor"
    456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
    457 "Dividende de plătit"
    458 "Decontări din operaţiuni în participaţie"

    Contul 451 "Decontări între entităţile din grup", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate operaţiunile între entităţile din grup.

    Contul 452 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate operaţiunile desfăşurate între entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.

    În debitul conturilor 451 şi 452 se înregistrează creanţele entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv creanţele entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    În creditul conturilor 451 şi 452 se înregistrează datoriile entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv datoriile entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    Soldul debitor al conturilor 451 şi 452 reprezintă creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv creanţele faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv datoriile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    În cazul organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constituitiv, cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu investitorii privind cumpărările şi răscumpărările de unităţi de fond.

    Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi.
    În creditul contului se înregistrează datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.
    În debitul contului se înregistrează sumele restituite acţionarilor/asociaţilor.
    Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.

    Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările cu acţionarii şi asociaţii privind capitalul.
    În debitul contului se înregistrează subscrierea şi majorarea capitalului social, în natură şi/sau numerar, aportat de acţionari/asociaţi, precum şi sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii.
    În creditul contului se înregistrează aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii, sumele depuse ca aport în numerar, împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni, capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii, decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii.
    Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.

    Contul 457 "Dividende de plătit", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor corespunzător aportului la capitalul social.
    În creditul contului se înregistrează dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente.
    În debitul contului se înregistrează sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora, precum şi impozitul pe dividende.
    Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.

    Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările din operaţiuni în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din aceste operaţiuni, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
    În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din operaţiuni în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, sumele primite de la coparticipanţi.
    În debitul contului se înregistrează veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, cheltuielile transferate din operaţiuni în participaţie (ce se transmit coparticipantului care ţine evidenţa operaţiunilor în participaţie conform contractelor), sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunii în participaţie.
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie.
    Soldul debitor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi încasate de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţiuni în participaţie ca rezultat favorabil (profit).

    Grupa 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate"
    Din grupa 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate", fac parte conturile:
    461 " Debitori diverşi"
    462 "Creditori diverşi"

    Contul 461 "Debitori diverşi", cu ajutorul căruia se ţine evidenţa debitorilor din tranzacţii, debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, a creanţelor provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât cele care privesc entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
    În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la debitori diverşi.
    În creditul contului se înregistrează valoarea debitelor încasate, creanţe prescrise scutite sau anulate, potrivit legii, sume trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor.
    Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la debitori

    Contul 462 "Creditori diverşi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate tranzacţiile cu instrumente financiare, sumele datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi, alţii decât entităţile din grup,entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, provenind din alte operaţii.
    În creditul contului se înregistrează sumele datorate creditorilor diverşi.
    În debitul contului se înregistrează sumele achitate, sumele reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii.
    Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.

    Grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"
    Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", fac parte conturile:
    471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
    472 "Venituri înregistrate în avans"
    473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"
    475 "Subvenţii pentru investiţii"
    478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi"

    Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scandenţar, în perioadele/exerciţiile financiare viitoare.
    În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
    În creditul contului se înregistrează sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.
    Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.

    Contul 472 "Venituri înregistrate în avans", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile înregistrate în avans.
    În creditul contului se înregistrează veniturile în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc., valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare.
    În debitul contului se înregistrează veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs, valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans, partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit.
    Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

    Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate sumele în curs de clarificare, ce nu pot fi incluse pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare, precum şi sumele restituite, necuvenite entităţii.
    În debitul contului se înregistrează sumele pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, precum şi sumele restituite, necuvenite entităţii.
    În creditul contului se înregistrează sumele încasate şi necuvenite entităţii, precum şi sumele clarificate, trecute pe cheltuieli.
    Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

    Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, plusurile de inventar de natura imobilizărilor şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
    În creditul contului se înregistrează subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
    În debitul contului se înregistrează cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.
    Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.

    Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate datoriile corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, în conformitate cu legea, la o reţea de gaze, electricitate, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit IFRS.

    Grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii"
    Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii", fac parte conturile:
    481 "Decontări între unitate şi subunităţi"
    482 "Decontări între subunităţi"
    În debitul conturilor se înregistrează valorile materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) sau între subunităţi.
    În creditul conturilor se înregistrează valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate sau subunităţi.
    Soldul debitor al conturilor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, al conturilor sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică sau operaţiuni între subunităţi ale aceleiaşi entităţi.

    Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.
    În cazul organismelor de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv se ţine evidenţa decontărilor între societatea de administrare şi alte instituţii din piaţa de capital, cu privire la activitatea fondurilor de investiţii.

    Contul 482 "Decontări între subunităţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate decontările între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.

    Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"
    Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor", fac parte conturile:
    491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi"
    495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii"
    496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi"
    În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor constituite sau majorate.
    În debitul conturilor se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.
    Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.

    Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi.

    Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii.

    Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate ajustările pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi.

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi:
    50 "Investiţii pe termen scurt"
    51 "Conturi la bănci"
    53 "Casa"
    54 "Acreditive"
    58 "Viramente interne"
    59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"

    Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt"
    Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt", fac parte conturile:
    503 "Acţiuni"
    505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"
    506 "Obligaţiuni"
    507 "Titluri de stat"
    508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"
    509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt"

    În cadrul conturilor de investiţii pe termen scurt sunt evidenţiate investiţiile financiare efectuate de entitate în vederea obţinerii de profituri pe termen scurt.
    În debitul conturilor 503 - 508 se înregistrează investiţiile pe termen scurt achiziţionate sau primite gratuit.
    În creditul conturilor 503 - 508 se evidenţiază investiţiile pe termen scurt cedate. Soldul conturilor reprezintă investiţiile pe termen scurt existente.

    Contul 503 "Acţiuni", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile cotate, cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt.

    Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate obligaţiunile emise şi răscumpărate.

    Contul 506 "Obligaţiuni", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate obligaţiunile cumpărate.

    Contul 507 "Titluri de stat", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate titlurile de stat cumpărate.

    Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate titlurile de plasament şi creanţe asimilate, cumpărate.

    Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate vărsămintele de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
    În creditul contului se înregistrează valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
    În debitul contului se înregistrează valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt.
    Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.

    Grupa 51 "Conturi la bănci"
    Din grupa 51 "Conturi la bănci", fac parte conturile:
    511 "Valori de încasat"
    512 "Conturi curente la bănci"
    518 "Dobânzi"
    519 "Credite bancare pe termen scurt"

    Contul 511 "Valori de încasat", cu ajutorul căruia valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.
    În debitul contului se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi.
    În creditul contului se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate.
    Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate

    Contul 512 "Conturi curente la bănci", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate disponibilităţile în lei şi valută în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi mişcările acestora.
    În debitul contului se înregistrează intrările de disponibilităţi în lei şi valută.
    În creditul contului se înregistrează ieşirile de disponibilităţi în lei şi valută.
    Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.

    Contul 518 "Dobânzi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate dobânzile datorate, precum şi dobânzile de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilităţile aflate în conturile curente.
    În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente sau dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.
    În creditul contului se înregistrează dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente sau dobânzile încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente.
    Soldul debitor reprezintă dobânzile de încasat, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.

    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate creditele acordate de bănci pe termen scurt.
    În creditul contului se înregistrează creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, inclusiv dobânzile datorate.
    În debitul contului se înregistrează creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite.
    Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

    Grupa 53 "Casa"
    Din grupa 53 "Casa", fac parte conturile:
    531 "Casa"
    532 "Alte valori"

    Contul 531 "Casa", cu ajutorul căruia se evidenţiază numerarul aflat în casieria entităţii, precum şi mişcările acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
    În debitul contului se înregistrează intrările de disponibilităţi în casieria entităţii.
    În creditul contului se înregistrează ieşirile de disponibilităţi din casieria entităţii.
    Soldul contului reprezintă disponibilităţile existente în casieria entităţii.

    Contul 532 "Alte valori", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate bonurile valorice, timbrele fiscale şi poştale, biletele de tratament şi odihnă, tichetele şi biletele de călătorie, tichetele de masă, alte valori, precum şi mişcările acestora.
    În debitul contului se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori achiziţionate.
    În creditul contului se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor.
    Soldul contului reprezintă alte valori existente.

    Grupa 54 "Acreditive"
    Din grupa 54 "Acreditive" fac parte conturile:
    541 "Acreditive"
    542 "Avansuri de trezorerie"

    Contul 541 "Acreditive", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acreditivele deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor.
    În debitul contului se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor.
    În creditul contului se înregistrează sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului.
    Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci, existente.


    Contul 542 "Avansuri de trezorerie", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate avansurile de trezorerie, inclusiv sumele acordate prin sistem de card.
    În debitul contului se înregistrează avansurile de trezorerie acordate.
    În creditul contului se înregistrează avansurile de trezorerie justificate.
    Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.

    Grupa 58 "Viramente interne"
    Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:

    Contul 581 "Viramente interne", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate viramentele de disponibilităţi între conturile de trezorerie.
    În debitul contului se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
    În creditul contului se înregistrează sumele intrate într- un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
    De regulă, contul nu prezintă sold.

    Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
    Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:
    591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate"
    593 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor";
    595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate";
    596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor";
    597 "Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat";
    598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate".
    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a acţiunilor, obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi titlurilor de stat şi a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
    În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz.
    În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.
    Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare existente la sfârşitul perioadei.

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
    Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi:
    60 "Cheltuieli privind stocurile";
    61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi";
    62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi";
    63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate";
    64 "Cheltuieli cu personalul";
    65 "Alte cheltuieli de exploatare";
    66 "Cheltuieli financiare";
    68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare";
    69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite".

    Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"
    Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte conturile:
    602 "Cheltuieli cu materialele consumabile";
    603 "Cheltuieli privind alte materiale";
    604 "Cheltuieli privind materialele nestocate";
    605 "Cheltuieli privind energia şi apa";
    609 "Reduceri comerciale primite"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile, cheltuielilor înregistrate la darea în folosinţă a altor materiale, cheltuielilor privind materialele nestocate, cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă, precum şi evidenţa reducerilor comerciale primite de la furnizori.
    În debitul conturilor de cheltuieli privind stocurile, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite" care începe prin a se credita, se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu materialele consumabile.

    Contul 603 "Cheltuieli privind alte materiale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind alte materiale, la darea în folosinţă a acestora.

    Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind materialele nestocate.

    Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind consumul de energie şi apă.

    Contul 609 "Reduceri comerciale primite", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate reducerile comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.

    Grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi"
    Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" fac parte conturile:
    611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile";
    612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile";
    613 "Cheltuieli cu primele de asigurare";
    614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările".
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile, cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare, cheltuielilor cu studiile şi cercetările.
    În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu serviciile executate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi.

    Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile.

    Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu primele de asigurare.

    Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu studiile şi cercetările.

    Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"
    Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", fac parte conturile:
    621 "Cheltuieli cu colaboratorii";
    622 "Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile";
    623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate";
    624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal";
    625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri";
    626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii";
    627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate";
    628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi".
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii, cheltuielilor privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuielilor cu transportul de bunuri şi personal, cheltuielilor cu deplasări, detaşări şi transferări, cheltuielilor poştale şi taxe de telecomunicaţii, cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate, altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi
    În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu alte servicii executate de terţi, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu colaboratorii.

    Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărare sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi cotizaţiile datorate instituţiilor din piaţa de capital şi a altor cheltuieli similare.

    Contul 623 " Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate.

    Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu transportul de bunuri şi personal, executate de terţi.

    Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu deplasările, detaşările şi transferările de personal.

    Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile poştale şi a taxele de telecomunicaţii.

    Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate.

    Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu alte servicii executate de terţi.

    Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
    Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", face parte:

    Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"
    Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", fac parte conturile:
    641 "Cheltuieli cu salariile personalului";
    642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor";
    643 "Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor";
    644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii";
    645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială".
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului, cu tichetele de masă acordate salariaţilor, cu alte beneficii ale salariaţilor, cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii, precum şi a cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu salariile personalului.

    Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu tichetele de masă acordate salariaţilor.

    Contul 643 "Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu alte beneficii acordate angajaţilor, cum ar fi primele privind participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.

    Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.

    Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială.

    Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"
    Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare", fac parte conturile:
    652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător"
    653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării";
    654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi";
    655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale";
    656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare";
    657 "Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole";
    658 "Alte cheltuieli de exploatare"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu protecţia mediului înconjurător, cheltuielile privind activele imobilizate deţinute în vederea vânzării, pierderile din creanţe şi debitori diverşi, cheltuielile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cheltuielile privind investiţiile imobiliare, activele biologice şi produsele agricole, precum şi alte cheltuieli care aparţin activităţii de exploatare.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" cu ajutorul căruia se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.

    Contul 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile rezultate din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a cheltuielilor rezultate din cedarea acestor active.

    Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile din creanţe.

    Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale.

    Contul 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a cheltuielilor cu cedarea acestora.

    Contul 657 "Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi a produselor agricole, precum şi a cheltuielilor rezultate din cedarea activelor biologice.

    Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi: amenzile, penalităţile, donaţiile acordate, valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale şi corporale cedate, cheltuieli rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare, precum şi alte cheltuieli aferente activităţii de exploatare.

    Grupa 66 "Cheltuieli financiare"
    Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte conturile:
    661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"
    663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii"
    664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"
    665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
    666 "Cheltuieli privind dobânzile"
    667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
    668 "Alte cheltuieli financiare"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, pierderilor din creanţe legate de participaţii, cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, precum şi a cheltuielilor privind dobânzile, sconturile acordate şi altor cheltuieli financiare.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a celor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.

    Contul 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile din creanţele imobilizate.

    Contul 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind imobilizările financiare cedate, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute, pierderile rezultate din investiţiile pe termen scurt cedate, precum şi cele aferente instrumentelor financiare derivate.

    Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind diferenţele de curs valutar.

    Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind dobânzile.

    Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.

    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din grupa 66, precum şi a cheltuielilor rezultate din amânarea plăţilor peste termenele normale de creditare.

    Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare"
    Din grupa "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare", fac parte conturile:
    681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere";
    686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare".
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere, înregistrate în activitatea de exploatare.

    Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare, înregistrate în activitatea financiară.

    Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite"
    Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite", fac parte conturile:
    691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent"
    692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat"
    698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa, cheltuielilor cu impozitul pe profit curent şi amânat şi a cheltuielilor cu alte impozite.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere

    Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu impozitul pe profit curent, calculat conform legii.

    Contul 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, calculat conform IFRS.

    Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate cheltuielile cu impozitul pe venit şi a altor impozite, determinate conform reglementărilor emise în acest scop.

    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    Din clasa 7 "Conturi de venituri", fac parte următoarele grupe:
    70 "Cifra de afaceri netă"
    71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie"
    72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare"
    74 "Venituri din subvenţii de exploatare"
    75 "Alte venituri din exploatare"
    76 "Venituri financiare"
    78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare"
    79 "Venituri din impozitul pe profit amânat"

    Grupa 70 "Cifra de afaceri netă"
    Din grupa 70 "Cifra de afaceri" fac parte conturile:
    704 "Venituri din servicii prestate"
    705 "Venituri din studii şi cercetări"
    706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
    708 "Venituri din activităţi diverse"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor ce se cuprind în cifra de afaceri, a veniturilor din prestări servicii, locaţii de gestiune şi chirii, din studii şi cercetări, din alte activităţi diverse, precum şi evidenţa reducerilor comerciale acordate la aceste venituri.
    În creditul conturilor de venituri, se înregistrează veniturile realizate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 704 "Venituri din servicii prestate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din servicii prestate.

    Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din studii şi cercetări.

    Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.

    Contul 708 "Venituri din activităţi diverse", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din diverse activităţi, cum ar fi: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.

    Grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie"
    Din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie" face parte:

    Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", cu ajutorul căruia se evidenţiază costul de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.
    În creditul acestui cont se înregistrează veniturile aferente costului produselor şi serviciilor în curs de execuţie, precum şi veniturile aferente costurilor stocurilor de produse.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare"
    Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare", fac parte conturile:
    721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"
    722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
    725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare"
    În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din producţia de imobilizări necorporale, corporale şi investiţii imobiliare.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din producţia de imobilizări necorporale.

    Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din producţia de imobilizări corporale.

    Contul 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din investiţii imobiliare.

    Grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare"
    Din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare", face parte:

    Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate subvenţiile cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
    În debitul contului se înregistrează subvenţiile de exploatare primite sau de primit şi subvenţiile pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Grupa 75 "Alte venituri din exploatare"
    Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte conturile:
    753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"
    754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"
    755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"
    756 "Venituri din investiţii imobiliare"
    757 "Venituri din active biologice şi produse agricole"
    758 "Alte venituri din exploatare"
    În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile rezultate din activele deţinute în vederea vânzării, din creanţe reactivate şi debitori diverşi, din reevaluarea imobilizărilor, din investiţii imobiliare, din active biologice şi produse agricole, precum şi alte venituri din exploatare.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile obţinute din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a veniturilor obţinute din cedarea acestora.

    Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate creanţele reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.

    Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale.

    Contul 756 "Venituri din investiţii imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate câştigurile rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a veniturilor cu cedarea acestora.

    Contul 757 "Venituri din active biologice şi produse agricole", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate câştigurile rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi a produselor agricole, precum şi a veniturilor din cedarea activelor biologice.

    Contul 758 "Alte venituri din exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare, precum şi veniturile rezultate din evaluarea la valoare justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar.

    Grupa 76 "Venituri financiare"
    Din grupa 76 "Venituri financiare", fac parte conturile:
    761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt"
    762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"
    763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"
    764 "Venituri din investiţii financiare cedate"
    765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"
    766 "Venituri din dobânzi"
    767 "Venituri din sconturi obţinute"
    768 "Alte venituri financiare"
    În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt, din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare, din operaţiuni cu instrumentele derivate, din investiţii financiare cedate, precum şi veniturile din diferenţe de curs valutar, dobânzi, sconturi obţinute, şi alte venituri financiare.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt.

    Contul 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate câştigurile rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.

    Contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate câştigurile rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a câştigurilor şi a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.

    Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile rezultate din vânzarea investiţiilor financiare, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.

    Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din diferenţe de curs valutar.

    Contul 766 "Venituri din dobânzi", cu ajutorul cărora sunt evidenţiate veniturile financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, precum şi dobânda aferentă creanţelor imobilizate.

    Contul 767 "Venituri din sconturi obţinute", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile din sconturile de la furnizori şi alţi creditori.

    Contul 768 "Alte venituri financiare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi veniturile rezultate din amânarea încasării peste termenele normale de creditare.

    Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare"
    Din grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", fac parte conturile:
    781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"
    786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"
    Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor privind provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare ale imobilizărilor şi activelor curente, înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.

    Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile rezultate din diminuarea sau anularea provizioanelor, sau ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi a activelor curente.

    Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.

    Grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat"
    Din grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" face parte:

    Contul 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat", cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile reprezentând impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.

    CAP. VII
    Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2015 în noul plan de conturi general

 ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │ CONTURI │ CONTURI │
 │ conform Planului de conturi general │ potrivit reglementărilor contabile │
 │din Reglementările contabile conforme│conforme cu Standardele Internaţionale│
 │ cu Directiva a IV-a a Comunităţilor │ de Raportare Financiară │
 │ Economice Europene aplicabile │ │
 │entităţilor autorizate, reglementate │ │
 │şi supravegheate de Comisia Naţională│ │
 │ a Valorilor Mobiliare, cuprinse în │ │
 │Regulamentul nr. 4/2011, aprobat prin│ │
 │ Ordinul nr. 13/2011 │ │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │Simbol│ Denumire cont │Simbol│ Denumire cont │
 │ cont │ │ cont │ │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI │CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, │
 │ │PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII │
 │ │ASIMILATE │
 ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │ 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │
 ├───┬──┬──────────────────────────────┼───┬──┬───────────────────────────────┤
 │101│ │ Capital │101│ │ Capital │
 ├───┴──┼──────────────────────────────┼───┴──┼───────────────────────────────┤
 │ 1011 │Capital subscris nevărsat │ 1011 │Capital subscris nevărsat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1012 │Capital subscris vărsat │ 1012 │Capital subscris vărsat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1017 │Capital privind unităţile de │ 1017 │Capital privind unităţile de │
 │ │fond │ │fond │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │ Cont nou │ 102 │Elemente asimilate capitalului │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │ Cont nou │ 1021 │Capital subscris reprezentând │
 │ │ │ │datorii financiare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │ Cont nou │ 1022 │Ajustări ale capitalului social│
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │ Cont nou │ 103 │Alte elemente de capitaluri │
 │ │ │ │proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │ Cont nou │ 1031 │Beneficii acordate angajaţilor │
 │ │ │ │sub forma instrumentelor de │
 │ │ │ │capitaluri proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │ Cont nou │ 1032 │Componenta de capitaluri │
 │ │ │ │proprii a instrumentelor │
 │ │ │ │financiare compuse │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1064 │Rezerve din diferenţe de curs │ 1033 │Diferenţe de curs valutar în │
 │ │valutar în relaţie cu │ │relaţie cu investiţia netă │
 │ │investiţia netă într-o │ │într-o operaţiune din │
 │ │entitate străină │ │străinătate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1034 │Impozit pe profit curent şi │
 │ │ │ │impozit pe profit amânat │
 │ │ │ │recunoscute în capitaluri │
 │ │ │ │proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 10341│Impozit pe profit curent │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 10342│Impozit pe profit amânat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1036 │Diferenţe de curs valutar │
 │ │ │ │aferente activelor financiare │
 │ │ │ │nemonetare, în valută, │
 │ │ │ │clasificate în categoria celor │
 │ │ │ │disponibile în vederea vânzării│
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1037 │Diferenţe privind instrumentele│
 │ │ │ │de acoperire a fluxurilor de │
 │ │ │ │trezorerie (partea eficientă) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1038 │Alte elemente de capitaluri │
 │ │ │ │proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 104 │Prime de capital │ 104 │Prime de capital │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1041 │Prime de emisiune │ 1041 │Prime de emisiune │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1042 │Prime de fuziune/divizare │ 1042 │Prime de fuziune/divizare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1043 │Prime de aport │ 1043 │Prime de aport │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1044 │Prime de conversie a │ 1044 │Prime de conversie a │
 │ │obligaţiunilor în acţiuni │ │obligaţiunilor în acţiuni │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1045 │Prime de emisiune aferente │ 1045 │Prime de emisiune aferente │
 │ │unităţilor de fond │ │unităţilor de fond │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1048 │Alte prime de capital │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 105 │Rezerve din reevaluare │ 105 │Rezerve din reevaluare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1051 │Rezerve din reevaluarea │
 │ │ │ │imobilizărilor necorporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1052 │Rezerve din reevaluarea │
 │ │ │ │imobilizărilor corporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 106 │Rezerve │ 106 │Rezerve │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1061 │Rezerve legale │ 1061 │Rezerve legale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1063 │Rezerve statutare sau │ 1063 │Rezerve statutare sau │
 │ │contractuale │ │contractuale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1066 │Rezerve din evaluarea la │ 1035 │Diferenţe din modificarea │
 │ │valoarea justă │ │valorii juste a activelor │
 │ 1065 │Rezerve constituite din │ │financiare disponibile în │
 │ │valoarea imobilizărilor │ │vederea vânzării │
 │ │financiare dobândite cu titlu │ │ │
 │ │gratuit*19) │ │ │
 │ 1062 │Rezerve constituite din │ │ │
 │ │ajustările pentru pierderi de │ │ │
 │ │valoare a imobilizărilor │ │ │
 │ │financiare*20) │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1068 │Alte rezerve │ 1068 │Alte rezerve │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 107 │Diferenţe de curs valutar din │
 │ │ │ │conversie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1071 │Diferenţe de curs valutar din │
 │ │ │ │conversia unei operaţiuni din │
 │ │ │ │străinătate cuprinse în │
 │ │ │ │consolidare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1072 │Diferenţe de curs valutar din │
 │ │ │ │conversia situaţiilor │
 │ │ │ │financiare anuale individuale │
 │ │ │ │într-o monedă de prezentare │
 │ │ │ │diferită de moneda funcţională │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 108 │Interese care nu controlează │ 108 │Interese care nu controlează │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1081 │Interese care nu controlează -│ 1081 │Interese care nu controlează - │
 │ │rezultatul exerciţiului │ │rezultatul exerciţiului │
 │ │financiar │ │financiar │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1082 │Interese care nu controlează -│ 1082 │Interese care nu controlează - │
 │ │alte capitaluri proprii │ │alte capitaluri proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 109 │Acţiuni proprii │ 109 │Acţiuni proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1091 │Acţiuni proprii deţinute pe │ 1091 │Acţiuni proprii deţinute pe │
 │ │termen scurt │ │termen scurt │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1092 │Acţiuni proprii deţinute pe │ 1092 │Acţiuni proprii deţinute pe │
 │ │termen lung │ │termen lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1095 │Acţiuni proprii reprezentând │ 1095 │Acţiuni proprii reprezentând │
 │ │titluri deţinute de societatea│ │titluri deţinute de societatea │
 │ │absorbită la societatea │ │absorbită la societatea │
 │ │absorbantă │ │absorbantă │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 11 - REZULTATUL REPORTAT │ 11 - REZULTATUL REPORTAT │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 117 │Rezultatul reportat │ 117 │Rezultatul reportat, cu │
 │ │ │ │excepţia rezultatului reportat │
 │ │ │ │provenit din adoptarea pentru │
 │ │ │ │prima dată a IAS 29 │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1171 │Rezultatul reportat │ 1171 │Rezultatul reportat │
 │ │reprezentând profitul │ │reprezentând profitul │
 │ │nerepartizat sau pierderea │ │nerepartizat sau pierderea │
 │ │neacoperită │ │neacoperită │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1172 │Rezultatul reportat provenit │ 1172 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │din adoptarea pentru prima │ │din adoptarea pentru prima dată│
 │ │dată a IAS, mai puţin IAS 29 │ │a IAS, mai puţin IAS 29 (A/P) │
 │ │(A/P) │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1173 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │ │ │din modificările politicilor │
 │ │ │ │contabile (A/P) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1174 │Rezultatul reportat provenit │ 1174 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │din corectarea erorilor │ │din corectarea erorilor │
 │ │contabile │ │contabile │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1067 │Rezerve reprezentând surplusul│ 1175 │Rezultatul reportat │
 │ │realizat din rezerve din │ │reprezentând surplusul realizat│
 │ │reevaluare │ │din rezerve din reevaluare (P) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1176 │Rezultatul reportat provenit │ 1176 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │din trecerea la aplicarea │ │din trecerea la aplicarea │
 │ │Reglementărilor contabile │ │Reglementărilor contabile │
 │ │conforme cu Directiva a patra │ │conforme cu Directiva a IV- a │
 │ │a Comunităţilor Economice │ │Comunităţilor Economice │
 │ │Europene │ │Europene │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1062 │Rezerve constituite din │ 1177 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │ajustările pentru pierderi de │ │din trecerea la aplicarea IFRS,│
 │ │valoare a imobilizărilor │ │mai puţin IAS 29 (A/P) │
 │ │financiare*21) │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1178 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │ │ │din utilizarea, la data │
 │ │ │ │trecerii la aplicarea IFRS, a │
 │ │ │ │valorii juste drept cost │
 │ │ │ │presupus │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 118 │Rezultatul reportat provenit │
 │ │ │ │din adoptarea pentru prima dată│
 │ │ │ │a IAS 29 │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 12-REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR│ 12-REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 121 │Profit sau pierdere │ 121 │Profit sau pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 129 │Repartizarea profitului │ 129 │Repartizarea profitului │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE │ 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE│
 │DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA,│EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, │
 │CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA│CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA │
 │INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 141 │Câştiguri legate de vânzarea │ 141 │Câştiguri legate de vânzarea │
 │ │sau anularea instrumentelor de│ │sau anularea instrumentelor de │
 │ │capitaluri proprii │ │capitaluri proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 149 │Pierderi legate de emiterea, │ 149 │Pierderi legate de emiterea, │
 │ │răscumpărarea, vânzarea, │ │răscumpărarea, vânzarea, │
 │ │cedarea cu titlu gratuit sau │ │cedarea cu titlu gratuit sau │
 │ │anularea instrumentelor de │ │anularea instrumentelor de │
 │ │capitaluri proprii │ │capitaluri proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1491 │Pierderi rezultate din vânzarea│
 │ │ │ │instrumentelor de capitaluri │
 │ │ │ │proprii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1495 │Pierderi rezultate din │
 │ │ │ │reorganizări, care sunt │
 │ │ │ │determinate de anularea │
 │ │ │ │titlurilor deţinute │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 1498 │Alte pierderi legate de │
 │ │ │ │instrumentele de capitaluri │
 │ │ │ │proprii │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 15 - PROVIZIOANE │ 15 - PROVIZIOANE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 151 │Provizioane │ 151 │Provizioane │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1511 │Provizioane pentru litigii │ 1511 │Provizioane pentru litigii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1512 │Provizioane pentru garanţii │ 1512 │Provizioane pentru garanţii │
 │ │acordate clienţilor │ │acordate clienţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1513 │Provizioane pentru │ 1513 │Provizioane pentru dezafectarea│
 │ │dezafectarea imobilizări │ │imobilizări corporale şi alte │
 │ │corporale şi alte acţiuni │ │acţiuni similare legate de │
 │ │similare legate de acestea │ │acestea │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1514 │Provizioane pentru │ 1514 │Provizioane pentru │
 │ │restructurare │ │restructurare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1515 │Provizioane pentru pensii şi │ 1517 │Provizioane pentru beneficiile │
 │ │obligaţii similare │ │angajaţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 15171│Provizioane pentru beneficiile │
 │ │ │ │angajaţilor sub forma │
 │ │ │ │absenţelor compensate pe termen│
 │ │ │ │scurt │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 15172│Provizioane pentru participarea│
 │ │ │ │angajaţilor la profit şi prime │
 │ │ │ │de plătit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 15173│Provizioane pentru alte │
 │ │ │ │beneficii postangajare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 15174│Provizioane pentru alte │
 │ │ │ │beneficii pe termen lung ale │
 │ │ │ │angajaţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 15175│Provizioane pentru beneficii │
 │ │ │ │ale angajaţilor la terminarea │
 │ │ │ │contractului de muncă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1518 │Alte provizioane │ 1518 │Alte provizioane │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE│16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 161 │Împrumuturi din emisiuni de │ 161 │Împrumuturi din emisiuni de │
 │ │obligaţiuni │ │obligaţiuni │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1614 │Împrumuturi externe din │ 1614 │Împrumuturi externe din │
 │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
 │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1615 │Împrumuturi externe din │ 1615 │Împrumuturi externe din │
 │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
 │ │garantate de bănci │ │garantate de bănci │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1617 │Împrumuturi interne din │ 1617 │Împrumuturi interne din │
 │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
 │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1618 │Alte împrumuturi din emisiuni │ 1618 │Alte împrumuturi din emisiuni │
 │ │de obligaţiuni │ │de obligaţiuni │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 162 │Credite bancare pe termen lung│ 162 │Credite bancare pe termen lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1621 │Credite bancare pe termen lung│ 1621 │Credite bancare pe termen lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1622 │Credite bancare pe termen lung│ 1622 │Credite bancare pe termen lung │
 │ │nerambursate la scadenţă │ │nerambursate la scadenţă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1623 │Credite externe guvernamentale│ 1623 │Credite externe guvernamentale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1624 │Credite bancare externe │ 1624 │Credite bancare externe │
 │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1625 │Credite bancare externe │ 1625 │Credite bancare externe │
 │ │garantate de bănci │ │garantate de bănci │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1626 │Credite de la trezoreria │ 1626 │Credite de la trezoreria │
 │ │statului │ │statului │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1627 │Credite bancare interne │ 1627 │Credite bancare interne │
 │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 166 │Datorii care privesc │ 166 │Datorii care privesc │
 │ │imobilizările financiare │ │imobilizările financiare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1661 │Datorii faţă de entităţile │ 1661 │Datorii faţă de entităţile din │
 │ │afiliate │ │grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1662 │Datorii faţă de entităţile de │ 1663 │Datorii faţă de entităţile │
 │ │care compania este legată prin│ │asociate şi entităţile │
 │ │interese de participare │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 167 │Alte împrumuturi şi datorii │ 167 │Alte împrumuturi şi datorii │
 │ │asimilate │ │asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1671 │Datorii privind constituirea │ 1671 │Datorii privind constituirea │
 │ │fondurilor de garantare pe │ │fondurilor de garantare pe │
 │ │piaţa instrumentelor │ │piaţa instrumentelor financiare│
 │ │financiare derivate │ │derivate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1672 │Alte împrumuturi şi datorii │ 1672 │Alte împrumuturi şi datorii │
 │ │asimilate │ │asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 168 │Dobânzi aferente │ 168 │Dobânzi aferente împrumuturilor│
 │ │împrumuturilor şi datoriilor │ │şi datoriilor asimilate │
 │ │asimilate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1681 │Dobânzi aferente │ 1681 │Dobânzi aferente împrumuturilor│
 │ │împrumuturilor din emisiunea │ │din emisiunea de obligaţiuni │
 │ │de obligaţiuni │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1682 │Dobânzi aferente creditelor │ 1682 │Dobânzi aferente creditelor │
 │ │bancare pe termen lung │ │bancare pe termen lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1685 │Dobânzi aferente datoriilor │ 1685 │Dobânzi aferente datoriilor │
 │ │faţă de entităţile afiliate │ │faţă de entităţile din grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1686 │Dobânzi aferente datoriilor │ 1686 │Dobânzi aferente datoriilor │
 │ │faţă de entităţile de care │ │faţă de entităţile asociate şi │
 │ │compania este legată prin │ │entităţile controlate în comun │
 │ │interese de participare │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1687 │Dobânzi aferente altor │ 1687 │Dobânzi aferente altor │
 │ │împrumuturi şi datorii │ │împrumuturi şi datorii │
 │ │asimilate │ │asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 169 │Prime privind rambursarea │ 169 │Prime privind rambursarea │
 │ │obligaţiunilor │ │obligaţiunilor şi a altor │
 │ │ │ │datorii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ CLASA│2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI │ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, │
 │ │ │INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE │
 │ │ │BIOLOGICE │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 203 │Cheltuieli de dezvoltare │ 203 │Cheltuieli de dezvoltare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 205 │Concesiuni, brevete, licenţe, │ 205 │Concesiuni, brevete, licenţe, │
 │ │mărci comerciale, drepturi şi │ │mărci comerciale, drepturi şi │
 │ │active similare │ │active similare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 207 │Fond comercial │ 207 │Fond comercial │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2071 │Fond comercial pozitiv │ 2071 │Fond comercial pozitiv │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 208 │Alte imobilizări necorporale │ 208 │Alte imobilizări necorporale │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │ 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 211 │Terenuri şi amenajări de │ 211 │Terenuri şi amenajări de │
 │ │terenuri │ │terenuri │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2111 │Terenuri │ 2111 │Terenuri │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2112 │Amenajări de terenuri │ 2112 │Amenajări de terenuri │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 212 │Construcţii │ 212 │Construcţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 213 │Instalaţii tehnice şi mijloace│ 213 │Instalaţii tehnice şi mijloace │
 │ │de transport │ │de transport │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2131 │Echipamente tehnologice │ 2131 │Echipamente tehnologice │
 │ │(maşini, utilaje şi instalaţii│ │(maşini, utilaje şi instalaţii │
 │ │de lucru) │ │de lucru) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2132 │Aparate şi instalaţii de │ 2132 │Aparate şi instalaţii de │
 │ │de lucru) │ │măsurare, control şi reglare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2133 │Mijloace de transport │ 2133 │Mijloace de transport │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 214 │Mobilier, aparatură birotică, │ 214 │Mobilier, aparatură birotică, │
 │ │echipamente de protecţie a │ │echipamente de protecţie a │
 │ │valorilor umane şi materiale │ │valorilor umane şi materiale şi│
 │ │şi alte active corporale │ │alte active corporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 215 │Investiţii imobiliare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2151 │Investiţii imobiliare evaluate │
 │ │ │ │la valoarea justă (A) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2152 │Investiţii imobiliare evaluate │
 │ │ │ │la cost (A) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ │ │ 22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE │
 │ │ │APROVIZIONARE │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 223 │Instalaţii tehnice şi mijloace │
 │ │ │ │de transport în curs de │
 │ │ │ │aprovizionare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 224 │Mobilier, aparatură birotică, │
 │ │ │ │echipamente de protecţie a │
 │ │ │ │valorilor umane şi materiale şi│
 │ │ │ │alte active corporale în curs │
 │ │ │ │de aprovizionare │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 23 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI│ 23 IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII │
 │PENTRU IMOBILIZĂRI │IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 231 │Imobilizări corporale în curs │ 231 │Imobilizări corporale în curs │
 │ │de execuţie │ │de execuţie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 235 │Investiţii imobiliare în curs │
 │ │ │ │de execuţie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2351 │Investiţii imobiliare în curs │
 │ │ │ │de execuţie evaluate la │
 │ │ │ │valoarea justă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2352 │Investiţii imobiliare în curs │
 │ │ │ │de execuţie evaluate la cost │
 ├──────┴──────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────┤
 │ 24 ACTIVE BIOLOGICE │
 ├──────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 241 │Active biologice (A) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2411 │Active biologice evaluate la │
 │ │ │ │valoarea justă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2412 │Active biologice evaluate la │
 │ │ │ │cost │
 ├──────┴──────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────┤
 │ 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
 ├──────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┤
 │ 261 │Acţiuni deţinute la entităţile│ 261 │Acţiuni deţinute la filiale │
 │ │afiliate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2611 │Titluri contabilizate la cost │
 │ │ │ │(A) │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2612 │Titluri evaluate la valoarea │
 │ │ │ │justă prin profit sau pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2613 │Titluri disponibile în vederea │
 │ │ │ │vânzării │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 262 │Acţiuni deţinute la entităţile│ 262 │Acţiuni deţinute la entităţi │
 │ │din afara grupului │ │asociate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2621 │Titluri contabilizate la cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2622 │Titluri evaluate la valoarea │
 │ │ │ │justă prin profit sau pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2623 │Titluri disponibile în vederea │
 │ │ │ │vânzării │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 263 │Interese de participare │ 263 │Acţiuni deţinute la entităţile │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2631 │Titluri contabilizate la cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2632 │Titluri evaluate la valoarea │
 │ │ │ │justă prin profit sau pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2633 │Titluri disponibile în vederea │
 │ │ │ │vânzării │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 264 │Titluri puse în echivalenţă │ 264 │Titluri puse în echivalenţă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 265 │Alte titluri imobilizate │ 265 │Alte titluri imobilizate │
 │ 266 │Alte instrumente financiare │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2651 │Alte titluri imobilizate │
 │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
 │ │ │ │contul de profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2652 │Alte titluri imobilizate │
 │ │ │ │clasificate ca disponibile │
 │ │ │ │pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 267 │Creanţe imobilizate │ 267 │Creanţe imobilizate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2671 │Sume datorate de entităţile │ 2671 │Sume de încasat de la │
 │ │afiliate │ │entităţile din grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2672 │Dobânda aferentă sumelor │ 2672 │Dobânda aferentă sumelor de │
 │ │datorate de entităţile │ │încasat de la entităţile din │
 │ │afiliate │ │grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2675 │Creanţe legate de interesele │ 2673 │Creanţe faţă de entităţile │
 │ │de participare │ │asociate şi entităţile │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2676 │Dobânda aferentă creanţelor │ 2674 │Dobânda aferentă creanţelor │
 │ │legate de interesele de │ │faţă de entităţile asociate şi │
 │ │participare │ │entităţile controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2673 │Împrumuturi acordate pe termen│ 2675 │Împrumuturi acordate pe termen │
 │ │lung │ │lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2674 │Dobânda aferentă │ 2676 │Dobânda aferentă împrumuturilor│
 │ │împrumuturilor acordate pe │ │acordate pe termen lung │
 │ │termen lung │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2677 │Obligaţiuni achiziţionate cu │
 │ │ │ │ocazia emisiunilor efectuate de│
 │ │ │ │terţi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2678 │Alte creanţe imobilizate │ 2678 │Alte creanţe imobilizate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26781│Depozite bancare la termen │ 26781│Depozite bancare la termen │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26782│Depozite pentru scopuri de │ 26782│Depozite pentru scopuri de │
 │ │garantare │ │garantare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26784│Depozite pentru garanţie │ 26784│Depozite pentru garanţie │
 │ │gestionari │ │gestionari │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26785│Alte depozite │ 26785│Alte depozite │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26786│Certificate de depozit │ 26786│Certificate de depozit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26787│Certificate de trezorerie │ 26787│Certificate de trezorerie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267871│Certificate de trezorerie │
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la scadenţă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267872│Certificate de trezorerie │
 │ │ │ │clasificate în categoria │
 │ │ │ │credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267873│Certificate de trezorerie │
 │ │ │ │clasificate ca disponibile │
 │ │ │ │pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267874│Certificate de trezorerie │
 │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
 │ │ │ │contul de profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 26788│Alte creanţe imobilizate │ 26788│Alte creanţe imobilizate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267881│Alte creanţe imobilizate │
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la scadenţă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267882│Alte creanţe imobilizate │
 │ │ │ │clasificate în categoria │
 │ │ │ │credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267883│Alte creanţe imobilizate │
 │ │ │ │clasificate ca disponibile │
 │ │ │ │pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267884│Alte creanţe imobilizate │
 │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
 │ │ │ │contul de profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2679 │Dobânzi aferente altor creanţe│ 2679 │Dobânzi aferente altor creanţe │
 │ │imobilizate │ │imobilizate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26791 │Dobânzi aferente depozitelor │26791 │Dobânzi aferente depozitelor │
 │ │bancare la termen │ │bancare la termen │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26792 │Dobânzi aferente depozitelor │26792 │Dobânzi aferente depozitelor │
 │ │pentru scopuri de garantare │ │pentru scopuri de garantare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26794 │Dobânzi aferente depozitelor │26794 │Dobânzi aferente depozitelor │
 │ │pentru garanţie gestionari │ │pentru garanţie gestionari │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26795 │Dobânzi aferente altor │26795 │Dobânzi aferente altor depozite│
 │ │depozite │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26796 │Dobânzi aferente │26796 │Dobânzi aferente certificatelor│
 │ │certificatelor de depozit │ │de depozit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26797 │Dobânzi aferente │26797 │Dobânzi aferente certificatelor│
 │ │certificatelor de trezorerie │ │de trezorerie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267971│Dobânzi aferente certificatelor│
 │ │ │ │de trezorerie clasificate ca │
 │ │ │ │investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │scadenţă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267972│Dobânzi aferente certificatelor│
 │ │ │ │de trezorerie clasificate în │
 │ │ │ │categoria credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267973│Dobânzi aferente certificatelor│
 │ │ │ │de trezorerie clasificate ca │
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267974│Dobânzi aferente certificatelor│
 │ │ │ │de trezorerie desemnate la │
 │ │ │ │valoare justă prin contul de │
 │ │ │ │profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │26798 │Dobânzi aferente altor creanţe│26798 │Dobânzi aferente altor creanţe │
 │ │imobilizate │ │imobilizate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267981│Dobânzi aferente altor creanţe │
 │ │ │ │imobilizate clasificate ca │
 │ │ │ │investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │scadenţă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267982│Dobânzi aferente altor creanţe │
 │ │ │ │imobilizate clasificate în │
 │ │ │ │categoria credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267983│Dobânzi aferente altor creanţe │
 │ │ │ │imobilizate clasificate ca │
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │267984│Dobânzi aferente altor creanţe │
 │ │ │ │imobilizate desemnate la │
 │ │ │ │valoare justă prin contul de │
 │ │ │ │profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 269 │Vărsăminte de efectuat pentru │ 269 │Vărsăminte de efectuat pentru │
 │ │imobilizări financiare │ │imobilizări financiare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2691 │Vărsăminte de efectuat privind│ 2691 │Vărsăminte de efectuat privind │
 │ │acţiunile deţinute la │ │acţiunile deţinute la filiale │
 │ │entităţile afiliate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2692 │Vărsăminte de efectuat │ 2692 │Vărsăminte de efectuat privind │
 │ │privind acţiunile deţinute la │ │acţiunile deţinute la entităţi │
 │ │entităţile din afara grupului │ │asociate │
 │ │ │ 2693 │Vărsăminte de efectuat privind │
 │ │ │ │acţiunile deţinute la entităţi │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2693 │Vărsăminte de efectuat privind│ 2692 │Vărsăminte de efectuat privind │
 │ │interesele de participare │ │acţiunile deţinute la entităţi │
 │ │ │ │asociate │
 │ │ │ 2693 │Vărsăminte de efectuat privind │
 │ │ │ │acţiunile deţinute la entităţi │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2698 │Vărsăminte de efectuat pentru │ 2695 │Vărsăminte de efectuat pentru │
 │ │alte imobilizări financiare │ │alte imobilizări financiare │
 │ 2696 │Vărsăminte de efectuat privind│ │ │
 │ │alte instrumente financiare │ │ │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND │ 28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, │
 │ IMOBILIZĂRILE │ INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE │
 │ │ BIOLOGICE EVALUATE LA COST │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 280 │Amortizări privind │ 280 │Amortizări privind │
 │ │imobilizările necorporale │ │imobilizările necorporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2803 │Amortizarea cheltuielilor de │ 2803 │Amortizarea cheltuielilor de │
 │ │dezvoltare │ │dezvoltare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2805 │Amortizarea concesiunilor, │ 2805 │Amortizarea concesiunilor, │
 │ │brevetelor, licenţelor, │ │brevetelor, licenţelor, │
 │ │mărcilor comerciale, │ │mărcilor comerciale, │
 │ │drepturilor şi activelor │ │drepturilor şi activelor │
 │ │similare │ │similare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2808 │Amortizarea altor imobilizări │ 2808 │Amortizarea altor imobilizări │
 │ │necorporale │ │necorporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 281 │Amortizări privind │ 281 │Amortizări privind │
 │ │imobilizările corporale │ │imobilizările corporale şi │
 │ │ │ │investiţiile imobiliare │
 │ │ │ │evaluate la cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2811 │Amortizarea amenajărilor de │ 2811 │Amortizarea amenajărilor de │
 │ │terenuri │ │terenuri │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2812 │Amortizarea construcţiilor │ 2812 │Amortizarea construcţiilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2813 │Amortizarea instalaţiilor, │ 2813 │Amortizarea instalaţiilor şi │
 │ │mijloacelor de transport │ │mijloacelor de transport │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2814 │Amortizarea altor imobilizări │ 2814 │Amortizarea altor imobilizări │
 │ │corporale │ │corporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2815 │Amortizarea investiţiilor │
 │ │ │ │imobiliare evaluate la cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 284 │Amortizarea activelor biologice│
 │ │ │ │evaluate la cost │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU│ 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU │
 │ PIERDEREA DE VALOARE A │ PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR│
 │ IMOBILIZĂRILOR │ ŞI INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A │
 │ │ ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 290 │Ajustări pentru deprecierea │ 290 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │imobilizărilor necorporale │ │imobilizărilor necorporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2903 │Ajustări pentru deprecierea │ 2903 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │cheltuielilor de dezvoltare │ │cheltuielilor de dezvoltare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2905 │Ajustări pentru deprecierea │ 2905 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │concesiunilor, brevetelor, │ │concesiunilor, brevetelor, │
 │ │licenţelor, mărcilor │ │licenţelor, mărcilor comerciale│
 │ │comerciale, drepturilor şi │ │drepturilor şi activelor │
 │ │activelor similare │ │similare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2906 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │ │ │imobilizărilor necorporale cu │
 │ │ │ │durată de viaţă utilă │
 │ │ │ │nedeterminată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2908 │Ajustări pentru deprecierea │ 2908 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │altor imobilizări necorporale │ │altor imobilizări necorporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 291 │Ajustări pentru deprecierea │ 291 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │imobilizărilor corporale │ │imobilizărilor corporale şi a │
 │ │ │ │investiţiilor imobiliare │
 │ │ │ │evaluate la cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2911 │Ajustări pentru deprecierea │ 2911 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │terenurilor şi amenajărilor de│ │terenurilor şi amenajărilor de │
 │ │terenuri │ │terenuri │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2912 │Ajustări pentru deprecierea │ 2912 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │construcţiilor │ │construcţiilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2913 │Ajustări pentru deprecierea │ 2913 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │instalaţiilor, mijloacelor de │ │instalaţiilor şi mijloacelor de│
 │ │transport │ │transport │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2914 │Ajustări pentru deprecierea │ 2914 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │altor imobilizări corporale │ │altor imobilizări corporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2915 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │ │ │investiţiilor imobiliare │
 │ │ │ │evaluate la cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 293 │Ajustări pentru deprecierea │ 293 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │imobilizărilor în curs de │ │imobilizărilor în curs de │
 │ │execuţie │ │execuţie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2931 │Ajustări pentru deprecierea │ 2931 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │imobilizărilor corporale în │ │imobilizărilor corporale în │
 │ │curs de execuţie │ │curs de execuţie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2933 │Ajustări pentru deprecierea │ 2933 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │imobilizărilor necorporale în │ │imobilizărilor necorporale în │
 │ │curs de execuţie │ │curs de execuţie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 2935 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │ │ │investiţiilor imobiliare în │
 │ │ │ │curs de execuţie evaluate la │
 │ │ │ │cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 294 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │ │ │activelor biologice evaluate la│
 │ │ │ │cost │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 296 │Ajustări pentru pierderea de │ 296 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a imobilizărilor │ │valoare a imobilizărilor │
 │ │financiare │ │financiare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2961 │Ajustări pentru pierderea de │ 2961 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a acţiunilor deţinute │ │valoare a acţiunilor deţinute │
 │ │la entităţile afiliate │ │la filiale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2962 │Ajustări pentru pierderea de │ 2962 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a acţiunilor deţinute │ │valoare a acţiunilor deţinute │
 │ │la entităţile din afara │ │la entităţi asociate şi │
 │ │grupului │ │entităţi controlate în comun │
 │ 2963 │Ajustări pentru pierderea de │ │ │
 │ │valoare a intereselor de │ │ │
 │ │participare │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2964 │Ajustări pentru pierderea de │ 2964 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a altor titluri │ │valoare a altor titluri │
 │ │imobilizate │ │imobilizate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2965 │Ajustări pentru pierderea de │ 2965 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a sumelor datorate de │ │valoare a sumelor de încasat de│
 │ │entităţile afiliate │ │la entităţile din grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2966 │Ajustări pentru pierderea de │ 2966 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a împrumuturilor │ │valoare a împrumuturilor │
 │ │acordate pe termen lung │ │acordate pe termen lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2967 │Ajustări pentru pierderea de │ 2967 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a creanţelor legate de│ │valoare a creanţelor legate de │
 │ │interesele de participare │ │entităţile asociate şi │
 │ │ │ │entităţile controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 2969 │Ajustări pentru pierderea de │ 2969 │Ajustări pentru pierderea de │
 │ │valoare a altor creanţe │ │valoare a altor creanţe │
 │ │imobilizate │ │imobilizate │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, │
 │PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI │
 │ │ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA│
 │ │VÂNZĂRII │
 ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 30 - STOCURI DE MATERIALE │ 30 - STOCURI DE MATERIALE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 302 │Materiale consumabile │ 302 │Materiale consumabile │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 3021 │Materiale auxiliare │ 3021 │Materiale auxiliare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 3022 │Combustibili │ 3022 │Combustibili │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 3024 │Piese de schimb │ 3024 │Piese de schimb │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 3028 │Alte materiale consumabile │ 3028 │Alte materiale consumabile │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 303 │Materiale de natura obiectelor│ 303 │Alte materiale │
 │ │de inventar │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 308 │Diferenţe de preţ la materiale│ 308 │Diferenţe de preţ la materiale │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ │ 31 - ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN │
 │ │ VEDEREA VÂNZĂRII │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 311 │Active imobilizate deţinute în │
 │ │ │ │vederea vânzării │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ │ │ 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE│
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 322 │Materiale consumabile în curs │
 │ │ │ │de aprovizionare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 323 │Alte materiale în curs de │
 │ │ │ │aprovizionare │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 33 - PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE │ 33 - PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 332 │Servicii în curs de execuţie │ 332 │Servicii în curs de execuţie │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │ 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 351 │Materiale aflate la terţi │ 351 │Materiale aflate la terţi │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │ 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
 │STOCURILOR ŞI SERVICIILOR ÎN CURS DE │STOCURILOR ŞI SERVICIILOR ÎN CURS DE │
 │EXECUŢIE │EXECUŢIE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 392 │Ajustări pentru deprecierea │ 392 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │materialelor │ │materialelor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 3921 │Ajustări pentru deprecierea │ 3921 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │materialelor consumabile │ │materialelor consumabile │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 3922 │Ajustări pentru deprecierea │ 3922 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │materialelor de natura │ │altor materiale │
 │ │obiectelor de inventar │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 394 │Ajustări pentru deprecierea │ 394 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │serviciilor │ │serviciilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 395│ Ajustări pentru deprecierea │ 395 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │materialelor aflate la terţi │ │materialelor aflate la terţi │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │
 ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │ 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 401 │Furnizori │ 401 │Furnizori │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 403 │Efecte de plătit │ 403 │Efecte de plătit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 404 │Furnizori de imobilizări │ 404 │Furnizori de imobilizări │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 405 │Efecte de plătit pentru │ 405 │Efecte de plătit pentru │
 │ │imobilizări │ │imobilizări │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 406 │Datorii din operaţiuni de │
 │ │ │ │leasing financiar │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 408 │Furnizori - facturi nesosite │ 408 │Furnizori - facturi nesosite │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 409 │Furnizori - debitori │ 409 │Furnizori - debitori │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4091 │Furnizori-debitori pentru │ 4091 │Furnizori-debitori pentru │
 │ │cumpărări de bunuri de natura │ │cumpărări de bunuri de natura │
 │ │stocurilor │ │stocurilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4092 │Furnizori-debitori pentru │ 4092 │Furnizori-debitori pentru │
 │ │prestări de servicii │ │prestări de servicii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 232 │Avansuri acordate pentru │ 4093 │Avansuri acordate pentru │
 │ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 234 │Avansuri acordate pentru │ 4094 │Avansuri acordate pentru │
 │ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │ 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 411 │Clienţi │ 411 │Clienţi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4111 │Clienţi din tranzacţii │ 4111 │Clienţi din tranzacţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4112 │Clienţi diverşi │ 4112 │Clienţi diverşi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4118 │Clienţi incerţi sau în litigiu│ 4118 │Clienţi incerţi sau în litigiu │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 413 │Efecte de primit de la clienţi│ 413 │Efecte de primit de la clienţi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 418 │Clienţi - facturi de întocmit │ 418 │Clienţi - facturi de întocmit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 419 │Clienţi - creditori │ 419 │Clienţi - creditori │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4191 │Clienţi creditori din │ 4191 │Clienţi creditori din │
 │ │tranzacţii │ │tranzacţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4192 │Alţi clienţi creditori │ 4192 │Alţi clienţi creditori │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │ 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 421 │Personal - salarii datorate │ 421 │Personal - salarii datorate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 422 │Alte beneficii datorate │
 │ │ │ │angajaţilor, cu excepţia │
 │ │ │ │beneficiilor pe termen scurt │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 4221 │Beneficii postangajare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 4222 │Alte beneficii pe termen lung │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 4223 │Beneficii pentru terminarea │
 │ │ │ │contractului de muncă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 423 │Personal - ajutoare materiale │ 423 │Personal - ajutoare materiale │
 │ │datorate │ │datorate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 424 │Prime reprezentând │ 424 │Prime reprezentând participarea│
 │ │participarea personalului la │ │personalului la profit │
 │ │profit │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 425 │Avansuri acordate personalului│ 425 │Avansuri acordate personalului │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 426 │Drepturi de personal │ 426 │Drepturi de personal neridicate│
 │ │neridicate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 427 │Reţineri din salarii datorate │ 427 │Reţineri din salarii datorate │
 │ │terţilor │ │terţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 428 │Alte datorii şi creanţe în │ 428 │Alte datorii şi creanţe în │
 │ │legătură cu personalul │ │legătură cu personalul │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4281 │Alte datorii în legătură cu │ 4281 │Alte datorii în legătură cu │
 │ │personalul │ │personalul │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4282 │Alte creanţe în legătură cu │ 4282 │Alte creanţe în legătură cu │
 │ │personalul │ │personalul │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA │ 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA │
 │SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 431 │Asigurări sociale │ 431 │Asigurări sociale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4311 │Contribuţia unităţii la │ 4311 │Contribuţia unităţii la │
 │ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4312 │Contribuţia personalului la │ 4312 │Contribuţia personalului la │
 │ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4313 │Contribuţia angajatorului │ 4313 │Contribuţia angajatorului │
 │ │pentru asigurările sociale de │ │pentru asigurările sociale de │
 │ │sănătate │ │sănătate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4314 │Contribuţia angajaţilor pentru│ 4314 │Contribuţia angajaţilor pentru │
 │ │asigurările sociale de │ │asigurările sociale de sănătate│
 │ │sănătate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 437 │Ajutor de şomaj │ 437 │Ajutor de şomaj │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4371 │Contribuţia unităţii la fondul│ 4371 │Contribuţia unităţii la fondul │
 │ │de şomaj │ │de şomaj │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4372 │Contribuţia personalului la │ 4372 │Contribuţia personalului la │
 │ │fondul de şomaj │ │fondul de şomaj │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 438 │Alte datorii şi creanţe │ 438 │Alte datorii şi creanţe sociale│
 │ │sociale │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4381 │Alte datorii sociale │ 4381 │Alte datorii sociale │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4382 │Alte creanţe sociale │ 4382 │Alte creanţe sociale │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI │ 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI │
 │SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 441 │Impozitul pe profit │ 441 │Impozitul pe profit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4411 │Impozitul pe profit curent │ 4411 │Impozitul pe profit curent │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 1516 │Provizioane pentru impozite │ 4412 │Impozitul pe profit amânat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4418 │Impozitul pe venit │ 4418 │Impozitul pe venit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 442 │Taxa pe valoarea adăugată │ 442 │Taxa pe valoarea adăugată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4423 │TVA de plată │ 4423 │TVA de plată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4424 │TVA de recuperat │ 4424 │TVA de recuperat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4426 │TVA deductibilă │ 4426 │TVA deductibilă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4427 │TVA colectată │ 4427 │TVA colectată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4428 │TVA neexigibilă │ 4428 │TVA neexigibilă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 444 │Impozitul pe venituri de │ 444 │Impozitul pe venituri de natura│
 │ │natura salariilor │ │salariilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 445 │Subvenţii │ 445 │Subvenţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 446 │Alte impozite, taxe şi │ 446 │Alte impozite, taxe şi │
 │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4461 │Impozit pe dividende │ 4461 │Impozit pe dividende │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4462 │Impozit reţinut la sursă din │ 4462 │Impozit reţinut la sursă din │
 │ │tranzacţii │ │tranzacţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │44621 │Impozit pe venit din │44621 │Impozit pe venit din tranzacţii│
 │ │tranzacţii persoane fizice │ │persoane fizice │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │44622 │Impozit pe profit din │44622 │Impozit pe profit din │
 │ │tranzacţii persoane juridice │ │tranzacţii persoane juridice │
 │ │nerezidente │ │nerezidente │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4463 │Impozit pe clădiri şi teren │ 4463 │Impozit pe clădiri şi teren │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4468 │Alte impozite, taxe şi │ 4468 │Alte impozite, taxe şi │
 │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 447 │Fonduri speciale - taxe şi │ 447 │Fonduri speciale - taxe şi │
 │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 448 │Alte datorii şi creanţe cu │ 448 │Alte datorii şi creanţe cu │
 │ │bugetul statului │ │bugetul statului │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4481 │Alte datorii faţă de bugetul │ 4481 │Alte datorii faţă de bugetul │
 │ │statului │ │statului │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4482 │Alte creanţe privind bugetul │ 4482 │Alte creanţe privind bugetul │
 │ │statului │ │statului │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │ 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 451 │Decontări între entităţile │ 451 │Decontări între entităţile din │
 │ │afiliate │ │grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4511 │Decontări între entităţile │ 4511 │Decontări între entităţile din │
 │ │afiliate │ │grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4518 │Dobânzi aferente decontărilor │ 4518 │Dobânzi aferente decontărilor │
 │ │între entităţile afiliate │ │între entităţile din grup │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 452 │Decontări privind interesele │ 452 │Decontări cu entităţile │
 │ │de participare │ │asociate şi entităţile │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4521 │Decontări privind interesele │ 4521 │Decontări cu entităţile │
 │ │de participare │ │asociate şi entităţile │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4528 │Dobânzi aferente decontărilor │ 4528 │Dobânzi aferente decontărilor │
 │ │privind interesele de │ │cu entităţile asociate şi │
 │ │participare │ │entităţile controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 455 │Sume datorate │ 455 │Sume datorate │
 │ │acţionarilor/asociaţilor │ │acţionarilor/asociaţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4551 │Acţionari/asociaţi - conturi │ 4551 │Acţionari/asociaţi - conturi │
 │ │curente │ │curente │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4558 │Acţionari/asociaţi - dobânzi │ 4558 │Acţionari/asociaţi - dobânzi la│
 │ │la conturi curente │ │conturi curente │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 456 │Decontări cu │ 456 │Decontări cu │
 │ │acţionarii/asociaţii privind │ │acţionarii/asociaţii privind │
 │ │capitalul │ │capitalul │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 457 │Dividende de plată │ 457 │Dividende de plătit │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 458 │Decontări din operaţii în │ 458 │Decontări din operaţiuni în │
 │ │participaţie │ │participaţie │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4581 │Decontări din operaţii în │ 4581 │Decontări din operaţiuni în │
 │ │participaţie-pasiv │ │participaţie- pasiv │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4582 │Decontări din operaţii în │ 4582 │Decontări din operaţiuni în │
 │ │participaţie-activ │ │participaţie-activ │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI │ 46 DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI │
 │ │DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE │
 │ │DERIVATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 461 │Debitori diverşi │ 461 │Debitori diverşi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4611 │Debitori din tranzacţii pentru│ 4611 │Debitori din tranzacţii pentru │
 │ │operaţiuni în nume propriu pe │ │operaţiuni în nume propriu pe │
 │ │piaţa reglementată │ │piaţa reglementată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4612 │Debitori din tranzacţii în │ 4612 │Debitori din tranzacţii în │
 │ │contul clienţilor pe piaţa │ │contul clienţilor pe piaţa │
 │ │reglementată │ │reglementată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4613 │Debitori din tranzacţii în │ 4613 │Debitori din tranzacţii în nume│
 │ │nume propriu în cadrul │ │propriu în cadrul sistemelor │
 │ │sistemelor alternative de │ │alternative de tranzacţionare │
 │ │tranzacţionare │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4614 │Debitori din tranzacţii în │ 4614 │Debitori din tranzacţii în │
 │ │contul clienţilor în cadrul │ │contul clienţilor în cadrul │
 │ │sistemelor alternative de │ │sistemelor alternative de │
 │ │tranzacţionare │ │tranzacţionare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4615 │Debitori din tranzacţii cu │ 4615 │Debitori din tranzacţii cu │
 │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
 │ │derivate în nume propriu │ │în nume propriu │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4616 │Debitori din tranzacţii cu │ 4616 │Debitori din tranzacţii cu │
 │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
 │ │derivate în contul clienţilor │ │în contul clienţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4617 │Alţi debitori diverşi │ 4617 │Alţi debitori diverşi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 462 │Creditori diverşi │ 462 │Creditori diverşi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4621 │Creditori din tranzacţii │ 4621 │Creditori din tranzacţii pentru│
 │ │pentru operaţiuni în nume │ │operaţiuni în nume propriu pe │
 │ │propriu pe piaţa reglementată │ │piaţa reglementată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4622 │Creditori din tranzacţii în │ 4622 │Creditori din tranzacţii în │
 │ │contul clienţilor pe piaţa │ │contul clienţilor pe piaţa │
 │ │reglementată │ │reglementată │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4623 │Creditori din tranzacţii în │ 4623 │Creditori din tranzacţii în │
 │ │nume propriu în cadrul │ │nume propriu în cadrul │
 │ │sistemelor alternative de │ │sistemelor alternative de │
 │ │tranzacţionare │ │tranzacţionare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4624 │Creditori din tranzacţii în │ 4624 │Creditori din tranzacţii în │
 │ │contul clienţilor în cadrul │ │contul clienţilor în cadrul │
 │ │sistemelor alternative de │ │sistemelor alternative de │
 │ │tranzacţionare │ │tranzacţionare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4625 │Creditori din tranzacţii cu │ 4625 │Creditori din tranzacţii cu │
 │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
 │ │derivate în nume propriu │ │în nume propriu │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4626 │Creditori din tranzacţii cu │ 4626 │Creditori din tranzacţii cu │
 │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
 │ │derivate în contul clienţilor │ │în contul clienţilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4627 │Alţi creditori diverşi │ 4627 │Alţi creditori diverşi │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 47 - CONTURI DE REGULARIZĂRI ŞI │ 47 CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE│
 │ASIMILATE │ŞI ASIMILATE │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 471 │Cheltuieli înregistrate în │ 471 │Cheltuieli înregistrate în │
 │ │avans │ │avans │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 472 │Venituri înregistrate în avans│ 472 │Venituri înregistrate în avans │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 473 │Decontări din operaţii în curs│ 473 │Decontări din operaţiuni în │
 │ │de clarificare │ │curs de clarificare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 475 │Subvenţii pentru investiţii │ 475 │Subvenţii pentru investiţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4751 │Subvenţii guvernamentale │ 4751 │Subvenţii guvernamentale pentru│
 │ │pentru investiţii │ │investiţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4752 │Împrumuturi nerambursabile cu │ 4752 │Împrumuturi nerambursabile cu │
 │ │caracter de subvenţii pentru │ │caracter de subvenţii pentru │
 │ │investiţii │ │investiţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4753 │Donaţii pentru investiţii │ 4753 │Donaţii pentru investiţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4754 │Plusuri de inventar de natura │ 4754 │Plusuri de inventar de natura │
 │ │imobilizărilor │ │imobilizărilor │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4758 │Alte sume primite cu caracter │ 4758 │Alte sume primite cu caracter │
 │ │de subvenţii pentru investiţii│ │de subvenţii pentru investiţii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │ 478 │Venituri în avans aferente │
 │ │ │ │activelor primite prin transfer│
 │ │ │ │de la clienţi │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │ 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 481 │Decontări între unitate şi │ 481 │Decontări între unitate şi │
 │ │subunităţi │ │subunităţi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 482 │Decontări între subunităţi │ 482 │Decontări între subunităţi │

 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │ 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
 │CREANŢELOR │CREANŢELOR │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 491 │Ajustări pentru deprecierea │ 491 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor - clienţi │ │creanţelor - clienţi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4911 │Ajustări pentru deprecierea │ 4911 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor - clienţi din │ │creanţelor - clienţi din │
 │ │tranzacţionare │ │tranzacţionare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4912 │Ajustări pentru deprecierea │ 4912 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor - clienţi diverşi │ │creanţelor - clienţi diverşi │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4918 │Ajustări pentru deprecierea │ 4918 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor privind clienţi │ │creanţelor privind clienţi │
 │ │incerţi sau în litigiu │ │incerţi sau în litigiu │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 495 │Ajustări pentru deprecierea │ 495 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor - decontări între │ │creanţelor - decontări în │
 │ │entităţile afiliate şi cu │ │cadrul grupului şi cu │
 │ │acţionarii/asociaţii │ │acţionarii │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4951 │Ajustări pentru deprecierea │ 4951 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor asupra entităţilor │ │creanţelor asupra filialelor │
 │ │afiliate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4952 │Ajustări pentru deprecierea │ 4952 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor referitoare la │ │creanţelor referitoare la │
 │ │interesele de participare │ │interesele de participare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 4953 │Ajustări pentru deprecierea │ 4953 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor asupra asociaţilor │ │creanţelor asupra entităţilor │
 │ │ │ │asociate şi entităţilor │
 │ │ │ │controlate în comun │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 496 │Ajustări pentru deprecierea │ 496 │Ajustări pentru deprecierea │
 │ │creanţelor - debitori diverşi │ │creanţelor - debitori diverşi │
 ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
 │ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │
 ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT*22) │ 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │
 ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
 │ 503 │Acţiuni │ 503 │Acţiuni │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5031 │Acţiuni cotate │ 5031 │Acţiuni cotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50311 │Acţiuni cotate deţinute │50311 │Acţiuni cotate deţinute în │
 │ │ │ │vederea tranzacţionării │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50312 │Acţiuni cotate cumpărate - în │50312 │Acţiuni cotate cumpărate - în │
 │ │curs de decontare │ │curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50313 │Acţiuni cotate vândute - în │50313 │Acţiuni cotate vândute - în │
 │ │curs de decontare │ │curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 505 │Obligaţiuni emise şi │ 505 │Obligaţiuni emise şi │
 │ │răscumpărate │ │răscumpărate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 506 │Obligaţiuni │ 506 │Obligaţiuni │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5061 │Obligaţiuni cotate │ 5061 │Obligaţiuni cotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50611 │Obligaţiuni cotate deţinute │50611 │Obligaţiuni cotate deţinute │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │506111│Obligaţiuni cotate desemnate la│
 │ │ │ │valoare justă prin contul de │
 │ │ │ │profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │506112│Obligaţiuni cotate disponibile │
 │ │ │ │pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │506113│Obligaţiuni cotate clasificate │
 │ │ │ │ca investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50612 │Obligaţiuni cotate cumpărate -│50612 │Obligaţiuni cotate cumpărate - │
 │ │în curs de decontare │ │în curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50613 │Obligaţiuni cotate vândute - │50613 │Obligaţiuni cotate vândute - în│
 │ │în curs de decontare │ │curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5062 │Obligaţiuni necotate │5062 │Obligaţiuni necotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50621 │Obligaţiuni necotate deţinute │50621 │Obligaţiuni necotate deţinute │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │506211│Obligaţiuni necotate │
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │506212│Obligaţiuni necotate │
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │506213│Obligaţiuni necotate │
 │ │ │ │clasificate în categoria │
 │ │ │ │credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 50622│Obligaţiuni necotate │50622 │Obligaţiuni necotate cumpărate │
 │ │cumpărate - în curs de │ │- în curs de decontare │
 │ │decontare │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 50623│Obligaţiuni necotate vândute │50623 │Obligaţiuni necotate vândute │
 │ │- în curs de decontare │ │- în curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 507 │Titluri de stat │ 507 │Titluri de stat │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5071 │Titluri de stat cotate │ 5071 │Titluri de stat cotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50711 │Titluri de stat cotate │50711 │Titluri de stat cotate deţinute│
 │ │deţinute │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │507111│Titluri de stat cotate │
 │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
 │ │ │ │contul de profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │507112│Titluri de stat cotate │
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │507113│Titluri de stat cotate │
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50712 │Titluri de stat cotate │50712 │Titluri de stat cotate │
 │ │cumpărate - în curs de │ │cumpărate - în curs de │
 │ │decontare │ │decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50713 │Titluri de stat cotate vândute│50713 │Titluri de stat cotate vândute │
 │ │- în curs de decontare │ │- în curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5072 │Titluri de stat necotate │ 5072 │Titluri de stat necotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50721 │Titluri de stat necotate │50721 │Titluri de stat necotate │
 │ │deţinute │ │deţinute │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │507211│Titluri de stat necotate │
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │507212│Titluri de stat necotate │
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │507213│Titluri de stat necotate │
 │ │ │ │clasificate în categoria │
 │ │ │ │credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50722 │Titluri de stat necotate │50722 │Titluri de stat necotate │
 │ │cumpărate - în curs de │ │cumpărate - în curs de │
 │ │decontare │ │decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50723 │Titluri de stat necotate │50723 │Titluri de stat necotate │
 │ │vândute - în curs de decontare│ │vândute - în curs de decontare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 508 │Alte investiţii pe termen │ 508 │Alte investiţii pe termen scurt│
 │ │scurt şi creanţe asimilate │ │şi creanţe asimilate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5081 │Alte titluri de plasament │ 5081 │Alte titluri de plasament │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50811 │Alte titluri de plasament │50811 │Alte titluri de plasament │
 │ │cotate │ │cotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508111│Alte titluri de plasament │
 │ │ │ │cotate desemnate la valoare │
 │ │ │ │justă prin contul de profit şi │
 │ │ │ │pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508112│Alte titluri de plasament │
 │ │ │ │cotate disponibile pentru │
 │ │ │ │vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508113│Alte titluri de plasament │
 │ │ │ │cotate clasificate ca │
 │ │ │ │investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50812 │Alte titluri de plasament │50812 │Alte titluri de plasament │
 │ │necotate │ │necotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508121│Alte titluri de plasament │
 │ │ │ │necotate disponibile pentru │
 │ │ │ │vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508122│Alte titluri de plasament │
 │ │ │ │necotate clasificate ca │
 │ │ │ │investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508123│Alte titluri de plasament │
 │ │ │ │necotate clasificate în │
 │ │ │ │categoria credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5082 │Instrumente financiare │ 5082 │Instrumente financiare derivate│
 │ │derivate - apel în marjă │ │- apel în marjă │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ 5088 │Dobânzi la obligaţiuni, │ 5088 │Dobânzi la obligaţiuni, titluri│
 │ │titluri de stat şi titluri de │ │de stat şi titluri de plasament│
 │ │plasament │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50881 │Dobânzi la obligaţiuni cotate │50881 │Dobânzi la obligaţiuni cotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508811│Dobânzi la obligaţiuni cotate │
 │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
 │ │ │ │contul de profit şi pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508812│Dobânzi la obligaţiuni cotate │
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508813│Dobânzi la obligaţiuni cotate │
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50882 │Dobânzi la obligaţiuni │50882 │Dobânzi la obligaţiuni necotate│
 │ │necotate │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508821│Dobânzi la obligaţiuni necotate│
 │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508822│Dobânzi la obligaţiuni necotate│
 │ │ │ │clasificate ca investiţii │
 │ │ │ │deţinute până la maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508823│Dobânzi la obligaţiuni necotate│
 │ │ │ │clasificate în categoria │
 │ │ │ │credite şi creanţe │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50883 │Dobânzi la titluri de │50883 │Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │plasament cotate │ │cotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508831│Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │ │ │cotate desemnate la valoare │
 │ │ │ │justă prin contul de profit şi │
 │ │ │ │pierdere │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508832│Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │ │ │cotate disponibile pentru │
 │ │ │ │vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508833│Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │ │ │cotate clasificate ca │
 │ │ │ │investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │50884 │Dobânzi la titluri de │50884 │Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │plasament necotate │ │necotate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508841│Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │ │ │necotate disponibile pentru │
 │ │ │ │vânzare │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
 │ │Cont nou │508842│Dobânzi la titluri de plasament│
 │ │ │ │necotate clasificate ca │
 │ │ │ │investiţii deţinute până la │
 │ │ │ │maturitate │
 ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼─&#