Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 27 din 26 noiembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 27 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 983 din 6 decembrie 2019
    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 94 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 250 şi 251 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35,art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51,art. 173 alin. (1) lit. k) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 20 noiembrie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 21 mai 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) contrapărţi centrale;"

    2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Deţinerea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională prevăzut la alin. (1) lit. g) este obligatorie pentru întreaga durată a efectuării misiunilor de audit statutar pentru entităţile reglementate de A.S.F. Responsabilitatea privind conformitatea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională cu normele privind asigurarea pentru risc profesional revine autorităţii de reglementare în domeniul auditului statutar şi de supraveghere a auditorilor financiari şi a firmelor de audit conform legislaţiei specifice emise în acest sens."

    3. La articolul 7, literele g), k), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) pentru partenerul-cheie de audit: curriculum vitae, semnat şi datat, document prin care se atestă calitatea de auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S., în categoria auditorilor financiari activi, o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), precum şi o declaraţie completată în forma prezentată în anexa nr. 1;
    (...)
k) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) şi f);
l) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în forma prezentată în anexele nr. 1, 2, şi 3, după caz, în funcţie de cerinţele fiecărui sector de supraveghere financiară;
m) chestionar, completat în forma prezentată în anexa nr. 4."

    4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Documentaţia prevăzută la art. 7 se depune la Registratura A.S.F. sau se transmite prin poştă şi este însoţită de o cerere întocmită în conformitate cu anexa nr. 5.
    (2) În situaţia în care firma de audit a fost avizată pentru efectuarea auditului statutar în cadrul unui sector de supraveghere financiară şi îşi manifestă intenţia de a fi avizată pentru efectuarea auditului statutar şi în cadrul celorlalte sectoare de supraveghere financiară, aceasta transmite, în vederea avizării, cererea întocmită conform anexei nr. 5, însoţită doar de documentele solicitate de acele sectoare de supraveghere financiară.
    (3) A.S.F. poate respinge motivat cererea de avizare prevăzută la alin. (2) dacă constată că nu sunt respectate condiţiile şi dispoziţiile legale specifice sectorului pentru care se solicită avizarea."

    5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru firma de audit avizată care îşi manifestă intenţia de a efectua auditul statutar la încă o entitate care activează pe aceeaşi piaţă financiară, documentaţia prevăzută la art. 7 va fi înlocuită cu chestionarul pentru firma de audit prevăzut în anexa nr. 4 şi cu declaraţiile prevăzute în anexele nr. 1, 2, şi 3, după caz, însoţite de documentele doveditoare pentru situaţia în care au intervenit modificări."

    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Ulterior avizării de către A.S.F., firma de audit are obligaţia să notifice A.S.F. semnarea contractelor de audit statutar în termen de maximum 15 zile de la data încheierii acestor contracte, cu completarea declaraţiilor şi chestionarului prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, respectiv anexa nr. 4 ale prezentei norme, în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor prezentate la avizare.
    (2) În situaţia în care nu au intervenit modificări ale informaţiilor din declaraţiile şi chestionarul prevăzute la alin. (1), firma de audit transmite A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la data încheierii contractelor de audit, o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică firmelor de audit care efectuează audit statutar la entităţile care activează pe piaţa sistemului de pensii private."

    7. La articolul 21, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) perioada de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar sau firmă de audit este de maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită de către A.S.F. o singură dată pentru o perioadă de maximum 2 ani în baza unei note fundamentate a entităţii auditate, transmisă A.S.F. cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei maxime de auditare;"

    8. La articolul 21, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) după parcurgerea perioadei de 5 ani consecutivi sau maximum 7 ani de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar sau firmă de audit, se poate încheia un nou contract de audit cu aceeaşi entitate numai după trecerea unei perioade de minimum 2 ani de la ultimul audit statutar;"

    9. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a transmite A.S.F., în maximum 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar, scrisoarea adresată conducerii entităţii auditate, denumită scrisoare către conducere."

    10. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care fac parte din categoria entităţilor de interes public au obligaţia constituirii unui comitet de audit, format din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie şi/sau de supraveghere şi/sau din membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare."

    11. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme de către auditorii financiari şi firmele de audit, A.S.F. notifică A.S.P.A.A.S. cu privire la situaţia în cauză."

    12. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta normă.


    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, firmele de audit înscrise în listele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară au obligaţia să notifice Autorităţii de Supraveghere Financiară şi să transmită documentaţia actualizată, în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă.

    ART. III
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2019.
    Nr. 27.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Norma nr. 13/2019)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, ................... (numele şi prenumele), partener-cheie de audit al ......................... (denumirea firmei de audit),
    propus(ă) pentru realizarea auditului statutar la entitatea^1 ..................................... (denumirea entităţii):
    ^1 Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private.
    – declar că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;
    – declar că nu mai deţin calitatea de partener-cheie de audit;
    sau^2
    ^2 Se va alege varianta corespunzătoare şi se va completa în consecinţă.


    – deţin calitatea de partener-cheie la firma de audit ................ în vederea efectuării auditului statutar pentru următoarele entităţi: ................... ^3
    ^3 Informaţiile se vor transmite pentru fiecare firmă de audit la care se deţine calitatea de partener-cheie, cu precizarea entităţilor pentru care se efectuează misiuni de audit în numele respectivei firme de audit.


    Data ...................
    Numele şi prenumele ...............
    Nr. individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit ...................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Norma nr. 13/2019)
    DECLARAŢIE^1
    ^1 Această declaraţie va fi completată şi semnată de reprezentantul legal al firmei de audit care a primit propunerea de a efectua misiunea de audit la entitate. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.
    Subsemnatul/Subsemnata ........................ (numele şi prenumele), reprezentant legal al .......................... (denumirea firmei de audit),
    propus(ă) pentru realizarea auditului statutar la entitatea^2 ..................... (denumirea entităţii), declar că firma de audit menţionată nu se află în
    ^2 Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

    vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Data .................
    Numele şi prenumele .........................
    Nr. individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit ....................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Norma nr. 13/2019)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata .......................... (numele şi prenumele), actuar ........................... (angajat/colaborator cu contract prestări servicii) al .................. (denumirea firmei de audit), propus(ă) pentru realizarea auditului statutar la entitatea^1 .................... (denumirea entităţii):
    ^1 Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private şi pe piaţa de capital.
    – declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit;
    sau

    – declar că mai fac parte din echipa de audit propusă pentru realizarea auditului statutar la entitatea .................

    Data ..............
    Numele şi prenumele ................
    Nr. din Registrul actuarilor ................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Norma nr. 13/2019)
    CHESTIONAR^1
    ^1 Chestionarul se va completa de către firma de audit şi se va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile primite, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată. Este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. În situaţia în care anumite puncte nu sunt aplicabile, se va preciza acest fapt. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
    1. Identitatea firmei de audit (Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi numărul individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.)
    ...............................................................................................

    2. Identitatea reprezentantului legal al firmei de audit (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...............................................................................................

    3. Identitatea partenerului-cheie de audit (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...............................................................................................

    4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul statutar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...............................................................................................

    5. Identitatea expertului/experţilor în auditarea sistemelor informatice care deţine/deţin certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor“, ce va/vor participa la auditul statutar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...............................................................................................

    6. Menţionaţi entitatea la care firma de audit a coordonat sau a participat în cadrul misiunilor sale de audit la auditarea situaţiilor anuale şi/sau anuale consolidate, cu precizarea exerciţiilor financiare pentru care acestea au fost întocmite.
    ...............................................................................................

    7. Precizaţi dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care firma de audit a efectuat audit statutar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare specială/redresare financiară. În caz afirmativ, prezentaţi toate detaliile.
    ...............................................................................................

    8. Menţionaţi dacă în ultimii 10 ani firma de audit sau acţionarii/asociaţii firmei de audit a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri. În caz afirmativ prezentaţi detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare (Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării acesteia.)
    ...............................................................................................

    9. Menţionaţi dacă firma de audit sau reprezentantul legal al acesteia a fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială privind societăţile, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante.
    ...............................................................................................

    10. Prezentaţi entităţile la care firma de audit, menţionată la pct. 1, a efectuat în ultimii 5 ani sau efectuează în prezent audit statutar.
    ...............................................................................................

    11. Prezentaţi entităţile la care partenerul-cheie de audit a efectuat în ultimii 5 ani audit statutar, cu precizarea misiunilor de audit statutar date în responsabilitate.
    ...............................................................................................

    12. Prezentaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit menţionate la pct. 1.
    ...............................................................................................

    Subsemnatul/Subsemnata, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii prevăzute de Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele firmei de audit pe care o reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.
    Reprezentantul legal al firmei de audit ................................
                                                                              (numele şi prenumele)
    Data ..................
    Semnătura ...................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Norma nr. 13/2019)
    CERERE
    pentru avizarea firmei de audit
    Firma de audit .............., cu sediul/domiciliul în ..............., solicit avizarea în vederea desfăşurării activităţii de audit statutar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul ............., respectiv la^1 ..................
    ^1 Se completează în funcţie de situaţia existentă la momentul depunerii cererii.

    1. Datele de identificare ale firmei de audit:
    Denumirea firmei de audit
    ...............................................................................................

    Forma juridică
    ...............................................................................................

    Adresa sediului social
    ...............................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală
    ...............................................................................................

    Numărul individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
    ...............................................................................................

    Date de contact (telefon, fax, e-mail)
    ...............................................................................................


    2. Date privind reprezentantul legal al firmei de audit:
    Numele şi prenumele
    ...............................................................................................

    Funcţia
    ...............................................................................................

    Date de contact (telefon, fax, e-mail)
    ...............................................................................................


    3. Date privind actuarul (angajat sau colaborator cu contract de prestări servicii la firma de audit):
    Numele şi prenumele
    ...............................................................................................

    Funcţia
    ...............................................................................................


    4. Date privind expertul în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor“ (angajat sau colaborator cu contract de prestări servicii la firma de audit):
    Numele şi prenumele
    ...............................................................................................

    Funcţia
    ...............................................................................................


    5. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit
    ...............................................................................................

    Subsemnatul/Subsemnata, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele firmei de audit pe care o reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.
    Reprezentantul legal al firmei de audit ...................
                                                                               (numele şi prenumele)
    .................................
    (semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016