Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ nr. 27 din 23 noiembrie 2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 27 din 23 noiembrie 2017  privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 27 din 23 noiembrie 2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 976 din 8 decembrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 36, 37, 38 şi 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 22.11.2017,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează modul în care activul personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, denumit în continuare participant, este utilizat în cazul în care acesta:
    a) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;
    b) beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;
    c) decedează înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii private conform art. 38 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.


    ART. 2
    Până la intrarea în vigoare a legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, în situaţiile prevăzute la art. 36, art. 37 lit. a), la art. 38 alin. (3) lit. b) şi la art. 136 alin. (2) lit. c) din Lege, participantul, respectiv beneficiarul primeşte suma cuvenită ca plată unică sau plăţi eşalonate, la cerere.

    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ocrotitorul legal - persoana care exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de minor, respectiv părinţii, părintele supravieţuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi şi obligaţii potrivit legii;
    b) plată eşalonată - suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului, reprezentând rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepţia ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;
    c) rată reziduală - ultima rată, respectiv suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului potrivit graficului de plăţi.


    CAP. II
    Utilizarea activului personal net al participantului
    SECŢIUNEA 1
    Utilizarea activului personal net al participantului în caz de pensionare pentru limită de vârstă
    ART. 4
    Participantul care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăţi eşalonate, la cerere.

    ART. 5
    (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condiţiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:
    a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
    b) decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau a unei categorii similare de pensie;
    c) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
    d) procură specială şi autentică, în cazul mandatarului.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă astfel:
    a) în original pentru documentele prevăzute la alin. (1), administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la lit. b), c) şi d) copiile acestora, după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul;
    b) în original pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), în copie legalizată pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) şi în copie pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. c), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.

    (3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) şi în forma precizată la alin. (2), administratorul păstrând copia după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul.
    (4) În cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indică varianta de plată a activului personal net conform art. 4, precum şi modalitatea aleasă de efectuare a plăţii sumelor cuvenite, conform art. 6 alin. (1), cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.
    (5) În cazul în care participantul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligaţia completării documentaţiei prevăzute la alin. (1) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul sau cu orice fel de document emis de instituţiile de credit care să ateste titularul contului şi IBAN-ul asociat acestuia.

    ART. 6
    (1) Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
    (2) Plata contravalorii activului personal net prevăzute la alin. (1) se face exclusiv către participantul fondului de pensii administrat privat, mandatarul acestuia fiind reprezentantul participantului numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    (3) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 5, pentru situaţia în care participantul optează pentru o plată unică sau conform unui grafic stabilit de către administrator, în cazul plăţilor eşalonate.
    (4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete.
    (5) În cazul în care participantul optează pentru o plată unică, suma cuvenită şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (6) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (5), din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (7) Administratorul are obligaţia să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.
    (8) În cazul în care participantul optează pentru plăţi eşalonate, suma cuvenită şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăţi eşalonate se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz.
    (9) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (8), din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.
    (10) Administratorul are obligaţia să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eşalonată în contul DIP pentru plăţi eşalonate la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (8) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate
    ART. 7
    Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condiţiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăţi eşalonate, la cerere.

    ART. 8
    (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condiţiile art. 7, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:
    a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
    b) decizia administrativă valabilă privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
    c) decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conţine referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform Legii pensiilor publice, sau legilor care reglementează pensiile altor sisteme, după caz;
    d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
    e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu deţine acest certificat, după caz;
    f) procură specială şi autentică, în cazul mandatarului.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă astfel:
    a) în original, pentru documentele prevăzute la alin. (1), administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) copiile acestora, după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul;
    b) în original, pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), în copie legalizată pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) şi f) şi în copie pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.

    (3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) şi în forma precizată la alin. (2), administratorul păstrând copia după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul.
    (4) În cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indică varianta de plată a activului personal net conform art. 7, precum şi modalitatea aleasă de efectuare a plăţii sumelor cuvenite, conform art. 9 alin. (1), cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.
    (5) În cazul în care participantul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligaţia completării documentaţiei prevăzute la alin. (1) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul sau orice fel de document emis de instituţiile de credit care să ateste titularul contului şi IBAN-ul asociat acestuia.

    ART. 9
    (1) Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
    (2) Plata contravalorii activului personal net prevăzute la alin. (1) se face exclusiv către participantul fondului de pensii administrat privat, mandatarul fiind reprezentantul participantului numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    (3) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 8, pentru situaţia în care participantul optează pentru o plată unică sau conform unui grafic stabilit de către administrator, în cazul plăţilor eşalonate.
    (4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete.
    (5) În cazul în care participantul optează pentru o plată unică, suma cuvenită şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (6) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (5), din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (7) Administratorul are obligaţia să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.
    (8) În cazul în care participantul optează pentru plăţi eşalonate, suma cuvenită şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăţi eşalonate se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz.
    (9) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (8), din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.
    (10) Administratorul are obligaţia să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eşalonată în contul DIP pentru plăţi eşalonate la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (8) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Utilizarea activului personal net al participantului în caz de deces
    ART. 10
    (1) Pe numele fiecărui beneficiar al participantului decedat înainte de deschiderea dreptului la pensie se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul.
    (2) Administratorul transferă unităţile de fond cuvenite în contul fiecărui beneficiar.

    ART. 11
    (1) După primirea, din partea instituţiilor de evidenţă, a informaţiilor referitoare la participanţii decedaţi, cuprinse în listele de atenţionare prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, administratorul are obligaţia informării tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin acestora asupra activului participantului, precum şi la condiţiile de exercitare a acestor drepturi.
    (2) În situaţia în care administratorii nu deţin date referitoare la beneficiari, informarea trebuie trimisă în cel mai scurt timp de la primirea listelor menţionate la alin. (1) la ultima adresă de domiciliu sau corespondenţă a participantului decedat.
    (3) În situaţia în care nu primeşte nicio solicitare de plată a activului de la niciun beneficiar, administratorul retransmite anual informarea prevăzută la alin. (1), până la împlinirea termenului general de prescripţie de 3 ani a dreptului de a solicita plata activului.
    (4) Documentul prevăzut la alin. (3) poate fi transmis de către administrator odată cu scrisoarea de informare anuală a participantului.

    ART. 12
    (1) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:
    a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;
    b) plata unică a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat sau plăţi eşalonate, la cerere, dacă nu are calitatea de participant.

    (2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal, prin mandatar sau prin curator/tutore în baza documentului emis de instanţa de tutelă în forma definitivă, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:
    a) cerere scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
    b) certificatul de deces;
    c) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor suplimentar, actul de partaj voluntar sau hotărârea judecătorească definitivă, după caz, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;
    d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
    e) procură specială şi autentică, în cazul mandatarului.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă astfel:
    a) în original, pentru documentele prevăzute la alin. (2), administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e) copiile acestora, după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul;
    b) în original, pentru documentul prevăzut la alin. (2) lit. a), în copie legalizată pentru documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi e) şi în copie pentru documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.

    (4) În situaţia în care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de ocrotitorul legal sau de curatorul desemnat în acest sens, acesta depune actul său de identitate, valabil la data depunerii cererii, împreună cu documentele prevăzute la alin. (2) şi în forma precizată la alin. (3), administratorul păstrând copia acestuia după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul.
    (5) Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de partaj menţionat la alin. (2) lit. c) dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat.
    (6) În cererea prevăzută la alin. (2) lit. a), beneficiarul specifică dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat, iar în caz afirmativ menţionează denumirea acestuia.
    (7) Administratorul are obligaţia să se asigure dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentând contravaloarea activelor cuvenite fiecărui beneficiar în contul personal deţinut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării, iar anularea unităţilor de fond se realizează în aceeaşi zi cu ziua transferului, în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2)-(4).
    (9) Administratorul transferă în contul fiecărui beneficiar participant la un alt fond de pensii administrat privat cota-parte cuvenită din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la acelaşi fond cu participantul decedat transferă cota-parte cuvenită din activul personal direct în contul acestuia, sub formă de unităţi de fond.
    (10) Odată cu virarea contravalorii unităţilor de fond aferente beneficiarilor, administratorul fondului de pensii administrat privat va transmite către noile fonduri, unde moştenitorii au calitatea de participant, şi informaţiile cu privire la cota-parte din valoarea garantată aferentă respectivului moştenitor.
    (11) Pentru moştenitorii care au calitatea de participant la acelaşi fond de pensii cu participantul decedat, administratorul va păstra în evidenţe informaţiile cu privire la cota parte din valoarea garantată aferentă fiecărui moştenitor.

    ART. 13
    (1) În cazul în care beneficiarul nu are calitatea de participant şi optează pentru o plată unică, plata sumei reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului este efectuată prin virament bancar sau prin mandat poştal pentru fiecare beneficiar.
    (2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se efectuează exclusiv către beneficiarul participantului decedat, mandatarul fiind reprezentantul beneficiarului numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    (3) În cererea prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. a), beneficiarul sau mandatarul indică varianta de plată a activului personal net, conform art. 12 alin. (1) lit. b), precum şi modalitatea de efectuare a plăţii drepturilor beneficiarului, respectiv prin virament bancar sau prin mandat poştal, cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.
    (4) În cazul în care beneficiarul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligaţia completării documentaţiei prevăzute la art. 12 alin. (2) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul sau orice fel de document emis de instituţiile de credit care să ateste titularul contului şi IBAN-ul asociat acestuia.
    (5) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii însoţite de documentele prevăzute la art. 12.
    (6) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (5), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete.
    (7) În cazul în care beneficiarul optează pentru o plată unică, suma cuvenită şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (8) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (7), din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (9) În cazul în care beneficiarul optează pentru plăţi eşalonate, suma cuvenită şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăţi eşalonate se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz.
    (10) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului decedat se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (9), din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către beneficiar realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.
    (11) Administratorul are obligaţia să transfere suma cuvenită beneficiarului aflat în plată eşalonată, în contul DIP pentru plăţi eşalonate, la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (8) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    ART. 14
    (1) În cazul beneficiarilor minori, cererea prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. a) este semnată, după caz, de către:
    a) ocrotitorul legal;
    b) curatorul desemnat special în acest sens.

    (2) Beneficiarii minori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă semnează cererea împreună cu ocrotitorul legal prevăzut la alin. (1) lit. a) sau curatorul prevăzut la lit. b), după caz.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), plata activului personal net al participantului decedat se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat poştal la adresa de domiciliu a minorului.

    ART. 15
    Administratorul plăteşte fiecărui beneficiar cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului decedat calculat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    ART. 16
    Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declarative a decesului.

    ART. 17
    Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se în mod proporţional tuturor participanţilor fondului în prima zi lucrătoare ulterioară datei împlinirii termenului de prescripţie sau în ziua imediat următoare zilei în care administratorul a luat cunoştinţă de împlinirea termenului general de prescripţie.

    ART. 18
    În situaţia în care, ulterior efectuării plăţii drepturilor cuvenite conform art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (8) şi art. 13 alin. (5) intervin elemente care conduc la modificarea cuantumului sumelor de bani care trebuiau plătite, aceste sume vor fi regularizate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 44 alin. (5) şi (6) din Lege, precum şi cu respectarea prevederilor incidente din actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii referitoare la plata activului personal net
    ART. 19
    (1) Participanţii/Beneficiarii aflaţi în plată eşalonată au dreptul, pe tot parcursul derulării plăţilor, să solicite modificarea tipului de plată a activului personal net, respectiv din plată eşalonată în plată unică, modificarea valorii ratei şi a modalităţii de plată.
    (2) În cazul în care participanţii/beneficiarii solicită modificarea valorii ratei, administratorul are obligaţia de a transmite către aceştia un nou grafic pentru plata eşalonată, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (3) Pentru solicitările prevăzute la alin. (1), participanţii/ beneficiarii au obligaţia să prezinte următoarele documente:
    a) cererea scrisă;
    b) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
    c) procură specială şi autentică, în cazul mandatarului;
    d) extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul sau cu orice fel de document emis de instituţiile de credit care să ateste titularul contului şi IBAN-ul asociat acestuia, după caz.

    (4) Efectele modificărilor prevăzute la alin. (1) intră în vigoare cel târziu începând cu luna următoare depunerii cererilor scrise.

    ART. 20
    Termenul de plată în cazul plăţilor eşalonate pentru cazurile prevăzute la art. 6 alin. (10), art. 9 alin. (10) şi art. 13 alin. (9) este data de 10 a fiecărei luni.

    CAP. III
    Alte atribuţii ale administratorilor
    ART. 21
    Administratorii îşi transmit reciproc informaţii, în termen de maximum două zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a unuia dintre aceştia, cu privire la obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (7) şi (10).

    ART. 22
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii unice, respectiv de la data ultimei plăţi eşalonate către participantul care a solicitat plata în caz de pensionare pentru limită de vârstă, respectiv plata în caz de pensionare pentru invaliditate, administratorul fondului de pensii administrate privat transmite acestuia o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit, pe suport hârtie, prin servicii poştale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de participant/mandatar în cererea prin care solicită plata drepturilor cuvenite.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii unice, respectiv de la data ultimei plăţi eşalonate, administratorul fondului de pensii transmite beneficiarului/beneficiarilor/ tutorelui/curatorului, pe suport hârtie, prin servicii poştale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de beneficiar/mandatar/tutore/curator în cererea prin care solicită plata drepturilor cuvenite, o informare cuprinzând următoarele:
    a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;
    b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează informarea.

    (3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până la data plăţii unice a activului personal net al acestuia, respectiv până la data ultimei plăţi eşalonate.

    ART. 23
    (1) Activul personal al participantului pensionat pentru limită de vârstă/invalidate continuă să fie administrat până la data efectuării plăţii tuturor drepturilor cuvenite acestuia.
    (2) Activul personal al participantului decedat continuă să fie administrat în perioada cuprinsă între plata ultimei contribuţii la fond a participantului înainte de deces, şi:
    a) data efectuării transferului drepturilor cuvenite către beneficiari, cu respectarea art. 13 în cazul plăţilor unice, respectiv până la plata ultimei rate în cazul plăţilor eşalonate şi cu respectarea art. 13 alin. (9), după caz;
    b) data împlinirii termenului general de prescripţie a drepturilor cuvenite beneficiarului/beneficiarilor de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat şi nerevendicate, caz în care activul participantului decedat se face venit la fond, conform prevederilor art. 3 lit. b) din Lege.


    ART. 24
    Administratorii publică pe pagina proprie de internet modelul cererii de solicitare a plăţii activului personal net al participantului în caz de limită de vârstă, invaliditate sau deces, însoţite de o informare cu privire la plata activului şi regimul fiscal aplicabil.

    ART. 25
    (1) Graficul pentru plata eşalonată, prevăzut la art. 6 alin. (3) şi (9), art. 9 alin. (3) şi (9) şi la art. 13 alin. (10) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:
    a) data şi cuantumul fiecărei plăţi eşalonate;
    b) soldul rămas după fiecare plată;
    c) valoarea ratei reziduale.

    (2) Graficul prevăzut la alin. (1) se transmite participanţilor/beneficiarilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

    ART. 26
    Calculul valorii garantate prevăzute la art. 6 alin. (7) şi (10), art. 9 alin. (7) şi (10) şi art. 13 alin. (9) şi (11) se realizează conform formulei prevăzute în anexa nr. 2 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    Administratorul are obligaţia să păstreze şi să arhiveze istoricul operaţiunilor participantului de la prima contribuţie până la plata integrală a contravalorii activului personal net, împreună cu documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 28
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    CAP. IV
    Răspunderea juridică
    ART. 29
    Nerespectarea de către administrator a obligaţiilor prevăzute de prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4), (6)-(11), ale art. 142 şi 143 din Lege.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 30
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2015.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei norme Decizia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 150/2009*) privind utilizarea activului personal al unui participant la un fond de pensii administrat privat în cazul deschiderii dreptului acestuia la pensie îşi încetează aplicabilitatea.
──────────
    *) Decizia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 150/2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────
                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 23 noiembrie 2017.
    Nr. 27.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016