Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 25 din 17 decembrie 2015  privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 25 din 17 decembrie 2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016

    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h) şi art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 16 decembrie 2015,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta normă reglementează obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative.
    ART. 2
    Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entităţi, denumite în continuare entităţi raportoare:
    a) administratori de fonduri de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori;
    b) depozitari ai fondurilor de pensii facultative, denumiţi în continuare depozitari;
    c) brokeri de pensii private.
    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) format de raportare - format standardizat folosit de sistemul informatic de raportări pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare Extensible Markup Language, denumit în continuare XML;
    b) indicatori primari - date şi informaţii colectate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., prin intermediul sistemului informatic de raportări;
    c) instrucţiuni tehnice - reguli prin care se stabilesc cerinţele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic;
    d) raport periodic - un set de indicatori primari solicitaţi de A.S.F., care se regăsesc într-un formular de raportare şi au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare;
    e) sistem informatic de raportări - sistemul informatic prin care A.S.F. colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, denumit în continuare SIR.

    CAP. II
    Obligaţiile entităţilor raportoare

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind rapoartele periodice

    ART. 4
    (1) Rapoartele periodice se completează de către entităţile raportoare conform documentelor justificative.
    (2) Rapoartele periodice transmise trebuie să fie reale, corecte şi complete.
    (3) În cazul în care nu există date, rapoartele periodice sunt completate cu zero.
    (4) Rapoartele periodice se completează în limba română.
    ART. 5
    (1) Entităţile raportoare transmit A.S.F.:
    a) numele, funcţia şi datele de contact ale persoanelor responsabile cu întocmirea şi transmiterea raportărilor;
    b) structura organizatorică din care face parte fiecare persoană dintre cele menţionate la lit. a);
    c) numele, funcţia şi datele de contact ale persoanelor care asigură conducerea structurilor organizatorice menţionate la lit. b).
    (2) Administratorul are obligaţia de a transmite A.S.F. informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru persoanele responsabile cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet a administratorului, conform prevederilor prezentei norme.
    (3) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare apariţiei acesteia.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F., conform anexei nr. 7, sub semnătura electronică extinsă a persoanei care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmesc raportări sau a persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea rapoartelor, în baza regulamentelor interne ale entităţii raportoare, precum şi a responsabilităţilor corespunzătoare fişei de post.
    ART. 6
    (1) Entităţile raportoare transmit A.S.F. toate rapoartele periodice, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a persoanei care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmesc raportări sau a persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea rapoartelor, după caz, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.
    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) sunt transmise în formatul standard de raportare XML, conform instrucţiunilor tehnice de raportare, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.
    (3) Pentru transmiterea electronică, entităţile raportoare au obligaţia de a se înregistra ca utilizatori în aplicaţia SIR.
    ART. 7
    La solicitarea A.S.F., entităţile raportoare transmit rapoartele periodice pe suport hârtie, sub semnătura reprezentantului legal, respectiv a persoanei mandatate să le reprezinte în relaţia cu A.S.F., după caz.
    ART. 8
    Entităţile raportoare sunt obligate să pună la dispoziţia A.S.F., la cerere, în forma şi în termenul stabilit de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea fondurilor de pensii facultative

    ART. 9
    Administratorii au obligaţia să întocmească şi să transmită pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.
    ART. 10
    Pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative, administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.
    ART. 11
    Anual, planul de audit intern aprobat de consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere, după caz, se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern, conform anexei nr. 13.
    ART. 12
    (1) Semestrial, raportul de audit intern, cuprinzând misiunile de audit intern desfăşurate la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 14.
    (2) Semestrial, raportul de control intern, cuprinzând acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 15.
    (3) Semestrial, raportul de risc, cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 16.
    (4) Rapoartele semestriale prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.
    ART. 13
    (1) Trimestrial, administratorul calculează şi raportează A.S.F. rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform anexei nr. 17.
    (2) Administratorul publică pe pagina proprie de internet rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pe care îl administrează în a patra zi lucrătoare de la încheierea trimestrului.
    ART. 14
    (1) Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte:
    a) soldurile conturilor individuale ale participanţilor, conform anexei nr. 1A;
    b) situaţia transferurilor de tip "IN", conform anexei nr. 1B;
    c) situaţia transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea activului personal al participanţilor, conform anexei nr. 1C;
    d) structura numărului de participanţi, conform anexei nr. 1D;
    e) situaţia contului colector al fondului de pensii, conform anexei nr. 1E;
    f) balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;
    g) situaţia tranzacţiilor OTC, conform anexei nr. 18.
    (2) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. d) şi g) se transmit A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (3) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se transmit A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (4) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. f) se transmite A.S.F. până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    ART. 15
    (1) Săptămânal, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte:
    a) situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii, conform anexei nr. 2;
    b) situaţia detaliată a investiţiilor, conform anexei nr. 4.
    (2) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
    (3) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare.
    (4) În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea conform prevederilor alin. (3), raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acestuia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (5) A.S.F. poate decide ca raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) să fie întocmit şi transmis zilnic.
    ART. 16
    (1) Zilnic, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative un raport privind situaţia valorii activului net, conform anexei nr. 3.
    (2) Raportul zilnic prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea proprie

    ART. 17
    Administratorii au obligaţia să întocmească şi să transmită pentru activitatea proprie rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.
    ART. 18
    Administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F., pentru activitatea proprie, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.
    ART. 19
    Administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. raportul actuarial anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 11.
    ART. 20
    (1) Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea proprie, balanţa contabilă de verificare analitică, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se realizează, în formatul prevăzut în anexa nr. 8.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    ART. 21
    (1) Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea proprie, declaraţia privind taxa de administrare, conform anexei nr. 5.
    (2) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile de raportare ale depozitarilor fondurilor de pensii facultative

    ART. 22
    Depozitarii au obligaţia să întocmească şi să transmită rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.
    ART. 23
    (1) Lunar, depozitarul întocmeşte următoarele rapoarte:
    a) declaraţia privind taxa de funcţionare, conform anexei nr. 6;
    b) situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9.
    (2) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (3) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite A.S.F. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.
    ART. 24
    (1) Zilnic, depozitarul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative situaţia valorii activului net, conform anexei nr. 3.
    (2) Raportul zilnic prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în fiecare zi lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile de raportare ale brokerilor de pensii private

    ART. 25
    Brokerii de pensii private întocmesc şi transmit A.S.F. situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.

    CAP. III
    Obligaţiile de informare şi transparenţă

    ART. 26
    (1) Conform prevederilor art. 100 alin. (1) din Lege, administratorul publică pe pagina proprie de internet, cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent.
    (2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în acelaşi termen şi va conţine informaţiile prevăzute la art. 101 din Lege, precum şi cel puţin următoarele:
    a) principiile investiţionale ale schemei de pensii facultative administrate şi rezultatele aplicării lor;
    b) riscurile generate de factori interni sau de factori externi care au avut un impact negativ asupra activităţii administratorului şi/sau a fondurilor de pensii facultative, precum şi modul în care au fost gestionate;
    c) costurile de administrare totale şi defalcate pe categorii;
    d) principiile relaţiei dintre administrator şi participanţii fondului de pensii facultative şi modul de derulare pe parcursul anului;
    e) politica de investiţii a administratorului prevăzută la art. 86 alin. (1) din Lege şi rezultatele aplicării ei, pe fiecare componentă;
    f) prezentarea portofoliului de investiţii pe tipuri de investiţii şi a deţinerilor pe fiecare tip de investiţie;
    g) ratele de rentabilitate de la sfârşitul fiecărui trimestru din anul pentru care se întocmeşte raportul.
    ART. 27
    (1) Conform prevederilor art. 103 alin. (1) din Lege, administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, la ultima adresă de corespondenţă comunicată, o scrisoare de informare cu privire la situaţia activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.
    (2) Scrisoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină minimum de informaţii, conform anexei nr. 10.
    (3) Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare astfel încât să se respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale participanţilor la fondurile de pensii facultative potrivit legislaţiei referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
    ART. 28
    (1) Conform prevederilor art. 104 din Lege, administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F., până la data de 15 aprilie, un raport anual care oferă o imagine reală, corectă şi completă asupra activităţii de administrare a fondului/fondurilor de pensii facultative.
    (2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) cuprinde informaţiile prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. a)-d) din Lege, precum şi cel puţin următoarele:
    a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea şi funcţionarea acestuia, precum şi organigrama, cu specificarea numărului mediu de persoane alocate fiecărui departament;
    b) date privind identificarea fiecărui fond de pensii facultative, a depozitarului şi a auditorului acestuia;
    c) informaţii privind evoluţia numărului de participanţi la fiecare fond de pensii facultative;
    d) analiza respectării regulilor de investire conţinute în declaraţia privind politica de investiţii, modificările survenite în timpul anului şi motivele care au determinat eventualele modificări;
    e) activitatea şi strategia privind marketingul în domeniul pensiilor facultative;
    f) managementul riscului investiţional, metodele de evaluare utilizate şi rezultatele administrării acestuia;
    g) managementul riscului operaţional, metodele de evaluare utilizate şi rezultatele administrării acestuia;
    h) conformitatea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne ale administratorului în efectuarea operaţiunilor;
    i) informaţii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator şi cheltuielile de administrare suportate de fiecare fond de pensii facultative, detaliate pe fiecare componentă;
    j) informaţii cu privire la plăţile de disponibilităţi băneşti care s-au efectuat din fiecare fond de pensii facultative, detaliate pe tipuri de plăţi;
    k) analiza sesizărilor primite de la participanţi, modul de soluţionare a acestora şi măsurile întreprinse;
    l) analiza desfăşurării activităţii de audit intern şi măsurile întreprinse.
    (3) Raportul anual prevăzut la alin. (1) este însoţit de:
    a) situaţiile financiare anuale ale fiecărui fond de pensii facultative, întocmite şi aprobate conform legislaţiei în vigoare;
    b) situaţiile financiare anuale ale administratorului, întocmite şi aprobate conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Auditorul financiar emite o opinie cu privire la raportul prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (2) din Lege.
    (5) Raportul prevăzut la alin. (1) însoţit de raportul auditorului financiar, prevăzut la alin. (4), se transmite de către administrator A.S.F. pe suport hârtie, până la data de 15 aprilie a fiecărui an.
    ART. 29
    (1) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F.:
    a) situaţiile financiare anuale ale fiecărui fond de pensii facultative, conform reglementarilor contabile în vigoare;
    b) situaţiile financiare anuale ale administratorului fondului de pensii facultative, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    c) raportările contabile semestriale ale fiecărui fond de pensii facultative, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    d) raportările contabile semestriale ale administratorului fondului de pensii facultative, conform reglementărilor contabile în vigoare.
    (2) Lunar, pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii anterioare, următoarele informaţii:
    a) numărul total de participanţi ai fondului de pensii facultative şi structura acestora pe grupe de sex şi vârste, respectiv: până la 19 ani, între 20-24 ani, între 25-29 ani, între 30-34 ani, între 35-39 ani, între 40-44 ani, între 45-49 ani, între 50-54 ani, între 55-59 ani, 60-64 ani şi peste 65 de ani;
    b) valoarea contribuţiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;
    c) structura portofoliului de investiţii, conform anexei nr. 12.
    (3) Săptămânal, administratorul are obligaţia de a publica, în a doua zi lucrătoare a săptămânii, pe pagina proprie de internet, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, următoarele informaţii referitoare la activitatea fiecărui fond de pensii facultative:
    a) valoarea activului total al fondului de pensii facultative;
    b) valoarea activului net al fondului de pensii facultative;
    c) numărul total de unităţi de fond ale fondului de pensii facultative;
    d) valoarea unitară a activului net.
    (4) Informaţiile şi datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului sunt salvate în format arhivat şi rămân publicate pe o perioadă de 5 ani din momentul publicării pe pagina de internet.
    (5) Informaţiile şi datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului trebuie să fie structurate, vizibile şi uşor accesibile.
    (6) Pe pagina de start a site-ului administratorului trebuie să existe linkuri interne către informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3).
    ART. 30
    (1) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fiecare fond de pensii facultative, odată cu situaţiile financiare anuale şi structura portofoliului de investiţii, prevăzută în anexa nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată în lei şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii facultative la data de 31 decembrie.
    (2) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fiecare fond de pensii facultative, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, structura portofoliului de investiţii, prevăzută în anexa nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată în lei şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii facultative la data de 30 iunie.
    ART. 31
    Cuantumul tarifului perceput de administrator pentru informaţiile prevăzute la art. 103 alin. (5) din Lege nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor.

    CAP. IV
    Răspundere juridică

    ART. 32
    Entităţile raportoare sunt răspunzătoare pentru prejudiciile create prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de raportare şi transparenţă.
    ART. 33
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date sau informaţii eronate către A.S.F.;
    b) nerespectarea prevederilor referitoare la informarea participanţilor;
    c) nerespectarea prevederilor referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor pe pagina proprie de internet.
    (2) Săvârşirea de către entitatea raportoare a vreuneia din faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)-(11), art. 122 şi art. 122^1 din Lege.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    (1) Administratorul asigură reprezentanţilor A.S.F. accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operaţiunilor fondului de pensii facultative la sediul administratorului, precum şi la toate sistemele informatice utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate.
    (2) A.S.F. poate solicita entităţilor raportoare şi auditorului financiar să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii desfăşurate, inclusiv orice detalii, clarificări şi explicaţii, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele aferente acesteia, conform actelor normative aplicabile.
    (3) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea entităţii în cauză.
    (4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit de către persoanele responsabile conform art. 5 şi se semnează olograf sau cu semnătură electronică extinsă.
    ART. 35
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până în următoarea zi lucrătoare.
    ART. 36
    Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E şi 2-18*) fac parte integrantă din prezenta normă.

──────────
    *) Anexele nr. 1A-1E şi nr. 2-18 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. 37
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2016.
    ART. 38
    La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


                      Preşedintele
       Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                     Mişu Negriţoiu


    Bucureşti, 17 decembrie 2015.
    Nr. 25.


    ANEXA 1A
    la normă

            Soldurile conturilor individuale ale participanţilor
                     în data de ..............


 ┌────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Data │Codul de │ CNP │ Numele │
 │comandă │administratorului│fondului │evaluării │operaţiune│participant│participantului│
 │ │ │de pensii│soldurilor │ │ │ │
 │ │ │ │conturilor │ │ │ │
 │ │ │ │individuale│ │ │ │
 ├────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
 └────────┴─────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────────┘
 ┌─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
 │Prenumele│Contribuţia│ Data │Contribuţia│ Data │ Numărul │ Numărul │
 │partici- │ brută │ virării │ netă │convertirii │ de unităţi │ total de │
 │pantului │ │contribuţiei│ │contribuţiei│ de fond │ unităţi de │
 │ │ │ brute │ │ nete în │ aferente │ fond (sold │
 │ │ │ │ │ unităţi │contribuţiei│ final) │
 │ │ │ │ │ de fond │ nete │ │
 ├─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
 │ Col. 8 │ Col. 9 │ Col. 10 │ Col. 11 │ Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │
 └─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘


               Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1A

    (1) Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:
    a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al unui fond de pensii;
    b) situaţia convertirilor de contribuţii nete în unităţi de fond, pentru fiecare participant al fondului.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1A se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Codul administratorului │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Codul fondului de pensii │Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Data evaluării soldurilor │Data evaluării soldurilor conturilor individuale │
 │ │conturilor individuale │(data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se │
 │ │ │întocmeşte raportul). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Codul de operaţiune │Codul operaţiunii se completează cu: │
 │ │ │101 - pentru tranzacţiile determinate de │
 │ │ │transformarea contribuţiei nete, indiferent de │
 │ │ │valoarea sau semnul acesteia; │
 │ │ │102 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului │
 │ │ │individual al participantului în situaţia în care │
 │ │ │tranzacţiile anterioare tip 101 au adus soldul │
 │ │ │contului la un număr negativ de unităţi de fond; │
 │ │ │103 - pentru a raporta valoarea contului individual │
 │ │ │al participantului pentru care nu există tranzacţii │
 │ │ │cu cod 101 şi tranzacţii cu cod 102 în luna pentru │
 │ │ │care s-a întocmit raportul; │
 │ │ │112 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului │
 │ │ │individual, în situaţia în care tranzacţiile │
 │ │ │anterioare asociate alocării contribuţiei au fost │
 │ │ │operate eronat; │
 │ │ │166 - pentru situaţia în care nu sunt gestionate │
 │ │ │conturi individuale; │
 │ │ │199 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere/ │
 │ │ │anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării │
 │ │ │contribuţiilor. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│CNP participant │Codul numeric personal al participantului (CNP). Se │
 │ │ │raportează toţi participanţii care au cont individual│
 │ │ │la fondul de pensii. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│Numele participantului │Numele participantului conform documentelor legale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8.│Prenumele participantului │Prenumele participantului conform documentelor │
 │ │ │legale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9.│Contribuţia brută │Valoarea în lei a contribuţiei brute a │
 │ │ │participantului care s-a virat în numele şi în contul│
 │ │ │lui, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Data virării contribuţiei │Data la care contribuţia brută a participantului │
 │ │brute │a fost virată în contul bancar colector, conform │
 │ │ │extrasului de cont. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Contribuţia netă │Valoarea contribuţiei nete a participantului │
 │ │ │convertită în unităţi de fond. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│Data convertirii contribuţiei│Data la care contribuţia netă a participantului │
 │ │nete în unităţi de fond │a fost convertită în unităţi de fond. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│Numărul de unităţi de fond │Numărul de unităţi de fond rezultat în urma │
 │ │aferente contribuţiei nete │operaţiunii de convertire a contribuţiei nete. Se │
 │ │ │utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│Numărul total de unităţi de │Numărul de unităţi de fond total, existent în contul │
 │ │fond (sold final) │individual al participantului, în ultima zi │
 │ │ │lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte │
 │ │ │raportul. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_CONTRIBUŢII_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat " TRANZACŢII_CONTRIBUŢII".
    (5) Anexa nr. 1A se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_CONTRIBUŢII_5_FFF_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_CONTRIBUŢII_5_FFF_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat " TRANZACŢII_CONTRIBUŢII".

    ANEXA 1B
    la normă

                  Situaţia transferurilor de tip "IN"
                    pentru luna..... anul.......


 ┌────────┬───────────┬─────────────┬──────┬──────┬─────────────┬──────────┬──────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Anul │ Luna │ Codul │Codul de │ CNP │
 │comandă │administra-│ fondului │ │ │ fondului │operaţiune│ │
 │ │torului │la care s-a │ │ │de unde s-a │ │ │
 │ │ (IN) │ transferat │ │ │transferat │ │ │
 │ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
 │ │ │ (IN) │ │ │(OUT)(TI) │ │ │
 ├────────┼───────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │ Col. 7 │Col. 8│
 └────────┴───────────┴─────────────┴──────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┘
 ┌──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
 │Valoarea │ Data │ Data │ Numărul │ VUAN │ Data │ Totalul │
 │activului │încasării │convertirii│de unităţi│convertite│ VUAN │ numărului │
 │personal │disponibi-│disponibi- │de fond │ (TI) │convertire│ de unităţi │
 │transferat│lităţilor │lităţilor │alocate │ │ │ de fond ale │
 │ (TI) │ (TI) │ (TI) │ (TI) │ │ │ fondului de │
 │ │ │ │ │ │ │ pensii la │
 │ │ │ │ │ │ │ data la care│
 │ │ │ │ │ │ │ a avut loc │
 │ │ │ │ │ │ │ convertirea │
 │ │ │ │ │ │ │ (TI) │
 ├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
 │ Col. 9 │ Col. 10 │ Col. 11 │ Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │
 └──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘


         Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1B

    (1) Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "IN".
    (3) Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului (IN) │Codul administratorului fondului la care s-a │
 │ │ │transferat participantul, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului la care s-a │Codul fondului de pensii la care s-a transferat │
 │ │transferat participantul (IN)│participantul (noul fond de pensii al │
 │ │ │participantului), aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul de raportare │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se întocmeşte raportarea │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Codul fondului de unde s-a │Codul fondului de pensii de unde s-a transferat │
 │ │transferat participantul │participantul (vechiul fond de pensii al │
 │ │(OUT) (TI) │participantului), aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Codul de operaţiune │Codul operaţiunii se completează cu: │
 │ │ │200 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de transferul activului personal al │
 │ │ │participantului de la un alt fond de pensii │
 │ │ │facultative; │
 │ │ │202 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de primirea unui activ cuvenit în │
 │ │ │calitate de beneficiar al unui participant al │
 │ │ │aceluiaşi fond de pensii facultative, în urma │
 │ │ │decesului acestuia │
 │ │ │203 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de primirea activelor rezultate din │
 │ │ │comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii │
 │ │ │facultative diferite; │
 │ │ │204 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de primirea activelor rezultate din │
 │ │ │comasarea de CNP-uri în cadrul aceluiaşi fond de │
 │ │ │pensii facultative; │
 │ │ │205 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de primirea unor active cu titlul de │
 │ │ │penalizări de întârziere; │
 │ │ │220 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de primirea activului personal al │
 │ │ │participantului de la un alt fond de pensii │
 │ │ │facultative, ca urmare a fuziunii dintre două │
 │ │ │fonduri; │
 │ │ │266 - pentru situaţia în care nu există transferuri │
 │ │ │"IN"; │
 │ │ │299 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere │
 │ │ │unităţi de fond ca efect al prelucrării │
 │ │ │transferurilor "IN". │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│CNP │Codul numeric personal al participantului se │
 │ │ │completează pentru toate operaţiunile. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoarea activului personal │Valoarea activului personal transferat al unui │
 │ │transferat (TI) │participant, conform extrasului de cont bancar. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Data încasării │Data extrasului de cont aferent încasării │
 │ │disponibilităţilor (TI) │disponibilităţilor ce reprezintă activul personal net│
 │ │ │transferat. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Data convertirii │Data la care activul personal al participantului │
 │ │disponibilităţilor intrate │a fost convertit în unităţi de fond; │
 │ │prin transfer (TI) │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Numărul de unităţi de fond │Număr de unităţi de fond alocate ca urmare a │
 │ │alocate (TI) │convertirii activului personal net al │
 │ │ │participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│VUAN convertire (TI) │VUAN utilizată pentru convertirea activului personal │
 │ │ │al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.│
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Data VUAN convertire (TI) │Data VUAN utilizată pentru convertirea activului │
 │ │ │personal net al participantului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Totalul numărului de unităţi │Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului │
 │ │de fond ale fondului la data │de pensii la data la care a avut loc convertirea │
 │ │la care a avut loc │sumelor transferate (după ce s-a realizat │
 │ │convertirea (TI) │convertirea). Se utilizează 6 poziţii zecimale. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_IN".
    (5) Anexa nr. 1B se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_IN".

    ANEXA 1C
    la normă

                                   Situaţia
                     transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea
                       activului personal al participanţilor
                          pentru luna..... anul........


 ┌────────┬──────────┬─────────────┬──────┬──────┬─────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Anul │ Luna │ Codul │Codul │ CNP │Data │ Data │Numărul│ VUAN │ Data │Penalita- │
 │comandă │adminis- │ fondului │ │ │ fondului │ de │ │cererii│convertirii│ de │convertire│ VUAN │tea de │
 │ │tratorului│ de unde │ │ │ la care │opera-│ │ │unităţilor │unităţi│ (TO) │convertire│transfer │
 │ │ (OUT) │ s-a │ │ │ s-a │ţiune │ │ │de fond în │de fond│ │ (TO) │reţinută │
 │ │ │transferat │ │ │transferat │ │ │ │lichidităţi│anulate│ │ │partici- │
 │ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │ │ │ (TO) │ │ │pantului │
 │ │ │ (OUT) │ │ │ (IN) (TO) │ │ │ │ │ │ │ │ (TO) │
 ├────────┼──────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │Col. 7│Col. 8│ Col. 9│ Col. 10 │Col. 11│ Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │
 └────────┴──────────┴─────────────┴──────┴──────┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘

 ┌────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬───────────┐
 │Contri- │Impozit│Comisi-│ taxe │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea│Valoarea │ Data │Modalitatea│Data virării în│ Data │
 │buţia la│ pe │oane │aferente│totală │ minimă │totală │plătită │plătită │ virării │de plată a │contul bancar │ mandatului│
 │asigură-│venit │bacare │mandatu-│ a │garantată│plătită │ din │ din │activului│activului │ al │ poştal │
 │rile │ │ │lui │taxelor, │ (TO) │partici- │ fond │provizion│personal │personal │participantului│ │
 │sociale │ │ │poştal │impozite-│ │pantului,│ (TO) │ (TO) │ în │(cont │sau în contul │ │
 │ de │ │ │ │lor şi │ │din care:│ │ │contul │bancar │ bancar al │ │
 │sănătate│ │ │ │comisi- │ │ (TO) │ │ │ DIP │ sau │ poştei │ │
 │(CASS) │ │ │ │oanelor │ │ │ │ │ │mandat │ │ │
 │ │ │ │ │bancare/ │ │ │ │ │ │poştal) │ │ │
 │ │ │ │ │taxelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │poştale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │suportate│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │partici- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │pant │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ (TO) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
 │ Col.15 │Col. 16│Col. 17│Col. 18 │Col. 19 =│ Col. 20 │ Col. 21 │ Col. 22│ Col. 23 │ Col. 24 │ Col. 25 │ Col. 26 │ Col. 27 │
 │ │ │ │ │ 15+16+ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ 17+18 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴───────────┘


              Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1C

    (1) Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea activului personal al participanţilor.
     (3) Câmpurile anexei nr. 1C se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului (OUT)│Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului de unde s-a │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul│
 │ │transferat participantul │A.S.F. │
 │ │(OUT) │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul de raportare │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se întocmeşte raportarea │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Codul fondului la care s-a │Codul noului fond de pensii la care s-a transferat │
 │ │transferat participantul (IN)│participantul, aşa cum este înscris în Registrul │
 │ │(TO) │A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Codul de operaţiune │Codul operaţiunii se completează cu: │
 │ │ │301 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de transferul participantului la un alt │
 │ │ │fond de pensii facultative (transferul la cerere); │
 │ │ │303 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinata de transferul beneficiilor în cadrul │
 │ │ │aceluiaşi fond de pensii facultative (decedatul şi │
 │ │ │beneficiarul sunt în registrul aceluiaşi fond) │
 │ │ │304 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de corecţia de CNP-uri (comasări externe │
 │ │ │de CNP-uri aparţinând aceleiaşi persoane la fonduri │
 │ │ │de pensii facultative diferite); │
 │ │ │305 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de corecţia de CNP-uri (comasări interne │
 │ │ │de CNP-uri aparţinând aceleiaşi persoane la acelaşi │
 │ │ │fond de pensii facultative); │
 │ │ │306 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de plata drepturilor de pensie; │
 │ │ │307 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de plata drepturilor de invaliditate; │
 │ │ │308 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de plata drepturilor de deces; │
 │ │ │311 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de transferul administrativ al │
 │ │ │participantului la fondul de pensii facultative │
 │ │ │absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii │
 │ │ │facultative (se aplică participanţilor care nu au │
 │ │ │depus cereri de transfer de la fondul de pensii │
 │ │ │facultative absorbit spre alte fonduri, în perioada │
 │ │ │fuziunii); │
 │ │ │313 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de nerevendicarea în termenul general de │
 │ │ │prescripţie a drepturilor cuvenite în calitate de │
 │ │ │beneficiar; │
 │ │ │320 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond│
 │ │ │determinată de transferul participantului la un alt │
 │ │ │fond, ca urmare a procesului de fuziune; │
 │ │ │366 - pentru situaţia în care nu există transferuri │
 │ │ │"OUT"; │
 │ │ │399 - pentru a raporta alte tranzacţii de anulare │
 │ │ │unităţi de fond ca efect al prelucrării │
 │ │ │transferurilor "OUT". │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│(CNP) │Codul numeric personal al participantului se │
 │ │ │completează pentru toate operaţiunile. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Data cererii │Data primirii documentaţiei complete pentru cererea │
 │ │ │de plată a activului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Data convertirii unităţilor │Data la care unităţile de fond ale participantului │
 │ │de fond în lichidităţi │au fost convertite în lichidităţi │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Numărul de unităţi de fond │Numărul de unităţi de fond anulate (TO). Se │
 │ │anulate (TO) │utilizează 6 poziţii zecimale │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│VUAN convertire (TO) │Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului │
 │ │ │personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii │
 │ │ │zecimale │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Data VUAN convertire (TO) │Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal│
 │ │ │al participantului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Penalitatea de transfer │Valoarea în lei a penalităţii de transfer. Se │
 │ │reţinută participantului (TO)│utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Contribuţia la asigurările │Se completează în situaţiile de plată activ personal,│
 │ │sociale de sănătate (CASS) │după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Impozit pe venit │Se completează în situaţiile de plată activ personal,│
 │ │ │după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Comisioane bancare │Se completează în situaţiile de plată activ personal,│
 │ │ │după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Taxe aferente mandatului │Se completează în situaţiile de plată activ personal,│
 │ │poştal │după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Valoarea totală a taxelor, │Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi │
 │ │impozitelor şi comisioanelor │comisioanelor bancare/taxelor poştale. Se utilizează │
 │ │bancare/taxelor poştale │2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │suportate de participant │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Valoarea minimă garantată │Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │(TO) │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Valoarea totală plătită │Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 │
 │ │participantului, din care: │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │(TO) │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Valoarea plătită din fond │Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului │
 │ │(TO) │de pensii, conform extrasului de cont. Se utilizează │
 │ │ │2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Valoarea plătită din │Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul│
 │ │provizion (TO) │tehnic constituit de administrator - din contul │
 │ │ │bancar al administratorului fondului de pensii actual│
 │ │ │în contul bancar de transfer al noului fond de │
 │ │ │pensii, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Data virării activului │Data virării activului personal în contul DIP, │
 │ │personal în contul DIP │conform extrasului de cont. Se completează pentru │
 │ │ │invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la │
 │ │ │pensie. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 25│Modalitatea de plată a │Modalitatea de plată a activului personal (cont │
 │ │activului personal (cont │bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se │
 │ │bancar sau mandat poştal) │foloseşte "C", iar pentru mandat poştal se foloseşte │
 │ │ │"M". Se completează pentru invaliditate, deces şi │
 │ │ │deschiderea dreptului la pensie. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 26│Data virării în contul bancar│Data virării în contul bancar al participantului sau │
 │ │al participantului sau în │în contul bancar al poştei. Se completează pentru │
 │ │contul bancar al poştei │invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la │
 │ │ │pensie. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 27│Data mandatului poştal │Data mandatului poştal este data înregistrării │
 │ │ │mandatului la poştă, cu respectarea actelor normative│
 │ │ │aplicabile. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_OUT".
    (5) Anexa nr. 1C se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s.
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_OUT".

    ANEXA 1D
    la normă

                      Structura numărului de participanţi
                        pentru luna..... anul.....


 ┌───────────────┬───────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐
 │ Codul │ Persoane care au dobândit │ │ Persoane pentru care calitatea │Sold │ Din care │
 │ categoriei │ calitatea de participant │ │ de participant a încetat în cursul lunii │final │ │
 │ │ în cursul lunii │ │ │de │ │
 │ ├────────┬──────┬────────┬──────┼───────┼─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┤parti- ├───────┬───────┤
 │ │ Act │Repar-│Transfer│Alte │Plată │Deces, │Pensionare│Transfer│Hotărâre│Nereven- │Alte - │ci- │Bărbaţi│ Femei │
 │ │ de │tizat │ în │situa-│ de │cu plată │de invali-│de la │judecă- │dicare │situa- │panţi │ │ │
 │ │aderare │alea- │cadrul │ţii │activ │de activ │ditate │un fond │torească│în │ţii │în │ │ │
 │ │ semnat │toriu │fondu- │ │ ca │ │ │de │/Decizie│termenul │ │ultima │ │ │
 │ │ │ │lui │ │urmare │ │ │pensii │a │de │ │zi │ │ │
 │ │ │ │de la │ │a │ │ │la altul│adminis-│prescrip-│ │calen- │ │ │
 │ │ │ │un alt │ │deschi-│ │ │ │tratoru-│ţie │ │da- │ │ │
 │ │ │ │fond de │ │derii │ │ │ │lui │ │ │ris- │ │ │
 │ │ │ │pensii │ │dreptu-│ │ │ │de │ │ │ti- │ │ │
 │ │ │ │ │ │lui la │ │ │ │anulare │ │ │că │ │ │
 │ │ │ │ │ │pensie │ │ │ │de │ │ │a lunii│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de fond │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │Col. 3│ Col. 4 │Col. 5│ Col. 6│ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9│ Col. 10│ Col.11 │Col. 12│Col. 13│Col. 14│Col. 15│
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Din care: │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Până la 19 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 20-24 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 25-29 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 30-34 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 35-39 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 40-44 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 45-49 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 50-54 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 55-59 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 60-64 de │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Peste 65 de ani│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 └───────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


         Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1D

    (1) Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanţi, în funcţie de dobândirea şi încetarea calităţii de participant, cât şi împărţirea acestuia în funcţie de gen.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1D se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Cod comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul categoriei │Categorii de participanţi pe grupe de vârstă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Persoane care au dobândit │Persoane care au dobândit calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant în │în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de │
 │ │cursul lunii - Act de aderare│aderare individual de aderare la un fond de pensii │
 │ │semnat │facultativ. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Persoane care au dobândit │Se completează cu 0 pentru fondurile din Pilon 3. │
 │ │calitatea de participant în │ │
 │ │cursul lunii - Act de aderare│ │
 │ │validat de instituţiile de │ │
 │ │evidenţă │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Persoane care au dobândit │Persoane care au dobândit calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant în │în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului│
 │ │cursul lunii - Transfer în │în cadrul fondului de pensii, de la un alt de fond │
 │ │cadrul fondului de la un alt │de pensii. Se iau în considerare persoanele care au │
 │ │fond de pensii │depus o cerere de transfer la administratorul │
 │ │ │fondului de pensii de la care s-a solicitat │
 │ │ │transferul şi au dobândit calitatea de participant la│
 │ │ │noul fond de pensii facultative. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Persoane care au dobândit │Persoane care au dobândit calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant în │în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale │
 │ │cursul lunii - Alte situaţii │ce nu sunt prevăzute anterior. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare │
 │ │încetat în cursul lunii - │a deschiderii dreptului la pensie. │
 │ │Plată de activ ca urmare a │ │
 │ │deschiderii dreptului la │ │
 │ │pensie │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii - Deces. │
 │ │încetat în cursul lunii - │ │
 │ │Deces │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii - Pensionare de │
 │ │încetat în cursul lunii - │invaliditate. │
 │ │Pensionare de invaliditate │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului │
 │ │încetat în cursul lunii - │la un alt fond de pensii. Se iau în considerare │
 │ │Transfer de la un fond la │persoanele care au depus o cerere de transfer la │
 │ │altul │administratorul fondului de pensii de la care s-a │
 │ │ │solicitat transferul şi au dobândit calitatea de │
 │ │ │participant la noul fond de pensii facultative. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri │
 │ │încetat în cursul lunii - │judecătoreşti sau ca urmare a deciziei │
 │ │Hotărâre judecătorească/ │administratorului de desfiinţare. │
 │ │Decizie administratorului de │ │
 │ │anulare de unităţi │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacţiei │
 │ │încetat în cursul lunii - │de anulare a unităţilor de fond determinată │
 │ │Nerevendicare în termenul de │de nerevendicarea în termenul general de prescripţie │
 │ │prescripţie │a drepturilor cuvenite beneficiarilor. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de participant a │a încetat în cursul lunii, prin alte situaţii │
 │ │încetat în cursul lunii - │excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior. │
 │ │Alte situaţii │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Sold final de participanţi în│Sold final de participanţi în ultima zi │
 │ │ultima zi calendaristică a │calendaristică a lunii = Sold iniţial + Persoane care│
 │ │lunii │au dobândit calitatea de participant în cursul lunii │
 │ │ │- Persoane pentru care calitatea de participant a │
 │ │ │încetat în cursul lunii. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Bărbaţi │Număr de persoane de sex masculin care intră în │
 │ │ │compoziţia soldului final de participanţi în ultima │
 │ │ │zi calendaristică a lunii. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Femei │Număr de persoane de sex feminin care intră în │
 │ │ │compoziţia soldului final de participanţi în ultima │
 │ │ │zi calendaristică a lunii. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANŢI_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANŢI".
    (5) Anexa nr. 1D se întocmeşte lunar şi se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANŢI_5_FFF_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANŢI_5_FFF_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANŢI".

    ANEXA 1E
    la normă

                    Situaţia contului colector al fondului
                           de pensii facultative
                     pentru luna ........ anul ........


 ┌────────┬─────────────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┐
 │Codul de│ Codul │Codul │ Anul │ Luna │ Sold │Valoarea │Valoarea │
 │comandă │administratorului│fondului│ │ │ iniţial │disponibi-│disponibi-│
 │ │ │ │ │ │ la │lului │lului │
 │ │ │ │ │ │începutul│încasat │convertit │
 │ │ │ │ │ │perioadei│în luna de│în unităţi│
 │ │ │ │ │ │ │raportare │de fond │
 │ │ │ │ │ │ │ │în luna de│
 │ │ │ │ │ │ │ │raportare │
 ├────────┼─────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │ Col. 7 │ Col.8 │
 └────────┴─────────────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┘

 ┌───────────────┬──────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Valoarea │ Valoarea │ Sold │ Din care: │
 │comisioanelor │disponibilului│ final la ├───────────┬───────────────┤
 │reţinute din │ neconvertit │ sfârşitul │Sume aflate│Sume cu vechime│
 │contribuţiile │ şi restituit │ perioadei │în termenul│mai mare de 4 │
 │ brute ale │ │ │legal de │zile de la data│
 │participanţilor│ │ │convertire │încasării lor │
 ├───────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤
 │ Col. 9 │ Col. 10 │ Col. 11=6+7-8-9-10 │ Col. 12 │ Col. 13 │
 └───────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────┴───────────────┘


          Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1E

    (1) Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1E se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul de raportare │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se întocmeşte raportarea │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Sold iniţial la începutul │Soldul iniţial al contului colector, la începutul │
 │ │perioadei │perioadei, conform documentelor justificative. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Valoarea disponibilului │Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare,│
 │ │încasat în luna de raportare │conform documentelor justificative. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Valoarea disponibilului │Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond │
 │ │convertit în unităţi de fond │în luna de raportare, conform documentelor │
 │ │în luna de raportare │justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar │
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoarea comisioanelor │Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile │
 │ │reţinute din contribuţiile │brute ale participanţilor, conform documentelor │
 │ │brute ale participanţilor │justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar │
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Valoarea disponibilului │Valoarea disponibilului virat eronat şi necuvenit │
 │ │neconvertit şi restituit │fondului de pensii, conform documentelor │
 │ │ │justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar │
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Sold final la sfârşitul │Sold final al contului colector, la sfârşitul │
 │ │perioadei │perioadei, conform documentelor justificative. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Sume aflate în termenul legal│Sume aflate în termenul legal de convertire. Se │
 │ │de convertire │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Sume cu vechime mai mare de 4│Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data │
 │ │zile de la data încasării lor│încasării lor, conform documentelor justificative. Se│
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. În cazul în care există sume │
 │ │ │rămase de convertit, cu vechime mai mare de 4 zile de│
 │ │ │la data încasării lor, administratorul este obligat │
 │ │ │să întocmească şi să transmită A.S.F. o notă │
 │ │ │explicativă care să detalieze cel puţin informaţii cu│
 │ │ │privire la: │
 │ │ │a) vechimea acestor sume; │
 │ │ │b) demersurile realizate de administrator cu privire │
 │ │ │la identificarea plătitorului/plătitorilor; │
 │ │ │c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor.│
 │ │ │Nota explicativă se transmite electronic, în format │
 │ │ │pdf, semnată cu semnătură electronică extinsă. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".
    (5) Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".
    d) Fişierele definite conform punctului (4) şi lit. a) - c) ale prezentului punct se transmit concomitent.
    (6) Anexa nr. 1E se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (7) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.
    (8) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (9) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (10) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s
    (11) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.
    (12) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".

    ANEXA 2
    la normă

                   Situaţia activelor investite şi
                  a obligaţiilor fondului de pensii
                       la data de .........


 ┌───────┬────────┬────┬───────┬────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
 │ Cod │ Cod │Cod │Data │Codul │ Denumirea │ Valoare │ Valoarea │Suma în │
 │comandă│adminis-│fond│Evaluă-│elemen- │ elementului │ de │actualizată│curs de │
 │ │trator │ │rii │tului │ │ achiziţie│(pentru │decontare,│
 │ │ │ │ │ │ │(pentru │elementele │net (+/-) │
 │ │ │ │ │ │ │elementele│cu indica- │(pentru │
 │ │ │ │ │ │ │cu indica-│tivul A)/ │elementele│
 │ │ │ │ │ │ │tivul A)/ │Suma │ cu │
 │ │ │ │ │ │ │Suma │datorată │indica- │
 │ │ │ │ │ │ │plătită │(pentru │tivul A) │
 │ │ │ │ │ │ │(pentru │elementele │ │
 │ │ │ │ │ │ │elementele│ cu │ │
 │ │ │ │ │ │ │ cu │indicativul│ │
 │ │ │ │ │ │ │indica- │B) │ │
 │ │ │ │ │ │ │tivul B) │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC000000│Total active, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC110000│Instrumente ale│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │pieţei │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │monetare, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP111000│Conturi curente│ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP112000│Depozite în lei│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │şi valută │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │convertibilă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP113000│Titluri de stat│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cu scadenţa mai│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mică de 1 an │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP114000│Reverse repo │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC120000│Valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate,│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP121000│Titluri de stat│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cu scadenţa mai│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mare de 1 an │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP122000│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │administraţia │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │publică locală │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC123000│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │corporative, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP123100│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │corporative │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate,│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cu garanţia │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │integrală │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │a statului │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP123200│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │corporative │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate,│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fără garanţia │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │integrală a │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC124000│Acţiuni, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP124100│Acţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP124200│Acţiunile │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │suspendate de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │la │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │privind │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │investirea şi │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │evaluarea │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │activelor │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │pensii private │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP124300│Acţiuni retrase│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de la │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP124400│Acţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │majorărilor de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │capital social │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP124500│Drepturi │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP125000│Alte │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │străine │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │neguvernamen- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tale │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │(Investment │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Grade) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC130000│Organisme de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC131000│Organisme de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │în valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP131100│Organisme de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │clasificate │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ca fiind │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │monetare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP131200│Organisme de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │clasificate │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ca fiind de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP131300│Organisme de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │altele decât │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cele │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │clasificate │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ca fiind │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │monetare sau de│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP132000│OPCVM │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţiona- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │bile - │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ETF │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP133000│Alte organisme │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv - AOPC│ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC160000│Instrumente de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire a │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │riscului, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP161100│Futures pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP161200│Futures pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP162100│Opţiuni pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP162200│Opţiuni pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP163100│Swap pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP163200│Swap pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP164100│Forward pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP164200│Forward pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC170000│Investiţii │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │private de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │capital - │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │private equity,│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP171000│Acţiuni │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP172000│Fonduri de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │private equity │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP190000│Alte │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │instrumente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP321300│Titluri de stat│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cu scadenţa mai│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mică de un an │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP321400│Titluri de stat│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cu scadenţa mai│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mare de un an │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP322000│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │administraţia │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │publică locală │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP400000│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BERD, BEI, BM │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC500000│Alte active, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC510000│Sume în │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzit, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP511000│Sume în tranzit│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │la bănci │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP512000│Sume în tranzit│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │la intermediari│ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP520000│Sume în curs de│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │rezolvare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AC530000│Sume în curs de│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │decontare, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP531000│Dividende de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP532000│Principal şi │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cupoane de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP533000│Alte sume │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP534000│Sume aferente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │decontării │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţiilor │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de cumpărare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP535000│Sume aferente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │decontării │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţiilor │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de vânzare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │AP630000│ETC │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BC500000│Total │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │obligaţii, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BC510000│Comisioane, │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP511000│Comision de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │administrare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din activ net │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP512000│Comision de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │depozitare şi │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │custodie │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP513000│Comision de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP514000│Sume de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │regularizat │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BC520000│Taxe, din care:│ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP521000│Taxa de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │auditare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BC530000│Obligaţii din │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │decontări cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │participanţii, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BC531000│Transferuri │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP532000│Decese │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP533000│Invaliditate │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP534000│Plata activ │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │personal net ca│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │urmare a │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │deschiderii │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │dreptului la │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │pensie │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP539000│Alte obligaţii │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │de decontare cu│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │participanţii │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │BP590000│Alte obligaţii │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │GR │Gradul de risc │ X │ │ X │
 │ │ │ │ │ │asociat │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fondului de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │pensii privat │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │
 └───────┴────────┴────┴───────┴────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

          Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 2

    (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii.
    (3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată│
 │ │ │în Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul│
 │ │ │A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data evaluării │Data la care se face evaluarea │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Codul elementului │Codurile elementelor de activ şi de obligaţii. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Denumirea elementului │Denumirea elementului de activ/obligaţie. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Valoare de achiziţie (pentru │Pentru elementele cu indicativul A se completează │
 │ │elementele cu indicativul A) │"valoare de achiziţie". Se utilizează două poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 │ │ │Pentru instrumentele financiare exprimate în valută │
 │ │ │se utilizează cursul valutei respective de la data │
 │ │ │decontării acestora: │
 │ │ │a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de │
 │ │ │achiziţie reprezintă preţul brut de achiziţie al │
 │ │ │acestora, preţ care include dobânda aferentă │
 │ │ │perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului │
 │ │ │şi data achiziţiei, conform documentelor de │
 │ │ │achiziţie. Această valoare exprimată în lei nu se va │
 │ │ │modifica pe durata existenţei în portofoliu a │
 │ │ │instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă │
 │ │ │se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv; │
 │ │ │b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziţie │
 │ │ │reprezintă valoarea de constituire a acestora, │
 │ │ │conform contractelor de depozit. Această valoare este│
 │ │ │exprimată în lei. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Suma plătită (pentru │Pentru elementele cu indicativul B se completează │
 │ │elementele cu indicativul B) │"suma plătită" numai la data efectuării plăţii, cu │
 │ │ │contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează │
 │ │ │două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. Această valoare este exprimată în lei. │
 │ │ │Pentru codul BP514000 se va completa cu suma │
 │ │ │regularizată, numai la data efectuării regularizării,│
 │ │ │cu contravaloarea acesteia. (Sumele plătite de │
 │ │ │administrator sunt trecute cu semnul minus "-", iar │
 │ │ │sumele plătite de fond sunt trecute cu semnul plus │
 │ │ │"+"). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoarea actualizată (pentru │Pentru elementele cu indicativul A se completează │
 │ │elementele cu indicativul A)/│"valoare actualizată", iar pentru elementele cu │
 │ │Suma datorată (pentru │indicativul B se completează "suma datorată". Se │
 │ │elementele cu indicativul B) │utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în │
 │ │ │lei. │
 │ │ │Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de │
 │ │ │regularizat. (Sumele datorate de administrator sunt │
 │ │ │trecute cu semnul minus "-", iar sumele datorate de │
 │ │ │fond sunt trecute cu semnul plus "+"). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Suma în curs de decontare, │Pentru codul AP534000 se completează cu semnul minus │
 │ │net (+/-) (pentru elementele │pentru sumele aferente tranzacţiilor de cumpărare. │
 │ │cu indicativul A) │Pentru codul AP535000 se completează cu semnul plus │
 │ │ │pentru sumele aferente tranzacţiilor de vânzare. │
 │ │ │Se completează pentru toate elementele de activ (cele│
 │ │ │care încep cu codul A, cu excepţia celulelor marcate │
 │ │ │cu X. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt │
 │ │ │exprimate în lei. │
 │ │ │În cazul instrumentelor pentru acoperirea riscurilor │
 │ │ │cu data evaluării finale diferită de data decontării,│
 │ │ │în perioada dintre evaluarea finală şi decontare nu │
 │ │ │vor mai fi reflectate pe coloana "Valoare │
 │ │ │actualizată", ci vor fi reflectate pe coloana "Suma │
 │ │ │în curs de decontare" în dreptul clasei │
 │ │ │instrumentelor de acoperire a riscurilor cu semnul │
 │ │ │plus pentru sumele de încasat sau cu semnul minus │
 │ │ │pentru sumele de plată. │
 │ │ │Reflectarea tranzacţiilor de schimb valutar cu data │
 │ │ │decontării diferită de data tranzacţiei se va efectua│
 │ │ │pe baza extrasului de cont şi a ordinului de schimb │
 │ │ │valutar. Acestea se vor reflecta pe codul AP534000 │
 │ │ │pentru sumele de plată şi pe contul AP535000 pentru │
 │ │ │sumele de încasat. Pentru codul AP111000 pe coloana │
 │ │ │"Sume în decontare" se va reflecta valoarea netă a │
 │ │ │sumelor aflate în decontare aferente tranzacţiei de │
 │ │ │schimb valutar. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Gradul de risc │Pentru "Gradul de risc asociat fondului de pensii │
 │ │ │private", administratorul are obligaţia de a completa│
 │ │ │gradul de risc asociat fondului de pensii private, │
 │ │ │conform normei privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private. Această │
 │ │ │valoare se exprimă în procente, cu două poziţii │
 │ │ │zecimale. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGAŢII_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "ACTIVE_OBLIGAŢII".
    (5) Anexa nr. 2 se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGAŢII_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGAŢII_5_FFF_EEE.rtf.p7s;
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctului (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "ACTIVE_OBLIGAŢII".

    ANEXA 3
    la normă

                   Situaţia valorii activului net
                       la data de ...........


 ┌───────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬───────┐
 │Cod de │ Cod │ Cod │ Cod │ Codul │ Data │ Data │ Data │Valoare│
 │comandă│entitate │depozitar│adminis-│fondului│transmiterii│ de │anterioară│ activ │
 │ │raportoare│ │trator │ │raportului │evaluare│ datei de │ total │
 │ │ │ │ │ │ │ │ evaluare │ │
 ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────┤
 │Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col.6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9│
 └───────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────┘
 ┌───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────────┐
 │Valoare│ Nr. │Valoarea│ Valoare │ Valoare │Numărul de│Valoarea │ Variaţie │
 │ activ │unităţi│unităţii│ activ │ activ │unităţi │unităţii │procentuală a │
 │ net │de fond│de fond │ total │ net │de fond │de fond │ activului │
 │ │ │ │raportată│raportată│raportat │raportată│ total │
 │ │ │ │anterior │anterior │anterior │anterior │ │
 ├───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤
 │Col. 10│Col. 11│Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │
 └───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────────┘
 ┌───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
 │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │
 │procentuală│procentuală│procentuală│în valoare│în valoare│în valoare│în valoare │
 │a activului│a numărului│a valorii │absolută a│absolută a│absolută a│absolută a │
 │ net │de unităţi │unităţii │activului │activului │numărului │ valorii │
 │ │ de fond │de fond │ total │ net │de unităţi│ unităţii │
 │ │ │ │ │ │ de fond │ de fond │
 ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 │ Col. 18 │ Col. 19 │ Col. 20 │ Col. 21 │ Col. 22 │ Col. 23 │ Col. 24 │
 └───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


               Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 3

    (1) Anexa nr. 3 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea fiecărui fond de pensii şi de către depozitarii fondurilor de pensii, în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile aferente zilei lucrătoare anterioare efectuării calculului.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a valorii activului net al fondului, respectiv al valorii unitare a activului net.
    (3) Câmpurile anexei nr. 3 se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Cod entitate raportoare │Codul entităţii care face raportarea, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Cod depozitar │Codul depozitarului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Cod administrator │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Codul fondului │Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Data transmiterii raportului │Ziua lucrătoare în care s-a efectuat calculul şi au │
 │ │ │fost transmise valorile astfel obţinute. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Data de evaluare │Data la care au fost valabile valorile folosite │
 │ │ │pentru evaluare/ziua lucrătoare în care au fost │
 │ │ │valabile valorile folosite în calcul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Data anterioară datei de │Ziua lucrătoare anterioară datei de evaluare. │
 │ │evaluare │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoare activ total │Valoare activ total al fondului. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Valoare activ net │Valoare activ net al fondului. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Nr. unităţi de fond │Număr de unităţi de fond. Se utilizează 6 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Valoarea unităţii de fond │Valoarea unitară a activului net. Se utilizează 6 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Valoare activ total raportată│Valoare activ total al fondului la data anterioară │
 │ │anterior │datei de evaluare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Valoare activ net raportată │Valoare activ net al fondului la data anterioară │
 │ │anterior │datei de evaluare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Numărul de unităţi de fond │Număr de unităţi de fond la data anterioară datei de │
 │ │raportat anterior │evaluare. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Valoarea unităţii de fond │Valoarea unitară a activului net la data anterioară │
 │ │raportată anterior │datei de evaluare. Se utilizează 6 poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = 100*(Col.9/Col.13-1)│
 │ │activului total │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │activului net │100*(Col.10/Col.14-1) │
 │ │ │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │numărului de unităţi de fond │100*(Col.11/Col.15-1) │
 │ │ │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │valorii unităţii de fond │100*(Col.12/Col.16-1) │
 │ │ │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Variaţie în valoare absolută │Diferenţe exprimate în valoare absolută = │
 │ │a activului total │Col. 9 - Col. 13. │
 │ │ │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Variaţie în valoare absolută │Diferenţe exprimate în valoare absolută = │
 │ │a activului net │Col. 10 - Col. 14. │
 │ │ │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Variaţie în valoare absolută │Diferenţe exprimate în valoare absolută = │
 │ │a numărului de unităţi de │Col. 11 - Col. 15. │
 │ │fond │Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Variaţie în valoare absolută │Diferenţe exprimate în valoare absolută = │
 │ │a valorii unităţii de fond │Col. 12 - Col. 16. │
 │ │ │Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 3.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_VAN_VUAN_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "VAN_VUAN".
    (5) Anexa nr. 3 se întocmeşte zilnic şi se transmite A.S.F.în ziua lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) Transmiterea anexei nr. 3 către A.S.F. se efectuează până la ora 15,30 a zilei de raportare.
    (7) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 3.
    (8) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (9) Orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (10) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_VAN_VUAN_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_VAN_VUAN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (11) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.
    (12) Raportarea rectificativă pentru anexa 3 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "VAN_VUAN", până la ora 17.00 a zilei de raportare.

    ANEXA 4
    la normă

                  Situaţia detaliată a investiţiilor
                      la data de ...........

 ┌────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Data │ Codul │Denumirea│ Tipul │
 │comandă │administratorului│fondului│evaluării│activului│activului│acţiunii│
 ├────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
 └────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
 ┌──────┬───────────────┬───────┬──────────────┬──────────────────────────┐
 │ ISIN │Simbolul pieţei│ CUI │ Denumirea │ Codul ţării emitentului/ │
 │ │de evaluare/ │emitent│ emitentului/ │ contrapartidei │
 │ │sursa evaluare │ │contrapartidei│ │
 ├──────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────────────────┤
 │Col. 8│ Col. 9 │Col. 10│ Col. 11 │ Col. 12 │
 └──────┴───────────────┴───────┴──────────────┴──────────────────────────┘
 ┌─────────────┬──────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────────┐
 │Codul monedei│Valoarea la zi│ Valoarea │Cantitatea│ Preţul │Codul monedei│
 │în care este │ a activului │echivalentă│ │unitar de│în care este │
 │emis/evaluat │ în moneda │ în lei a │ │evaluare │achiziţionat │
 │ activul │în care acesta│ activului │ │ │ activul │
 │ │ este │ │ │ │ │
 │ │ emis/evaluat │ │ │ │ │
 ├─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │ Col. 18 │
 └─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────────┘
 ┌───────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
 │Valoarea │Valoarea │Dobândă curentă│Rata dobânzii│Data emisiunii │
 │totală de │nominală/│ │ │ │
 │achiziţie/ │marjă/ │ │ │ │
 │constituire│colateral│ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │ Col. 19 │ Col. 20 │ Col. 21 │ Col. 22 │ Col. 23 │
 └───────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
 ┌────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┐
 │Data maturităţii│Activul-suport│Multiplicatorul│Tipul contractului │
 ├────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────┤
 │ Col. 24 │ Col. 25 │ Col. 26 │ Col. 27 │
 └────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┘
 ┌──────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┐
 │Investment│Ponderea aplicată│Valoarea activului│Valoarea │ Noţionalul │
 │ grade │ activului (%) │ ajustată cu │ajustată │ fondului │
 │ │ │ valoarea │la risc │ │
 │ │ │ derivatului │ │ │
 ├──────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ Col. 28 │ Col. 29 │ Col. 30 │ Col. 31 │ Col. 32 │
 └──────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┘
 ┌────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
 │ Cod │Noţional│Cod monedă│Noţionalul │Obligaţii│Obligaţii│ Tip │
 │ monedă │contra- │noţional │schimbat la│de plată │de plată │decontare │
 │noţional│partidă │contra- │iniţiere/ │ fond │contra- │contracte │
 │ fondul │ │partidă │maturitate │conform │partidă │derivate │
 │ │ │ │ │contract │conform │ │
 │ │ │ │ │derivat │contract │ │
 │ │ │ │ │ │derivat │ │
 ├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │Col. 33 │ Col. 34│ Col. 35 │ Col. 36 │ Col. 37 │ Col. 38 │ Col. 39 │
 └────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


            Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 4

    (1) Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii, pentru toate codurile din anexa nr. 2 care au valori de raportare.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de fiecare fond de pensii.
    (3) Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată│
 │ │ │în Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul│
 │ │ │A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data evaluării │Se va completa pentru toate codurile de activ cu data│
 │ │ │de referinţă a raportării. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Codul activului │Se va completa pentru toate codurile de activ cu │
 │ │ │codul de activ conform anexei nr. 2. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Denumirea activului │Se va completa pentru toate codurile de activ cu │
 │ │ │denumirea activului aferent codului de activ conform │
 │ │ │anexei nr. 2. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Tipul acţiunii │Se va completa cu "C" pentru tipul de acţiune │
 │ │ │ordinară/comună sau cu "P" pentru tipul de acţiune │
 │ │ │preferenţială. Se va completa pentru activele │
 │ │ │AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP171000(după│
 │ │ │caz),AP172000(după caz), AP190000 (după caz). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│ISIN │Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului │
 │ │ │financiar. Se va completa pentru codurile de activ: │
 │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │
 │ │ │AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, │
 │ │ │AP125000, AP131100 (după caz)*1), AP131200 (după │
 │ │ │caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după │
 │ │ │caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), │
 │ │ │AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, │
 │ │ │AP400000, AP531000 (după caz), AP532000, AP533000 │
 │ │ │(după caz), AP534000 (după caz), AP535000 (după caz) │
 │ │ │şi AP630000. │
 │ │ │*1) După caz - se completează dacă este aplicabil; în│
 │ │ │caz contrar, câmpul nu se completează. Se referă la │
 │ │ │toate situaţiile în care în instrucţiunea de │
 │ │ │completare a anexei nr. 4 apare sintagma "după caz". │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Simbol piaţă evaluare/sursă │Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru│
 │ │evaluare │evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform │
 │ │ │Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care│
 │ │ │este tranzacţionat activul fondului. Pentru activele │
 │ │ │achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu │
 │ │ │sunt încă admise la tranzacţionare pe o piaţă │
 │ │ │reglementată se va completa cu IPO. Pentru activele │
 │ │ │evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg │
 │ │ │Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele │
 │ │ │evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson │
 │ │ │Reuters S.A se va completa cu REUT. Pentru activele │
 │ │ │evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o │
 │ │ │contrapartidă se va completa cu OTC. │
 │ │ │Câmpul simbol piaţă se va completa cu NA: a) în cazul│
 │ │ │în care preţul de pe bursă/de la furnizor este mai │
 │ │ │vechi de 180 de zile şi preţul de achiziţie mediu │
 │ │ │ponderat este mai mic decât ultimul preţ folosit în │
 │ │ │evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în │
 │ │ │situaţiile anterioare. │
 │ │ │Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, │
 │ │ │AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, │
 │ │ │AP124400, AP124500, AP125000, AP132000, AP133000 │
 │ │ │(după caz), AP161100, AP161200, AP162100 (după caz), │
 │ │ │AP 162200 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 │
 │ │ │(după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, │
 │ │ │AP322000, AP400000, AP630000 (după caz). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│CUI emitent │Se va completa cu codul de identificare fiscală din │
 │ │ │ţara emitentului instrumentului financiar sau │
 │ │ │contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, │
 │ │ │AP112000, AP511000 se va completa cu codul de │
 │ │ │identificare fiscală al sediului central al │
 │ │ │sucursalei bancare din ţara respectivă. Pentru │
 │ │ │activele AP114000, AP162100, AP162200, AP163100, │
 │ │ │AP163200, AP164100 şi AP164200, se va completa cu │
 │ │ │codul de identificare fiscală al contrapartidei cu │
 │ │ │care este încheiată tranzacţia respectivă. Pentru │
 │ │ │activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, │
 │ │ │AP133000, AP172000 (după caz), AP630000, se va │
 │ │ │completa cu codul de identificare fiscală al │
 │ │ │emitentului respectiv. Nu se va completa pentru │
 │ │ │activele AP161100, AP161200, AP533000, AP534000, │
 │ │ │AP535000. Pentru toate celelalte active se va │
 │ │ │completa cu codul de identificare fiscală al │
 │ │ │emitentului. În cazul AP520000 se va completa cu CUI │
 │ │ │al emitentului/contrapartidei. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Denumirea emitentului/ │Se va completa cu denumirea emitentului sau a │
 │ │contrapartidei │contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare │
 │ │ │de la coloana "cui_emitent" şi se va completa cu │
 │ │ │denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz.│
 │ │ │Excepţie fac activele AP131100, AP131200, AP131300, │
 │ │ │AP132000, AP133000, AP172000, AP630000 pentru care se│
 │ │ │vor completa atât denumirea fondului, cât şi │
 │ │ │denumirea emitentului respectiv sub formatul: │
 │ │ │"denumire fond/denumire emitent". │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Codul ţării emitentului/ │Se va completa cu codul ISO al ţării în care este │
 │ │contrapartidei │localizat sediul social al emitentului/ │
 │ │ │contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul │
 │ │ │ISO 3166-1. Pentru codul AP131100, AP131200, │
 │ │ │AP131300, AP132000, AP133000, AP172000, AP630000 se │
 │ │ │va utiliza codul ţării în care este localizat │
 │ │ │emitentul. Se va completa pentru toate activele, cu │
 │ │ │excepţia AP161100, AP161200, AP400000, AP533000, │
 │ │ │AP534000, AP535000. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │emis/evaluat activul │emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. │
 │ │ │Se va completa pentru toate activele cu codul monedei│
 │ │ │în care este emis acel activ/încheiată acea │
 │ │ │tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt │
 │ │ │tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece │
 │ │ │codul monedei în care este evaluat activul, │
 │ │ │indiferent de moneda de achiziţie. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Valoarea la zi a activului în│Se va completa cu valoarea la zi a activului în │
 │ │moneda în care acesta este │moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor │
 │ │emis/evaluat │aplica regulile de la coloana nr. 13 "Codul monedei │
 │ │ │în care este emis/evaluat activul". Se va completa │
 │ │ │pentru toate activele. Pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, │
 │ │ │AP164100 şi AP164200, se va completa cu valoarea la │
 │ │ │zi a contractelor respective, inclusiv valoarea │
 │ │ │marjei şi/sau a colateralului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Valoarea echivalentă în lei a│Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a │
 │ │activului │coloanei "Valoarea la zi a activului în moneda în │
 │ │ │care acesta este emis/evaluat", calculată conform │
 │ │ │prevederilor normelor privind investirea şi evaluarea│
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private. Se va │
 │ │ │completa pentru toate activele. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Cantitatea │Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din │
 │ │ │activul respectiv. Nu se va completa pentru activele │
 │ │ │AP111000, AP112000, AP114000, AP163100, AP163200, │
 │ │ │AP164100, AP164200, AP511000, AP512000, AP520000, │
 │ │ │AP531000, AP532000, AP533000, AP534000, AP535000. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Preţul unitar de evaluare │Se va completa cu preţul de evaluare a activului în │
 │ │ │unitatea de monedă exprimată în coloana "Codul │
 │ │ │monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o │
 │ │ │unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu│
 │ │ │venit fix se înscrie preţul net. Preţul net va fi │
 │ │ │trunchiat la 4 zecimale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │achiziţionat activul │achiziţionat activul, conform Standardului ISO 4217, │
 │ │ │indiferent de codul monedei în care este evaluat │
 │ │ │acesta. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Valoarea totală de achiziţie/│Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/ │
 │ │constituire │constituire a activului respectiv. Pentru activele │
 │ │ │AP112000, AP114000, se va completa cu valoarea de │
 │ │ │constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, │
 │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, │
 │ │ │AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP131100, │
 │ │ │AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP171000, │
 │ │ │AP172000, AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, │
 │ │ │AP322000, AP400000 şi AP630000, se va completa cu │
 │ │ │valoarea totală de achiziţie. Pentru instrumentele │
 │ │ │achiziţionate pe mai multe pieţe, în monede diferite,│
 │ │ │se va completa cu echivalentul monetar în moneda de │
 │ │ │evaluare, la cursul oficial de la data achiziţiei. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Valoarea nominală/marjă/ │Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi │
 │ │colateral │de activ sau cu valoarea totală a marjei/ │
 │ │ │colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, │
 │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, │
 │ │ │AP124200, AP124300, AP124400, AP125000, AP171000, │
 │ │ │AP172000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, │
 │ │ │AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu │
 │ │ │valoarea nominală a unei unităţi de activ. Pentru │
 │ │ │activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, │
 │ │ │AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200, se va │
 │ │ │completa cu valoarea marjei/colateralului aferentă │
 │ │ │contractului respectiv. Pentru instrumentele │
 │ │ │tranzacţionate pe mai multe pieţe se va completa cu │
 │ │ │valoarea nominală corespunzătoare sursei de evaluare.│
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Dobândă curentă │Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru │
 │ │ │activul respectiv. Pentru activele AP112000 şi │
 │ │ │AP114000 se va completa cu valoarea dobânzii │
 │ │ │acumulate la zi minus orice sume primite ca dobândă │
 │ │ │în avans pentru activul respectiv. Pentru activele │
 │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, │
 │ │ │AP190000 (după caz), AP321400, AP322000 şi AP400000, │
 │ │ │se va completa cu valoarea dobânzii acumulate │
 │ │ │aferente cuponului curent. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Rata dobânzii │Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente │
 │ │ │activului respectiv. Pentru activele AP112000 şi │
 │ │ │AP114000 se va completa cu rata dobânzii aferente. │
 │ │ │Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, │
 │ │ │AP123200, AP125000, AP190000 (după caz), AP321400, │
 │ │ │AP322000, AP400000 se va completa cu cuponul │
 │ │ │activului respectiv. În cazul activelor cu rata │
 │ │ │dobânzii/cuponul variabil, se va trece valoarea │
 │ │ │efectivă a ratei dobânzii utilizată în calcularea │
 │ │ │dobânzii curente pentru data raportării. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Data emisiunii │Se va completa cu data emisiunii activului respectiv.│
 │ │ │Pentru activele AP112000 se va completa cu data │
 │ │ │constituirii depozitului. Pentru activele AP114000 se│
 │ │ │va completa cu data încheierii acordului. Pentru │
 │ │ │activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, │
 │ │ │AP123200, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 şi │
 │ │ │AP400000 se va completa cu data iniţială a emisiunii │
 │ │ │pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, │

 │ │ │AP164100 şi AP164200 se va completa cu data începerii│
 │ │ │contractului respectiv (inclusiv la achiziţii │
 │ │ │ulterioare). Pentru activele AP531000 şi AP532000 se │
 │ │ │va completa cu data de la care sunt recunoscute │
 │ │ │dividendele, respectiv cupoanele şi principalul. │
 │ │ │Pentru activele AP190000, AP533000 se va completa │
 │ │ │după caz. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Data maturităţii │Se va completa cu data maturităţii/scadenţei │
 │ │ │activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va │
 │ │ │completa cu data maturităţii depozitului. Pentru │
 │ │ │activele AP114000 se va completa cu data închiderii │
 │ │ │acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, │
 │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP321300, │
 │ │ │AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa cu data│
 │ │ │maturităţii activului. Pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200 │
 │ │ │AP164100 şi AP164200 se va completa cu data │
 │ │ │maturităţii contractului respectiv (inclusiv la │
 │ │ │achiziţii ulterioare), data maturităţii reprezentând │
 │ │ │ultima zi în care contractul produce efecte, fără a │
 │ │ │lua în calcul eventualele zile necesare decontării. │
 │ │ │Pentru activele AP190000 se va completa după caz. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 25│Activ-suport │Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul │
 │ │ │în care activul-suport nu are ISIN se va trece │
 │ │ │denumirea acestuia. Pentru activele AP114000 se va │
 │ │ │completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate │
 │ │ │drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele │
 │ │ │AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, │
 │ │ │AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa fie cu │
 │ │ │perechea valutară pentru care se încheie contractul, │
 │ │ │fie cu ISIN-ul activului - suport, iar pentru │
 │ │ │cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu │
 │ │ │simbolul/denumirea activului-suport. Pentru activele │
 │ │ │AP190000, AP531000, AP532000 şi AP533000 se va │
 │ │ │completa după caz. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 26│Multiplicator │Se va completa cu multiplicatorul activului-suport. │
 │ │ │Pentru activele AP114000 se va completa cu numărul de│
 │ │ │unităţi de activ-suport acceptate drept colateral în │
 │ │ │cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200,│
 │ │ │AP162100 şi AP162200, se va completa cu numărul de │
 │ │ │unităţi de activ-suport aferente unui contract │
 │ │ │încheiat. Pentru activele AP190000 se va completa │
 │ │ │după caz. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 27│Tipul contractului │Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200. Pentru activele AP190000 se va completa │
 │ │ │după caz. Se va completa cu "C" pentru poziţiile long│
 │ │ │(de cumpărare) şi cu "V" pentru poziţiile short │
 │ │ │(de vânzare). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 28│Investment grade │Se va completa cu "DA" ori "NU" în funcţie de │
 │ │ │îndeplinirea condiţiilor de investment grade │
 │ │ │prevăzute în normele privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private. Se va │
 │ │ │completa pentru activele AP111000 şi AP112000 în │
 │ │ │funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment │
 │ │ │grade de instituţia bancară unde este constituit │
 │ │ │activul; în cazul în care instituţia bancară nu are │
 │ │ │rating de la nicio agenţie de rating dintre cele │
 │ │ │prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private, se va │
 │ │ │verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" în │
 │ │ │funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de │
 │ │ │credit respective. Pentru activele AP113000, │
 │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, │
 │ │ │AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va │
 │ │ │completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de │
 │ │ │investment grade de activul respectiv; în cazul în │
 │ │ │care activul nu are rating de la nicio agenţie de │
 │ │ │rating dintre cele prevăzute de normele privind │
 │ │ │investirea şi evaluarea activelor fondurilor de │
 │ │ │pensii private, se va verifica şi se va completa cu │
 │ │ │"DA" sau cu "NU" în funcţie de ratingul emitentului │
 │ │ │activului. Pentru activele AP162100, AP162200 (după │
 │ │ │caz), AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va │
 │ │ │completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de │
 │ │ │investment grade de instituţia bancară ce acţionează │
 │ │ │drept contrapartidă; în cazul în care instituţia │
 │ │ │bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating │
 │ │ │dintre cele prevăzute de normele privind investirea │
 │ │ │şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, │
 │ │ │se va verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" │
 │ │ │în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei │
 │ │ │de credit respective. Pentru activele AP190000 se va │
 │ │ │completa după caz. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 29│Ponderea aplicată activului │Se va completa cu gradul de ajustare al activului │
 │ │(%) │respectiv. Se va completa pentru toate activele, │
 │ │ │conform normei privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 30│Valoarea activului ajustată │Se va completa cu valoarea în lei a activului │
 │ │cu valoarea derivatului │cumulată cu valoarea instrumentului derivat (exclusiv│
 │ │ │valoarea marjei şi/sau colateralului) pentru activele│
 │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │
 │ │ │AP125000, AP321300, AP321400, AP322000, AP400000. │
 │ │ │Pentru toate celelalte active se va completa cu │
 │ │ │valoarea activului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 31│Valoarea ajustată la risc │Se va completa cu valoarea ajustată în funcţie de │
 │ │ │gradul de risc. Valoarea va fi obţinută prin │
 │ │ │înmulţirea valorii din coloana "Valoarea activului │
 │ │ │ajustată cu valoarea derivatului" cu ponderea din │
 │ │ │coloana "Ponderea aplicată activului". Se va completa│
 │ │ │pentru toate activele. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 32│Noţional fond │Se va completa cu valoarea noţională folosită la │
 │ │ │calculul plăţilor în cadrul contractului financiar │
 │ │ │derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200, se va │
 │ │ │completa cu valoarea noţionalului aferent │
 │ │ │contractului derivat. Pentru activele AP163100 şi │
 │ │ │AP163200 se va completa cu noţionalul folosit la │
 │ │ │calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul │
 │ │ │contractului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 33│Cod monedă noţional fond │Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit │
 │ │ │la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul │
 │ │ │contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va │
 │ │ │completa pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 34│Noţional contrapartidă │Se va completa cu valoarea noţională folosită la │
 │ │ │calculul plăţilor în cadrul contractului financiar │
 │ │ │derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 se va │
 │ │ │completa cu valoarea noţionalului aferent │
 │ │ │contractului derivat. Pentru activele AP163100 şi │
 │ │ │AP163200 se va completa cu noţionalul folosit la │
 │ │ │calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în │
 │ │ │cadrul contractului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 35│Cod monedă noţional │Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit │
 │ │contrapartidă derivat │la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în │
 │ │ │cadrul contractului financiar derivat, conform │
 │ │ │Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele│
 │ │ │AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, │
 │ │ │AP163200, AP164100 şi AP164200. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 36│Noţionalul schimbat la │Se va completa cu "DD" în cazul în care noţionalul │
 │ │iniţiere/maturitate │se schimbă între participanţii la contract atât la │
 │ │ │iniţierea contractului, cât şi la maturitatea │
 │ │ │acestuia, se completează cu "ND" în cazul în care │
 │ │ │noţionalul se schimbă între participanţii la contract│
 │ │ │doar la maturitate şi se completează cu "NN" în cazul│
 │ │ │în care noţionalul nu se schimbă între participanţii │
 │ │ │la contract nici la iniţiere, nici la maturitate. Se │
 │ │ │va completa pentru activele AP163100, AP163200, │
 │ │ │AP164100 şi AP164200. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 37│Obligaţii de plată fond │Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobândă)│
 │ │conform contract derivat │aplicată noţionalului folosită la calculul plăţilor │
 │ │ │în cadrul contractului financiar derivat. Se va │
 │ │ │completa pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia │
 │ │ │aferentă contractului. Se va completa pentru activele│
 │ │ │AP163100, AP163200 cu cotaţia aplicată noţionalului │
 │ │ │în baza căruia fondul de pensii private efectuează │
 │ │ │plăţile. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 38│Obligaţii de plată │Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobândă)│
 │ │contrapartidă conform │aplicată noţionalului folosită la calculul plăţilor │
 │ │contract derivat │în cadrul contractului financiar derivat. Se va │
 │ │ │completa pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia │
 │ │ │aferentă contractului. Se va completa pentru activele│
 │ │ │AP163100, AP163200 cu cotaţia aplicată noţionalului │
 │ │ │în baza căruia contrapartida efectuează plăţile. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 39│Tip decontare contracte │Se va completa cu modalitatea de decontare a │
 │ │derivate │contractelor financiare derivate. Pentru contractele │
 │ │ │financiare derivate cu decontare în fonduri se va │
 │ │ │completa cu "F" iar pentru contractele financiare │
 │ │ │derivate cu decontare cu livrare se va completa cu │
 │ │ │"L". Se va completa pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, │
 │ │ │AP164100 şi AP164200. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul);
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul "INVESTITII_DETALIAT".
    (5) Anexa nr. 4 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 4.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "INVESTITII_DETALIAT".

    ANEXA 5
    la normă

                       Declaraţia privind taxa de administrare
                           pentru luna..... anul.....


 ┌────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
 │Codul de│Codul │Codul │Pilon │ Anul │ Luna │Valoarea │Comisionul│Comision │Taxa de │Taxa de │Majorări │ Sumă │
 │comandă │adminis-│fondu-│ │ │ │contri- │ de │ de │adminis- │adminis- │ de │ datorată │
 │ │trato- │lui │ │ │ │buţiilor │adminis- │adminis- │trare │trare │întârziere │ ASF │
 │ │rului │de │ │ │ │brute │trare │trare │lunară │lunară │datorate │ de către │
 │ │ │pensii│ │ │ │încasate │perceput │încasat │ din │ din │pentru │ adminis- │
 │ │ │ │ │ │ │de fondul│ de │ de │contribu-│contribu-│neplata │ trator │
 │ │ │ │ │ │ │de pensii│adminis- │adminis- │ţii brute│ţii brute│taxei de │cu titlu de │
 │ │ │ │ │ │ │în luna │trator │trator │datorată │datorată │adminis- │ taxă de │
 │ │ │ │ │ │ │de rapor-│ din │ din │ ASF │ ASF │trare │administrare│
 │ │ │ │ │ │ │tare │contribu- │contribu-│(cotă │ (lei) │lunară │lunară din │
 │ │ │ │ │ │ │ │ţii brute │ţii brute│procen- │ │ din │contribuţii │
 │ │ │ │ │ │ │ │(cotă │ (lei) │tuală) │ │contribuţii│ brute │
 │ │ │ │ │ │ │ │procen- │ │ │ │brute │ (total) │
 │ │ │ │ │ │ │ │tuală) │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │Col. 3│Col. 4│Col. 5│Col. 6│ Col. 7 │ Col. 8 │Col. 9 = │ Col. 10 │Col. 11 =│ Col. 12 │ Col. 13 = │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7 x 8 │ │ 7 x 10 │ │ 11 + 12 │
 └────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┘
 ┌──────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐
 │Valoarea │Comisionul │Comision │Taxa de │Taxa de │Majorări │ Sumă │Taxa de │Document justificativ pentru plata│
 │activului │ de │ de │adminis- │adminis- │ de │datorată │adminis- │ taxei de funcţionare │
 │net al │adminis- │adminis- │trare │trare │întârziere│ ASF │trare ├────────┬────────────┬────────────┤
 │fondului │trare │trare │lunară │lunară │ datorate │de către │lunară │Numărul │ Data │ Valoarea │
 │de pensii │încasat de │încasat de│ din │ din │ pentru │adminis- │datorată │aferent │ aferentă │ aferentă │
 │ din │adminis- │adminis- │activ │activ │ neplata │trator │ ASF │documen-│documentului│documentului│
 │ultima zi │trator │trator │net al │net al │taxei de │cu titlu │de către │tului │justificativ│justificativ│
 │lucrătoare│din activul│ din │fondului │fondului │adminis- │de taxă │adminis- │justifi-│pentru plata│pentru plata│
 │a lunii │net (cotă │activul │de pensii│de pensii│tare │de admi- │trator │cativ │ taxei de │ taxei de │
 │precedente│procen- │ net │datorată │datorată │lunară │nis- │(total) │pentru │funcţionare │funcţionare │
 │ │tuală) │ (lei) │ ASF │ ASF │din activ │trare │ │plata │ │ │
 │ │ │ │(cotă │ (lei) │net al │lunară │ │taxei de│ │ │
 │ │ │ │procen- │ │fondului │din activ│ │funcţio-│ │ │
 │ │ │ │tuală) │ │de pensii │net al │ │nare │ │ │
 │ │ │ │ │ │ (lei) │fondului │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │de pensii│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │(total) │ │ │ │ │
 ├──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤
 │ Col. 14 │ Col. 15 │Col. 16 = │ Col. 17 │ Col. 18 │ Col. 19 │Col. 20 =│Col. 21 =│ Col. 22│ Col. 23 │ Col. 24 │
 │ │ │ 14 x 15 │ │ │ │ 18 + 19 │ 13 + 20 │ │ │ │
 └──────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┘


              Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 5

    (1) Anexa nr. 5 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a taxei de funcţionare a administratorilor.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 5 se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul administratorului aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului de pensii │Codul fondului de pensii aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Pilon │Pilon (2 sau 3). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Anul │Anul pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Luna │Luna pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Valoarea contribuţiilor brute│Valoarea contribuţiilor brute încasate în contul │
 │ │încasate de fondul de pensii │colector al fondului de pensii, conform documentelor │
 │ │în luna de raportare │justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar │
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. Exemplu: în │
 │ │ │declaraţia întocmită pentru luna aprilie 2010, în │
 │ │ │col. 4 se înscrie valoarea contribuţiilor încasate în│
 │ │ │luna aprilie 2010, conform documentelor │
 │ │ │justificative. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Comisionul de administrare │Cota procentuală ce reprezintă comisionul de │
 │ │perceput de administrator din│administrare perceput de administrator din │
 │ │contribuţii brute (cotă │contribuţii brute, conform prospectului schemei de │
 │ │procentuală) │pensii facultative. Se utilizează 2 poziţii zecimale,│
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Comisionul de administrare │Comision de administrare perceput de administrator │
 │ │perceput de administrator din│din contribuţiile brute, pentru luna pentru care │
 │ │contribuţii brute (lei) │se face raportarea. Se utilizează 2 poziţii zecimale,│
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Taxa de administrare lunară │Cota procentuală ce reprezintă taxa de administrare │
 │ │din contribuţii brute │lunară din contribuţii brute datorată A.S.F. pentru │
 │ │datorată ASF (cotă │luna pentru care se face raportarea, conform │
 │ │procentuală) │Regulamentului privind veniturile Autorităţii de │
 │ │ │Supraveghere Financiară. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Taxa de administrare lunară │Suma reprezentând taxa de administrare lunară din │
 │ │din contribuţii brute │contribuţii brute datorată A.S.F. pentru luna pentru │
 │ │datorată ASF (lei) │care se face raportarea, calculată conform │
 │ │ │Regulamentului privind veniturile Autorităţii de │
 │ │ │Supraveghere Financiară, la nivel leu, fără │
 │ │ │subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru │
 │ │ │fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin │
 │ │ │neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani │
 │ │ │inclusiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Majorări de întârziere │Sume calculate conform prevederilor Codului de │
 │ │datorate pentru neplata taxei│Procedură Fiscală, datorate de administrator A.S.F. │
 │ │de administrare lunară din │cu titlul de majorări de întârziere pentru neplata │
 │ │contribuţii brute (lei) │taxei de administrare lunară din contribuţii brute │
 │ │ │(lei). Nu se utilizează poziţii zecimale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Sumă datorată ASF de către │Total sumă datorată ASF de către administrator cu │
 │ │administrator cu titlu de │titlu de taxă de administrare lunară din contribuţii │
 │ │taxă de administrare lunară │brute, inclusiv majorări de întârziere, după caz. │
 │ │din contribuţii brute (total)│ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Valoarea activului net al │Valoarea activului net al fondului de pensii din │
 │ │fondului de pensii din ultima│ultima zi lucrătoare a lunii precedente. Se │
 │ │zi lucrătoare a lunii │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator │
 │ │precedente │se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Comisionul de administrare │Cota procentuală ce reprezintă comisionul de │
 │ │încasat de administrator din │administrare perceput de administrator din activul │
 │ │activul net (cotă │net, conform prospectului schemei de pensii │
 │ │procentuală) │facultative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca│
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Comision de administrare │Comision de administrare încasat de administrator │
 │ │încasat de administrator din │din activul net, pentru luna pentru care se face │
 │ │activul net │raportarea. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul, prin trunchiere. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Taxa de administrare lunară │Cota procentuală ce reprezintă taxa de administrare │
 │ │din activ net al fondului de │lunară din activul net datorată A.S.F. pentru luna │
 │ │pensii datorată A.S.F. │pentru care se face raportarea, conform │
 │ │(cotă procentuală) │Regulamentului privind veniturile Autorităţii de │
 │ │ │Supraveghere Financiară. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Taxa de administrare lunară │Suma reprezentând taxa de administrare lunară din │
 │ │din activ net al fondului de │activul net datorată A.S.F. pentru luna pentru care │
 │ │pensii datorată A.S.F. (lei) │se face raportarea, calculată conform Regulamentului │
 │ │ │privind veniturile Autorităţii de Supraveghere │
 │ │ │Financiară, la nivel leu, fără subdiviziuni, prin │
 │ │ │rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de│
 │ │ │bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până│
 │ │ │la 49 de bani inclusiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Majorări de întârziere │Sume calculate conform prevederilor Codului de │
 │ │datorate pentru neplata taxei│Procedură Fiscală, datorate de administrator A.S.F. │
 │ │de administrare lunară din │cu titlul de majorări de întârziere pentru neplata │
 │ │activ net al fondului de │taxei de administrare lunară din activul net (lei). │
 │ │pensii (lei) │Nu se utilizează poziţii zecimale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Sumă datorată ASF de către │Total sumă datorată A.S.F. de către administrator │
 │ │administrator cu titlu de │cu titlu de taxă de administrare lunară din activul │
 │ │taxă de administrare lunară │net, inclusiv majorări de întârziere, după caz. │
 │ │din activ net al fondului de │ │
 │ │pensii (total) │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Taxă de administrare lunară │Total taxă de administrare lunară datorată A.S.F. = │
 │ │datorată A.S.F. (total) │Taxa de administrare din contribuţii brute + Taxa de │
 │ │ │administrare din activ net. Nu se utilizează poziţii │
 │ │ │zecimale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Documentul justificativ │Documentul justificativ pentru plata taxei de │
 │ │pentru plata taxei de │funcţionare, respectiv ordinul de plată: număr, dată,│
 │ │funcţionare │valoarea în lei. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


                   Raportare iniţială (cod 1)

    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 5
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR_1_EEE.xml.p7s
    unde:
    YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul
    EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TAXE_ FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR".
    (5) Anexa nr. 5 se întocmeşte lunar şi se transmite până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 5.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_ TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR_5_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_ TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR_5_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR".

    ANEXA 6
    la normă

             Declaraţia privind taxa de funcţionare a depozitarului
                    pentru luna....... anul..........


 ┌────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬────────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Codul │ Pilon │ Anul │ Luna │ Venituri │
 │comandă │depozitarului│administratorului│fondului │ │ │ │înregistrate│
 │ │ │ │de pensii│ │ │ │ │
 ├────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5│Col. 6│Col. 7│ Col. 8 │
 └────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴────────────┘
 ┌────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┐
 │ Taxă de │ Taxă de │ Majorări │ Sumă │ Documentul justificativ pentru plata │
 │funcţionare │funcţionare│ de │ datorată │taxei de funcţionare (ordinul de plată)│
 │ lunară │ lunară │întârziere │ ASF ├────────────┬─────────────┬────────────┤
 │ datorată │ datorată │datorate │ de către │ Numărul │Data aferentă│ Valoarea │
 │ A.S.F. │ A.S.F. │ pentru │ depozitar │ aferent │documentului │ aferentă │
 │ (cotă │ (lei) │ neplata │ cu titlu │documentului│justificativ │documentului│
 │procentuală)│ │taxei de │ de taxă │justificativ│pentru plata │justificativ│
 │ │ │funcţionare│ de │pentru plata│ taxei de │pentru plata│
 │ │ │ lunare │funcţionare│ taxei de │ funcţionare │ taxei de │
 │ │ │ (lei) │ (total) │funcţionare │ │funcţionare │
 ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
 │ Col. 9 │Col. 10 = │ Col. 11 │Col. 12 = │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │
 │ │ 8 x 9 │ │ 10 + 11 │ │ │ │
 └────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


             Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 6

    (1) Anexa nr. 6 se completează de către depozitarii fondurilor de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop implementarea procesului de raportare a taxei de funcţionare a depozitarilor.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 6 se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul depozitarului │Codul depozitarului aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul administratorului │Codul administratorului aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Codul fondului de pensii │Codul fondului de pensii aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Pilon │Pilon (2 sau 3). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Anul │Anul pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Luna │Luna pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Venituri înregistrate │Sumele facturate pentru toate activităţile prestate │
 │ │ │pentru un fond de pensii facultative, pentru luna │
 │ │ │pentru care se face raportarea. Aceste informaţii │
 │ │ │trebuie să fie în concordanţă cu datele înregistrate │
 │ │ │în contabilitate, în baza documentelor │
 │ │ │justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar │
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Taxă de funcţionare lunară │Cota procentuală ce reprezintă taxa de funcţionare │
 │ │datorată A.S.F. (cotă │lunară datorată A.S.F. pentru luna pentru care se │
 │ │procentuală) │face raportarea, conform Regulamentului privind │
 │ │ │veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Taxă de funcţionare lunară │Suma reprezentând taxa de funcţionare lunară datorată│
 │ │datorată A.S.F. (lei) │A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, │
 │ │ │calculată conform Regulamentului privind veniturile │
 │ │ │Autorităţii de Supraveghere Financiară, la nivel leu,│
 │ │ │fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru │
 │ │ │fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin │
 │ │ │neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani │
 │ │ │inclusiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Majorări de întârziere │Sume calculate conform prevederilor Codului de │
 │ │datorate pentru neplata taxei│Procedură Fiscală, datorate de către depozitar A.S.F.│
 │ │de funcţionare lunare (lei) │cu titlul de majorări de întârziere pentru neplata │
 │ │ │taxei de funcţionare lunare. Nu se utilizează poziţii│
 │ │ │zecimale. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Sumă datorată ASF de către │Total sumă datorată A.S.F. de către depozitar cu │
 │ │depozitar cu titlu de taxă de│titlu de taxă de funcţionare lunară, inclusiv │
 │ │funcţionare (total) │majorări de întârziere, după caz. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Documentul justificativ │Documentul justificativ pentru plata taxei de │
 │ │pentru plata taxei de │funcţionare, respectiv ordinul de plată: număr, dată,│
 │ │funcţionare │valoarea în lei. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 6
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR_1_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR".
    (5) Anexa nr. 6 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 6.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 6 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR_5_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR_5_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 6 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR".

    ANEXA 7
    la normă

           Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile
                        la data ........

 ┌────────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬──────┬──────┬─────────┐
 │Cod entitate│Cod fond │Cod anexă│Cod operaţiune │ CNP │Numele│Prenumele│
 │raportoare │de pensii│raportată│de nominalizare│ │ │ │
 ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6│ Col. 7 │
 └────────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴──────┴──────┴─────────┘
 ┌───────┬──────┬────────┬──────────┬───────┬─────────────┬────────────┐
 │Funcţia│Email │Email CC│Numărul de│ Faxul │ Numărul de │ Data start │
 │ │ │ │ telefon │ │telefon mobil│ │
 ├───────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
 │Col. 8 │Col. 9│ Col. 10│ Col. 11 │Col. 12│ Col. 13 │ Col. 14 │
 └───────┴──────┴────────┴──────────┴───────┴─────────────┴────────────┘


           Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 7

    (1) Anexa nr. 7 se completează de către:
    1. administratorii de fonduri de pensii;
    2. depozitarii fondurilor de pensii;
    3. brokerii de pensii;
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de notificare către A.S.F. a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 7 se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Cod entitate raportoare │Codul entităţii, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul fondului de pensii │Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. Se completează numai de către │
 │ │ │administrator sau depozitar. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Cod anexă raportată │Codul anexei coincide cu numele său. De exemplu: │
 │ │ │TRANZACŢII_OTC. Pentru raportarea persoanelor care │
 │ │ │sunt responsabile cu publicarea de informaţii pe │
 │ │ │pagina de internet a administratorului, se utilizează│
 │ │ │codul WEB. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Cod operaţiune de │Se completează, după caz, cu următorul cod: │
 │ │nominalizare │901 - nominalizare persoană care asigură conducerea │
 │ │ │activităţii pentru care se întocmeşte raportarea │
 │ │ │către A.S.F.; │
 │ │ │902 - nominalizare înlocuitor pentru care asigură │
 │ │ │conducerea activităţii pentru care se întocmeşte │
 │ │ │raportarea către A.S.F.; │
 │ │ │903 - nominalizare persoană responsabilă cu │
 │ │ │întocmirea şi transmiterea raportărilor către A.S.F.;│
 │ │ │904 - nominalizare înlocuitor persoană responsabilă │
 │ │ │cu întocmirea şi transmiterea raportărilor către │
 │ │ │A.S.F; │
 │ │ │909 - definire cont de email centralizator (la acest │
 │ │ │cont vor fi transmise toate mesajele); │
 │ │ │999 - alte nominalizări. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│CNP │Cod numeric personal sau cod unic de identificare în │
 │ │ │registrul naţional de evidenţă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Numele │Nume persoană │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Prenumele │Prenume persoană │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Funcţia │Funcţia deţinută │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Email │Email care va fi folosit pentru notificarea persoanei│
 │ │ │de contact/persoanelor de contact. Se pot utiliza una│
 │ │ │sau mai multe adrese de email, separate prin virgulă.│
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Email CC │Email CC. Poate fi o adresă de email sau o listă de │
 │ │ │adrese de email, separate prin virgulă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Numărul de telefon │Număr de telefon principal care va fi folosit pentru │
 │ │ │notificarea persoanei de contact. Poate fi o listă de│
 │ │ │numere de telefon, separate prin virgulă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Fax-ul │Număr de fax. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Numărul de telefon mobil │Număr de telefon mobil. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Data start │Data start de nominalizare. (Mandatul este valabil cu│
 │ │ │începere din "Data start", inclusiv.) │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 7.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_PERSOANE_RESPONSABILE_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PERSOANE_RESPONSABILE".
    (5) Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 7.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanele responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    ANEXA 8
    la normă

       Balanţa de verificare analitică a conturilor contabile
                      la data .........


 ┌────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬──────────────┬────────┬─────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Data │Tipul planului│Simbolul│Denumirea│
 │comandă │administratorului│fondului│evaluării│ de conturi │contului│ contului│
 ├────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
 └────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
 ┌──────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
 │Soldurile iniţiale│Totalul sumelor│Rulajele lunii │Totalul sumelor│Soldurile finale│
 │ │ precedente │ curente │ │ │
 ├─────────┬────────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼────────┬───────┤
 │ Debit │ Credit │Debit │ Credit│Debit │Credit │Debit │ Credit│ Debit │ Credit│
 ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
 │ Col. 8 │ Col. 9 │Col. 10│Col. 11│Col. 12│Col. 13│Col. 14│Col. 15│ Col. 16│Col. 17│
 └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┘


             Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 8

    (1) Anexa nr. 8 se completează de către administratorii fondurilor de pensii, pentru propria activitate şi pentru activitatea fiecărui fond de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 8 se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data evaluării │Data pentru care se întocmeşte balanţa. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Tipul planului de conturi │Tipul planului de conturi (SAP, SAA, SAI, FND). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Simbolul contului │Simbolul contului conform planului de conturi │
 │ │ │prevăzut de reglementările contabile din sistemul de │
 │ │ │pensii. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Denumirea contului │Denumirea contului contabil, conform reglementărilor │
 │ │ │contabile în vigoare. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Soldurile iniţiale │Valoarea soldului iniţial debitor/creditor la 01 │
 │ │ │ianuarie anul N, unde N reprezintă anul de raportare.│
 │ │ │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Totalul sumelor precedente │Valoarea total sume precedente debitor/creditor, │
 │ │ │inclusiv soldurile iniţiale. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Rulajele lunii curente │Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Totalul sumelor │Valoarea totală a sumelor debitor/creditor. Totalul │
 │ │ │sumelor include şi soldurile iniţiale. Totalul │
 │ │ │sumelor = Totalul sumelor precedente + Rulajele lunii│
 │ │ │curente. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Soldurile finale │Valoarea soldului final al contului debitor/creditor.│
 │ │ │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se│
 │ │ │foloseşte punctul. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 8
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    a1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
    YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_1_EEE.xml.p7s
    a2. pentru activitatea fondurilor de pensii private:
    YYYYMMDD_BALANTA_FOND_1_EEE_FFF.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişiere menţionate la pct. (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Încărcarea în sistem se face astfel:
    c1. Fişierul YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_1_EEE.xml.p7s semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "BALANTA_ADMIN".
    c2. Fişierul YYYYMMDD_BALANTA_FOND_1_EEE_FFF.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "BALANTA_FOND".
    (5) Anexa nr. 8 se întocmeşte şi se transmite astfel:
    a) Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8. Anexa nr. 8 se transmite A.S.F., până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    b) Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea proprie balanţa contabilă de verificare analitică, până la data de 25 ale lunii următoare celei pentru care se realizează, în formatul prevăzut în anexa nr. 8. Anexa nr. 8 se transmite A.S.F. pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 8.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Pentru a putea fi procesate, este obligatorie respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi respectarea funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază, conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin Anexa nr. 8.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 8 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    a1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
    YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_5_EEE.xml.p7s
    a2. pentru activitatea fondurilor de pensii private:
    YYYYMMDD_BALANTA_FOND_5_EEE_FFF.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:
    b1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
    YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_5_EEE.rtf.p7s
    b2. pentru activitatea fondurilor de pensii private:
    YYYYMMDD_BALANTA_FOND_5_EEE_FFF.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 8 se încarcă în SIR, în folderul dedicat " BALANTA_ADMIN", respectiv "BALANTA_FOND".

    ANEXA 9
    la normă

           Situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic
                     la data de..............


 ┌────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┐
 │Codul de│ Codul │Codul │Codul │ Anul │ Luna │Data │Denumire │ ISIN │Simbol │CUI │Denumirea │ Codul │
 │comandă │entităţii │adminis- │fondu-│ │ │evaluă-│a activu-│ │piaţă │emitent│emitentului/│ ţării │
 │ │raportoare│tratorului│lui │ │ │rii │lui │ │evaluare/│ │contra- │emitentului/│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sursă │ │partidei │ contra- │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ partidei │
 ├────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│Col. 6│Col. 7 │ Col. 8 │Col. 9│ Col. 10 │Col. 11│ Col. 12 │ Col. 13 │
 └────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┘
 ┌──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐
 │ Codul │Valoarea │ Valoarea │Cantitatea│Preţul │Codul │ Valoarea │Valoarea│Dobândă│ Rata │ Data │ Data │
 │ monedei │la zi a │echivalentă│ │unitar │monedei│ totală │nominală│curentă│dobânzii│emisiunii│maturităţii│
 │ în care │activului │ în lei a │ │ de │în care│ de │ │ │ │ │ │
 │este emis/│în moneda │ activului │ │evaluare│ este │achiziţie/ │ │ │ │ │ │
 │ evaluat │în care │ │ │ │achizi-│constituire│ │ │ │ │ │
 │ activul │acesta │ │ │ │ţionat │ │ │ │ │ │ │
 │ │este emis/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │evaluat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │ Col. 18│Col. 19│ Col. 20 │ Col. 21│Col. 22│ Col. 23│ Col. 24 │ Col. 25 │
 └──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┘


          Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 9

    (1) Anexa nr. 9 se completează de către depozitarii fondurilor de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare electronică a activităţii de custodie şi evidenţă a activelor care acoperă provizionul tehnic.
    (3) Câmpurile anexei nr. 9 se completează, după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul entităţii raportoare │Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată│
 │ │ │în Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul administratorului │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul│
 │ │ │A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Anul │Anul pentru care se face raportarea. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Luna │Luna pentru care se face raportarea. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Data evaluării │Se va completa pentru toate codurile de activ cu data│
 │ │ │de referinţă a raportării. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Denumirea activului │Se va completa pentru toate codurile de activ cu │
 │ │ │denumirea activului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│ISIN │Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului │
 │ │ │financiar. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Simbol piaţă evaluare/sursă │Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru│
 │ │evaluare │evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform │
 │ │ │Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care│
 │ │ │este tranzacţionat activul fondului. │
 │ │ │Pentru activele achiziţionate în ofertă publică │
 │ │ │primară şi care nu sunt încă tranzacţionate se va │
 │ │ │completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform │
 │ │ │cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va │
 │ │ │completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform │
 │ │ │cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters S.A se va │
 │ │ │completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie│
 │ │ │de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va │
 │ │ │completa cu OTC. │
 │ │ │Câmpul simbol piaţă se va completa cu N/A: a) în │
 │ │ │cazul în care preţul de pe bursă/de la furnizor este │
 │ │ │mai vechi de 180 de zile şi preţul de achiziţie mediu│
 │ │ │ponderat este mai mic decât ultimul preţ folosit în │
 │ │ │evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în │
 │ │ │situaţiile anterioare. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│CUI emitent │Se va completa cu codul de identificare fiscală din │
 │ │ │ţara emitentului instrumentului financiar. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Denumirea emitentului/ │Se va completa cu denumirea emitentului sau a │
 │ │contrapartidei │contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare │
 │ │ │de la coloana "cui_emitent" şi se va completa cu │
 │ │ │denumirea emitentului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Codul ţării emitentului │Se va completa cu codul ISO al ţării în care este │
 │ │ │localizat sediul social al emitentului, conform │
 │ │ │Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care este emis/ │
 │ │emis/evaluat activul │evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va│
 │ │ │completa pentru toate activele cu codul monedei în │
 │ │ │care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. │
 │ │ │Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai│
 │ │ │multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care │
 │ │ │este evaluat activul, indiferent de moneda de │
 │ │ │achiziţie. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Valoarea la zi a activului în│Se va completa cu valoarea la zi a activului în │
 │ │moneda în care acesta este │moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor │
 │ │emis/evaluat │aplica regulile de la coloana nr. 13 "Codul monedei │
 │ │ │în care este emis/evaluat activul". Se va completa │
 │ │ │pentru toate activele. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Valoarea echivalentă în lei a│Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a │
 │ │activului │coloanei "Valoarea la zi a activului în moneda în │
 │ │ │care acesta este emis/evaluat", calculată conform │
 │ │ │prevederilor normelor privind investirea şi evaluarea│
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Cantitatea │Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din │
 │ │ │activul respectiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Preţul unitar de evaluare │Se va completa cu preţul de evaluare a activului în │
 │ │ │unitatea de monedă exprimată în coloana "Codul │
 │ │ │monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o │
 │ │ │unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu│
 │ │ │venit fix se înscrie preţul net. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │achiziţionat activul │achiziţionat activul, conform Standardului ISO 4217, │
 │ │ │indiferent de codul monedei în care este evaluat │
 │ │ │acesta. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Valoarea totală de achiziţie/│Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/ │
 │ │constituire │constituire a activului respectiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Valoarea nominală │Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de│
 │ │ │activ. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Dobândă curentă │Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru │
 │ │ │activul respectiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Rata dobânzii │Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente │
 │ │ │activului respectiv. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Data emisiunii │Se va completa cu data emisiunii activului respectiv.│
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 25│Data maturităţii │Se va completa cu data maturităţii/scadenţei │
 │ │ │activului respectiv. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 9
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă
    YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_1_DDD.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul, aceeaşi cu data evaluării activelor;
    - DDD reprezintă codul depozitarului înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "ACTIVE_PROVIZION".
    (5) Anexa nr. 9 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 9.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 9 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_5_DDD.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_5_DDD.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 9 se încarcă în folderul dedicat "ACTIVE_PROVIZION".

    ANEXA 10
    la normă

               Informarea anuală a participantului
             la data de 31 decembrie...............

    Nr. de înregistrare ..........
    I. Datele de identificare ale participantului
    Numele şi prenumele .......... CNP .......... BI/CI Seria .......... Numărul ..........
    Adresa de domiciliu .......... Adresa de corespondenţă ..........
    Adresa de e-mail: ..........
    Numele fondului de pensii ..........
    Seria şi numărul actului individual de aderare .......... Data actului individual de aderare ..........
    II. Informaţii generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie N
    (a) număr de unităţi de fond acumulate în contul individual ..........
    (b) valoarea unitară a activului net ..........
    (c) valoarea activului personal al participantului (a) x (b) ..........
    III. Informaţii detaliate cu privire la activul personal al participantului

 ┌────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
 │ Luna │Contribuţia│Contribuţia│Numărul de│ Numărul de │
 │ │ plătită │ netă │ unităţi │ unităţi │
 │ │ │convertită │ fond │ fond │
 │ │ │în unităţi │alocate/ │cumulat, │
 │ │ │ de fond │ lună │la sfârşitul│
 │ │ │ │ │ lunii │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Sold precedent la 31.12. N-1│ │ │ X │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Ianuarie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Februarie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Martie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Aprilie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Mai │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Iunie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Iulie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │August │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Septembrie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Octombrie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Noiembrie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Decembrie │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
 │Sold final la 31.12. N │ │ │ X │ │
 └────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┘


    IV. Informaţii cu privire la administratorul fondului de pensii
    a) Fondul de pensii ........ este administrat de .........., al cărui capital social este în valoare de .......... Activele fondului de pensii sunt depozitate de către .......... Auditorul fondului de pensii este ..........
    b) Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor administratorului şi procentul deţinut de aceştia.
    c) Numele şi prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratului.
    d) Date de contact ale administratorului (telefon, fax, email etc.): ..........
    e) Alte informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul ..........

    Data ../../.... Numele şi prenumele...........
                          Funcţia.......................
                          Semnătura.....................


               Instrucţiuni de completare şi de transmitere
                            a Anexei nr. 10


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Nr. de înregistrare │Numărul de înregistrare emis de administrator în │
 │ │ │conformitate cu norma privind organizarea activităţii│
 │ │ │de arhivă la administratorii fondurilor de pensii │
 │ │ │private. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Datele de identificare ale │- Datele de identificare ale participantului care a │
 │ │participantului │aderat la un fond de pensii, conform documentelor de │
 │ │ │identitate: numele şi prenumele, adresa de domiciliu,│
 │ │ │adresa de corespondenţă, adresă de e-mail, CNP, seria│
 │ │ │şi numărul BI/CI; │
 │ │ │- Numele fondului de pensii la care este participant;│
 │ │ │- Seria şi numărul actului individual de aderare; │
 │ │ │- Data actului individual de aderare - data semnării │
 │ │ │acestui act. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Informaţii generale cu │- numărul total de unităţi de fond acumulate în │
 │ │privire la activul personal │contul individual la data de 31 decembrie anul N; │
 │ │al participantului la │este exprimată în unităţi de fond, cu 6 zecimale. - │
 │ │31 decembrie N │valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N │
 │ │ │(VUAN); este exprimată în unităţi de fond, cu 6 │
 │ │ │zecimale; │
 │ │ │- valoarea activului personal al participantului la │
 │ │ │31 decembrie N = numărul total de unităţi de fond │
 │ │ │acumulate în contul individual la data de │
 │ │ │31 decembrie N x valoarea unitară a activului net la │
 │ │ │31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale.│
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Informaţii detaliate cu │- contribuţia plătită în contul fondului de pensii │
 │ │privire la activul personal │aferentă participantului, conform documentelor │
 │ │al participantului │justificative; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │
 │ │ │- contribuţia netă convertită în unităţi de fond │
 │ │ │reprezintă suma de bani netă convertită în unităţi de│
 │ │ │fond; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │
 │ │ │- numărul de unităţi fond alocate/lună rezultat după │
 │ │ │operaţiunea de convertire a contribuţiei nete care au│
 │ │ │fost emise în contul individual al participantului; │
 │ │ │este exprimată în unităţi de fond, cu 6 zecimale; │
 │ │ │- numărul de unităţi fond cumulat, la sfârşitul │
 │ │ │lunii, existent în contul individual al │
 │ │ │participantului; este exprimată în unităţi de fond, │
 │ │ │cu 6 zecimale; │
 │ │ │- N reprezintă anul; │
 │ │ │- celulele marcate cu "x" nu se completează. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Informaţii cu privire la │a) Fondul de pensii _(denumirea fondului de pensii)_ │
 │ │administratorul fondului de │este administrat de _(denumirea administratorului), │
 │ │pensii │al cărui capital social este în valoare de _(suma │
 │ │ │capitalului social la data 31 decembrie N)_. Activele│
 │ │ │fondului de pensii sunt depozitate de │
 │ │ │către _(denumirea depozitarului la data 31 │
 │ │ │decembrie N)_. Auditorul fondului de pensii │
 │ │ │este _(denumirea auditorului care a auditat fondul de│
 │ │ │pensii la data 31 decembrie N)_. │
 │ │ │b) Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor care │
 │ │ │deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor │
 │ │ │administratorului şi procentul deţinut de aceştia, │
 │ │ │c) Numele şi prenumele administratorilor, │
 │ │ │directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de │
 │ │ │supraveghere sau ai directoratului, │
 │ │ │d) Date de contact ale administratorului: Adresa de │
 │ │ │e-mail, telefon, fax unde participantul poate adresa │
 │ │ │întrebări, clarificări cu privire la situaţia │
 │ │ │contului său. │
 │ │ │e) Informaţii suplimentare (site-ul │
 │ │ │administratorului). │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Instrucţiuni de transmitere │1. Acest document se transmite tuturor persoanelor │
 │ │ │care au calitatea de participant. │
 │ │ │2. Responsabilitatea legală referitoare la informarea│
 │ │ │participanţilor, precum şi la conţinutul informării │
 │ │ │revine administratorului. Obligaţia de informare │
 │ │ │anuală a participanţilor se realizează prin │
 │ │ │elaborarea scrisorilor de informare şi transmiterea │
 │ │ │acestora către participanţi. │
 │ │ │3. Administratorul are obligaţia de a realiza, │
 │ │ │verifica şi autoriza conţinutul informărilor anuale │
 │ │ │către participanţi în vederea tipăririi acestora. │
 │ │ │4. Transmiterea efectivă a informărilor anuale către │
 │ │ │participanţi (introducerea în plicuri, timbrarea, │
 │ │ │individualizarea scrisorilor pentru fiecare │
 │ │ │participant în parte, precum şi alte activităţi │
 │ │ │conexe) poate fi realizată şi prin transmiterea unei │
 │ │ │scrisori simple prin intermediul unor furnizori │
 │ │ │autorizaţi de servicii poştale. │
 │ │ │5. Administratorul are obligaţia de a indica într-un │
 │ │ │proces verbal încheiat cu persoana juridică ce │
 │ │ │prestează servicii poştale care să conţină cel puţin │
 │ │ │următoarele informaţii: │
 │ │ │a) judeţul şi localitatea; │
 │ │ │b) numărul de plicuri; │
 │ │ │c) numele complet al fiecărui participant/destinatar │
 │ │ │în parte. │
 │ │ │6. Comunicarea informării anuale se face la adresa de│
 │ │ │corespondenţă a participantului, în termenul prevăzut│
 │ │ │de prezenta normă. │
 │ │ │7. În situaţia scrisorilor returnate ca urmare a │
 │ │ │adreselor incomplete sau necorespunzătoare, │
 │ │ │administratorul are obligaţia de a le arhiva până la │
 │ │ │următoarea informare a participanţilor, constituind │
 │ │ │mijloc de probă în cazul controalelor efectuate de │
 │ │ │A.S.F. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 11
    la normă

    Administrator fond............
    Cod administrator.............
    Fond de pensii................
    Cod fond......................

                         Raport actuarial
                   pentru anul...............

    1. Certificat actuarial, care va cuprinde:
    a) valoarea calculată a provizionului tehnic;
    b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;
    c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic;
    2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul, şi a surselor emitente, care va cuprinde:
    a) Tabelele biometrice:
    i. Mortalitate;
    ii. Invaliditate;
    b) Alte date statistice utilizate în calcul.
    3. Descrierea succintă a garanţiilor schemei de pensii private pentru care s-a efectuat calculul.
    4. Prezentarea activelor care constituie provizionului tehnic, care va cuprinde:
    a) Descrierea succintă a metodei de evaluare;
    b) Structura ţintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument şi piaţă (RO, SEE, state terţe);
    c) Ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea naţională, în totalul valorii portofoliului:
    i. pe fiecare monedă în parte
    ii. total monedă străină.

    Întocmit ..........

             Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 11

    (1) Anexa nr. 11 se întocmeşte de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.
    (3) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.
    (4) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (5) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_ACTUARIAL".
    (6) Anexa nr. 11 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

    ANEXA 12
    la normă

    Administrator de fond................
    Cod administrator...................
    Fond de pensii......................
    Cod fond.......................
    Depozitar...................
    Cod depozitar...............

                  Structura portofoliului de investiţii
                         la data de...............

 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Portofoliul de instrumente financiare │ Valoarea actualizată │
 │ │ (în lei) │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │1. Instrumente ale pieţei monetare, din care: │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │a. Conturi curente │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │b. Depozite în lei şi valută convertibilă │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care: │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală│ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │d. Acţiuni │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine │ │
 │neguvernamentale (investment grade) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │3. OPCVM │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │a. Futures │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │b. Options │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │c. Swaps │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │d. Forward │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │5. Private equity │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │6. Alte instrumente financiare │ │
 └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 13
    la normă

    Administrator de fond..............

             Plan de audit intern pentru anul.............

 ┌────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┐
 │Nr. crt.│Tema misiunii│Activitatea de│Obiectivele│ Perioada supusă │
 │ │ de audit │administrare │ misiunii │auditării interne│
 │ │ │ supusă │ de audit │ │
 │ │ │ auditării │ │ │
 ├────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
 └────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────┘
 ┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────┬──────────────────┐
 │Departamentul/│ Perioada │Activităţi │Resurse │Resurse materiale │
 │ Direcţia/ │desfăşurării│planificate│ umane │ alocate │
 │ Serviciul │ misiunii │ │alocate │ │
 │ auditat │ de audit │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────────────┤
 │ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9 │ Col. 10 │
 └──────────────┴────────────┴───────────┴────────┴──────────────────┘


           Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 13

    (1) Anexa nr. 13 se întocmeşte de către conducătorul direcţiei de audit intern a administratorului fondului de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.
    (3) Anual, conducătorul direcţiei de audit intern are obligaţia de a întocmi un plan de audit intern din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se vor desfăşura la nivelul fiecărui fond de pensii.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PLAN_AUDIT".
    (7) Anexa nr. 13 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

    ANEXA 14
    la normă

    Administrator de fond.........

                        Raport de audit intern
                pentru semestrul ........ anul ........

    Raportul de audit intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

             Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 14

    (1) Anexa nr. 14 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al administratorului fondului de pensii facultative.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.
    (3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfăşurate, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia. Raportul va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate la nivelul administratorului şi fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_AUDIT".
    (7) Anexa nr. 14 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

    ANEXA 15
    la normă

    Administrator de fond......

                       Raport de control intern
          pentru semestrul ......... anul ............

    Raportul de control intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

            Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 15

    (1) Anexa nr. 15 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.
    (3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate. Raportul va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi al fondului de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_CONTROL".
    (7) Anexa nr. 15 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

    ANEXA 16
    la normă

    Administrator de fond.........

                          Raport de risc
             pentru semestrul ........ anul..........

    Raportul de risc se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

             Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 16

    (1) Anexa nr. 16 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de administrare a riscurilor.
    (3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_RISC_EEE.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RISC_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_RISC_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_RISC".
    (7) Anexa nr. 16 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

    ANEXA 17
    la normă

                       Rata de rentabilitate
            pentru trimestrul............ anul...........

 ┌────────────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
 │Codul de comandă│ Codul │ Codul │Data de │ Rata │
 │ │administratorului│fondului│referinţă│rentabilitate│
 ├────────────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
 │ Col. 1 │ Col 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
 └────────────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┘


          Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 17

    (1) Anexa nr. 17 se întocmeşte de către administrator.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a ratei de rentabilitate.
    (3) Câmpurile anexei nr. 17 se completează după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data de referinţă │Ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se │
 │ │ │face raportarea. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Rata rentabilitate │Rata de rentabilitate calculată şi raportată cu 6 │
 │ │ │zecimale, conform actelor normative aplicabile. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 17
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_1_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_1_EEE.xml.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_1_EEE.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_RENTABILITATE".
    (7) Administratorul calculează şi raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 17 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_5_EEE.xml.p7s
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_5_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctului (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 17 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "RAPORT_RENTABILITATE".

    ANEXA 18
    la normă

                  Situaţia tranzacţiilor OTC
              pentru luna.......... anul.......


 ┌────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬───────────┐
 │Codul de│ Codul │Codul │ Anul │ Luna │ Data │ Data │ Codul │Denumirea │ CUI │Denumirea │
 │comandă │ adminis- │fondului│ │ │tranzac-│decontării │ activului │ activului │emitent│emitentului│
 │ │tratorului│ │ │ │ţiei │tranzacţiei│tranzacţionat│tranzacţionat│ │ │
 ├────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9 │Col. 10│ Col. 11 │
 └────────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴───────────┘
 ┌─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐
 │ ISIN activ │ Tipul │ Denumirea │Codul ţării │ Valoarea │ Valoarea │Codul monedei│ Cantitatea │
 │tranzacţionat│tranzacţiei│contrapartidei│contrapartidei│nominală a │ totală a │în care este │ │
 │ │ │ │ │tranzacţiei│tranzacţiei│ realizată │ │
 │ │ │ │ │ │ │ tranzacţia │ │
 ├─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
 │ Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │ Col. 18 │ Col.19 │
 └─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘


           Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 18

    (1) Anexa nr. 18 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a tranzacţiilor OTC realizate de fiecare fond de pensii cu obligaţiuni municipale şi corporative.
    (3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:


 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:│
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului │Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul│
 │ │ │A.S.F. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul pentru care se face raportarea. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se face raportarea. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Data tranzacţiei │Se va completa cu data la care a fost realizată │
 │ │ │tranzacţia. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Data decontării tranzacţiei │Se va completa cu data la care s-a decontat │
 │ │ │tranzacţia. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Codul activului tranzacţionat│Se va completa cu codul de activ conform anexei │
 │ │ │nr. 2. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Denumirea activului │Se va completa cu denumirea activului aferent │
 │ │tranzacţionat │codului de activ conform anexei nr. 2. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│CUI emitent │Codul unic de identificare al emitentului. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Denumirea emitentului │Se va completa cu denumirea emitentului │
 │ │ │instrumentului financiar. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│ISIN activ tranzacţionat │Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului │
 │ │ │financiar tranzacţionat. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Tipul tranzacţiei │Se va completa cu "C" pentru tranzacţiile de │
 │ │ │cumpărare şi cu "V" pentru cele de vânzare. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Denumirea contrapartidei │Se va completa cu denumirea contrapartidei. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Codul ţării contrapartidei │Se va completa cu codul ISO al ţării în care este │
 │ │ │localizat sediul social al contrapartidei, conform │
 │ │ │Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Valoarea nominală a │Se va completa cu valoarea nominală a tranzacţiei. │
 │ │tranzacţiei │ │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Valoarea totală a tranzacţiei│Se va completa cu valoarea totală a tranzacţiei. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care a fost │
 │ │realizată tranzacţia │încheiată tranzacţie, conform Standardului ISO 4217. │
 ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Cantitatea │Se va completa cu numărul de unităţi tranzacţionate │
 │ │ │din activul respectiv. │
 └────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul "TRANZACŢII_OTC".
    (5) Anexa nr. 18 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 18.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_OTC_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_OTC_5_FFF_EEE.rtf.p7s
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_OTC".

                           ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016