Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 20 din 2 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 20 din 2 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 589 din 16 iunie 2022
    În conformitate cu prevederile art. 74,art. 74^1 alin. (1), art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 31 mai 2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 15 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) elemente de identificare reprezintă numele şi prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz;
    .......................................
g) datele cu caracter personal reprezintă numele şi prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, şi datele aferente acestuia, datele din actele de stare civilă, semnătura olografă, datele despre angajator, datele din actul de aderare, datele privind contul bancar, istoricul contribuţiilor şi operaţiuni, identificatorii online, istoricul petiţiilor, datele biometrice, datele din hotărârile judecătoreşti/certificatele de încadrare în gradul de handicap/deciziile administrative privind acordarea pensiei de invaliditate/deciziile medicale privind capacitatea de muncă."

    2. La articolul 6, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Agenţii de marketing transmit administratorului, prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat, actele individuale de aderare semnate pe suport informatic cu semnătură biometrică sau, prin mijloace de comunicare electronică, pe cele semnate cu semnătură electronică calificată, în termen de două zile lucrătoare de la semnare.
(4) Administratorii au obligaţia de a înregistra actele individuale de aderare în Registrul participanţilor numai după verificarea informaţiilor înscrise în actele individuale de aderare cu datele înscrise în copia actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, precum şi după verificarea corectitudinii întocmirii actului individual de aderare.
    .......................................
(6) Administratorii au obligaţia de a scana toate actele individuale de aderare şi toate actele de identitate/paşapoartele emise de către autorităţile române, după caz, ale persoanelor care au fost înregistrate în Registrul participanţilor şi de a le arhiva în format electronic."

    3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Persoana eligibilă datorează fondului de pensii facultative la care a aderat contribuţia, începând cu data semnării actului individual de aderare şi în cuantumul minim prevăzut în acesta."

    4. La articolul 13, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) la data transferului din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică, respectiv pentru plăţi eşalonate ale unităţilor de fond aferente beneficiarilor, în cazul participantului decedat;"

    5. La articolul 19 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să solicite o copie a actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, valabil;
b) să verifice conformitatea datelor din actul de identitate/ paşaportul emis de către autorităţile române, după caz, original cu fotocopia acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare;"

    6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Participantul aflat în plată eşalonată a activului personal net poate încheia un nou act de aderare la acelaşi fond doar după îndeplinirea prevederilor art. 13 lit. b)."

    7. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Participantul are obligaţia notificării administratorului şi angajatorului asupra dobândirii/pierderii cetăţeniei române, în termen de 30 de zile de la data eliberării actelor de identitate/paşaportului, după caz, cu ataşarea documentelor justificative în copie."

    8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Participantul transmite angajatorului şi administratorului o copie de pe noul act de identitate/paşaport, după caz, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, în orice situaţie care a determinat modificarea datelor din actul de identitate/paşaport, după caz, în termen de 30 de zile de la eliberarea noului document."

    9. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE
    Seria ....... nr. ......... Numărul deciziei de autorizare ca administrator ...........
    Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative ..........
    Numărul deciziei de autorizare a fondului de pensii facultative ..........
    Numele şi prenumele participantului ........
    Cod numeric personal (CNP) .................., B.I./C.I./P seria .... nr. ....., eliberat/eliberată ........ la data de .... de către ...... .
    Data naşterii: zz/ll/aaaa: ......................................
    Adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă ................(localitate, judeţ/sector, str. nr. , bl., sc., et., ap., cod poştal).............
    Adresa de corespondenţă (facultativ) ...................(localitate, judeţ/sector, str. nr. , bl., sc., et., ap., cod poştal) ....................
    Numărul de telefon: fix ....., mobil ......., adresa de e-mail .....
    Denumirea fondului de pensii facultative .........................................
    Administrat de ..........(denumirea administratorului) ...............
    Adresa administratorului .............(localitate, judeţ/sector, str. nr. , bl., sc., et., ap., cod poştal) ..............
    Denumirea şi adresa (facultativ) angajatorului ............, CIF/CUI .................
    Conform prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, administratorilor, agenţilor de marketing sau persoanelor afiliate acestora le este interzis:
    1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii facultative sau să rămână participant la acesta;
    2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potenţialilor participanţi.
    Valoarea totală a contribuţiei ............................. (valoarea minimă exprimată în lei), din care:
    Valoarea contribuţiei proprii .................... (exprimată în lei)
    Valoarea contribuţiei angajatorului ............. (exprimată în lei)
    Plata contribuţiei de către angajator se va efectua până la data de ....... (zz) a fiecărei luni.
    Contribuţia se va vira în contul cu codul IBAN .........(codul IBAN - 24 de caractere)........., deschis în numele fondului la Banca .....(denumirea băncii)......... .
    Depozitar al Fondului …...(denumirea fondului).......
    Declaraţia participantului:
    1. Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a participa la un fond de pensii facultative.
    2. Declar pe propria răspundere că respect prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu contribuţia mea la un fond de pensii facultative, care poate fi de până la 15% din venitul meu salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.
    3. Am luat cunoştinţă de prevederile prospectului schemei de pensii facultative, am primit acest document şi îmi exprim acordul de a deveni parte în contractul de societate, în contractul de administrare şi cu privire la prevederile prospectului schemei de pensii facultative.
    4. Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea:
    [ ] aderării la un fond de pensii facultative;
    [ ] transferului meu de la un alt fond de pensii facultative.
    (Se marchează cu X de către participant în funcţie de situaţia în care se află la momentul semnării.)
    5. Am luat cunoştinţă că ......... (denumirea administratorului)............. prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel:
    a) în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale legale rezultând din administrarea fondului de pensii facultative .....(denumirea fondului)......, conform prevederilor din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor emise în aplicarea acesteia;
    b) în vederea îndeplinirii obligaţiilor care sunt în sarcina administratorului, ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru gestionarea relaţiei cu participanţii, inclusiv soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor ce îi sunt adresate;
    c) în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le furnizez în mod direct, pentru scopurile care mi-au fost comunicate;
    d) este posibil ca administratorul să prelucreze şi date care nu sunt generate pe baza informaţiilor furnizate direct de către mine;
    e) refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private şi servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale;
    f) în contextul desfăşurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorităţi publice, agenţi de marketing ai fondurilor de pensii, alţi administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum şi pentru respectarea oricăror obligaţii legale;
    g) administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale rezultând din actul de aderare, precum şi ulterior în aplicarea prevederilor legale.
    6. Înţeleg că, potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor («dreptul de a fi uitat») - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    7. Pot exercita aceste drepturi printr-o cerere adresată .............. (denumirea administratorului)................, prin următoarele modalităţi de contact ........................................... .
    8. Am luat cunoştinţă că informaţiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în ............ .
    9. Mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la apariţia oricăror modificări ale datelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii facultative.
    10. Am luat cunoştinţă de faptul că, ulterior semnării actului individual de aderare, administratorul are obligaţia de a verifica corectitudinea întocmirii actului individual de aderare, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.
    11. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul în care nu se virează o contribuţie la fondul de pensii facultative, în termen de 6 luni de la semnarea actului individual de aderare, prezentul act încetează de drept.
    12. Am luat cunoştinţă de faptul că administratorul utilizează mijloace electronice de comunicare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale legale de informare a participanţilor, conform prevederilor Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor emise în aplicarea acesteia.
    [ ] Doresc ca administratorul să îmi transmită informaţiile prevăzute la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin mijloace electronice.
    [ ] Nu doresc ca administratorul să îmi transmită informaţiile prevăzute la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin mijloace electronice. (Se marchează cu X de către participant.)
    Administrator,
    .........................
    (denumirea administratorului)
    Reprezentant legal, ..…....................
                (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Participant,
    .......................
    (numele şi prenumele) .............
    (semnătura participantului)
    Data ............
                                                   (zz/ll/aaaa)
    Agent de marketing persoană juridică,
    ...................
                                                                        (denumirea agentului de marketing) ......................................
                                                                      Codul din Registrul Autorităţii (semnătura
                                                                                       de Supraveghere Financiară agentului de marketing)
    ...................
                                                                  Agent de marketing persoană fizică,
    ......................
                                                                                                        (numele şi prenumele)
    Codul din Registrul Autorităţii
    de Supraveghere Financiară
    .....................
    Rubrică completată de administrator
    Verificat
    Numele ...........
    Prenumele ...........
    Semnătura ...........
    Data
    ...............
     (zz/ll/aaaa)
    Data
    ................"    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 20.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016